Anda di halaman 1dari 1

Sampul PSE Kota Bandung - lampiran Berita -\cara Pembukaan

P"'

hnp

22.200.

4 8. 1 1

5/index.ptp?fa:pengadaan' ctkbalampiran&id:

44

Lampiran Berita

Ara

Pembukaan Sampul Penawaran

i:H?o*" d!;i?i8iill!1il^'!3.iU3l,'o,*,,,0,,
2a Mael2012
I

tenawaRrq
Nama

sumt I
Masa

Jaminan Penawaran

Sunt Perianjian
Masa Kuasa

Dokumen Teknis

Dokumeni Harga Penawaran

Rincian

Perusahaan t

Berlaku lHadl

: Nilai Jaminan 'dumeq Penawaran(Rp)

Berlaku

Opemsi'
8

(ualifikasii -l
10

di Portal
't1

:KDN'!Keterangal

1.

;";,';;;
-ESTARI

3: **_-T 90
90

l7-03-2012i

t*-*---..-...--.-'
jRp.1 .132.416.880,00

_.12

13

:Rp 35 215 000.01

Yd
;/o

lDirektu

AOa

Ada

AOa

:
'

LengKap

z3-o7-20121 ,.7-03-20 iRp 35.215.000,0(

3V. MUDYA
NUSANTARA

A0a

Ada Ada

;Rp.1 223 637 89O

oOi

Ada

LYilV^dP

z2-07 -201

'.7-03-2012:

l!
:RP.1.283.003.830,00
lnP. t .ZSO 0O0 t oo'Oo

:V. SILIH
NANGI

90

\da

inp.as.zts.ooo,ot
12-07

Direktu -2012 :Direktu t7-03-2012:

Ada

:V. ABOI

90

io^
l

"A

rrA onn nr

v.l
,.7

Ada

ry Ada
Ada Ada

i
i

Ada

i
i

Lengkap

Ada

LengKap

)-i-ot-zotzl
-03-201t )irektu
i/d

;V. KILAT IAYA ]V. TIRTA


3UNA

90

\da

iRp.l.aza.soa.ozo'oo

iRp.35.215.000,0(

))-o7-241:
'.7-03-24121

-*-*:|RP.1.342 195 580,00

I
i

Ada

LengKap

90

\da

iRp.gs zl s.ooo,ot

.td

lDrrektu t2-o7-2012\

A0a

^:_

LengkaP

. Tidak diwajibkan, tldak mempengaruhi evaluasi kelengkapan Penawaran'