Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN Dengan nama allah yang maha pengasih dan penyayang Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan

limpah kurnianya, dapat kami menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Walaupun terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan namun ia tidaklah menjadi suatu masalah yang besar dalam menyiapkan tugasan ini. Namun begitu kami tetap berusaha mencari dari pelbagai sumber dan hasilnya tugasan ini dapat disiapkan atas usaha keras dan juga bantuan daripada rakan-rakan dalam menyiapkannya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Siti Noor bt. Ismail selaku pensyarah Strategic Management In Education, kerana telah banyak membantu dalam memberi panduan dan tunjuk ajar tentang pelaksanaannya. Kami amat berbangga kerana dapat menyelesaikan tugasan ini tepat pada waktunya, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak l a n g s u n g d a l a m m e n y i a p k a n t u g a s a n i n i . T i d a k l u p a juga kepada semua ahli kumpulan yang memberi komitmen dalam menyempurnakan tugasan ini. Semoga segala komitmen yang telah diberikan oleh semua individu yng terlibat akan diberkati. Sekian.....