Anda di halaman 1dari 10

OLEH : SITI NORMALA ABDULLAH

KATA TERBITAN – KONSEP AWALAN DAN


AKHIRAN
KATA TERBITAN

Bentuk kata yang mengandungi


kata dasar yang mendapat atau
menerima imbuhan.
Terbentuk melalui proses
pengimbuhan iaitu proses yang
menggandingkan imbuhan pada
kata dasar dan menghasilkan
empat bentuk kata terbitan.
imbuhan

unit-unit bahasa yang


ditambahkan pada bentuk-
bentuk lain yang
menyebabkan perubahan
makna nahunya.
Terdapat empat jenis
imbuhan.
a)Imbuhan awalan
unsur imbuhan yang
ditambahkan pada bahagian
hadapan kata dasar.
Contoh: imbuhan ‘ber’
dalam ‘bersukan’
ber+sukan.
b) imbuhan akhiran
Unsur imbuhan yang hadir selepas
kata dasar
Contoh : imbuhan ‘-an’ dalam
‘makanan’ makan+an
Imbuhan ‘-kan’ dalam ‘kembalikan’
kembali+kan
 
c ) Imbuhan apitan
Imbuhan yang hadir secara melingkungi
kata dasar iaitu dua bahagian imbuhan
yang hadir serentak pada awal dan
akhir perkataan
Contoh : imbuhan ‘men…..kan’ dalam
‘mendebarkan’ men+debar+kan
Imbuhan ‘pe….an’ dalam ‘pendidikan’
pen+didik+an
 
d )imbuhan sisipan
unsur imbuhan yang hadir di celahan
kata dasar. Bentuk ini tidak lagi
produktif dalam pembentukan kata
terbitan, iaitu kata terbitan baru tidak
lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan
Contoh : imbuhan ‘…er…’ dalam
‘keruping’
Imbuhan ‘…el…’ dalam ‘telunjuk’
Kata terbitan awalan
Wujud dalam kata nama terbitan, kata
kerja terbitan,dan kata adjektif terbitan.
Kata terbitan berakhiran
Wujud dalam kata nama terbitan dan kata
kerja terbitan sahaja.