Anda di halaman 1dari 2

Jurnal Reflektif Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh / Peristiwa /Kejadian Tajuk Jurnal 1.

Masalah / Peristiwa : : : : 11 / 12 Kesebelas 7 Julai 2 1! " 11 Julai 2 1! Masalah Kurang #ersediaan

Masalah kali ini adalah berkisar ke#ada kurangn$a #ersediaan guru dalam melaksanakan sesi # % # di dalam bilik darjah&

2. Analisis Masalah ini timbul kerana guru membuat #ersediaan $ang kurang te#at dengan taha# #ersediaan murid&hal ini terjadi kerana guru terlibat dengan #r'gram(#r'gram sek'lah $ang agak ban$ak serta ban$ak membuat #ersediaan untuk #elajar tahun ) $ang bakal menduduki #e#eriksaan& *leh itu+ #ersediaan $ang dibuat terhada# kelas ini kurang men,a#ai 'bjektifn$a a#abila #elajar agak b'san dengan akti-iti $ang kurang menarik dari#ada guru&.et induksi $ang dijalankan #ada minggu ini tidak mengandungi bahan(bahan $ang menarik minat #ara #elajar& Cadangan Tindakan Susulan Terda#at bebera#a ,adangan b'leh dilaksanakan untuk mem#erbaiki masalah $ang wujud iaitu: (Pada hari ,uti #ersek'lahan+seda$a u#a$a sa$a #erlu ,uba membuat strategi # % # sejajar dengan minat dan keb'lehan murid di dalam sesebuah bilik darjah& (.a$a juga akan meluangkan masa $ang ada di rumah untuk men$elesaikan kerja( kerja berkaitan #eran,angan $ang lebih baik untuk menarik #erhatian murid(murid semasa #r'ses # % # berjalan& (.a$a juga akan merangka akti-iti #engajaran harian $ang lebih menarik agar da#at menarik minat murid(murid belajar dan terus ser'n'k mengikuti sesi # % # sehingga ke akhir #embelajaran& (.a$a juga akan memberikan lembaran kerja $ang sesuai dengan taha# keb'lehan setia# murid agar mereka tidak belajar sambil lewa ketika di dalam bilik darjah& 3. Tempoh Masa Tindakan Susulan .a$a akan ,uba men$elesaikan masalah ini se,e#at mungkin agar tidak mengganggu #r'ses P dan P #ada masa akan datang&

/a0 /b0 /,0 /d0

1isemak 'leh 2uru Pembimbing Tandatangan :

1isahkan 'leh Pens$arah Pen$elia Tandatangan :

3ama Tarikh

: :

3ama Tarikh

: :