Anda di halaman 1dari 12

PEMARKAHAN

KOD KURSUS NAMA KURSUS SEMESTER

KRB3063

: PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU : 1 SESI 2013/2014


TAJUK ESEI ILMIAH

Karya Agung Tugasan 2 Berdasarkan karya agung dan ciri-ciri yang anda bicarakan dalam Soalan Tugasan A di atas, cadangkan dan bincangkan 2 (dua) aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi menerapkan mana- mana ciri berkenaan ke dalam pengajaran Bahasa Melayu di DISEDIAKAN OLEH peringkat sekolah rendah.
NAMA KARTINA BINTI MOHAMED NO. MATRIK D20102043810

PUSAT PEMBELAJARAN: UPSI

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR MD RASHID BIN MD IDRIS

TARIKH SERAH

: 30/11/2013

Isi Kandungan 1. Pengenalan 2. Budaya dan Masyarakat 3. Aktiviti Pengajaran 3.1.Permainan Bahasa Teka Silang Kata Puzzle Mencari Perkataan 3.2. Bercerita 4. Rumusan

muka surat 3 4 5-11 5 6 7 8- 11 12

1. Pengenalan Dalam era Globalisasi negara kita sering dikejutkan dengan gejala sosial dan kebejatan dikalangan masyarakat kita. Negara juga dikejutkan dengan peristiwa rakyat kita yang tidak menghormati agama dan budaya kaum apabila dengan sewenang wenangnya memuat turun gambar berbuka puasa dengan daging babi. Justera itu kerajaan Malaysia melalui kementerian pendidikan mula menekankan pembentukan akhlak dan jati rakyat negara kita . Konsep mula dilaksanakan melalui konsep Bahasa Merentasi Kurikulum. Menurut Nik Safiah Karim ( 1990:29 ), dalam konsep bahasa merentas kurikulum, pengajaran bahasa Melayu tidak lagi menjadi keutamaan guru mata pelajaran Bahasa Melayu semata-mata tetapi sebaliknya adalah tanggungjawab guru-guru mata pelajaran yang lain. Dasar Kurikilum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), terdapat kira-kira 17 jenis nilai-nilai murni yang akan diterapkan terhadap pelajar dengan 63 cabang nilai yang wajar diteladani oleh setiap pelajar, oleh sebab karya sastera kaya dengan nilai-nilai murni, pengajaran komsas dapat membentuk pelajar yang berperibadi baik. Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu.Sesuai dengan fungsinya sebagai alat hiburan, pendidikan, provokasi dan juga sebagai dokumen sosial. Hasrat dan matlamat kerajaan juga dinyatakan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan diteruskan dengan pengenalan pelbagai dasar pendidikan dan yang terbaru adalah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang memberikan fokus kepada perpaduan dan memperkasakan sekolah. Berdasarkan PIPP melalui teras keduanya yang bertujuan adalah untuk membangunkan modal insan dan berpengetahuan serta berkemahiran dalam menghayati nilai-nilai murni, bermoral serta bersikap positif.

Justeru itu, sebagai guru adalah menjadi tanggungjawab menerapkan unsur unsur atau nilai nilai yang terdapat dalam karya agung sebagai menyahut seruan keranjaan melahirkan masyarakat madani.

2. Nilai Budaya dan Kemasyarakatan 2.1.Nilai Nilai Murni Secara umumnya perkataan estetika dalam bahasa Yunani ialah aesthesis yang membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh pancaindera atau lebih khusus lagi membwa maksud kepekaan nanusia terhadap sesuatu gaya penulisan. Estetik juga boleh diertikan sebagai persepsi pancaindera (sense of perception), iaitu merupakan istilah estetika yang digunakan untuk kajian falsafah. Selain itu, estetika juga membawa banyak pengertian daripada ramai tokoh falsafah. Ahli falsafah Jerman bernama Alexander Baumgarten (1714-1716) adalah orang pertama yang memperkenalkan perkataan aisthetika.Aspek teori keindahan dan estetika sangat kuat untuk dibincangkan. Dalam bidang penulisan novel, keindahan ini dapat ditemui dalam novel ,Shahnon Ahmad (Lamunan Puitis Sebuah Triogi dan Ranjau Sepanjang Jalan), serta beberapa novel lain yang memaparkan keindahan kepada alam dan kehidupan manusia dengan nilai kehidupan masyarakat, sarat dengan metafora dan gaya bahasa yang menarik serta indah. Keindahannya terletak pada tema, persoalan, watak dan perwatakan yang hidup dan lincah, plot, latar masyarakat, nilai dan pengajaran yang disampaikan. Contoh nilai estetika Lahuma sedang bertimpuh di atas tikar mengkuang sambil kedua-dua belah tangannyan tercantum menadah langitMasing-masing bermohon kepada Allah Azzawajalla. (hal: 12) Bahana ular tedung senduk masih liar menjelajah kehidupan Jeha sejak peristiwa di pinggir paya dekat belukar semai tempoh hari. Langkah-langkah dan gerakgerinya masih juga terketar-ketar dan terhinggut-hinggut ketakutan....... (hal: 45).

3. Aktiviti Pengajaran 3.1.Permainan Bahasa Aktiviti permainan bahasa ini amat menyeronokkan dan mampu menarik minat murid mengikuti aktiviti pembelajaran. Terdapat pelbagai jenis permainan bahasa dan yang menjadi pilihan saya permainan teka silang kata dan mencari perkataan tersembunyi. Murid-murid perlu membaca dan memahami teks sastera yang disediakan. Permainan bahasa sebagai satu langkah untuk memperkukuhkan lagi kefahaman murid-murid. Guru perlu menyediakan soalan-soalan permainan bahasa mengikut aras kefahaman muridmurid. Permainan bahasa seperti roda impian, silang kata dan kotak beracun, guru perlu menyediakan model permainan. Alat muzik boleh disediakan semasa melaksanakan aktiviti ini.

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek membaca Tahun 3: Pendekatan Komunikatif) Tarikh /Hari : 13 September 2013 Tahun : 3 Kemboja Bil Murid : 34 orang Masa : 8.10 9.10 pagi Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tema Tajuk : Kemerdekaan : Pejuang Kemerdekaan STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. (pilih/tentukan)

STANDARD KANDUNGAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Objektif: i. ii. iii.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyenaraikan lima daripada lapan perkataan berimbuhan awalan berdasarkan petikan. Menyenaraikan lima daripada lapan perkataan berimbuhan akhiran berdasarkan petikan.

Sistem Bahasa Tatabahasa : kata berimbuhan


5

Kosa kata : pahkawan, pejuang, pengkhianat

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Ilmu : Moral, Sains Nilai Murni : Mengamalkan gaya hidup sihat Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK

Strategi Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, Intrapersonal dan naturalis Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang mencipta resepi 3.1.1. Langkah Pengajaran

Aktiviti Pengajaran Guru 1. Guru mengedarkan bahan Teka silang kata dan puzzle terdapat unsur unsur atau niali budaya. 2. Guru juga bertindak sebagai fasilitator.
1.

Murid 1. Murid meyiapkan teka silang kata dan Puzzle 2. Murid boleh berbincang dalam mencari jawapan

Catatan Masa aktiviti 15 minit.

Guru memberi penerangan dan ulasan tentang jawapan murid.

1.

Murid membaca jawapan

Masa aktiviti 10 minit

2.

Guru memeberi penerangan nilai nilai murni yang terdapat dalam teka silang kata dan puzzle.

1.

Murid membuat pembetulan

3.1.2. Bahan Pengajaran (lampiran 1) a. Teka Silang Kata b. Mencari Perkataan c.

Teka Silang Kata

1.

2 4

.H

3.

H M

Soalan :

1. 2. 3. 4.

_____________ setia kepada negara tanda cinta akan negarakita Menjaga __________ sekitar akan menjadikan negara kita bersih dari pencemaran Pahlawan terkenal negeri Melaka Perdana Menteri Malaysia Tun __________________

Puzzel

Arahan : Cari lima nilai murni yang tersembunyi

S A B R W D F V

E D A F B A R S

T C I K H L A S

I K K G A B N F

A J U H A J A B

R G H R E U G T

T H A N S J B A

Y J T M A U S R

I K I O B R F H

3.2.Bercerita Teknik bercerita lebih menitikberatkan kemahiran lisan. Murid-murid yang

dipilih perlu ditampilkan di depan kelas. Tujuan teknik ini untuk mengetahui tahap kefahaman murid-murid terhadap teks yang telah dibaca. Guru boleh menggunakan teks prosa tardisional atau cerpen. Guru boleh mengaplikasi teknik bercerita mengikut intonasi dan skema- rima yang diperlukan. Guru boleh melatih murid mendeklamasi sajak, pantun atau syair.Namun begitu guru juga boleh menggunakan multimedia. Tayangan cerita atau tayangan animasi rakyat seperti cerita Sang Kancil dan Sang Buaya.
Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Tema Tajuk Objektif

: 6 September 2012 (Khamis) :8.109.10 pagi (60 minit) : 4 Arif : 20 orang : Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi :Pahlawan Negara : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ii. Mencatat sekurang-kurangnya 6 daripada 8 isi penting yang terdapat dalam petikan. Menyenaraikan sekurangnyakurangnya 6 daripada 8 kata hubung dalam petikan.

iii.

Hasil Pembelajaran Utama: 1.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

Hasil Pembelajaran Khusus: Fokus Utama 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Fokus Sampingan 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 (i) Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Kemahiran Berbahasa: i. Kemahiran Membaca ii. iii. iv. Kemahiran Bertutur Kemahiran Menulis Kemahiran mendengar

Sistem Bahasa i. Sebutan dan Intonasi ii. Tatabahasa : kata hubung

Pengisian Kurikulum : i. Pengetahuan ii. iii. iv. Nilai

: Ekonomi : Bersyukur

Kewarganegaraan : Mencintai Negara Sendiri Kemahiran Bernilai Tambah

10

Aktiviti pengajaran Aktiviti Pengajaran Guru 1. Guru mengedarkan bahan 2. Petikan cerita rakyat 3. Guru juga bertindak sebagai fasilitator. 4. Memberi masa kepada murid membaca cerita dalam petikan.
1.

Murid 1. 2. Murid membaca petikan Murid boleh berbincang dengan rakan tentang petikan.

Catatan Masa aktiviti 15 minit.

Guru memberi penerangan dan ulasan tentang jawapan murid.

1. Murid bercerita semula tentang apa yang mereka telah baca.

Masa aktiviti 10 minit

1.

Guru memeberi penerangan nilai nilai murni yang terdapat dalam petikan.

1.

Murid membuat pembetulan

Masa : 5 minit

3. Rumusan Bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan guru perlu memainkan peranan ini selaras dengan konsep bahasa merentasi kurikulum. Dalam pendidikan bahasa Melayu, teks sastera/karya agung diperkenalkan bagi memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dijadikan panduan untuk mengajar seni bahasa. Murid berupaya menghayati bahasa indah melalui pembelajaran yang menyeronokkan. Murid memperoleh bahasa yang indah secara didik hibur. Banyak teknik dan aktviti bahasa yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Semua pendekatan ini dapat melahirkan guru yang kreatif dan inovatif, dan sekaligus memberi suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Namun sejauh mana keupayaan guru melaksanakan perananya tepuk dada tanya selera?

11

Rujukkan : Abu Hassan Sham. (1997 ),Beberapa aspek dari Sejarah Melayu (Sulalatus-Salatin). Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Arbaiyah Mohd Nor.(2002).Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. A.Samad Ahmad,2000.Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Ahmad, 1978.Ulasan Buku Sejarah Melayu untuk HSC. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn.Bhd. Muhd Yusof Ibrahim.(1975).Pengertian Sejarah.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2011).Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga).Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. W.G.Shellabear.(1991).Sejarah Melayu.Petaling Jaya.Penerbit Fajar Bakti. Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Abdul Wahid, 1996. Malaysia : Warisan dan Perkembangan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laman sesawang : http://akumelayutulen.blogspot.com/2009/04/bahasa-melayu-sebagai-bahasa-ilmu_17.html http://ummahonline.wordpress.com/2008/05/22/bahasa-melayu-sebagai-bahasa-ilmu/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/24/ http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya http://www.jasa.gov.my/index.php/bm/media/koleksi-artikel/5-field-issues/412isu-bahasa-memartabatkan-bahasa-melayu-sebagai-saluran-penguasaanilmu.htmlhttp://www.pkpim.net/modules/news/article.php?storyid=17

12