Anda di halaman 1dari 21

PROGRAM USRAH BADAR

KERTAS KERJA KONSEP PROGRAM USRAH BADAR SEK. MEN. AGAMA KOTA TINGGI 1.0 RASIONAL

Kehidupan seorang pelajar agak sibuk dengan pelbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Masa yang diperuntukkan bagi menghayati ilmu Islam hanya terbatas di dalam kelas ketika mengikuti subjek Pendidikan Islam. Oleh itu , para pelajar memerlukan satu program khusus untuk mereka melanjutkan lagi perbincangan tentang agama Islam dan mengeratkan lagi hubungan sesama pelajar dengan ikatan persaudaraan di atas nama Islam. Program usrah yang berkesan boleh membantu pencapaian hasrat Falsa ah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungja!ab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 2.0 MATLAMAT

Matlamat program ini diadakan adalah untuk pelajar memahami dan menghayati Islam dalam kehidupan seharian mereka melalui " #.$ #.# #.' #.( 3.0 pembangunan kerohanian dan amalan i%ikal pelajar mendekati &llah. penghayatan roh dan semangat keIslaman pelaksanaan syariat dan prinsip Islam penyerahan diri kepada &llah dan tidak berputus asa dalam hidup

OBJEKTIF

Objekti program ini adalah untuk " '.$ '.# '.' '.( '.+ Membina generasi pelajar Islam yang mengenali Islam sebagai ad-)een dan menghayatinya dalam kehidupan sebagai seorang muslim dan pelajar . Melahirkan pelajar yang memahami tujuan mempelajari ilmu Islam sebagai bekalan dan panduan dalam kehidupan mereka yang serba mencabar. Memberi peluang kepada pelajar yang kurang mahir dalam bacaan al-*uran untuk memantapkan bacaannya. Mengukuhkan perasaan bersaudara di kalangan pelajar di dalam ikatan ukhu!ah Islamiah dan sentiasa bekerjasama dalam setiap perkara. Melahirkan pelajar yang mempunyai si at kepimpinan yang sentiasa bertanggungja!ab menjaga ahli di ba!ahnya dengan baik.

4.0

SASARAN

PROGRAM USRAH BADAR

,asaran program ini adalah untuk semua pelajar meliputi pelajar tingkatan ( dan + yang tinggal di asrama sekolah. 5.0 +.$ +.# +.' +.( +.+ 6.0 PELAKSANAAN -srah diadakan sekurang-kurangnya $ kali seminggu ,etiap kumpulan -srah dikendalikan oleh seorang ketua . na/ib 0 lelaki 1 dan na/ibah 0 perempuan 1 &turcara tetap usrah yang dicadangkan ialah solat Fardhu berjamaah , ber!irid dan membincangkan tajuk dari modul yang telah diberi . ,etiap perbincangan perlu menghasilkan satu persetujuan atau kesimpulan yang perlu diterima dan di ahami oleh ahli usrah. -srah diakhiri dengan membaca tasbih ka arah dan surah al-&sr.

KAEDAH PELAKSANAAN -srah dijalankan melalui kaedah dak!ah Islamiyah 2 a. b. c. d. 3ikmah Mau4i%ah Mujadalah Ilmu &llah

7.0 7.1 5.$.$ 5.$.# 5.$.' 5.$.(

STRATEGI PELAKSANAAN Pem ! "#$ N#% & Pe$#m##$ '#!($ 6 dicadangkan oleh guru dan pelajar Pe$) * #$ &(+#$) m#,!-m#. /e+ &#0 '#!($ - 7orang ini mengandungi soalan yang perlu dija!ab oleh para calon bagi melihat tahap ke ahaman mereka tentang Islam. Tem-0-)# 6 peringkat ini ber ungsi sebagai jalan untuk penilai melihat dan menilai kemahiran serta ikrah calon dengan lebih jelas Pe$)-m/-!#$ m#,!-m#. '#!($ 1#$) !#1#, - )i peringkat ini, penapisan semula dijalankan untuk mendapatkan calon na/ib yang benar-benar layak. Pe$e$.-#$ K-m/-!#$ U*+#" 2 L "#. 8ampiran & 3

7.2

,etiap kumpulan usrah mengandungi $9 orang ahli 0 pelajar 1 mengikut jumlah pelajar ,etiap pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan usrah tertentu berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. 7.3 T#,! m#. N-%#&#4

:a/ib dan na/ibah yang terpilih akan diberi pengisian yang sesuai berkaitan cara dan panduan mengendalikan usrah. Ianya adalah penting supaya dapat dipastikan para na/ib menggunakan pengisian yang seragam terhadap ahli usrah serta mampu mengendalikan usrah mengikut panduan yang ditetapkan .

PROGRAM USRAH BADAR

0 7agi jadual pelaksanaan strategi , sila lihat L#m/ +#$ B 1 7.4 S ! &-* U*+#"

,etiap kali perjumpaan usrah, agenda yang perlu dimasukkan ialah 2 $. #. '. (. 7.5 7acaan al-*ur4an dan ta sirnya 7acaan al-hadith dan ta sirnya Pengisian daripada silibus . modul yang ditetapkan Perbincangan tentang pengurusan usrah dan isu semasa Ke/e+!-#$ U*+#"

-ntuk memudahkan para na/ib dalam menguruskan usrah, mereka akan dibekalkan sebuah ail yang mengandungi 2 $. #. '. (. +. 7orang kehadiran ahli usrah 7orang maklumat ahli usrah 7orang penilaian kemahiran ahli dan ,-M-; Panduan <ugas :a/ib dan kaedah mengendalikan usrah 7uku 8aporan -srah 3arian

Fail hendaklah diserahkan kepada guru setiap # minggu atau apabila diminta berbuat demikian untuk pemeriksaan. 7orang maklumat diri hendaklah mengandungi butiran utama peribadi, dan perkaraperkara yang di ikirkan perlu seperti cita-cita dan ja!atan dalam kokurikulum. ,atu ruangan khas hendaklah diadakan dalam borang itu yang membolehkan na/ib mencatat perkembangan ahli, termasuk tindakan disiplin. 7orang itu diisi sekali sahaja dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa. 7agi urusan merekodkan kehadiran setiap ahli usrah , maka satu borang khusus perlu disediakan . =ontoh borang adalah seperti berikut " BORANG KEHADIRAN AHLI USRAH 7I8. $. #. :&M& &hmad bin &bdullah Ismail bin Ibrahim <&;IK3 $ . . <&;IK3 # . @ ,><>;-,:?&

)icadangkan borang kehadiran itu dipindahkan ke dalam ail komputer dengan menggunakan perisian yang sesuai seperti M,->@cel. Fail itu perlu mengandungi pelbagai butiran untuk kemudahan menganalisis dan mengisi data. 8ebih daripada satu borang penilaian kemahiran ahli boleh diadakan. =ontoh ormat borang adalah seperti berikut 2

PROGRAM USRAH BADAR

BORANG PENILAIAN KEMAHIRAN DAN SUMUR <&3-: 2 A>:I, -,;&3 2 :&M& :&*I7 2 7O;&:B P>:I8&I&: 2 BA5AAN AL67URAN 7I8. :&M&
&isyah bt. &hmad

7&IK

,>)>;3&:&

8>M&3

=&<&<&:

$.
7.6

Pem#$.#-#$

,etiap # minggu , na/ib perlu menyerahkan ail tugas kepada guru. murabbi 0 8ihat L#m/ +#$ 5 1 untuk diperiksa bagi mengetahui maklumat kehadiran ahli usrah dan laporan na/ib . :a/ib perlu melaporkan tentang masalah yang dihadapinya dan masalah ahli yang perlu mendapat nasihat guru. ,ebuah buku laporan akan disediakan bagi memantau perjalanan program usrah. 7uku tersebut akan disemak oleh pengetua dari semasa ke semasa bagi memastikan usrah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Para na/ib juga dikehendaki menandatangani borang kehadiran bagi mengesahkan kehadiran mereka dan pelaksanaan usrah. Format buku laporan usrah 2 LAPORAN USRAH 7I8. <&;IK3 <&A-K . 8&PO;&: B-;- 7>;<-B&, <.<.

KEHADIRAN NA7IB 7I8. :&M& <&;IK3 $ <&;IK3 # ,eterusnya ..

7.7

K#9 Se! 0 ,

Pengurusan usrah diperingkat a!al dan seterusnya memerlukan penyesuaian terhadap ketidakselesaan ahli dan perubahan semasa. Oleh itu kaji selidik berkaitan dengan sambutan ahli , dan cadangan akan dilaksanakan. &dalah dicadangkan kaji selidik ini dijalankan # bulan sekali. 7orang kaji selidik itu diedarkan oleh na/ib kepala kumpulan usrahnya. 7orang itu diserahkan kepada guru untuk dianalisis. Buru tersebut hendaklah melaporkan hasil kaji selidik dalam mesyuarat . )engan demikian tindakan susulan bagi mengatasi masalah dapat dilakukan secara berkesan dari semasa ke semasa. 7.: A$-)e+#" U*+#" Te+&# ,

Kumpulan usrah yang menunjukkan peningkatan dari segi kemahiran dan kualiti ahli akan dipilih sebagai kumpulan usrah terbaik. Penilaian dilakukan oleh guru berdasarkan

PROGRAM USRAH BADAR

pemerhatian terhadap ahli usrah , kehadiran dalam setiap kali perjumpaan dan laporan daripada na/ib . )ilakukan pada setiap semester. 7.; Pe$#* "#. 2 L#m/ +#$ D3

Perlu diberi perhatian baha!a kegiatan usrah yang dijalankan adalah pada peringkat sekolah. ,etiap aktiviti usrah perlu dilaporkan dalam mesyuarat guru-guru usrah yang bertanggungja!ab menyampaikan perkara-perkara penting kepada pengurus sekolah. &gar perkara ini berjalan dengan lancar, dicadangkan seorang atau beberapa orang guru yang berpengalaman dalam usrah dilantik sebagai penasihat Program -srah . :.0 PENUTUP

<idak dina ikan usrah adalah program paling penting untuk menentukan hala tuju pelajar di sekolah menengah agama. Perjalanan dan pengurusan usrah yang tersusun dan berkesan akan dapat membuahkan hasil yang positi dan mendalam kepada semua ahlinya.&dalah diharapkan agar program usrah ini berupaya menjadi pemangkin kepada usaha pihak sekolah untuk melahirkan generasi pelajar Islam yang beriman dan berakhlak mulia. Firman &llah yang bermaksud 2 C Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, dan menyeru kepada perbuatan makru dan mencegah dari perbuatan mungkar C. ,emoga usaha ini diberkati &llah. )isediakan oleh 2 )isahkan oleh 2

SUHAI<A BINTI SAPRIN Penyelaras Program -srah 7&)&; ,ekolah D Mukhayyam <arba!i ,ek. Men &gama Kota <inggi

FAHARIAH BINTI PUNGUT Pengetua ,ek. Men &gama Kota <inggi

PROGRAM USRAH BADAR

8ampiran & SENARAI NAMA PELAJAR ASRAMA PUTERI. SITI NUR SUAIDAH BINTI SA'DON ( KUMPULAN 1) ADIBAH ANIS BINTI ZAHRIN ANIS SYAHUDA BINTI TUHIED AZIEZAH BINTI NORDIN HAFIZAH AQILAH BINTI ABDUL HALIM HAWA HADIRAH BT HANAPI IFFAH NURSYAFIQAH BT SUHAIMI NUR HIDAYAH BINTI ROSLE NUR IZZATI BINTI SHAMSU BAHROOM NORSYAHIDAH BT KAMALUL ADHHA NUHA NAFISAH BINTI NOR" AZAM NUR"RULAINA BT BAHANUDDIN NUR AFIFAH BT MOHD DIN NOORFATIHAH BINTI ABD MUTALIB NURUL NADZIRAH BINTI ZAINI ROBIATUL ADAWIYAH BT KHAIRUDDIN SHATIKUL JANNAH BT YUSOFF( KUMPULAN 2) NUR ALIAH SYAFIRA BT ABD KARIM NURSYAKINAH IRISYA BT MOHD SYUKRI NURSYAKIRAH BINTI MOHD YUSUF FAZERA BINTI HASHIM NUR FATIHAH BINTI NORAZRI NURALIA AMANI BINTI ISHAK NUR ATIQAH ALIAH BINTI NORDIN NUR AMIRAH BT AMAN SHAH NURIN ADRIANA BINTI MAHFOZ NURSYAHMINA BINTI RASHID NURUL AINI BT ZAINAL NURUL ANIS SYUHADA BINTI MOHD HISAM SITI NURAISYAH BT KASMAN SYAHIRA NATASYA BINTI SAIDI SYAZWANI NAJWA BINTI SHAHIDI T4 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 MALIKI AISYAH KHADIJAH AISYAH AISYAH TAHFIZ TAHFIZ AISYAH KHADIJAH TAHFIZ AISYAH TAHFIZ TAHFIZ KHADIJAH AISYAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ AISYAH KHADIJAH KHADIJAH TAHFIZ AISYAH KHADIJAH TAHFIZ AISYAH TAHFIZ KHADIJAH AISYAH 3T

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12 13 14 15

2T P

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12 13 14 15

NUR AMIERA NADIA BINTI MOHD

T2

TAHFIZ

2M

PROGRAM USRAH BADAR

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12 13 14 15

TAF( KUMPULAN 3) NURAZIZAH BINTI ISMAIL NUR ELIYANA BINTI MOHD RIZMAN NURFARINI BINTI SUHAILI NUR FARISHAH DIYANAH BINTI KUNJU KUTTY NOOR FATIHAH BINTI MISKAM NURAIN AFIQAH BINTI MOHD AMIN NUR HAZIRAH BINTI HISHAM NURHUDA HAZIRAH BINTI ROSJELANI NURUL HIDAYAH BINTI SUDARMANTO NURUL NAZIHAH BINTI RUSLI NURUL SYAKIRAH BINTI AZMAN NOOR AINA NAJIDAH BT MAZLAN SITI NUR AMIRAH BINTI NORDIN SITI NUR SYAFIQA BINTI MOHD SAFRI SITI HAJAR BT MAZLAN BARKATUN NAJIAH BINTI YUSOFF( KUMPULAN 4) NORSYAKILA BINTI LISMAN UMMI SHOLEHAH BINTI NORAZMAN ZAHIRAH SYAZWANI BINTI AZHARI SITI NUR ALIAH BINTI ASMAWI SAIDATUL ADAAWIYAH BT ZULKEFLI NUR AMALIA FARISHA BINTI MOHD FAIZ ANIS NURSSYAMIMI BINTI SAMSUL BAHARI ALISYA NUR SOFEA BINTI KASHFULLAH MASITAH BINTI AHMAD NUR ADLINA BT JOHARI SITI AISYAH SAIDIN NUR HAMIDAH BINTI HAMDAN SITI NUR HAYANI BINTI MD SANURI ( KUMPULAN 5) SITI AUNI BALQIS BINTI MOHD ROZLAN AISYAH BINTI SA"YON FATIN NUR ATIQAH BINTI MOHD RAZALI IMAN NAJIHAN BINTI JAMIL UMI AIDA BINTI ROZANIZAM NORAISHAH BINTI SUDARMANTO NUR SYAMIRA BINTI MATSAH EFFA NATASHA BINTI MISLAN SITI KHADIJAH BINTI MOHAMAD ANIFF SITI HAJAR BINTI SAARI NUR SHAHIRAH BINTI RASHIDI AMIRA SYUHADA BINTI ZAMRI

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

KHADIJAH KHADIJAH KHADIJAH AISYAH TAHFIZ TAHFIZ KHADIJAH KHADIJAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH TAHFIZ

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

T4 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

MALIKI FATIMAH TAHFIZ FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ IBNU SINA TAHFIZ IBNU SINA IBNU SINA

3G

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

T4 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T2 T4 T5 T2

MALIKI FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH FATIMAH IBNU SINA IBNU SINA TAHFIZ TAHFIZ MALIKI FATHONAH FATIMAH

DEWAN DARU HIKMAH

PROGRAM USRAH BADAR

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

SITI NURHALIMAH BINTI MESKAM ( KUMPULAN ) NATASA BINTI AZLAN LIYANA NABILAH BINTI FAUZI MARZUKI NUR SARAHMARSYITAH BINTI MUSTAFA NURUL BALQIS BINTI OSMAN SITI NOOR FAKHIRA BINTI HUSSEIN NUR LIYANA HUSNIZA BINTI MOHD JOHAIMIS FATIN IZZATI BT MOHD NAZRI UMI UMAIRRAHTUL ADAWIYAH BINTI MOHD HAMZAH NUR ALYA BINTI MOHD ISHAK AIN HUR ADIBAH BINTI JANI NURUL SYAHINDAH BINTI AZMAN SITI NUR JEHA BINTI HAMIZAN NURULAIN BINTI ZAINUDDIN ( KUMPULAN !) ANIS BINTI IHWAN AINI SHAHIDAH BINTI RAJAB FATIN AMIRAH BINTI AMRAN IZA NABILA BINTI SULAIMAN NUR HIDAYAH BINTI ABDUL TALIB NUR SYUHADAH BT ZAINAL NUR NADHRAH BINTI ZULKARNAIN NURAIN AMALINA BINTI MOHD AMIN SYAZA NURALIYAH BT MD ZAN NUR FARAH NADA BINTI IDERIS NOR IZZATY BTE MOHD ZAMRI NUR FARAHANA BINTI ZAINAL ABIDIN SITI NOR A"ILAH BT YAZID ( KUMPULAN #) NAJIHAH BINTI ABU JAMIL NUR HIDAYATI BINTI SHAMSU BAHROOM NUR AZZAH BINTI ZULKANAIN NUR AISYAH BINTI ZULKAFLI NORA NATASHA BINTI AZHAR NURUL AISYAH BINTI NORRIZAN NURUL FATIMAH BINTI SAHIR UMIE AMINAH BINTI MOHAMAD ZULKIFLEE DEANNA NARISHA BT SYARIFUDDIN UMIE SYAHIRAH BINTI MOHD YUSRI NURUL SHAHIDATUL ALIAH BINTI ABD AZIZ INTAN NAZUHA BINTI RAHIM

T4 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T4 T4 T4 T5 T4 T5 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T3 T5 T5 T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T5 T4 T5

MALIKI TAHFIZ FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH TAHFIZ MALIKI MALIKI MALIKI FATHONAH MALIKI FATHONAH TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH FATIMAH IBNU SINA TAHFIZ MALIKI MALIKI FATHONAH IBNU SINA FATHONAH FATHONAH TAHFIZ FATIMAH FATIMAH TAHFIZ FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ IBNU SINA IBNU SINA IBNU SINA FATHONAH MALIKI FATHONAH

DEWAN DARU HIKMAH

5F

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

5S

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

HAYATUL ADIBAH BINTI MOHD HASSANI ( KUMPULAN $)

T5

FATHONAH

DEWAN DARU HIKMAH

PROGRAM USRAH BADAR

NURAISYAH NAJIHA BINTI MOHD YUSAINI RAFIRNA ARMIM BINTI RAMLI RASHIDAH BINTI NORAZMAN SITI ZUNAIRAH BINTI FATO LIZAN SITI NUR AISYAH BINTI MAT NOOR E#A NATASA PUTRI BTE MOHAMAD JAIS AQILAH BTE ROSLE SITI AISYAH BINTI FATO LIZAN SITI RODZIAH BINTI ROSDI 1! NUR HANANI BINTI $HE IBRAHIM 11 AZNI HANANI BINTI NASARUDDIN 12 RAIHANA BINTI ROSDI AMIRAH NABILAH HANIM BIN MOHD NIZAM ( KUMPULAN 1%) NURUL ATHILAH BINTI NOR RAMLE NURUL NAJWA BINTI YUSOFF SITI NOR MAZIAH BINTI MUHAMAD NURIN SAMIHAH BINTI YAZIZ NURUL DAYANA BINTI ZAINUDDIN NURUL AZZANARUL HUDA BINTI MARKUM IZNI JUHAIDAH BINTI ISMAIL SITI NURANIZAH BTE ABD RAHMAN NUR IZZANI BINTI JUMA"AT RADZIAH BINTI YAZID NAFIZ AUDINA BINTI WASIS HADI NUR AINI BINTI ZAINAL SYIFA SYAKINAH BINTI SARIFF ( KUMPULAN 11) NURUL ATIQAH BINTI AZMIE NURUL HUDA BINTI NOR ZAINI SHAZWINAHAMEERA BINTI MISAN NUR AMIRA NATASYA BINTI MOHAMAD AL%HAMDI NURUL HAZIQAH BINTI A"BIDDIN NUR SYARIFAH BINTI MOHD SAFAWEE RAJA NUR NAJWA BINTI RAJA SUHAIMI SITI NURAISYAH BT MOHD HAMIZAT RABIYATUL NABILAH BINTI ISMAIL NURUL SABRINA BT HAZARASIM SITI SYAHIRAH BINTI ZAINI SITI NURHANIZA BINTI MOHAMAD NAZRI

1 2 3 4 5 6 7 8

T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T4 T5

FATIMAH FATIMAH FATIMAH FATIMAH FATIMAH IBNU SINA IBNU SINA MALIKI MALIKI FATHONAH MALIKI FATHONAH

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T4 T5 T5 T5

TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ IBNU SINA MALIKI FATHONAH FATHONAH FATHONAH

DEWAN DARU HIKMAH

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

T4 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T2

MALIKI FATIMAH FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH FATIMAH FATIMAH TAHFIZ IBNU SINA TAHFIZ IBNU SINA FATIMAH

DEWAN DARU HIKMAH

SENARAI NAMA PELAJAR PUTERI LUAR ( KUMPULAN 12) NURUL SYAMIMI BINTI MOHAMED DEBUAN T4 MALIKI

2F

PROGRAM USRAH BADAR

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8

1! 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11

NURALIAH ATIQAH BINTI NOORDIN KHAIRUNNISA BINTI SALLEHUDDIN NURHANIS BINTI MAT YUNUS SITI NURILNAJWA BTE A RAHMAN NURUL INSYIRAH BINTI NORHUDA NORSHAJIHA BT ABD JALIL HAZIQAH HUSNA BINTI MOHD YUSOP SITI SYAHIRAH NAJIHAH BINTI SK MD YAZID NUR DIANA SHAHIRA BINTI SHARUDIN NURUL NABILA BINTI SAEDIN NOORASHIKIN ABU OSMAN NURUL SYAZWANI BINTI ZAKARIA NUR FARAHIN BINTI HUSSIN SYAMIMI NABILAH BINTI ALAM SHAH ( KUMPULAN 13) SITI AIMI AYUNI BINTI ROSLI AMELYA SHAEZZA BINTI MUSTAFFA IZZAH SYUHADA BINTI ZULKIFLI NOORAINA NAJIDAH BT MAZLAN NOR ADLIAH SOFIA BT YUSOF NORADILAH BT MOHD ESA NORAQILAH BINTI MOHD ESA NORFADHILA SYAZWANI BINTI MUSTAFA NUR FATIHAH BT ABD &HANI NURAMIRAH SAFIAH BINTI MOHD ROSZI NURAZIZAH BINTI ISMAIL NURFATIHAH BINTI NORAZRI NURNASHWA BT KAMARUZZAMAN NURUL ZAKIYYAH BT MOHAMED SALEH SITI MARYAM BINTI ALIH ( KUMPULAN 14) NUR ATI"AH BINTI HAMDAN FARAH ANISAH BINTI OTHMAN FARAH WAHIDAH BINTI ISMAIL INTAN SURAYA BINTI MOHAMAD SIDEK KHAIRUSSOLEHAH BINTI MAHMOOD SITI AISYAH BINTI MUHIRUDDIN SITI NABILAH BINTI IBRAHIM WAN FARAH HANAN NAJIAH BT WAN MAT $HE FATIN AMINAH BINTI $HE RAHIM FARIZ INSYIRAH BINTI OTHMAN NORHIDAYAH BINTI AINE NUR AFIQAH BINTI AKASAH

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T4 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T4 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T5 T5 T5 T5

AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH AISYAH KHADIJAH MALIKI KHADIJAH KHADIJAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ KHADIJAH TAHFIZ KHADIJAH KHADIJAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ KHADIJAH MALIKI TAHFIZ FATIMAH FATIMAH FATIMAH IBNU SINA IBNU SINA IBNU SINA FATHONAH FATHONAH FATHONAH FATHONAH 4M

3 IS

PROGRAM USRAH BADAR

12 NORSHAFIKA BINTI NORAZMAN ( KUMPULAN 15) SOFIAH BINTI BARIMAN 1 NUR BATRISYIA BINTI RAMLI 2 NUR DINA BINTI ABIDIN 3 NUR LATIFAH IZANIE BINTI SUKRI 4 NUR NABILAH BINTI ASLAHUDDIN 5 NUR NABILA BT NAYAN NUR SUMAYYA BINTI MOHAMAD 6 ISMAIL 7 NUR SYAFIQAH BT ABDUL WAHAB 8 NURHAZIRAH BINTI ZULKIFLI NURMALA BTE NUR ISLAM 1! NURUL FARISYAHANNA BINTI SUTIMAN 11 HANIS RAQIBAH BINTI ZAKARIAH 12 MARIA AMIRA BINTI DAUD ( KUMPULAN 1 ) AIDA BINTI AMRAN NURFATINI BINTI KASSIM NURUL SYAQINA BINTI ROSEDIN SHAZANA BINTI MOHAMMAD SHAFIQ SITI AISHAH SOFIA BINTI MARZUKI SITI KHADIJAH BINTI ABU HASSAN SITI MAISARAH BINTI JAILANI AINUR RAIHANA BINTI AMRAN NURFARAHIN BINTI KASSIM NURSYUHADA BINTI JOHAN NURUL DINA SYAZWANIE BINTI MOHD ROSLAN NURUL HIDAYAH BINTI SALLEH ( KUMPULAN 1!) SITI FATIMAH HANNAN BINTI MARZUKI ALIAH AHZA BT SAHARUDDIN NOR FAZLIN BINTI ALI SYAIFUL NUR FARHANAH BINTI MOHD NASIR NUR FATIHAH BINTI ZAINI NUR FATIN ATIKAH BINTI MUHAMMAD HAFIZ SAIDATUL NAZLIA BINTI MOHD NIZAN SITI ALYAA BINTI ABDUL RAHIM SITI KHATIJAH BINTI ABDUL AZIM NUR NAZIRAH BINTI ASLAHUDDIN NURAIATUL IZZATI BINTI HASIDI NURUL ATIQAH ALIAS BINTI ABDULLAH NURUL NAJIHAH BINTI SAEDIN

T4 T4 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4

MALIKI MALIKI FATIMAH FATIMAH FATIMAH FATIMAH IBNU SINA IBNU SINA IBNU SINA TAHFIZ IBNU SINA TAHFIZ MALIKI MALIKI

P 4H

1 2 3 4 5 6 7 8

T4 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T4 T4 T4 T4

MALIKI TAHFIZ FATIMAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ FATIMAH FATIMAH MALIKI MALIKI MALIKI MALIKI FATHONA H IBNU SINA TAHFIZ IBNU SINA IBNU SINA TAHFIZ MALIKI MALIKI MALIKI FATHONAH FATHONAH FATHONAH FATHONAH

DEWAN DARUL HIKMAH

1! 11

1 2 3 4 5 6 7 8 1! 11 12

T5 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5

DEWAN DARUL HIKMAH

PROGRAM USRAH BADAR

1 2 3 4 5 6 7 8

1! 11 12

( KUMPULAN 1#) SITI RAIHANA BINTI MOHD SAFIYAN SITI MAISARA BINTI MOHD NOR RAFIEI SITI NADIA BINTI AZAMI MOHAMAD SITI NURLIYANA BINTI ROSLIN UMMI SYAFINA BINTI ISMAIL NAZURAH BINTI YAAKUB NUR HANISAH BINTI ASLAHUDDIN RAFIDATUL SYAHIRAH BINTI ABD HADI SALINAH BINTI DAUD SHUKRINA NATASHA BINTI ALAM SHAH SITI SUHAYLA SHAFIKA BINTI MINHAD YUSAHANI BINTI YUNOS SITI AISYAH BTE ABDUL RAHIM

T5 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T5

FATHONA H MALIKI MALIKI MALIKI MALIKI MALIKI MALIKI FATHONAH FATHONAH FATHONAH FATHONAH FATHONAH FATHONAH

DEWAN DARUL HIKMAH

PROGRAM USRAH BADAR

SENARAI NAMA PELAJAR ASPURA 1 ALADDIN BIN NORAZMAN S'(')*+ ,-,. 2 AZRI BIN AZMAN S'(')*+ ,-,. MOHAMMAD AMIR ASYRAF BIN AB 3 AZIZ S'(')*+ ,-,. 4 MOHAMMAD AMMAR BIN MOHD AMIN S'(')*+ ,-,. MOHAMMAD NURSOLIHIN BIN ABDUL 5 AZIZ S'(')*+ ,-,. 6 MOHD AMIRUL AKMAL BIN ROSLAN S'(')*+ ,-,. 7 MUHAMAD FAIZ BIN MOHD RAHIM S'(')*+ ,-,. 8 MUHAMMAD HAFIDZ BIN ROSLI S'(')*+ ,-,. MUHAMMAD NOR KHAIRI BIN JAINUDDIN S'(')*+ ,-,. MUHAMMAD RAISSUDDIN BIN ABU 1! JAMIL S'(')*+ ,-,. 11 USAID BIN NASIR S'(')*+ ,-,. 12 LOKMAN NULHAKIM BIN ROSDI S'(')*+ ,-,. T5 SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " SIDDI " KANTIN ASRAMA

T5

KANTIN ASRAMA

T5

KANTIN ASRAMA

T5

1 TAHFIZ

T5

1 AISYAH

T5

1 KHADIJAH

T5

KANTIN ASRAMA

T5

SURAU ASPURA

T5

SURAU ASPURA

T5

1 BUKHARI

T5

SURAU LAMA

T5

DEWAN TERBUKA

1 2 3 4 5

SENARAI NAMA PELAJAR PUTERA LUAR KUMPULAN 13 MUHAMMAD RAZIN SYAHMI BIN JUAIR T5 SIDDI" MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN ABU BAKAR T5 SIDDIQ AHMED IMRAN BIN ABDUL MOHSEN T5 SIDDIQ MOHD SYAMIL $HOO BIN MOHD SYAIFUL BAHARI T3 TAHFIZ AHMAD AIMAN BIN JOHARI T2 MUSLIM IKRAM HAZLAMI BIN SUDARMAN T2 TAHFIZ

KANTIN SEKOLAH

PROGRAM USRAH BADAR

! MUHAMMAD AMINUDDIN BIN AZHAR # ALL AMEEN BIN ANWAR HUSSAIN $ /012 -3,4+5 ,67,) 8+6 /012 9,+672+6 1% MUHAMAD RAFI BIN MAT YUNUS MUHAMMAD FARHAN NUL HAKIM BIN 11 ZAKARIA 12 MUHAMMAD IRFAN IQMAL BIN ROSLI KUMPULAN 14 MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN 1 SAPUAN 2 MOHAMMAD NASRUL BIN ABD MALIK 3 MOHAMMAD TARMIZI BIN HUSEIN 4 MUHAMMAD AMIN BIN AB JALIL 5 AFIF AZIZI BIN ABDUL KADIR MOHAMAD SYAFIQ BIN YUSOF MOHAMAD SYUKRI BIN MOHAMAD ! SHAIFUL BAHRI MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHD # AZIZ $ MUHAMMAD AIDIL BIN SARJI MUHAMMAD ARSY FADZLY SIRE&AR 1% BIN ISYA ANSYARY 11 MUHAMMAD FIRDAUS BIN HASSIM MUHAMMAD NUR BADRAN BIN ABDUL 12 &HAZALI KUMPULAN 15 MOHD FAKRI FARU" BIN ZULKAFLY MOHD HAZIQ FAIZ BIN RAHMAN MUHAMMAD IQMAL BIN MAHAT MUHAMMAD KHAIRUL FAEZEE BIN MOHD PAUZI ZAINURIN BIN MOHD RAZIN MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN HASSAN ,1/,2 -3,1/+ 8+6 -,.+/ MOHAMAD HAZIQ BIN ROTHMAN MOHAMMAD AIDIL KAUSAR BIN MD ALI MOHAMMAD FAISAL BIN ABIDIN MOHAMMAD RAFIQ BIN KARIM MUHAMAD IDRIS BIN $HE PAUZI KUMPULAN 1

T2 T3 T3 T3 T4 T4

TAHFIZ &HAZA LI &HAZA LI &HAZA LI HAMBA LI HAMBA LI

T5 T5 T5 T4 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

KANTIN SIDDI" SEKOLAH SIDDIQ SIDDIQ HAMBA LI KHADIJ AH KHADIJAH KHADIJ AH KHADIJ AH KHADIJAH KHADIJ AH KHADIJAH KHADIJ AH

1 2 3 4 5

T5 T5 T5 T5 T3 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

SIDDI" SIDDIQ SIDDIQ SIDDIQ TAHFIZ KHADIJAH TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ

KANTIN SEKOLAH

! # $ 1% 11 12

PROGRAM USRAH BADAR

1 MUHAMMAD RADHI BIN ZAKARIA 2 MUHAMMAD REZHUAN B ISHAK 3 RAHMAT SYAHMI BIN MOHD ESA SHAHRUL RAHIMI HASIF BIN ABDUL 4 RAHMAN MUHAMMAD ZAINUL ARIFFIN BIN 5 SAPUAN KHAIRUL IZZANNIE BIN KAMARUZAMAN ! MUHAMMAD AMMAR BIN AHMAD # /71,//,2 4+:)+ 8+6 /;)09+ $ /71,//,2 6,-)722+6 8+6 /012 4,29+. 1% AHMAD FIRDAUS BIN TAIB 11 FITRI ZUL ARIF BIN ZUZAIHAN MOHD LUTH DANIAL BIN NASRUL 12 NIZAM 13 MOHD SYAZWAN BIN ALI KUMPULAN 1! 1 MOHD NAZRI BIN A& AZIZ MUHAMMAD TAUFIQ IZZAT BIN 2 SALLEH 3 MUHAMMAD DZAKIRIN BIN NORDIN 4 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN RAHMAT 5 MOHAMAD FAIZ DANIAL BIN MASIRAN MUHAMAD IRFAN NIZAM BIN KAMALUDIN ! MUHAMMAD HAZIM BIN ZULKIFLI # MUHD AMIR BIN ABDULLA KOYA MOHAMAD SAFI BIN MOHAMAD $ SALLEH POON 1% MUHAMMAD AMIR IMRAN BIN ISMAIL MUHAMMAD NUR AMIZI BIN MOHD 11 RAZALI AMIRULLAH MUHAMAD BIN AZAMI 12 MOHAMAD KUMPULAN 1# MUHAMMAD KHAIRUL ADIB BIN 1 TUGIMAN MOHAMMAD FATTAHUDDIN BIN 2 ABDULLAH MOHAMMAD KHAIRULANUAR BIN 3 MOHAMMAD DUN 4 MOHD FAKHRUL ATHIE BIN OTHMAN

T5 T5 T5 T5 T3 T3 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T3

SIDDI" SIDDIQ SIDDIQ SIDDIQ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ TAHFIZ BUKHA RI BUKHA RI &HAZA LI &HAZA LI

KANTIN SEKOLAH

T5 T5 T5 T5 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3

SIDDI" SIDDIQ SIDDIQ SIDDIQ MUSLIM MUSLIM MUSLIM MUSLIM &HAZA LI &HAZA LI &HAZA LI TAHFIZ

DEWAN TERBUKA

T5 T4 T4 T4

SIDDI" HAMBA LI HAMBA LI HAMBA LI

KANTIN SEKOLAH

PROGRAM USRAH BADAR

5 MOHAMAD ALIF IRFAN BIN ABDULLAH MOHAMAD AMIRUDDIN BIN SAIFUL HISAM ! MUHAMMAD AFIQ IQMAL BIN HAMZAH MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN # RIDZUAN MUHAMMAD HAZIQ NAQIUDDIN BIN $ AMRAN 1% MUHAMMAD LOKMAN BIN BASRI 11 MUHD FIRDAUS BIN MOHD RAFI RADIN MUHAMMAD BIN RADIN ABD 12 KADIR KUMPULAN 1$ MUHAMMAD FAKHRURRAZI BIN 1 HASLIN 2 MUHAMMAD ARIF FIRDAUS BIN DARUS 3 MUHAMMAD FAHMI BIN MOHD SOM 4 MUHAMMAD FAKEH BIN MUSTAFA 5 AUFA SYANADIEM BIN YUSMIZA SYURAIHAN SYAKIRIN BIN SARIFF ! ABDUL AZIM BIN AZMAN # AHMAD LUTFI BIN ROSLAN $ AMIRULLAH BIN MOHD BAKRI 1% ARIF SYAMIR BIN SUKOR 11 HAIKAL HANAFI BIN AYOB KHAIRUL IZZAIRRIE BIN 12 KAMARUZAMAN MUHAMMAD NURFAIQ BIN MOHD 13 ROSZI

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI

T5 T4 T4 T4 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T4

SIDDI" HAMBA LI HAMBA LI HAMBA LI TAHFIZ KHADIJ AH BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI BUKHA RI HAMBA LI

KANTIN ASRAMA

PROGRAM USRAH BADAR

8&MPI;&: 7 JADUAL PELAKSANAAN JAN $ # ' ( FEB $ # ' ( MAR $ # ' (

BIL $ #

AKTI=ITI ,urat Pelaksanaan ,-M-; dari 7PI, KPM kepada ,PI dan ,ekolah ,MK& dan ,&7K <aklimat Penyelaras ,-M-; 7PI bersama Penyelaras ,-M-; ,PI, AP:

PROGRAM USRAH BADAR

' ( + E 5 F

Mesyuarat Aa!atankuasa ,-M-; dan 7&)&; sekolah dan Perancangan <ak!im ,-M-; dan 7&)&; Pelantikan &AK ,-M-; dan 7&)&; sekolah Pelancaran ,-M-; dan Modul 7erbudi 7ahasa peringkat sekolah Pelaksanaan Modul 7erbudi 7ahasa peringkat sekolah Penilaian Program 7erbudi 7ahasa oleh :a/ib Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Program 7erbudi 7ahasa oleh Murabi dan :a/ib APRIL MEI ' ( $ # ' (

BIL

AKTI=ITI $ #

G $9 $$ $#

Pelancaran Modul Mutadayyin peringkat sekolah Pelaksanaan Modul Mutadayyin peringkat sekolah Penilaian Program Mutadayyin oleh :a/ib Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Program Mutdayyin oleh Murabi dan :a/ib JUN $ # ' (

BIL $' $(

AKTI=ITI Pemantauan ,-M-; ,PI.7PI ke sekolah Penghantaran 8aporan Pelaksanaan ,-M-; Aun kepada ,PI.7PI

JUN BIL AKTI=ITI $ $+ $E $5 $F BIL Pelancaran Modul Penampilan )iri peringkat sekolah Pelaksanaan Modul Penampilan )iri peringkat sekolah Penilaian Program Penampilan )iri oleh :a/ib Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Program Penampilan )iri oleh Murabi dan :a/ib AKTI=ITI OGOS # ' (

JULAI $ # ' (

SEPTEMBER

PROGRAM USRAH BADAR

$ $G #9 #$ ## Pelancaran Modul Aati )iri peringkat sekolah Pelaksanaan Modul Aati )iri peringkat sekolah Penilaian Program Aati )iri oleh :a/ib Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Program Aati )iri oleh Murabi dan :a/ib AKTI=ITI Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Program ,-M-; oleh Murabi dan :a/ib Pemantauan ,-M-; ,PI.7PI ke sekolah 0A-:-OK<1 Penghantaran 8aporan Pelaksanaan ,-M-; :ov kepada ,PI.7PI ;umusan Pembentangan 8aporan Pelaksanaan ,-M-; oleh ,PI kepada 7PI ;umusan Pembentangan 8aporan Pelaksanaan ,-M-; sekolah oleh 7PI JADUAL PELAKSANAAN A&: G,$E, #', '9 F>7 E, #9, #5 M&= E, $', #9 &P;I8 ', $9, $5, #( M>I F, $+, ## A-: $#, $G, #E A-8 ', $9, $5, #(, '$

'

'

BIL $ # ' ( +

OKTOBER $ # ' (

NO=EMBER $ # ' (

OB, #$, #F

,>P (, $$, $F, #+

OK< #, G, #', '9

:OH E, $',

8&MPI;&: = LELAKI K-MP-8&: $ # ' ( + E 5 F G $9 $$ $# $' B-;-. M-;&77I M) M-I&I)I 7I: M-I&MMI8 <-BIM&: 7I: ,&J&8 7&3&;I: 7I: 7-:<&< MO3) I-8FIK;I 7I: A-M&&< 3&:&FI&3 7I: MO3&M&) MO3&M&) FI;)&-, 7I: A&,IM&: MO3) ,3&F&;-8 &I3&; 7I: ,-8&IM&:

PROGRAM USRAH BADAR

$( $+ $E $5 $F $G

3&I;O::II&M 7I: P-:B-< 3&,:I 7&,;I 7I: OM&;

PEREMPUAN KUMPULAN $ # ' ( + E 5 F G $9 $$ $# $' $( $+ $E $5 $F GURU8 MURABBI :-; F&<I: 7I:<I &8I K-<<? ,I<I 3&7I7&3 7I:<I ;&3I:)I :O;&II8&3 7I:<I &7)-88&3 :O; I&I:&3 7I:<I M&37O7 M&,8I&:& 7I:<I A&&F&; ,-I&:& 7I:<I ,&IM ,I<I &I:O: 7I:<I I,M&I8 :O;&I:I 7I:<I )&-) &MI:&3 7I:<I ,&;AO ,-I? 7I:<I M) :OO; 7>=3>K 7I:<I O<3M&: :I,;I: 7I:<I O<3M&: :O;I)& 7I:<I K&)MO ;O7I&<-8 &)&JI?&3 7I:<I ,&F>> 3&,:I<& 7I:<I ,&;&3 ,&8&,I&3 7I:<I B3&I&8I :O; )I&:& 7I:<I A&8I8 M&I8I: 7I:<I I);I, :-; F&,I3&3 7I:<I 3&,,&: ,I<I :-;7&?& 7I:<I MO3) ,&3 K3&I;-::I,& 7I:<I MO3) ,3&3 :OO;&,IKI: 7I:<I M-3&MM&) K&M&;I&3 7I:<I ,&3&8I3-))I: ,-3&II& 7I:<I ,&P;I: MURABBI USRAH LELAKI M) M-I&I)I 7I: M-I&MMI8 <-BIM&: 7I: ,&J&8 MO3) I-8FIK;I 7I: A-M&&< MO3&M&) FI;)&-, 7I: A&,IM&: MO3) ,3&F&;-8 &I3&; 7I: ,-8&IM&: 3&,:I 7&,;I 7I: OM&; PEREMPUAN ,I<I 3&7I7&3 7I:<I ;&3I:)I :O; I&I:&3 7I:<I M&37O7 M&,8I&:& 7I:<I A&&F&; ,I<I &I:O: 7I:<I I,M&I8 &MI:&3 7I:<I ,&;AO

PROGRAM USRAH BADAR

7>=3>K 7I:<I O<3M&: :O;I)& 7I:<I K&)MO 3&,:I<& 7I:<I ,&;&3 :O; )I&:& 7I:<I A&8I8 :-; F&,I3&3 7I:<I 3&,,&: ,I<I :-;7&?& 7I:<I MO3) ,&3 K3&I;-::I,& 7I:<I MO3) ,3&3 :OO;&,IKI: 7I:<I M-3&MM&) K&M&;I&3 7I:<I ,&3&8I3-))I: ,-3&II& 7I:<I ,&P;I: