Anda di halaman 1dari 14

Pengenalan: Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir.

Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran itu. ( an !ohd "ahid !ohd #oordin$%&&'( a)asan Pendidikan *genda Pengisian+

Definisi & Tujuan Kemahiran Berfikir: 1 Nordin Tahir, IPIP

,eorge (%&-.+ melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks. /d)ard de Bono (%&-0+ pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang memba)a maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah( malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. !eyer (%&--+ pula melihat pemikiran sebagai melibatkan pengelolaan operasi1 operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. 2haffee (%&33+ pula( pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 4in5ent Ryan Ruggiero (%&&%+ pula menyatakan berfikir ialah apa sahaja akti6iti mental yang membantu untuk memformulasi atau menyelesaikan masalah( membuat keputusan dan menyempurnakan sesuatu kemahuan untuk memahami sesuatu (men5ari ja)apan dan mendapatkan makna+ 7raenkel (%&3.+ pula berpendapat baha)a pemikiran merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk men5ari makna( dan pemahaman terhadap sesuatu( membuat pertimbangan dan keputusan( atau menyelesaikan masalah.

Nordin Tahir, IPIP

8ohn Barell(%&&%+ 9. : define thinking as a sear5h for meaning and understanding that 5an in6ol6e the ad6enturous generation of options( the attempt to arri6e at logi5al( reasonable judgements and refle5tion on the proses. (merupakan ke5ekapan proses menggunakan minda untuk men5ari makna dan pemahaman terhadap sesuatu( menjelajahi pelbagai kemungkinan idea( membuat keputusan( menyelesaikan masalah( membuat pertimbangan se5ara logik serta membuat refleksi atau tinjauan semula terhadap proses pemikiran yang dilalui+. Rumusan Definisi & Tujuan: Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk men5ari makna dan pemahaman terhadap sesuatu( menerokai pelbagai kemungkinan idea atau 5iptaan dan membuat pertimbangan yang )ajar( bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami Budaya Berfikir dapat dipupuk jika: KBKK diajar se5ara eksplisit; diaplikasikan oleh murid KBKK disepadukan dan disebatikan dalam akti6iti P < P KBKK diajar bersama isi pelajaran KKKK digunakan untuk memikirkan tentang apa yang dipelajari

Nordin Tahir, IPIP

Pelbagai Proses Kemahiran Berfikir:

KEM !"R # BER$"K"R

KRE T"$
=Menjana idea =Menghubung kaitkan =Membuat inferens =Meramalkan =Membuat hipotesis =Mensintesiskan =Mengitlak =Membuat gambaran mental =Menganologikan =Mereka %ipta

ME#

=Men%irikan =Membandingkan & =Membe'akan =Mengumpul & mengelaskan =Membuat urutan =Menyusun mengikut urutan &TR TE*" =Menganalisis BER$"K"R =Mengesan ke%ondongan =Mengkonsepsikan =Menyelesaikan =Menilai =Membuat keputuan masalah =)ogik =Rasional =Membuat keputusan

K()

KR"T"&

Kemahiran Berfikir: Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan akti6iti1akti6iti menyusun idea1idea( membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah yang kian men5abar. Proses penyusunan maklumat( konsep atau idea melibatkan penggunaan pandangan( gambaran( simbol( perkataan( akal dan rangsangan atau dorongan yang tersembunyi. >erdapat tiga peringkat pemikiran+ 5on5rete thinking (Pemikiran konkrit+ abstra5t thinking (Pemikiran abstrak+ 5reati6e thinking (Pemikiran kreatif+

Nordin Tahir, IPIP

>eknik1teknik yang dapat menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir se5ara analitis( kritis dan rasional didapati drp 2ort >hinking Programme oleh ?r. /d)ard de Bono. Kemahiran berfikir seseorang pelajar boleh dipertingkatkan melalui teknik1teknik perbin5angan kumpulan dan penyelesaian masalah. Pada masa kini( peranan guru telah bertukar bukan lagi menumpukan tugas mengajar ilmu pengetahuan sahaja tetapi berusaha mengembangkan potensi murid se5ara menyeluruh dari segi intelek( rohani( emosi dan jasmani agar menjadi insan yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia( berani dan sanggup menghadapi 5abaran hidup serta menjadi insan yang berguna untuk pembangunan #egara. @ntuk menghadapi 5abaran15abaran dan melaksanakan tugas1tugas se5ara profesional serta dengan penuh keyakinan( adalah perlu bagi guru berino6atif dengan menghayati 5iri kemahiran berfikir dan berusaha menguasainya dengan baik terutamanya dalam membuat sebarang keputusan. Tujuan Penyebatian &trategi KBKK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: untuk membolehkan pelajar$ a+ mendapat latihan berfikir se5ara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak( b+ mengaplikasikan pengetahuan( pengalaman( dan kemahiran berfikir se5ara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah 5+ menghasilkan idea atau 5iptaan yang kreatif dan ino6atif( d+ mengatasi kesilapan1kesilapan berfikir yang terburu1buru( ber5elaru( kabur( dan sempit( e+ meningkatkan aspek kognitif dan afektif( dan seterusnya perkembangan intelek mereka( f+ bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat( g+ membina keyakinan diri untuk berhujah( membuat pertimbangan berdasarkan dan bukti( serta alasan berani memberi pandangan dan kritik.

Nordin Tahir, IPIP

Meningkatkan Kualiti Berfikir: Beri peluang latihan dan akti6iti$ %. Perbin5angan dan menjana idea A. !embuat keputusan se5ara teliti( bijak dan bertanggungja)ab '. Penyusunan grafik idea berpusat; peta minda B. Penyusunan grafik idea

Berfikir &e%ara Kritis 1 Kemahiran Berfikir Se5ara Kritis merupakan ke5ekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan mendorong ke arah pertimbangan yang baik. 1 1 !elibatkan penjelasan idea bagi mempertingkatkan pemahaman dan keupayaan untuk menggunakan maklumat dengan berkesan. !elibatkan proses menganalisis dan menilai idea( data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas( kukuh dan bermakna. atau ke)ajaran dan sesuatu idea berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah

Nordin Tahir, IPIP

+ontoh Berfikir &e%ara Kritis: a+ membanding dan membeCa b+ membuat kategori D klasifikasi 5+ menerangkan sebab d+ menentukan sumber yang diper5ayai e+ membuat ramalan f+ meneliti bahagian ke5il dan keseluruhan g+ mengusul periksa andaian h+ membuat inferens i+ menilai sesuatu j+ membuat generalisasi Berfikir &e%ara Kreatif: Kemahiran Berfikir Se5ara untuk Kreatif menjana ialah dan ke5ekapan atau keupayaan

menggunakan minda

menghasilkan idea yang tidak

terhad( pelbagai( baru( asli( luar biasa( pro6okatif( men5abar( mudah ubah( dan dapat dikembangkan kepada idea yang lebih luas dan terbuka. Pemikiran Kreatif: Pemikiran kreatif berfungsi memperluas dan memperkembang daya imaginasi ino6asi dan kreati6iti untuk mendapatkan idea yang banyak( baru. +ontoh Berfikir &e%ara Kreatif: a+ menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai (baru( asli( luar biasa( pro6okatif( men5abar + b+ men5ipta analogi 5+ men5ipta metafora d+ membuat definisi e+ membuat hipotesis f+ membuat peta konsep pelbagai dan

Nordin Tahir, IPIP

+ara Mengembangkan Dan Meluaskan "dea , le- .sborn:/0123 @bahkan (modify+ Ke5ilkan (minify+ Besarkan (magnify+ ,antikan (substitute+ *tur Semula (rearrange+ >erbalikkan (re6erse+ ,abungkan (5ombine+

Kemahiran Membuat Keputusan dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah . Kedua1dua kemahiran ini sebenarnya terkandung dalam kedua1dua domain KBKK (pemikiran kritis dan kreatif+ . !emisfera .tak: $ungsi !oki: Eogik *nalitis @rutan Bahasa !atematik Einear $ungsi !oka Kreatif Sintesis ,lobal Bentuk(5orak pola( ruang Eukisan( rentak( muCik :mej( 6isual( gambar( imaginasi

Nordin Tahir, IPIP

Nordin Tahir, IPIP

10

Nordin Tahir, IPIP

11

Nordin Tahir, IPIP

Pengurusan *rafik !embanding ?an !embeCa !engkategori D Klasifikasi !enerangkan Sebab !eneliti Bahagian Ke5il ?an Keseluruhan !embuat Ramalan !embuat :nferens !enjana :dea !embuat Sekuens !en5ipta *nalogi 12 Nordin Tahir, IPIP

!en5ipta !etafora !embuat Keputusan !engesahkan Sumber !aklumat !enyelesaikan !asalah

lat Berfikir +oRT /: 2ogniti6e Resear5h >rust F 2oR> % F !enggalakkan indi6idu berfikir se5ara meluas P!: F Plus( !inus( :ntersting 2*7 F 2onsider *ll 7a5tors 2 < S F 2onseGuen5e < seGuel HP4 F Hther peopleIs 6ie) 7:P F 7irst :mportant Priorities *,H F *im( ,oals < Hbje5ti6es *P2 F *lternati6es( Possibilities < 2hoi5es

Mengaplikasi KBKK dalam P & P: hatJ hoJ henJ hereJ Ko)J

KBKK Dalam P & P Penyebatian : - ?alam pengenalan - ?alam bahan dan akti6iti - ?alam refleksi dan metakognitif - ?alam pengukuhan - ?alam aplikasi - ?alam beberapa langkah P < P +ara Penyebatian: +ara / Kenal Pasti Komponen >ajuk PelajaranD >ema Bahan Kbkk

13

Nordin Tahir, IPIP

+ara 4 Kenal Pasti Kbkk Komponen(tema < >ajuk Pelajaran Bahan

14

Nordin Tahir, IPIP