Anda di halaman 1dari 14

TAWADLU

KATA PENGANTAR
Pu!i s"ukur kami #an!a$kan ke#a%a Allah &an' (aha )sa* karena a$as +erkah %an rahma$,N"a #enulis %a#a$ men"elesaikan makalah "an' +er!u%ul Ta.a%lu /0 Karena masih %alam $ara1 #em+ela!aran* $en$un"a masih $er%a#a$

Nama : Churul Aini NRP : 7210030026 Kelas : 1 D3 Telk m A

+an"ak kekuran'an0 Kami men'hara#kan +an$uan un$uk mem#er+aiki makalah ini0 Den'an $erselesaikann"a makalah ini* mu%ah2mu%ahan %a#a$ menam+ah .a.asan %an #en'e$ahuan khususn"a +a'i #enulis %an umumn"a +a'i

2010

#em+a3a0 4ura+a"a* 20 4e#$em+er 2010 Penulis

DAFTAR ISI

RANGKUMAN Ta.a%lu meru#akan s m+ n'* lain a$au si1a$ %an %a#a$ %ari

5UDUL 00000000000000000000000000000000000000000000000000 1 KATA P)N6ANTAR 00000000000000000000000000 2 DA7TAR 848 00000000000000000000000000000000000000000 3 RAN6KU(AN 000000000000000000000000000000000000 9 P)(:A;A4AN 00000000000000000000000000000000000 < DA7TAR PU4TAKA 000000000000000000000000000000 DA7TAR R8WA&AT ;8DUP00000000000000000

ren%ah

ha$i*

$i%ak ran'

men'har'ai ke+enaran

%iar$ikan se+a'ai ke$un%ukan ke#a%a %an meneriman"a sia#a#un %a$an'n"a +aik ke$ika suka a$au %alam kea%aan marah0 4ese ran' +aru %ika$akan memiliki si1a$ $a.a%lu !ika %i %alam ha$in"a $i%ak a%a se%iki$ #un rasa a$au kein'inan un$uk men" m+ n'kan %iri0 (an1aa$ "an' %i#er leh !ika memiliki si1a$ $a.a%lu an$ara lain %a#a$ %i3in$ai leh Allah 4WT* Rasulullah Ren%ah ha$i memiliki #en'er$ian "an' +er+e%a %en'an ren%ah %iri0 Ki$a 4AW* %an ran'2 ran' %i seki$ar0

%i#er+ lehkan ren%ah ha$i* $e$a#i %ilaran' memiliki si1a$ ren%ah %iri* karena ren%ah %iri memiliki #en'er$ian #erasaan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang masalah Pa%a +an"ak era 'l +alisasi "an' $i%ak se#er$i la'i sekaran' ini semakin hari* semakin ran' mem#er%ulikan masalah $in'kah laku $eru$ama %alam $a$a krama +ers #an san$un* +aik ke#a%a ran' "an' le+ih $ua* le+ih mu%a* mau#un ke#a%a ran' lain "an' se+a"a0 ;al ini %ise+a+kan kuran'n"a #en'e$ahuan %an ke+iasaan si1a$ $a.a%lu a$au ren%ah ha$i "an' %i$anamkan %i %alam %iri0 sese ran' akan kekuran'an sesua$u #a%a %irin"a* "an' men"e+a+kan keru'ian +aik #a%a %irin"a sen%iri mau#un ran' lain0

Pen$in'n"a #en'e$ahuan $en$an' s #an san$un u$aman"a $a.a%lu saa$ ini semakin $i%ak %i#erha$ikan la'i* +ahkan masih +an"ak "an' kuran' men'e$ahui #en'er$ian %ari $a.a%lu0 Ta.a%lu 3 n$ h "an' a$au ren%ah ha$i san'a$ #erlu %i$era#kan* saa$ ini +an"ak men3erminkan ke$i%ak$ahuan $en$an' #erlun"a sika# $a.a%lu* %ian$aran"a anak2anak "an' kuran'* +ahkan a%a "an' $uan"a* $ua* $i%ak +erani +ahkan ran'

mem+an$u

meski#un

hal

$erse+u$

%ian''a# se#ele0 Den'an %emikian !ika $a.a%lu %i$anamkan %alam %iri sese ran'* maka se$ia# a#a "an' %iker!akan selalu %ilan%askan +ah.a hi%u# %i %unia ini se'ala sesua$un"a a%alah %ike$ahui leh All 4WT0 Dan makhluk Allah akan senan$iasa +er+ua$ +aik0 1. R!m!san Masalah 10201 10202 10203 A#a #en'er$ian %ari $a.a%lu a$au ren%ah ha$i= A#a man1aa$ %ari si1a$ $a.a%lu a$au ren%ah ha$i= A#akah #er+e%aan an$ara si1a$ ren%ah ha$i %en'an ren%ah %iri=

men'h rma$i $ua* mela.an

ran' ran'

mem+an$ah naseha$ "an' +aik %ari ran' men'an''a# ran' $ua se+a'ai

"an' un$uk %isuruh2suruh0 C n$ h lain "ai$u serin' lu#a men'u3a#kan %an men'har'ai !asa sese ran' se#er$i $eman a$au $e$an''a2$e$an''a "an' su%ah

1." T!#!an 10301 (en'e$ahui ha$i0 10302 (en'e$ahui man1aa$ %ari si1a$ $a.a%lu a$au ren%ah ha$i0 10303 (en'e$ahui #er+e%aan an$ara si1a$ ren%ah ha$i %en'an ren%ah %iri0 #en'er$ian %ari $a.a%lu a$au ren%ah

BAB II .1 Pengert$an Ta%a&l!' o :erasal %ari la1a%> A%l2Dlaah "an' +erar$i kerelaan manusia $erha%a# ke%u%ukan "an' le+ih ren%ah* a$au ren%ah ha$i $erha%a# ran' "an' +eriman* a$au mau menerima asaln"a0 o Tawadlu "ai$u ren%ah ha$i* $i%ak s m+ n'* %an men'har'ai ran' lain0 4e+a'aimana 1irman Allah %alam ?40 Lu@man A31B: 1C21D: ke+enaran* a#a#un +en$ukn"a %an %ari sia#a #un

o Tawadlu ke#a%a meneriman"a

a%alah %ari

ke$un%ukan %an sia#a#un

ke+enaran

%a$an'n"a +aik ke$ika suka a$au %alam kea%aan marah0 Ar$in"a* !an'anlah Ar$in"a: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi menyukai sombong diri. dengan Allah orang-orang lagi angkuh. tidak yang (eren%ahkan ha$i a$au $a.a%lu meru#akan si1a$ "an' $er#u!i %i ha%a#an Allah %an !u'a %i ha%a#an seluruh makhluk2N"a0 Allah %an Rasul2N"a men3in$ai si1a$ ini0 4i1a$ $er#u!i ini men3aku# %an men'an%un' +an"ak si1a$ $er#u!i lainn"a0 Sesungguhnya kamu meman%an' %irimu +era%a %i a$as semua ran'0 A$au en'kau men'an''a# semua ran' mem+u$uhkan %irimu0

membanggakan

?04 ;uu%:23 ham+a

-Allah $i%ak menam+ah se ran' "an' %an memaa1kan $i%aklah ke3uali sese ran' kemuliaan*

+ersika# $a.a%lu karena Allah* ke3uali Allah #as$i men'an'ka$n"a0/ (M!sl$m) 4a+%a Rasulullah 4AW:

Ar$in"a:

-4esun''uhn"a

ran'2 ran'

"an' +eriman %an men'er!akan amal2 amal saleh %an meren%ahkan ha$i ke#a%a Tuhan mereka* mereka i$u a%alah #en'huni2#en'huni sur'aE mereka kekal %i %alamn"a0/ 4ese ran' %ika$akan memiliki si1a$ $a.a%lu !ika %i %alam ha$in"a $i%ak a%a se%iki$ #un rasa a$au kein'inan un$uk men" m+ n'kan %iri0 Al26ha>ali +erka$a* Rasulullah 4AW +ersa+%a: Ar$in"a: $a.a%lu $an#a

QRSTKUVWFX MNOHP JKL FGHI QV_]KUVW`X \]K^ Z[K YXROH ih[jc QRSTKhOc dghO def abUc QKSbhOc \kXhO def
-:er+aha'ialah har$a ran' "an' %iri* "an' men'hinakan

men'in1a@kan

%ikum#ulkann"a ke#a%a hal "an' $i%ak +ermaksia$* men'asihi ran' "an' ren%ah

%an hina* %an +er'aul %en'an ahli 1i@ih %an hikmah0/ (D$r$%a*atkan +leh al, Bagha%$- I.n! /an$'- Tha.ran$ &an al, Ba00ar)

Ar$in"a: -Aku akan memalin'kan ran'2 ran' "an' men" m+ n'kan %irin"a %i muka +umi $an#a alasan "an' +enar %ari $an%a2$an%a kekuasaan2Kut Rasulullah 4AW men%e1inisikan s m+ n' Kesombongan kebenaran dan se+a'ai adalah menganggap +eriku$: menolak remeh

MpOcPhO nUohO mckPhO lUShO `RqhO JVkVhOc


Ar$in"a: -Ke%erma.anan a%alah $a@.a* kemuliaan ke"akinan Al,Hak$m n*a). La.an ka$a si1a$ Ta.a%lu a%alah $aka++ur rs m+ n's0 Allah 4WT +er1irman %alam ?04 Al2Ara1: 196: a%alah a%alah $a.a%lu %an keka"aan0/ .ag$an

orang lain. (Shahih,

!. "uslim no. #$

dari hadits Abdullah bin "as%ud&.) Kes m+ n'an $er+a'i men!a%i kes m+ n'an +a$in %an kes m+ n'an >hahir0 Kes m+ n'an +a$in a%alah ke+ h n'an %ari #eran'ai %alam !i.a* se%an'kan ke+ h n'an >hahir a%alah ke+ h n'an "an' %ari #er+ua$an "an' lahir %ari an'' $a +a%an0 Den'an %emikian %ike$ahui +ah.a kes m+ n'an a%alah si1a$ "an'

(D$r$%a*atkan +leh I.n! A.! D!n*a. meng,$sna&,kan a%aln*a &an .erkata1 Shah$h sanad,

san'a$ %i+en3i leh Allah %an Rasulullah0 (aka !auhilah sika# $erse+u$0 Ki$a %a#a$ meliha$ +e+era#a ham+a Allah "an' $elah %i a%>a+ leh Allah karena si1a$ $aka++urn"a* %ian$aran"a* 4"ai$an "an' %iusir leh Allah %ari sur'a karena $i%ak mau #a$uh un$uk +ersu!u% ke#a%a Na+i A%am* karena men'an''a# %irin"a "an' $er+ua$ %ari a#i le+ih mulia %ari#a%a Na+i A%am "an' $er+ua$ %ari $anahE Ra!a 7iraun "an' men'aku2n'aku se+a'ai TuhanE ser$a Ra!a ?arun "an' %iku+ur leh Allah +eser$a har$a keka"aann"a* karena $elah lu#a +ah.a har$a "an' %imilikin"a sema$a2ma$a a%alah har$a "an' %i+eri leh Allah a'ar ia mau men"e%ekahkann"a0 . F$rman,2$rman Allah

:eriku$ ini a%alah 1irman Allah $en$an' si1a$ $a.a%lu: ?04 Al2(ukminun:76

Ar$in"a: -Dan sesun''uhn"a Kami $elah #ernah menim#akan a>a+ ke#a%a mereka* maka mereka $i%ak $un%uk ke#a%a Tuhan mereka* %an r!u'as $i%ak mem h n rke#a%a2N"as %en'an meren%ahkan ha$i0/ ?04 Al ;i!r: CC

Ar$in"a: -5an'anlah sekali2kali kamu menun!ukkan #an%an'anmu ke#a%a Ar$in"a: -Dan !an'anlah kamu +er!alan %i muka +umi ini %en'an s m+ n'* karena sesun''uhn"a kamu sekali2kali $i%ak %a#a$ menem+us +umi %an sekali2 kali kamu $i%ak akan sam#ai se$in''i 'unun'0/ kenikma$an hi%u# "an' $elah Kami +erikan ke#a%a +e+era#a ' l n'an %i an$ara mereka r ran'2 ran' ka1ir i$us* %an kamu !an'anlah $erha%a# kamu +erse%ih ha$i "an' $erha%a# mereka %an +eren%ah ha$ilah ran'2 ran' +eriman0/

:eriku$ ini a%alah 1irman21irman Allah "an' %i$u!ukan ke#a%a makhlukn"a a'ar men!auhi si1a$ $aka++ur0 ?04 Al28sraa: 37 Al 8sraa

?04 Ar Ruum: 26

Ar$in"a: -Dan ke#un"aan2N"alah sia#a sa!a "an' a%a %i lan'i$ %an %i +umi0 4emuan"a han"a ke#a%a2N"a $un%uk0/

Ar$in"a: -Dan ham+a2ham+a Tuhan "an' (aha Pen"a"an' i$u rialahs ran'2 ran' "an' +er!alan %i a$as +umi %en'an ren%ah ha$i S'(A)-S'(A) A"*A A++A ,A-. %an a#a+ila r"an' ran'2 ran' !ahil men"a#a mereka* mereka men'u3a#kan ka$a2ka$a keselama$an0/ ?04 Al27ur@an: 63 ?04 As" 4"uuaraau: 21< men'an%un's

"/-DA0A) K/"1+'AA-

Ar$in"a:

-%an

ren%ahkanlah

ha$imu

10 A%akalan"a

suka

men"en%iri*

$erha%a# ran'2 ran' "an' men'iku$imu* "ai$u ran'2 ran' "an' +eriman0/ RENDAH DIRI Ren%ah %iri memiliki #en'er$ian "an' +er+e%a %en'an ren%ah ha$i0 Ren%ah %iri meru#akan #erasaan sese ran' akan kekuran'an sesua$u #a%a %irin"a0 vran' "an' ren%ah %iri $erka%an' +ersika# #en%iam* $i%ak +erani $am#il %i muka umum* $e$a#i $erka%an' !u'a +er#erilaku wer a3$in'0 A%a#un 3irri23iri ran' "an' %ihin''a#i rasa ren%ah %iri an$ara lain:

#en%iam %an $i%ak +erani $am#il %i muka umum0 20 A%akalan"a +er$in%ak0 30 Per+ua$ann"a serin' +er$en$an'an %en'an kea%aan "an' se+enarn"a0 90 4uka men"esali %iri sen%iri0 <0 Kuran' +ers"ur $erha%a# nikma$ Allah "an' $elah %i+erikan #a%an"a0 60 Kuran' +ersa+ar $erha%a# 3 +aan a$au #en%eri$aan0 70 4elalu ra'u %alam men'er!akan sesua$u0 C0 Wa!ahn"a serin' $erliha$ murun'0 Dalam 8slam sese ran' %i#er+ lehkan ren%ah ha$i* $e$a#i %ilaran' un$uk wer a3$in' a$au +erle+ihan %alam +ersika# a$au

+eren%ah %iri* karena %iha%a#an Allah semua manusia a%alah sama* ke3uali ran' "an' +er$ak.a0

Drs0 ;0 (asan Al1a$* (0 P%* A@i%ah Akhlak* (a%rasah Tsana.i"ah kurikulum 2006 sesuai KT4P* kelas x88* PT0 Kar"a T ha Pu$ra 4emaran'* 5akar$a* 2007 (ensu3ikan 5i.a: K nse# Ta>ki"a$un Na1s Ter#a%u0 4ai% ;a..a0 Alih +ahasa Aunur se#uluh h$$#:yy...0 ase@al+u0ne$yin%ez0#h# h$$#:yy...0as"s"ariah03 myin%ez0#h# Ra1i@ 4haleh Tamhi%* L30 R ++ani Press0 5akar$a0 200<0 Ce$akan ke

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RI3A4AT HIDUP

Churul Aini %ilahirkan #a%a $an''al 2D (are$ 1DD1 %i Lam n'an* anak ke em#a$ %ari $u!uh +ersau%ara* leh #asan'an :a#ak ;0 (0 Ch >in %an 8+u ;!0 7asi3hah0 Pen%i%ikan %asarn"a %imulai %ari (80 (urni 4unan Dra!a$ Lam n'an %an men"elesaikan s$u%in"a #a%a $ahun 2009* kemu%ian ia melan!u$kan #en%i%ikan ke !en!an' +eriku$n"a %i 4(P Ne'eri 1 Lam n'an %an men"elesaikan s$u%in"a #a%a $ahun 2007* kemu%ian ia melan!u$kan s$u%in"a %i 4(A Ne'eri 2 Lam n'an %an +erhasil menama$kan s$u%in"a #a%a $ahun 2010* "an' kemu%ian melan!u$kan ke Per'uruaan Tin''i P li$eknik )lek$r nika Ne'eri 4ura+a"a* 8ns$i$u$ Tekn l 'i 4e#uluh N #em+er* Pr 'ram D3* 5urusan Teknik Telek munikasi0