Anda di halaman 1dari 2

NOTA RINGKAS TAJWID

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN


Hukum Huruf Cara bacaan Contoh
IQLAB

Dengung
) }g` gu4
IDZHAR HALQI

Jelas & Nyata
;}4N
4Lg4C-47
IDGHAM BILA
GHUNNAH

Masukkan Tanpa
dengung
LO4Lug
gOUg
IDGHAM MAAL
GHUNNAH

Masukkan Beserta
Dengung
4>ONO+
W-OUE;_-4
IKHFA


Dengung & Samar-
samar
p -47O4l>

HUKUM MIM MATI
Hukum Huruf Cara bacaan Contoh
IKHFA SYAFAWI

Dengung
.)
7+44`-47 *
IDGHAM MISLAIN
SYAFAWI

Dengung
_E4^~Ee4O4
=}g)`
IDZHAR SYAFAWI
Selain ,
Jelas & Nyata
p) u7+47
7+44`-47 *

QALQALAH
Hukum Huruf Cara bacaan Contoh
KUBRA

Sukun / dimaktikan
ketika waqaf
Lantunan tebal
~ 4O-
+.-
NEO
^
SUHRO Sukun di tengah bacaan Lantunan nipis
-;4N4

MAD
Hukum Sebab Berlaku Cara bacaan Contoh
ASLI Ada huruf Panjang 2 harkat
E , O+^ , O)
JAIS
Mas asli
bertemu
huruf
hamzah
Dalam 2
perkataan
Panjang 2 , 4 , 5 harkat
_W-EO7~
^^)
WAJIB
Dalam 1
Perkataan
Panjang 4 , 5 harkat
7.E_EOO
ARID LISSUKUN
Terdapat huruf mad asli
sebelum huruf wakaf.
Panjang 2 , 4 , 6
4pOU;4C
LIN
Sebelum atau sukun
terdapat huruf yang
berbaris atas.
Panjang 2 / ketika
waqaf 2, 4 , 6
=UuC4O O gOOg
BADAL
Setiap Huruf Hamzah
selepasnya ada huruf
.
Panjang 2 harkat
E44`-47
FARQI
Bertemu 2 hamzah iaitu
hamzah istifham dan
hamzah wasal (dlm alif
lam marifah)
Panjang 6 Harkat atau
dibaca TASHIL
~
^4O-~..-47
IWAD
Pengganti dua baris atas.
Ketika waqaf, dibaca
fathah sahaja.
Panjang 2 harkat
-;4N4
TAMKIN
Berhimpun 2 yang
satu bertanda kasrah (
baris bawah) dan satu lagi
bertanda sukun (mati).
Panjang 2 harkat


MAD TAZIM
Mad pada huruf dalam
perkataan tauhid
Panjang 6 harka

SILAH QASIRAH Huruf ha
yang
terdapat
atau kecil
selepasnya.
Selepasnya
Tiada
Panjang 2 harkat
N-. /.4
SILAH TOWILAH
Selepasnya
ada
yang
berbaris
Panjang 2 , 4 ,5 harkat
N.4 N
LAZIM KALIMI
MUSAQQAL
Selepas Mad asli terdapat
huruf yang bertanda
Sabdu
Dibaca 6 harkat
4
4-g._-
LAZIM KALIMI
MUQAFFAF
Selepas Mad asli terdapat
huruf yang bertanda
Sukun
Panjang 6 Harkat atau
dibaca TASHIL
=}4*^.-47
LAZIM HARFI
MUSAQQAL
Huruf 6 harkat


Huruf 2 harkat

Panjang 6
harkat
Idgham
.-
ikhfa

LAZIM HARFI
MUQAFFAF
Panjang 2 harkat
OC