Anda di halaman 1dari 2

KASUS II : PRIVASI SEORANG PROFESIONAL Tujuan pembelajaran : 1. Maha ! "a mampu un#u$ menen#u$an e#h!%al ! ue &an e#h!

%al pr'blem &alam ua#u $a u (. Maha ! "a mampu un#u$ menen#u$an n!la!)n!la! &an pr!n !p)pr!n !p *an+ #erl!ba# ,&an mun+$!n al!n+ berben#uran- &alam ua#u $a u N!la! . n!la! : a. O#'n'm! &r. /S b. 0a$ pa !en n*a &r. /S 1 0a$ men&apa$#$an !n2'rma ! *an+ jela 1 0a$ un#u$ mela$u$an #un#u#an a#a $a u j!$a #erbu$#! 1 0a$ un#u$ mem!l!h &'$#er &alam mela$u$an #!n&a$an me&! %. Pr!3a ! &'$#er /S &. N'n mala2!%en%e &r.40 5. Maha ! "a mampu un#u$ mel!ha# ua#u ma alah &ar! berba+a! u&u# pan&an+ eba+a! e'ran+ !n&!3!&u &en+an pr!n !p &an $epen#!n+ann*a ma !n+)ma !n+ Su&u# pan&an+ &r.40 : 1 Menja+a pr!3a ! &r.40 1 T!&a$ mem!l!$! $apa !#a un#u$ menmber!#ahu$an $epa&a pa !en n*a &r./S 1 In+!n men%e+ah $eburu$an *an+ #erja&! $epa&a pa !en &r./S 1 Pr!n ! n'n mala2!%en%e Su&u# pan&an+ &r/S 1 Melan++ar ha$ pa !en un#u$ men&apa#$an pela*anan me&! *an+ ela*a$n*a 1 Melan++ar ha$ pa !en un#u$ men&apa#$an !n2'rma ! *an+ jela #en#an+ &!r!n*a &an $emun+$!nan #er#ular pen*a$!# &alam #!n&a$an me&! *an+ &! la$u$an. 1 Mem!$!r$an ha$ n*a eba+a! e'ran+ pr!ba&! *an+ mem!l!$! $eluar+a &an merupa$an #an++un+ ja"ab u#aman*a 1 Seharu n*a meman+ mela$ ana$an $e"aj!ban eba+a! &'$#er eba!$)ba!$n*a Su&u# pan&an+ pa !en &r. /S 1 Mera a &!ru+!$an j!$a pa !en #erbu$#! #er#ular &ar! &'$#er /S 1 T!&a$ mem!l!$! bu$#! $arena &alam re$am me&!$ *an+ u&ah &! epa$a#! ber ama an#ara &'$#er pa !en

6. Maha ! "a mampu member!$an per#!mban+an)per#!mban+an un#u$ menja&! lan&a an pen*ele a!an ma alah. 1 0aru memper#!mban+$an &ar! berba+a! u&u# pan&an+ 1 T!&a$ han*a mel!ha# perma alahan &ar! a#u u&u# pan&an+ aja 1 0aru memper#!mban+$an berba+a! a pe$ &alam pen*ele a!an ma alah 7. Maha ! "a mampu menen#u$an 'lu ! #erba!$ ba+! ua#u ma alah 1 /'$#er /S mela$u$an #erap! un#u$ men+en&al!$an 0IVn*a

1 Te#ap mela$u$an #!n&a$an pembe&ahan &en+an men++una$an ala# pel!n&un+ &!r! e ua! #an&ar &an #!&a$ membaha*a$an pa !en er#a &!r! en&!r !n! $al' &r! me! 1. apa$ah &r.40 perlu membu$a !n2'rma ! $epa&a RS #empa# &r./S be$erja men+ena! pen*a$!# &r./S8 jela $an ala ann*a8 /alam umpah &'$#er : 1 a*a a$an enan#!a a men+u#ama$an $e eha#an pen&er!#a : a$an #e#ap! &r. /S ebal!$n*a9 bel!au malah #e#ap mela$u$an pembe&ahan &an memper#aruh$an $e eha#an pa !enn*a &en+an re !$' #!&a$ en+aja menular$an pen*a$!# 0IV n*a. (. apa$ah perlu &! %reen!n+ 0IV un#u$ pa !en *an+ #elah &!#an+an! &r./S8 perlu9 $arena &en+an mela$u$an %ren!n+9 $!#a &apa# men+e#ahu! !apa$ah*an+ #er#ular pen*a$!# 0IV *an+ &! ebab$an aa# pembe&ahan 5. apa$ah ha$ pa !en *an+ a$an &!#an+an! &r./S8 0a$ Pa !en &alam UU N' 66 : (;;< #en#an+ Rumah Sa$!# ,Pa al 5( UU 66:(;;<- men*ebu#$an bah"a e#!ap pa !en mempun*a! ha$ eba+a! ber!$u#: 1 Memper'leh la*anan *an+ e2e$#!2 &an e2! !en eh!n++a pa !en #erh!n&ar &ar! $eru+!an 2! !$ &an ma#er! 6. j!$a an&a menja&! pa !en &r./S9 apa *an+ an&a ra a$an &an harap$an8 ,&en+an re !$' #er#ular7. j!$a an&a menja&! &r. /S apa *an+ an&a ra a$an &an apa *an+ a$an an&a la$u$an ,&en+an $en*a#aan bah"a &r./S #er#ular $e#!$a menjalan$an #u+a mul!a eba+a! &'$#er &an !a ma !h mempun*a! $eluar+a *an+ menja&! #an++un+ann*a-8