Anda di halaman 1dari 5

SOALAN 1 a. Berikan definisi perkara-perkara berikut: i. ii. iii.

Tanah Terangkut Tanah Sisa Tanah Organik (15 Markah) b. Lakarkan gambarajah pr ses pembentukan kitaran batuan. (1! Markah)

SOALAN 2 a. Satu sampe" tanah #ang jisimn#a $5.% kg mempun#ai isipadu !.!1&% m$. 'pabi"a dikeringkan di da"am ketuhar dan ditimbang didapati jisimn#a berkurangan kepada $!.( kg. )ra*iti tentu +arah ada"ah %.,. Tentukan : i. ii. iii. i*. *. -andungan "embapan. m /isbah " mpang. e -e"iangan. n 0arjah ketepuan. Sr -andungan udara. ' (1$ Markah) b. Terangkan dengan ringkas : i. ii. iii. i*. *. 1ad 2e2air 1ad p"astik 1ad ke2utan 3ndeks -ep"astikan 3ndeks -e2airan (1% Markah)

SOALAN 3 a. Terangkan dengan je"as fakt r-fakt r #ang mempengaruhi darjah pemadatan tanah. (& Markah) b. Satu ujian pemadatan pr 2t r pia4ai te"ah dija"ankan ke atas 2 nt h tanah berpasir. -eputusan ujian ada"ah seperti berikut:

-etumpatan gembur (kg5m$) 7 -andungan "embapan

%!(!

%15%

%%%!

%15&

%!&6 1,.&!

1%.5! 1$.&8 15.,! 16.8!

9" tkan "engkung ketumpatan kering "a4an peratus kandungan "embapan dan dari graf dapatkan ketumpatan kering maksima dan peratus kandungan "embapan ptima. :ika gra*it# tentu ()s) tanah ada"ah %.,$. 9" tkan garisan '* ; !7 dan '* ; 57. (16 Markah)

SOALAN 4 a. Terangkan isti"ah-isti"ah berikut: i. ii. iii. i*. Tegasan 9ugak Tegasan <fuk Tegasan Berkesan Tekanan 'ir Liang (6 Markah) b. Satu strata tanah mempun#ai keda"aman dan peka"i keb "ehte"apan seperti ditunjukkan da"am rajah di ba4ah:

k1= 4.8 x 10-5 m/s k2= 3.8 x 10-5 m/s k3= 6.7 x 10-5 m/s

0m 3.0 m 2.5 m 3.8 m

-ira ni"ai peka"i keb "ehte"apan pada arah a"iran ufuk dan pugak. (15 Markah) 2. 'pakah perbe+aan di antara keadaan ujian a"iran tak terkurung dan a"iran terkurung di tapak. (( Markah)

SOALAN 5 a. /#atakan DUA (2) parameter kekuatan ri2ih tanah. (% Markah) b. Terangkan se2ara ringkas TIGA (3) keadaan 2iri-2iri kekuatan tanah. (1% Markah) 2. Terangkan se2ara ringkas TIGA (3) ujian tiga paksi #ang dija"ankan di makma". (11 Markah)

SOALAN 6 a. -egaga"an 2erun ber"aku apabi"a tegasan berkenaan meningkat atau kekuatan ri2ih tanah menurun. Terdapat 5 jenis kegaga"an 2erun. Bin2angkan TIGA (3) jenis daripada kegaga"an tersebut dan "akarkan kegaga"an itu. i. ii. iii. :atuh )e"in2ir putaran )e"in2ir majmuk (& Markah) b. Terdapat DUA (2) jenis enapan utama. huraikan kedua-dua keadaan enapan tersebut. i. ii. =napan ="asti2 =napan 9engukuhan (8 Markah) 2. Terangkan se2ara ringkas EMPAT (4) jenis ge sintetik #ang terdapat di pasaran: i. ii. iii. i*. )e sintetik )e mambran )e grid )e net (8 Markah)