Anda di halaman 1dari 3

II.

Materi Pembelajaran
C. Aturan SINUS dan COSINUS

1. Aturan SINUS
C
Pada segitiga sembarang ABC
berlaku aturan sinus :

a = b = c
SIN A SIN B SIN CA c B

Contoh :
1. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat,dan sisi b 10
cm. Tentukan :
a) besar sudut C b) pnjang a c) panjang c
2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisis a adalah 10 cm, c 12 cm, dan besar sudut C
60 derajat. TEntukan :
a) sudut A b) sudut B c) panjang b

Jawaban :
1. sudut A = 30, sudut B= 45 dan panjang b = 10 cm

a) sudut C = 180 ( 30 + 45 ) = 180 75 = 105.

b) a = b c) b = c
Sin A Sin B Sin B Sin C
a = b X Sin A c = b X Sin C
Sin B Sin B
a = 10 X Sin 30 c = 10 X sin 105
Sin 45 Sin 45
a = 10 X c = 10 X 0,966
1/2 \2 0,707
a = 10 \2 c = 13,66 cm
2
a = 5\2 cm

2. Sisi a = 10 cm, sisi c = 12 cm dan sudut C = 60 derajat
a) a = c c) b = c
Sin A Sin C Sin B Sin C
Sin A = a . Sin C b = c X Sin B
c Sin C
Sin A = 10 . Sin 60 b = 12 X sin 73,78
12 Sin 60
Sin A = 10 ( 0,866 ) b = 12 X 0,960
12 0,866
Sin A = 0,722 b = 13,30 cm
A = 46,22 derajat
b) Sudut B = 180 - ( 60 + 46,22 ) = 73,78 derajat.


2. Aturan COSINUS
Untuk segitiga sembarang berlaku aturan cosinus :

i. a
2
= b
2
+ c
2
2bc cos A
ii. b
2
= a
2
+ c
2
2ac cos B
iii. c
2
= a
2
+ b
2
2ab cos C

Aturan cosinus diatas dapat diubah menjadi :


ab 2
c - b a
C Cos c.
ac 2
b - c a
B Cos b.
ab 2
a - c b
A Cos a.
2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
=
+
=
+
=
b a

Contoh:
1) diketahui segitiga ABC dengan sisi b = 5 cm, sisi c = 6 cm, dan sudut A = 52 derajat, hitunglah
panjang sisi A !
2) Diketahui sisi a = 5 cm, sisi b = 2\13, dan sisi c = 9 cm. Hitunglah besar sudut A!

Jawab :
1) a
2
= b
2
+ c
2
2bc cos A
= 5
2
+ 6
2
2.5.6 cos 52


= 25 + 36 60 . 0,6157
= 61 36,9
= 24,1
a = \24,1
= 4,91 cm.

2) a = 5, b = 2\13 , c = 9
Cos A = b
2
+ c
2
a
2

2bc
= 2\13
2
+ 9
2
5
2

2 . 2\13 . 9
. = 52 + 81 25
36\13
= 108
36\13
= 0,832
A = 33,7 derajat.Soal
1. Diketahui segitiga ABC, a = 15 cm, b = 20 cm, ZB = 30.
Hitunglah unsure-unsur yang lain dengan menggunakan aturan sinus !

Kunci jawaban
Jawab:
C
c
B
b
A
a
sin sin sin
= =
(i)
B
b
A
a
sin sin
= sin A = 375 , 0
40
15
20
. 15
20
30 sin . 15 sin .
2
1
= = =

=
b
B a

ZA = sin
-1
0,375 = 22
(ii) ZC = 180 (ZA + ZB) = 180 - (22 + 30) = 180 - 52 = 128.
(iii)
C
c
B
b
sin sin
= c = 5 , 31
5 , 0
76 , 15
5 , 0
788 , 0 . 20
30 sin
128 sin . 20
sin
sin .
= = =


=
B
C b
cm

B. Tes Tertulis ( Post test )

1. Hitunglah unsur-unsur yang lain dengan menggunakan aturan kosinus !
Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui a = 4 cm, c = 3 cm dan ZB = 30 !

2. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui a = 4 cm, c = 3 cm dan ZB = 30 !

Kunci Jawaban

1. (i) c
2
= a
2
+ b
2
2ab cos C
= 20
2
+ 30
2
2(20)(30) cos 64
= 400 + 900 1200(0,44) = 1300 526 = 774
c = 27,8
(ii) b
2
= a
2
+ c
2
2ac cos B cos B = 25 , 0
1112
274
) 8 , 27 )( 20 ( 2
30 ) 8 , 27 ( 20
2
2 2 2 2 2 2
= =
+
=
+
ac
b c a

ZB = 75,7
(iii) ZA = 180 - (ZC + ZB) = 180 - (64 + 75,7) = 40,22. L
A ABC
=
2
1
ac sin B
=
2
1
. 4 . 3 . sin 30
=
2
1
. 4 . 3 .
2
1

= 3 cm
2
.

C. Tugas ( Post test )
1. Jika Sin o =
10
6
dan Cos | =
13
12
dengan o dan | sudut lancip, hitunglah :
a. Sin (o + |)
b. Cos (o + |)
c. Tg (o + |)

2. Tanpa menggunakan tabel, hitunglah nilai Cos 75 !

Kunci jawaban
1. Sin o =
10
6
; Cos o =
10
8
; Tg o =
8
6

Cos | =
13
12
; Sin | =
13
5
; Tg | =
12
5

a. Sin (o + |) = Sin o . Cos | + Cos o . Sin |
=
10
6
.
13
12
+
10
8
.
13
5
=
65
56
130
112
130
40
130
72
= = +
b. Cos (o + |) = Cos o . Cos | Sin o . Sin |
=
10
8
.
13
12

10
6
.
13
5
=
65
33
130
66
130
30
130
96
= =
c. Tg (o + |) =
| o
| o
Tg Tg
Tg Tg
. 1
+

=
12
5
.
8
6
1
12
5
8
6

+
=
33
56
66
112
96
66
96
112
= =
2. Cos 75 = Cos (45 + 30)
= Cos 45 . Cos 30 Sin 45 . Sin 30
=
2
1
2 .
2
1
3
2
1
2 .
2
1

= 2
4
1
6
4
1

= ) 2 6 (
4
1