Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN OLAHRAGA MATA PELAJARAN TUNJANG TAJUK SUB TAJUK : Gerko Olahraga : Kemahiran : Olahraga : a) Balapan

i) Acara lari berganti-ganti 4 x 100 meter Teknik hantaran dan terima baton TARIKH MASA KELAS BIL. MURID OBJEKTIF : !ebr"ari #01# : $%&0 - %&0 pagi : ' Be(tari : #4 orang : )ada akhir (e(i penga*aran dan pembela*aran+ m"rid dapat: 1) ,elak"kan hantaran dan terima baton (ecara (tatik dengan mengg"nakan teknik a(a( pert"karan baton ata( ke ba-ah dengan bet"l (eban.ak / kali perc"baan pada *arak 10 meter% % PENGALAMAN SEDIA ADA : ,"rid pernah men.ak(ikan acara lari berganti-ganti di tele0i(.en% KBKK PENGABUNGJALINAN : Kemahiran ber1ikir (ecara kriti( 2 menganali(i( : 3igab"ng*alinkan dengan ta*"k kecerga(an dalam )endidikan 4a(mani%

KESEPADUAN

: ,atematik 2 ,engira langkah .ang bet"l "nt"k pert"karan baton%

BAHAN BANTU MENGAJAR : Kain5 #4)+ Baton51#)+6kitel5 ) LANGKAH / MASA )engenalan 5 minit) AKTIVITI ,emana(kan FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI KELAS CATATAN Teori Kecerda(an)elbagai - 6etiap m"rid diberikan (ehelai kain kecil (ebagai ekor dan di(elitkan dibahagian belakang X X X (el"ar% - 6etiap m"rid me(tilah men*aga ekor ma(ing-ma(ing dari dic"ri oleh m"rid lain% - ,"rid me(tilah c"ba menc"ri ekor m"rid lain dalam ka-a(an (kitel (aha*a% - ,"rid .ang dapat menc"ri paling ban.ak ekor m"rid lain dikira (ebagai pemenang% )et"n*"k : G 7 G"r" X 7 ,"rid Kecerda(anKine(tetik

badan )ermainan Kecil

Alatan : 4 (kital #4 helai kain

X X X X X X

X X X X X

5 ,ain X c"ri X ekor) X X X X X

8egangan 9eher 9engan )inggang )aha Kaki

8egangan leher -Berdiri tegak dan pandang

x hadapan% x x

x x x

-9etak tapak tangan kiri di pipi kiri dan tolak ke kanan (ehingga kepala (elari dengan bah"% -T"kar pipi kanan x tangan+ tolak x ke kiri% -9ekapkan tapak tangan dan ba-a ke ba-ah dag" dan tolak dag" ke ata(% -Tangan di belakang kepala dan tekan ke ba-ah% -Tahan tolakan dalam kiraan 1# (aat% 8egangan lengan -Tangan kanan dil"r"(kan dan tolak tangan kanan ke kiri mengg"nakan tangan kiri% -Ba-a lengan kanan ke belakang G : G"r" : : ,"rid )et"n*"k :

dan tangan kiri tolak lengan kanan ke ba-ah di bahagian (ik" dari ata( kepala% -T"kar tangan dan "lang pergerakan .ang (ama% 8egangan pinggang -Badan tegak dan tangan kanan cekak pinggang% -Tangan kiri l"r"( ke ata( dan condongkan ke (i(i kanan% -Bongkokkan (i(i badan ke kanan dalam ;0 dar*ah -T"kar tangan dan "lang pergerakan .ang (ama -T"nd"k badan hingga h"*"ng *ari mencecah h"*"ng ka("t -Tegakkan badan dan ked"a-d"a tangan cekak pinggang -Badan condong ke belakang+ m"ka menghadap langit

8egangan peha -Angkat (ebelah kaki ke ata( -6ebelah kaki lagi "nt"k imbangkan badan -Bengkokkan l"t"t dan ba-a ke per"t -Ked"a-d"a belah tangan memegang l"t"t dan tarik ke per"t -T"r"nkan kaki dan bengkokkan kaki ke belakang hingga t"mit mencecah p"ngg"ng -Tangan pegang pergelangan kaki -6eimbangkan badan dengan kaki .ang men.okong -T"kar kaki dan "lang pergerakan .ang (ama 8egangan kaki -Berdiri tegak dan (ebelah kaki l"r"( tegak

-6ebelah kaki lagi l"n*"rkan ke hadapan -9"n*"r kaki hingga h"*"ng ka("t cecah tanah -ba-a kaki ke belakang -l"n*"r ke belakang dengan l"r"( hingga h"*"ng kaki cecah tanah -t"kar kaki dan "lang perkara .ang (ama -ambil na1a( dan hemb"( na1a( dengan lemb"t )erkembangan 9angkah 1 51/ minit) )enerangan tentang baton% <ara memegang baton )enerangan tentang acara 4x100 meter% ,er"pakan acara lari bergantiganti% 3alam ke*ohanan olahraga ,66,+ terdapat & kategori lelaki dan & kategori peremp"an% 3iameter baton ialah 1%# cm% )an*ang baton #&-&0 cm% Terdapat & cara memegang baton :

Akti0iti 1: Gerak Ker*a kela( 9atihan (tatik berpa(angan

,enghantar: badan condong ke hadapan kaki kanan di hadapan kaki kiri di belakang l"t"t dibengkokkan (edikit tangan kiri l"r"( ke hadapan tangan kanan di belakang dan (ik" bengkok (edikit

x x

x x

x x

x x

x x

B A

Gab"ng*alin: Koordina(i mata dan tangan Alatan : Baton 1#

,enerima: badan condong ke hadapan kaki kiri di hadapan kaki kanan di belakang l"t"t dibengkokkan tangan kiri l"r"( ke belakang tangan kanan ke hadapan dan (ik" dibengkokkan (edikit tapak tangan b"ka ke ata(

,"rid A mengha."n tangan dengan memegang baton di tangan kanan tanpa berlari kem"dian men.eb"t baton% = "p > kepada m"rid B "nt"k menerima

9angkah # 510 minit)

Ked"d"kan A: badan condong ke hadapan kaki kanan di hadapan kaki kiri di belakang l"t"t dibengkokkan (edikit tangan kiri l"r"( ke hadapan tangan kanan di belakang dan (ik" bengkok (edikit Ked"d"kan B: -badan condong ke hadapan -kaki kiri di hadapan -kaki kanan di belakang -l"t"t dibengkokkan -tangan kiri l"r"( ke belakang -tangan kanan ke hadapan dan (ik" dibengkokkan (edikit -tapak tangan b"ka ke ata(

Alatan: Baton : 1#

: G

,"rid A akan berlari ke arah m"rid B dan menghantar baton kepada m"rid B%

Akti0iti # : 9atihan bergerakberpa(angan

9angkah & 510 minit)

Ked"d"kan A: badan condong ke hadapan kaki kanan di hadapan kaki kiri l"r"( ke belakang l"t"t dbengkokkan tangan kiri di hadapan tangan kanan di belakang (ik" dibengkokkan mata pandang hadapan

3 Alatan : Baton 1# 6kital 1'

<

Akti0iti & : Gerak ker*a k"mp"lan 9atihan bergerakberk"mp"lan

Ked"d"kan B: -badan condong ke hadapan -kaki kiri di hadapan -kaki kanan di belakang -l"t"t dibengkokkan (edikit -tangan kanan ke hadapan -tangan kiri di belakang -(ik" dibengkokkan -mata pandang hadapan Ked"d"kan < akan (ama (eperti A dan 3 akan (ama (eperti B%

,"rid dalam k"mp"lan 4 orang+ m"rid A berlari dan menghantar baton kepada m"rid B+ B kepada < dan < kepada 3%9arian dalam *arak -10 meter% Akti0iti bert"kar gliran kepada k"mp"lan ked"a%

Kem"ncak 510 minit)

)ermainan kecil =8"n Aro"nd 6kitel>

)erat"ran: ,"rid dalam k"mp"lan berenam% ,"rid pertama perl" berlari keliling (kital di hadapan dan di belakang k"mp"lann.a% )e(erta .ang akan menerima baton boleh berada di mana-mana di ?on menerima baton% )e(erta ked"a akan mem"lakan larian (ebaik (aha*a menerima baton dari m"rid pertama% 6em"a m"rid men"ngg" giliran ma(ing-ma(ing "nt"k berlari% K"mp"lan .ang ber*a.a menamatkan larian dikira (ebagai pemenang%

Alatan : 6kital: Baton : 4

x x x x x x

x x x x x x

)et"n*"k: G 7 g"r" : 7 m"rid 7 (kitel 7 arah pergerakan

)en"t"p 5$ minit)

Gerak kend"r 8egangan lengan -Berdiri tegak+ kaki dib"ka melebihi l"a( bah" -k"ncikan *e*ari kiri dengan tangan kanan -Tolak tangan l"r"( ke hadapan (ambil membongkok ;0 dar*ah -Kira dengan kiraan dan "lang akti0iti (eban.ak tiga kali 8egangan pinggang -Berdiri (eperti ked"d"kan di ata( -Tangan l"r"( di ata( kepala -Bengkok badan ke (i(i kanan+ tahan dengan kiraan -@lang akti0iti ke (i(i kiri -@lang akti0iti (eban.ak tiga kali

Teknik : )erbincangan

8egangan tangan dan lengan

,"rid dalam ked"d"kan ber(elerak di ata( padang

8egangan pinggang

8egangan kaki

- Kaki dil"n*"r kehadapan+ (i(i dan belakang% - 3engan kiraan

Tarik na1a( -tarik na1a( dan tahan dengan kiraan -hemb"(kan perlahan-lahan -"lang (eban.ak tiga kali 8e1lek(i : )erbincangan

G"r" bertan.akan kepada m"rid-m"rid mengenai teknik hantar (erta menerima baton 3emon(tra(i apabila perl"

a% A.atakan teknik hantaran dan terima batonB Teknik hantaran - Beri isyarat kepada penerima. - Hulurkan baton dengan tangan yang lurus. Teknik terima - Hulurkan tangan lurus ke belakang apabila mendengar isyarat daripada pelari yang sedang membawa baton.

G"r" mema(tikan m"ridm"rid mem"langkan (em"la alatan .ang telah dig"nakan ke (tor ("kan

)enerapan nilai : C% amanah CC% bertangg"ng*a-ab CCC% beker*a(ama

8"*"kan :
1) D%E% Fee 5#00#)% Panduan Pengajaran Olahraga, Kepegawaian dan Kejurulatihan. 6hah Alam% Kari(ma )"blication 6dn%

Bhd% #)