Anda di halaman 1dari 16

i

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Pendidikan).

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: ..................................................................... : PROF. DR. HJ NOOR AZLAN B. AHMAD ZANZALI : Jun 2012

ii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ... Nama Penulis : RUHILA BINTI ADNAN Tarikh : 04 JUN 2012

iii

PENGHARGAAN

Alhamdulilah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinannya saya dapat menyempurnakan kajian ini sebagai memenuhi syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan ( Matematik Pendidikan ).

Penghargaan dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Prof. Dr. Hj. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali selaku penyelia, di atas segala bimbingan, tunjuk ajar serta teguran yang diberikan sepanjang melaksanakan projek ini.

Ucapan penghargaan serta terima kasih juga ditujukan kepada semua pensyarah yang telah memberikan ilmu sepanjang pengajian ini. Tanpa panduan dan didikan yang diberikan tidak mungkin saya akan berada pada tahap ini.

Terima kasih juga kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Johor, sekolah-sekolah yang terlibat dan guru-guru yang telah memberikan kerjasama bagi menjayakan kajian ini.

Kepada keluarga yang sentiasa memahami dan banyak memberi dorongan terutama suami tercinta Kamarudin Bin Koming, anak-anak tersayang Syara Adlina dan Khairon Irfan, semua ahli keluarga serta rakan seperjuangan yang banyak memberi semangat serta membantu untuk menyempurnakan kajian ini.

iv

DEDIKASI

Istimewa buat ayahanda dan bonda tercinta....... Segala pengorbananmu amat anakanda sanjungi dan hargai. Doa restumu, nasihat juga bimbinganmu menjadi panduan dan azimatku dalam menempuh ranjau perjalanan hidup ini. Buat suami tercinta, Kamarudin Bin Koming....... Terima kasih di atas segala doa, pengorbanan dan kesabaranmu Buat anak-anak tersayang, Syara Adlina dan Khairon Irfan & Khalish Irsyad Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencapai ketinggian ilmu dunia dan akhirat Buat abang, kakak dan adik yang ku sayang....... Sokongan dan nasihat kalian tersemadi di hati. Suka duka yang dikongsi bersama akan sentiasa kuingati. Buat pembimbing yang dikasihi, Prof. Dr. Hj. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali....... Tunjuk ajar dan jasamu tidak akan kulupakan. Semoga Tuhan membalas dengan ganjaran yang baik disisiNya kelak. Buat rakan-rakan seperjuangan dan kepada semua yang terlibat..... Segala jasa dan sokongan kalian amat kuhargai, semoga ukhwah yang terjalin ini berkekalan buat selamanya dan disulami dengan restu serta keberkatan dari Ilahi......

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti aspek kefahaman dan kesediaan terhadap perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dikalangan guru matematik sekolah rendah di Pasir Gudang. Kajian ini melibatkan 100 guru di mana soal selidik dan temu bual digunakan sebagai instrument kajian. Soal selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A iaitu yang berkaitan dengan latar belakang responden, Bahagian B yang berkaitan dengan kefahaman dan Bahagian C berkaitan kesediaan dalam perlaksanaan PBS. Manakala temu bual ke atas 4 guru dijalankan untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan PBS di sekolah. Data dianalisis dengan

menggunakan perisian Statistical Package For The Social Science versi 15.0 (SPSS) yang digunakan bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min yang kemudiannya akan ditunjukkan dalam bentuk jadual. Hasil kajian menunjukkan yang aspek kefahaman guru pada tahap yang tinggi, manakala aspek kesediaan guru adalah pada tahap sederhana dalam pelaksanaan PBS di sekolah. Hasil kajian melalui temu duga mendapati yang guru melaksanakan PBS mengikut kehendak sesuatu topik yang diajar. Guru yang menghadiri kursus PBS atau telah melaksanakan PBS pada tahun sebelumnya lebih berkeyakinan dalam pelaksanaan PBS disekolah. Beberapa cadangan dikemukakan untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan PBS bagi memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik. Seterusnya, ini dapat memupuk murid memiliki kemahiran dan ketrampilan, memantapkan kurikulum, serta meningkatkan kerjasama Kementerian dengan pelbagai agensi.

vi

ABSTRACT

This descriptive study aimed to identify aspect of understanding and readiness of implementation of School Based Assessment (SBA) among primary school mathematics teachers in Pasir Gudang. This study involved 100 teachers, whereby questionnaires and interview were used as research instruments. These questionnaires consist of three parts, Part A is related to the respondents background, Part B is related to understanding and Part C is related to readiness in the implementation of PBS. The interviews were conducted on four teachers to find out the level of implementation of PBS in schools. Data obtained was analyzed using Statistical Package for the Social Science Software version 15.0 (SPSS) to obtain the frequency, percentage and mean, which will then be shown in tabular form. Results research showed that teachers understanding was high, while in teachers readiness aspect is at the moderate levels. Survey results through interviews show that teachers implement PBS according to topic taught. Teacher have attended PBS course or has implemented PBS in previous years were more confident in implementing PBS in their schools. Some suggestions are proposed to increase implementation effectiveness of PBS to improve assessment system in making the assessment more holistic. Thus, pupil will be have skill and competency, strengthen the curriculum, and also increase cooperation of Ministry with various agencies

vii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

Pengesahan Penyelia Penghargaan Halaman Dedikasi Abstrak Abtstract Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Rajah Lampiran

i iii iv v vi vii xii xiv xv xvi

PENDAHULUAN 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Hipotesis Kajian Persoalan Kajian 1 6 9 11 11 11 12 13

Kepentingan Kajian 1.7 Batasan Kajian

viii 1.8 1.9 Kerangka Kajian Definasi Istilah 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.5 1.10 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pemahaman Kesediaan Guru Matematik Sekolah Rendah 14 15 15 15 16 16 16 17 18

Penutup

TINJAUAN LITERATURE 2.0 2.1 Pengenalan Teori Pentaksiran Matematik 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 Pendekatan Aliran Behaviorisme Pendekatan Aliran Makna & Gestalt Pendekatan Aliran Konstruktivisme Penutup 19 19 20 21 22 24 25 28 36 39 42 43 45

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.2.1 2.2.2 Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat

2.3 2.4 2.5 2.6

Kajian Tentang Pemahaman Pelaksanaan PBS Kajian Tentang Kesediaan Pelaksanaan PBS Kajian Tentang Pelaksanaan PBS Kesimpulan

ix

METODOLOGI KAJIAN 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Populasi dan Persampelan Kajian Instrument Kajian 3.4.1 Bahagian A : Latar Belakang dan Demografi Responden 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.6 Bahagian B : Soal Selidik Aspek Pemahaman Bahagian C : Soal Selidik Aspek Kesediaan Temubual 51 51 52 53 54 56 56 57 57 58 59 60 60 61 46 47 48 48 50

Proses Pengumpulan Data Analisis Data 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 Min Data Temubual Kolerasi Pearson Analisis Regresi Ujian-t

3.7 3.8 3.9

Kadar Pulangan Borang Soal Selidik Kajian Rintis Penutup

DAPATAN KAJIAN 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Pengenalan Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Bangsa Taburan Responden Mengikut Pengkhususan Taburan Responden Mengikut Pengalaman Mengajar 63 64 64 65 65

x 4.5 Persoalan Kajian Taburan Responden Mengikut Aspek Pemahaman Dalam Pelaksanaan PBS 4.6 Taburan Responden Mengikut Aspek Kesediaan Dalam Pelaksanaan PBS 4.7 Analisis Temubual 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 Latar Belakang Guru Pandangan Guru S mengenai PBS Pandangan Guru Y mengenai PBS Pandangan Guru N mengenai PBS Pandangan Guru Z mengenai PBS 71 75 75 76 78 79 81 82 67

Pengujian Hipotesis 4.8.1 Hipotesis 1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kefahaman dan faktor kesediaan dalam perlaksanaan PBS

83

4.8.2

Hipotesis 2 : Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara faktor kefahaman dalam kesediaan perlaksanaan PBS. 84

4.8.3

Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor kefahaman dalam kesediaan perlaksanaan PBS. 86

4.9

Penutup

88

xi

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 5.1 Pengenalan Perbincangan Hasil kajian 5.1.1 Aspek Pemahaman Guru Terhadap Pelaksanaan PBS 5.1.2 Aspek Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan PBS 5.1.3 5.2 Pelaksanaan PBS di Sekolah 92 94 90 89 89

Persoalan Hipotesis : Perkaitan Aspek Kefahaman dan Kesediaan dalam Pelaksanaan PBS 97 98 98 100 100 101 102

5.3

Perbincangan Penyelesaian Masalah 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Kredibiliti Guru Sebagai Pentaksir di Sekolah Memasyarakatkan Ilmu Pentaksiran Pentaksiran Holistik

5.4 5.5 5.6 5.7 5.7

Rumusan Kajian Implikasi Kajian

Cadangan Untuk Penambahbaikan PBS Di Masa Hadapan 103 Cadangan Kajian Susulan Kesimpulan 105 106

RUJUKAN

107

LAMPIRAN Borang Soal Selidik Soalan Temubual Kolerasi Regresi Ujian-t 114 118 119 120 121

xii

SENARAI JADUAL

JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

Jadual 2.1

Kerangka Standard Prestasi

35

Jadual 3.1

Jadual Penentu Saiz Sampel, krejcie R.V. & Morgan D.W. (1970) 49

Jadual 3.2

Skala Likert Dalam Kajian

52

Jadual 3.3

Item Kajian Mengikut Aspek Kefahaman

52

Jadual 3.4

Item Kajian Mengikut Aspek Kesediaan PBS

53

Jadual 3.5

Jadual Masa Kajian

55

Jadual 3.6

Tahap Min Untuk Skor Guilfords Rules of Thumb

56

Jadual 3.7

57

Jadual 3.8

Ringkasan Pengujian Statistik Objektif Kajian

59

Jadual 3.9

Kadar Pulangan Borang Soal Selidik

60

xiii

Jadual 4.1

Taburan Guru Mengikut Jantina

64

Jadual 4.2

Taburan Guru Mengikut Bangsa

65

Jadual 4.3

Taburan Responden Mengikut Pengkhususan

65

Jadual 4.4

Taburan Responden Mengikut Tahun Pengalaman Mengajar 66

Jadual 4.5

Taburan Responden Mengikut Aspek Kefahaman

67

Jadual 4.6

Taburan Responden Mengikut Aspek Kesediaan

72

Jadual 4.7

Ringkasan Latar Belakang Sample Temubual

76

Jadual 4.8

Kolerasi Hubungan antara Faktor Kefahaman dan Faktor Kesediaan 83

Jadual 4.9

Ringkasan Model Regrasi

84

Jadual 4.10

Anova

85

Jadual 4.11

Keputusan Analisis Regrasi bagi Sumbangan Faktor Kefahaman terhadap Kesediaan Pelaksanaan PBS 85

Jadual 4.12

Paired Sample Statistic untuk Ujian-t

87

Jadual 5.1

Keputusan persoalan hipotesis kajian

97

xiv

SENARAI SINGKATAN

JPNJ LPM PBS PPD KPM

Jabatan Pelajaran Negeri Johor Lembaga Peperiksaan Malaysia Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pejabat Pelajaran Negeri Johor Kementerian Pelajaran Malaysia

xv

SENARAI RAJAH

RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

Rajah 1.1 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 2.3 Rajah 2.4 Rajah 4.1

Kerangka Kajian Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah Langkah dalam Pentaksiran Formatif Pentaksiran Formatif Pentaksiran Sumatif Rantau Penolakan ujian-t

14 26 30 31 32 87

xvi

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

MUKA SURAT

Borang Soal Selidik : Perkaitan antara kefahaman dan kesediaan guru matematik tahun satu dan dua terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah di daerah Pasir Gudang 114

Soalan Temubual

118

Correlation

119

Regression

120

T-Test

121