Anda di halaman 1dari 6

Gempa bumi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search Gempa bumi, adalah suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang banyak di permukaan bumi yang berbatu. Gempa bumi berlaku apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi, biasanya di dalam bentuk geseran batu, tiba-tiba terlepas. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat yang dipanggil Skala Richter. Gempa bumi ini boleh digredkan satu hingga sembilan berdasarkan saiznya berdasarkan skala Richter. Gempa bumi uga boleh diukur dengan menggunakan ukuran Skala !ercalli. Gegaran sering berlaku tetapi tidak semua di antara gegaran itu kuat untuk membolehkan kita merasainya. "enaga ini disalurkan ke permukaan bumi menyebabkan gelombang gempa bumi. #a ian sains mengenai gempa bumi dan gelombangnya dikenali sebagai seismologi $dari perkataan Greek seismos, untuk mengoncang%.

Anatomi gempa bumi


Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, namun kebanyakannya adalah kecil dan tidak menyebabkan apa-apa kerosakan. Gempa bumi kecil uga akan mengiringi gempa bumi besar, dan boleh berlaku sama ada sebelum atau selepas gempa bumi besar tersebut. &a dipanggil gempa susulan. 'hli seismologi mengka i bahagian gempa bumi seperti geseran pada garisan meman ang yang mengakibatkan gempa bumi, apa yang berlaku pada permukaan bumi, bagaimana tenaga bergerak dari dalam bumi ke permukaan bumi dan bagaimana tenaga ini menyebabkan kemusnahan. (engan mengka i bahagian dan proses pembentukan gempa bumi, ahli seismologi mengetahui kesan dan bagaimana meramal kemunculan agar kemusnahannya tidak begitu ketara.

Gempa bumi tektonik


Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terhasil daripada geseran batuan di keretakan meman ang sepan ang batuan sempadan plat tektonik. "enaga dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenali sebagai kecacatan tektonik. #esan ini adalah seperti gelang getah ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba.

Gempa bumi gunung berapi


Gempa bumi gunung berapi berlaku berdekatan dengan gunung berapi tetapi mempunyai cara keretakan meman ang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi. Semasa magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecahkan batu-batuan. &a mengakibatkan gegaran yang berterusan yang boleh bertahan dari beberapa am hinggalah beberapa hari. Gempa bumi gunung berapi berlaku di ka)asan yang berdekatan dengan gunung berapi, seperti *ergunungan +ascade di barat ,aut *asifik, Jepun, "anah "inggi &celand, and titik merah gunung berapi seperti -a)aii. Gempa bumi adalah getaran atau gegaran pergerakan permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan rekahan geologi, kecacatan zon .uasi-planar di kerak bumi. *erkataan gempa bumi uga digunakan untuk menun ukkan ka)asan punca. *ermukaan bumi sentiasa bergerak dalam pergerakan tektonik, dan gempa bumi berlaku disebabkan tekanan melebihi keupayaan bahan bumi menanggungnya. #eadaan ini sering di umpai di sempadan plat tektonik di mana kerak bumi atau lithosphere terpisah. #e adian yang berlaku di sempadan plat dikenali sebagai gempa bumi interplat/ gempa bumi dalam plat lithosphere dikenali sebagai gempa bumi intraplat. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi kebanyakannya adalah kecil dan tidak menyebabkan kerosakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerosakan dan kehilangan nya)a yang besar melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah $fault rupture%, getaran bumi $gegaran% ban ir disebabkan oleh tsunami, empangan pecah, pelbagai enis kerosakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. (alam gempa bumi tertentu, sesuatu cara kemusnahan lebih menon ol, dan dalam se arah setiapnya menyebabkan kerosakan dan kehilangan nya)a yang teruk, tetapi kebanyakan gempa bumi, gegaran merupakan paling menon ol dan uga merupakan punca utama kerosakan.

Gunung berapi
!eskipun memang agak susah untuk mendefinisikan apa itu gunung berapi atau gunung api, namun secara umum istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas $batuan dalam )u ud cair atau lava% yang meman ang dari kedalaman sekitar 01 km di ba)ah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat dia meletus. ,ebih lan ut, istilah gunung api ini uga dipakai untuk menamai fenomena pembentukan ice volcanoes atau gunung api es dan mud volcanoes atau gunung api lumpur. Gunung api es biasa ter adi di daerah yang mempunyai musim dingin bersal u, sedangkan gunung

api lumpur dapat kita lihat di daerah #u)u, *ur)odadi, Ja)a "engah. !asyarakat sekitar menyebut fenomena di #u)u tersebut dengan istilah 2ledug #u)u Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepan ang busur +incin 'pi *asifik $Pacific Ring of Fire%. 2usur +incin 'pi *asifik merupakan garis bergeseknya antara dua lempengan tektonik. Gunung berapi terdapat dalam beberapa bentuk sepan ang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin bertukar men adi separuh aktif, men adi padam, sebelum akhirnya men adi tidak aktif atau mati. 2agaimanapun gunung berapi mampu men adi padam dalam )aktu 301 tahun sebelum bertukar men adi aktif semula. 4leh itu, sukar untuk menentukan keadaan sebenarnya sesuatu gunung berapi itu, apakah sesebuah gunung berapi itu berada dalam keadaan padam atau telah mati. 'pabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magmar di ba)ah gunung berapi meletus keluar sebagai lahar atau lava. Selain daripada aliran lava, kemusnahan oleh gunung berapi disebabkan melalui pelbagai cara seperti berikut: 0. 5. 6. 7. 8. 3. 9. :. 'liran lava. ,etusan gunung berapi. 'liran lumpur. 'bu. #ebakaran hutan. Gas beracun. Gelombang tsunami. Gempa bumi.

Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia Status Makna

Tindakan

';'S

!enandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana ,etusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap ,etusan berpeluang ter adi dalam )aktu 57 am !enandakan gunung berapi

;ilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan #oordinasi dilakukan secara harian *iket penuh

S&'G'

Sosialisasi di )ilayah

yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana *eningkatan intensif kegiatan seismik Semua data menun ukkan bah)a aktivitas dapat segera berlan ut ke letusan atau menu u pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana Jika tren peningkatan berlan ut, letusan dapat ter adi dalam )aktu 5 minggu 'da aktivitas apa pun bentuknya "erdapat kenaikan aktivitas di atas level normal *eningkatan aktivitas seismik dan ke adian vulkanis lainnya Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal "idak ada ge ala aktivitas tekanan magma ,evel aktivitas dasar

terancam *enyiapan sarana darurat #oordinasi harian *iket penuh

*enyuluhan<sosialisasi *enilaian bahaya *engecekan sarana *elaksanaan piket terbatas

;'S*'('

*engamatan rutin Survei dan penyelidikan

=4R!',

Gunung berapi
Gunung berapi adalah satu proses geologi melibatkan pembentukan daratan yang di ana daripada letusan menerusi permukaan planet dipanggil magma, batuan cair yang meleleh keluar daripada bahagian dalam $interior% planet. 2entuk-bentuk gungung berapi yang lain termasklah gunug berapi ais $seperti yang )u ud pada bulan-bulan !usytari, >uhal dan =eptun% dan bentuk gunung berapi lumpur. (i bumi,gunung berapi cenderung untuk )u ud di permukaan plat-plat kerak numi. *engecualian penting yang )u ud dalam tompok-tompok panas gunung berapi, yang )u ud pada lokasi-lokasi yang auh daripada sempadan-sempadan plat/ tompok-tompok panas gunung berapi ini uga di umpai dalam sistem solar, terutamanya pada planet-planet dan bulan-bulan yang berbatu-batu.

Gunung berapi dipanggil sebagai Inggeris:volcano dikatakan berasal daripada ?ulcano, satu pulau gunung berapi di @@kepulauan 'eolian, &tali yang mana namanya berasal daripada ?ulcan, nama tuhan api dalam mitos Roman. &lmu mempela ari gunung berapi dipanggil volkanologi. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepan ang lingkaran +incin 'pi *asifik. A*acific Ring of BireA. ,ingkaran +incin 'pi *asifik merupakan sempadan pertembungan antara dua plat tektonik.

Jenis-jenis gunung berapi


Gunung berapi terdapat dalam beberapa bentuk sepan ang kitaran hayatnya. Gunung berapi yang aktif mungkin bertukar men adi separuh aktif, men adi pendam, sebelum akhirnya men adi tidak aktif atau mati. 2agaimanapun gunung berapi mampu men adi pendam selama tempoh 301 tahun sebelum bertukar men adi aktif semula. 4leh itu, sukar untuk menentukan keadaan sebenar sesuatu gunung berapi itu, samada sesebuah gunung berapi itu berada dalam tempoh pendam atau telah mati. 'pabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di ba)ah gunung berapi meletus keluar sebagai lahar atau lava. Selain daripada aliran lava, kemusnahan oleh gunung berapi disebabkan melalui pelbagai cara seperti berikut :0. 5. 6. 7. 8. 3. 9. :. 'liran lava. ,etusan gunung berapi. 'liran lumpur. 'bu. #ebakaran hutan. Gas beracun. Gelombang tsunami. Gempa bumi.