Anda di halaman 1dari 9

HUBUNGAN PENYULUHAN DAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN PADA ANAK SEKOLAH DASAR DENGAN PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH

DI KABUPATEN KEBUMEN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH Demam berdarah merupakan penyakit yang di ebabkan !"eh nyamuk Aede Aegypti betina. #enyebaran p!pu"a i nyamuk Aede Aegypti berkaitan dengan perkembangan pemukiman penduduk. Mengingat nyamuk Aede Aegypti ter ebar "ua $ maka untuk membranta penyakit ini per"u di"akukan #emberanta an Sarang Nyamuk %#SN& !"eh e"uruh "api an ma yarakat di rumah dan di tempat'tempat umum erta "ingkungannya ma ing'ma ing e(ara erentak dan teru 'meneru . )"eh karena itu untuk men(egah erta me"ua nya penyakit demam berdarah dengue per"u di"akukan pembinaan peran

ma yarakat yaitu dengan penyu"uhan ke ehatan %Depke R*$ 1++,&. Keadaan "ingkungan di ekitar rumah maupun di ekitar tempat ne"ayanan ke ehatan yang kurang ber ih bi a mendukung perkembangan nyamuk Aede Aegypti. *tu"ah ebabnya$ a pek pen(egahan penyakit yang berke"an-utan ter ebut angat men yaratkan peranan pemerintah di tengah' tengah ma yarakat. )"eh karena itu$ per"u dipertimbangkan banyak ha" dengan memperhitungkan .akt!r pendukung atau .akt!r yang mengha"anginya dengan memperhitungkan dan meperhatikan k!mp!nen k!munika i. #ertama$ mengena"i a aran pr!m! i. Ma yarakat ebagai a aran k!munika i ke ehatan per"u dikena"i agar pe an dapat di ampaikan e uai dengan itua i dan k!ndi i ma yarakat yang akan ditu-u. Bi"a ternyata penyakit Demam Berdarah di ebabkan peri"aku ma yarakat yang ma ih enggan berperi"aku ber ih dan kurang in.!rma i akan bahaya Demam Berdarah$ udah aatnya ma yarakat ebagai pemangku kepentingan utama dari etiap pr!gram pen(egahan penyakit akan "ebih mani bi"a ditempatkan ebagai pe"aku utama penurunan pre/a"en i penyakit Demam Berdarah. Dengan menempatkan ma yarakat ebagai ubyek pr!gram pen(egahan penyakit$ beban pemerintah untuk memberikan ak e pada .a i"ita anita i akan berkurang eiring dengan mun(u"nya kemandirian. #enggunaan beberapa -eni media da"am a-a ter-adi$ tetapi ke"ebihan dan kekurangan tiap media per"u Kedua$ pemi"ihan media pr!m! i. k!munika i dapat

diperhitungkan agar e uai dengan itua i dan k!ndi i k!munika i. Gunakan k!munika i

interper !na"$ eduka i$ dan k!n e"ing. K!munika i tatap muka dengan a aran k!munika i umumnya memi"iki e.ek -angka pan-ang yang "ebih da"am mengubah tingkah "aku. Ketiga$ pengka-ian tu-uan pe an k!munika i. Tu-uan k!munika i dan pe an k!munika i memi"iki hubungan angat erat. )"eh karena itu$ tu-uan a0a" k!munika i ke ehatan per"u dika-i dengan baik agar pe an dapat dibentuk dan di e uaikan dengan tu-uan k!munika i. Men(egah penyakit Demam Berdarah dan mengena"i tanda'tanda bahayanya ada"ah dua ha" penting yang haru diketahui ma yarakat. Keempat$ peran k!munikat!r da"am k!munika i. #enyakit ini ebagian be ar menyerang anak berumur 1 1, tahun$ namun dapat -uga menyerang !rang de0a a. #ada tahun 2311$ terdapat 43 ka u . Dengan demikian$ *R DBD pada tahun 2311 ada"ah 2$5 per 133.333. 6paya pen(egahan dan pemberanta an DBD dititik beratkan pada penggerakan p!ten i ma yarakat untuk dapat berperan erta da"am pemberanta an arang nyamuk %gerakan 4 M&$ pemantauan Angka Beba 7entik %AB7& erta pengena"an ge-a"a DBD dan penanganannya di rumah tangga.. 6mur penderita demam berdarah banyak ter-adi pada u ia anak'anak daripada u ia de0a a. #er"u penyu"uhan ke ehatan yang tepat dan e uai untuk meningkatkan ikap anak pada DBD. Departemen Ke ehatan e"ama ini te"ah me"akukan berbagai upaya da"am trategi penanggu"angan penyakit Demam Berdarah Dengue di *nd!ne ia. A0a"nya

pemberanta an penyakit Demam Berdarah Dengue ada"ah pemberanta an nyamuk de0a a me"a"ui penga apan %.!gging&$ kemudian dengan menggunakan "ar/a ida %abate& yang ditaburkan ketempat penampungan air. Namun demikian kedua met!de ter ebut be"um berha i" dengan memua kan. Sehingga Depke mengembangkan met!de pen(egahan penyakit Demam Berdarah Dengue untuk mengubah ikap dan peri"aku ma yarakat da"am pemberanta an arang nyamuk %#SN& !"eh ke"uarga atau ma yarakat e(ara rutin$ erentak dan berke inambungan. Met!de ini dipandang angat e.ekti. dan re"ati/e "ebih murah dibandingkan dengan met!de terdahu"u %Depke R*$ 2332&. Strategi ini ebenarnya bi a dia-arkan pada anak e-ak dini terutama pada anak yang duduk di ek!"ah da ar$ untuk ikut berk!ntribu i e(ara akti. da"am menanggu"angi pen(egahan penyakit demam berdarah. Berda arkan te!ri perkembangan k!gniti. dari piaget anak u ia 8'12 tahun ini perkembangan k!gniti.nya berada pada tahap k!nkret !pera i!na". Artinya anak men(apai truktur "!gika tertentu yang memungkinkan mereka membentuk beberapa !pera i menta"$ namun ma ih terbata pada !byek 9 !byek yang k!nkret. %Nuryanti$ 233:&. Kemampuan mereka bertambah da"am ha" mende krip ikan penga"aman dan mengutarakan apa yang mereka pikirkan dan mereka ra akan. Anak menga"ami perubahan kemampuan berpikir$ dari

yang ebe"umnya "ebih berpu at pada diri endiri men-adi mampu berpikir -uga tentang ha" "ain di "uar dirinya. Anak -uga mu"ai mampu memahami hubungan ebab akibat. Anak dapat diberikan timu"u yang akan meningkatkan pengetahuan dan ikap terhadap perma a"ahan ke ehatan di ekitarnya . Anak di a-ak untuk "ebih peka terhadap ma a"ah ke ehatan yang ada di ekitar mereka khu u nya penyakit demam berdarah. Agar anak "ebih pedu"i terhadap ma a"ah penyakit ini ebe"umnya aanak di berikan penyu"uhan dan pendidikan mengenai penyakit ini erta bagai mana (ara pen(egahan dan penaggu"angannya tentunya dengan ditambahkan dengan media pr!m! i yang menarik. Berda arkan "atar be"akang ter ebut diata $ baha0a ka u penyakit demam berdarah "ebih bere ik! ter-angkit pada anak dari pada !rang de0a a.Sedangkan Departemen Ke ehatan e"ama ini te"ah me"akukan berbagai upaya da"am penanggu"angan penyakit Demam Berdarah Dengue di *nd!ne ia. A0a"nya trategi pemberanta an penyakit Demam Berdarah Dengue ada"ah pemberanta an nyamuk de0a a me"a"ui penga apan %.!gging&$ kemudian dengan menggunakan "ar/a ida %abate& yang ditaburkan ketempat penampungan air. Namun demikian kedua met!de ter ebut be"um berha i" dengan memua kan. Sehingga Depke mengembangkan met!de pen(egahan penyakit Demam Berdarah Dengue untuk mengubah ikap dan peri"aku ma yarakat da"am pemberanta an arang nyamuk %#SN& !"eh ke"uarga atau ma yarakat e(ara rutin$ erentak dan berke inambungan. Met!de ini dipandang angat e.ekti. dan re"ati/e "ebih murah dibandingkan dengan met!de terdahu"u. Strategi ini ebenarnya bi a dia-arkan pada anak e-ak dini terutama pada anak yang duduk di ek!"ah da ar$ untuk ikut berk!ntribu i e(ara akti. da"am menanggu"angi pen(egahan penyakit demam berdarah. 6ntuk itu"ah pene"iti tertarik mengangkat ma a"ah ini ebagai tema penu"i an pr!p! a" i"miah dengan -udu" ; H6B6NGAN #EN<6L6HAN DAN MED*A #R)M)S* KESEHATAN #ADA ANAK 6S*A SEK)LAH DASAR DENGAN #EN=EGAHAN #EN<AK*T DEMAM BERDARAH D* KAB6#ATEN KEB6MEN >.

1.2. R6M6SAN MASALAH 1. Bagaimanakah kepedu"ian anak ek!"ah da ar di kabupaten Kebumen terhadap ma a"ah ka u Demam Berdarah Dengue %DBD& di "ingkungan ekitar mereka baik di "ingkungan ek!"ah maupun "ingkungan tempat tingga" mereka ? 2. Seberapa be arkah kee.ekti.an pengaruh pemberian penyu"uhan maupun penggunaan media pr!m! i ke ehatan kepada i 0a ek!"ah da ar di kabupaten kebumen terhadap pen(egahan ka u Demam Berdarah Dengue %DBD& ? 1.4. MAN@AAT 1.4.1. Bagi #enu"i Sebagai 0ahana untuk me"atih dan mengembangkan kemampuan da"am bidang pene"itian$ erta men"atih da"am me"akukan penyu"uhan dan pembuatan media yang e.ekti. dan menarik . 1.4.2. Bagi Dina Ke ehatan etempat Sebagai bahan ma ukan untuk mempertimbangkan per"u atau tidaknya kegiatan penyu"uhan terhadap anak da"am upaya pen(egahan terhadap ka u penyakit Demam Berdarah Dengue . 1.4.4 Bagi Anak Meningkatkan pengetahuan anak mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue agar anak dapat me"akukan pen(egahan endiri dan "ebih mandiri erta anak di a-ak "ebih pedu"i terhadap ma a"ah ke ehatan yang ada di ekitar mereka. 1.4.5 Bagi )rang tua dan Guru Memberikan ma ukan agar e"a"u mendidik anak dan menga0a i upaya anak men-aga ke ehatannya dan untuk e"a"u men-aga akan "ingkungan ekitar. 1.5. T676AN 1. 6ntuk mengetahui kepedu"ian anak ek!"ah da ar di kabupaten Kebumen terhadap ma a"ah ka u Demam Berdarah Dengue %DBD& di "ingkungan ekitar mereka baik di "ingkungan ek!"ah maupun "ingkungan tempat tingga" mereka 2. 6ntuk mengetahui eberapa be arkah kee.ekti.an pengaruh pemberian penyu"uhan maupun penggunaan media pr!m! i ke ehatan kepada i 0a ek!"ah da ar di kabupaten kebumen terhadap pen(egahan ka u Demam Berdarah Dengue %DBD&

BAB II TINJAUAN PUSTAKA a. Pengertian Demam Berdarah Dengue merupakan a"ah atu penyakit yang hampir tidak pernah ab en kehadirannya etiap tahun. DBD Merupakan penyakit yang di ebabkan !"eh /iru dengue. Demam berdarah dengue %DBD& ada"ah penyakit .ebri" akut yang ditemukan di daerah tr!pi $ dengan penyebaran ge!gra.i yang mirip dengan ma"aria. #enyakit ini di ebabkan !"eh a"ah atu dari empat er!tipe /iru dari genu Flavivirus$ .ami"i Flaviviridae. Setiap er!tipe (ukup berbeda ehingga tidak ada pr!tek i' i"ang dan 0abah yang di ebabkan beberapa er!tipe %hiperendemisitas& dapat ter-adi. Demam berdarah di ebarkan kepada manu ia !"eh nyamuk Aedes aegypti % Medi(a t!re. 233:&. Se-ak tahun 1+8: ka u nya (enderung meningkat dan penyebarannya bertambah "ua . Keadaan ini erat kaitannya dengan peningkatan m!bi"ita penduduk e-a"an dengan emakin "an(arnya hubungan tran p!rta i erta ter ebar "ua nya /iru dengue dan nyamuk penu"arnya di berbagai 0i"ayah di *nd!ne ia. #adatnya penduduk membuat nyamuk enang$ karena nyamuk "ebih mudah menggigit. Se"ain itu$ kepadatan penduduk men-adikan pr!duk i ampah meningkat$ ehingga menambah tempat bagi nyamuk untuk ber arang % #rati0i$ 233+&. #ada umumnya penderita DBD dikena" dengan ge-a"a bintik'bintik atau ruam merah pada ku"it yang apabi"a diregangkan ma"ah ter"ihat -e"a bintikbintiknya. Ha" itu memang men-adi a"ah atu tanda bah0a te"ah tergigit nyamuk Aedes agypti. 6ntuk "ebih 0a pada dan menindak"an-uti ka u DBD$ berikut beberapa ge-a"a DBD A 1& Demam #enyakit ini didahu"ui !"eh demam tinggi yang mendadak$ teru meneru ber"ang ung 2'B hari. #ana dapat turun pada hari ke'4 yang kemudian naik "agi$ dan pada hari ke' 8 atau ke'B mendadak turun. 7ika digambarkan$ maka gra.iknya menyerupai pe"ana kuda. 7angan tunggu hingga B hari$ "epa hari ketiga pana tetap tinggi$ dian-urkan untuk memerik akan diri dengan te darah. Karena apabi"a da"am 0aktu kurang dari B hari penderita tidak ditangani dengan (epat dan tepat$ penderita dapat meningga" dunia.

2& Tanda'tanda pendarahan #erdarahan ini ter-adi di emua !rgan. Bentuk perdarahan dapat hanya berupa u-i Torniquet %Rumple Leede& p! iti. atau da"am bentuk atu atau "ebih mani.e ta i perdarahan ebagai berikut A Petekie, Purpura, Ekimosis$ Perdarahan konjungtiva, Epistaksis, Perdarahan gusi, Hematemesis, Melena, dan Hematuri. Petekie ering u"it dibedakan dengan beka gigitan nyamuk. 6ntuk membedakannya$ regangkan ku"it$ -ika bintik merah pada ku"it ter ebut hi"ang maka bukan Petekie Petekie merupakan tanda pendarahan yang ter ering ditemukan. Tanda ini dapat mun(u" pada hari'hari pertama demam. 6-i Torniquet dinyatakan p! iti.$ -ika terdapat 13 atau "ebih Petekie pada ku"it e"ua 1 in(i per egi %2$, C 2$, (m& di "engan ba0ah bagian depan %/!"ar& dekat "ipat iku %!ossa "u#iti&. 4& #embe aran Hati $ Hepatomegali % Si.at pembe aran hati A a& #embe aran hati pada umumnya dapat ditemukan pada permu"aan penyakit b& #embe aran hati tidak e-a-ar dengan beratnya penyakit (& Nyeri tekan ering ditemukan tanpa di ertai ikterus 5& Ren-atan %Sy!k& Tanda'tanda ren-atanA a& Ku"it teraba dingin dan "embab terutama pada u-ung hidung$ -ari tangan dan kaki b& #enderita men-adi ge"i ah (& &ianosis di ekitar mu"ut d& Nadi (epat$ "emah$ ke(i" ampai tak teraba e& Tekanan nadi menurun$ i t!"ik menurun ampai :3 mmHg atau kurang #enyebab ren-atanA karena perdarahan$ atau karena keb!(!ran p"a ma ke daerah ek tra /a ku"er me"a"ui kapi"er yang terganggu. ,& Tr!mb! it!peni a& 7um"ah tr!mb! it 1 133.333DE" bia anya ditemukan diantara hari ke 4'B akit b& #emerik aan tr!mb! it per"u diu"ang ampai terbukti bah0a -um"ah tr!mb! it da"am bata n!rma" atau menurun. (& #emerik aan di"akukan pada aat pa ien diduga menderita DBD$ bi"a n!rma" maka diu"ang tiap hari ampai uhu turun.

8& Hem!k!n entra i %#eningkatan Hemat!krit& Meningkatnya ni"ai hemat!krit %Ht& menggambarkan hem!k!n entra i e"a"u di-umpai pada DBD$ merupakan indikat!r yang peka ter-adinya perembe an p"a ma$ ehingga di"akukan pemerik aan hemat!krit e(ara berka"a. #ada umumnya penurunan tr!mb! it mendahu"ui peningkatan hemat!krit. B& Ge-a"a K"inik "ain a& Ge-a"a k"inik "ain yang dapat menyertai penderita DBD ia"ah nyeri !t!t$ an!rek ia$ "emah$ mua"$ muntah$ akit perut$ diare atau k!n tipa i$ dan ke-ang b& #ada beberapa ka u ter-adi hiperpirek ia di ertai ke-ang dan penurunan ke adaran ehingga ering di diagn! i ga tr!inte tina" dan ren-atan b. U a!a Pen"ega#an 6paya untuk me"akukan pen(egahan dan pemberanta an penyakit DBD yang pa"ing penting ada"ah dengan mengenda"ikan nyamuk Aedes aegypti ebagai /e(t!r utama. )"eh karena nyamuk ter ebut hidup di da"am dan ekitar rumah penduduk$ maka parti ipa i ma yarakat da"am pengenda"ian /e(t!r Aedes aegypti angat menentukan keberha i"annya. =ara pen(egahan yang di arankan kepada ma yarakat ada"ah pr!gram pemberanta an arang nyamuk %#SN& dengan (ara .i ik maupun kimia %Departemen Ke ehatan R*$ 2332&. Departemen Ke ehatan e"ama ini te"ah me"akukan berbagai upaya da"am penanggu"angan penyakit Demam Berdarah Dengue di *nd!ne ia. A0a"nya trategi pemberanta an penyakit Demam Berdarah Dengue ada"ah pemberanta an nyamuk de0a a ini me"a"ui penga apan$ kemudian trategi ditambah dengan menggunakan "ar/a ida yang ditaburkan ke tempat penampungan air. Namun demikian kedua met!de ter ebut be"um berha i" dengan memua kan. Akhir'akhir ini Departemn ke ehatan mengembangkan met!de pen(egahan penyakit DBD untuk mengubah pri"aku ma yarakat dengan me"ibatkan peran erta ma yarakat da"am pemberanta an arang nyamuk %#SN& !"eh ke"uargaDma yarakat e(ara rutin$ erentak dan berke inambungan. Met!de ini dipandang angat e.ekti. dan re"ati/e "ebih murah dibandingkan dengan met!de terdahu"u. #emberanta an arang nyamuk %#SN& yang dian-urkan kepada ke"uargaDma yarakat ada"ah dengan (ara me"akukuan kegiatan 4 M p"u $ yaitu menutup$mengura tempat penampungan air$mengubur barang'barang beka yang dapat menampung air hu-an erta ebagai en e.a"iti (& Ke"uhan akit perut yang hebat ering ka"i timbu" mendahu"ui perdarahan

(ara "ain untuk mengu ir atau menghindari gigitan nyamuk dengan memakai !bat anti nyamuk atau menyempr!t dengan in ekti ida %Departemen Ke ehatan R*$ 2334&. 6mumnya kebanyakan !rang terparadigma dengan pemberanta an DBD me"a"ui !ogging atau penyempr!tan. #adaha" untuk me"akukan !ogging ter ebut diper"ukan beberapa ketentuan$ mu"ai dari penemuan ka u dan kemudian penga-uan urat penyempr!tan kepada Rumah Sakit terdekat. Ha" ini karena !ogging tidak baik apabi"a diterapkan ter"a"u ering %Departemen Ke ehatan R*$ 233,&. 6paya "ain untuk memberanta nyamuk dan -uga -entik$ terdapat beberapa (ara ederhana dan hanya diper"ukan kepedu"ian$ kete"itian dan keu"etan etiap penghuni rumah akan keadaan "ingkungan. =ara pa"ing e.ekti. untuk men(egah penu"aran DBD ada"ah dengan menghindari gigitan nyamuk penu"ar$ mengurangi p!pu"a i nyamuk penu"ar$ dan mengena"i (ara hidup nyamuknya. Mengapa tindakan menghindari /ekt!r penu"ar itu penting$ karena eperti yang te"ah di-e"a kan di ata $ bah0a apabi"a penderita DBD digigit nyamuk penu"ar$ maka /iru da"am darah akan ikut terhi ap ma uk ke da"am "ambung nyamuk$ e"an-utnya /iru akan memperbanyak diri dan ter ebar di berbagai -aringan tubuh nyamuk terma uk di da"am ke"en-ar "iurnya. Satu minggu ete"ah mengi ap darah penderita$ nyamuk ter ebut iap untuk menu"arkan kepada !rang "ain %ma a inkuba i ek trin ik&. #enu"aran ini ter-adi karena etiap ka"i nyamuk menu uk %menggigit&$ ebe"um mengi ap darah akan menge"uarkan air "iur me"a"ui a"uran a"at tu uknya %pro#os"is&$ agar darah yang dihi ap tidak membeku. Ber ama air "iur ini"ah /iru dengue dipindahkan dari nyamuk ke !rang "ain. Firu ini akan tetap berada di da"am tubuh nyamuk epan-ang hidupnya. )"eh karena itu nyamuk Aedes aegypti yang te"ah mengi ap /iru dengue men-adi penu"ar %in.ekti.& epan-ang hidupnya. Maka dari itu per"u bagi ma yarakat mengetahui "ebih da"am i.at$ ataupun (ara hidup dari nyamuk pemba0a /iru dengue ini$ ehingga dapat menghindari gigitannya. Sedangkan i.at atau (iri nyamuk Aedes aegypti meliputi' 1. 2. 4. 5. ,. 8. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk d!me tik$ yakni nyamuk yang berada bangunan'bangunan eperti (!nt!hnya rumah dan ter ebar "ua di daerah tr!pi Kemampuan terbang G 53 m$ mak ima" 133 m Senang dengan benda yang bergantungan dan di tempat yang "embabDge"ap Sik"u hidup A te"ur 9 -entik 9 kep!mp!ng da"am air % G B 9 13 hari & Seka"i berte"ur mengha i"kan 133'233 te"ur Tempat perkembangbiakan ada"ah di T#A %Tempat #enampungan Air& Berda arkan ha" ter ebut maka (ara yang untuk menurunkan p!pu"a i nyamuk

Aedes aegypti dengan (ara yang te"ah dikena" !"eh ma yarakat yakni me"a"ui 4 M$ yaitu A 1. Menutup T#A %tempat penampungan air&. 6paya ini dapat di"akukan dengan menutup emua tempat'tempat yang dapat menampung air ebagai tempat perkembangan /e(t!r nyamuk. 2. Mengura T#A eminggu eka"i dan teru meneru Ha" ini di"akukan untuk mem!t!ng ik"u perkembangan nyamuk yaitu dengan membunuh -entik'-entik yang ada di tempat penampungan air dengan (ara mengura 4. eminggu eka"i$ ehingga -entik'-entik nyamuk tidak dapat berkembang men-adi nyamuk de0a a. Mengubur barang'barang beka yang men-adi T#A Barang'barang beka yang tidak terpakai dan dapat menampung air ebaiknya dikubur a-a$ karena tempat'tempat eperti ini -uga men-adi tempat perkembangbiakan nyamuk.