Anda di halaman 1dari 374

JI[ID

Panel Penuljs Diketuaj OIeh

TIGA

IA M

DR. HARON DIN

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2~X~2

Cetakan Pertama 1990 Cetakan Kedna 1997 Cetakan Ketiga 2000 Cetakan Keempat 2002 Prof. Dr. 1-laron Din 1990 flak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi Icandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua saina ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, alan cam lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803. 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakiuk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Manusia dan Islam / Haron Din ... [et. alj. Mengandungi bibliograll dan indeks ISBN 983-62-1422-4 all. I) ISBN 983-62-1522-0 (jil. 2) ISBN 983-62-1523-9 (jil. 3) 1. Islam. 2. Islam--Cusstoms and practices. I. Haron Din, Dab, 1940. 297.4

Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Flulu Kelang Selangor Darul Ehsan

KANDUNGAN KATA PENGANTAR I: ISLAM DAN KEMISKII4AN Pendahuluan Konsep Kapitalisme terhadap Hak Milik Konsep Sosialisme terhadap Hak Milik dan Harta Bench Perbandingan di antara Islam Dengan Sosialisme Tentang Hak Milik dan Harta Benda. Konsep Komunisme tentang Hak Milik dan Harta Benda. Tujuan Terakhirdan Falsafah dan Tujuan Terakhirdan Islam. II MUAMALAT (KIRA BICARA) JUAL BELl, KHIYAR, MBA DAN SALAM Pendahuluan
Jual Beli Jual Beli yang Diharamkan
V

21

K AND Li NG AN

Khiyar (Pilihan)
Riba

Hikmat Penghanaman Riba Jual Salam (Jual Bell Tempah) Rahsia Salam III: MUAMALAT (KIRA BICARA) INAN, SYARIKAT, AL-QIRAD, AL-IJARAB, AL-JIALAII DAN GADAIAN Persyanikatan (Penkongsian atau ban) Santa Syarikat Al-Qinad: Kenjasama antara Modal (Pokok) dan Tenaga Al-Ijanah (Sewaan) Al-Jialah Penulisan Hutang Piutang Gadafan Faedah Banang Yang Digadaikan. LV: MUAAMALAT (KIRA BICARA) IKRAR, WAKILAN, WAQAF DAN WASIAT Iknan (Pengakuan) Wakilan Waqaf Wasiat
vi

41

53

KANDUNC AN

Beberapa Penkana Penting tentang Wasiat V:

MEMILIKJ DALAM EKONOMI


ISLAM Kewajipan Pemilik Santa Beberapa Aspek Negatif dalam Pembelanjaan Santa Pninsip Akhlak terhadap Milik Santa Kaedah Pertama Kaedah Kedua

62

VI:

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM Hak Hidup Hak Kebebasan Hak Ilmu Pengetahuan dan Pelajanan Hak Kehormatan atau Manuah Bakat dan Pensediaan Manusia Tidak Sama Hak Milik Dalam Islam dan Konsep Amal Dunia mi Milik Allah Pandangan Islam tentang Santa Bend a Kemiskinan Penyakit Masyanakat
VII

89

KANDUNGAN

Usaha dan Kerja Adalah Jalan Mempenolehi Harta Benda. VIL: ISLAM UNTLJK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT Dasar Pentimbangan Kedudukan Akhirat Lebih Tinggi daripada Dunia Membeni Keadilan Dalam Islam dan Hak Masing-masing Penutup VIII:
116

MANUSIA: ASAL MANUSIA


Dan Mana Asal Manusia Teoni Evolusi Kelemahan Teoni Evolusi Al.Quran dan Hadith Menjelaskan Asal Manusia

137

IX:

MANUSIA: BAKIKAT MANUSIA


Manusia Menurut Pendapat Sains Jawapan Islam Manusia Makhluk Yang Paling Mulia Persamaan Dalam Hidup Manusia Manusia, Alam dan Dininya Sunnah Allah dan Kesejahtenaan Manusia Manusia Sebagai Khalifah Allah
Vill

148

KAN

NC AN

X:

MANUSL4: KE MANA AKHIIINYA


Sakanat al-Maut Hakikat Manusia Amalan dan Balasan

206

XI:

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA Penlukah Manusia Beragama? Hakikat Manusia dan Hubungannya dengan Agama

227

XII:

AGAMA: HAKIKAT AGAMA Apakah Agama? Religion dan al-Din Politeisme dan Monoteisme Agama Yahudi, Nasrani dan Islam

252

XIII :

ISLAM Taknif Islam dan Muslim Islam Bukan Sekadar Agama Islam dan Sekulanisme Hakikat Masyanakat Islam

285

XIV:

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL Islam Sebagal al-Din Islam dan Kebudayaan Al-Ahkam al-Khamsah

313

Antana Dunia dan Akhinat Tenjalin


Hubungan Sebab-Akibat
ix

K ANDU NGAN

XV :

MANUSL& DAN ISLAM


Penlukah Manusia Kepada Islam? Islam dan Akhlak Umat Islam dan al-Din

333

KATA PENGANTAR
Kemiskinan dan kefakiran adalah salah satu daripada fenomena
hidup yang ada hikmahnya. Ia wujud di mana-mana sahaja di keperluan menjadikan orang itu papa tidak berdaya. Kebiasaanakan datang. Di tengah-tengah masyarakat yang hidup serba mewah, terdapat fakir iniskin yang menumpang hidup di celahcelahnya. Di dalam sebuah negara yang maju dan kaya, mesti ada rakyat miskin yang merempat dan menderita, hidup dalam keadaan yang tidak sepatutnya mereka berada.

Kekayaan manusia di dunia mi diukur pada kebiasaannya dengan harta benda yang dimilikinya. Banyak harta menjadikan
pemiliknya kaya raya. Kurang harta sehingga tidak dapat menutupi

keperluan menjadikan orang itu papa tidak berdaya. Kebiasaannya juga yang kaya disanjung dan dipuja, dan yang miskin dihina

dan sentiasa teraniaya. Sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah suatu yang relatif. Tidak ada pengukur sebenar yang boteh mengukur kekayaan

sebenar. Ada orang yang dikatakan kaya, pada hal dia sebenarnya
seorang miskin. Ada orang lain pula, pada zahirnya miskin, tetapi

dia adalah kaya. Ada orang kaya harta, tetapi miskin budi pekerti,
yang lain pula kaya budi pekerti, tetapi miskin harta benda. Ada orang kaya ilmu, kaya pahala, kaya kawan rakan, kaya budi, kaya pingat, kaya anak pinak dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak

menjadi ukuran kekayaan dan kemiskinan. Yang menjadi ukuran umum ialah kekayaan harta benda duniajuga. Menyedari hakikat seperti itulah, Rasulullah s.a.w. pernah menyebut di dalam sebuah Hadithnya (terjemahan): Hatnpir-hampit kefakiran itu membawa kepada kekufuran Dalam Hadith lain
.

xi

MAN USIA DAN ISLAM JILID III

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda (terjemahan): Seorang dan kamu, yang mengainbil seutas tali dan kapak, lalu pergi memotong kavu api dan tnernberkasnya untuk dijual adalah lebih baik danpada meminta sedekah daripada manusia, sama ada diberi atau tidak. Ada Hadith lain yang secara langsung atau tidak, membayangkan bahawa antara yang berada dan memberi sedekah, dengan si miskin yang meminta sedekah daripadanya, yang memberi sedekah itu lebih baik daripada yang menerima sedekah. Rasulullah saw. bersabda (terjemahan): Tangan yang di atas (yang memberi sedekah) adalah lebih baik danipada tangan yang di bawah (yang ,nenenima sedekah)

Oleh kerana harta benda nienjadi ukuran kekayaan dan status kehidupan di dunia, maka nianusia berlumba-lumba mencari harta, menggunakan seluruh potensi kehidupannya untuk mencari kekayaan, sehingga kadang-kadang melanggar batas-batas kesusilaan dan kesopanan, malah melanggar hukum-hukuni adat dan agamanya, semata-mata kerana mengejar kekayaan. Manusia mengejar kekayaan kerana meyakini bahawa dengan memiliki harta benda yang banyak, kebahagiaan hidup akan tercapai. Tetapi apakah benar kekayaan rnerupakan taraf mutlak untuk kebahagiaan? Persoalan ml telah dijawab dengan kenyataankenyataan yang berlaku dalam masyarakat manusia bahawa harta benda tidak boleh menjamin kebahagiaan. Namun demikian, manusia tetap terus mengejar kekayaan. Memuja harta, menyanjung Si
kaya, menghina si miskin. Yang demikian, kadang-kadang ber-

lagak kaya, agar di pandang bergaya. Yang kaya pula, kadang berlagak miskin kerana sesuatu tujuan. Walau apapun yang berlaku, manusia tidak dapat lan dan kenyataan hidup, bahawa setiap orang memerlukan harta benda dunia, sama ada sedikit atau banyak. Kekayaan adalah suatu yang dikejar, kemiskinan adalah suatu yang hendak dihindar. Harta benda di dunia mi sebenarnya bukan kepunyaan mutlak manusia, ia inilik Allah s.w.t. Mereka yang dianugerahkan harta yang banyak adalah suatu penyerahan amanah Allah kepadanya. Amanah itu perlu di jaga dengan baik. Akhirnya apabila manusia telah dipanggil pulang oleh Allah s.w.t., semua harta terpaksa
xlI

KATA PENGANTAR

ditinggalkan untuk diurus dan disambung oleh orang-orang baru pula. Begitulah seterusnya. Meskipun semua manusia mengetahui bahawa kekayaan adalah suatu yang tidak kekal bersamanya, yang akan kekal bersamanya adalah amalan-amalan baik di dunia mi yang akan dibawa sehingga ke han akhirat, namun yang diutamakan, manusia sejagat adalah harta benda dunia itu juga. Islam mempunyai disiplin tersendiri, dalam masalah mengumput dan membelanjakan harta. Ia tidak boleh dimiliki secara mutlak. Dan tidak pula tidak boleh dimiliki langsung. Yang mendapat harta perlu menguruskannya dengan cara yang betul, seperti yang diperintahkan oleh hukum Islam. Seperti yang tersebut di dalam al-Quran al-Karim (terjemahan): Dan di dalarn hartaharta mereka yang kaya. ada hak untuk orang miskin, yang meininta dan yang tidak meminta.

Untuk menjamin pengagihan harta kekayaan yang dianugerah Allah kepada manusia, agar berlaku dengan cara yang betul, Islam telah menggariskan hukum-hukum yang jelas untuk diikuti oleh manusia. Zakat diwajibkan, Riba diharamkan. Urusniaga yang betul disyariatkan, semua itu menuju ke arah mengurangkan tekanan kemiskinan dalam masyarakat dan mengagihkan harta kekayaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Persoalan kemiskinan adalah persoalan besar, sehingga Islam mengaitkan dengan kekufuran. Oleh kerana itu, Islam telah metetakkan asas yang kukuh untuk mengurangkan kemiskinan iaitu dengan mewajibkan tiap-tiap umat Islam bekerja. Al-Quran alKarim menyebut (terjemahan): Dan katakanlah, bekerjalah kamu
bersungguh-sungguh nescaya Allah aka& membalas usaha-usaha kamu itu. Rasul dan orang-orang yang beriman, akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang ,nengetahui apa yang ghaib dan nyata. lalu dibenitahu kepada kamu apa yang telah kainu kerjakan. (Al-Quran Surah al-Taubah

9:105).
Rasulullah s.a.w. telah memuji orang yang kuat bekerja. Suatu han Rasulullah s.a.w. telah bertemu dan bersalaman dengan seorang yang keras kematu tangannya, kerana kuat bekerja. Rasulullab bersabda kepada orang itu (terjemahan): Inilah tangan yang
X11I

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

tidak akan dimakan oleh api neraka

Pada ketika yang lain pula, Rasulullah s.a.w. pernah mendengar cakap-cakap sahabatnya yang memuji seorang teman mereka, yang menghabiskan keseluruhan waktunya beribadat di dalam masjid tanpa membuat sebarang kerja lain. Mendengar pujipujian tersebut, Rasulullah s.a.w. bertanya mereka (terjemahan):
Kalau dia sehani-harian benada di dalam masjid benibadat sepenuh masa, maka siapakah yang menyara hidupnya. Sahabatsahabat baginda menjawab: Saudaranya yang menyara hidupnya Bersabda Rasulullah s.a.w.: (<a/au begitu saudaranya itu adalah /ebih kuat benibadat danipadanya. Walaupun ia tidak berada di dalam masjid, tetapidi medanpekerjaan.

Kemiskinan boleh dihindarkan dengan cara kuat bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal. Allah s.w.t. menaburkan rezekinya di mana sahaja di dunia mi, di laut, di darat, di hutan belantara, di padang pasir dan di mana sahaja. Rezeki Allah tetap wujud. Kenana itu makA bekerja dan berusaha untuk mendapat rezeki adalah suatu kewajipan mulia dalam Islam. Buku mi cuba memaparkan masalah kemiskinan dan pemilikan hanta, dilihat dan sudut pandangan Islam. Akan dibincangkan juga perbandingan antara konsep Islam dalam pemilikan harta dengan konsep kapitalisme, sosiolisme dan komunisme secara menyelunuh. Masalah hak milik dan hak-hak yang lain, termasuk hak-hak asasi manusia, semuanya akan dijelaskan mengikut kesesuaian tajuk tersebut dengan keadaan buku mi yang serba terbatas. Semoga buku mi akan memberi manfaat kepada umat Islam sekalian. Kepada Allah dipohonkan taufik dan hidayah. Haron Din Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM Bandar Baru Bangi 10 Ramadhan, 1409

xiv

I
ISLAM DAN KEMISKINAN
Pendahuluan Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa Islam tidak memandang suci kepada kemiskinan, kerana Islam berpendapat bahawa kemiskinan sebagai penyakit yang berbahaya, membahayakan aqidah, akhlak, pemikiran, rumahtangga, din sendiri, masyarakat dan negara. Namun begitu Islam tidak pula menyerahkan penyelesaiannya kepada nasib semata-mata. Islam telah mengadakan peraturan-peraturan yang positif. Begitu juga Islam tidak pula menghapuskan hak milik kerana keinginan memiliki adalah salah satu daripada naluri manusia. Sikap tidak mengambil berat terhadap kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat adalah bertentangan dengan iman terhadap han pembalasan. Lihat al-Quran, surah aI-Maun ayat 1 7 yang mengandungi suruhan memberi makan, pada ayat mi bukannya membeni orang miskin itu sekali makan dalam kenduri atau sekali setahun diberi 10 ringgit dan sebagainya, kemudian dia lapar lagi. Akan tetapi maksudnya ialah memberi sumber makanan dan segala keperluan hidup. Orang yang tidak ingin bertindak dalam bidang mi sama ertinya dengan orang yang tidak beniman dengan han qiamat. Beniman kepada han qiamat adalah salah satu danipada Rukum Iman. Apabila salah satu rukun hilang maka seluruh bangunan akan runtuh. Pada permulaan surah al-Baqarah dijelaskan bahawa a!Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

yang ghaib dan orang-orang yang membelanjakan hartanya. Jadi orang yang tidak suka mengeluarkan hartanya tidaklah turiit mendapat petunjuk dan Allah. Sesiapa yang tidak mendapat petunjuk dan Allah tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Maka sesatlah jalan hidupnya selama-lamanya. Sebaliknya sesiapa yang ditunjuki oleh Allah tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dalam al-Quran banyak ayat yang menggandingkan sembahyang dengan zakat bahkan banyak juga ayat al-Quran yang menyatakan hukum wajib mengeluarkan zakat. Pada dasarnya, harta yang dikurniakan oleh Allah kepada Seseorang itu bukanlah hartanya yang mutlak, seperti yang telah diterangkan di atas. Akan tetapi sebagai harta Allah yang diamanahkan padanya sebagai penyalur. Dia mendapat kehormatan dan Allah sebagai makhluk yang mulia. Oleh sebab itu Allah telah mengamanahkan kepadanya bagi diberikannya pula kepada orangorang yang berhak. Oleh sebab itu, Allah berulangkali menyatakan (terjemahan) Apa-apa yang Katni kurniakan kepadanya, se/amanya Allah mengingatkannya bahawa Allah yang memberikan kesenangan itu. Maka jangan Ia lupakan perkara itu. Allah ber-

firman: pt..J~, J~L...U~


Terjemahan: Dan pada harta mereka. (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan din (danpada meminta).
(Al-Zarlyat, 51:1 9)

Banyak lagi ayat yang menunjukkan kepentingan mengeluarkan zakat harta benda dan sebagainya. Maka seseorang itu diberi peluang untuk mendapat harta, tetapi jangan dia berasa bahawa harta benda itu hak mutlak baginya, tidak ada siapa pun yang boleh campur tangan lagi mengenainya. Maka di sini ada dua soal yang perlu diketahui: Pertama: Hak milik memang diakui dalam Islam. Kedua: Dalam hak milik ada pula hak orang lain, yang mesti dikeluarkan 2

ISLAM DAN KEMISKINAN

sama ada tuannya rela atau tidak. Kerajaan Islam berhak memaksa dia mengeluarkannya. Dalam sejarah Islam Sayyidina Abu Bakar telah memerangi orang-onang yang enggan mengeluankan zakat. Peperangan itu disebut Hanb al-Riddah (Perang Kemurtadan). Jadi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat berserta itiqad bahawa zakat tidak wajib dihukum sebagai murtad (keluar dan Islam). Orang yang demikianjika thabit kesalahannya, memang boleh dihukum bunuh dalam Islam. Maka tidak hairanlah kalau Sayyidina Abu Bakan men jatuhkan hukuman kepada mereka sebagai orang muntad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa orang yang tidak memperdulikan kemiskinan orang lain atau rakyat jelata sama keadaannya dengan orang yang tidak percaya kepada agama dan han balasan. Walaupun ia kelihatan bersembahyang, berpuasa, tetapi enggan mengeluarkan zakat, orang-orang yang sedemikian itu tidak boleh dimasukkan ke dalam senanai orang-orang yang beriman. Boleh jadi ada orang yang berfikin bahawa Islam tidak memben kebebasan kepada penganutnya atau kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau ada kebebasan mengapa pula orang dipaksa mengeluarkan zakat? Di sini perlu dijelaskan bahawa alat pengukur mesti ditentukan lebih dahulu, setelah itu barulah dapat diketahui sesuatu ukunan atau sukatan. Kalau alat pengukur yang dipakai adalah fikiran orang kapitalis maka benarlah ia Sebab kaum kapitalis tidak ingin diganggu kesenangan dan kemewahannya sendiri, biarpun orang lain mati kelaparan. Hal ml akan ditenangkan dalam konsep kaum kapitalis mengenai hak milik. Konsep Kapitalisme terhadap flak M113k Sebelum dibicanakan hal mi baiklah tenlebih dahulu kita tinjau sepintas lalu latar belakang perkembangan fikiran di Eropah dan zaman peralihannya dan Abad Pertengahan (500 M 1500 M) kepada zaman Renaissance (Zarnan Pencerahan), yang benmula dan 1500 M. Dengan demikian kita akan dapat melihat dengan jelas mengapa manusia di sana mengekalkan agama dalam kehidupan berfikir dan dapat pula kita lihat dengan jelas perbezaan jiwa Barat dalam bidang mi dengan jiwa Timur terutama dalam ke

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

lemahan kaum Muslimin. Kebebasan individu di Eropah pada Abad Pertengahan tidak ada. Kekuasaan mengendalikan fikiran adalah di tangan gereja. Gereja bekenjasama dengan naja-naja yang saling menguntungkan mereka. Kekuasaan mutlak benada dalam tangan geneja bukan agama Knistian. Agama Knistian tidak dapat diketahui keadaannya yang ash pada zaman itu, sebab Injil pun adalah tulisan manusia dan tuhisan manusia mungkin benan atau tidak. Sejanah Injil yang ada di tangan kaum Knistian hingga sekarang menjelaskan hal itu. Nas-nas danipada Allah yang asal sebagai wahyu tidak didapati. Malahan Injil yang ada di tangan Padeni-padeni hanya tenjemahan belaka. Akhirnya, danipada tenjemahan itu diterjemahkan pula. Maka tidak dapat lagi diketahui nas-nas yang ash. Jadi hubungan manusia yang beragama dengan Tuhan sebenarnya sudah terputus. Selain itu orang ramai sebenarnya tidak benhak membaca Injil, yang berhak membaca Injil ialah para padeni. Oleh sebab itu, apa jua yang disebut oleh pana padeni itulah ajaran agama, tidak ada jalan sama sekahi untuk menguji akan kebesarannya. Keluar danpada pengajaran para padeni bermakna keluar danipada agama. Tidak ada manusia yang boleh berfikir keluar daripada apa-apa yang diajarkan oleh pana padeni di gereja, sesiapa yang berfikin demikian adalah terkeluan dan gereja dan tenkeluar dan agama. Oleh yang demikian mereka yang berani menentangnya akan mendapat seksa yang pedih sejak di atas dunia lagi, kerana para padeni sahaja yang berhak menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Berbagai-bagai seksaan yang kejam teijadi pada Abad Pertengahan yang telah dijalankan oleh geneja tenhadap orang yang ingkar atau menentang gereja atau orang-onang yang dituduh menyalahi atau menentang pendapat gereja. Oleh sebab orang ramai tidak digalakkan membaca Injil dan tugas membaca hanya tugas padeni-paderi dan oleh sebab onang ramai cukup menenima fikiran-fikiran yang sudah dimasak oleh geneja dan tidak boleh memasak sendini, maka kejahilan memang digalakkan. Namun begitu keadaan seperti mi tidak mungkin kekal, sebab manusia tidak dapat dibendung dan berfikir. Allah telah mengunniakan akal untuk berfikir. Membendung atau melarang manusia danipada berfikir sama sahaja dengan mematikannya.
4

ISLAM DAN KEMISKINAN

Oleh sebab itu manusia akan mengadakan perlawanan sekuat tenaga untuk mengembalikan haknya. Sungguhpun sudah ramai onang yang diseksa kerana mempenjuangkan kebebasan berfikir, tetapi mereka tidak akan gentar. Akhin sekali timbullah genakan yang kuat iaitu Renaissance ahiran pencerahan kembahi lahir. Kernbali lahir maksudnya kembali kepada kebudayaan Enopah lama, Iaitu kebudayaan Yunani dan Rumawi dan meninggalkan kebudayaan yang menyeksa yang dipakai oheh gereja yang memang berasal dan Timur. Renaissance adalah penentangan terhadap geneja, maka dengan sendininya perlawanan tenhadap agama Kristian sebagaimana yang digambarkan oleh gereja. Sungguhpun geneja yang bentanggungjawab, tetapi agama Knistian yang menjadi konban. Kebudayaan Yunani dan Rumawi sebenarnya adalah kebudayaan orangorang yang tidak mempunyai agama samawi. Sungguhpun ada di antara mereka yang benfikir jauh dan kebenaran, namun meneka gagal dalam bidang itu. Kebanyakan mereka menegapkan fikirannya kepada sesuatu yang dapat ditangkap oheh pancaindenanya. Sampai sekanang pun kebudayaan Barat masih berbentuk demikian. Keadaan manusia di Enopah pada zaman Renaissance benalih dan agama paksaan gereja kepada iman kepada manusia, seakanakan mereka mengucapkan syahadat Aku naik saksi bahawa tiada
Tuhan melainkan manusia yang terjadi dengan sendirinya, tiada sekutu baginya. Manusia mencipta, manusia mengadakan un-

dang-undang, mengadakan teoni-teoni dan penaturan kemasyanakatan sendini dengan tidak perlu bertanya kepada paderi dan gereja. Manusia menasa mereka dapat berbuat dan berfikin sendiri, meneka menganggap sesuatu yang dapat meneka ketahui berdasankan pancaindena mereka mtuhah sahaja yang benar. Segala yang bententangan dengan itu, dongeng dan kosong behaka. Maka otak manusia penhu bensih danipada tahyul dan dongeng sepenti itu. Sungguhpun demikian, oleh sebab nahuni yang ada pada jiwa manusia iaitu nahuni ketuhanan maka mereka tidak dapat menjauhi agama pada keseluruhannya. Gereja mesti dipakai, dengan kekuasaan yang tidak mutlak lagi. Unusan pemenintahan, urusan ke5

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

hidupan di dunia tidak boheh dicampuni oleh gereja, terutama sekahi Injil mereka menjelaskan yang demikian itu, Benilah hak Raja kepada Raja dan hak Tuhan kepada Tuhan! Jadi dengan tenteram dapathah disusun pemenintah sekular atau duniawi, yang tidak dicampuri oleh agama lagi. Gereja cukup dibuat untuk upacana sahaja, sebagai melengkapi kebudayaan mereka. Peranannya sudah hemah sekali. Untuk mereka sampai k~tahap mi memang lama dan mengalami pemberontakan-pemberontakan yang pahit, di antaranya Revohusi Peranchis yang tenkenal itu. Penkembangan ekonomi di Eropah pun berlaku puha dengan pesat, terutama sekahi sesudah orang Pontugis dan Sepanyol datang mencani sumber-sumber rempah dan kekayaan di kepulauan Mehayu dan di Nusantara kita mi. Sebagaimana yang telah maklum bahawa kejayaan manusia memerhukan kepada tiga syarat: Pentama kecerdikan, kedua peluang dan ketiga kesung~uhan,di samping tiga syarat hendaklah ada kuantiti yang banyak. Daham penkembangan ekonomi itu ada onang yang mempunyai kualiti dan kuantiti yang tinggi, maka ia mendapat kejayaan yang cemerlang. Segala yang dipero!ehinya mengikut kepercayaannya adalah hak mihik yang muthak baginya. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Oleh sebab itu ia bebas menggunakannya menunut kepentingan dininya sendiri. Kalau ada orang susah yang memerlukan bantuan, dapatlah ia melimpahkan kasihannya, mi jika Ia mahu, dan jika sebaliknya, maka tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat memaksanya. Golongan manusia yang mempunyai kepercayaan dan amalan beginilah yang dinamakan gohongan kapitahis. Semangat mementingkan din dengan begitu menonjol, dan semangat untuk hidup yang begitu mewah adalah amalan kaum in Kesannya memang dapat dirasai dalam masyanakat kita sekanang in Jadi, kalau dia hendak berbuat baik, boheh dia melakukannya, jikalau tidak maka tidak ada undang-undang yang boheh memaksakannya. Dia menasa hanta bendanya adalah milik muthaknya, dia dapat dengan kecendikan dan kegiatan sendini. Dalam bidang mi meneka sama dengan Qanun pada zaman hidup Nabi Musa (as.) dahulu. Oleh sebab mereka benhasih menentang penghambaan gereja, maka suatu yang mereka agungkan, iaiah kebebasan peribadi.
6

ISLAM DAN KEMISKINAN

Mereka bebas menindas bangsa-bangsa lain. Meneka bebas memperbesarkan kekayaan dengan apa cara sekali pun. Kekayaan mi tidak ada yang dapat memaksa meneka membenikannya kepada sesiapa pun, kecuahi dengan kehendak mereka sendini. Sebagaimana gereja dahulu bekenjasama dengan penienintah, maka gohongan kapitalis itu terus-menerus bekenjasama dengan pemenintah. Bukan setakat itu sahaja, tetapi pemenintah itu sendini dapat meneka pengaruhi untuk mengawah kepentingan mereka sendiri. Pemerintah hanya bentugas mengawal kebebasan individu. Pemerin~tahtidak benkuasa ke atas meneka. Oleh sebab itu mereka menentukan negara dengan tiga bidang: bidang perwakilan rakyat, bidang pehaksanaan undang-undang dan bidang kehakiman. Oleh sebab mereka mempunyai kekayaan besar maka biasanya mereka puha yang duduk di dewan perwakilan rakyat. Jadi merekahah yang membuat undang-undang. Sama ada dengan disedani atau tidak, kepentingan meneka tetap terjamln dengan adanya undang-undang yang dibuat oleh mereka. Kepentingan nakyat atau orang ramai tentakluk kepada kepentingan meneka. Soal menggunakan harta benda pemerintah tidak boleh campun tangan. Campun tangan pemerintah dalam bidang mi bententangan dengan kebebasan penibadi yang meneka pandang suci dan benlawanan dengan dasan demoknasi yang diamalkan bensama. Mereka memang membayan cukai yang diwajibkan oleh negara mehalui Dewan Penwakihan Rakyat; diwajibkan oheh mereka untuk kepentingan meneka, sebab orang-orang yang duduk di dewan itu adalah meneka atau onang-orang yang memperjuangkan kepentingan meneka. Di samping penguasaan di Dewan Penwakilan Rakyat mereka juga menguasai ahat-ahat sebaran am atau media massa. Itu penting, sebab anggota-anggota dewan dipihih. Jadi perhu ada kempen. media massa mengadakan kempen sepanjang masa; bukan sahaja setakat mengadakan kempen piihanraya. Mungkin kapitalis-kapitalis besan tidak ada daham dewan nakyat tetapi orang-orangnya tetap ada. Daham sistem kapitalis pemenintah adalah alat bagi kepentingan gohongan pemodal. Dalam kapitahisme di antara tugas pemenintah ialah menjamin kebebasan meneka. Negara tidak memiliki modal, tidak mengem7

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

bangkan modal dan tidak mengadakan pnoduksi, negara hanya benkhidmat; negara hanya menjaga keselamatan hak mihik individu dan memelihara kebebasan din peribadi. Kebebasan mi mestilah dibuka dengan seiuas-luasnya tenmasuk dalam bidang agama. Orang bebas menyembah Tuhan dan bebas pula menyembah hantu. Penbandingan di antara konsep Islam dengan kapitahisme. 1. Kapitalis menganggap bahawa dialah sendini yang menjadi pemihik mutlak terhadap hanta benda yang dimihikinya. Sebaliknya Islam memandang bahawa itu adalah harta Allah yang diamanahkan kepadanya, untuk dibelanjakan mengikut ganis-ganis yang ditetapkan oheh Allah. 2. Tidak ada onang yang berhak campur tangan atau memihiki yang ada di dalam tangan golongan kapitalis. Segala yang dikeluarkannya untuk kepentingan onang lain adahah semata-mata denma atau belas kasihan daripadanya. Sebenarnya belas kasihan itu janang ada, yang tenbanyak ialah untuk dakyah bagi onang yang mengehuarkannya. Oleh sebab itu derma-denma yang dikeluankan adalah disiarkan oleh ahat-alat sebaran am, yang dikeluarkan dengan niya dan bangga. Islam menentukan bahawa bukan hanya dia yang benhak pada harta benda yang ada di tangannya, tetapi ada orang-orang lain yang sama berhak. Jadi dia mengeluarkan bukan berdasankan kasihan belas atau penikemanusiaan semata-mata, tetapi menunaikan hak orang lain yang diperintah oleh Allah. Perbuatan inilah yang diistilahkan dengan ihsan dalam Islam. Dia mendapat ganjaran danipada Allah atas keihsanannya itu. 3. Gohongan kapitalis bebas untuk menyimpan keuntungan yang diperolehinya daripada harta itu. Mereka bebas pula menggunakannya mengikut kemahuannya. Akan tetapi Islam mendorong supaya dia mengeluarkan harta benda yang lebih untuk kepentingan umum, dan cana menggunakan hantanya hendaklah sederhana jangan melampaui batas dan hendaklah digunakan kepada jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah sahaja. Nabi Muhammad bersabda 8

ISLAM DAN KEMISKINAN

(tenjemahan): Sesiapa yang mempunyai perbekalan yang


lebih, benilah kepada mereka yang tidak ada bekalan.

4.

5.

Kaum kapitalis bebas memilih jalan untuk mencani keuntungan yang benlipat ganda bahkan makan nba adalah satu jalan yang baik untuk mereka mendapatkan keuntungan yang benlebih-lebihan. Akan tetapi Islam hanya mengakui milik dengan cara yang halal sahaja, manakala cana yang haram tidak diakuinya. Islam mengadakan batas-batas supaya orang ramai jangan ditindas. Riba dilanang dengan keras dalam Islam. Di samping itu Islam selalu menganjurkan keikhlasan hati kepada Allah supaya Ia sentiasa jujur kepada dirinya dan orang namai, dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah. Kapitalis tidak melarang monopohi, malahan cara monopoli adahah jalan untuk mendapat keuntungan yang besan. Akan tetapi Islam melarang sebarang monopoli, kerana amahan itu bertentangan dengan kepentingan umum. Rasulullah bensabda (terjemahan): Orang yang memonopoll banang-barang per/u dilaknatkan dan onang yang mengimport barang dengan dijual terus kepada umum dikurniakan rezeki (dibenkatkan).

Demikianlah perbezaan secara kasar di antara Islam dengan kapitalisme dan kita yakin bahawa Islamlah yang dapat mengendalikan individu, masyarakat dan negara dengan adil untuk kebahagiaan dan keamanan, dan Islamlah agama yang sedenhana lagi praktikal. Konsep Sosialisme terhadap Hak Milik dan Harta Benda Sebetulnya manusia benpusing-pusing di sekitar kesulitankesulitan atau masalah-masalah yang dihadapinya tanpa ketentuan yang tegas untuk mencari jalan keluan mengatasinya. Akan tetapi meneka yang beriman kepada Allah s.w.t. selalu mendapat bimbingan danipada-Nya untuk mendapat cara penyelesaian yang diredai-Nya. Allah adalah pencipta jagat raya dan seluruh makhhuk. Maka hukuman Allah sahaja yang mutlak yang tidak tenikat dengan nuang dan waktu.
9

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Ucapan orang Islam pada tiap-tiap han dan tiap-tiap kahi sembahyang ialah:

~~J~Jj~

Terjemahan: Tunjukkan kami jalan yang benar.


(,4l-Falihah, 1:6)

Kaum sosialis tidak percaya kepada hukum Allah, mereka pencaya kepada hukum meneka. Kadang-kadang ahli-ahli fikir dengan segera menyedani bahawa jahan yang dihalui oheh masyarakat tidak betul, tetapi untuk membawa rakyat supaya menyimpang danipada jalan yang salah itu bukan mudah. Maka, muncullah ahli-ahli 11km yang benjuang danipada satu generasi kepada satu genenasi, dan tibalah masanya nakyat ingin mengikut jalannya, tetapi sesudah beberapa generasi di bawa ke jalan yang baru, tiba-tiba baru disedani bahawa jalan mi pun salah juga. Kemudian dicari jalan yang banu pula. Demikianlah sejanah penjuangan manusia sejak berabad-abad yang lalu mencani cahaya harapan, seolah-olah sepenti sebuah keneta yang benpusing-pusing di bulatan jalan yang besan! Oheh sebab itu manusia memenlukan bimbingan danipada Allah yang Maha Mengetahui, kerana nilai-nilai yang ditentukan Allah sahaja yang ash dan selaras dengan kepentingan manusia. Kira-kira setengah abad sehepas Revohusi Perancis yang tenkenah itu tenasa oleh sebahagian ahli fikin bahawa kebebasan mdividu tanpa batas akan menimbulkan gejala-gejala buruk dan kekacauan fikiran dan hunu hana daham masyanakat. Gejala mi telah kita rasai dan lihat dalam masyarakat Eropah sekanang. Pada abad yang benikutnya iaitu abad yang kesembilan belas, ketika wujud sistem penjajahan yang sangat menonjol di dunia mi, ketika itulah penjajah dan kapitalis besan di dunia mi menjadi naja yang sebenan dan menikmati segala kemewahan yang ada secara benlebihan. Fikiran kebebasan penibadi yang telah diperjuangkan pada mulanya untuk menentang penghambaan geneja sekanang telah menimbuhkan penghambaan bentuk yang barn, pada masa dahulu gereja dan kaum feudal yang menekan dan menindas, se10

ISLAM DAN KEMISKINAN

karang orang-orang kaya dan bapa-bapa kapitahis pula yang menindas dengan sewenang-wenangnya. Golongan kapitahis yang besan itulah yang mempengaruhi corak politik di negara-negara kapitalis. Meneka berasa senang memperhambakan bangsa dan negana lain asal sahaja kekayaan rneneka tetap bentambah. Bangsa-bangsa yang menindas itu di antaranya termasukhah Inggenis, Perancis, Belanda, Portugis, Sepanyoh dan Belgium. Kebebasan individu atau penibadi sebenarnya benada pada onang-orang kaya sahaja sedangkan onang-onang lain adahah menjadi hamba kepada mereka. Keadaan yang tidak adil dan nyata pincang mi membawa perasaan dendam kesumat pada kebanyakan nakyat yang benjuang. Oleh kenana kelihatan kekuasaan berada di tangan mereka, yang masing-masing memiliki harta benda yang begitu banyak, maka timbullah reaksi atau teori banu yang hendak melucutkan hak miuk. Itulah sebenannya teoni sosialisme yang berpunca pada penghapusan hak mihik penseonangan, kerana hak milik yang banyak dan kebebasan individu yang tidak berbatas membawa kepada gejala yang bunuk dalam masyanakat dan dunia. Teori sosiahisme mi berpendapat bahawa manusia boleh mendapat harta sekadan yang dipenlukannya sahaja dan mengikut jasanya yang disumbangkan kepada masyanakat. Harta benda yang lain itu hendaklah dijadikan milik negana. Negara dianggap sebagai perbendaharaan umum yang menjadi tempat berkumpulnya hanta benda kekayaan. Menunut teoni mi, masyanakat, pemimpin dan rakyat adahah sama-sama tidak mempunyai hak milik. Cara sedemikian dihanapkan dapat mengehakkan penganuh hanta benda danipada menjadi ahat kekuasaan untuk menindas nakyat jelata. Jadi hak milik itulah yang dibatasi atau dihapuskan sama sekahi agan masing-masing mendapat bahagiannya yang setimpal mengikut jasa atau sumbangannya terhadap masyarakat. Hak harta benda pada masyanakat yang membeni hak milik secana terbatas adahah berfungsi antana individu dan masyanakat, tetapi pada masyanakat yang menghapuskan hak milk sama sekali, maka hak milik itu ada di tangan negana. Semua anggota masyarakat dikira sama rata tidak mempunyai hak milik. Semua anggota masyarakat sama nata tentang peluangpeluang pekenjaan, tidak memihih tingkatan masyarakat, sebab
-

11

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

memang tidak ada kelas-kelas. Semua anggota masyarakat samasama mendapat peluang pelajaran, kesihatan, jaminan sosial untuk han tua, jaminan penganggunan dan keperluan-keperluan lain lagi. Semua pemberian negara bukanlah secara sukarela atau kebajikan bahkan adalah menjadi kewajipan negara, sebab semua anggota masyarakat telah bersetuju bahawa hak miliknya dipusatkan di tangan negara. Maka negaralah pemilik besar bagi sumber-sumben kekayaan dan segala harta benda. 8olehjadi negana mengambil cukal dan rakyat. Daham bidang mi kaum kapitalis dan sosialis adalah sama. Sosialisme bertujuan mengehakkan danipada penindasan harta benda terhadap manusia dan mencegah jatuhnya ke tangan segolongan kecil hingga dengan mi meneka mempunyai kekuasaan pohitik dan penganuh fikiran, lantanan naluni, kemahuan manusia biasanya tidak pennah merasa cukup dengan apa yang ada. Sosialisme adalah kesan balas dan kepitalisme dan sebagai pengganti kapitahisme dalam bidang pemenintahan dan pengarahan fikinan. Sosialisme menyusun hubungan anggota-anggota masyanakat di antara satu dengan lain, atau mengatur masyarakat itu sebagai satu kumpulan. Kebebasan individu dalam sistem sosialisme adalah sebahagian danipada kebebasan masyanakat. Masyarakat dalam sistem mi merupakan kesatuan anggota masyarakat tetapi dalam sistem kapitalis masyanakat adalah kumpulan dan pensatuan-pensatuan. Sistem sosialisme sebagai kesan balas dan kapitalisme hendak mengembalikan nilai manusia kepada manusia, bukan segala sesuatu diukur dengan hanta benda belaka sebagaimana yang terdapat dalam kapitalisme. Oheh sebab itu harta benda bukan dijadikan sebagai matlamat hidup, tetapi jasa manusia sebagai tanda kemanusiaan menjadi mathamat hidup. Nihai manusia bukan timbul dani benapa banyak harta bendanya, tetapi dad jasa dan karyanya dalam masyanakat. Wahau bagaimanapun sosialisme masih mengharuskan nba. Dalam sistem kapitahis kebebasan penibadi menjadi pokok utama, tetapi dalam sistem sosialis kemanusiaan dani manusia itu sendini yang menjadi pokok utama. Perbandingan di antara Islam dengan Sosialisme tentang Hak Milik dan Harta Benda 12

ISLAM DAN KEMISKINAN

Berikut mi akan diterangkan sekilas pandangan tentang pokok-pokok perbezaan yang besar di antara konsep Islam dengan konsep sosiahisme untuk menjadi penbandingan. Islam memandang bahawa alam semesta adalah milik Allah. Allah sw.t. yang mencipta dan Dialah yang benhak menentukan hukum-hukum yang mesti dipatuhi. Penkara yang dihalalkan oleh Allah hendaklah ditenima dan perkara yang dihanamkan hendaklah dijauhi. Ah-Qunan selalu mengingatkan bahawa alam semesta bukan sahaja milik Allah bahkan sentiasa di dalam kekuasaan-Nya. Allah s.w.t membeni milik hanta benda kepada manusia sebagai milik amanah, yang akan dipertanggungjawabkan pada han kiamat kelak. Pemilikan itu hendaklah digunakan dengan sederhana iaitu pada jahan-jalan yang halal. Onang sosialis tidak memikirkan sampai kepada akhirat; yang penting untuk mereka ialah menjaga harta benda jangan tenjatuh ke dalam segelintin yang menyebabkan kan majoniti mendenita. Untuk mencegahnya meneka benpendapat harta benda hendaklah dijadikan hak milik negana. Individu dalam masyarakat boleh memilik secara yang terbatas atau tidak boleh memiliki langsung. 2. Pengawasan yang utama dalam perlaksanaan undang-undang bagi onang Islam ialah pengawasan dani dalam din sendini. Setiap muslim berkongsi sebagai khalifah Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupan. Hati setiap muslim sentiasa bertaut dengan Allah dan ditujukan untuk mencapai kenedaannya. Maka, laku perbuatan dan tindakan onang muslim bertujuan untuk membina sedangkan bagi kaum sosialis pengawasan yang kuat datangnya dan luan manusia, iaitu undang-undang negara. Lambang meneka untuk negara, lambang muslim untuk mencapai kenedaan Allah demi manfaat negana. 3. Tujuan melaksanakan peratunan Islam dalam aspek hak milik adalah sebagai pengabdian kepada Allah dan mengharapkan kenedaan-Nya, kenana hanta benda yang ada adalah amanah Allah di tangan onang yang memegangnya. 13

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Oleh itu Allah menyebutnya berulang kali daham alQuran (tenjemahan); Sesuatu yang Kami rezekikan, tujuannya agar manusia tidak lupa akan tanggungjawabnya kepada Allah. Orang sosiahis tidak memikirkan penkana itu, hanya hal dunia yang difikinkannya. Sedangkan Islam memikinkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. 4. Islam tidak membataskan hak milik seseorang. Hanya Islam menganjunkan pemilik hanta supaya mengehuankan zakat dan membelanjakannya kepada jalan kebajikan yang dmnedai Allah. Oleh yang demikian Islam meharang orang menimbunkan harta benda tanpa dibehanjakan kepada jalan yang disuruh Allah. Orang sosiahis membataskan hak mihik perseonangan atau menghapuskan hak ia mihik sama sekahi. Islam menyuruh onang bekerja untuk mendapatkan hanta benda asalkan kenja itu halal dan balk. Oleh yang demikian onang tidak dibenankan mengambil nba. Dalam hal mi kaum sosialis pun sama, iaitu tenhibat dengan niba. Dalam Islam ada juga jenis-jenis sumber kekayaan yang boleh dikuasai oleh negana seperti padang rumput, sumben air dan api, pendeknya segala yang bensangkut paut dengan kepentingan umum dikuasai oleh negana. Dalam penkara mi terdapat titik pensamaan antana Islam dengan sosialisme
-

5.

6.

7.

Dalam sejanah Islam pada zaman yang silam ada juga didapati tanah-tanah ladang yang dimiliki oleh kerajaan Islam, untuk menjaga genenasi yang di belakang supaya jangan sampal ada di antana meneka yang tidak akan mendapat tanah. Hal mi berlaku kepada negeni Inaq ketika dikuasai oleh kaum muslimin dahulu. Dalam hal sepenti ml mungkin ada pensamaan dengan kaum sosialis, tetapi mi secana kebetulan sahaja. Tentang jaminan kemasyanakatan tenhadap orang cacat, onang lemah, onang yang namai keluarga, anak yatim, Islam meletakkannya sebagai tanggungjawab negara. Da14

8.

ISLAM DAN KEMISKINAN

lam hal mi secana kebetulan juga ada titik pensamaan di antara Islam dengan sosialisme, kerana Rasulullah ada bersabda: (terjemahan) Sesiapa yang meninggal dunia
mempunyai hanta, maka hartanya dibahagikan kepada wanis-wanisnya, dan sesiapa yang meninggalkan onang lemah (cacat)atau onang yang tiada tempatpergantungan, bawalah kepadaku dan ke atasku!

Penbeza&n yang utama di antara Islam dengan sosialisme sepenti yang dibentangkan dengan ningkas d~buatdengan tujuan untuk menjadi perhatian dan penbanding~nkepada kita sekahian. Sebab kita mencani kebenanan, maka tennyata IsL.m itu adahah kebenanan yang dicani-cani oleh manusia. Konsep Komunisme tentang Hak Milik dan Harta Benda Sosialisme adalah satu penkataan yang mempunyai banyak pengertian, masing-masing menggunakannya mengikut pentafsiran onang yang memakainya. Onang yang paling bengiat menggenakkan fikiran terhadap pergenakan sosialis hingga menjadi suatu ideologi ialah Karl Marx iaitu penganang buku Das Kapital, kemudian golongan sosialis berpecah kepada dua golongan. Golongan pertama ialah Marxis Leninis yang pendapatnya dianut di negana Rusia dan kemudian di negeni China. Sekanang mi muncul pula pertentangan pendapat di antara Rusia dengan China sehingga hubungan antana kedua-duanya menjadi tegang. Beginilah keadaan fikinan-fikinan ciptaan manusia yang selama-lamanya akan menimbulkan penafsinan dan perbezaan yang benhainan. Kedua-duanya mengaku sama-sama penganut Manx. Golongan kedua ialah golongan sosialis demoknatik. Inihah yang dianuti oleh Panti Bunuh di Bnitain. Golongan pertama mengaku sebagai pengikut KanI Marx, behiau seonang bangsa Jerman dan ketununan danah Yahudi. Behiau dilahinkan pada tahun 1818. Behiau telah tenpenganuh dengan pendapat Hegel, seorang ahli Ia1safah Jenman, sehingga pendapat ml telah membentukkan fikinannya. Walaupun behiau mempunyai Ijazah Ph.D tetapi Univensiti Bonn tidak mahu menerimanya menjadi pensyarah. Sejak itulah timbul konflik dalam jiwanya kemudian dia bekenja sebagai wartalvan. Beliau bensifat bongkak dan malas bekerja, selalu me15

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

minta wang dan bapanya. Behiau suka membuat kacau dan membuat fitnah terhadap nakan-rakannya. Beliau terpaksa meninggalkan negeni Jenman disebabkan bukunya mengenai sosiahisme. Dia berhijnah ke Adies dan di sana beliau bengaul dengan pengacaupengacau dan kaum buruh. Di Parislah behiau benkenalan dengan Engels bangsa Jenman juga. Mereka bensahabat baik kerana pendapat mereka sehaluan. Di Panislah meneka benusaha untuk mempraktikkan fikinan mereka, tetapi Karl Marx hanya benjaya menulis bukunya Das Kapital itu semasa behiau benada di London. Akhinnya Karl Marx dan Engels mengadakan perhubungan dengan pertubuhan sulit yang ditubuhkan oleh kaum sosiahis dan komunis dan mengeluankan Manifesto Komunis yang terkenal itu. Kedua-dua rakan sejawat mi berasa sudah membina fikinan meneka dalam bentuk yang tenakhin. Engels tenus mempeijuangkan fikiran Marx dalam tulisannya semasa Marx meninggal dunia pada tahun 1887. Fikiran yang tenpenting dalam manifesto komunis antana lainnya: 1. Seruan kepada tidak mempercayai kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan bagi alam mi. Semuanya yang ada hanya benda tetapi perkara mi tidak boleh dijelaskan kepada setengahsetengah suasana. Hal mi dinahsiakan. Tafsiran ahli falsafah mengenai alam ml ada bermacammacam. Yang terpenting meneka dapat merubah alam mi dengan nevolusi dan pertentangan antara kasta atau kelas. Sejarah adalah unutan evolusi masyarakat yang tidak benhenti-henti. Kita tafsirkan sejarah di atas dasan mateniahis ekonomi semata-mata tidak ada lain dan itu. Pertentangan kasta atau kelas sebagai penkana mesti dan penkana semula jadi dan mesti dipindahkan hakikat mi kepada bidang-bidang yang lain seperti pohitik, falsafah, kehakiman, angkatan bensenjata dan agama. Sistem pnoduksi dalam masyanakat, itulah yang menentukan bentuk kemasyanakatan dan pohitik. Sosiahisme adalah pemecahan yang pasti bagi mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dalam masyarakat. Milikan penseorangan, modal dan kenja penseonangan mesti di16

2.

3.

4.

5. 6.

ISLAM DAN KEMISKINAN

hapuskan supaya menjadi sifat bekenjasama. Kaum borjuis (golongan menengah) mesti dihancunkan. Kapitahisme pada keadaah-keadaan tententu dalanl penjalanannya menjadi penghalang bagi kemajuan manusia. Pemenintah hendaklah dipegang oleh kaum bunuh untuk membentuk masyanakat banu. 8. Apabila kaum buruh mendinikan pemenintah diktaton buruh, barulah manusia benan-benan bebas dan mendeka. Ketika itulah keselamatan meliputi selunuh masyarakat. tiada lagi diancam oleh pepenangan dan tidak ada pententangan d~ antana kelas atau kasta. 7. Perkara yang dibentangkan oleh Manx dan Engels dalam
Manifesto Komunis itu yang mesti sampai kepada cita-cita dengan

jalan menggenakkan pertarungan kelas adalah sepenti benikut: 1. 2. 3. 4. 5. Memihikneganakan tanah-tanah dan menghapuskan hak milik individu. Memihikneganakan alat-alat pengangkutan dan menjadikan milik negana. Memiliknegarakan alat-alat pnoduksi dan kilang-kilang. Menghapuskan hak-hak pusaka (pewanisan). Merampas hanta benda orang-onang yang meninggalkan negeni dan yang mengadakan pententangan atau pembenontakan. Memusatkan jaminan kewangan di tangan negana melalui Bank Nasional dengan modal negana dan monopoli unusan penjaminan. Mewajibkan cukai berganda atas penghasilan.

6.

7.

Golongan mi menggelankan anutan itu sebagai sosialisme IImiah, untuk memindahkannya dan aliran-ahinan sosialisme penubahan terhadap teoni Marx supaya dapat dilaksanakan di Rusia, kerana teoni-teoni itujika dilaksanakanjuga mengikut asalnya akan membawa bencana ke atas Rusia. Oleh itu teoni ml dinamakan
Marxisme Leninsme.

Tentang sosiahisme yang dianuti oleh Panti Bunuh di England tehah ditenangkan dahulu. Fahaman itu benjalan dengan cara evo17

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

lusi tidak dengan revolusi, bertolak ansur tidak dengan cara kekerasan. Sosialisme Marxisme menggantikan ibadat kepada Allah dengan penghambaan din kepada masyarakat atau negana. Kehidupan ekonomi adalah ganti dan kehidupan akhinat. Pnoduksi sebagai ganti zuhud. Kilang dan ladang-ladang perusahaan sebagai ganti gereja. Ahhi-ahhi ekonomi sebagal gantm padeni. Begitulah setenusnya. Di dunia ml manusia mesti menjadi satu, tidak ada perbezaan antara bangsa, bahasa dan keluarga. Ketika dihapuskan hak milik di Rusia dan ditetapkan hak golongan atau kumpulan pada tahun 1919 bertukarlah nama sosialisme yang menjiwai nevolusi di Rusia pada tahun 1917 menjadi komunisme. Oleh sebab itu komunisme yang menentang kapitalisme dan demokrasi di Rusia adalah benlainan dengan sosialisme sedenhana yang mengambil jalan tengah. Komunisme telah menetapkan: 1. Hak milik harta benda di tangan umum. Tidak boleh orang perseonangan mempunyai sesuatu dan bebas menguruskannya untuk kepenluan penibadi. 2. Agama mesh dihapuskan, menjadi faktor kemundunan dan menjadi penghalang untuk produksi. Individu-individu yang menganutnya tidak mempunyai kepentingan padanya, cuma dia sebagai dadah sama sahaja dengan jenis dadah yang lain. Kalau sudah menagihnya benerti menosakkan bangsa. Tidak ada yang timbul darlpadanya kecuahi mahas, menyerah dini dan tidak menghadapi hidup mi dengan penuh semangat. Tujuan Terakhir dan Falsafah dan Tujuan Terakhir dad Islam Falsafah manusia hanya memikinkan hidup di dunia mi semata-mata. Jika ada kehidupan lain danipada kehidupan dunia mi tidak dapat lagi dicapai oleh fikiran manusia yang relatif dan tenbatas itu. Oleh sebab itu kadang-kadang mereka sebut tidak mungkin ada. Sebenannya bukan pengetahuan kita mengadakan yang ada menjadi ada, tetapi pengetahuan kita hanya mengajar yang sudah ada. Kalau pengetahuan kita sampai ke sana tahulah kita tentang adanya, tetapi sebelum sampai pengetahuan kita dia tetap 18

ISLAM DAN KEMISKINAN

ada. Oleh itu manusia makhluk yang lemah memenlukan wahyu untuk memahami kehidupan akhinat yang ghaib itu. Akal manusia mempunyai dua fungsi iaitu untuk memahami yang sedia ada yang dapat dicapai dan kedua untuk menenima pembenitahuan danipada Allah yang Maha Mengetahul. Sejarah kehidupan manusia bermula dan mati (tidak ada), dan kemudian kembali kepada Allah. Tidak ada seonang pun yang dapat mengelak danipada mati kerana mati sebagal suatu hakikat yang pasti dinasai oleh tiap-tiap yang hidup. Islam mengajankan supaya manusia memperolehi kebahagiaan yang nelatif di dunia dan kebahagiaan yang paling tinggi dan abadi di akhinat, lantanan kehidupan di dunia mi sekejap dan sedikit sahaja. Oleh sebab itu, selanas dengan norma akhlak yang muhia mulai dan iman sampai kepada budi pekerti yang balk adalah bertujuan untuk kebahagiaan di akhinat kelak. Demikianjuga dalam aspek hak mihik dan harta benda, dalam kehidupan dunia mm Allah s.w.t menjadikan dua perkana yang bententangan iaitu baik dan buruk, benan dan salah, hak dan batil begitulah setenusnya. Kedua-dua penkara itu tidak boleh bentemu. Kalau ada yang balk yang bunuk terjauh, kalau ada yang hak maka yang batih akan tersingkir, begitu puha yang sebaliknya. Oleh sebab itu hidup di dunia mi tidak pennah berhenti dani perjuangan dan pergolakan. Jikalau ingin benistirahat dani penjuangan yang tidak terhenti itu hanya di akhirat sahaja. Andai kata bunuh sudah menguasai bumi Allah mi benbagaibagai masalah tetap akan timbul. Mungkin Marx tidak dapat menggambankan apakah masalah yang akan timbul. Namun itu tidak bermakna masalah tidak ada. Dunia tetap dunia, dunia merupakan urutan gerak dan penistiwa yang tidak habis-habis, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang bangun, kadang-kadang rebah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ketawa dan kadang-kadang menangis. Begitulah setenusnya. Manusia bukan benda, begitu juga kebahagiaan bukan benda. Oleh sebab itu, kebendaan bukan boleh membawa kepada kebahagiaan. Kita hihat namai onang kaya raya hidup menana, dan kita hihat juga namai orang yang hidup sedenhana nampaknya bahagia. Kebahagiaan adalah sifat nohani yang dirasai oheh orang-orang 19

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

yang beniman kepada Allah, yang selalu menumpukan doanya kepada Allah s.w.t agan mereka diselamatkan dl dunia dan di akhinat. Maka, imanlah yang menjadi faktor yang penting untuk menyubunkan penasaan bahagia. Allah s.w.t yang menjadikan jiwa manusia. DiaIah sahaja yang dapat membenikan kebahagiaan kepada jiwa yang paling abstrak itu. Oleh sebab itu kebahagiaan tertinggi yang ditunggu adalah di syunga.
Wahai Tuhan kami kunniakanlah kepada kami kesejahtenaan di dunia dan kesejahteraan di akhinat dan hindankanlah danipada kami akan keazaban api neraka.

20

II
MUAMALAT (KIRA BICARA) JUAL BELl, KHIYAR, RIBA DAN SALAM
Pendahuluan Allah s.w.t. menjadikan umat manusia atas asas sahing penlu di antana satu dengan lain. Tidak ada seorang pun yang boleh hidup bersendinian tanpa bantuan dan orang lain. Ada onang yang mempunyal setengah alat-alat kemudahan sedangkan orang lain tidak memilikinya, ada setengah-setengah orang yang mempunyai bahan makanan sedangkan setengah-setengahnya tidak mempunyainya. Ada onang yang mempunyai kemahiran tetapi tidak ada modal, begitulah sebaliknya. Demikianlah sistem kehidupan atau sunnah Allah di dunia mm. Oleh yang demikian Allah s.w.t. telah memberi ilham kepada manusia agan bergaul dan salmng bentukan ganti sama ada bendabenda, atau faedah-faedah atau jasa-jasa antara meneka balk dengan cara jual beli, pinjam-meminjam, upah-mengupah, sewamenyewa, gadai-menggadam dan berbagai-bagai cara lagi yang dilakukan dalam kehidupan sehani-hani. Tujuannya semata-mata untuk memperkemaskan dan melicinkan urusan kehidupan supaya dengan jalan itu manusia dapat menghindarkan kesulmtan-kesuhitan yang timbul dalam kehidupan manusia dad semasa ke semasa. Oleh kerana Allah s.w.t. hendak memajukan kehidupan manusia menunut erti kata yang sebenan, maka Allah telah menetap21

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

kan bbenapa dasan yang dapat dijadikan panduan dan bimbingan oleh umat manusia. Dengan dasar-dasar itu dapatlah manusia mengatun cara hidup mereka menunut lunas-lunas yang balk agar mereka dapat melaksanakan corak kehidupan dan aliran tamadun yang dinedai Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah s.a.w. diutuskan ke dunia memang masyanakat Arab telah menjalankan berbagai-bagai cana kira bicana atau unusan hidup, lalu Rasulullah mengakui setengah-setengah cana meneka yang baik yang tidak bententangan dengan lunas-lunas Islam dan sebahiknya membatalkan setengah-setengah cara meneka itu, kenana tidak menepati kehendak Allah. Maka, mu amalat atau kira bicara Islam ialah menangkumi tukar-menukan antana barang atau sesuatu yang membenl manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bencucuk tanam, benkongsi dan sebagainya. Thai Bell Taknifnya: Tukar menukan suatu barang dengan barang atau wang mengikut cara-cara yang tertentu (aqad). Finman Allah:

Tenjemahan: Allah telah menghalalkanjual bell dan mengharamkan nba.


(,41-Baqarah, 2:2 75)

Terfemahan: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beliyang bendasankan suka sama suka.
(Al-Nisa, 4:29)

22

MUAMALAT (KIRA BICARA)JUAL BELl

Rukun jual belL I 2. 3.


-

Penjual dan pembeli Wang dan benda atau bnangan yang dibeli. Ijab dan qabul. dan pembeli: Syarat kedua-duanya:

Penjual

2.

i. Berakal, supaya kedua-duanya tidak tertipu. Onang yang gila atau bodoh tidak sah jual behinya. ii. Dengan kemahuan sendini yakni bukan dipaksa. iii. Keadaannya tidak membazir (pemboros); kenana harta onang yang membazir itu di tangan wahinya. iv. Baligh (cukup umur). Anak kecil tidak sah jual belinya, tetapm kanak-kanak yang sudah mengerti walhal belum sampal umur baligh, menunut pendapat setengah-setengah ulama bahawa meneka dibolehkan berjual bell tentang banang-banang yang kecil, kerana jika tidak dibohehkan sudah tentu akan timbul kesuhitan dan kesukanan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan agama Islam tidak sekahi-kahi mengadakan atunan yang mendatangkan kesuhitan kepada penganut-penganutnya. Wang dan benda yang dibeli: Syarat kedua-duanya: i. Suci. Benda atau barangan yang najis tmdak sah dijuah dan tidak boleh dijadikan hanta untuk dibehikan sepentm kulit bangkai yang belum disamak dan sebagainya. ii. Ada manfaatnya. Maka tidak boleh menjuah suatu benda atau banangan yang tmdak ada manfaatnya dan mengambil tukarannya dilanang juga, kerana tenmasuk ke dalam enti mensia-siakan hanta yang dmlarang di daham kitab suci. iii. Keadaan benda atau barangan itu dapat diserahkan. maka tidak sah menjual satu benda atau banangan yang tidak dapat disenahkan kepada pembehinya, Sepertilkan di dalam kolam atau sungai atau bunung di angkasa dan sebagainya. 23

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

iv. Keadaan benda atau barangan kepunyaan yang menjual atau kepunyaan yang diwakilinya. Sabda Rasuluhlah s.a.w (terjemahan): Tidak sah jual bell melainkan
pada ha rang yang dimilikt

v. Benda atau banangan itu diketahui oleh penjual dan pembehi dengan jelas tentang zat, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya supaya tidak menimbulkan kekelinuan kekecohan antana kedua-duanya. 3.
Ijab dan qabul: Lafaz yakni perkataan j/ab dan qabul (menetap dan menedma). Ijab perkataan, penjual seperti dia mengatakan Saya jualkan barang liii dengan hanga sekian, manakala qabul puha sepenti kata pembehi Saya tenima atau membeli banang tersebut dengan hanga seklan. Perkara mi adalah berdasarkan Hadith Rasulullah

saw.

Tenjemahan: Sesungguhnyajual beli hit sahjika suka sama suka.


(Riwayat Ibn Hi/than)

Sedangkan suka sama suka atau rela sama rela itu tidak tennyata diketahui melainkan dengan perkataan yapg menunjukkan kerelaan di antara mereka. Inilah pendapatJumhur (llama tetapi menunut pendapat setengah ulama seperti al-Nawawi, Mutawalli dan al-Baghawi mengatakan bahawa lafaz itu tidak menjadi rukun hanya menurut adat kebiasaan sahaja, apabila adat telah berlaku yang seperti itu dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup kerana tidak ada satu dalil yang terang untuk mewajibkan lafat ijab dan qabul. Thai BeIi yang Diharamkan 1. Jual benda-benda atau barangan yang haram adalah haram: Tiap-tiap hasilnya itu akan mendatangkan keburukan. Maka menjuah atau memperdagangkan benda atau barangan itu 24

MUAMALAT (KIRA BICARA) JUAL BELl

adalah hanam, misalnya babi, arak, candu dan makanan atau minuman yang diharamkan oleh syara atau patung dan sebagainya, kenana jika dibenarkan menjual dan memperdagangkan benda-benda atau barangan tersebut benmaknahah sama-sama membesankan maksiat atau menggalakkan onang lain menggunakannya atau membeni kemudahan kepada onang lain untuk menjalankan maksiat. Dalilnya Rasulullah s.a.w. bensabda:

~ r~~)j~i z~Jl~ ~JI

~-

J.3j 431

Tenjemahan: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melanang menjual anak, bangkai, babi dan patung-patung selepas itu baginda benkata: Sesungguhnya apabila Allah menghanamkan sesuatu maka diharamkan hanganya.
(Riwayai imam Ahmad, A/rn Daud)

2. Menepati dengan tujuan mi diharamkan onang Islam menjual benih keturunan yang ada di dalam alat jantlna binatang yang jantan atau benih keturunan binatang yang masih dalam nahim betina. Dalilnya:

Tenjemahan: Jabin meniwayatkan bahawa Nabi &a.w. melanang danipada menjual airjan tan.
(Riwayat Muslim dan al-Nasa,)

3. Islam melarang menjuah burung di udana atau ikan di daham air atau sebarang benda yang mengandungi makna penipuan. Ini diniwayatkan dalam Hadith Rasulullah saW. dan lainnya. 4. Islam melanang menjual buah-buahan di atas pokok yang masih putik dan belum sesuai untuk dimakan, kecuali setelah ma25

MANUSIA DAN ISLAM JILID Ill

sak atau sudah tua, kerana ada kemungkinan perbuatan itu akan inencetuskan perbalahan dan kezahiman. Dahilnya ialah:

Terjemahan: Ibn Umar meniwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah melanang menjual buah-buahan sehingga tennyata masaknya atau tuanya. (Hadill, mi diperserujui oleh Jtnain aI-Bukhari dan Muslim)

5. Islam melarang membeli banang yang sudah dmbehi oleh onang lain yang masih dalam masa khiar (pihihannya). Dahihnya sabda Rasulullah s..w.:

:~tLo4~J~ ii :i~~

L9;J;J)YA

if?.

Tenjemahan: Abu Hurainah benkata bahawa Rasulullah s.a.w. telah bensabda: Jangan menjual seonang akan suatu banang yang sudah dibeli oleh onang lainnya.

6. Islam melarang menghambat orang-onang dani desa di huar kota dan membeli banang meneka sebelum sampai ke pasan, dan meneka pada waktu itu belum mengetahui hanganya yang sebenarnya, kenana sikap mi boleh menugikan pihak penjual. Dalilnya:

Terjemahan: Ibn Abbas berkata: Bahawa Rasulullah telah bensabda. Jangan kamu menghambat orang-onang yang akan ke pasan di tengah jalan sebelum meneka sampai ke sana.

7. Onang monopoli $st dilaknat Allah: Walaupun Islam telah menjamin hak kebebasan kepada tiap-tiap onang tentang menjual, dan membeli senta pensaingan yang sihat daham perda-

26

MUAMALAF (KIRA BICARA) JUAL DELI

gangan, tetapi Islam mengutuk sikap pedagang yang memonopoli barang-banang keperluan rakyat tanpa memikinkan maslahat mereka itu, cuma semata-mata mencani untung buat din sendini, mamtu dengan cana menyimpan banang-barang keperluan rakyat di dalam kedai buat sementara untuk dinaikkan harganya dengan sewenangwenangnya, maka pedagang itu dilaknat Allah. Dalihnya Rasulullah tehah bensabda:

~L. ~I

~l:s ~ ~lkJl
1

Tenjemahan: Sesiapa yang monopoli banang makanan selama 40 malam, maka tenlepaslah ia danipada Allah dan Allah terlepas danipadanya.
(Riwayai Imam Ahmad, al-Haki,n dan al-Buzzar)

Tenjemahan: Tidak monopoli kecuali orang yang bensalah.


(Riwayal Imam Muslim)

Perkataan bensalah dalam Hadith mi bukanlah benmakna dosa kecil, bahkan penkataan benat yang kesan untuk mengknitik orang yang melakukan kesalahan besar. Demikian juga penkataan khati telah digunakan di dalam al-Quran di masa mengecam Firaun dan Haman dengan tentera-tentena mereka. Finman Allah:
~

l;$ L4,~,.j ~

-ft

ft.

Tenjemahan: Sesungguhnya Finaun dan Haman senta tentena-tentena mereka adalah bensalah.
(Al-Qasas, 28:8)

Junjungan kita telah membongkar rahsia hati kaum kapitalis atau kaum monopohi. Sabdanya:

27

MANUSIA DAN ISLAMJILID III

Tenjemahan: Hamba yang monopoli sangat bunuk, jika ia mendengan dengan kemunahannya (hanga banang)nescaya kecewa dan jika Ia mendapat dengan kenaikan hanga lalu ia suka.
(Disebuikan ole/i Ruzain dala,n kitabnya)

Jika kita siasat penjalanan pasar dan sikap pedagang-pedagang yang menjalankan usaha mereka untuk mencani rezeki, kita dapati meneka melakukannya dengan dua cana: Pertama: Pedagang-pedagang menyembunyikan banang-banang kepenluan asasi di dalam gudang (stor) sehingga ke waktu yang tertentu untuk dijualkan dengan harga yang tinggi Ketika pelanggan-pelanggan datang dikatakan barang-banang sudah habis dan apabila datang onang-onang yang sangat memerlukan barangbanang asasi dijualkannya dengan hanga yang berlipat ganda. Sikap seperti mi sikap yang melampaul batas. lnilah sikap kaum kapitalis yang tamak haloba untuk menjadi kaya raya dengan cepat. Kedua: Pedagang-pedagang yang mengimpont banang-barang kepenluan, lalu dijualnya terus-menerus dengan keuntungan yang kecil atau munasabah, kemudian diimport lagi dan dijualnya terusmenerus. Maka sikap pedagang seperti mi adalah dipuji kenana a membeni manfaat kepada orang ramal, dan ia dipuji oleh Allah. Sabda Rasulullah:
ft
_.,_#_.~.

ft

u~i. ~Ks~Jt, ~

Ul~JI

Tenjemahan: Pengimpont hit dibenkati dan yang monopoli (yang menyonok) itu dilaknatkan.
(Riwayw Jinain Alunad dan al-Tabran 0

8. Islam melarang jual beli menipu sama ada dalam unusan jual beli itu ada penipuan, baik dad pembeli atau dan penjual atau terhadap keadaan barangnya, sukatan atau ukurannya. Sabda Rasulullah s.a.w.:

28

MUAMALATIKIRA BICARA) JIJAL BELl

~~12~lc
-

Jut
:Jli ~

iCJlIleokY~)J

Terjemahan: Diniwayatkan dani Abu Hunainah: Katanya bahawa Rasulul/ah s.a.w. telah bensua dengan satu longgokan (timbunan) makanan yang hendak dijual, la/u baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu, tiba-tiba jarinya terasa basah, lalu dikeluankan janinya yang basah itu senta benkata: Apakah mi? Jawab titan punya makanan: Basah kenana hujan wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Mengapakah engkau tidak letakkan di atas supaya dapat dilihat onang? Kern udian beliau benkata lagi dengan ancaman tenhadap titan punya makanan tadi: Sesiapa yang mengecoh, maka Ia bukan umatku.
(Riwayai Iniam Muslim)

Dalam Hadith di atas ternyatalah bahawa menipu itu hanam yakni dosa besar dalam Islam dan perbuatan itu sangat dicela, kerana menyalahi dasan agama dan lunas-lunas kesusilaan serta penikemanusiaan. 9. Mengunangkan sukatan dan timbangan. Di antara corak penipuan dan kekecohan ialah mengurangkan sukatan dan timbangan. Oleh kerana perkana mnm selalu terjadi dalam dunia perniagaan, maka Allah s.wd. sangat memandang berat tenhadap masalah ml dan dijadikan satu danipada sepuluh pesanan yang tenmantap di akhir surat al-Anam. Firman Allah:

~i?2~i iLjt ~Ji; 3tiii~tj


Terjemahan: Dan sempurnakaniah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseonang dengan kewajipan melainkan sekadan kesanggupannya (Al-An am, 6:152)

29

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

~s-~j

~.

~JJ~

~kt

jj~ ~IcL~

Tenjemahan: Dan sempunnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik-baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhinat kelak).
(Al-lsra, /7:35)

Allah telah memperuntukkan satu surah dalam al-Quran ahKarim yang dinamakan dengan surah al-Mutaffifin (mengunangkan timbangan atau sukatan) untuk diteliti dan dinafi oleh kaum muslimin bagaimana akibat mereka di akhirat kelak. Oleh itu meneka perlu menyukat dan menimbang dengan betul. Firman Allah:
5

ft,_*

~-

~l

J(UQ

3}J~

~
~il

J~l,itiSThi~ ~Jil
j4_ .~

~
ft ,

J~j

;jJ

~Jyyt..

..lii~l jyla~lYui~raj;jJ ~J~l ~)~Ul ~

Terjemahan: Kecelakaan besan kepada onang-onang yang cunang (dalam timbangan dan sukatan). (laitu) meneka yang apabila menenima sukatan (gantang-cupak) dan onang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan (sebaliknya) apabila meneka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kunang. Tidakkah meneka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan? Pada hani (qiamat) yang amat besar (huru-hananya). Han bendini manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam.
(Al-Mutaff(fin, 83:1-6)

Khiyar (pilihan) Khiyar maknanya pilihan yakni boleh memihih antara dua: menenuskan aqad jual beli atau membatalkannya. Hikmat diada30

MUAMALAT(KIRA BICARA( JUAL DELI

kan khiyar ml ialah untuk menjaga kepentingan penjual dan pembell dengan memandangkan kemaslahatan masing-masing dengan halus supaya tidak terjadi penyesalan kelak. Khiyar atau pihihan itu ada tigajenis: 1. Khiyar majlis: Ertinya pembehi dan penjual boleh memilih antara dua perkara di atas sehama masa kedua-duanya masih tetap ditempat jual beli. Khiyar majlis mi dihanuskan dalam semua jual bell. Sabda Rasulullah saw. (terjemahan):
Dua onang yang benjualan harus memilih akan menenuskan jual beli meneka atau tidak, selama masa keduanya belum benpisah daripada tempat aqad.

i. Tempoh khiyan majhis habis apabila: Kedua-duanya memllih akan terus aqad. Apabila memihih salah seorang daripada kedua-duanya akan terus aqad, maka habislah pilihan dan pihaknya, tetapi pihak yang lain masih tetap. II. Dengan benpisab kedua-duanya dan tempat juah beli, erti berpisah menurut adat kebiasaan. Apabila adat menghukum bahawa keadaan kedua-duanya sudah benpisah tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau adat mengatakan belum berpisah masih terbuka pintu pihihan antana kedua-duanya. 2. khiyan syanat: Khiyan syarat maksudnya dijadikan syarat sewaktu aqad oleh kedua-duanya atau salah seonang sepenti kata penjual, Sayajual barang mi dengan harga sekian dengan syanat
pilihan dalam tempoh tiga han atau kit rang danipada itu

Khiyan syanat hanus dilakukan dalam segala jenis jual beli, kecuahi barang yang dapat ditenima di tempat jual beli seperti barang-banang yang nba. Tempoh pilihan syarat paling iama hanya tiga han tiga malam yang benmula dan waktu aqad. Dalilnya sabda Rasuluhlah s.aw.

o~ ~aj~cJua~ 31

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Terjemahan: Engkau boleh khiyan pada segala banang yang telah engkau beli selama tiga hani tiga malam.
(Riwayai I,na,n al-Buk/ian dan Muslim)

Benda atau banang yang dijual itu seperti dalam masa pihihan menjadi kepunyaan orang yang mensyaratkan pilihan, jika yang khiyar itu hanya salah seonang daripada meneka, tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan khiyan, maka barang itu ditawaqqufkan (ditangguhkan ketentuannya) sahaja dahulu (tidak dipunyal oleh seorang pun danipada keduanya). Jikalaujual behi sudah tetap banulah diketahui bahawa banang itu kepunyaan pembeli mulal dan masa aqad, tetapi jikalau jual bell tidak tenus, maka banang tetap kepunyaan penjual. Untuk menenuskan jual bell atau tidak hendaklah dilakukan dengan Iafaz yang jelas yang menunjukkan terus atau tidakjual beli itu. 3. Pilihan keaiban (kecacatan): Maksud pilihan yang ketiga mi, pembeli boleh memulangkan banang yang dibelinya apabila tendapat pada barang yang dibeli itu suatu kecacatan yang mengurangkan akan yang dimaksudkan pada barang itu atau mengurangkan harganya, sedang pada kebiasaannya banang seperti itu balk dan didapati kecacatan itu sudah ada tetapi pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah aqad, iaitu sebelum diterimanya. Dahilnya sabda Rasulullah s.aw. 411 L~Lo.t~
1ft

fta

t}~! 5k~-~ 31 I 4~P431

k.j1~L..JjJ

Terjemahan: (Aisyah) telah meniwayatkan bahawa seseonang lelaki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal bebenapa ketika dengannya, kernudian kedapatan bahawa budak hit ada cacatnya, la/u dikernukakannya penkana itu kepada Rasulullah s.a. w. Keputusannya dan beliau, budak itu dikembalikan kepada penjual.
(Riwayam J,na,n A/mad, AIm Daud dan al-Tinmizi)

32

MUAMALAT (KIRA BICARA)JUAL BELl

Riba Penkataan nba dalam bahasa Arab bermakna lebih atau bentambah. Pengertiannya dalam syara ialah aqad yang terjadi dengan penukanan yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menunut atunan syana atau tenlambat menenimanya. Jenis-jenis Riba Menurut setengah-setengah pendapat uhama, nba ada empat jenis: 1. 2. 3. 4.
Riba al-FadI ( J.-AAJI ) (menukarkan dua banang yang sejenis dengan tidak sama). Riba al-Qinad (~,al,)Jl(meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). Riba al-Yad ( jjl ) (benpisah dan tempat akad sebelum timbang tenima). Riba al-Nasiah ( ~JI ) (penukanan yang disyaratkan terlambat sahah satu dua banang).

Ada ulama yang membahagikan nba kepada tiga jenis sahaja iaitu: 1 Riba al-Fadh. 2. Riba al-Yad dan nba al-Nasiah. 3. Riba al-Qmnad tenmasuk nba al-Nasiah. Banang atau benda yang boleh berlaku nba ialah emas, perak dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan seperti garam Tindakan jual beli terhadap perkara yang di atas, kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras, maka di syaratkan dengan tiga syarat: 1. Tunai. 2. Timbang tenima. 3. Sama timbangan atau sukatannya. Akan tetapi berlainan jenisnya, satu il/ak ( Z1s ) nibanya seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya atau sukatannya, tetapi mesti dengan jalan tunai dan ada timbang 33

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

tenima. Kalau benlainan jenis dan illah nibanya sepenti perak dengan benas boleh dijual dengan apa cana sahaja seperti barangbarang yang lain yakni tidak disyanatkan suatu syanat daripada yang tiga itu. Rasuluhlah s.a.w. bensabda:
L~~~-th

:H

~ gj 4~J~ JI J~c~.La~
>LP~
U

Lt

~JL
~

~ ~

~L t.

Ca.ifl LIUL
~LJL ~Li~ 3

cLL~l )ts

L~~

Terjemahannya: Ubadah bin al-Samit meniwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bensabda: Ernas dengan ernas, perak dengan penak, gandum dengan gandum, syain dengan syain, korma dengan konma, ganam dengan gararn. hendaklah sama banyaknya. tunai dan timbang tenima, apabila benlainan jenisnya bo/eh kamu jual sekehendakmu, asalkan tunai.
(Riwayat Imamn Musli,n dun A/mad)

Pengharaman Riba Islam menghalalkan penanaman modal dengan jalan pendagangan atau penniagaan. Finman Allah:

k~~r~:
Tenjemahan: Wahaionang-onang yang beniman! Janganlah kamu makan (menggunakan) hanta-hanta kamu di antana kamu denganjalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan (jalan) perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antana kamu.
(al-Nisa, 4:29)

34

MUAMALAT(KIRA BICARA) JUAL BELl, KHIYAR, RIBA DAN SALAM

Dalam ayat yang lain Allah memuji onang yang menjelajah di dalam negeri atau di luan untuk tujuan penniagaan. Firman Allah:
~
~

LL

SJ;;t~iL.5~ ~

3~>t;;

Tenjemahan: Dan yang lainnya orang-onang yang musafir di bumi untuk mencari rezeki dan limpah kurnia Allah.
tAl-Muza,nmni/, 73:20)

Akan tetapi Islam menutup sebanang pintu ke ataS onang yang benusaha menanam atau melabunkan modalnya dengan cana nba. Maka, dihanamkan cara ml sama ada banyak atau sedikit. Islam mengancam kaum Yahudi yang mengambil nba waihal nba itu diharamkan ke atas meneka. Dalam surah al-Baqanah terdapat finman Allah:
-

I)

~,ft

5!.

Li?

y.~~SL~jiI

43lI,.&ft~.l.~tJt~C
~

~ 3~ 4j~1I ~

,j

3~th; 3J..U5~
Terjernahan: Wahal onang-onangyang beniman! Bentaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki nba (yang masih ada pada orang yang benhutang) itu, jika (benan) kamu onang-orang yang beniman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (penintah mengenai larangan niba itu), maka ketahuilah kamu: akan ada pepenangan dan Allah dan Rasul-Nya, (akibatnya kamu tidak menemui selarnat). Dan jika kamu bentaubat, maka hak kamu (yang sebenannya) ialah pokok asal hanta kamu (dengan yang demikian) kamu tidak benlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.
(Al-Baqarah, 2:2789)

yang

Setenusnya Allah mengisytiharkan perang ke atas golongan mengamalkam nba dan menerangkan penibahayanya ten-

35

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

hadap masyanakat. Sabda Rasullullah s.a.w.:

ai ~jU.

.*rA

~j,

li~

Tenjernahan: Apabila nba dan zina menjadi-jadi di sebuah kampung (negeni) maka sesungguhnya meneka telah membenankan meneka itu diazab oleh Allah.
(Riwayai a/-Kakim dan Abu Va a/i dengan sanadnyayang baik)

Sikap Islam terhadap pengharaman nba itu bukanlah persoalan banu, bahkan pengharam itu memang wujud dalam syariatsyariat Allah yang terdahulu, sehinggakan dalam syariat Yahudi ada tencatat (terjemahan):
Apabila saudana karnu benhajat hendaklah menanggungnya, jangan kamu meminta keuntungan dan faedah danipadanya.

Seterusnya dalam syaniat Nasrani ada tersebut dalam Injil


Luqa (tenjemahan): Buatlah kamu akan kebajikan dan ben pinjamlah tanpa menunggufaedahnya, maka pahala kamu adalah besan.

Akan tetapi ada penyelewengan yang telah berlaku dalam syaniat Yahudi selepas danipada itu iaitu perkataan akhuka ( ~Jy.i) itu ditafsirkan khusus kepada kaum Yahudi sahaja, dan dicatat dalam kitab Stfna Tathniyat al-Isytina yang bermaksud:
Bagi onang-onang using boleh kamu meminjamkan dengan nba, tetapi bagi saudanamu janganlah kamu pinjamkan denganjalan nba.

Hikmat Pengharaman Riba Islam memandang benat tenhadap nba dan menghanamkannya dengan cukup tegas dengan tujuan untuk mengawal dan memelihana kepentingan manusia seli ruhnya sama ada dad segi akhlak, kemasyarakat dan ekonomi,. Ulama Islam telah menyebut beberapa 36

MUAMALAT (KIRA BICARA) JUAL DELI

nahsia tentang pengharamannya. Di sini akan ditenangkan pendapat Imam al-Razi dalam kitab tafsinnya. Bahawa nba itu bermakna mengambil harta manusia tanpa ganti. Orang yang menjual mata wangnya sebanyak satu dirham dengan dua dinham bermakna pihak pengambil mendapat lebih satu dirham tanpa ganti (tukanan) pada hal harta manusia itu adalah keperluannya yang mutlak yang mempunyai kehormatan Ini telah dinyatakan dalam Hadith:

Tenjemahan: Kehormatan hanta manusia itu senupa dengan kehonmatan darahnya.

Maka mengambil hantanya tanpa gantian adalah haram sama seperti menghisap danahnya. 2. Bahawa berpegang pada nba boleh menghalangkan manusia danipada mencani nafkahnya dengan jalan membina, sebab pemakan nba yang membeni pinjam satu dirham mendapat satu dirham yang lebih dengan jalan dba Jadi Ia berasa senang mendapat yang lebih. Maka ia tidak perlu benusaha untuk beijuang mencani nafkah lagi sumbersumben kehidupan yang membina seperti menggunakan tenaga atau berdagang atau membuka perusahaan yang boleh mendatangkan faedah bersama kepada masyarakat. Maka, dengan demikian tenputuslah maslahat makhluk lain atau onang lain Sebagaimana telah makium bahawa dunia seluruhnya bengantung pada pendagangan, penindustnian, pertukangan dan pembinaan. 3. Riba boleh membawa terputus kebajikan di antana onang ramal dalam masalah pinjaman, kenana penghanaman niba boleh memperbaiki jiwa dan penasaan manusia, sebab peminjam itu mendapat balik wangnya tanpa lebih dan tanpa kurang. Sebaliknya jika dihalalkan niba benmakna

37

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

si peminjam yang mengambil satu dirham terpaksa membayar balik dua dinham. Ini membawa terputusnya nilalnilai kebajikan, tolong-menolong dan kenjasama di antana onang namal. Pendapat mi memang selanas dengan aliran ilmu akhlak.
4.
-

Menurut kebiasaan bahawa yang membenl pinjam itu onang kaya atau orang yang mampu manakala onang yang benhutang biasanya onang miskin atau onang yang tidak mampu. Maka orang yang mengharuskan nba itu benmakna membuka peluang kepada onang kaya untuk mengambil faedah danipada onang yang miskin dan lemah. Keadaan ml tidak selanas dengan kenahmatan Allah Yang Maha Pemunah lagi Pengasih. Rasulullah s.a.w. telah bensabda.

Tenjemahan: Jabir telah meniwayatkan bahawa Rasulullah telah melaknatkan onang yang makan nba, onang benwakil danipadanya, penulisnya dan dua saksinya.
(Riwayat Imam Muslim)

Jual Salam (Jual Bell Tempab) Salam entinya menjual sesuatu banangan yang tidak dihihat zatnya, hanya ditentukan dengcn sifat; banangan itu ada dalam peng akuan atau tanggungan si penjual. Misalnya kata si penjual, Saya
jual kepada kamu sebuah kereta banu jenis Pnoton Saga, 2300 cc, warnaputih, empatpintu, dengan hanta $13,000 ninggit Malaysia. lalu kata pembehi, Saya beli motokan dengan sifat-sifat tersebut dengan harga $13,000. Lalu dia membayan wangnya pada waktu

aqad itu, tetapi motokan belum ada. Jadi salam mi benmakna jual beli hutang dani pihak si penjual dan tunai dad pihak pembeli, sebab wangnya telah dibayan.

38

MUAMALATIKIRA RICARA) JUAL BELl

Rabsia Salam Onang yang menjalankan perusahaan sermng kali memenlukan wang untuk kepenluan penusahaannya, kadang-kadang ia menghadapi kesulitan untuk menjalankan perusahaannya kenana kekurangan wang atau modal. Padahal pihak pembehi sehain mendapat banangan yang sesual dengan kemahuannya berenti telah menolong akan kemajuan penusahaan saudananya. Maka untuk kepentingan tensebut Islam mengadakan peraturan Jual Salam. Rukun Salam: 1.

2.
3.

Penjual dan pembehi. Banang dan wang. Lafaz aqad.

Syanat Salam: I.

2.
3.

4.

5.
6.

Wang hanganya hendaklah dibayan di majlls aqad. Barangannya menjadi hutang ke atas penjual. Banangannya dapat diberikan atau disenahkan sewaktu penjanjiannya tiba, maknanya pada waktu yang dijanjikan biasanya barangan itu telah ada. Barangan itu hendaklah jelas ukunannya, balk dengan sukatan atau timbangan atau ukuran atau bilangan. ml menunut kebiasaan cana-cana menjual banangan semacam itu Diketahul dan disebutkan sifat-sifat barangannya satu pensatu. Disebutkan tempat menenimanya.
-

Dahil yang menunjukkan kehanusannya: Kata Ibn Abbas na. ketika Rasulullah s.a.w. datang ke Madinah baginda mendapati onang Islam di slum telah menempah atau mengeluankan buah-buahan semasa setahun atau dna iamtu mereka membayan tunai hanganya untuk mempenolehi buah-buahan selepas danipada setahun atau dua tahun. Maka baginda bersabda:

39

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

jjz~
Tenjemahan: Sesiapa yang ingin menernpah atau meng edan hendaklah ia mengikut sukatan tententu, tirnbangan tertentu dan tempoh yang tententu
(Riwayai al-Jama ak)

Maka, dengan penentuan Rasulullah saw. tentang sukatan, timbangan dan tenpohnya terhmndanlah segala perbalahan atau pensehisihan dan penipuan.

40

III
MUAMALAT (KIRA BICARA) INAN, SYARIKAT, AL-QIRAD AL-IJARAH, AL-JIALAH DAN GADAIAN
Perkongsian atau persyarikatan ada beberapajenis, tetapi yang hendak diterangkan di sini hanya dua jenis sahaja kerana dua jenis inilah yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Pensyarikatan (Perkongslan atau Titan) Harta Maksudnya: Aqad dan dua orang atau Iebih untuk bersyarikat (berkongsi) path harta yang ditentukan oleh keduanya dengan tujuan mencari keuntungan dan keuntungan itu untuk mereka yang berkongsi itu. Dalilnya sabda Rasulullah s.a.w.:

Terjemahan: Kekuasaan Allah (bantuan Allah) ke atas dua orang bersyarikat, selama mesa salah seorang tidak mengkhianati rakannya, apabila ia khianat make Allah melepaskan bantuan daripada keduanya.
(Riwayat al-Daruqaini)

41

MANUSIA DAN SLAM JILID III

Terjetnahan: Aku (Allah) pihak yang ketiga bagi dua orang yang berkongsi selama inasa seorang kongsi tidak ,nengkhianati yang lain. jika ia mengkhianatinya nzaka aku keluar daripada inereka.
(Tambaharl ml disebut oleh Ruzuin di dularn kutnpulannya (Jarninyu)

Sebagaimana yang dikatakan bahawa harus bagi tiap-tiap orang yang berminat melaburkan hartanya dengan cara persendirian terhadap sesuatu projek yang halal menurut syarak, dan harus bagi pemodal memberi modalnya kepada orang yang mahir atau mempunyai pengalaman untuk diselanggarakan dalam projek yang halal seperti (al-Mudarabah) dalam Fiqh Islam. Dalam Islam diharuskan beberapa orang pemodal menubuhkan syarikat dalam suatu projek yang halal sama ada dalam perindustrian perusahaan, perdagangan, pertukangan dan sebagainya. Sebab ada di antara projek itu yang memerlukan wang berjuta-juta ringgit dan betpuluh-puluh ahli teknik yang mahir seterusnya beratus-ratus atau beribu-ribu pekerja. Maka, modal perseorangan atau modal beberapa orang tidk mencukupi untuk mengendalikan projek-projek yang besar itu seperti projek besi waja, kelapa sawit, memproseskan bahan-bahan tempatanatau kilang kain. mi semua memerlukan modal yang banyak dan tenaga yang ramai. Maka menubuhkan syarikat atau perkongsian seperti itu selaras dengan dasar-dasar syarak yang suci. Firman Allah:

Terjemahan: Dan bantu-membantulah kamu di atas perkara kebajikan dan ketaqwaan.


(Al-Mu/dab, 5:2)

42

MUAMALAT INAN, SYARIKAT, AL-QIRAD, AL-LIARAB

Rukun-rukun persyarikatan (perkongsian): I. 2. 3. Lafazaqad. Orang yang bersyarikat. Pokok pekerjaan.

pada barang mi dan saya izinkan anda menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya. Maka jawab yang lain Saya terirna sepert: yang anda katakan itu.

Syarat-syarat Iafaz (sighah). Perkataan aqad hendaklah mengandungi erti izin untuk membelanja barangan syarikat, seperti dikatakan oleb salah seorang di antara keduanya, Kita bersyarikat

Syarat-syarat menjadi ahli perkongsian: 1. Orang yang berkongsi hendaklah orang yang berakal. 2. Baligh (yakni sudah sampai umur 15 tahun atau sebagaiL nya). 3. Merdeka dan dengan kemahuan sendiri tanpa dipaksa. Syarat pokok perkongsian: 1. Keadaan pokok (modal) hendaklah mata wang (emas dan perak) ata barang yang ditimbang atau disukat seperti beras, gula dansebagainya. 2. Kedua-dua barang pokcik itu hendklah dicampurkan sebelum melakukan aqad sehingga tidak dapat dibezakan antara kedua-dua bahagian barang itu. Pokok (modal) tidak mesti sama, tetapi boleh seseorang memben modal atau pokok (umpamanya) $10,000!-, dan yang lain memberi $15,000/- asalkan menurut persetujuan di antara kedua~ duanya. Keuntungan dan kerugian: Keuntungan dan kerugian hendaklah ditanggung bersama oleh ahli-ahli perkongsian mengikut nisbah dan persetujuan masing-masing, asalkan ada dasar keadilan di antara mereka. Syarikat Maksud syarikat kerja ialah dua orang pekerja atau lebih bermuafakat atassesuatu pekerjaan supaya kedua-duanya sama-sama 43

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

mengerjakan pekerjaan tersebut. Pendapatan atau upahan untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka, sama ada kepandaian kedua-duanya sama atau berlainan, seperti tukang kayu dengan tukang kayu, atau tukang besi dengan tukang simen. Begitu juga tentang pendapatan, sama atau tidak, menurut persetujuan antara mereka, hanya hendaklah ditentukan perbandingannya pada aqad. Hukum syarikat: Syarikat yang pertama syarikat man ( ~ij~.) yakni syarikat harta, ulama-ulama telah bersetuju mengatakan sahnya, hanya ada terdapat sedikit perbezaan faham tentang syaratsyarat dan cara-caranya. Akan tetapi yang kedua iaitu syarikat atau perkongsian kerja menurut mazhab Syafii kita tidak sah, tetapi mengikut mazhab yang lain boleh dan sah. Jika kita perhatikan betapa perlunya masyarakat dan perseorangan kepada perkongsian kerja mi, maka kita bersetuju dengan mazhab lain yang mengharuskan yang kedua

mi.
Al-Quad: Kerjasama antara Modal (Pokok) dan Tenaga Al-Qirad ( ~ ) laitu memberikan pokok atau modal dan seorang kepada seorang lain untuk memperniagakannya sedang keuntungannya untuk kedua-duanya mengikut peijanjian antara kedua-duanya pada waktu aqad, sama ada dibahagi dua atau dibahagi tiga. Dali! keharqsannya: Perkara mi telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. yang mengambil modal daH Sayyidatuna Khadijah Sewaktu beliau berniaga ke Syam dan ijma para sahabat mengatakan harusnya. Qirad memang telah dilakukan pada masa Jahiliyah kemudian ditetapkan oleh agama Islam. Allah sw.t. telah mengurniakan dan membekal bakat, daya dan tuah kepada manusia menurut kadar tertentu dengan penuh bijaksana dan hikmatnya yang tinggi. Banyak sekali kita lihat orang yang mempunyai pengalaman dan kepandaian tetapi tidak mempunyai harta yang cukup atau tidak mempunyai modal iangsung. Sebaliknya ramai pula kita dapati yang mempunyai harta atau modal yang banyak tetapi pengalaman yang sedikit atau tidak mempunyai pengalaman langsung. 44

MUAMALAT NAN. SYARIKAT, AL-QIRAD, AL-IJARAR

Jadi, mengapakah peluang yang baik mi tidak diambil dengan cara yang berharta atau pemodal memberi modalnya kepada orang yang mempunyai pengalaman atau kemahiran untuk diselenggarakan wangnya kepada satu projek dengan syarat diberi ganjaran terhadap wangnya dengan keuntungan yang tertentu dan begitu juga kepada penyelenggaranya. Dengan cara mi orang yang mempunyai kemahiran atau pengalaman mendapat faedah dengan wang modal, seterusnya pemodal sendiri dapat faedah dengan pengalaman orang lain. Dalam negara kita yang sedang membangun mi banyak projek yang besar yang hendak dilaksanakan dan semasa ke semasa. Projek-projek yang besar itu memerlukan modal yang banyak dan tenaga mahir yang ramai. Dalam negara kita mi ramai orang kaya tetapi mereka tidak mempunyai masa atau tidak berpengalaman untuk menguruskan modalnya. Mengapakah wang yang banyak itu tidak diselenggarakan oleh orang-orang yang mempunyai kepandaian dan kemahiran? Syariat Islam tidak melarang sama sekali untuk diadakan kerjasama antara modal dengan tenaga atau pengalaman, sebagaimana yang dikatakan dalam Fiqh Islam dalam bab al-Mudarabah atau al-Qirad. Islam menetapkan dasar yang adil dan konkrit terhadap kerjasama seperti mi dan Islam telah menetapkan syaratsyarat terhadap al-Qirad atau al-Mudarabak, iaitu tiap-tiap satu pihak pemodal dan pekeija hendaklah sama-saina menanggung, sSa ada untung atau mgi tentang kadar atau nisbah keuntungan dan kerugian itu terpulanglah kepada syarat-syarat peijanjian yang diadakan di antara mereka, sama ada separuh atau sepertiga dan sebagainya. Jadi corak kerjasama di antara dua pihak pemodal dan pekeija itu adalah kerjasama di antara dua orang yang setara, tiap-tiap satu pihak mempunyai bahagian dalam keuntungan dan begitulah seterusnya. Apabila mereka beroleh keuntungan, maka pembahagian kewangannya adalah menurut syarat-syarat yang ditetapkan pada masa aqad dahulu. Jika berlaku kerugian kedua-duanya sama memikul bebanannya. Jika ditetapkan dan awal lagi kepada pemodal (tuan empunxa wang) keuntungan yang tertentu yang teijamin dibayar tidak lebih 45

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dan tidak kurang, walaupun projek itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda, atau berlaku kerugian, maka sistem mi bertentangan dengan dasar keadilan dan juga betmakna berat sebelah kepada pemodal, sebaliknya menekan tenaga pekerja, seterusnya tidak selaras dengan undang-undang kehidupan yang ada pasang surut atau untung ruginya. Rukun Qirad: 1. Harta moda! (pokok) baik berupa wang ringgit atau lainnya keadaan modal hendaklah diketahuijumlahnya. Pekerjaan, iaitu perniagaan dan selainnya yang bersangkut dengan urusan perdagangan itu, barang yang hendak diperdagangkan begitu juga tempat, hendaklah tidak ditentukan hanya diserahkan sahaja kepada yang bekerja, apakah barangnya dan di tempat mana, asalkan menurut pandangannya ada harapan untuk mendapat keuntungan. Keuntungan, banyak keuntungan untuk yang bekerja hendaklah ditentukan sewaktu aqd iaitu peratus dan jumlah keuntungan, seperdtia atau sepertiga umpamanya. Yang mengeluarkan modal dan yang bekerja disyaratkan keadaan kedua-duanya seorang yang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang ditahan kuasa; al-hijr pJ..I)

2.

3.

4.

Al-Ijarab (Sewaan) Takrif al-Ijarah ialah aqad atas manfaat yang diniaksudkan lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang tertentu. Dalil keharusannya firman Allah:
~p -

.4-

3.~j5l~ ~

Terjernahan: Kemudian jika inereka rnenyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah untuk mereka upahnya.
(A/-Ta/aq, 65:6)

46

MUAMALATINAN, SYARIKAT, AL-QIRAD,AL-IJARAH

Sabda Rasulullah s.a.w.:

:-~~Ji j~J~ ~-~!

~-L & ~

j.,. ~

Terjemahan: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telahpernah berbekam kepada seorang dan baginda meinberi upah kepada tukang bekatn itu.
(Riwayal a/-Syaikhan)

Rukun al-Ijarab: 1. Yang mengupah dan yang mengambil upah dan syaratsyaratnya: i. Berakal. ii. Dengan kemahuan sendiri, tanpa paksa. iii. Keadaan kedua-duanya tidak bersifat membazir. iv. Baligh. 2. Upahan, disyaratkan keadaan upahan diketahui dalam beberapa hal: i. Jenisnya. ii. Kadarnya. iii. Sifatnya. Manfaat dan syarat-syaratnya: i. Manfaat yang berharga. ii. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mengambil upah. iii. Diketahui kadarnya dalam jangka masa seperti menyewa rurnah satu tahun dan sebagainya.

3.

Al-Jialah ( J(J-I Takrif al-Jialah iaitu minta kembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, seperti seorang kehilangan lembu dia berkata, Sesiapa yang boleh inendapat lembuku dan dikenibalikan kepadaku, maka aku bayarkan sekian ringgit.

47

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Rukun aI-Jialah: 1. Lafaz. Hendaklah kalimah lafaz itu mengandung erti izin kepada yang akan bekerja juga tidak ditentukan waktunya.

2.

3. 4.

Orang yang menjanjikan upahnya. Orang yang menjanjikan upahnya boleh dan yang kehilangan itu sendiri atau wakilnya. Pekeijaan (mencari barang yang hilang). Upahan. Disyaratkan keadaan upah sama ada wang ringgit atau barang yang tertentu.

Andai kata yang kehilangan barang berseru kepada umum,


Sesiapa yang mendapatkan barangku akan aku ben wang sekian.

Kemudian dua orang bekeija mencani barang tersebut sampal kedua-duanya berjaya mendapatkan barang itu bersama. Maka upahan yang dijanjikan tadi adalah berkongsi di antara keduaduanya. Penulisan Hutang-Piutang Hutang-piutang takrifnya: Memberikan sesuatu kepada Seseorang dengan perjanjian bahawa dia akan membayar balik dengan yang sama, seperti A berhutang kepada B $50!- ninggit untuk dibayar dalam masa dua bulan atau sebagamnya. Semangat tolong-menolong atau saling membantu dalam kehidupan adalah dipuji oleh Islam, sebab manusia di dunia mi tidak boleh hidup bersendirian, malah satu dengan lain saling perlumemerlukan. Oleh yang demikian Allah s.w.t. menggalakkan semangat saling membantu. Allah berfirman:

sI~&i;

~L;

Terjemahan: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan Untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu benolong-tolongan pada dosa (maksiat) dan pencerobohan.
(A/-Ma Mob, 5:2)

48

MUAMALAT NAN, SYARIKAT. AL-QIRAD. AL.UARAH

Sabda Rasulullah s.a.w.


0

o~,j
Terfemahan: Allah akan menolong hatnba-Nya selama hamba-Nya itu nzenolong saudaranya.
(Riwayal Imam Muslim)

Hukum memberi hutang mi pada amnya adalah sunat dan kadang-kadang menjadi wajib seperti membeni hutang kepada orang yang terlantan yang sangat-sangat memerlukan bantuan sedangkan orang lain itu kaya atau mampu memberi kepadanya. Memang disedani bahawa hal mi adalah satu danipada pekerjaan yang mulia dan sumbangan yang baik terhadap masyarakat, kenana tiap-tiap urang dalam masyarakat biasanya masing-masing berhajat kepada pertolongan dari yang lain. Memang kehidupan dalam dunia mi tidak tetap, selalu bertukar. Han mi mungkin kita senang tetapi besok mungkin kita susah, bulan mi mungkin beruntung dan bulan hadapan mungkin rugi, begitulah sebaliknya. Rasulullah bersabda:

Terfemahan: Tidak sempurna iman seseorang daripada Kamu sehingga ia mengasihi saudaranya (sama Islam) seperti yang ia mengasihi dirinya.

Rukun hutang-piutang: 1. Lafaz, seperti kata orang yang memberi hutang, Saya hutangkan mi kepada engkau. Jawab yang berhutang pula, Saya mengaku berhutang kepada engkau. Yang berpiutang (memberi hutang) dan yang berhutang. Barang yang dihutangkan.

2. 3.

Gadalan Taknif gadaian ialah satu barang yang dijadikan peneguhan (jaminan) kepercayaan dalam hutang-piutang. Barang itu boleh 49

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

dijual jikalau hutang tidak dapat dijelaskan, dengan syarat penjualan itu hendaklah dilakukan dengan adil (dengan harga yang herpatutan pada masa itu). Dalil keharusannya ialah Firman Allah:

Terjemahan: Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang her/empoh), sedang kamu tidak mendapatijurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang yang memberi hutang).
(Al-&iqarah, 2:283)

Rasulullah saw. bersabda:

Terjensahan: Riwayat dariAnas berkata: Rasulullah s.a.w. telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, lalu beliau berhutang syair (gandum) daripadanya (Yahudi) untuk keluarganya.
(Riwavat Imam Ahmad, al-Bazzar, al-Nasal dan selainnva)

Hadith mi menjelaskan kepada kita bahawa agama Islam membuka peluang yang luas dalam urusan hidup untuk bergaul dan mencari maslahat bersama di antara penganut Islam dengan yang bukan Islam. Ini selaras dengan risalah Islam, sebagai agama untuk semua bangsa dan semua umat. Orang Islam wajib membayar hak pemeluk agama lain yang hidup dengan damai dalam negara Islam, sama seperti yang dilakukan sesama Islam. Begitu juga tidak halal harta benda orang yang bukan Islam melainkan dengan cara yang halal terhadap sesama muslimin. 50

MUAMALAI INAN, SYARIKAr, AL-QIRAD. AL-IJARAH

Rukun Gadaian: 1. Lafaz, iaitu perkataan aqad seperti kata orang yang menggadaikan, Saya gadaikan benda mi kepada anda untuk hutangku yang sekian banyak kepada anda. Maka jawab orang yang memberi hutang, Saya terima gadaian mt Ada dua pihak iaitu orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai dan disyaratkan keadaan kedua-duanya mempunyai keahlian membelanjakan hartanya. Barang atau benda yang digadaikan iaitu tiap-tiap benda atau barangan yang boleh dijual bolehlah digadaikan dengan syarat benda atau barangan itu tidak rosak sebelum tiba masajanji hutang dijelaskan. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Apabila benda atau barangan yang digadaikan itu diterima oleh yang berpiutang, maka tetaplah gadaian, dan apabila telah tetap gadaian, maka orang yang mempunyai benda atau barangan tidak boleh menghilangkan miliknya dan benda atau barangan itu, sama ada dengan cara dijual atau dihadiahkan atau sebagainya kecuali dengan kebenaran yang berpiutang.

2.

3.

4.

Apabila rosak atau hilang benda atau barangan yang digadaikan di tangan orang yang memegangnya ia tidak perlu mengganti, kerana benda atau barangan gadaian ia adalah barang amanah (percaya-mempercayai) kecuali jika berlaku kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecuaiannya sendiri. Faedah Barang yang Digadaikan Orang yang empunya benda atau barangan tetap berhak mengambil manfaat atau faedah dan barangannya yang digadaikan, bahkan semua manfaatnya tetap menjadi kepunyaan pada tuan yang asal. La berhak mengambil manfaat barangan yang digadaikan itu, walaupun tanpa kebenaran daripada orang yang menenima gadaian, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya daripada barangan itu atau mengurangi harga barangan itu, tidak dibolehkan, melainkan dengan keizinan yang menerima gadaian, maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan menjual barangan 51

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

yang sedang digadaikan itu, begitu juga menyewakannya, apabila masa sewa-menyewa itu melewati masa gadaian. Sabda Rasulullah S.a.w.:

Terjemahan: Gadaian tidak menutup akan orang yang mempunyainya dan mendapat manfaat barang itu, faedahnya kepunyaannya dan dia wajib membayar dendanya.
(Riwayat al-Syafii dun al-Daru qaun)

Cuma yang memegang gadai boleh mengambil manfaat terhadap barang yang digadaikan dengan sekadar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

Terjemahan: Apabila digadaikan seekor bin-bin, maka orang yang memegang gadaian itu boleh minum susunya sekadar sebanyak makanan yang dibenikannya kepada bin-bin itu, maka jika dilebihkannya dad sebanyak itu, maka lebihnya itu menjadi nba.
(Riwayal Hammad Jbn Salmah)

52

Iv
MUAMALAT (KIRA BICARA) IKRAR, WAKILAN, WAQAF DAN WASIAT

Ikrar (Pengakuan) Takrif ikran ialah mengakui akan kebenaran sesuatu yang bersangkutan ke atas dirinya untuk onang lain, seperti seseorang itu berkata, Saya mengaku bahawa saya tenhutang kepada onang itu. Firman Allah s.w.t:

~Jj i%~

~i4:

Tenjemahan: Wahai onang-onang yang beniman! Hendaklah kamu menjadi onang-onang yang sen tiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menenangkan kebenaran) kenana Allah, sekalipun tenhadap dini kamu sendini.
(Al-Nisa, 4:135)

Menurut pendapat ahli tafsir bahawa saksi atau pengakuan ke atas din sendiri itulah yang dimaksudkan dengan ikrar atau pengakuan. Hikmatnya ialah untuk membuktikan kebenaran, melahinkan kejujuran dan kesucian hati serta menjauhkan din daripada pendustaan. 53

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Rukun Ikrar: 1. 2. 3. 4. Orang yang meugaku disyaratkan mempunyai keahlian tasannuf(bebas bertindak) dan dengan kemahuan sendiri. Orang yang diakui baginya ( 4JAL( ) hendaklah keadaan berhak memiliki sesuatu yang diakuinya. Hak yang diakui, disyaratkan keadaan hak, bukan kepunyaan yang mengakui pada masa ia berikrar. Lafaz. Syanatnya hendaklah menunjukkan ketentuan hak yang diakui.

Berkenaan dengan hak yang diakui tadi kalau semata-mata hal yang bersangkutan dengan Allah sahaja, seperti minum arak umpamanya, yang mengaku boleh menarik balik pengakuannya, umpama dia berkata sesudah ia mengaku, Saya sebenannya tidak minum anak. Apabila pengakuan itu sudah ditarik balik maka hukum keseksaan minum arak tidak dikenakan ke atasnya Akan tetapi, jika hak yang diakui itu hak manusia, pengakuan tidak boleh dibatalkan. Kalau hak yang diakui itu tidak jelas, maka hendaklah diminta penjelasan dan seterusnya penjelasan itu ditenim a. Wakilan Takrif wakilan ialah menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakan kepada orang lain supaya dikerjakan oleh wakil semasa hidupnya (yang mewakil). Hukum wakilan itu pada amnya adalah sunat, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa dan haram jika pekerjaan yang diwakilkan itu perkara yang haram di sisi syarak dan makruh juga pekerjaan itu makruh. Dalilnya firman Allah:

Tenjemahan: Maka, utuslah salah seonang dani kamu, membawa wangpenak kamu mi ke bandan.
(A/-Kahfi, /8. 19)

Maka utusan tersebut adalah mewakili bagi pihak mereka scm ua. 54

MUAMALAT IKRAR, WAKILAN, WAQAF DAN WASIAT

Rasulullah S.aw. bersabda:

~
Tenjemahan: Abu Hunainah benkata: Nabi sa.w. telah mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat fitnah, dan baginda telah membeni Uqbah bin Amir seekon kambing supaya dibahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat baginda
(Ri wayal Swam al-Bukhari)

Rukun Wakilan: 1. Al-Muwakk (orang yang memberi wakil) dan wakil Syarat kedua-duanya hendaklah masing-masing sah mengenjakan pekerjaan itu dengan sendininya. Tiap-tiap pekerjaan atau urusan yang boleh dikerjakannya sendiri bolehlah dia memberi wakil kepada yang lain untuk mengerjakannya atau mengunuskannya. Oleh itu anak yang kecil atau onang gila tidak sah metnberi wakil dan menjadi wakil. 2. Pekerjaan atau urusan yang diserahkan dengan syanat: i. Oleh kerana pekenjaan atau urusan itu boleh digantikan oleh orang lain, maka tidak sah berwakil untuk mengerjakan sembahyang dan sebagainya. ii. Pekerjaan itu telah menjadi hak atau kepunyaan yang memberi wakil pada waktu ia berwakil. Oleh sebab itu tidak Sah berwakil menjual barang yang belum dimiliknya. iii. Keadaan pekenjaan itu diketahui. 3. Lafaz atau sifat: Lafaz itu hendaklah perkataan yang me~ nunjukkan kerelaan yang memberi wakil sepenti katanya, Saya wakilkan atau Saya senahkan kepada anda untuk mengenjakan perkana mi. Akan tetapi tidak disyaratkan lafaz qabul (terima) kerana wakilan adalah termasuk ke dalam hukum membolehkan sesuatu seperti membolehkan 55

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

makan makanan kepada orang yang hendak makan makanan itu. Perlu diingat bahawa wakil tidak berhak memberi wakil kepada orang lain kecuali dengan kebenaran daripada orang yang memberi wakil itu. Wakilan adalah aqad yang tidak mesti terus-menerus yakni yang memberi wakil dan wakil boleh memberhentikan perwakilan antara kedua-duanya apabila dikendaki dalam sebarang waktu. Wakil adalah seorang yang dipercayai dan pihak yang memben wakil, oleh kerana itu apabila rosak atau hilang sesuatu yang diwakilkan, maka wakil tidak wajib menggantinya, kecuali jika ia cuai. Pihak wakil tidak boleh menjual atau membeli melainkan dengan wang dan harga yang munasabah pada masa itu dan dia tidak boleh menjual dengan kerugian yang banyak. Begitu juga dia tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepada din sendini. Waqal Taknif waqaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya yang boleh diambil manfaat daripadanya untuk diberikan kepada jalan kebajikan. Dalilnya firman Allah s.wd.:

Tenjemahan: Dan benbuat kebajikanlah kamu moga-moga kamu mendapat kemenangan.


(A l-Haj, 22:77)

Firman Allah lagi:


5_5fi___. ft

j;- ;~1ft)~ ~>i

Tenjemahan: Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempunna) sebelum kamu denmakan sebahagian dan apa yang kamu sayangi.
(A Ii !mran, 3:92)

so

MUAMALAT IKRAR. WAKILAN, WAQAF DAN WASIAT

Sabda Rasulullah (s.a.wj:

~L~

S 4~

Tenjemahan: Abu Hurainah berkata bahawa Nabi s.a.w. bensabda: Apabila mati seseonang mukmin tenputuslah amalannya kecuali tiga penkana: Waqaf atau sedekah yang benkekalan, atau ilmu yang benguna (sama ada dengan kitab atau munid-munid yang melanjutkan ilmu gununya) atau anak yang salih yang bendoa untuk ibu bapanya.
(Riwayul al-fama ah kecuali al-Bukhari dun Thn Majah)

Menunut Hadith di atas tennyatalah bahawa waqaf itu mempunyai ganjaran yang besar yang lebih besar daripada sedekah biasa, kenana pahala waqat itu akan kekal berterusan selama barang itu masih berguna kepada masyarakat dan orang ramai. Institusi waqaf mi telah membeni sumbangan yang besan kepada masyanakat Islam pada setiap masa dan semua peringkat. Buktinya negeri-negeni Islam di Asia Barat dan negeri-negeni Islam yang!ain dalam dunia mi telah mendapat manfaat yang besan danpada institusi waqaf. Oleh itu, kaum muslimin yang mampu membuat waqaf hendaklah mendampingkan din kepada Allah dan benbakti kepada masyanakat. Rukun Waqaf: 1. Onang yang berwaqaf dengan syanat: i. Berwaqaf membuat kebaikan walaupun bukan Islam. ii. Dengan kehendak sendini dan tidak sah kerana dipaksa. 2. Benda yang diwaqafkan dengan syanat: i. Hendaklah kekal zatnya yakni ketika diambil manfaatnya zatnya tidak nosak, seperti sekolah, rumah dan tanah. 57

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

ii. Kepunyaan yang membeni waqaf. Tempat berwaqaf (yang berhak menenima hasil waqaf itu). Kalau berwaqaf kepada onang yang tententu disyaratkan onang yang benhak menenima hasil waqaf itu onang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah waqaf kepada anak yang masih dalam kandungan nahim ibu, begitu juga waqaf kepada sahaya. Waqaf untuk kebajikan am. 4. Lafaz waqaf sepenti kata onang yang membeni waqaf, 3.
Saya waqajkan ladang saya mi kepada onang-onang miskin. atau Saya waqafkan bangunan mi untuk kediaman pelajan-pelajan dan sebagainya.

Beberapa Syarat Waqaf: 1. Waqaf benkuatkuasa selama-lamanya, iaitu waqaf tidak dibataskan dengan waktu. Maka jika seseonang itu benkata, Saya waqajlcan mi kepadafakmn miskin dalam masa dua tahun, maka tidak sah, kenana tidak benkekalan. Waqaf benlaku dengan tunai dan tidak ada khzpan (pilihan) bensyanat, kenana waqaf benmakna pemindahan milik pada waqaf itu. Jika disyanatkan khiyar atau dia benkata,
Kalau saya datang saya waqa/kan mi kepada sekolah itu. Waqaf semasa mi tidak sah, kenana tidak bensifat

2.

tunai, kecualijika dihubungkan dengan mati, seperti seseonang itu benkata, Saya waqaj7can ladang getah saya kepada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia sesudah saya mati, maka lafaz mi menjadi

3.

wasiat bukan waqaf. Hendaklah waqaf itu ditenangkan kepada onang tertentu atau pihak tertentu yang menenima waqaf itu. Jika ia benkata: Saya waqafkan numah mi, tidak sah, kerana tidak ditenangkan kepada siapakah atau pihak manakah numah itu diwaqafkan?

Wasiat Taknif wasiat ialah benpesan tentang sesuatu kebajikan yang akan dijalankan sesudah seonang meninggal dunia. Wasiat hukum58

MUAMALAT IKRAR, WAKILAN, WAQAF DAN WA5IAT

nya Sunat. Dalilnya finman Allah:

Terjemahan: (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati.
(Al-Nisa. 4:11)

Sabda Rasulullah (s.a.w4:

Tenjemahan: Tidak ada hak seonang muslim yang mempunyai sesuatu, yang layak diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya ditulis di sisi kepalanya.
(Riwayal al-Syaikhan)

Rukun Wasiat: 1. Orang yang benwasiat disyanatkan keadaannya bensifat mukallaf dan berhak membuat kebajikan serta dengan kehendaknya sendini. 2. Onang yang menenima wasiat hendaklah menggunakan benda atau banang yang diwasiatkan itu untuk sesuatu yang bukan maksiat, sepenti untuk maslahat umum umpama membuat masjid, sekolah dan sebagainya. Akan tetapi, jikalau diuntukkan kepada yang tertentu hendaklah ditambah syanat yang bensifat seorang yang boleh memilikinya. 3. Sesuatu benda atau banang yang diwasiatkan itu disyanat keadaannya dapat berpindah milik dad seorang kepada onang lain. 4. Lafaz wasiat hendaklah dengan penkataan yang boleh difahami untuk wasiat. 59

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Beberapa Perkara Penting tentang Wasiat 1. Sebanyak-banyak wasiat hanya satu pentiga selunuh hanta, tidak boleh lebih kecuali apabila diizinkan oleh sekalian ahli wanith sesudah mati onang yang benwasiat. Sabda Rasulullah saw.:

~
~SLIth

-~

iii

r.L~

3~

Tenjemahan: Dani Ibn Abbas, beliau benkata: Alangkah baiknya jika manusia mengunangkan wasiat meneka dani saw pentiga kepada satu penempat, maka sesungguhnya Rasulullah saw. telah bensabda: Wasiat itu satu pentiga sedangkan satu pentiga itu sudah banyak.
(Riwayat al-Bukhari dan Musli,n)

2. Wasiat tidak dibolehkan kepada onang yang menenima puSaka dan tidak sah kepada ahli wanith. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Tenjemahan: Tidak sah wasiat kepada wanis.


(Riwayat jima orang ahli Hadith melainkan al-Nasai)

Wasiat yang tensebut di atas ialah yang benkaitan dengan hanta benda, tetapi jika wasiat itu ada berkaitan dengan hak kekuasaan atau tanggungjawab yang akan dijalankan selepas ia meninggal dunia seperti seonang benwasiat kepada seonang yang lain supaya ia membayan hutangnya kelak, atau mendidik anaknya atau mengunuskan benda-benda yang dipinjam untuk dikembalikan kepada tuan asalnya. Hak kekuasaan yang disenahkan hendaklah berupa hanta benda. Hak kekuasaan yang tidalc benupa hanta tidak sah diwasiatkan, sepenti untuk mengahwinkan anaknya, kenana kekuasaan wall setelah ia meninggal dunia telah benpindah kepada wali yang lain menurut tertib penwalian yang tenmaklum dalam kitab fiqh Islam. 60

MUAMALAT IKRAR. WAKILAN, WAQAF DAN WASIAT

Disyanatkan keadaan orang yang disenahkan untuk menjalani wasiat yang akhin mi enam penkana: I. Islam, yakni orang yang akan menjalankan wasiat itu hendaklah benagama Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Mendeka; bukan hamba sahaya. 5. Amanah. 6. Cekap menjalankan urusan mengikut apa-apa yang di-, kehendaki oleh yang berwasiat. Syanat-syanat tensebut penlu kenana penyenahan itu adalah penyenahan tanggungjawab yang hendak dilaksanakan dengan tegas, jujun dan membina.

61

v
MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM
Tiap-tiap pemilik dalam Islam hendaklah menepati lunaslunas agama baik dan segi cara mendapat kekayaan dan cara membelanjakannya, dan kedua-duanya ada dua segi iaitu positif dan negatif yang akan ditenangkan kelak- Pemilik hanta hendaklah mengawal cana pelabunan dan cana-cana perbelanjaan demikian juga ditetapkan cana-cana yang halal untuk mendapat kekayaan. Jika ia tidak mematuhi cana-cana tensebut ia dianggap bendosa dan bensikap zalim yang akan dikenakan balasan yang setimpal di akhinat kelak. Sebaliknya, jika ia mematuhi cara-cana Islam, maka ia mendapat kebahagian di dunia seterusnya mendapat ganjanan di akhinat. Untuk menyampaikan kepada matlamat Islam iaitu kesejahtenaan di dunia dan akhinat hendaklah ada kenajaan yang mengawal masyanakat Islam untuk mentadbin segala unusan agama dan keduniaan, kenajaanlah yang akan menjalankan kuatkuasanya supaya tiap-tiap nakyat mematuhi semua disiplin atau undang-undang Islam satu pensatu. Kewajipan Pemilik Harta Pentama: Harta hendaklah dilabur jika harta itu termasuk dalam sumben pnoduksi. Tanggungjawab utama bagi pemiik harta hendaklah benusaha dengan sedaya upaya untuk pelabunan yang diharuskan syara demi menjamin keperluan din sendini dan keluanga 62

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

yang di bawah tanggungannya tanpa menosakkan kepentingan masyarakat. Agama Islam benlainan danipada setengah-setengah agama lain kenana Islam membenci kemiskinan. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Terjemahan: Kemiskinan itu hampin-hampin membawa kekufuran.

Onang muslim yang lebih benjaya di dunia dan di akhinat ialah onang yang lebih teguh ekonominya untuk kepentingan did sendini dan membeni sumbangan kepada masyanakat, bahkan urusan ibadat yang menjadi rukun agama sepenti zakat, haji dan kebajikan am yang lain tidak boleh ditunaikan tanpa mempunyai wang ringgit, cuma cana mendapat wang ninggit dan pelabunan itu hendaklah menepati dengan cana yang diharuskan syana. Tiap-tiap pemilik yang membekukan hantanya dalam jangka waktu yang lama tanpa pelabunan yang boleh mendatangkan faedah tenhadap dini sendini dan masyanakatnya dikina bendosa, sebab sikap pembekuan wang dengan sengaja dan dalam jangka waktu yang panjang bermakna mengingkani nikniat-nikmat Allah yang dikunniakan kepada manusia; kunniaan berupa hanta benda. Kedua: Zakat. Taknifnya ialah mengeluankan sebahagian hanta tententu tenhadap golongan tertentu dengan syanat-syarat yang tertentu. Zakat merupakan kewajipan tiap-tiap orang Islam untuk menjamin kepentingan golongan-golongan yang miskin atau yang tidak mampu dalam masyarakat. Apabila ada onang yang enggan mengeluarkan kerajaan boleh mengambilnya dengan paksa. Sikap enggan itu merupakan suatu gejala bunuk yang akan menuntuhkan Islam. Zakat mempunyai dua tujuan. Pentama, untuk membensihkan nohani pengeluarnya. Kedua, untuk membensih dan membenkatkan harta kekayaan pendeknya ia mengandungi matlamat nohani dan segi ibadat dan matlamat ekonomi dan segi masyanakat itu memupuk penasaan timbang nasa dan penpaduan kemasyarakatan. 63

MANLJSIA DAN ISLAM JILID III

Ketiga: Membelanjakan hanta kepada jalan Allah. Membelanjakan hanta pada jalan Allah membawa pengentian yang lebih luas danipada zakat, kenana zakat mengeluarkan sebahagian tententu bagi harta tententu kepada golongan yang tententu, sedangkan membelanjakan harta pada jalan Allah ialah sumbangan yang dikeluarkan oleh pemilik kepada jalan Allah yakni jalan kebajikan umum bagi masyanakat. Diniwayatkan danipada Rasulullah s.a.w.:

~&)

L5

JLJ(

LS~

Tenjemahan: Sesungguhnya bagi hanta itu hak kewajipan selain zakat.

Kemudian baginda membaca ayat:

;i3~~ii4
L}~

~ ~wCi~j

~ H ~ ~j ~CLJ~ ~i3~~3~1L~ i~i-~jc; ~L~ji~4t;


~-~

Tenjemahan: Bukanlah penkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke anah timur dan banat, tetapi kebajikan itu ialah beniman seseonang itu kepada Allah dan han akhinat, dan segala malaikat, dan segala kitab, dan sekalian Nabi dan bendenma seseonang itu dengan hantanya sedangkan ia menyayanginya. kepada kaum kenabat dan anakyatim dan onang-onang miskin dan onang-onang yang tenlantan dalam penjalanan dan kepada onang-onang yang meminta dan untuk memendekakan hamba-hamba abdi dan mengenjanya seseonang akan .cembahyang senta mengeluankan zakat.
(AI-Baqarah: 21:177)

Ayat suci menjelaskan perbezaan di antana al-infaq ft sabilillah yakni membelanjakan hanta pada jalan Allah, zakat dan 64

mi

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

sembahyang, yang dengan jelas menunjukkan pengentian yang tidak sama di antana zakat dengan al-infaqfi sabilillah. Jadi, keduaduanya dikina kewajipan atau tanggungjawab dalam Islam. Banyak ayat al-Qunan al-Kanim yang mengangkatkan danjat onang yang benbelanja pada jalan Allah di tempat yang tinggi. Tujuannya ialah untuk menjamin keselamatan masyarakat, Finman Allah:

ti~~

LU

Tenjemahan: Hendaklah kamu membelanjakan padajalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan dini ke dalam kebinasaan.
(A I-Baqarah: 21:195)

Ayat mi menyatakan bahawa membelanjakan hanta pada jalan Allah itu boleh menghindankan masyarakat dan kebinasaan, ayat yang lain pula ada menyatakan pensamaan tanaf di antana membelanjakan hanta pada jalan Allah dengan kewajipan mempentanungkan jiwa untuk jalan Allah, bahkan disebut membelanjakan harta pada jalan Allah itu sebelum danipada mempentanungkan jiwa. Finman Allah:

Tenjemahan: (Jaitu) kamu beniman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu benjuang membela dan men egakkan agama Allah dengan hanta benda dan din kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenannya).
(Al-Saf, o1:11)

ti4~

~I;-; ~
65

)jl~j

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Sesungguhnya orang-onang yang sebenarbenannya beniman hanyalah onang-onang yang pencaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian meneka (terus pencaya dengan) tidak nagu-nagu lagi. senta meneka benjuang dengan hanta benda dan jiwa meneka pada jalan Allah, meneka itulah onang-orang yang benan (pengakuan imannya).
(Al-Hujurat, 49.15)

~.-~4U ~ 4~ i

Tenjemahan: Onang-onang yang beniman dan benhijnah senta benjihad pada jalan Allah dengan hanta benda dan din meneka, adalah lebih tinggi danjatnya di sisiAllah.
(A1-Taubah, 9:20)

Akan tetapi kemahuan onang Islam di sini tidak bebas dalam semua keadaan, Allah mewajibkan meneka benbelanja pada jalan Allah demi untuk kepentingan masyanakat Islam. Maka, pihak pemenintah yang mewakili pihak masyanakat benkewajipan untuk melaksanakan pengajanan moral mi yang selanas dengaft kuatkuasa kenajaan yang dibeni kepencayaan oleh nakyat. Apabila nakyat lalai atau enggan membeni sumbangan padajalan Allah atau pembenian meneka tidak mencukupi dengan kehendak atau kepenluan masyanakat, maka pihak pemenintah bolehlah memungut mengikut kadan yang setimpal tenhadap hanta benda onang-onang yang mampu untuk memenuhi kepenluan masyanakat. Inilah yang menjadi dasan bagi cukai yang dipungut oleh kerajaan di samping zakat. Beberapa Aspek Negatif dalam Pembelanjaan Hat-ta Pentama: Pemilik hendaklah menghindankan kemudanatan pada masa menggunakan hantanya. Tiap-tiap onang pada masa menggunakan hantanya mestilah menjauhi sama sekali kemudanatan yang boleh menimpa kebunuk66

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

an tenhadap hanta benda onang lain atau mendatangkan bahaya tenhadap maslahat umum. Kewajipan mi tenkandung dalam sabda Rasulullah sa.w.:

Terjemahan: Tidak ada kemudanatan atau tidak dim udanatkan di dalam Islam.

Pninsip mi banyak sekali dapat digunakan oleh kenajaan untuk menghindarkan bahaya dalam masyanakat atau negana sepenti menguatkuasakan undang-undang membayan ganti nugi atau undang-undang keseksaan yang digunakan oleh orang yang melibatkan kemudaratan tenhadap onang lain. Pninsip mi benmaksud supaya dielakkan kemudanatan dan kemudanatan pula menangkumi bahaya umum dan khusus. Ini juga benmaksud menolak kemudaratan sebelum danipada benlaku dengan cana mengawalnya atau menghilangkannya selepas danpada benlaku. Kedua: Kewajipan terhadap cana pelabunan wang atau hanta. Untuk melaksanakan tujuan kebahagiaan bensama, maka dihanamkan ke atas setiap muslim melabunkan liantanya dengan cana nba atau penipuan dalam kina bicana atau dengan cana monopoli. Memang nba menjadi perkana biasa bagi sistem pelaburan modal dalam kemajuan kebendaan yang ada pada masa sekanang mi, di sini cukuplah diterangkan tiga jenis sahaja yang mustahak iaitu niba, penipuan dan monopoli. i. Islam menghanamkan penganutnya melabunkan hanta melalui sistem nba. Riba itu sangat lumnah sebelum danipada kemunculan Islam sama ada nba konsumsi dan pinjaman pnoduksi. Memang sistem nba mi menjadi tunjang ekonomi pada zaman Jahiliyah dan sistem-sistem ekonomi di negana-negana kapitalis sekanang. Islam bentindak menunit pninsip-pninsip akhlaknya dengan cana benansun-ansun untuk menghindankan penyakit yang teruk itu. Cana benansun-ansun itulah yang mendatangkan kejayaan kepada Islam untuk bentindak tenhadap suatu penyakit masyanakat. Ayat 67

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pentama ditununkan ialah finman-Nya:

~ aJ;i3L;a~~-i L44 ~ji~j


Tenjemahan: Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pembenian atau tambahan yang kamu benikan, supaya bentambah kembangnya dalam pusingan hanta man usia. maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pembenian sedekah yang kamu benikan dengan tujuan menghanapkan kenedaan Allah semata-mata. maka meneka yang melakukannya itulah orang-onang yang beroleh pahala bengandaganda.
(Al-Rum, 30:39)

Ayat mi sebagai nasihat yang menjelaskan unsun negatif iaitu niba tidak mempunyai ganjanan di sisi Allah, dan tidak dikatakan bahawa Allah akan menyediakan bala~antenhadap pemakan nba. Kemudian benpindah kepada peningkat yang kedua yang membeni pengajanan dan itiban yang disalunkan oleh al-Qunan tentang pembawaan hidup kaum Yahudi. finman Allah:

.Z

:-~ Cqu~U j~

~-~e

Tenjemahan: Maka disebabkan kezaliman yang amat besan dani penbuatan onang Yahudi, Kami hanamkan atas meneka makanan yang baik-baik yang pennah dihalalkan bagi meneka, dan disebabkan meneka banyak menghalang man usia dani jalan Allah. Dan juga (disebabkan) meneka mengambil niba pada hal meneka telah dilanang melakukannya, dan (disebabkan) meneka memakan hanta onang dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya). Dan

68

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

(ingatlah) Kami telah menyediakan bagi onang yang kafir di antana meneka azab seksa yang tidak tenpeni sakitnya.
(A/-Nisa, 45:1601)

Ayat-ayat tensebut menyatakan dengan isyanah bukan dengan nas yang tenang, kemudian berpindah kepada peningkat yang ketiga iaitu kehanaman niba yang banyak yang benlipat ganda. FinmanNya:

t~)-~~iSi~ ~ici3Tenjemahan: Wahai onang-onangyang beniman! Janganlah kamu makan atau mengambil niba dengan benlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bentaqwa kepada Allah supaya kamu benjaya.
(A/i Imran, 3:130)

Pada akhin sekali benpindah kepada peningkat yang keempat yang menyatakan pninsip-pninsip akhlak tentang pensoalan niba yang dilanang dengan tegas tenhadap apa-apa faedah yang lebih danipada modal wang, finman-Nya:
~

i,

.,

j~

au

,~u ~u;

:,J~ii~JL

Tenjemahan: Wahai onang-orang yang beniman! bentaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (janganlah menuntut lagi) saki-baki niba (yang masih ada pada onang yang benhutang) itu, jika benan kamu onang-onang yang beniman. Oleh itu, kalau kamu tidakjuga melakukan (penintah mengenai lanangan nba itu), maka ketahuilah kamu, akan adanya pepenangan dani Allah dan Rasul-Nya

69

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

(akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bentaubat, maka hak kamu (yang sebenannya) ialah pokok asal hanta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak benlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.
(AI-Baqarah. 2:278-9)

Oleh Sebab mernandangkan nba itu telah menjadi begitu kuat kedudukannya dalam stnuktun ekonomi sekanang di negaztnegana bukan Islam dan negana Islam sendini maka pakan-pakar ekonomi dan ulama-ulama Islam mestilah mengatasi pensoalan itu untuk mengganiskan sistem ekonomi yang benjiwa Islam guna mengambil tempat sistem sekanang yang nata-nata benjalan atas dasar nba di samping mengawal kepenluan ekonomi masyanakat supaya benkembang maju tanpa penindasan. ii. Setiap musim dihanamkan melakukan penipuan dalam kina bicana. Sabdanya Rasulullah s.a.w:

Tenjemahan: Sesiapa yang menipu tidak tenmasuk ke dalam kalanganku. Sabda Rasulullah s.aw.
(Riwayat sebahagian ,4h/i Sunan)

Tenjemahan: Penjual dan pembeli ben/zak pilihan, jika kedua be~kaitbenan dan menenangkan dengan jelas nescaya dibeni berkat tenhadap jual beli meneka dan juga meneka menyembunyikan benbohong nescaya dihapuskan kebenkatanjual beli meneka.
(Riwayat sebahagian Ah/i Sunan)

Setiap muslim janganlah menipu dalam kina bicana atau jual beli sama ada tenhadap banang atau mata wang. Andai kata banang 70

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

atau mata wang ada keaiban atau kecacatan hendaklah diterang kan. Jika tidak, maka dia dianggap penipu, maka keuntungan yang didapati dengan cana tipu adalah hanam. Majikan yang menggunakan pekerja-pekenja atau buruhhuruh dengan dibeni gaji yang munah yang tidak sesuai dengan titik peluh meneka telah melakukan jenayah tipu dan setenusnya tenmasuk ke dalam pengentian onang yang mengunangkan sukatan atau timbangan. Finman Allah:

r~~c&-i~j Uj~

~yH ;4;; ;;;~ ~ ~ia~~

Tenjemahan: Kecelakaan besan bagi onang-onang yang cunang (dalam timbangan dan sukatan). laitu meneka yang apabila menenima sukatan (gantang-cupak) dan onangonang lain, meneka mengambilnya dengan cukup. Dan (sebaliknya) apabila meneka menyukat atau menimbang untuk onang lain, meneka kunangi. Tidakkah meneka menyangka bahawa meneka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mat)? Pada han (qiamat)yang amat besan (hunu-hananya).
(A/-Munafiqun, 63:15)

iii. Islam menghanamkan ke atas penganutnya melakukan sikap monopoli, kata Ibn Abidin pengentian ikhtikan dan segi bahasa ialah memegang sesuatu untuk menunggu hanga mahal dan pengentian dalam syarak ialah membeli makanan dan sebagainya kemudian disekatkan sehingga ke waktu mahal hanganya banu dijual, dalil penghanaman memang banyak, di antananya ialah sabda Rasulullah s.a.w.:

Tenjemahan: Tidak melakukan monopoli kecuali onang salah.


(Riwayat sebahagian Ahli Sunan)

71

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Sabda Rasulullah s.a.w.

iXjiu

~~~Ou ~

~4:J

Tenjemahan: Sesiapa yang campun tangan terhadap sesuatu benda dalam hanga onang-onang Islam untuk menaikkan harga ke atas meneka itu, maka benhaklah Allah mendudukkannya dengan tulang dani api pada hani qiamat.
(Riwayet Sebahagian AhIi Sunan)

~Lu~ 1jj; ~~Ji


Tenjemahan: Onang yang mengimpont dikunniakan nezeki dan onang monopoli dikutuk.
(Riwayut sebahagian Ahli Sunan)

Tenjemahan: Sesiapa yang monopoli banang makanan selama 40 hani maka sesungguhnya ia tenlepas danipada Allah dan tenlepaslah Allah danipadanya.
(Riwayat Sebahagian AhliSunan)

Menunut pendapat setengah-setengah ulama monopoli yang dihanamkan itu ialah yang benkenaan dengan jenis makanan dan sebagainya. Manakala setengah-setengah ulama lain mengatakan monopoli itu diharamkan secana umum, kata Abu Yusuf:

Tenjemahan: Tiap-tiap penkana yang boleh mendatangkan bahaya tenhadap onang lain dinamakan ihtikanatau monopoli walaupun jenis makanan atau pakaian.

72

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

Ketiga: Tidak membazin dan tidak bakhil. Setiap muslim dihanamkan benbelanja dengan bonos atau membazin dan tidak bakhil, sebab kedua-duanya adalah bententangan dengan maslahat masyanakat, sikap bakhil atau kedekut dan penkana yang benkaitan dengannya sepenti menyimpan emas, penak atau lainnya yang menjadi jalan kepada penkembangan wang ninggit yang dilonggoklonggok itu menghalang penedanan mata wang, sedangkan pengedanan mata wang menupakan cana yang baik untuk memajukan ekonomi dalam mana-mana masyanakat pun. Maka pembekuan wang ninggit boleh melumpuhkannya dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sihat lagi membina sepenti menyediakan peluangpeluang kenja kepada pekenja-pekenja. Finman Allah:

i,~

~ Z.AAJ1,

~:

Tenjemahan: Dan (ingatlah) onang-onang yang menyimpan emas dan penak senta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabankanlah kepada meneka dengan (balasan) azab seksa yang tidak tenpeni sakitnya.
(A/-Taubah, 9:34)

Begitu juga sikap bakhil itu bententangan dengan ajanan Islam yang menyunuh penganutnya supaya mengambil habuan kenikmatan hidup tanpa bonos dan tanpa bangga, maka setiap muslim yang mampu hendaklah melahinkan kenikmatan Allah secana sedenhana dan janganlah bensikap mencenut penut, bendasankan finman Allah:

~::+~~O~~J
Tenjemahan: .4dapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut (dan zahinkan) sebagai bensyukun kepada-Nya.
(A/-Duha, 93: 7?)

73

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Rasulullah sa.w. bensabda:

~?

~u

Tenjemahan: Apabila Allah mengunniakan kamu hanta hendaklah penlihatkan kesan nikmat Allah dan kemunahannya ke atas kamu.
(Riwayat sebahagian An/i Sunan)

Benkenaan dengan sikap membuang wang ninggit dan boros di sana sini dengan benbagai-bagai aneka kemewahan yang lebih boleb menimbulkan penasaan benci-membenci dan hasad dengki kepada golongan yang tidak mampu dan onang miskin, keadaan mi boleh menosakkan kenukunan dan keamanan masyanakat. Ayat-ayat al-Qunan al-Kanim dan Hadith Nabi memang membenci kemewahan yang benlebihan kenana kemewahan boleh membawa kepada kenosakan dan kehancunan kepada din sendini dan masyanakatnya. Onang yang tenlalu mewah mudah tendonong untuk melakukan maksiat dan melemahkan moral atau semangat penjuangan dalam hidup, finman Allah:

LUg)

&_

._

4~y.~j

c:

ft_i ~

~iL ~.A. 3!

ft

s_ft

cijn

-.

~j

Tenjemahan: Dan apabila ditununkan satu sunah al-Qunan (yang menyunuh meneka): Benimanlah kamu kepada Allah dan benjihadlah bensama-sama dengan Rasul-Nya, nescaya onang-onang yang kaya di antana meneka meminta izin kepadamu dengan benkata: Biankanlah kami tinggal bensarna-sama onang-onang yang tinggal (tidak tunut benpenang).
(A/-Taubah: 9:86)

Bahkan al-Qunan meletakkan onang-onang yang mewah bensama-sama dengan golongan onang-onang yang kin yakni onang74

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

onang yang mendapat kecelakaan di akhinat, finman Allah:

;;~
-

t,~rr-L

j~-~&~4~~

Tenjemahan: Dan puak kin alangkah seksanya keddaan puak kini itu? Meneka diseksa dengan angin yang membakan dan am yang menggelegak. Senta naungan dani asap hitam yang tidak sejuk dan lidak pula membeni kesenangan. Sesungguhnya meneka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia, dani mengingati hukum Tuhan).
(Al- Waqi ah, 56:415)

Kebinasaan itu bukan sahaja akan mengenai onang-onang yang tenlalu mewah, bahkan akan menimpa masyarakat yang membenankan wujudnya golongan yang tenlalu mewah, finman Allah:

ii

,a~a
-

u> a) ~4 ~

It

Tenjemahan: Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeni, Kami penintahkan (lebih dahulu) onang-onang yang melampaulampau dengan kemewahan di antana meneka (supaya taat), lalu meneka mendenhaka dan kelakuan maksiat padanya, maka benhaklah negeni itu dibinasakan, lalu Kami menghancunkannya sehancun-hancunnya.

Maksud hendak atau inadat Allah membinasakan di sini bukan sebagai paksaan tetapi menunut undang-undang alam iaitu kaitan di antarasebab dan akibat, kenana wujudnya golongan yang tenlalu mewah dalam masyanakat atau negeni dan pihak masyarakat pula membenankan keadaan mi yang tidak seimbang itu seterusnya meneka tidak mengubahkan keadaan tersebut hingga golongan yang mewah melakukan tindakan dengan sewenang-wenang, semua itu adalah sebab yang pasti membawa keruntuhan. 75

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Prinsip Akhlak terhadap Milik Hat-ta Akhlak dalam Islam benfungsi untuk mendidik jiwa dan penasaan supaya dapat menenima hidayah Allah dengan mematuhi sunuhan dan menjauhi lanangan dengan penuh kesetiaan dalam menjalankan amanah selaku Khalifah Allah di bumi demi memakmurkan bumi mi menunut keadah-kaedah al-Qunan dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Islam sebagai agama fitnah bagi insan memang menyedani tabiat manusia yang berada antana dua penganuh; kebaikan dan kebunukan atau kebenanan dan kesesatan. Inilah di antana sif at istimewa Islam dalam menyusun segala unusan manusia yang berbeza danipada sistern-sistem lain ciptaan manusia. Islam dengan syaniatnya tenlebih dahulu telah menyediakan jiwa dan penasaan insan dengan sifat istimewa untuk mematuhi pengajanan akhlak yang menangkumi benbagai-bagai amalan baik dalam bidang kemasyanakatan dan ekonomi yang di bawah pentadbinan negara Islam. Langkah pentama untuk membentuk negara Islam mestilah wujud pemenintah atau kenajaan yang akan melaksanakan pninsippninsip Islam dengan sepenuhnya. Finman Allah s.w.t.

..Ci a

0P

L)*~

L.33

~JL ~ ~ J~JI

Tenjemahan: Dan benpegang teguhlah kamu sekalian kepada taliAliah (agama Islam), dan janganlah kamu bencenai benai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu benmusuh-musuhan (semasa Jahiiah dahulu), la/u Allah inenyatukan di antana hati kamu (sehingga kamu bensatupadu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu onang-onang Islam yang bensaudana. Dan kamu dahulu telah benada di tepijunang

76

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

nenaka (disebabkan kekufunan kamu semasa Jahiliyah), la/u Allah selamatkan kamu dani nenaka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayal ketenangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dan hendaklah ada di antana kamu satupuakyang menyenu (bendakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyunuh benbuat segala penkana yang baik, senta melanang danipada segala yang salah (bunuk dan keji) dan meneka yang bensifat dekian ialah onang-onang yang benjaya.
(A/i .lmran, 3:103-4)

Di sini kita hendaklah meneliti dan mempelajani dengan halus tentang sananan senta pengajanan yang tenkandung dalam keduadua ayat yang tersebut; penkana yang diwajibkan Allah ke atas masyanakat Islam ialah memilih golongan pentadbin untuk mengunus tiga tugas yang tenpenting: 1. Menyenu kepada kebaikan. Senuan kepada kebaikan yang dipikul oleh pemenintah yang mempunyai kuatkuasa dalam masyanakat bukanlah semata-mata berdakwah tetapi hendaklah menjalankan usaha yang berkesan untuk melaksanakan tujuan kebajikan bagi masyanakat. Jadi, matlamat negana Islam itu mestilah benconak negana kebajikan. Cogannya-ialah mewujudkan kesejahtenaan dan kemajuan bagi masyanakat manusia dengan enti kata yang seluas-luasnya. 2. Pemenintah hendaklah menyunuh masyanakat melakukan maaruf dengan pengentian bahawa pelaksanaan setiap kaedah atau pninsip sejagat yang ditetapkan Islam bagi kepentingan masyanakat. 3. Islam melanang dan mencegah masyanakat danipada kemungkanan, perkana-penkana mungkan ialah tiap-tiap penkana yang dilanang oleh Islam yang menangkumi tiaptiap tindakan yang mendatangkan kemudaratan tenhadap masyarakat dan individu. lnilah tiga tugas yang mesti dipikul oleh jentera pentadbinan dalam masyanakat Islam, iaitu menyeru dan melaksan~kankebaik77

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

an Senta kemajuan dalam masyanakat, menyunuh melakukan maanuf dan melanang senta mencegah danipada kemungkaran. Pada penmulaan ayat 103 Sunah Ali Imran disebutkan semangat yang mengawasi masyanakat yang menangkum golongan pemenintah dan nakyat, penkana yang sangat mustahak sekali ialah mesti ada semangat pensaudanan yang tulen yang mengenatkan tali kasih sayang di antana selunuh nakyat dengan pihak kenajaan yang dijalinkan oleh suatu tali atau agama Allah, dan tiap-tiap jalinan yang diikat dengan agama Allah itu mestilah ada tolong-menolong, penpaduan dan pengonbanan di antana kaum muslimin demi kebajikan bensama. Meneka sekalian hendaklah tunduk di bawah anahan pninsip-pninsip Islam baik benkenaan dengan kesusilaan, kemasyanakatan, ekonomi dan pemenintahan. Dalam ketenangan yang ningkas mi akan ditekankan tentang kewajipan atau tugas pemenintah atau menjalankan ajaran Islam yang benkenaan dengan kesusilaan (akhlak) tenhadap milikan perseonangan dan batasannya, mengikut konsep Islam. Pihak pemenintah yang menguruskan negana telah menenima amanat danipada nakyat dalam bahasa Arab tenkenal dengan Uli al-Amni, maka hendaklah ia menjalankan undang-undang Allah terhadap semua aspek hidup termasuk masalah milikan perseonangan. Sebab miikan mi ada mempunyai perhubungan rapat dengan kedudukan tiap-tiap anggota masyarakat untuk memakmunkan bumi dengan hanta atau wang ninggit. Apabila tiap-tiap onang mematuhi nas atau pninsip yang ditetapkan Allah itu, maka senanglah pihak Uli al-Amni menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kepada matlamat, Negana yang baik (aman dan makmun) dan Tuhan yang pengampun. Akan tetapi jikalau nakyat cuai maka hendaklah pihak pemenintah atau Uli al-Amni mengambil segala tmndakan yang sewajarnya untuk melaksanakan matlamat tersebut supaya dengan mi masyarakat Islam tenpelihana dengan baiknya. Apabila pihak pemenintah atau Uli al-Amni telah mencuaikan tanggungjawabnya dan rakyat bendiam din sahaja, maka kesemua pihak menanggung dosa, sebab pentadbinan negana termasuk dalamfandu kifayah. Jika tidak ada satu golongan yang cekap men78

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

jalankannya, maka dosanya akan ditanggung oleh semua penduduk. Ahli Fiqh Islam telah sepakat dalam mentafsinkan tugas Uli alAmni, di antana kaedah atau pninsip yang mesti dipegang ialah:

~j-

3&)

r~Y

,3~r~a~

Tenjemahan: Tindakan yang dijalankan oleh ketua negana lenhadap unusan nakyat adalah tenikat dengan muslihat.

Kaedah mi telah ditenangkan dengan lanjut dalam tajuk benaSingan dulu. Imam al-Ghazali benkata:
~),_a~~

2~H ~ ~c~~i;j ~

~,4IAc-~

r-~---

4~ ~ ~
~-

Jae..

3t~ ~C~- ~$J)

e ~

~L~i

Tenjemahan: Yang kami kehendaki dengan muslihat ialah mengawal tujuan-tujuan syana, manakala tujuan syana bagi makhluk ialah lima penkana, iaitu mengawal agama, jiwa (dini), akal fikinan, ketununan, dan hanta benda meneka, maka tiap-tiap penkana yang boleh menjaminkan dasan-dasanitu dinamakan muslihat, dan tiap-tiappenkana yang boleh menghilangkan dasan-dasan tensebut dinamakan kenosakan.

Imam Abu Ishaq al-Syatibi telah membeni bayangan ada kemungkinan berubahnya muslihat tenhadap penkana-penkana yang benkenaan unusan dunia disebabkan ada perubahan keadaan di sekitan masyanakat. Tendahulu danipada mi telah diterangkan kaedah-kaedah atau pninsip fiqh Islam yang diambil danipada petunjuk aI-Qunan dan Sunnah Rasulullah sa.w. dan di sini akan ditenangkan semula beberapa pninsip kenana bahasan di sini ialah mengenai tugas Uli al-Amni (golongan pemenintah) tenhadap hanta benda nakyat. 79

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tidak ada kemudaratan dan lidak dim udanatkan.

Penkana yang tidak sempunna sesuatu yang wajib melainkan dengannya maka ia menjadi wajib.

~J

~Li~Jl~

Mencegah (menghindankan) kenusakan lebih diutamakan danipada mencani muslihat.

~J
Danunat menghanuskan lanangan. ~ danatan am.
LS-~ I

l3~l

,o~J! ~l

Ditanggung kemudanatan khas untuk menolak kemu-

j)

~~il

Ditanggung kemudanatan yang ningan untuk menolak kemudanatan yang benat.

~ 4: Zi~l
Kesukanan menanik atau mendatangkan kesenangan.
A

Cc-)l

Jp

fi_

ft

ft__

Tindakan ketua negana ke atas nakyat tenikat dengan muslihat.

80

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

~k:~

Tidak dngkari perubahan hukuni-hukum disebabkan perubahan zatnan.

Tiap-tiapsatuperkara menurut tujuannya. ~Aa~


)JAJ

Setiap darurat dikira pnenurut kadarnya.

Berdasarkan kaedah-kaedah yang tersebut dan berdasarkan aqidah muslim terhadap milikan harta benda marilah kita mengkaji hak-hak Uli al-Amn untuk campur tangan terhadap milikan individu iaitu sejauh manakah pihak Uli al-Arnni boleh campur tangan dalam perkara mi? Sejauh manakah pihak Uli al-Amni boleh campur tangan dalam persoalan mi? Muslihat dalam masa yang tertentu dan keadaan yang tertentu boleh menentukan kedudukan mi. Oleh yang demikian semua hak itu termasuk juga hak milikan tidak boleh diakui milikan apabila tidak menepati syarat-syarat syara, manakala tugas syara ialah mengawal muslihat umum bagi masyarakat. Adapun campur tangan dan pihak U/i al-Amni itu memang diakui, masalah milikan perseorangan pun sama hak juga dengan yang lain iaitu kesemuanya mesti tunduk kepada hukum syara dan segi pengakuan hak, jenis-jenis harta benda yang boleh diakui milikan apabila menepati dengan syarat-syarat syara, manakala tugas syara ialah mengawal muslihat umum bagi masyarakat. Tidak syak bagi kaedah-kaedah syara yang tersebut di atas memang diakui oleh fuqaha Islam dan telah menyuluh kepada kita akan jalan untuk menentukan sejauh mana Uli al-Amri boleh campur tangan terhadap milikan individu. 81

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Kacdah Pertama Mula-mula sekali hendaklah kita memerhati kaedah:

~T~ ~
~.

Terubahan hukuni-hukum inenurut perubahan zaman.

tiada konteksnya dengan perkara campur tangan kerajaan. Ibn al-Qayyim telah memperuntukkan satu fasal dalam bukunya; tajuk fasal itu ialah

C.J~~fl ~ JS~A 5~s*, LS

Perubahanfatwa dan perbezaannya mengikutperubahan zaman, tempat, keadaan-keadaan, niat-niat dan adatadat.

Katanya lagi yang bermaksud fasal mi mempunyai kaedah yang besar, sesungguhnya berlaku kesalahan yang besar terhadap syariat, disebabkan oleh kejahilan tentang fasal mi yang menyebabkan kesukaran, kesempitan dan membebankan perkara yang tidak patut, sedangkan telah diketahui bahawa syariat yang tinggi lagi suci tegak atas setinggi darjat muslihat dan mengapa tidak dilaksanakan? Sesungguhnya syariat Islam terbina dan terbentuk, atas kebijaksanaan, kemuslihatan dan hikmat yang penuh. Maka tiap-tiap masalah yang menyimpang daripada dasar keadilan kepada kezaliman, atau daripada kerahmatan kepada kesusahan atau daripada muslihat kepada kerosakan atau daripada kebijaksanaan kepada kebodohan bukanlah boleh dianggap syariat, Walaupun dilakukan dalam berbagai-bagai tawil. Ibn Abidin berkata banyak huktim yang berbeza mengikut peredaran zaman, kerana berlaku perubahan atau berlaku darurat atau disebabkan kerosakan sikap manusia pada suatu zaman. Jika dikekalkan suatu hukum menurut asalnya akan timbul kesusahan dan kerosakan, dan boleh menyalahi kaedah-kaedah syariat yang berdasarkan kesenangan dan sebaliknya menolak kerosakan. Oleh yang demikian anda lihat bahawa sarjana-sarjana Islam dalam satu mazhab telah meng82

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

ambil pendapat yang berlainan daripada nas-nas Imam Mazhab mereka sendiri dalam berbagai-bagai masalah yang telah ditetapkan pada zamannya, kerana mengetahui smkap yang sama seperti mereka juga, mi pula diambil daripada kaedah-kaedah mazhabnya. Ada pun hukum-hukum yang dmbawa oleh syariat untuk menegakkan prinsip agama mengikut nasnya yang asal sama ada nas yang menyuruh atau menegah, seperti keharaman perkara-perkara yang dilarang, wajib ada kerelaan dalam aqad- aqad (kontrak), tiap-tiap orang mesti mematuhi aqad yang halal, mengganti rugi terhadap kemudaratan ke atas orang lain, kewajipannya mencegah kejahatan, menutup segala pintu kerosakan mengawal hak-hak orang lain, tiap-tiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatan atau tindakan dan sebagainya adalah termasuk dalam hukumhukum tetap dan dasar-dasar syariat yang tidak mungkin berubah sama sekali. mi semua tidak mungkin bertukar pada sepanjang zaman dan segenap generasi, bahkan ia merupakan kaedah atau dasar-dasar universal yang dibawa oleh syariat untuk memperbaiki mana-mana zaman atau apa juga generasi, cuma cara pelaksanaan dan praktiknya mungkin berubah selaras dengan tuntutan masa dan peristiwa. Misalnya, cara mengawal hak-hak dengan melalui mahkamah, kadang-kadang mahkamah memerlukan mahkamah seorang hakim sahaja, dan mm mungkin berubah tentang cara iaitu adakalanya mahkamah memerlukan beberapa orang hakim, dan berbagaibagai peringkat mahkamah pula. Hal mi mengikut muslihat tuntutan zaman dan keperluan masyarakat. Keadaan setengah-setengah hukum syara yang mungkin berubah mengikut perubahan zaman pada hakikatnya dan dasar syara hanya satu sahaja iaitu membenarkan kebenaran, menarik muslihat dan mencegah daripada kerosakan. Kita perlu memahami bahawa prinsip tetap tidak berubah yang berubah ialah wasilah atau cara-cara sahaja. Manakala wasdah dan cara itu pada kebiasaannya tidak ditetapkan oleh syariat Islam, supaya dengan demikian dapat dipilih berbagai-bagai wasilah pada tiap-tiap zaman suatu cara yang lebih berkesan dan lebih berjaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 83

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Kitab-kitab fiqh telah membahagikan faktor-faktor perubahan zaman kepada dua, pertama perubahan hukum (jtihad yang disebabkan oleh kerosakan zaman dan yang kedua, perubahan hukum-hukum ijtihad kerana perubahan wasilah-wasilah dan keadaan masyarakat mengikut contoh-contoh masalah yang berkenaan dengan perkara yang tersebut ternyatalah bahawa perubahan hukum-hukum menurut perubahan zaman itu lebih dekat konteksnya dengan pandangan al-Masalih al-Mursalah, dan pandangan teori al-maaruf sebab pun dikatakan demikian kerana kelemahan semangat dan rosak perasaan tanggungjawab, semangat tamak dan kemerosotan semangat agama tidaklah boleh dianggap sebagai arah yang digunakan oleh masyarakat untuk membenarkan amalan-amalan dan kira bicara dalam kehidupan mereka, tetapi sebenarnya ialah gejala-gejala keruntuhan moral yang melemahkan semangat kepercayaan kepada din sendiri atau perubahan yang berlaku dalam cara penyusunan hidup. Semua itu membawa hukum-hukum yang berasaskan ijtihad bagi keadaan yang berbeza; dahulu tidak selaras lagi dengan keadaan-keadaan baru untuk melaksanakan tujuan-tujuan syara. Maka hendaklah hukum diubahsuai mengikut corak yang munasabah dengan keadaan yang ada yang boleh melaksanakan tujuan syara terhadap hukum yang asal dahulu. Contoh seperti sebuah kapal layar yang menuju ke suatu matlamat menurut tiupan angin utara, maka layarnya mesti disesuaikan dengan keadaan itu, tetapi apabila angin berubah daripada utara hendaklah diubah kedudukan layar tadi supaya dapat menjaminkan kapal itu sampai kepada matlamatnya. Jikalau tidak tentulah akan pergi ke lain tempat atau terhenti sama sekali. Kaedah Kedua Yang perlu diteliti terhadap penentuan sejauh mana harus Uli al-A inn campur tangan dalam milikan perseorangan ialah kaedah:

Tidalc kemudaratan dan tidak ada dipnudaratkan,

84

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

mi ialah nas Hadith Nabi s,aw.; kemudanatan maknanya melibatkan kerosakan kepada yang lain. Pninsip mi memang masyhur dalam syaniat Islam, banyak nas sama ada danipada alQuran dan Hadith. Kaedah mi menupakan satu danipada dasan untuk mencegah penbuatan yang berbahaya, kesan danipada kaedah mi timbul hukum wajib membayar ganti rugi tenhadap barang-banang yang dinosakkan dan hukuman keseksaan. Demikian juga untuk mencani muslihat bagi kaedah:

Menarik muslihat dan rnencegah kerosakan.

Kedua-dua kaedah tersebut memenlukan supaya semua bahaya hendaklah ditolak, bahaya pula ada dua jenis bahaya khas dan bahaya am. Jadi tiap-tiap bahaya hendaklah dielak tenlebih dahulu dengan menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarkannya, dan jika benlaku hendaklah semua pihak benusaha untuk mengelakkannya. Setenusnyajika benlaku dua bahaya, maka hendaklah ditolak bahaya yang lebih besan. Inilah kaedah.

Harus dipilih bahaya yang lebih ningan untuk rnenolak ha haya yang lebih benat.

Prinsip yang tersebut menenbitkan bebenapa kaedah atau pninsip cadangan yang lain di antara lainnya. Pertama:
~

Kern udaratan atau kernerbahayaan ditolak dengan sedapat rnungkin.

Kaedah atau prinsip mi membawa pengentian iaitu wajib mencegah kemudaratan sebelum daripada berlakunya dengan menye85

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

diakan segala langkah-langkah yang penlu termasuk dalam dasar al-Masalih al-Munsalah dengan siasat syara, kerana kita telah sama-sama mengetahui bahawa mengawal adalah lebih baik danpada mengubat. Ini semua kembali kepada kesanggupan manusia, sebab sebarang takltf syara adalah didasarkan atas kemampuan atau kesanggupan manusia. Selanas dengan dasan i, maka disyaniatkan jihad untuk mencegah bahaya daripada musuh Islam, begitu juga hendaklah menutup segala pintu yang membawa kepada kenosakan dan langkah-langkah lain yang perlu demi menghindarkan kemudaratan atau bahaya. Kedua:

Kernudaratan dihilangkan.

Kaedah atau prinsip mi benmakna bahawa kemudaratan hendaklah dihilangkan atau dipenbaiki semula setelah benlaku. Penkara mi telah dibuat penjelasan sebelum danipada mi.

Kernudaratan tidak dapat dihapuskan dengan sesuatu yang sepentinya.

Kaedah atau pninsip mi menentapkan syarat-syarat yang mengikatkan kaedah-kaedah yang dahulu, sebab menghilangkan kemudaratan tidak harus melibatkan kemudanatan banu yang sama benat dengannya, misalnya seonang yang lapan tidak hams mengambil makanan orang lain yang serupa lapan dengannya. Kaedah mi telah diterangkan dengan lanjut sebelum daripada mi. Rumusan tentang sejauh manakah pihak Uli al-Arnri boleh campun tangan dalam penkana milikan perseonangan dapat dibuat seperti berikut.: Sebagaimana telah ditegaskan bahawa cana Islam menyusun masyarakat dalam berbagai-bagai bidang adalah dimulakan dengan menguatkuasakan pengajaran akhlak ke atas tiap-tiap anggota masyanakat supaya tiap-tiap orang mematuhi dasar-dasan itu 8,

MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

dengan kerelaan dan menenima dengan tangan yang terbuka. Apabila tiap-tiap onang telah bersikap sedemikian, maka ringanlah bebanan kenajaan, tetapi apabila mereka enggan mematuhinya barulah kerajaan boleh campun tangan. Islam itu agama semulajadi (fitrah) bagi manusia, Allah s.w.t. sangat-sangat mengetahui tabiat makhluk-Nya. Dia telah menunjukkan dua garis jalan; jalan yang lurus dan jalan yang bengkok atau menunjukkan dua cara, iaitu cara kebaikan dan kejahatan. Maka setiap diberikan kebebasan memilih di antara dua itu, untuk menjamin ajaran Allah itu benjalan dengan lancar hendaklah ada kerajaan yang mengawal dan mentadbir perjalanan itu. Apabila setiap anggota masyanakat atau mojoritinya patuh dengan kerelaan hati menjalankan ajaran Allah maka kuranglah campun tangan U/i a/-Arnni tenhadap sesuatu urusan, tetapi jika sebaliknya yakni anggota masyanakat tidak mempendulikan ajaran akhlak Islam maka tenpaksalah Uli al-Ann campur tangan dan beratlah tugas kerajaan untuk memaksa mereka agan mematuhi undang-undang Allah. lnilah secara umum tentang pengukuran sejauh manakah U/i al-Arnni (pihak pemerintah) boleh campur tangan terhadap harta kekayaan individu. Ertinya hal mi mungkin menjadi luas atau sempit mengikut danjat budi pekerti yang benlaku dalam masyanakat, di samping itu mungkin ada pula keadaan-keadaan tententu yang mendatang ke atas masyarakat yang boleh mengancamnya. Pendeknya, tidak ada kaedah yang tetap atau statistik yang mengingatkan Uli al-Ann untuk menentukan sejauh manakah boleh campur tangan untuk memastikan pelaksanaan pengajanan akhlak Islam bagi penyusunan masyanakat yang termasuk dalamnya milikan harta benda? Misalnya jika anggota masyarakat Islam masing-masing mengeluankan zakat dan di samping itu ia memberi sumbangan pula padajalan Allah yakni muslihat umum, maka pihak kerajaan tidak penlu mengambil tindakan mengutip zakat dengan paksa. Cuma peranan U/i al-Amn di sini mengarahkan hasil itu kepada mana-mana bahagian yang dipenlukan oleh masyarakat sebagai menunaikan kehendak Islam yang cintakan perpaduan masyarakat. Sabda Rasulullah saw. 87

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjernahan: Hubungan orang-onang rnukrnin bagi orangonang rnukrnin sebagai bangunan setengah dengan Setengahnya saling kuat-rnenguatkan.
(Riwayat Sebahagian A/ill Simon)

Akan tetapi, jika semangat iman lemah dan akhlak menosot dalam masyanakat, seterusnya meneka enggan mengeluankan zakat serta tidak memberi sumbangan secara sukarela pada jalan Allah demi memenuhi keperluan masyarakat Islam, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Uli al-Ann hanya mengambil tindakan yang wajan untuk menjamin pelaksanaan hukum-hukum Allah, walaupun dengan mengisytihankan perang ke atas mereka.

88

VI
HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM
Islam mempunyai keistimewaan benbanding dengan agama lain yang tenkenal di dunia mi sepenti Yahudi, Knistian, Hindu, Budha dan sebagainya yang mana Islam menekankan keseimbangan dan integnasi antara dunia dan akhinat serta mengawal dasar keseimbangan dan keadilan di antana tuntutan atau kehendak rohaniah dengan jasmaniah. Penganut Islam tidak dilarang untuk menikmati harta benda dan tuntutan jasmani selagi yang dipenolehinya itu menunut cana yang halal dan diambil dalam kadan yang sedenhana dan munasabah. Dasan membuat penseimbangan mi jelas tennyata dalam kebanyakan ayat al-Quran yang menggalakkan seseorang muslim mengambil kedua-duanya sekali. Firman Allah:

~ al
Tenjemahan: Dan tuntutlah dengan hanta kekayaan yang telah dikunniakan Allah kepadarnu akan pahala dan kebahagian hart akhinat dan janganlah engkau melupakan bahagianrnu (kepenluan dan bekalanmu) dani dunia, dan berbuat baiklah (kepada) hamba-hamba Allah, sebagai-

89

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

mona Allah benbuat baik kepadarnu (dengan pembenian nikmat-Nya yang rnelimpah-lirnpah).
(Al-Qasas, 28: 77)

Islam mengharuskan penganutnya menggunakan alat-alat perhiasan, makan dan minum yang lazat dan sebagainya asal sahaja dalam kadar yang sederhana atau munasabah. Firman Allah:
r ,- )yi~x~i~-~
~ O)~
- ~~ ,,-,-, ftA H

SJ~ ~

~s

j~

r-~-

c~ ~

Teejemahan: Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian karnu yang indah benhias pada tiap-tiap kali karnu ke tempat ibadat (atau mengenjakan sembahyang) dan jangan pula karnu melampau-lampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan onang-onang yang melarnpaui batas. Katakanlah (wahai Muhammad): siapakah yang (benani) rnenghanamkan penhiasan Allah yang telah dikeluankannya untuk harnba-hamba-Nya, dan demikian juga bendabenda yang baik lagi halal dani nezeki yang dikunniakanNya? Katakanlah: Semuanya itu ialah (nikrnat-nikrnat) untuk onang-onang yang beniman (danjuga yang tidak benSan) dalam kehidupan dunia; (nikmat-nikmat itu pula). Karni jelaskan ayat-ayat ketenangan Kami satu-persatu bagi onang-onang yang (mahu) rnengetahui.
(Al-A ra,f, 7:312)

Allah membeni arahan kepada onang-orang muslim supaya doa mereka itu menangkumi kedua-dua tuntutan sekali iaitu dunia dan akhinat: Finman Allah:

90

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Tenjernahan: Dalam pada 5, ada di antana manusia yang (berdoa dengan) benkata: Wahai Tuhan Karni! Benilah karni (kebaikan) di dunia (Onang-orang mi dibenikan kebaikan di dunia) dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhinat. Dan di antana meneka pula ada yang (bendoa dengan) benkata: Wahai Tuhan kami, benilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhinat, dan pelihanalah kami dani azab nenaka.
(Al-Baqarah. 2:2001)

Finman Allah:

Tenjemahan: Dia (Allah) yang telah menjadikan untuk karnu apa yang ada di burni kesemuanya.
(A l-Baqarah, 2:29)

~JLk~
~

Tenjemahan: Dan Ia rnemudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, segala yang ada dilangit dan yang ada di burni, (sebagai nahmat pembenian) danipada-Nya; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kemunahan dan kekuasaan-Nya) bagi kaum yang memikinkannya dengan teliti.
(Al-iasiyah 45:13)

Rasulullah s.a.w. bersabda:


~

91

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Tidak ada konsep kepadenian (kependetaan) dalan, Islam.

Maka, dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas tennyata kepada kita tentang konsep kesederhanaan dan dasar praktikal Islam dalam kehidupan mi yang selalu menggunakan keseimbangan dan perpaduan untuk menyampaikan kesejahteraan di dunia mi. Allah sw.t. membenikan kepada tiap-tiap manusia di dunia mi lima hak asasi yang paling mutlak atau paling pokok iaitu hak hidup, hak kebebasan, hak pengetahuan dan pelajanan, hak kehonmatan dan hak milik. Di bawah mi akan diterangkan dengan ningkas tiap-tiap hak tensebut. Hak Hidup Allah, Tuhan sarwa sekalian alam telah mengurniakan hidup bagi setiap insan, maka hak mi tidak boleh dicabar kecuali dalam kebenanan. Hidup itu adalah juga hak kemasyanakatan. Finman Allah:

3J~jil ~j

ft

_,

ft

ft

Tenjemahan: Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan Kamilah yang kekal memiliki segala-galanya.
(Al-Hijr, 15:23)

Oleh sebab itu menodai atau menceroboh ke atas nyawa seseorang benmakna mencenoboh ke atas masyanakat.

Tenjemahan: Sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kenana) melakukan kenosakan di bumi, maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya.
(Surah al-Ma idah, ayat 32)

92

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Tenjemahan: Dan janganlah kamu membunuh dini kainu.

Dengan pengakuan Islam terhadap hak-hak hidup maka dapatlah dinumuskan bebenapa hukumnya: 1.

mi,

2.

Tiap-tiap perkara yang berhubung dengan hidup dan membawa keselamatan tubuh badan dikina wajib sepenti memelihana kesihatan, menawat dan mencegah penyakit atau mengawal wabak-wabak yang menulan adalah wajib. Tiap-tiap penkana yang boleh menosakkan tubuh badan mengancam nyawa atau melemahkannya adalah hanam, sepenti mabuk, memakan benda-benda yang menghayalkan sepenti dadah, candu, heroin dan sebagainya atau memakan benda-benda yang mendatangkan kemerbahayaan kepada tubuh badan, sehinggakan benibadat dengan ketenlaluan yang boleh membawa kelemahan anggota adalah dilanang.

Sabda Rasulullah sa.w:

Tenjemahan: Sesungguhnya din kamu itu ada mempunyai hak dan tubuh badan karnu mempunyai hakjuga.
(Riwayat sebahagian A h/i Sunan)

Jadi, memelihara kenehatan dan kesihatan tubuh badan hendaklah dikawal dengan baik, sebab manusia berfungsi sebagai khalifah di dunia untuk memakmunkan bumi yang luas tenbentang mi memenlukan tenaga fikinan yang sihat. Setiap kegiatan yang diniatkan untuk pembangunan hidup bagi mencapai kenedaan Allah, semuanya dikina amal salih mengikut istilah Islam. Rasulullah bersabda lagi:

93

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Terjemahan: Din kamu menjadi kendenaanmu, hendaklah kamu kasihan akan dia.

maka

(Riwayai Sehahagian AhliSunan)

3.

Tiap-tiap perkara yang boleh memelihana kehidupan hukumnya wajib, sepenti makan minum dan pakaian. Cuma jangan melampaui batas, sebab melampaui batas dalam makan minum boleh membawa penyakit dan boleh merosakkan kesihatan. Begitu juga melampaui batas memakai pakaian yang terlalu mahal atau tenlalu mewah boleh membawa kepada penasaan riak, bongkak dan takbur, sedangkan sifat-sifat itu adalah buruk dalam syana. Firman Allah:
~.5,r
_,,,--

Tenjemahan: Makanlah kamu dan minumlah tetapijangan melampaui bat as.


(A/-A raf, 7:31)

4.

Setiap perkara yang boleh mengelakkan din daripada mati itu hukumnya hanus, bahkan tenkadang wajib, iaitu sekiranya dengan perbuatan itu dapat menghindankan kita daripada mati. Sebab itu agama Islam agama yang mudah lagi praktik.
-

Hak Kebebasan Islam menetapkan hak kebebasan bagi tiap-tiap insan sejak mula ia dilahirkan ke dunia ml. Tiap-tiap insan telah diperanakkan dengan bebas. Sebab itu Sayyidina Umar bin al-Khattab berkata,
Bagaimanakah kamu mempenhainbakan manusia padahal dia dipenanakkan dengan bebas

Hakkebebasan manusia tidak hams dilucutkan melainkan pada keadaan danurat, iaitu ketika mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan bagi umat Islam. Pada masa musuh Islam dapat mengalahkan kaum muslimin, meneka telah melucutkan hak mi 94

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

dan mcnjalankan penindasan dan cengkaman ke atas kaum muslimin

Hak-hak kebebasan itu merangkumi kebebasan bercakap, kebebasan berfikir, kebebas-an bersuara dan lain-lainnya. Antara hak kebebasan ialah membebaskan manusia daripada penyembahan dan pendewaan tenhadap sesuatu benda atau sesama manusia. Orang tidak hanus menyembah sesuatu melainkan Allah jua. Firm an-Nya:

Tenjemahan: Hanya Engkau yang kami sernbah dan hanya kepada Engkaulah karni memohon pentolongan.

Penkataan mi diulangkan 30 kali pada sehari semalam di dalam sembahyang. Seseonang muslim hendaklah bebas juga danipada sebanang kezaliman, daripada pengabdian tenhadap kebendaan dan penkosaan hawa nafsu. Pengabdian kepada hawa nafsu adalah dikutuk oleh Allah. Finman-Nya.
ft-Hft~

i-

&~j~ s.jl ~y

Tenjemahan: Tidakkah engkaufikinkan (bagairnanapeleknya) yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.
(Al-Furqan, 25: 43)

Teras atau pokok bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikinan. Seseonang muslim berhak melahinkan pendapat atau fikinannya tanpa diganggu oleh undang-undang. Begitu juga kebebasan benagama. Finman Allah:
JUL 5,~

Tenjemahan: Tidak ada paksaan di do/am benagama.

Demikian juga kebebasan individu di dalam tanah ainnya. Firman Allah:

95

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

4;~ ~
Ten/ernahan: Dan Kami hendak benihsan dengan membenikan pentolongan kepada kaum yang tentindas di negeni itu, dan hendak menjadikan meneka pemimpin-peminpin. senta hendak menjadikan mereka onang-onang yang mewanisi (apa yang dim iliki oleh Fin aun dan kaumnya).
(Al-Qasas 38: 5)

)~c~~);; k4~~ )~

~~_;

3t~~)

r~~
3~~JU

L~~l~j

Tenjemahan: laitu meneka(umat Islam) yang jika kami benikan meneka kekuasaan memenintah di bumi nescaya meneka mendinikan sembahyang senta membeni zakat, dan meneka menyunuh benbuat kebaikan senta melanang dani melakukan kejahatan dan penkana yang mungkan.
(Al-Haf, 22: 41)

Ayat mi memberikan garis kasar tenhadap negara Islam iaitu mereka yang telah diberi kuasa oleh Allah di bumi, maka mereka menggunakan kuasa politik itu untuk menegakkan empat strategi atau matlamat yang pokok, demi kebajikan dan kebaikan masyarakat iaitu: 1. Menyuruh nakyat menunaikan sembahyang, kenana sembahyang menjadi alat yang paling berkesan untuk membentuk peribadi yang mukmin atau nakyat-rakyat yang beriman dengan Allah. Menyuruh nakyat supaya mengeluarkan zakat, kerana dalam Islam zakat adalah merupakan cara yang baik untuk mempendekatkan jurang perbezaan ekonomi di antara rakyat, supaya tiap-tiap nakyat mempunyai makan dan minum yang munasabah, mempunyai pakaian yang cukup, mempunyai wang yang cukup untuk membuat numah, mempunyai wang bagi pendidikan dan pelajaran
96

2.

HAK ASASI MANU5IA DALAM ISLAM

3.

4.

dan akhirnya mempunyai kemampuan untuk merawat tubuh badan. Jika ada kecukupan dalam lima perkara mi barulah hidup mereka di dunia mi bahagia. Menggunakan kuasa politik untuk menyuruh rakyat melakukan kebajikan dan segala perkana yang mendatangkan faedah kepada individu dan masyarakat. Menggunakan kuasa untuk melarang rakyat dani melakukan kemungkaran dan apa-apa perkara yang mendatangkan kenosakan baik tenhadap individu dan masyarakat.

Semua ciri kebebasan yang tersebut di atas adalah terikat dengan muslihat umum atau kepentingan orang namai. Muslihat umum hendaklah dikawal dalam Islam. Sebaliknya muslihat umum janganlah pula menghancurkan muslihat individu. Jadi, kebebasan dalam Islam terikat dengan garis hukum-hukum Allah demi keselamatan manusia sendiri. Hak Ilmu Pengetahuan dan Pelajaran Islam menuntut tiap-tiap penganutnya menuntut ilmu pengetahuan yang berguna. Sabda Nabi s.a.w.:

Tenjemahan: Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiaptiap muslim.

Onang yang tidak pandai atau tidak mempunyai pengetahuan hendaklah belajar kepada orang yang pandai atau benpengetahuan. Firman Allah:

Tenjemahan: Maka hendaklah kamu bentanya kepada onangyangpandai, jika kamu tidak mengetahui.
(Al-NahI. 16:43)

97

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Demikianlah semangat ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam masyarakat Islam tidak ada tempat kecuali dua golongan sahaja, iaitu orang yang pandai atau berilmu atau pelajar-pelajar. Adapun orang yang jahil tidak ada tempat dalam masyarakat. Sabda Nabi s.a.w.:

~li~

~:

tNj ~

:~L~ ~pC~

Tenjemahan: Manusia itu ada dua golongan sahaja. onang pandai dan pelajan dan tidak ada kebajikan selain danpada keduana.

Al-Qunan sendini menafikan orang-orang jahil atau bodoh itu mempunyai kedudukan fikiran. Firman Allah:

Tenjemahan: Dan misal-misal penbandingan yang demikian itu Kami kern ukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-onang yang benilmu yang dapat memahaminya.
(Al- Ankahut. 29: 43)

Islam tidak mengakui adanya orang-orang jahil di samping orang yang pandai, bahkan hendaklah mereka belajar kepada orang-orang yang pandai, dan orang-orang yang pandai pula mengajarkan meneka itu. Rasulullah s.a.w. telah berucap pada suatu hani sabdanya
Tenjemahan: Apakah sikap kaum-kaum yang tidak mengajankan tetangga meneka, tidak mendidikkan meneka, tidak menasihati meneka, tidak menyunuh meneka, tidak melanang meneka, dan apakah sikap kaum-kaum yang tidak belajan danipada tetangga mereka, tidak mengambil fikinan dani meneka, demi Tuhan, hendaklah meneka (kaum-kaum) mengajankan tetang meneka, menunjukkan meneka, menyunuhkan meneka, mengamb fikinan danipada meneka atau dilekaskan tunun bala.

98

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Begitulah setenusnya Rasulullah s.a.w. memberi amanan kepada orang ramai supaya belajar dan mengajar. Memang ilmu pengetahuan itu menjadi alat mutlak untuk membina dan membangun masyarakat. Firman Allah:

~)&~i~J*~

Tenjemahan: Onang-onang kafin Yahudi dani Bani fsnael telah dilaknat (di dalam kitab-kitab Zabun dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Manyam. Yang dernikian itu disebabkan meneka mendenha/ca dan selalu mencenoboh. Meneka sentiasa tidak benlanang-lanangan. (sesama sendini) dani penbuatan mungkan (denhaka dan cenoboh), yang meneka la/cu/can.
(Al-Ma idah. 5:78-9)

Sebahagian ayat-ayat yang tersebut di atas telah cukup menjadi gambaran umum kepada sekinuh kaum muslimin bagaimana sikap kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu menjadi alat untuk pembangunan penibadi masyanakat dan negara. Antara fakton penting yang melemahkan imej umat Islam di dunia sejak dua dan tiga abad kebelakangan mi ialah kejahilan dan kebodohan umat Islam sendiri. Mereka telah tertinggal jauh danipada umat-uinat yang lain di dunia mi dalam bidang pelajaran dan ilmu pengetahuan. Onang bukan Islam telah begitu maju dalam ilmu sains, ilmu kejunutenaan, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian, ilmu pentadbinan, ilmu kina-kina, ilmu kajihayat dan sebagamnya. Pendeknya, mereka telah begitu maju dalam ilmu-ilmu yang berkenaan dengan keduniaan. Sedangkan umat Islam tentinggal jauh ke belakang. Inilah antara fakton penting yang menyebabkankita dipandang hina dalam masyanakat antarabangsa. Sedangkan fuqaha (Ahli Penundangan Islam) Islam telah menetapkan hukum, bahawa setengah-setengah pengetahuan dan pelajaran itu berupa fardu am yakni wajibdipelajani dan difahami oleh tiap-tiap muslim lelaki dan perempuan, dan setengah-se99

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

tengahnya bencorak fandu kifayah, seperti pelajaran dan ilmu yang berkenaan dengan unusan kehidupan di dunia sepenti ilmu perdagangan, ilmu kedoktoran, pentanian, penkapalan, kejunutenaan, pengunusan dan pentadbiran seni bina, dan benatus-ratus ilmu lagi yang benkenaan secara langsung dengan urusan keduniaan. Oleh kenana memandangkan pengetahuan itu sebagai hak asasi bagi setiap kaum muslimin, maka para fuquha telah menetapkan bahawa perbelanjaan menuntut ilmu dan alat-alat pelajanan bagi murid-murid dan pelajan tertanggung ke atas bahu keluarga mereka yang mampu. Jika ibu bapa munid dan pelajar miskin hendaklah ditanggung oleh negana, segala buku-buku pengetahuan dan pelajaran yang digunakan selain danipada tujuan perdagangan adalah dikecualikan danipada zakat, sebab kejahilan menurut pendapat ulama dan ahli bijak pandai samalah bahayanya dengan kebinasaan. Menurut kaedah fiqh Islam tiap-tiap pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat sama ada pengetahuan pnaktikal dan teori hendaklah ada sebahagian daripada kaum muslimin mempelajari dan menguasainya dan hendaklah ada sebahagian kaum muslimmn yang mengajarnya kepada kaum muslimin, sekira-kira dapat memenuhi tuntutan dan pentadbiran hidup di dunia i. Jika tidak maka selunuh kaum muslimin berdosa sebab meneka tidak menjalankan fandu kifayah. Kita suka menarik penhatian bahawa agama Islam tidak mengakui ilmu pengetahuan yang dicapai itu melainkan dengan tiga cara: Pertama: melalui penkhabaran yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya; Kedua; melalui cara percubaan dan yang ketiga: melalui akal fikinan dan undang-undang logik, supaya dengan demikian dapat mengelakkan dini daripada sebarang pnasangka atau kesamanan. Firman Allah: ~ jl aj :~.iJ ~41 ~jIi5~
_I.ft

Terjemahan: Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendenganan dan penglihatan senta hati,

100

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.
(Al-Isna . 17:36)

Hak Kehormatan atau Maruah Dalam Islam hak kehonmatan atau maruah mi hendaklah dikawal sebab manusia yang beniman adalah sejenis makhluk yang mulia di sisi Allah. Finman Allah:

Tenjemahan: Sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebai/cbaiknya (kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya).
(Al-Tin. 95: 4)

Oleh kenana manusia itu dijadikan Allah s.w.t. dengan sifatnya yang teristimewa itu, maka hendaklah manusia mengawal maruahnya supaya tidak terjatuh menjadi makhluk yang rendah. Firman-Nya:

Tenjemahan: Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah membeni meneka menggunakan benbagai-bagai kendenaan di danat dan di laut, dan Kami telah membenikan nezeki kepada meneka dan benda-benda yang baik-baik senta Kami telah lebihkan meneka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhlukmakhluk yang telah Kamiciptakan.
(Al-Isra17:70)

101

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Ayat mi menjadi bukti yang tenang bahawa manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan atau Bani Adam tanpa dikira agama, asal keturunan, bahasa dan keadaannya. Menurut pendapat al-Alusi dalam fafsirnya: Kat-ni jadikan sekalian mere/ca itu, baik atau jahat, mempunyai kehonmatan.

Kehormatan bagi tiap-tiap individu itu memerlukan tiap-tiap onang mendapat hak yang sama terhadap menjaga kehonmatan atau maruah dini, mengawal kedudukan, mencani nezeki hidup dan sebagainya. Oleh sebab itu, haruslah satu golongan tidak menghinakan golongan yang lain atau satu kaum merendahkan kedudukan kaum yang lain. Finman Allah:
~

~Z

~-~:

~ .~C;iNt~j~

Tenjemahan: Wahai onang-onang yang beniman! Janganlah sesuatu puak (dani kaum lelaki) mencemuh dan menendahnendahkanpuak lelakiyang lain, (kenana) hanuspuakyang dicemuhkan itu lebih baik danipada meneka, dan janganlah pula sesuatu puak dan kaum penempuan mencemuh dan merendah-nendahkan puak penempuan yang lain (kenana) hanus puak yang dicemuhkan itu lebih baik danipada meneka, dan janganlah setengah kamu mengatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula panggil-memanggil antana satu dengan yang lain dengan ge/anon yang buruk.
(Al-Hujurat, 49: 11)

Ayat di atas melanang onang-orang yang beriman danipada melakukan sebarang tindakan yang boleh menosakkan maruah atau menjatuhkan nama baik orang lain, supaya penpaduan dan semangat saling mengerti dapat dipertahankan di antana meneka. 102

HAK ASASI MANIJSIA DALAM ISLAM

Seluruh manusia dalam dunia mi berasal dani satu induk iaitu dan seorang bapa dan seorang ibu. Sabda Rasulullah s.a.w.:
~t~j

~S11 3~

3l~

Tenjernahan: Wahai manusia sekalian! Tuhan kamu satu, bapa kamu satu, kamu semua benasal dan Adam dan Adam benasal dan tanah.

Walaupun manusia mempunyai bahasa yang berbeza-beza dan kebudayaan yang benlainan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam sekeliling dan disebabkan oleh kebaikan dan perkembangan hidup yang begitu lama, tetapi mereka digesa supaya bekerjasama dan saling membantu di antana satu dengan lain untuk menghasilkan muslihat bensama. Firman Allah:

4t.~~3I

Ii

Tenjemahan: Wahai umat man usia! Sesungguhnya Kami telah mencipta kamu dani lelaki dan penempuan. dan kami telah menjadikan kamu benbagai bangsa dan bensuku puak, supaya kamu benkenal-kenalan (dan benamah mesna antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebik taqwanya diantana kamu.
(Al-Hujurat, 49: 13)

Ayat mi sungguh menarik hati kita, kenana pengajaran yang dibawanya adalah menjadi perpaduan selunuh umat manusia di permukaan bumi i, supaya meneka bekenjasama menegakkan perdamaian, keamanan dan persaudanaan sejagat, tanpa mengira warna kulit, bahasa dan kebudayaan. Semuanya disenu bekerjasama untuk muslihat sepenti perpaduan yang diperjuangkan dalam 103

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Sangsa-Bangsa Bensatu. Maksud taqwa di sini bukanlah sahaja mengamalkan sembahyang, puasa, haji dan zakat bahkan maknanya lebih luas, iaitu membuat kebajikan untuk dirinya dan orang ramai. Onang yang lebih banyak membuat kebajikan dan lebih benjasa kepada orang namai dialah yang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda:
~

Tenjemahan: Sebaik-baik manusia ialah yang lebih benmanfaat kepada onang lain.
(Riwayat Sebahagian AhliSunnan)

Bakat dan Persediaan Manusia Tidak Sama Walaupun manusia itu sama dani segi induknya, tetapi Ia tidak sama tentang setengah-setengah sifat, bakat, pensediaan, kegiatan, watak dan sebagainya. Penibahasa Melayu ada benkata Rambut sama hitam tetapi hati masing-masing. Oleh yang demikian menyamakan meneka dalam segala keadaan adalah benlawanan dengan fitrah semula jadi yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Jadi dengan demikian sudah semestinya ada onang yang bijak dan yang kunang bijak, ada yang najin ada yang kunang najin, ada yang benhemah tinggi ada yang kunang berhemah, ada yang gemankan ilmuilmu yang tertentu ada yang kurang geman kepada ilmu itu, ada yang penyaban dan ada yang kurang, ada yang pemanas dan ada yang pendingin, ada yang martabatnya lebih tinggi disebabkan oleh bakat-bakat yang benbeza-beza itu. Finman Allah:

~-;

3;

Tenjemahan: Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu alas setengahnya yang lain, bebenapa danjat, kenana Ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikunniakan-Nya kepadamu.
(Al-Anairt. 6:165)
1~

HAK ASA5I MANIJ5IA DALAM ISLAM

Kelebihan mereka dalam setengah-setengah sifat di sisi Allah dan masyanakat itu dinamakan kelebihan moral, dan tiap-tiap onang yang mempunyai kelebihan itu hendaklah digunakan untuk benkhidmat kepada orang namai dan masyarakat. lnilah tujuannya. ~ ~j-~T t2j ~jr ) dalam ayat di atas, tetapi dalam undangundang dan sebagainya meneka adalah sama sahaja sama ada pandai atau bodoh, cantik atau kurang, kaya atau miskin, begitulah setenusnya. Orang yang pandai jika membunuh orang bodoh hendaklah dibunuh balas. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kesimpulannya manusia itu sama sahaja dan segi undang-undang. Perbezaan tentang bakat dan sifat yang tersebut di atas adalah menjadi Sunnah Allah atau penaturan alam untuk mengisi kehidupan di dunia mi supaya satu dengan lain sentiasa tolong-menolong dalam menyempurnakan matlamat hidup. Ada orang yang benbakat menjadi dokton, ada onang yang benbakat menjadi tentera atau polis, ada onang yang benbakat menjadi pedagang, ada orang yang benbakat menjadi petani, ada onang yang benbakat menjadi pensyanah, ada orang yang benbakat menjadi pemimpin Maka tiap-tiap orang yang menggunakan kegiatannya mengikut bakat ash untuk mencani kenedaan padajalan Allah. Allah berfirman:

-~

~ r~ ~- S~ r

Tenjemahan: Kami membahagi-bahagikan antana mere/ca sega/a kepenluan hidup mere/ca dalam kehidupan dunia mi (setengah-setengahnya) Kami jadikan kaya-raya dan setengah-setengahnya mis/cm mendenita), dan juga Kami menjadikan danjat setengah-setengah mere/ca teninggi dan danjat setengah-setengahnya yang lain (semuanya itu) supaya sebahagian dan mere/ca senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dan (bantuan) setengahnya yang lain.
(Al-Zukhn4f. 43:32)

105

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Peraturan-peraturan mi dapat menjamin semangat kerjasama di antara semua golongan atau satu bangsa dalam sebuah negara. Tiap-tiap seorang dan anggota masyarakat atau tiap-tiap warganegara mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina kehidupan dan mereka mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. Tidak ada dalam Islam ahli-ahli agama yang tenlepas daripada kenja, tidak ada golongan atasan yang boleh mendapat wang percuma, tidak ada raja-naja yang terkecuali daripada undang-undang, tidak ada orang kaya yang boleh dikecualikan daripada membayar cukai, bahkan semuanya sebagai satu bangsa yang tertakluk kepada hukum Allah dan undang-undang. Hak Milik dalam Islam dan Konsep Amal Kita telah mengetahui dengan senba ringkas tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam. Sekanang marilah kita meninjau pula hikmat Allah yang mencipta alam semesta mi untuk kepentingan kita. Sebab Allah tenkaya dani sesuatu. Firman Allah:

3~j~l~flL~

C~4j

Tenjemahan: Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya kapal-kapal belayar padanya dengan penintah-Nya, dan supaya kamu mencani nezeki dan limpah kunnia-Nya dan juga supaya kamu bensyukun. Dan a memudahkan untuk (faedah dan kegunaan ) kamu, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi (sebagai nahmat pembenian) danipada-Nya.
(Al-Jathiyah, 45: 123)

Ketika Islam mengakui segala hak-hak yang di atas, ia mengakui pula hak-hak yang kehima iaitu hak milik. Hak mi adalah hak fitrah bagi tiap-tiap manusia. Tiap-tiap orang dituntut mencani rezeki hidup mata pencanian ada terbuka luas kepada tiap-tiap orang, tiap-tiap rakyat. Kekayaan di dunia mi dipenuntukkan 5w 106

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

paya dinikmati bersama yang selaras dengan usaha masing-masing. Firman Allah:

Tenjemahan: Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang me/am/can (balasan) apa yang diusahakannya.
(Al-Na/rn. 53: 39)

Maka tiap-tiap nakyat atau wanga negara hendaklah bekerja, bergiat dan berjuang dalam kehidupan untuk mencani rezeki yang halal bagi keperluan din, keluarga dan selainnya, sama ada menjadi pedagang, pegawai, kerani, doktor, tentena, polis, penternak, pelombong, guru, buruh dan sebagainya. Orang yang malas tidak ada tempat dalam Islam. Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-Nya yang benba/cat pnofesional. Apabila seonang mendapat hanta benda dengan titik peluh yang halal, maka hanta benda itu tidak harus dirampas atau dilucutkan daripadanya. pengakuan hak mihik individu yang halal i, adalah satu fitrah manusia yang ash atau menjadi hukum alam menurut istilah ilmu, kenana pengakuan inilah yang menjadi sebesan-besar dorongan kepada tiap-tiap individu untuk bekenja lebih giat dan lebih bendedikasi yang sesuai dengan bakat masingmasing. Mana-mana alinan atau ideologi yang menentang fitrah mi tidak akan selamat dan tidak akan berkekalan lama. Dunia mi Milk Allah Sesungguhnya dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan segala sesuatu yang ada di jagat raya adalah diciptakan Allah, dan Allahlah pemiliknya. Allah pencipta, pemilik dan pentadbir jagat naya atau alam semesta yang luas mi. Firman Allah:
3

~,d: 4~

Tenjemahan: Bagi Allahlah pemilik langit dan bumi.

107

MANUSIA DAN ISLAM JILID lU

~jLJl

Tenjemahan: Kepunyaan Allahlah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi.
(Al-Baqarah, 2:84)

Demikianlah di antara nas al-Quran al-Karim yang telah menegaskan bahawa isi langit dan bumi itu kepunyaan Allah sepenti mata benda, tanah, lautan, planet, manusia, sebab Allah tenkaya danipada alam, malahan manusia dan selainnya sentiasa benkehendak pada setiap masa dan ketika kepada pengawalan dan kenahmatan Allah. Finman Allah:
~

Tenjemahan: Dan Ia yang membeni kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya, juga yang memudahkan sungaisungai untuk kamu (mengambil manfaat baginya). Dan Ia yang menjadikan matahani dan bulan sentiasa beredar, untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan ma/am dan siang bagifaedah kamu.
(Ibrahim, 14:323)

Ayat mi membeni pandangan, di antaranya Allah memudahkan atau menundukkan segaha sesuatu sama ada benda yang ada di laut, di udana, di angkasa lepas seperti matahani, bulan, bintang dan planet-planet lain, malam dan siang untuk kepentingan manusia. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang dicunahkan kepada kita semua. Allah benfinman:

a3~
Tenjemahan: a telah memudahkan (menundukkan) untuk kamu segala apa yang ada di bumi.

108

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Menunut pendapat ahhi bahasa dan sastera Arab, al-Sukhnah ertinya benda yang dimudahkan atau ditundukkan atau disenangkan. Seperti orang gaji, binatang, kenderaan dan sebagainya. Cuba kita nasa sendiri alangkah senang dan Sehesanya kita menaiki keneta untuk pergi ke tempat jauh, alangkah senangnya kita pengi ke Makkah menunaikan fardu haji dengan kapal terbang, betapa senangnya kita mengangkat barang-banang kepenluan yang kita penhu dengan kapal-kapal, mi semua adalah kenikmatan Allah s.wt. Perkara menundukkan atau memudahkan alam semesta bagi memenuhkan kepenluan manusia, adalah bentujuan untuk mencapai dua matlamat yang penting. Pertama: Tidak ada daham alam mi yang sukan dicapai oleh manusia apabiha digunakan fikinan, pengetahuan dan cara bentindak yang betul. Allah memudahkan alam mi untuk kita dan hendaklah kita berusaha untuk mendapat manfaat danipada kejadiannya itu. Kedua: Sekahian manusia adalah berhak mendapat manfaat daripada isi bumi dan langit. Allah mengurniakan alam mi kepada kita dengan percuma dan membeni peluang untuk mendapat kemudahan-kemudahan itu bagi kepentingan selunuh penduduk. Maka janganlah ada golongan tententu yang monopoli segala kemudahan, segala nikmat dan segala kekayaan untuk golongannya atau suku-sakatnya sekali. Hendaklah meneka berfikir bahawa onang lain juga makhluk Allah yang sama benhak hidup dan berhak mendapat kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dan bukalah seluas-luas peluang untuk hidup bersama dan sama-sama menikmati kurniaan Allah Yang Maha Pemunah. Pandangan Islam tentang Harta Benda. Harta benda (kekayaan sebagai jalan untuk kebajikan). Dalam Islam hanta benda atau kekayaan bukanlah menjadi tujuan atau mathamat hidup, cuma menjadi jahan untuk kepentingan bersama. Onang yang menggunakan harta kekayaannya untuk jalan Allah yakni kepentingan umum maka harta benda itu akan menjadi muslihat bagi dininya dan juga masyanakatnya. Sebaliknya orang yang menjadikan hanta kekayaan itu sebagai tujuan atau matlamat hidup maka bentukarlah Ia menjadi nafsu yang akan merosakkan empunyanya sendini, kerana nafsu manusia tidak akan puas, bila diisi 109

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

sebahagiannya maka ia meminta lagi sampai tidak habis-habis. Akhirnya manusia menjadi korban natsu sepenti kata pepatah Melayu Mati semut kenana gula, dan kata pepatah lagi Ikut hati mati, ikut nasa binasa. Dalam hidup mi, kita telah menyaksikan sendini bagaimana harta kekayaan telah mempenganuhi ramai dan penduduk di dunia mi. Ramai danipada meneka gilakan harta benda, kemewahan, pangkat tanpa dikawal oleh nasa tanggungjawab tenhadap kepentingan bensama, lantas meneka menjahankan benbagai-bagai usaha dan tipu helah untuk memperolehi sebanyak-banyak hanta, sama ada dengan menipu, menindas, memakan nba, nasuah, menggunakan penganuh untuk mendapatkan hanta. Pendeknya oleh kenana meneka menjadikan hanta kekayaan sebagai matlamatnya, maka timbullah benbagai-bagai gejala yang buruk dalam masyanakat dan negara. Islam memang memuji harta benda yang halal yang dimihiki oleh onang-onang yang sahih. Sabda Rasulullah (s. aw.)

Tenjemahan: Sebaik-baik hantayang salih (ha/al) ialah bagi lelakiyang salih.

Harta yang salih ialah harta halah yang dikumpulkan dengan cana-cara yang halal yakni dengan cana yang diakui syara sama ada dengan perniagaan, pelaburan, perusahaan dan sebagainya yang menurut hunas-hunas hukum syara. Manakala lelaki yang salih ialah onang yang baik yang membelanjakan hanta bendanya kepada kebajikan dan kebaikan sepenti makan minum yang sederhana, pakaian yang sedenhana, alat-alat kemudahan yang sederhana, pakaian yang sedenhana dan semua keperluan hidup yang dianggap munasabah di dalam tnadisi satu masyanakat dan negana. Sejanah tehah mencatatkan bahawa golongan orang-onang yang mewah dan tenlalu kaya itu banyak melakukan kerosakan dalam sebuah negara atau bumi Allah. Finman-Nya:

3) U31
.

ij,

110

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Terjemahan: Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan pen duduk sesebuah negeni, Kami penintahkan (lebih dahulu) onang-onang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mere/ca (supaya taat), lalu meneka mendenhaka dan melakukan maksiat padanya, ma/ca benhaklah negeni itu dibinasakan, lalu Kami menghancunkannya sehancun-hancunnya.
(Al-Isra 17:10)

Oleh yang demikian al-Ghazali pennah benkata di dalam kitab


Ihya Ulum al-Din. Maksudnya, Sesiapa yang mengambil kekayaan lebih danipada kepenluannya, ma/ca ia a/can bertemu dengan kebinasaan. Para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam

pada zaman kecermehangan Islam dahulu adalah golongan yang menjauhkan din daripada sikap membonos atau membazir bahkan mereka hidup dengan begitu sederhana, sama sepenti onang namai, bahkan Rasulullah s.a.w-., Abu Bakar, Umar, All dan sahabat-sahabat pihihan semuanya hidup secana sedenhana. Ada khahifah Islam seperti Umar bin Abdul Aziz yang hidup sangat sederhana, kesederhanaan itulah melambangkan kebesaran jiwa, dan kemurnian akhlak bagi manusia yang sedenhana dan mempunyai nasa tanggungjawab dalam kehidupan dunia yang Sementara mi. Rasululhah saw. bersabda:
9 .1 ,j I~kL~~l jy~)

~.

Tenjemahan: Sebaik-baik penkara ialah yang sederhana.

Kemiskinan Penyakit Masyarakat Allah s.w.t. menetapkan segala kekayaan di bumi untuk manfaat bensama oleh manusia selunuhnya dan setiap orang ada mempunyai bahagian atau saham dalam hanta benda kekayaan Allah itu. Finman Allah:

111

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Dan tiadalah sesuatu pun dan makhlukmakhluk yang bengenak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung nezekinya untuk mendapatkannya.

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahaya harta benda kekayaan itu adalah jalan untuk kebajikan dan manfaat bersama, maka tiap-tiap seorang hendaklah benusaha dan bersikap negatif iaitu tidak penlu benusaha dengan andaiannya bahawa nezekinya telah dijamin oleh Allah. Sebenarnya Sunnah Allah atau hukum Alam adalah bendasarkan sebab dan akibat. Sesiapa yang bekenja akan dapat, sebaliknya sesiapa yang malas akan hampa. Onang yang menawat dininya yang sakit insya Allah akan sembuh, tetapi onang yang tidak menawat dininya danipada penyakit yang dihidapi akan bertambah tenuk dan mungkin membawa kepada maut. Hukum alam atau Sunnah Allah menetapkan orang yang menanam akan mendapat buahnya dan yang benpehuk tubuh tidak akan mendapat apa-apa. Oleh yang demikian Allah menyuruh hamba-Nya supaya berusaha dan bekenja. Finman Allah:

Terjemahan: Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu, mudah digunakan ma/ca benjalanlah di menata-nata cern/c nantaunya serta makanlah dan nezeki yang dikunniakan Allah kepada Allahjualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula.
(Al-Mullc, 66:15)

Sebenannya kemiskinan itu benlaku disebabkan oheh dua fakton; Pertama, sebab malas atau segan. Sikap mi tidak diakui sama sekali oleh agama. Kedua, sebab tidak berdaya untuk bekerja kerana cacat dan sebagainya, maka hendaklah pemenintah Islam menjamin hidupnya dalam segi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Jika tidak ada peluang maka hendaklah mereka itu menghapuskan halangan-halangan atau suasana112

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

suasana yang pincang itu dan pemenintah hendaklah menyediakan peluang yang sama kepada seluruh rakyat dalam bidang pekerjaan. Usaha dan Kerja adalih Jalan. Meniperolehi Harta Benda Dalam Islam tidak ada jalan lain untuk menikmati kekayaan dan nezeki cuma dengan benuSaha dan bekeija. Rasuluhlah s.a.w. bensabda:

Terjemahan: Sebaik-baik mata pencanian ialah pendapatan seorang danipada tangannya sendini.

Tiap-tiap orang yang sihat atau mampu bekerja wajiblah bekenja. Dalam negana kita Malaysia mi yang mempunyai bumi yang luas dan penduduknya belum begitu namai memang bidang pekenjaan atau peluang bekenja adalah terbuka luas asalkan jangan membuang masa atau benpehuk tubuh. Dalam benbagai-bagai Rancangan Malaysia banyak peluang tenbuka, khususnya kepada bumiputena untuk mencebunkan din dalam sekton pertanian, sekton penusahaan, perdagangan, pendidikan, pentennakan, penikanan, penlombongan, penkapalan, perhutanan dan benbagai-bagai bidang lagi yang disediakan oleh kerajaan. Cuma bumiputera hendaklah sedia mengambil peluang benkenaan. Jika mereka berusaha inSya Allah tidak akan lapan dan kemungkinan besar meneka akan menikmati bensama sumben-sumber kekayaan di bumi Malaysia mi. Dalam bidang penusahaan dan pentukangan Allah berfinman:

Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah menununkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian penhiasan dan pakaian yang berupa taqwa itulah sebaik-baiknya.
(Al-A raf, 7:26)

Selain itu sejanah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa kebanyakan sahabat Nabi Muhammad S.a.w. telah ben113

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pindah ke negeni Syam, Iraq dan lain-lain lagi kenana menjalankan usaha pertanian dan pertukangan, sedang meneka adahah onangonang yang salih dan mempunyai mantabat yang tinggi dalam Islam. Kenajaan kita telah melancankan berbagai-bagai pnojek pembangunan dalam setiap Rancangan Malaysia untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Kerajaan telah menyediakan klinik, bekalan air dan elektnik, untuk kemudahan rakyat dan membolehkan nakyat meluaskan mata pencanian dan melipatgandakan penghasilan negana. Inilah hasil kemerdekaan yang telah kita capai. Maka terpulanglah kepada kita sendiri sebagai bumiputena sama ada mahu maju atau tenus mundun dan ditinggalkan oleh kaum-kaum yang telah maju. Masa benjalan tenus dan penubahan sentiasa mendatang. Allah benfirm an:
~fl1)L,~y.UlNI

~
.,i

y~1

2;; ~

Tenjemahan: Demi Masa Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-onang yang beniman dan benamal salih, dan mere/ca pula berpesan-pesan dengan kebenanan serta benpesan-pesan dengan saban.

Rasulullah s.a.w. bensabda:

~4

*2

lt?

Tenjemahan: Hampin-hampin kepapaan itu menjadikan kekufuran.

Benikut dengan mi kita akan bincangkan pula pengajananpengajanan Islam tentang bidang akhlak yang menjadi satu dan fakton utama untuk membentuk penibadi mukmin. Di antara pengajanan-pengajanan itu tenmasuklah sifat-sifat amanah, adil, bentanggungjawab, benani, benjihad pada jalan Allah, bendisiplin, benkonban, tolong-menolong, honmat-menghonmati, persaudanaan dan 114

HAK ASA5I MANUSIA DALAM ISLAM

sebagainya, kenana Rasulullah sendiri pernah bensabda:

~r$!~J~4
Tenjemahan: Sesungguhnya aku dibangkitkan menyempunnakan keluhunan akhlak. untuk

115

VII
ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT
Dasar perlinbangan Allah adalah Pencipta jagat raya. Dia mencipta makhluk-Nya iaitu alam dan manusia. Dia bensifat al-Rahman dan al-Rahim yakni yang Maha Pemunah lagi Maha Penyayang tenhadap hambahamba-Nya. Kepada hamba-hamba-Nya ditununkan wahyu dengan perantanaan Rasul-nasuh-Nya untuk membenitakan, menjelaskan, mempenincikan, mentafsin dan membeni teladan itu dalam kehidupan yang nyata. Wahyu dan penenapannya dalam kehidupan yang nyata mewujudkan salam yakni kebahagiaan. Kesejahtenaan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Nya yang berakal. Wahyu-Nya kepada alam semesta atau jagat naya berbentuk Sunnah Allah yang ditenjemahkan oleh istilah alam hukum Alam untuk melakSanakan salam dalam kehidupan alam. Wahyu dan cara penenapannya yang diturunkan kepada manusia pun adahah juga dinamakan Sunnah Allah yang diistilahkan dengan nama al-Islam. Allah mewajibkan salam kepada manusia untuk kepentingan manusia sendini, supaya manusia benar-benan dapat menikmati keamanan, kesejahteraan dan keselamatan. Allah tidak mempercayai kepentingan kerana Dia terkaya dan alam semesta dan Dia Maha Kaya lagi Maha Sempunna. Allah menurunkan agama Islam kerana semata-mata kasih sayang-Nya kepada hamba. 116

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

Manusia tendini dan dua unSun iaitu noh dan jasad atau nohani dan jasmani. Salam yang dianahkan oleh Allah tenhadap naluni manusia bukan untuk jasad sahaja dan bukan untuk roh sahaja tetapi untuk kedua-duanya sekahi, iaitu salam jasmaniah dan salam nohaniah. Entinya salam yang benimbangan antana kedua-duanya. Oleh yang demikian Allah mengarahkan tiap-tiap salam Supaya memohon kepada-Nya sekali pada tiap-tiap kali selepas sembahyang agar berdoa: Finman-Nya:

Tenjemahan: Wahai Tuhan kami! Kunniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhinat, dan jagalah kami (fauhkan kami) dan kea2aban api nenaka.
(Al-4raf 7:31)

Salam dalam kehidupan hanya terwujud jika manusia tidak melewati batas dalam sahanya mewujudkan salam atau kesejahtenaan kepada jasmani sahaja atau rohani sahaja. Apabila jasad sahaja yang diutamakan mungkin ia selamat atau senang tetapi rohaninya celaka atau tenseksa, sebaliknya kalau roh sahaja yang dipentingkan mungkin nohaniah selamat satu senang, tetapi jasmaniah menana dan tenseksa di dunia. Oleh itu Allah melarang manusia melewati batas. Firman Allah:

~ ~J~

!-~

Tenjemahan: Ma/can minumlah kamu dan kamu jangan melewati batas, sesungguhnya Ia tidak kasihkan orangonang yang melampaui (batas).
(Al-A naf 7:31)

Pninsip ilmu kesihatan pun sesuai dengan ayat mi, sebab makan minum yang sedenhana itulah yang dapat mencegahkan penyakit danipada badan, makan dan minum yang benlebihan akan mendatangkan penyakit. Allah menyeru ahhi kitab dalam al-Qunan yang ditununkan kepada Nabi Muhammad supaya meneka tidak

117

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

melewati batas atau melampaui sempadan. Firman Allah:

Terjemahan: Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) janganlah kamu melampaui batas dalam penkara agama kam u.

Apabila manusia tidak boleh melewati batas dalam unusan nohaniah dan juga dalam unusan jasmaniah, seterusnya tidak benlebih-lebihan dalam unusan akhinat dan tidak berlebihan daham unusan dunia, maka jalan sepenti itu akan membawa manusia kepada jalan tengah di antara dua penkana yang bententangan itu Umat yang menempuhi jalan tengah itu adalah umat pentengahan atau umat yang sedenhana yang disebut oteh bahasa alQuran ummatan wasatan. Umat Islam dijadikan Allah menjadi umat pentengahan atau umat sederhana. Firman-Nya:

Terjemahan: Begitulah Kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang pentengahan (sedenhana).

Sebagaimana Allah telah menjadikan Rasul-Nya teladan yang balk bagi umat manusia, maka umat Islam pula harus menjadi teladan atau contoh yang baik kepada umat yang lain. Apabila kita mengikuti jalan tengah, tidak melewati batas ke kin dan tidak melewati batas ke kanan, maka bermaknalah antana sebelah kin dan sebelah kanan benimbang, seterusnya tentempuhlah jalan lurus yang diistilahkan oleh al-Quran dengan al-sirat a&mustaqim~ yakni pada tiap-tiap kali sembahyang dan pada tiaprtiap rakaat onang muslim benkata ketika membaca al-Fatihah ~5ji

j~~i~ ~

Tenjemahan: Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lunus.

118

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

Setelah kita mempelajani konsep Islam itu manilah kita membahas pula sebahagian danipada pengajanan-pengajaran Islam yang penting dalam bidang agama dan bidang kehidupan supaya kita akan mempenolehi hukum penimbangan atau dasan kesederhanaan itu. Dunia dicani akhinat dituntut: Islam mempunyai keistimewaan berbanding dengan agama yang lain yang tenkenal di dunia sepenti Yahudi, Knistian, Hindu, Budha dan sebagainya, kenana Islam menekankan kesedenhanaan, keseimbangan dan keadihan antana tuntutan rohanmah dan jasmaniah. Penganut-penganut Islam tidak dilanang untuk menikmati mata benda kehidupan dan tuntutan jasmaniah, selagi yang diperolehinya itu menunut cara yang halal dan yang diambil itu dalam lengkongan yang sedenhana dan munasabab. Finman Allah:

Tenjemahan: Dan tuntutlah dengan hanta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu a/can pahala dan kebahagiaan akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (kepenluan dan bekalanmu) dan dunia dan benbuat baiklah (kepada ham ba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya.
(Al-Qasas, 28: 77)

Islam menghanuskan penganut-penganut menggunakan alatahat kelengkapan, perhiasan, kemudahan-kemudahan, makanan dan minumah yang baik dan sebagainya dalam kadar yang sedenhana atau munasabah. Finman Allah:
t-.r_

~r~

oft

_~

~c~-~i Xi

J~-~ ~

~~LC~

e-i
Tenjemahan: Wahai anak Adam!, ambillah pakaian kamu yang indah di setiap kali kamu memasuki tempat ibadat

119

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

atau sembahyang ma/can dan minumlah kamu, tetapijangan benlebih-lebihan (melewati batas). Sesungguhnya Ia tidak kasihkan orang-orang yang melewati batas.
(Al-A raf 7:31)

~3J~i4Cily7J~liil4

.ua~2~~s-;
Tenjemahan: Wahai onang-onangyang beniman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, danjanganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orangonang yang melampaui batas. Dan makanlah dan rezeki yang telah dibenikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bentakwalah kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu beniman.
(Al-Ma idah, 5:878)

Di antara yang menanik perhatian dalam ayat yang di atas ialah hirman al-nafs meharang din daripada menikmati bendabenda yang halal itu adalah mencenoboh yakni menyimpang dan landasan yang sedenhana atau batas keadilan antana dua tabiat iaitu nohaniah dan jasmaniah. Ini benlainan danipada setengah-setengah agama sepenti agama Budha yang menafikan kelazatan dunia sama sekali, antana penganut-penganutnya memandajig tinggi kepada konsep kependetaan iaitu para sami menumpukan sepenuhnya kepada kenohanian untuk mencapai taraf yang nmwana dengan hidup di dalam kuil-kuil. Begitu juga benlainan dengan daSan agama Knistian terutama mazhab Katholik yang memandang Suci kepada hidup kependetaan kenana padeni-padeni besar sepenti Pope dan lain-Iainnya dilarang benkahwin. 120

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

Kesimpulan yang diambil daripada ayat yang di atas ialah Allah menyuruh manusia menggunakan dan menikmati matabenda, kehidupan, iaitu hak jasmaniah perlu diisi dan hak rohaniah perlu dipenuhi. Allah s.w.t. menciptakan bumi dan lain-lainnya untuk ditunduk dan diselenggarakan oleh manusia. Firman Allah:

Terjentahan: Dia (Allah) yang ,nenjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi kese.nuanya.

Terjemahan: Dan Ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kaniu, segala yang ada di langit dan di butni (sebagai rahinat pemberian) daripadanya, sesungguhnya seinua itu inengandungi tanda-tanda (yang membuktikan keniurahan dan kekuasaan-Nya, bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti.

Ayat mi menyarankan kepada kita tentang penguasaan manusia terhadap alam kebendaan. mi membuktikan mujizat falsafah al-Quran sebelum abad ke-19 yang silam tidak ada orang yang memperkatakan mi dalam segi ilmiah sedangkan Rasulullah s.a.w. bersabda:

Cl~

~i

Terjemahan: Tidak ada konsep kepaderian di dalain Islam.

Islam memang mencela konsep kependetaan, sebab konsep seperti itu melampaui batas atau sikap terhadap nikmat Allah atau sumber kekayaan alam yang disediakan Allah yang diselenggara 121

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dan dinikmati oleh manusia dalam kadar yang munasabah. Firman Allah:

~s~
~

Terfemahan: Dan (perbuatan mereka beribadat secara) Rahbaniyahc merekalah sahaja yang mengadakan dan merekakannya Katni tidak mewajibkannya atas mereka (mereka berbuat demikian) kerana mencari keredaan Allah, dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya, oleh itu orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad) di antara mereka Kami berikan pahalanya dan (sebaliknya) ramai di antara mereka yang fasik derhaka.
(Al-Hadid, 57: 27)

Sebenarnya, dasar Islam mengadakan perimbangan di antara rohaniah dengan jasmaniah adalah yang bolah diterima oleh tabiat manusia yang ash. Allah tidak menjadikan naluri, nalsu dan kekuatan badan atau tenaga dengan sia-sia atau naluri-naluri tersebut hendakhah ditekan atau dihilangkan dengan tujuan yang balk dan supaya manusia dapat menguasai naluri-naluri tersebut untuk tujuan pembangunan yang sihat. Sikap terlalu condong kepada rohaniah adalah tidak sihat dan titlak realistik begitu juga sikap terlalu condong kepada kebendaan adahah tidak realistik dan tidak sihat untuk merealisasikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 2. Agama: Surah Ali Imran ayat 112 mengajarkan kita dua rangka hubungan iaitu hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah mestilah berkaitan dengan hubungan antara manusia, ibadat dan Islam hendaklah diIanjutkan oleh muamalat. Agama berimbang dengan kehidupan atau kebudayaan. Perimbang agama dan kehidupan atau kebudayaan membawa penyelarasan antara dunia dan akhirat. Menurut ajaran Islam tiap-tiap perbuatan mestilah diniatkan 122

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

untuk mencapai keredaan Allah. Semua perkara yang diniatkan kerana Allah itu tetap memberi kesan manfaat kepada manusia. Demikianlab tindakan yang dilakukan kerana mentaati Allah, tetapi hikmat dan hasilnya untuk kebajikan manusia sendiri. Perimbangan mi ternyata dalam ungkapan kata kita iaitu Membuat
sesuatu kerana Allah tetapi keselamatan dan kesejahteraan untuk manusia.

Dalam Islam iman mesti berimbang dengan amal sahih, iman sahaja tidak bererti kalau tidak menjadi amalan atau kenyataan. Iman tanpa amal laksana pokok tanpa buah atau ada mahkamah tanpa hakim, atau ada raga tanpa isi. Amal sahaja tidak bermakna tanpa berpangkal dan iman. Amahan kita akan kehiru, akan salah, laksana pokok yang berbuah busuk. Iman itu berbentuk teoni, arnalan pula berbentuk praktik. Iman iahah awahan ajaran Islam manakaha amal salih menjadi hujung ajaran Islam. Maka perimbangan antara kedua itu dinamakan oheh al-Quran dengan:

Terjemahan: Mereka yang beriman dan beramalsalih.


(A!-Raqarah, 2:25)

Rukun iman dalam Islam diimbangi oleh rukun Islam, sebagaimana pengajaran diimbangi oheh pendidikan. Iman itu tenletak di daham hati nubari. Apakah seseorang itu beriman atau tidak, kita tidak dapat ketahui, tetapi rukun Islam itu bersifat aktif dalam perbuatan, rukun Islam merupakan pernyataan dan rukun iman. Matlamat agama ialah membentuk manusia supaya bertaqwa; sif at taqwajuga menjadi pangkal kehidupan untuk merealisasikan kehidupan yang baik, taqwa sebagai sikap hidup yang dibentuk oleh agama untuk menjadi kenyataan yang diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mencani kesucian, tetapi tidak boheh mengasingkan din daripada masyarakat yang terdapat banyak gejala yang buruk atau kekotoran. Untuk mencapai kesucian pendeta Katholik hidup membujang, tetapi muslim yang mencari kesucian dan kemuhiaan hendaklah berkahwin dan hidup berjuang di tengah-tengah masyarakat yang sememangnya ada yang baik dan yang buruk. Manusia 123

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

wajib berbakti kepada Allah tetapi tidak disunuh hidup secana kepaderian. Rasulullah s.a.w. bersabda:

Terjemahan: Sebaik-baik manusia ialah yang berguna kepada orang ramai.


(Riwayai Sebahagian AhliSunan)

Rasululhah s.a.w. bensabda:

,:. j~ ~i~- ta~~~St


Terjemahan: Berkahwinlah kamu dan beranakpinaklah kamu nescaya kamu menjadi biak, sesungguhnya aku berbangga dengan keramaian kamu terhadap umat-umat lain.
(Riwa vat Sebahagian Ahli Sunan)

3. Perimbangan Sosial: Daham Islam individu dan masyanakat sahing berkaitan; bermula dengan din sendiri dan kemudian meluas kepada masyarakat; memenuhi kepenluan did sendini juga keperluan masyarakat. Dalam mencari keuntungan bagi din sendin, tidak boleh melupakan masyarakat apatah lagi merugikannya. Islam membenankan hak-hak asasi manusia, tetapi dalam pelaksanaannya Islam tidak membenarkan tindakan itu mengganggu hak-hak orang lain. Usaha menyunuh berbuat baik dan mencegah kejahatan hanus dimulai dengan din sendini berlanjutan kepada kehuarga dan tetangga dan meluas kepada masyarakat. Dalam membina kepentingan din sendid Islam tidak mengizinkan tindakan kepentingan onang lain. Sembahyang adalah hubungan penibadi dengan Allah tetapi sembahyang fandu hendaklah dilakukan dengan berjemaah. Dalam Islam tidak boleh memisalikan din dad masyarakat, hak penimbangan pedbadi pada masyanakat benimbang dengan hak kewajipan masyanakat pada penibadi. Fandu am benimbang dengan fandu kifayah. Fandu am adalah kewajipan ke atas din sendid manakala fandu kifayah adalah ke124

ISLAM UNTUK KE5ELAMATAN DUNIA DAN AKUIRAT

wajipan ke atas masyanakat. Kewajipan bagi dini sendini seimbang dengan kewajipan bagi masyankat; yang pentama menganah kepada perseonangan atau individu, sebahiknya yang kedua mengarah kepada masyanakat atau kolektif. Dalam pergaulan sehani-hani onang muslim hanus ,menendahkan din, tetapi meneka dilanang menghinakan dini. sebab muslim mempunyai maruah atau hanga din sendini, tetapi meneka tidak boleh bensikap sombong, angkuh, takbun kenana sifat-sifat itu sangat dicela oleh Islam. Masyanakat Islam tendini danipada onang-onang seiman, tetapi Islam dapat menenima orang-onang yang bukan Islam dalam kehidupan sosial. Dalam tata hubungan dengan Allah meneka dilanang bertolak-ansun tetapi dalam tata hubungan sesama manusia disuruh bertolak-ansun. Kedudukan Akhirat L.ebih Tinggi daripada Dunia. Al-Qunan menyatakan bahawa kehidupan di akhinat lebih baik danipada kehidupan di dunia, dan sesungguhnya kesempurnaan dan kemuhiaan nohaniah itu hendaklah menjadi matlamat bagi tiap-tiap mushim di dunia yang sementana in Oleh yang demikian Ahhah membeni amanan keras tenhadap meneka yang hanya membeni tumpuan kepada kehidupan di dunia tanpa membuat pensmapan untuk akhinat. Finman Allah:

ji~4~i~
~

~
;ist. ~

Terjemahan: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh al-Qur an tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada han akhirat kelak selain daripada azab neraka,

125

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dan pada han itu gugunlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.
(Stud, 11: 156)

Allah s.w.t. memuji hamba-Nya yang hampin kepada-Nya, yakni hamba yang munnijiwanya. Finman-Nya:

~gl,t~-l LY~~

4J
~

JJ~LS ~/&~d,

,~i Ly.th J~s,


~

3~.H~b

H-

Terjemahan: Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertaqwa. Apakah yang telah ditununkan oleh Tuhan kamu? Meneka manjawab Kebaikanc dan sesungguhnya batasan negeri akhinat itu lebih baik lagi, dan memanglah negeni akhinat ialah sebaik-baik negeri. Dan sebaik-baik negeni bagi orang-orang yang bertaqwa.
(Al-Nab!, 16: 30)

Al-Quran telah banyak menenangkan bahawa kedudukan hidup di akhinat itu lebih utama danipada kehidupan di dunia, sebab dunia mi tempat perjuangan dan ujian; tempat kita tensenempak dengan benbagai-bagai penistiwa, kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin, kadang-kadang untung, kadang-kadang nugi, kadang-kadang sihat, kadang-kadang di dunia kita tidak dapat mencapai kesejahteraan sepenuhnya, tetapi di akhinatlah kita akan menikmati kebahagian yang abadi, kesejahtenaan yang paling maksimum. Di sana nanti tidak akan sakit, tidak akan tua, tidak akan susah, tidak akan kunang, tetapi selama-lamanya muda, selama-hamanya sihat, selama-lamanya sempunna; kenikmatan penuh yang tidak dapat digambankan dengan ungkapan kata, hanyahah Allah sahaja yang lebih mengetahui. Di antana ayat al-Qunan yang menyatakan kehidupan akhinat:

~i ~$~ijiui ~j
126

c~ui~j~JiO~JAL.j
3~Jaj ~~ci

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKUIRAT

Tenjemahan: Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibanat hiburan dan penmainan, dan sesungguhnya negeni akhirat itu ialah kehidupan yang sebenan-benannya, kalaulah meneka mengetahui (hakikat tent ulah mere/ca tidak akan melupakan han akhirat).

mi

mi

(Al-Ankabut, 29: 64)

~ j~i; ~ii ~Ji

~)J~

Terjemahan: Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
(Al-A Ia, ayat 6:7-8)

Memberi Keadilan dajam Islam dan Hak Maslng-maslng: Islam adalah agama yang sedenhana lagi pnaktikal yang meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Terjemahan: Sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan tenhadap isteni kamu, maka benilah kepada tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya.
(Riwayat Kebanyakan AhliSunan)

Hadith ml membeni pengertian tentang suatu pninsip yang sangat menanik, sedenhana dan pnaktikal. Pentama, ia menyatakan bahawa tanggungjawab kita tenhadap Ahlah hendaklah disempunnakan dalam bentuk ibadat, segala kewajipan ibadat kita tenhadap Allah hendaklah disempunnakan dengan tekun, jujun dan janganlah diabaikan sama sekali. Sembahyang, puasa, zakat, haji 127

MANUSIA DAN ISLAMJILID III

dan lain-lain ibadat hendaklah dijalankan dengan baik. Kedua, kewajipan kita tenhadap din sendini hendaklah dilaksanakan, yakni di samping kita benibadat kepada Allah s.w.t. tidaklah kita disunuh benmati-mati daham ibadat hingga merosak atau melemahkan tubuh badan, tubuh badan dan keimanan kita hendaklah dikawal, tubuh badan kita memenlukan makanan yang benzat dan baik hendaklah dipenuhi: tubuh badan kita penlu tidun, kenehatan dan pakaian. Rasululhah bersabda maksudnya: Tubuh
badan kamu laksana kendenaan kamu, ma/ca hendaklah kamu kasihan /cepadanya. Maka kesihatan dan kenehatan jasmani hen-

daklah dijaga dengan baik. Ketiga, tanggungjawab kita terhadap isteni hendakhah dipenuhi, di samping kita benibadat, menjaga kesihatan dan kenehatan dm1 sendini, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab tenhadap isteni, dengan membeni layanan yang memuaskan atau yang benpatutan tenhadap isteni sama ada dani segi nafkah zahin dan layanan kehendak kelamin, supaya dengan demikian dapat kita menjaga keutuhan numah tangga. Ada satu penistiwa yang benlaku pada zaman Rasuluhlah s.a.w. yang sungguh menanik iaitu ada tiga onang sahabat Rasulullah s.a.w. yang hendak menziarahi kehuanga Rasuhulhah untuk bertanya tentang ibadat dan hidup Rasululhah. Apabila meneka tiba di halaman numah Rasulullah, meneka sama-sama bercakap di antana mereka, kata seonang danipada meneka. Di manakah kedudukan kita berbanding dengan Rasululhah, sebab Rasulullah telah diampun dosanya? Lahu kati seorang danipadanya, Aku akan benjaga tiap-tiap malam untuk benibadat. Kata seonang lagi, Aku akan puasa siang hani selama-lamanya, dan kata onang yang ketiga, Aku akan menjauhkan dini danipada penempuan dan tidak mahu benkahwin. Penbualan mereka telah didengar oheh Rasuhullah lalu Baginda menjemput meneka itu kemudian bensabda, (Tenjemahan): Kamu
semua yang benkata demikian. Demi Allah! Aku lebih bertaqwa kepada Allah, a/cu seinbahyang dan a/cu tidun! A/cu puasa dan a/cu berbuka! dan a/cu pun berkahwin. Kemudian Baginda bensabda hagi (tenjemahan): Sesiapa yang tidak suka cana hidupku, maka ia tida/c tenmasu/c ke dalam golonganku. Inilah dasan yang praktikal

128

ISLAM UNTUK KE5ELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

dan dasan hidup yang sederhana yang boleh menjaminkan kesejahtenaan, keselamatan sama ada di dunia atau akhirat. Penutup Islam adalah agama Allah yang sebenan. Yang membenikan kesentosaan dan kebahagiaan kepada manusia yang taat dan patuh kepada ajanan-ajanannya. Islam menupakan suatu sistem hidup yang amat sempunna dan lengkap segaha-galanya. Sekinanya dalam buku yang tidak sepentinya mi tidak dapat membenikan gambanan yang jelas tentang kesempunnaan Islam itu, maka itu bukanlah benenti bahawa Islam itu tidak sempunna, akan tetapi buku mi yang tidak sempunna. Ketidaksempunnaan buku mi menunjukkan kehemahan manusia yang menganangnya, yang memang hakikatnya manusia itu sememangnya lemah. Adapun Islam sebagai Din, walau apa pun yang digambarkan, ia tetap sempunna dan lengkap segala-gahanya. Mempenkatakan sesuatu tentang Islam atau lebih tegas tentang kalimat-kalimat Allah yang menjadi nadi utama Islam itu, sememangnya menupakan sesuatu yang tidak akan habis. Kalimahkalimah Allah adahah kekal abadi, manusia hanya mencuba untuk mencungkil sebahagian danipada kalimah-kahimah itu. Allah s.w.t. benfirman:

Tenjemahan: Katakanlah (wahai Muhammad) kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan keringlah lautan itu, sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, sekalipun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan.
(Al-Kahfi, 18:109)

129

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Dalam ayat lain, Allah s.w.t. menyebut:

Tenjemahan: Dan sekiranya segala pohon yang ada di muka bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi dakwat dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sr sudah itu, nescaya tidak a/can habis kalimah-/calimah Allah itu ditulis, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

mi

(Luqman, 31)

Demikianlah gambanan yang dinyatakan oleh Allah s.w.t. tentang kalimah-kahimah-Nya, atau kata-kata-Nya yang menjadi sumben bagi Islam. Apabiha hendak dipenkatakan tentang Islam, maka kahimah-kalimah Allah itu amat luas, maka tentulah buku yang sebesar mi masih tenlalu jauh dad mencukupi untuk menenangkan Islam yang sebenan sepenti yang sepatutnya ditenangkan. Sebagai manusia yang bensifat lemah, kami telah mencuba sedaya upaya untuk menenangkan bahawa Islam itu adalah sesuatu yang unik lagi tenistimewa, jika dibandingkan dengan apa sahaja di alam in kerana Islam itu adalah agama Allah, yang ditununkan kepada manusma untuk kepentingan dan muslmhat meneka di dunia dan akhinat. Allah Maha Sempunna, oleh itu adalah mustahil bagiNya untuk menciptakan agama yang tidak sempunna. Islam itu amat tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi daninya. (maksud Hadith). Islam yang unik dan istimewa, sepenti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasuh-Nya, ialah Islam yang lengkap dan sempunna seperti yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. dan diikuti senta dihayati sepenuhnya oleh pana sahabat dan kaum mushimin muslimat pada zaman-zaman kegemilangannya. Islam yang lengkap dan sempunna itu pada zaman akhin-akhin mi telah disalahertikan oleh setengahsetengah onang dengan menggambankannya secana benpisah-pisah sempit dan menakutkan. Islam yang sampai kepada sebahagian umat Islam pada hani mi adalah Islam yang tehah dipotong-potong 130

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

badannya dan dipisah-pisahkan anggotanya. Mahah kadangkala dipisahkan roh Islam itu dani badannya, sehingga tinggalkan Islam itu seolah-olahnya sebagai suatu nangka kosong yang menakutkan manusia. Oleh itu, tidak hairan jika ada onang pada zaman mi yang merasa genun apabila mendengan nama Islam itu sahaja. Ketika manusia benada dalam kegelapan Jahihiyah; ketika manusia tidak mengetahui siapa meneka yang sebenan; dan mana mereka datang; ke mana meneka akan pengi dan apa kesudahannya hidup mi; ketika manusia dalam kacau-bilau purak-peranda, keganasan dan kekejaman berleluasa daham masyanakat manusia, ketika segala-gelanya gelap gelita ketika itu datanglah Muhammad membawa Islam untuk menerangi selunuh kehidupan, dan bersinanlah cahaya Islam menerangi setiap kejahilan; mengajak manusia mengenali dini dan budi, hidup dan penghidupan, undangundang dan peratunan negana dan kedaulatan yang bendasankan pada peuinjuk hlahi yang sebenan; itulah saatnya manusia mengenali kebahagiaan. Apabila manusia telah menenima Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. dengan penuh ketaatan kepada titah penintah Allah, apabila onang-onang yang mengaku dininya muslim telah menghayati Islam itu daham hidup meneka, maka tencitpalah sebuah masyanakat yang amat hanmoni dan tezjelmahah sebuah neg-ana yang aman damai, bahagia sentosa di bawah keampunan Allah Rabb al-Alamin.
. -.

Islam adalah penyelamat manusia dan kebinasaan di dunia dan kesengsaraan di akhinat. Pencantuman umat manusia dan penmusuhan dan pensetenuan kepada kasih sayang yang sebenan. Allah s.w.t. mengingatkan kita kepada detik-detik yang bentuah itu dengan firman-Nya:

~t

Tenjemahan: Dan /cenanglah nikmat Allah kepada kamu /cetika kamu benmusuh-musuhan (semasa Jahiliyah da-

131

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

hulu) lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bensatu padu dengan nikmat Islam) ma/ca jadilah kamu dengan nikmat Allah itu onang (disebabkan kekufuran kamu semasa Jahi4yah), lalu Allah selamatkan kamu dan mere/ca itu (disebabkan ni/cm at Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat Keterangan-Nya, supaya kami mendapat petunjuk hidayah -Nya.
(A/i Jpnran, 3: /03)

Nikmat Allah yang besan kepada manusia ialah nikmat datangnya Islam sebagai agama yang sebenan untuk manusia. Islam sebagai agama yang sebenan telah dilengkapi dengan pengajananpengajanan dan pedoman hidup yang selama-lamanya memandu manusia kepada jahan hunus dan jauh dani kesesatan. Rasulullah s.a.w. bensabda:

4)

-J 91

Tenjemahan: Telah kutinggalkan kepada kamu semua dua penkana. jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, /camu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu alQunan dan Sunnah Rand.
(Riwayat kebanyakan AhliSunan)

Allah benfinman:

Tenjemahan: Dan sesungguhnya inilahjalan/cu (agamaku) yang lunus, ma/ca hendaklah kamu ikutinya dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan lain, kelak akan memponakpenandakan kamu (menyesatkan kamu) dan jalan-Nya (Allah).
(A/:Anam, 6:153)

132

ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

Manusia dipenintah memihih jalan yang lunus iaitu jahan yang telah dibentangkan oleh Allah di hadapan mereka melahui pesunuhnya Muhammad s.a.w. Itulah jalan Islam yang sebenannya. Allah s.w.t. memerintah manusia supaya meneka menedma Islam itu sepenuhnya. Dengan perkataan lain meneka hendaklah menjadikan din mereka Islam segala-gahanya. Allah benfmnman:
-

~1~l

.--

~s
.-

-si,j,~th l~L
.~-

Tenjemahan: Wahai onang-onang yang beniman, masu/clah kamu ke dalam Islam itu semuanya.
(A/-Raqarah. 2:208)

Untuk menjadikan din kita Islam sepenuhnya, kita penlu mengenali dani mana kita datang? Mengapa kita wujud? Apa yang sepatutnya kita hakukan? Ke mana akhirnya kita dan semua makhluk mi akan pengi. Manakah jahan bahagia dan manakah jahan cehaka? Kita datang dan Allah. Dijadikan kita untuk benibadat kepada-Nya dalam enti kata yang luas, dan akhinnya kita akan kembali menemui Allah. Balk dibalas baik dan begitulah sebaliknya. Langkah pentama yang mesti dilkuti oleh manusia iahah mengenahi siapakah manusia dan siapakah yang menjadikan semua alam mi. Apabila pengenalan kepada semuanya telah jelas, maka lahinlah iman. Iman adalah suatu kepencayaan yang merupakan pedoman untuk bentindak sepenti yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w.

Terjemahan: Iman itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan benangan-angan sahaja. A/can tetapi sesuatu yang ditegak/can di dalam hati dan dibenarkannya dengan amalan (hanian).

Apabila iman telah tentanam maka segala penbuatan dan pekerjaan hanian menggambankan iman itu! Jangan ada hendaknya sesuatu yang bencanggah dengan iman tersebut. Bagi menyubunkan 133

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

iman, Islam mengatun berbagal-bagal ajanan dan panduan untuk bengenak dan bentindak yang merupakan sistem Ilahi untuk kemasalahatan dan kebahagiaan manusia. Islam mengajan tauhid yang sebenan; iaitu mempenhambakan dini kepada Allah Yang Maha Esa dan yang menjadikan segalagalanya; Allah Maha Besan dan Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dengan mempenhambakan dini kepada Yang Maha Kuasa, manusia sudah mempunyai dahan pengantungan yang paling kukuh dan kuat. Tidak ada yang ditakuti oheh manusia dalam hidup mi mehainkan AJhah. Apabila manusia telah hampin dengan Allah, dengan mentaati segala titah penintahnya, maka ketenangan akan tencapai. Dan ketenangan lahinlah kebahagiaan yang amat diperlukan oleh semua makhhuk. Punca kegelisahan dan pendenitaan manusia adalah disebabkanjauhnya manusia itu dan Allah. Allah benfinman:

Terjemahan: Dan sesiapa yang berpaling, ingkar dani ingatan dan petunjuk-Ku ma/ca sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami a/can himpunkan diapada han qiamat dalam kehidupan buta.
(Taha. 20: 124)

Tenjemahan: (faitu) onang-onangyang beniman dan tenang tentenam hati mere/ca dengan zikrulLah, ketahuilah, dengan ziknu lLah itu, tenang tentenamlah hati manusia.
(Al-R&d, 13: 28)

Setenusnya, Islam mengajan manusia supaya sentiasa mengingati Allah. Untuk itu Islam mengatunkan benbagai-bagai sistem untuk diikuti oleh manusia. Semua sistem itu untuk mempeneratkan hubungan antana manusia sama manusia dan antana manusia dengan Allah s.w.t. 134

ISLAM UN1UK KESELAMA1AN DUNIA DAN AKHIRAF

Sistem penibadatan dalam segala bentuk, dani sembahyang,


puasa, zakat, haji, korban, aqiqah dan sebagainya adalah untuk

mempenkukuhkan penhubungan yang tenus-menerus antana manusia dengan Allah. Dengan sekaligus mengukuhkan hubungan baik antana manusia sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah, juga dengan manusia hendaklah sentiasa dipenlihara; jika tidak maka padah bunuk sedang menanti. Allah benfirman:

Terjemahan: Mere/ca ditimpakan kehinaan (dan segala junusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dan Allah dan adanya sebab dan manusia.
(A/i irnran, 3: 112)

Untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, maka hendaklah selunuh penghidupan kita dipentahikan dengan Allah, sesuai dengan pengakuan yang diucapkan di setiap kahi kita bensembahyang.

Tenjemahan: Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadat/cu, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang memelihana dan mentadbinkan sekalian alam.
(A/-An am. 6:162)

Apabila manusia mi telah menjadikan sehunuh hidupnya untuk Allah dan kenana Allah, maka jadilah Ia seorang muslim yang sebenan yang tidak ada dalam hidupnya saat-saat pemisahan antana Islam dan tidak Islam, saat benagama dan tidak benagama, semuanya mesti Islam demi menegakkan Islam agar tinggi dan mulia, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. 135

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Islam itu tinggi dan tida/c ada lagi yang lebih tinggi daninya.

136

VIII
MAN USIA: ASAL MANUSIA
Dan Mana Asal Manusia Penbincangan kita tentang Manusia dan Islam benkaitan denganManusia dan Agama, dan penbincangan kita tentang Manusia dan Agama dimula dengan manusia itu sendini. Siapakah dia manusia? Pentanyaan itu dijawab oleh dua sumben, a/cal dan naqal. Jawapan akal benasal dad manusia, sedangkanjawapan naqal benasal dani Allah. Jawapan manusia terbahagi dua, pentama bendasankan pengetahuan pnimitif; kedua bendasankan pengetahuan sains. Jawapan naqal juga tenbahagi kepada dua, pentama yang dianggap atau dipencayai benasal dani Allah yang kedua yang sungguh-sungguh benasal dani Allah Yang Maha Esa. Di samping itu ada lagi jawapanjenis kelima (selepas empat jawapan di atas), iaitu jawapan falsafah, yang juga tenbahagi kepada dua, yang bendasankan pengetahuan akal semata-mata dan pengetahuan naqal. Jawapan yang bendasankan pengetahuan pnimitif dipandang oleh manusia moden atau pengetahuan akademik sebagai tahyul atau dongeng. Oleh itu jawapan itu tidak pentu dihunaikan di sini. Yang penting ialah jawapan yang bendasarkan kepada pengetahuan sains, kenana banyak kunsus-kursus univensiti benasaskan jawapan mi dan banyak onang akademik atau onang moden benpegang padanya. Jawapan akademik dipengaruhi oleh falsafah akal. Pentanyaan tentang siapakah dia manusia benkaitan dengan
-

137

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dua pentanyaan lain: dan mana manusia itu dan/ce mana a/chinnya? Secana lebih tenatur pentanyaan mi bolehlah disusun; dan mana, siapakah dia dan ke mana akhinnya. Pentanyaan dan mana berkait dengan kejadian manusia. Dani mana asal manusia? Jawapan mi adalah mudah. Manusia itu benasal dan onang tuanya. Dan mana pula asal orang tuanya. Masih mudah jawapannya. Ya, meneka benasal dad onang tuanya pula. Kalau pentanyaan mi kita lanjutkan benulang-ulang, sampailah kita pada onang tua yang pentama. Onang tua pentama tentu tidak mempunyai onang tua. Bagaimanakah kejadiannya, sehingga orang tua pertama itu wujud? Teoni Evolusi Pentanyaan itu dijawab oleh dunia sains dengan teoni keturunan atau teoni evohusi. Teoni evolusi ialah anggapan sains bahawa jenis-jenis haiwan dan tumbuhan yang ada sekanang tidak hahin menunut bentuk wujudnya sepenti sekanang mi. Dan manusia benasal dani bangsa yang lebih nendah, yakni haiwan. Teoni mi benpangkal dan Lamanck, seonang pakar sains hayat Perancis yang tenmasyhun. Pada Lamanck (17441892) teoni itu benanggapan, bahawa setiap jenis makhluk, tumbuhan dan haiwan benasal dani jeniS yang lebih rendah. Jenis yang paling nendah, yakni yang awal sekali, ialah makhluk satu sel. Jenis yang paling tinggi atau akhin sekali ialah manusii. Dalam sejanah dunia tumbuhan dan haiwan, kina-kina 2,000,000,000 tahun sampai sekanang, semenjak makhluk satu sel yang timbul di dalam laut sampai sekanang, benlangsung evolusi atau penubahan dani satu jenis melalui jenis antana kepada jenis lain. Sains sistematik menghitung sekanang satu pertigajuta jenis tumbuhan dan sejuta jenis haiwan. Kesemuanya itu benpangkal dan satujenis: makhluk satu sel di dalam am. Kalau manusia terjadi dad hasil evolusi hayat, tentu ia benasal dani jenis yang lebih nendah. Ya, demikianlah anggapan teoni evolusi. Manusia benasal dad jenis yang lebih nendah. Bangsa yang lebih rendah danipada manusia ialah haiwan. Demikianlah manusia menunut sainsmenupakan hasil evolusi alat tubuh, hasil perkembangan jasad dani yang paling bersahaja atau sedenhana sampai kepada haiwan tingkat tinggi dan akhinnyajenis manusia. 138

MANUSIA: ASAL MANUSIA

Jenis-jenis yang lahin dalam pnoses evolusi dani jenis haiwan menjadi jenis manusia antana lain dapat disebutkan: I. Makhluk yang paling tua yang bentuknya minip atau lebih hampin dengan manusia diistilahkan Kena Australia, fosilnya dipenkinakan benumun 500600 nibu tahun. 2. Manusia-kena bendini tegak, yang fosilnya benumun sekitan 400 nibu tahun. 3. Manusia Neanderthal, yang fosilnya benumun kina-kina 100 nibu tahun. Fosil ialah bekas atau peninggalan jasad manusia dan haiwan secana utuh atau bahagian-bahagiannya, yang tenbentuk oleh pnoses kimia daham lapisan kulit bumi. Manusia-budiawan sebagai golongan yang menangkumi kita in menurut catatan fosil muncul tiba-tiba 35,000 tahun yang lalu. Kalaulah dalam dua bilion tenakhin sejarah bumi, benlangsung evolusi dunia haiwan dengan tenatun, yang ke-35 kunun yang tenkemudian berakhin pada jenis manusia budiawan, tentu wajan kita menduga bahawa pada masa yang akan datang akan lahin suatu jenis banu yang benbeda sekali dani jenis manusia yang sekarang. Akan tetapi dugaan mi dinafikan oleh kelompok finalisme di kalangan kaum evolusi, yang benanggapan bahawa dengan manusia benakhinlah evolusi itu. Kelompok finahisme mendasankan pendapat meneka pada tenhentinya pertambahan isi padu otak pada manusia kini. Pentambahan isi padu dan penyempunnaan otak ada hubungannya dengan penkembangan kecendasan. Kena Austnalia memiliki isipadu otak 450 cm3. Dalam evolusi 400 500 nibu tahun tenjadi pentambahan 1000 cm3 sehingga Manusia Neandenthal mencapai isi pada otak 1450 cm3. Anehnya isi padu itu benkekalan tidak bentambah lagi (jadi benlawanan dengan undang-undang teoni evolusi) sampai dengan manusia moden kini. Dengan tenhentinya evolusi alat tubuh yang amat penting dalam dini manusia, maka tenhentilah pula evolusi pada jenis manusia. Tujuan evolusimenunut kaum finalismeialah untuk mewujudkan manusia, atau pada manusialah finalnya (benakhinnya) pnoses evolusi. 139

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Teoni evolusi sebagai teoni ilmu, sepenti pula teoni lain-lainnyatidaklah mengandung kebenanan yang mutlak. Kebenanan teoni ilmu bengantung pada data-data tempat ia benpijak. Apabila ditemukan data banu atau dipenbahanuinya data Iama, suatu teoni sudah tidak menjadi teoni dan benakhinlah kebenanan teoni lama untuk digantikan oleh teoni banu. Teoni banu mi adalah benan, selama ia belum disanggah oleh data-data banu. Demikianlah sejanah sains tenisi dengan sejanah bangun jatuhnya teoni yang silih benganti. Sains adalah hasil akal manusia. Maka sejanah sains adalah sejanah akal mencani kebenanan. Bangun dan jatuhya teoni dalam sejanah itu menupakan sejanah kekhilafan akal itu dalam usahanya menemukan kebenanan. Kita ambil bebenapa misal. Dahulu sains benanggapan bahawa atom menupakan unsun yang paling tenkecil. Sekanang tennyata atom itu masih dapat dibelah, ia tendini danipada pnoton dan satu atau lebih elektnon yang mengelilingi pnoton. Sebelum Copennicus (14731543) sains benanggapan matahanilah gang mengehilingi bumi, yang dibalikkan oleh Copennicus dengan teoni tata sunya, bahawa bumilah yang mengelilingi matahani. Dahulu atom itu dipandang sebagai benda sekanang sebagai tenaga- Dahulu elektdk dipandang sebagai tenaga yang paling kuat, sekanang atomlah yang dipandang sebagai tenaga yang paling dahsyat. Sebelum Lamanck sains benanggapan teoni penciptaan; iaitu tiap jenis makhluk seperti yang ada sekanang telahpun dicipta demikian sejak dad awalnya. Setelah Danwin dan Spencen sains benanggapan teoni evolusi; iaitu setiap jenis makhhuk tencipta secana evolusi.
(-)

Kelemahau Teoni Evolusi. Teoni evolusi itu semakin hama semakin ternyata kelemahannya. Kelemahan yang banyak dipendebatkan ialah tentang missing link atau dalam bahasa Anab Halaqah Mafqudah yakni putusnya hubungan atau tidak ditemukannya jenis antara laitu suatu jenis makhluk yang menjadi penantanaan pnoses penkembangan atau evolusi dan jenis haiwan kepada jenis manusia. Asas-asas teoni Danwin telah dibatalkan oleh penemuan-penemuan sains sehepasnya; dan yang masih dapat dipenfahamkan dad teoni itu ialah ganis besannya sahaja.

140

MANUSIA: ASAL MANUSIA

Teoni evolusi tenbina pisan-lapisan tanah bumi.

di

atas data-data fosil yang ditemui Ia-

Apabila teoni evolusi itu benan ma/ca lapisan-lapisan banu hanus menyimpan catatan-catatan yang leng/cap tentang per/cembangan hidup sepanjang waktu geologis, dan catatan tensebut hanus mengandungi data bentahap yang /continu (bentenusan) tentang evolusi hidup, misalnya dani ameba sampai manusia. Tennyata apa yang dihanapkan itu tida/c tenbukti, malah sebaliknyalah yang ditemukan. Kenyataan itulah yang membingungkan Darwin sendini, sepenti katanya: secana /ceseluruhannya data geologis itu tenlalu tidak lengkap. Sedangkan bila kita pusatkan penhatian kita hanya kepada satu lapisan sahaja, ma/ca lebih menyulitkan lagi: misalnya mengapa kita tidak menem u/can di dalamnya perbezaan-perbezaan bentahap di antana spesies yang dekat yang hidup dalam lapisan tensebut.
(The Origin of species. 1872, Bab X)

Genak dan penistiwa alam adalah tenatur sekali. Sebab itulah sains benhasil menumuskan hukum atau undang-undang alam. Undang-undang alam ialah hubungan sebab-akibat pedstiwa alam yang benkekalan dan pasti. Tiap-tiap am dmsejukkan 00 Celsius, ia akan membeku, walaupun pada bila-bila masa dan di mana pun jua. Tiap logam dipanaskan pasti ia mengembang. Sains fizik dan teknologi mempenoleh kemajuan yang tak tenkina-kina dewasa mi adalah berkat adanya ketenatunan dan kepastian genak alam yang tetap- Sekanang timbul pentanyaan yang menupakan knitik tenhadap teoni evolusi. Teoni evolusi membenatkan pandangan pada satu segi sahaja, yakni Ia menekankan pensamaan pada sudutjasmani, sambil mengabaikan segi penbezaan yang asasi pada sudut nohaniah. Antana nobot dan manusia memang ada segi pensamaannya, tetapi segi penbezaannyajauh lebih asasi. Kenapa tenhenti atau lenyap ketenatunan dalam evolusi otak, yang benmula dani Manusia Neanderthal hingga kepada Manusia 141

MANUSIA DAN ISLAM JILID II!


? Tenhentinya evolusi di sini berlawanan dengan teoni evolusi itu sendini. Kaum finalisme datang membela: tenhentinya evolusi otak, kenana justenu tujuan evolusi ialah mewujudkan Manusia Budiawan. Oleh kenana tujuan sudah tencapai, maka evolusi pun benhenti. Kalau demikian, siapakah yang menentukan tujuan itu dan siapakah yang menyusun ketenaturan yang amat napi itu? Tidak mungkin kalau alam yang benevolusi itu yang menentukan tujuan dan menyusun ketenatunan, kenana ia tidak berakal. Ia hanya sekadan tunduk kepada undang-undang, yang ditetapkan ke atasnya. Maka jawapan yang tensedia ialah Pencipta alam itulah yang menentukan tujuan dan menyusun ketenatunan. Oleh agama pencipta itu disebut Allah. Dipandang dani segi ml evolusi bukanlah menjauhkan kita dani Allah malahan sebaliknya. Teoni evolusi menuntut kepencayaan akan adanya Allah. Kesimpulan jawapan sains tenhadap pentanyaan tentang asal manusia ialah: manusia benasal dani haiwan. Ia hahin pada akhin penghujung pnoses evolusi pada alam binatang Darwin menteonikan: manusia dan benuk benmoyangkan sama, yakni kena punba. Teoni sains itu adalah jawapan akal manusia. Manusia adalah makhluk yang tenhad, kenana itu akalnya tenbatas, sekahipun begitu tinggi ilmu dan teknologi yang dihasilkannya pada zaman moden kini. Kenana tenhadnya akal, tenbatas pulalah teoni evolusi yang disusunnya. Maka tidak hainanlah, kalau timbul knitik-knitik tenhadap teoni itu.

Budiawan

A1.Quran dan Hadith Menjelaskan AsalManusia Sekanang kita tinjau pula apakah jawapan naqal tenhadap masalah asal manusia. Naqal ialah finman Allah dan sabda RasulNya. Agama di dunia mi bukanhah satu, kenana itu benbeza-beza kepencayaan tentang Allah dan Rasul-Nya. Maka benbeza-beza pula naqal yang dipencayai benasal dad kedua sumben itu. Di antana perbezaan-penbezaan itu ada penbezaan yang amat ketana antana naqal dalam agama Islam dan agama-agama lain. Yang pertama dapat dipastikan oheh ilmu sejanah, kenana memiliki fakta-fakta sejanah yang lengkap, sedangkan yang kedua tidak. Oleh kenana dalam agama Islamlah sahaja tununnya naqal itu dapat dipertang142

MANUSIA: ASALMANUSIA

gungjawabkan dengan ilmu sejanah, maka kita bataskan jawapan naqal yang ada pada agama Islam sahaja. Dalam al-Qunan yang merupakan himpunan tertulis finmanfirman Allah, banyak ditemukan ayat yang menenangkan asal kejadian manusia. Di sini baiklah kita kutip sejumlah dani ayat tensebut:

:j~ tji-~Ji ~. ~

L4i~ ~Y~/ci;

4LJ~ :.~

Tenjemahan: Dan bahawa sesungguhnya langit dan bumi pada asal mulanya bencantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antana keduanya, dan Kami jadikan dan am tiap-tiap benda yang hidup.
(Ai-Anhiya. 21:30)

Terjemahan: Bukankah telah benlalu kepada manusia satu /cetika dan masa (yang benedar), sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut (ma/ca mengapa kaum musynik itu menging/cani han akhinat).
(Al-Insan. 76:1)

~Lt ~<th~ 1ij


Tenjemah an: PadahS sesungguh nya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang benpeningkatpening/cat.
(P/nh, 71: 14)

i56

4t~

Tenjemahan: Dan Allah telah menumbu h/can kamu (hidup dan benda-benda yang benasal) di bumi, dengan pentumbuhan yang sungguh sempunna.
(P/nh, 71: 17)

143

MANU5IA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Sesungguhnya Kami telah menciptakan meneka dan tanah hat (yang senang diubah dan diciptakan semula).
(.4/-Saffat. 37: Il)

Tenjemahan: Sesungguhnya penbandingan (/cejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama sepenti (/cejadian) Nabi Adam. Allah telah mencipta/can Adam dan tanah lalu benfinman /cepadanya: Jadilah Engkau! ma/cajadilah dia.
(A/i Imran, 3: 59)

Tenjemahan: Dan (ingat/canlah penistiwa) tatkala Tuhamu benfinman /cepada malai/cat. Sesungguhnya A/cu henda/c menciptakan manusia dani tanah hat yang /cening berasal dani tanah kentalyang berubah wanna dan baunya.
(Al-Haj, 22: 28)

Lii

J.~~IJ

Tenjemahan: Yang mencipta tiap-tiap suatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakan-Nya kejadian manusia benasal dan tanah. Kemudian Ia menjadikan ketununan manusia itu dani sejenis pati, iaitu dani air (benih) yang sedikit dipandang onang. Kemudian ia menyempunnakan /cejadiannya, senta meniupkan padanya noh ciptaan-Nya. Dan Ia mengunniakan kepada /camu pendenganan dan

144

MANUSIA: A5AL MANUSIA

penghihatan senta hati (akal fikinan), (supaya kamu bensyukun, tetapi) amatlah sedikit kamu bensyu/cun.
(A1-Sajadah. 79)

Ayat-ayat tensebut menghunaikan tentang asal kejadian manusia dani tanah dengan istilah yang benmacam-macam. Antara lain disebutkan tanah, tanah kedng, tanah han dan tanah benlumpun. Di akhin pnoses pembentukan jasmani, dihembuskan oheh Allah dani noh-Nya ke dalam jasad manusia. Jasad itu benasah dan benmacam bahan yang tendapat dalam tanah. Dengan dimasukkanNya noh ke dalam jasmani itu, dini manusia tidak hanya memiliki hidup jasmaniah, tetapi juga memihiki kehidupan nohaniah. Kehidupan nohaniah merupakan pennyataan jiwa atau dm1 sama ada dalam bentuk fikinan atau penasaan dalam pengentiannya yang luas. Ayat-ayat al-Qunan menenangkan bahawa pnoses kejadian manusia sama ada sebagai satujenis (genus) atau pun sebagal individu (yang akan ditenangkan nanti) adalah berpedngkat-pedngkat, tetapi pnoses evolusi itu tidak dikaitkan dengan alam haiwan. Bahkan al-Qunan menunjukkan penbezaan yang asal di antana manusia dengan haiwan, mehalui peniupan noh ke dalam jasmani manusia. Teoni evolusi memusatkan penhatiannya kepada segi-segi pensamaan antana jasmani manusia dan haiwan, tetapi mengabaikan penbezaan asasi dalam kehidupan batin antara kedua jenis makhluk itu Manusia memihiki kehidupan nohani, yang menjadikannya peningkat manusia, sedangkan haiwan tidak memiliki unsur rohani. Apabila manusia tidak benakal, yakni tidak benfikin dan menghayati unsur kenohaniannya, memanglah tidak banyak bezanya danipada haiwan. Mungkin timbul kehainanan pada fikinan yang knitikal, bagaimana mungkin manusia sebagai jenis benasal dad bermacam bahan yang benasal dani bumi. Akan tetapi apakah fikiran itu tidak hainan tentang ajanan evolusi yang menyatakan, bahawa manusia itu benasal dani binatang, dan sejuta jenis binatang yang benaneka nagam yang hidup sekanang, benasal pada awalnya dani binatang satu sel di dalam am?
-

145

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Kehainanan kita tentang asal kejadian manusia menunut ajaran agama akan lenyap, kalau di latan belakang kejadian itu kita pencaya kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita pencaya, bahawa Allah itu Maha Kuasa, kuasa menciptakan alam semesta mi dani ketiadaan, hainankah kita kalau Dia benkuasa pula menciptakanjenis manusia dani bahan-bahan yang sudah ada? Sesungguhnya keterangan teoni evolusi yang menyatakan genak dan penistiwa evolusi dijadikan dan dianahkan oleh undang-undang alam, lebih patut dihainankan. Bagaimana alam yang tidak benakah itu menjadikan dan menganahkan dininya dalam pnoses evolusi? Ketenatunan yang benkekalan dan pasti dan penganahan evolusi yang disimpuhkan dengan undang-undang alam itu, baru dapat ditenima oleh fikinan kita, kalau di sebahik alam itu ada kekuasaan yang mengatasi alam, menentukan undang-undang yang dipatuhi oleh aham dan mengaturnya. Kekuasaan itulah yang disebut oleh agama dengan istilah Allah. Jadi teoni evohusi akhinnya memerlukan kepencayaan akan adanya Allah. Demikianlah dalam dunia sains data-data yang ditemukan pada alam menjadi dasan teoni evohusi, sedangkan dalam agama Islam data-data yang ditemukan dalam ah-Qunanlah yang menjadi dasan ajanan tentang asal kejadian manusia. Di samping jawapan sains dan agama tentang asah kejadian manusia, ada lagi jawapan falsafah. Ada dua jenis falsafah yang membenikan jawapannya: 1. 2. Hasil pemikinan yang sistematik, nadikal dan universal bendasankan data-data yang dihimpun oleh sains. Hasih pemikinan yang sistematik, nadikal dan universal bendasankan naqal.

Hakikat falsafah sesungguhnya ialah pentafsinan, mentafsinkan penkana yang tidak dapat disehidiki secana ihmiah. Ia membenikan kefahaman dalam bentuk pengetahuan yang bulat atau teoni tentang fakta-fakta yang tidak dapat diselidiki lebih jauh. Dalam hal yang menyangkut agama Islam yang dimaksud dengan faktafakta itu ialah nas al-Qunan dan Hadith. Dengan demikian asas jawapan kedua jenis falsafah itu kembali kepada sains dan agama. Dengan demikian tidaklah penhu kita 146

MANUSIA: ASAL MANUSIA

membuang masa untuk mempenbincangkan benmacam aliran falsafah moden tentang asal kejadian manusia, kenana dinasa telah memadai apa-apa yang telah dihunaikan oleh sains dan agama di atas. Setelah pentanyaan tentang asal kejadian manusia atau dani mana manusia itu telah tenjawab, sampailah pentanyaan kedua yang penlu dibeni jawapan. Persoalan itu ialah siapakah dia manusia?

147

Ix
MANUSIA: HAKIKAT MAN USIA
Manusia Menurut Pendapat Sains Menunut teoni sains semenjak manusia muncul di planet yang bennama bumi in semenjak itu pula ia menghadapi pentanyaan: Siapakah dia manusia? Benmacam-macam jawapan yang telah disusunnya, sesuai dengan penkembangan pemikinan dan pengetahuan. Akan tetapi sehalu sahaja jawapan yang tehah dibenikan pada suatu zaman tidak memua~kanbagi zaman benikutnya, sehingga zaman yang kebelakangan itu menguhangi kembali penyusunan jawapan. Pentanyaan itu hanya satu, tetapi jawapannya benbezabeza. Dalam kebudayaan pdmitif pentanyaan itu dijawab oleh mitos, kepencayaan yang disusun oleh pemikinan pnimitif. Dalam kebudayaan yang telah meningkat kepada penadaban, falsafahlah yang menjawabnya. Di kalangan umat Islam diakui bahawa spekulasi pemikiran tidak akan dapat menyelesaikan masalah itu. Oleh itu hanya wahyu Ahlahlah yang akan memberikan jawapan yang sebenan. Menunut kajian sains, manusia sebagai individu tendid dani selsel daging, tulang, sanaf, danah dan lain-lain yang membentuk jasad. Pentemuan benih ayah dan ibu membentuk janin dalam nahim ibu, yang tumbuh secana evolusi. Setehah janin itu sempunna, ia lahin sebagai bayi. Dipandang secana jasmaniah tidak banyak beza pnoses pertumbuhanjanin manusia dadpada haiwan peningkat
tinggi, tetapi setelahjanin itu hahin sebagai bayi, tendapat penbezaan

yang asasi antana bayi manusia dan bayi haiwan, makin han makin 148

MANUSIA: HAKIKAT MANIJSIA

tennyata perbezaan itu. Pnoses menjadi dewasa lebih cepat pada haiwan danipada manusia. Setelah anak ayam keluan dani telun, ia dapat benjalan dan mencani makan. Akan tetapi anak manusia memenlukan waktu yang panjang untuk dapat benjalan, dan masa yang lebih panjang lagi untuk dapat mencani makan. Anak manusia memenlukan pendidikan yang memakan waktu panjang untuk dapat bendini sendini. Makin moden suatu masyanakat, makin panjang masa yang diminta oheh pendidikan untuk mendewasakan wanganya. Anak haiwan tidak memenlukan pendidikan. Tindakan dan penbuatan haiwan benasas dan dikendahikan oieh naluni. Naluni ialah kemahuan tidak sedan dalam din manusia, haiwan dan tumbuhan, yang sedia ada sejak lahin. Dengan sendininya anak binatang pandai mencani makan tanpa ditunjuk-ajan oleh onang tuanya. Burung dengan sendininya dapat membuat sanang sepenti yang dipenbuat oleh datuk-neneknya natusan nibu tahun yang lalu, tanpa diajan oleh onang tuanya. Semenjak lahin, anak manusia telah membezakan dininya danipada anak haiwan. Ia mempunyai penasaan nohaniah, ia menasa suka dan duka, ia ketawa dan menangis. Ia memihiki kehidupan batin padanya tumbuh kesedanan akan did dan akan pensekitanannya, dan yang amat penting ialah tumbuh kemampuan benfikin, sehingga ia dapat mempelajani bahasa yang didengannya di hingkungannya. Dengan bahasa itu dapatlah ia menyalunkan apa jua yang ada dalam dininya (fikmnan, penasaan, pengahaman, keingmnan) kepada onang-onang yang dipengaulinya. Tenjalinlah hubungan nohaniah dengan anggota masyanakat, dalam mana (a dilahinkan dan diasuh. Bukan sahaja ia dapat mengenti akan penkana-penkana yang tenjadi dalam masyanakatnya, tetapi Ia juga dapat menyentainya, benhubungan, bekenjasama dan hidup bensama dengan anggota masyanakatnya. Dengan demikian ia menjadi ahli masyanakat dengan menyentai kehidupan sosialnya. Danipada penkana-penkana yang dapat dipenhatikan dalam pnoses pentumbuhan anak manusia, dapatlah difahami bahawa manusia memiliki aktiviti kejiwaan, yang memungkinkannya menyentai aktiviti sosial. Kejiwaan dan sosial inilah yang tidak ada pada haiwan, sekahipun dipandang dani segi jasmani tidak banyak 149

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

beza antara onang hutan, cimpanzi atau gonila dan manusia. Kenana itulah Juhian Huxley, seonang neo-Danwinis yang tenkenal, menyebut manusia sebagai makhluk yang benjiwa dan bermasyanakat. Sains mengakui bahawa dalam din manusia ada jiwa, bahkan penganut teoni evolusi pun mengakuinya. Yang jadi masalah ialah apakah jiwa itu unsun asal yang bendini sendiri, ataukah Ia hanya menupakan fungsi atau aktiviti dan jasad dengan anggota-anggota tubuh badannya Penkana mi tentu tidak mungkin tenselesai melalui sains. Asas sains adahah penyelidikan dan ekspenimen (pencubaan). Dengan kedua-dua kaedah itu sains tidak akan mampu menyelidiki penkana tersebut Penyehidikan dan ekspenimen dapat dilakukan tenhadap benda yang bensifat matenial, sedangkan jiwa adalah penkana ghaib. Di mana sains sampai ke batas kemampuannya, di situ falsafah datang melanjutkan penbincangan. Terjadilah pendebatan yang sengit tentang jiwa itu antana dua cabang falsafah metafizik, yakni mateniahisme dan spinitualisme. Matenialisme ialah alinan falsafah yang benanggapan bahawa hakikat kenyataan yang benbagai-bagai macam nagam dan nupa mi ialah benda. Spinitualisme sebagai lawan matenialisme, benanggapan lain bahawa hakikat kenyataan ialah noh atau jiwa. Benda bensifat nyata, ada bentuk wujudnya, sekahipun sangat kecil. Roh bersifat ghaib, bentuk wujudnya tidak dapat disentuh oheh pancaindera. Ada duajenis matenialisme:
-

2.

Matenialisme senba dua, yang benanggapan bahawa manusia tendini dani duajenis benda; benda badan dan benda jiwa; jadi jiwa itu juga jenis benda, tetapi yang benbeza sekahi bentuk dan sifatnya danipada benda badan. Matenialisme senba esa berteoni bahawa jiwa itu tidaklah lain dan kerja, fungsi atau aktiviti benda badan.

Teoni yang kedua ituhah yang dianut oheh kaum ateis dan kaum komunis dewasa mi. Falsafah spinitualisme menafikan teoni mateniahisme dengan menyatakan, bahawa hakikat manusia adahah noh. Badan itu hanya pennyataan roh. Kenana itulah falsafah Wedanta (Hindu) benanggapan, dunia benda (juga badan) adalah 150

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

maya, yakni tipuan pancaindena sahaja. Baiklah kita hentikan saja penbincangan falsafah tentang siapa dia manusia, kenana ia akan membawa kita kepada penbincangan yang mendalam, dan benpanjangan yang tidak ada penghabisanilya. Dani hunaian di atas dapatlah disimpulkan, menunut sains, nianusia tendini danipada jasad danipada benda, yang tidak banyak bezanya danipadajasad haiwan. Ambil misalnya penbezaan lahmniah antana manusia dan antnopoide (peningkat haiwan yang tentinggi). Perbezaan yang menonjol hanyalah pada otak dan tangan. Otak manusia lebih besan dan kulit otak yang lebih sempunna dan tangannya yang demikian susunannya. Kenjasama yang selaras antana empu dan jani-jani tangan memungkinkan tangan menjadi alat pemegang. Dengan fungsi itu tangan jadi pangkal teknik, yakni kenja dengan alat. Kemampuan tangan itu memungkinkan manusia bentukang. Akan tetapi dani segi batiniah besan sekali perbezaan di antana manusia dengan haiwan. Manusia mempunyai jiwa, yang memungkinkan otak itu benfikin. Kahbunya jadi sumben penghayatan nohaniah dan tangan jadi pangkal teknik, mewujudkan apa yang difikinkan oleh otak dan dinasakan oleh kalbu. Dengan diakui adanya jiwa dalam dini manusia, maka sains menyediakan suatu cabang sains khusus, yakni psikohogi, untuk mengkaji penkana-penkana tentang kejiwaan. Jiwa memungkinkan individu-individu manusia membentuk kehidupan sosial. Kehidupan sosial membentuk masyanakat. Daham masyanakatlah manusia hidup secana kemanusiaan Demikianlah secana ningkas jawapan sains tenhadap pentanyaan siapakah dia manusia? Apa pulajawapan Islam atas pentanyaan yang sama? Jawapan Islam. Pnoses kejadian manusia sebagai individu dihunaikan oleh al-Qunan dan Hadith:

151

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

c~J
Tenjemahan: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan pati (yang benasal) dani tanah. Kemudian Kamijadikan patiitu (setitis) am benih pada tempatpenetapan yang kukuh. Kemudian Kami ciptakan am benih itu menjadi sebuku, balu Kami cipta danah be/cu itu menjadiseketub daging, kemudian Kami cipta daging itu menjadi bebenapa tubang, kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempunna kejadian itu, Kami bentuk dia menjadi ma/chluk yang lain st/at keadaannya.
(Al-Mu minun, ayat 23: 144)

Hadith menguhas ayat tensebut sebagai benikut:


Bahawasanya seseonang /camu dihimpunkan kejadiannya di dabam penut ibunya selama 40 hani, kemudian menupakan alaqah (segumpab danah) seumpama demikian (selama 40 hani), kemudian dia menupakan mudghatan (segumpal daging) seumpama demikian (selama 40 hani). Kemudian Allah mengutus malai/cat, ma/ca dipenintah/can kepadanya (malaikat) empat pen/cataan. Dan dikatakan kepada mabaikat: engkau tuliskanlah amalannya, dan nezekinya dan ajalnya dun celaka atau bahagianya. Kern udian ditiupkanlah kepada rnakhlu/c itu
(Hadith niwayat Itnam al-Bukhari, 248)

Pnoses evolusi kejadian individu yang dibedtakan oleh wahyu dad Allah dan dijelaskan sebagai Hadith oleh Rasul-Nya sejak 14 abad yang halu tidak bencanggah dengan penemuan sains pada masa kini. Hanya peniupan noh oleh Allah ke dalam janin sahaja yang tidak mungkin ditangkap oleh penyehidik sains, kenana noh itu 152

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

bensifat ghaib dan penghembusannya juga adalah ghaib. Kajian sains, sepenti telah disinggung di atas hanya mengenai alam benda yang nyata. Jiwa yang bensifat ghaib mutlak tidak akan tenkaji oleh sains. Falsafah akan mentafsinkannya benmacam-macam yang hanya akan menimbulkan kenaguan, kenana tentang penkana noh tidak ada kemampuan akal memecahkannya. Maka al-Qunan mempeningatkan: Meneka akan bentanya kepadarnu tentang noh. Jawablah
i-oh itu masuk unusan Tuhan, kepadamu hanya dibenikan sedikit pengetahuan. (Terjemahan sunah al-Isna, ayat 85) Pengetahuan

yang sedikit itulah yang dimiliki oheh sains. Dengan adanya noh itu tenjadilah penkembangan anak manusia menjadi makhluk benjiwa dan benmasyanakat, dan gejaha-gejala yang ditimbulkan oleh makhluk nohani dan benmasyanakat itu daham laku-penbuatannya diakui sepenuhnya oleh kajian sains, bahkan juga oleh teoni evohusi Dengan pandangan mateniahisme sains benanggapan bahawa benfikin menupakan fungsi otak, dan pengalaman kenohanian atau kejiwaan menupakan fungsi kalbu. Kajian ilmu jiwa menghuraikan bahawa pengalaman kenohanian itu mempunyai enam unsun, iaitu nasa agama, nasa etika, nasa estetika, nasa mntelek, nasa sosial dan nasa dini sendini. Akan tetapi apakah betul otak itu yang berfikin dan kalbu itu yang menghayati? Pentanyaan yang sejajan dapat diajukan tentang penghihatan. Apakah betul mata itu melihat? Apabila tidak ada cahaya, apakah mata itu mehihat benda-benda yang ada di hadapannya? Apabila nangsangan-nangsangan~ yang ditangkap oleh mata tidak disalunkan oleh sanaf-sanaf mata ke otak, apakah mata itu mehihatjuga? Tentang mata, kita dapat memastikan bahawa sesungguhnya bukan matalah yang melihat, tetapi ia hanyalah sekadan alat penglihatan. Bagaimana dengan otak dan kalbu? Bukankah haiwan juga mempunyai otak dan kalbu? Tetapi kenapa Ia tidak berfikmn dan menghayati? Jawapan yang tensedia ialah, kedua alat tubuh itu hanyalah sekadan alat. Sesungguhnya yang melihat dan menghayati itu adahah sesuatu yang benada di behakang kedua-dua alat tubuh tensebut. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu ialah unsun noh, yang benada di belakang benda jasad, yang menjadi alat-alat badan 153

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

sebagai alat untuk kehidupan batin, untuk kegiatan-kegiatan nohaniah, sebab yang hakikat pada manusia adalah nohnya, bukan badannya yang tidak benbeza dani badan haiwan, yang sekali dalam tujuh tahun mengalami pengantian sel-sel. Jasad manusia benasal dan zat-zat bumi, tumbuh melalui pnoses dalam nahim ibu manjadi janin, untuk keluan sebagai bayi di hujung evolusinya. Demikian pula dengan binatang. Akan tetapi dalam proses pentumbuhan badan manusia, Allah menghembuskan noh. Ini tidak terjadi pada haiwan. Lantanan nob itu maka tenjadilah penbezaan asasi di antana manusia dengan haiwan. Dengan demikian nyatalah bahawa manusia tendini atas dua unsun asal, benda yang benasal dani bumi dan noh yang benasal dan Allah. Maka yang suatu hakikat pada manusia adalah nohnya, sedangkan jasad hanyalah alat yang dipengunakan oheh noh untuk menjalani kehidupan matenial di alam dunia yang bensifat benda. Dengan adanya noh ada pula aktiviti berfikin dan menasa dengan pancaindena. Jalinan antana benfikin dan menasa inihah sesungguhnya yang dikandung oleh akal. Akal benasal dad kata Arab aqab. Dalam bahasa Malaysia dan Indonesia onang biasa mentenjemahkannya dengan fikin atau fikinan. Jadi kata benakal ditenjemahkan dengan benfikin. Tidak benakal: tidak benfikin. Menunut etimologi Arab, enti akal muha-mula mengikat (menahan) dan membezakan. Dalam kontek mi orangmenghubungkan, bahawa akal menupakan tenaga yang menahan din makhluk yang memilikinya danipada penbuatan bunuk atau jahat, membezakannya danipada makhluk-makhluk lain, kerana tenaga akal itu dapat membezakan antana yang baik dan yang bunuk. Umumnya akal dimaknakan sebagai alat untuk berfikin, menimbang bunuk-baik atau menasakan segala penubahan keadaan, sehingga dapat mengambil manfaat danipadanya. Ada dikatakan onang, bahawa akal adalah nun (cahaya) yang dibekaskan Allah pada hati manusia dan ahinan tenaga nun itu bensambung sampai ke otak. Dalam nasa bahasa yang diucapkan sehani-hani, akal disamakan isi pengentiannya dengan fikir. Apakah penyamaan mi tepat dan benan? 154

MANUSIA: HAKIKAIMANUSIA

Lantanan akal sebagai istilah menyangkut langsung ajanan Islam, maka pentanyaan itu hanus diajukan kepada al-Qunan sendin sebagai sumben pentama dan utama ajanan. Dalam al-Qunan, kita temukan pemakaian kata akal danjuga kata fikir. Tenseban dalam al-Qunan ditemukan ayat-ayat yang mengandungi kata akal (ya qibun/meneka benakal, ta qilun/kamu benakal) dan juga fikir ( yatafa/c/canun/meneka berfikin, tatafak/canun/kamu fikinan). Kita ambil dua misal sahaja dani jumlah ayat yang banyak itu:

Tenjemahan: Demikianlah Allah menghidupkan onangonang yang tebah mati, dan mempenhihat/can kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya, supaya /camu memahami.
(A1-Baqarah, 2:73)

Tenjemahan: Meneka bentanya kepadamu (WahaiMuhammad) mengenai anak danjudi. Kata/canlah: Pada keduanya ada dosa besan dan ada bebenapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besan danipada manfaatnya. Dan mene/ca bentanya pula kepadamu: Apakah yang men/ca a/can bebanja/can (denma/can) /catakanbah (denma/canbah apa-apa) yang benlebih dani kepenluan (/camu). Demikianbah Allah menenangkan kepada kamu ayat-ayatNya (ketenangan-ketenangan hu/cum-Nya) supaya kamu benfikin.
(Al-Baqarah, 2:219)

Kata adalah lambang pengertian. Kalau kita memakai dua kata, hal itu benenti kita menunjuk kepada dua pengentian. Ya, ada 155

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dua kata yang sinonim, menunjuk kepada pengentian yang sama, umumnya dengan didukung oleh penbezaan nasa bahasa. Biasanya kata-kata itu benasal dan bahasa-bahasa yang benbeza dan mungkin pula kedua-duanya dan bahasa yang sama. Akan tetapi, manakala kedua kata itu dipakai sebagai istilah, apalagi istilah hukum (undang-undang), dengan memakai dua kata yang benbeza onang benmaksud untuk membezakan pengentiannya. Al-Qunan adalah hukum asas Islam. Oleh itu apabila Ia memakai dua kata yang benbeza, pastilah ia menunjuk kepada pengentian yang benbeza pula. Kalau kita benanggapan, bahawa al-Qunan tidak teliti dalam pemakaian kata yang benisikan pengertian, akibatnya akan panah. Enti dani kata dan ayat akan kabur, yang akan membawa kepada pemahaman yang kacau. Maka lenyaplah kemutlakan sifat Kitab Suci itu. Oleh kenana itu dalam penistilahan al-Qunan tentulah akal benbeza pengentiannya danipada fikir. Selanjutnya, kalau kita teliti pengentian fikin daham al-Quran, jelashah yang dimaksudkan dengan kata itu pengentian yang sama yang dikandung oleh kata fikin dalam ucapan sehani-hani, iaitu menunjuk kepada kenja otak. Kalau kita himpunkan ayat-ayat yang mengandung istihah akal dan menghunaikan pengertian yang jadi isinya, kita akan mendapat kesimpulan, bahawa dalam pengentiannya memang ada fikir, tetapi bukan itu sahaja, masih ada unsun lain, iaitu nasa. Kebenanan tentang penkana mi dapat kita uji pada pengertian umum kata itu daham bahasa ashinya, iaitu alat untuk berfikin dan alat untuk menimbang bunuk-baik atau menasakan segala penubahan keadaan. Yang menentukan atau menimbang bunuk dan baik bukanlah fikin, tetapi nasa. Dalam penistilahan psikologi nasa yang melakukan tugas itu disebut nasa etika. Apabila kita kembali kepada dua ayat di atas, tennyata sekali perbezaan pemakaian akal dan fikin, sesuai dengan penkana yang dihadapi. Soal mati adalah penkara ghaib, yang tidak mungkin difikinkan dan difahami oleh fikiran sahaja. Tentang peristiwa menghidupkan onang mati tidak akan tentedma oleh fikmnan sahaja, kalau tidak disentai oheh nasa agama yang bensumber dalam kahbu. Sedangkan manfaat dan mudanat minuman anak dan judi dan apaapa yang akan disedekahkan dapat difikinkan oleh budi sahaja ben156

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

dasankan logik, kenyataan atau pengalaman. Dengan demikian pengertian yang dikandung oleh istilah akal adahah fikin dan nasa. Ia tenbahagi dalam dua segi dan tiap segi benpotensi untuk bekenja sendinian, tetapi dalam bentuknya yang penuh atau dalam wujudnya yang lengkap, akal itu iahah jalinan kenja budi dan kalbu, kerjasama antana fikin dan nasa. Apabila otak dan kalbu bekenja sendini-sendini, hasilnya akan benat sebalah. Hanya dengan aktiviti akallah akan tercapai hasil pemikinan yang maksima, kenana dapat dipentimbangkan dua tenaga nohaniah yang menjadikan manusia makhluk tertinggi di antana makhlukmakhluk yang ada. Fnedenik W. Bailes mengistilahkan pemikinan dengan fikin objektif dan nasa dengan fikin subjektif. Tentang aktivitinya masing-masing dilukiskannya scbagai benikut:
Fikin objektif manusia ialah fikin yang melakukan penutunan, pibihan dan membeni anah. Ia tic/ak mencipta, tetapi membeni anah kepada aktiviti menctpta yang dilaku/can obehjIkinsubje/cttf. Fikinan subje/ctif menupakan kedalaman yang jauh, tensembunyi dan ta/c sedan; semuapemikinan dan lakupenbuatan itu tidaklah hilang. sekalipun ia secana sedan ta/c dapat mengingatinya. tetapi muncul dalam mimpi yang kompleks-kompleks. Fikin subjektif menawat kenja yang benagama danijasmant

Fikir (objektif dan subjektif) menunut Dokton itu menupakan penantanaan atau penghubung antana noh dan badan. Bailes menggambarkan manusia daham bentuk tiga lingkanan, yang mempunyai titik pusat yang sama. Lingkanan pusat adalah noh. Lingkanan kedua, yang terletak antana hingkanan pentama dan ketiga iahah fikin objektif dan subjektif (atau istilah kita akal). Lingkanan ketiga, yakni yang sebelah luar, adalah badan. Rajah benikut mempenjelas hunajan: Sesuatu yang terjadi pada jasad (baik tingkah-laku dan penbuatan atau gejala-gejala sepenti penyakit) bukanhah berasal dan noh, tapi dan fikin dan nasa. Dengan demikian laku penbuatan yang salah atau jahat bukanlah berasal dan roh, tetapi dan mind (isti157

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

R~j~h I~ Ked~d~kan Fikiran dalam Lingkara~Din Man~ia Roh bersifat gha~b Fik~robjektif dan fikir subjeklif atau akal. penghubung antara I dan II. Akt,v,ti akal dimungkinkan kerana adanya roh. Llngkaran III: Ja~ad, L~ngkaranI: Lingkar~nII:

lah yang dipakai Bailes untuk menunjuk fikin objektif dan subjektif). Jadi mindlah yang melahirkan laku penbuatan atau gejala yang tidak baik atau jahat. Dan isi mind itu benasal dad selunuh pengalaman individu semenjak ia lahin. Kenapa perbuatan jahat atau penyakit dilahinkan bukan oleh noh, tetapi oleh mind atau akal? Roh itu suci, kerana benasal dan yang maha suci. Yang mungkin koton adalah akal. Akal yang koton mi menutup kesucian noh dan melahinkan penyakit dan perbuatan jahat. Pemakaian istilah mind oleh Bailes, yang menunjuk himpunan pengertian fikir objektif dan fikin subjektif, sejajan dengan istilah akal yang kita pakai, yang menunjuk aktiviti budi (fikin) dan aktiviti kalbu (rasa). Manakala diteliti kedudukan noh, akal dan jasad dalam saling hubungannya pada did manusia, dapatlah disimpulkan, bahawa akal itu menupakan fungsi noh dan jadi penghubung atau penantaraan antara noh dan jasmani. Kesimpulan mi sejajan dengan teori Bailes. Hanya tentang jawapan pentanyaan apakah dia roh tendapat perbezaan besar antana teoni Bailes dan aqidah Islam. Bagi Bailes noh itu adalah sebahagian dani~adanoh universal, yakni Tuhan. 158

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Dengan demikian Ia berfahamkan panteisme atau wahdat al-wujud, faham penyatuan Khaliq dan makhluk. Bagi aqidah Islam yang berfahamkan tauhid, roh adalah ciptaan Allah, yang dihembuskan-Nya ke dalam janin dalam proses pertumbuhan individu manusia. Manusia memiliki otak. Dengan otak itu Ia berfikir. Matlaniat fikiran ialah alam nyata. Dengan menjalani norma-norma logik dalam berfikir itu, manusia mampu membentuk pengetahuan berasaskan pengalamannya. Lantaran itulah budi dengan fikirannya jadi alat sains dalam menyelidiki dan membentuk pengetahuan atas perkara-perkara yang dihadapinya dan memecahkan masalahmasalah yang mencabarnya. Fikir itu pula jadi alat falsafah dalam mencari hakikat kebenaran dan perkara yang mencabarnya, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terselesaikan oleh pengetahuan biasa dan sains. Manusia memuliki kalbu. Dengan kalbu atau hati itu ia merasa rohaniah atau menghayati. Matlamat kalbu ialah alam bukan material, alam ghaib. Apabila kita bertanya tentang sebuah lukisan: di mana Ietaknya, berapa ukurannya, gambar apa yang dilukiskan, warna apa yang dipakai, siapa yang melukis? maka jawapan dirumuskan atas dasar pengetahuan oleh otak dengan pemikirannya. Akan tetapi kalau kita bentanya: Apakah lukisan itu cantik atau jelek; apakah pelukisnya pantas dibenikan nama seniman atau tidak? Fikiran tidak mampu menjawabnya. Hatilah yang bertugas menjawab pertanyaan tentang nilai, yang bukan merupakan fakta, kerana ia bukan material. Dengan penghayatannya kalbu mampu membentuk pengetahuan yang Iangsung benasaskan kontek batin. Lantaran itulah kalbu jadi alat agama dalam berhubungan dengan Yang Maha Qudus, juga alat mistik dan magik dalam berhubungan dengan yang ghaib. Ilmuwan dalam kerja akademiknya bergantung pada pemikirannya, sedangkan sufi dalam amalannya bergantung pada kalbu dengan penghayatannya. Dokton dalam mengubat penyakit mempergunakan fikirannya, sedangkan bomoh mempergunakan penghayatannya. Otak dan kalbu masing-masing mempunyai kekuatan, di samping kelemahannya, ilmuwan dengan tenaga budinya berhasil 159

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

menemukan daya atom yang dahsyat. Untuk apa akan dipengunakannya tenaga itu? Tanpa penghayatan etika atau akhhak Ia akan mempergunakannya untuk membunuh sesama manusia dan menghancunkan hanta-benda. Ulama didonong oleh penghayatan agama untuk benamal. Tanpa ilmu dan teknik amalannya tenhenti setakat niat sahaja. Apabiha otak dan kalbu bekenja sama, maka yang satu dapat mengisi kelemahan yang lain. Pertimbangan inilah yang jadi tenaga akal yang luan biasa. Tenaga ml yang dituntut oleh Islam agan dimiliki oleh setiap muslim. Apabila kita memikinkan Allah dengan otak sahaja, Allah tidak akan pernah ditemukan, kenana, sasaran fikinan adahah dalam alam material dan Allah bukanlah bersifat material. Apabila Allah tidak ditemukan, si pemikin itu menjadi ateis. Akan tetapi kalau penghayatan sahaja disuruh bekerja sendid mencari, maka setiap tenaga ghaib ditangkap sebagai Dewa atau Tuhan. Maka orang menjadi syinik, jatub kepada kepercayaan politeisme. Politeisme mempencayai Tuhan atau Dewa lebih dan satu. Demikianhah antana lain kelemahan masing-masing lembaga nohaniah itu, tetapi apabila kedua-duanya bengerak seimbang, maka tenaga akal membawa onang kepada tauhid. Otak dengan pemikinannya melakukan pilihan dan membeni arah kepada kalbu, sehingga tentempuh jalan lunus. Sinat al-Mustaqim, Jalan hunts ml membawa onang kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut oleh Islam dengan Allah. Bensabdalah Nabi (tenjemahan):
Wahai manusia! Pa/cailah a/cab untu/c mengenab Tuhanmu Ketahuilah bahawa a/cab itu menolong kamu untuk mengenal Tuhanmu S..!
(Riwuyat sebahgian AhliSunan)

Mukmin ialah orang yang percaya akan keesaan Tuhan, yang diistilahkan tauhid. Kepencayaannya itu adalah hasil dan pemikinan dan penghayatannya, kenana itulah Nabi bensabda: (terjemahan)
160

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya. Tiang nzukmin ialah akalnya...


(Riwu vat sebahagian A hliSunan)

Sampai di mana peringkat akal mukmin dalam pemikiran dan penghayatan tauhid, demikian pula aktiviti ibadatnya. Maka Ianjutan Hadith di atas:
Menurut tingkat akalnya, demikianpula/ah ibadatnya.

Tanpa mempergunakan akal orang akan berlebih-lebihan dalam suatu perkara, orang menjadi jahat, orang akan menjadi zalim. Orang zalim masuk neraka. Maka Nabi memperingatkan kepada sahabat-sahabat (terjemahan):
Apakah kamu tidak mendengarpernyataan orang zalim di dalam neraka? Jikalau adalah dahulu kami mendengar atau mempergunakan akal, tidaklah kami akan menjadi isi Neraka.
(.Riwayatsebahagian AhtiSunan)

Di atas telah dibincangkan, bahawa alat ilmuwan ialah otaknya dan alat ahli mistik dan magik ialah jiwanya kalbunya. Apa pula alat mukmin.Hadith yang dirawikan oleh lbn Abbas berkata: (terjemahan):
Telah bersabda Rasulullah s. a. w. ... Dan alat bagi mukmitt ialah akal ... Dan tiang agama ialah akal. Dan tujuan Allah ialah akal. Dan yang menyerukan orang-orang heribadat ialah akal.

Bukan sahaja mengenal Allah dengan mempergunakan akal, juga mendekati-Nya memerlukan akal. Nabi menyuruh (terjemahan):
Apabila orang banyak itu mendekati Allah dengan bermacam kebajikan dan ama! salih, maka engkau dekatilah Tuhan dengan akal.

161

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

Kepada Abu Darda r.a. Nabi bersabda (terjemahan):


Bertamhuh akalynu, ma/ca bertambah dekatlah engkau kepada Tuhansnu

Dailog berikut antara sahabat dan Nabi, menyimpulkan kenapa Islam amat mementingkan daya dan peranan akal. Said bin al-Musayyab meriwayatkan, bahawa Umar, Ubai ibn Kaab dan Abu Hurairah r.a. datang kepada Rasulullah s.a.w. bertanya (terjemahan): Ya Rasulu/lah! Siapakah yang paling banyak ilmunya di antara manusia? Nabi menjawab: Orang yang meniperguna/can akal. Mereka bertanya lagi: Siapakah yang paling banyak berbuat ibadat? Nabi s.a.w. nienjawab: Orang yang mempergunakan akal. Mereka bertanya lagi: Siapakah yang lebih utama di antara manusia? Nabi s. a. w. menjawab: Orang yang mempergunakan a/cal. Mereka hertanya lagi: Bukanlah orang yang mempergunakan akal itu orang yang sempurna kehormatannya, yang terang kelancaran lidahnya, yang murah tangannya dan tinggi kedudukannya?Nabis.a.w. menjawab: Kalau benar itu semua, tentu tiadalah kesenangan kehidupan dunia dan akhirat pada sisi Tuhanmu teruntuk bagi orang yang bertaqwa. Orang yang beraka/lah yang bertaqwa, meskipun di dunia ia hina dan rendah.
(Riwa pal sebahagia?lAhll Sunan)

Manusia Makhluk Yang Paling Mulia. Di antara semua makhluk yang dicipta Allah, manusialah yang termulia. Kemuliaanya itu antara lain kerana ia dianugerahkan Allah akal. Tanpa akal, darjat manusia jatuh ke tingkat binatang. Darjah manusia bukanlah terletak pada badannya, kerana dan segi jasmaniah tidak banyak beza manusia danipada haiwan. Darjah itu terletak pada akal. Oleh itu ada orang mendefinisikan manusia dengan: binatang yang berakal. Jadi kernuliaan manusia tidak 162

MANiJSIA: HAKIKAT MANUSIA

melekat pada badannya, tetapi pada akal yang dimilikinya (terjemahan):


Tidak dijadikan oleh Allah suatu makhluk yang terlebih ,nulia disisi-Nya daripada a/caL
(Riwuyal sebahagian AhliSunan)

Bukan sahaja kelebihan manusia danipada haiwan tenletak pada akal, tetapi juga kelebihan seseonang daripada onang lain. Tentang perkara mi Aisyah mencenitakan (terjemahan):
Aku bertanya: Wahai Rasulullah: Dengan apa manusia memperolehi kelebihan di dunia? Menjawab Nabi saw.: Dengan a/cal. Lalu a/cu bertanya lagi: Di akhirat? Menjawab Nabi s. a. w.: Dengan akal.
(Riwaat sebahagian AhliSunan)

Agak panjang kita memperbincangkan akal, kerana pengetahuan tentang akal penting untuk menjawab pertanyaan: Siapakah dia manusia yang mulia? Manusia yang bersetumpu atas kerja pemikinannya sahaja dapat menjadi jahat, zalim, ateis. Yang hersetumpu atas aktiviti kalbunya sahaja dapat menjadi tidak berdaya, tidak berguna, syirik, sesat. Kalau kita sudah sepakat untuk menyimpulkan, bahawa akal itu penting bagi manusia, dengan sendininya ia juga penting bagi Islam. Islam diturunkan untuk menunjuk-ajar manusia dan menuntun dia kepada kesempunnaan. Maka akallah jadi alat dalam menuju kepada kesempunnaan itu. Demikian diberatkan peranan akal oleh Islam, sehingga akal dan Islam merupakan dua yang satu.
Sesungguhnya Din itu a/cal. Tidak ada Din bagi dia yang tidak mempergunakan a/cal.

Yang dimaksudkan dengan Din ialah Islam. Tidaklah seseorang itu menganut Islam yang tidak mempergunakan akal. De163

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

ngan demikian peningkatan Islam seseonang bengantung pada peningkatan akalnya. Untuk itu: 1. 2. Pemikmnannya perlu dipenkaya dengan ilmu pengetahuan. Kalbunya perlu diisi dengan agama.

Penimbangan antara otak dan kalbu meningkatkan dazjah manusia, perimbangan sains dan agama meningkatkan darjah keislaman seseorang. Apabila pemikinan kosong dani ilmu pengetahuan, manusia akan menjadi jahil. Si jahil tidak sedan akan perbuatan yang merosak, kerana itu dilakukannya. Kejahilan dapat membawa onang kepada kekafiran atau kejahatan. Si jahil tidak mampu membina kehidupan yang adil dan makmun. Kalbu yang bersasaran alam ghaib adalah tempat makhlukmakhluk ghaib menyampaikan bisikannya. Syaitan menyampaikan bisikan-bisikan jahat. Malaikat menyampaikan bisik-bisikan baik. Perkara mi telah dipeningkatkan oleh Nabi (terjemahan):
Sesungguhnya syaitan itu memberikan bisikan halus kepada qnak Adam, dan malaikat pun memberikan bisikan halus pula. Bisikan syaitan membawa kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Siapa yang merasakan bisikan malaikat dalam hatinya; hendaklah diketahuinya hahawa itu dan Allah dan hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang merasakan bisikan yang satu lagi, hendaklah ia menjauhkan din dan syaitan yang terkutuk.

(Riwayat al-Tirniizi, al-Nasal, Ibn Hthban)

Apabila kalbu kosong danipada agama, syaitan mengisinya dengan bisikan-bisikannya. Apabila seseorang kosong dad agama dan kosong pula pemikirannya danipada ilmu pengetahuan, mudahlah ia diperdayakan syaitan. Apabila datang bisikan malaikat ke dalam kalbunya, dengan kejahilannya ia tidak dapat mengetahui kebaikan yang dikandung oleh bisikan itu, sehingga bisikan itu di164

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

tolaknya. Apabila kalbu kosong dan agama, syaitan suka datang. Apabila ia benisi agama, malaikatlah yang suka datang. Namun demikian kalau pemikinannya kosong dad ilmu pengetahuan, bisikan malaikat tidak dapat dilahirkannya sebagai amal, kerana kejahilannya. Syaitan selalu benusaha memperdayakan onang heragama. Sekali pun seseonang itu benagama, tetapi pemikinannya kosong dad ilmu pengetahuan, syaitap akan mudah juga memperdayakannya, sehingga ia tertempuh jalan sesat. Demikianlah kalau pemikinan kosong dan ilmu pengetahuaan dan kalbu kosong dan agama, orang itu tidak memiliki tenaga akal yang akan membawa dia kepada kedudukan mulia. Akan tetapi dengan budi yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kalbu dengan penuh penghayatan agama Islam, seseonang akan menjadi muslim sejati, menempati kedudukan yang mulia di kalangan manusia. Oleh itu Islam menghendaki muslim itu terus menenus meningkatkan tenaga akalnya dengan selalu menambah ilmu pengetahuan dan mendalami dan mengamalkan agama. Bukan manusia sahaja makhluk yang dicipta Allah, tetapi juga banyak lagi yang lain. Makhluk berenti yang dicipta, sedangkan yang mencipta disebut Khaliq. Makhluk itu dapat dibahagi dua: makhluk ghaib dan makhluk nyata. Makhluk ghaib adalah di luar kajian sains, kenana yang ghaib itu tidak dapat diselidiki atau diekspenimenkan. Apabila tentang sesuatu unsur yang selama mi ghaib dapat dilakukan penyelidikan atau ekspenimen atasnya, hilanglah keghaibannya, maka ia menjadi unsun nyata. Oleh kerana sains tidak mengkaji makhluk ghaib, maka dan agamalah keterangan dapat dihanapkan. Di atas telah kita sebut tentang malaikat dan syaitan. Selain dua jenis makhluk mi ada lagi jmn, yang banyak diberitakan oleh Kitab Suci Islam: al-Qunan: Malaikat dan syaitan memiliki tabiat yang benlawanan, yang pentama baik, yang kedua jahat. Malaikat yang dijadikan dan nun (cahaya) juga memiliki akal, tetapi tidak mempunyai nafsu, kerana itu ia taat mengabdi kepada Allah. Syaitan yang dijadikan danipada api, memiliki akal pula, tetapi kenana ia penuh dengan nafsu, maka ia ingkan kepada Allah dan mempendayakan manusia untuk juga mengingkani Allah. .Jin juga dijadikan danipada api, memiiki akal, bezanya dani manusia ialah dad segi jasmaniah. Jin makhluk ghaib 165

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

manusia makhluk nyata. Manusia ada yang beniman dan mengamalkan Islam, tetapi ada pula yang kafir dan beramal salah. Demikian pulajin. Malaikat-malaikat banyak tugasnya. Tugas-tugasnya yang pokok ialah menyampaikan wahyu Allah kepada manusia: 1. Malaikat Jibnil menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada Rasulullah Muhammad (al-Baqanah, 2: 97, al-Syuara, 26: 130194) dan Rasul-nasul sebelum beliau (Al-Nisa, 4: 163). Malaikat-malaikat tunun kepada onang-orang beniman untuk menghibur dan meneguh hatinya (Fussilat, 41: 30). Malaikat juga datang kepada yang bukan Nabi, menyampaikan pesan Allah, seperti kepada Manyam (Ali Imnan, 3:41,44),

2. 3.

4. Malaikat-malaikat diutus Allah untuk membantu onangorang beriman tenhadap musuhnya (Ali Imran, 3: 123 124; al-Anfal, 8:12). 5. Malaikat-malaikat mendoakan Nabi Muhammad (AlAhzab, 33: 56) dan onang-onang beriman (Al-Ahzab 33: 43) memintakan ampun bagi semua manusia, baik orangonang beniman atau orang-orang kafin (Al-Syura, 42:5). Malaikat mencabut noh manusia (Sunah an-NahI, 16:42; Al-Nisa, 4:97; Al-NahI, 16: 28). Malaikat-malaikat mencatat laku perbuatan manusia (AlQasas, 28: 10, 12).

6, 7.

Tugas malaikat sebagai makhluk ghaib, tidak memasuki alam nyata atau alam material, tetapi alam nohaniah. Mereka bertugas sebagai pesunuh untuk melaksanakan kemahuan Allah, tenutama yang benhubungan dengan alam rohaniah manusia. Manusia (sebagai khalifah Allah) dengan ilmunya dapat pula menyuruh jin melaksanakan kemahuannya. Bomoh misalnya dapat menyuruh jin memasuki badan seseorang dan menosakkan fungsi alat tubuhnya, sehingga orang itu menjadi sakit, bahkan sampai mati. 166

MANIJSIA: HAKIKAT MANUSIA

Sementana malaikat jadi lambang ketaatan kepada Allah, syaitan pula jadi lambang kedenhakaan. Al-Qunan membenitakan tentang syaitan antananya sebagai benikut: Syaitan menipu datuk-nenek manusia Adam dan Hawa, sehingga mereka dikeluarkan dan jannah (Al-Baqarah, 2: 36). 2. Syaitan amat khianat kepada manusia (Al-Furqan, 25: 2730). 3. Syaitan benkhianat akan janji-janjinya kepada pengikutpengikutnya (Al-Anfal, 8: 4851). 4. Syaitan menyampaikan bisikan-bisikan jahat kepada manusia (Al-Hajj 22: 5253). 5. Syaitan musuh yang terang (Al-Baqarah, 2: 168). 6. Syaitan menerbitkan permusuhan dan kebencian (AlMaidah, 5: 91). 7. Syaltan adalah musuh dan penggoda manusia (Fatin 35:6). 8. 9. 10. 11. 12. Permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia menyebabkan kekufuran (Al-Isna, 17: 6165). Syaitan tidak dapat dilihat (Al-Anam, 6:120). Syaitan diusin dan dikutuk Allah (Al-Hijr, 15: 3435). Syaitan tidak benkuasa atas onang-onang beniman, hanya berkuasa atas orang-onang syinik (Al-NahI, 16: 99100). Syaltan tidak memenuhi janji kepada pengikutnya (Ibrahim, 14: 22). 1.

Di atas telah dihuraikan, betapa hati manusia menjadi tempat rebutan oleh malaikat dan syaitan, yang pertama menyampaikan bisikan-bisikan yang balk, yang kedua bisikan yang jahat. Apabila manusia tidak memiliki tenaga akal yang kuat, ia akan mengikuti bisikan syaitan. Makin dipatuhinya syaltan, makin ternyatalah pada did manusia tabiat syaitan yang dihunaikan di atas. Genakan hati menimbulkan kemahuan, dan kemahuan baik dan ada kemahuanjahat. Yang pertama adalah benasal dani bisikan malaikat yang disambut oleh tenaga akal yang kuat. Yang kedua 167

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

berasal dan bisikan syaitan yang dipentutunkan oleh akal yang lemah. Adapun tabiat jin tidak banyak beza danipada tabiat manusia, Bezanya yang utama ialah jin adalah makhluk nohaniah sahaja, sedangkan manusia jalinan nohaniah dan jasmaniah. Jin itu ada yang Islam (sehingga bentabiat baik) dan ada yang kafin (sehingga bentabiat jahat). Dalam penkana yang tenakhin mi tidak benbeza ia danipada manusia, yang juga terdid dad muslim dan kafin. Pensamaan lain ialah kepatuhan kepada pemimpin, kepala atau ketua. Dalam lapangan sosial, ekonomi, teknologi dan politik dapat kita penhatikan betapa kelompok-kelompok manusia mematuhi penintah, anahan atau tuntunan pemimpin atau kepalanya. Kelihatannya demikian pula dalam dunia jin. Ada onang yang dapat menguasai jin-jin tententu, sehingga jin-jin itu mematuhi apa-apa yang disuruhnya. Apabila kita teliti pnaktik penbomohan akan kita ketahuilah, bahawa ada bomoh yang mempengunakan jin untuk mengubati seseonang. Agaknya jin yang membawa kenosakan kepada manusia itu tengolong kepada jin kafin, sedangkan yang melakukan kebaikan tensebut tengolong kepada jin Islam. Pnaktik mempergunakan penkhidmatan jenis jin yang pertama disebut onang sihin (black magic), sedangkan pnaktik dengan mempengunakan penkhidmatanjenis jin yang kedua tidak begitu tenkenal dalam sebutan masyarakat kita. Dalam penamaan bahasa asing agaknya inilah yang disebut dengan white magic. Seperti telah dinyatakan di atas, terhadap malaikat, syaitan dan jin yang bensifat ghaib, sains sejati bensikap nutenal. Ia tidak menenima, juga tidak menolak, sebab setiap penedmaan atau penolakannya selalu atas dasan bukti. Bukti itu dipendapat melalui penyelidikan. Penkana yang ghaib tidak mungkin diteliti. Kalaulah ia dapat diselidiki, berenti penkana itu bukanlah lagi penkana ghaib, kenana wujud dan kegiatan makhluk-makhluk ghaib (disebut juga makhluk halus) tidak dapat diselidiki, sains tidak mahu mempenbincangkannya. Dengan nendah hati Ia menyatakan, penkana-penkana itu bukanlah masuk medan sains. Oleh itu dokton tidak akan menenima atau mempercayai kalau kepadanya dikatakan bahawa suatu penyakit disebabkan makhluk halus. Dia akan kehainanan yang didukung oleh sikap tidak pencaya, kalau penyakit yang ia tidak mampu mengubatinya, disem168

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

buhkan oleh bomoh dengan mempengunakan penkhidmatan makhluk halus. Sikap sains itu benbeza danipada sikap agama. Sains membenankan atau tidak membenankan suatu penkana atas dasan pembuktian. Sedangkan agama membenankan atau tidak membenankan suatu atas dasan iman atau kepencayaan. Penbezaan itu dapat dipulangkan kepada alat yang dipengunakan. Alat ilmu ialah fikinan, yang sasanannya alam nyata. Benan tidak benannya sesuatu yang nyata dapat dibuktikan. Alat agama ialah kalbu, yang sasanannya alam ghaib. Benan tidak benannya sesuatu yang ghaib dapat dipencayai atas dasan iman kepada Yang Maha Tahu dan sekalian Maha Kuasa, yang menciptakan yang ghaib itu. Sains melalul akal membentuk dalil-dalilnya sendini. Agama mempercayai dalil-dalil naqaL Dengan demikian pembenanan sesuatu yang ghaib atas dasan kepencayaan bukanlah tidak lojik. Kepencayaan onang benagama atas yang ghaib, sekalipun tidak pennah dilihat atau tidak dapat diselidikinya, adalah benasaskan kepencayaan kepada Tuhan Yang Maha Tahu dan sekalian Maha Kuasa. Apabila manusia sedan akan dininya, ia akan kenal akan Penciptanya, yang disebut oleh Islam dengan Khaliq. Kalau manusia sebagai makhluk (yang diciptakan) bensifat tahu, Khaliqnya bensifat Maha Tahu. Kalau manusia bersifat kuasa, Khaliqnya bensifat Maha Kuasa. Perkenalannya dengan Penciptanya benmakna kepencayaan kepada Dia. Apabila Khaliq yang maha mengetahul dan maha kuasa yang dipencayainya itu berfinman, bahawa Dia mencipta pula penkana-penkana ghaib, maka manusia yang daif (bila dipenbandingkan dengan Allah) membenankan akan yang ghaib itu atas dasan kepencayaannya kepada Allah. Makhluk ghaib disebut onang juga makhluk halus, lawannya makhluk kasar, iaitu yang dapat disentuh oleh pancaindena. Sekanang baiklah kita tinggalkan penkana makhluk ghaib, untuk pindah kepada penbincangan makhluk nyata, sebagai bahagian kedua dalam pembahagian kita tentang makhluk. Kalau makhluk ghaib masuk ke dalam autoniti agama untuk mempenbincangkannya, adalah tentang makhluk nyata dibenikan kepada autoniti sains untuk mengkajinya. Dan memang sains sudah banyak berhasil dalam kajiannya tentang makhluk kasan itu, yang dirumuskannya 169

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dalam sains-sains fizik, sains-sains sosial dan kemanusiaan. Kejayaannya itu berkat kaedah penyelidikan dan eksperimen (didukung oleh pemikinan lojik) atas makhluk-makhluk kasan itu. Alam nyata dapat dibahagi atas tiga peningkat:
-

1. 2. 3.

Peningkat benda mati; batuan, pelikan dan kimia. Peningkat biologikal, iaitu tingkat hayat. Peningkat manusia atau kejiwaan dan masyanakat.

Peningkat pertama adalah peningkat terendah sekali, kenana ia tidak memiliki hayat. Hidup bermakna genak, genak melahirkan penistiwa. Genak yang benlangsung dalam benda mati hanyalah genak kimia. Penistiwa pada benda mati tenjadi kenana penganuh dan luan, sebab ia sendini tidak menimbulkan genak, sekalipun ia mengandung tenaga bahkan ada yang memiliki tenaga yang dahsyat. Wap dan elektnik memiliki daya dan atom memiliki enengi yang dahsyat. Benda mati tidak banyak jenisnya. Jumlah unsun kimia misalnya hanya sekitan seratus. Akan tetapi campunan jenis itu membentuk benda yang amat benagam. 1. Peningkat kedua tendid dan duajenis. 2. Jenis nabati (tumbuhan) yang membentuk dunia tumbuhan. 3. Jenis haiwani yang membentuk dunia haiwan. Peningkat kedua memiliki hidup (biologi) yang bendaijat nendah. Ada genak yang berasal danipada dininya, tetapi Ia tenbatas. Tumbuhan tenikat oleh tempat dan waktu. Genaknya tidak dapat membawanya kepada perpindahan tempat, juga tidak dapat menempatkan dininya dalam waktu yang benbeza. Hidup haiwan lebih tinggi lagi, ia dapat mengatasi tempat, tetapi tak dapat mengatasi waktu. Maksud tidak dapat mengatasi waktu, ialah, ia tenikat oleh waktu yang dialaminya kini, tidak sedan adanya waktu yang lewat dan waktu yang akan datang. Jenis peningkat biologi banyak sekali. Hasil hitungan sains sistematik sampai kini adalah sepertigajutajenis tumbuhan dan sejutajenis haiwan. 170

MANUSIA: HAKIKATMANUSIA

Peningkat yang tentinggi (peningkat ketiga) ialah peningkat manusia, yang memilikijasad, akal, jiwa dan noh. Apabila peningkat hayat kita bahagi dua, maka dapat kita penhatikan unutan empat peningkat yang sistematik sekali, di pandang dan segi kepenluan hidup. Pedngkat nabati tidak mungkin hidp, kalau tidak ada peningkat pentama. Peningkat haiwani tidak pula mungkin hidup, kalau tidak ada peningkat pentama dan kedua. Akhinnya peningkat manusia juga tidak mungkin hidup, kalau tidak ada tiga peningkat tendahulu. Batuan, pelikan, unsun-unsun kimia membentuk susunan yang mewujudkan bumi kita mi. Di kulit bumi itu tumbuhlah dunia tumbuhan. Lantanan adanya tumbuhan dan benda mati itu, mungkinlah haiwan hidup di bumi ml. Dengan demikian seolah-olali alam mi dijadikan untuk kepentingan manusia. Memang demikianlah finman Allah:

Terjemahan: Dialah (A llah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi
(Al-Baqarah, 2:29)

Ketiga peningkat alam tensebut tendini masing-masing dan bilangan jenis yang banyak. Apakah manusia juga tendini dani jenis yang banyak? Baik kita dengan apakah jawapan sains tentang ml. Kenyataan yang dapat kita pensaksikan ialah, manusia itu mempunyal cini-ciri yang benbeza, beza antana satu suku dengan suku lain. Ada yang hitam warna kulitnya, ada yang putih, kuning, sawo matang dan lain-lain. Ada yang lunus nambutnya, ada yang keninting dan benombak-ombak. Ada yang jangkung (tinggi), ada pula yang nendah, benmacam nagam bentuk dan nupa. Penbezaan itu bertambah nyata lagi, kalau kita kaji ia bendasankan sains anatomi (sains unaijasad). Dalam sains ada dua teoni menjawab pentanyaan di atas: 1. Teoni ketununan jamak, yang benanggapan manusia benasal dani banyak poyang, kenana itu cini-cini jasmaninya 171

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

2.

atau nupa dan bentuk meneka benbeza-beza. Teoni ketununan tunggal yang berpendinian bahawa manusia benasal dad satu poyang.

Alasan teoni pentama ialah kenyataan yang kita hadapi tentang cini-cini jasmani manusia yang benbeza-beza, menunjukkan jenis yang benbeza-beza pula. Kalau poyangnya sama tentu ketununannya akan sama pula. Ambil misalnya kuda, keldai dan zebna, sekali pun ketigajenis itu termasuk ke dalam satu bangsa haiwan, namun penbezaan cini-cininya menunjukkan perbezaan poyang. Alasan teoni kedua mengambil dasan penyebaran dan isolasi manusia pada awal sejanahnya. Anak-anak cucu poyang manusia pertama menyeban ke delapan penjunu angin, makin lama makin jauh dan kawasan poyangnya. Pada suatu ketika tiap-tiap kelompok yang benbeza penbandingan ketununannya dan kelompak induk dan dan kelompok lain yang menyeban, hidup tenpisah dani kelompok induknya dan dani kelompok lain, mendiami kawasan tententu. Maka onang-onang yang tadinya benasal dad sepasang poyang dan diam di satu kawasan, terpencan-pencan membentuk kesatuan-kesatuan atau kelompok-kelompok ketununan, yang masing-masing benkembang biak di kawasannya. Dalam penkembangan biak itu masing-masing dipenganuhi oleh pensekitanannya (terutama iklim dan makanan tempatan). Ketununan kelompokkelompok itulah yang disebut sekanang ras (race), misalnya ada ras Eropaid, Negroid, Mangoloid. Sekali pun nas-nas itu benbeza-beza cii jasmaninya, namun semua meneka termasuk ke dalam satu jenis. Bukti bahawa meneka masih tetap tengolong dalam satu jenis, ialah penkahwinan antana mereka menghasilkan keturunan yang subur. Pembentukan ras itu diperhitungkan lebih dan 35,000 tahun yang lalu, yakni mendahului pembentukan Manusia Budiawan. Apabila nas-ras itu tidak bengolong dalam satu jenis, maka ketununan dad hasil penkahwinan antana nas-ras itu akan mandul, yakni tak dapat menununkan anak-cucu. Misalnya penkahwinan antana zebra dan kuda atau dengan keldai, menurunkan anak yang mandul, kenana ketiga binatang itu tidak tengolong dalam satu jenis, melainkan masing-masing adalah jenis tensendid. Akan tetapi penkahwinan antana manusia berkulit putih dengan benkulit hitam, 172

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

antana yang benkulit kuning dengan yang benkulit sawo matang, tennyata menghasilkan keturunan yang subun. Maka, kesimpulan teod ketununan tunggal ialah manusia yang benlainan nas itu adalah satu jenis, sedangkan satu jenis tidak mungkin ditununkan dan banyak poyang, maka umat manusia yang benbeza-beza cininya itu benasal dan poyang yang sama. Dengan demikian teoni tensebut yang sekali pun merupakan anak teoni evolusi, mengakui kebenanan ajanan Islam, bahawa poyang umat manusia adalah sepasang manusia Adam dan Hawa. Maka kita temukanlah finman Allah:

Terjemahan: Wahai umat Manusia! Sesungguhnya Kami telah mencipta kamu dan lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semuliamulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuan-Nya (a/can keadaan dan amalan kamu).
(Al-Ifujurat, 49:13)

Persamaan Dalam Hidup Manusia Asal ketununan umat manusia ialah ketununan tunggal, yakni dan sepasang poyang: Adam dan Hawa. Penyebaran dan pemencilan anak-cucu Adam membentuk kelompok-kelompok benbentuk nas dan bangsa. Berdasankan kesatuan keturunan iniah Islam menununkan ajanan, bahawa sebagai manusia tidak ada perbezaan antana mereka. Warna kulit senta bentuk dan rupa adala penbezaan yang ditimbulkan oleh pensekitanan alam, cara hidup adalah 173

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

penbezaan yang ditimbulkan oleh kebudayaan, kedudukan sosial dan kaya miskin adalab penbezaan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi, benilmu atau jahil adalah benbezaan yang ditimbulkan oleh pengajanan, bangsawan atau nakyat biasa adalah penbezaan itu bukanlah penbezaan hakiki, melainkan hasil penganuh alam dan benbuatan manusia:

jk~
~

~~~4Oi
~

Terjemahan: Dan (ketahuilah bahawa) manusia pada mulanya hanyalah satu umat, kemudian (dengan men urut hawa nafsu dan syaitan) mereka berselisihan.
(Yunus, 10:19)

Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum dan bangsa akibat penganuh alam dan kehidupan kemasyanakatan, tetapi perbezaan kelompok tidak membawa penbezaan danjat manusia. Penkana mi dinyatakan dalam mengenjakan ibadat. Dalam sembahyang benjemaah seonang kulit putih bendiri bahumembahu dengan seonang kulit hitam, onang-onang dad bangsabangsa yang benbeza membentuk kesatuan saf, seorang menteni bahu membahu dengan seonang kenani rendah, seonang kaya di sebelah seonang miskin, seonang raja di sebelah seonang budak, mengucapkan bacaan yang sama, melakukan genak yang sama, menganah ke kiblat yang sama dalam menyembah Tuhan Yang Esa. Kenapa mereka semuanya sama? Kenana meneka umat yang esa. Kalau pun ada penbezaan antana meneka, adalah penbezaan itu tidak tenletak pada kemanusiaannya tapi pada hampin jauhnya dia dan Tuhan. Yang lebih taqwa, lebih cepat memenuhi senuan azan, maka ia mengambi tempat di banisan saf yang pentama. Yang paling bentaqwa di antana meneka bendid di hadapan sekali sebagai iniam. Juga, dalam melaksanakan ibadat haji pun pensamaan kemanusiaan itu dipnaktikkan. Lautan manusia dani jutaan jiwa itu mempamenkan pensamaan mereka dalam niat, pakaian, genak, ucapan, perbuatan dan penghayatan. Walaupun ada penbezaan di 174

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

antana meneka, penbezaan itu tenletak pada tingkat taqwa. Ada di antana meneka yang niatnya lebih bensih, genak, ucapan dan penbuatannya lebih khusyu dan penghayatannya lebih dalam. Oleh kenana manusia itu sama, sama pula haknya dan sama pula kewajipannya sebagai manusia. Pensamaan inilah yang dirumuskan oleh kebudayaan umat manusia di kunun mi dengan hakhak asasi manusia (human rights). Empat belas kunun yang lalu alQunan telah mengganiskan hak-hak dan kewajipan-kewajipan kemanusiaan, yang dibeni teladan oleh Nabi Muhammad saw. dalam kehidupannya. Di antana hak dan kewajipan itu misalnya: pensamaan penuh antana sesama manusia, hak hidup, keadilan sosial, asas kemendekaan, mencegah kejahatan, tolong-menolong dalam masyanakat kecil dan masyanakat besan (antanabangsa), mewujudkan nilai-nilai moral, pembahagian kekayaan dengan adil; tolongmenolong dalam sosial, ekonomi dan politik; pninsip musyawanah, amanah, sikap damal, toleransi sosial tenhadap minoniti, kebebasan benagama, kebebasan berfikin, kebebasan pennyataan (lisan dan tulisan), kebebasan benagama dan berakidah, pensamaan hak lakilaki dan penempuan, bebas dan kelapanan dan ketakutan, hak milik, hak kehonmatan dan lain-lain. Penkembangan kesedanan umat manusia banu di pentengahan abad ke-20 mi sampai kepada pengakuan akan hak-hak asasi manusia dengan diisytihankannya hak-hak kemanusiaan itu (Universal Declaration of Human Rights) oleh lembaga universal umat manusia, yakni Bangsa-Bangsa Bensatu pada 10 Disemben, 1948 di Paris. Digalakkan oleh pentubuhan dunia itu agan tiap bangsa mulal mengamalkan hak-hal kemanusiaan itu dalam negara masing-masing. Semua bangsa mengakui Universal Declaration of Human Rights, cuma kebanyakan bangsa itu masih belum bensedia mengamalkannya. Negara-negana komunis misalnya bensedia mengakuinya di bibin, tapi menolaknya dalam penbuatan. Dengan Declaration of Human Rights itu tenbukti, bahawa pengalaman umat manusia sampai kini mengakui pninsip-pninsip kemanusiaan yang dibenitakan oleh al-Quran. Hak-hak kemanusiaan yang diisytihankan al-Qunan jauh lebih lengkap dan sempuma danipada hak yang difikinkan oleh akal manusia yang tenhad sampai kini. Sambil mempenlengkap pninsip-pninsip hak-hak ke175

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

manusiaan itu pada masa kini, sebahagian besan umat manusia telah memasang niat untuk mengamalkannya. Di samping itu dapat dinyatakan, bahawa umat Islam bukan benniat sekanang, tetapi telah mengamalkannya empat belas kunun yang lalu. Kalau ada umat Islam yang tidak mengamalkannya kini, adalab perkana itu bukan kesalahan ajanan Islam, tetapi kesalahan umatnya kini yang tidak mengamalkannya. Kenapa Islam telah mendahului empat belas kumun yang lalu dipenbandingkan pentubuhan umat manusia selunuh dunia dalam menyatakan dan mewajibkan pengamalan hak-hak asasi manusia itu? Pentanyaan mi telah dijawab oleh al-Qunan dalam surah alHujurat, ayat 13 (tenjemahan); Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti. Umat manusia memenlukan pengalaman dan pemikinan yang panjang untuk sampai kepada pengetahuan atau kesedanan akan hakikat dirinya, akan hak-haknya dan kewajipan-kewajipannya sebagai manusia. Akan tetapi Allah yang mencipta makhluk-Nya lebih mengetahui akan hakikat ciptaanNya. Pengetahuan dan pengertian-Nya itu ditununkan-Nya sebagai wahyu, yang tenhimpun dalam kitab yang kita kenal dengan sebutan al-Qunan. Manusia, Alam dan Dlrinya Kembali kita kepada pentanyaan yang masih belum habis kita bahas: Siapakah dia manusia? Dad benmacam perkana yang dihadapi oleh akal manusia, pentanyaan inilah yang menupakan salah satu cabaran yang benat. Setakat mi manusia lebih banyak benhasil dalam menjawab apa dia alam danipada pentanyaan tentang dininya sendini. Tumbuhan dan haiwan telah dikaji, gunung, sungai, danau dan laut telah diselidiki, tanah dengan lapisan-lapisan yang benisikan batuan dan galian telah dipeniksa, atmosfera dan nuang angkasa luan, dalam mana planet, matahani atau bintang tenapungapung tengah diselidiki pula. Kajian-kajian itu dirumuskan dalam sains fizik, sains kimia, matematik, aljaban dan sains statistik. Kesemuanya itu disebut sains eksakta, kenana hasil yang dipenolehi dani kajian itu bersifat eksak atau pasti, 176

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Fungsi sains menunut Julian Huxley ialah Comprehension~ dan Control agak lebih luas kalau dinumuskan: Sains itu mengetahui, sains itu menamalkan, dan sains itTu benkuasa. Dengan penyelidikan dan ekspedmen sains menghimpun data-data sesuatu benda. Dengan pemikinan yang lojik data-data itu diolah, dianalisis. dinumuskan, dan disimpulkan, hingga ditangkaplah hakikat benda itu dan bagaimana benda itu. Dengan dapat dipastikannya hubungan sebab-sebab yang melahinkan pemistiwa tentang benda itu, dapatlah diketahui sebelumnya perkana yang akan tenjadi tentang benda itu. Dengan pengetahuan itu dapatlah dikuasai penistiwa yang teijadi tentang benda tenebut. Mad kita ambil misal tentang air. Dengan penyelidikan dan ekspenimen dapat diketahui hakikat air, iaitu perkahwinan unsun Hydrogen/Zat air dan Oxygen/Zat Asam dengan penbandingan 2:1 Apabila air itu menjadi panas, unsur-unsumnya menenggang, sehingga suatu ketika menjadi wap. Sebaliknya kalau menjadi dingin tenjadi penapatan, hingga air itu menjadi benda padat dalam bentuk ais. Titik didih air pada tekanan udara seperti di negeri kita ialah lOO~C,sedangkan titik bekunya 0C. Dengan diketahuinya sifat air dapatlah kita meramalkan apa yang akan tenjadi dengan air yang ada di hadapan kita. Bahawa kalau Ia dipanaskan sampai 100Cia akan menjadi wap dan kalau didinginkan sampai 0Cia akan membeku. Dengan hukum (undang-undang) tentang air, yakni rumusan penistiwa air yang benkekalan dan pasti (sebab apabila dipanaskan 100C akibatnya mendidih, sebab bila didinginkan 0Cakibatnya membeku), kita berkuasa atas air. Air yang cain di negeni kita dapat kita paksa membeku dengan mendinginkannya 0Cdi dalam peti ais, yang udara di dalamnya kita sejukkan sampai 0C. Tujuan utama ilmu eksakta ialah menemukan hukum alam. Hukum atau undang-undang alam ialah hubungan sebab-akibat yang berkekalan dan pasti. Apabila kita mengetahui sebab dan suatu penistiwa bendasarkan kepastian hukum, kita dapat meramalkan penkana yang akan terjadi, yakni akibat dan sebab. Dalam menghadapi suatu kejadian, bendasarkan hukum itu juga, kita dapat menyimpulkan sebab yang melahirkan kejadian itu. Hukum inilah yang membenikan kekuasaan kepada manusia atas alam 177

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

mampu mengendalikan penistiwa-penistiwa alam dengan mempengunakan undang-undang alam sendini. Dengan sains kita dapat meramalkan bila hujan akan tunun, dan berapa banyak air yang akan mencurah itu. Akibat banjin yang akan ditimbulkan oleh hujan yang amat lebat dan lama dapat kita elakkan, kerana sebelumnya kita sudah tahu bahawa banjin itu akan datang. Kita dapat mengelakkan badai-taufan yang akan menenggelamkan perahu-perahu nelayan, kerana sebelum badai itu tunun kita sudah tahu dan melanang nelayan turun ke laut. Dengan sains perubatan doktor mengenal penyakit, mengetahui apa sebabnya. Dengan melenyapkan sebab, lenyap pulalah penyakit itu. Dengan diketahui sifat dan pnosesnya, dapat dicainkan ubatnya, menyembuhkan si pesakit dengan mengendalikannya penyakitnya. Dengan kenalnya manusia akan alam, tempat ia hidup, mampulah ia memanfaatkan alam itu untuk kepentingannya. Makin tinggi sains, makin tinggi pula manfaat alam dapat dikhidmatkan untuk kepentingan manusia. Anehnya, demikian luas perkenalan manusia akan alam disekitannya, demikian sempit perkenalannya akan dininya sendini? Siapakah dia manusia? Sedikit sahaja pengetahuan manusia tentang keakuannya. Lantaran kedangkalan ilmunya itulah, maka manusia tidak sepenuhnya tahu tentang hakikat dininya, tidak mampu meramalkan tindak-laku manusia, dan tidak menguasai dininya. Keadaan tenakhir mi diungkapkan oleh agama dengan: manusia dipenbudak oleh hawa nafsunya. Kenana doktor memiliki ilmu pengetahuan tentang penyakit-penyakit fizikal (disebabkan baktenia, baksil atau kerosakan alat tubuh dalam din), dia dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmaniah itu. Dengan membenikan ubat tententu, penyakit tertentu dapat disembuhkan. Akan tetapi mampukah manusia menyembuhkan penyakit nohaniah? Bagaimana menyembuhkan penyakit benci, khianat, fitnah, hasad dengki, bengis, pemanah, pendendam, pembohong, penipu, kikin, mementingkan din sendini, pengabdi hawa nafsu dan lain-lain penyakit rohaniah? Sudah ditemukankah ubatnya seperti telah adanya tersedia ubat penyakit-penyakit jasmaniah? Apabila tuan mendapat sakit selsema, denggi, pening kepala, lemah kenana kunang vitamin, luka, sakit gigi, tuan dapat konsultasi dengan 178

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

doktor pakai ubat menurut anahannya dan tuan akan sembuh. Ubat sakit nohaniah seperti ubat sakit jasmaniah belum ada.

Kenapa? Kerana belum dimilikinya ilmu tentang nohaniah, manusia belum berpengetahuan mendalam tentang kerohanian, belum
rnengetahui tentang genak dan penistiwa yang tenjadi pada noh dan tidak berkuasa atas noh itu. Mungkinkah dengan kajian-kajiannya suatu ketika nanti manusia akan mencapai pula sains tentang roh sepenti pula ia telah mencapai sains tentang benda (termasuk tentang jasad yang tendini dan benda sel)? Kemungkinan mi tipis se-

kali. Sains manusia tentang noh akan tetap terhad, kerana seperti
yang telab dinyatakan di atas kaedah utama sains penyelidikan dan

atau eksperimen, dapat dilakukan atas noh, yang bensifat ghaib, dengan terhatas sekali. Kaedah itu memang benhasil dikenakan atas alam material yang konkrit, tetapi tidak atas alam nohaniah
yang di luan alam nyata. Lantaran tenhadnya kemampuan sains sebagai alat manusia

mencapai pengetahuan itulab maka al-Quran mempeningatkan


hahawa penkara roh adalah urusan Allah dan kepada manusia

hanya sedikit diberikan pengetahuan tentang yang ghaib itu (Surah al-Isra, ayal 85).
Mengkaji alam benda adalah au~onitiakal dengan beralatkan sains, tetapi pengetahuan yang pasti tentang alam ghaib, tenmasuk perkara-perkara kenohanian, adalah autoniti naqal yang menyalunkan pengetahuan itu melalui agama, kerana Ia tidak dapat dikaji,

maka agama menuntut kepencayaan.


Telah dihincangkan di atas, bahawa manusia tendini atas dua jasad dan roh. Perkara-perkara jasad dikaji oleh sains dan sudali banyak pengetahuan tentang itu. Salah satu cabang sainS yang mengkajinya ialah antropologi-fizik. Penkana-penkana roh diusahakan oleh psikologi mengkajinya. Kajian itu tidak langsung kepada noh sendid (mi tidak mungkin, kerana ia ghaib), melainkan rnelalui gejala-gejala yang dapat diperhatikan pada jasad scbagai pancaran nohaniah. Oleh kenana kajian tidak mungkin dapat dilakukan ke atas sumbennya, tetapi hanya ke atas pancanannya, maka dengan sendininya pengetahuan yang dapat dikumpulkan tentangnya adalah tenhad. Benikut ialah penjelasan al-Quran rnengenainya (tenjemahan):
llnsur asal:

179

MANUSIA DAN ISLAMJILID III

Wahai man usia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenatlelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upaya mu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatat semuanya).
(Terfemahar, al-Qur an surah aI-insyiqaq. 84:6)

Maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengnai Kami menghidupkan semula orang yang mati).
(Terjemahan al-Quran sarah Yasir,, 36.77)

Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.


(Terfemahan al-Quran sarah al-Lail, 92:4)

Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat.
(Terjernahan al-Quran surah Nuh, 71:14)

(Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orangorang yang ingkar itu. kalau Tuhan tidak kehendaki) maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman?
(Terjeniahan al-Quran sarah Yunus, 10:99)

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan karnu, dan Allah telah mengambil-janji setia dan kamu (untu/c beriman); jika kamu hendak beriman (maka telah jelaslah dalil-dalil).
(Terjemahan al-Qur an sarah al-Hadid, 57:8)

180

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Setelah itu maka syaitan membisikkan (hasutan) hepada ,nereka berdua supaya (dapatlah) ia menampakkan ke,,a~lamereka akan aurat mereka yang (sekian lamar tentutup dan (pandangan) mereka sambil ia berkata: Tidakkah Tuhan melarang kamu daripada (menghampiri)pokok mi melainkan (kerana ia tidak suka) kamu berdua menjadi irtalaikat atau menjadi orang-orang yang kekal (selamala,nanva di dalam syurga).
(Terjemahan al-Quran sarah al-A raf, 7:20)

Allah berfirman: Turunlah kamu semuanya, dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di hum i, dan juga diberi kesenangan hingga kesuatu ketika 1) (inns
(Terjemahan al-Quransurahal-Araf, 7:24)

(Dalam pada itu, manusia tidak menghiraukan balasan ak/ui-al). ole/i yang demikian, maka kebanyakan manusia a,,ahila diuji oleh Tuhannya, dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya (ia tidak mahu bersyukur, tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: Tuhanku telah memuliakan daku.
(Terjemahan al-Quran sarah al-Fajr, 89:15)

Patutkah manusia menyangka, bahawa ia akan ditinggalkus terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?
(Terjemahan al-Qaran sarah al-Q.)amah, 78:36)

Serta mengilhamkan (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. dan yang membawanya kepada bertaqwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang men-

181

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

fad/knit dirinva yang setia hersih bertambah-tamhah bersih (deisgan iman dan amal kebajikan).
(Terjemahan al-Qur an sarah al-Syams, 91:89)

Dais apajua yang menimpa kamu dan sesuatu kesusahan (alan ha/a hencana), maka adalah disebabkan epa yang kamu lakukan (dan perbuatan-perbuatan yang salah dan hen-dos-a, dan dalam pada itu) Allah memaaJkan sebahagian hesar dan dosa-dosa kamu.
UIerjemahan al-Qur an 5urah al-Svura, 42:30)

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam hen Ink yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapun sesuai dengan keadaannya). Kemudian (/ika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu) Kami kembalikan dia keserendah-rendah peringkat (orangorang yang rendah).
(Terjemahan al-Qar an sarah al-Tin, 95:45)

Maka adakah paint kamu menyangka bahawa Kami hanya men ciplakan kamu (dan tiada kepada ada) sahaja dengan 1/ada sebarang nikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka) pub tidak akan dikembalikan kepada Kami? Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu itu han yalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar.
(Terjemahan al-Qurn sarah al-Taghabun. 64:15)

Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang dung/ni nafsu, iaitu perempuan dat, anak-pinak, harta benda yang banyak herpikul-pikul, dan emas dan perak.
(lerjemahan al-Qur an sarah All I;nran, 3:14)

182

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tetapi kebanyakan manusia lidak bersyukur.


(Terjemahan al-Quran surah aI-Baqarah. 2:243)

Dan hendakbah engkau merendahkan din kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka dengan berkata): Wahai Tuhanku! cucunilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.
(Terfemahan al-Qur an sarah al-Isra, 17:24)

Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kenana men unggu rezeki dan Tuhanmu yang engkau hanapkan, maka katakanlah kepada mereka katakatayang menyenangkan hati.
(Terfemahan al-Qaran sarah al-Isra, 17:28)

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu dilehermu dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela sen-ta kening keputusan.
(Terjemahan al-Quran sudah al-Isra, 17:29)

Man usia bertindak melanggar batas, apabila ia memandang dirinya serba cukup.

(Terjemahan al-Quran sarah al- Alaq, 96:6-?)

Manfaat dan mudarat yang diperoleh manusia adalah hasil usahanya send/rE
(Terjernahan al-Qur an sarah al-Baqarah, 2:286)

183

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

Man usia amat cinta kepada kekayaan.


(Terjemahan alQuran sarah at- Adlyat, 100:8)

Manusia mendoakan kebaikan, juga mendoakan kecelakaan, dan ia bersifat tergesa-gesa.


(Terjernahan al-Quran sarah al-Jsya. 17:11)

Man usia yang mendengarkan seruan Allah akan mendapat kebaikan, yang tidak mendengarnya akan mendapat seksaan.
(Terjernahaa al-Quran sarah al-Ra d, ayal 18)

Manusia menganiaya dininya send/ni.


(Terje,nahan al-Qar an sarah Yunus, ayar 44)

Manusia mengakui Tuhan, tetapi tersesat jalan, kenana syaitan.


(Terjemahan al-Quran sarah al-A raf, ayat 172)

Allah mengadakan kepenluan-keperluan manusia, tapi ia tidak ben-ten/ma kasih.


(Terje.nahan al-Qaran sarah al-Haj, ayat 6566)

Di antara manusia terjalin pertalian danah dan hubungan perkahwinan.


(Terjeniahan al-Quran sarah al-Furgan, ayai 54)

Man usia dijadikan benbangsa-bangsa dan berkaum-kaum untuk saling mengenal.


(Terjernahan al-Qaran sarah al-Hafarat, 49:13)

184

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Allah telah membinasakan turunan-turunan yang berbuat aniaya.


(Terfernahan al-Quran sarah Yunus, 10:13)

Allah membeni manusia kelebihan daripada kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang sempurna.
(Terjemahan al-Qar an sarah at- Isra, 1 7:70)

Manusia tidak mempunyai dua kalbu, (iaitu seseorang tidak mungkin benhati ben-s/h dan berhati jahat, beniman tetapijuga kufur) (Terjemahan al-Quran sarah al-A hzab, 33:4)

Manusia tidak boleh diperhamba.


(Terfemahan al-Qaran sarah All lmran, 3:79)

Si/cap manusia tenhadap al-Qunan terbahagi tiga: Iman (percaya), kafir (mengingkari) dan munafik (pencaya di mulut kafir di hati).
(Terjennahan al-Quran sarah al-Baqarah, 2:120)

Banyak manusia cinta kepada kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhinat.
(Liliat sarah al-Dahr, 75:27)

Tuhan mengajar manusia nama segala-galanya, sehingga ia pandai berbahasa.


(Lihatsurah al-Baqarah, 2:31)

185

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Allah membeni cubaan kepada manusia, sepen-ti ketakulan, kelapanan, kekurangan.


(Lihal sarah al-Raqarah, 2:155)

Ada manusia yang suka dipuji dengan apa yang tidak dipenbuatnya.
(Lihat sarah All Imran, 3:188)

Dan ada pula yang tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya. (Lihat sarah Muhammad, 47:31)

Banyakpulayang tidak adil.


(Lihat sarah al-Hadid, 57:25)

ilanyak orang yang menurut apa yang tidak diketahuinya.


(Li/ia? sarah al-isra, 17:36)

Man usia bensifat gelisah.


(Li/ia? sarah al-Ma arif, 70:1921)

Di tiap-tiap negeni ada penjahat besar yang melakukan tipu daya.


(Lihat sarah al-An am, 6:123)

Manusia mengetahui perbuatannya, tapi mengemukakan benbagai alasan.


(Liha?surah al-Qlyamah, 75:1415)

186

MANUSIA: HAKIKATMANUSIA

Man usia bensifat lemah.


(Lihatsurah al-Nisa. 4:28)

Banyak yang melanggan batas

- -.

(Lihat sarah al- Alaq. 96: 614)

Ketika lahir manusia tidak mengetahui apa-apa, Tuhan membenikan kelengkapan kepadanya untuk memperolehi pengetahuan.
(Lihat sarah al-NahI, 16:77)

Man usia dijadikan Tuhan khahfah di bumi.


(Lihat sarah al-Baqarah, 2:30)

Ia di jadikan penguasa bumi.


(Li/tat sarah al-An am, 6:165)

Tuhan meneguhkan kekuasaan manusia di bumi dan menjadikan lapangan penghidupan.


-

(Li/ia? sarah al-A raf. 7:10)

Manusia diciptakan Tuhan untuk mengabdi kepada-Nya.


(Li/tat sarah al-Zarlyat, 51:56)

Demikianlah sejumlah keterangan al-Quran tentang ciri-ciri dan sif at manusia. Keterangan itu bukanlah basil penyelidikan akal, tetapi benita dan wahyu. Ia adalah keterangan Allah yang Maha Mengetahui. Keterangan akal tentang manusia adalah hasil pengalaman manusia dan/atau penyelidikan sains. Keterangan itu mulai dan bawah, setapak demi setapak menuju kebenaran. Se-

187

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dangkan wahyu secara langsung memberikan kebenaran itu sendiri. Apabila akal dengan sains sampai kepada hujung kerjanya, ia akan menemukan kebenaran tentang manusia, yang sebelumnya telah tersimpul dalam wahyu. Oleh itu dalam sejarah perkembangan sains, satu demi satu wahyu itu diakui kebenarannya oleh ilmu, tetapi sebelum ia sampai kepada kebenaran itu, sains membentuk teoni-teori yang mungkin berbeza, bahkan berlawanan dengan wahyu. Proses penyempurnaan teoni-teoni itu membawa sains semakin lama semakin dekat dengan wahyu, untuk suatu ketika diakuinya sepenuhnya. Bertemunya sains dengan kebenaran wahyu tentulah tentang perkana-perkara yang dapat diselidiki atau diujikaji. Mengenai penkana ghaib yang tidak dapat diselidiki secara ilmiah, adalah ia di luar kemampuan sains untuk memastikannya. Man kita perbincangkan lebih lanjut, kenapa sains tentang alam material, apabila ia sudah benhasil sampai di hujung kenjanya, tidak mungkin benlawanan dengan wahyu. Ruang lingkup kerja sains berkisan dua pertanyaan pokok: 1. 2. Bagaimana suatu perkara yang dihadapi? Apa sebabnya suatu peristiwa?

Pentanyaan tentang bagaimana sesuatu penkara? menghendaki jawapan tentang sifat-sifat perkara itu. Bagaimana air itu? Antana lain ia dapat cain, berbentuk wap, atau bersifat padat. Apa sebabnya air itu menjadi wap? pertanyaan mi menanyakan hubungan sebab-akibat tentang air. Wap adalah akibat dan suatu sebab, Apa sebabnya? Dilakukanlah penyelidikan. Hasil penyelidikan itu menyatakan, bahawa sebabnya kerana dipanaskan sampai kepada titik didih, misalnya 100C. Apabila sebab yang sama selalu menimbulkan akibat yang sama, tiap x menimbulkan y, maka peristiwa itu disebut hukum atau undang-undang. Tiap air dipanaskan 100Cia menjadi wap. Penistiwa itu disebut sebagai undang-undang air. Apabila sains berhasil menemukan hukum bermakna Ia sampai kepada hujung kerjanya. Sebelum sampal ke peringkat terahkir mi, ia menyusun teoni demi teoni. Selalu tenjadi pembaharuan dan 188

MANUSIA: FIAKIKATMANUSIA

penyempunnaan teori, sampai suatu ketika ia tidak berteoni lagi, tetapi memastikan. Ketika itu ilmu mencapai kebenaran. Yang dikaji oleh sains material ialah gerak alam dan yang dipastikannya adalah penistiwa alam. Gerak alam itu teratun sekali. Inilah kebenaran yang ditemukan oleh sains fizik selama i. Kenana keteraturannya itulah, sains dapat menemukan undang-undang alam. Kenapa alam itu teratur sekali? Sudah tentu keteraturan itu tidak mungkin datang dan alam itu sendini, kenana Ia tidak benakal. Alam adalah makhluk. Dengan wahyu yang ditununkan Allah atas alam terjadilah genak pada alam itu. Keteraturan gerak alam berasal dan Penciptanya. Ia adalah ketentuan dan Allah diistilahkan oleh Islam dengan Sunnah Allah. Kajian sains dan alam jintuk menemukan keteratunan genak dan peristiwa alam atau sunnatulLah. Sebelum sains melakukan usaha-usaha menemukan sunnah Allah itu, Allah telah membenitakannya melalui wahyu-wahyu-Nya, yang dapat dikaji dalam alQuran. Oleh itu ketentuan gerak dan penistiwa alam yang ditemukan oleh sains tidak mungkin benlawanan dengan al-Quran. Penemuan sains dad penjuangannya yang bentenusan dan penkana yang diberitakan oleh al-Quran dengan langsung adalah sama, yakni sunnah Allah, ketentuan Allah tentang alam. Lantanan itulah ciri dan sifat manusia yang dibenitakan oleh al-Quran, yang sebahagiannya telah dipetik di atas, manakala ada yang belum diakui oleh sains, atau yang benlawanan dengan teoni sains, suatu ketika apabila sains sampai di hujung ke~anya,pasti akan diakuinyajuga. Dengan demikian ayat-ayat al-Quran yang disajikan di atas, mempenlengkap gambanan kita tentang siapakah dia manusia. Tidak akan tercapai penkenalan yang sepenuhnya tentang manusia, kalau kita belum mengetahui: untuk apa Ia diciptakan dan apa fungsinya di bumi mi? jawapan kedua pentanyaan telah tensimpul dalam petikan-petikan al-Qunan di atas. Nas ayat-ayat itu berbunyi:

~j4

~l J..JN~~ 189

~JJ

C.j

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Terjemahan: Dan (ingatlah) A/cu tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk mere/ca memperhamba din-i kepada-Ku.
(Al-Zarivat, 51:56)

~t~-:L~ T1~
Terjemahan: Dan Ia telah mengajankan Nabi Adam a/can segala nama benda-benda dan gunanya.
(Al-Baqarah, 2:31)

Tenjemahan: Dan Dialah yang menjadikan kamu khaltfah dibumi~.


(al-An am. 6:165)

Terjemahan: Dan sesungguhnya (Kami telah menetapkan kamu (dan membeni kuasa) di bumi dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagaijalan kehidupan.
(al-A raf, 7:10)

Abdi berasal dani kata Arab abada (mempenhamba din). Dan abada itu terbentuk bebenapa kata jadian: abdi (budak), mabud (zat kepada siapa did diperhamba), ibadat (mengabdi atau mem-

perhamba did), mengabdi (benbakti). Manusia diciptakan Allah, agar ia beribadat kepada-Nya. Pengertian ibadat di sini tidaklah sesempit pengertian yang dianut oleh masyanakat umumnya, yakni kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji (Rukun Islam), tetapi seluas pengertian yang 190

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

dikandung oleh kata memperhamba din itu sendini. Menjadikan din hamba terhadap Allah bermakna berlaku benbuat sesuai dengan kehendak dan kesukaan (reda-Nya). Apakah dan bagaimanakah laku penbuatan yang sesuai itu? laitu laku perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan lanangan-Nya, mentaati suruhan-Nya, menjauhi larangan-Nya. Bagaimana si abdi sebagai manusia yang nyata, mengetahui suruhan dan larangan Mabudnyayang ghaib? Untuk itu Ma bud memilih di antara manusia utusan-Nya (Rasulullah), melalui siapa diturunkan-Nya wahyu-wahyu-Nya, yang di dalamnya tensimpul suruhan dan lanangan. Himpunan suruhan dan lanangan itu mengganiskan syariat. Bagaimana melaksanakan syaniat itu? Al-Quran itu berbentuk ilmu, bagaimana mengamalkannya? Itulah tugas kedua utusan Allah, membenikan contoh bagaimana hidup dalam syaniat, membenikan teladan bagaimana mengamalkan al-Quran, mempnaktikkan ilmunya, menealisasikan gagasan-gagasan yang dikandungnya. Kehidupan manusia terus menerus mengalami perubahan kerana akalnya tidak pennah statik. Setelah utusan Allah wafat, kerana beliau adalah juga manusia, gerak perubahan kehidupan manusia makin meningkat (kenana diilhami oleh wahyu-wahyu yang dikitabkan dalam bentuk al-Quran), kemasyarakatan makin kompleks, meluas dan mendalam. Bagaimana merujuk perkembangan kehidupan itu berada syaniat? Bagaimana menjaga agar perubahan-penubahan yang tenjadi atau ditimbulkan tetap selaras dengan pninsip-prinsip kemasyarakatan yang telah digariskan oleh al-Quran? Datanglah mujtahid-mujtahid dan ulama-ulama mempergunakan akalnya berasaskan wahyu yang diistilahkan dengan ijtihad. Dengan demikian gerak dan peristiwa dalam laku perbuatan manusia selalu sesuai dengan ketentuan Allah, Sunnah Allah. Sunnah Allah dan kesejabteraan Manusia Kenapa laku perbuatan manusia mesti sesuai dengan ketentuan Penciptanya? Setelah Allah yang Maha Kuasa mencipta makhluk-Nya, diturunkan-Nya aturan. Dengan atunannya itu Allah yang Pengasih dan Penyayang menurunkan- Rahman dan Rahim191

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

Nya. Atunan itulah yang disebut di atas dengan Sunnah Allah. Sunnah Allah atas alam material adalah untuk mewujudkan keselarasan dalam genak dan penistiwanya. Sunnah Allah atas alam manusia adalah untuk mewujudkan salam dalam kehidupan dinnya. Dengan demikian jelaslah, Allah mewajibkan manusia memperhambakan din kepada-Nya, adalah untuk kepentingan si hamba sendini. Apakah manusia mengabdi atau tidak kepada Penciptanya, bagi Allah sendini tidak ada untung-nuginya. Allah tidak memenlukan manusia, kerana Dia adalah Maha Kuasa. Dia tidak menghendaki benda dan manusia, kerana Dia Maha Kaya. Sesungguhnya manusialah yang memenlukan Allah. Dengan mentaati suruhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang itu terwujudlah salam bagi manusia. Dengan mengingkari Yang Maha Adil manusia menemukan kezaliman, kecelakaan dan kerosakan. Dengan hidup menurut syariat manusia hidup sesuai dengan hak dan kewajipannya sebagai manusia. Dengan mengamalkan pninsip-pninsip yang dikandung oleh al-Qunan, manusia mewujudkan kemanusiaannya, kerana ayat-ayat al-Quran itu ditentukan oleh Allah sesuai dengan hakikat ciptaan-Nya. Manusia Sebagal Khalifah Allah Setelah manusia diciptakan Allah, dia turun ke bumi. Di bumi mi Ia diangkat oleh Penciptanya menjadi khalifah-Nya. Perkataan khalifah benerti penyambung, penghubung dan yang diserahi untuk menyampaikan atau mengenjakan sesuatu. Kata itu juga benerti pengganti, selanjutnya sebutan ketua agama dan naja di negeri Islam. Tentang pembenitaan al-Qunan bahawa manusia dijadikan Allah khalifah khalzfah ft al-And khalifah di bumi, apa pengertian khalifah di sini? Dengan pembenian akal kepada manusia, maka ia melebihi makhluk-makhluk lain. Dengan akal ia dapat mengatasi tempat dan waktu, sedangkan tumbuhan terikat oleh tempat dan waktu dan haiwan tenikat oleh waktu. Manusia dapat mengembana di permukaan bumi, bahkan mampu keluar dad bumi. Manusia melepaskan waktu yang dialaminya kini dengan mengingat kejadiankejadian pada masa yang lalu dan menyusun rancangan-nancangan 192

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

yang akan dikenjakannya pada masa yang akan datang. Maka tenbahagilah masa itu atas kelmanin, had mi dan besok. Dengan jasadnya, manusia melebihi makhluk-makhluk halus yang berakal, kenana ia dapat mencipta dalam alam material, Pengalaman yang dijalani manusia diubah oleh akalnya menjadi pengetahuan. Fikiran dan perasaan memungkinkannya membentuk pengetahuan. akal membentuk tanggapan (gambaran dalam fikiran, idea), konsep dan leon. Tangan dijadikan oleh akal alat pemegang. Akal menuntun tangan melakukan penyelidikan dan ekspenimen, sehingga manusia menemukan pengetahuan, membuka nahsia-rahsia alam, mendapatkan sunnah Allah. Dengan kerjasama antara akal dan tangan tanggapan, idea, konsep dan teoni yang bersifat abstnak boleh diwujudkan menjadi konknit. Demikianlah kerjasama antana akal dan jasad memungkinkan manusia mewujudkan penkara baru, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Makhluk yang tidak berjasad, sekali pun ia benakal, tidak mungkin berbuat demikian. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itulah yang disebut mencipta. Dan mencipta itu adalah suatu sif at utama Allah. Sebagai zat yang memiliki sifat itu, Dia disebut Khaliq. Sifat mencipta disusul oleh sifat-sifat lain, Inisalnya: 1. 2. Maha Pengasih lagi Penyayang. Dia melimpahkan kasih sayang-Nya kepada ciptaan (makhluk)-Nya. Maha Pengatun, menununkan sunnah-Nya (Sunnah Allah) kepada ciptaan-Nya, agan ciptaan itu memperoleh hubungan selanas. Maha Kaya, membeni rezeki kepada ciptaan-Nya. Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, membeni pengetahuan dan petunjuk kepada ciptaan-Nya. Maha Adil, menilai dan membalas dengan adil laku perbuatan ciptaan-Nya Sifat-sifat lain yang menggambarkan kemahasempunnaanNya.

3. 4. 3. 6.

Jelaslah bahawa mencipta itu merupakan sifat utama, sebab setelah itu barulah sifat-sifat lain dapat menyatakan did. Dengan 193

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dibenikannya akal melalui noh yang dihembuskan oleh Allah ke dalamjasad manusia (yang secara biologi tidak banyak beza dengan jasad haiwan), sehingga memungkinkan terjalinnya kerjasama antara akal itu dengan badan, timbullah kemampuan mencipta pada manusia. Allah adalah pencipta pentama. Dan ketiadaan diciptakanNyalah alam mi. Dengan kemahakuasaan-Nya, cukuplah Dia mengucapkan:

Tenjemahan: Jadilah! ma/ca tenciptalah!

Manusia dijadikan-Nya pencipta kedua. Ia mencipta atas ciptaan Allah. Allah mencipta alam. Manusia mencipta dan bahanbahan alam itu. Allah mencipta akal, selaput suara dan lidah, manusia mencipta bahasa dan unsun-unsun itu. Allah mencipta pohon dan batu. Manusia mencipta rumah dan benda-benda itu. Allah mencipta tumbuhan dan haiwan, manusia menciptakan makanan danipadanya. Dani tumbuhan, kimia dan pelikan yang diciptakan Allah, manusia mencipta ubat-ubatan. Allah menciptakan bulan untuk menenangi kegelapan malam. Manusia mencipta lampu untuk menerangi kegelapan numahnya. Dan air, minyak dan atom yang diciptakan oleh Allah, manusia mencipta daya, menyambung tenaganya yang lemah untuk menciptakan dan menggenakkan alat-alat pengeluanan, menciptakan benmacam banang dan alat untuk membina kehidupan yang tentinggi danipada makhluk-makhluk lain. Apa dan bagaimana sifat cipta manusia itu? Di atas telah dinyatakan, ada penbezaan hakiki antara cipta Allah dan cipta manusia. Allah mencipta dan ketiadaan, sedangkan manusia dan yang ada. Yang ada itu alam. Dan unsur-unsur alam inilah manusia menciptakan penkara-perkana banu, yang sebelumnya tidak ada. Yang dikenjakannya sesungguhnya tidak lain hanya mengubah bentuk unsun-unsun yang tenkandung dalam alam itu, sehingga pengentian cipta manusia itu sesungguhnya tidak lain danipada membani atau meneka bentuk daii bahan yang telah sedia ada. 194

MANUSIA: HAKIKATMANUSIA

Namun demikian manusia itu adalah pencipta juga menyambung ciptaan pentama, pengganti pencipta pentama di dalam alam, mewakili Pencipta yang pentama dalam kehidupan dunia. Inilah di antana makna yang dapat difahamkan dan Khalifah fi al-Ard, khalifah di bumi. Apa jua yang telah diciptakan manusia di alam mi memang membuktikan kebenanan benita al-Qunan itu, tenutama kanyakaryanya dan daya kemampuan ciptaannya pada masa-masa tenakhin mi dengan sains dan teknologi modennya. Sepanjang yang dapat kita persaksikan dalam dunia moden di hujung kunun ke-20 mi daya cipta manusia dengan sains dan teknologi belum mempenlihatkan batasnya. Sekali pun manusia tidak benkaki empat seperti kuda, namun ia dengan kenetanya lebih cepat lan danipada kuda. Sekali pun ia tidak dipenlengkapi alat-alat nenang sepenti ikan, dengan kapalnya ia lebih mampu benenang dan menyelam danipada ikan. Sekali pun ia tidak mempunyai sayap sepenti bunung, dengan pesawat udananya Ia dapat tenbang lebih cepat dan lebih jauh danipada burung. Sekali pun ia tidak dipenlengkapi dengan alat tubuh sepenti cacing, ia lebih mampu mengunjam dalam ke petala bumi danipada cacing. Selama mi disangka, manusia tenikat oleh bumi, kerana ia tidak mungkin menembus lapisan udana yang mengelilingi planet tempat kediamannya. Namun dengan akal yang jadi sumber sains dan tangan sebagai pangkal dan teknik, manusia mampu melepaskan dininya dani bumi, menjelajah nuang angkasa luan, hinggap di bulan. Sekanang akal disuruh berfikin lagi dan tangan disunuh mencipta lagi untuk mengunjungi planet-planet lain yang menjadi saudana-saudara bumi. Demikianlah manusia dengan sains dan alat-alat ciptaannya menjadi penguasa di bumi, ipenjadi naja dalam kehidupan dunia, mewakili kekuasaan Allah. Dengan akal dan bentuk tangan yang istimewa yang dibenikan Allah kepadanya, Allah meneguhkan kekuasaan manusia dalam kehidupannya. Akan tetapi bukan sahaja ia dengan akalnya membina kehidupannya, dengan akal itu juga ia merosak kehidupannya. Dengan senjata-senjata perang yang diciptakannya, manusia membunuh sesama manusia dan merosak alam. Dicemaninya udana dan 193

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

laut, dikacaunya peredaran udara dan diberantakkannya keselanasan alam:

Tenjemahan: Telah timbul benbagai kerosakan dan bala bencana di dan-at dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, (timbulnya demikian) kenana Allah hendak menasakan mere/ca sebahagian dan balasan penbuatan-penbuatan bun-uk yang mere/ca telah lakukan. supaya meneka kembali (insafdan bertaubat).
(Al-Rum, 30:41)

Apabila otak sahaja yang diperkaya dengan ilmu pegetahuan, tetapi kalbu dibiar kosong dan agama, maka bisikan halus syaitan menggenakkan tangan menciptakan alat-alat yang akan menosak did manusia sendini dan pensekitarannya. Oleh itu dengan dibenikannya kekuasaan dan diangkatnya menjadi kbalifah, manusia juga dibebankan tanggungjawab, naja dan sekalian raja akan meminta di akhinat nanti pertanggungjawab manusia yang diangkat-Nya menjadi pengganti-Nya sebagai naja di dunia. Apabila akal tidak diasaskan atas naqal atau wahyu dalam pemikinannya, maka manusia akan menyeleweng, bahkan benlawanan dengan Penlembagaan (al-Quran) yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan khalifah dalam menjalankan kekuasaannya sebagai naja di dunia yang fana mi. Dengan akalnya manusia dapat benbuat baik, tetapi juga dapat berbuatjahat. Ia mungkin mentaati khaliqnya, tapi juga mungkin mengingkani-Nya. Sepenti di atas telah kita bincangkan, semuanya itu bergantung pada isi kalbu dan pemikirannya. Apabila bisikan halus malaikat yang ditampung oleh kalbunya, dibenankan oleh pemikinannya yang kaya dengan ilmu pengetahuan, maka tangannya akan mencipta penbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya, apabila bisikan halus syaitan yang ditampung kalbunya, dibenarkan pula oleh pemikirannya yang juga kaya dengan ilmu pengetahuan, maka 196

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

tangannya akan menciptakan penbuatan merosak. Jadi akal mempunyai segi-segi kekuatan di samping segi-segi kelemahan. Lantaran itulah akal itu penlu petunjuk, perlu tuntunan dan kawalan, dan Allah yang pengasih lagi Penyayang menurunkan wahyu-Nya untuk petunjuk, tuntunan dan kawalan itu. Keteguhan kekuasaan manusia di bumi yang menguasai Iapangan kehidupannya adalah benkat kebudayaan, yang dihasilkan oleh akal dan tangannya. Apakah dia kebudayaan? Dan kata kebudayaan dalam asosiasi masyarakat timbul pengentian kesenian. Kadang-kadang ditambah dengan pengertian adat yang khas dianut masyanakat. Akan tetapi pengertian akademik jauh lebih luas. Cuma kalau kita bentanya kepada sains tentang definisi kebudayaan, kita benhadapan dengan benbagai jawapan, yang satu berbeza danipada yang lain. Perbezaan definisidefinisi itu adalah disebabkan nuang liput pengertian kebudayaan itu amat luas. Mereka yang ahli dan pakan masing-masing menekankan atau memandangnya dan aspek-aspek tertentu. Apabila kita perbandingkan definisi-definisi itu dan dalami maknyanya, akan kita temukan titik persamaan. Dalam tiap definisi tensimpul manusia. Dan ahli-ahli kebudayaan atau pakan-pakar antropologi memang seia sekata, bahawa hanya manusialah yang benkebudayaan. Haiwan tidak berkebudayaan. Telah kita bincangkan, bahawa perbezaan asasi antana haiwan dan manusia ialah akal. Akal menyatakan din pada fikmnan dan penasaan. Kerana manusia benakal, dia berkebudayaan. Sebaliknya sebab haiwan tidak berakal, maka dia tidak berkebudayaan. Dengan mudah dapat disimpulkan, akallah yang melahinkan kebudayaan. Dan kesimpulan mi baiklah kita numuskan suatu definisi kebudayaan, yang menekankan aspek akal atau benonientasi kepada rohani, sebagai benikut:Suatu kebudayaan ialah cana benfikin dan cana menasa, yang menyatakan did dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyanakat. Taknif itu dapat diperpendek dengan cara berfikir dan cana menasa dalam kehidupan, dan masih mungkin dipendekkan lagi dengan cana hidup. Sampailah kita kepada sari pengentian kebudayaan, yang pada umumnya sekata diakui oleh ahli-ahli yang menganut definisi yang berbeza-beza itu. 197

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Cana hidup mengait setiap segi kehidupan. Apa yang dikatakan kehidupan? Kehidupan ialah segala sesuatu yang benhubungan dengan hidup. Tiap penistiwa yang berhubungan dengan masyarakat, yang dialami oleh setiap penibadi semenjak ia lahir sampai mati masuk ke dalam kehidupan dan diliputi oleh kebudayaan. Kalau demikian alangkah luasnya nuang liput kebudayaan itu! Memang demikianlah menunut pandangan ilmiah. Oleh kerana keluasan tanpa batas itu pandangan tentang apakah dia kebudayaan mudah menjadi kabur. Maka, untuk menjelaskan pandangan itu timbullah dalam antnopologi, teoni pola kebudayaan sejagat Maksud istilah mi ialah segi-segi kebudayaan yang universal ditemukan dalam setiap kebudayaan. Jadi dalam kebudayaankebudayaan dahulu dan kini, bila dan di manapun, ditemukan segisegi atau bidang-bidang tertentu yang selalu ada. Baiklah kita entikan pula kebudayaan sejagat itu dengan bidang-bidang kebudayaan. Bermacam teoni disusun pembidangan kebudayaan. Teoniteoni itu tidak perlu dihuraikan di sini, kenana bukan itu tujuan perbincangan kita. Dengan memperbandingkan teoni-teoni itu dapat kita simpulkan teoni pembidangan kebudayaan yang mungkin lebih sedenhana dan agaknya lebih mudah difahami melalui istilah-istilah yang sudah umum terpakai iaitu:
-

1.

Sosial: Pergaulan hidup yang membentuk masyarakat;

masyarakat adalah wadah (bekas, tempat) kebudayaan. Antara masyanakat dan kebudayaan tenjalin saling hubungan: masyarakat membentuk kebudayaan, kebudayaan mengatun masyarakat. Kebudayaan dicipta oleh kelompok makhluk sosial-rohaniah (istiiah mi telah dipenbincangkan di atas). 2. Ekonomi: Segala sesuatu yang menyangkut benda-benda material, yang dipenlukan oleh manusia dalam kehidupan duniawinya. 3. Politik: Kekuasaan mentadbir sosio-ekomoni, agar masing-masing bidang itu mencapai tujuannya. 4. Pengetahuan dan teknik: Alat untuk ekonomi, juga diperlukan untuk sosio-politik. 198

MANUSIA: HAKIKATMANUSIA

5. 6. 7.

Membenikan kesenangan atau kenikmatan dalam kehidupan. Falsafah: Menjawab pentanyaan-pentanyaan yang tidak tenjawap oleh pengetahuan biasa dan ilmu, serta menentukan nilai-nilai, makna dan guna. Agama: Mengatur hubungan manusia dengan Yang Maha Qudus khasnya, dengan alam ghaib amnya.
Kesenian:

Bidang-bidang kebudayaan itu membina kehidupan manusia dalam mencapai kepenluan-kepenluan asasnya. Pembinaan itu dengan mengatun sistem atau tata hubungan dengan perkana-penkara yang dihadapi dalam kehidupan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sosial: Tata hubungan manusia dengan manusia. Ekonomi: Tata hubungan manusia dengan benda. Politik: Tata hubungan manusia dengan kekuasaan. Pengetahuan dan teknik: Tata hubungan manusia dengan alam dan kerja. Seni: Tata hubungan manusia dengan keindahan atau bentuk-bentuk yang menyenangkan. Falsafah: Tata hubungan manusia dengan hakikat kebenaran dan nilai. Agama: Tata hubungan manusia dengan Allah dan alam ghaib.

Kesemua tata hubugan itu yang membentuk can-a hidup, bentujuan untuk memenuhi keperluan asasi manusia. Sepanjang sejarah umat manusia antnopologi memandang usaha dan penjuangan manusia yang terus-menerus meneguhkan kekuasaannya di bumi dan menjadikannya lapangan kehidupannya. Peningkat kebudayaan awal ialah kebudayaan men-amu. Tata ekonominya ialah mengumpulkan bahan makanan, terutama tendin dan buah-buahan dan umbi-umbi. Teknik meneka ialah alat potong danipada batu yang sedenhana. Mereka tinggal di gua-gua. Peningkat awal berevolusi kepada peningkat kebudayaan berburu. Tata ekonominya ialah berburu binatang. Dalam mempenebutkan 199

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

kawasan pemburuan, suku-suku pemburu itu akhirnya tidak sahaja memburu binatang, tetapi juga memburu suku musuh. Ketika itulah mulai timbul penang dalam kebudayaan, yakni semenjak 100 000 tahun yang lalu. Bukan sahaja manusia sebagai umat benusaha meneguhkan kekuasaannya di bumi dalam berhadapan dengan makhluk-makhluk lain, tetapi manusia sebagai kelompok juga berusaha demikian. Dalam usaha pentama mereka benalatkan kebudayaan, sedangkan dalam usaha jenis kedua politik sebagai bidang kebudayaanlah dipergunakan sebagai alat. Untuk lebih memudahkan dan menjamin bahan makanan, binatang-binatang tertentu ditangkap, dijinakkan, selanjutnya dipeternakkan. Ketika itu umat manusia meningkat kepada kebudayaan bertennak. Dan kebudayaan benternak meningkat jauh kepada peningkat pertanian. Ketika itu menjadi nevolusi kebudayaan, manusia tinggal menetaji dengan pembentukan desa. Semua bidang kebudayaan mengalami penkembangan luar biasa, terutama bahasa, teknik, ekonomi, agama dan seni. Kebudayaan pertanian yang berlangsung dalam prasejanah benlanjut dalam masa sejarah. Pada hujung abad ke-18 M. tenjadi nevolusi kebudayaan kedua, yang meningkatkan kebudayaan pertanian kepada kebudayaan industri berpusat pada bandan. Kembali bidang-bidang kebudayaan mengalami perubahan-perubahan bar biasa. Tenjadi perkembangan dahsyat dalam ekonomi dan politik; pengetahuan dan teknik menjadi sains dan teknologi; penubahan besan dalam sosial dan falsafah; kesenian yang sebelumnya tenikat pada agama menjadi bebas. Dalam kepercayaan dan pengalaman agama terjadi pula perubahan besan, tetapi genaknya bukan bensifat maju, melainkan mundun. Kenapa demikian? Dalam peningkat pertumbuhan kebudayaan manusia merasa lemah menghadapi alam, yang melingkani kehidupan meneka. Pengetahuan dan tekniknya yang masih rendah membawa meneka kepada sikap tunduk kepada alam, menenima saja apa yang ditentukan dan dibenikan oleh alam kepadanya. Ketika itu kepercayaannya kepada yang ghaib amatlah besar. Setiap penistiwa kehidupan selalu dijalinkan dengan kekuasaan tuhan, tetapi setelah meneka sampai ke peringkat sains dan teknologi, alam ghaib dapat ditenangkan oleh sains dan falsafah, dan dengan 200

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

teknologinya mereka berkuasa atas alam. Bukan lagi mereka bersikap menadah sahaja apa-apa yang diberikan oleh alam kepadanya, tetapi mereka menentukan apa-apa yang perlu diberikan alam kepadanya. Sains dan teknologi membuka rahsia-rahsia alam, hingga yang ghaib selama mi menjadi terang. Dengan tenaga dan undang-undang alam sendiri manusia mengukuhkan kekuasaannya di permukaan bumi, dan memperkaya kehidupannya. Dengan meningkatnya terus-menerus sains dan teknologi, tanpa kelihatan batas-batas kemampuannya, timbullah kesombongan pada manusia, bahawa dengan kekuasaan sains dan teknologi itu, Ia berasa tidak lagi memerlukan Tuhan dan agama. Lahirlah sikap mengabaikan Tuhan dan mengenepikan agama. Bahkan agarna itu sendiri dipandang ole/i ilmu kebudayaan atau antropologi budaya sebagai salah satu bidangnya. Dalam perkara mi Islam bersikap lain terhadap pandangan ilmu. Islam menyetujui pandangan ilmu, kalau yang dimaksud ialah agama yang lahir dalam kebudayaan, yakni agatna budaya, tetapi Islam menolak, manakala yang dimaksud itu agama yang diwahyukan atau agama
Samawi.

Kebudayaan adalah ciptaan akal manusia, hubungan dengan benda, dengan kekuasaan dengan alam dan kerja, dengan bentukbentuk yang menyenangkan, dengan hakikat setiap perkara yang dimasalahkan dan dengan konsep-konsep nilai. Gagasan-gagasan itu diwujudkan okh laku perbuatan. Melalui tangan terwujudlah kebudayaan material dalam bentuk benda-benda. Apakah gagasan tentang tata hubungan manusia dengan Allah khasnya dalam alam ghaib amnya, juga diciptakan oleh akal manusia? Dalam kebanyakan agama memang demikian adanya, sekalipun penganutnya mendakwakan bahawa sesungguhnya gagasan itu berasal dan Tuhan. Dalam agama Islam dengan ajarannya tentang akal (kemampuan manusia menjalankan kekhalifahannya adalah kerana kekuatan akalnya, tapi akal itu juga daif dalam berhadapan dengan Khaliqnya dan alam ghaib), ada pun gagasan agama bukanlah berasal dan akal, tapi dan naqal atau wahyu. Kita perbincangkan sedikit lagi sifat akal: ia kuat, tetapi juga lemah. Fikiran manusia dengan norma-norma lojik yang diper201

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

peganginya sebagai pangkal sains, dan tangan manusia dengan susunannya yang sempurna sebagai asas teknik, mampu (dan memang telah berhasil sekali) mengkaji alam material, dan memperalatkannya bagi kehidupan manusia. Penyelidikan dan eksperimen sebagai kaedah sains moden telah berjaya memaksa alam membukakan rahsia-rahsianya. Banyak sekali perkara yang lama sekali dihadapi manusia sebagai bersif at ghaib, diteinbus oleh cahaya ilmu, sehingga lenyap keghaibannya, menjadi perkara nyata sekarang. Kejayaan demi kejayaan yang dihasilkan oleh sains dan teknologi inilah yang menimbulkan akhirnya kesombongan pada manusia moden, bahawa akhirnya semua perkara ghaib akan dapat diselesaikan oleh sains dan teknologi. Sekarang a perkara ghaib, tetapi besok ia akan menjadi perkara nyata. Kalau besok belum berhasil, besoknya lagi Akhirnya suatu ketika ia akan dapat diterangkan oleh sains. Kebudayaan adalah gagasan akal dalam usaha manusia menyelaraskan hubungan-hubungannya dalam kehidupan, hingga dapat dibina keperluan-keperluan, sedangkan agama adalah gagasan wahyu dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah mendapat petunjuk, tuntutan-Nya dan reda-Nya untuk mewujudkan salam dalam kehidupan manusia di dunia mi dan di akhirat nanti. Dengan demikian jelaslah bahawa agama Islam berasal dan Allah, bahkan prinsip-prinsip kebudayaan Islam pun berasal dan Dia, yang diserahkan kepada akal manusia sebagai khalifah-Nya untuk pemikiran dan pelaksanaannya. Tentang kepercayaan yang berlebih-lebihan daripada sains terhadap perkara-perkara ghaib itu, Islam memberikan pembatasannya. Tidak dinafikan, bahawa memang ada perkara-perkara ghaib yang telah dan akan berjaya diselesaikan oleh sains. Perkaraperkara itu digolongkan oleh Islam ke dalamghaib idafi, ataughaib nisbi yang terhad dan terbatas. Selama sesuatu perkara itu dapat dilakukan penyelidikan atau eksperiman ke atasnya, sekalipun sampai sekarang sains belum berhasil membukakan tabir rahsianya, selama itu pula perkara itu termasuk ke dalam ghaib idafi. Dalam perkembangan sains dan teknologi, suatu ketika rahsianya dapat dibongkar, maka berpindahlah ia ketika itu dan jenis alam g/zaib nisbi ke dalam jenis alam nyata. 202

MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Ghaib idafi itu banyak sekali. Kajilab sejarah pentumbuhan dan perkembangan sains, dengan terus-menenus akan anda dapati kemenangan sains dan teknologi terhadap perkara-perkara yang sebelumnya dianggap ghaib. Apabila terjawab dan terbuktilah tiga pertanyaan terhadap suatu perkara, lenyaplah keghaiban tentang perkara itu. Pertanyaan-pentanyaan itu ialah: 1. Apakah dia: (pertanyaan mi sesungguhnya adalah pertanyaan falsafah, yang hendak mengetahui hakikat perkara) Bagaimana dia? (pentanyaan ilmiah mi hendak mengetahui gejala-gejala dan sifat-sifat perkara) Apa sebabnya dia? (pertanyaan ilmiah mi menghendaki pengetahuan tentag hubungan sebab-akibat yang menimbulkan kejadian; apabila dan kajian hubungan itu ditemukan hubungan sebab-akibat yang berkekalan dan pasti, maka diperdapatlah undang-undang atau hukum tentang perkana itu; menemukan undang-undang inilah yang jadi tujuan akhin kajian samns).

2. 3.

Dalam dunia moden alam ghaib itu memang telah menyempit, berkat kemenangan-kemenangan sains dan taknologi. Namun demikian masih tidak terhitung penkara yang masih tergolong ke dalam alam ghaib. Dikatakan meyempit, apabila diperbandingkan dengan alam ghaib dua tiga abad yang lalu, sebelum berkembangnya sains dan teknologi moden. Dan banyak perkara ghaib yang dihadapi manusia kini, sebahagian memang dapat dimasukkan ke dalam ghaib idafi, tetapi sebahagian lagi tenmasuk ke dalam ghaib hakiki, yang tidak akan mampu sains dan teknologi membuka rahsianya, kenana ke atasnya tidak mungkin dilakukan penyelidikan dan atau ekspenimen. Man kita ambil beberapa penkana sahaja: 1. Apakah alam mi wujud, semula jadi atau suatu ketika alam dicipta? Teoni falsafah menjawab: Suatu ketika alam dicipta. Siapakah yang menciptanya? Mungkinkah a dicipta dad ketiadaan? Gerak alam tenatur sekali. 203

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

2.

3.

4. 5.

6.

Siapakah yang mengatunnya dan bagaimana? Pertanyaanpertanyaan mi tidak mungkin dilakukan penyelidikan dan ekspenimen atasnya. Bagaimana timbulnya fikinan dan penasaan dalam din manusia? Roh dan penkana nohaniah dalam din manusia tidak mungkin diselidiki dan dilakukan ekspenimen. Demikian pula pertanyan: Apakah noh itu satu unsur asal, di samping jasad satu unsun asal lain? Penyelidikan dan ekspenimen tidak dapat menjawabnya. Kalau rob dan jasad masing-masing merupakan unsun asal, bagaimanakah hubungan antana kedua-duanya? Pertanyaan yang sederhana mi pun tidak mampu sains menjawabnya, sekalipun sains tahu pasti ada hubungan itu, sebab itu dijadikannya asas dalam membina suatu cabang sains yang sainspsikosomatik, ilmu hubunganjiwa dan badan. Bagaimana dan apa asalnya penyakit-penyakit nohaniah (pembenci, pengkhianat, pemfitnah, penipu, dengki, pembohong, penagih, tamak, kikin, zalim, mementingkan dini sendiri, pendendam, bengis, pengabdi hawa nafsu?) Bagaimana menyembuhkannya dengan pasti? Siapakah yang menentukan nasib penibadi, suatu bangsa, umat manusia: Apakah dan betapa dan bagaimanakah kejadian-kejadian dengan apa yang disebutkan makhluk-makhluk halus, seperti anwah orang yang meninggal, jin, syaitan, malaikat? Ataukah memang dapat dibuktikan makhlukmakhluk itu tidak ada? Apakah hakikat mati dan apa yang tenjadi sesundah itu?

Itulah sejumlah kecil penkara yang tidak akan dapat dipecahkan oleh sains dan teknologi, yang amat dibanggakan oleh dunia moden. Justenu itu untuk selama-lamanya ia akan ghaib bagi akal, kalau Allah tidak menununkan naqal-Nya. Penkana-perkana demikianlah yang digolongkan kepada jenisghaib hakiki. Emil du Bois-Reymond (18181896), seorang ahli sainsJenman, keturunan Perancis-Swis, sekalipun ia benfahamkan matenialisme, mengakui kegagalan materialisme dalam menjawab masalah noha204

MANUSIA: HAKIKATMANUSIA

niah, yang menupakan ghaib hakiki. Tenhadap rahsia alam benda, kaum materialisme, menunut Reymond, sering menjawab ignoramus (kami tidak tahu). Akan tetapi, katanya, mana yang belum diketahui tentang alam materi itu sekarang, nanti mungkin diketahui. Sebaliknya tentang rohani, apa dia benda dan apa dianya tenaga, bagaimana benda dan tenaga itu dapat berfikir, dijawabnya dengan ingnorabimus (kami tidak akan pennah tahu). Dengan pengakuan mi filasuf materialisme itu dengan jujur mengakui kegagalan falsafah ilmu kebendaan. Kesimpulan huraian di atas ialah Islam membahagi alam mi ke dalam tiga peringkat: 1. Alam nyata (yang merupakan cabaran bagi sains untuk mengetahuinya dan teknologi). 2. Alam ghaib idafi (yang merupakan cabanan bagi sains untuk mengetahuinya dan cabanan bagi teknologi untuk menguasainya). 3. Alam ghaib hakiki (yang tenhadapnya akal mahu tak mahu menundukkan dininya kepada naqal, kenana dengan sains dan teknologi manusia tak akan mampu mengetahui dan menguasainya). Salah satu penkana ghaib hakiki itu ialah: kemana akhirnya manusia? Dalam Fasal 1 telah dijawab pentanyaan: dan mana asal manusia? Pertanyaan kedua tentang manusia pun telah teijawab dalam Fasal 2, iaitu: Siapakah dia manusia? Untuk menjawab pentanyaan: ke mana akhinnya manusia, kita memerlukan fasal tensendini.

205

x
MANUSIA: KE MANA AKHtRNYA
Sakarat al-Maut Pentanyaan sebagai tajuk di atas dengan mudah dijawab oleh pengetahuan sehani-hani, iaitu akhinnya manusia itu mati. Apa itu mati? Ini tidak tenjawab oleh pengetahuan sehani-hani. Pengetahuan benasal dan pengalaman. Akan tetapi bukankah mati itu pengalaman yang sening kita hadapi? Benapa banyak sudah kita menghadapi, memperhatikan dan menghantan orang mati ke kubunan? Ya, itu bukan pengalaman kita sendini. Kita mempensaksikan pengalaman onang lain yang menemui ajalnya. Oleh kerana kita tidak pennah mengalaminya sendiri, tidaklah ada pengetahuan yang berasal dani din kita sendini tentang kematian. Apabila pengetahuan sehani-hani tidak mampu atau tidak benhasil menjawab suatu penkana, onang lani kepada sains mengajukan pentanyaan. Apakah pengetahuan akademik tentang mati? Kalau pengalaman kita yang langsung hanya menangkap gejala-gejala loan kematian, adalah sains mengkajinya lebih dalam lagi. Ia menyelidiki gejala-gejala yang benlangsung di dalam din si mati. Pengetahuan indena tentang penkana maut hanya sepanjang yang dapat dilihat oleh mata atau ditangkap oleh pancaindena. Pada akhin hidup manusia, manakala ia tidak mati tiba-tiba, manusia mengalami Sakarat al-Maut. Pada waktu itu ia memasuki ambang pintu kematian. Jelas kelihatan penjuangan yang dahsyat mempentahankan hidup terhadap maut yang tengah menagutnya. Ia menanik-nanik nafas panjang, nafas adalah lambang hidup. Na206

MANUSIA: KEMANAAKHIHNYA

Las itu semakin lama semakin susah. Akhinnya ia benhenti. Badan menjadi tegang dan dingifl. Ia tidak bengenak lagi. Jalan danahnya tenhenti. Diapa-apakan pun juga ia tetap tidak membenikan neaksi. Pada waktu itu dikatakanlah, bahawa manusia itu sudah mati. Bagi pengetahuan indena adalah mati itu tidak bennafas lagi, danah tak jalan Iagi, tidak beneaksi lagi, tidak bengerak lagi, diam diam sahaja. Badan tegang dan dingin, benwanna pucat, Setelah 24 jam kalau badan itu dibiankan sahaja dalam udana tenbuka, Ia mulai membusuk. lni adalah cini-cini luan dan kematian. Awal Sakrat al-Main.- Teijadi gangguan penedanan darah, tekanan danah nadi menunun, orangnya sesak nafas, kesedanan masih ada, tetapi agak benkabut pandangannya. 2. Sakrat al-Maw: onangnya tidak sedan lagi, nefleksi atau pantulan mata tidak ada lagi, pennafasannya putus-putus, genak nadinya tidak tenasa lagi, tetapi ia masih dapat dinaba Dada pembuluh danah pada lehen. 3. Mati-klinik: Tanda-tanda hidup yang dapat dipeniksa dad luan (secara klinik) tidak ditemukan lagi, jantung dan pennafasan benhenti sama sekali. Dalam tahap mati-klinik onang masih mempunyai peluang sedikit sekali untuk ditolong hidup kembali. Akan tetapi setelah peningkat mi lewat, benlangsunglah akhin kehidupan, iaitu mati biologi. Pada peningkat mati-biologi tentutup sama sekali peluang dsaha sains untuk mengembalikan hidup. Janak masa antana matiklinik dan mati-biologi itu biasanya hanya antana 4 sampai 6 minit. Setelah lewat waktu yang pendek mi mulailah tenjadi pembusukan sel-sel otak. Pembusukan inilah yang menyebabkan segala usaha manusia dengan kepakaran sains tidak bendaya. Pembusukan itu menjalan kehidupan biologi setelah manusia yang memiiki tubuh itu mati. Misalnya, danah masih hidup selama 7 jam setelah mati. Dengan penawatan baik, menjaganya dad kebusukan, bahagianbahagian jasad si mati dapat diper~unakanoleh manusia yang masib hidup yang memenlukannya. Misalnya, mata si mati dapat dipengunakan lagi oleh onang hidup yang memenlukannya. Dipandang dan segi sains, maut itu adalah nosaknya jasmani 207 1.

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

atau alatnya berfungsi. Tidak benfungsinya badan terutama kerana tenhentinya kenja jantung, pernafasan dan otak. Laporan kematian yang ditulis dokton tentang seseonang yang meninggal. bertugas mcnenangkan sebab kematian. Sebab tensebut merupakan gejalagejala yang dapat diteliti, dapat dibuktikan, dapat ditangkap oleh pancaindena, sekalipun dengan alat; dan juga dapat ditenima oleh fikinan. Akan tetapi apakab gejala-gejalajasad itu merupakan satusatunya sebab? Apakah di belakang kenyataan itu tidak ada sebab lain? Manusia memiliki kesedanan akan dirinya, yang ditimbulkan oleh kehidupan batin. Gejala-gejala nohaniah menyatakan din pada tikinan dan penasaan. Manusia adalab makhluk sosial-nohaniah. Kesedanan, kehidupan batin dan gejala-gejala nohaniah membuktikan bahawa manusia memiliki apa yang dikatakan nob. Bendasarkan anggapan bahawa dalam din manusia ada nob, sains sudab semenjak dahulu menumpahkan penhatian kepadanya, tetapi sampai sekanang ia masih belum dapat mengatakan secana positif, apakab sesungguhnya noh itu. Sebabnya, kemampuan sains tenletak pada penyelidikan tentang segala sesuatu yang konknit, serta manifestasi dan penistiwa yang nyata. Sedangkan noh ataujiwa adalab bensifat ghaib. Yang nyata itu ialah mateni (benda), dan nob bukanlab mateni. Oleb kenana itulah sains tidak dapat memastikan apakah mati itu bererti noh keluan dani badan. Dengan demikian apakab dia sebenannya maut itu sains tidak pula dapat membedkan jawapan yang pasti dan yang sebenar. Ia hanya dapat menenangkan gejala-gejalanya saja yang dapat dipenhatikan. Satu-satunya jalan untuk mempenoleh keterangan yang pasti tentang mati ialah dengan melakukan ekspenimen mati. Ekspenimen adalah kaedah sains yang paling benkesan untuk memaksa alam membukakan nahsianya. Dalam ekspenimen ilmuwan mematikan seseonang. Gejalagejala yang dapat ditangkapnya pada manusia yang dilakukan ekspenimen ke atasnya itu adalah sekadar fakta-fakta pada jasad, seperti telah dihunaikan di atas. Ditanya onang itu, apa yang tenjadi di belakang fakta-fakta itu. Orang itu tidak menjawab. Dengan demikian ekspenimen itu gagal. Oleh kenana ekspenimen pada din seseorang gagal, si ilmuwan 208

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

melakukan ekspenimen ke atas dininya sendini lantaran si ilmuwan itu sendini yang menjalani ekspenimen, tentu ia dapat mengumpulkan semua data tentang kematian, selain yang nyata juga yang ghaib, tetapi malangnya, data-data itu tidak mungkin dilaponkannya kepada dunia sains. Kenapa? Kenana satu kali seseonang mati, ia tidak bencakap lagi, dia tidak menulis lagi. Data-data mati yang sesungguhnya dibawanya bensama ke dalam kubunan. Dengan demikian hakikat mati yang sebenan tetap jadi nahsia, tidak mungkin dibongkan oleh sains. Ia amat berhasil dalam kajiannya tentang penistiwa-penistiwa hidup tetapi ia gagal dalam mengkaji maut. Betapapun penkembangan sains dan teknologi pada masa yang akan datang, namun dan sekarang sudah dapat dipastikan, ia akan tetap gagal untuk membuka nahsia agung maut. Kaedah sains tidak akan pennab dapat menemukan hakikat kematian. Apa yang tenjadi sesudab mati? Apakah ada lanjutannya, atau dengan mati benakhinlah semuanya? Apakah masib ada kehidupan kedua, atau tidak ada apa-apa lagi? Sains lebih-lebih gagal lagi menjawab pentanyaan mi. Pertanyaan kedua mi tentang maut menupakan lanjutan dan pentanyaan pentama. Kalau tentang pentanyaan pentama sains telah gagal, apalagi tentang pentanyaan kedua. Dengan gagalnya pengetahuan indena (pengetahuan sehaniban) dan sains menjawab masalah maut, tinggal Iagi satu sumben pengetahuan manusia yang dihanapkan dapat memecahkan soal mati. Di mana sains tenhenti, di situ falsafah mula. Maka pertanyaan-pentanyaan diajukan kepada falsafah. Apabila suatu masalah benada di luan lapangan penyelidikan dan ekspenimen, a menjadi persoalan falsafah. Ada titik pensamaan antana pengetahuan indera dan falsafah. Kedua-duanya mentafsinkan, tetapi yang pertama adalah pandangan atau tafsiran indera, sedangkan yang kedua pandangan atau tafsiran fikiran. Falsafah yang mengkaji hakikat benda dan perkana yang tidak tenselesaikan oleh sains ialah metafizik. Apakah dia maut sesungguhnya? Apa hakikat mati? Dua cabang metafizik menjawab pentanyaan itu, yakni falsafah materialisme dan falsafah spintualisme. Metenialisme beranggapan, hakikat kenyataan yang benmacam nupa dan benmacam ragam yang dihadapi manusia ialah benda 209

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

atau mateni? Mateni ialah sesuatu yang menempati nuang, iaitu yang benbentuk dan benupa. Ia adalah konknit. Mungkin ia amat kecil, sehingga mata dapat menangkapnya, namun demikian wujudnya nyata, yang mungkin dengan mempengunakan alat dapat juga dilihat. Apa hakikat manusia? Matenialisme menjawab, manusia tidaklah lain danipada benda. Bukankab manusia juga memiliki kehidupan batin, bentikin dan menasa nohaniab, yang membeni petunjuk, bahawa selain sel-sel yang material, dia juga memiliki jiwa atau rob? Serba benda atau matenialisme dualisme mengakui adanya noh dalam dini manusia, tetapi noh itu adalah juga benda, yang bentuk dan sifatnya berbeza daripada benda sel-sel. Aliran lain dalam matenialisme yang umum dianut oleh kalangan kaum matenialisme yang umum dianut oleh kalangan kaum matenialisme sekanang, antana lain oleb kaum Manxis, benanggapan bahawa kehidupan batin, fikiran dan penasaan itu tidaklab lain danipada fungsi atau kenja benda (sel-sel badan). Jadi meneka tidak menafikan adanya noh, tetapi noh itu bukanlab unsun asal sendini, melainkan aktiviti benda.

Hakikat Manusia Apakah hakikat mati? Dengan dasan pemikinan falsafah matenialisme menjawab, mati tidaklab lain danipada set-sd badan benhenti benfungsi, tidak bekerja lagi, tidak lagi menjalankan aktivitinya. Dasar inilah yang dipakai oleh doktor dalam menyusun Laporn Keniatian, yang menganalisis sebab kematian. Badan manusia yang material, yang tidak lagi berfungsi, yang disebut mati, ditanam di dalam kubun. Ia lebun di dalamnya menjadi tanah. Apa yang tinggal? Tidak ada 8pa-apa yang tinggal danipada manusia itu. Mati adalab akhin wujud manusia, tidak ada lanjutannya, tidak pula adalah kehidupan kedua. Dengan dasar pemikinan ito matenial mengingkani akan akhinat. Pandangan matenialisme itu ditolak oleh spritualisme. Alinan falsafah tenakhin mi pencaya, bahawa hakikat segala benda dan segala penkana yang benmacam nupa dan benmacam nagam mi ialah noh. Apakah dia noh? Roh adalah lawan benda, ia tidak menempati 210

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

tempat, kerana ito tidak dapat ditangkap oleb mata. Ia adalab ghaib, lawan dani sifat nyata. Kalau hakikat segala mi gbaib, bagaimana menenangkan benda-benda yang nyata yang mengisi alam ml, yang dapat dilihat oleh mata dan dinaba oleb tangan? Ia mengakui juga adanya benda, tetapi benda ito tidaklah lain danipada pennyataan noh yang ghaib. Sebagai misal baiklab kita dengan hunaian falsafab Hindu Wedanta. Yang hakikat di dalam alam semesta mi ialah Bnahman (Tohan). Jiwa (jiwatman) adalab pancanan Bnahman. Apabila jiwa itu bentemu dengan benda, maka lahinlah individu. Apakah itu benda? Benda adalah juga penjelmaan dani Bnahman, tetapi dalam bentuk dan sifat yang berlawanan. Kalau Bnahman (jugajiwatman) bensifat ghaib, adalah benda bersifat nyata. Apa yang dikatakan hidup pada manusia ialah tenkunungnya jiwa yang hakiki oleh benda yang maya. Mateni yang bukan hakiki itu adalah maya iaitu tipuan pancaindena sahaja. Kenapa dikatakan ia tipuan saja? Sebab sesungguhnya ia tidak ada. Ia hanya penjelmaan, pennyataan sabaja. Seolah-olah dia ada, tetapi sesungguhnya tiada. Untuk memahami penkana in dapat kita ambil misal bayangan. Apakab ia ada atau tiada? Ya, dia ada. Bukankab a dapat ditangkap oleh mata? Kalau ia ada, cubalah ia dinaba dengan tangan, tetapi bayang-bayang yang dikatakan ada oleh mata itu, selalu tidak dapat dipegang. Bayangan ito bukanlab hakikat, ia penjelmaan atau pennyataan danipada benda yang memberikan bayangan itu. Jadi, bayangan itu adalah maya, tipuan mata saja. Sesungguhnya ia tidak ada. Yang ada ialah hakikat, yang membenikan bayangan itu. Begitulah juga dengan benda. Oleh kenana itu selama manusia tidak sedan, bahawa benda itu bukanlah hakikat, hanyalah tipuan sahaja, selama itu pula jiwatman yang hakiki dipendayakan oleh dunia, dikunung oleh mateni, menjalani samsara (kehidupan sengsana) di dunia. Ketika manusia sedan, bahawa benda itu sesungguhnya tidak ada, dapatlah jiwa melepaskan din dan kunungannya, benpisah dani benda, kembali kepada asalnya Bnahman. Inilab yang disebut naik Ninwana. Itulah ketenangan salab satu falsafab untuk membenikan pengertian kepada kita, apa yang dimaksud bahawa yang hakikat se211

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

sungguhnya adalah nob, bukan benda. Apakab dia mati? Manusia kembali kepada hakikatnya noh, setelah terbabas dani benda yang maya yang mengikatnya. Kalau benda dibatasi oleh tempat dan waktu, tidaklah demikian dengan nob. Roh itu abadi. Dengan kematian tenjadilah kehidupan yang sebenan danipada nob. Dengan demikian jawapan falsafab tentang penkana yang kita hadapi tenbahagi dua, yang satu benlawanan dengan yang lain. Apakah dia mati? Senba benda menjawab, badan manusia yang matenial benhenti berfungsi. Spnitualisme menolak jawapan itu dengan menyatakan, mati adalah benda yang menupakan tipuan pada din manusia tenhenti, dan manusia kembali kepada hakikatnya, yakni noh. Apa yang terjadi sesudab mati? Yang pentama menjawab, benakhinlah wujud manusia, tidak ada kehidupan akhin atau akhirat. Yang kedua membantab, justenu ketika itulah manusia memulal kehidupan yang sebenan, kenana ia kembali kepada hakikatnya yang sejati. Pertentangan jawapan dalam falsafah benmakna, falsafah menjawab perkana tentang mati dengan ya dan tidak. Dengan demikian ia tidak membenikan kepastian kepada kita tetapi kenaguan. Jawapan antana ya dan tidak benenti nagu atau bimbang, tetapi juga sains membenikan kepada kita jawapan yang tidak pasti, kenana ia tidak dapat memastikan, apakab mati itu benpisahnya noh danipada badan, apakab sesudah mati itu masih ada lanjutan atau tidak. Juga pengetahuan sehani-bani, yang kita istilahkan dengan pengetahuan indena, membenikan kepada kita jawapan yang tidak pasti pula. Pengetahuan indena hanya sekadar menangkap gejala-gejala yang langsung dapat disentub oleb pancaindena. Bagaimana bakikat yang sesungguhnya, ia tidak tahu. Mungkin mati itu benmakna noh benpisah dani badan, mupgkin pula tidak. Mungkin sesudab mati ada akhirat, mungkin pula tidak. Oleh kerana ketigajenis pengetahuan itu (pengetahuan indera, pengetahuan sains dan pengetahuan falsafah) bensumben pada akal manusia, benmaknalah manusiagagal menjawab perkara ke mana akhinnya manusia. Ketidakpastian jawapan tentang: apa itu mati dan apa yang terjadi sesudah itu, membawa manusia kepada kegelisahan. Itu adalah dalil psikologi, bahawa setiap ke212

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

tidakpastian menimbulkan kegelisahan. Akan tenumbang-ambing antana dua jawapan yang benbeza. Tidak ada pegangan, kenana itu tidak ada ketenangan dalam fikinan dan penasaan. Suasana mi membawa kepada kegelisahan. Kegelisahan benkembang menjadi ketakutan; kerana itulah manusia takut menghadapi mati. Kegagalan manusia memecahkan nabsia mati, membuktikan kelemahan akal manusia. Akal itu memang benhasil mengkaji alam nyata dan alam ghaib idafi, tetapi ia gagal dalam kajian tentang alam ghaib hakiki. Mati adalahghaib hakiki. Di dalamnya tenlibat penkana noh. Al-Qunan telah mempeningatkan, bahawa penkana noh adalab unusan Allah kepada manusia hanya sedikit dibenikan pengetahuan tentang penkana itu (Surab al-Isna, ayat 85). Lantanan ito pulalah Islam mengajankan, pertanyaan-pertanyaan tentang mati bukanlab untuk diajukan kepada akal, tetapi kepada wahyu. Dani ayat-ayat al-Qunan dan Hadith yang dikutip dalam tajuk Manusia: Asal Manusia tentang asal kejadian manusia dapat disimpulkan, bahawa manusia tendini atas dua unsur asal: I. Jasad, yang terbentuk melalui pnoses biologi, benasal dani bahan-bahan bumi. 2. Rob, yang dihembuskan oleh Allah ke dalam din janin dalam rahim thu. Dalam tajuk manusia: Hakikat manusia telah dikaji empat peningkat unsun alam: benda mati, tumbuhan, haiwan dan makhbk yang bensosial dan benohani. Peningkat yang tenakhin mi adalab manusia, yang dalam dininya tenhimpun ketiga peningkat yang lain. Ketiga peningkat inilah yang tenlibat dalam pnoses biologi. Dengan dihembuskan noh oleh Tuhan ke dalam janin yang bepeningkat haiwani, meningkatlah ia ke tingkat insani atau manusiawi. Di atas telab kita ikuti pembahasan sains bahawa kematian tenjadi kenana alat tubuh menusia yang mustahak tidak berfungsi atau tidak lagi menjalankan fungsinya. Inilab yang dicatat oleb Laponan Kematian. Pandangan mi adalah pandangan, matenialisme. Yang hakikat pada manusia,menunut Islam, adalab roh yang benasal dan Allah; bukan jasad yang tenbentuk melalui pnoses biologi dani bumi. Oleh ito kematian bukanlah sesungguhnya ben213

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pangkal danipada alat tubub yang tidak benfungsi lagi, tetapi kenana roh keluan dani badan. Dengan keluannya noh ito, maka alatalat tubuh mustahak danipada manusia tidak lagi menjalankan fungsinya. Jadi apa-apa yang menupakan akibat menunut pandangan kenohanian, dipandang sebagal sebab oleh sains yang bensifat matenialisme. Sains memandang penistiwa kematian secana Iahiniah, gejala-gejala yang dapat ditangkap oleh pancaindena. Dengan nosak atau tidak berfungsinya alat-alat tubuh mustahak tenjadi kematian. Oleh ito secana lojik memang dapat disimpulkan: kenosakan alat tubuh menjadi sebab, kepada mati. Jadi kenosakan ito sebab dan mati itu akibat, Islam memandang kematian secana batiniah. Yang menentukan kematian ialah Allah, dengan dicabutnya noh dani badan. Dengan keluannya nob, alat-alat tubuh berhenti bekenja. Namun demikian hubungan antana kenosakan alat tubuh dan kematian tidak mesti dinafikan, tetapi yang mesti dipastikan ialah, kematian teijadi kenana noh keluan dani badan. Kenapa noh ito keluan? Kenana ia dicabut oleb Iznail, malaikat yang bertugas mencabut nob makhluk. Kenapa dicabutnya? Kerana Ia dipenintahkan Allah yang menentukan hidup dan mati:

if~5

3,1i1

-3Ji

Terjemahan: Dialah yang menciptakan kamu dan tanah, kemudian dan (setitis) air benih, kemudian dan sebuku darah, kernudian dan seketul daging, kernudian Dia mengeluarkan karnu berupa kanak-kanak, kernudian karnu (dipeliharakan) hingga sarnpai ke peningkat umur dewasa, kemudian kamu (dipanjangkan urnur) hingga sampai rnenjadi tua. Dan (dalam pada itu) ada di antara karnu yang dirnatikan sebelum itu (Allah melakukan demikian) supaya kamu sampai ke masa-yang ditentukan (untuk menenirna balasan) dan supaya kamu rnemahami (hikmat-hikmat kejadian itu dan kekuasaan Tuhan).
(Al-Mu minun, 23:67-68)

214

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

Dengan demikian kenosakan badan atau tidak benfungsinya lagi alat tubub danipada manusia adalah sebab lahin, yang dapat dikaji oleh sains, tetapi sebab batin, sebab yang sebenan atau sebab yang hakiki, adalah kenana nob telah dicabut oleh malaikat. Oleh kenana noh ito ghaib hakiki, tidak mungkinlah kejadian mi diselidiki oleb sains. Hanya akibatnya saja pada badan yang dapat dikaji, dan itulah yang dilaporkan oleh dokton dalam menentukan kematian seseonang.

Tenjemahan: Dan Allah yang mencipta kamu (dan tiada kepada ada), kemudian ia rnenyempunnakan tempoh umun kamu, (maka ada di antara kamu yang disegenakan matinya) dan ada pula di antana kamu yang dikembalikannya kepada peningkat umun yang lemah (peningkat tua kebudak-budakan), sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya, sesungguhnya Allah maha mengetahuilagimaha kuasa.
(Al-Nuhi, 16:70)

Secana lahir yang menjadi sebab tenciptanya manusia ito adalah onang tuanya, tetapi secana batin Allahlah yang menciptakan melalui pnoses biologi pada onang toanya. Demikian pula tentang kematian. Secana lahir kejadian atau pnoses biologi yang mematikan, secana batin Allah yang mewafatkan, yang benakibat pada pnoses biologi. Bahawa akhinnya yang menentukan kematian ito adalah Allah, yang sebanyak sedikitnya cuba dibuktikan oleh sains penubatan banu yang sedang dikembangkan, diistilah dengan reanirnatologi ilmu penghidupan semula. Dalam peningkat mati klinik yang hanya benlangsung singkat sekali, dokton benusaha melakukan penghidupan semula dengan cana-cana dan alat penghidupan kembali. Penghidupan semula itu tidak semestinya benhasil, hanya kadang-kadang mungkin benhasil. Usaha itu bensifat biologi. Kalaulah kematian hanya menupakan pnoses biologi, tentu penghidupan semula akan lebib banyak membenikan hasil. Akan tetapi 215

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

tennyata ia hanya berhasil, kalao manosia yang dalam pnoses kematian ito masih mempunyai jatah hidop. Yang dimaksod dengan jatah hidup ialah masa umon yang dipenuntokkan bagi seseonang. Siapakah yang menentukan atau yang membenikan jatah ito? Bukanlah pnoses biobogi yang menentukannya, melainkan Dia yang menghidopkan dan yang mematikan, yakni Allah. Penghidupan semola tidak dapat melawan ajal, yang ditakdinkan Allah. Kalau Allah belom menentokan ajal, iaito nob ito belum dicabut oleh malaikat, penghidupan semola akan benhasil. Kalao ajal sodah sampai, penghidopan semula atau osaha apa pun yang dilakukan oleh sains dan teknologi, tennyata Ia tidak benhasil. Demikianlab kalau kita dalami penghidupan semula, kita akan mendapat bukti ilmiah (sekali pun bukti ito sedikit) akan kebenanan bahawa mati ito ketentuan koasa ghaib, tidaklah hanya sekadar pnoses biologi yang bensifat material. Dan semenjak dahobo kala sains penobatan bencita-cita menemukan ubat atau cana-cana untuk mengabadikan hidup. Dengan penkembangan sains dan teknologi pada masa yang akan datang, tidak mongkinkah cita-cita ito tencapai? Ataukah mungkin ada planet, di mana manosia dapat hidop kekal? Tentang cita-cita yang bensifat khayal itu, al-Qunan telab memastikan kegagalannya. Sains dan teknologi tidak mungkin dapat menahan manosia dadpada kematian:

Tenjernahan: Di rnanajua kamu benada, rnaut akan mendapatkan karnu (bila sampai ajal), sekali pun karnu benada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh.
(Al-Nisa, 4:78)

Jadi janganlah manusia benkhayal, bahawa suatu ketika akalnya akan berhasil mengubah ajal kehidupan manusia, kenana kematian telah dipastikan oleh Pencipta hidup: r 216

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

Tenjemahan: Tiap dini akan rnenasakan kematian

. . . -

(All Jmran, 3:185)

Kita dapat mengkaji sebab atao alasan kematian sepanjang penyebidikan sains atao pemikinan falsafah. Sebab dan alasan ito dapat memuaskan fikinan yang bidangnya ialah alam material. Sebab dan alasan jasmaniah itu, yang dapat disentoh oleh pancaindena, adalah sebab dan alasan yang kedoa. Sebab dan alasan pertama dan pasti ialah ketentuan Allah mencabut nob danipada tuboh badan:

Tenjemahan: Jawablah (wahai Muhammad). Untuk karnu disediakan satu haniyang karnu tidak dapat melambatkannya sesaat pun danpula kamu tidak dapat rnenyegenakannya.
(Saba, 34:30)

Ketika sudah ajal, benpisahlah noh danipada badan. Roh yang benasal dan Allah kembali kepada Allah, badan yang benasal dani (bahan-bahan) bumi kembali kepada bumi, dikubunkan di dalam penotnya:

Tenjemahan: Allah (yang rnenguasai segala-galanya). Dia rnengambil dan rnemisahkan satu-satujiwa dani badannya jiwa orang-orang yang sampai ajalnya sernasa rnatinya. dan jiwa onang yang tidak mati dalam rnasa tidunnya, kernudian Dia rnenahan jiwa orang yang ditetapkan-Nya matinya dan rnelepaskan balik jiwa yang lain (kebadannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan.
(A 1-Zumar, 39:42)

217

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

:~ ~i
Tenjemahan: - -. Allah menciptanya lalu menentukannya Kemudian Dia mematikannya dan mernasukkannya ke dalam kubunan.
(Abasa, 80:19-21)

Dalam kubunan Ito jasad lebun menjadi tanah, sedangkan nob menunggu hani qiamat, ketika Ia dibangkitkan kembali. Alam kobon disebot juga alam banzakh, yakni alam penalihan yang memisahkan antana masa dunia dan masa akhinat. (Lihat al- sonah Muminun, ayat 100). Dengan demikian kewojodkan manosia mengalami tiga masa: Alam donia, ketika noh dan badan benjalin membentuk kesatuan, mengalami kehidupan jasmaniah dan nohaniah, jasad sebagai alat nob dalam kehidopan di dalam alam matenial. 2. Melabui pintu mati manosia memasuki alam banzakh, masa ia mengalami kehidupan rohaniah sahaja, kenana jasadnya lebun menjadi tanah. 3. Melabui kiamat, manusia dibangkitkan dengan dibenikan oleh Allah kepada nob itu rangka jasad semula. Alam dunia dipensiapkan dalam nahim ibo dan dimulai dengan kelahinan. Alam banzakh dimolai dengan mati. Alam akhirat dimulai dengan qiamat, ketika manosia dibangkitkan dan mati. Dani ketiga alam itu yang dapat dikaji oleh sains hanya alam donia yang material, tidak pula selunuh kehidupan manosia dapat dikaji oleb sains. Segi materialnya dapat dikuasai oleh sains, tetapi segi nohaniahnya sedikit sekali yang dapat diselidikinya, bahagian besannya tetap ghaib baginya. Alam kedua dan ketiga tidak tenjangkao oleb sains sama sekali. Alam ghaib hakiki itu dicuba oleh falsafah mentafsinkannya ontok dapat difahami, tetapi yang diteonikan falsafah ito hanyalah sekadan teoni, bokan kepastian, juga bukan kebenanan yang sebenan. 218 1.

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

Oleh ito kebanyakan manusia menagol alam ghaib itu. Meneka yang mengira bahawa hanya akallah yang dapat menemokan kebenaran, selanjutnya bahawa hanya akallab jadi sumben pengetahuan, sudah pasti menafikan alam ghaib. Akal yang ingkan ito tidak dapat memikin dan menggambankan bagaimana manusia yang sodah mati ito dapat dibangkitkan kembali dan melanjutkan kehidupannya yang kedua di akhinat? Tenbadap akal inilah al-Qunan menunjokkan peningatannya: ~ ~
~ ~ ~$53~

Ir~1~ ~

Tenjemahan: Wahai umat manusia! sekinanya karnu menanuh syak (ragu-nagu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada han qiamat), rnaka (,perhatikanlah kepada tingkatan kejadian rnanusia) kenana sebenannya Kami telah rnencipta kamu dan tanah, kernudian dan setitik air benih, kernudian dani sebuku danah beku, kemudian daniseketul daging yang disernpunnakan kejadiannya dan yang tidak disempunnakan; (Karni jadikan secana yang demikian) kerana Kami hendak rnenenangkan kepada karnu (kekuasaan Karni), dan Karni pula menetapkan dalam kandungan nahirn (ibu yang rnengandung itu) apa yang Kami rancangkan hin~ga ke suatu masa yang ditentukan lahinnya, kemudian Karni rnengeluankan kamu benupa kanak-kanak, kernudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peningkat umur dewasa, dan (dalam pada itu) ada di antana kamu yang dirnatikan (semasa kedil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umunnya ke peningkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagiakan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu.
(Al-Hajj, 22:5)

219

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Apabila manusia betul-betul berfikin nasional dan mematuhi undang-undang bojik, perbandingan yang dibentangkan oleh alQunan itu cukup menimbulkan keyakinan pada fikinan untuk mempencayai hani kebangkitan sebagai awal akhirat. Kalaulah manusia yang telah mati dihidupkan oleh Allah kembali itu dinasakan aneh, apakah proses kejadian manosia itu sendini juga tidak aneh? Apakah jenis tanah (benda mati) menjadi jenis air yang mengandung benda hidup itu, suatu yang tidak aneh? Demikianlah setenusnya setitis am mani menjadi segumpal darah, segompal darab menjadi segumpal daging yang bersifat haiwani, tingkat haiwani mi dalam rahim lahin sebagai bayi yang bersifat insani? Kalao menghidupkan yang mati merupakan suatu keanehan, maka pnoses kejadian manusia bukan hanya satu keanehan, tetapi mengandung senibu macam keanehan. Bukankah suatu keanehan, apabila tanah yang mati menjadi hidup setelah disiram air? Am yang hanya terdini atas H20, bagaimana ia dapat meberikan kepada tanah benmacam tumbuhan yang permai? Pemikiran yang sihat akan mengakui, bahawa keajaiban yang terjadi ketika kiamat itu sama sahaja dengan keajaiban yang benlangsung di hadapan mata kita. Perbezaannya hanyalah bahawa proses kejadian manusia yang dikaji dan ditemukan oleh sains dan timbulnya tumbuhan setelah hujan menupakan pengalaman yang biasa, maka dengan itu kedua kejadian itu dirasakan tidak aneh. Tetapi kebangkitan semula tidak pernah dialami oleh manusia yang hidup dan hanya akan terjadi pada masa yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Oleh kerana itu maka dirasakannya bahawa kejadian itu sangat aneh. Apabila kita benfikin dengan jujun, mahu tidak mahu kita terpaksa mengakui, bahawa kita berfikir tidak siliat dan tidak lojik, apabila kita membezakan nilai dua keanehan yang sama, dengan mengatakan yang satu aneh sedangkan yang lain tidak aneh. Yang menghidupkan tanah yang mati bukanlah alam, demikian pula menghidopkan manusia yang mati:

~ :~sri. ~i)
yJJ
-

~31
J,~.JI ~J 220

~ ai~ 4;
4. L5~

s~ JCJ~~
I

~~

~L~-I

L~

L~JJ

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

Tenjemahan: Dan di antana tanda-tanda Kekuasaan-Nya, engkau melihat bumi kosong sepi (dalam keadaan kening dan tandus), maka apabila Kami menununkan hujan menimpanya, bergenaklah tanahnya senta subunlah tanarnannya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya sudah tentu benkuasa menghidupkan rnakhluk-makhluk yang telah mall; sesungguhnya Ia Maha Kuasa atas tiaptiap sesuatu.
(Fussilat. 41:39)

Kesangsian atao keingkanan manusia tentang hani kebangkitan sebagai awal kehidopan akhinat itu dapat dilenyapkan dengan kepercayaan akan kekuasaanAllah:

r Terjernahan: Tidakkah Tuhan yang begitu (besan kekuasaan-Nya), kuasa pula menghidupkan orang-orang yang telah mati.
(A/-Qiyamah, 75:40)

Setelah manosia dibangkitkan, dihadapkan meneka kehadapan mahkamah Allah untuk menentukan kedudukan tiap penibadi di alam akhinat:

Tenjernahan: Pada han mi, tiap-tiap dini dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. tidak ada hukuman yang tidak adil pada han mi. Sesungguhnya Allah arnat cepat hitungan hisab-Nya.
(Al-Mu minun, 23:17)

221

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Amalan dan Balasan Amalan atau nilal pen laku atau penboatan manosia semasa di donialab yang akan menentukan kedudukannya di akhinat. Dalam kehidopan donia manosia itu dalam ganis besannya tenbagi dua: I. 2. Meneka yang baik, kerana beniman dan benamal salih. Meneka yang tidak baik atao jahat, kenana katIr dan benamal salab.

Baik yang dipenbuat, baik pula balasannya, Bunuk yang dilakokan, bunuk pola balasannya. mi adalah sunnab Allah, yang selalo benlangsung dalam kehidupan dunia. Undang-ondang selunoh kewujodan manusia. Apabila seseonang benlako dan benbuat baik dalam kehidopan donianya, ia akan mempenoleh kebaikan dalam kehidupan akhinatnya sebagal balasan. Demikian pola yang benboat tidak baik atau jahat dalam kehidupan dunianya, maka kebunokan juga yang akan ditenima sebagal balasannya. Nilai balasan baik di akhinat ialah dengan penempatan di dalam Jannah. Nilai balasan bonuk ialah dengan penempatan di dalam Nan. Jannah Ito ditenjemahkan oleh bahasa Sansknit dengan Syunga, sedangkan Nan atau Jahannam dientikan dengan Nenaka. Jannah melambangkan kehidupan bahagia dan sejahtena (salam), penuh dengan keselamatan dan kesenangan. Nan melambangkan kehidupan yang penuh dengan pendenitaan dan kehinaan. Kalau kehidupan donia manusia diakhini oleh mati, yang kemudian disambong dalam kehidupan alam banzakh, maka setelah manusia dibangkitkan ia memasuki alam akhinat. Kehidupan yang akhin mi tidak tenbatas oleh wakto. Di dunia manosia mengalami kehidopan sementara, di akhinat Ia menjalani kehidopan yang kekal abadi. Kekekalan kehidupan di akhinat sukan dapat dihayati oleh manusia dalam kehidupan dunianya, kenana selama hidop di dunia, selalo manusia mengalami pembatasan-pembatasan waktu. Lamanya han tenbatas, demikian pula lamanya bulan dan tahun. Lama masa penkana-penkana yang mengisi kehidupan kita terbatas, lamanya masa sakit dan senang adalah tenbatas. Lama masa kanakkanak tenbatas, demikian joga lama masa dewasa dan tua. Akhin222

MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

nya lama hidup ito sendini terbatas, yakni dihadkan oleh maut. Tetapi kehidupan di akhinat tidak berbatas oleh wakto. Masa Ito benjalan tenus meneros tanpa hujong. Dalam kajian noang angkasa luan diketahoi oleh sains sekanang bahawa jagat naya mi tidak ada batasnya. Kalau noket dilontankan dan bumi, masuk ke dalam roang angkasa luar menoju suatu arab, noket itu boleh terbang tenus-menerus tidak henti-hentinya, namun tidak akan sampai kepada suatu batas tempat. Kalau sains mempencayai bahawa jagat raya kita mi tidak ada batas nuang, maka agama mempencayai bahawa akhirat ito tidak ada batas wakto. Yang pertama akal yang mengucapkan, sementana yang kedua wahyu yang mengatakan. Demikianlab akhin manusia, melalui genbang maut ia melanjutkan kewujudkan secana benkekalan di akhinat. Sejahtena atao celakanya Ia nanti di sana, ditentukan oleh kehidupannya kini di dunia mi. Berakhirlah penbincangan kita tentang manusia yang cokop panjang. Penbincangan tentang makhluk lain dapat dibatasi tetapi tidak tentang manosia. Selama manosia itu hidup, dan akalnya bekenja, maka selama itu pula kebudayaannya benkembang. Oleh kerana perkembangan itu belom mencapai batasnya, maka perbincangan tentang manusia pula belum menampakkan batas. Namon demikian honaian yang dibentangkan dalam bab mi telah mencakup hakikat manusia dan dasar-dasan kemanosiaan. Eloklah kita simpulkan huraian yang panjang itu untuk membentok gamgaran yang tenang tentang manusia dalam pemikinan kita: I
-

2.

Poyang umat manusia ialah Adam yang diciptakan oleh Allah dan tanah. Kejadian manusia sebagai individo, benasal dan bahan-bahan bumi, juga melalui proses biologi pada onang tuanya Dalam rahim ibu benlangsung pembentokan jasad melaloi janin. Ke dalam jasad ito dihemboskan oleb Allah roh, maka lahinlah janin itu sebagai bayl. Jelaslah bahawa manusia itu terdini atas dua unson asal: benda dan noh. Di alam nyata mi terdapat empat peningkat makhlok: peningkat benda mati, peningkat tumbuhan, peningkat yang lebih tinggi: haiwan, dan peningkat makhluk berma223

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

syanakat dan nohani. Roh yang jadi hakikat manosia menempatkannya pada peningkat yang tertinggi. 3. Dapat ditafsirkan bahawa akal merupakan fungsi nob, Akal adalah penkaitan antara otak dan kalbu. Otak dipengonakan sebagal alat toboh ontok berfikin, dan kalbu dipengunakan sebagai alat toboh joga ontuk menghayati. Tingkat akal menentukan tingkat manosia. Apabila fikinan diisi oleh ilmu pengetahuan, seseonang meningkat jadi intelek. Seorang intelek belum tento jadi orang berakhlak, kalau kalbunya tidak dimsi oleh penghayatan moral. Kalau ke dalam kalbu ditanamkan penghayatan etika, seseorang menjadi onang benakhlak, tetapi ia belum tentu jadi orang intelek, kalau ke dalam fikinannya tidak ditanamkan lImo pengetahuan. Sasanan fikinan ialah alam nyata, sasaran kalbu alam ghaib. Fikinan jadi mekanik sains, sedangkan kalbu mekanik agama. Makhluk halus malaikat dan syaitan sama-sama menyampaikan bisikannya ke dalam kalbo manusia. Kalau kalbu kosong danipada agama, syaitan akan lebih didengar danipada bisikan malaikat, fikiran dengan ilmu agamanya dapat mengawal gerak kalbu, sebagai kesan dani bisikan-bisikan halus itu, apakah genak kalbo itu ditimbolkan oleh malaikat atau syaitan. Dengan lImo pengetahoan yang dimiliki fikinan dan teknologi yang dimiliki tangan, genak kalbo itu dapat wujud menjadi kenyataan, balk genak itu ditimbulkan oleh bisikan malaikat atau syaitan. Dengan akalnya manusia manjadi bebas dan ikatan tempat dan waktu. Akal menimbulkan kemahuan bebas. Manusia bebas berbuat baik, tetapi juga bebas benboat jahat. Amal baik membina salam bagi manusia dan lingkungannya. Amal jahat menimbulkan pendedtaan bagi manusia dan kenosakan pensekitanannya. Dengan demikian akal memiliki dua sifat yang benlawanan, kuat dan lemah, Dengan akalnya manosia dapat menjadi mulia setingkat malaikat, tetapi dengan akal itu joga manusia dapat jatuh hina setingkat syaitan. 224

MANUSIA: Kb MANA AKHIRNYA

4.

Allah mencipta manusia supaya manusia mempenhambakan din kepada-Nya. Akal yang dimiliki manosia mungkin membawa dia kepada jalan ibadat kepada Allah mungkin pola kepada jalan khianat. Untuk menontun, membeni petunjok dan membeni peningatan kepada manosia, bahawa ia dicipta untok memperhamba din, Allah menunonkan wahyu-wahyo-Nya dan mengangkat utosan-Nya untok menyampaikan wahyu itu dan mengajankan ketenangan, taisinan dan teladan bagaimana mewujudkan wahyu. Nas wahyu dan ajaran Rasulullah itu disebutnaqal. Dengan mengasaskan akalnya pada naqal, manusia mentaati maksud ia dicipta, yakni memperhamba din kepada khaliqnya. Asas penhambaan din ialah selalu menjalankan hobongan dengan Allah. Tata hobungan dengan Allah itulah yang disebot agama. 5. Maksud Khaliq menciptakan manusia ialah supaya manosia mempenhambakan din kepada Penciptanya, sedangkan tojuan Allah menginimnya ke alam dunia ontuk dijadikan Khalifah-Nya di bomi iaitu ontuk membangun tamadun donia di atas asas dan lonas yang dinedal oleh Maha Pencipta manusia dan alam semesta. 6. Hujung kehidupan manosia ialah maut. Dengan dicabotnya nob dani badan oleh Malaikat maut menurut ketentoan Allah tenjadilah kematian. Dengan maut donia ditinggalkan, alam banzakh dimasuki, tempat roh menunggu han kiamat, ketika ia dibangkitkan untuk menghadapi hisab di Padang Mahsyar. Bendasankan iman atau kufunnya, amal salih dan amal salah yang dilakukannya dalam kehidopannya sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah, ditentukan nasib manusia di akhinat. Yang taat kepada Allah masuk Jannah, yang ingkar masuk Nan. Di akhirat itu manosia hidop berkekalan. Akhinat itu kerajaan mutlak Allah. Hobongan dunia, akhinat, dan manusia ialah: dunia dicipta Allah untuk manusia, tetapi manusia diciptakan Allah untuk akhinat.
-

225

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

7.

Sebagal hamba manosia menjalankan agama, sebagai khalifah ia menjalankan kebodayaan. Akan tetapi semakin mampo manosia membina kehidopannya, semakin benkuasanya ia di bumi (bahkan sekarang menyebankan kekoasaannya ke loan bumi), makin modennya kebudayaannya, makin melonjak tingginya sains dan teknologinya, timbul kesangsian akan kepenluan agama bagi manosia. Apakab betul manosia penlu akan agama?

Manusia dan agama, inilab pusat penbincangan boko mi sebagai bahagian danipada manusia dan Islam. Setelab selesal kita mempenbincangkan tentang manosia, benalih kita kepada pembahasan tentang agama, yang menjadi tajuk bab benikot.

226

XI
AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA
Perlukah Manusia Beragama? Pentanyaan sebagal tajok fasal mi tidak timbol dalam masyarakat lama. Dalam masyanakat ito, tenutama dalam masyanakat pnimitif tidak tertikinkan oleh orang ontok sangsi akan kepenloan agama. Mereka tidak mungkin pencaya kalao dikatakan, bahawa ada onang yang tidak memenlukan agama, apa lagi menolak agama. Pengetahoan masyanakat lama amatlah dangkal. Sumben pengetahoan hanyalah pengalaman yang dihasilkan pancaindera. Fikinan masih dalam peningkat pertombuhan, kehidopan statik, penemuan-penemuan baru hampin tidak ada. Masyarakat bensifat menolak tenhadap perkara baro, kerana dapat menjejaskan adat nesam yang dikawal napi dani genenasi ke generasi. Oleh kenana kehidupan masyanakat terpencil, maka mi tidak dimasuki oieh penganuh lain melaloi penyebanan unsor kebudayaan atau pencamponan kebudayaan. Apabila unson-unsor asing telah masuk ke dalam masyanakat, maka akan tenjadi penubahan. mi tidak dikehendaki oleb adat, yang menopakan penlembagaan hokom masyanakat. Oleh kerana pengetahoan yang amat dangkal ito, banyak sekali penistiwa yang benlangsung di alam sekitan dan dalam din manusia sendini tidak difahaminya. Mana yang tidak difahami itu dimasukkannya ke dalam alam ghaib. Maka kehidupan dirasakan penuh dilipoti oteh yang ghaib. Meneka menasa lemah menghadapi perkana-penkara ghaib. Dalam kelemahannya itu meneka mencani

227

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pelanian kepada tenaga yang menguasai penkana-penkana Ito, laitu dewa-dewa. Meneka pencayai, meneka sembah, meneka puja, dikoasainya. Oleh kenana banyak penkara dalam kehidopan tidak dikoasai, ghaib bagi meneka, maka hobongan dengan dewa-dewa dalam kehidupan amatlah aknabnya. Hubungan ito dilakokan dalam perkara-penkana sosial, ekonomi, pentadbinan masyanakat, kesenian, kenja, pendidikan dan lain-lain. Kepencayaan dan sistem hubungan dengan dewa-dewa Ito membentuk agama. Demikian aknabnya hubongan manusia dengan dewa-dewa menyebabkan agama tidak mongkin dipisahkan dan kehidopan sehani-hani. Dalam masyanakat moden, kita menghadapi soasana yang lain sama sekali. Dalam kehidopan modenlah timbol pertanyaan: Penlokah manusia benagama? Bahkan ada golongan yang lantang menjawab, bahawa agama ito tidak diperlokan lagi. Menunut meneka, apa-apa yang dihasnati oleh manosia dan agama selama ml dalam dunia moden telah pun dapat dipenuhi oleb sains dan teknologi. Untuk apa lagi agama? Dahulu kalao hendak kaya onang benmohon kepada Allah. Sekanang orang benmohon kepada sains ekonomi. Tadahkanlah tangan kepada Allah, tangan ito akan tetap kosong, tetapi mintalah kepada sains ekonomi, maka melalui pertanian, penggalian, kilang, pendagangan ia akan membenikan kekayaan Ito. Dahulu kalau sakit orang benmohon kepada Allah. Sekanang onang benmohon kepada doktor. Benmohon kepada Allah, hanya membenikan orang kesabaran dan ketawakkalan menyongsong maut mendatang, tetapi dengan sains penubatan, si sakit dapat disembohkan. Kalau hujan tunun tenus menenus, onang daholo bermohon kepada Allah, agan banjin jangan menenggelamkan meneka, menghanyutkan nomah dan menosakan harta benda. Namun banjir ito datang joga membawa kehancunan, tetapi mintalah kepada kejunutenaan, maka teknologi menggali tenusan, membuat empangan, memindahkan pendudok dan hanta bendanya, hingga banjin tidak timbul atau tidak mendatangkan kenosakan Perbandingan penkana-perkana tensebut menimbulkan kesangsian dalam kalbu onang moden tentang kepenluan agama. Apa lagi kalao dipenhatikan penbezaan yang menyolok yang mongkin didapati antana keadaan sebahagian onang benagama
-

228

AGAMA: MANIJSIA DAN AGAMA

dengan sebahagian yang kunang atao tidak beragama, tenutama di bandan-bandan besan. Ada onang yang kuat benagama, tetapi kehidopannya susah, ekonominya miskin, dalam sosial diketepikan, dalam politik lemah. Ada onang yang mengabaikan agama tapi kehidopannya makmon, dan mendapat kedodukan. Bahkan ada pula onang yang tidak benagama, malahan menentang agama kehidopannyajaya. Untok apa agama? Ada orang yang najin berdoa, tetapi apa yang dimohonkannya tidak tenkabol. Ada pola onang tidak pennah bendoa, tetapi apa yang dikehendakinya tenkabol. Mahu tidak mahu tenulang pentanyaan di atas dalam hati onang yang mempenhatikan penkana tensebot, untuk apa agama? Seorang mahasiswa menghadapi pepeniksaan. Ketika itu ia najin sembahyang dan bendoa agan dapat lulus, tetapi ia konang menghafal. Hasilnya ia tidak lulus, sedangkan temannya yang tidak sembahyang dan tidak bendoa, tapi rajin belajan, lobs dalam pepeniksaan ito. Dua onang memohon soatu kenja yang masih belum tenisi. Yang pertama onang Islam yang taat benagama, yang kedua orang kafin yang lebib tinggi kebobosan sekolahnya. Pekenjaan Ito jatuh kepada si kafir. Apa kesan agama? Ada seseonang yang taat menjalankan sembahyang. Suatu hani ia pengi ke soato bandar, membawa wang banyak dalam begnya untok benniaga. Sampai di bandan ito, masa zuhun akan habis. Dia mencani hotel, dengan tenboru-bonu ia masok ke dalam bilk am ontok mengambil wodu. Setelab sembahyang, didapati begnya hilang. Ropanya kenana mengejan waktu, Ia lupa mengunci pintu biliknya. Ketika benada di bilik am, ada orang yang masuk, mencuni begnya. Orang yang kehilangan mi tenmenung. Bukankah tindakannya yang bunu-bunu tadi adalah kerana taatnya ia menyembah Allah? Kenapa ia masih dirugikan Allah? Teman-temannya yang tidak sembahyang tidak mendapat musibah seperti yang dialaminya. Kalaolah ia tidak taat sembahyang, kehilangan ito tidak tenjadi. Untuk apa agama? Ada lagi seseorang berpenyakit lelah, duduk di nomah kampung. Pada suatu malam timbul hasnatnya sembahyang mabam. Ketika ito hujan genimis. Malam dan hujan genimis menupakan pantang bagi penyakitnya, tetapi kenana keinginannya koat untuk 229

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

benibadat, ia kebuan numah joga, pergi ke sumun mengambib wodu. Dengan penoh pengabdian dia sembahyang. Setelah sembahyang senangan lelah datang dengan dahsyatnya. Berbolan-bulan baro penyakitnya itu dapat diatasi. Dalam dm1 onang yang taat itu, timbol pula pertanyaan: untok apa agama? Onang yang mencani wang tanpa mengindahkan nilai-nilai moral yang diajankan oleh agama, lebih banyak benjaya danipada onang yang mencani wang dengan mematuhi larangan-lanangan agama. Demikian pola onang yang tidak memantangkan apa-apa yang dihanamkan agama lebih benhasil atau bebih banyak mencapai kepuasan hidop danipada onang yang mengawal dininya dengan apa-apa yang dibanang agama. Kenapa negara-negana sekulan lebih makmun dan maju danipada negana-negara Islam? Demikian sebahagian misal dalam kehidupan yang disebut kehidopan moden ito yang menimbolkan pentanyaan dalam hati onang-onang moden: ontuk apa agama Ito sebenannya? Apabiba timbul pentanyaan Ito dalam hati, benmakna onang ito sampai kepada peningkat menyangsikan agama. Apabila pentanyaan tensebut tidak mendapat jawapan yang memuaskan fikiran onang moden, maka agama telah diabaikan. Pengabalan agama benkembang dengan mengenepikan agama, seterosnya meninggalkannya. Dabam peningkat ml orang mengutamakan kehidopan dunia, kehidopan sekular yang menjadikan dia sekolanisme. Peningkat mi teros berkembang kepada pengingkanan agama yang menjadikan dia seonang ateis. Pertanyaan: Apakah manosia perlo atao tidak kepada agama? Adalah menopakan soato pertanyaan yang solit sekinanya jawapan yang dikehendaki sopaya tenmakan oleh fikinan yang nasional dan ilmiah. Akan tetapi bokan tidak mungkin menyoson jawapan demikian. Untuk ito kita penlo bentolak dani hakikat manusia. Hakikat Manusia dan Hubungannya dengan Agama. Dalam Bab lalu yang kita kaji hakjkat manosia. Marl kita bahas beberapa segi hakikat ito dengan mencari ada tidaknya kaitannya dengan agama. Soato ketika manosia lahin, setelab ito ketika lain dia mati. Antana lahir dan mati, tenentang masa yang diistilahkan dengan 230

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

dunia. Setelah mati, sampai wakto yang tidak terbatas tenentang masa yang ghaib, kenana tidak dapat disentoh pancaindena yang disebot akhinat. Jadi donia: masa awal dan akhinat: masa akhin bagi manusia. Dengan kelahinannya manosia membawa nabuni-naboni yang asasi. Psikologi tidak soka lagi sekanang memakai istilah naloni, onang lebih suka memakal istilah need, kepenluan. Namun demiklan dalam penbincangan mi naluri (kemahoan tidak sedan) masih sahaja lebih tepat nasanya ontuk dipakal. Naloni asas ito tendini atas doa lapisan: I. 2. Inginselamat. Ingin senang dalam pengertian nikmat soka, poas, gembina.

Senang ialah penasaan yang kita hayati kabau kita menasakan sesoatu keindahan, menasakan kesenonokan, menyedapkan hati, penasaan yang kita hayati kalao kita mendapatkan keontongan, apabiba unosan kita benhasil dengan memuaskan. Oleh kenana naloni sebamat dan senang benolang kabi terpakai dalam pembahasan, baiklah kita pendekkan keduanya itu dengan SS sahaja. Teoni evobosi benanggapan, bahawa dabam din makhbok hidop ada naloni-nabuni yang disebot penjoangan hidop, penjoangan mempertahankan eksistensi atao kewojudan dininya. Makhluk yang dapat menyesuaikan din akan dapat bertahan hidup. Ketiga dali! teoni evobosi itu dapat dikaitkan pendasanannya pada nabuni SS. Nabuni untok keselamatan menggenakkan perjuangan hidup dan mempertahankan eksistensi. Naluni kesenangan menggenakkan penyelanasan atao penyesoaian dengan pensekitanan hingga tencapai kesenangan. Naboni ingin sebamat senantiasa timbol terhadap segala sesoatu yang merogikan hidup dan atao merosak din. Yang paling menogikan hidop dan yang paling menosak dini ialah mati. Oleb kenana Ito naluni tensebut selalo menggenakkan manusia melakokan benmacam osaha untok Ian dani kematian. Usaha-usaha mi yang bensomben dani naloni ingin selamat itu dibenitakan oleh al-Qonan:

231

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Tenjemahan: Katakanlah, sebenannya maut yang kamu melanikan dini danipadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu.
(Al-Jumu a/i. 62:8)

Sonah ab-Dahn, ayat 27 membenitakan tentang manosia yang mencintal kehidopan donia:

Tenjemahan: Sesungguhnya onang-onang (yang menentangmu) itu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya, senta meneka membelakangkan (tidak menghinaukan bekalan) untuk hani akhinat yang amat benat (pendenitaannya kepada onang-onang yang tidak bentaqwa).

Naloni SS yang bensifat semola jadi bagi manosia sodah menyatakan dini semenjak manosia lahin, iaito ketika masih bayi. Penhatikanlab tindak-lako bayi. Apabila keselamatannya tenancam, misalnya tersepit, lapar, atau sesuato yang mengganggo kesihatannya, ia menangis. Dengan tangis ito seolah-oleh ia mengadu kepada ibonya, agan dia menghindarkan aneaman ito. Kalao kesenangannya tenganggu misalnya basah, mengantok, badannya tidak sedap, digigit nyamok, kembali ia menangis, sopaya ibunya datang menyingkirkan gangguan Ito. Sebaliknya ketawa dia, kalao SSnya tenwojud. Menangis dia, manakala SSnya terganggu atau tenancam. Apabila bayi ito sudah menjadi kanak-kanak Ia disekolahkan. Onang toanya membanting tolang untuk dapat membiayai pendidikannya. Selesai sekolah nendah onang toanya menghantankannya ke sekobab menengah. Bano poas hati si onang toa kalau anaknya benhasil menggondol ijazah univensiti. Untok apa orang tua bensosah-payah menyekolahkan anaknya? Dengan ilmu yang dipenobehnya dan ijazah yang dimilikinya, anak ito akan mempenoleh 232

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

kenja. Untuk apa kerja? Kenja menghasilkan wang. Untok apa wang? Dengan wang kita dapat temukan nabuni ingin senang. Si pemoda tidak hanya sekadar ingin berhobong mesna dengan pemodi dan sebaliknya. Si pemoda ingin mengahwini kekasihnya. Si pemodi ingin membina romahtangga dengan pujaannya. Hobongan kebamin membenikan kesenangan. Tojoannya ontok mempenolehi ketonunan. Apakah yang menggenakkan suami atao isteni menghendaki zoniat? Manosia mengingini keselamatan jenisnya. Manosia sebagal individo suatu ketika akan mati. Akan tetapi dengan menurunkan zoniat manosia sebagai umat akan selamat, kenana eksistensi benlanjutan tenos. Kembali kita temokan bahawa perjabanan hidop manosia sebagai individo, sebagai soami-isteni dan sebagal omat digenakkan oleb naluni SS. Kita semoa mengenab takut. Tidak ada onang yang tidak menasa takot, hanya sahaja yang ditakoti Ito dapat berbeza-beza. Sesoato yang ditakuti oleh seseorang, mungkin tidak ditakoti oleb seseonang lain, kerana yang mi lain pola yang ditakutinya. Ada yang takutkan sakit, takot kehibangan kekasih, takut nomahnya tenbakan, takot menganggur, takot diboang kerja, takut kehilangan wang, takut kehilangan pangkat, takot penang, takot dihukom, takut diknitik masyanakat, takot mi, takot ito. Kenapa seseonang menjadi takut? Takut sakit, kenana kesihatannya terancam. Takut nomah tenbakan, kenana kesenangannya akan tenjejas. Takut dibuang kenja, kerana penghasilannya akan hilang; tanpa wang ia tidak dapat membeli keselamatan dan kesenangan. Takot penang, kenana penang menganeam kesebamatan. Takut dimasokkan penjana, kenana kesenangannya akan lenyap. Dengan demikian takot adalah tindak balas dani naluni SS yang terancam. Demikian pola dengan sakit. Kita semoa pennah sakit dan pasti akan menasakan sakit. Sakit pon dapat dicani sebabnya pada naloni SS. Penyakit denggi mengancam keselamatan, kenana ia dapat membawa onang ke biahg kobun. Sakit gigi tidak akan membunuh manosia, tetapi Ia melenyapkan kesenangan. Kenja tidak enak, maka makan tidak enak, mendengar suana tidak enak. Kesenangan lenyap kenana sakit. Di samping kita tidak soka kepada sakit, sewajannya pula kita penbu bersyokor kepadanya. Kalaolah tidak ada nasa sakit, maka 233

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

keselamatan dan kesenangan akan lenyap tanpa dapat ditobong. Anak kecil yang tentanik akan warna api yang cantik, akan memongut bara api yang menyala ito ontuk dipenmainkannya ditangannya. Kalaulah Ia tidak menasa sakit, tangannya akan tenbakan, dan budak ito akan kehibangan tangan. Untonglah ada nasa sakit. Kesakitan ito mencegah dia ontok bermain api. Dengan demikian sakit menopakan tanda bahaya bagi naluni SS, menggenakkan usaha untok mempertahankan atau mengawal SS. Coba teliti motif setiap tindakan dan laku penboatan manosia. Apabiba digali motifnya yang paling asas, akhinnya setiap aktiviti manosia dapat dikembabikan kepada: mengusahakan, mencani, mewojudkan, mempentahankan, menjaga atau menawat keselamatan dan kesenangan. Demikianlah kehidopan tiap individu dan masyanakat dilsi oleh tindakan dan lako penboatan ontok SS, semenjak lahir sampai mati. Maka dapatlah kita benkata, kehidopan donia dilsi oleb aktiviti-aktiviti ontok SS, baik bagi individo sebagai penibadi atao kompoban individo dalam sebuah masyanakat (keluarga, kerabat, suko, bangsa, omat manusia). Dalam bab mx telah dibahas bahawa manusia tendini atas doa unson asal, laito badan yang nyata dan nob yang ghaib. Badan tensoson dani benda, kenana ito pancaindena tidak dapat menyentoh bentok atao ropanya. SS yang diingini ito adalah sebenannya untok manosia, balk bagi jasadnya yang nyata ataopon bagi nohnya yang ghaib. Jasad mengarah kepada alam donia yang nyata, sedangkan noh menganah kepada alam akhinat yang ghaib. Oleh kenana ito reaksi dalam kehidupan donia yang material mi amat berkesan pada jasmani. Dunia adalah alam tempat manusia benjoang untuk memenohi SS bagi badan dapat benlangsong sepenohnya. Sedangkan SS ontok noh banu wojod sepenohnya di alam akhinat. OIeh kenana dunia membenikan kesan yang lebih tajam kepada badan, danipada kepada noh, tidak hainanlah kalao manosia lebih cendenong memenuhi SS bagi jasmaninya danipada bagi nohaninya. Kelemahan tenaga akal memungkinkan onang tidak hanya sekadar cendenung, tetapi akan hanyot dalam osahanya memenohi SS hanya bagi badannya, dengan mengabaikan atao melopakan SS bagi nohnya. Hal sedemikian sodah pasti membawa kepada sekulanisme. Benda 234

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

adabah nyata. Benda dianah oleh kehidopan dunia. Maka penhatian dan usaha manosia lebih banyak tentompu kepada SS bagi badannya yang nyata danipada bagi nohnya yang ghaib. Untok keselamatan badan yang matenial Ito dipenbukan benda. Jasad manosia memenlukan: I. 2. 3. Makanan, ontok mempertahankan keselamatan hidop. Pakaian, melindongi badan dan panas dan dingin dan dan ganggoan lain-lain. Penomahan, ontok melepaskan lelab, rehat, benlindong siang han dani matahani dan gangguan-ganggoan lain, mabam han dani dingin dan gebap yang menggelisahkan; jadi pangkalan dan mana Ia bertolak menjalankan kenja sehani-hani dan tempat kembali setelah ito. Ubat-obatan, ontok menawat badan, mengembalikan badan, kalau tidak normal yang disebot sakit, menjadi nonmal lagi. Pendidikan, ontuk mempensiapkan seseonang ontok dapat mengosahakan sendini kepenboan-keperloan benda ito.

4.

5.

Kecokopan kelima fakton Ito menonot okonan masyarakat diistilahkan kemakmunan, dan makna kemakmonan ito sendini ialah soato keadaan, yang membolehkan masyanakat dapat memoaskan kepenboannya dengan gerak yang meningkat dan cara yang bebih modah. Kemakmoran bengantong pada kecukopan pengeboanan, tenatonnya penyalonan dan penyebanan, dan pemoasan penggonaan barang-barang kepenluan pokok. Aktiviti pengeluanan, penyalunan dan penggunaan dengan segaba sesoatu yang benhubungan dengan ketiga fakton ito membentok kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi moden benpangkal danipada wang dan benhojong pada wang. Wang adalah okunan nilai, alat tokan dan penyimpan nilal. Nilal barang-barang diokon dengan wang. Dengan wang ito pola ia menokan (membeli) barang kepenboan. Jual beli benlangsung dengan penantanaan wang. Banang-banang yang tidak tahan lama atau yang tenlalo banyak makan tempat disimpan nilainya melabui wang dengan jalan menjoalnya. Wang sebagai basil penjualan disimpan 235

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

yang akan digonakan manakaba dipenbokan untok membeli barang kepenbuan. Demikianlah wang mewakili banang-banang kepenboan dan lambang benda (banang-barang yang dipenbokan). Maka ekonomi moden bengenak di sekitar wang dapat menyelamatkan badannya dan mencapai kesenangan jasmaniah. Kerja, perkhidmatan dan barang diokon dengan wang. Dalam faham sekolanisme, onang cenderung mengokon penkana-penkana nohaniab dengan wang. Seonang belia maho mengahwini seorang janda yang bebib tua danipadanya, kerana janda itu kaya. Seorang penempoan menjual kehonmatannya dengan wang. Seseonang mengkhianati amanah kenana wang. Bahkan ada onang yang mengkhianati negana dan bangsanya kerana wang. Mabahan lebih dan ito ada genakan agama yang membeli iman onang yang benagama lain dengan wang, sehingga orang ito meninggalkan agama asalnya dan masuk ke dalam agama yang dipnopagandakan. Akhinnya masapun diukun dengan wang. Time is moneyc wakto itu wang. Masa dapat dilsi dengan penghasilan atau pengeboanan. Pengeboanan ito menghasilkan benda. Benda atao banang-banang ito diwakili oleh wang. Oleh kerana itulah mass dinilai dengan wang. Dalam kehidopan di bandan semoanya dinilai dengan wang. Benda dijual dan dibeli dengan wang. Wang diidentitikan dengan benda. Oleh kenana benda itu dapat mewujudkan SS jasmaniah, maka ia dicani, diosahakan, dikehendaki, dianah dan dicita-citakan. Terbentuklah pandangan matenialisme dalam pengentiannya sehani-hani, iaito onang menibai penkana kebendaan lebih benhanga danipada perkara nohaniah. Wang yang sesunggohnya meropakan alat (ukonan nilai, alat tokan dan penyimpan nibai), dibalikkan oleh pandangan materialisme menjadi tujoan. Bukan wang yang diperalat oleh wang, tapi sebaliknya yang tenjadi dabam kehidupan bandan: manosia dipenalat oleh wang. Wang menajai kehidopan. Setiap sesuatu benpangkal dan wang dan benhujung pada wang. Onang menjadi mata duitan. Inilah makna materialisme dalam pengentian sehani-hani. Ekonomi pada hakikatnya adalah j4wapan makhluk manosia tenhadap kedua naluni asasnya. Ada banang-barang yang benfungsi ontok keselamatan, misalnya makanan dan ubat-ubatan. Ada banang yang benfungsi ontok kesenangan, misalnya makanan yang 236

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

sedap, pakaian yang cantik, alat-alat sebanan am dan pesawat udana. Oleb kenana ekonomi benkaitan dengan banang-banang ontuk SS, setiap manusia terlibat dengan dia. Oleh kerana itolah ekonomi memainkan peranan yang amat penting dalam kehidopan. Untok dapat menjalankan ekonomi sebaik mongkin, diperlukan kenjasama antana individo, yang membentuk sosial atao pengaolan hidup. Kenjasama sehani-hani membentok hidop bensama. Kelompok yang bekenjasama dan bekerjasama itu membentok masyanakat. Di samping itu dini manosia mengandong naluni sosial. Jadi bokan kepenboan ekonomi sahaja yang mendonong manusia hidop bermasyanakat, tetapi senantau, menjadikan ekonomi sebagai soato pokoknya yang utama. Memang ada tojoan-tojuan lain, tetapi yang tenotama pada hakikatnya adalah ekonomi. Melalui penkahwinan, kehidupan keloanga dan masyanakat dilanjutkan kewujudan omat manusia. Sebagai individo soatu ketika manosia ito akan mati, tetapi dengan menununkan zoniat omat manosia benkekalan. Kalao sosial melanjotkan kehidopan manusia, maka ekonomi mempertahankan hidopnya sopayajangan mati. Ekonomi tidak mongkin tanpa sosial dan aktiviti sosial yang otama adalah ekonomi. Dengan demikian sosio-ekonomi adalah cana manusia menyelamatkan dininya dan menyenangkan hidopnya. Sosio-ekonomi Ito hanya ditemokan pada peningkat manosia. Untok mengatur soslo-ekonomi sebaik-baiknya, mewujudkan kemakmonan dalam ekonomi, kesenangan (tenutama keadilan) dalam sosial, dipenbukan kekoasaan. Kekoasaan ito mengaton sosio-ekonomi sebaik-baiknya menunut konsep dan si pemegang kekoasaan. Membentok kekoasaan dan mempergunakan kekuasaan ito untok mengator sosio-ekonomi, inilah yang menopakan hakikat politik. Kekuasaan yang memiliki autoniti mengatun itu disebut pemenintah. Pemenintah memenintah untuk mewojudkan kemakmunan dalam ekonomi dan kesejahtenaan dalam sosial menunot perlembagaan, yang mengandung konsep kemakmunan dan kesejahtenaan yang dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin politik dan mengganiskan habuan yang penlo ditempoh dalam usaha tensebot. Organisasi sosial yang dibentok oleh penlembagaan ito disebut negana, tendiri atas tiga unson yang meropakan kesatuan: nakyat, wilayah dan 237

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pemenintab. Tojoan negana yang dipimpin oleh pemenintah ialah mewujudkan SS bagi nakyat dalam wilayah yang didudukinya. Usaha melaksanakan SS Ito melahinkan benmacam institosi, onganisasi dan penbadanan dalam negana. Kesemuanya ito dianahkan untok mencapai matbamat sosio-ekonomi. Dengan demikian jelaslah, bahawa pobitik pada hakikatnya adalah alat bagi sosio-ekonomi ontuk mewojudkan SS bagi nakyat soato negana. Kemakmoran dan kesejahtenaan bengantong kepada kemampoan pengetahoan dan teknik. Teknik iabah ketokangan atao kenja dengan mempengunakan alat. Makin tinggi tingkat kemakmoran dan kesejahteraan yang hendak dicapai atao dengan katakata lain, makin tinggi tingkat SS yang dikehendaki, makin tinggi pola tontutan tenhadap pengetahoan dan teknik. Maka pengetahoan perlo diperkembang menjadi sains dan teknik dengan benalatkan sains fizik, matematik, kimia dan statistik menjadi teknobogi. Sasanan sains ialah alam nyata. Dengan kaedah pemikinan bebas (sistematik dan nadikal) dan penyelidikan senta ekspenimen, ditemokanlah kebenanan tentang alam nyata ito melalui ondangundangnya. Sains yang bensifat teori ito melahinkan teknik (yang bersifat praktik) ontok mewujodkan teoni, konsep dan tujuannya. Dengan demikian sains dan teknobogi adalah alat dalam lapangan sosio-ekonomi. Politik pun memanfaatkan sains dan teknobogi dabam aktiviti-aktivitinya. Kalau kecokopan benda telah tercapai, hingga terjamin kesebamatan, maka naboni kedua (kesenangan) menggerakkan manusia kepada usaha-osaha untuk mempenobeh kenikmatan, keenakan atao keseronokan. Tidak hanya sekadan menotup badan sahaja, tetapi orang ingin pakaian yang halus, wanna yang menanik. Onang ingin nomah yang indah, perhiasan yang cantik, keneta yang kemudahannya lebih danipada apajoa yang dimibiki, fesyen yang banu dan sebagainya. Menganab kepada kesenangan menopakan genak ash selena manusia. Di sela-sela kegiatan sosio-ekonomi, politik, sains dan teknik, onang ingin menikmati kesenian. Apakah dia kesenian? Pentanyaan ito dijawab oleh Henbent Read dengan definisi, bahawa seni ito ialah osaha menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Kesenangan ialah penasaan puas yang timbul dabam dini kita, 238

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

ketika kita menghayati keindahan, kita benhasil dalam soato osaha, ketika semuanya benjalan lancan, bila kita benuntong. Kanya-karya seni khososnya menimbolkan penasaan demikian. Apabila kita mendengan mozik yang indah, membaca novel yang indah, menonton drama yang indah, kita mempenoleh perasaan tensebot. Bentok-bentok yang menyenangkan Ito memancankan keindahan. Keindahan itolah yang dicani, diciptakan, dinyatakan dan dihayati oleh kesenian dengan kanya-kanyanya. Keindahan ito dikandong oleh bentok-bentok yang menyenangkan. Dalam kehidopan sehani-hani manosia terlibat dengan usaha menciptakan bentok-bentok yang menyenangkan. Kita bendandan (mengosahakan bentok yang menyenangkan pada badan). kita mngecat nomah (membenikan kepadanya bentuk wanna yang menyenangkan), kita hiasi nomah (membenikan pandangan yang menyenangkan) adalah dalam nangka menjawab naboni ingin senang. Bokan saja nomah yang dicat, tetapi kaum wanita mengecat bibirnya pola. Untok apa? Membenikan bentok yang menyenangkan pada wajahnya. Kita ingin makan yang sedap. Makanan yang sedap menimbolkan sebena yang menyenangkan. Kita mencani kesempatan ontuk rekneasi, kita ingin bentemasya, kita ingin mebancung ke negeni asing, ontuk menikmati kesenangan. Setiap onang tertanik kepada hibonan dan tontonan, banang-banang yang membenikan kemodahan, cara-cara yang membeni kemodahan adalah ontok kesenangan. Kita cendenong kepada banang-banang mewah, banang yang menanik, yang onik, yang koniositi, kesemuanya ito digenakkan oleh naloni yang sama. Dalam pengentian amnya tiap manosia adabah seniman, kenana Ia selalo benosaha menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan yang sentiasa dihasrati dalam kehidopan sehani-hani. Dalam pengentian khasnyayakni pengertian yang dianot oleh masyanakatseniman adalah onang yang lebih dan mehimpah nasa estetikanya (seni), dan memiliki kemahinan ontuk mewujudkan nasa ito dalam salah satu bentuknya, dihayati dengan kesenangan oleh orang-onang lain. Usaha manosia menciptakan bentuk-bentok yang menyenangkan adalah jawapan tenhadap naluri ingin senang, sedangkan osaha dan kegiatan sosio-ekonomi, politik sains dgn teknik adalah jawap239

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

an tenhadap naloni ingin sebamat. Tidak semua dapat dijawab oleh sains. Sains hanya menjawab segala sesoato yang ada di medan pengalaman. Tenhadap penkana yang tidak dapat diselidiki dan atao diujikaji, sains menyenahkannya kepada falsafah ontuk mengkaji dan menjawabnya. Falsafab membentok pengetahoan yang berdasarkan pemikinan dalam nangka menjawab penkana-penkara yang tidak dapat disentoh oleh pancaindena dalam usaha manusia melaksanakan, menawat dan meningkatkan SS. Falsafah membentok sistem nilal, mempenganohi abam fikiran dan alam penasaan soato masyanakat, soatu bangsa atao soatu masa untuk menganab kepada sistem nilai ito. Sistem nilai Ito membeni petonjok dan mengawal lako-penboatan ontok mewujudkan SS. Ekonomi, sosiah, politik, sains dan teknik, kesenian dan falsafah dllstilahkan dalan antnopobogi dengan pola kebodayaan sejagat, bidang-bidang kebodayaan yang universal ditemukan dalam tiap kebodayaan. Semoanya ito masuk ke dalam lapangan kebodayaan. Kebudayaan, adahah jawapan manosia tenhadap keperloan-kepenloan asasnya. Sifat-sifat hakiki kebudayaan ito antana lain. I. 2. 3. Kebodayaan dipenlokan oleh manosia dan diwojodkan hako penboatannya. Kebudayaan terwojod danipada dan tensalun melaloi lakopenboatan manusia. Kebodayaan mehipoti atunan-atunan yang benisikan kewajipan, tindakan yang ditenima dan yang ditolak, penboatan yang dilanang dan yang dibenankan.

Kabao jawapan nabuni SS pada haiwan ditanamkan oleh alam pensekitanannya kepada dininya dan diwaniskan dad generasi kepada genenasi dalam bentuk yang tidak benobah-obah, maka naboni SS pada manosia dijawabnya sendini dengan akalnya. Akah Ito membentok cana berfikir dan cara menasa, yang menyatakan din dalam sebunub segi kehidopan kebompok manusia yang membentok masyanakat. Inilah yang dikatakan kebudayaan. Cana benfikir dan cana merasa ito mehahinkan cana berlaku dan benboat dalam ke240

AGAMA: MANIJSIA DAN AGAMA

hidupan, yang dapat dipendekkan dengan can hidup sahaja. Kebudayaan ialah cara hidup, yang mengatur dan niengawal kehidupan manusia di dunia dalam usaha mewujudkan SS. Demikianlah setiap orang bekerja, berusaha, asyik atau sibuk dalam kebudayaan, yakni dalam kehidupan sehari-harinya, termasuklah bidang sosial, ekonomi, politik, sains dan teknik atau kesenian. Setiap kerja atau aktiviti kita masuk ke dalam salah satu bidang itu dalam rangka usaha kita yang tidak henti-hentinya membina, merawat, mempertahankan atau meningkatkan SS. Kebudayaan ialah pengubahan alam oleh akal dan tangan untuk keselamatan dan kesenangan manusia. Perkara yang amat besar pengaruhnya dalam kebudayaan adalah ekonomi, kerana ialah yang menjawab secara langsung perkara keselamatan. Jika keselamatan itu wujud atau dapat dipertahankan maka baru timbul perkara kesenangan. Oleh kerana itu ukuran nilai ekonomitah yang menguasai kebudayaan. Ukuran itu adalah wang. Dalam kebudayaan moden wanglah yang merajai kebudayaan. Dengan kata-kata lain wanglah yang merajai kehidupan. Setiap gerak dan semua usaha atau kerja adalah melalui wang dengan mencari dan membayarkannya. Sejak bangun pagi sampai tidur, orang sibuk dengan kerja dalam usaha mewujudkan SS. Dapat juga kita berkata, semenjak bangun dan tidur sampai tidur lagi manusia asyik mencari wang dan mengeluarkannya, yang hertujuan untuk SS. Jadi untuk keselamatan dan kesenangan kehidupan di dunia, manusia memerlukan kebudayaan. Setiap gerak kebudayaan moden memerlukan wang. Wang itu dapat membeli benda. Hal mi bermakna, untuk kehidupan dunia mi yang diperlukan wang, untuk dapat membeli keselamatan dan kesenangan. Semenjak lahir sampai mati, dan bangun pagi sampai bangun pagi lagi, orang memenlukan wang. Wang adalah nilai benda. Wang adalah lambang keselamatan dan kesenangan. Dan bagaimana dengan agama? Dijawablah oleh kehidupan bandar besar atau dunia barat yang moden: Agama tidak diperlukan. Betulkah jawapan itu? Mungkin juga jawapannya itu benar, kalaulah manusia hanya memerlukan SS bagi jasadnya sahaja, 241

MANIJSIA DAN ISLAM JILIL) III

kalaulah manusia hanya mengalami kehidupan dunia Tetapi masalahnya ialah, manusia itu adalah jasmani dan rohani, dan suatu ketika manusia 1W akan mad Setiap manusia akan menemukan akhir hidupnya. Setiap din akan merasakan kematian (Surah All Imran, ayat 185). Tidak ada yang dapat mengelak dan sunnah Allah mi. Sains menamakannya hukum alam. Hukum alam berlangsung berkekalan dan pasti. Ia tidak mungkin ditawar, tidak mungkin diubah, tidak mungkin dilawan. Sejarah umat manusia berkisar antara lahir dan mati. Paling tidak sudah sejuta tahun manusia menjalankan sejarahnya di bumi in Lembaga Smithsonia di Amerika Syanikat memperkirakan dalam jangka masa itu telah lahir 96,000,000,000 jiwa. Dan jumlah itu yang tinggal sekarang hampir 4,000,000,000. Dan mi pun suatu ketika akan mati, termasuk tuan sendini.
...

Jarak antara lahir dan mati individu disebut umur. Berapa panjang umur tuan? Sains yang amat kita sanjung-sanjung itu gagal untuk memastikan umur seseorang. Kenapa? Kerana takdir mati datang dan Allah. Iradat Allah tidak dapat dikira oleh manusia dengan sains dan teknologi. Sains hanya berhasil mengira-ngirakan purata umur seseorang dalam satu-satu masyarakat. Bilangan itu adalah kiraan usia yang mungkin dapat diharapkan. Sudah tentu ml tidak pasti, sebab dalam kenyataan banyak yang meninggal Sebelum atau sesudah itu. Akan tetapi sebagai purata ia boleh diambil sebagal pegangan. Dijumlahkan umur sekian nibu orang dalam suatu masyarakat yang sudah mati dalam masa tertentu, lalu dibagi dengan jumlah orang yang sudah mad itu. Diperdapatlah purata umur seseorang dalam masyarakat itu dalam suatu masa. Menurut statistik 1965 purata usia di Amerika Syarikat menunjukkan: laki-laki: 67 tahun, perempuan: 73 tahun, dipuratakan lagi: 70 tahun. Di negara-negara Scandinavia purata itu juga 70 tahun dalam jangka waktu yang sama. Di Soviet Union mengumumkan jumlah yang sama untuk negerinya, tapi menurun dalam tahuntahun kebelakangan mi. Di kurun yang lalu purata umur seseorang Amerika Syarikat hanya 50% tahun (laki-laki: 48 tahun, perempuan: 53 tahun). Dengan demikian setelah satu kurun purata itu di negara yang terkenal maju dan makmur tersebut meningkat 20 tahun. Hal itu tentu 242

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

menimbulkan pertanyaan pada kita. Peningkatan itu rupanya adalah akibat usaha sains dan teknologi. Makin tinggi kemakmuran dan makin baik rawatan kesihatan suatu masyarakat, makin tinggi purata usia seseorang dalam masyarakat (namun demikian umur tiap individu tetap tidak mungkin dipastikan). Kalau kita ambil tingkat kemakmuran dan rawatan serta kemajuan sains perubatan sebagai ukuran yang amat mempengaruhi perkiraan umur seseorang dalam masyarakat, berapakah kirakira purata umur seseorang di Malaysia, di mana kedua faktor tersebut masih jauh terbelakang daripada Amerika Syarikat? Malaysia dan Indonesia masih belum membuat statistik umur. Suatu tinjauan kasar dan doktor-doktor Indonesia di tahun 1960-an memperkirakan purata umur orang Indonesia itu, bukan 70 tahun, bukan puta 60 tahun, bahkan juga tidak 50, melainkan sekitar 42 tahun. Perkiraan mi amat rendah, kerana fasiliti perubatan di kampung-kampung amat jauh terbelakang, penyakit yang di bandar tidak berbahaya dengan mudah merenggutkan hidup di War bandar, dan angka kematian bayi dan kanak-kanak tinggi. Di samping itu tingkatan kemakmuran masih amat rendah. Berapa purata usia seseorang di Malaysia sekarang? Ada yang memperkirakan lebih daripada 60 tahun. Kenapa kita memperbincangkan umur? Untuk memberi kesedaran bahawa tiap din kita tidak dapat terlepas dad perjalanan hidup, bertolak dad lahir menuju ke hujung kehidupan. Selalu kita berfikir, setiap han kita hidup bertambah panjang pula umur kita. Ya, itu kalau dilihat dan kelahiran, kerana takdir mati datangnya dan Allah, bererti jatah usia manusia telah tertentu. Kerana itu apabila dipandang dan kematian, adalah usia kita tiap had makin pendek, yakni jarak kepada hujung kehidupan itu makin dekat. Setiap detik yang lewat bererti selangkah lebih dekat kepada kuburan. Manusia terus-menenus berkonfrontasi dengan maut. Hidup tidak lain menggeser kematian. Dan suatu saat, cepat atau lambat, manusia dikalahkan oleh maut. Selama mi tiap kita umumnya hanya memikirkan tentang hidup. Budak-budak memikirkan tentang sekolahnya, pemuda dan pemudi memikirkan tentang kekasihnya, pekenja memikirkan 243

MANUSIA DAN ISLAM JILl!) III

tentang pangkat dan gajinya, peniaga memikirkan tentang dagangannya, ahli politik memikirkan tentang kenegaraan, ilmuwan memikirkan tentang sains dan teknologi, seniman memikinkan tentang kanyanya. Perkara-perkana ekonomi paling banyak memenuhi pemikiran itu. Sebabnya telah dibahas, ekonomi menupakan jawapan utama daripada naluni SS. Setiap saat penkana keluanga selalu mengisi pemikinan, masa lalu terus benkesan pada pemikiran, dan pemikiran itu pula selalu berusaha menjangkau masa depan. Kesemua pemikiran itu adalah tentang kehidupan. Masuklah ke dalam kedai buku. Dan nibuan tajuk yang dijual, adakah tajuk yang mengenai mati? Kalaupun ada mungkin hanya satu dua sahaja. Demikianlah kita begitu terpukau oleh hidup, dipenbudak oleh dunia, sehingga kita lupa bahawa setiap hani kita bengenak makin mendekat kepada saat meninggalkan hidup dan dunia. Ya, setiap kita tahu bahawa dia akan mati. Akan tetapi apakah kita sedan bahawa kita bengerak kepada akhin hidup? Tidak! Apa buktinya? Kalau kita sedan, bahawa dunia mi akan kita tinggalkan, mati yang selalu kita anah, tentu pemikiran kita akan lebih banyak memikinkan tentang kematian, yang pada setiap had semakin kita dekati, danipada memikinkan tentang hidup dan dunia yang pada setiap hani semakin kita jauhi. Habis masa dijalani dan usaha dikenjakan untuk hidup yang akan ditinggalkan, sehingga tidak bersisa masa dan usaha untuk mati yang sedang dituju. Kita kasihan kepada manusia, kerana tidak menyedani nasibnya. Ya, kita kasihan kepada din kita sendini, yang tidak sedan akan nasib yang tengah kita jalankan. Untuk menumbuhkan kesedanan itu, ada baiknya kalau kita bertanya tentang usia. Benapa umur tuan sekanang? Lebih 60 tahun? Tuan hanus bensyukun, kenana itu bermakna tuan sudah benuntung sekian tahun, tetapi itu juga benmakna, setiap saat kematian itu akan datang. Mungkin ia datang dengan penlahan-lahan, tetapi mungkin pula dengan tiba-tiba. Makin moden suatu masyarakat, makin banyak kejadian mati mendadak. Kehidupan moden banyak menimbulkan penyakit moden pula, misalnya tekanan darah tinggi, jantung, sanaf, kansen, psikosomatik, penagih dadah. Ubat moden dapat menggesen kematian untuk tiba-tiba suatu saat 244

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

hidup itu tidak lagi dapat dipertahankan oleh sains. Pengangkutan moden banyak pula membenikan sahamnya, menimbulkan mati yang tidak tenduga. Kecelakaan jalan raya dan penerbangan sudah menupakan pembenitaan biasa dalam sebanan am. Jenayah moden pun banyak menenggutkan hidup tanpa diduga. Oleh itu janganlah kita sebagai individu tenlalu menggantungkan hanapan kepada purata usia. Sebab ketentuan usia tidak berada di tangan kita, juga tidak di tangan sains dan teknologi, tetapi di tangan yang menciptakan hidup itu sendini. Yang menciptakan hidup, itu pulalah yang mematikan. Purata hidup adalah untuk dipakai untuk anggota masyanakat rata-nata, tapi tidak mengenai individu tententu. Benapa usia tuan kini? 50 tahun? Nah, kina-kira menunut ukuran usia purata, tuan masih mungkin dapat menghanapkan 10 tahun lagi masa dunia. Sesudah itu, apa lagi? Tuan akan benpindah dani dunia ml. Hanya tinggal sepuluh tahun sahaja kira-kina sisa hidup tuan, tetapi bukankah bagi tiap kita yang tinggal itu hanya sisa hidup? Semenjak lahin sampal kini sudah banyak tahun hidup dijalani, sehingga yang masih ada mungkin sekali tidak banyak lagi. Setiap hani kita kunangkan satu hani dani baki hidup. Suatu ketika sisa itupun akan habis. Hujung hidup disambut oleh kematian. Manusia tidak dapat melanikan din dani kematian, sekalipun setiap manusia benusaha untuk benbuat demikian (Sunah al-Jumuah, ayat 8). Betapapun kaya tuan, betapapun tinggi sains dan teknologi tuan, namun kekayaan dan sains serta teknologi tidak mampu menghindarkan tuan dani kematian. Betapa kuasanya tuan sebagai kepala negara, betapa penkasanya tuan sebagai panglima angkatan perang, namun tuan sama lemahnya dengan onang awam dalam menghadapi kematian. Betapa agungnya kanya tuan sebagal seniman, uamun ia tidak mampu mencegah kematian. Betapa luhunnya pemikinan falsafah tuan, namun kematian tidak membezakan tuan danipada onang jahil. Ya, kebudayaan takiuk kepada kematian. Ia dapat membina SS untuk kehidupan, tetapi Ia tidak bendaya sedikit pun menghadapi kematian yang jadi nasib tiap manusia. Kebudayaan membangun dunia, dan dunia itu dinuntuhkan oleh kematian. Makin kita fikirkan sisa hidup kita, makin tenasa tenbatasnya hidup. Ya, statistik usia menunjukkan, paling lama onang dapat 245

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

hidup 125 dan ada bebenapa individu yang melebihi bilangan itu. Namun demikian tetap juga hidup itu tenbatas. Ertinya hidup itu tidak akan terus-menenus dan perjalanan waktu selalu mendekatkan orang dengan kematian, sekalipun usianya itu amat panjang. Tuan pennah melihat jenazah? Tidak benapa lama lagi, tuan pun akan menjadi jenazah. Tuan pennah melihat onang menggali kubun, suatu saat mendatang tuan akan dimasukkan ke dalam kubunan. Mati itu adalah wajib hukumnya, bukan sunat. Dunia mi sementana sahaja. Setelah meninggalkan dunia yang sementana mi, manusia memasuki akhinat yang abadi. Alam fana awal eksistensi manusia, dan alam baka adalah penghujungnya. Benanlah kata Heidegger, filsuf eksistensialisme Jenman tujuan hidup manusia menganah kepada ajalnya. Ya, tujuan hidup adalah mati. Tujuan dunia adalah akhirat. mi tentu tidak tuan sukai. Tuan mahu hidup selama mungkin. Kemahuan hanya tinggal kemahuan, apa-apa yang akan tenjadi itu tidak mungkin diubah. Betapa banyak penistiwa tenjadi di luan kemahuan, bahkan benlawanan dengan kemahuan kita? Salah satu dan penistiwa itu adalah kematian. Tuan tidak mungkin menawan usia. Setiap saat tuan benkonfnontasi dengan maut. Suatu ketika, besok atau lusa, setahun atau sekian tahun lagi tuan pasti mati. Camkanlah mi! Setiap saat yang berlalu, mendekatkan janak waktu tuan memasuki akhinat. Apabila kita fikirkan lebih mendalam lagi, sesungguhnya kematian itu tidaklah demikian menakutkan kerana ia benlangsung hanya sekejap. Yang menggelisahkan, kegelisahan yang benkembang menjadi ketakutan, ialah begaimana nasib aku di akhinat. Maut adalah pintu genbang akhinat. Nah, dalam menghadapi akhinat mi, nalud asas manusia yang menginginkan keselamatan dan kesenangan dapat dihayati dengan kuat. Dalam Bab X. Ke mana Akhirnya Manusia, telah dibahas panjang leban, bahawa mati bukanlah akhin eksistensi manusia. Memang ia menupakan akhir dunia, tetapi sekalian Ia adalah awal alam barzakh, alam penalihan antara dunia dan akhirat. Mati adalah perpisahan noh, yang jadi hakikat manusia, danipada jasad, yang jadi alat metenial noh itu. Di alam banzakh, noh itu menunggu hani kiamat, ketika noh itu dibangkitkan. Di Padang Mahsyar se

246

AGAMA: MANIJSIA DAN AGAMA

tiap manusia dihisab. Keputusan hisab inilah yang akan menentukan kelak, apakah manusia itu akan selamat dan senang di akhinat, ataukah Ia akan terseksa dan mendenita. Yang pertama memasuki Jannah dan yang kedua Nar. Alat timbangan apakah yang dipakai di Padang Mahsyan itu dalam mengadili tiap manusia? Alat timbangan itu bukanlah kebudayaan dengan wangnya, tapi agama dengan pahalanya. Yang membina keselamatan dan kesenangan rohaniahnya semasa di dunia, adalah agama dengan pahalanya. Wang adalah ukunan nilai, penyimpan nilal dan alat tukanan untuk keselamatan dan kesenangan material. Apabila dipenbandingkan dengan wang, maka pahala juga menupakan ukunan nilai, penyimpan nilai dan alat tukanan untuk keselamatan dan kesenangan rohaniah. Wang adalah alat kebudayaan untuk dunia, pahala adalah alat agama untuk akhinat. Banang yang dikeluankan dan perkhidmatan yang dipebuat dinilai dengan wang. Nilai barangan dan penkhidmatan itu dapat disimpan dalam bentuk wang, dan wang yang menyimpan nilai itu dapat ditukar dengan banangan dan penkhidmatan yang dipenlukan oleh si penyimpan. Barangan dan penkhidmatan itu bersifat kebudayaan dan tentuju kepada benda, kenana itu ia laku di alam material pula, yang disebut dunia. Agama adalah bensifat spiritual. Amalan yang dilakukan dinilai dengan pahala. Nilal amalan itu dapat disimpan dalam bentuk pahala, dan pahala yang menyimpan nilai itu dapat ditukan dengan kepenluan rohaniah. Rohaniah itu adalah ghaib dan menyatakan dini dengan sepenuhnya di akhirat nanti. Oleh kenana itu pahala laku di alam ghaib (ghaib bagi manusia di dunia kini), iaitu di akhirat. Dengan mempengunakan istilah wang dengan dayanya, dapat pula kita berkata, pahala membeli SS nohaniah di alam ghaib. Mungkin ada yang menasa kebenatan untuk mempenbandingkan pahala dengan wang, namun bagi pemikinan ilmiah (yang membebaskan dininya dani emosi) penbandingan itu tidak ada salahnya. Bagi mereka yang kebenatan itu dapatlah memandang perbandingan tensebut sebagai kiasan saja. Dengan penbandingan itulah dengan tenang dapat kita menentukan kedudukan kebudayaan dan mendudukkannya kepada kepenluan agama. 247

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Penlukah kebudayaan untuk kehidupan dunia? Segi material din kita yang hidup di alam dunia yang material memenlukan kebudayaan yang berfungsi memuaskan kepenluan-keperluan matenial. Yang salahnya ialah bahawa manusia hanya menumpukan pemikinan dan usahanya untuk kepenluan matedal sahaja, sehingga meneka lupa atau mencuaikan keperluan spinitual. Segi kedua din kitayang hakikatnyabensifat rohani. Maka dapatlah kita perhatikan dalam dunia banat betapa onang benhasil sekali menumpuk kekayaan material, tapi senentak dengan itu mereka amat miskin dengan nilai spiritual. Benda membenikan SS kepada jasmani, kekurangan nilai spiritual mengancam SS rohaniahnya. Penyakit nohaniah yang berjangkit dalam kehidupan yang kaya material dan miskin spinitual itu dapat kita amati di dunia banat. Kalau kita menyebut dunia banat adalah yang dimaksud kebudayaan atau kehidupan banat, yang tidak hanya kita jumpai di negeninegeni barat saja tapi juga di bandar-bandan negeni timun. Benmacam nagam jenayah: benci dan dendam, dengki dan khizat, fitnah dan khianat amanah, bohong dan tipuan, zalim dan kejam; pemuasan nafsu-nafsu nendah, zina dan kekhianatan numahtangga, main judi yang tidak pernah membenikan manfaat, penyeksaan dm1 dengan mempengunakan dadah sebagai ganti kenikmatan sekejap; pembenontakan angkatan muda terhadap angkatan tua, penlawanan anak terhadap onang tuanya; mengejan tujuan-tujuan matenial dan kekuasaan dengan mengonbankan monal; mengenepikan agama kerana Ia membatasi manusia dalam memuaskan hawa nafsunya; pengaduhan dan pepenangan, dan lainlain, kita penhatikan wujud dengan subun dalam dunia banat itu. Kebudayaan banat adalah laksana bangunan mewah yang agung, tetapi tanpa kenangka yang menupangnya dani dalam. Ia laksana bungkusan yang amat cantik, tetapi penuh dengan kekosongan. Ketidakselarasan antara kulit dan isi, antana jasmani dan nohani, antara matenial dan spinitual, menimbulkan benmacam-macam penyakit individu dan masyanakat yang tumbuh dengan amat subun di dunia barat kini. Kemiskinan nohani mi secana bertahap menuju keruntuhan. Oswald Spengler telah meramalkan kenuntuhan negana-negana Magnibi dalam bukunya Der Untergang des Abenlandes (1918). Banyak ahli fikin dewasa mi 248

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

amat pesimis dengan nasib kebudayaan banat. Untuk SS bagi manusia yang seutuhnya, yakni bagi jasmani dan nohaninya, ternyata kebudayaan sahaja tidak cukup. Agama diperlukan pula untuk SS rohani, yang jadi penupang SS jasmani. Keperluan agama bagi kehidupan dunia memang tidak langsung disedari, kenana yang benkuasa dalam kehidupan di alam material ml ialah kepenluan kebudayaan. Hanya dalam jangka masa yang panjang banu tumbuh kesedaran pada manusia, bahawa agama tidak mungkin diketepikannya dalam kehidupan dunia, selama mereka memenlukan SS nohani, di samping SS jasmani. Kepenluan kepada agama yang tenasa secara langsung dan tidak dapat ditawan-tawan ialah ketika manusia sedan bahawa perjalanan hidupnya bengenak meninggalkan dunia, menyongsong akhinat melalui pintu genbang maut. Akhirat adalah alam ghaib bagi manusia yang hidup di dunia kini. Jangankan akhinat yang bermula setelah kiamat, keadaan alam banzakh pun tidak tencapai oleh pengetahuan manusia. Tentang mi telah kita perbincang dalam Fasal 3. Kaedah sains dengan penyelidikan dan eksperimen tidak mungkin memasuki alam kuburan. Tidak seonang pun manusia yang sudah mati kembali hidup untuk mencenitakan pengalamannya. Ya, kita dengan cenita ada orang mati yang kembali hidup. Akan tetapi onang itu sesungguhnya tidak mengalami mati yang sebenannya, melainkan seolah-olah mati atau mati semu. Kajian ilmiah telah membuktikan, apabila manusia telah sampai kepada mati biologi, membusuknya sel-sel otak yang menjalar ke selunuh badan, hidup tidak mungkin kernbali kepada badan. Ini adalah hukum alam atau Sunnah Allah yang tidak mungkin diatasi manusia. Cenita-cenita tentang alam banzakh dan akhinat yang benasal dan pengetahuan manusia tidaklah lain bensifat tafsiran atau khayalan. Pengetahuan yang benan tentang penkara itu hanyalah alam ghaib itu. Dan tidak banyak danipada pengetahuan itu yang ditununkan kepada manusia. Dani pengetahuan yang sedikit yang kita tenirna rnelalui wahyu dan Hadith dapat dipastikan bahawa akhinat itu berbeza sarna sekali danipada dunia. 249

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Allah berfirman: Aku nienyediakan untuk hamba-hamba Ku yang salih, apa yang beluin kelihatan oleh inata dan didengar oleh telinga dan juga tidak timbul dalarn hati inanusia untuk ,nenghayatinya.
(Terjemahan Hadith, riwayat Imam aI-Iiukhari, 59:8)

Yang sudah dilihat dan didengar oleh manusia ialah dunia, tetapi apa-apa yang ada di akhirat (apakah difannah atau di Nar) belum pernah dilihat atau didengarnya. Penbezaan asasi antana akhirat dan dunia membawa kepada penbezaan asasi pula tentang kepenluan manusia di dalam kedua alam itu. Hakikat manusia adalah nob. Rob inilah yang melanjutkan eksistensinya di akhirat melalui alam barzakh. Jarak masa manusia di dunia terhad, tetapi di akhinat masa itu tidak ada jaraknya. mi menunjukkan bahawa di sinilah manusia menjalankan hidup yang baqa. Akhinat adalahkehidupan yang hakiki, di mana hakikat manusia (noh) akan hidup untuk selama-Iamanya. Kalau di dunia SS jasmaniah dipenlukan untuk mempertahankan hidup, maka di akhinat SS rohaniahlah yang diperlukan dalam melanjutkan kehidupan yang hakiki. Kalau di dunia diperlukan kebudayaan untuk mewujudkan SS, maka untuk SS di akhinat kebudayaan itu tidak berfungsi sama sekali. Semasa di dunia tuan boleh mempunyai saudara dan teman yang banyak dan kedudukan sosial yang tinggi, namun tenagatenaga sosial itu tidak akan mungkin membantu tuan di akhinat nanti. Kekayaan dan harta bertompok-tompok yang mungkin tuan miliki kini tidak tenpakai di akhirat. Kekuasaan politik yang tuan punyai sebagai perdana menteni atau diktator sekalipun tidak dapat dipanjangkan sampai di akhinat. Betapa pun tingginya sains dan teknologi tuan sekanang, kedua-duanya terhenti di pintu kuburan. Kesenian yang membeni kenikmatan kepada orang hidup, tidak berenti apa-apa bagi orang mati. Tafsinan yang dineka falsafah dan nilai-nilai yang disusunnya hanyalah tenuntuk bagi manusia di dunia mi. Wang yang jadi pusat genak kebudayaan moden tidak laku di akhirat. Jelaslah untuk SS di akhinat kebudayaan dan wang 250

AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

tidak benguna. Kesemuanya ditinggalkan di dunia, tidak akan di bawa ke akhirat. Maka setiap saat manusia menyedani maut yang tengah di arah oleb kehidupannya, timbullah pertanyaan dalam hatinya: bagaimenibina SS aku di akhirat nanti? Terhadap pertanyaan mi agama telah menyediakanjawapannya. Apa jawapan itu? Kita temukan banyak jawapan, kerana di kalangan umat manusia tendapat bukan hanya satu agama. Jawapan manakah yang benan? Jawapan yang benar dibenikan oleh agama yang benan. Manakah agama yang benar? Bukankah tiap agama mendakwa bahawa dia saja yang benar? Dalam memilih jawapan yang benar dan agama yang benar, kita perlu lebih dahulu memahami betul-betul. Apa agama itu sesungguhnya. Marilah kita lanjutkan perbincangan tentang: Apakah agama?

251

XII
AGAMA: HAKtKAT AGAMA
Apakah Agama? Apabila kita bentanya kepada salah seorang di kalangan umat Islam: Apa agama tuan?, adalah jawapan yang kita peroleh: Agamaku Islam. Kalau kita tenuskan dengan pertanyaan: Apakah dia Islam?, maka jawapan yang biasa kita peroleh: Islam itu agama. Dan apakah dia agama? Tenhadap pentanyaan ml kita temukan benmacam jawapan yang berbeza-beza. Kalau dianalisa pengertian atau definisi yang dibenikan kepada agama itu, kita dapat mengambil kesimpulan: pengentian agama itu kabun dan berbeza. Definisi-definisi yang dibedkan tentang agama umumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secana ilmiah. Nonma-nonma logik mengajankan kepada kita bahawa penyusunan definisi tentang suatu penkana ialah dengan jalan menghimpun semua ciri hakiki pada perkana itu. Syarat mi tidak dipenuhi oleh kebanyakan taknif agama yang dapat didengar di kalangan masyarakat. Ada taknif yang hanya mengenai sebahagian ciri agama Islam, sedangkan kebanyakan definisi tidak mengenai ciri-ciri hakiki dalam agama. Ada rumusan definisi yang sempit dan ada pula yang amat luas. Dalarn pembahasan beberapa bab yang lalu telah dipenbincangkan hubungan kebudayaan dengarn manusia dan dengan pembinaan SS duniawi. Dikemukakan juga suatu teod bidang-bidang kebudayaan, yang terdini dan bidang sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknik, seni dan falsafah. Kebanyakan teoni

252

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

antropologi memasukkan agama sebagai salah satu bidang kebudayaan. Anggapan umum di kalangan masyarakat Islam menolak teoni itu. Onang menasa lapangan agama benbeza daripada lapangan kebudayaan. Unsun-unsun agama tidak masuk kebudayaan. Kenapa agama tidak masuk kebudayaan dan di mana batas antana agama dan kebudayaan? Pertanyaan mi biasanya tidak mempenoleh jawapan yang terang atau memuaskan. Kata agama bukanlah istilah yang benasal dan Islam. Ia dipinjam dan bahasa Sansekerta untuk menunjuk sistem kepencayaan dalam Hinduisme/Budhisme. Agaknya kekaburan dan kekacauan pengentian agama timbul kerana mempengunakan istilah yang terpakai dalam sistem kepercayaan lain untuk ajanan Islam, yang antara keduanya mempunyai penbezaan yang dalam. Dalam mengkaji hubungan manusia dan agama, penlulah disusun pengertian yang terang dan definisi yang bertanggungjawab secana ilmiah tentang agama. Untuk itu eloklah kita bertolak dani asal kata agama. Sepenti telah disebut kata agama benasal dan bahasa Hindu. Ada bermacam teori tentang sejanah kata in Salah satu daripadanya menerangkan, akar kata agama berasal dan gam, mendapat awalan a dan akhinan a, menjadi a-gam-a. Akan kata itu ada pula yang mendapat awalan i dengan akhiran yang sarna (menjadi 1gam-a) dan ada pula yang mendapat awalam u dengan akhinan yang sama (menjadi u-gam-a). Bahasa Sanskerta masuk numpun bahasa Indo-Jenman. Dalam bahasa Belanda dan Inggenis, anggota-anggota numpun itu, kita temukan kata-kata ga, gaan (Bid) dan go (Ingr) yang pengentiannya sama dengan gam, iaitu pengi. Setelah mendapat awalan dan akhinan a pengertiannya benubah menjadi jalan. Ada penyelidik yang masih menemukan ketiga kata yang awalannya berbeza-beza itu (agama, igarna, ugama) dalam bahasa Bali. Agama ialah peratunan, tatacana, upacana hubungan manusia dengan naja, igama dalam hubungannya dengan dewa-dewa dan agama dalam hubungannya dengan rnanusia. Anehnya ketiga kata itu tenseban pemakaiannya dalam tiga bahasa dewasa mi: agama dalam bahasa Indonesia, igarna dalarn bahasa Jawa dan ugama

253

MANUSIA DAN ISLAM JILID Ill

dalam bahawa Melayu (Malaysia), kesemuanya dengan pengentian sam a. Pegertian jalan ditemukan sebagai ciri-cini hakiki dalam banyak agama Taoistne dan Syinto bermakna jalan. Budhis,ne menyebut undang-undang pokoknya jalan. Jesus menyuruh pengikutnya menurut jalannya. Syariat tariqat dan sirah dalam ajaran Islam juga benmakna jalan. Agama Hindu/Budha menyebarkan kata agama itu di Nusantara, diambil alih oleh Bahasa Melayu di Kepulauan Indonesia, dilanjutkan oleh bahasa Indonesia sekarang. Dalam perjalanan sejanah Nusantana suatu ketika Islam telah masuk ke Nusantara sementana Hinduisme/Budhisme benansun pengi. Untuk menunjuk sistem kepencayaan yang banu itu, masyarakat Nusantara yang benbahasa Melayu, telah menggunakan kata agama juga (di samping igama dan agama), yang asalnya adalah pinjaman dani bahasa Sanskenta. Agaknya ketika itu mulai timbul kekabunan dan kekacauan pengertian, kerana mempengunakan lambang yang tenpakai di dalam Hinduisme/Budhisme dalam Islam, yang benbeza sekali sistem kepercayaannya. Sepenti kita ketahui banyak penbuatan yang diarnalkan dalam Hinduisme/Budhisme dahulu diteruskan setelah penduduk Nusantana masuk Islam. Amalan-amalan itu dibenikan kulit Islam, sedangkan isinya masih tetap kepercayaan sebelum Islam. Inilah yang diistilahkan oleh kaum ulama dengan bidah dalam peribadatan. Kata dosa dan pahala, syunga dan nenaka, juga kata sembahyang dan puasa diwanisi oleh umat Islam dani agama sebelum Islam. Pengertian kata-kata sesungguhnya tidaklah cukup sesuai dengan pengertian-pengentian dalam sistem kepercayaan Islam yang hendak dilambangkannya. Ambil rnisalnya kata sembahyang yang hendak melambangkan pengertian yang dikandung oleh solat. Yang (Hiyang) adalah dewa ash Nusantara. Sembahyang adalah menyembah Yang. Di samping itu solat bukanlah hanya menyembah Allah, tetapi berhubungan rohaniah dan Dia, benserah din, rnernuaskan dahaga nohaniah, mengingat dan benmohon kepada-Nya. Religion dan al-Din Kedatangan Islarn disusul oleh kebudayaan barat dengan Nasnaninya, rnemasuki Nusantana. Kebudayaan mi membawa kata

254

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

religion (Ingr.) dan religie (BId.) untuk menamakan Nasnani. Kata relige diajarkan di sekolah-sekolah umum, menjadi penbendahana-

an kata kaum intelektual. Kata itu ditenjemahkan dengan agama. Yang telah jadi penbendahanaan kata Melayu Nusantara. Penterjemahan ml menambah kekabunan dan kekacauan. Sistem ajanan Nasnani yang benbeza dengan sistem ajanan Islam dibenikan penyebutan yang sama. Ajaran Islam sendini menyebut Islam itu sebagai din:

Terjenzahan: Pada han mi .4ku sempurnakan untuk kamu agania katnu dan Aku cukupkan kepadamu nikmatKu dan Aku redai Islam itu menjadi agama untuk kamu.
(At-Maidah, 5:3)

Din daham bahasa Semit benenti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata itu mengandung erti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Din memang membawa penatunan-penatunan yang menupakan hukum yang hanus dipatuhi, menguasai din seseonang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ajanan-ajanan din itu, membawa kewajipan-kewajipan yang kalau tidak dijalankan menjadi hutang. Kewajipan dan kepatuhan membawa faham pembalasan, menjalankannya mendapat balasan balk, mengingkaninya mempenoleh balasan bunuk. Kata millat ada hubungannya dengan Ibnahim a-s.

Terjemahan: Tidak ada orang yang membenci mullat Nabi Ibrahim se/am dad orang yang membodohkan dirinya.
(A1-Baqarah, 2:130)

255

MANUSIA DAN ISLAM JILID III


$ --ft ft,___ __.,

~L
Terjemahan: Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya dan (demikian juga) Nabi Yaqub (benwasiat kepada anak-anaknya) katanya: Wahai anakanakku!Sesungguhnya Allah te/ah memi/ih din (Islam) mi menjadiikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu da/am keadaan Islam.
(A/-Baqarah, 2:132)

~-$

ft

~5

-5

~, 3t~

w.- ~

a. ~

;-~

Tenjeniahan: Dan mereka (kaum Yahudi dan Nasnani) benkata: Jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau peme/uk agama Nasnani, nescaya kamu akan dapat pertunjuk. Katakanlah ( Wahai Muhammad: Kami onang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu) bahkan kami mengikut millat Nabi Thnahim yang tetap di atas dasan Tauhid, dan bukanlah ia dan orang-onang musynik.
(Al-Baqarah, 2:135)

Terjemahan: Dan tidak ada yang /ebih baik dinnya danpada orang yang menyerahkan dininya kepada Allah (dengan ikhlas). sedang ia berusaha mengenjakan kebajikan, dan ia pu/a mengikut mi/lat Nabi Ibnahim yang /unus (yang tetap di atas dasan Tauhid).
(Al-Nisa, 4:125)

256

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

~pabila didalami pengentian ayat-ayat tensebut beberapa kesimpulan dapat ditanik: I, Din itu anutan muslimun. Muslimun ialah orang-orang Islam. Islam disebut din oheh al-Quran dalam sunah ahMaidah, ayat3. Jangan menganut millat Yahudi dan Nasnani, melainkan millat Ibrahim, kenana millat Ibnahim itu hunus dan Ibnahim bukan musynik. (Yahudi dan Nasnani musynik). Onang yang menyenah selalunya kepada Allah, benbuat baik dan mengikuti milhat Ibnahim yang lunus adalah din yang tenbaik. Dengan demikian isi din yang tenbaik itu iahah: i. Menyerah din seluruhnya kepada Allah. ii. Ihsan. iii. Mi//ah Ibrahim. Penyempurnaan din itu dinyatakan dengan tununnya wahyu yang tenakhin kepada Nabi Muhammad, sepenti telah disebut di atas (Sunah ah-Maidah, ayat 3). Di samping Islam banyak din lain, tetapi din yang benan bagi Allah hanyalah Isharn. ~L~I 4Jt~
31

2.

3.

Tenjemahan: ... Sesungguhnya din (yang benan) di sisi Allah ialah Is/am . -.
(All Imran, 3:19)

4.

Millah adalah sebahagian danipada din. Pengentian din lebih luas danipada millah. Oleh kenana itu kedua istllah

mi tidak

mungkin ditenjemahkan dengan satu kata sahaja daham bahasa kita. Tenjemahan selaina mi yang mengertikan din dengan agama dan millah juga dengan agama,

257

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

perlu ditinjau kembali. lbadat berasal dan kata abada (mengabdi, benbakti, memperhamba dini). Abdi dalam bahasa Melayu sama dengan hamba, sahaya, budak. Mengabdi ialah mempenhamba dm1, benlaku dan benbuat dan bensikap sebagai sahaya. Sahaya itu melakukan apa saja yang disunuh oheh tuannya, meninggalkan sama sekali penbuatan yang dilanangnya, bensikap honmat, khidmat dan menendahkan dm1 tenhadap tuannya itu. Ibadat iahah pengabdian. Ibadat inilah yang dimaksudkan Allah ketika menciptakan (jin dan) manusia.

~-~

~iI-

Tenjemahan: Dan tidak Aku ciptakanjin dan manusia melainkan supaya meneka mempenhamba din kepada Aku.
(Al-Zarlyat, 51:56)

Ada hubungan kesejajanan antana pengentian pengabdian makhluk tenhadap Khaliqnya dan manusia tenhadap tuan majikannya. Penbezaannya tenletak dalam hujah dan tujuan pengabdian. Adalah wajan dan lojik Pencipta menuntut pengabdian tanpa syanat dani ciptaan-Nya. Sebaliknya adalah tidak wajar dan tidak hojik, kalau seorang manusia menuntut pengabdian tanpa syanat dan manusia sezamannya. Tujuan Allah menuntut pengabdian dan manusia adalah untuk kepentingan manusia semata-mata. Sedangkan tujuan manusia mempenhamba manusia ialah untuk kepentingan si tuan semata-mata. Setelah Allah menciptakan manusia, ditununkan-Nyalah syaniat (atunan, sunuhan dan lanangan) dalam kehidupan hamba-Nya. Dalam kehidupannya manusia mehakukan benbagai hubungan: dengan Allah, dengan dini-Nya, dengan manusia lain, dengan alam. 1-lubungan-hubungan itu dapat dibahagi dalam dua pola: hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia di bidang ekonomi, ilmu dan teknik, membawanya benhubungan dengan alam. Seluruh ketentuan Allah dalam kedua poha hubungan itu, yang

258

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

wajib ditaati oleh manusia, adalah ibadat. Ini adalah ibadat dalam pengertian luasnya atau pengentian amnya. Setiap genak, setiap laku-penbuatan, setiap tindakan yang dikenjakan manusia kenana (mentaati ketentuan-ketentuan) Allah adalah ibadat. Dalam pengertian inilah al-Qunan, sunah al-Zaniyat, ayat 56 hanus dimaknakan. Dalam pengertian terbatas atau pengentian sempit ibadat itu khusus ditujukan untuk pola hubungan pentama, yang dapat dlistilahkan dengan ibadat khassah atau ibadat khusus. Ibadat mi meliputi laku penbuatan yang dikerjakan dengan merendahkan dini, memuliakan dan mengagungkan yang dihadapi setinggi-tingginya dan semulia-mulianya. Laku penbuatan itu semata-mata menyatakan tunduk kepada kekuasaan Allah, dilakukan dengan kesedanan jiwa, ikhlas untuk kebaikan dini dan lainnya, dan harap akan kenedaan Allah. Maksud ibadat khassah (sebagai lawan ibadat umum) ialah Rukun Islam. Sebagai Rukun Islam ia menupakan penkaitan atau pennyataan daripada (Rukun) Iman. Jadi danipada ibadat dalam pengentian sempit itu ialah hubungan dengan Allah. Sedangkan dalam pengentian luasnya, Selain hubungan dengan Allah juga hubungan dengan manusia (muamalat). Di kalangan masyarakat kita apabila diucapkan kata ibadat, timbul tanggapan sembahyang, zakat, puasa, haji, zikin. Menjalankan Rukun Islam itu dipandang sebagai menjalankan agama. Maka agama disamakan isi pengentiannya dengan ibadat khassah. lbadat luas meliputi din. Din itu pun ditenjemahkan dalam masyarakat kita dengan agama. Di samping itu, kata agama juga dipakai untuk mentenjemahkan religion. Baik kita bahas pula sejenak pengentian religion dalam usaha kita membatasi pengentian yang tenang tentang agama. Asal kata religion mungkin sekali benasal dad kata Latin ne/egene atau religane. Maksud relegere: benhati-hati dan pengentian asasnya: benpegang kepada nonma-norma atau atunan-atunan yang ketat. Pengertian asas mi sesuai dengan anggapan orang Rom tentang re/igion, tenutama dengan neligion dalam mana onang hanus benhati-hati tenhadap Yang Qudus, yang bersifat suci tetapi se-

259

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

kalian juga tabu atau muharam. Religare benenti mengikat. Pengentian asasnya: ikatan manusia dengan suatu tenaga. Maksud tenaga ialah tenaga ghaib, yang ghaib itu adalah qudus. Yang qudus itu adalah hakikat. Pengentian asas tensebut banyak mengenai kompleks, yang disebut onang neligion. Religion adalan kecendenungan, nohani manusia semula jadi, yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang tenakhin, dan hakikat dani sernuanya itu. Religion mencani nilai dan makna dalam sesuatu yang benbeza sama sekali dan segala sesuatu yang dikenal. Oleh kenana itu dikatakan, bahawa religion itu benhubungan dengan Yang Qudus. Yang Qudus itu belum tentu Tuhan atau Dewa-Dewa. Kalau memang demikian halnya, banyak sekahi kepencayaan yang biasanya disebut neligion, tidak benhak dinarnakan dernikian. Misalnya religion-religion pnimitif dan Budhisme dalam bentuk awalnya, yang menganggap Yang Qudus itu bukan Tuhan atau Dewa-Dewa. Dalam tiap religion betapa pun bentuk dan sifatnya, selalu ada penghayatan yang benhubungan dengan Yang Qudus. Manusia mengakui adanya dan bengantung mutlak pada yang qudus, yang dihayati sebagai tenaga di atas manusia dan di luan kawalannya. Untuk mendapatkan pentolongan danipada-Nya, manusia dengan cana bensama-sama menjahankan ajanan, upacara dan tindakan dalam usahanya itu. Cita-cita untuk hanmoni antana yang qudus dan manusia rnenupakan titik pusat dad neligion atau agama, kemudian melaksanakan nilai-nilai etika yang tinggi oleh penganut agama itu. Jadi agama atau ne/igion adalah hubungan antana manusia dengan sesuatu, yang sesuatu itu adalah qudus, sifat yang benbeza danipada manusia yang menganut religion, yang sesuatu itu mungkin tenaga atau gejaha yang tidak mempunyal bentuk penibadi, tidak benwujud sebagai individu, mungkin ia berupa benda, tetapi mungkin pula benbentuk penibadi, manusia yang didewakan, dewadewa atau Tuhan. Apa dan siapa sesuatu itu bergantung pada tujuan kepercayaan dalam religion masing-masing. Dengan demikian pengentian neligion luas sekali. Apabila tujuan kepencayaan itu berupa dewa-dewa atau Tuhan, benhadapanlah kita dengan bentuk

260

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

neligion yang khusus, yang diistilahkan dalam bahasa Belanda: Godsdienst, Godsdienst (God - Tuhan, dienst pengabdian, ke-

baktian) ialah pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian kepada Allah adalah penbuatan suci, menyatakan din pada: I. 2. Upacara, pemujaan atau penyembahan dan permohonan (doa). Sikap hidup keagamaan: Siapa dan bagaimana yang qudus itu, apa dan bagaimana upacara, penyembahan, penmohonan dan sikap hidup itu, diajankan oleh ajanan religion, sikap keagarnaan membentuk pandangan terhadap dunia. Dapat disimpulkan, dalam perkana yang disebut neligion itu mempunyai paling kunang tiga cmi: a. Pencaya kepada yang qudus, kekuasaan ghaib ke atas manusia, kepada siapa manusia bengantung mutlak. b, Hubungan dengan yang qudus dengan upacana, penyembahan dan penmohonan. c. Ajaran yang mengajankan kepercayaan dan hubungan itu. Biasanya kepencayaan, hubungan dan ajanan itu membentuk cmi keempat. d. Sikap hidup atau pandangan dunia. Dan pembahasan pengentian agama, din, millah, ibadat (luas dan khassah), neligion, godsdienst, sejurnlah kesimpulan dapat ditank: I. 2. Agama mengandung pengertian yang kabun. Din dan ibadat lebih luas pengentiannya danipada millah; ibadat meliputi dua pola hubungan: hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia; isi ibadat khassah: hubungan manusia dengan Allah yang dipeninci oleh Rukun Islam, lapangan din adalah seluas lapangan ibadat. Erti religion ialah hubungan manusia dengan Allah. 261

3.

MANIJSIA DAN ISLAM JILID III

4.

Dunia akademik, kaum intelektual dan kecendenungan umum dalam masyanakat, mentenjemahkan ne/igion dengan agama.

Apabila kita tenima tenjemahan re/igion atau re/iji itu dengan agama, benenti agama itu sama isi pengentiannya dengan religion. Dengan mi kita telah membenikan isi tententu bagi pengentian agama, iaitu sesuai dengan cini-cini religion. Dengan demikian cini-cini agama ialah pencaya kepada yang qudus; hubungan dengan yang qudus dengan upacana, penyembahan, penmohonan ajanan tentang kepencayaan hubungan itu; sikap hidup menghadapi dunia. Manakala cini-cini itu kita sonotkan kepada ajaran Islam, bentemulah kita dengan istilah-istilah benikut:
-

2.

3. 4.

Pencaya kepada yang qudus iman kepada Allah dan Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan yang qudus dengan upacana, penyembahan ibadat dalam pengentian khusus atau Rukun Islam. Ajanan tentang kepencayaan dan hubungan itu alQunan dan Sunnah-Hadith. Sikap hidup menghadapi dunia taqwa.

Sebagai istilah selanjutnya, baiklah agama kita samakan pengentiannya dengan religion, selanjutnya dengan ibadat khassah. Maksud dalam penbincangan selanjutnya ialah ibadat khassah, sesuai dengan tanggapan masyanakat tentang kata ibadat. Sekanang mampulah kita menumuskan suatu definisi agama, yang akan kita jadikan pegangan dalam penbmncangan selanjutnya. Agama ialah kepencayaan kepada yang qudus, menyatakan din pada hubungan dengan Dia dalam bentuk upacara, penyembahan dan penmohonan, membentuk sikap hidup, bendasankan ajanan tententu. Setiap agama mengandung cini-cini atau hakikat mi. Di samping itu setiap agama benbeza tentang kepencayaannya, hubungannya dengan yang dipencayainya, ajanan dan sikap hidupnya. Bendasankan definisi agarna urnum itu dapatlah sekanang kita

262

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

menumuskan definisi agama Islam khususnya, iaitu: kepencayaan kepada Allah, menyatakan din dalam penibadatan, yang rnembentuk taqwa, bendasankan al-Qunan dan Sunnah Hadith. Agama di dunia mi bukan hanya satu. Dahulu dan sekanang, diberbagai benua kita dapati agama-agama, yang satu benbeza danipada yang lain. Masing-masing agama itu mendakwakan dinnya sahajalah yang benan, agama-agama lain tidak benar. Sikap begini adalah lojik. Apabila ada onang yang sangsi tenhadap agamanya, hal itu benmakna ia sedang bengenak meninggalkan agama itu. Selama ia pencaya akan agama yang dianutinya, selama itu pula ia pencaya, bahawa agama-agama lain itu tidak benan. Sebab kebenanan itu hanyalah satu. Apabila ada dua keputusan yang benlawanan tentang perkana yang sama, undang-undang lojik mengajankan, hanya salah satu danipada kedua itu yang benan. Ada agama yang mempencayai Tuhan itu Esa, ada pula mempencayai lebih dan Esa. Tidak mungkin kedua-dua agama mi benan adanya. Hanya salah satulah yang benan. Untuk memahami undang-undang pententangan yang diajankan oleh lojik itu, kita ambil misal yang sedenhana. Ada dua pembenitaan tentang din tuan. Yang pentama mengatakan: Tuan ada di pejabat. Yang kedua menyatakan: Tuan tidak ada di pejabat (tetapi di numah). Mungkinkah kedua putusan yang benlainan tentang penkana yang sama itu benan. Tidak mungkin, bukan? Kalau tuan ada di pejabat, tidak rnungkin tuan ada pula di rurnah, dan sebaliknya. Di antana puluhan, bahkan natusan agama (kalau yang kecilkecil juga dihitung) yang bentebanan di penmukaan burni kini, yang satu benbeza dengan yang lain, yang satu benlawanan dalam kepencayaan, hubungan dengan yang qudus, ajanan dan sikap hidup, dengan yang lain, undang-undang lojik menentukan hanya satu dani jumlah itu yang benar. Akan tetapi di samping itu tidak dapat dinafikan ungkapan yang mengatakan bahawa tia~agama adalah baik. Setiap agama mengandung ajanan sunuhan dan lanangan; yang disunuh itu balk, yang dilanang: tidak baik atau bunuk. Imbangan penbuatan balk: pahala; balasan penbuatan jahat: dosa; pahala membawa kepada syunga kelak, sedangkan dosa mencelakakan

263

MANU5IA DAN ISLAM JILID III

manusia ke dalam nenaka. Untuk keselamatan dan kesenangan manusia, setiap agama menyunuh penganutnya untuk benbuat (amalan) baik. Mungkinkah setiap agama menyuruh kepada kebaikan, melanang dani keburukan, sedangkan apa yang balk dan apa yang bunuk itu benbeza antana satu agama dengan agama yang lain? Ya, mungkin sahaja. Inilah yang tenjadi, inilah yang menupakan kenyataan dani dahulu sampai sekanang. Apa yang dikatakan baik dan buruk itu adalah nilai. Nilai itu bukan fakta. Yang melakukan penilaian adalah kalbu. Oleh kenana penghayatan manusia benbeza-beza, kayu ukunan yang dipakai untuk menimbang baik bunuk itu tidak sama, sudah banang tentu menjadi penbezaan nilai tentang penkana yang sama. Apa yang baik bagi (penasaan) seseonang, mungkin bunuk bagi onang lain, dan sebaliknya. Apa yang baik bagi kalbu yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa, mungkin saja bunuk bagi kalbu yang kepencayaan Ketuhanan Yang Maha Tiga. Kesimpulannya memang setiap agama menyunuh kepada kebaikan, melanang danipada kebunukan, tetapi agama benbeza dalam penilaiannya tentang yang baik dan yang buruk. Dalam penbahasan di atas dapatlah kita membetulkan ungkapan yang sening kita dengan tentang agama, bahawa setiap agama itu sama-sama benan. Yang benan ialah setiap agama samasama baik, tetapi tidak sama-sama benar. Hanya satu sahaja agama yang benan. Yang manakah? Tentu pertanyaan itu tidak mungkin diajukan kepada agama-agama itu sendiri. Telah di katakan, masing-masing mendakwakan dininya sahajalah yang benan. Oleh kenana yang beragama itu manusia, dan penbezaan manusia dan makhluk lain tenletak pada akalnya, sepatutnyalah pertanyaan itu diajukan kepada akal manusia. Jawapan akal tenhadap penkanapenkana yang nyata dipandu oleh undang-undang lojik. Maka dalam menjawab yang manakah agama yang benan?, kita pakai lojik sebagai pendasaranjawapan. Cmi ketiga agama ialah ajanan, yang mengajankan tentang siapa, bagaimana dan benapa jumlah yang qudus itu, sistern hubungan dengan Dia dan sikap hidup atau pandangan dunia. Ajanan yang benan adalah ajanan yang diturunkan sendini oleh yang qudus itu. Ajanan yang dibentuk oleh akal (pemikinan, penghayatan, 264

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

pengalaman dan cita-cita) adalah bensifat falsafah. Sebelum mi telah dibahas bahawa falsafah itu arnatlah tenhadnya, yang hanya membenikan tafsiran, tetapi tidak membenikan kebenanan yang pasti. Ajanan agama mengajankan tentang penkana-perkana yang ghaib, tenutama ghaib hakiki. Falsafah tidak mampu membenikan pengetahuan yang pasti tentang penkana ghaib itu. Dengan derniklan dapat dmsimpulkan, ajaran yang benan adalah ajanan yang ditununkan oleh yang qudus itu sendini, sedangkan ajaran yang dibentuk oleh akal mengandung kesangsian, paling tinggi yang tencapal ialah kebenanan yang tenhad. Ajanan yang benasal dan yang qudus itulah yang diistilahkan dengan wahyu atau naqal yang mutlak, sebagai lawan akal yang tenhad. Himpunan ajanan agama itu disebut Kitab Suci. Semua agama, selain agama pnimitif, mempunyai kitab sucinya. Dalam citna (imej) manusia yang qudus itu bensifat Maha Tinggi, benkedudukan di tempat yang Maha Tinggi pula. Tempat yang Maha Tinggi itu disebut langit. Adalah wahyu-wahyu yang membentuk Kitab Suci, yang benasal dani yang qudus itu, ditununkan dan langit, yakni dan atas ke bawah. Maka agama yang dibentuk oleh Kitab Suci tensebut kita istilahkan dengan agarna langit, yang dalam kepustakaan banat dilstilahkan dengan revel religion. Falsafah rnenupakan salah satu danipada bidang kebudayaan. Dengan demikian Kitab Suci yang dibentuk oleh falsafah itu adalah menupakan ciptaan kebudayaan. Maka agama yang dibentuknya kita istilahkan di sini dengan agama budaya, yang dalam kepustakaan barat disebut natural ne/igion. Jelas sekali penbezaan antana kedua-dua agama, yang pentama diturunkan dan Iangit, yang kedua tumbuh di bumi di kalangan manusia. Kita memang mudah mengatakan ada Kitab Suci yang dibentuk oleh naqal dan ada pula yang dibentuk oleh akal. Akan tetapi pemimpmn-pemirnpmn serta penganut-penganut agama budaya tidak akan pennah mengakui, bahawa Kitab Suci rnereka itu benasal dani akal. Meneka juga pencaya seperti penganut agama langit, bahawa Kitab Sucinyajuga benasal dani Yang Qudus. Bagairnana memastikan, apakah suatu Kitab Suci rnenupakan himpunan wahyu ataukah hasil dani falsafah? Wahyu yang berasal

265

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dani yang qudus yang bensifaf mutlak tentu mutlak pula. Ajananajanannya mengandung kebenaran mutlak, mengatasi tempat dan waktu, ia benar dahulu, benan Sekarang d-an benan di masa yang akan datang. Ia benan bagi semua tempat. Agama itu adalah untuk manusia. Oleh kenana itu kebenanan ajanannya dapat diakui oleh akal manusia, dan ajanan itu sesuai dengan kemanusiaan. Pengalaman dan pensekitanan hidup manusia benbeza-beza, membawa kepada penbezaan pemikinan, penghayatan dan cita-citanya, selanjutnya perbezaan cana hidup atau kebudayaannya. Akan tetapi dalam penbezaan dan penubahan kebudayaan itu ada cini-cini hakiki yang sama, iaitu cana hidup itu menupakan jawapan tenhadap naluni keselamatan dan keSenangan. Inilah cini-cini hakiki manusia, yang membentuk erti kemanuSiaan. Manusia sebagai individu lahin dan mati, sebagai genenasi ia timbul dan lenyap, untuk digantikan oleh genenasi benikutnya. Akan tetapi kemanusiaan itu tetap sejak dan dahulu, hinggalah masa kini dan setenusnya masa yang akan datang. Kalau kemanusiaan itu benganti atau Ienyap, maka manusia menjadi bukan manusia. Ajanan agama langit ditujukan bukan kepada manusia sebagai individu atau genenasi, yang benubah dan benbeza-beza, tetapi kepada manusia sebagai umat, yang mengandung sifat-sifat semula jadi kemanusiaan. Ajanan itu ditujukan kepada sifat-sifat semula jadi atau hakikat kemanusiaan itu, menuntunnya, mengawalnya dan menganahkan kepada pembinaan keselamatan dan kesenangan bagi manusia sendini sebagai individu dan sebagai ahli masyanakat. Kebenanan yang tenhad atau nisbi benubah dani tempat ke tempat, dani waktu ke waktu. Sesuatu yang benar bagi suatu tempat, mungkin tidak benar bagi tempat lain. Sesuatu yang dahulu dipandang benar, sekanang dapat sahaja dinafikan. Kebenanan terhad mi benasal dad akal, tetapi kebenaran mutlak benkekalan, dahulu, kini dan yang akan datang, ia benan bagi semua tempat. Inilah kebenanan naqal. Maka Kitab Suci agama langit, kerana mengandung kebenanan mutlak tidak akan berubah-ubah, tidak penlu benubah dan tidak mungkin benubah. Kenana, kebenanan mutlak itu mengatasi tempat dan waktu. Akan tetapi Kitab Suci agama hudaya terpaksa

266

AGAMA: HAKtKAT AGAMA

diubah-ubah, untuk menyesuaikannya dengan anggapan kebenaran suatu tempat dan Suatu masa, atau dengan fakta kenyataan baru. Konsep utama yang diajankan oleh Kitab Suci ialah tentang yang qudus itu, siapa Dia, benapa jumlahnya, bagaimana sifatsifat-Nya. Apabila kita kaji sejarah agama dalam penjalanan sejanah umat manusia, tennyata konsep itu tumbuh dan benkembang, penubahan benlangsung dani Satu peningkat kepada peningkat benikutnya, menuju kepada kesempurnaan. Mula-mula yang dipencayai sebagai yang qudus itu adalah tenaga sakti, yang diistilahkan dalam antropologi dengan mana. Mana itu dihasnati, kerana ia dapat membantu manusia. Akan tetapi ia juga ditakuti, kerana ia dapat membenikan kerosakan. Atas daSar kepencayaan kepada mana itu lahinlah pnaktik sihir, yang dikerjakan dukun, bomoh atau pawang. Mana adalah zat yang pasif. Apabila zat itu dipencayai sebagai mempunyai kemauan, kepercayaan kepada mana meningkat menjadi kepercayaan kepada jiwa. Benubahlah kepencayaan kepada dinimisme, istilah antnopologi tenhadap sistem kepencayaan kepada mana, menjadi animisme. Politeisme dan Monoteisme Di antana banyak dan benmacam jiwa itu tertonjol jiwa-jiwa tententu, kenana kekuasaannya menyelamatkan atau mencelakakan. Agan mereka jangan menosak dan supaya meneka membantu manusia, dipensembahkan konban, dipuji dan dipuja, dibesanbesarkan ... diperdewalah meneka. Maka meneka itu dipencayailah sebagai dewa-dewa. Meningkatlah kepercayaan animisme kepada politeisme. Politeisme dilanjutkan oleh pnoses pemilihan kepada suatu dewa dan jumlah dewa yang banyak itu. Inilah yang disebut Senba pilihan dewa. Sebenarnya politiesme adalah perhitungan dengan kekuasaankekuasaan yang dijumpai manusia dalam kehidupan. Kalau kekuasaan itu disimpulkan tenjadilah senba dua, iaitu dua kekuasaan yang berhadap-hadapan tajam antara yang satu dengan yang lain, seperti Dewa Onmuz dan Ahniman dalam agama Zaratustna, atau panteisme, penibadi Tuhan lebun dalam alarn; atau kekuasaan ten-

267

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pusat pada Tuhan, atau ateisme (kekuasaan tenpusat pada manusia). Dalam banyak politeiSme tenjadi pnoseS pilihan, sehingga akhinnya yang dipuja itu satu atau sejumlah kecil dewa sahaja. Dalam politeisme Hindu, Mesin punba dan Anab Jahiliyah pilihan itu jatuh kepada tiga dewa. Di antana sekian banyak dewa dalam agama Hindu, akhinnya tenpilih Bnahma (Dewa yang mencipta), WiSynu (Dewa yang memelihara apa yang dicipta oleh Bnahma) dan Syiwa (Dewa yang menosak apa yang didptakan oleh Bnahma dan yang dipelihana oleh Wisynu). Dalam agama Mesin punba tentonjol Dewa Osinis dengan isteninya Isis dan anaknya Honus. Dalam agama Anab Jahiliyah tentonjol al-Lata, al- Uzza, dan Manata. Proses konsep ketuhanan dalam agama Hindu tidak berhenti pada tiga Dewa. Dalam pemikinan atau penghayatan selanjutnya, ketiga-tiga itu dipandang sebagai penjelmaan dani Yang Satu, tiga muka dan Yang Satu atau Tiga Yang Satu, Tnimunti. Dalam konsep ketuhanan Nasnani juga kita jumpa konsep Tiga Yang Satu atau Satu Yang tendiri dani Tiga Oknum, yang diistilahkan dengan Tniniti. Tuhan itu ialah Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Jesus Knistus dan Tuhan Roh Qudus. Politeisme melalui pnoses pilihan dewa itu manuju kepada monoteisme. Dani Tiga Yang Satu akhinnya pnoses kepencayaan itu menjadi Yang Satu atau Yang Tunggal. Siapa Dia yang qudus itu, benapa jumlahnya? Konsep mi tumbuh dan benkembang dalarn penjalanan sejanah agama. Pengalarnan, pemikinan dan penghayatan mentafsinkannya benubah dan benbeza dad tempat ke tempat dan masa ke masa. Falsafah tentang yang qudus benevolusi kepada monoteisrne. Rupanya inilah konsep yang sempunna. Akan tetapi akal tennyata tidak mampu mencapai monotiesme itu, la hanya benhasil rnendekatinya. Ada tiga bentuk rnonotiesme agama budaya: 1. 2. Monoteisme pnaktistidak mengingkani dewa-dewa lain, tapi hanya satu Tuhan sahaja yahg dianah dan dipuja. Monotiesme spekulatiftenbentuk kerana benrnacarn garnbanan dewa lebun rnenjadi satu garnbanan, yang akhinnya dianggap sebagai satu-satunya Dewa. Watak penibadi268

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

3.

nya kunang jelas, kenana penbezaannya daripada panteisme kurang tajam. Monotiesme teonitisdalam teoni Tuhan itu esa, tetapi dalam pnaktik dipencayai lebih danipada satu Tuhan.

Monoteisme munni atau monoteiSme mutlak sebagai yang paling abstnak (kenana itu tidak mungkin dibuatkan patungnya), yang paling tinggi (puncak daya akal memahammnya) adalah konsep yang sempurna yang tidak mungkin dihasilkan oleh akal. Konsep itu hanya dmajankan oleh naqal, ditununkan sebagal wahyu oleh Tuhan Yang Maha Esa sendini. Konsep inilah yang jadi konsep ketuhanan agama langit. Bagaimanakah sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa itu? Kalau sifat-sifat Dewa atau Tuhan dalam politeisme dipencayai sebagai sifat-sifat manusia juga, tetapi ditambah dengan keistimewaan akan keluanbiasaan, adalah sifat-sifat Tuhan dalam monoteisme munni benbeza sama sekali. Dalam politeisrne dipencayai Tuhan itu benisteni atau benanak, mencintai, membenci dan mendendam, makan dan minum, bentempat diam dan benpengian, suka dan duka, benpenang dan damai, meminta konban dan benkonban dan sebagainya. Akan tetapi sifat Tuhan dalam kepencayaan agarna langit tidaklah tenhad semacam itu. Sifat Tuhan itu mutlak, demiklan mutlaknya sehingga tidak mungkin dipenbandingkan dengan sifat manusia. Sifat Tuhan itu hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada selainNya. Sifatnya itu satu-satunya, unik, tidak ada duanya. Itulah yang disebut dengan sifat yang Esa. Oleh- kenana sempumanya sifat itu diungkapkanlah Ia dengan yang maha Esa. Tuhan itu adalah Esa dalam jumlah, Esa dalam sifat (tidak ada selain danipada Tuhan yang rnemiliki sifatitu) dan Esa dalam penbuatan (tidak ada yang menyamai penbuatan Tuhan). Sistem hubungan dalam agarna budaya dinumuskan oleh pemimpin agama itu bendasankan cita-cita, pengalaman, pernikiran dan penghayatannya. Agama langit mernpencayai bahawa Allah itu adalah Maha Ghaib. Oleh kenana itu manusia tidak mungkin dapat mengetahui bagairnana cana benhubungan dengan yang ghaib itu. Sistem hubungan itu diistilah dengan pengabdian. Bagaimana 269

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

mengabdi kepada Tuhan yang tidak dapat disentuh oleh pancaindena; hanya Tuhan sendinilah yang mengetahuinya, kenana itu Dialah yang mewahyukan sistem hubungan dengan Dia. Ajaran agama budaya tumbuh dan benkembang secana evolusi. Kita telah mengikuti bagaimana evolusi konsep ketuhanan. Demikian pula dengan ajanan-ajanan lain. Bila agama itu lahin, tidak ada yang dapat memastikan, kenana pertumbuhannya menupakan pnoseS, iaitu dani tidak ada menjadi ada. Dalam pnoses pertumbuhan tidak ada kelahinan. Demikianlah agama budaya tidak dapat ditentukan bila lahirnya, kenana ia tumbuh selani dengan pertumbuhan maSyanakat penganutnya, dan berkembang selani dengan penkembangan maSyanakat. Tetapi agama langit dapat ditentukan bila lahinnya. Dengan penurunan wahyu yang jadi ajanan agama itu, agama itu lahin dm dunia. Wahyu itu tentu tidak mungkin disampaikan kepada rnasyanakat, yang tendini dan kumpulan besan manusia. Kenana itu wahyu disampaikan oleh Tuhan melalui seseonang yang diangkat-Nya menjadi Utusan-Nya. Ajanan agama budaya kenana hasil cita-cita pengalarnan, pemikinan dan penghayatan masyanakat, mengalami penubahan dalam perjalanan sejarahnya. Sedangkan ajanan agama langit tidak mungkin mengalami penubahan. Wahyu itu adalah pengetahuan Tuhan Yang Maha Tahu dan Yang Maha Benar. Dia tahu apa-apa yang sudah tenjadi, yang sedang dan yang akan tenjadi, yang nyata dan yang ghaib. Kenana Dia tahu apa yang terjadi ketika menununkan wahyu-Nya, sudah banang tentulah wahyu itu tidak akan bencanggah dengan kejadian masa akan datang. Oleh kenana wahyu mengandung kebenanan mutlak, maka ia tetap benan di mana pun dan bila pun juga, hingga memenlukan perubahan dalam penjalanan sejanah agarna. Kebudayaan ialah cana benfikin dan cana menasa masyanakat. Agama budaya menupakan bahagian kebudayaan, kenana itu cana benfikir dan cana menasa kebudayaan itu adalah juga cana benfikir dan cana menasa agamanya. Penubahan kebudayaan tenjadi kenana cana benfikir dan cana menasa masyanakatnya benubah. Akhinnya agama pun mengalami perubahan. Agama langit ditununkan pada masyanakat yang telah memiliki kebudayaan. Cana benfikin dan cana menasa agama langit

270

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

tidak berkait ketat dan tidak takluk kepada cana benfikin dan cana menasa masyanakat. Justeru agama mengendalikan kebudayaan dengan menganahkan cana benfikir dan cara merasa masyanakat kepada cana berfikmn dan cara menasa agama. Oleh kenana agama budaya dibentuk oleh falsafah, maka pninsip-pninsip ajanannya hanya benlaku bagi masyanakat yang menganut falsafah itu. Ajanan-ajanannya tentang alam ghaib tidak tenmakan oleh akal daripada mereka yang berada di luan pandangan falsafah tensebut. Ajaran-ajanannya tentang alam nyata hanyalah hasil pemikinan semata-mata tanpa dmuji oleh fakta. Oleh itu dalam penkembangan Sains satu demi satu ajaran itu dibuktikan kekelinuannya. Pninsip-pninsip ajanan agama langit, kenana mengandung kebenaran mutlak, benlaku bagi setiap individu dan masyanakat. Mengarah kepada kebenanan adalah genak ash fikinan manusia. Oleh kenana ajanan-ajanan agama langit tentang alam ghaib mengandung kebenaran, maka akal cenderung untuk memahaminya. Ajanan-ajanannya tentang alam nyata, yang mengandung sunnah Allah, satu demi satu diakul kebenanannya oleh sains dalam penkembangannya. Telah dihunaikan di atas, bahawa tujuan kajian sains sebenannya adalah untuk menemukan undang-undang alam atau sunnah Allah. Oleh kenana itu ketika sains menemukan hakikat suatu penistiwa, benmakna ia menyingkapkan kebenaran yang dikandung oleh ajaran agama langit tentang penkara-perkara yang
nyata.

Demikianlah falsafah agama dengan pemikinan lojiknya menumuSkan cini-cini apa-apa yang semestinya dikandung oleh agarna langit dan agama budaya. Dani hunaian di atas cini-cini agama budaya dan agama langit dapat dinumuskan seperti benikut: I. Kelahiran agama langit tertentu waktunya. Dengan ditununkan wahyu oleh Allah melalui utusan-Nya, yang diangkat-Nya ketika penununan wahyu itu, lahinlah agama langit. Agama budaya tidak dapat dipastikan bila Iahinnya, yakni dani tidak ada menjadi ada. Agama mi mengalami pnoses pertumbuhan, yang tenikat dalam pnoses pentumbuhan kebudayaan masyanakatnya.

271

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

2.

Agama langit disampaikan oleh utusan Allah. Akhlak yang jujur dan luhun sepanjang hayat utusan itu menjamin kebenanan pembenitaannya, bahawa apa jua yang disampaikannya itu adalah wahyu yang ditenimanya dan Allah. Keganjilan-keganjihan yang menyimpang dani hukum alam, yang diistilahkan mujizat, dipenhihatkan oleh utusan itu untuk menambah pembuktian, bahawa dia itu memang utusan Allah. Kebenanan yang tenuji danipada wahyu yang dibenitakannya dan ajaran yang disampaikannya menjadi saksi bahawa ia benan-benan utusan Allah. Agama budaya tidak mengenal utusan tensebut. Yang mengajankan agama itu adalah filsuf atau onang yang dapat disamakan dengan filsuf dalam masyanakatnya, atau pemimpin nohaniah yang menumuskan penghayatan atau kesedanan agama yang hidup dalam masyanakatnya, atau pencipta agama itu sendini. Agama langit memihiki Kitab Suci, yang jadi hirnpunan wahyu yang ditununkan oleh Allah. Oleh kenana tidak ada bahasa yang mampu menterjemahkan bahasa lain dengan sempurna, bahasa Kitab Suci itu mesti bentahan, iaitu sesual dengan bahasa, dalam mana wahyu itu diturunkan. Yang lebih penting lagi, wahyu-wahyu di dalam Kitab Suci itu tidak boleh diubah atau benubah dan aslinya. Andai kata ada penubahan, penubahan itu mestilah datang dani Allah sendini melalui wahyu-Nyajuga. Agama budaya pnimitif tidak memiliki Kitab Suci. Agama budaya dani masyarakat yang telah benpenadaban mungkin sekali memiliki Kitab Suci. Kitab itu benubah dengan penubahan falsafah agama atau penubahan kesedanan agama yang tenjadi dalam masyanakatnya. Selain penubahan isi Kitab Suci, mungkin pula tenjadi penambahan jumlah Kitab Suci dalam penjalanan sejanah agama yang panjang. Sistem berfikin dan merasa agama langit tidak benkait ketat dengan kebudayaan masyanakat yang menenima agama itu. Agarna menuntun kepada kebudayaan, supaya

3.

4.

272

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

menganahkan kepada atau menyelanaskan sistem berfikin dan menasanya dengan agarna. Dengan demikian agama menuntut dan mengawal kehidupan dan aktiviti kebudayaan, semenjak agama itu ditenima oleh masyanakat. Penyehanasan kebudayaan kepada agama benlangsung dalam pnoses yang panjang. Apabila kebudayaan itu sudah selanas dengan agama, satu-satu waktu penyelanasan itu penlu diulang kembali, ketika kebudayaan itu mengalami perubahan. Agama senba tetap, tetapi kebudayaan dalam penjalanan sejanah selalu mengalami penubahan. Kenana itu pnoses penyelanasan itu tidak henti-hentinya. Sistem berfikin dan menasa agama budaya benkait dengan kebudayaannya, kenana agama menupakan bidang kebudayaan. Oleh kenana kebudayaan dan agama menupakan satu kesatuan tidak tirnbuh rnasalah penyehanasan kebudayaan kepada agama. Yang mungkin tenjadi kebahikannya, ketika kebudayaan rnengalami penubahan, tenjadi ketidaksenasian antana kebudayaan itu dengan agamanya. Ketika itu agama penlu melakukan penyelanasan dengan kebudayaan, yang benakibat kepada penubahan agama pula, rnengikut penubahan kebudayaan. Agama adalah sistem hubungan manusia dengan Allah. Sistem hubungan itu daham agama langit ditentukan sendini oleh Allah melalui wahyu-Nya. Selarna Allah itu dipencayai sebagai Khaliq dan manusia rnakhluk-Nya, sistem hubungan tidak akan mungkin benubah, betapa pun manusia itu mengahami kernajuan, sekalipun kebudayaannya benkembang dahsyat, digenakkan oheh sains dan teknologinya yang luan biasa. Kebudayaan sebagai pennyataan hubungan manusia dan manusia serta manusia dan alam, dapat benubah terus menenus, tetapi agarna sebagai pernyataan hubungan manusia dengan Allah adahah benkekalan. Sistem hubungan manusia dan Tuhan daham agama budaya bukan benasah dan naqal, tetapi dad akal, yang berfikin bendasankan kepencayaan (yang benisi anggapan) dan pengetahuan senta pengalaman manusia. Penkem-

273

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

bangan kebudayaan mengubah kepencayaan, pengetahuan dan pengalaman itu, sehingga dipenhukan penubahan agama, supaya Ia tetap selanas dengan kebudayaan yang benubah itu. Penkembangan kebudayaan dan masyarakat yang menganut agama langit tidak mengubah agama (kerana tidak ada kuasa manusia mengubah ketentuan Allah), melainkan hanya mengubah tafsinan dan pandangan serta ulasan tentang agama itu dan mungkin juga mengubah beberapa pelaksanaan agama. 5. Konsep ketuhanan agama langit bukan disuSun oleh akal, melainkan ditununkan dengan naqal. Daya akal tidak mungkin menyusun konsep ketuhanan yang sempunna, kemampuannya hanya setakat menenima dan mempencayai konsep itu. Konsep yang sempurna itu ialah monoteisme munni, sedangkan daya akal paling tinggi hanya mampu menyusun monoteisme tenhad. Konsep ketuhanan agama budaya disusun oleh akal, bendasankan cita-cita, pengalaman, pemikinan dan penghayatan. Penambahan pengalaman. penubahan cita-cita, penkembangan pemikinan dan penghayatan membawa penubahan kepada daya akal, dan berubah pulalah konsep ketuhanan yang disusunnya. Oleh kerana itu tanggapan tentang yang qudus atau Tuhan dalam sejarah umat manusia berkembang dengan perkembangan akalnya, mulai dani dmnamisme sampai kepada monoteisme terhad. Ajanan agama langit adalah mutlak, kenana benasaSkan ilmu Allah yang Maha Tahu. Oleh itu kebenanannya tidak tenikat oleh tempat dan waktu. Ia benan pada masa dahulu, benan pada masa kini dan benan pada masa datang. Hanya sahaja mungkin akah manusia belum cukup benkembang untuk menangkap kebenaran itu, atau sains manusia belum cukup kemajuannya untuk mengakui kebenanan itu. Akal bentugas mentafsinkan ajanan itu untuk memuaskan hati manusia. Pentafsinan itu akan benubah dani semasa ke semasa, sesuai dengan penkembangan tenaga akal. Sains bertugas untuk menggali kebenanan

274

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

yang tenkandung oleh ajanan itu. Ajaran agama budaya adalah tenhad, kenana benasaskan pengetahuan manuSia yang daif. Oleh itu kebenarannya tenikat pada masa dan masyanakat yang menganutnya. Kebenanannya hanyalah setakat cita-cita, pengalaman, pemikinan dan penghayatan kebudayaan yang mehahinkannya. Dengan penkembangan akal dan sains timbul ketidakpuaSan tenhadap ajanan itu. 7. Pninsip-pninsip agama langit bensifat mutlak, kenana itu benhaku bagi umat manusia secana univensal. Pelaksanaan pninsip-pninsip itu dilakukan oleh akal, kenana itu cananya tenhad, sesuai dengan masa dan masyanakat yang menganutnya. Pninsip-pninsip agama budaya kerana tertuju kepada masa dan masyarakat tententu bensifat terhad atau nisbi. Oleh kerana itu agama itu tidak sesuai untuk masa dan masyanakat lain. Untuk menyesuaikannya dengan masa dan masyanakat lain itu, pninsip-prinsip itu penlu diubah. Sedangkan pninSip-pninsip agama langit tidak memenlukan penubahan itu, sehingga ia dapat benkekalan. Nilai-nilaiyang diajankan oleh agama langit sesuai dengan kemanusiaan. Nilai-nilai etika mernbina kesehamatan hakiki dan nilai-nilai estetikanya membina kesenangan yang hakiki. Yang menentukan sistern nilai ialah Allah sendini. Allah yang Maha Tahu menyelanaskan ukunan nilai itu dengan hakikat kemanusiaan. Nilai baik yang diwajibkan Allah adahah untuk mernbina dan mengawah keselamatan manusia di dunia dan di akhinat. Nilai bunuk yang diharamkan-Nya adalah rnencegah kecelakaan dan pendenitaan atau mempentahankan keselamatan yang sudah wujud. Allah yang rnencipta naluni SS pada dini manusia dan Dia puhalah yang menentukan nilai-nilai untuk mewujudkan SS itu. Nilai-nilai yang diajankan oheh agama budaya mungkin sesuai dengan cita-cita, anggapan, pengalaman, pemikinan dan penghayatan masyanakat yang menganutnya secara tenhad. Nilai-nilai itu mungkin sesuai bagi masya-

8.

275

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

nakat itu untuk sementana waktu, tetapi dengan penkembangan cita-cita, anggapan, pengalaman, pemikinan dan penghayatan itu ia menjadi tidak selaras. Maka dipenlukan penubahan nilai-nilai. Nilai-nilai agama langit diganiskan oleh naqal, nilainilai agama budaya disuSun oleh akal melalui falsafah. Yang pertama menentukan hak-hak dan kewajipankewajipan aSasi umat manusia, sedangkan yang kedua mengganiskan hak-hak dan kewajipan-kewajipan Suatu masyarakat pada suatu masa. 9. Penkara-penkana ghaib idafi yang diajankan oleh agama langit menunggu penkembangan sains untuk membuktikan kebenanannya. Sedangkan penkana-penkana ghaib hakiki yang diajankannya dapat ditenima oleh akal sihat. Penkana-penkana ghaib idafi yang diajankan oleh agama budaya Sening terbuktikan oleh penkembangan sains kekelinuannya, dan penkana-perkana ghaib hakiki yang dikandung oleh ajanannya tidak dapat atau sukar diterima oleh akal sihat. 10. Penkana-penkana alam nyata yang diajankan oleh agama langit satu demi satu dibuktikan kebenarannya oleh penkembangan sainS. Demikian pula pembenitaan penistiwapeniStiwa yang telah benlalu dibuktikan kebenanannya oleh ilmu sejanah dan namalan penistiwa-penistiwa yang akan datang dibuktikan kebenanannya oleh pengalaman manusia. Perkara-penkana alam nyata yang diajarkan oleh budaya sening dibuktikan kekelinuannya oleh penkembangan sains. Demikian pula pembenitaannya tentang penistiwa-penistiwa sejanah. Ramahan-namalannya tidak sesuai dengan pengalaman manusia. It. Melalui agarna langit Allah membenikan tuntutan, petunjuk dan peningatan kepada pembentukan insan kamil (manusia sempunna, manusia ideal). Sedangkan gambanan yang hendak dibentuk oleh agama budaya adalah anggapan kesempunnaan sepanjang cita-cita, pengalaman, pemikinan dan penghayatan masyanakat penganutnya,

276

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

yang belum tentu diakui oleh masyanakat lain yang benbeza cita-cita, pengalaman, pemikinan dan penghayatannya. Demikianlah semestinya cini-cini pokok penbezaan di antana agama langit dengan agama budaya sepanjang pemikinan lojik atau sepanjang pemikiran falsafah agama. Dengan kaca mata cini-cini mi kita kajilah agama-agama yang ada sekanang di dunia. Maka akan kita temukan umumnya agama-agarna itu (kecuali sedikit) tengolong kepada agama budaya. Ada tiga agama dapat dipisahkan dani agama budaya, yakni agama Yahudi, Nasnani dan Islam. Agama Yahudi, Nasranh dan Islam Agama Yahudi dan Nasnani tidak mengenai keselunuhan cmi itu. Misalnya Kitab Suci Yahudi: Taunat, dan Kitab Suci NaSnani: Injil (yang kedua-duanya disebut Bible), telah dibuktikan oleh ilmu sejanah, bahawa kedua-dua kitab itu telah mengalami penubahan. Penemuan ankeologi, yakni lembanan-lembanan suci di Lembah Qumnam yang tenkenal dengan sebutan The Dead Sea Senol/s menambah bukti penubahan itu. Sistem berfikin dan menasa agama Yahudi hanya tenuntuk bagi bangsa Yahudi, tidak bagi umat manusia. Demikian pula sistem nilai Yahudi tidak benlaku bagi yang bukan Yahudm. Konsep ketuhanan NaSrani bukanlah monoteisme murni, melamnkan monoteiSme tenhad. Tuhan itu memang satu, tetapi tendini dani tiga Oqnum yakni Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Qudus. Manusia sempurna yang dituju oleh kedua agama itu bensifat terhad. Ajanan kedua agama itu banyak tidak nasionalnya danipada nasional. Ajanan agarna Nasnani benlawanan dengan sains, kenana sains itu bensifat nasional. Putusanputusan konfenensi agama dalam agama Nasnani dikuatkuasakan sama dengan Kitab Suci. Hal mi bermakna putusan akal setingkat dengan naqal. Pemimpin agama dalam Katolik, yang tentunya dipandang sebagai teladan manusia sernpunna, tidak rnenyatakan kemanusiaan sepenuhnya, kenana ia tidak benkahwin. Perkana-penkana ghaib yang diajankan oleh Nasnani tidak memuaskan pemikinan yang sihat.

277

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Bagaimanakah dengan agama Islam? Marl kita sonotkan cmicmi agama langit kepada agama ml: Agama langit jelas dan dapat dipastikan lahinnya. Ia mulai ditununkan 17 Ramadan 10 tahun Gajah, bentepatan dengan 6 Ogos 610 M. selesai ditununkan 23 tahun sesudah itu. 2. Agama Islam dmsampaikan oheh utusan Allah, Rasulullah Muhammad s.a.w., cukup bukti-bukti yang membenankan beliau itu utusan Allah. 3. Agama Islam memiliki Kitab Suci, iaitu al-Qunan, Bahasa kitab itu benkekalan sampai Sekanang, yakni tetap dalam bahasa ash, bahasa yang dipakai untuk menununkan wahyu-wahyu Allah. Jumlah kata yang dikandung oleh ahQunan semenjak dipenmaklumkan oleh Rasulullah sampal sekanang adalah tetap, iamtu 74,439 penkataan. Sistem kawalan yang ketat dalam penyalinan atau pencetakan Kitab dan pewanmsan dan genenasi ke generasi menjamin kemunniannya, yakni bensih dad kesilapan, apa lagi penubahan. Sistem kawalan itu akan segena menemukan tiap kesilapan atau penubahan. Kalau penkana itu tenjadi Kitab itu dihukum palsu, kenana mtu dimusnahkan. Sampai Sekanang tidak ada dakwaan, bahawa telah tenjadi penubahan daham al-Qunan. Tidak ada knitikan dan ilrnu sejanah sampai sekarang, bahawa telah benlaku penambahan, pengurangan atau penubahan isi al-Qunan. 4. Agama Islam membawa bensamanya sistem berfikin dan menasa yang benbeza dengan cana berfikin dan menasa tiap masyanakat yang menenimanya dan menuntut serta menganahkan kebudayaan masyanakat itu takiuk kepada sistem yang dibawa agama tensebut. Agama Islam menuntun dan mengawal kehidupan dan aktiviti kebudayaan, semenjak agama itu ditenima oleh masyanakat. Penyehanasan kebudayaan kepada agama benhangsung tenusmenenus. Sekalipun pada suatu ketika penyelanasan itu wujud, namun pada ketika selanjutnya tenjadi lagi ketidakselarasan, kenana tenjadinya penubahan kebudayaan.

278

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

Tata hubungan manusia dengan Allah semenjak diganiskan oleh al-Qunan dan diteladankan oleh Rasulullah benkekalan, tidak benubah-ubah. Sistem hubungan itu adalah jiwa agama. Sistem hubungan manusia dan manusia, semenjak Islam ditununkan, selalu mengalami penubahan. Sistem hubungan mi adalah jiwa kebudayaan. Pninsip-pninsip kebudayaan benkekalan, kenana ditetapkan oheh agama, tetapi cana penlaksanaan pninsip itu benubah terus-menenus. Allahlah yang menununkan pninsippninsip kebudayaan; sebab itu ia sesuai dengan kemanuSiaan. Oleh kenana itu pula pninsip-pninsip itu tidak memenlukan penubahan dan tidak boleh benubah. 5. Konsep ketuhanan Islam ialah Tauhid, monoteisme munni, Tuhan itu Maha Esa. Esa dalam jumlah, ESa dalam sifat dan Esa dalam penbuatan. Di antana banyak agama yang wujud di dunia dewasa mi tennyata hanyalah Islam yang benkonsepkan monoteismsme munni. Agama Yahudi dan Nasnani juga menganut monoteisme tetapi sifatnya adalah tenhad. 6. Ajanan Islam adalah mutlak, kenana itu tidak akan benubah dan tidak boleh benubah. Pengalaman manusia dan penkembangan ilmu dalam 14 abad tenakhir in yakin semenjak ajanan Islam ditununkan, menemukan kebenanan demi kebenaran dan kandungan ajanan. Hak-hak asaSi manusia miSalnya yang diturunkan oleh pertubuhan dunia umat manusia kini (United Nations), ternyata semenjak awal telah dikandung oleh ajanan Islam. Penemuanpenemuan tertentu dalam antnopologi, dalam sains angkasa luan, sains-sainS fizik dan sains-sains kemasyanakatan tennyata menupakan penuhangan sahaja danipada penkanaperkana yang tendapat dalam al-Qunan dan Hadith. Apaapa yang dituntut oleh ekologi, miSalnya penyelamatan hingkungan alarn dan pencegahan pencemanan, tidak lain mengulang kembali apa-apa yang telah disuruh oleh ajaran Islam. 7. Kebenanan yang dikandung oleh ajanan Islam tidak tenikat oleh tempat dan waktu. Hanya sahaja manusia memenlu-

279

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

kan pengalaman yang lebih matang dan sainsnya memenlukan penkembangan yang lebih lanjut untuk berhasil menemukan kebenaran yang dikandung oleh ajanan itu. Banyak ayat al-Qunan, yang tidak difahamm oleh onangonang dahulu, sehingga menganggapnya hanya sebagai kiasan atau sesuatu yang mesti ditenima sahaja, dewasa ml banu tenbuka nahsianya, setelah pengalaman yang banyak dan kemajuan sains yang cukup. Dengan demikian clipenlukan penkembangan akal untuk dapat menemukan kebenanan demi kebenanan yang dinahsiakan oleh Islam dalam ajanannya. Kemanusiaan tenletak pada akal. Ajanan Islam adalah untuk meneka yang mempengunakan akal. Dengan dernikian Islam adalah untuk manusia dan sesuai dengan kemanusiaan. 8. Nilai-nilai, tenutama etika dan estetika, yang diganiskan oheh Islam dapat dibuktikan sesuai dengan kemanusiaan. Nilam yang dipandangnya baik bagi manusia, diwajibkannya. Nilai-nihai yang dipandangnya setengah balk, diSunatkannya. Yang dipandang balk pun tidak, buruk pun tidak dimubahkan atau dijaizkannya. Yang setengah buruk dimaknuhkannya; Yang bunuk diharamkannya. Nilai-nilai itu dapat diuji kebenanannya dengan nyata. Apabila penkana-penkana wajib dilaksanakan terbinalah kul/iyat a/-khamsah, yakni pembinaan salam bagi agama, jiwa, akah, keturunan dan hanta. Kalau Penkanapenkara hanam dijalankan rosaklah kulliyat al-khamsah. Kahau ia dijauhi, terpellharalah kul/iyat al-khamsah. Kalau penkana-penkana sunat dijalankan, kul/iyat a/khamsah dapat dibina, kalau yang maknuh dikenjakan, ia dapat nosak. Kalau penkara-penkana mubah dilaksanakan, tidak benbina, juga tidak nosak, jadi akibatnya neutraL Banyak penkana ghaib idafi yang diajankan oleh agama Islam adalah sSuai dengan penemuan-penemuan sains dalam penkembangannya. Penkara-penkana ghaib hakiki yang dikandung oleh ajanan Islam dapat ditenima, oleh akal yang sihat. Pentafsinan-pentafsinan yang lojik dipenlukan dalam penenimaan itu. 280

9.

AGAMA: HAKIKAT AGAMA

10. Perkara-perkara alam nyata yang diajarkan oleh Islam


yang dahulu hanya diterima tanpa kefahaman atau tanpa bukti, sudah mulai banyak dibuktikan kebenarannya oleh penemuan sains. II. Apabila tuntunan, petunjuk dan peringatan agama Islam dijalankan Iengkap akan terbentuklah insan Kamil, yang misal-misalnya diberitakan oleh sejarah. Demikian perbincangan kita tentang agama langit dan agama budaya. Lojik menyimpulkan dan kedua-duajenis agama itu, yang benar adalah agama langit. Dan penyorotan cini-ciri yang semestinya dikandung oleh agama langit terhadap agama Yahudi, Nasrani dan Islam, ternyata pada Islamlah kita temul cini-ciri agama langit yang Iengkap. Maka sampailah pilihan kita pada Islam sebagal agama yang tidak sahaja baik, tetapi juga benar. Telah dihuraikan di atas, bahawa semua agama adalah baik, tetapi hanya satu agama yang benar. Itulah Islam! Tidak semua nilal balk itu benar. Akan tetapi nilal baik pada Islam bertemu dengan nilal kebenaran. Nilai baik dan buruk memang bersifat subjektif, diputuskan oleh kalbu kerana tidak ada faktanya, memang tidaklah mungkin diuji benar salahnya. Yang balk bagi seseorang, mungkin buruk bagi orang lain. Siapa yang benar antara kedua orang itu tidak mungkin ditentukan, kerana tidak ada fakta sebagai alat pengukur. Sedangkan apakah sesuatu itu benar atau salah, dapat ditentukan. Sesuatu dikatakan benar, manakala pengetahuan tentang sesuatu itu sesual dengan realitinya. Sekalipun nilai balk dan buruk itu subjektif terhad, namun masih diletakkan ukuran kebenaran atas nilai-nilai itu. Nilai balk dan buruk yang hanya berlaku untuk suatu masa atau berlaku untuk individu atau masyarakat tertentu lebih rendah nilai kebenarannya daripada yang berlaku untuk tiap masa dan untuk tiap individu atau masyarakat. Jadi kita dapat mengatakan nilai baik dan buruk yang benar ialah yang bersifaf universal, tidak terikat oleh tempat dan waktu. Dipandang dan ukuran mi nilal balk dan setiap agama itu belum tentu benar. Nilai baik agama yang benar ialah nilai agama yang kebaikannya itu bersifat universal, dan nilai

281

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

universal itu adalah nilai yang sesuai dengan kemanusiaan. Oleh kerana itu selama manusia itu manusia, tidak pandang di mana dan bila Ia hidup, nilai itu berlaku padanya. Nah, nilai baik yang beginilah yang dikandung oleh agama Islam. Oleh sebab itulah dikatakan. nilal balk Islam itu bertemu dengan kebenaran. Untuk memberikan misal betapa nilai balk itu belum tentu benar, perkara-perkara berikut dapat memberikan kefahaman. Seseorang dan kumpulan perompak tertangkap. Polls mendesaknya untuk menerangkan siapa-siapa temannya dan di mana mereka bersembunyi. Akan tetapi ia tidak hendak memberi keterangan. Baikkah orang itu atau jahat? Teman-temannya akan menilainya baik tetapi masyarakat menilainya buruk. Dinilai baik, kerana ia tidak mahu mengkhianati kawan. Dinilai buruk, kerana dengan demikian kejahatan tidak mendapat hukuman dan tanpa tertangkapnya penjahat-penjahat itu masyarakat menghadapi ancaman. Seseorang mencuri rahsia negaranya dan menyerahkannya kepada negara asing. Orang ml dinilal salah oleh negaranya, tetapi dinilai baik oleh negara asing itu. Apabila negara A dan B betmusuhan, terjadilah pertikaian nilai tentang perkara yang sama. Perkara yang dinilai baik oleh A, tentu dinilal buruk oleh B, dan sebaliknya. Dengan demikian dapatlah dikatakan, sekalipun tiap agama itu baik, tetapi belum tentu nilai baiknya benar adanya. Pada lslamlah kita temukan, bahawa nilal baiknya adalah benar. Jadi agama Islam itu kerana bukan sahaja ajarannya benar, tetapi sifat balk ajarannya juga benar. Dan perbahasan falsafah agama sampailah kita kepada kesimpulan, bahawa Islam itu balk dan benar. Setelah memastikan bahawa agama Islam itu balk dan benar, kembali kita kepada pertanyaan yang timbul dalam perbahasan akhir Fasal 4: Bagaimana membina SS aku di akhirat nanti? Masalah yang terbengkalai mi kita selesaikan sekarang dengan merumuskan jawapan Islam. Tiap agama membentangkan jalan bagi penganutnya untuk membina SS-nya di akhirat. Agama memperingatkan ada dua jalan kehidupan, jalan baik dan jalan buruk. Yang pertama berhujung di akhirat pada syurga, sedangkan yang kedua pada neraka. Agama

282

AGAMA: HAKIKATAGAMA

menunjukkan mana jalan baik itu, menyuruh pengikutnya untuk menempuhnya dan melarangnya dan menempuh jalan buruk. Perbezaan agama langit dan agama-agama lain ialah, nilai baik dan bunuk menunut agama yang pertama adalah sungguh-sungguh benar, sedangkan nilai-nilai pada agama-agama lain hanyalah anggapan kebenaran sahaja. Telah dihuraikan ciri-ciri agama langit Islam ialah: I. lmannya: Tauhid 2. Sistem hubungannya: Ibadat 3. Sumber ajarannya: AI-Quran dan Hadith. 4. Sikap hidup atau pandangan dunianya: taqwa 5. Matlamatnya ialah keredaan Ilahi Yang akan membina SS di akhinat itu ialah keimanan Tauhid. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menggerakkan manusia memperhambakan din (ibadat) kepada-Nya. Kepercayaan kepada Allah menimbulkan kepercayaan kepada wahyu-wahyu yang diturunkan-Nya. Dan wahyu itu diketahul, bahawa Allah menciptakan manusia untuk memperhamba din kepada-Nya (Surah al-Zaniyat, ayat 56). Memperhambakan din itu ialah dengan berserah din sepenuhnya kepada-Nya, iaitu takluk kepada inadat-Nya dan mencani neda-Nya, taat kepada kemahuanNya dan mencani apa yang disukai-Nya. Allah menciptakan manusia dan dua unsun asal: jasad dan noh. Fungsi noh itu ialah akal. Dalam kejadiannya manusia meh~bawanaluni ingin keselamatan dan kesenangan. Kejadian manusia itu adalah iradat Allah. Di samping itu adalah pula iradat Allah agan manusia mewujudkan naluni asasnya itu. Untuk itu Allah menunjukkan jalan, yakni dengan mempenhamba din kepada-Nya. Mengabdi kepada-Nya ialah dengan mentaati sunuhan dan menghentikan larangan-Nya. Keseluruhan penintah Allah, balk penintah untuk mentaati atau penintah untuk menghentikan, membentuk syaniat. Syariat inilah jalan yang ditunjukkan Allah untuk mewujudkan salam bagi manusia. Salam menupakan akar kata Islam. Allah menununkan Islam dengan nisalah menjawab naluni asas manusia. Ajaran Islam yang terdini atas al-Qunan dan Fladith benfungsi

283

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

menerangkan dan menunjukkan syariat. Apabila syariat ditempuh tenbinalah sikap hidup taqwa. Hakikat taqwa ialah menjaga hubungan dengan Allah. Apabila tenjaga hubungan dengan Allah, maka menusia mentaati sunuhan-Nya dan menghentikan lananganNya (takluk kepada iradat-Nya) serta mencari reda-Nya dalam penjalanan hayatnya di dunia. Hakikat agama sepenti telah dihuraikan, adalah sesungguhnya sistem hubungan dengan Allah, hablum ,ninallah. Allah adalah penguasa han pembalasan.

Terjemahan: Yang menguasai haripembalasan


(,41-Fatihah, 1:4)

Dengan mengenal dan meyakini Allah, benibadat kepada-Nya, mengamalkan ajanan-Nya, bertaqwa kepada-Nya, dapatlah manusia mengharapkan pembalasan danipada-Nya di akhinat nanti dengan memasuki Jannah-Nya, yang disediakan-Nya bagi hambahamba-Nya yang taat benagama. Dengan demikian benjawaplah pertanyaan yang diajukan di atas. Bagaimana membina SS aku di akhinat nanti? Membina salam nanti di akhirat ialah dengan mengamalkan agama Islam kini di dunia.

284

XIII
ISLAM
Takrif Islam dan Muslim Kajian kita tentang Islam baiklah kita mulai dengan mengenal pengentian kata Islam itu sendiri. Kata Islam ialah kata jadian Arab. Asalnya dan kata jadian juga: as/ama. Akan katanya ialah Salima, bererti: sejahtera, tidak bercela, tidak bencacat. Dani kata itu terjadi kata masdan: salamat (dalam bahasa Malaysia/Indonesia menjadi selamat), setenusnyasa/m dan si/rn. Saim atau si/rn benenti: kedamaian, kesejahteraan, kepatuhan, penyerahan din pada Allah. Kata salam itu kita jumpai dalam ucapan assa/amu a/aikum (sejahtera/ah atas kamu). Orang Islam apabila bentemu antana sesamanya tidak mengucapkan se/arnat pagi atau selarnat ma/am, melainkan mendoakan salam atau kesejahtenaan onang yang dijumpainya itu. Kesejahtenaan orang yang dijumpainya itu. Sejahtena benerti: aman dan makmur, senang tenteram, terpelihana dan bencana, kesusahan, gangguan dan lain-lain. Dengan demikian kata itu mengandung pengertian keselarnatan dan kesenangan, yang jadi naluni asasi manusia. Orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim, bererti taat dan bensenah din kepada Allah. Di lihat dani segi mi Islam ialah taat dan bensenah dini kepada Allah secara menyeluruh. Dalam pengertian mi penamaan muslim bukan hanya teruntuk bagi onang Islam sahaja, tetapi juga bagi setiap makhluk yang taat dan bensenah din kepada Allah. Siapakah makhluk yang

285

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

demikian? Kembali kita kepada kajian peringkat-peningkat makhluk adalah meneka itu: I. Alam peringkat benda mati. Peringkat hayat, yang tendiri dani tumbuhan dan haiwan.

2.

Udana, air, api, logam, zat-zat kimia, bumi, matahari, bintang, sejuta jenis haiwan dan sepertiga juta jenis tumbuhan, kesemuanya itu adalah juga muslim. Mereka taat dan takluk kepada inadat Allah. Ketika Allah menciptakan kedua peningkat makhluk sekalian, Allah menentukan genak dan sifat masing-masing. Ketentuan Allah atas benda-benda itulah yang disebut sunnah Allah, yang telah kita singgung dalam huraian yang lewat. Oleh kerana mereka tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka gerak dan sifatnya senantiasa sesuai dengan apa juga yang telah digariskan Allah. Gerak membentuk penistiwa. Penistiwa benlangsung dalam hubungan sebab-akibat. Apabila hubungan sebabakibat itu berlaku pasti dan senba tetap, ia disebut hukum atau undang-undang. Menemukan undang-undang inilah yang jadi matlamat kajian sains fizik, di samping mengenal sifat bendabenda itu. Telah kita penkatakan hukum alam yang jadi tujuan kajian sains tidaklah lain danipada sunnah Allah. Semua benda alam peningkat pentama dan kedua itu tunduk dan patuh kepada undangundang Allah tentang alam. Oleh kenana itu meneka itu disebut muslim. Ketaatan alam kepada Allah inilah yang disebut dengan ungkapan alam sujud kepada Allah. Tingkat tertinggi alam nyata ialah manusia atas sosial-rohaniah. Manusia tendini atas dua unsur asal, jasad yang bersifat biologi dan roh bensifat spinitual. Jasad manusia pun adalah muslim sejati. Tidak sedikitpun ia menyimpang dani undang-undang biologi atau sunnatullah, sekalipun manusia yang memiliki jasad itu kafin adanya. Jadi onang kafin pun adalah muslim pada segi jasmani. Yang kafir itu adalah akalnya. Akal memiliki kemahuan bebas. Mungkin ia taat kepada sunnah Allah, mungkin pula ia ingkan. Apabila taat muslimlah dia, apabila tidak kafirlah dia. Inilah pengertian umum tentang muslim

286

I SLAM

dan kafir, yang dianut masyanakat Islam. Kesejahteraan muslim ,baik dalam pengentian khusus (yakni kedudukan muslim pada peningkat alam benda mati dan hayat dan jasad manusia), ataupun dalam pengentian umum (yakni kedudukan muslim pada akal manusia), bergantung seluruhnya atas ketaatannya pada sunnah Allah. Bayangkanlah apakah yang akan tenjadi kalau alam benda mati dan hayat tidak mematuhi undangundang Allah? Kalau misalnya genak bumi, matahani dan bintangbintang keluar dan orbitnya (ganis lingkaran genaknya) akan terjadilah penbenturan antara benda-benda angkasa itu, yang akan membawa kehancuran alam semesta. Apabila manusia tidak mematuhi undang-undang Allah, manusia tidak akan mungkin me~ wujudkan kesejahteraan atau salam dalam kehidupannya. Inilah yang telah benlaku dalam masyanakat orang-onang kafir dan onangonang munafik dani dahulu sampai sekarang. Mungkin kesejahtenaan matenial meneka capai, tetapi kesejahtenaan nohaniahnya tidak wujud. Mungkin kesejahtenaan duniawi secana tenhad dapat meneka tegakkan, tetapi pendenitaan dan seksaan di akhinat menunggu meneka. Onang-onang yang menamakan dininya Islam pun tidak pula mungkin mewujudkan salam dalam kehidupannya, kalau Ia tidak tunduk kepada hukum Allah. mi pulalah yang benlaku dalam masyanakat onang Islam dan dahulu sampai sekarang. Onang Islam yang tidak taat kepada Allah itu bukanlah muslim sejati. Penamaan muslim saja tidak menjamin kesejahtenaan, tapi amal yang mentaati sunnah Allah yang menjamin salam. Demikianlah pengentian Islam secana Lughwiyyah. Sebelum kita kaji pengertian istilahnya, eloklah kita telaah dahulu pengentian Islam dalam masyarakat kita. Pada awal Bab II, Pengentian Agama telah dibahas betapa masyarakat menyamakan Islam dengan agama. Kalau kita bentanya: Apa agama tuan, jawapan yang kita perolehi: Agama saya Islam. Kalau kita tanya: Apakah dia Islam, jawapan yang kita temukan ialah: Islam itu agama. Dalam Bab II itu juga telah kita selesaikan pengertian agama, yakni kepencayaan kepada yang qudus, menyatakan dini pada hubungan dengan Dia dalam bentuk pemujahn, penyembahan dan permohonan, membentuk sikap hidup, bendasankan ajanan ten-

287

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

tentu. Sari pengertian agama ialah sistem hubungan manusia dengan Tuhan. Sistem hubungan itu menurut ajanan agama Islam ialah ibadat khassah atau Rukun Islam. Matlamat utama agama ialah pembinaan SS di akhirat nanti dan kesejahtenaan nohaniah di dunia, dan memang tanggapan tentang Islam dalam masyanakat kita adalah demikian, menegakkan sembahyang, mengenjakan puasa, membayarkan zakat, naik haji ke Makkah, dan zikir, sabar dan tawakal kepada Allah. Itulah yang dipandang amal salih. Imbalan amal salih adalah pahala. Balasan pahala ialah syurga di akhinat nanti. Islam bukan Sekadar Agama Menyamakan Islam dengan agama (sahaja) membawa kepada pengentian yang sempit. Oleh itu timbul dakwaan di kalangan belia, bahawa Islam itu hanyalah untuk akhirat. Maka untuk memuaskan duniawinya, mereka menjauh dan Islam. Nanti kalau sudah tua barulah elok mengamalkan Islam, kenana manusia sudah mendekati pintu kubun. Demikian pula pengajian, syarahan atau khutbah Jumaat mengkaji Rukun Islam dan Iman sampai ke ganis-ganis kecilnya, sambil menghitung-hitung pahala dan dosa dan menutup penbincangan dengan syurga dan neraka. Perkara-penkana sosial, ekonomi, sains dan teknologi, politik dan seni, dinasa perlu dijauhi dalam mempenbincangkan Islam. Oleh kerana itu tidak dipenkatakan dalam kajian, syanahan dan khutbah dan tidak diajankan di sekolah-sekolah agama. Gejala-gejala yang dapat kita penhatikan dalam masyarakat kita itu adalah disebabkan memandang Islam sebagai agama. Akibatnya parah sekali pada masyarakat Islam: I. Dalam pengaulan antana bangsa umat Islam diketepikan. Pergaulan sosial moden, orang menganggap tiada tempat bagi orang Islam yang taat. Dalam pengaulan masyanakat kota orang Islam mengamalkan nilai-nilai Banat.
Hodonisme, iaitu kepuasan kenikmatan dan kepuasan

2.

rasa menupakan ukuran laku penbuatan baik.

288

ISM

3.
4.

Vita/isme, iaitu pencerminan kekuatan dalam hidup di-

jadikan ukuran balk.


Uti/itarisme dan pnagmatisme, yang memberi manfaat dan kegunaan dijadikan ukuran baik dalam laku penbuatan.

Nilai-nilai akhlak Islam tidak diamalkan di luar masjid atau di luar aktiviti-aktiviti agama, kerana itu pergaulan di rumahtangga, di pejabat, di kilang, di pasan, di tempat-tempat reakrasi, di restonan, di kelab, di syarikat, di organisasi, di panti, di institusi, di negara di antarabangsa dan lain-lain dalam masyanakat dirasakan tidak diatur oleh Islam. Dalam ekonomi umat Islam berada di peningkat bawah. Kebanyakan mereka masih bermata pencanian di lapangan pertanian. Rata-rata mereka itu miskin, kerana wang dipandang sebagai daki dunia dan kemewahan diuntukkan bagi orang kafin. Peringkat tengah ekonomi, apalagi peringkat tingginya dikuasai oleh orang bukan Islam, yang mengendalikan penghidupan orang Islam. Kalau ada orang Islam berjaya menduduki peringkat menengah dan tinggi itu, umumnya ia hanyut dalam anus sekulanisme. Asas kehidupan dunia ialah ekonomi dengan kegiatan-kegiatan atau intinya: mengadakan barang-barang, penyalunan banang-barang dan mempergunakan barang-barang. Adalah pandangan umum onangorang Islam, bahawa Islam tidak mengatur kehidupan dunia. OIeh kerana itu makin menjauhi dunia, makin dipandang salih. Sedangkan dunia itu adalah realiti yang dihadapi umat Islam sehari-hani. Moral politik yang umum benlaku monal Machiavel/isrne, yakni tujuan menghalalkan cana. Untuk mencapai tujuan balk, boleh ditempuh jalan-jalan yang tidak tenpuji, bahkan jalan kejahatan pun boleh. Hakikat politik dipandang dad ilmu budaya, adalah sesungguhnya membentuk kekuasaan dan mempengunakan kekuasaan itu untuk mengatun sosial ekonomi sebaik-baiknya menunut konsepsi pemegang kekuasaan. Hakikat mi tidak difahami oleh natanata umat Islam, sehingga meneka menyamakan pnaktik-pratik koton politik dengan hakikat politik. Oleh sebab itu anggapan umum yang dianut ialah Islam tidak menyukai politik, dan kalau onang Islam masuk ke dalam gelanggang politik, tuntutan dan pedoman kegiatannya tidak ditanyakannya kepada Islam (kenana di289

MANUSIA DAN I5LAM JILID III

anggap Islam tidak mengajankan penkara politik), tetapi kepada luar Islam. Maka monal Machiavellisme pun menjadi monalnya pula. Yang dirasakan sebagai suruhan ialah mempelajani dan mengamalkan ilmu-ilmu agama sahaja, sains fizik, sosial dan kemanusiaan dipandang sebagai pengetahuan yang tidak digalakkan untuk dikaji. mi adalah sains-sains dunia yang seeloknya diketepikan, kenana ia dipandang dapat menjauhkan orang dani agama. Sains-sains itu tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam kunikulum sekolah agama. Dahulu orang Islam hanya masuk sekolah agama, tetapi penkembangan kehidupan menimbulkan keperlan mempelajani sains-sains yang dipandang duniawi itu. Dan sekolah agama anak-anak Islam pindah ke sekolah umum. Sains-sains sosial dan kemanusiaan dikaji oleh onang bukan Islam. Onang Islam tidak mengkajinya, kerana sikap tersebut di atas. Maka sains-sains itu dalam teoni dan pandangannya dipengaruhi oleh falsafah ilmuwan bukan Islam yang mengkajinya. Sains-sains itu dipelajani anakanak Islam di sekolah umum. Pengaruh falsafah itu membawa anak-anak Islam itu menjauh dani Islam ketika sudah dewasa. Sekolah-sekolah umum di negana-negana Islam yang dijajah oleh kuasa-kuasa dewasa. Sekolah-sekolah umum di negara-negana Islam yang dijajah oleh kuasa-kuasa asing bukan Islam, atau di negara-negana banat sendini bensifat seku/arisrne. Sekulanisme ialah pandangan hidup duniawi. Penkana-perkana dunia dibenatkan, perkana-penkara akhinat diketepikan. Dengan demikian yang dipandang penting ialah soal kebudayaan, sedangkan soal agama boleh dibelakangi. Agama mestilah takluk kepada kebudayaan. Kehidupan dunia benkait dengan penkana-penkara kebendaan. Maka sekulanisme membawa onang kepada pandangan kebendaan, yang menganggap penkana-penkana kebendaan lebih penting danipada penkana-perkana nohaniah. Maka anak-anak Islam yang dididik oleh sekolah-sekolah barat menjadi sekulanis. Menjadi sekulanisnya lulusansekolah-sekolah umum dihubungkan onang dengan sains-sains yang diajankannya di sekolah itu. Maka makin kuatlah anggapan kebanyakan umat Islam bahawa sains-sains duniawi tidak masuk urusan Islam. Teknologi ialah ketukangan atau kerja benasaskan sains, fizik, matematik, kimia dan statistik. Oleh kenana sains-sains ml tidak 290

ISLAM

dipelajari oleh umat Islam, maka teknik yang meneka kuasai masih bensifat bensahaja. Dunia sudah mulai melangkah kepada kuasa teknik atom, sedangkan rata-nata umat Islam masih mempergunakan kuasa jasmaniah, enerji haiwan dan tenaga-tenaga alam bensahaja (arus, air, angin). Belum banyak yang menguasai kuasa letnik. Tanpa teknologi tingkat industri tidak mungkin dicapai. Oleh itu umat Islam rata-nata masih benada pada peningkat ekonomi pertanian. Betapa jauhnya umat Islam ketinggalan dalam lapangan sains dan teknologi, misal sederhana benikut dapat memberi gambaran. Orang bukan Islam sudah sampai ke bulan (bahkan bensiap-siap menjelajah planet-planet yang lebih jauh letaknya danipada bulan), sedangkan orang Islam masih saja bertengkar: dapatkah manusia menginjak bulan? Bukankah kafir hukumnya orang yang mempercayai, bahawa manusia dapat pengi ke bulan? Dan kita masih bergaduh untuk menentukan terbitnya anak bulan. Dalam lapangan kesenian umat Islam membeku. Oleh kenana kesenian itu tidak dikaji, maka ia tidak dimengerti. Seni tidak kena mengena dengan agama, kenana itu meneka menghanamkan kesenian, paling tidak digalakkan untuk menjauhinya, tetapi sebagai manusia meneka menghayati naluni seni, al-Qunan mereka baca dengan benlagu. Berlagu itu adalah berseni. Mereka kaji dan hayati keindahan bahasa al-Qunan, Keindahan bahasa adalah kesusasteraan, yang menupakan cabang kesenian. Masjid meneka bangun dengan seni bina. Ke masjid mereka pakai perhiasan. Penhiasan adalah ciptaan seni, memakainya dengan penasaan seni dan pada orang yang memandang timbul penghayatan keindahan, yakni rasa seni. Meneka berqasidah dan bengambus. Itupun kesenian. Sementara nieneka menghanamkan seni, meneka mengamalkannya tanpa sedan. Sekatan-sekatan yang ditemukan oleh belia Islam dalam penghayatan dan aktiviti kesenian menggenakkan meneka untuk lan mencari kebebasan. Tenpukaulah mereka oleh seni sekulanisme, di mana sekatan itu diharamkan. Oleh kenana mereka anggap Islam tidak mengurus penkara kesenian, sedangkan cendenung kepada kesenian menupakan sifat semula jadi, terjunlah meneka ke dalam seni sekulanisme dan hanyutlah meneka dilanikan oleh arusnya. Makin sekularis belia itu, makin menjauh dia dani agama. 29!

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Dunia maju dewasa mi benfalsafah secana ilmiah. Yang dimaksud dengan itu ialah: I. 2. Bet-fikin sistematik, nadikal dan univensal. Mempengunakan butin-butin sains sebagai bahan pemikinan dalam memecahkan penkana yang dimusykil. Apa-apa yang dikonsepkan oleh falsafah dikenjakan oleh sains. Maka terjadilah kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam pendidikan, ekonomi, teknologi, keseniandan sains sendini.

Ketiadaan berfikin sistematik, radikal dan univensal dalam falsafah di kalangan umat Islam, membawa falsafah itu kepada sifat khayalan dan dongeng. Butin-butir pengetahuan yang dipakai sebagai bahan pemikiran adalah pengetahuan lama, ada yang benusia senibu tahun lebih, yang telah dibatalkan oleh kajian sains atau yang dibuktikan keliru oleh sains. Kanya-karya falsafah yang dihasilkan oleh filsuf-filsuf Islam di masa kejayaan Islam tidak ada lanjutan. Masalah-masalah yang timbul dalam tiap generasi umat Islam, dalam setiap masyarakat Islam yang berbeza tempat dan waktunya, dijawab dengan jawapan yang telah usang, sehingga tidak memuaskan golongan benfikin di kalangan umat. Jawapan itu diulang dan diulang lagi dani genenasi ke genenasi, yang menunjukkan pembekuan alam pemikiran. Sesungguhnya umat Islam lebih benuntung danipada umatumat bukan Islam. Tenhadap penkana yang timbul dalam masyarakat bukan Islam, meneka tenpaksa mencani-cani jawapan. Akan tetapi tenhadap masalah-masalah pokok di lapangan agama dan kebudayaan dalam masyarakat Islam telah tensedia jawapannya dalam kandungan al-Qunan dan Hadith. Hanya sahaja ayat-ayat alQunan dan Hadith itu penlu dikaji, ditafsirkan secana ilmiah. Setiap genenasi mestilah membenikan jawapannya sendini sesuai dengan penkembangan sains dan falsafah yang meneka miliki; setiap genenasi mempengunakan ayat al-Quran dan Hadith yang sama tetapi sains genenasi yang benikut menemukan kebenanan yang benkembang dan falsafahnya membenikan tafsinan dan pandangan yang lebih maju. Dengan demikian sepatutnya akan tenjadi ke-

292

ISLAM

majuan sains dan penkembangan falsafah dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Kita ambil misalnya pentanyaan tentang puasa, yang dani masa ke masa timbul di kalangan umat Islam (diucapkan atau timbul dalam hati) menjelang bulan Ramadan. Kenapa mesti berpuasa? Jawapannya telah tenkandung di dalam al-Qunan, Surah al-Baqanah, ayat 183 menjawab:

:3fl~
Terfemahan: ... Supaya kamu tattaqun (rnenjadi orangorang yang bertaqwa.)

Benabad-abad umat Islam puas dengan numusan jawapan itu. Kata tattaqun dapat diubah bentuknya menjadi taqwa, jadi: agan kamu bentaqwa. Banu pada masa-masa terakhin umat Islam menyertakan kajian sains dalam jawapan. Dengan mempengunakan kajian sains bahasa diketahui bahawa tattaqun dijabankan dan kata ittaqu. Onang yang ittaqu disebut muttaqin iaitu orang yang telah mencapai penkembangan nohaniah tingkat tentinggi, kenana: 1. 2. Senantiasa menunaikan kewajipan; senantiasa menyuruh kepada kebaikan, mencegah dad kejahatan. Selalu mengenjakan apa-apa yang disunuh dan meninggalkan apa-apa yang dilanang Allah.

Sedangkan kata ittaqu itu sendini benenti: melindungi banang dad sesuatu, yang merosak atau menugikan, atau melindungi din dani sesuatu yang dikhuatinkan berakibat menosak atau jahat. Dengan demikian yang dimaksud dengan agan kamu tattaqun ialah agar kamu terpelihara daripada kejahatan. Puasa membina sikap: selalu mengerjakan apa-apa yang disunuh dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Setiap yang dilanang Allah adalah kenana Ia mengandungi atau benakibat jahat. Kalau apa-apa yang dilanang Allah itu ditinggalkan, tenpeliharalah onang danipada kejahatan. Dengan mempengunakan kajian psikologi orang menemukan 293

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

segi kebenanan lain danipada agan kamu tenpelihana dan kejahatan itu. Puasa mendidik disiplin nohaniah dan disiplin akhlak. Dengan disiplin akhlak manusia kuasa mengendalikan laku penbuatannya lcepada nilai-nilai baik dan mencegahnya danipada laku penbuatan yang mengandung nilai buruk. Dengan pengawalan laku penbuatan itu tencegahlah manusia dani kejahatan. Dengan mempergunakan kajian sosiologi onang menemukan segi kebenanan lain lagi dan puasa. Puasa menumbuhkan kesedanan pada orang benada tentang pendenitaan onang tidak benada, yang tenpaksa berpuasa kenana kemiskinan. Kesedanan itu menggerakkan onang berada itu membayankan zakat, membeni sedekah, menyerahkan bantuan kepada orang miskin. Kemiskinan adalah punca berbagai-bagai kejahatan sosial. Kemiskinan dapat menggenakkan orang mencuri, menompak, rasuah, menipu, benbohong, menjual kehonmatan dini, menjadi pelacun dan lain-lain lagi. Dengan benpuasa timbul kesedanan di kalangan masyanakat untuk membantu orang-onang miskin, sehingga meneka tenpelihana danipada kejahatan sosial. Dengan mempengunakan ilmu kesihatan, diketahui bahawa banyak penyakit berpunca danipada penut. Dengan membenikan nehat kepada penut dan mengawalnya, banyak penyakit yang dapat disembuhkan. Dengan kajian antropologi tendapat kebaikan lain yang ditemui. Puasa adalah menahan. Dalam pnoses pendidikan, kanakkanak ditahan dan laku penbuatan yang dipandang oleh masyanakat mengandung nilai negatif atau buruk. Kebiasaan menahan menumbuhkan serat-serat penahan dalam dini anak. Serat atau daya penahan inilah yang menahan meneka daripada benbuat laku penbuatan buruk ketika ia dewasa. Dengan puasa ditumbuhkanlah serta-senat penahan, sehingga muslim itu dapat menahan dininya danipada laku penbuatan yang dilanang atau tidak disukai oleh syaniat. Syaniat mencegah muslim dani tindakan yang akan mendatangkan kejahatan bagi dininya. Demikianlah suatu misal betapa masalah yang selalu timbul dalam setiap genenasi dijawab oleh al-Quran. Jawapan itu dikaji oleh sains, sehingga dapat digali segi kebenanan demi segi kebenanan, yang seSuai dengan penkembangan alam fikiran dan sains

294

ISLAM

sosial. Keselarasan antana jawapan dengan penkembangan masyarakat membeni kepuasan kepada muslim, sehingga keyakinannya kepada Islam tidak dapat diganggu gugat oleh ideologi dan teoni yang mencaban. Demikianlah fakta-fakta umum yang dapat kita penhatikan di kalangan umat Islam, akibat memandang Islam sebagai agama sahaja, sehingga dinasakan seolah-olah Islam tidak meliputi sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni falsafah. OIeh kenana itu onang Islam tidak mengkaji bidang-bidang kehidupan sehani-hani yang dicakup kebudayaan. Dengan anggapan bahawa Islam itu hanya agama, bidang-bidang kebudayaan dikeluankan dani ruanglingkup Islam. Maka dalam bidang-bidang itu tidak ada jalan syaniat, yang ada hanya konsepi dan falsafah bukan Islam yang tenselinap dalam kebudayaan. Maka kebudayaan itu putus hubungannya dengan agama Islam. Oleh kenana kebudayaan tidak selanas dengan agama diganiskanlah batas yang tajam antana agama dan kebudayaan. Dengan memutuskan hubungan antana agama dan kebudayaan, tanpa disedani umat Islam jatuh ke dalam sejenis sekulanisme. Islam dan Sekularisme Selama mi kita menunjuk kehidupan banat sahaja yang sekulanis. Sekulanisme adalah faham yang memutuskan hubungan antana agama dan dunia. Akan kata sekulanisme ialah sekulan (sedular), yang benerti dunia. Kebudayaan mengisi kehidupan dunia. Agama untuk kehidupan akhinat. Antana dunia dan akhinat dibatasi dengan suatu ganis ~emisah yang tajam, masing-masing mestilah benada dalam lingkanannya, dan tidak boleh memasuki lingkanan lain. Agama tidak boleh memasuki penkana-penkana kebudayaan, sebaliknya kebudayaan tidak boleh memasuki penkanapenkara agama. Dalam sosial, ekonomi, politik, ilmu serta teknik dan seni jangan dibawa-bawa agama. Tuan boleh hidup senumah tangga dengan perempuan yang tidak dikahwini. Bukankah itu dilanang agama? Betul, tetapi agama bertempat di geneja, bukan di dalam numahtangga. Dalam ekonomi tuan boleh menipu, menindas, nasuah. Bukankah itu dilanang agama? Benan, tetapi soal ekonomi bukanlah soal agama.

295

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Dalam politik tuan boleh menjalankan moral Machiavellisme, tujuan menghalalkan cana. Seelok-eloknya mencapai tujuan yang baik dengan jalan yang baik pula. Tetapi kalau yang tenbuka hanya jalan jahat, tempuhlah jalan itu asal tujuan baik tencapai. Ya, kalau dapat kita benkawan dengan malaikat, tetapi kalau penlu dengan syaitan pun boleh. 8ukankah mi dilanang oleh agama? Ya, tetapi soal politik bukan soal agama. Demikian pula dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Kesenian tenbuka untuk kanya atau aktiviti cabul, kenana seni itu bebas dan agama. Untuk nekreasi judi dan dadah boleh dinikmati. Bukankah agama melanang penbuatanpenbuatan yang menosak. Itu benan, tetapi autoniti agama tidak benlaku dalam lapangan nekneasi. Demikianlah gambanan kasan tentang sekulanisme. Ada dua fakton yang membina sekulanisme dalam kehidupan barat, yang pertama sejanah pertentangan agama dan sains, kedua ajanan Nasnani sendini. Pada abad-abad Pertengahan (abad ke-6 sampai ke-16) tenjadi penselisihan antana agama dan sains. Masa itu kaum agama mahu menguasai segala keinsafan manusia dan memonopoli segala ilmu pengetahuan. Setiap ketenangan sains yang tidak sesuai dengan faham Gereja dibatalkan oleh Kepala Geneja. Bukan sahaja ketenangan yang mengenai penkana agama, tetapi juga ketenangan yang mengenai penkana-penkana duniawi (sekulan). Kalau ia dipandang oleh Geneja dapat melemahkan autonitinya dan kenana itu menurut anggapannya menyesatkan onang dad jalan agama, maka Geneja mengeluankan ensiklik yang menghanamkan ketenangan itu. Demikianlah misalnya dengan teoti Galilei (1554 1642), yang mengambil alih teoni Copernicus (1473 1543), bahawa bukan matahani yang benputan sekeliling bumi, melainkan bumilah yang benputan dan mengedani matahani. Gelilei diancam dengan hukum bakan, apabila teoninya itu tidak ditanik balik. Maka banyaklah ilmuwan yang jadi konban Geneja pada masa itu, kenana kepencayaan Geneja. Teoni Copernicus sendini (seonang padeni Katholik) tentang tata syunga pun dihanamkan oleh Pope. Bahkan sekanang Geneja masih mengeluankan ensiklik (keputusan hukum Pope). Dalam tahun 1950 Pope mengeluarkan ensikilk yang menghukum falsafah eksistensialisme sebagai kesesatan moden dani roh. 296

ISLAM

Sikap Gereja itu melahinkan penlawanan dani golongan sainstis. Meneka benlawanan golongan agama yang mahu memonopoli pengetahuan dan mengikat pendapat yang tidak mengenai agama. Setelah benakultunasi dengan kebudayaan Islam, tumbuhlah sains moden dalam kebudayaan banat pada masa neinessence (abad ke-16) dan benkembang pada zaman Pencenahan (abad ke-18), berbuah dalam abad ke-19 dan sampai sekanang kemajuannya tidak henti-hentinya. Zaman Pencenahan itulah yang menupakan awal Zaman Moden. Kebudayaan banat disamakan onang dengan kebudayaan moden. Erti kebudayaan moden ialah sains dan teknik moden (yang diistilahkan teknologi). Penkembangan dan hasil yang dicapai oleh sains dan teknologi demikian mengkagumkan sehingga lahinlah anggapan pada golongan sains bahawa semuanya dapat diketahui dengan akal, dapat dicapai dengan fikinan. Kemajuan sains sampai sekanang masih belum lagi mempenlihatkan batasnya. Daya atom, tenaga alam yang amat dahsyat, sedang diproses oleh sains menjadi kuasa teknik. Bulan sudah ditakluki, planet-planet, saudana-saudana bumi, sedang menunggu gilinannya. Kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa semenjak Zaman Pencenahan, melahirkan kesombongan pada kaum sains, bahawa segala sesuatu dengan kaedahnya yang ampuh akan dapat diketahuinya. Kalau tidak sekanang, besok tentu pasti diketahui Kemajuan sains adalah tenutama penanan dan sumbangan matenialisme. Manusia moden yang dibentuk oleh sains moden, mendasankan dan menyusun pemikinan dan penbuatannya atas suatu disiplin atau pandangan hidup yang benasaskan hubungan sebab-akibat. Dengan demikian hakikat pandangan hidupnya bensifat matenialistik, dan mekanistik, pendeknya asasnya ialah kebendaan. Kebendaan dalam sains dan dalam falsafah menumbuhkan suatu sifat: anti agama. Dogma kehilangan pamonnya. Onang cendenung mempencayai apa yang dapat dibuktikan. Ketenanganketenangan sains membuktikan kesesatan-kesesatan pendapat golongan Geneja, falsafah matenialisme dengan lojiknya yang Iajam, mematahkan dalil-dalil kebenanan kaum agama. Maka sampailah kita pada situasi pada mana sains mahu menguasai segala keinsafan manusia dan memonopoli pengetahuan, seperti yang

297

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

pennah dilakukan oleh kaum agama pada abad-abad Pentengahan. Meneka tidak membatasi lapangan genaknya dalam hal-hal yang duniawi sahaja, tetapi menyusup kepada penkana-penkana yang masuk ke dalam lapangan agama. Bukan itu sahaja, pusat genak dan agama itu sendini (Tuhan) disenang dan akhinnya diingkaninya. Bukan Tuhanlah yang berkuasa, tetapi manusia dengan sains dan teknologinya. Oleh kenana itu doa kepada Tuhan patut ditujukan, tetapi kepada sains dan teknologi yang perkasa. Mereka mengisytihankan dini meneka ateis. Maka ateisme menupakan fesyen di kalangan kaum sains di Penancis dalam abad ke-19. Akibatnya tidak syak lagi, kaum agamalah sekanang membenikan neaksinya. Meneka membenikan penlawanan sengit. Dalam abad ke-20 dapat dipenhatikan masing-masing mengganiskan batasnya. Sains dan teknologi moden adalah mengenai kehidupan kini dan di sini, yakni kehidupan duniawi. Ketenangannya dapat diajuk dengan fikinan dan dapat dibuktikan kebenanannya, kerana ia benada dalam wilayah pengalaman manusia. Agama adalah mengenai kehidupan nanti dan di sana, yakni di akhinat. Ketenangannya banyak yang tidak dapat diajuk oleh fikinan dan belum atau tidak dapat dibuktikan oleh sains, ia belum masuk ke dalam lapangan pengalaman manusia. Dan itu ia disebut dogma. Penerimaan dogma adalah atas kepencayaan, tidak atas bukti. Autoniti sains mengenai soal hidup wilayahnya dunia sekanang. Pembatasan inilah yang menegakkan sekulanisme. Sains dan teknologi jadi jiwa kebudayaan banat, antana kebudayaan dan agama tenentang batas yang ainat tajam, tidak dikehendaki masing-masing melintasi batas itu. Selama wujud konfnontasi antana sains dan agama, selama itu pula sekulanisme mi berkuasa dalam pandangan hidup. Di samping itu ajanan Nasnani, agama yang dianut oleh bangsa-bangsa banat, membenikan sahamnya dalam menegakkan faham duniawi itu. Injil mengajankan: Benikanlah hak Caesar kepada Caesar, benikan hak Tuhan kepada Tuhan (Matius 22:21). Hak penguasa ialah politik dan hak Tuhan ialah agama, politik mengatun sosioekonomi, membina pendidikan yang mengajankan sains dan teknologi, mengganiskan kebijaksanaan kesenian dan sebagainya. Demikianlah kebudayaan suatu masyarakat ditentukan oleh pe-

298

ISLAM

nguasaannya. Agama mengatun kepenibadatan. Dengan demikian tenjadi dua pemusatan dalam kehidupan. Untuk soal-soal kebudayaan onang tunduk kepada pemenintah, untuk soal-soal agama onang taat kepada Tuhan. Oleh kenana kenajaan Tuhan banu tenjadi di akhinat, maka agama tidak begitu benkesan dalam kehidupan. Kebudayaanlah yang merajai kehidupan. Dengan membenatkan dunia timbullah faham duniawi. Oleh kenana hanya dalam agama onang penlu taat kepada Tuhan, maka dalam kehidupan sehanihan, sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknik, seni, alam pemikinan, pendidikan, meneka dibeni kebebasan. Kebudayaan tidak menupakan pantulan atau kesan natijah dan agama dan tidak dikawal oleh agama. Kebebasan kebudayaan dan menjauhnya ia dani agama membawa masyanakat kepada faham sekulanisme. Dalam sejanah modennya umat Islam dikuasai oleh kuasakuasa banat. Kuasa-kuasa itu mendinikan sekolah di negeni-negeni Islam. .Asas pendidikan yang dibenikan barat itu adalah sekulanisme. Maka anak-anak Islam yang diasuh oleh pendidikan barat menyertai bangsa barat dalam sekulanisme. Kebudayaan umat Islam yang dikuasai banat benakultunasi dengan kebudayaan banat yang sekulanis. Melalui akulturasi mi tensalunlah sekulanisme ke dalam tubuh masyanakat muslim. Sekulanisme dalam masyanakat muslin bukan sahaja ketulanan dani kebudayaan banat tetapi juga tumbuh dan dalam umat Islam sendini. Ini aneh kedengarannya, kenana selama mi onang menuduh hanya bangsa banat sahaja yang sekulanisme. Sejanah umat Islam dapat dibahagi kepada tiga masa:
- . -

1. 2. 3.

650 1250, zaman klasik, enam abad masajaya, 12501800, zaman pertengahan, lima setengah abad masa kejatuhan. 1800 sekanang, zaman banu, satu tiga penempat abad selepas masa kebangkitan.

Pada masajaya umat Islam kebudayaan benpadu atau menupakan satu kebulatan dengan agama. Kebudayaan menupakan lanjutan agama, yang pertama dikawal oleh yang kedua. Perpaduan itu nyata sekali pada fungsi dan aktiviti-aktiviti yang dikenjakan di 299

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

masjid, institusi utama masyanakat muslim. Masjid adalah pusat ibadat dan kebudayaan, tetapi pada bahagian akhin zaman klasik itu mulai tenjadi pembelahan. Penkembangan kebudayaan yang amat pesat sedikit demi sedikit menjauh dad agama, melepaskan dini danipadanya, tenutama dalam politik. Hal itu nyata kelihatan dengan pembelahan fungsi masjid pada zaman khilafah Abbasiyah. Kalau mula-mula masjid jadi pusat ibadat dan kebudayaan, imam di dalam masjid juga menjadi imam di luannya, yakni imam negana (naja), adalah sesudah itu masjid hanya menupakan pusat ibadat, sedangkan pusat kebudayaan dialihkan ke istana. Sultan tidak lagi jadi imam di dalam masjid. Untuk mengimami agama diwakilkan atau ditunjuknya onang lain, dan dia hanya menjadi imam kebudayaan atau imam kehidupan duniawi. Dengan Iepasnya kebudayaan dan kawalan agama, ia bengenak melewati batas. Pelampauan inilah yang menupakan sebab hakiki kejatuhan umat Islam, dimulai dengan dipatahkannya kekuasaan khilafah Abbasiyah oleh Hulagu Khan (1258). Kenuntuhan umat Islam adalah kenuntuhan kebudayaan, kejatuhan duniawinya. Agamanya bentahan tetap, hanya sahaja pantulan agama pada kebudayaan tidak lagi benkesan, kenana kebudayaan sudah menjauh dan melepaskan kawalan agama. Kejatuhan dunia itu menimbulkan kekecewaan yang panah. Kekuasaan dunia benalih kepada pihak bukan Islam. Dalam penjalanan sejanah selanjutnya bahkan yang bukan Islam itu telah menguasai negana-negara muslim dalam politik dan kebudayaan. Kesejahteraan duniawi yang jadi fungsi kebudayaan, tidak dapat dihanapkan lagi. Tetap kesejahteraan akhinat selalu tenbuka, kerana agama meneka itu bentahan secana tetap. OIeh kenana kesejahtenaan dunia tidak dapat dihanapkan, umat Islam mulailah menjauhi dunia, dan mendekati akhirat sahaja. Kalau sebelumnya aktiviti meneka dalam kebudayaan melewati batas, sekanang justenu pemusatan kehidupan kepada agamalah yang melewati batas, kenana kesejahteraan dunia tidak mampu meneka bina, meneka pusatkanlah penhatian dan usaha kepada pembinaan kesejahtenaan akhinat. Dan genenasi ke genenasi berlangsung pemusatan penhatian dan usaha kepada agama, sambil mengabaikan kebudayaan. Ia menjadi tradisi, dan tnadisi itu dipandang benan. Seolah-olah benan adanya, bahawa Islam hanya 300

ISLAM

mementingkan kehidupan sesudah mati, dan mencuaikan kehidupan kini, yakni dunia. Tradisi mi membentuk tanggapan bahawa Islam itu adalah agama. Bagaimana dengan kebudayaan, yang mengisi kehidupan dunia, kehidupan mana tenlibat dengan ekonomi? Umat Islam mempensaksikan kejayaan kebudayaan banat yang menguasai negeni-negeni meneka. Di samping meneka mengenepikan kesejahtenaan duniawi, adalah meneka tidak mampu mengimbangi kebudayaan banat, yang dalam abad ke-18 meningkat kepada tahap moden. Meneka hibunlah hati meneka: dunia itu adalah untuk orang kafln dan wang itu adalah daki dunia. Tundukkanlah kehidupanmu kepada agama semata-mata. Maka tanikat tasawuf menjadi aktiviti yang ideal. Pandangan dan penhatian umat Islam itu tenpantul pada masjid dan pendidikan. Lantanan Islam dipandang hanya sebagai agama, masjid hanya menjadi tempat ibadat. Fungsi kemasyanakatannya makin lama makin dilupakan, untuk suatu ketika dipandang hanam melakukan kegiatan bukan agama di masjid. Madrasah dan pondok yang membenikan pendidikan Islam, membatasi kunikulumnya dengan mata-mata pelajanan agama saja. Mata pelajanan umum, yang mengandungi pengetahuan sekulan (yang tenlibat dengan kebudayaan) dipandang sebagai tidak pada tempatnya untuk dimasukkan ke dalam kunikulum pendidikan Islam. Sampai 1800 M. umat Islam tertidun nyenyak sambil memimpikan zaman klasiknya yang jaya, tetapi dengan penaklukan Napoleon atas Mesin (1798), tiba-tiba umat Islam tensentak. Meneka dihadapkan kepada kenyataan, bahawa kejayaan mereka sudah lama lewat, kedudukan meneka sebagai penguasa dunia sudah lama digantikan oleh bangsa-bangsa banat. Dengan kelebihan kebudayaannya, kedalaman sains dan ketinggian teknologinya, barat menaklukkan dunia Islam. Senangan banat yang dipeluponi oleh Penancis itu menggenakkan pemimpin-pemimpin umat Islam berfikin. Apa kesalahan meneka? Rasulullah pennah bensabda (tenjemahan): is/am itu tinggi dan tidak ada yang me/ebihinya, tapi kenapa umat Islam dikalahkan dan jatuh hina? Kenapa umat Islam pada zaman klasiknya demikian majunya, sehingga bangsa banat pernah bengunu kepadanya, sedangkan sekanang meneka demikian tenbelakangnya, 301

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

sehingga tenpaksa bengunu kepada bekas munidnya? Pentanyaanpertanyaan itu menggenakkan pemikinan. Pemikinan yang cain kembali, sesudah sekian lama membeku, menimbulkan benmacam genakan sebagai jawapan tenhadap cabanan yang dilontankan banat kepadanya. Timbullah genakan nefonmasi (pembentukan kembali konsepsi-konsepsi Islam), genakan tajdid (pembahanuan atau modenisasi), genakan politik (antana lain menyatakan dini dalam penubuhan Pan-Is/amisme, genakan pendidikan (memanfaatkan ilmu jiwa dan ilmu didik) mempenluas lapangan ilmu yang diajankan dengan menambahkan ilmu-ilmu kepada ilmu-ilmu agama) dan lain-lain Apabila ditelaah genakan-genakanyang timbul itu, kesimpulan yang mudah diambil ialah, umat Islam mulai mengembalikan penhatiannya dan menggiatkan dininya dalam bidang-bidang kebudayaan atau kemasyanakatan yang selama mi meneka cuaikan. Meneka yang giat dalam genakan-genakan itu belum tentu sedan, bahawa mereka mempenluaskan pengentian Islam tidak hanya setakat agama sahaja, tetapi mulai memasukkan unsun-unsun kebudayaan ke dalamnya. Di Indonesia meneka itu disebut kaum muda untuk membezakan meneka dani kaum kuno atau kaum tua, yang mengertikan Islam itu hanya setakat agama ditambah sedikit dengan penkana-penkana muamalat sepenti nikah, talaq, nuju, fanaid dan cana jual-beli. Dalam dunia Islam hani mi kaum muda masih menupakan golongan kecil. Kaum tua masih tetap menupakan majoniti umat Islam. Setelah satu tiga penempat abad berlangsung genakan-genakan kebudayaan masih saja bertahan tanggapan umum masyanakat Islam, bahawa Islam itu agama. Memang tidak mudah mengubah pandangan dan sikap masyanakat, yang dibentuk oleh lima setengah abad penjalanan sejanahnya, sehingga ia menjadi tnadisi yang bentahan dengan gigih, dan adalah aneh kedenganannya, bahawa pandangan dan sikap itu adalah sejenis sekulanisme. Di atas telah dihunaikan makna sekulanisme. Hakikatnya memutuskan hubungan antana agama dan kebudayaan. Antana tujuan dunia dan tujuan akhinat dibatasi dengan suatu batasan yang tajam. Agama membatasi dininya di bidangnya, tidak boleh memasuki bidang kebudayaan. Demikian pula dengan kebudayaan
-

302

ISLAM

tidak boleh memasuki bidang agama. Di dalam sosial, ekonomi, politik, ilmu sentateknik dan seni, agamajangan dibawa-bawa. Sekulanisme itu menyatakan din dalam masjid. Penkana-penkana kebudayaan tidak boleh dipenbincangkan atau dilakukan di dalam masjid. Pandangan dan aktiviti kebudayaan bentempat di luan masjid. Sebaliknya pandangan dan sikap agama jangan dibawa-bawa ke dalam sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni dan falsafah. Kenana itu apa.beza laku penbuatan dan monal onang Islam danipada orang bukan Islam? Apa-apa yang dikenjakan oleh onang bukan Islam dan nilai yang diamalkannya di pejabat, di syanikat, di pasan, di kilang, di jalan, di kelab-kelab, ya, di mana sahaja di luan masjid, itu pula yang dikenjakan dan diamalkan oleh onang Islam. Dalam tindakan meneka sehani-hani, agama ditinggalkan di dalam masjid dan masjid itu dikuncinya, sehingga tidak mempenganuhi kehidupan yang benlangsung di sekitan masjid. Suasana dan keadaan suatu masyanakat ditentukan oleh pendidikan yang benlangsung dalam masyanakat itu. Pendidikanialah pewarisan kebudayaan. Sekulanisme dalam masyanakat itu dapat kita temukan pangkalnya dalam pendidikan. Bahan-bahan atau isi pendidikan dalam zaman kejatuhan umat Islam menjunuskepada agama sahaja. Ilmu-ilmu umum yang mengajankan tentang kebudayaan, yang membeni alat untuk membina kesejahtenaan dunia, dikeluankan dan kunikulum madnasah dan sekolah agama. Mengisi pendidikan Islam hanya dengan ilmu agama dan mencegah masuknya ilmu umum sudah menjadi tnadisi, yang sampai sekanang masih umum diamalkan oleh umat Islam. Aspek yang dipandang sebagai pendidikan Islam yang dijalankan oleh pensekolahan agama/Anab di Malaysia misalnya ialah: fiqah, ibadat (khassah), masalah nikah-cenai dan hanta pustaka, sedikit mengenai hal-hal muamalat cana jual-beli dan sebagainya, tauhid, tasawuf, tafsin dan Fladith senta bahasa Anab dan cabang-cahangnya. Sementana tnadisi pendidikan Islam itu benlanjutan, penjajah banat Nasnani mendinikan sekolah-sekolah di negeni-negeni Islam yang dikuasainya. Sekolah mi benisikan pendidikan banat, yang benpandangan dan bensikap sekulanisme. Ia mengajankan ilmuilmu umum (sains-sains fizik, sains-sains kemasyanakatan dan 303

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

kemanusiaan) dan mencegah masuknya ilmu agama ke dalamnya. Tenjadilah dichotomy atau dualisme pendidikan umat Islam. Mula-mula sebahagian besar mempenoleh pendidikan agama, sebahagian kecil pendidikan umum. Penkembangan selanjutnya jumlah yang mengikuti pendidikan agama makin benkunang. di samping makin membanyak jumlah yang mengikuti pendidikan umum. Kenapa? Penkembangan kebudayaan sebagai akibat akulturasi dengan kebudayaan banat meningkatkan kepenluan akan banangan. Makin moden orang, makin meningkat kepenluannya. Kepenluan itu dapat dicapai dengan wang. Pendidikan umum mempensiapkan onang untuk dapat bekenja dalam sosial, ekonomi, politik, sains, teknologi, seni atau bidang-bidang sekulan lainnya, dengan imbalan mempenoleh wang. Tetapi pendidikan agama hanya mempensiapkan onang untuk menjadi guru agama, imam, tok lebai, kadi, yang penghasilannya bengantung kepada kesedanan agama masyanakat. Sedangkan kesedanan itu makin lama makin menipis, sehingga Iulusan sekolah agama itu, kenena keperluan akan banang meningkat jugatenpaksa tenjun ke dalam lapangan kenja sekulan, yakni dalam bidang-bidang kebudayaan, tenutama ekonomi. Akan tetapi kalau meneka memasuki lapangan kenja kemasyanakatan itu, ia hanus mulai dani peningkat bawah sekali, kenana sekolahnya tidak mempensiapkannya untuk itu. Kalau meneka tenjun di lapangan pentanian, mulailah ia mempelajani pengetahuan pentanian peningkat awal, dan menjalani latihan teknik tani peningkat penmulaan. Kalau meneka masuk ke dalam lapangan penniagaan, mulailah ia belajan pengetahuan teknik dagang yang bensifat sedenhana. Kalau ia memasuki lapangan kerja teknologi, ia hanya mungkin menjadi bunuh kasan. Demikianlah lulusan pendidikan Islam itu, ketika memasuki kenja-kenja sekulan tidak mampu mencapai tingkat menengah, apalagi tingkat atas, kenana pelajanan agama yang dipenolehnya di sekolah tidak dapat dimanfaatkannya dalam penkana kebudayaan. Kedudukan menengah dan tinggi dalam kenja-kenja sekulan disediakan untuk bukan Islam, yang pendidikan sekular itu memang sudah jaditnadisinya. Jadi dualisme pendidikan umat Islam membina pula sekulan304

ISLAM

isme di kalangan umat Islam. Lulusan pendidikan Islam ketika masuk ke dalam kenja-kenja lapangan kemasyanakatan, meninggalkan pengetahuan agama yang pennah dipelajaninya. Lulusan pendidikan umum ketika masuk ke dalam kenja-kenja lapangan yang sama, tidak tenbawa-bawa agama yang tidak dipelajaninya di sekolah. Kedua golongan itu memutuskan hubungan agama dengan kebudayaan. Perbezaan sekulanisme bangsa-bangsa Banat dan sekulanisme untuk Islam ialah: I. Sekulanisme positif, yakni dalam memutuskan hubungan antana agama dan kebudayaan, bangsa banat rnemusatkan penhatian dan kegiatan dalam bidang kebudayaan dengan mencuaikan agama, Sekulanisme negatif, yakni umat Islam memusatkan penhatian dan kegiatan dalam bidang agama dengan mencuaikan kebudayaan.

2.

Pandangan sekulanisme negatif umat Islam itu tengah dimasuki oleh pandangan banat melalui anak-anak Islam yang mempenoleh pendidikan umum. Dalam kehidupan kota sekulanisme negatif umat Islam telah benalih kepada bentuk sekulanisme positif banat. Sekulanisme banat bensifat positif. Ia memposititkan dunia dengan membina 55 di dunia saja, mencuaikan SS di akhinat. Sekulanisme umat Islam bensifat negatif. Ia menegatitkan dunia dengan mengabaikannya, sehingga tidak tenbina SSnya dalam kehidupan sekulan. Yang mereka anah ialah SS di akhirat. Jadi sekulanisme banat membawa penganutnya kepada kesejahteraan kebendaan di dunia kini sekalian dengan itu kepada seksaan dan pendenitaan di akhinat nanti, sedangkan sekulanisme umat Islam membawa kepada kesejahtenaan di akhinat nanti, sekalian dengan itu kepada seksaan dan pendenitaan kebendaan di dunia kini. Dengan betul-betul mengamalkan agama kesejahtenaan nohaniah pun dapat dipenolehnya dalam kehidupan kini. Sekulanisme di kalangan umat Islam mi umumnya tidak pennah disedani, dan kalau mi diucapkan di dalam masyarakat,

305

MANU5IA DAN ISLAM JILID III

tentu orang akan tenpenanjat dan manah kepada kita. Namun dalam penelahan ilmiah tentang pengentian Islam di kalangan masyanakat. penkara mi penlu dipenbincangkan. Anggapan bahawa Islam itu hanya meliputi agama, juga benakibat kepada menjejaskan pembentukan masyarakat Islam. Apa yang dikatakan masyanakat? Ada dua definisi yang dapat membentuk kefahaman yang cukup tentang masyanakat. Kuncananingnat mendefinasikan masyanakat sebagai kelompok terbesar dani makhluk manusia dalam mana hidup tenjalin suatu kebudayaan, yang oleh manusia-manusia tadi dinasakan sebagai satu kebudayaan. Sedangkan Linton menumuskannya lain. Masyanakat ialah kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekenjasama, hingga mereka itu dapat mengonganisasikan dininya dan benfikin mengenai dininya sebagai kesatuan sosial, yang mempunyai batas-batas tententu Antara masyanakat dan kebudayaan tenjalin hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Tanpa kebudayaan kelompok besan manusia itu menjadi himpunan besan penibadi yang lepas antana seseonang dengan yang lain. Tanpa hubungan antana seseonang dengan yang lain tentu tidak mungkin tenbentuk kehidupan bensama dan kenjasama. Tanpa hidup bensama dan kenjasama meneka tidak akan menasakan dan benfikir sebagai satu badan, kenana itu masing-masing benlaku dan benbuat menunut fikinan dan penasaan sendini-sendini, hingga tidak wujud keselanasan antana seseonang dengan yang lain. Akan tetapi dengan hidup tenjaningnya kebudayaan dalam kelompok itu, benlakulah cana berfikin dan menasa benasaskan konsepsi-konsepsi yang dianuti oleh kelompok itu. Dengan pengamalan konsepsi-konsepsi itu tegaklah suatu cana hidup, yang mengatun kehidupan dan kenjasama. Masyanakat ialah wadah (tempat menampung) kebudayaan. Masyanakat melahinkan kebudayaan dan kebudayaan mengatun masyanakat. Keduanya itu merupakan dwi-tunggal, iaitu dua yang satu. Pengaulan hidup yang membentuk masyanakat itu disebut dalam bahasa asing dengan sosial. Kedwitunggalan antana sosial dan kebudayaan melahinkan istilah sosio-budaya. Dengan memahami pengentian masyarakat mudahlah kita merumuskan maksud masyanakat Islam. Masyanakat Islam ialah
-

306

ISLAM

kelompok besan manusia, yang tenjaning padanya kebudayaan Islam yang diamalkan oleh onang-onang dalam kelompok itu. Kita telah mempenbincangkan tentang pola kebudayaan sejagat. Antnopologi memasukkan agama sebagai salah satu aspek kebudayaan. Pandangan Islam menyetujui agama budaya sebagai bidang kebudayaan, tetapi tidak agama langit. Oleh kenana Islam agama langit, maka agama tidak masuk lapangan kebudayaan. Ia bendini sendini, bahkan mendahului kebudayaan dalam kehidupan manusia. Inti sari agama ialah hubungan manusia dengan Allah dan hakikat kebudayaan ialah hubungan manusia dengan manusia. Dengan memandang Islam sebagai agama, dianggaplah bahawa ia hanya mengatun hubungan manusia dengan Allah sahaja. Dalam anggapan itu Islam tidak mengatun kebudayaan. Dengan demikian konsepsi-konsepsi yang mengatun kehidupan dan kenjasama tidak ditanyakan kepada Islam, tetapi kepada falsafah atau faham lain yang sudah sedia wujud, atau menyusup dalam kehidupan kelompok itu. Inilah yang tenjadi dalam masa kejatuhan umat Islam yang benlanjutan sampai kini. Umumnya dewasa mi dapat dipenhatikan, bahawa umat Islam hanya Islam dalam agama, tetapi tidak dalam kebudayaan. Tentang penkara-penkana agama meneka bentanya kepada Islam. Tentang penkana-penkana sosial, ekonomi, politik, sains dan teknologi, seni dan falsafah, pentanyaan tidak ditujukan kepada Islam, tetapi kepada kebudayaan bukan Islam. Kalau meneka di kampung, pentanyaan itu diajukan kepada adat nesam, yang dibentuk oleh datuk nenek, diwanisi dani genenasi ke genenasi sampai hani mi. Kalau meneka di bandan, pentanyaan diajukannya kepada kebudayaan barat, yang jadi dasan kehidupan bandan di mana saja di dunia semenjak abad ke-19. Kalau banat Nasnani benpedoman kepada: Bedkan hak Caesan kepada Caesar, dan benikan hak Tuhan kepada Tuhan, maka umat Islam had ml benanggapan: Tanyakanlah unusan agama kepada Tuhan dan tanyakanlah unusan duniawi (kemasyanakatan) kepada kebudayaan bukan Islam. Dengan demikian sambil mengamalkan agama Islam, umat Islam mengamalkan kebudayaan bukan Islam. Maka tenbentuklah masyanakat bukan Islam di kalangan umat Islam. Masyanakat mi

307

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dapat diistilahkan masyanakat onang Islam. Onangnya Islam, kenana benagama Islam, tetapi masyanakatnya bukan Islam, kenana kebudayaan yang jadi asas dan mengatunnya bukan Islam. Hal mi mempenkuat cmi sekulanisme. Kebudayaan umat Islam bukan saja tidak menupakan lanjutan agamanya, tetapi ia tidak senasi, bahkan banyak benlawanan dengan agamanya. Agamanya menempuh jalan syaniat, tetapi kebudayaannya menempuh jalan lain. Bukan sahaja agama dan kebudayaan tidak sejalan, bahkan jalan lain itu sening benlawanan denganjalan syaniat. Hakikat Masyarakat Islam Masyanakat Islam ialah kelompok besan onang Islam yang tenjaning padanya kebudayaan Islam yang diamalkan oleh onang-onang dalam kelompok itu. Masyanakat onang Islam ialah kelompok besan onang yang benagama Islam, yang tenjaning padanya kebudayaan bukan Islam yang diamalkan oleh orang-onang dalam kelompok itu. Tidak tenbentuk masyanakat Islam antana lain dapat dicani puncanya pada masjid yang tidak benfungsi sepenuhnya. Fungsi masjid yang diganiskan oleh Nabi bukan sahaja sebagai pusat ibadat, tetapi juga pusat muamalat, atau pusat agama dan sosial Islam. Sebagai pusat kehidupan sosial ia menjadipusat kemasyanakatan. Fungsi masjid yang diamalkan oleh umat Islam kini selain bukan pusat kehidupan sosial, bahkan sebagai pusat agama pun ia tidak wujud. Kebanyakan masjid hanya menampung sembahyang Jumaat, dan sembahyang subuh dan ~isya seramai satu atau dua saf. Benapa banyak masjid sang ditutup antana subuh dan isya. Bahawa masjid juga jadi pusat kehidupan sosial Islam tempat tenjalinnya hubungan nohaniah seonang muslim dengan muslim yang lain tinggal di sekitan masjid, tidak tenfikinkan oleh umat Islam kini. Hubungan yang tenjalin di dalam masjid penlu dilanjutkan antana semua muslim yang tinggal di sekitar masjid itu, membentuk meneka menjadi masyanakat Islam. Hidup dan kenjasama yang dipancankan dani masjid menempuh jalan syaniat yang diingatkan dan dikawal oleh masjid itu. 308

ISLAM

Oleh kenana masjid tidak lagi benfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, umat Islam kehilangan institusi pembentuk masyanakat, sehingga masyarakat Islammenunut telaah ilmiah tidak kita temukan han ml di kalangan umat Islam di negeni kita. Meneka masih tetap Islam, kenana benagama Islam tetapi masyanakat yang meneka bentuk bukanlah Islam. Meneka inilah yang kita istilahkan di atas dengan masyarakat onang Islam. Yang membentuk masyanakat itu bukanlah masjid, melainkan lembaga adat resam kalau meneka itu di kampung dan konsepsi-konsepsi kebudayaan banat, kalau meneka itu duduk di bandan. Demikianlah misalnya, dalam kehidupan kemasyanakatannya onang Islam itu mengasaskan dasan kekenabatannya dan pewanisannya bensendikan adat nesam, di kota hubungan kekenabatan itu bendasankan kebudayaan banat. Ukhuwah islamiyah, solidaniti yang tidak boleh tidak wujud dalam masyanakat Islam, hanya dapat didengan laungannya, tetapi tidak penlaksanaannya. Lihatlah misalnya di Timun Tengah, sambil negana-negana Islam menghadapi musuh bensama Israel, meneka antana satu negana dengan negana lain bengaduh, sampai benpenang. Cana-cana dan nonmanonma ekonomi yang dijalankan umat Islam ada yang feudalisme, ada yang kapilatisme atau sosialisme. Mana yang menjalankan tata ekonomi Islam? Sistem negana dan sistem politik yang dilaksanakan ialah menurut contoh-contoh yang ditinu dan banat. Monal Machiavelli-sine juga laku dalam pencatunan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Islam. Pimpinan umat tenbelah dua, yang satu tenpisah jauh dani yang lain dan sening benkonfnontasi. Pimpinan agama menuntun umat ke jalan akhinat, pimpinan politik menanik umat kepada dunia dan menggalakkan kepada sekulanisme. Dalam ilmu pun benlangsung dualisme, ilmu-ilmu agama diajankan oleh madnasah atau sekolah agama benasaskan pandangan sekulanisme negatif, dan ilmu-ilmu umum yang disebut sains moden (benmsikan sains-sains fizik, sosial dan kemanusiaan) diajankan oleh sekolah umum benasaskan sikap sekulanisme positif. Kaum tenpelajan menjadikan kajian dan teoni atau pendapat sains sebagai ukunan kebenanan. Kalau dikatakan, itu pendapat sains, tanpa menimbulkan pertanyaan meneka dengan suka hati mempencayainya. Akan tetapi kalau dikatakan itu pendapat agama, benmacam

309

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

hujah ilmiah akan ditimbulkannya. Memang meneka tidak tenangtenang menolak, tetapi analisis dan alasan-alasan yang meneka kemukakan menunjukkan bahawa pendapat agama itu meneka hadapi dengan kesangsian di dalam hati. Hanya sahaja mereka tidak benani melontankannya tenus tenang. Onang namal mempenlihatkan sikap kebalikan, meneka pencaya kepada agama dan sangsi kepada sains. Namun begitu, walaupun meneka menyatakan pencaya kepada agama, apa-apa yang disunuh agama hanya sedikit yang meneka kenjakan dan apa-apa yang dilanangnya, banyak yang meneka penbuat. Misalnya dukun dan bomoh mempraktikkan sihin dan bidaah yang dihanamkan, dalam bentuk unsun-unsun kepencayaan dan amal sebelum Islam. Dukun dan bomoh itulah yang laku dan bidah itulah yang taat diamalkan. Ajanan-ajanan khunafat disamakan nilainya dengan kepencayaan penkana-penkana ghaib yang diajankan oleh agama. Onang namai mi dapat dibela. La lakukan itu kenana jahilnya tetapi onang-onang yang bengelan imam, lebai, gunu atau ulama ada juga melakukannya. Meneka mi tentu tidak dapat dimaafkan. Teknologi dipandang sebagal kekuasaan manusia sematamata. Untuk kuasa teknologi dipengunakan tenaga alam (wap, letnik, atom). Kuasa itu adalah daya yang ditimbulkan oleh dan bengenak menunut sunnah Allah. Bahawa di belakang teknologi, yang amat dipuja oleh dunia moden itu bekeija sunnah Allah, tidak tentikinkan oleh umat Islam kini. Kesenian yang menguasai kaum belia Islam ialah seni sekulan, yang benasal atau dipengaruhi oleh kebudayaan banat. Kesenian tnadisional yang masib hidup di kal~nganumat Islam belum tentu sesuai dengan pandangan Islam. AIam pemikinan kaum tenpelajan Islam takluk atau dikuasai oleh kanya filsuf-filsuf banat. Melalui karya-kanya itulah sistem nilai barat mempenganuhi, bahkan menguasai masyanakat orang Islam. Alam pemikinan nakyat banyak dipenganuhi oleh khunafat. Demikianlah sejumlah misal untuk membeni gambanan bahawa kebudayaan yang mempenganuhi dan diamalkan oleh umat Islam bukanlah benasaskan Islam, sehingga masyanakat yang meneka bentuk bukan masyarakat Islam melainkan masyanakat onang Islam.
-

310

ISLAM

Dengan hunaian di atas tengambanlah betapa pengentian Islam itu dalam masyanakat kita. Umumnya umat Islam memandang Islam itu agama. Agama adalah sistem hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian sistem hubungan manusia dan manusia yang membentuk sosial atau muamalat yang isinya kebudayaan, dianggap menekalidak diatun atau diajankan oleh Islam. Lantaran itu ia meminjam kebudayaan bukan Islam dalam menjalankan kehidupan masyanakatnya. Kebudayaan yang meneka amalkan bukan menupakan lanjutan dani agama dan kebudayaan, dan agama itu tidak pula menata diamalkan. Putusnya hubungan antana ibadat dan muamalat, antana agama dan kebudayaan menimbulkan sekulanisme. Sifat sekulanisme mi ialah negatif. Agama dibenatkan, kebudayaan diabaikan. Bukan sahaja kebudayaan dicuaikan, bahkan dalam hidup kemasyanakatan meneka meninuninu kebudayaan bukan Islam. Inilah yang mengabunkan (sampai menghilangkan) identiti atau kepenibadian umat Islam. Tanpa kepenibadian atau dengan kepenibadian yang lemah, cabanan-cabanan yang dihadapkan kepada meneka, tidak mempu meneka jawab. Mengabaikan kebudayaan benmakna mencuaikan dunia. Akibatnya umat Islam tenbelakang dalam kebudayaan (onang yang meninu berada di belakang danipada yang ditinu) dan ketinggalan dalam dunia. Kenyataan inilah yang dapat dipencenmin dewasa mi: tensisih dalam sosial, miskin dalam ekonomi, jahil dalam sains dan teknoIogi, membeku dalam kesenian dan berkhayal dalam falsafah. Sifat sekulanisme yang diamalkan bangsa-bangsa banat ialah positif. Meneka membenatkan dunia, mengabaikan akhinat. Pemutusan hubungan agama dan kebudayaan dan memusatkan penhatian dan usaha kepada kebudayaan, membawa meneka kepada kemajuan kebendaan, yang mengisi kehidupan dunia. Senentak dengan itu meneka mengalami kemiskinan nohaniah dan menyongsong nasib tenuk di akhinat nanti. Dengan menyampaikan pengertian Islam hanya setakat agama, masyanakat yang wujud di kalangan umat Islam hanya benbentuk masyanakat onang Islam. Hanya dalam agama meneka Islam tetapi dalam kehidupan sehani-hani, dalam konsepsi yang mengatun dan mengawal laku penbuatan dalam masyanakat, meneka itu takluk dan mentaati kebudayaan bukan Islam. Maka tenbelahlah din

311

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

onang Islam itu. Di dalam masjid ia Islam diluannya ia bukan Islam, dan yang masuk masjid itu bukan pula semua onang Islam. Inilah knisis umat Islam dewasa mi. Demikianlah pengentian sempit tentang Islam benakibat kepada kesempitan kehidupannya. Tanpa mengentikan dan mengamalkan Islam menunut penintah dan nuang Iingkup yang sesungguhnya, umat Islam tendampar ke dalam knisis. Apakah pengertian dan nuang-liput Islam yang sebenannya? Al-Qur an menyebut Islam itu din. Apakah ia Din Islam?

312

XIV
ISLAM AGAMA YANG SYUMUL
Islam Sebagai al-Din Fasal yang laIu telah mempenbincangkan kekelinuan masyanakat menyebut Islam itu agama sahaja. Agama adalah istilah Hindu, bukan istilah Islam. Memang mudah tenjadi kekelinuan, kalau kita melambangkan pengertian dalam suatu kebudayaan dengan meminjam kata dani bahasa kebudayaan lain. Allah menyebut Islam itu din. Dalam bab yang lalu dikutip sunah al-Maidah, ayat 3, finman Allah (tenjemahan): Pada han
...

Aku sempurnakan untuk kamu dinmu, dan Aku cukupkan kepadanzu nikinat-Ku dan Aku redaiislam dinmu. Islam itu din. Oleh itu onang yang menganut din itu disebut muslim. Dan ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepadan anak-anaknya, demikian pu/a Yakub: Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah te/ah memilih din mi untuk kamu, sebab itu jangan/ah mati, me/ainkan ketikajadi muslimun (Tenjemahan sunah al-Baqanah, ayat 132).

mi

Agama yang kita anut memanglah Islam, tetapi Islam itu bukan agama sahaja. Semisal pula lembu itu haiwan, tetapi haiwan bukan hanya lembu sahaja. Pengentian haiwan lebih luas dani lembu. Pengertian Islam lebih luas danipada agama. Selain agama ada unsun lain yang jadi isinya. Jadi tidak dinafikan bahawa din Islam mengandung agama, tetapi din Islam tidak mungkin diterjemahkan dengan agama Islam. Apa salahnya kalau Islam itu disebut agama? Kalau Islam 313

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

itu agama, benenti Islam hanya mengatun hubungan manusia dengan Allah. Apakah Islam hanya mengatun hubungan manusia dengan Allah? Tidak ada yang berautoniti menjawab pentanyaan mi, selain Allah sendini dan utusan-Nya. Jawapan Allah kita temukan dalam al-Qunan danjawapan Nabi dalam Sunnah Hadithnya. Apabila kita telah telaah ayat-ayat al-Qunan, kita temukan: I
-

Tiap ayat menyatakan hubungan manusia dengan Allah; ada ayat yang mengandung petunjuk, tuntunan, peningatan, sunuhan, lanangan, pengetahuan dan Allah kepada manusia dan tiap ayat itu benasal dan Allah untuk manusia. Di antana ayat-ayat itu ada pula yang menyatakan atau menyimpulkan hubungan manusia dengan manusia, tenmasuk hubungannya dengan alam.

2.

Mani kita ambil sejumlah misal: Sunah al-Fatihah, ayat 4 (tenjemahan) Yang menguasai han pemba/asan Pembalasan di akhinat itu ialah pembalasan atas laku-penbuatan manusia di dunia, balk dalam hubungannya dengan Allah atau dalam hubungannya dengan manusia. Sunah al-Baqanah, ayat 3, (tenjemahan): (laitu) mereka yang
.

beniman kepada yang ghaib, yang mendinikan so/at dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Iman, mendinikan solat dan anugenah benhubungan dengan Allah, sedangkan menafkahkan benhubungan dengan manusia. Sunah Ali Imnan, ayat 6 (tenjemahan): Dialah yang membenzuk kamu da/am rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya

Pembentuk anak dalam nahim, menurut kehendak Allah (hubungan dengan Allah) dan tenlaksana dalam dani ibu (hubungan manusia dengan manusia). Sunah al-Nisa, ayat 1 (tenjemahan): Dan bertaqwalah
...

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama /ain, dan (terpeliharalah) hubungan sillah al-rahim ... Bentaqwa dan mempengunakan nama Allah

adalah hubungan dengan Allah dan saling meminta dan hubungan silah al-nahim adalah hubungan dengan manusia.

314

ISLAM AGAMA YANG 5YUMUL

Sunah al-Maidah, ayat 2 (tenjemahan) ... Dan jangan/ah seka/i-ka/i kebencianmu kepada sesuatu kaum kerana mereka men gha/ang-halangi kamu dan Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada meneka). Mengunjungi Masjidilhanam masuk dalam nangka hubungan dengan Allah dan kebencian senta benbuat aniaya menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Kita boleh menelaah ayat demi ayat, selalu kita temukan dalam tiap ayat hubungan dengan Allah, dan pada banyak ayat kita temukan pula sebagai pantulan hubungan dengan Allah itu hubungan dengan manuSia. Ada ayat-ayat yang menjadi dasan pembentukan sains dan ada pula menjadi dasan ekonomi. Sains dan ekonomi menupakan dua bidang kebudayaan, yang jadi alat manusia hidup benmasyarakat, jadi dalam hubungan manusia dan manusia. Sunah al-Anam, ayat 1, 2 (tenjemahan): Segala puji untuk
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. namun onang-orang kafmr mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan meneka. Dia/ah yang men ciptakan kamu dan tanah, sesudah 1w ditentukannya aja/mu Kajian tentang

langit, bumi, gelap, tenang, kejadian tentang manusia dan kematiannya membentuk sains, yang dipenlukannya dalam menajai bumi mi sebagai khalifah Allah. Sunah aI-Anaf, ayat 10 (tenjemahan): Sesungguhnya Kami
tempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumben-sumber) penghidupan, (tapi) amat sedikit/ah kamu bersyukun. Penempatan manusia di muka bumi dan

sedikitnya manusia bensyukun adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah. Pengadaan sumben-sumben penghidupan membentuk ekonomi, bidang kebudayaan utama dalam kehidupan masyanakat, hubungan manusia dengan alam dalam kaitan hubungannya dengan manusia. Jadi tidaklah dapat dinagukan, bahawa di samping hubungan dengan Allah, ayat-ayat al-Qunan banyak pula mengandung hubungan manusia dengan manusia. Sunnah Hadith adalah pentafsiran, penjelasan, ulasan, hunaian atau penincian dan teladan bagaimana mewujudkan al-Qunan dalam kehidupan. Sunnah adalah laku penbuatan Nabi dalam hubungannya dengan Allah dan dengan

315

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

manusia, manusia sebagai anggota-anggota keluanganya, sahabatnya, onang yang dipimpinnya, onang laki-laki dan penempuan, jinannya, musuhnya, onang beniman, onang kafin, sahaya, onang mendeka, onang baik, onang jahat dan sebagainya, yakni setiap onang yang beliau hubungi atau yang menghubungi beliau, dan Hadith lebih tenpeninci menyatakan hubungan antana manusia dan manusia, di samping hubungan manusia dengan Allah. Kesimpulan aI-Qur~andan Sunnah Hadith itu kita temukan pada ayat:
- .

,ft

1 ft~#ft

ft

Tenjemahan: Meneka ditimpakan kehinaan (dan sega/a jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecua/i mereka yang menjaga hubungan dengan Allah dan manusia.
(A/i 1,nran, 3:112)

Hubungan dengan Allah membentuk sistem ibadat atau agama, sedangkan dengan manusia membentuk sistem muamalat atau kehidupan sosial yang membentuk masyanakat, itulah kebudayaan, yang telah kita penkatakan dalam Fasal 4,5,6,. Ibadat dan muamalat, atau agama dan kebudayaan yang diajankan oleh Allah dan Rasul-Nya, melalui al-Qunan dan Sunnah Hadith, ituIah yang diliputi oleh din Islam. Kerana din Islam itu tidak hanya meliputi agama sahaja, tetapi juga kebudayaan, kelinulah kita selama mi mentenjemahkan din Islam dengan agama Islam sahaja. Akibat kekelinan yang dahsyat bagi kehidupan umat Islam hani mi, telah dibahas dalam Fasal yang lewat. Islam dan Kebudayaan. Marl kita tamba1ikan bukti, bahawa Islam juga mengatur dan mengawal kehidupan kebudayaan. Ayat-ayat yang mengandung dasan undang-undang (hukum), balk mengenai ibadat atau Muamalat, agama dan sosio-budaya, disebut ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam tentang kebudayaan itulah yang jadi dasar bagi hukum untuk mengatun masyanakat Islam. 316

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

Dipenbandingkan dengan jumlah 6236 ayat dalam al-Qunan memang ayat ahkam itu sedikit, tetapi ia menupakan pninsip-pninsip atau asas di atas mana ditegakkan hukum agama dan kebudayaan. Menunut Abdul Wahab Khallaf, jumlah hanya 5.8%, dipeninci sebagal benikut: 1. Ayat-ayat tentang ibadat: solat, puasa, haji, zakat dan lain-lain: 140 2. Ayat-ayat tentang kehidupan kekeluangaan, penkahwinan, pencenaian, wanisan dan lain-lain. 70 3. Ayat-ayat tentang kehidupan ekonomi (jual-beli), sewamenyewa, pinjam-meminjam, gadai penseonangan, kontrak dan lain-lain 70 4. Ayat-ayat tentangjenayah. 30 5. Ayat-ayat tentang hubungan Lslam dengan bukan Islam 25 6. Ayat-ayat tentang pengadilan. 13 7. Ayat-ayat tentang hubungan onang kaya miskin. 10 8. Ayat-ayat tentang keneganaan. 10 Semua ayat ahkam itu benjumlah 368 ayat, tenbahagi kepada 140 ayat agama dan 228 ayat kebudayaan. Penbandingan jumlah mi mungkin dapat memenanjatkan onang, seolah-olah din Islam lebih membenatkan kebudayaan danipada agama. Hal yang sesungguhnya tidaklah demikian. Sepenti telah disinggung sebelum mi, ajanan Islam tentang kebudayaan menupakan pantulan danipada agama. Hubungan manusia dan manusia adalah lanjutan danipada hubungan manusia dengan Allah. Pninsip-pninsip kebudayaan yang mengatun kehidupan masyanakat benasal dani Allah. Kenana manusia benhubungan dengan Allah, mentaati-Nya, maka dibinanyalah kebudayaan benasaskan pninsip-pninsip yang diganiskan Allah. Ada dua jenis pninsip atau ahkam yang ditununkan Allah untuk ditaati oleh manusia muslim, yang pertama mengenai Iapangan ibadat, kedua mengenai lapangan kebudayaan. Pninsip atau ahkam itulah yang disebut syaniat, jalan yang wajib ditempuh 0kb manusia dalam benhubungan dengan Allah dan dalam benhubungan dengan manusia (temasuk hubungan dengan alam). 317

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Dalam kajian yang lazim syanmat itu dipenbincangkan dalam empat bidang: I. 2. 3. 4. Ibadat (hukum agama). Muamalat (hukum sosial). Munakahat (hukum keluanga). Jenayat (hukum kesalahanjenayah).

Ada pun muamalat, munakahat, jenayat itu menupakan isi dalam hubungan antana manusia dan manusia, dengan demikian masuk ke dalam kebudayaan. Dengan demikian hakikat kajian itu sesungguhnyajuga agama dan kebudayaan. Selain ahkam kemasyanakatan itu benlandaskan agama, juga agama menupakan sistem hubungan manusia dengan Allah yang benkekalan, sedangkan kebudayaan jadi sistem hubungan manusia dan manusia yang selalu benubah. Tentang yang tetap tidaklah begitu banyak pninsip penlu diganiskan, tetapi tentang yang benubah banyak ganis-ganisnya penlu dihunaikan. Oleh itu jumlah ahkam kebudayaan lebih banyak danipada ahkam agama. Man kita teliti sejenak contoh-contoh pninsip kebudayaan yang diganiskan oleh din Islam: I
-

Sosial: pninsip-pninsip tentang nikah, talaq, nuju, fanaid (pewanisan), hubungan kekenabatan, ganis-gan~s kekenabatan, kehidupan benjinan, solidaniti (ukhuwah), jamaah, sopan-santun (etiket), kewajipan laki-laki dan penempaun, hak-hak kemanusiaan, adat. Ekonomi: pninsip-pninsip mencari nezeki, sedekah, waqaf, infaq, segi ekonomi zakat dan fanaid, baital-mal, dagang, upah, timbangan dan ukunan, niba, jual beli, pinjammeminjam, kontnak, bunuh, hanta anak yatim.

2.

3.

Politik: imamah, Uli al-Amn, musyawarah, jihad dan penang, penatunan dan undang-undang, cukai, jenayah (kejahatan), keadilan, penjanjian dengan bukan muslim, minonitibukan Islam, diplomasi. 4. Pengetahuan dan teknik: asas sains-sains fizik, sosial dan kemanusiaan, pninsip-pninsip tentang nilai ilmu, kewajip318

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

an ilmu, pembahagian ilmu dan kenja, kedudukan onang yang benilmu, hubungan ilmu dengan orang yang wafat, kewajipan kenja; apa-apa yang diistilahkan dengan amal mengandung nilai kenja; amal dunia dan akhinat.

5. Seni: melagukan bacaan al-Qunan, azan dengan seni


suana, ankitektun masjid, kalignafi (seni tulisan), sastena dalam kandungan bahasa al-Qunan, penhiasan, makanan enak, wangi-wangian, dandanan, pakalan, keindahan sebagai sifat dan disukai Allah. 6. Falsafah: sunuhan berfikir, mempengunakan akal; ayatayat mutasyabihat memenlukan pembahasan falsafah; mencani hikmah dalam tiap sunuhan dan lanangan; ilmu kalam, nilai-nilai akhlak, tafsinan tentang perkana-penkana ghaib.

Demikianlah sejumlah pninsip sebagai misal ajanan Islam yang meliputi bidang-bidang kebudayaan. Pninsip-pninsip itu mengandung sunuhan Allah, di samping lanangan-Nya. Keselunuhan ketentuan itulah yang dikenal sebagai syaniat. Jelaslah bahawa syanat Allah bukan sahaja mengenai penibadatan, tetapi juga meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dengan demikian jelaslah bahawa din Islam bukan saja meliputi agama, tetapi juga kebudayaan. Sebahagian kecil tentang ibadat, yang penlaksanaannya benkekalan, dan sebahagian besan mengenai kebudayaan yang pelaksanaannya mengalami penubahan demi penubahan, sesuai dengan penkembangan akal, penambahan pengalaman, kemajuan sains dan teknologi. Dalam penbendahanaan bahasa Malaysia tidak ada kata yang sama isi pengertiannya dengan din. Ya, Ia dapat dihunaikan misalnya sistem kepencayaan dan amal, sistem agama dan kebudayaan atau cana hidup lengkap. Kenana tidak ada tenjemahan kata itu dalam bahasa kita, eloklah kita pinjam istilah itu dan masukkan ia ke dalam penbendahanaan bahasa kita dengan penyesuaiannya dengan sistem bunyi bahasa kita menjadi al-din. Jadi, ada agama Islam, ada kebudayaan Islam dan ada masyanakat Islam. Masyanakat Islam adalah kelompok besan onang Islam yang mengamalkan kebudayaan Islam. Onang Islam ialah manusia 319

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

yang benagama Islam. Maka dalam masyanakat Islam diamalkan kebudayaan yang benpadu dengan agama Islam. Antana agama dan kebudayaan Islam memang dapat dibezakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam al-din. Kebudayaan adalah lanjutan agama, agama dan kebudayaan membentuk kebulatan yang utuh. Sebabnya telah dinyatakan di atas, kebudayaan itu ditegakkan di atas dasan agama. Agama bukan saja melahinkan kebudayaan, tetapi juga mengendalikan dan mengawalnya. Mulamula manusia benhubugan dengan Allah. Sesudah itu Allah menyunuh manusia itu benhubungan dengan hamba-Nya yang lain, yakni manusia juga, berasaskan pninsip-pninsip yang ditentukanNya sendini. Hal mi benmakna, mula-mula manusia benagama, sesudah itu ia benkebudayaan Hablun miii A//ah dan Hab/un miii a/-Nas, unutan yang kita temukan dalam Sunah All Imnan, ayat

112.
Apabila kebudayaan tidak menupakan lanjutan agama, kebudayaan itu tidak dilahinkan oleh agama, maka ia tidak dikendalikan dan dikawal oleh agama. Hubungannya putus dengan agama. Timbullah sekulanisme. Maka masyanakat yang tenbentuk ialah masyanakat onang Islam. Orangnya benagama Islam, tetapi kebudayaannya bukan Islam. Al-din mengajankan agama dengan Iengkap, buka sahaja prinsip-pninsipnya, tapi juga cana pelaksanaannya. Dalam lapangan ibadat tidak boleh ada penubahan, apakah dalam bentuk pencampunan dengan unsun lain (yang disebut sinknetisme) atau dalam bentuk pembahanuan (yang disebut bidaah). Sinknetisme ialah memasukkan unsun kepencayaan atau agama lain ke dalam peribadatan Islam. Bidaah ialah mengada-adakan sesuatu yang banu yang tidak diajankan oleh al-Qunan dan tidak ditemukan dalam Sunnah Hadith. Bidaah dalam penibadatan bensifat da/alah yang hukumnya hanam. Tentang kebudayaan yang diajankan oleh al-din Islam pada asasnya hanya mengenai pninsip-pninsipnya sahaja. Pninsip-pninsip itu ditujukan kepada kemanusiaan, kenana itu Ia sesuai dengan tabiat semula jadi manusia. Pninsip-pninsip itu benkekalan, kenana kemanusiaan itu benkekalan. Akan tetapi pennyataan kemanusiaan itu dapat benubah-ubah, kenana penkembangan akal, pengalaman

320

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

dan kemajuan sains dan teknologi. Perubahan itu membawa perubahan pelaksanaan daripada prinsip yang tetap itu. Agar perubahan tidak terpesong atau berlawanan dengan syariat, perlulah ijtihad memainkan peranannya. Perubahan itu mungkin bersifat pencampuran dengan unsur kebudayaan lain, yang disebut akulturasi atau difusi. Mungkin pula bersifat pembaharuan, yang juga disebut bidaah. Tetapi bidaah dalam kebudayaan itu bersifat hasanah, semula pembaharuan itu tidak berlawanan dengan syanat atau tetap dalam semangat syari~at. ljtihad menghidupkan dinamik kebudayaan, sehingga selalu dapat sesuai dengan tempat dan waktunya, sesuai dengan kemajuan alam fikiran, dengan pengalaman, dengan sains dan teknologi atau dengan kecenderungan semasa. Dal~mperubahan-perubahan itu haluan atau garis arahnya berkekalan, yakni menuju salam yang isinya keselamatan dan kesenangan. Kenapa haluan itu tidak menyimpang? J-Jaluan itu tidak memyimpang. kerana ijtihad menjaga agar perubahan-perubahan itu tetap bergerak dalam garis syarFat. Perubahan-perubahan tersebut membawa perubahan institusiinstitusi sosial, yakni perubahan kehidupan masyarakat ke tingkat yang Iebih mendekatkannya kepada salam. Apabila kita niisalkan al-din Islam jtu berbentuk bulatan, maka di dalamnya terdapat dua lingkaran dengan titik pusat yang sama:

A
B

C 0
R~jahll~ Al-Din isbn, A. B. C. D. Tauhid, titik pus~t kehidupan al-Din Tauhid memancarkan kepercayaan-kepercayaan lain. membentuk Rukun Iman. Iman mernbawa manusia memperhambakan din kepada Allah, membentuk ibadat khusus ata~. agama. Agamamembinataqwa. yang menjadi dasarkehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yang berisikan kebudayaan (sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknik, sent, falsafah).

321

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Titik pusat itu ialah tauhid yang jadi pangkal tolak atau pusat gerak dalam kehidupan al-din setiap tindakan atau perbuatan muslim mestilah kerana Allah, yakni dikerjakan kerana Allah, dihentikan kerana Allah. Mematuhi Allah secara mutlak, itulah yang disebut memperhamba din kepada-Nya. lnilah maksud Allah menciptakan manusia sepenti yang dijelaskan dalam surah alZarriyat, ayat 56 (terjemahan) Dan tidak Aku ciptakan fin dan
manusia, inelainkan supaya mereka memperhambakan din keda-Ku.

Tindakan perhambaannya yang pertama ialah melakukan hubungan dengan hamba Allah yang lain, yang disebut ibadat am atau kebudayaan. Perhambaan din dilakukan manusia dengan mentaati keseluruhan perintah Allah. Keseluruhan perintah itu adalah syaniat. Setiap perintah itu disebut hukum, dalam pengertian pedoman akhlak yang tidak diragukan lagi. Syariat meliputi semua laku perbuatan manusia. Ia merupakan jalan yang diganiskan Allah yang mesti ditempuh oleh muslim. Syariat ialah jalan yang ditempuh dalam beragama dan dalam berkebudayaan. Al-Ahkam al-Khamsah. Menurut syaniat ada lima ragam penintah Allah, yang diistilahkan al-A hkam a!-Kha,nsah, hukum yang lima: I. Wajib atau fardu, mesti dikerjakan. 2. Sunat atau mandub, dianjurkan untuk dikerjakan. 3. Jaiz atau mubah, terserah: boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. 4. Makruh, dianjurkanuntuk ditinggalkan. 5. Haram, dilarang mengerjakannya. Hukum yang lima mi mengandung sistem nilai Islam: I. Wajib, mengandung nilai baik. 2. Sunat, mengandung nilai setengah balk 3. Jaiz, bersifat neutral, tidak baik, tidak buruk. 4. Makruh, mengandung nilai setengah buruk. 5. Hanam, mengandung nilai buruk.
-

322

ISLAM AGAMA YANG 5YUMUL

Perkara yang mengandung nilai baik, pasti memberi manfaat; yang setengah baik: mungkin memberikan manfaat; yang neutral: tidak memberikan manfaat, juga tidak mudarat. Ada pun perkara makruh: mungkin mendatangkan mudarat, sedangkan haram; pasti mendatangkan mudarat. Al-Ahkam al-Khamsah yang dikandung syariat itu adalah jalan yang menuntun manusia membina salam. Perkara yang wajib: membina salam atau mempertahankan salam yang sudah wujud. Perkara yang haram: mencegah pembinaan salam atau meruntuhkan salam yang sudah wujud. Setiap hukum mesti ada sanksinya (ancaman hukuman). Kalau tidak ia tidak disebut hukum. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah hukum. Ada sanksinya katau dilanggar. Pemerintah mengundangkan, dilarang mencuri, rasuah, memperjualbelikan dadah, memiliki senjata api dengan tidak sah. Cubalah tuan langgar undang-undang itu. Pemerintah akan bertindak dan tuan akan mendapat hukuman. Demikian pula syariat atau hukum dalam Islam: 1. Perkara yang diwajibkan perlu dilakukan, kalau dikerjakan mendapat pahala, manakala ditinggalkan dijatuhi dosa. 2. Perkara yang disunatkan sebaiknya dilakukan; kalau dikerjakan mendapat pahala, manakala ditinggalkan tidak dijatuhi dosa. 3. Perkara yang dijaizkan diserahkan kepada muslim melakukan atau meninggalkannya, dilakukannya tidak memperoleh pahala, ditinggalkannya tidak memperoleh dosa. 4. Perkara yang dimakruhkan, sebaiknya ditinggalkan; kalau ditinggalkan memperoleh pahala, kalau dikerjakan juga apa boleh buat, masih belum dijatuhi dosa. 5. Perkara yang diharamkan, wajib ditinggalkan; kalau dikerjakan mendapat dosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Mdi kalau agama atau falsafah lain menentukan hanya dua nilai: positif dan negatif, balk dan buruk, maka Islam dengan 323

MANUSIA DAN ISLAM JILID iii

syariatnya menyusun lima nilai. Dengan demikian ia memberikan pilihan yang lebih luas kepada Muslim dalam berlaku berbuat baik dalam agama atau kebudayaan. Syariat adalah untuk kepentingan manusia sendiri dalam usahanya mewujudkan keselamatan dan kesenangan. Allah itu pengasih dan penyayang, al-Rahman al-Rahim. Kerana kasih dan sayang-Nya kepada hamba-Nya maka diwajibkan-Nya manusia mengerjakan perkara-perkara tertentu, untuk salam si hamba itu, dan diharamkannya perkara-perkara tertentu agar si hamba itu tercegah dan seksaan dan penderitaan. Allah mewajibkan atau mengharamkan, mensunatkan dan memakruhkan, serta menjaizkan laku perbuatan manusia, bukanlah untuk kepentingan-Nya sendiri, dan juga hukum Allah itu tidak sewenang-wenang. Ditaati atau hukum itu, tidak ada untung atau rugi bagi Allah. Untungruginya adalah bagi manusia sendiri. Telah dinyatakan, semua yang diwajibkan Allah adalah bagi pembinaan salam manusia sendiri. Semua yang diharamkan-Nya adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kulliyat alKhamsa, yakni aqidah atau agama, din (rohaniah dan jasmaniah), kehormatan din, keselamatan harta benda dan keselamatan dan kesejahteraan keturunan. Setiap yang mengancam, atau akan merosak Kulliyat al-Khamsah itu diharamkan oleh Allah. Misalnya: I. 2. 3. 4. 5. Diharamkan syirik, bidaah, khurafat, mementingkan lain daripada Allah, kerana merosak aqidah atau agama, Diharamkan arak, heroin, membunuh, makanan tertentu, kerana ia merosak rohaniah atau jasmaniah, Diharamkan cabul, membuka aurat, berkhianat, melanggar janji, rogol, kerana ia menosak kehormatan. Diharamkan judi, boros, nba, kerana ia merosak harta benda, Diharamkan zina, mendinikan keluarga tanpa nikah, kahwin dalam garis kekerabatan, kerana ia merosak keturunan.

Syaniat adalah laksanajalan yang membawa kita kepada suatu tempat yang diidam-idamkan. Yang akan dicapi oleh syaniat itu 324

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

ialah salam, penwujudan keselamatan dan kesenangan, naluni asasi manusia. Dalam kita menempuh jalan, kita hanya akan sampai kepada tujuan, kalau kita mematuhi undang-undang lalu-lintas dan tanda-tanda yang didapati sepanjang jalan, yang benfungsi mengawal dan menuntun perjalanan. Undang-undang dan tandatanda itu ada yang menyunuh ada yang melanang dan ada pula yang menyenahkan pilihan kepada onang yang menggunakan jalan. Kalau penatunan jalan itu tidak kita endahkan, kita tidak akan sampai ke tempat yang dituju. Kalau apa-apa yang dilarang kita kenjakan, kita juga tidak akan sampai ke tempat yang hendak kita tuju, tetapi mungkin di hospital atau di kubunan. Demikian pula dengan syariat, yang pengertian lughawiyahnya memang jalan yang lunus. Apabila kita tidak mentaati apa-apa yang dipenintah oleh syaniat, maka salam yang dilambangkan oleh jannah tidak akan menjadi bahagian kita. Demikian pula kalau apa-apa yang dilarang syaniat dikenjakan, akibatnya pendenitaan dan seksaan yang akan dipenoleh, yang dilambangkan oleh jahanam atau nenaka. Jannah adalah penwujudan naluni asas manusia, keselamatan dan kesenangan yang diarah oleh kemanusiaan. Jahanam adalah penghancunan keselamatan dan kesenangan. Jannah dan jahanam itu ditemukan di dua tempat, di dunia jannah dan jahanamnya bersifat terhad, dan di akhirat, ia bersifat mutlak. Onang yang mempenoleh kebahagian yang sempurna dalam kehidupan diungkapkan sebagai mendapat syurga dunia. Sebaliknya orang yang menemukan penderitaan dan seksaan yang sempurna dikatakan Ia ditimpa oleh nenaka dunia.
Jadi yang menghendaki .cyurga itu adalah kemanusiaan itu sendiri, yang menghendaki jauh dan neraka ialah sifat semula jadi manusia. Tenhadap kehendak hakiki manusia inilah Allah meng-

ganiskan syaniatnya Sesiapa yang hendak masuk syunga, ikutlah syaniat-Ku, dan sesiapa yang jatuh ke dalam nenaka langganlah syaniat itu. Kemahuan manusia bebas. Manusia sendinilah yang akan menentukan, penentuan yang diputuskan oleh akalnya, mentaati atau mengingkani syaniat, setiap muslim berdakwah, menyeru kepada al-din. Abdin Islamiy membenikan ajanan, penjelasan, petunjuk dan peningatan al-din mengisi kablu dengan agama dan mengisi budi dengan ilmu pengetahuan. 325

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Hentebaran ayat-ayat al-Qunan menjanjikan salam di dunia dan di akhirat kepada meneka yang beniman dan beramal salih, yakni meneka yang menempuh jalan syaniat dalam kehidupannya. Kaedah apa yang ditentukan oleh al-din untuk mempenoleh kesejahteraan di kedua-dua alam itu? Kaedah mewujudkan salam di dunia ialah dengan mengamalkan kebudayaan dan untuk salam di akhinat dengan melaksanakan agama. Dunia adalah pangkal kehidupan dan akhinat hujungnya; dan hujung itu mengendalikan pangkal. Sebab itulah agama mengendalikan kebudayaan. Dan mengatun sosial, memakmunkan ekonomi, membijaksanakan politik, meninggikan pengetahuan dan teknik, menghaluskan kesenian dan meningkatkan alam pemikinan, keselamatan dan kesenangan kebendaan dapat dicapai di dunia in Akan tetapi kalau kebudayaan itu tidak selanas dengan agama, tidak menupakan lanjutan agama, kenana tidak mengikuti jalan syaniat, maka kesejahtenaan kebendaan itu tidak seimbang dengan kesejahteraan spinitual/nohaniah. Pententangan inilah yang dapat diamati dalam kebudayaan sekulanisme; di mana manusia kaya sekali dalam kebendaan, senentak dengan itu miskin sekali dalam kerohanian. Kebendaan yang dibina dalam kebudayaan danipada al-din lslamiy kenana menempuh jalan syaniat, adalah selanas dengan agama, amal yang menghasilkan keuntungan wang, juga menghasilkan keuntungan pahala. Dua yang dipendapat; wang sebagai nilai benda, untuk dunia; dan pahala sebagai nilai rohaniah, untuk akhirat. Bendagang misalnya, apabila ia dijalankan dengan sains ekonomi dan diasaskan atas syariat, maka kita mempenoleh keuntungan kenana mengenjakannya menurut syaniat. Kaedah mewujudkan salam di akhirat ialah dengan mengamalkan agama. Sasanan agama ialah noh. Kalau jasad memenlukan makanan yang bensifat kebendaan, demikian pula noh memenlukan makanan yang bensifat nohaniah. Kalau jasad tidak memperoleh makan, ia akan mati, yakni dani tingkat hayat ia jatuh ke tingkat benda mati. Apabila roh tidak mempenoleh makanan, ia juga akan mati, tetapi pengertian mati di sini bukanlah lenyapnya hidup, kerana eksistensi roh itu bensifat tetap, tidak mengenal pengertian mati yang demikian. Yang mati di sini ialah pengha326

ISLAM AGAMA YANG SYUMIJL

yatannya. kerana noh itu demikian lemahnya, tidak mampu menjalankan fungsinya, tidak membenikan kehidupan batin yang sesuai dengan kemanusiaan, antana lain mewujudkan salam. Roh yang semcstinya menguasai jasad (kerana yang jadi hakikat manusia adalah noh) dan mengendalikannya, tenbalik kedudukannya. Jasad, dengan nilai-nilai kebendaannya yang dangkal dan tertuju untuk benlangsung semasa, menguasai noh. Misalnya laki-laki menghendaki penempuan. Nilai nohaniah memenlukan perkahwinan, pensetujuan kedua belah pihak dan hubungan itu benkekalan, membentuk keluarga, seterusnya ketununan. Akan tetapi kalau nilal kebendaan yang berkuasa, si lakilaki memaksa si penempuan untuk melepaskan hawa nafsunya. Dengan demikian apa bezanya ia daripada haiwan? Orang ingin kekayaan. Mudah sahaja, rebut kekayaan itu dengan menipu, rasuah, mencuni, menindas atau menompak. Orang ingin kenyang. Makanlah tanpa memikirkan dan mana asal makanan itu, apakah secara sah atau hanam: tidak meneliti sifat makanan itu, apakah kenyangnya akan membenikan manfaat atau mudanat. Demikian bebenapa misal, kalaujasmani menguasai rohani. Nilai agama ialah rohaniah. Mengamalkan agama itu sesuai dengan syaniat yang akan membenikan kesejahteraan nohaniah. Roh itu wujud di dunia dan berlanjut sampai ke akhirat dan untuk selama-lamanya. Oleh itu dengan benagama manusia membina salam nohaniahnya di dunia dan di akhinat. Onang yang nohnya sejahtena (kenana mengamalkan agama), belum tentu jasadnya sejahtera pula (kenana mengamalkan kebudayaan). Mungkin Ia kekurangan makanan, berpakaian buruk, benumah di gubuk, tidak mampu menawat badannya dengan ubat-ubatan. Penbezaan nilai antara agama dan kebudayaan, akan lebih mudah difahami dengan memperbandingkan ukuran nilainya. Kita telah membahas, bahawa ukunan nilai, alat tukan dan penyimpan nilai kebudayaan ialah wang. Yang benkuasa dalam kebudayaan ialah ekonomi. Untuk mengukur hanga barang dan perkhidmatan dipergunakan wang. Untuk menjual atau membeli barang dan penkhidmatan dipakai wang sebagai alat tukan. Demikian pula untuk menyimpan hanga banang dan perkhidmatan juga dipengunakan wang. Sasaran kebudayaan ialah dunia yang nyata 327

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

dan barangan di dunia itu diadakan, disalunkan dan dipergunakan dengan benekonomi. Akan tetapi agama bersasanan alam yang ghaib, ditujukan kepada noh yang ghaib dan kehidupan yang ghaib (bagi manusia di masa kini) di akhinat. Ukuran nilainya bukan wang, tetapi pahala. Semua perkana yang sesuai dengan sunuhan dan larangan agama mengandung nilai baik. Kita menegakkan nukun Islam, kita menolong orang, kita menjauhkan din danipada menganiaya orang, danipada merosak kehidupan masyanakat. Di pandang dani segi kebendaan atau kebudayaan kita tidak memperoleb nilai, kita tidak mendapat wang, tetapi di pandang dan segi agama penbuatan kita itu benhanga, kenana itu kita dibeni nilai. Bentuk nilai itu pahala. Amalan-amalan itu diukur dengan pahala. Pahala sebagai alat tukar agama berlakunya di akhinat. Di akhinat ia ditukan dengan keselamatan dan kesenangan dalam bentuk jannah. Jadi ia benbeza danipada wang yang jadi alat tukan keselamatan dan kesenangan kebendaan dalam bentuk kemakmunan di dunia. Wang sebagai ukunan nilai kebudayaan benlaku sekarang, langsung dinikmati secara jasmaniah. Pahala sebagai ukunan nilai agama hanya akan berlaku dan dinikmati di masa akan datang, di samping kesejahtenaan nohaniah yang sudah mulai dirasakan di dunia mi. Apabila kebudayaan yang diamalkan selanas dengan syaniat (dengan demikian Ia merupakan sebahagian danipada al-din), maka nilai yang dipenoleh metnpunyai dna yakni nilai kebudayaan dan nilai agama. Wang diperdapat, pahala pun dipenoleh. Kenapa? Kerana kebudayaan yang diamalkan menurut jalan syaniat ialah kebudayaan yang ditegakkan di atas asas agama. Mengamalkan kebudayaan itu tenmasuk dalam ibadat pengentian am, kenana itulah ia diganjar dengan pahala. Dan huraian di atas jelaslah betapa agama dan kebudayaan
membentuk suatu kebulatan penuh dalam al-din. Perpaduan membentuk penimbangan yang selaras.

mi

Keyakinan akan roh sebagai hakikat manusia membentuk perpaduan antana dunia dan akhinat. Dunia dan akhirat bukanlah dua kesatuan yang berdini sendini-sendini tetapi satu kesatuan hidup yang tendini atas dua bentuk dengan mata rantai maut. Dalam 328

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

kehidupan dunia noh itu benalatkan jasad. Setelah mati noh melanjutkan hidupnya tanpa jasad. Ketika kiamat noh itu juga melanjutkan kewujudannya dengan dibenikan kepadanya alat banu. (Sunah al-Waqiah; ayat 5861)
-

Antara Dunia dan Akhirat Terjalin Hubungan Sebab-Akibat Apa juga yang dilakukan di dunia merupakan sebab, yang akibatnya dipenoleh di akhinat. Akibat adalah pembalasan atas sebab. Demikian pula akhinat adalah pembalasan atas dunia. Kebudayaan mementingkan dunia, agama mementingkan akhinat, tetapi al-din mempenimbangkan antana keduanya itu dengan pembinaan salam, baik di dunia, ataupun di akhinat, supaya jangan tenjejas salam disalah satu alam itu, maka al-din melanang untuk benlebih-lebihan dengan kebudayaan, juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam benagama. Setiap yang melewati batas dilanang oleh al-din, kenana Ia menosak penimbangan. Penimbangan itulah yang selalu menjadi isi doa muslim:

Terjetnahan: Ya, Tuhan kami, berikanlah kepada kami Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlab kanzi dan api nenakajahanain.
(AI-Baqarah. 2.- 201)

Kata-kata sahabat lebih lanjut menjelaskan penimbangan itu:


Berbuatlah untuk dunia kanzu, seolah-olah kamu akan hidup abadi dan berbuatlah untuk akhinat kaniu. seolabolah kanju akan niati esok han.

Susunan kata atau ungkapan mi adalah ayat majmuk, tendini daripada dua ayat tunggal, dihubungkan oleh kata sendi dan. Kata sendi mi menunjukkan bahawa kedua-dua ayat yang dinangkaikan itu m~ngandungi nilal yang seimbang. Kalau benbuat untuk dunia sahaja, maka onang hanya akan mementingkan kebudayaan sahaja. Kalau berbuat untuk akhinat sahaja, onang hanya akan mementingkan agama sahaja. Masing-masing melewati batas. 329

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Maka dipenimbangkanlah antara kedua-duanya itu dalam al-din, yang dunia, yang akhinat; disunuh benbudaya, disunuh benagama. Dengan menyebut dunia tenlebih dahulu, tidaklah benenti dunia itu lebih penting danipada akhinat, kenana kata penangkai dan menunjuk kepada dua nilai yang seimbang, disebut dunia tenlebih dahulu hanyalah untuk mengikuti unutan yang lojik. Manusia mengalami dunia tenlebih dahulu, sesudah itu banu akhinat. Juga dunia sebagai sebab tentu mesti mendahului akhinat sebagai akibat. Akan tetapi kalau difikinkan secana lojik, manakah yang lebih penting, dunia yang bensifat sementarakah (bagi individu hanya selama kira-kina 70 tahun) atau akhirat yang tidak benbatas waktu? Tentulah kesejahtenaan abadi lebih penting danipada yang sementara. Oleh itu, mereka yang menyedani penbandingan mi dan menghayati atau meyakini akhinat, cendenung untuk memusatkan penhatian dan usahanya untuk akhinat dengan mengabaikan nasibnya di dunia. Tenhadap meneka inilah Allah mempeningat:

~
Tenjetnahan: Dan canilah apa yang dianugenahkan Allah kepadarnu (kesejahtenaan) di negeni akhinat, dan janganlab kamu lupa akan habuan kamu di dunta . . (Al-Qasas, ayat 28: 77)

Pada masa sekanang ketika benlangsung pembelahan antana agama dan kebudayaan, umat Islam mengamalkan hanya segi agama danipada al-dinnya dan umat bukan Islam menegakkan kebudayaan sekulanis, maka benlakulah bagi meneka peningatan Allah:
. -Q

~y op-~ ~ ~J~J ~4- j~J

Terjemahan: Sesiapa yang menghendaki (dengan ama! usahanya) mendapatfaedah di akhinat. Kami akan membeninya mendapat tambahan pada faedah yang dikehen-

330

ISLAM AGAMA YANG SYUMIJL

dakinya, dan sesiapa yang menghendaki (dengan amal usahanya) kebaikan di dunia semata-mata, kami beni kepadanya dan kebaikan dunia itu (sekadan yang kami tentukan), dan ia tidak akan boleh sesuatu bahagian pun diakhinat kelak.
(Al-S~ura,42: 20)

Penimbangan salam dunia dan akhinat, yang jadi naluni asas manusia, ditampung oleh al-din dengan penimbangan agama dan kebudayaan. Penimbangan agama dan kebudayaan membawa penimbangan kepada kesejahtenaan noh dan jasad. yang selanjutnya benmakna penimbangan nilai-nilai spiritual dan kebendaan.
Man usia yang hidup seim bang, menempuh jalan yang tidak berat ke kini, juga tidak berat ke kanan. Tidak ke kin dan tidak

pula ke kanan, bermakna onang menempuh jalan tengah, syariat itu adalah jalan tengah, mentpenimbangkan agama dan kebudayaan dalam al-din Islam. Oleh kerana itu menyebut umat Islam itu ummatan wasatan, umat pentengahan, umat yang menempuh jalan tengah (Surah al-Baqanah, ayat 143). Ajaran penimbangan itu hanya mungkin diciptakan oleh Allah sendini, yang mengetahui hakikat kemanusiaan, yang mengandung sifat semula jadi penuh pertentangan dalam dininya. Oleh kenana itu setiap konsepsi atau teori yang disusun oleh manusia, yang mengandung pertentangan dalam dininya sendiri, selalu benat sebelah. Kenana berat sebelah, ia tidak menyelesaikan masalahmasalah pokok kehidupan, tidak pernah berhasil menyusun keselanasan antara penkara-penkana yang benlawanan. Ambil misalnya faham individualisme dan kolektivisme, masalah abadi, semenjak dahulu sampai kini, tidak pennah tenselesaikan oleh falsafah manusia. Islam datang dengan mengganiskan jalan tengah antana kedua-dua faham yang bententangan. Penimbangan antana keduadua faham itu menguntungkan individu, senentak dengan itu membenikan laba kepada masyarakat. Meneka yang tidak memahami syariat yang digariskan Islam, mengkaji segi demi segi, tanpa memperpadukan kedua-kedua segi. Maka timbullah tuduhan Islam itu kapitalisme (kenana melihat Islam membenikan hakmilik kepada individu), di samping tuduhan bahawa Islam itu sosialisme 331

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

(kenana melihat Islam itu mementingkan masyarakat). Islam bukan kapitalis, juga bukan sosialis. Islam itu ialah Islam, yang menempuhjalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Segi-segi negatif konsepsi itu ditinggalkannya, sambil menghimpun segi-segi positifnya. Allah yang mencipta manusia. Dia tahu hakikat kemanusiaan. Dia mengenti masalah-masalah yang timbul dan kemanusiaan itu. Maka ditununkan-Nyalah al-din yang mengandung syaniat perimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Apakah manusia menenima al-din itu dengan mengamalkan syaniatnya? flu disenahkan Allah kepada manusia sendini. Allah menjadikan manusia makhluk yang mulia dengan menganugenahkan akal kepadanya. Akal itu adalah daya manusia yang mampu menemukan kebenaran.

jci~~at
Terjemahan: Tidak ada paksaan dalam al-din (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenanan (Islam) dan kesesatan (ku/un), oleh itu sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beniman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akanputus.
(At-Baqarah, 2:56)

Manusia memiliki akal. Allah menurunkan al-din Islam. Penlukah manusia akan al-din itu? Pembahasan akal tentang Manusia dan Agama.

332

xv
MAN USIA DAN ISLAM
Penlukab Manusia kepada Islam? Jawapan pentanyaan sebagai tajuk kecil mi dapat ditanik dan hunaian-hunaian yang tendahulu. Dengan demikian fasal yang tenakhir mi merupakan kesimpulan dad fasal-fasal yang mendahuluinya. Kita menghendaki sesuatu, apabila sesuatu itu memenuhi keperluan kita. Ungkapan mi amat sedenhana dan amat lojik, sehingga tidak memerlukan pembahasan sama sekali. Apabila sesuatu memenuhi keperluan kita, tandanya sesuatu itu bennilai bagi kita. Apakah dia nilai? Jawapan terhadap pertanyaan mi tidak sederhana lagi, kenana ia membaw kita memasuki alam falsafah. Suatu barang bennilai, apabila ia berharga bagi kita. Bagi meneka yang tidak menghangainya, barang itu tidak bernilai. Apa tanda sesuatu benda itu berharga? Kita menghendakinya, bersedia bensusah payah untuk mendapatkannya. Bahkan kita bersedia benkonban untuk memperolehnya, misalnya mengorbankan wang atau benda lain milik kita. Tanda lain menunjukkan barang itu berhanga ialah puas hati kalau mendapatkannya. Kepuasan itu ialah kerana kesenangan atau keselamatan yang dibenikan banang itu kepada kita. Kesenangan dan keselamatan adalah isi danipada istilah salam. Dengan demikian kepuasan itu berhubungan dengan salam. Dalam huraian-huraian yang lalu telah ditelaah, betapa naluri asas keselamatan dan kesenangan menggenakkan Iaku penbuatan 333

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

manusia. Naluni itu menggenakkan manusia bertindak dan berbuat. Tujuan tindakan dan perbuatan itu mewujudkan keselamatan atau kesenangan. Falsafah teoni nilai benpendapat lain tentang motif atau penggenak tindakan. Yang menggenakkan tindakan dan penbuatan ialah nilai, tujuannya ialah mewujudkan nilai hakiki bagi nJanusia, tidaklah tendapat pengaduhan antara kedua pandangan: I. 2. Bahawa laku penbuatan manusia digenakkan oleh naluni keselamatan dan kesenangan. Bahawa laku perbuatan manusia digerakkan oleh nilai.

Kenapa makanan, pakaian, perumahan, perubatan bennilai bagi manusia? Kerana ia membenikan keselamatan bagi manusia. Kenapa banangan yang memberikan kenikmatan (makanan sedap, pakaian cantik, numah bagus, ubat yang manis), barang-barang yang nJembenikan kemudahan, karya-kanya yang menimbulkan penghayatan kesenian, bennilai? Kerana barang-banang yang membenikan kemudahan, karya-karya yang menimbulkan penghayatan kesenian, bennilai? Kenana banang-banang itu memenuhi naluni kesenangan. Barang-banang yang tidak membenikan keselamatan atau kesenangan, kita pandang tidak bernilai. Misalnya makanan yang sudah busuk atau yang mendatangkan penyakit. Pakaian yang mendedahkan aunat bagi Islam bennilai negatif. Banang-barang yang bernilai negatif itu dijauhi onang. Akhirnya ada pula banangan yang nilainya neutral. Ia tidak dipandang dan segi berguna tidaknya, bermanfaat-mudanatnya atau cantik-bunuknya, melainkan dilihat dani segi bagaimana adanya. Pandangan demikian adalah pandangan ilmiah. Ia tidak menilai, tetapi membicanakan banang menunut faktanya. Setelah menelaah hubungan kepenluan dan nilai, kembali kita kepada pertanyaan tadi, Perlukah manusia kepada Islam? Untuk menjawab pertanyaan i, dua penkana penlu difahami tenlebih dahulu: I 2.
-

Apakah kepenluan hakiki manusia? Dapatkah Islam memenuhi kepenluan itu? 334

MANUSIA DAN ISLAM

Kalau Islam dapat memenuhinya, ia tentu dipenlukan. Kalau tidak ia tidak dipenlukan. Kalau ia mencegah tenwujudnya kepenluan itu, hendaklah ia dijauhi. Kepenluan hakiki sama dengan keperluan asasi. Ini telah dibahas dalam huraian yang lalu. Kepenluan asasi itu dihayati manusia sebagai naluni asasi, yakni menghendaki keselamatan dan kesenangan atau salam. Oleh itu mengarah kepada salam adalah genak semula jadi manusia. Manusia itu sendini terdini danipada jasad dan noh. Jasad menghendaki salam, demikian pula roh. Yang hakikat di antana kedua-dua unsur asal itu adalah noh. Yang dikatakan aku itu ialah sesungguhnya nohaniah, bukan jasmaniah. Jasad hanyalah alat noh di alam nyata. Suatu ketika alat itu terpisah dani aku. Perpisahan itu disebut penistwa maut. Yang mati adalah jasad, sedangkan aku yang bersif at nohaniah melanjutkan kewujudan aku. Yang menasakan nikmat- atau seksa kubun, bukanlah jasad, yang tidak lama setelah dikubunkan kembali lagi menjadi tanah, tapi aku yang rohaniah. Salam jasmaniah bersifat sementara. Ia dipenlukan selama jasad itu tenjalin dengan noh. Sedangkan salam nohaniah bensifat kekal, kenana kewujudan noh itu benkekalan. Dengan demikian unutan keperluan hakiki manusia ialah: I. 2. Kepenluan roh, yakni salam rohaniah. Keperluan jasad, salam jasmaniah.

Roh itu bensifat ghaib, kenana itu nilai-nilai yang dikehendakinya tidak bensifat nyata. Ia bukan untuk disentuh oleh pancaindera, melainkan untuk dihayati oleh hati. Keselamatan noh bengantung pada neda dan berkah Penciptanya, sedangkan kesenangannya dinawat oleh kebaikan dan keindahan yang dihayatinya. Jasad bersifat nyata, kenana itu nilai-nilai yang dikehendali bensifat nyata pula. Yang nyata itu ialah yang ada faktanya. Keselamatannya bengantung pada benda-benda (makanan dan ubatubatan), untuk kesenangannya ia memenlukan pakaian, perumahan, banang-banang yang membenikan kemudahan, barang-banang mewah dan lain-lain. 335

MANUSIA DAN ISLAMJILID III

Dunia ialah alam nyata, alam kita, alam yang disentuh oleh pancaindera. difikirkan oleh otak. Akhinat ialah alam ghaib, yang dipencayai oleh kalbu. Jasad mengalami salamnya yang penuh di dunia, sedangkan noh di akhirat. Jasad bensifat sementana, seperti pula dunia yang dianahnya. Roh bersifat sementana Ia tetap bennilai, kerana ia dipenlukan untuk kini dan di sini. Akan tetapi nilal yang hakiki tenletak pada roh dan akhinat, sebab ia diperlukan untuk selama-lamanya, sekalipun secara penuh baru ia menyatakan din nanti dan di sana. Oleh kenana roh dan akhinat mengandung nilai hakiki, Ia sudah benmula semenjak di dunia. Manusia memenlukan salam rohaniah sepanjang hayatnya di dunia, tanpa itu nilai kebendaan tidak bermakna. Apa erti kekayaan bagi jiwa yang menana? Apa makna pangkat tinggi bagi jiwa yang gelisah? Manusia memperhitungkan nilal akhinat dalam tiap laku penbuatannya di dunia, kenana dunia mi akan ditinggalkannya, akhirat diarahnya dan di situlah ia untuk selama-lamanya. Wang menupakan ukunan nilai kebendaan, yang bersifat duniawi. Dengan wang dapat kita membeli keselamatan dan kesenangan bagi jasad. Pahala menupakan ukunan nilai rohaniah, yang bensifat ukhrawi Dengan pahala dapat kita membeli keselamatan dan kesenangan bagi noh, di akhirat nanti, tetapi yang sudah mulai dapat dihayati di dunia mi. Antana jasad dan noh terjalin hubungan sebab akibat, seperti pula antana dunia dan akhinat. Jasad bergerak menunut anahan roh. Tindakan jasad itu benakibat bagi noh. Akibat mi disebut juga pembalasan. Segala sesuatu yang kita penbuat di dunia in baik atau bunuk, akibatnya kita penoleh di akhirat nanti. Kehidupan akhinat tidaklah lain danipada pembalasan kehidupan dunia. Demikianlah pembahasan tentang keperluan hakiki manusia. Dapatkah Islam memenuhi keperluan itu? Marl kita jawab pertanyaan yang mencaban mi. Manusia adalah sebahagian danipada alam. Alam tidak wujud dad semula, sepenti pula tiap barang tidak bensifat qadim. latidak ada dan semula. Dan tidak ada suatu ketika alam diadakan. Khaliq yang menciptakannya ialah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Alam sebagai ciptaan Khaliq disebut makhluk. Setelah alam diciptakan Allah, alam itu diatur-Nya. Sebagai

336

MANUSIA DAN ISLAM

pengatun dan pendidik Allah disebut Rabb. Ditununkan-Nya wahyu kepada makhluk-Nya:

j,~.a

~Jth

L7l Uls ~fjl ~~.i~L~JCj

frUU)U2A~J~LW.LJlLJ)J

r~1 ~
Ter/etnahan: Kemudian Ia menunjuk kehendaknya ke anah (bahan-bahan) langit, sedang langit itu masih benupa asap; lalu ia benfinman kepadanya dan kepada bumi: Tunutlah kamu bendua akan penintah-Ku. sama ada dengan Paksa! Keduanya menjawab: Kami bendua sedia menunut patuh dengan sukanela. Lalu Ia menjadikan tujuh langit, dalam dua masa, dan Ia membenitahu kepada tiap-tiap langit akan unusan dan keperluannya masingmasing. Dan kami hiasi langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bumi) dengan bintang-bintang yang bersinar cemenlang serta memelihana langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
(Fussilat, 41: 1112)

Setelah langit dan bumi diciptakan dan diatun-Nya, diciptaNya pula dan diatun-Nya isi bumi, tumbuhan dan haiwan:

JUT ~

LS&

Tenjemahan: Dan Tuhanmu membeni ilkam kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sanangmu digunungganang dan dipokok-pokok kayu, danjuga di bangunanbangunan yang didinikan oleh manusia.
(Al-NahI, 16: 68)

337

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

Dengan wahyu itu Allah mengganiskan Sunnah Allah kepada alam. Sunnah Allah menentukan sifat dan genak alam. Alam taat kepada wahyu Allah yang ditununkan kepadanya. Ia sujud kepada Allah. Alam adalah muslim. Kerana ketaatannya kepada ketentuan-ketentuan Allah, tenjadilah genak yang teratun dan benkekalan. Keteratunan yang serba tetap itu disebut hukum. Hukum milah yang jadi matlamat kajian sains. Allah tidak memberitakan wahyu-wahyu apa yang diturunkanNya kepada alam. Manusia dengan sainsnya dapat mengkajinya sendini. Tuhan menggalakkan manusia menemukan undangundang alam. kerana ia dapat dimanfaatkan manusia bagi keperluannya sendini. Bukanlah alam mi diciptakan Allah untuk manusia? Kenana itu pula Islam mewajibkan ilmu bagi umatnya. Kepada manusia sebagai bahagian alam, Allah membenikan kelebihan, iaitu akal. Dengan akal itu manusia membezakan dinnya dan makhluk-makhluk lain. Dengan kelebihan itu Allah memilih manusia, dijadikan-Nya khalifah-Nya. Kekha4fahannya itu
menyatakan dini pada daya cipta, yang dilahinkan oleh tenaga akal dan diwujudkan oleh tangan.

Dengan akal manusia dapat membentuk pengetahuan, pengetahuan benan atau salah. Dengan pengetahuan dapat pula ia bentindak, berbuat baik atau benbuat jahat. I?engan daya ciptanya manusia dapat menjadi takbur dan sesat. Ia dapat menciptakan konsepsi dan banang, yang mungkin membeni manfaat, tetapi juga membeni mudarat baginya dan bagi alam. Oleh itu setelah akal dianugenahkan-Nya kepada makhluk yang akan mewakili-Nya di alam, Dia benikan pula naqal, Naqal adalah wahyu-wahyu Allah yang ditununkan-Nya kepada manusia untuk menuntun akal. Sebagaimana Allah menununkan wahyu
kepada alam untuk menjadi hukum dalam si/at dan genaknya, demikian pula Dia menununkan wahyu kepada manusia untuk menjadi hukum bagi akalnya.

Wahyu Allah kepada alam ialah untuk mengatur alam, sehingga sifat dan genak yang satu selanas dengan yang lain. Perhatikanlah misalnya gerak bumi, bulan dan matahani. Masing-masing bengenak dalam orbit yang telah ditentukan oleh wahyu Tuhan. Bulan tidak masuk ke dalam onbit matahani dan sebaliknya. Kalau 338

MANUSIA DAN ISLAM

tidak ada keteraturan dalam genak masing-masing, bayangkanlah apa yang akan terjadi. Ketika bumi menyimpang dani jalannya ia akan hangus tenbakan dan semua yang ada di penmukaannya ikut hancur. Apabila bintang-bintang dan galaksi-galaksi keluan dan jalan yang ditentukan Rabb, akan kiamatlah alam mi. Manusia dan haiwan memerlukan zat asam dalam kehidupannya dan tidak memerlukan zat anang. Tumbuhan memenlukan zat anang dan tidak memerlukan zat asam. Manusia dan haiwan menanik zat asam dani udara, sambil mengisikan zat anang ke dalam udana itu. Tumbuhan menanik zat anang, sambil mengisikan zat asam ke dalam udana. Kenjasama mi menegakkan hanmoni dalam kehidupan antara ketigajenis makhluk itu. Tumbuhan dapat hidup kerana adanya benda-benda zat mati. Haiwan dapat hidup kerana adanya benda-benda zat mati dan tumbuhan. Dan manusia dapat hidup kenana adanya ketiga jenis makhluk itu. Demikianlah Sunnah Allah menegakkan salam dalam alam wujud mi. Wahyu Allah kepada manusia berfungsi sama seperti wahyuNya kepada alam. Wahyu itu membentuk syaniat, jalan yang wajib ditempuh manusia dalam kehidupannya, untuk menegakkan salam. Allah tidak membenitakan wahyu-wahyu yang ditununkan-Nya kepada alam, kenana manusia dengan akalnya dapat mengkaji sendini dan menemukan Sunnah Allah itu. Akan tetapi syaniat tak akan mungkin ditemukan manusia, kalau ia tidak dibenikan kepadanya. Syaniat ialah sunnah Allah untuk manusia. Manusia adalah nohaniah danjasmaniah, tetapi yang hakikat baginya ialah roh. Syaniat terutama untuk mengatun kehidupan rohaniah, di samping kehidupan jasmaniah. Roh adalah ghaib, penjalanannya baik di dunia, ataupun di alam banzakh dan akhirat adalah juga ghaib, Sains hanya dapat mengkaji dan menemukan hukum tentang perkara-perkara alam nyata, yakni yang dapat dilakukan penyelidikan atasnya. Maka sains tidak bendaya mengkaji dan menemukan undang-undang tentang penkara-perkana alam ghaib. Kenana itu apa dan bagaimana undang-undang untuk mengwujudkan salam bagi noh yang ghaib, tidak akan mungkin dikaji dan ditemukan 339

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

oleh sains. Sebab itulah syaniat itu diberitakan Allah melalui wahyu-Nya yang ditununkan-Nya dengan penantanaan Rasul-Nya. Syaniat untuk manusia sebagai makhluk jasmaniah adalah mungkin ditemukan oleh kajian sains, tetapi untuk mi sains memerlukan pengalaman yang panjang dan kajian mendalam, masa yang lama. Kerana itulah Allah yang pengasih dan penyayang juga menununkan syaniat-Nya tentang penkana tersebut, supaya manusia tidak perlu menunggu lama untuk menegakkan salam jasmaniahnya dan syaniat dalam bidang inilah yang dibuktikan kebenarannya satu demi satu dalam sejanah perkembangan sains. Demikianlah Sunnah Allah kepada alam setingkat dengan syaniat Islam kepada manusia, bentujuan sama, iaitu menegakkan salam. Sunnah Allah adalah hukum alam. Syaniat Islam pun adalah hukum alam bagi manusia, apabila mereka hendak menegakkan salam. Kenana itu ada benannya kalau dalam ilmu bahasa kata Islam dipulangkan kepada kata salam (salm). Risalah Islam ialah untuk mewujudkan salam bagi manusia, baik nohaniah ataupun jasmaniah. Untuk salam rohaniah Islam mewajibkan agama. Untuk salam jasmaniah diwajibkannya kebudayaan. Agama adalah sistem hubungan manusia dengan Allah dan kebudayaan menupakan sistem hubungan manusia dengan manusia. Menegakkan agama ialah dengan menjaga hubungan dengan Allah dan menegakkan kebudayaan dengan jalan menjaga hubungan dengan manusia. Kedua jalan itulah yang dikandung oleh syaniat. Apabila tidak dijaga hubungan manusia dengan Allah, salam nohaniah tidak akan wujud. Kalau tidak dijaga hubungan manusia dengan manusia, salam jasmaniah tidak akan tercapai. Rohaniah menemukan salamnya yang penuh di akhirat dan jasmaniah di dunia. Kalau hubungan pertama dicuaikan, apa lagi ditinggalkan, manusia akan tenseksa dan menderita di akhinat. Mencuaikan atau meninggalkan hubungan kedua, seksa dan denita menjadi bahagian manusia di dunia. Demikianlah dengan menempuh syariat manusia menegakkan salam balk di dunia, ataupun di akhinat. Sebaliknya dengan melanggan atau meninggalkan syaniat, tidak mungkin manusia mewujudkan naluni asasinya: keselamatan dan kesenangan kini dan di sini senta nanti dan di sana. 340

MANUSIA DAN ISLAM

Menyunuh kepada agama dan kebudayaan dan ancaman kepada meneka yang meninggalkannya, kita temukan dalam wahyu Allah:

Tenjemahan: Mereka ditimpa kehinaan (dani segala junusan) di mana sahaja meneka benada, kecuali dengan menjaga hubungan dengan Allah dan manusia.
(All lm,an, 3://2)

Bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah? Sebagai penbandingan baik kita telaah cana menjaga hubungan dalam kehidupan sehani-hari. Bagaimana menjaga hubungan dengan teman? Dengan jalan jangan menyinggung penasaannya, jangan menyakiti hatinya, jangan membikin dia marah. Kalau mi dipenbuat, hubungan pensahabatan akan nosak. Sebaliknya kalau kita pensenang hatinya, menggembinakan atau menyukakan hatmnya, hubungan itu akan bertambah kukuh atau mesra. Tensinggungnya perasaan, sakit hati atau marahnya teman kepada kita, adalah akibat laku penbuatan kita yang bunuk bagi dia. Sedangkan senang hati atau gembiranya teman itu, juga disebabkan laku penbuatan kita kepadanya, yang mengandung nilai baik. Bagaimana menjaga hubungan dengan ketua pejabat, di mana kita kerja? Dengan jalan mematuhi peraturan-penatunan, suruhan dan larangan pejabat itu. Bagaimana menjaga hubungan dengan isteni? Benbuatlah apa yang akan menyenanginya dan tinggalkan apa yang akan menyinggung atau menyakiti hatinya. Pninsip menjaga hubungan dengan Allah tidak berbeza dengan asas hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Benbuatlah apa yang disuruh-Nya, tinggalkan apa yang dilarang-Nya. Dan hubungan itu akan lebih mesra, kalau laku perbuatan kita mengandung nilai reda Allah. Akan kukuhlah hubungan itu kalau kita membiasakan laku perbuatan, yang dibenkati-Nya. Mana-manakah laku penbuatan yang akan menjaga hubungan 341

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

manusia dengan Allah? Itulah yang ditentukan oleh syaniat ibadat atau agama. Dengan menempuh syaniat, manusia menjalani kehidupan benagama, yang menjaga hubungan dengan Allah. dengan benagama itu ia mencapai tingkat kemanusiaan yang mulia. Benagama adalah pentanda dan kehidupan nohaniah yang aktif. Apabila manusia menenggelamkan din dalam kehidupan kebendaan, agama itu lenyap dalam kehidupannya. Tanpa agama apakah yang membeza manusia danipada binatang? Manusiajatuh hina. Dengan agama manusia tidak sahaja mempenkaya nohaniahnya di dunia i, tenutama ia juga mempersiapkan dininya untuk kehidupan yang kekal, setelah meninggalkan dunia yang sementara mi. Agama membeni kekuasaan kepada manusia membina salam di akhinat. Manakah laku penbuatan yang akan menjaga hubungan manusia dengan manusia? Itulah yang ditentukan oleh syaniat, muamalat atau sosial, manusia menentukan pninsip-pninsip atau asas kebudayaan. Dengan menempuh syaniat, manusia menjalani kehidupan budaya. Makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang mencapai tingkat kemanusiaan, dan manusia itu adalah khalifah Allah di bumi yang memiliki daya manusia sahaja. Tanpa kebudayaan manusia jatuh ke tingkat haiwan. Hal ml dibuktikan oleh onang-onang yang semenjak kecil putus hubungannya dengan manusia, menjadi besan di bawah asuhan binatang. Kerana putus hubungan dengan masyarakat, ia tidak benbudaya, hidup sebagai binatang yang memeliharanya. Dengan demikian lenyap kekuasaannya membina salamnya di dunia. Apabila manusia tidak menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia, yakni tidak beragama dan tidak benbudaya, hilang kekuasaannya menegakkan salam bagi dininya, baik di dunia atau di akhinat. Di dunia ia mendapat kehinaan, kerana mantabatnya dipandang setingkat binatang. Di akhirat pun ia tenggelam dalam kehinaan kerana tinggal di tempat yang hina dan tenseksa, yakni nenaka.
Jalan kehidupan yang menjamin keutuhan kedua hubungan itu. itulah syaniat Islam. Agama, sistem yang tenbentuk di atas asas

menjaga hubungan dengan Allah, dan kebudayaan, sistem yang tenbentuk di atas asas menjaga hubungan dengan manusia; ke

342

MANUSIA DAN ISLAM

dua itulah yang jadi isi danipada al-din Islam. Al-din Islam itu amat luas. Ia tidak sahaja meliputi kehidupan manusia, tetapi menjangkau keluasan jagat naya. Ia juga amat dalam, sehingga tidak tenjangkau oleh sains dan teknologi. Ajanan dan amalannya sudah empat belas abad dikaji, sampai sekarang masih belum selesai. Akan tetapi kalau kita bentanya apa yang dikehendaki oleh ajaran al-din yang amat luas dan dalam itu dan manusia? Maka jawabnya dapat disimpulkan dalam ayat sedenhana dan pendek: Islam menghendaki agan manusia jadi orang baik. Orang baik tennyata pada akhlaknya yang mulia. Untuk itulah Nabi diutus. Aku dibangkitkan untuk menegakkan akhlak yang muha. terjemahan sabda Nabi.
-,

Islam dan Akhlak. Semua ajanan dan amalan Islam bermuana kepada akhlak. Syaniat mengganiskan laku perbuatan yang bernilai akhlak. Dengan suruhan-suruhannya syanlat membina akhlak yang positif. Dengan Ianangan-larangannya ia menjauhkan nilai negatif pada akhlak. Kesimpulan syariat itu ialah: aman ma nut nahi mungkar; menyunuh kepada yang baik, mencegah dani yang bunuk. Dengan hidup dalam syariat manusia terdidik dalam nilai-nilai baik, tenbiasa menjauh dani nilai-nilai buruk. Pendidikan itu membentuk manusia menjadi balk. Adalah hukum alam, bahawa baik benbalas dengan baik dan jahat berbalas dengan jahat. Hukum mi disebut hukum sebab-akibat dalam falsafah. Setiap sebab melahirkan akibat yang senilai. Dengan nyata dan mudah dapat dipastikan, hukun mi benlangsung dalam alam kebendaan. Sebab air sejukkan 0C, aldbatnya ia membeku. Sebab logam dipanaskan, akibatnya ia mengembang Sebab pohon-pohon di leneng gunung dirosak, tenjadi banjir pada musim hujan dan kekeningan pada musim kemanau. Akan tetapi dalam alam rohaniah pun, hukum mi berlaku. Hanya saja akibat tidak segena menyusul sebab seperti pada alam kebendaan, kadangkadang janak masanya amat jauh. Orang yang benbuat balk sekarang, mungkin tidak sekanang atau besok mendapat balasan baiknya. Bertahun-tahun bahkan adakalanya puluhan tahun balasan itu banu ternyata. Demikian pula orang yang benbuat jahat, Iama 343

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

sesudah ma lupa akan kejahatan yang dikenjakannya, banu ia memperoleh balasan yang senilal, dan mungkin pula datangnya balasan bamk atau jahat itu lebih lama janaknya, melewati hujung kehidupannya. tenjadi di akhinat. Pahala sebagai nilai penbuatan jahat, di akhinatlah dialami balasannya. Pada asasnya setiap yang baik dan setiap yang buruk. yang kita lakukan, benbalas di dunia inijuga. Di alam banzakh dan di akhinat b-alas-an itu diulang kembali dengan lebmh adil dan lebih pasti. Ada juga kita penhatikan, penbuatan baik dan penbuatan jahat tidak kelihatan balasannya di dunia. Dengan demikian di akhinat balasannya akan benganda. Akhinat adalah pembalasan dunia. Islam menghendaki manusia itu baik. Orang baik akan ben1-aku dan benbuat baik. Penbuatan baik benbalas dengan baik. Kebalkan itu membina salam. Manusia yang benbuat menurut syariat Islam akan mendapat balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah itu pengasih dan penyayang. Setelah manusia diciptakanNya. ditununkan-Nya syaniat yang akan membawa manusia kepada salam dunia dan salam akhinat. Syariat memastikan pembalasan:

Tenjemahan: Sesiapa yang mengenjakan amal sahih, maka itt, adalah untuk dininya sendini, dan sesiapa yang mengenjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dininya sendini
(Al-Jathivah, 45:15)

Allah menyuruh benbuat baik, kenana kebaikan sebagai buah penbuatan itu adalah untuk yang benbuat itu sendini. Penbuatan yang balk dikenjakan kenana Allah tetapi bukan untuk Dia, melainkan untuk yang mengenjakan sendini. Allah melarang daripada penbuatan jahat, kenana kenosakan sebagai buah penbuatan akan tentimpa pada yang benbuat itu sendini. Membunuh adalah penbuatan jahat. Dan Tuhan si pembunuh mendapat dosa, dan masyanakat ia akan dapat hukuman. Sekalipun ia berhasil membebaskan dininya dani pembalasan masyanakat, dan pembalasan Allah ia tidak 344

MANUSIA DAN ISLAM

mungkin melanikan din. Dosa itu membawa dia ke nenaka. Sekalipun Ia dapat bebas dani hukuman masyarakat, namun hukuman rohaniah tentu ditenimanya juga. Rohaniah menjadi rosak. Mempengunakan dadah adalah penbuatan hanam. Kenuntuhan nohaniah dan jasmaniah dan habisnya hanta kekayaan untuk memenuhi ketagihan itu adalah batasan yang langsung bagi dia yang berbuat haram itu. Benlaku ayat Allah:

Terfemalian: Sesiapa yang mengenjakan kjahatan, nescaya akan dihenipembalasan dengan kejahatan itt,...
(Al-Nisu, 4:/23)

Sebaliknya sesiapa yang benbuat sesuai dengan syariat, yang nilainya baik, memperoleh pahala dani Allah dan kebaikan di dunia. Orang yang berbuat baik terhadap keluarganya, memperoleh kasih sayang dan keluarganya itu. Sesiapa yang benbuat baik kepada masyanakat, memperoleh penghargaan dan masyanakat itu. Benbuat baik kepada onang, onang pun benbuat baik kepada kita. Pahala sebagal nilai kebaikan yang dikenjakan kenana Allah membawanya ke dalam Firdaus:
t~ -

~S

I--

)S,-ftL~

Ten/emahan: Dan sesiapa yang mengenjakan amal sail/i, dan lelaki atau penempuan sedang ia beniman, maka mereka itt, akan masuk syunga dan meneka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan babasannya,
(Al-/Visa, avat 4: /24)

Onang yang mentaati syaniat mempenoleh buah dani ketaatannya. Demikian pula onang yang mengingkaninya memperoleh buah 345

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

keingkarannya itu:

Ter/emahan: (Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang benbakti dan siapa yang bensalah) kerana sesungguhnya: onang-onang yang benbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap benada dalam syunga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya onang-onang yang bensalah. bentempat dalam nenaka yang menjulang-/ulang.
(Al-Thfitar, 82: 1314)

Setiap tindakan dan setiap penbuatan kita dalam menjalani kehidupan selalu mengandung nilai. Mungkin masyanakat tidak menilainya atau kita dapat menyembunyikannya dan penilaian masyarakat, tetapi Tuhan Yang Maha Tahu selalu mengawasi setiap laku perbuatan hamba-Nya:

~ ~

~ ~

Ter/emahan: Dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam menge~jakansesuatu amal usaha, melainkan adalah Kami menjadi saksi terhadap kamu. ketika kamu mengen/akannya. Dan tidak akan hilang lenyap dani pengetahuan Tuhanmu sesuatu dan sehalus-halus atau seningan-ningan yang ada di bumi atau di langit.
(Yunus.

10: 61)

Kepencayaan kepada Allah yang sifat-sifat-Nya Esa membawa kepada kepercayaan bahawa Dia selalu mengamati dan mengawasi tiap tindakan dan perbuatan kita. Untuk menjaga hubungan dengan Dia maka laku penbuatan kita asaskan atas pninsip-pninsip 346

MANUSIA DAN ISLAM

yang ditentukan-Nya, sehingga ia mengandung nilai-nilai baik. Selanjutnya ia kita arahkan kepada reda dan benkat-Nya. Sebagaimana anak-anak yang tahu bahawa ia diawasi oleh onang tuanya dalam bermain-main akan benlaku berbuat manis, sesuai dengan kehendak orang tuanya dan meninggalkan tindakan yang dilarang oleh meneka. Demikian pulalah hamba dalam menjalani kehidupan di bawah pengawasan Ma budnya. Zat kepada siapa ia mempenhamba din. Pemandu kereta mematuhi peratunan Ialu lintas, ketika ia tahu bahawa ia benada di bawah pengawasan polls di jalan naya. Allah senantiasa mengawasi hamba-Nya. Kesedanan ml membawa muslim taat kepada peratunan-peratunan Allah, yang disebut syaniat, dalam menempuh jalan raya kehidupan. Dengan menjalani syaniat di bidang agama, muslim mempunyai kuasa untuk membina salamnya di akhinat serta salam nohaniah di dunia. Dengan menjalani syaniat di bidang kebudayaan, muslim mempunyai kuasa untuk membina salamnya di dunia, yang ada pantulannya di akhirat. Dengan tegaknya salam di dunia dan di akhinat, wujudlah naluni asasi manusia: ingin keselamatan dan kesenangan. Ia menemukan kemanusiaannya, sehingga menjadi makhluk yang termulia di antana makhluk-makhluk Khaliq. Dengan memanfaatkan kelebihannya dani makhluk-makhluk lain itu ia menyatakan hakikat manusia sebagai khalifah Allah di penmukaan bumi mi. Dengan hunaian di atas, maka pertanyaan yang mencabar: Dapatkah Islam memenuhi keperluan hakiki manusia? tenjawab dengan nyata dan pasti. Al-din Islam memenuhi keperluan hakiki manusia. Apabila ia ingin menegakkan salam bagi dininya, manakala Ia ingin menemukan kemanusiaannya, kalau ia ingin menyatakan hakikat manusia dalam menjalani kehidupan hanya syaniat Islamlah yang mampu membawanya kepada perwujudan keinginan itu. Akan tetapi penlu dipeningkatkan, jalanilah syaniat itu selengkapnya, masuki al-din Islam itu sepenuhnya. Bukan hanya membenatkan segi agama sahaja atau kebudayaan sahaja, melainkan jalanilah keduanya benkait dan seimbang, menegakkan kebudayaan atas asas agama. 347

MANUSIA DAN ISLAM JILIB III

Umat Islam dan al-Din. Selama ml umat Islam tidak memasuki al-din sepenuhnya, ada yang hanya memasuki bidang agama sahaja, bahkan banyak onang Islam yang merasa dininya moden menjauh balk dan ibadat ataupun muamalat, sehingga umat Islam di dunia kini menemukan nasib seperti yang kita hadapi pada harm i. Maka penlulah selalu kita ingat sunuhan Allah kepada orang-onang yang beniman:

~ f.4~ L~ ~j ~~15H

~ t.

Tenjemahan: Wahai onang-orang yang beniman! Masuklah kamu ke dalam Islam (dengan mematuhi segala) hukumhukumnya: dan janganlah kamu inenurut jejak langkah syaitan. sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata.
(Al-Ba qarah, 2: 208)

Memasuki Islam menyelunuh ialah beragama dan berbudaya benasaskan syaniat. Apabila kita sudah sepakat, bahawa hanya al-din Islamlah satu-satunya cara hidup yang sesual dengan kemanusiaan, maka Iangkah benikutnya ialah mengamalkan al-din itu. Apabila Ia tidak diamalkan, tentu Ia tidak akan benbuah. Mungkinkah pohon itu menghasilkan buah, kalau ia tidak ditanam dan dinawat? Realiti yang sering kita temukan ialah, banyak onadg Islam lemah, ketinggalan, miskin, jahil, hina pendeknyajauh dani kejayaan sedangkan meneka tahu Islam itu membawa kepada kejayaan. Kenapa realiti mi berlawanan dengan tujuan Islam itu sendirm? Jawabnya yang mudah ditemukan dalam kehidupan umat Islam ialah al-Din islam itu tidak diamalkan, atau diamalkannya sebahagian -sebaha

gian.

Jadi syanat kejayaan ialah pengamalan Islam. Sebelum diamalkan ia penlu dikaji. Hanya dengan menguasai dan memahami ajanan-ajanan Islam, al-dIn itu dapat diamalkan dengan sempurna. 348

MANUSIA DAN ISLAM

Sebelum kita mengkaji ajanan-ajaran itu penlu kita fahami sistematik ajanannya untuk memudahkan kita dalam mempelajaninya. Ajanan Islam yang pertama, yang jadi asas dan selunuh al-din ialah aqidah, keyakinan atau kepercayaan, dinumuskan sebagai nukun Iman. Cmi pentama agama ialah pencaya kepada Yang Qudus. Bagi Islam Yang Qudus itu ialah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan bukan sahaja esa dalam jumlah, tapi juga esa dalam sifat dan dalam penbuatan. Keesaan itulah yang dihunaikan oleh Sanusi dalam ilmu kalamnya, yang tenkenal dengan Kitab Sifat 20. Lanjutan lojik atas kepercayaan kepada tauhid atau keesaan Allah ialah kepercayaan kepada malaikat-malaikat sebagai makhluk ghaib yang bentugas sebagai pesunuh Allah di jagat naya mi. Dengan kepercayaan kepada malaikat-malaikat, kita akan percaya pula kepada Kitab-kitab Suci, yakni himpunan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Utusan Allah atau Rasulullah. Kepercayaan kepada Kitab-kitab Suci membawa orang kepada kepercayaan kepada Rasul-nasul Allah, kepada siapa Kitabkitab Suci itu diturunkan. Dani sekian banyak Rasul Allah, adalah Muhammad s.a.w. Rasulullah yang tenakhin; dan dani sekian kitab suci. Al-Qunanlah jadi Kitab suci yang tenakhir, ditununkan kepada Rasulullah yang tenakhin, disampaikannya kepada umat manusia, yang benlaku sampai kini dan untuk selanjutnya selama kewujudan manusia di dunia in Akibat lojik atas kepencayaan kepada Kitab-kitab Suci dan Rasul-nasul Allah ialah kepencayaan kepada akhinat, yang menupakan ajanan pokok Kitab-kitab dan Rasul-nasul itu. Kepencayaan kepada akhirat sebagai Hani Pembalasan, membawa kita percaya kepada yang baik dan yang buruk benasal dan Allah. nilai-nilai akhlak yang pembalasannya diwujudkan di akhinat nanti. Pencaya kepada Allah, kepada Malaikatmalaikat, kepada Kitab-kitab Suel, kepada Rasulullah-Rasulullah, kepacfa akhinat dan qadan balk dan bunuk benasal dan Allah, itulah rukun-nukun keimanan, yakni pninsip-pninsip mutlak yang tanpa salah satu atau lebih daripadanya, keimanan itu batal atau tidak lengkap. Rukun Iman sebagai kepencayaan wajib diwujudkan dalam 349

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

bentuk amalan Kepencayaan sahaja belum benenti apa-apa, kalau Ia tidak diamalkan. Saya pencaya, kalau makan saya kenyang, tetaptm saya tidak akan pernah kenyang, kalau makan itu tidak saya amalkan. Pengamalan iman yang pentama ialah benbentuk ucapan lidah. Diucapkan oleh lidah, iman yang tenkandung dalam hati. Tiangtiang iman itu ialah tauhid dan kepercayaan kepada Muhammad s.a.w sebagai Utusan Allah terakhin. Kedua kepencayaan inilah yang dikandung oleh dua kalimah syahadat atau iknar keyakinan:

u;s
Tenjemahan: Aku benikran tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku beniknan bahawa Muhammad Rasulullah

Menegakkan solat ialah tiang ibadat. Belum sah Islamnya seseorang, apabila Ia tidak mengeijakan solat. Setelah menjaga hubungan dengan Allah dengan solat, Allah mewajibkan muslim membayankan zakat sekali setahun, yang hikmahnya menjaga hubungan dengan manusia lain. Selanjutnya diwajibkan-Nya saum atau puasa, yang hikmahnya menjaga hubungan manusia dengan dininya sendini. Inipun untuk dikerjakan benkala, paling kunang sebulan dalam setahun atau sehari dalam tiap 12 had. Akhirnya paling tidak sekali seumur hidup, kalau sanggup, diwajibkan Muslim itu menunaikan haji, yang hikmahnya melakukan hubungan dengan umat manusia. Syahadah (penyaksian) ke atas Allah dan Rasul-Nya, solat, zakat, saum, haji adalah nukun Islam, yakni prlnsip-prinsip mutlak keislaman, yang tanpa salah satu atau lebih danipadanya. Keislaman seseonang itu batal atau belum lengkap, Rukun Islam inilah yang difahami sebagai ibadat dalam masyanakat kita. Ia boleh disebut ibadat, tetapi ibadat khusus, sebab ibadat umum menyangkut semua amalan yang dilakukan kenana iman. Antana nukun Iman dan nukun Islam tenjalin sating hubungan yang timbal balik. Dengan nukun Iman sebagai sebab, dilakukan nukun Islam sebagai akibat. Dengan mengenjakan rukun Islam, rukun Iman makin benkesan. Mengucapkan zikir bila-bila sahaja, 350

MANUSIA DAN ISLAM

menegakkan solat paling tidak purata sekali dalam lima jam selama hayat, membayarkan zakat sekali dalam setahun, mengerjakan saum paling tidak purata sekali dalam tiap 12 han, naik haji paling tidak sekali selama hayat, merupakan proses pendidikan mendalami penghayatan iman. Hakikat pendidikan ialah mengerjakan sesuatu berulangkali sehingga menjadi kebiasaan; kebiasaan yang menjadi norma membentuk tabiat: kebulatan tabiat membentuk kepenibadian memancarlah kemahuan, yang melahirkan amalan berdasarkan iman itu, amalan inilah yang disebut dengan amai. Rukun Iman mula-mula dipelajari sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu diamalkan dengan rukun Islam. Pengamalan rukunrukun Islam secara berkala adalah proses pendidikan untuk mewujudkan pengetahuan yang rasional tentang rukun Iman menjadi kepercayaan hatt Apabila iman telah dimiliki oleh kalbu, memancarlah kemahuan yang melahirkan amalan berdasarkan iman itu. Amalan inilah yang disebut dengan amal salih. Kedua-dua ungkapan itulah yang berulang-ulang disebut oleh al-Quran: ;

Terfeniahan: Mereka yang beriman dan bera,nalsalih. Kerana al-din dapat dibahagi dalam agama dan kebudayaan, maka amal salih pun meliputi bidang agama dan bidang kebudayaan. Amal salih adalah perbuatan ibadat, ibadat khas dan ibadat umum. Menegakkan amal salib dalam kebudayaan dimulai dengan mengihsankan rukun Islam. Pengertian ihsan di sini ialah membaikkan, menyempurnakan atau meningkatkan perhambaan kepada Allah dengan zikir, solat, zakat, saum dan haji. Ibadat yang diamalkan ihsan membuahkan ikhlas. Ikhlas benibadat ialah beribadat kerana Allah semata-mata. Tidak lagi ditikirkan imbalan pahalanya, fiat lebih tinggi dan sekadar mendapat balasan. Ia dikerjakan sebagai kewajipan hamba kepada ma~budnya.Ia dikerjakan untuk mendapatkan reda Allah. Apabila ibadat diamalkan ikhlas, tumbuhlah taqwa pada din. 351

MANUSIA DAN

ISLAM JILID III

Taqwa ialah sikap hidup yang menjaga hubungan manusia dengan Allah. Atas dasar taqwa itu muslim berfikir untuk mengatur kehidupan yang berubah-ubah. Prinsip-prinsip agama dan kebudayaan telah ditetapkan oleh Allah. mi tidak akan berubahubah, kerana sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Bagaimana cara pelaksanaan agama telah diteladankan oleh Rasulullah yang terakhir. Inipun tidak akan berubah-ubah, tetapi pelaksanaan prinsip-prinsip dalam kebudayaan berubah-ubah sesual dengan tempat dan waktunya. Matlamat kebudayaan ialah dunia, dan dunia mi berubah terus-terusan. Perubahan itu ditimbulkan oleh pengalaman, kemajuan sains dan teknologi, perkembangan falsafah, selanjutnya berkesan pada pemikiran dan perasaan dalam geraknya mengarah kepada salam. Bagi Islam prinsip kebudayaan itu berkekalan, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada akal, tetapi akal itu wajib berpandu pada al-Quran dan Hadith. Sistem berfikir mi membentuk ijtihad. Dengan ijtihad dirumuskan feqah. Feqah menyusun peraturan-peraturan dalam ibadat dan masyarakat (yang isinya kebudayaan). Feqah mengendalikan dan mengawal laku perbuatan muslim dalam kehidupannya, mengarahkannya kepada nilai-nilai positif, mencegahnya dan nilai-nilai negatif. Dengan demikian feqah menuntun laku perbuatan kepada nilai-nilai balk. Nilai-nilai baik dalam laku perbuatan, itulah yang dikatakan akhlak Islam. Akhlak Islam ialah akhlak mulia sebagai yang diteladankan oleh Nabi. Akhlak itu wajiblah jadi pakaian muslim, balk sebagai peribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Ia berakhlak dalam melakukan hubungan dengan Allah, Ia berakhlak dalam melakukan hubungan dengan manusia. Akhlak yang nilai-nilainya Allah sendiri yang menentukan, itulah yang menjadikan laku perbuatan muslim anial salih, balk dalam bidang agama atau kebudayaan. Jadi ia berakhlak mulia bukan sahaja dalam beribadat kepada Allah, tetapi juga dalam sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni dan dalam pemikiran falsafah. Akhlak Islam dalam berbudaya itulah yang membentuk kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam membentuk kelompok manusia yang mengamalkan kebudayaan itu masyarakat Islam. Dalam masyarakat Islam wujud agama yang diamalkan oleh muslim secara peribadi 352

MANUSIA DAN ISLAM

dan secara jamaah, dan wujud akhlak Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga muslim itu bukan sahaja berbeza dan segi agama daripada bukan Islam, tetapi juga dalam laku perbuatannya sehari-hari. Berbezalah tindakan muslim itu daripada bukan Islam dalam sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni dan pemikiran. Dengan wujudnya masyarakat Islam, dengan sendirinya tegaklah negara Islam, yang diungkapkan dengan Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Uhafur, negeri sejahtera yang direstui Tuhan. Negara Islam ialah organisasi masyarakat, tempat hidup rakyat yang majoritinya mengamalkan al-din Islam, di dalam wilayah yang dikuasai oleh pemerintah yang menjalankan pemerintahan atas dasar syariat. Nilai-nilai akhlak yang dikandung oleh laku perbuatan muslim sebagai peribadi menegakkan kebaikan bagi peribadi itu. Nilainilai akhlak yang dikandung oleh laku perbuatan masyarakat atau negara Islam menegakkan kebaikan bagi masyarakat dan negara itu. Kebaikan inilah yang akan mewujudkan salam yang diarah oleh hakikat kemanusiaan, di dunia dan di akhirat. Demikianlah asas-asas ajaran yang wajib diamalkan oleh manusia menurut konsepsi Islam, yang dapat disimpulkan dalam empat kategori: 1. 2. 3. 4. Manusia wajib beriman, yakni mempercayai keesaan Allah. Manusia wajib beribadat, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayainya itu Manusia wajib berakhlak dalam setiap laku perbuatannya dalam kehidupan. Manusia wajib bermasyarakat, yang prinsip-prinsip kekebudayaannya dikonsepsikan oleh Tuhan yang Maha Esa, kebudayaan mana ditegakkan di atas asas agama.
-

Untuk mengkaji keempat kategori ajaran dan amal Islam itu secara terperinci, buku Manusia dan Islam mi diperinci dengan: I. 2. Bahagian tentang Manusia dan Kepercayaan Bahagian tentang Manusia dan Peribadatan 353

MANUSIA DAN ISLAM JILID III

3. 4.

Bahagian tentang Manusia dan Akhlak. Bahagian tentang Manusia dan Masyarakat.

Demikianlah bahagian-bahagian tersebut bertugas menghantarkan pembaca yang budiman kepada penelaahan dan huraian ajaran Islam secara meluas, untuk menjadi asas menegakkan amalan Islam.

354

BIBLIOGRAFI
1. AL-QURAN DAN TAFSIR Al-Quran al-Karim Abu al-Fida, 1976 Ismail bin Kathir. Tafsir al-Quran al-Az-un, Cairo: Mustafa al-Halabi. Jalaluddin bin Muhammad dan Jalaluddin Abd. Rahman, 1966 Tafsir a!Jalalain, Beirut: Dat al-Marifah. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. t.t. Jami al-Bayan ft Tafsir al-Quran. Cairo: Matbah al-Maimuniyyah. Al-Qurtubi, Abu Abdullah al-Ansari, 1975 al-Jami Liahkan, al-Quran, Cairo: Mustafa al-Halabi. Al-Khazin. Ala al-Din al-Baghdadi. t.t. Lubab al-Ta wilfi Ma ni al-Tanzil, Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah. Al-Nisaburi, Nizam al-Din al-Hasan bin Muhammad. t.t. Tafsir al-Nisabun. Beirut: al-Maktabah al-Thafafiyyah. Al-Zamakhsyari, Abi a-Qasim Jad al-Allah Muhammad bin Umar. t.t. a!Kasysyaf an-Haqaiq al-Tanzil, Cairo: al-Dat al-Alineiyyah. Al-Alusi, Abu al-Fadz Syihabuddin Mahmud. Lt. Ruh al-Maani, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Atabi. Sayyid Qutb, 1391H. Fl lila! a!-Quran, Beirut : Dat Ihya al-Turath alArabi. Al-Arabi, Abu Bakar. t.t. Ahkam al-Quran. Cairo: Mustafa al-halabi. Al-Sais, Muhammad Ali. 1373H. Tafsir ayat al-Ahkam, Caito: Maktabah al-Azhariyyah. Al-Sabuni, Muhammad All. t.t. Tafsir Ayat al-Ahkam. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 2. IIADITH

Al Bukhari, (25611). Sahiji al-Bukhani, Cairo: al-Matbaah al-Khaii-iyah, 355

BIBLIOCRAFI

1320H. Muslim (26111). Ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi. 134H/1955M. Sahih Muslim, Cairo: Matbaah Isa al-Halabi. Abu Daud (27511). 136911 1950M Al-Sunan Abu Daud, Cairo: Matbaah al-Saadah. lbn Majah (27511). Ed, Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1972. Al-Sunan Ibn Mu/oh, Cairo: Matbaah Isa al-Halabi. Al Tirmidhi, (279!-!). t.t. Al-Jam? Cairo: Matbaah Isa aI-I-Ialabi. Al Tabarani, (36011). Al-Mu jam al-A usat. (Bahan belum bercetak). lbn Hanbal, Ahmad (24111). Al-Musnad. Cairo: al-Matbaah al-Maimaniyab. 1313H. Al Nassai, (30311). 1383H/1964M Al-Sunan a!-Nassai Cairo: Matbaah Isa al-Halabi. Al Baji, (49311). 1332 Al-Muntaqa. Cairo: Matbaah aI-Saadah. Al Baihaqi (458H). 1354H. Al-Sunan al-Kubra. Haidar Abad: Daritah alMaarif al-Nidhamaih. Al Syaukani, (1250H). 1391H/1971M Nail al-Autar. Cairo: Matbaah Mustafa aI-Halabi. Ibn Hibban. 1388H/1968M Sahih Ibn Hibban. Cairo: al-Maktabah alSalafiyah.

3.

FIQH MAZHAB SYAFII

Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya. t.t. Fat al-Walthab. 2 Juzu. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. Al-Mutiiy, Muhammad Najib. t.t. al-Majmu. 20 Juzu. Mesir: Matbaah al-Imam. Al-Muzaniy, Abu Ibrahim bin Yahya. t.t. Mukhtasar. Beirut: Dar al-Marifah. Al-Nawawi, Abu Yahya bin Syaraf. 1958 Minhaj al-Talibin. Mesir: Matbaah Mustaffa al-Babiy al-Halabi. Al-Ramli. Ibnu Syihabud-Din. 1967 Nihayah al-Muhtaj. Cetakan Akhir 8 Jilid. Mesir: Maktabah wa Matbaah Mustaffa al-Babiy al-Halabi. Al-Sayyid Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. 1952 Bughyak al-Mustarshidin. Mesir: Maktabah wa Malbaah Mustaffa alBabiy aI-Halabi. Al-Sayyid al-Bakry. t.t. Ianah at-Talibin. 4 juzu. Mesir: Matbaah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. Al-Sayyuti, Jalalud-Din Abd ar-Rahman. 1959 al-Ashbah Wa an-Nazain. Mesir: Matbaah Mustaffa al-Babiy al-Halabi. Al-Syafli, Muhammad bin Idris, 1973 al-Umm. Cetakan Kedua. 8 juzu 356

BIBLIOGRAFI

Beirut: Dar al-Marifah. Al-Syarani, Abu al-Muwahib Abd al-Wahab bin Ahmad 1981. Mizan a!Kurba. 2 juzu. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Syarbibi, Muhammad al-Khatib. 1958 Mughni al-Muhtaj. 4 Juzu. Mesir: Matbaah Mustaffa al-Babiy al-Halabi. Al-Syirazi, Abu lshaq lbrahim bin Aluj bin Yusuf. t.t. al-Muhadhadhab. Mesir: Matbaah Isa aI-Babiy al-Halabi. Ibnu Hajar at-Haytamiy, Abu al-Abbas Ahmad Shihabud-Din. 134711 Fath al-Jawwad bi Sharhi al-Irshad. Mesir: Matbaah Mustaffa alBably al-Halabiy. Qalyubiy wa Umayrah, Shihabud Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah dan Shihabud Din Ahmad al-Barlasiy. 1956 Hashiyatani Qalyubiy Wa Umayrah. Cetakan Ketiga. 4 Jilid. Mesir: Maktabah wa Matbaah Mustaffa al-Babiy al-Halabiy. Sheik, Zainud Din bin Abd al-Aziz. t.t. Faith al-Mu in bi S/ian/il Qurratu al-Ain. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.

4.

UMUM

Abd al-Qadir Audab. 1383H/ 1963M Al-Tashni al-/ma ~ al-Islami. Cairo: Maktabah Oar al-Urubah. Abd al-Karim Zaidan. 1396H/1976M Ahkam al-Dhimmiyin Wa a! Mustaminmnfi Dan al-Islam. Ed. II Baghdad: Maktabah al-Quds. Husni al-Kharbutli. 1389H/l969M Al Islam Wa AhI al-Dhimmah. Cairo: al-Majlis al-Ala Ii al-Shuun al-Islamiyah. Al Maududi, (140011). t.t. Haquq A/il Al-Dhimmah fi a! Daub/i al-Islamiyah. Beirut: Oar al-Fikr. Yusuf al-Qardawi, l378H/1969M Fiqh al-Zakah - Beirut: Oar alIrshad. Al Tabari (310H). tA Tank/i al-Umam wa al-Multi/c. Cairo: a1-Matbaah al-Husainiyyah. Ibn al-Athir (60611). 1303H Al-Kamil ft al-Tank/i. Cairo: Matbaah almaimaniyyah. Al Baladhuri, (279H). 1319H/l9OlMFutuh al-Buldan. Cairo: Al Sayuti, (91111). 1387H/1967 Husn al-Muhadarah. Cairo: Matbaah Isa al-Halabi. Ibn Kathir (774H). 1966 Al-Bidayah Wa al-Nihayah Beirut: Matbaah a!Maarif, lbn Asakir (57111)- 1951 Tank/i Madinah Dimasyq. Damsyik: Cetakan Damsyik. Ibn Khalikan (68111). 1972 Wafat al-A yan Beirut: Oar al-Taqafah. Al Yaqubi, (192H) 1893 Mu jam al-Buldan. Leiden:

357

BIBLIOGRAFI

lbn Abd al-Hakam (25711). 1922 Futu/i Misn. Leiden. Al Asfahani, t.t. Al-Aghani. Beirut: Dar alThaqafah. Ibn Abi Usaibaah. 1955 Tabaqat al-Atibba. Cairo: Gustav Lobon. t.t. Terj. Adil. Ed. II. Hadana/i al Arab. Cairo: Matbaah al-Halabi. Adam Mhz. Terj. Muhammad Aba al-Hadi Abd al-Ridah. 1947 Ed. II. AlHadanah al- Arttbiyya/ifi al-Quran al-Rabi al-Hi/ni. Cairo: Will Lfurant, 1965 1972M Qissat al-Hadanah, Jamiat al-Duwal alAnabiyyah, Cairo. Thomas W. Arnold, Sir. Terj. Hasan Ibrahim Hasan dan dua rakannya. 1957 Al-EM wa/c i/a al-Islam. Cairo: aI-Maktabah al-Nabdah al-Misriyah. Muhammad al-Ghazali. t.t. Kifah al-Din. Cairo. Muhammad al-Ghazali. t.t. Al-Islamft Wajh al-Z/iafal-Ahmar. Cairo. Mahmud Syakir. t.t. Anitenia Wa al-Habasyah. Aman. Nadim al-Baitar. t.t. Al-Aidolojiyya/i al-Inqilabiyyah. Beirut: aI-Muassasah al-Ahliyyah Ii al-Tibaah wa al-Nasyr. Muhammad Abduh (1323H). 132311 Ed. VIII. Al-Islam Wa a&Nasaraniyya/i. Cairo Ahmad al-Syalabi. 1967. Al-Masehiyyah. Cairo: Maktabah al-Nahdah alMisriyyah.

358

INDEKS
Abdul Wahab Khallaf 317 Abu Bakar Ill
Abu Darda r.a. 162 Abu Daud 32 Abu Hurajrah r.a. 55, 162,26 Abu Yaadi 36 Abu Yusuf 72 Antropologi 179, 199, 201, 267, 279, 307. Al-AIwi 102

Belanda 11.253
Belgium II Biologikal 170 Boijuis 17 Caesar 307 Celsius 141 China 15 Copernicus 140 Darwin 140,142 Das Kapital 15 Dichotomy 304 Dienst 261 Eksakta 176 Eksistensi 231.246 Emil Du Bois-Reymond 204 Engel 16,17 Eusiklik 17, 296 Eropah 4, 5, 10 Eropaid 172 Etika 153, 156 Etiket 318 Etimologi 154 Falsafah Materialisme 209 Falsafah Spiritualisme 209 Finalisme 142 Firaun 27 Fosil 141 Frederick W. Bailes 156

AI-Bhaghawi 24
Al-Bazzar 27,50 Al-Daruqathi 41, 52 Al-t-iakim 27,36

Al-Ijarab 41,46,47
Al-Infaq ft sabilillah 64,65 Ali 114 AI-Jialah 41, 47, 48 AI-Maaruf 84 Al-Masalih al-Mursalah 84 Al-Mudarabah 42,45 Al-Muwakil 55 Al-NasaisO, 60,164 Al-Nawawi 24 AI-Qirad4l, 44,45 AI-Syaikhan 47,59

Al-Tabrani 28 Ateis 230, 160 Ateisme 298


Baldatun Tayyiban Wa Rabbun Ghaffur 353

359

IN DLKS

Galilei 296 Garn 253 Genus 145 (;od Diensl 261 Halaqah Matqudah 140 Hamman 27 Hansrnad Ibn Salmah 52 Harb AI-Riddah 3 Hawa 173 Hegel IS

Karl Marx IS, lb Kepulauan Melayu 6 Khassah 259, 261,262,303 Khalifah 192 Khaliq 165 Khiyar2l,30,31 Koniunisme IS. IS Kulliyat Al-Khamsah 280, 324 Mabud 191, 347, 351 Machiavellisme 289,309 Maghribi 248 Magik 159 Mangoloid 172 Manifesto Komunis 16 Marx 17.19 Marxis 210 Marxis Lennis IS Marxis Lennisme 17 Maslahat 27 Materialsinie 150 Millat 255, 256, 257 Millah 257, 261 Monotiesme 269, 277, 279 Muamalat 21,22,53, 122, 318 Munakahat 318 Mutawali 24 Njabi Daud 99 Nabi Ibrahim 255,256 Nabi Isa B. Maryam 99 Nabi Muhammad s.a,w. 113. 117. 133 Nabi Musa 6

Herberd Read 238 Hirman Al-Nafs 120


1-lodonisnse 288 Hulagu Khan 300 lbn Abbas 26. 39, 60, 161 Ibn AI-Qa~im 82 lbn Hibban 24, 164 lbn Umar2b lhtikar 72

lhsan 8
tjab23, 24 Ijtihad 84 tjitima 44 tmam Abu Ishaq Al-Syatibi 79 Irnam Ahmad 27, 28, 32, 34,50 Iniam Al-Ghazali 79,111 Imam Al-Radzi 37 Imam Bukhari, 32. 55, 60, 152, 250 Imam Muslim 27, 29, 32 34, 38. 49, 60 lnggeris II

Iraq 14, 114


Itiqad 3,253 Jabir 38 Jamak 171 Jannah 222 Jerman IS, 16 Julian Huxley 177, 164 Jumhur 24 Kaligrafi 319 Kapitalisme 12,18

Nagal 137. 143. 146, 179,225,266


Nar 222

Neo-Darwinis 150
Nisbi 202, 203 Nirwana 211 Nusantara 6. 254 Ognum 277 Origin 141

Oswald 248 360

INDEK S

Pan-Islaniisme 302 Panleisme 159, 267 Paris lb Perancis 204 Portugisb, II Produksi 8 Psikosomatik 204 Qabul 23,24 Quran 6 Rahbaniyah 122

Sosialisme 12, IS, 16, 18 Sosialisme Marxisme IS Swis 204

Spengler 248 Spencer 140


Species 141

Spiritualisme ISO Syam44, 114


Tajdid 302 Taklif 86 Tasarruf 54 Tawaqqul32

Ras 172
Renimatologi 215 Renaissance 3,5

Religie (BId) 255


Reliji 262

Ubadah B. Salam34 Ubai Ibn Kaab Bin Al Musayab 162


Umarlll, 162

Relatif 19
Revolusi Peranchis, 10

Riba 12. 21, 31, 33,3435,36,67.69


Riba AI-Fadl 33 Riba Al-Nasiah 33

Riba Al-Yad 33 Riba Al-Qirad 33


Riya 8 Rumawi S

Umar Bin Abdul Aziz I I I Ummatan Wasatan 118 Universal Declaration of Human Rights 175 Untejang Des Abenlandes 248 Uli Amri 78, 79, 81, 87, 88
Uqbah Bin AmirSS Utiliarisme 289

Wahdat Al-Wujud 159 Sains Urai Jasad 171 Sakarat Al-Maut 206 Samawi S Sansekerta 253 Sayidina Umar B. Al-Khattab 94
Semit 255 Wasilah 83

Waqaf 53,S6 Waqf 58 Wedanta ISO


Wihe Magis 168

Sepanyolb, II Sifra Tathniyat Al-Istira 36


Sinonium 156 Sirat Al-Mustaqim t60

Yahudi S Yang (Hiyang) 254 Yunani S


Zaratustra 267

Solidariti3ls

361

Anda mungkin juga menyukai