Anda di halaman 1dari 4

Lembar Kerja Siswa (LKS)

Judul Mata Pelajaran Kelas / Semester Waktu Kompetensi Dasar Indikator : Kedudukan titik,garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga : Matematika : X / 2 (Genap) : 7 menit : Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga : Menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang Menentukan kedudukan titik dan bidang dalam ruang Menentukan kedudukan antara dua garis dalam ruang Menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang Menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang

Nama Kelompok : Nama Ketua Kelompok : Nama Anggota Kelompok :

A. Kedudukan titik pada garis


Perhatikan gambar dibawah ini

1. Titik-titik yang terletak didalam garis QR W V U S R P Q adalah____________________ 2. Titik-titik yang terletak di luar garis QW T adalah_____________________ 3. Titik-titik yang terletak di dalam garis WS adalah______________________ 4. Titik-titik yang terletak diluar garis RV adalah_____

B. Kedudukan titik pada Bidang


Perhatikan gambar dibawah ini

Q N O M

1. Titik yang terletak di dalam bidang KLON adalah_____________ 2. Titik-titik yang terletak di luar bidang JLPN adalah_____________

L K

3. Titik-titik yang terletak didalam bidang JNQM adalah______________

4. Titik-titik yang terletak diluar bidang NKLQ adalah_______________

C. Kedudukan 2 garis
Pada limas segiempat T.ABCD disamping, sebutkan kedudukan garis-garis berikut : a. AB dengan BC b. TB dengan CD c. TD dengan AD d. AC dengan TA e. BD dengan TD f. AC dengan TO

D. Kedudukan garis terhadap bidang


a. b. c. d. e. f. g. h. Garis AB sejajar dengan bidang EFGH Garis AB .......... dengan bidang DCGH Garis EG .......... dengan bidang ADHE Garis AB .......... dengan bidang ABCD Garis CD .......... dengan bidang CDEF Garis AC .......... dengan bidang CDHG Garis CG .......... dengan bidang ABCD Garis DH .......... dengan bidang ABFE

E. Kedudukan antara 2 bidang

a. b. c. d. e. f. g. h.

Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH idang ABFE .......... dengan bidang DCGH idang EGCA .......... dengan bidang BDHF idang ABH .......... dengan bidang ACF idang CDHG .......... dengan bidang CDEF idang ACF .......... dengan bidang ACH idang BCGF .......... dengan bidang ACGE idang ADHE .......... dengan bidang ABFE

POST TEST

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH, BC mewakili garis k, DE mewakili garis l dan AG mewakili garis m, tuliskan titik-titik sudut kubus yang : a. terletak pada garis k d. berada di luar garis l b. berada di luar garis k e. terletak pada garis m c. terletak pada garis l f. berada di luar garis m

2. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH .Sebutkan titik-titik yang : a. terletak pada garis AB d. terletak diluar garis EG b. terletak diluar garis e. terletak pada bidang AB ABFE c. terletak pada garis EG f. terletak diluar bidang ACGE g. terletak pada bidang h. terletak diluar bidang BEG ACH

3. Pada limas segiempat T.ABCD disamping, sebutkan kedudukan garis-garis berikut : a. AB dengan BC b. TB dengan CD c. TD dengan AD

4. Pada limas segiempat T.ABCD disamping, sebutkan kedudukan garis dengan bidang berikut : a. AB dengan ABCD b. TB dengan ABCD c. TD dengan TBD