Anda di halaman 1dari 2

HRMIS PEMANGKIN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

TRASFORMASI

Jabatan Pengurusan melalui yang bertanggungjawab terhadap Pengurusan Sumber Manusia PDRM, sangat optimis bahawa pelaksanaan HRMIS secara menyeluruh kelak akan menjadi sati titik lonjakan perubahan terhadap gaya pengurusan sumber manusia yang lebih ino ati! dan impresi! selaras dengan kemantangan dan prestij PDRM sebagai sebuah organisasi utama penguatkuasa" Selaras dengan dengan misi #$% Perdana Menteri agar semua agensi Perkhidmatan $wam melihat ruang untuk mencipta dan melaksanakan tugas berorientasikan ino asi, PDRM yakin dan percaya bahawa kejayaan pelaksanaan HRMIS kelak akan mencetuskan satu trans!ormasi baru dalam pengurusan sumber manusia PDRM yang akan menjadi satu mercu tanda pengurusan sumber manusia yang komprehensi!, bersepadu dan berorientasikan capaian dalam talian sepenuhnya" Sejak $pril &'(', PDRM telah mengorak langkah dengan ilti)am untuk merealisasikan HRMIS sepenuhnya seperti yang telah direnncanakan, Pelbagai sudut operasi dan elemen Pengurusan Sumber Manusia *PSM+ digarap sewajarnya bagi membentuk satu system yang komprehensi!, ino ati! dan memenuhi ciri,ciri kompetensi !ungsi PSM secara menyeluruh" -ntuk sejajar dengan aspirasi kerajaan PDRM perlu melalui proses trans!ormasi pengurusan sumber manusia yang e!ekti!" Menjajar .bjekti! /erajaan dengan 0/R$ yang telah ditetapkan dalam 12P -ntuk membangun bakat dan sumber yang betul bagi mencapai halatuju dan objekti! PDRM -ntuk mendapat pegawai yang kompeten kepada jawatan , ini akan meningkatkan e!isen dan e!ekti!" kuat bagi memberi

-ntuk Membina agensi penguatkuasa yang perkhidmatan pada masyarakat dan negara

Menjajar 3isi dan strategi PDRM ke arah struktur .rganisasi yang mantap dan e!ekti! -ntuk Memastikan pegawai diberi pengiktira!an sewajarnya diatas pencapaian tugas yang cemerlang

Jabatan Pengurusan memikul tanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan HRMIS dipacu ke arah penambahbaikan PSM yang bersepadu" Dengan mengambil kira unsur,unsur penambahbaikan dengan megwujukan data bank maklumat sumber manusia ,proses dan aliran kerja dalam setiap !ungsi, HRMIS bukan sahaja dapat menyeragamkan proses PSM, malah masa pemprosesan

bagi !ungsi,!ungsi operasi menjadi lebih pantas dan cepat melalui penggunaan I42 terkini" %agi memacu dan menggerakan operasi pembudayaan dan penyemaian budaya HRMIS kepada seluruh warga PDRM, unit HRMIS dibawah jabatan pengurusan diwujudkan bagi pelaksanaan HRMIS PDRM" -nit ini diketuai oleh S$4 Dato5$ishah binti Mohammad bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan pelaksanaan HRMIS PDRM berjalan lancar sepertimana yang direncanakan" Dengan mewujudkan mekanisme yang menggerakkan HRMIS dari peringkat akar umbi hingga ke peringkat pengurusan tertinggi" PDRM yakin mampu merealisasikan sepenuhnya pelaksanaan 67 modul8submodul di bawah HRMIS" FAKTOR KEJAYAAN HRMIS DI PDRM 4orak kepimpinan di PDRM yang menekankan kepada budaya pemikiran ino ati! dan berteraskan kepada konsep 9P serta 64 telah banyak mempengaruhi budaya kerja dan perubahan dalam organisasi serta mencorakkan perubahan sikap dan amalan,amalan terbaik dalam PDRM" /ejayaan pelaksanaan HRMIS di PDRM banyak didokong oleh usaha dan komitmen dari semua warga PDRM dari peringkat 2ertinggi sehinggalah ke peringkat pegawai dan juga sta! sokongan" /omitmen Pengarah,Pengarah Jabatan, Pemilik Proses, Pasukan /erja, Pasukan Jaguh dan teras sangat menggalakan dan momentum tersebut secara berterusan meningkat naik selaras dengan sasaran stakeholders untuk merealisasikan pelaksanaan keseluruhan modul HRMIS pada tahun ini" -nit HRMIS selaku urus setia pelaksanaan HRMIS PDRM telah mengaplikasikan pelbagai kaedah pelaksanaan HRMIS sama ada dalam bentuk perbincangan bersemuka melalui mesyuarat, perbincangan pasukan kerja, latihan dan sesi pembelajaran, hebahan maklumat melalui e,siar kepada warga PDRM"