Anda di halaman 1dari 9

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SMK SULTAN BADLISHAH

KERTAS KERJA

KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS


TARIKH : 06 JULAI 2012 (JUMAAT)

TEMPAT : BILIK MESYUARAT SMK SULTAN BADLISHAH

ANJURAN: BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SMK SULTAN BADLISHAH

DENGAN KERJASAMA: BULAN SABIT MERAH MALAYSIA CABANG KULIM

1.0

RASIONAL

Kursus asas ini dilaksanakan untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang asas pertolongan cemas. Selain itu ia dapat memupuk perpaduan dan kerjasama dalam kalangan peserta. .

2.0

PENGENALAN

Umum mengetahui pertolongan cemas adalah bantuan permulaan atau rawatan pertama yang diberikan kepada seseorang yang tercedera dalam kemalangan atau mengalami kecemasan atau sakit secara mengejut sebelum ketibaan ambulance , doktor atau pakar perubatan. Sehubungan dengan itu, kemahiran dan ilmu ini perlu dipelajari dan dapat dipraktikkan oleh individu-individu yang diiktiraf dalam sesuatu organisasi khususnya di sekolah agar kemalangan dan kecederaan yang berlaku dikalangan warga sekolah dapat diatasi sebelum ianya menjadi lebih buruk.

Antara tujuan pertolongan cemas adalah menyelamatkan nyawa mengurangkan kesakitan dan penderitaan mangsa mengelakkan keadaan mangsa daripada bertambah buruk menggalakkan rawatan dan pemulihan mangsa dengan segera

3.0

OBJEKTIF

!." #elahirkan ahli bsmm yang terlatih dalam asas pertolongan cemas !.$ #elahirkan ahli bsmm yang berdisiplin dan berkualiti !.! #elahirkan ahli bsmm yang bertanggungjawab , berpengetahuan dan berkeyakinan sewaktu melaksanakan tugas membantu mangsa

4.0

BUTIRAN PROGRAM
&' (ulai $&"$ (umaat Semua ahli *S## ,%ingkatan " - . / - 0& orang *il guru - 1 orang

%arikh )ari *ilangan +eserta

%empat

*ilik mesyuarat S#K Sultan *adlishah

5.0 MAKLUMAT PENCERAMAH


EN ISMAIL BIN ABDULLAH S2%3AUSA)A K2)45#A%, *U6A7 SA*3% #25A) #A6A8S3A, 9A*A7: KU63#, ;<A .1, 64547: SA6A; $<", %A#A7 SA6A;, &='&& 6U7AS, K2;A) ;A5U6 A#A7.

6.0 TENTATIF PROGRAM


Masa > pagi - > pagi > pagi - "& pagi "&!& pagi - ""&& pagi ""&& pagi - "$&& tengahari "$ pm - "$ pm
&& "0 !& !& && !&

Aktiviti +endaftaran Ucapan aluan pengerusi majlis 9eramah Asas +ertolongan 9emas , Slot " / 52)A% - #inum pagi Sesi praktikal dan soal jawab , Slot $ / +enutup dan penyampaian cenderamata

7.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS


Bahagian +endaftaran Tindakan +n (amiyatul 5asyidah +n 2lhidayah *inti 2lias Perincian Tugas #enyediakan borang pendaftaran dan urusan pendaftaran peserta #enguruskan surat kebenaran waris bagi setiap peserta dan menghantar borangborang tersebut untuk ditandatangani #emaklumkan kepada peserta untuk menyediakan segala peralatan yang perlu +ersediaan tempat dan siar raya dan peralatan 9ik )umaira Syadia *inti )arun untuk program terutama kain anduh #emasang projector 69; #emastikan mikrofon berfungsi dengan baik #enyediakan peti pertolongan cemas #embuat fotokopi modul yang disediakan penceramah ;okumentasi 2n Ku Ahmad 8usuf #embuat tempahan bilik mesyuarat #engambil gambar semasa program berlangsung #embuat laporan dan dokumentasi ,hantar (amuan makan untuk guru dan penceramah +n Kalthom $ minggu selepas program berlangsung/ #enyediakan jamuan untuk penceramah , guru #enguruskan segala perkara berkaitan makan dan minum sepanjang program berlangsung Sijil dan cenderamata penceramah serta kaji selidik keberkesanan program +engacara , (emputan dan sambutan +n )ufaidah *inti Abd )amid +n ?aini #enyediakan dan mengumpul semula borang soal selidik yang telah diberikan kepada peserta berkenaan keberkesanan program #enyediakan sijil dan cenderamata untuk penceramah #enjadi pengacara #enyediakan surat jemputan untuk penceramah dan urusan sambutan #enjemput +K Koko

.0 ANGGARAN KEWANGAN

Pendapatan 1. RM 5.00 x 40 orang pelajar = RM 200.00 2. Tuntutan bantuan kokurikulum (Bantuan Khas Kokurikulum = RM 200.00

Perbelanjaan 1. Ba!aran honorarium pen"eramah = RM 100.00 2. #en$erahati %en"eramah $an jamuan makan pen"eramah = RM 60.00 3. Makan t&hari ahli B'MM 4. 'ijil = RM 200.00 = RM 40.00 Jumlah Perbelanjaan = RM 400.00

Jumlah Pendapatan = RM 400.00

!.0 PENUTUP
Adalah diharapkan kursus yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. (ua diharapkan agar ianya dapat sokongan sepenuhnya daripada pihak pengurusan dan semua guru yang terlibat agar semua objektif dan matlamatnya tercapai

;isediakan oleh, .................................................................. 7ama guru ,+enyelaras program / ;isemak oleh , ................................................................. 2n ?akuan *in Abu *akar ,+enolong Kanan Ko-kurikulum/ ;isahkan oleh, .................................................................. )jh ?aharah *inti 3shak , +engtua S#K Sultan *adlishah /

6A+45A7 KU5SUS ASAS +25%4647:A7 92#AS *S## $&"$

+ada ' (ulai $&"$, (umaat / , *ulan Sabit #erah #alysia S#K Sultan *adlishah telah berjaya menjalankan suatu program iaitu Kursus Asas +ertolongan 9emas kepada semua ahlinya. +rogram yang diadakan ini bertujuan untuk a/ melahirkan ahli *S## yang terlatih dalam asas pertolongan cemas b/ melahirkan ahli *S## yang berdisiplin dan berkualiti. c/ melahirkan ahli *S## yang bertanggungjawab , berpengetahuan dan berkeyakinan sewaktu melaksanakan tugas membantu mangsa. +rogram ini telah dilaksanakan di sekitar S#K Sultan *adlishah dengan dihadiri oleh seorang penceramah jemputan yang memang arif tentang pertolongan cemas iaitu 2n 3smail *in Abdullah selaku Setiausaha Kehormat *ulan Sabit #erah #alaysia 9abang Kulim, 1 orang guru penasihat *S## pagi dan petang dan ahli *S## tingkatan " hingga tingkatan 0.

+rogram ini bermula seawal >.!& pagi dimana semua ahli telah berada di bilik mesyuarat untuk mengikuti sesi teori berkenaan pertolongan cemas dan mereka dibekalkan bahan rujukan untuk digunakan semasa program. %eknik penyampaian yang cukup berkesan dan menyeronokkan telah menarik perhatian semua murid terhadap ceramah yang disampaikan sehingga tamat slot teori. Slot seterusnya diteruskan dengan sesi praktikal di dewan terbuka. Semua ahli didedahkan dengan teknik-teknik pertolongan cemas asas secara lebih dekat. Secara keseluruhannya, Alhamdulillah kerana program yang telah dirancang ini dapat berjalan dengan lancar, dan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pelbagai pihak termasuk pihak pentadbiran, penceramah , guru dan murid-murid. Apa yang diharapkan, agar ilmu yang telah disampaikan dapat dipraktikkan oleh ahli *S## sewaktu melaksanakan tugas membantu mangsa

KEKUATAN

Aktiviti yang dirancang berjalan dengan lancar Semua ahli lebih mudah faham dengan demonstrasi yang ditunjukan oleh penceramah +enceramah mempunyai pengalaman yang amat luas berkenaan pertolongan cemas, dan semua soalan yang diajukan kepadanya dapat dijawab dengan sempurna dan yakin. +enyertaan yang positif daripada murid semasa program berlangsung dengan memberikan respons yang baik dalam setiap slot ceramah.

KELEMAHAN #asih terdapat ahli yang segan untuk bertanya Kekurangan dana dan bahan untuk didemonstrasikan kepada murid

CADANGAN Ahli *S## perlu didedahkan dengan peranan masing-masing dalam program seperti ini, iaitu guru seharusnya memberi kepercayaan kepada mereka untuk menguruskan majlis. *ahan atau dana perlu diperlengkapkan supaya majlis berlangsung dengan lancar

KESIMPULAN Secara keseluruhannya program ini berjalan dengan lancar, teratur dan banyak memberi manfaat kepada ahli *S## mahupun guru-guru penasihat khususnya dalam pertolongan cemas asas. %ahniah dan syabas kepada ahli *S## kerana memberikan komitmen yang tinggi sepanjang program ini berlangsung.

D"#$%"&'&( )*$+, -------------------. . /

6A#+35A7

+eserta melihat demonstrasi yang ditunjukkan penceramah

+enceramah membuat demonstrasi cara balutan akibat luka

+eserta memberi perhatian sepenuhnya terhadap slaid penceramah

+enceramah membuat demonstrasi apabila berlaku kekejangan otot

Anda mungkin juga menyukai