Anda di halaman 1dari 17

PEMBERIAN OBAT SECARA PARENTERAL / INJEKSI (INJEKSI INTRAMUSKULER, INTRAKUTAN & SUBKUTAN)

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Mahasiswa mampu melakukan injeksi in !amuskule!" in !aku an" su#ku an $en%an &a!a 'an% #ena!( TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Se elah melakulan la ihan ke e!ampilan injeksi in !amuskule!" in !aku an $an su#ku an mahasiswa mampu) A( Melakukan Injeksi In !aMuskule! $en%an #ena! *( Mampu menjelaskan in$akan 'an% akan $ilakukan +( Mampu men'iapkan ala $an ,#a sun ik -( Mampu memp,sisikan pen$e!i a .( Mampu menen ukan $ae!ah aman sun ik /( Mampu melakukan $esin0eksi 1( Mampu menusukkan ja!um sun ik ke kuli $an , , 2( Mampu melakukan aspi!asi lalu men'un ikkan ,#a 3( Mampu men&a#u ja!um $an menu up luka usuk 4( Mampu men%e5aluasi se elah sun ikan B( Melakukan Injeksi In !aku an $en%an #ena! *( Mampu menjelaskan in$akan 'an% akan $ilakukan +( Mampu men'iapkan ala $an ,#a sun ik -( Mampu menen ukan $ae!ah 'an% akan sun ik .( Mampu melakukan $esin0eksi /( Mampu menusukkan ja!um sun ik sejaja! 1( Mampu melakukan aspi!asi lalu men'un ikkan ,#a 2( Mampu men&a#u ja!um $an menu up luka usuk 3( Mampu men%e5aluasi se elah sun ikan C( Melakukan Sun ikan Su#ku an $en%an #ena! *( Mampu men'iapkan ala $an ,#a sun ik +( Mampu memp,sisikan pen$e!i a -( Mampu menen ukan $ae!ah aman sun ik .( Mampu melakukan $esin0eksi /( Mampu menusukkan ja!um sun ik ke kuli $an , , 1( Mampu melakukan aspi!asi lalu men'un ikkan ,#a 2( Mampu men&a#u ja!um $an menu up luka usuk 3( Mampu men%e5aluasi se elah sun ikan

*1

PEMBERIAN OBAT SECARA PARENTERAL / INJEKSI (INJEKSI INTRAMUSKULER, INTRAKUTAN DAN SUBKUTAN) Pem#e!ian ,#a melalui pa!en e!al #e!a! i pem#e!ian ,#a melalui injeksi a au in0us( 6apa $i#e!ikan se&a!a in !aku an (IK7 a au in !a$e!mal (I67" su#ku an (SK7" in !amuskule! (IM7" in !a5ena (I87" in !aspinal a au melalui !uan% in !a9a! ikula!( O#a 'an% $i#e!ikan se&a!a pa!en e!al akan $ia#s,!#si le#ih #an'ak $an #e!eaksi le#ih &epa $a!ipa$a ,#a 'an% $i#e!ikan se&a!a ,pikal a au ,!al( Pem#e!ian ,#a pa!en e!al $apa men'e#a#kan !esik, in0eksi #ila ki a i$ak mempe!ha ikan $an melakukan ehnik asep ik $an an isep ik pa$a saa pem#e!ian ,#a ( Ka!ena pa$a pem#e!ian pa!en e!al" ,#a $iinjeksikan melalui kuli " menem#us sis em pe! ahanan kuli ( K,mplikasi 'an% se!in% e!ja$i a$alah #ila p:" ,sm,lali as $an kepeka an &ai!an ,#a 'an% $iinjeksikan i$ak sesuai $en%an k,n$isi empa penusukkan" se! a $apa men%aki#a kan ke!usakan ja!in%an seki a! empa injeksi( Pe!ala an 'an% khusus $ipe!lukan un uk menunjan% pem#e!ian ,#a pa!en e!al" sehin%%a mem#u uhkan #ia'a 'an% le#ih mahal $i#an$in%kan pem#e!ian ,#a $en%an &a!a 'an% lain( Prinsip Dasar: Teknik ha!us s e!il( Se#elum melakukan pen'un ikan " an%an ha!us selalu $i&u&i $an empa pen'un ikan $i$esin0eksi( Tujuann'a memasukkan ,#a (I87( In$ikasi) jika pem#e!ian melalui ,!al i$ak $apa $ilakukan; e!$apa k,n !ain$ikasi; a au pasien meme!lukan ke!ja ,#a 'an% le#ih &epa $en%an k,nsen !asi ,p imal" imunisasi" uji ale!%i( Ke!u%ian) !isik, in0eksi" ha!%a ,#a le#ih mahal" !isik, ke!usakan ja!in%an kuli " ,#a $ia#s,!psi &epa se! a $apa menim#ulkan pe!asaan &emas a au aku e!u ama pa$a anak9anak sehin%%a meme!lukan penjelasan ( a au 5aksin $en%an sun ikan ke $alam ja!in%an u#uh( Ca!a ) Su#ku an (SK7" in !aku an (IK7" in !amuskule! (IM7 $an in !a5ena

*2

Alat-alat: *( Ala sun ik / semp!i (spuit / syringe7 +( Ja!um (needle7 -( Ampul a au 5ial 'an% #e!isi ,#a a au 5aksin Sp it Spui mempun'ai i%a #a%ian 'ai u #a%ian ujun% (tip) 'an% #e!kai an $en%an ja!um" #a%ian a#un% (barrel7 #e!#en uk silin$e! $an #a%ian pen$,!,n% ,#a ( plunger7 'an% epa menempa i !,n%%a spui

<am#a! *( Ba%ian9#a%ian $a!i Spui Spui $apa #e!upa spui ka&a (ja!an% $i%unakan7" $an spui plas ik ( disposable a au i$ak $apa $ipakai la%i7( Spui plas ik $isp,sa#le e!se$ia #ese! a ja!umn'a $an #iasan'a $ise! ai penu up ja!um $a!i #ahan plas ik ( =ku!an spui mulai $a!i >"/ml sampai */ml( Injeksi SK umumn'a men%%unakan spui *9-ml se$an%kan IM umumn'a men%%unakan spui -9/ml( Spui insulin $i$esain khusus un uk pem#e!ian insulin( Spui insulin =9.> $i%unakan un uk pem#e!ian ,#a men%an$un% .> uni insulin( Spui a$a i%a ma&am 'ai u spui s an$a! hip,$e!mik (se!in% $ipakai7" spui insulin" $an spui u#e!kulin( insulin =9.> a! in'a $alam se iap &&

*3

Spui s an$a! hip,$e!mik 'ai u spui Lue!9l,k $en%an ja!um melili ke ujun% spui $an e!kun&i aman Spui insulin $an spui u#e!kulin 'ai u spui n,n Lue!9l,k $en%an ja!um lan%sun% e!pasan% ke ujun% spui Jar ! Ja!um memiliki i%a #a%ian 'ai u :u# ( e!pasan% pa$a ujun% se#uah spui 7" Ba an% ja!um a au sha0 ( e!hu#un% $en%an pusa 7" Be5el (#a%ian ujun% ja!un% 'an% mi!in%7( Besa! ja!um 99 sa uan %au%e 99 n,m,! *. sampai +3 %au%e( Semakin #esa! uku!an %au%e ja!um" maka semakin ke&il $iame e!n'a( 6iame e! 'an% #esa! $apa menim#ulkan !asa saki saa $i usukkan( Injeksi IM #iasan'a meme!lukan ja!um #e!uku!an *4 sampai ++ #e!%an un% pa$a 5isk,si as ,#a ( Injeksi SC mem#u uhkan ja!um 'an% le#ih ke&il #iasan'a #e!uku!an +. sampai +/( Injeksi I6 $i%unakan ja!um #e!uku!an +1( Be5el 'an% panjan% le#ih ajam 99 meminimalkan !asa n'e!i saa injeksi( Se,!an% anak a au $ewasa 'an% ku!us umumn'a meme!lukan ja!um 'an% le#ih pen$ek #iasan'a un uk injeksi IM men%%unakan uku!an * sampai *"/ in&i $an un uk injeksi SC $en%an panjan% ja!um -/3 sampai //3 in&i A!p l Bahan %elas Ba%ian lehe! ampul ) #e!wa!na melin%ka! 'an% $apa $ipa ahkan Jika i$ak e!$apa %e!%aji khusus Ampul #e!isi ,#a $,sis un%%al $alam #en uk &ai!an $en%an uku!an mulai * ml sampai *> ml( "ial 6,sis un%%al a au mul i$,sis" an$a #a%ian pan%kal lehe! ampul ha!us $i%e!%aji $en%an

*4

Be!isi la!u an $an / a au #en uk ,#a 'an% ke!in% (#u#uk7( La#el 5ial mene!an%kan pela!u (jenis $an jumlah7 a?ua$es s e!il( 8ial mempun'ai uku!an 'an% #e!5a!iasi( Ba%ian penu upn'a a$alah plas ik / ka!e $ilin$un%i l,%am L,%am ipis pen'e%el #a%ian a as 5ial $i#uka sehin%%a #a%ian ka!e akan keliha an( 'ai u" salin n,!mal $an

<am#a! +( Ampul ,#a sun ik

<am#a! -( 8ial ,#a sun ik

+>

#$ SUNTIKAN INTRAMUSKULER %IM) #$#$ D&'inisi Sun ikan in !a muskule! a$alah memasukan ,#a ke$alam , , 'an% akan $ia#s,!#si ,leh pem#uluh $a!ah $i , , " $an selanju n'a masuk ke si!kulasi sis emik(Tin$akan ini $apa men&e$e!ai s'a!a0 $an pem#uluh $a!ah $i $alam , , ( Oleh ka!ena i u ha!us $i lakukan $i $ae!ah 'an% aman $i sun ik( Tin$akan ini ha!us $i lakukan se&a!a asep is(

#$($ T&!pat p&n) nti*an Menu!u A ( 8 H+,-st&tt&r a$ M. gluteus medius % .i pantat ) $ *( =n uk men%hin$a!i n. gluteus superior $an a. glutealis superior" maka pen'un ikan $i lakukan pa$a #i$an% se%i i%a 'an% $i#en uk ,leh ja!i II $an III 'an% $i!e%an%kan $en%an &!'s a ilia&a( =jun% ja!i an%an pa$a spina ili&ia an e!i,! supe!i,!" pe!mukaan an%an pa$a !,&han e! ma',! $an ja!i en%ah $i!e%an%kan empa pen'un ikan 'an% aman ( A las S,##, a halaman -1> ) <am#a! *->/" *->1"*->2 7 a$alah )

<am#a! .( 6ae!ah pen'un ikan pa$a m.gluteus medius

+*

/$ M. vastus lateralis %.i lat&ral pa-a ) Pa$a sisi la e!al paha i$ak e!$apa sa!a0 a au pem#uluh $a!ah #esa! ke&uali pe!&a#an%an n.cutaneus femoris lateralis 'an% halus( Se elah ,!ien asi p,sisi 0emu! maka ja!um sun ik $imasukkan $en%an a!ah !ans5e!sal menem#us m. vatus lateralis ( #$ 0$ T&-ni* p&n) nti*an a( Pe!siapan ala *( Semp!i 'an% sesuai ke#u uhan +( $esin0ek an -( Kasa / kapas .( Ples e! #( Pe!siapan pen$e!i a *( 6i#e!i penjelasan +( P,sisi e!#a!in% mi!in% -( Lepas pakaian 'an% menu upi pan a / paha &( P!,se$u! in$akan *( O#a sun ik elah $imasukan semp!i +( La!u an me!a a $an #e#as %elem#un% -( lakukan $esin0eksi .( Ren%an%kan kuli $en%an an%an ki!i /( 6en%an an%an kanan usukan ja!um e%ak lu!us 1( Lakukan aspi!asi" #ila ak a$a $a!ah" sun ikkan ,#a n'a pelan @ pelan 2( Ca#u ja!um $an #ekas usukan $i u up $en%an kapas $esin0eksi 3( Pe!ha ikan !eaksi pen$e!i a(

++

<am#a! /( 6ae!ah pen'un ikan pa$a m(5as us la e!alis

K+!pli*asi Kemun%kinan $apa e!ja$i ) a ( Pe!lukaan pem#uluh $a!ah / sa!a0 # ( In0eksi / a#ses & ( Reaksi sis emik

<am#a! 1( L,kasi sun ikan IM $i kua$!an *

+-

<am#a! 2( Ke$alaman sun ikan IM

<am#a! 3( Menekan $en%an kapas

<am#a! 2( L,kasi sun ikan IM pa$a anak <am#a! 4( L,kasi injeksi IM

+.

<am#a! *>( Injeksi IM ha!us e%ak lu!us kuli pasien

($ SUNTIKAN INTRADERMAL %ID) 1 INTRAKUTAN %IK) Injeksi in !a$e!mal / in !aku an a$alah injeksi 'an% $i usukkan pa$a lapisan $e!mis $i#awah epi$e!mis a au $i#awah pe!mukaan kuli ( Te!#a as" han'a sejumlah ke&il ,#a 'an% $apa $imasukkan( A#s,!psi ,#a lam#a ka!ena suplai $a!ah le#ih se$iki ( In$ikasi ) es u#e!kulin" es ale!%i" imunisasi BC<" ka$an%9ka$an% un uk anes esi l,kal( K,n !ain$ikasi l,kal ) in0eksi l,kal pa$a kuli 'an% akan $isun ik( L,kasi pa$a a!ea */- p!,ksimal len%an #awah #a%ian $alam / 5en !al" $a$a #a%ian a as $an pun%%un% pa$a a!ea in e!skapula" $in$in% pe!u #a%ian 5en !al" $ae!ah $el ,i$( <unakan spui u#e!kulin/spui hip,$e!mik ke&il" ja!um sun ik n,(+1 (+27 Tempa injeksi mem#en uk in$u!asi a au #ula an ke&il pa$a pe!mukaan kuli sepe! i %i%i an n'amuk( Apa#ila in$u!asi 5ali$ i$ak mun&ul / jika empa injeksi men%elua!kan $a!ah se elah ja!um $i a!ik kemun%kinan ,#a masuk ke ja!in%an su#ku an hasil uji kuli i$ak

+/

<am#a! **( L,kasi pen'un ikan IM a au IK 2ara : *( Ja!um sun ik n,(+1 a au +2 hu#un%kan pa$a spui u#e!kulin sampai e!kun&i $en%an #aik( O#a " ale!%en " a au 5aksin $iisap sampai ujun% ja!um( Ti$ak #,leh e!$apa %elem#un% u$a!a( +( Kuli 'an% akan $isun ik $i#e!sihkan $en%an la!u an an isep ik / alk,h,l $an $i#ia!kan sampai ke!in%( -( Re%an%kan kuli ( Sun ikan $ilakukan $en%an a!ah usukan sejaja! kuli su$u inse!si a$alah ,#lik se#esa! / sampai */ $e!aja $an mulu ja!um men%ha$ap ke a as" pe!lahan9lahan ke epi$e!mis #a%ian a as sehin%%a mulu ja!um i$ak ampak la%i( .( Tahan masukn'a ja!um sewak u ja!um masih men%alami ahanan $a!i $e!mis $an masukkan ,#a " ale!%en a au 5aksin se&a!a pe!lahan hin%%a mem#en uk in$u!asi (sesuai $,sis7( P&n)&/a/ *&3a3alan s nti*an : *( kuli ku!an% !e%an% +( ja!um i$ak e!kun&i $en%an #aik pa$a semp!i n'a

+1

-(

i$ak selu!uhn'a mulu ja!um masuk kuli

.( ja!um menem#us ja!in%an su#ku an /( ja!um umpul 1( pasien i$ak k,,pe!a i0 / %elisah 2( a$an'a %elem#un% u$a!a $alam semp!i

<am#a! *+( Injeksi in !a$e!mal mem#en uk in$u!asi 0$ INJEKSI SUBKUTAN %SK) Injeksi su#ku an ) $i#awah kuli 'ai u pa$a ja!in%an ika l,n%%a! a au lemak $i#awah $e!mis A!ea injeksi ) pa$a len%an a as #a%ian lua!" paha #a%ian an e!i,! ($epan7" a#$,men $a!i #a as #awah k,s a sampai k!is a iliaka" ulan% $an , , a au sa!a0 #esa! $i#awahn'a" p!u!i us $an e$ema ( 6i%unakan un uk anes esi l,kal" hepa!in $an insulin Pemakaian jan%ka lama meme!lukan !, asi a!ea #e!#e$a( Tempa injeksi i$ak #,leh $i%unakan le#ih $a!i se iap enam sampai ujuh min%%u Pen$e!i a $ia#e es 'an% melakukan injeksi insulin se&a!a man$i!i $apa se&a!a e!a u! me!, asi empa injeksi se iap ha!i $apa e!ja$i hipe! !,0i kuli (pene#alan kuli 7 $an lip,$is !,0i (a !,0i ja!in%an7 +2 a!ea s&apula" 5en !,%lu eal $an i$ak pa$a a!ea 'an% n'e!i" me!ah" $,!s,%lu eal( Tempa injeksi ha!us #e#as in0eksi" lesi kuli " ja!in%an pa!u " ,nj,lan

O#a $,sis ke&il (>"/ sampai * ml7( Kumpulan ,#a $alam ja!in%an su#ku an menim#ulkan a#ses s e!il 'an% ampak sepe! i %umpalan 'an% men%e!as $an n'e!i $i#awah kuli Tempa injeksi su#ku an 'an% palin% #aik un uk pasien 'an% ku!us a$alah a#$,men( 2ara: Spui uku!an * ml $en%an ja!um +1 a au +2 < 'an% #e!isi insulin a au hepa!in( Pa$a pasien 'an% #e!uku!an n,!mal maka ja!um inse!si su$u ./ $e!aja ( Pasien %emuk" &u#i ja!in%an %unakan ja!um 'an% &ukup panjan% un uk $iinse!sikan $en%an su$u ./ $e!aja sampai 4> $e!aja sehin%%a melewa i ja!in%an lemak pa$a $asa! lipa an kuli ( Tusuklah kuli $en%an k,m#inasi ja!um / spui 'an% $ipe%an% sepe! i meme%an% se#uah anak panah sehin%%a pene !asi $apa $ilakukan $en%an &epa $an anpa men'e#a#kan !asa saki ( Jika + in&i ja!in%an $apa $ipe%an%" maka ja!um ha!us $imasukkan pa$a su$u 4> $e!aja ( Jika * in&i ja!in%an $apa $ipe%an%" maka ja!um ha!us $imasukkan pa$a su$u ./ $e!aja (

<am#a! *>( Ca!a injeksi SK $en%an su$u ./ $e!aja

+3

<am#a! **( AMen&u#i A kuli saa melakukan injeksi su#ku an

+4

PUSAT PENDIDIKAN KEDOKTERAN 4AKULTAS KEDOKTERAN UNI"ERSITAS 5ARSI JAKARTA

NAMA : NPM : T$T :

PENILAIAN KETRAMPILAN INJEKSI INTRA MUSKULAR NO * + . / 1 2 3 4 *> ** ASPEK 5AN6 DINILAI Mem#e!i salam $an men%u&apkan #asmallah Menjelaskan ujuan in$akan 'an% akan $ilakukan Mempe!siapkan ala " men&u&i an%an $an memakai sa!un% an%an Memasukkan ,#a $alam semp!i $an men%hilan%kan u$a!a Mele akkan pasien $alam p,sisi mi!in% $an menen ukan $ae!ah 'an% akan $isun ik Melakukan $esin0eksi $en%an alk,h,l Me!e%an%kan kuli kemu$ian menusukkan se&a!a e%ak lu!us Melakukan aspi!asi kemu$ian men'un ikkan ,#a Men&a#u ja!um $an menekan #ekas sun ikan $en%an kapas #e!alk,h,l Melepas sa!un% an%an $an mem#e!sihkan an%an $en%an an isep ik Men%u&apkan ham$allah $an mem#e!i salam J !laSKOR #

K&t&ran3an: > ) i$ak $ilakukan * ) $ilakukan" e api ku!an% #ena! + ) $ilakukan $en%an #ena! Nilai 8 J !la- 9 #77 : 8 (( : Jaka! a"BBBBBB Men%e ahui K,,!$ina ,! Skills La# (BBBBBBBBB( 7
Semes e! + +>*+9+>*-

Penilai (BBBBBBBBBB(( 7

->

PUSAT PENDIDIKAN KEDOKTERAN 4AKULTAS KEDOKTERAN UNI"ERSITAS 5ARSI JAKARTA

NAMA : NPM : T$T :

PENILAIAN KETRAMPILAN INJEKSI INTRA KUTAN NO * + . / 1 2 3 4 *> ** *+ ASPEK 5AN6 DINILAI Mem#e!i salam $an men%u&apkan #asmallah Menjelaskan ujuan in$akan 'an% akan $ilakukan Mempe!siapkan ala " men&u&i an%an $an memakai sa!un% an%an Memasukkan ,#a $alam semp!i $an men%hilan%kan u$a!a Menen ukan $ae!ah 'an% akan $isun ik Melakukan $esin0eksi $en%an alk,h,l $ae!ah 'an% akan $isun ik Me!e%an%kan kuli 'an% akan $isun ik Menusukkan ja!um $en%an su$u inse!si */ $e!aja Men'un ikkan ,#a sam#il menahann'a sehin%%a mem#en uk #enj,lan ke&il Men&a#u ja!um anpa menekan $en%an kapas Melepas sa!un% an%an $an mem#e!sihkan an%an $en%an an isep ik Men%u&apkan ham$allah $an mem#e!i salam J !laSKOR #

K&t&ran3an: > ) i$ak $ilakukan * ) $ilakukan" e api ku!an% #ena! + ) $ilakukan $en%an #ena! Nilai 8 J !la- 9 #77 : 8 (; : Jaka! a"BBBBBB Men%e ahui K,,!$ina ,! Skills La# (BBBBBBBBB( 7
Semes e! + +>*+9+>*-

Penilai (BBBBBBBBBB(( 7 NAMA :

PUSAT PENDIDIKAN KEDOKTERAN

-*

4AKULTAS KEDOKTERAN UNI"ERSITAS 5ARSI JAKARTA

NPM : T$T :

PENILAIAN KETRAMPILAN INJEKSI SUBKUTAN

NO

7 ASPEK 5AN6 DINILAI Mem#e!i salam $an men%u&apkan #asmallah Menjelaskan ujuan in$akan 'an% akan $ilakukan Mempe!siapkan ala " men&u&i an%an $an memakai sa!un% an%an Memasukkan ,#a $alam semp!i $an men%hilan%kan u$a!a Menen ukan $ae!ah 'an% akan $isun ik Melakukan $esin0eksi $en%an alk,h,l Men&u#i ja!in%an kuli sampai $i#awah $e!mis (su#ku an7 Menusukkan ja!um $en%an su$u inse!si ./ $e!aja kemu$ian melakukan aspi!asi Men'un ikkan ,#a Men&a#u ja!um $an menekan #ekas sun ikan $en%an kapas #e!alk,h,l Melepas sa!un% an%an $an mem#e!sihkan an%an $en%an an isep ik Men%u&apkan ham$allah $an mem#e!i salam J !la-

SKOR #

* + . / 1 2 3 4

K&t&ran3an: > ) i$ak $ilakukan * ) $ilakukan" e api ku!an% #ena! + ) $ilakukan $en%an #ena! Nilai 8 J !la- 9 #77 : 8 (7 : Jaka! a"BBBBBB Men%e ahui K,,!$ina ,! Skills La# (BBBBBBBBB( 7
Semes e! + +>*+9+>*-

Penilai (BBBBBBBBBB(( 7

-+