Anda di halaman 1dari 2
isi Prasekolah (SKKH ) jasa diberi pendedahan maklumat terkini melalui aktiviti prasekolah ~emahiran dan latihan berterusan dalam aspek fizikal dan amali ~ eceriaan berterusan bagi menyediakan suasana pembelajaran kondusif arapan sifar buta huruf dikalangan murid prasekolah isi Prasekolah Prasekolah SKKH Cemerlang 2014 SEJARAH PRASEKOLAH SKKH Prasckslch SKKH yang torfotak 2 km dari pokan Koroh (pongkalan Hulu) toa diubuhkan cada aval 1992 dan sional) ecbaai Prosekolsh ANNEX la ciitican atas fuk berdekatan jalan dan mempunya, satu tanaue yang agak tingy) yang “ie nod lalucn rund ke banagunen praseholah tersebut_ Mutidsmuris yang pih terdri da ripada ibu bapa dan perjaga yang berperdapatan bawah RMEDO den micid berumur 6 tahun Garb Serarvai 26 orang urd telah menjadi perinis kapada kelas pracokolaf Ini Kelas cerdana telah diuttsh suai untuk diadian bancuunan prassholah Is terus dguncken hingga skerara Bemuls tahun 2005 sebuah lagi keles prasekelan ciwuuckan Bilangan mud prseskolah ielah diambah kepada 50. ong ‘mufd teva perdapetar bubapa berusah sari tahun ke tahun Pasa mulanya Kelas petliasan ini diikan berasingan Pada tahun 2008.5 telah of Dindahkan ke banggtnaen lama dan diubahsusi Seberaps kell hing sekarang Bag memenuhian kusia 2 bah kelas Mund Senumor 6 tahun dan 8 Tahun darrbi unlue memenuhi kekesongan tetsebu Pasa tahun 2008 penama kala 2 orang mulld 4 thuti diankil ualLk mengisi kakosongan ‘long ar muri pracokolan SKKH, Sebelum ini penbantu Pia dipanagll pengasu Pra Nairun pada tahun 2005 mereks ini dilnvk merjati Pembartu Penouris=n ‘Murid Poncasuh dan oombanty eiih Corsartl sohingca tabun 2006 torsobut.Eecitu juga denaan guru pracokolah ol mana lenin 10 orang tolan monsisi eekosargan guru terseout termasuk guns canti Berrula tahun 2006 dua orang curs KPLI opsyen Frasekolah jelah cihantar bagi mewamal act pembelajaren di prasekclzh SHHH. Juga searang guiu lela prasekolah pettam a opeyen prasckalsh telah ten gisijawatan ersebul ‘Kirt prazekolah SHIH tetao be reyukur Kerana mempunval 2 tandes, satu leleki dan setu cerempuan yang dikongs) oleh Kesua-dua Klos {tempat makan yang dkcngsi 2 telas 9 bay. Saloteman permainan Fang dikengsiaerTA0 orang mud. Selu kebun sayur Stu angen Sap aa temgat miasak yang dkonesil Kerata rusng kawasa prasskola yg seal dan Uerbukt mehyukakar [ay Lituk Lava perarbahen banguran, Pa vlna, pen bul pracekola inj bertjuan urtuk emberkan pondedahan awl kepada pebeljaran df cekol Ki i eb ‘espada riorvodiacar rund Untuk mongenal ABC dan Nomber Jan cettusrys balch membaca cabslum ke tahun | Kementetian Pelajaran amet mengambil beta! peikemiargan ptaseholah, Melaiui JPN Perak dan PPD Hulu Perak alstan komputer dan alat bartu mancajar yang 10! svan dibekaikan ba prasokolan ii darimaca ke comaea bani meryed|akan pambslaiaran yang 2etanding den can murd 41 sekelsh |an 0) mata Fergsavan Kognitif (Matematik dan Sains) calam Hahasa Inggeris sera kerranan Teknologi (CT) dary pemaelaarsn utemacan ini Prapekoloh SKKH momunyat mici don vil terri Aisi Prasekolah (SKK } Mg SeSentiass ben pendedah zn makina ork malah ali prassholah Kexemattan dan atin bertrusar dalam ask ikl ean ara — K xecsiea beterusan beg menyediar o.asans pembelaaten konduot HH taps oferbateheratalangey aly seeks Visi Prasekolah Prasekolah SKKH Cemerlang 2014

Anda mungkin juga menyukai