Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN

PENDIDIKAN
INDIVIDU (RPI)
PENGENALAN
Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
adalah satu program yang berkaitan
dengan pendidikan khas dan
perkhidmatan yang dibentuk khusus bagi
memenuhi keperluan pembelajaran murid
dengan keperluan khas. Program ini
dibentuk dalam beberapa siri mesyuarat
dan hasil perbincangan dinyatakan secara
bertulis dalam bentuk rancangan
pendidikan bagi setiap murid.
DEFINISI DAN KONSEP
“RPI merupakan satu perjanjian bertulis di
antara ibu bapa dan pihak sekolah tentang
keperluan kanak-kanak dan cara bagaimana
keperluan-keperluan tersebut boleh dipenuhi.
Dari segi perlaksanaan, RPI adalah sebuah
kontrak tentang perkhidmatan-perkhidmatan
yang perlu disediakan untuk seseorang murid
tersebut”

(Hallahan D.P dan Kauffman, J.M.,1978)


DEFINISI DAN KONSEP
“RPI ialah suatu program pengajaran
berasaskan penilaian pelbagai disiplin dan
dibina untuk memenuhi keperluan-
keperluan individu murid kurang upaya”

(Bender W.N (1995)


MATLAMAT
Matlamat jangka panjang di dalam RPI merupakan satu
kenyataan berkaitan apa yang diharapkan dicapai oleh
seseorang murid dengan keperluan khas dalam bidang
tertentu. Ia ditulis bagi menegaskan tentang kelemahan
yang dikenalpasti dalam pencapaian semasa seseorang
murid itu. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan
pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid itu dalam
kemahiran , kemahiran seterusnya dan anggaran bagi
kadar pembelajaran murid itu. Matlamat ini dinyatakan
dalam bentuk yang dapat diukur, tingkah laku yang
dapat diperhatikan dan melibatkan ketidakupayaan
utama yang dikenalpasti dalam pencapaian
pembelajaran murid.
CONTOH MATLAMAT JANGKA
PANJANG

• Mengenal dan menulis angka-angka


0-100 dengan 95% ketepatan
sebagai ukuran oleh guru untuk
membuat ujian.
OBJEKTIF
Objektif jangka pendek melibatkan beberapa langkah
dalam urutan bagi mencapai matlamat jangka panjang.
Objektif ini tidak spesifik seperti rancangan pengajaran
tetapi menyatakan langkah-langkah antara pencapaian
semasa seseorang murid dengan matlamat jangka
panjang. Objektif ini perlu dinyatakan dalam bentuk
tingkah laku, dapat diukur dan mencatatkan apa yang
dicapai oleh murid. Objektif ini haruslah menggambarkan
kaedah-kaedah atau langkah-langkah untuk mencapai
matlamat jangka panjang. Ia juga dapat membentuk
konsep dan memajukan seperti labih khusus
menunjukkan kemahiran yang dipelajari.
CONTOH OBJEKTIF JANGKA
PENDEK
• Langkah 1 – mengenali angka 0–100 dengan
95% ketepatan
• Langkah 2 – menulis dan menyebut dalam
urutan angka dari 0–100 dengan 95% ketepatan
• Langkah 3 – menulis dan menyebut dalam
pengasingan angka-angka dari 0–100 dengan
95% ketepatan
• Langkah 4 – menulis daripada daya ingatan
terhadap angka dari 0–100 dengan 95%
ketepatan
TUJUAN RPI
1. PEMBELAJARAN
2. PERKHIDMATAN
3. MATLAMAT DAN KEMAHIRAN
4. KOMUNIKASI
5. KERJASAMA
1. PEMBELAJARAN
• Membolehkan murid mengikuti program
yang dirancangkan secara berkesan.
• Menetapkan matlamat pembelajaran
kepada murid-murid berkeperluan khas.
2. PERKHIDMATAN
• Memastikan setiap perkhidmatan yang
disediakan adalah mencukupi bagi mencapai
matlamat jangka panjang dan matlamat jangka
pendek.
• MATLAMAT JANGKA PANJANG.
– Terdiri daripada tempoh masa beberapa
minggu atau beberapa bulan tertentu.
• MATLAMAT JANGKA PENDEK.
– Matlamat ini dapat dilihat,diukur dan dicapai
dalam waktu yang dikhaskan.
– Matlamat ini perlu tepat dan spesifik bagi
menilai perkembangan murid-murid tersebut.
3. MATLAMAT DAN KEMAHIRAN
• Memastikan matlamat dan perkhidmatan
yang disediakan bergantung pada analisis
murid mengikut bidang masing-masing.
• BIDANG PENGURUSAN – cara makan,
cara memakai pakaian, cara membeli
belah
• BIDANG KEMAHIRAN MOTOR
– motor halus – sprt pergerakan jari
dalam memegang sesuatu objek
– motor kasar – sprt tindakan menendang
bola
SAMBUNGAN:
• BIDANG AKADEMIK – menulis,
membaca, mengira
• BIDANG KEMAHIRAN EMOSI DAN
SOAIAL – sosial, senyum, mencuba
sesuatu yang baru
• KEMAHIRAN PRA-VOKASIONAL DAN
VOKASIONAL – mematuhi arahan,
menyiapkan tugasan, berdikari
4. KOMUNIKASI
 Menggalakkan perhubungan
komunikasi antara ibu bapa dan
profesional lain berkaitan murid
berkeperluan khas.
 Ibu bapa memainkan peranan penting
dalam menentukan objektif yang di
perlukan oleh anak-anak mereka kerana
mereka mempunyai maklumat
mengenai latar belakang termasuk
aspek kesihatan dan perkembangan
murid tersebut.
5. KERJASAMA
• RPI ingin memastikan semua pihak
memainkan peranan masing-masing
dalam menyediakan pendidikan bagi
murid-murid berkeperluan khas.Ini
termasuklah ibu bapa dan pihak sekolah.
• Bagi memastikan setiap keperluan kanak-
kanak dan cara melaksanakan setiap
program tersebut dapat mencapai
matlamat dalam bidang yang di tetapkan.
CIRI-CIRI RPI
1. KOMPREHENSIF
2. SPESIFIK
3. MENGIKUT URUTAN
4. REALISTIK DAN BERSESUAIAN
5. MUDAH DIFAHAMI
6. DIGUBAL BERSAMA
1. KOMPREHENSIF
 RPI merangkumi semua aspek
ketidakupayaan murid. Ia termasuk dalam
aspek komunikasi, tingkah laku, social,
pengurusan diri, akademik, kemahiran
motor kasar dan koordinasi motor tangan,
kemahiran vokasional dan transisi,
perkhidmatan yang berkaitan dan
penempatan yang diperlukan oleh murid
tersebut sama ada di program biasa,
vokasional ataupun pendidikan khas.
2. SPESIFIK
 Matlamat & objektif RPI prlu ditulis dlm
bentuk kemahiran tingkah laku yang dapat
diperhatikan & boleh diukur. Cnthnya
memerhatikan aktiviti murid sprti membaca,
melompat & menari. Cacatan guru perlu
mengandungi sasaran, tingkah laku,
parameter, keadaan, penilaian ukuran
• Contoh : Ali blh mbaca perkataan bola, buku,
siku dgn bantuan guru dalam masa 3 minit
• Setiap objektif yg dibuat memenuhi krateria
yang ditetapkan iaitu kursus, boleh diukur,
boleh dicapai,berhubungkait, menepati masa.
3. MENGIKUT URUTAN
• RPI dibentuk berasaskan urutan
perkembangan kemahiran dan urutan
fungsi kemahiran
4. REALISTIK DAN
BERSESUAIAN
• Matlamat dan objektif yang dinyatakan di
dalam RPI perlu sesuai dengan tahap
fungsi dan kadar perkembangan sedia
ada setiap murid.
5. MUDAH DIFAHAMI
• RPI direkodkan dengan menggunakan
bahasa yang mudah difahami oleh para
professional dan juga ibu bapa serta
dapat menjelaskan apa yang perlu
diketahui. Ia nya perlu ringkas dan tidak
menggunakan ayat yang berbeli-belit.
6. DIGUBAL BERSAMA
• RPI merupakan satu rancangan kerja yang telah
dipersetujui bersama sepenuhnya oleh murid,
ibu bapa, guru, golongan professional, dan
kumpulan pelbagai displin yang berkenaan.
Semua pihak terbabit perlu bekerjasama
sebagai satu pasukan untuk melaksanakan RPI.
Mesyuarat RPI perlu diadakan dalam lingkungan
30 hari kalander untuk menentukan kesesuaian
dalam program pendidikan khas. Setiap individu
membawa peranan yang penting dalam
melaksanankan RPI. Mereka akan bekongsi
maklumat bersama untuk menulis RPI. Setiap
maklumat tambahan yang diberikan membantu
semua pihak memahami dan memutuskan
perkhidmatan yang diperlukan oleh murid.
ELEMEN RPI
1 KERJASAMA
2 BERKONGSI MAKLUMAT
3 KEPUTUSAN BERSAMA
4 KEBOLEHPERCAYAAN
5 DOKUMENTASI
6 PROSES DAN HASIL
KERJASAMA
• Memerlukan kerjasama semua pihak agar
perjalanan dalam menjayakan rancangan
ini berjalan lancar tanpa ada pertikaian
dan dapat dijayakan dengan berkesan
BERKONGSI MAKLUMAT
• Maklumat-maklumat yang dikumpul perlu
dikongsi bersama dan menjadi asas
kepada keputusan untuk membina
perancangan pendidikan yang akan
dibuat.
KEPUTUSAN BERSAMA
Untuk menyediakan RPI,ibu bapa dan
golongan profesional perlu
bekerjasama. Mereka perlu membuat
keputusan bersama bagi menentukan
apa yang diperlukan oleh murid
berkenaan dalam proses
pembelajarannya
dan mencari kata putus bagaimana RPI
dapat dilaksanakan dengan lebih
berkesan dari semasa ke semasa.
KEBOLEHPERCAYAAN
Objektif pengajaran dan prosedur penilaian perlu
diterangkan dalam RPI agar tiada percanggahan
atau pertikaian apabila rancangan dimulakan.
Ini juga memudahkan sesuatu rancangan
dijalankan.
Semakan,pemantauan dan penilaian RPI juga
perlu dibuat dari semasa ke semasa agar
objektif dan apa yang dirancang tidak
bercanggah daripada rancangan.
DOKUMENTASI

RPI perlu didokumentasikan bagi tujuan


rujukan dan panduan semua pihak
terutamanya ibu bapa.
Dengan adanya dokumentasi ini,ibu bapa
dapat melihat perkembangan anak
mereka dari semasa ke semasa
sepanjang rancangan ini dijalankan
PROSES DAN HASIL
RPI merupakan proses yang meliputi pelbagai
aktiviti bagi memastikan program pengajaran dan
pembelajaran (P&P) yang sesuai dan berkesan
untuk murid berkenaan

Proses-proses RPI seperti mengumpul maklumat,


mengadakan mesyuarat, membina rancangan secara
bertulis,menjalankan apa yang dirancang dan
menilai pembelajaran yang telah dirancangkan.
Dengan adanya proses yang berkesan,barulah dapat
menghasilkan hasil yang baik
KEPENTINGAN RPI
1 Dapat menyimpan rekod jenis modifikasi dan
adaptasi yang dibuat ke atas kurikulum asal.

2 Dapat menyimpan rekod tentang perkara yang perlu


dipelajari oleh setiap individu murid kurang upaya.

3 Dapat merekod jenis strategi dan teknik pengajaran


yang perlu digunakan untuk mengajar individu
kurang upaya.

4 Dapat merekod penilaian pencapaian kemahiran


setiap individu murid kurang upaya.
1 Dapat menyimpan rekod jenis
modifikasi dan adaptasi yang dibuat
ke atas kurikulum asal.
2 Dapat menyimpan rekod tentang perkara
yang perlu dipelajari oleh setiap individu
murid kurang upaya. Ini termasuklah aspek
komunikasi, tingkah laku, social, pengurusan
diri, akademik, kemahiran motor kasar dan
koordinasi motor-tangan, kemahiran
vokasional dan transisi, perkhidmatan yang
berkaitan dan penempatan yang diperlukan
sama ada di program biasa, vokasional
ataupun pendidikan khas.
3 Dapat merekod jenis strategi dan teknik
pengajaran yang perlu digunakan untuk
mengajar individu kurang upaya. Ini bagi
memastikan program pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk
murid berkenaan untuk mendapatkan hasil
yang baik. Program berasaskan penilaian
pelbagai disiplin direka bagi memenuhi
keperluan-keperluan individu murid kurang
upaya.
4 Dapat merekod penilaian pencapaian
kemahiran setiap individu murid kurang
upaya. Pencapaian murid dapat menerangkan
berkenaan kekuatan, kelemahan dan stail
pembelajaran murid dalam bidang akademik,
vokasional, social, tingkah laku, persepsi,
fizikal, komunikasi dan kemahiran mengurus
diri. Maklumat ini mestilah disokong dengan
data yang releven daripada penilaian formal
dan informal serta pemerhatian. Semua data
perlu disertai dengan penerangan yang
menjelaskan tahap fungsi murid.
SAMBUNGAN
Penilaian juga dapat mengesan tahap pencapaian yang
diperlukan bagi objektif yang diberi. Ini dapat dinyatakan
dalam bentuk peratus pencapaian, dan bilangan.
Frenkuansi penilaian adalah jadual bagi menilai murid itu
untuk menjelaskan kekerapan murid itu dinilai bagi satu-
satu objektif yang ditentukan. Objektif yang dinilai sama
ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ataupun
pada tarikh tertentu. Penilaian bergantung pada sifat dan
bentuk objektif itu, tahap perkembangan murid dan
kadar perkembangan murid. Penilaian dapat dijalankan
melalui ujian yang spesifik, ujian yang dihasilkan oleh
guru, bahan kurikulum, temu bual, rekod anekdot,
pemerhatian dan portfolio murid.

Anda mungkin juga menyukai