Anda di halaman 1dari 11

Rangka

kerja

pelaksanaan

strategi

pengurusan

sumber

manusia

PDRM

digambarkan secara menyeluruh dalam rajah berikut:

VISI VISIDAN DANMISI MISIPDRM PDRM 1. 1.Perancangan Perancangansumber sumbermanusia manusia 2. 2.Pembangunan Pembangunan NILAI-NILAITERAS TERASPDRM PDRM NILAI-NILAI 3. 3.Pengetahuan Pengetahuandan dankreativiti kreativiti
STRATEGI STRATEGI PERANCANGAN PERANCANGAN SUMBER SUMBERMANUSIA MANUSIA STRATEGI STRATEGI PENGURUSAN PENGURUSAN PRESTASI PRESTASI STRATEGI STRATEGI PENGIKTIRAFAN PENGIKTIRAFAN& & PENGHARGAAN PENGHARGAAN

4. 4. ilai ilaimurni! murni!disiplin disiplindan danintegriti integriti ". ".Pengiktira#an Pengiktira#andan danpersekitaran persekitaran ASPIRASI PDRM PDRM ASPIRASI $. $.%udaya %udaya&rganisasi &rganisasi
STRATEGI STRATEGI PENEMPATAN PENEMPATANDAN DAN PERTUKARAN PERTUKARAN

STRATEGI STRATEGI PENGAMBILAN PENGAMBILAN STRATEGI STRATEGI PENGURUSAN PENGURUSAN KERJAYA KERJAYA STRATEGI STRATEGI PENINGKATAN PENINGKATAN MOTIVASI MOTIVASI

STRATEGI STRATEGILATIHAN LATIHAN

STRATEGI STRATEGIBUDAYA BUDAYA ORGANISASI ORGANISASI

Rangka kerja pelaksanaan strategi pengurusan sumber manusia PDRM

Strategi Pera !a ga S"#$er Ma "%ia PDRM harus bertindak secara strategik dan pr&akti# untuk memastikan baha'a pengurusan sumber manusia dapat menjangka perubahan perubahan! cabaran( cabaran dan isu(isu strategik dari semasa ke semasa. )leh itu! struktur &rganisasi dan keperluan tenaga kerja perlulah sentiasa dapat disesuaikan dengan cabaran dan isu(isu tersebut bagi memb&lehkan #ungsi(#ungsi PDRM dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. *ntuk itu strategi untuk perancangan sumber manusia adalah seperti berikut:( Memastikan struktur &rganisasi PDRM sentiasa dapat memenuhi keperluan( keperluan semasa berdasarkan kepada perubahan perubahan persekitaran yang berlaku! cabaran dan isu(isu strategik yang berlaku dari masa ke semasa sesuai dengan visi! misi! core business dan #ungsi(#ungsi PDRM+

Memastikan sai, perja'atan PDRM adalah &ptima selaras dengan #ungsi( #ungsi yang dilaksanakan &leh PDRM bagi memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. *ntuk melaksanakan strategi(strategi tersebut di atas! mekanisma yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut:( Melaksanakan kajian semula terhadap struktur &rganisasi berdasarkan kepada perubahan(perubahan persekitaran! visi! misi dan core business PDRM+ Melaksanakan auditan sumber manusia secara berterusan terhadap #ungsi( #ungsi dan beban tugas ja'atan bagi memastikan jumlah ja'atan adalah bersesuaian dengan beban tugas yang akan dilaksanakan. Strategi Pe ga#$i&a %agi memastikan PDRM mendapat tenaga kerja yang terbaik dan bagi memastikan keberkesanan k&s! maka pr&gram pemilihan dan pengambilan perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. *ntuk tujuan itu! strategi pengambilan dan lantikan pega'ai(pega'ai PDRM adalah seperti berikut:( Merancang keperluan dan strategi pengambilan yang k&mprehensi# Mengenalpasti skim dan bilangan kek&s&ngan ja'atan yang perlu diisi berdasarkan keperluan ja'atan semasa+ dan Mendapatkan cal&n(cal&n pega'ai yang terbaik dan berp&tensi tinggi dari -gensi Pusat dan Pihak %erkuasa Melantik bagi pengisian ja'atan ja'atan gunasama! kader! tukar sementara! pinjaman! penempatan khas dan k&ntrak. *ntuk melaksanakan strategi(strategi di atas! pendekatan dan mekanisme yang dicadangkan adalah seperti berikut:

Mengenalpasti k&mpetensi dan diskripsi tugas yang diperlukan bagi sesuatu ja'atan bagi tujuan pengambilan+ Melaksanakan pr&ses pengambilan berdasarkan kepada .urat Per'akilan /uasa P.*. 0%1 42$+ Mengadakan urusan pengambilan yang pr&akti# dengan mendapatkan cal&n( cal&n yang bukan sahaja memenuhi kriteria(kriteria yang telah ditetapkan &leh skim perkhidmatan berkenaan!malah mempamerkan p&tensi untuk menjadi angg&ta yang cemerlang+ Memperkemaskan sistem dan kaedah(kaedah pengambilan dan tapisan bagi memastikan PDRM melantik pega'ai(pega'ai yang terbaik dan berp&tensi tinggi seperti berikut:( o Menyediakan sistem pemilihan dan pengambilan yang menekankan kepada aspek kepimpinan! pengetahuan! kemahiran dan kesesuaian+ o Menyediakan sistem penilaian dan temuduga bagi meningkatkan keberkesanan sistem pemilihan+ dan o Menjalin hubungan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi 3 latihan yang berkaitan dalam dan luar negara. Strategi Pe e#'ata (a Pert")ara .trategi penempatan yang dilaksanakan &leh PDRM perlu disesuaikan dengan kepakaran pega'ai dan bidang tugas serta pengalaman kepada pega'ai di 4abatan3%ahagian lain. *ntuk itu! strategi utama penempatan yang digunapakai adalah seperti berikut:( Merancang! melaksana dan memantau penempatan dan pertukaran selaras dengan keperluan ja'atan! pelan penggantian dan landasan kemajuan kerjaya serta job enrichment+ Memastikan kadar job fit yang maksimum antara ja'atan dan penyandangnya! dan

Merancang! melaksana dan memantau pusingan kerja (job rotation) bagi mengelakkan berlakunya rasuah dan penyele'engan serta untuk meningkatkan m&tivasi dan kemahiran. Strategi Pe g"r"%a Pre%ta%i .trategi Pengurusan Prestasi &leh PDRM yang dilaksanakan adalah selaras dengan sistem pengurusan prestasi di ba'ah .istem .araan Malaysia! dengan mengambilkira elemen k&mpetensi dan pencapaian serta mencerminkan prestasi sebenar pega'ai(pega'ai yang dinilai. Pelaksanaan strategi di atas akan berdasarkan kepada mekanisma berikut:( Menjadikan Panel Pembangunan .umber Manusia 0PP.M1 sebagai

penggerak utama peningkatan prestasi dan kerjaya+ dan Mencadangkan penambahbaikan berterusan terhadap pr&ses penilaian prestasi pega'ai supaya sumbangan seperti idea! kreativiti! penyertaan dan k&mpetensi pega'ai dapat dicerminkan dalam pr&ses penilaian. Strategi Pe#$a g" a Pe gga tia Ker*a+a, Pe#$a g" a Ke'i#'i a (a Pera !a ga

%agi memb&lehkan PDRM mempunyai pemimpin(pemimpin yang berkaliber serta memastikan kesinambungan kepimpinan yang cemerlang! PDRM telah menyediakan perancangan berdasarkan 5aris Panduan Pelaksanaan 6andasan /erjaya 4abatan Perkhidmatan -'am. *ntuk itu! strategi(strategi yang diguna pakai adalah seperti berikut: Menyelaras dasar dan sistem pembangunan kerjaya! pembangunan

kepimpinan dan perancangan penggantian+ 7Menyediakan ruang dan peluang untuk pega'ai(pega'ai menjayakan pembangunan kepimpinan masing(masing+ dan Melaksanakan sistem penilaian melalui Search Commitee bagi menilai pega'ai(pega'ai yang benar(benar cemerlang dan sesuai untuk pr&gram pembangunan kerjaya.

Mekanisme dan pr&gram untuk melaksanakan strategi(strategi di atas adalah seperti berikut: Menyediakan pr&gram perancangan penggantian dan pr&gram pembangunan kepimpinan yang bersesuaian untuk memantapkan dan mengukuhkan keupayaan pega'ai di masa hadapan+ Melaksanakan urusan pemangkuan atau kenaikan pangkat secara /has *ntuk Penyandang 0/*P1 3 Flexi Rank untuk mengekalkan kesinambungan kepakaran pega'ai+ Menggalakkan angg&ta mengikuti pr&gram pengajian untuk meningkatkan kemajuan kerjaya+ dan Menyediakan pr&gram coaching dan mentoring bagi pembangunan kepimpinan (grooming). Strategi Lati-a %agi me'ujudkan sumber manusia yang k&mpeten! pr&#esi&nal! berintegriti serta angg&ta berprestasi tinggi! PDRM telah menetapkan Dasar 6atihan .umber Manusia PDRM dan telah did&kumenkan secara berasingan. /aedah pelaksanaan Dasar 6atihan .umber Manusia PDRM dan Pelan )perasi 6atihan 8ahunan bagi strategi( strategi di atas telah dipersetujui &leh Panel Pembangunan .umber Manusia PDRM. Dasar dan strategi(strategi yang telah dijelaskan di dalam d&kumen berkenaan adalah seperti berikut: Menyediakan pr&gram latihan ke arah peningkatan k&mpetensi bagi memb&lehkan #ungsi(#ungsi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan+ Menyediakan pr&gram latihan. untuk meningkat dan mengekalkan kepakaran+ Menyediakan pr&gram latihan yang dapat meningkatkan m&tivasi pega'ai melalui job enhancement dan job enrichment serta multiskilling bagi memudahkan #leksibiliti penempatan pega'ai+ Menyelaras pr&gram latihan yang dapat membantu pelaksanaan pr&gram pembangunan kerjaya dan pelan penggantian+

Mengadakan pr&gram latihan yang dapat meningkatkan semangat kekitaan! menghayati shared values dan shared vision serta kebanggaan menjadi angg&ta PDRM Mengadakan pr&gram latihan yang dapat meningkatkan integriti dan nilai(nilai murni pega'ai+ Menggalakkan pega'ai meningkatkan kepakaran melalui pembelajaran berterusan dengan memberi peluang latihan jangka sederhana dan jangka panjang untuk pembangunan kerjaya+ dan Memberikan pendedahan kepada pega'ai(pega'ai untuk meningkatkan pengetahuan di peringkat antarabangsa melalui pr&gram sambil belajar dan seminar di luar negara serta meningkatkan jaringan kerjasama. Strategi Me +e(ia)a Pr.gra# Pe gi)tira/a (a Pe g-argaa *ntuk me'ujudkan sebuah &rganisasi yang cemerlang! adalah perlu k&mitmen dan pr&duktiviti sumber manusianya dipertingkatkan. *ntuk itu! pega'ai(pega'ai harus diberikan pengiktira#an dan penghargaan se'ajarnya bagi meningkatkan k&mitmen terhadap kerja dan kesetiaan kepada &rganisasi. )leh yang demikian! strategi menyediakan pr&gram pengiktira#an dan penghargaan PDRM adalah seperti berikut: Memberikan pengiktira#an kepada pega'ai(pega'ai yang menunjukkan kecemerlangan dan juga yang memberikan sumbangan yang bermakna kepada kecemerlangan PDRM dan negara+ Memberikan pengiktira#an kepada idea(idea yang kreati# dan in&vati# ke arah kecemerlangan PDRM+ dan Memberikan penghargaan untuk mengenang jasa mereka yang bersara. *ntuk melaksanakan strategi(strategi tersebut! pendekatan dan pr&gram yang dilaksanakan adalah seperti berikut: Mencal&nkan darjah(darjah kebesaran! pingat dan penghargaan kepada pega'ai(pega'ai yang berjasa kepada &rganisasi dan negara+

Memberi -nugerah Perkhidmatan 9emerlang dan .ijil Penghargaan kepada pega'ai(pega'ai telah menunjukkan kecemerlangan dan memberikan sumbangan+ Memperkenalkan anugerah khas seperti -nugerah /etua P&lis Pengarah kepada 4abatan dan pega'ai+ dan Memberi peluang mengikuti pr&gram latihan luar negara sebagai pengiktira#an kepada pega'ai(pega'ai yang menunjukkan prestasi yang cemerlang+ Strategi Me i g)at)a M.ti0a%i, M.ra& (a Se#a gat Ker*a Ber'a%")a %agi mencapai kegemilangan PDRM! pega'ai(pega'ai PDRM perlu menghayati nilai murni serta dapat menjalankan tugas dengan sempurna secara berterusan. %agi mencapai hasrat tersebut! aspek kebajikan! semangat kerja berpsukan dan amalan sikap p&siti# harus diperkukuhkan. .trategi(strategi memperkukuhkan aspek( aspek tersebut adalah seperti berikut: Me'ujudkan semangat kerja berpasukan di kakitangan di PDRM + dan Meningkatkan m&ral pega'ai(pega'ai dan kakitangan melalui pr&gram( pr&gram peningkatan imej! kepuasan bekerja dan persekitaran bekerja yang k&ndusi#. *ntuk melaksanakan strategi(strategi di atas! mekanisme yang dilaksanakan adalah seperti berikut: Meningkatkan imej PDRM sebagai agensi yang melaksanakan tugas(tugas mulia (noble job) melalui pendekatan budaya kerja cemerlang!keutuhan pengurusan! integriti! tadbir urus! penerapan nilai(nilai murni dan mengurangkan karenah bir&krasi+ Memastikan kebajikan pega'ai dijaga dengan menyediakan kemudahan( kemudahan yang bersesuaian supaya dapat meningkatkan k&mitmen dan seterusnya meningkatkan pr&duktiviti kerja+ dan kalangan pega'ai dan egara dan

Memperbanyakkan aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan di antara pengurusan dan pekerja. Strategi Me1"*"()a B"(a+a Orga i%a%i Ce#er&a g %agi mencapai :isi dan Misi PDRM! budaya &rganisasi PDRM hendaklah selari dengan aspirasi tersebut. )leh itu! budaya &rganisasi cemerlang harus dibentuk melalui strategi(strategi seperti berikut: Mempraktikkan gaya pengurusan yang telus (transparent) di semua peringkat pega'ai+ Me'ujudkan kepimpinan melalui teladan+ Me'ujudkan budaya kerja yang berasaskan pencapaian (result oriented), pr&#esi&nal dan memenuhi kehendak pelanggan melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti+ Meningkatkan penghayatan dan amalan nilai(nilai murni di kalangan pega'ai dan angg&ta+ Menjadikan &rganisasi pembelajaran (learning organisation) sebagai satu budaya &rganisasi PDRM + dan Menyediakan saluran k&munikasi di antara pengurusan! pega'ai dan angg&ta &rganisasi. *ntuk melaksanakan strategi(strategi tersebut di atas! mekanisme yang

dilaksanakan adalah seperti berikut: Mempertingkatkan bersesuaian dan me'ujudkan pr&ses mekanisma(mekanisma keputusan yang yang

supaya

membuat

berkaitan

kepentingan pega'ai PDRM berasaskan kepada penglibatan pega'ai di semua peringkat+ Menggalakkan pembinaan pasukan dalam melaksanakan #ungsi(#ungsi PDRM+

Menggalakkan dan

pr&gram(pr&gram

pembangunan

dan

latihan

yang

menekankan kepada penghayatan nilai(nilai bersama dan shared vision+ Menyediakan pr&gram(pr&gram kepimpinan yang mengutamakan nilai(nilai murni.

Penggubalan pelan strategik ini diharap dapat memberikan arah tuju dan dasar serta strategi pengurusan sumber manusia PDRM bagi memastikan kecemerlangan sumber manusia yang berterusan dapat direalisasi. Melalui pelan ini juga! diharapkan ianya dapat meningkatkan pr&#esi&nalisme! integriti! m&ral dan semangat kerja berpasukan pega'ai(pega'ai serta me'ujudkan satu budaya &rganisasi yang cemerlang yang berupaya memartabatkan PDRM. ilai sebenar pelan ini terletak kepada keberkesanan pelaksanaan strategi dan tindakan yang disarankan. )leh itu amatlah penting d&kumen ini diambil sebagai d&kumen utama yang menjadi garis panduan sebagai pelan strategik Pengurusan .umber Manusia PDRM.

8R- .;)R-.< P= 5*R*.- .*M%=R M- *.<>RM<. membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemaskini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan dan dapat menjana semua maklumat berkaitan sumber manusia serta memb&lehkan pihak pengurusan tertinggi membuat keputusan strategik dalam urusan sumber manusia &rganisasi. /esejajaran strategik dengan trans#&rmasi PDRM dan 8rans#&rmasi M&dal <nsan untuk melahirkan m&dal insan menjadi lebih berdaya saing! berintegriti dan berin&vati# akan menghasilkan ?8he Right Pe&ple at the Right place 'ith the Right .kill at all the 8ime@ ke arah ?/(P&lice@ 0/n&'ledgeble P&liceman1. /eberkesanan penjanaan maklumat tersebut bergantung kepada input(input maklumat yang betul dan penyediaan ?%lue Print@ serta ?R&ad Map@ .umber Manusia terkini selari dengan trans#&rmasi pengurusan sumber manusia perkhidmatan a'am.

Me'ujudkan %udaya )rganisasi 9emerlang:

*saha ke arah trans#&rmasi Perkhidmatan PDRM yang bertara# dunia !dari aspek pengurusan sumber manusia! cabaran yang dikenalpasti adalah dalam bentuk cabaran dalaman dan luaran. 9abaran dari pelangan dalaman dan luaran 9abaran dari Persaiangan 9abaran dari /risis dalaman dan luaran 9abaran dari /&s yang terhad Pengurusan perubahan perlu dilaksanakan bagi mencapai sebuah &rganisasi yang cemerlang. ;&kus asas yang menggerakkan trans#&rmasi tersebut iaitu keupayaan insan sebagaimana yang dinyatakan A the empire of the future is the empire of the mindB. indset atau cara ber#ikir sese&rang merupakan kunci kepada trans#&rmasi diri dan &rganisasi. /esejajaran struktur &rganisasi! peranan dan intervensi pengurusan sumber manusia ke arah strategik PDRM memahami implikasi hala tuju masa depan mengenai pr&#il pekerjaan dan k&mpentensi Right !alent for the Right "ob indsetting merupakan #akt&r dalaman yang menggerakkan pr&ses trans#&rmasi diri. Pr&ses yang dimaksudkan ialah ber#ikir secara kreati# dan in&vati#! bersikap p&siti# dan bertindak secara bekesan dan cekap serta menjadikan <98 sebagai Aenabler@ dalam perkhidmatan dan pengurusan PDRM. >asilnya adalah m&dal insan yang berkualiti dan pr&dukti#.

Anda mungkin juga menyukai