Anda di halaman 1dari 10

BIL 1

KOSA KATA POLEMIK

MARHAEN

KULAWARGA

DASAWARSA

IKHTISAR

TAMSIL

WASILAH

NIRMALA

SAKINAT

` Maksud : Perbahasan yang dilakukan dalam surat khabar atau dalam majalah mengenai sesuatu perkara Aplikasi dalam ayat [Tema: Lumba Haram] Akhir-akhir ini, isu lumba haram kerap menjadi polemik dalam kalangan masyarakat Maksud: Rakyat jelata Aplikasi dalam ayat[Tema:Menabung] Golongan marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi. Maksud: Keluarga Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia] Kulawarga yang harmonis mampu membentuk anak-anak bersahsiah mulia Maksud: Dekad Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Ke iranan] !asawarsa ini , hubungan kejiranan semakin diabaikan terutama dalam kalangan masyarakat metropolitan. Maksud: Pendapat yang ringkas mengenai sesuatu Aplikasi dalam ayat[Tema: "ela ar #emerlang] Pelajar perlu memberikan ikhtisar yang mantap se aktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Maksud: !eperti,umpama, misal Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Tamsilnya ,tabiat menabung bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat. Maksud: "katan Aplikasi dalam ayat[Tema: $asa %uru] !eseorang pelajar tidak ajar melupakanwasilah yang terjalin dengan guru. Maksud: !u#i Aplikasi dalam ayat[Tema: Budi Bahasa] Pada pagi yang nirmala ini, saya akan menyampaikan syarahan bertajuk, $udi $ahasa $udaya Kita. Maksud: Ketenangan Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia] Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga mampu menjamin sakinatberpanjangan Maksud: Kerjasama Aplikasi dalam ayat[Tema: &nap !esa] Akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan perlubersinergi untuk merealisasikan pelan#ongan inap desa menjadi pilihan kalangan rakyat %alaysia . Maksud:

10

SINERGI

11

USLUB/

MINHA / MANHA 12 PRAKARSA

13

A!ORISME

14

SIRNA

15

AGATRA"A

16

SEANTERO

17

OBLIGASI

18

MA"APADA/ MAR#APADA

Kaedah, cara Aplikasi dalam ayat[Tema: Memba'a] Membaca merupakan uslub berkesan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar. Maksud: Inisiatif Aplikasi dalam ayat[Tema:Lumba Haram] "rakarsa perdana dalam membanteras gejala lumba haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah. Maksud: Ungkapan, peribahasa, bidalan Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala "onteng Sekolah] Kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak bertepatan dengana(orisme, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksud: Hilang Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Buli] asa perikemanusiaan semakin sirna daripada sanubari generasi pelajar pada hari ini. Maksud: !eluruh dunia Aplikasi dalam ayat[Tema: "elan'ongan] Malaysia terkenal di agatraya sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan budaya dan keindahan alam. Maksud: !eluruh Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan )arisan] Seantero dunia akan memandang tinggi negara Malaysia jika kita "erjaya mengekalkan #arisan sejarah rakyat Malaysia. Maksud: Ke#ajiban Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat "atriotik] !udah menjadi obligasi setiap rakyat Malaysia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Maksud: $unia moden Aplikasi dalam ayat[Tema: Kemalangan $alan *aya] Isu kemalangan remaja kerap disiarkan dalam media massa mar'apada ini Maksud: %idak berubah, sudah diterima umum Aplikasi dalam ayat [Tema: %e ala Lumba Haram] !udah terang lagi bersuluh, kempen merupakan prakarsa mapan yang mampu mengatasi gejala lumba haram. Maksud: !epatutnya Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat "atriotik] Seyogia golongan remaja tidak terlibat dengan akti&iti sub&ersif yang akan mencalarkan imej negara. Maksud: %ambahan pula Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Ke iranan]

19

MAPAN

20

SE"OGIA

21

SEMENTELAHAN

22

MAUDUK

23

PADAU

24

TEGAR

25

KONGKALIKUNG

26

MEN"ISIR

27

MAHMUDAH

28

GEMULAH

29

#ERITERA

30

INTI PATI

!ikap tidak ambil peduli merupakan punca hubungan kejiranan semakin renggangsementelahan kesibukan bekerja menyebabkan komunikasi antara jiran semakin terbatas. Maksud: 'okok perbincangan Aplikasi dalam ayat[Tema:*akan Sebaya] Mauduk syarahan yang akan saya sampaikan ialah, (iri-ciri akan yang Menjadi 'ilihan !aya. Maksud: )ayar Aplikasi dalam ayat !ebelum padau perbincangan saya gali lebih dalam, molek kiranya saya mulakan dengan pendefinisian tajuk terlebih dahulu. Maksud: %idak dapat dilenturkan, keras Aplikasi dalam ayat[Tema: Merokok] 'ihak Kementerian 'elajaran gusar kerana ramai pelajar sekolah kini menjadi perokoktegar. Maksud: !ekongkol dalam melakukan sesuatu yang tidak baik Aplikasi dalam ayat [Tema: "onteng Sekolah] !ekumpulan pelajar !MK )epar Hilirberkongkalikung ponteng sekolah di ladang kelapa sa#it Maksud: Mengemaskan Aplikasi dalam ayat !ebelum saya menyisir usul perbahasan dengan lebih dalam, i*inkan saya mendefinisikan terlebih dahulu frasa demi frasa. Maksud$ %erpuji Aplikasi dalam ayat[Tema: *ema a Berwawasan] !ifat mahmudah jika diaplikasikan dalam kehidupan akan merubah personaliti remaja agar menjadi remaja cemerlang dan terbilang. Maksud: +r#ah Aplikasi dalam ayat [Tema: Bangunan Berse arah] !e#ajarnya kita mencontohi sifat gemulahterdahulu yang sanggup mempertahankan #arisan bangsa agar dapat dinikmati oleh anak cucu. Maksud: (erita Aplikasi dalam ayat[Tema:*ema a Berwawasan] !ebagai remaja ber#a#asan, kita sepatutnya tidak terpengaruh dengan 'eritera palsu yang berlegar-legar dalam kalangan masyarakat. Maksud: "ahagian yang penting Aplikasi dalam ayat[Tema:*ema a Berwawasan] 'erlembagaan 'ersekutuan Malaysia merupakan inti pati yang #ajar difahami dan dihayati oleh seluruh #arga Malaysia Maksud: Memberikan tafsiran berdasarkan peraturan tertentu Aplikasi dalam ayat[Tema:*ema a Berwawasan] emaja mesti mengkaji sesuatu isu agar mampu beri tihad apabila ditanyakan tentang sesuatu isu oleh orang luar.

31

BERI TIHAD

32

MENGHADAP

33

BELASUNGKAWA

34

KENDATIPUN

35

SIGNI!IKAN

36

TERAMPIL

37

PROGNOSIS

38

PROKLAMIR

39

TRAGEDI

40

KULAWARGA

41

ALUR LEBAR

42

NIHILISME

Maksud: Menghala, mengarah Aplikasi dalam ayat[Tema: *ema a Berwawasan] Kita perlu menghadap serta mendepani sesuatu perkara dengan cara yang rasional. Maksud: ucapan tak*iah Aplikasi dalam ayat: Kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga +li atas kematian anak tunggal mereka Maksud: Meskipun Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Kendatipun pendapatan kita sekadar cukup-cukup makan, kita seharusnya menyimpan sebahagian daripada pendapatan sebagai tabungan. Maksud: 'enting Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Lumba Haram] )angkah-langkah signi(ikan perlu dilakukan untuk membasmi gejala lumba haram dalam kalangan remaja Maksud: &ekap dalam melaksanakan sesuatu Aplikasi dalam ayat[ Tema: *ema a Berwawasan] !ifat terampil merupakan #iri yang perlu ada pada seorang remaja yang ber a asan. Maksud: Ramalan,telahan Aplikasi dalam ayat [Tema:"onteng Sekolah] "rognosis yang tepat dalam menilai keperibadian rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan sebaya. Maksud: 'engisytiharan Aplikasi dalam ayat[Tema:Bangunan Berse arah] Kerajaan telah menyampaikan proklamirMelaka sebagai "andar aya "ersejarah. Maksud: 'eristi#a yang menyedihkan Aplikasi dalam ayat[ Tema: Lumba Haram] Menjadi suatu tragedi yang menyedihkan apabila golongan remaja yang terlibat dengan lumba haram mencambahkan penularan gejala sosial lain seperti seks bebas dan penagihan dadah. Maksud: Keluarga Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Ke iranan] Kulawarga de#an sekalian, %ajuk pidato saya pada hari ini ialah, 'eranan emaja dalam Menyemarakkan !emangat Kejiranan. Maksud: angkaian yang mempunyai julat yang besar Aplikasi dalam ayat[Tema:Teknologi Maklumat] Kemudahan alur lebar yang disediakan oleh kerajaan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Maksud: ,ahaman yang menolak nilai

43

MOBILITI

44

HEDONISME

45

!RAN#AIS

46

SA!

47

PARADIGMA

48

KODI!IKASI

Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Sosial *ema a] emaja yang terlibat dalam gejala sosial mengamalkan nihilisme dalam kehidupan mereka Maksud: 'erihal mudah bergerak dan digerakkan Aplikasi dalam ayat[Tema: "onteng Sekolah] Masyarakat berilmu pengetahuan akan bermobiliti ke arah kecemerlangan Maksud: 'andangan hidup yang mementingkan keseronokan Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Sosial *ema a] emaja perlu dinasihati agar tidak mengamalkan budaya hedonisme dalam kehidupan mereka. Maksud: Kebenaran oleh pengeluar untuk memasarkan barangannya Aplikasi dalam ayat[Tema: "elan'ongan] +gensi pelancongan boleh mengaplikasikan konsep (ran'ais untuk mempopularkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelancong asing. Maksud: "aris Aplikasi dalam ayat[Tema: Lumba Haram] emaja perlu menyusun sa( agar dapat bergerak seiring menangani gejala lumba haram yang semakin mencengkam pada hari ini. Maksud: Model yang jelas tentang sesuatu Aplikasi dalam ayat[Tema: *ema a Berwawasan] Kita perlu melakukan anjakan paradigmauntuk merubah senario negatif yang membelenggu golongan muda negara ini. Maksud: Kegiatan menyusun maklumat Aplikasi dalam ayat[Tema:Memba'a] emaja yang berpengetahuan mampu melakukan kodi(ikasi apabila membaca bahan bacaan daripada pelbagai sumber. Maksud: ingan, mudah Aplikasi dalam ayat[Tema:%e ala Sosial] !ikap masyarakat yang memandang entenggejala ponteng sekolah menyebabkan golongan remaja beraja di mata , bersultan di hati. Maksud: +mbil berat Aplikasi dalam ayat[Tema:%e ala Lumba Haram] Ibu bapa perlu 'akna akan perubahan yang berlaku dalam diri anak-anak mereka. Maksud: Menyeluruh dan lengkap Aplikasi dalam ayat[Tema: !asar + Murid + Sukan] Tuntasnya, $asar - Murid - !ukan mampu memupuk minat bersukan dalam kalangan murid-murid sekolah.. Maksud: .elas Aplikasi dalam ayat[Tema:,K-]

49

ENTENG

50

#AKNA

51

TUNTAS

52

I%HAR

53

54

55

56

57

58

59

"'harnya, golongan orang kurang upaya turut membantu perkembangan ekonomi negara Malaysia. A!DAL Maksud: )ebih baik Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] 'rakarsa yang a(dal bagi menggalakkan anak-anak menabung ialah ibu bapa membuka akaun simpanan di bank untuk anak-anak. ERA"AWARA Maksud: 'ameran, ceramah Aplikasi dalam ayat: $erayawara secara progresif perlu diadakan ke seluruh negara bagi menerangkan keburukan gejala lumba haram. REKA"ASA Maksud: 'enerapan unsur-unsur ilmu Aplikasi dalam ayat[Tema:%uru] /uru yang berkesan mampu melakukanrekayasa melalui pelbagai medium dan kaedah pengajaran di dalam kelas. EGOSENTRIK Maksud: Mementingkan keperluan diri Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Ke iranan] !ikap egosentrik yang ada di dalam diri menyebabkan masyarakat bandar tidak mengamalkan semangat kejiranan. ADIWANGSA Maksud: "angsa mulia Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Sosial] emaja yang mampu menongkah arus kebejatan sosial akan menjadi adiwangsayang mengharumkan nama negara.. EGALITARIANISME Maksud: ,ahaman baha#a semua orang sama rata Aplikasi dalam ayat[Tema: "erpaduan] Konsep -Malaysia mampu merealisasikanegalitarianisme dalam pembudayaan budaya dan bahasa ATMA Maksud: .i#a Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Sosial *ema a] !ementelahan , generasi muda pada hari ini mengalami gangguan atma sehingga menyebabkan mereka tidak memikirkan baik buruk sesuatu perkara. BOBROK Maksud: osak, binasa Aplikasi dalam ayat[Tema: %e ala Sosial] Masyarakat yang bobrok akhlaknya akan merugikan negara. Maksud: Membuat rumusan Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Berse arah] !ebagai pengitlakan, kita seharusnya berganding bahu memulihara bangunan bersejarah untuk memastikan generasi hari muka dapat me#arisinya. Maksud: "erkesan Aplikasi dalam ayat[Tema: "endidikan .okasional] )angkah yang efisien mampu memperkasakan pendidikan &okasional di

60

61

PENGITLAKAN

62

E!ISIEN

63

GELANDANGAN

64

DEWASA

65

SIMBIOSIS

66

PIDANA

67

NINGRAT

68

EMBEL

negara ini. Maksud: Merempat Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] +malan menabung sejak kecil mampu merubah kehidupan gelandangan menjadi lebih baik. Maksud: Kontemporari, semasa Aplikasi dalam ayat[Tema:Memba'a] !ewasa ini, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia telah meningkat. Maksud: 'erkaitan hidup antara dua atau lebih organisma Aplikasi dalam ayat[Tema: ,K-] !ememangnya simbiosis antara kerajaan dengan rakyat mampu menghasilkan sinergi yang merubah senario masyarakat. Maksud: Kejahatan Aplikasi dalam aya[Tema: %e ala Sosial] +nak-anak terdorong untuk melakukanpidana dek galakan rakan-rakan. Maksud: 0rang mulia Aplikasi dalam ayat[Tema: *ema a Berwawasan] emaja seharusnya berusaha menjadi golonganningrat yang akan membanggakan nama ibu bapa dan negara. Maksud: Miskin Aplikasi dalam ayat[Tema: Krisis Makanan Antarabangsa] !eharusnya kita membantu negara-negara embel di +frika yang mengalami krisis makanan Maksud: akyat jelata Aplikasi dalam ayat[Tema: Sukan] !ebagai golongan murba, kita seharusnya menyokong dasar -Murid -!ukan. Maksud: Kaum yang suka membunuh1 membuat kacau Aplikasi dalam ayat[Tema:%e ala Sosial] Kita seharusnya memerangi gejala buli dan ponteng sekolah kerana kita tidak mahu melihat generasi akan datang menjadi masyarakat proletar.

69

MURBA

70

PROLETAR

4.8 CADANGAN PERIBAHASA ATAU COGAN KATA YANG BERSESUAIAN BIL TEMA / ISU PERIBAHASA/ COGAN KATA 01 Pelanc n!an Malaysia Boleh Indahnya Malaysia Syurga dunia Jauh berjalan luas pandangan Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan Budi bahasa budaya kita Kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati kelaparan 0" Pelanc n!an Ke#$%a&an Sambil menyelam minum air Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis Mencegah lebih baik daripada mengubati Serampang dua mata Durian runtuh Di mana ada gula, di situ ada semut Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa

0' A(alan Me()aca Membaca Jambatan Ilmu Ilmu Pelita idup

!akyat Berilmu "egara Maju Membaca Memerdekakan Minda Banyak berjalan luas pengalaman, banyak membaca luas pengetahuan Seperti katak di ba#ah tempurung Masyarakat Membaca Masyarakat Berilmu Bangsa Membaca Bangsa Berjaya 04 Se(an!a& Ke*$+anan Seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing$masing Bersatu teguh bercerai roboh idup sandar menyandar bagai aur dengan tebing Menjaga tepi kain orang Mua%akat memba#a berkat Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mua%akat Bagai isi dengan kuku 0, Pa&+$ &$#(e

&ajah mati meninggalkan tulang, manusia mati meninggalkan nama arap sokong, sokong memba#a rebah Biar putih tulang , jangan putih mata Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Ibarat telur sesangkak, pecah satu, pecah semua

Besar sendal daripada gelegar Besar periuk, besar kerak utang biduk sebelum langsai, hutang pengayuh datang pula 08 Pe+1a/0an &ajah sama gajah berjuang, pelanduk mati ditengah$tengah Jong pecah yu yang kenyang Bersatu teguh bercerai roboh Bersekutu bertambah mutu !ebus tak empuk

0- Ga.a H$/01 S$%a& Mencegah lebih baik daripada mengubati Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis Otak yang cerdas daripada badan yang cergas Bagai ayam kena lengit 02 Be+*$(a& ce+(a& Ingat sebelum kena, berjimat sebelum habis Sediakan payung sebelum hujan$ '( $ Sedikit$sedikit, lama$lama menjadi bukit) 03 Pen!an!40&an Biar lambat asal selamat Malang tidak berbau Sudah terhantuk baru tengadah "asi sudah menjadi bubur Indah khabar dari rupa 10 Pen/$/$4an Jauh berjalan luas pandangan *untut ilmu hingga ke negeri +hina Ilmu itu pelita hidup

*untutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau ujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri