Anda di halaman 1dari 6

MODEL GAYA PEMBELAJARAN CANFIELD (1977)

4 Kategori ta!a Ga"a Pe!#e$a%ara& Ca&'ie$( (1977)


Keadaan

Pembelajaran (learning condition)

Kecenderungan Mod Belajar (preferred mode of learning)

Kandungan Pembelajaran (learning content) Jangkaan Prestasi (perfomance expectation)

Kea(aa& Pe!#e$a%ara& ($ear&i&g )o&(itio&)


Rakan sebaya Organisasi Penentuan matlamat Persaingan Pengajar Maklumat Berdikari utoriti

Ke)e&(er*&ga& Mo( Be$a%ar (+re'erre( !o(e o' $ear&i&g)


o

Mendengar Membaca !konik Pengalaman "angsung

Ka&(*&ga& Pe!#e$a%ara& ($ear&i&g )o&te&t)

#umerik Kualitatif !nanimat Manusia

Ja&g,aa& Pre-ta-i (+er'o!a&)e e.+e)tatio&)

$emerlang Baik %eder&ana "ema&