Anda di halaman 1dari 497

Jobannes Jacobus las

Penterjemah

Siti Hawa SaIIeh

Dewan Bahasa dan Pustaka Kementer~anPendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990

KK. 896 4385 4101 ISBN. 983-62-I 240-x

Buku mi asalnya dalam bahasa Inggeris berjudul Hikajat Bandjar yang diterbitkan oleb Koninklijk Institnut voon Taal-. Land- en Volkenkunde. Diterjemahkan ke bahasa Malaysia oleh Siti Hawa Salleh dan disunting oleh Illias Mohd. Salleh.

Hakcipta karya asal Johannes Jacobus Ras Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990

Cetakan Pertama 1990

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Diatur Huruf oleh Pantas Set Sdn. Bhd. Muka Taip Teks: Times New Roman Lasercomp Saiz Taip Teks: 10/12 poin

(moo I)

Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka LOL 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan

$15.00

KANDUNCAN
Kata Pengantar Bahagian Pertama Peta Borneo I. Pengenalan Penerbitan-penerbitan awat tentang Hikayat Banjar Keadaan manuskrip-manuskrip Bahasa teks ml ditulis Apresiasi yang dinyatakan terhadap pensejarahan-pensejarahan Melayu pada masa silam, dan penilaian sarjana-sarrjana terkemudian 3 3 6 9 ix

14 22 53

II. Ringkasan Resensi I dan II Hikayat Banjar III. IV. Perbandingan Resensi I dan II Hikayat Banjar Persamaan-persamaan dengan cerita-cerita Melayu dan Jawa lain (1) Mitos Melayu tentang asal usul: puteri yang muncul dan buih Ringkasan V. Persamaan-persamaan dengan cerita-cerita Melayu dan Jawa lain (2) Mitos Melayu tentang asal usul dan Cerita Rama Melayu Lambu Mangkurat dan Hikayat Rama Jawa seperti yang diceritakan dalam Serat Kanda Ringkasan Persamaan-persaniaan dengan Cerita-cerita Melayu dan Jawa lain (3) l-Iikayat Banjar dan Sejarah Melayu
V

78 78 93

95 95 103 110 112 112

VI.

KANDUNGAN

Unsur-unsur Iskandar dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Banjar Ringkasan VII. Persamaan-persamaan dengan cerita-cerita Melayu dan Jawa lain (4) Cerita Ampu Jatmaka dan Kisah Raja Awab dalarn Serat Kanda Hikayat Banjar dan cerita Panji dalam Serat Kanda Sakar Sungsang dan tokoh-tokoh epik Panji dan Watu Gunung Ringkasan

121 125

127 127 130 137 145 148 168

VIII. Kritikan-kritikan terhadap teks Resensi I Ringkasan IX. Jajahan Melayu di Kalimantan Tenggara dan hubungannya dengan Jawa Nama Keling dalam Hikayat Banjar Pengaruh-pengaruh Jawa Tanjung Pura Hujung Tanah Garis pantai yang berubah-ubah Garis pantai yang berubah-ubah dan gambaran masa lampau yang dikemukakan oleh Hikayat Banjar

171 176 180 184

X.

Manuskrip-manuskrip Hikayat Banjar dan dasar-dasar yang diikuti untuk pengeditan Manuskrip-manuskrip Prinsip-prinsip yang diikuti dalam menyediakan edisi mi Susunan aparatus kritikus Kraton terakhir Raja-raja Banjar

188 188 204 211 214

Plat:

Bahagian Kedua Teks Resensi I Hikayat Banjar bersama terjemahan dan aparatus kritikus Bab 1Episod 1,2dan3 Bab 2Episod 4 Bab 3 Episod 4 Bab 4 Episod 5 Bab 5 Episod 6 Bab 6 Episod 7

217 217 231 235 238 243 249

Vi

KANDUNGAN

Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab

7 Episod 8 Episod 9 Episod 10 Episod II Episod 12Episod l3Episod 14Episod 15 Episod 16 Episod 17 Episod

8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 Bahagian Ketiga

268 273 284 295 300 306 316 321 330 339 354

Glosari dan Indeks untuk Teks Dalam Bahasa Melayu Ringkasan Penerbitan-penerbitan yang dipetik dalam glosari Lampiran i. Kota Waringin dan abad ke-19 ii. Beberapa permainan dan hiburan Banjar iii. Barang-barang Zaman Kuno Margasari IV. Suatu Perjalanan ke Benua Lima pada tahun 1825 V. Berhala Dewi Sen dan Sedana dalam rumah Jawa Tradisional vi. Kesusasteraan Melayu di Kalimantan Tenggara Bibliografi Senarai Singkatan Indeks Peta Borneo Tenggara

377 452 454 454 459 460 461 462 463 465 473 475 484

VII

KATA PENGANTAR
HINGGA kini hasil-hasil penulisan sejarah Melayu dikaji terutamanya kerana makiumat sejarah tanpa hiasan yang secara kebetulan terkandung atau tidak terkandung di dalamnya. Pernyataan telah dibuat sama ada maklumat itu boleh dipercayai atau tidak dan tentang pendekatan yang telah digunakan oleh pangarang yang menulisnya. Sayangnya teks-teks mi jarang dmanggap sebagai suatu genre kesusasteraan yang mungkin menarik minat selain sebab-sebab sejarah politik yang sempit, dan pengkajian yang serius tentang bagammana teks-teks itu dicipta dan fungsi yang telah dimainkannya dalam masyarakat kurang dilakukan. Apabila bercakap tentang orang Melayu dan tentang bahasa serta kebudayaan Melayu, kita cenderung mengingat pertamanya tempat-tempat di Sumatera dan Semenanjung Tanab Melayu yang secara tradisi dianggap sebagai tempat asal orang Melayu. Kita sering lupa, bagaimanapun, bahawa ada daerah penempatan Melayu yang ketiga iaitu pulau Kalimantan yang secara tradisi dianggap sebagai negeri orang Dayak. Pada masa yang silam, pengkajian telah dmbuat tentang adat istiadat, agama dan bahasa-bahasa Dayak. Tetapi orang Melayu Persisiran yang tinggal bukan hanya di daerah pantai tetapi juga jauh di pedalaman, selama mi mendapat perhatian yang sedikit. Namun penempatan-penempatan orang Melayu di Kalimantan adalah penting bagi pelajar-pelajar bahasa dan kebudayaan Melayu. Pada keseluruhannya orang Melayu mi adalah konservatif dan agak kurang tunduk pada pengaruh daripada luar Nusantara jmka dibandingkan dengan komuniti Melayu di sebelah barat Nusantara. Heberapa unsur bahasa dan kebudayaan yang ash yang telah Input di Sumatera dan Tanah Melayu mungkin telah dikekalkan dalam kelompok-kelompok Melayu di Kalimantan. Proses infiltrasi Melayu, yang sering berlaku di daerah perlambahan yang baru terbentuk, maju dengan perlahan-lahan dan akhmrnya mengatasi jiran-jiran mereka yang tinggal di kawasan yang lebih tinggi, yang mungkin disangka berlaku tetapi biasanya sukar dibuktikan di daerah-daerah Melayu di barat, di Kalimantan masih berlaku. Di Kalimantan yang kosong, segala-galanya berkembang dengan lebih perlahan daripada di Sumatera dan di Semenanjung yang lebih ramai penduduknya. Tujuan kajian mi ialfl menyediakan kepada mereka yang berminat suatu teks dan terjemahan yang dipercayai bagi satu hasil penulisan sejarah yang selama mi belum pernah diterbitkan, yang mungkin merupakan teks yang terpenting dan jajahan-jajahan Melayu di Kalimantan. Saya telah berusaha meletakkan teks mi pada tempatnya yang wajar dengan menyediakan satu analisis isi darm segi tekstual dan ix

KATA PENGANTAR

filologi. Saya rasa bahawa kesimpulan tentang kajian teks Melayu Kalimantan mi mungkin terbukti mempunyai hubungan dalam kajian teks-tekspensejarahan Melayu yang lain juga, kerana sebahagian besar danipada teks-teks mi mungkin telah tercipta dalam keadaan yang serupa. Walaupun hasil penulisan sejanah Melayu mi dianggap mungkin tidak begitu penting dalam pengrekonstruksian sejarah politik Nusantana, namun kanya mi tetap menupakan suatu kumpulan bahan yang amat bernilai dalam pengkajian sejanah kebudayaan Nusantara, apabila dikaji dengan cara yang sewajarnya. Sekunang-kurangnya mi juga adalah sama pentingnya. Buku yang memerlukan usaha kesabaran yang gigih, sepenti buku mi, tidaklah dapat disempunnakan dalam masa satu atau dua tahun, dan janang merupakan kerja seonang sahaja. Banyak dan pengetahuan pengarang dan practical know-how adalah diperolehi dan gunu-gurunya. Yang lain pula diperolehi dan orang yang pernah ada hubungan dengannya secana biasa sama ada secara bertemu muka mahupun melalui tulisan-tulisan meneka. Sebahagian danipada momentum yang diperlukan untuk menyelesaikan buku mi biasanya disumbangkan dalam satu bentuk atau lain oleh onang di sekitarnya. Adalah agak tidak mungkin untuk menyatakan semuanya satu per satu. Bergerak dalam unutan yang kronologis, saya ingin mencatatkan rasa tenhutang budi dan terima kasih saya kepada semua orang yang telah pernah saya dampingi dalam pekerjaan saya dan menjadi sahabat semasa saya tinggal di Kalimantan Tenggara dalam tahun-tahun 1952 1954. Kepada merekalah saya terhutang pengetahuan bahasa dan persekitaran (alam sekeliling), biar bagaimana tidak cukup pun pengetahuan mi, yang memboleh dan menggalakkan saya mengarang buku mi. Selanjutnya saya bertenima kasih kepada Dn. P. Voorhoeve, bekas adiuton interpretis Legatum Warnerianum di Penpustakaan Universiti Leiden, yang dalam tahun 1960 telah membantu saya mendapatkan beberapa manuskrip Hikayat Banjar yang ada di Eropah. Ucapan terima kasih juga harus disampaikan kepada Dr. R. Roolvink, bekas pnofesor Pengajian Melayu di Universiti Malaya, Kuala Lumpun, yang sekarang bertugas sebagai adiutor interpnetis di Legatum Warnerianum, dan kepada Puan E.M.L. Andriessen-Luck, Perpustakaan Universiti Leiden, kenana bantuan dan perhatian meneka sepanjang masa lapan tahun yang lalu semasa saya menyelesaikan kenja dengan manusknip Hikayat Banjar mi. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa British Museum di London, Perpustakaan John Rylands, di Manchester, Perpustakaan Universiti di Tubingen dan Perpustakaan Universiti Leiden atas kemurahan hati mereka membenarkan saya menggunakan manuskrip dalam jagaan mereka. Saya amat terhutang budi kepada isteni saya, Widjiati Soemoatmodjo, yang dan tahun 1960 setenusnya telah membantu saya menyalin manuskrip, menaip beberapa kali teks yang muncul daripada kolasi manuskrip, juga bertugas sebagai infonnan saya dalam segala hal yang berkaitan dengan kejawaan, membantu saya dalam membetulkan salman pruf buku mi dan yang telah dengan sabar berkongsi suaminya dengan penulisan sejanah mi bertahuntahun Iamanya. Dengan nasa tenhutang budijuga saya mengingati rak4n-nakan saya di Malaysia dan masa saya bertugas sebagai pensyarah di Kuala Lumpur di Universiti Malaya, yang sebahagian masanya telah saya gunakan untuk penyelidikan saya mengenai Hikayat Banjar in Dnafpertama tenjemahan teks mi telah ditaip oleh Encik x

KATA PENGANTAR

J. Soegianto, dan bab-bab pengenalan, setengahnya berkali-kali, telah ditaip oleh Cik M.J.L. van Ypenen, dan usaha meneka itu amat saya hargai. Sayajuga amat berterima kasih kepada Kementenian Pelajaran dan Sains yang memberikan saya peruntukan yang membolehkan saya menaip semula dan membetulkan sebahagian besar buku mi dalam bulan November Disemben 1966. Kepada Centnale voor Dialect-en Naamkunde, Universiti Nijmegen, saya mengucapkan terima kasmh kenana kesudian meneka melukis semula peta Kalimantan yang dimuatkan di dalam buku mi berdasankan draf kasar saya. Menulis sebuah buku dalam satu bahasa yang lain daripada bahasa sendiri menambah agak banyak lagi kesulitan dalam usaha in Saya amat bennasib baik kerana usaha akhir berkaitan dengan buku mi kebetulan sama dengan pelancaran satu projek baru oleh Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, iamtu penerbitan satu sin teks Nusantara dengan tenjemahan Inggenis, yang akan disebut sebagai Bibliotheca Indonesica. Saya tenhutang budi kepada Lembaga Koninklijk Instituut atas keputusannya menenbitkan buku mi sebagai Jilid I, Bibliotheca Indonesica. Atas keputusan itulah maka disertasi mi dapat diterbitkan dalam bahasa Inggenis, oleh sebab ia dapat mempenoleh manfaat wujudnya kakitangan editor Bibliotheca Indonesica, yang telah bekenja di Institut dengan penuntukan daripada Nethenlands Organization for the Advancement of Pure Research (Z.W.O.) semenjak I Januani 1967. Saya sungguh-sungguh bentenima kasih kepada Encik Robson atas cadangan-cadangannya yang amat bennilai dan juga kerana bantuannya membaca pruf. Akhinnya saya terhutang budi kepada Z.W.O. kerana menyediakan peruntukan yang besar untuk penenbitan buku mi.

Univensiti Leiden, Jun 1968

xi

BAHAGIAN PERTAMA

mukan

ULAU

LAUT

BORNEO

BAR I

PENGENALAN Penerbitan-penerbitan awal tentang Hikayat Banjar CERITERA Lambu Mangkurat dan Turunan Raja-raja Banjar ~dan Kota Waringin mewakili tradisi pensejarahan berkenaan kerajaan Melayu yang wujud di Kalimantan Tenggara sehingga 1860. Sejak awal abad ke-19 ke atas, cerita mi amat menarik perhatian sarjana-sarjana Eropah. Dalam tahun 1815, atau mungkin Iebih awal sedikit, Sir Stamford Raffles meminta Sultan Pontianak mencuba mendapatkan satu salman teks mi untuknya. Melalui inisiatifini terhasillah manuskrip tertua yang terdapat di Eropah, iaitu salman yang sekarang tersimpan di Muzium British di London.2 Sultan Pontianak telah mendapatkan teks tersebut dan Kota Waningin3 di mana teks itu ternyata telah disalin danipada manusknip baginda sendiri. Raffles tidak pennah menenima manusknip tersebut. Apabila penyalinan itu selesai, manusknip itu dihantar kepada John Crawfurd, yang ketika itu menjadi residen Inggeris di Jogjakarta, kerana Raffles telah pun pulang ke Eropah. Crawfurd telah menyimpan manusknip itu untuk dininya sendiri,4 tetapi tidak pernah menunjukkan bahawa beliau telah menggunakan manuskrip tersebut secara meluas. Hanya di dalam bukunya Dictionary of the Indian Islands (Kamus Kepulauan India)5 ada beliau mengemukakan beberapa maklumat yang mungkin beliau pinjam dan Hikayat Banjar. Pada tahun 1845 beliau telah menjual manuskrip tersebut bersama dengan beberapa manuskrip lain, kepada Muzium British.
Ceritera Lambu Mangkurat dan Turunan Raja-raja Banjar dan Kota Waringin Oihat teks, bails 4771/4772). Tajuk teks mi sebenarnya ialah Ceritera Raja Banjar dan Raja Kota Waringin (bans 2/3). Untuk ringkasan teks mi selanjutnya akan disebut sebagai J-Iikayai Banjar atau hikayat sahaja. 1laitu Ms. ADD 12392. E kita, lihat Bab X. 3Kota Waringin terletak di Kalimantan Barat Daya. Daerah in pada satu masa dahulu di bawah pemerintahan Banjar. Untuk makiumat terperinci tentang kerajaan keel! ni, lihat Lainpiran I, dan lihat Mallinckrodt (1925). 4Mungkin kerana mereka tidak berbaik. Kedua-duanya pernah meneliti satu teks yang serupa (Crawford. 1820: Raffles. 1817). Bila Raffles niendengar bahawa Crawfurd sedang mengumpul bahanbahan untuk satu penyelidikan mengenai daerah Nusantara, beliau mengharamkan pembekalan bahanbahan kepada Crawlurd, Stapel (1938 -- 1940. jilid V. him 139). Crawlurd (1856, bawah Banjarmasin).

H!KAYAT BANJAR

Daripada tarikh-tarikh yang tersebut di dalam semua manuskrip Hikayat Banjar yang mengandungi kolofon, kelihatan bahawa dalam separuh pertama abad kesembilan belas teks itu telah disaliin beberapa kali daripada manuskrip-manuskrip yang Iebih lama. mi membuktikan bahawa pada masa mi terdapat minat yang semakin bertambah terhadap manuskrip mi. Minat mi juga ternyata daripada penerbitan-penerbitan berkaitan dengan Hikayat Banjar pada tahun-tahun berikutnya. Kebanyakan daripadanya telah ditulis oleh pegawai-pegawai kerajaan penjajahan yang telah menjalankan perkhidmatan mereka di Kalimantan Tenggara, atau sebaliknya oleh orang-orang yang mengambil berat tentang daerah itu. Terdapat ketidakselarasan di antara keterangan-keterangan yang diberikan dalam penerbitanpenerbitan awal ini~Hal mi berpunea daripada kenyataan bahawa sumber-sumber yang digunakan oleh pengarang-pengarang mi tidak seragam, kerana Hikayat Banjar telah diperturunkan kepada kita dalam dua bentuk yang amat berbeza di antara satu sama lain. Dengan meneladani Cense dan sekarang kita merujuk kedua-dua bentuk mi sebagai Resensi I dan Resensi 11.6 Teks yang diedit untuk buku mi mewakili Resensi I. Ringkasannya bersama dengan ringkasan Resensi II dikemukakan dalam bab berikutnya. Penerbitan pertama yang membineangkan secara agak terperinci isi Hikayat Banjar ialah Contribution to the History of Borneo (Sumbangan kepada Sejarah Borneo) yang ditulis oleh J. Hageman dalam tahun 1857. Teks yang dirujuk olehnya sama dengan Resensi I tetapi terdapat beberapa titik perbezaan dengan teks yang diedit dalam buku mi. Salah satu titik perbezaan mi ialah teks Hageman didapati mengandungi beberapa tarikh, dan yang kedua ialah Lambu Mangkurat yang muncul di tempat-tempat lain sebagai mangkubumi dan penjaga dinasti Banjar, di sini tidak memperoleh seorang putera tetapi seorang puteri dan Majapahit. Beliau mengahwini puteri tersebut, menggelar dirinya Raden Suryanata, dan dengan itu menjadikan dirinya pengasas dinasti. Pada tahun 1860 A. van der Ven menerbitkan Notes on the Realm of Bandjermasin (Catatan Berkenaan Kerajaan Bandjarmasin).8 Walaupun jelas bahawa tujuan penerbitan mi ialah untuk menyediakan keterangan berkenaan keadaan kerajaan tersebut pada peringkat Iebih awal, pengarang telah merujuk kepada beberapa maklumat yang bersifat separuh sejarah yang diperolehi daripada sebuah manuskrip yang telah diserahkan kepada kerajaan tersebut dalam tahun 1848. Manuskrip ml mungkin sepatutnya diklasifikasi bersama dengan rnanuskrip lain yang mengandungi Resensi 11. Sebuah peta Kalimantan Tenggara dilampirkan pada makalah tersebut. Pada tahun 1861 J. Hageman menyusul dengan makalah Historical Notes on Southern Borneo (Nota-nota Sejarah Berkenaan Kalimantan Selatan).9 Dalam

6C~nse (1928. 3), 7Hageman (l857). aVen (1860). Uageman(1861).

PENGENALAN

makalah mi beiiau memberi suatu jadual jurai salasilah keturunan (dengan tarikh) dinasti Banjar berdasarkan jadual ash peribumi. Selepas ml beliau terus menganggap sejarah itu sebagai bermula daripada tahun 160 ke atas (teks kita menceritakan peristiwa-peristiwa hingga tahun 1661). Pada tahun 1877 F.S.A. de Clercq menerbitkan Earliest History of Bandjarmasin (Selarah Terawal Bandjarmasin).Sumber utamanya ialah sebuah manuskrip yang telah dirujuknya di Banjarmasin, dan yang telah behiau bandingkan dengan sebuah manuskrip di perpustakaan Koninkhijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kedua-dua manuskrip mi pasti agak korup. Teks kedua-dua manuskrip ml adalah dan Resensm I. Pada tahun yang sama De Clercq menerbitkan teks dan terjemahan bahagian yang termuat dalam Bab 13 penerbitan mi.2 Pada tahun 1899 J.J. Meyer menerbitkan Contribution to our Knowledge of the History ofthe former Realm of Bandjar (Sumbangan kepada Pengetahuan Kita tentang Sejarah Bekas Kerajaan Banjar).3 Laporan yang diberikan di sini didasarkan kepada: (a) sebuah manuskrip kepunyaannya sendiri dan mengandungi suatu teks yang tidak lengkap yang menunjukkan bahawa unsur-unsur daripada Resensi I dan Resensi II, telah digabungkan, dan (b) suatu sinopsis tradisi-tradisi lisan yang beraneka ragam yang dirakam di Tabalung dan Kalua. Suatu jadual salasilah yang terperinci dilatnpirkan bersama makalah tersebut. Di samping penerbitan-penerbitan yang disebut di atas, yang kesemuanya secara khusus menerangkan tentang kerajaan Banjar, terdapat juga sejumlah penerbitan lain yang membincangkan hal-hal yang lebih umum.14 Karangan-karangan mi juga menyebut, atau malah mengemukakan petikan daripada Hikayat Banjar dalam salah satu daripada dua resensi utamanya, atau merujuk kepada tradisi-tradisi lisan yang bersabit dengan masa silam Kahimantan Tenggara. Kajian terakhir, dan sehingga kini yang paling penting, tentang Hikayat Banjar ialah disertasi tentang The Chronicle of Bandjarmasin (Pcnsejarahan Banjarmasmn) yang diterbitkan oleh A.A. Cense dalam tahun 1928.15 Di dalam buku mi pengarang memberi ringkasan terperinci kedua-dua versi utama hikayat tersebut dilkuti dengan suatu perbincangan kritis tentang isinya. Beliau telah membandingkan beberapa makIumat yang terdapat dalam Resensi I dengan keterangan yang diperolehi darmpada sumber-sumber lain. Penerbitan buku mi menggantikan semua kajian sebelumnya. Salah satu kebaikan buku mi ialah kedua versi utama Hikayat Banjar yang disebut

Ciereq(1877a).
Diringkaskan Bat. Gen., sekarang Lembaga Kebudayaan indoensia, Jakarta.

2Clercq (1877b). Meyer (1899). 4Seperti: Rees (18651867, hIm I 17), Schwaner (18531854, jiiid I, him 4352), Tobias (1828) Muller (1839 1844, him 326339); Capeiien (1846 1847, him 164 169); Hogendorp (1830, him 378); semuanya teiah disebut lebih awai oieh Cense (1928, him 3). oieh Cense (1928, him 3). Cense (i928).

HIKAYAT BANJAR

sebagal Resensi I dan 1116 diperbandmngkan buat pertama kahi. Pengarang tidak menentukan hubungan yang tepat yang terdapat di antara kedua versi ml, tetapi sekurang-kurangnya beliau telah memperlihatkan kepada semua bakah pelajar Hikayat ml bahawa di sini terdapat satu masalah filohogi yang memerlukan perhatian. Cense tidak menerbitkan suatu edisi teks. Di halaman 4 bukunya beliau berkata Semasa menjalankan penyehidikan saya, saya telah diberitahu bahawa satu edisi pensejarahan ml berdasarkan beberapa manuskrip sedang disiapkan di Hindia Timur. Di penghujung halaman yang sama behiau menyambung, Sekiranya saya menggubah suatu teks daripada manuskrip-manuskrip mi, saya akan berbuat demikian dengan berdasarkan Ms. Berlin, tanpa mengambil kira kenyataan bahawa manuskrip itu mengandungi berbagai kesalahan. Bagaimanapun, untuk mendapat suatu teks yang munasabah kita rnestilah membandingkan kesemua rnanuskrip mi; namun demikian, saya dapati, beberapa bahagian yang kabur bukanlah perkara yang luar biasa. Kita sepatutnya bertanya mengapa, walaupun begitu banyak minat ditunjukkan terhadap Hikayat Banjar dalam abad kesembilan belas dan awal abad kedua puhuh, dan wahaupun sejumhah besar manuskrip teks itu boleh didapati di perpustakaanperpustakaan awam, satu teks lengkap salah satu versi yang ada tidak pernah diterbitkan. Terdapat tiga sebab mengapa keadaan itu berlaku: I. keadaan manuskrip yang tidak menggalakkan 2. bahasa teks mi merupakan ~atu bahasa yang kabur; dan 3. kekurangan apresiasi terhadap teks mi sebagai bahan daripada genre Pensejarahan Melayu. Kita akan pertimbangkan secara ringkas setiap alasan

mi di bawah.

Keadaan Manuskrip-manuskrip Persediaan untuk satu edisi teks yang disebut oheh Cense ialah yang sedang dibuat oleb G.F. Pijper. Pijper telah membuat satu salman daripada manuskrip Jakarta Mal. 2 di perpustakaan Bataviaasch Genootschap.8 Ternyata salman ml iahah untuk dijadikan sebagai dasar bagi edisi teks yang dirancangkan, setelah diperoleh kolasi dengan manuskrip-manuskrip lain. Saya berterima kasih atas kemurahan hati pemunya manuskrip tersebut kerana saya berpeluang membandingkannya dengan manuskrip-mansukrip lain yang dapat saya gunakan. Manuskrip Pijper sama, perkataan demi perk~taan,dengan Leiden Codex Or. 1701. Manuskrip mi mengandungi satu versi varian Resensi I. Dan sudut hinguistik ia tidak mengemukakan apa-apa masalah, tetapi perbandingan dengan manuskrip-manuskrip lain yang diperolehi menunjukkan bahawa pengarangnya tehah berlaku agak bebas dengan
rLihat Bab Ill untuk keterangan resensi-resensi in Bila tradisi pensejarahan Banjar secara umum disebul dalam buku mi, tanpa membezakan kedua-dua resensi, istiiah Hikayat Banjar digunakan, jika ladak, stilah-istilah Resensi I atau Resensi Ii dipakai. 71a,tu MS. Schoemann V. I. C kita; that Bab X. 1Untuk perincian lihat Bab X.

C,

PENGENALAN

teks in mengembangkan bahagian-bahagian yang menarik hatinya dengan mengorbankan bahagian lain yang diringkaskan begitu pendek sekali. Di samping itu terdapat beberapa contoh di mana beliau tehah tersalah faham teks yang sedang dikajinya. Hasilnya ialah sebuah teks yang, walaupun pada sekali pandang kehihatan menarik, tidak dapat dipercayai dan mengisi suatu kedudukan yang terasing di antara, manuskrip-manuskrip Resensi I. Pasti manuskrip ml tidak menyediakan satu dasar yang balk bagi satu edisi yang kritis. Dengan menggunakan teks mi sebagai titik permulaannya, Pijper mengikutijejak Iangkah Van der Tuuk, yang juga telah membuat satu percubaan yang sia-sia menyusun/kolasi manuskrip-manuskrip Hikayat Banjar. Van der Tuuk yang telah mengambil ahih kerja-kerja mengedit kamus Melayu9 Von de Wall yang tidak selesai selepas kematiannya pada tahun 1873, pasti telah menemui manuskrip itu yang kemudiannya dikatalogkan di perpustakaan Bat. Gen. sebagai v.d. W. 200. Beliau mula menyalin dan membandingkannya dengan manuskrip Mal. 2 di Bat. Gen. yang telah disebut di atas.2Teks v.d.W. 200, sepanjang yang telah disalin oleh Van der Tuuk, sama perkataan deniiperkataan dengan teks Leiden Codex Or. 1702. Codex mi juga adalah suatu varian daripada Resensi I. Orang yang menyediakan teks ml tidak mencuba mencipta satu versi baru seperti yang telah dilakukan oleh pengarang Bat. Gen. Mal. 2/Codex Or. 1701, tetapi telah memuaskan hatinya dengan memperbaiki bahasa dan gaya manuskrip asal. Meskipun begitu hasilnya menjadi sedemikian hingga Ia juga hendaklah dianggap sebagai suatu adaptasi. Teks mi terlalu menyimpang daripada yang terkandung di dalam manuskrip-manuskrip lain dalam Resensi I untuk dijadikan suatu dasar yang balk untuk kolasi. Tidak lama kemudian Van der Tuuk menghentikan usahanya membuat kolasi mi. Beliau mungkin telah didorong berbuat demikian dengan penemuan satu lagi manuskrip. Van der Tuuk telah meminta satu salman dibuat dan manuskrip yang ketiga mi untuk kegunaannya sendiri (Leiden Codex Or. 3211 sekarang). Teks mi adalah wakil sejati Resensi I daham bentuknya yang asal. Codex Or. 3211 hampir serupa dengan manuskrip Berlin yang disebut oleh Cense dan manuskrip London yang disalin untuk Raffles di Kota Waringin. Walaupun teks yang terkandung di dalamnya amat berbeza daripada teks dua buah manuskrip yang ada di tangannya, dan jelas korup, Van der Tuuk pasti telah dapat mengenali manuskrip mi sebagai yang lebih bernilal. Dengan itu Van der Tuuk mendapati dirinya berhadapan dengan tiga teks yang berbeza, mewakihi sebanyak-banyak versi dan Resensi I. Terdapat suatu lagi teks yang tidak boleh dianggap sebagai mewakili Resensi I dalam bentuknya yang asal. Teks inilah yang terkandung di dalam manuskrip Melayu no 8 Khinkert, yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden. Manuskrip mi menduduki tempat di tengah-tengah antara Codex Or. 1702 dan manuskrip London. Penyalin manuskrip mi tidak terfikir untuk memperbaiki teksnya. Behiau menyalin dengan setia mana saja bahagian yang mudah dibaca dalam teks contohnya. Walau bagaimanapun pasti

Wail (1877 1884). 20Ledenn Codex Or. 3343 (ex Legato Van der Tuuk), lihat Bab X.

HIKAYAT BANJAR

beliau sering berhadapan dengan perenggan-perenggan dalani teks ash yang kabur kepadanya, dan kemudian meneruskan penyahinannya sedaya upaya, gagal dalam hampin semua pencubaannya. Seringkahi apa yang dilakukannya ialah meninggalkan saja apa yang tidak dapat difahaminya. Di tenipat-tempat lamn behiau tidak berjaya meningkaskan bahagian-bahagian yang difikirnya beliau faham. Basil daripada usaha mi ialah sebuah teks yang tidak dapat dipercayai pada bahagian-bahagian yang paling penting. Manusknip-manusknip yang mengandungi teks asal dan Resensi I semuanya tenlalu korup; manusknip-manuskrip itu ialah: (a) Manuskrip London yang disalin di Kota Waningin Raffles, sekarang tersimpan di Muzium British; (b) Manusknip Leiden On. 3211 yang disahin (mungkin di Jakarta) untuk Van den Tuuk, sekarang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden; dan (c) Manusknip Berlin yang disahin (mungkmn di Kalimantan) untuk Schoemann, sekarang tersimpan di Penpustakaan Universiti di Tbingen. Menurut penelitian Cense, Manusknip Berlin mengandungi beberapa kesalahan. Manuskrip London yang pasti telah disahin oieh seorang penyahin pakar yang bekenja secara terbunu-buru, mengandungi malah Iebih banyak kesalahan yang diakibatkan. oleh penyalin. Manusknip Leiden ialah satu translitenasi dalam tuhisan Latin, dengan kekurangan yang benlebihan disebabkan berbagai bacaan salah. Hal yang sama dapat juga dikatakan berkenaan manusknip yang dua lagi yang mengandungi teks asal Resensi I yang boleh didapati di Eropah, iaitu: (d) Satu transhiterasi yang dibuat di Kalimantan untuk Gahlois dan sekarang tensimpan di Penpustakaan Koninkhijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde di Leiden; dan (e) Satu teks dalam tuhisan Jawi yang disalin di Kahimantan atas permintaan Hardeland dan sekanang tensimpan di Perpustakaan John Rylands di Manchester. Kehima-hima manusknip mi2 saling melengkapi antara satu sama lain iaitu kesemua m,anusknip itu membenikan satu dasan yang sesuai untuk mengrekonstruksi arkitaip Resensi 1. Oleh sebab manusknip-manusknip ml tensimpan di tempat-tempat yang jauh berasingan, apatah lagi jelas bahawa pada zaman silam tidak terdapat kelengkapan untuk membuat mikrofilem, sememangnyalah sukar mengumpulkan manusknip-nianusknip itu pada saw tempat dengan tujuan membuat kolasi. Koleksi besar manusknip Melayu di Leiden dan Jakarta mungkmn sekahi tidak pernah menyimpan lebih danipada satu atau dua manusknip Hikayat Banjar yang benguna di samping manuskrip-manusknip yang tidak dapat dipercayai, sepenti salman yang tehah disebut di atas. Oleh sebab itu tidaklah menakjubkan bahawa dengan segala minat
2Di antara koieksi yang ditinggalkan oieh Snouck Hurgronje baru-baru mi ditemui sebuah manuskrip yangjelas berasal dan manusknip yang sama yang melahirkan Leiden Codex Or. 3211. Lihat Bab X untuk keterangan terperinci.

PENGENA LAN

yang dipenlihatkan terhadap Hikayat Banjar pada masa dahulu, satu edisi teks tidak pennah dilaksanakan, tenutama sekali apabila kita pertimbangkan kesuhitan tambahan yang diakibatkan oleh bahasa teks mi. Bahasa teks mi ditulis Resensi I I-Iikayat Banjan ditulis dalam bahasa Melayu pensuratan. Teks ml adalah sebuah karya kesusasteraan Melayu sama seperti Sejanah Melayu, Hikayat Manong Mahawangsa atau Syain Ken Tambuhan. Apa yang membezakannya darmpada teks-teks ml ialah bahawa ia telah dikarang dalam satu ragam bahasa Melayu persunatan yang tidak tunduk pada kebakuan bahasa Melayu Riau-Johor. mi adalah kenana teks mi telah ditulis di Kalimantan Tenggara. Darjah penyimpangan danipada bahasa Riau-Johon baku tidaklah sama di selunuh teks. Bahagian-bahagman terakhin, kira-kira dan Bab 12 ke atas, dan lebih-lebih lagi dan Bab 15 ke atas, memperhihatkan danjah penyimpangan yang lebih luas danipada bahagian-bahagian sebelumnya. Kita akan membincangkan ubsur mi dengan Iebih terpeninci dalam Bab VIII, kenana Ia menupakan suatu maklumat yang penting untuk penyelidikan sejanah teks. Satu yang nyata akibat danjah penyimpangan yang bertambah mi ialah bahawa bahagian-bahagian terakhin mi menjadi lebih sukan untuk dibaca oleh seseorang yang tidak mengenali bahasa percakapan Banjar. Ini juga menerangkan mengapa bahagian-bahagian mi kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan bahagian-bahagman lain pada masa lalu. De Clercq, umpamanya, menyatakan dalam makalah tahun 1 877nya: Saya berhenti di sini iaitu selepas membincangkan tentang pemenintahan Sultan Rahmatullah (bahagian pertama Bab 15 kita) kerana nampaknya terdapat banyak kecelaruan di dalam manusknip-manusknip mi yang tidak dapat saya huraikan. Sememangnya tendapat sedikit kecelaruan di sana sini di bahagian tenakhir teks manuskrip-manusknip itu, tetapi kesulitan yang timbul danipada keadaan mi bukanlah hingga tidak dapat diatasi. Penghalang utama bagi De Clercq tentulah kenana behiau sening gagal memahami apa yang dibacanya, dan sebabnya adalah jelas. Bahasa yang dipertuturkan di daerah Kahirnantan mi,22 ialah bahasa percakapan Banjar, yang bertanggungjawab bagi berbagai penyimpangan danipada bahasa Melayu baku dalam teks kita, mungkin tenbaik dmdefinisikan sebagai sambungan bebas suatu jenis bahasa Melayu yang agak kuno, tertindih pula oleh lapisan dialekdialek Dayak, dengan pencampuran bahasa Jawa. Definisi mi jelas sekali agak berbahaya. Ia patut dianggap sebagai satu abstrak danipada kesan-kesan dan bukan suatu pernyataan linguistik yang berdasarkan penyelidikan. Bagaimanapun, selagi tidak terdapat ketenangan yang mencukupi tentang mana-mana subdialek Banjar, dan selagi silfat-sifat utama dan perbezaan-perbezaan sating sama antara dialek-dialek mi belum didefinisi dan dicatat, tidak banyak yang dapat dipenkatakan tentangnya.

22Lihat Cense dan Uhlenbeck (1958) untuk nota-nota bibliografi tentang situasi linguistik di bebenapa daerah Kalimantan. Satu kajian benkenaan situasi linguistik di Kahmantan Tenggana baru-baru mi diterbitkan oleh Hudson (1967).

HIKAYAT BANJAR

Bahasa percakapan Banjar ialah suatu dialek Melayu dan bukan suatu bahasa yang benasingan. Perbezaan antara dialek ml dengan bahasa Melayu baku Semenanjung pasttm tidak lebih besar danipada antana, katalah, dialek Kelantan atau Kedah dan bahasa Melayu baku. Malah sejanah dialek-dialek mm mungkin dapat memperlihatkan beberapa titik persamaan dengan bahasa percakapan Banjar. Biar bagalmanapun, yang kelihatan agak pastm adalah pada zaman silam keseluruhan komuniti Dayak telah menyingkinkan bahasa asal mereka dan bertukar kepada bahasa tuan-tuan Melayu atau jiran-jiran meneka. Dengan itu mereka telah menggabungkan din meneka ke dalam komuniti lmnguistmk Melayu Banjar. Malah pada harm mi pun keluanga-keluarga Dayak atau keselunuhan perkampungan yang berdekatan dengan sempadan daerah Melayu Banjan di hulu sungai diketahui masih meninggalkan bahasa ash mereka dan memakai bahasa Melayu Banjar jiran-jiran mereka apabila memeluk agama Islam. Perkembangan daerah bahasa Melayu Banjar secara beransur-ansur mi yang membawa kemusnahan kepada kawasan-kawasan Dayak di sekelilingnya mungkln telah bermula pada tanikh yang lebih awal. Komuniti linguistik Melayu di Kahimantan Tenggara mungkin pada kenyataannya telah bermula dalam satu jajahan kecml Melayu yang tertubuh dalam zaman kerajaan Sri Wijaya. Oleh itu kepelbagalan subdialek Melayu Banjar yang kmnm terdapat di Kahimantan Tenggara mungkin sekunang-kunangnya sebahagiannya, tengantung kewujudannya kepada kenyataan bahawa pada masa silam bahasa-bahasa atau dialek-dialek Dayak yang berbeza telah dipertuturkan di beberapa daerah berkenaan. Apabila kita menyedani bahawa basa Banjar atau Bahasa Banjan itu sebenannya bukanlah apa-apa melainkan suatu lagm ragam bahasa pencakapan Melayu, jelaslah mengapa onang Banjan memihih bahasa persuratan Melayu apabila menyatakan hasrat mereka secara tulmsan, sama ada dalam bentuk pengumumanpengumuman awam, surat-surat penibadi atau kesusasteraan,23 tidak kina sama ada penguasaan mereka terhadap alat penantaraan mi kuat atau lemah. Darjah kecekapan membaca dan menulis yang dicapai oleh seseorang individu dengan itu dibayangkan oleh danjah kemunnian cana beliau mengendahkan bahasa pensuratan Melayunya. Tidak perlulah dinyatakan lagi bahawa selepas kemendekaan Indonesia peranan bahasa pensuratan Melayu ml telah diambil alih oleh bahasa Indonesia yang namai orang Banjan menganggap din meneka pakar dan guru yang tmdak tertanding. Danipada segi fonologinya bahasa percakapan Banjar berkongsi beberapa sifat dengan bahasa Dayak Ngaju. Oleh itu, umpamanya, kita jarang mendengan bunyl ppt.24 W. Kern menyenaraikan beberapa perkataan yang dituhis dengan ppt. Pengalaman penibadi telah mengajan saya bahawa dalam sejumlah perkataan sesungguhnya sukar menentukan sama ada penyebutannya // atau /a/. Masalah sama ada bahasa Banjar benar-benan mempunyal fonem ppt atau tidak mestilah

23Lihal Apendiks VI untuk makluniat berkenaan akliviti kesusasteraan Melayu Banjar. 24Bandingan dengan pendapat W. Kern (1941) berkenaan keanehan-keanehan yang terdapat dalam ejaan perkataan-perk-ataan dalam MSS. Meiayu dan Banjarmasin. Selanjutnya hhal Woordeniijst van het Bandjarees-Maieis karangan W. Kern. Codex Or. 8332. di Perpuslakaan Universiti Leiden.

10

PENG ENA LAN

diselesaikan menenusi penyehmdikan yang lebih mendalam. Memang menjadi kenyataan bahawa ppt dalam bahasa Melayu baku kebanyakannya menjadi /a/ dalam bahasa Banjan, sepenti Bj. labmh/MB. lbih, Bj. kana/MB. kna. Walau Bagaimanapun, dalam suku kata ketiga dan hujung, kita selalu menemui /u/ (terutama sebelum bunyl dua bibmn) atau /m/, sepenti Bj. subalah/MB. sblah, Bj. tilanjang/Ms. tlanjang. Ppt dl suku kata akhir dalam bahasa Jawa sening menjadi /i/ dalam bahasa Banjan, sepenti Bj. rakit/Jw. nakt, Bj. sambmt/Jw. sambet (krama untuk sambung). Berhubung dengan mni, bahasa Banjan sening mempunyai tekanan pada suku kata yang dalam bahasa Melayu baku biasanya tidak mempunyam tekanan sepenti Bj. kacil/MB. kecil, Bj. rabah/MB. rebah Bj. pgang (pensuratan) atau pgang (pencakapan)/MB. pegng.25 Bahasa Banjar sening mempunyai /u/atau /1/ untuk /0/ atau /e/ bahasa Melayu baku, seperti Bj. puhun/MB. pohon, Bj. gigmr/MB. ggr atau di mana bahasa Jawa menggunakan /e/, sepenti Bj. gawi/Jw. gaw Bj. sampian/Jw. sampyan. Juga menjadi sifat bahasa Banjar bahawa /h/ di posisi awal dan antana vokaljauh hebih kuat diasplratkan danipada dalam bahasa Melayu baku; bahasa Banjan juga sening membunyikan /h/ di mana bunym itu tidak ada dalam bahasa Melayu baku atau dalam bahasa Jawa, seperti Bj. hampang/MB. empang, Bj. habang/Jw. abang, Bj. tahu/MB. ta(h)u, Bj. tuha /MB. tua, Bj. Tihanap/MB. tiarap. Satu hentian glotis di hujung sesuatu perkataan dalam bahasa Melayu baku atau Jawa selani sama ada dengan /k/ atau zero dalam bahasa Banjar, seperti Bj. hendak/Ms. henda?, Bj. uma/MB. ema?, Bj. bapa/Ms. bapa?. Sebaliknya, perkataan-perkataan yang berakhir dengan bunyi vokal, terutama dalam bentuk pausa, sening disebut dengan penutupan glotis yang mendadak. Di samping hentian glotms ml kita temui jugak/ dan /h/, Bj. pulang (kadang-kadang pula?) MB. pula, bahasa percakapan Bj. ading (dm samping bentuk persunatannya adO/MB. adik Bj. gajih/MB. gaji, Bj. nyonyah/MB. nyonya, dll. /n/ di posisi akhir dalam bahasa Melayu baku kadang-kadang didapati sehani dengan /~/, seperti Bj. aing/MB. air, Bj. ekong/MB. ekon. Konsonan-konsonan awal yang terdapat dalam bahasa Melayu baku kadangkadang tidak ada dalam bahasa Banjan, seperti Bj. ilat/MB. jilat, Bj. injam/MB. pinjam. /r/ yang dmikuti oieh konsonan dalam bahasa MMelayu baku pula sama ada digugurkan atau diasingkan dengan sisipan /a/ dalam bahasa Banjar, seperti Bj. tajun/MB. tenjun, Bj. carmin/MB. cermin, Bj. banasih/Ms. bensih. Wahau bagaimanapun agak tenburu-buru untuk menganggap semua unsur yang disebutkan di atas adalah akibat daripada lapisan substratum bahasa Dayak yang diandaikan itu. Beberapa unsur ml mungkin mewakili perkembangan-perkembangan yang tersendmnl atau mungkin berasal danipada satu jenis bahasa Melayu yang dipenkenalkan oleh imigran-imigran Melayu awal yang telah menjelajahi Kahimantan

25Waiau bagaimanapun. masaiah tekanan dalam bahasa Banjar, sewajarnya dikaji bersama dengan masalah puncak. Pola intonas~dalam bahasa Banjar agak benbeza danipada pola intonasi dalam bahasa Melayu sebegitu rupa hingga bahasa Banjar sering dipanggii bahasa burung, kerana urutan suku kata berpuncak tinggi dan rendah.

II

HIICAVAT BANJAR

Tenggara. Mungkin inilah juga halnya dengan sejumlah keanehan morfologi bahasa Banjan. Kita temui neduphikasi dalam bahasa Banjar di mana terdapat ulangan dalam bahasa Melayu, sepertm Bj. sa-sayunan/MB. sayur-sayunan, Bj. banja-jalan/MB. berjalan-jalan, Bj. ba-la-lainan/MB. benlain-lainan, Bj. ba-sa-sambutan/MB. bersambut-sambutan atau sambut-menyambut. Unsun ml juga dikongsi bensama dengan kedua-dua bahasa Jawa dan Dayak Ngaju. Selanjutnya bahasa Banjar menggunakan -akan untuk imbuhan -kan bahasa Melayu baku, seperti Bj. memadah-akan/Ms. memadahkan, Bj. marabut-akan/MB. merebutkan, Bj. menampai-akan/MB. menampakkan. Dalam beberapa kes bahasa Banjar menggunakan imbuhan -isedangkan ma tidak tendapat dalam bahasa Melayu baku seperti Bj. ma-msi-i/MB. mengisi dengan, Bj. mamandi-i/MB. memandikan. Untuk imbuhan awal me + penyengauan dalam bahasa Melayu baku, bahasa Banjar menggunakan ma + penyengauan; walau bagaimanapun, morfim dasan bermula dengan vokal atau dengan /h/ tidak mengandungi bunyi sengau, seperti Bj. ma-ambml/MB. mengambmh, Bj. ma-igut/MB. menggigit, Bj. ma-olah/MB. mengolah, Bj. ma-hadap/MB. menghadap, Bj. ma-hidupi/MB. menghidupkan, Bj. mahuluakan/MB. mendahului. Untuk imbuhan-imbuhan awal her- dan ter- dalam bahasa Melayu baku, bahasa Banjan menggunakan ba- dan ta-, seperti Bj. ba-isi/MB. benisi, Bj. ba-jajak/MB. berjejak, Bj. ba-talakan/MB. bentelekan Bj. ta-kajut/MB. terkejut, Bj. ta-makan/MB. termakan, Bj. ta-pitanah/MB. kena fitnah. Bentuk-bentuk dengan imbuhan awat ka- + imbuhan akhir -an sening ditemui bila dalam bahasa Melayu baku yang digunakan ialah imbuhan awal ter- atau imbuhan awal di- + imbuhan akhmn -i, seperti Bj. ka-sadak-an/MB. tersedak, Bj. kasa-sipu-an/MB. tersipu-sipu. Bj. ka-datang-an/MB. didatangi, Bj. ka-hahang-an/MB. dihalangi. Suatu keanehan sintaktik bahasa Banjan ialah ssendi nama di- sening digunakan sebelum satu ganti nama penibadi apabila ganti nama itu satu objek langsung, seperti Bj. manyambat di-ulun/MB. menyebut saya, Bj. manyunat di-inya/MB. menyunat(kan) dia. Kata sendi dijuga sening digunakan untuk dan bahasa Melayu baku, sepenti Bj. datang di-/MB. datang dan. Kita kagum dengan keseningan penggunaan lah dalam bahasa Banjar yang tmdak disatukan pada kata sebelumnya seperti dengan lah dalam bahasa Melayu baku. Dalam bahasa Banjar lah digunakan sebagai suatu kata seruan seperti hia dalam bahasa Jawa. Kita juga tenkejut dengan kesermngan penggunaan itu, tidak sebagam kata penunjuk (demonstratif) tetapi semata-mata sebagai alat pemisah kumpulan-kumpulan kata, yang selalunya digunakan dengan cara yang sukan ditentukan sama ada Ia berkedudukan dl hujung kumpulan kata sebehumnya ataupun di awal kumpulan kata yang benikutnya. Kita temui unsun-unsur bahasa percakapan Banjan itu tenbayang dengan agak meluas di dalam manusknip-manusknip Hikayat Banjar. Pemakaian tetap alif untuk ppt dalam bahasa Melayu baku memaksa kita menggugurkan sama sekalm pepet danipada transliterasi kita. Bentuk-bentuk reduphikasi tidak jarang berhaku. Bebenapa

12

PENGENA LAN

kahi -akan digunakan menggantikan kan. Kenap kita temui ma- untuk meng- bahasa Melayu baku. Tendapat suatuu ketidaktetapan yang nyata dalam penggunaan ba- di samping bar- untuk her- bahasa Melayu baku. Dengan cana yang sama kita temui tabeniningan dengan tar-. Selain apa yang telah disebut di atas, teks mi mengandungi sejumlah bentuk lamn yang tidak biasa ditemul dalam bahasa Melayu baku, seperti bentuk-bentuk dengan imbuhan awal pa- bagi pe(ng)- + -an bahasa Melayu baku; padini, atau bagi -an bahasa Melayu baku: pakinim. Begitu juga halnya dengan pa + penyengauan: pambalas, pananima, paninggal, dil, atau par-: pansambah, pansahin, pandagang, panjalan, atau pi-: pikukuh, piadak, pinabah, yang digunakan dalam cana yang tidak biasa ditemui dalam bahasa Melayu baku. Kita temui mamar- bagi mempen bahasa Melayu baku: mamarbuat, mamandaya. Kita temul pagungan bmla sepatutnya kita menggunakan panggungan, lotar tidak lontar, busu tidak bungsu, dan. Amat sening juga kita temul /n/ di posisi awal atau antara vokal sedang dalam bahasa Melayu baku dan bahasa Jawa bunyi itu tidak tendapat: hisi untuk MB. isi, hadus untuk Jw. adus, hinggih untuk Jw. inggih, buhaya untuk MB. buaya, muhara untuk MB. muana. Tetapi di sini tidak tendapat ketetapan yang tegas; sekahi-sekala kita temui penkataan yang sama dieja dengan dan tanpa /h/ di halaman yang sama. Memandangkan adanya sebegitu banyak unsun keanehan, sepatutnyakah kita mengekalkan pendapat bahawa teks kita ml tidak ditulis dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Banjar? Saya percaya tidak. Semestinya teks mi telah dmmaksudkan dan dianggap sebagai sebuah teks Melayu. Penganang sendini menyatakan dalam bahagman 12.1 (banis 2871: Adapun kata kamudian dikatakan kata basa Banjan, tiada itu basa Malayu iaitu apa yang benikut ml ialah dalam bahasa Banjan, bukan bahasa Melayu. Dengan itu mi membezakan bahasa yang digunakan dalam dialog yang benikutan keseluruhan teks. Sebaliknya adalah menanik diperhatikan bahawa bermula danipada sini bahasa teksjelas menjadi lebih bersifat bahasa Banjar danipada sebelumnya, dan kenana itu ayat yang dipetik itu tidak bebas danm smfat kekaburan. Jelaslah bahawa unsur bahasa Banjar dalam bahasa teks kita sepenti yang ditemui di dalam hima manusknip yang telah disebut di atas tidak membeni galakan kepada bakal editor yang telah menemui manusknip-manuskrip mi atau manusknipmanuskrip lain yang benkaitan, terutama sekalijika, sepenti dalam hal manuskrip yang dipunyal oleh Van den Tuuk, manusknip-manusknip itu menupakan translmterasmtranshitenasi tidak lengkap dan sebuah teks ash dalam tuhisan Jawi. Kesulitan selanjutnya yang dihadapi oleh editor ditimbulkan oleh masalahmasalah leksikografi. Teks mi mengandungi jumlah yang agak besan kata-kata yang tidak tendapat sama ada dalam kamus-kamus Melayu mahupun dalam koleksikoleksi yang wujud tentang kata-kata Banjan. Kata-kata mi ialah danipada bahasa pencakapan Banjan, yang kerap (tetapi tidak selalu) dipinjam danipada bahasa Dayak Ngaju atau Jawa. Kata-kata ml mungkin juga berasal danipada suatu bahasa pensunatan yang kini sudah kuno. Kadang-kadang kata-kata itu telah dipinjam danipada bahasa Jawa kuno; adakalanya kata-kata itu masih dipakai dalam bahasa Bali; kadang-kadang kata-kata itu hanya dapat dikenali setelah dibandingkan dengan kata-kata yang serumpun dalam bahasa-bahasa lain. 3

HIKAYAT BANJAR

Setelah dmpertmmbangkan semuanya, bahasa huan biasa yang digunakan untuk menulis teks mi pasti telah menjadi sebab yang penting mengapa sehmngga kini belum diterbitkan suatu edism lengkap, terutama apabila hasil dani segala usaha itu hanyalah sebuah lagi pensejanahan Melayu yang tidak dapat dipercayai. Apresiasi yang dinyatakan terhadap pensejarahan-pensejarahan Melayu pat/a masa silam. dan penilalan sanjana-sanjana terkemudIan Dalam tahun 1854 apabila P.J. Veth membeni satu ningkasan tradisi pensejarahan Sukadana, behiau berasa tenpaksa meminta maaf dengan kata-kata benikut: Saya hanya berhanap tidak ada di antana para pembaca saya yang akan benasa terganggu kerana banyaknya cenita-cenita khayal yang tenpaksa saya gunakan untuk memulakan sejanah saya. Dengan keadaan pengetahuan kita sekanang, tidak mungkin bagi kita menjelaskan ganis sempadan di mana mitos masuk menjadi sejanah.26 Pernyataan mi menunjukkan dengan balk suatu pendapat yang benkembang mengenai jenis kesusasteraan yang selahu disebut sebagal pensejanahan Melayu. Kita masih menemum penilalan-penihalan yang sama tentang teks-teks mi walaupun satu abad kemudian; kita menoleh kepada meneka untuk mendapat satu gambanan tentang masa sham. apa yang ditemui hanya satu campur baur cenita-cenita nakyat2 atau sebaikbaiknya laporan-japonan tentang penmulaan-penmulaan yang bensifat legenda yang nampaknya menakjubkan, benkembang perlahan-lahan menjadi lebih benguna dan tepat semasa mendekati zaman pengarang itu sendini.28 Hoesein Djajadiningnat menyuanakan pendapatnya dalam cara yang lebih berkecuahi apabila behiau menyatakan: Bolehlah dikatakan bahawa di mana saja tendapat kenajaan-kerajaan di Indonesia, tradisi-tradisi sejarah telah dipehhana. Sebahagian danipada tradisi-tradisi tentulis telah diterbitkan, atau daiam beberapa penerbitan sinopsisnya dibuat dalam bahasa Belanda Isi tradisi-tradisi tempatan mi biasanya tendini danipada tulisan yang mengagungkan raja-naja atau seorang raja tertentu; tradisi itu juga mungkin suatu haporan asal usul satu kerajaan tertentu.1
....

Sebelum membuat keputusan bahawa laporan-laporan Banat patt dibandingkan dan dikaitkan dengan tradisi-tradisi tempatan untuk mempenolehi satu gambanan sejanah, Djajadiningnat dengan ningkas menilai semula bebenapa kenyataan yang telah dibuat pada masa silam oleh pana sanjana yang telah mengkajm bahan-bahan yang dipenolehi danipada tnadmsi-tnadmsm sejanah tempatan. Behiau mula dengan memetik pendapat yang disuarakan oleh R.A. Kern yang dimuat dalam

iVeth (1854 1856, him 186). 27W,nstedt. bila berbincang tentang Hikayal Marong Mahawangsa dalam Malay Chronicles from Sumatra and Malaya (1961); peniiaian Winstedt yang iebih positifterhadap Sejarah Meiayu membuatnya menggelan pengarangnya bukan sahaja seorang pendeta tetapi juga seorang seniman kesusasteraan, Winsledl (1958. him 131), 2SBottoms (1965, hIm 163). 29Djajadiningrat (1965, hIm 74).

14

PENGENALAN

karangan F.W. Stapel yang benjudul History of the Netherlands East Indies (Sejarah India Timur Belanda): Bila sahaja sesuatu fakta tententu tentubuh atas dasan sumber-sumber lain, kita kadang-kadang mungkin menemui bebenapa kesan kecil penistiwa sejarah yang tertentu tentimbus di bawah timbunan-timbunan fantasi dalam pensejarahanpensejarahan Melayu; tetaph dalam keadaan yang demikian mungkin lebih baik kita ketepikan sahaja pensejanahan itu.3 Pendapat yang tenakhin inilah yang membawa kita kepada titik pensoalan. Apakah gunanya bekenja kenas menyingkap timbunan-timbunan fantasi dalam suatu teks yang sedikit sahaja dapat difahami, apatah lagi melaksanakan tugas yang memakan masa, mengedit dan mentenjemah teks sepenti itu, tenutama sekali jika kita sudah ada benbagai sinopsis teks yang sama dalam bahasa Belanda? Atau dengan kata-kata lain, sama ada Perlu dilakukan iebih sedhkit danipada hanya menyebut pensejarahan-pensejarahan Kalimantan yang utama, Salasilah Kutai dan Hikayat Raja-raja Banjan dan Kota Waningin, kenana teks-teks mi masing-masing telah dikaji dengan tehti dan diedit oleh CA. Mees dan A.A. Cense, dengan satu komentar tambahan oleh W. Kern berkenaan yang pertama.3 Kita mendapati din kita berada dalam kesulitan semenjak dibuat penemuan bahawa Hikayat Banjar termasuk ke dalam golongan teks Melayu yang secana tnadisional dianggap sebagal pensejanahan, sejanah atau penuhisan-penulisan sejanah. mi benmakna teks-teks ml sehingga sebelum mi biasanya dibeni penilalan khas kenana jumlah maklumat sejanah yang boleh dikutip danipadanya. Di dalam bukunya Penintis Sastera C. Hooykaas telah menyebut tentang Salasilah Kutai yang disebut di atas tadi, bensama-sama dengan Hikayat Banjan: Salasilah mi melaporkan tentang sedikit penistiwa benar, dan isinya amat kunang penting danipada isi Sejarah Melayu. Nilainya lebih tenletak pada bahan-bahan bukan sejarah yang tendapat di daiamnya, pemikiran dan penasaan manusia zaman sham amatjelas dilukiskan, sama sepenti keterangan tentang istiadat istana dan canacana benpakaian.32 Di sini pun kita temui nasa dahaga tenhadap fakta-fakta sejarah, dan penistiwaperistmwa benar. Tetapi dahaga ml dinedakan oleh hunalan yang telah dikemukakan seawal tahun 1888 oleh sanjana tenkenal dan Leiden iaitu C. Snouck Hurgnonje. Snouck I-Iungnonje membuat komentar tentang makalah yang dituhis oleh S.W. Tromp bentajuk From the Salashlah of Kutel (Danipada Salasilah Kutai).33 Pendapatpendapatnya yang dihunahkan daham komentan ml telah dhpethk bebenapa kali oleh sarjana-sarjan kemudhan. Walau bagaimanapun kita mungkin dapat mengatakan bahawa selama ml penyataan-penyataannya itu meninggalkan kesan yang amat
30Kern (1938. hIm 314). 31Bottoms (1965. hIm 179). 32Hooykaas (1965). terjemahan ke bahasa lnggenis oieh Bottoms (1965). Tromp (1888)

15

HIKAYAT BANJAR

sedikit pada kumpulan-kumpuhan tententu. Bianpun beliau telah mengemukakan


dengan bagus penwatakan cabang kesusastenaan in pana sanjana masih tenus menilam

pensejanahan Mehayu dengan cana yang sama sepenti pada abad kesembilan belas. Oleh sebab pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Snouck Hungnonje masih menanik pada han i, saya akan petik keselunuhan hunaiannya di bawah mi: Salasilah Kutai yang isinya dipenkenaikan kepada pembaca-pembaca Junnal

mi

oleh En. Tromp, tengolong daham suatu cabang kesusastenaan Meiayu yang amat menanik. Cabang mi, iahtu hasil histoniognafi tempatan, dapat dikaji dengan sewajannya hanya apabila kita telah mempunyai sekumpuian edism kritikan teks. Kebanyakan daripada kenajaan-kerajaan di kepulauan India Timun, sama ada kecil atau besar mempunyai catatan sejarahnya sendiri. Sanjana Enopah kadang-kadang mengetepikan tnadisi-tnadisi kenajaan mi dengan pandangan nendah jauh danipada yang sewajannya. Ini adalah kenana meneka benhanap mendapat danipada penuhisanpenulisan itu sesuatu yang thdak mungkin ditemui dengan apa sebab baik pun, iaitu suatu laponan benar fakta-fakta atau cenita-cenita yang agakdipenindahkan, yang intl sejanahnya mungkin dengan mudah ditemui dengan menggunakan apa yang disebut menawarkan kita bahan seperti mi; sama seperti sekiranya kita benhanap akan bentemu dengan penyebutan tentang intisani kosmologi banu dalam Quran umpamanya. Masa sham kebetulan digambarkan benlainan dalam bnaginasi orangorang yang tidak sojistikated daripada daIwa pemikiran seorang sejarawan. Onangorang yang demikian tidak mempunyai banyak cana ketika memuiakan pencatatan tradisi sejarahnya; tujuan meneka membuat catatan itu pun mungkhn tennyata sebagai memberiketerangan zaman semasa berdasarkan masa silam, tetapi dengan erti yang berlainan daripada apa yang kita faham. Raja-raja dan keluanga-keluarga tenkemuka inginkan suatu dokumen yang mengesahkan turunan kebangsawanan ,nereka, kejayaan bakti gemilang yang telah dilakukan oleh nenek moyang meneka,

sebagai fikiran sihat kita. Adalah suatu keajaiban sekinanya penulisan-penulisan mi

penhubungan kerajaan-kenajaan meneka dengan kerajaan-kenajaan lain. Oieh sebab


imaginasi mereka tidak dikongkong oieh syanat-syanat yang amat ketat ketika mencipta peningatan sepenti itu, apa saja mitos boleh digunakan untuk mempenindahkan junai keturunan meneka. Kita melukiskan nenek moyang kita

dengan kuasa dan keagungan yang kita sendini mencuba rnencapainya kita sening menggambarkan saingan-saingan dan kenajaan-kenajaan yang setanaf sebagai bekas jajahan; pengisiaman sesuatu kenajaan menjadi usaha pana ulama yang mempunyai
kuasa-kuasa ghaib,jika tidak dilakukan oleh nabi sendini. Sekiranya kita menenima mitos-mitos dan legenda-legenda mi dalam keadaan sebenannya, kita dapati bahawa mitos dan legenda mi menjadi sumber pengetahuan yang benhanga tentang, sifat orang-onang mi; bukan sahajafakta-fakta betul yang berhubungan tergotong ke datam Wahrheit atau kebenaran thE, ,nalah keadaan-keadaan danperhubungan-perhubungan yang benar atau yang hanya disangkakan. Di samping itu kita dapati semua tradisi

penulisan lama yang popular ii mengandungi makiumat yang kaya tentang undangundangdan institusi-mnstitusi yangdihormati oieh orang-orangini. Cenita-cenita yang
bukan bersifat sejarah tentang asal usul mereka pun menjadi amat benguna kepada onang yang tahu menggunakannya. Cenita-cenita in baik dad segi bentuk mahupun isi, merupakan di antara yang paling ash dan menggambarkan sifat kesusastenaan prosa setiap bangsa di India Timun. Cenita-cenita mi juga mungkin dapat

menyumbangkan serba sedikit pejeiasan maiah kepada seorang ahli bahasa, selagi penuhisannya tidak menjadi tenlalu rosak oleh penyampai-penyampai yang tidak cekap, iaitu penyahin~penyahn.

Kekunangan kaedah bagi penyaiin-penyahn mi membuat kita bertambah kesai kenana keinginan untuk membolehkan penuhisan-penulisan sejarah mi disehidiki

16

PENGENA LAN

secara iimiah timbui terlalu lewat di kalangan kita; sekanang ml jarang benar kita dapat memperoiehi sebuah teks yahg menggambarkan suatu tnadisi penuiisan yang tidak dirosakkan pada satu-satu masa tertentu. Teknik bunuk yang digunakan semasa menghasilkan penuhisan-penulisan mi akan menukarkan malah Sara teks yang ideal dalam berhagai aspek men/adi sesuatu yang membingungkan bagi seorang pembaca yang tidak mempunyai pengetahuan yang dipenlukan tentang tnadisi tak bertulis yang sedang benkembang dan tentang keadaan-keadaan tempatan.34 Dengan pemenhatian-pemenhatian ml, yang ditenbitkan seawal tahun 1888, Snouck h-lurgnonje amat mendahuluh zamannya. Kenana disesatkan oleh sifat penuilsan sejanah, namai penyehidik tenus menilal penulisan-penuhisan Ini sematamata bendasankan banyaknya keterangan sejanah yang boleh dipencayah yang terdapat di dahamnya. Ini sening dilakukan tanpa menyelhdiki dengan lebhh mendalam masalahmasalah yang ditimbulkan oleh teks-teks mi danipada untuk membezakan antana bahagian pentama yang benshfat mitos dan bahaghan kedua yang lebmh bensifat sejanah sesuatu teks tententu. Bagaimanapun, dalam tahun 1952, A. Teeuw35 sekahi lagi membhcanakan hunaian Snouck Hurgnonje benhubung dengan Sejanah Melayu, apabila behiau menyatakan bahawa, sesebuah teks pensejanahan Melayu jenis mi tidak seharusnya dipertimbangkan menunut cana yang sama seperti sebuah teks sejanah yang dituhis dalam abad ke-20. Selanjutnya behiau menanik penhatian kepada kenyataan bahawa Sejanah Mehayu mungkin telah ditulis semula secara lengkap beberapa kali. Bahawa mi sesungguhnya telah benlaku sekunang-kunangnya sekali telah dhbuktikan tanpa ragunagu lagh oheh Winstedt yang telah mengenali teks yang terkandung dalam manusknip Raffles no 18 sebagai vensi yang lebhh tua yang menjadi dasar edisi l6l2.~ Bendasankan pandangan mm, Teeuw menekankan betapa penlunya mencuba mengasingkan lapisan-laphsan atau strata komposisi zaman-zaman yang benbeza yang masih kehihatan dalam teks. lni boleh dilakukan dengan menjalankan penehitian banu ke atas manusknhp-manusknip dan keanehan-keanehan gayan3a. Selain itu behiau menekankan bahawa teks-teks Melayu jenis ml mesti dikaji pada dasarnya sebagai dokunien herlungsi, tidak ditulis hanya dengan tujuan memapankan satu laponan sejanah, tetapi dikarang untuk kepentingan naja dan apa yang dianggap sebagai keturunannya. Kenana mi penistiwa-penistiwa sejanah yang khususnya tidak begitu menyanjung dengan mudah dhketepikan secana senyap-senyap atau dipenkechikan, junai ketununan dhpenkemaskan dan raja-raja dilekatkenalkan dengan tokoh-tokoh epik
tertentu. Teeuw mengemukakan puisi Jawa Lama Anjunawiwaha3 sebagal contoh untuk mempenhihatkan cana yang terakhin mi. Beliau menujuk C.C. Berg yang Iebih

awal mempenlihatkan bahawa puisi ml yang menyamar sebagal episod Mahabhanata, sebuah epik India benkenaan heno Arjuna, sebenannya mencenitakan tentang

34Snouck Hurgronje (1888); itahk oleh pengarang sekarang. 35Teeuw dan Situmorang (1952, hIm V XIV). 30Winstedt (i938b). Sebagai hasil satu penyehdikan terbaru, Rooivink (1967) telah dapat membetul dan menampung rumusan Winstedt mengenai beberapa fakta penting. 37Diedit oieh Poerbatjaraka (i926b).

17

HIKAYAT BANJAR

kehidupan dan kejayaan-kejayaan naja Jawa, Ainlangga.38 Benhubung dengan

mi,

Teeuw juga menujuk teoni Berg benkenaan fudgsi pujangga istana Jawa sebagal seonang pengamal magis kesusastenaan.3 Tugas pujangga hstana Ini bukanlah

sekadan menyediakan ketenangan yang bensifat fakta dalam kanyanya tetapi juga
mencuba mencipta satu kesan ajaib yang membawa keuntungan kepada kedua-dua

naja dan kenajaan. Dengan membandingkan hasil-hasil kesusastenaan Melayu dan Jawa yang bensifat histoniognafi dan/atau sepanuh histoniognafi, Teeuw secana tidak Iangsung menyatakan bahawa kajian teks-teks pensejanahan Melayu yang benjaya
bolehjadi sukan dicapal, melainkan kita memihih menggunakan hasil-hasil penmulaan yang telah dilakukan dalam bidang histoniografi Jawa dan bidang-bidang

kesusastenaan yang benkaitan oleh munhd-munid Snouck Hungronje sepenti Hoesein Djajadhningnat dan G.W.J. Dnewes pada satu pihak, atau W.H. Rassens, Th. Pigeaud dan C.C. Berg yang menyusul, masing-masing dengan cananya sendini dan cara penyelidikan yang benbeza di pihak yang lain. Sesungguhnya sukan dinafikan

bahawa sejak benabad-abad dunia kebudayaan Jawa telah menghasmlkan contoh-

contoh dan tema-tema untuk kesusastenaan dunia Melayu yang berjinan.


Saw pandangan yang hampin sama telah disuanakan oleh P.E. de Josselin de Jong

dalam perbmncangannya berkenaan sifat Sejanah Melayu.4 Pengarang mi juga mengutamakan sifat fungsi teks jenis mi dan dalam hubungan mi menujuk peranan pujangga istana Jawa yang telah disebut tadi. Behiau menyebut Salasilah Kutai sebagai satu contoh teks pensejanahan Melayu yang mempunyai satu fungsi kesaktman sebagal pengekal mitos negana yang digunakan dalam ritual negara. Tetapi behiau juga mempenlihatkan adanya penbezaan yang besan antana sifat histoniognafi Jawa dan Sejanah Melayu. Suasana dalam Sejanah Melayu katanya jelas lebmh neahistik, malah bersahaja, danipada dalam teks-teks yang kehihatan menyokong teoni Berg. Mungkin seonang tokoh yang setanding dengan Ahhi nujum-pensejanah istana Jawa telah dilantik di istana Sri Wijaya. Tetapi apakah tnadmsi meneka itu bertambahan begitu lama hingga sampai ke Melaka abad ke-IS? Bukankah sebahagian besan maklumat pensejanahan disedut danipada catatan hanian penistiwa-penistiwa penting yang tensimpan di istana, dan danm jurai-junai ketununan yang digunakan sebagai bukti kebangsawanan dan kesahihan keluanga-keluarga dan ketununan yang benkenaan? De Jossehin de Jong menyatakan di smni bahawa ml amat selani dengan pandangan Dnewes yang menganggap peningatan penibadh sebagai satu dasar bahagian bukan magis dalam histoniografi Jawa. Kajian Drewes yang dinujuk oleh penganang hni berjudul On Real and Supposed Histoniognaphyin Modern Javanese Literature (Berkenaan Histoniognafi Benar dan Sangkaan dalam Kesuastenaan Jawa Moden).41 Sepenti yang jelas dihihat danipada tajuknya, Drewes menmpukan penhatian kepada kesusasteraan babadJawa moden.

Berg (i938a). Berg (i938b). tJntuk mendapatkan pandangan Berg yang iebih terbaru dalam bahasa tnggeris, lihat makalahnya The Javanese Picture of the Past (1965). 40Josseiin de Jong (1964). 41Drewes (1939).

18

PENG ENA LAN

Behiau bensetuju dengan Hoesein Djajadiningrat42 dalam membandingkan penmulaan yang bensifat mitos yang biasa ditemul di dalam teks-teks mi dengan bahagian yang benikutnya yang mengemukakan penistiwa-penistiwa sejarah dan penkembangan-penkembangan dalam zaman yang terkemudian. Sambil memetik pendapat Wintennitz benkenaan pengarang India yang bennama Kalhana,43 Drewes menyatakan bahawa memang mungkin seonang pengarang histoniognafi yang menyogokkan hanya mitos dan cenita-cenita khayalan benkenaan zaman yang lebih awal akan tenbukti Iebih boheh dipencayai sepenuhnya apabila menganang tentang zamannya sendini dan zaman yang segena mendahuluinya. Akhirnya hendaklah dilihat sama ada apabila seonang penganang Jawa menuhis tentang penkembangan sejanah yang mutakhhn, sama cendenung ke anah memasukkan penistiwa-penistiwa mengikut pola tententu yang konon biasa dilakukannya bila menuhis tentang masa silam yang bersifat mitos. Setelah membincangkan bebenapa aspek histoniografi benar yang tendapat dalam teks Jawa moden, Dnewes kemudian mempenlihatkan bagaimana pujangga44 Jawa tenakhmn, Ranggawansita, menuhis apabila beliau menganang sejanah naja-naja Jawa di sesuatu zaman tententu pada zaman yang silam. Behiau menyebut karya agong Serat Kanda, suatu teks yang akan kita pentimbang dalam Bab VII buku ml, sebagai pnototaip Pustaka Raja, karya Ranggawansita yang tenkenal. Melalul anahisisnya, Drewes hendak mempenhihatkan sesungguhnya amat tidak wajan untuk mencadangkan bahawa magis kesusastenaan jenis apa pun mungkin memainkan sesuatu penanan dalam kanya histoniognafi Ranggawansita. Buat kepentingan kejelasan kita patut penhatikan bahawa dalam kajian masingmasing, Dnewes dan Berg menumpukan penhatian kepada aktiviti-aktivmti bensifat histoniognafi dalam masa-masa yang jauh berasingan. Apa yang mungkin benan tentang pujangga Jawa Timur yang hidup dalam zaman Jawa-Hindu mungkin tidak sama dengan semua pengarang istana Jawa Tengah yang hidup bebenapa abad kemudian dan sekunang-kunangnya pada nama, seorang Muslim. Di dalam kajiannya yang disebut di atas, De Jossehin de Jong memihih pendinian yang bertentangan seluruhnya sama ada dengan pendapat Berg mahupun Dnewes. Tetapi penbmncangannya kehihatan mencadangkan bahawa pada dasannya kita patut mengklasifikasi Sejanah Melayu bersama dengan teks-teks Jawa Moden seperti Babad Tanah Jawa dan tidak dengan teks-teks Jawa Kuno dan zaman Hindu. Sekinanya cadangan ml ditenmma sebagai benan pada dasannya, masih terdapat soalan sama ada bahagian Sejanah Melayu yang mengemukakan kisah zaman siham dalam bentuk mitos itu sebenannya dituhis oleh penganang yang sama yang menggambarkan bahagian-bahagian benkenaan penkembangan-penkembangan tenkemudian. Teeuw membayangkan kemungkinan penganang majmuk. mi meletakkan masalah pada

4~Djajadiningrai(1913). 43Winterniiz (19091920. jilid III, him 8789). 44Pu/angga aiah satu perkataan kuno yang bermaksud seorang pakar kesusasteraan (diambil bekerja oieh raja). perkataan mi berasal dan bhujanga Jawa Kuno (lihat komentar bawah bujangga), sarjana. sami; lihat juga Bosch (1950) dan keterangan yang diberikan dalam makalah itu.

19

HIKAYAT BANJAR

tahap yang berbeza dan melahinkan penspektif yang benlaina pula. Sekiranya cadangan Teeuw tentang penganang majmuk dibuktikan benan, akan timbul pula soalan sama ada kita boleh mengenal dengan jehas satu tnansmsm danipada sejenis histoniognafi kepada transisi yang benbeza selunuhnya, satu tnansisi yang diakmbatkan oleh penubahan pandangan dalam Sejanah Melayu dan mungkin dalam teks-teks Mehayu lain yang setanding. Soalan selanjutnya ialah sama ada transisi itu benlaku secana mendadak atau sama ada wujud satu kesinambungan tententu antana kedua jenis itu. Dengan kata lain, bolehkah kita memenhatikan stu evolusi yang bergenak penlahan dalam teknik membeni penerangan yang digunakan, bengenak dan masa silam yang bensifat mitos ke zaman sejanah yang hebih dekat? Jika sekiranya demikian, fakton-fakton dasan manakah yang mempenganuhi penenangan tentang masa silam yang bensifat mitos, dan apakah pendinian sebenan penganang (penganang-penganang) yang menerangkan tentang penistiwa-penistiwa dan penkembangan terbanu? Adakah teks mm memenuhi tujuan yang sama sepanjang masa evolusinya, atau adakah perubahan pendinian juga mencerminkan penubahan fungsi teks dalam latar ia digubah? Jelas bahawa soalan-soalan ml tidak mampu dijawab dengan bebenapa penkataan. Sebelum cuba membentuk jawapan-jawapan kita patut mempenoleh satu wawasan yang lebih mendalam tentang masalah genesis (kejadian) sesuatu teks tententu. Hasil-hasil yang dipenolehi melalui kajian sesebuah teks mungkin membantu kajian teks lain. Dengan itu satu kajian tentang Hikayat Banjan sepenti yang diedit di sini mungkin dapat menyumbangkan sedikmt bantuan tenhadap kajian Sejarah Melayu dan teks-teks pensejanahan Melayu lain juga. Benbahik kepada Snouck Hungronje sepenti yang kita harap dapat penhihatkan, Resensi I Hikayat Banjar mempunyai kelebihan kerana Ia adalah salah satu bahan teks pensejanahan Melayu yang janang ditemul yang mencenminkan tradisi yang tidak nosak sebagai sezaman pada satu masa yang tertentu. Jelas bahawa bebenapa manusknip Hikayat Banjan sayangnya memapankan teks dalam bentuk yang telah dimusnahkan oleh penyampai-penyampai yang kunang cekap. Tetapi kita juga mempunyai beberapa manusknip yang selani dengan agak rapat dan yang menampur)g satu dengan lain dengan baik sehingga walaupun teks mengandungi banyak unsun konup, kita masih mampu menyusun semula teks dalam bentuknya yang hampin senupa ketika penyahin tenakhin meletakkan penanya. Di samping itu keistimewaankeistimewaan hinguistik yang masih terdapat di dalam teks yang telah direkonstruksi membolehkan kita mengesan bahagian yang bersifat sejanah dalam pensejanahan in Ini, bersama dengan bahan penbandingan yang disediakan oleh kewujudan satu versi kedua bendasankan satu tnadisi tak bentuhis yang sedang benkembang, yang sebelum ml disebut sebagam Resensi II, membolehkan kita meneliti lebih mendalam masahah asal usul/genesis Hikayat mi. Kita juga dapat menyelidiki persoalan fungsinya. Tujuan utama buku ml ialah membuka jalan bagi penyehidikan sedemikian dengan membolehkan lebih namai pana sanjana danipada berbagal disiplmn menggunakan teks penuh Resensi I, bensamatenjemahan dalam bahasa Inggenis, satu senanal komentar dan perbandingan isi antana Resensi I dan II. Bab III hingga IX

20

PENG ENA LAN

mengemukakan hasil-hasil penyehidikan awal yang telah saya lakukan ke atas bahanbahan yang telah tenkumpul. Jelas bahawa segala pendapat yang dinyatakan sewajannya dianggap sebagal tentatif dan sementana. Bab X mengemukakan keterangan tenpeninci tentang benbagai manusknip Hikayat Banjar yang diketahui wujud, dan menyediakan satu laporan tentang bagaimana edisi mi dilaksanakan.

21

BAB Il

RINGKASAN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR UNTUK memudahkan kajian penbandingan dibuat tenhadap kedua-dua nesensi, isinya dibahagikan kepada episod-episod, yang mengemukakan cenmta masing-masing yang selani. Pencenitaan Resensi I dibenm tendahulu untuk setiap episod, diikuti segena oleh cenita bahagian yang benkenaan dani Resensi hi. Nombon-nombon di nuang tepi hahagian-bahagian yang mengemukakan ningkasan Resensi I menujuk pembahagian bab dan bahagian teks tensebut yang dilakukan. Angka-angka di hujung bahagianbahagian ningkasan Resensi II menujuk halaman episod itu benakhin dalam manuskrip nesensi benkenaan. Manusknip mi mempunyai 4 halaman untuk setiap angka, dan mi ditandai dengan hunuf a, b, c dan d. Teks Resensi II yang digunakan untuk ningkasan mi ialah teks Leiden Codex Or. 6664. Pada keselunuhannya teks ml selani dan napat dengan teks yang diningkaskan oleh Cense dalam disentasinya. Bi-anpun demikian, teks mi mempenhihatkan bebenapa penyimpangan yang mencadangkan bahawa teks mi mungkin lebih tua danipada teks yang digunakan oleh Cense. Nama-nama onang di dalam ningkasan ml dieja sama sepenti dalam teks dan dalam Codex Or. 6664, melainkan dinyatakan sebaliknya. mi menimbulkan bebenapa ketidaktetapan yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu kita temul umpamanya, Saudagan Keling di samping Ampu Jatmika. Sekianya sesuatu nama tmdak mempunyai ejaan yang tetap di selunuh teks, ejaan yang kelmhatan paling sening digunakan te!ah dipakal di dalam ningkasan mi.
EPISOD I

Resensi I

1.1 Seonang saudagan yang kaya di negeni Kehing, saudagan Mangkubumi, mempunyai seonang anak helaki bennama Ampu Jatmaka, dan dua onang cucu lehaki, Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat. Apabila mencapai umun tua, beliau mendapat sakit yang tenat. Semasa menghadapi maut behmau menasihati Ampu Jatmaka bahawa selepas kematiannya, Ampu Jatmaka lebih baik meninggahkan negeni tensebut. Tidak
Lihat Bab X.

22

RINGKA5AN RESEN5I I DAN II I-IIKAYAT BANJAR

akan ada hanapan bagi Ampu Jatmaka mencapai kedudukan yang benpenganuh d, negeni mtu. Ketika mencani tempat tinggal yang banu, hendakhah ma memilih tempat yang apabila tanah dan lubang yang dikonek pada waktu dinihani tenasa suam dan benbau wangi.
Resensi H

Di negeri Kehing ada seorang naja besan bennama saudagan Jantam. Behau juga terlibat daham penniagaan dan amat kaya. Behiau mempunyai tiga onang anak lelaki, saudagar Keling, saudagan Mangkubumi dan Ampu Jatmika, senta dua onang anak penempuan Dewi Gumihin Awan dan Dewi Sari Jaya. Dewi Gumilin Awan dikahwinkan dengan Sultan Iskandan Zulkannain, dan Dewi Sari Jaya dikahwinkan dengan Nabi Khadin (dalam ms.: Hadlmn). Anak lelaki yang bongsu, Ampu Jatmika, yang masih kanak-kanak, tinggah di numah onang tuanya. Sultan Iskandarjuga mempunyal isteni di kayangan. isteninya ialah Dewi Ratna Kasuma, puteni Batana Bisnu. Apabila Nabi Khadmn mendengan hal ml, behiau pun meminta isteninya membenankan behmau benkahwin dengan Dewm Kasuma Sani, puteni Batana Gangga dan Sang Hiang Antabuga di negeni Gumilang Kaca, di bawah laut. Isteninya bensetuju dan Nabi Khadin pun benkahwinlah. Di negeni Keling, Nabi Khadin menumpukan penhatiannya kepada membina kawasan-kawasan benpagan kecil di daham hutan. Sementana itu saudagar Jantam menjadi amat tua. Atas penmintaannya, Nabi Khadin mengajannya ilmu mistik iaitu ilinu laduni dan ilmu dzauki yang cepat difahammnya. Akhinnya beliau dan msteninya pun meninggal dunia. Tinggahlah Ampu Jatmmka dm numah onang tuanya. Tidak lama kemudian Ampu Jatmika pun dewasa. Beliau menyatakan hasnat hendak benkahwmn dengan Dewm Sekan Gading, adik Sultan Iskandan kerana puteni itu juga anak yatim. Abang-abang Ampu Jatmika dan juga Sultan Iskandan pun bensetuju. Penkahwinan itu dinayakan seperti adat naja-naja. Ampu Jatmika memakai dengan penuh gihang-gemilang dan kelihatan sepenti Batana Kumajaya dani kayangan. Tiga bulan kemudian Saudagan Kehing bercadang menyenahkan pemenintahan negeni ke tangan Sultan iskandar. Saudana-saudananya dan semua pegawai tinggi bensetuju dan Sultan Iskandar pun ditabahkan dengan penuh mstmadat. Nabi Khadir tenus membina kawasan benpagan kecil dm dalam hutan. Sultan Iskandan, yang benasa cuniga telah mengekonmnya pada satu hani dan alangkah tenkejut apabila mendapati kawasan yang benpagan itu kosong dan tidak bertanaman. Apabila behiau menyatakan nasa tenkejutnya kepada Nabi Khadir, Nabi Khadin mencadangkan supaya meneka benjanjm, jikalau mereka mendapat anak benlainan jantina hendaklah dikahwinkan satu dengan lain. Bila Sultan Iskandar bensetuju, Nabi Khadin pun mengajarnya ihmu mistik. Ketika behiau dibawa ke hutan keesokan haninya, Sultan iskandan mendapati bahawa kawasan-kawasan yang dipagar oleh Nabi Khadir itu sebenannya adahah gudang yang penuh dengan batu penmata dan bahan pakalan. Sultan Iskandar menjadi murid Nabi Khadmn yang taat dan meninggalkan pemenintahan negeni kepada Saudagar Keling dan Saudagan Mangkabumi. 4c.

23

HIKAYAT nANJAR EPISOD 2

Resensi I

1.2 Tidak

lama sehepas ayahandanya meninggal, Ampu Jatmaka membuat keputusan bahawa adalah lebih bamk behiau meninggahkan negeni itu, kerana beliau berasa tidak ada lagi yang dapat ditawarkan oleh negeni itu kepadanya. Behiau juga mengetahui bahawa onang-onang yang dengki tenhadapnya akan menipunya kerana kekayaannya, satu han kelak. Behiau memanggil hamba-hamba dan keluanganya dan mempelawa meneka untuk belayan bensamanya. Meneka pun belayanlah. Selepas bebenapa kalm mencuba mencani negeni yang sesual, akhinnya benlabuhlah bahtenanya dekat Pulau Hujung Tanah. D~ sini tanah yang dikorek pada waktu dinihani tenbukti suam dan benbau wangi. Ampu Jatmaka mengambil keputusan tinggal di situ dan membeni anahan supaya hutan itu ditebang dan dibina sebuah candi, sebuah istana dan numah-numah untuk onang namam. Setelah semuanya siap, Ampu Jatmaka pun mengadakan acana menghadap yang pentama. Behiau menamal negeni banu itu Nagara-Dipa (Tanah Bencahaya), dan menggelarkan dmninya Mahanaja di Candi.
Resensi II

Bebenapa lama selepas penkahwinannya, Ampu Jatmika pengi kepada kakandakakandanya dan meminta meneka menyenahkan haknya darm pusaka ayahanda meneka. Meneka enggan memberinya dan campur tangan kekanda-kekanda yang penempuan bagi pihaknyajuga tidak berhasil. Setelah didesak untuk kali yang ketiga untuk menyenahkan haknya yang terdiri danipada 63 buah gudang, mereka tetap enggan, Ampu Jatmika pun pulang. Beliau memanggil hamba-hamba dan sahabatsahabatnya dan mengumumkan bahawa beliau akan meninggalkan negeni itu. Pada petang itu behiau memuatkan banang-banangnya ke kapal dan setelah semua pengikutpengikutnya naik, meneka pun belayanlah. Tiga bulan kemudian mereka sampal di Pulau Kalimantan. Sauh dilabuhkan di kuala sungam yang mempunyai dua cabang. Ampu Jatmika tidak tahu cabang sungam manakah yang hendak dilkut. Kemudian Ia terdengan suara Nabi Khadmn menganahkan beliau belayan mengikuti sungai di sebehah kanannya, kenana sungai yang di sebelah kid tidak selamat dengan adanya orang Biaju (= Dayak Ngaju). Tidak hama kemudian beliau sampal kepada satu lagi cabang sungal. Sungai yang di sebehah kin amat hebar dan yang di sebelah kanan sempit. Sekali lagi Nabi Khadin membeni anahan supaya beliau memilih sungai yang di sebelah kanan laitu Sungal [Mana]bahan, dan bukan sungai di sebehah kini iaitu Sungal Barito. Sekahi lagi semasa memudiki Sungai Bahan. beliau sampai kepada satu cabang sungai. Kahi mi beliau disunuh mencani tanah yang suam. Ampu Jatmika melepaskan beberapa ekon itik dan angsa. Itik-itik dan angsa mi menunjukkan jalan kepadanya sampal ke suatu beting yang besan. Tanah di situ terbukti suam dan kenana itu Ampu Jatmika pun membeni penintah supaya mengangkat barang-banang dan kapal-kapalnya dan mula membina numah. Tempat tinggah banu mi dmnamai Chandi Lanas. Tidak lama kemudian tensebanlah benita bahawa Ampu Jatmika telah menjadi naja di Chandi Lanas.

24

RINGKASAN RE5EN5I I DAN II HIKAYAT BANJAR

Beberapa lama kemudian Ampu Jatmika sekahi lagi tendengan suatu suana menyuruh behiau mencani tanah yang suam dan wangi, yang boleh ditemul anah ke bawah negeni Kunipan. Di sana behiau akan mendapat keagungan. Sebahagian danipada hantanya ditanam di Chandi Lanas. Sebagai tambahan dua buah kapah ditinggahkan di bawah jagaan Dapalun dan Lagenggong. Ampu Jatmika pun belayanlah dengan kapal-kapalnya yang lain dan dengan kebanyakan penginingnya, mudik dan sampai di cabang Sungal Kunipan. Onang-onang di situ tenkejut mehihat ketibaannya kerana menyangka behiau datang menyenang negeni itu. Raja menghantan patihnya, Serunting Laut, menyiasat dengan angkatan lautnya. Ampu Jatmika menibenitahu meneka bahawa behiau datang dengan tujuan aman. Behiau menginingi Patih Senunting Laut ke balal penghadapan. Setelah menyampaikan hadiah, behiau meminta kebenanan untuk tinggal di negeni Kurmpan sebagai pengikut naja itu. Raja yang tidak mempunyai anak, mengambil Ampu Jatmika sebagai anak angkatnya dan membenankan beliau benbuat apa sahaja, sambil mengisytiharkan bahawa Ampu Jatmmkalah yang akan menjadi penggantinya di takhta. Bila Ampu Jatmika menemui satu kawasan lepas danipada negeni Kunipan yang tanahnya suam dan wangi, behiau membeni penintah supaya dmangkat banang-banang dan kapal dan membuka negeni di situ. Behiau memanggml tempat itu Chandi Agung dan mehetakkan sebuah penmata yang bercahaya di puncak Gunung Chandi. Semua daenah di sekehihing dicenahkan oleh penmata tensebut, yang membeni cahaya lebih tenang danipada bulan. Masyhunnya menebak ke negara-negana lain. 7d.
EPISOD 3

Resensi I

1.3 Ampu Jatmaka membeni penintah supaya dibuat dua patung danipada kayu cendana kuning, suami dan isteni sebesan kanak-kanak. Patung-patung mni dihetakkan di candi dan dilsytihankan sebagai raja dan permaisuni negeni itu. Ampu Jatmaka benbuat demikian kenana behiau bukan bendanah raja dan takut behiau mendapat sumpah jika melantik dininya sebagal naja. 1.4 Ampu Jatmaka kemudian memermntahkan pegawai-pegawai besannya, Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa menakhuki penduduk yang tinggal di daenahdaenah Tabalung, Balangan, Petak, Alai dan Hamandit. 1.5 Apabila ketua daenah-daenah ml datang membawa ufti, naja (Ampu Jatmaka) membeni anahan bagaimana ufti itu boleh digunakan. Selepas mi diatunkan onganisasi pohitik dan kehakiman kenajaan. Aria Magatsani dilantik untuk tugas yang paling tinggi. Di bawahnya ialah Tumanggung Tatah Jiwa. Di bawah Tumanggung Tatah Jiwa dilantik empat orang hakim laitu Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu dan Patih Dulu. Di bawah mereka ialah Sang Panimba Sagana, Sang Pambahah Batung, Sang Jampang Sasak dan Sang Panganuntun Manau. Di bawah mereka mi dilantik pula senamai empat puhuh Pegawal Mahkota, masing-masing mengepalai satu angkatan tendini danipada senatus onang. Di samping penlantikan i, beberapa badan dan angkatan ditubuhkan, masing-masing dengan tanggungjawab khasnya dan diketuai oleh seonang pegawai. 25

HIKAYAT BANJAR

1.6 Setelah onganisasi mm ditubuhkan, naja mengadakan penghadapan setiap han Sabtu. Dibeni ketenangan tentang kebesaran dan adat istiadat yang dipenhihatkan pada acana penghadapan mi; penmainan sukan yang dimainkan pada majhis-majlis ml pun dipenjelaskan. 1.7 Raja kemudian memenintahkan nakhoda Lampung belayan ke negeni Kelmng bensama empat puluh onang dengan dua buah kapal dan membawa bahik hanta benda, kaum keluarga. sahabat dan hamba sahaya yang ditinggalkan dulu. Nakhoda Lampung belayan batik dengan sebuah angkatan yang besan, tetapi angkatan itu dmsenang nibut dan hanya sepanuh dani angkatan itu yang sampal ke Nagana-Dipa dengan sehamat. Negeni menjadi makmun dan naja terus mengadakan penghadapan setiap hani Sabtu.
Resensi II

Negeni Chandi Agung meniah dengan benbagai jenis penmatnan dan pensembahan. Tidak lama kemudian penduduk Kunipan mula benpmndah ke Chandi Agung untuk hidup di bawah pemenmntahan Ampu Jatmika. Isteni Ampu Jatmika, Dewi Sekan Gading. melahinkan dua orang putena, Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat, dan seonang puteni, Dewi Keniang Bungsu. Bila behiau telah besar. Lambung Jaya Wanagini dikahwinkan dengan Puteni Ratna Dewi, seonang puteni dan Pahembang Sari. Lambung Mangkunat benkahwin dengan Puteni Bayam Benaja. seorang puteni dani Gegelang. 8a.
EPISOD 4

Resensi I

Raja memerintahkan supaya dmbuat patung-patung danipada gangsa dan bukan kayu cendana. Diputuskan bahawa Winamantas, pegawal yang mengawal penniagaan luar negenm pengi ke negeni China untuk mendapat tukang-tukang yang pandai membuat patung-patung itu. Winamantas belayan dan apabila ditenima masuk menghadap. mempensembahkan sebuah hadiah yang mahal. Di majhls penghadapan yang kedua. empat puhuh tukang dan sebuah hadiah balas tehah disampaikan kepadanya. Kemudian behiau pun belayanlah pulang. 2.2 Setehah sampam di Nagana-Dipa. Winamantas disambut oleh Ania Magatsani yang membawanya masuk menemui raja. Winamantas mempensembahkan hadiah-hadiah yang dibawa bahik. Patbng-patung banu dipenbuat dan diletakkan di candi. NaganaDipa menjadi bentambah-tambah makmun. Ramal orang asing datang ke negeni itu untuk benniaga. 3.! Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat tidak pennah campun tangan dalam hal-ehwal pemenintahan. ml semua dikendalikan oleh Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa. Pengadilan diaturkan cana Jawa dan gaya berpakaianjuga mengikut cana Jawa. Pada satu penistiwa, semasa di majhls penghadapan, Ampu Jatmaka membeni amanan tentang memmhih memakal pakaian selain cana Jawa dan menanam lada hmtam. Lada hitam hanya dibenankan ditanam untuk kegunaan sendini. 26

2.1

RINGKASAN RESEN5I I DAN II HIKAYAT BANJAR

bukan untuk dihantar ke luan negeni. Daham zaman pemenintahan Ampu Jatmaka namal onang asing datang ke Nagana-Dipa, tetapi penduduk tidak meninu cana pakaian meneka dan tenus setia pada fesyen Majapahit. 3.2 Lepas itu Ampu Jatmaka jatuh sakit. Sebelum meninggal, behiau membeni amanan benat kepada putena-putenanya supaya tidak bencmta-cmta untuk mencapai mantabat naja. Meneka dipenintahkan keluan pengi mencani seonang raja dan mehakukan pentapaan. Ampu Mandastana disunuh bentapa di puncak sebuah bukit atau dekat sebuab gua atau pokok yang besar. Lambu Mangkunat pula disunuh bentapa di tempat yang dekat dengan air. Sesudah membeni anahan mi, Ampu Jatmaka pun meninggah.
Resensi II

Selepas behiau memenintah negerm Chandi Agung untuk bebenapa lama, Ampu Jatmika meninggal dunia, diikuti oleh isteninya Dewi Sekan Gading. Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkurat kini memenintah negeni bensama. Ramai orang dan Kunipan, Palenibang Sari dan Gegelang bentumpu ke Chandi Agung kenana negeni itu dipenintah dengan baik. Tidak hama kemudian naja dan penmaisuni Kunipan juga meninggah dunia, meninggalkan negeri mi tanpa naja. Mengingati kata-kata naja meneka, onang-onang besan Kunipan menyenahkan negeni kepada Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat, yang telah menjadi naja di Chandi Agung dan Kunipan. Adinda meneka, Dewi Keniang Bungsu, sementara itu tehah besan menjadi seonang penempuan yang cantik. Setehah mendengan tentang kecantikannya anak-anak naja empat pumuh negeil asing memutuskan untuk datang ke Chandi Agung untuk memmnangnya. Putena naja China dani Kuching, Raden Ombak Gintayu, jatuh cinta dengan puteni tensebut setehah mendengan tentang kecantikan Dewm Keniang Bungsu itu. Behiau memohon kebenanan ayahandanya untuk meminang. Ayahandnya bensetuju dan Raden Ombak Gintayu kehuan belayan dengan satu angkatan yang besar, membawa bensamanya hadiah benkapah-kapah. Apabila sampai di Chandi Lanas, behiau disunuh tunggu oleh Dapahun dan Lagenggong. Meneka cepat-cepat ke Chandi Agung melaporkan ketibaan Raden Ombak Gintayu kepada Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat. Patih Lau dan Patih Dulu dipenmntahkan menymasat apakah tujuan pehawat-pelawat itu datang. Setelah mengetahui Raden Ombak Gintayu datang dengan tujuan aman, mereka mengmningmnya ke hulu. Putena itu kemudian mengemukakan pinangannya tenhadap Dewi Keniang Bungsu secana rasmi. Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat bensetuju, asalkan putena itu menyediakan empat puluh tukang yang pandai membuat benhaha, singa dan cenmin dan gangsa sebagai hadiah penkahwinan. Apabila syanat mi dipensetujul suatu balal sinaman dibina dan jamuan penkahwinan pun dimulakan. Kina-kina tujuh bulan kemudian Raden Ombak Gintayu memohon kebenanan untuk pulang. Lambung Mangkunat bensetuju membenankan behiau benangkat, tetapi meminta supaya onang China menghantar sebuah kapal penuh benisi pinggan mangkuk setiap tahun. Tukang yang empat puluh itu disunuh tinggal di Chandi Agung. Raden Ombak Gintayu belayan kembahi dan selamat sampai di Kuching, disambut oleh kedua onang tuanya.

27

HIKAYAT BANJAR

Bib empat puluh onang tukang mtu telah selesai membuat benhala, singa dan cenmin, diadakan satu jamuan besan. Penduduk Chandi Agung dan Kunipan menyembah benhala-benhala itu. Meneka mendapat apa yang diminta dani benhala itu, mahah onang-onang miskin pun menjadi kaya sebagai balasan menyembah berhala itu. Onang danm jauh dan dekat bertumpu ke Chandi Agung kenana Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat memenintah dengan adil dan munah hati. Hamba sahaya dan nakyat menjadi hebih makmun danipada penduduk mana-mana negeni lain. Kemudian, setehah meneka menyembah benhala bebenapa lama, pada suatu maham terdengan suatu suana benkata: Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat, mengapa kamu bendua menyembah benhala-benhaha mi sepenti naja kamu? Danipada menyembah patung-patung mi, yang engkau penbuat sendini dengan tangan kamu, baikhah kamu pengi mencarm seonang manusia untuk menjadi naja.
EP1SOD 5

Resensi I

4.1 Setehah upacana pengebumian Ampu Jatmaka dilaksanakan, Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat memenintahkan padenda (sami) membuang benhahaberhaha itu ke laut. Meneka meletakkan pemenmntahan negeni ke dalam tangan Ania Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa dan mengumumkan hasnat meneka untuk masuk ke hutan. Mereka bentapa selama tiga tahun di benbagal tempat yang jauh dalam usaha mencani seonang naja. Bila meneka akhinnya puhang dengan tangan kosong, Lambu Mangkunat benmimpi Ampu Jatmaka membenitahunya tidak usah pengi ke tempat yang tenhalujauh. Lambu Mangkunat disunuh membuat sendiri sebuah nakit danipada batang pisang. Behiau hendakhah duduk di atas nakit tersebut dan membiarkan nakit itu hanyut menunut anus danipada satu tempat dm hulu sedikit danipada tempat mereka tinggal, dan dengan eana mi behiau akan menemui najanya. Lambu Mangkunat mematuhm nasihat mi dan setehah membiankan nakitnya dibawa oleh anus yang kuat, behiau bentemu dengan satu gumpalan buih besan yang keluan dan air sungai 1w. Di dalam buih itu tensembunyi Putni Tunjung Buih, bakal penmaisuni Nagana-Dipa. Walau bagaimanapun. puteni mi enggan keluan selagi tidak dibina untuknya sebuah istana bentiangkan buhuh benbintik dani gunung Batu Pmnmng, dan selagi tidak ditenun unwknya sehehai kain khas. Kedua-dua penmintaan itu mesti disediakan pada han itu juga. Lambu Mangkunat mendanat dan memenintahkan supaya syanat-syanat itu dipenuhi. Puteni Buih akhmnnya mendanat juga dan menetap di istana. Pemenintahan negeni benjalan sepenti biasa. Lambu Mangkunat dan Ampu Mandastana tidak benbuat apa-apa lagi selain menjaga puteni tensebut. Di daham unusan-unusan yang sulit, walau bagammanapun, Lambu Mangkunatlah selahunya yang membuat keputusan muktamad.
Resensi II

Pada han esoknya Lambung Jaya Wanagini dan Lambung Mangkunat memenintahkan Patih Lau dan Patih Dulu mengumumkan bahawa benhala-benhala itu tidak boheh disembah hagi. Benhala-benhala itu dibuang dan semua pembesan

28

RINGKASAN RE5ENSI I DAN it HIKAYAT BANJAR

dipenmntahkan bentapa dalam usaha mencani seonang naja manusia. Apabiha usaha mi kelihatan tidak mengemukakan apa-apa hasih, Lambung Jaya Wanagirm sendmni kehuan pengi bentapa. Penmamsunm Sultan Iskandan dan kayangan, Dewi Ratna Kasuma, hamil. Waktu puhang ke bumi, Sultan Iskandan meninggalkan pesan bahawa sekinanya anak yang dilahinkan ketmka beliau tiada kelihatan benlainan bentuknya danmpada dewa-dewa lamn, hendaklah ia dicampakkan ke dunia. Bayi yang dilahinkan ialah sepasang kemban Slam dengan dua kepala, empat tangan dan empat kaki tetapi satu badan. Batana Bisnu membawa bayl itu ke bumi. Apabila Batana Bisnu mehihat Lambung Jaya Wanagini asyik dalam pentapaannya behiau pun menukankan bayl itu menjadi bunga tenatai yang dijatuhkannya ke atas nibaan Lambung Jaya. Lambung Jaya membawa bunga itu kepada mstenmnya. Setelah disimpannya bunga itu bebenapa lama, Puteni Ratna Dewi hamil dan tidak benapa lama kemudian behiau pun mehahinkan sepasang putena kemban. Kanak-kanak itu dinamai Bangbang Patmaraga dan Bangbang Sukmanaga. Lambung Mangkunat juga membuat keputusan untuk pengi bentapa. Beliau duduk di atas sebuab nakmt yang dipenbuat danipada batang pisang, dan nakit itu dibiankannya hanyut d~ air sungai itu. Isteni Nabi Khadin di negeni Gumihang Kaca, di bawah taut, hamil. Ketika pulang ke bumi, Nabi Khadin meninggal pesan bahawa sekiranya anak yang dilahinkan semasa behiau tiada kehihatan benlainan nupanya danipada dewa-dewa lain, bayi itu hendaklah dibuang ke dunia. Bayi yang dihahinkan oleh Dewi Kasuma Sari, seonang penempuan, sepenti buah tembikai, t~npa kakm dan tangan. BatanaGangga membuang bayi itu ke dunia. Seonang yang bennama Nang Bangkihing bensama dengan isteni dan anak lelakinya Janang tinggal benhampinan junang Kihing, di kaki Gunung Kihing. Suatu harm apabila mereka tunun ke junang itu, didapatmnya air tenjun itu benjalun dengan danah dan benbau busuk. Kemudian ternampaklah seonang bayi tenbanmng di atas tanah di situ. Meneka membela bayi tensebut. Apabila ia boleh bentutun, bayi tersebut meminta dininya dipanggih Raden Galuh Ciptasani. Pada suatu han ketika gadis itu sedang mandi, Batana Gangga, yang tenlihat Lambung Mangkunat hanyut bentapa di atas nakitnya daham usaha mendapat seonang naja manusia, memenintahkan dua ekor naga mengambih Galuh dan am tenjun itu dan membawanya kepada Lambung Mangkunat di Teluk Gengaji. Lambung Mangkunat mehihat suatu gumpalan buih yang besan. Suatu suana dani dalam buih itu mengumumkan dininya sebagal raja yang dicarm-cani oleh Lambung Mangkunat. Walau bagaimanapun, behiau tidak mahu keluan danipada buih itu melainkan setelah Lambung Mangkunat menyediakan sehelal kain untuk menutup badannya dan sebuah istana yang tiangnya dipenbuat danipada betung bentuhis dan benpenada (betung benbmntik yang dihiputi dengan daun emas) yang diambih dan Gunung Batu Pining. Kedua-dua benda itu mestilah disiapkan pada han itu juga. Betung di Gunung Batu Pining dijaga oleh dua onang bota, suami isteni. Apabila bota mi memandang manusia, manusia itu akan bentukan menjadi am dan mati. Patih-patih Pembelah Batung, Lau, Jampung Sesat dan Tenuntung Manau benangkat ke Gunung Batu Pining dengan membawa sebuah

29

HIKAYAT BANJAR

cenmin besan. Patmh Ranggana Bota dan isteninya sedang tidun. Kelima-lima patih menegakkan cenmin tensebut. Pembehah Batung mencabut senumpun buluh dan bensembunyi di behakang cenmin. Bota tenbangun dan tidun. Apabila tenpandang bayangan meneka sendini di dalam cenmin, meneka jatuh pengsan. Mata meneka ditutup dan tangan meneka dilkat dengan segena oheh kehima-hima patih. Patih-patih pun pulang ke Chandi Agong dengan membawa bensama buluh dan kedua-dua tahanan. Dengan segena istana dibina. Kain juga ditenun pada han yang sama oleh anak-anak dana istana dengan diketuai oleh Putni Penacang Purl. Bensama dengan dayang-dayang dan anak-anak dana istananya dan semua orang besan, berangkathah Lambung Mangkunat pengi menyambut puteni buih itu. Apabila Lambung Mangkurat mengunjukkan kain, puteni mtu pun keluanlah danipada buih dan meminta supaya beliau dipanggil Putni Junjung Buih. Nama-nama lain untuknya iahah Putni Ratna Janggala Kedini dan Putni Cmptasani. Behiau dmbawa ke istana dan dmdudukkan di atas takhta keemasan. t5a.
EP1SOD 6

Resensi I

Bebenapa lama selepas itu, Lambu Mangkunat mencadangkan kepada Putni Junjung Buih bahawa puteni itu patut berkahwin. Puteni itu menjawab behiau tidak akan berkahwmn melainkan dengan seonang anak raja yang ditemui me)alui pentapaan sepentinya juga. Ampu Mandastana mempunyal dua orang putena yang kacak bernarna Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmaraga. Suatu han Lambu Mangkunat mendapati tneneka bendini di bawah istana dan tennampak meneka menenima bunga nagasani dan sinih pinang danipada Putni Junjung Bulb. Behiau menyangka suatu penhubungan asmana sedang berkembang. Timbullah fikinan bunuk di dalam hatinya bahawa satu han nanti behiau akan terpaksa menyembah sa!ah seorang anak saudananya. 5.2 Untuk mengelakkan ml danmpada benlaku, Lambu Mangkurat mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak muda mi. Beliau membawa meneka pengi menangkap ikan dan membunuh meneka di Luhuk Badangsanak, di Sungal Tabalung. Mayat anak-anak muda itu ghaib di hadapan matanya. 5.3 Ampu Mandastana dan isteninya menunggu kepulangan anak-anak meneka dengan hampa. Dua ekor bunung tawinik jatuh ke nibaan mereka. Mereka mentafsmnkan mi sebagal tanda kedua-dua anak meneka telah mati dan meneka pun mengambil keputusan membunuh dini. Meneka pengi ke belakang numah berhala dan menikam dini meneka. Sekanang Lambu Mangkunat memenintah negeni seonang din dengan pana pembesan Ania Magatsani, Tumanggung Tatah Jiwa, patih-patih benempat dhl. Nagara-Dipa menjadi makmun.
5. t Resensi II

Kemasyhunan kecantikan Puteni Junjung Buih, kadang-kadang dipanggml Putni Ciptasani atau Putni Ratna Janggaha Kedini, tensebar ke man negeni. Dua puluh lima

30

RINGKA5AN RESEN5I I DAN ii HiKAYAT BANJAR

onang putena naja Pudak Sategal di antananya Raden Winun, Raden Banjar Ketapang, Raden penbata Sari dan Raden Sinan Banyu dan putena-putena Raja lain,

sepenti Raja Pahembang Sari, Gegehang, Amun-amur,

Pening Satlapun,

Raja

Sangganwasi, Pangeran Bagadawasi dan putena Pagenan Anya, Padang, berjumlah tiga puluh sembilan semuanya, bensmap untuk berangkat ke Chandi Agung untuk meminangnya. Lambung Mangkunat, pemenintah Kunipan, benasa nisau apabila mendengan benita mi. Bensama dengan Lambung Jaya Wanagini, behiau memenintah onang-onang besan mengawal istana puteni itu. Patih Ranggana Bota dan isteninya dipenintahkan mengawal di pintu kota. Lambung Jaya Wanaginm mengemukakan cadangan kepada Lambung Mangkunat bahawa meneka sepatutnya mencani suami untuk Putni Junjung Buih supaya tenehak danipada kenumitan. Meneka meminta puteni itu memihih seonang suami dan kalangan anak-anak naja dan pana pembesan, tetapi belmau menolak. Lambung Mangkurat menyunuh saudaranya mengawal sekali-sekaha. Lambung Jaya Wanagini benasa tensinggung kenana sebelum itu saudananya menyunuhnya bertapa. Mungkinlah Lambung Mangkunat bencita-cita menjadi pemenintah tunggah? Tetapi behiau mengalah juga dan membuat pengumuman kepada pana pembesan bahawa semenjak saat itu beliau digelan Patih Madastana. Apabila Bangbang Patmanaga dan Bangbang Sukmanaga melihat ayahanda meneka benkawal di bawah istana, mereka pun datang menemaninya. Apabila Putni Junjung Buih mehihat kedua-dua mereka, behiau pun jatuh hati terhadap mereka dan mencampakkan kepada meneka sinih pinang dan bunga cempaka. Lambung Mangkunat yang mehihat penhubungan asmana antana kedua-dua anak saudananya dengan puteni tersebut. membuat keputusan untuk menyingkinkan anak-anak muda itu. Behiau membawa meneka pergi menangkap ikan dan membunuh meneka. Jasad Bangbang Patmanaga dibawa oleh Batara Gangga ke negeni Gumilang Kaca, di bawah laut; jasad Bangbang Sukmanaga dibawa oheh Batana Bisnu ke kayangan. Lambung Mangkurat dimanahi oleh isteninya, apabila behiau pulang ke numah. Patih Mandastana dan isteninya yang menunggu anak-anaknya pulang dengan hampa. menyedani bahawa anak-anaknya telah mati. Meneka pengi ke belakang numah dan membunuh dini. Lambung Mangkurat menangis apabila mendengan benita mi. Behiau memenintahkan supaya tanah tempat kekanda dan isteninya mati digahi dan dibuang ke dalam haut. Lubang danipada gahian mi dipanggil Telaga Danah, dan anak sungai tempat Lambung Mangkunat membunuh anak-anak saudananya semenjak itu dipanggil Luhuk Badangsanak. Lambung Mangkunat sendini kini menjadi pemenintah Kunipan. Chandm Agung dan Chandi Lanas. Beliau disayangi oleh semua nakyatnya. I 6c.
EPISOD 7 Resensi I

6.! Lambu Mangkunat. yang sangat-sangat kesah Putni Junjung Buih tiada bensuami. benmimpi pada satu han. Di dalam mimpi itu, ayahandanya membenitahunya bahawa putena naja dipenolehi menenusi pentapaan yang dikehendaki oleh tuan

31

HIKAYAn BANJAR

puteni itu boleh ditemul di Majapahit. Raja Majapahit yang tenlalu sangat hendakkan seonang putera telah pergi bentapa ke Gunung Majapahit. Hasilnya, seonang putena yang muncul dani matahani telah dijatuhkan ke atas nibaannya. Tetapm kuhit bayi itu dihitupi oleh sejenis bahan buih, seolah-ohah bayi mendapat sakit kusta. Berkat kanakkanak itu, Majapahit menjadm sebuah kenajaan yang agung dan benkuasa dan najajuga mendapat enam onang anak biasa dengan penmaisuninya. Setelah Lambu Mangkunat terjaga danipada tidunnya, behiau pun memenintah panggil Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa dan membenitahu meneka bahawa behiau berhasnat untuk berangkat ke Majapahit memohon putera naja Jawa yang ajaib itu menjadi suami tuan puteni. 6.2 Lambu Mangkunat benangkat dengan kapal bahtera penibadi ayahandanya Pnabajaksa dan belayar ke Majapahit. Di pelabuhan Majapahit onang. ramai tenpesona menyaksikan kebesanan dan kemegahan yang dipenhihatkan oleh angkatan Banjar itu. Menteni bandan pun benangkat ke ibu kota mengumumkan ketibaan angkatan itu. Setelah menteni bandar pulang, Lambu Mangkurat dan angkatannya pun turun ke danat dan benanaklah ke negeni dengan penuh kebesanan. 6.3 Raja Majapahit menyambut Lambu Mangkunat di balai penghadapan. Selunuh istana tenkejut mehihat kegemilangan dan kebesanan yang ditunjukkan oleh pelawat yang gagah mi. Malah raja pun hainan tencengang dan dengan benhati-hati bentanya Lambu Mangkunat, yang tehah masuk tanpa menyembahkan apa yang dikehendakinya. Lambu Mangkunat mempensembahkan hadiah-hadiah yang dibawa dan memohon putena naja tensebut. Apabmla naja menjawab bahawa semua putera puteninya telah benkahwin, Lambu Mangkunat menyatakan bahawa beliau datang untuk mendapatkan putena yang diperolehi melalui pentapaan di Gunung Majapahit. Raja menenangkan bahawa putena tcnsebut menghidap suatu penyakit yang dahsyat dan meminta behiau menunggu tujuh hani. Setelah menghabiskan masa seminggu itu sebagal tetamu Patih Gajah Mada, sekahi hagi Lambu Mangkurat ditenima masuk menghadap. Putena yang bennama Raden Putna disenahkan. Hamba, alat-alat dan pakaian kebesanan, alat senjata, ahat penmainan gamelan senancak dan sejumlah gong disenahkan bersamanya. Benangkatlah pulang angkatan Banjan dengan membawa berbagai hadiah. 6.4 Apabila angkatan mi sampai di Pandamanan, Prabajakna terletak tidak dapat bengenak. Raden Putna membenitahu Lambu Mangkunat bahawa bahtena itu dibelit oleh sepasang naga putih. Beliau akan tenjun ke dalam air untuk menemul meneka kenana naga-naga itu ialah sunuhan Putni Junjung Buih. Sekinanya behmau tidak pulang dalam masa tiga han, Lambu Mangkurat hendaklah memulakan acara pemujaan dan membuat pensembahan kepada dewa-dewa. Raden Putna tenjun ke dalam air dan selepas tiga han satu pesta pemujaan pun diadakan. Raden Putna pun keluar dan air sambih bendini di atas sebuah gong, gagah dan bebas danipada penyakit dahsyatnya. Apabila behiau naik ke bahtena, Lambu Mangkunat dengan segena mengaitkan gong itu dengan menggunakan paradah (MB. pendh). Oleh kenana itulah gong mi, yang masih disimpan sebagal suatu pusaka suci, mendapat nama Rabut Panadah. Raden Putna mengumumkan bahawa semenjak itu behiau digelan Sunyanata. Lambu

32

RINGKA5AN RE5EN5I I DAN It HtKAYAT BANJAR

Mangkunat sujud di kakinya. Gong Rabut Panadah dimainkan dengan lagu


galaganjur dan game/an Ranasati dimainkan dengan lagu nancangan. Semenjak itu

Pandamanan diubah namanya menjadi Pabantanan (Tempat Pensembahan (kepada dewa-dewa)). 6.5 Dan Pabantanan meneka mudik ke hulu. Raden Sunyanata ditempatkan di numah mama Ampu Jatmaka. Suatujamuan besan.diadakan selama empat puluh han. Rakyat dan segala teluk nantau negeri itu datang membawa pensembahan. Ketika Raden Putna hendak meninggalkan numah itu untuk pengi ke balai pensinaman, tempat istiadat penkahwinannya dengan Putni Junjung Buih dijalankan, beliau ditahan oleh suatu suana dan kayangan menyunuhnya tunggu dan terima dulu mahkota kenajaan yang tunun dan kayangan. Mahkota mi ialah tanda keagungan kenajaannya. Hanya meneka danipada ketununannya yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemenintah negeni mi yang boleh memakai mahkota mi. Selepas mi Raden Suryanata dan Putni Junjung Buih pun benangkat ke balai pensinaman untuk dinikah dan ditabahkan sebagal naja dan penmaisuni. Cana segala mi dilaksanakan, adat istiadat dan penmainan yang mengininginya menetapkan acana untuk dipatuhi oleh ketununan-ketununan dinaja yang benikut. Semenjak itu naja mengadakan penghadapan setiap han Sabtu.
Resensi II

Raja Majapahit, yang masih belum mempunyai putena walaupun semakin meningkat umunnya, mengambil keputusan untuk bentapa supaya boleh mendapat putena. Batana Bisnu yang mehihatnya, menukankan Bangbang Sukmanaga menjadi seonang bayi dan menjatuhkan bayl itu ke nibaan naja yang sedang asyik bentapa di suatu tempat di tepi laut. Ketika naja hendak pulang, setelah mendapat bayi itu, behiau dibenitahu oleh bayi tensebut bahawa Ia mesti dibawa pulang daham sebuah peti. Peti tensebut hanya boleh dmbuka selepas tiga han telah benlalu. Selanjutnya bayi itu mahu dininya dipanggih Raden Suryacipta. Apabila penmaisuri mehihat peti itu dibawa pulang, behiau amat ingin mengetahut apa di dalamnya. Ketika naja sedang benadu, penmaisuni menentang arahan kenasnya dengan membuka peti tensebut. Beliau amat gembmna mehihat seonang bayl yang cantmk di dalamnya. Selepas tiga hani apabila raja hendak membuka peti tersebut, beliau mendapati peti itu telah nosak dan bayl di dalamnya tidak mempunyai tangan dan kaki. Behiau tensangat munka. Kemudian, naja mempenoleh seonang lagi putena dengan penmaisuni dan dinamakan Sunyacinta. Tiga puluh sembilan onang putena naja yang ingin melaman Putni Junjung Bulb bensedia untuk benangkat ke Chandi Agung. Raja Kunipan, Lambung Mangkunat, ketika mendengan benita mi, menjadi amat nisau dan menyesal kenana telah membunuh kedua-dua anak saudananya. Para pembesan mendesak Lambung Mangkunat mengahwini puteni itu secepat mungkin, tetapi puteni tensebut menolak semua calon yang ditawankan kepadanya. Akhinnya behiau membenitahu Lambung Mangkunat bahawa beliau ingin dikahwinkan dengan putena Raja Majapahit, kenana behiau juga telah diperohehi melahui pentapaan. 33

HIKAVAT BANJAR

Patih-patih Lau, Dulu, Panimba Sagana, Senunting Laut, Rangga Malang, Buntal dan Tenuntung Manau dihantan ke Majapahit. Bensama meneka itu juga panakawan Kunincing dan Jongkani yang lancang muhut. Meneka belayan dan apabila sampai sahaja di Majapahit, meneka pun dibawa masuk menghadap naja Majapahit oheh syahbandan Kiai Langlang Buana. Raja bensetuju membenikan puteranya dengan syanat putera itu dibawa batik lagi sehang bebenapa buhan. Pana penwakilan enggan menenima syanat mi dan menyatakan bahawa meneka tetapi akan mengambil putena itu, sama ada dengan atau tanpa kebenarannya. Kedua penakawan mula mempenhihatkan kelakuan biadap di hadapan naja. Satu pengaduhan benmula. Patihpatih dan Kunipan mudik ke hulu dan mengempang sungai Majapahit supaya nakyat di kota tidak mendapat air. Selepas tujuh han, naja Majapahmt membuat keputusan untuk mengalah. Pana penwakilan pun dipanggil batik. Onang-onang Kunipan memecahkan empangan tensebut dan mengakibatkan banjin besan bentaku di kota. Raja dengan segena menyenahkan putenanya Sunyacinta dan pana penwakitan Kunipan pun benangkat putang. Di Kunipan putena itu disembahkan kepada puteni. Semua nakyat bengembina, tetapi Putni Junjung Buih menyatakan beliau tidak mahu putera mi tetapi saudananya Sunyacipta, kenana beliaulah yang diperotehi melatui pentapaan. Raden Sunyacinta dibawa balik ke Majapahit dan ditukankan dengan saudananya. Dalam pelayaran membawa Raden Sunyacipta ke Kunipan, bahtena penwakitan itu ditahan oteh Bangbang Patmanaga yang ingin menemui saudananya. Apabiha mehihat saudananya, Raden Sunyacipta pun turun ke dalam taut. Setelah tiga hani Raden Sunyacipta belum keluan, onang pun muha memukut gong, menyanyi dan membakan gahanu mengikut sepenti yang dmanahkan olehnya. Raden Sunyacipta, yang telah pengi ke negeni Gumitang Kaca menzianahi Batana Gangga, kemudian dihantar batik oteh nendanya. Beliau pulang ke bahtena dengan mengendenai seekon naga putmh, kacak dan bebas danipada segata kecacatannya, benpakaian indah, memakal mahkota emas dan kenis Nagaselira, dan memegang tombak Sesa yang telah dibenikan kepadanya oleh Batana Gangga. Setelah keluan dani taut, behiau bertitah, Panggil beta dengan nama Pangeran Sunyanata. Kenana tenlatu takjub, onang namai tenlupa mengambil senancak alat-atat penmainan gamelan yang dibawa oleh naga di atas kepatanya. Apabila naga itu menghilang bawah penmukaan taut, junukemudi hanya sempat mengambit sebuah gong dengan menggunakan pendah (peradah). Inilah gong Manah. Dua gong lagi iaitu Sekan Tanjung diambit oteh junuutama. Tempat Pangenan Sunyanata kehuar dani taut dipanggil Pabantanan hingga ke han mi. Meneka belayan tenus ke Kunipan. Di sana jamuan pun dimuhakan. Seonang yang tidak dikenati benpakalan jubah (sepenti orang Islam) kebetulan talu di situ dan menikahkan Pangenan Sunyanata dengan Putni Junjung Bulb. Bila ditanya apa namanya, onang itu benkata Akulah Syeikh Madiun, dan setengah onang memanggil aku Nabi Khadin. Setepas upacana pensinaman. pasangan pengantin diletakkan di batal Jawa untuk acara nasi adap-adap. Suatu acana benbalas pantun dimulakan dan penempuanpenempuan istana seperti Wandan, Tina, Ken Bayan dan Ken Sanggit ikut mengambil bahagian. Setelah istiadat penkahwinan dan segala kenamaian yang mengininginya selesai, Pangenan Sunyanata melantik dua rang penakawan, Gajah Melati, dan Leman 34

RINGKASAN RESEN5I I DAN tlHIKAYAt

BANJAR

Cempaka, mengawal isteninya, kenana betiau ingin benangkat ke Gunung Anga Kencana untuk bentapa. Betiau menukankan namanya kepada Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa. Putena-putena naja yang empat putuh (kunang satu) yang ingin meminang Putnt Junjung Buih tetah pun sampai dan mengancam memusnahkan negeni Kunipan jika salah seonang danipada meneka tidak ditenima sebagai suami puteni itu. Raja Kunipan menukankan nama Gajah Melati dan Leman Cempaka kepada Raden Aria Tumandang Nata dan Raden Aria Menguntun, dan memenintah meneka mengawal keselamatan Putni Junjung Buih. Sehepas penotakan pemmnangan dibuat secana nasmi, salah seonang danipada anak-anak naja, iaitu Raden Sinan Banyu, muta mengembara dengan dHningi oteh tujuh penakawan. Datam penjalanannya, betiau mehihat Bangbang Patmaraga (kmni memanggil dininya Patih Kelabang Banyu), yang ketuan mencani saudananya, menuju datang danipada sebelah taut. Bila Patih Ketabang Banyu mendanat, Raden Sinan Banyu meminta bantuannya supaya dapat ia mempetajani benbagai ilmu sihin. Setetah menguasal ilmu-ilmu ml, Raden Sinan Banyu pun pengitah ke Kunipan dan mencuhik Putni Junjung Buih. Raden Ania Gegombak, yang telah dibenitahu oleh nakyat Kunipan, meninggahkan Gunung Anga kencana dan dalam penjatanan pulangnya, betiau bentembung dengan Raden Sinan Banyu dan Putni Junjung Buih. Suatu pentempunan benlaku. Setelah mengetahui betiau akan kahah, Raden Sinan Banyu menikam Putni Junjung Buih dan metanikan dininya. Raden Aria Gegombak datam kekecewaan menyenu memanggih saudananya. Patih Kehabang Banyu segena muncut dan menghidupkan semuta Putni Junjung Buih. Setelah pulang ke istana, suatu han Raden Aria Gegombak mengetahui bahawa Putni Junjung Buih hamil. Behiau menuduh isteninya mengandung kerana Raden Sinan Banyu. Putrm Junjung Bulb, dengan nasa kecewa, mengatakan bahawa behiau bensedia untuk mengalami ujian api. Pada masa yang sama juga beliau bensumpah bahawa sekinanya beliau lutus ujian tensebut dengan jaya, kandungannya akan dipmndahkan kepada salah seonang wanita dm istana yang telah mengetawakan nasib buruknya. Putni Junjung Bulb benjaya metalui ujian itu dan bayi di dalam nahimnya benpindah kepada Putni Ratna Minasih, anak Patih Lau. Anak-anak raja empat puluh (kunang satu) sekarang membeni kata dua apabita mendengan bahawa Puteni Junjung Buih hidup kembali. Apabita kata dua meneka ditolak, meneka menyenang Kunipan. Suatu pepenangan hebat pun benmula. Ramam pejuang tenbunuh di kedua-dua betah pihak. Dalam masa puncak pepenangan itu, Raden Anma Gegombak menukankan namanya kepada Raden Mesa Bagung. Pentempunan ml benlaku tenus-menerus seperti peperangan Bnatayuda. Selepas tiga bulan pun betum tennampak tanda-tanda pepenangan itu akan setesal. Akhinnya Raden Mesa Bagung memenintah semua nakyat Kunipan dan Chandi Agung benkumpul di datam kota senta mengumumkan bahawa beliau seonang akan menyetesaikan pepenangan itu. Behiau menebankan suatu sihin ke atas medan penang. Apabila pmhak musuh mendekati benhakulah suatu nibut taufan yang dahsyat yang menyebabkan negeni itu banjin. Hanya Gunung Chandi tinggal kening. Raden Mesa Bagung, mengendenai seekon naga putih, kini mengawasi medan perang. Semua
-

35

HIKAYAT BANJAR

musuh, yang tenpaksa benenang untuk menyetamatkan din, habis ditangkap dan dilkat oleh onang Kunipan. Setetah air sunut, anak-anak naja yang garang tadi dibenikanpitihan sama ada mati atau mengaku kalah dan membayan ufti sepanjang hidup meneka. Semuanya memilih yang kedua dan dibenankan pulang ke negeni masing-masing. Dengan taat meneka datang ke Chandi Agung membayan ufti dan disambut oteh Pangenan Sunyana dengan penuh istiadat. 28b.
EPISOD 8

Resensi I

7.1 Setetah Maharaja Suryanata benkahwin bebenapa lama, penmaisuni pun hami1th~h.Apabita masuk butan kelapan beliau hamil itu, penmaisuni mehgidam hendak makan buah jambu dipa. Nakhoda Lampung dihantan ke Majapahit membawa hadiah untuk mendapatkan buah jambu dipa tensebut. Betiau pulang membawa buah yang diidamkan dan hadiah batasan. Bila sampai waktunya, tahintah seonang kanak-kanak. Segata adat istiadat yang dilakukan pada masa ml menetapkan adat istiadat yang akan diikutm oheh genenasi akan datang. Kanak-kanak itu, seonang letakm, dibeni nama Raden Sunyaganggawangsa. Kemudian seonang lagi putena dilahinkan dan dibeni nama Raden Sunyawangsa. Bila putena yang tua menjadi seonang anak muda, semua pemenintah negeni-negeni kecil di sepanjang pantai Kalimantan tetah mengiktinafkan kepentuanan Maharaja Sunyanata dan datang mempensembahkan ufti. Matah Raja Majapahit pun menghonmati Maharaja Sunyanata dan memandang tinggi tenhadap Lambu Mangkunat. 7.2 Pada suatu hani Maharaja Sunyanata memanggit Lambu Mangkunat, Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa. Beliau mengumumkan bahawa sudah sampai masanya bagi beliau dan pemaisuni pulang ke tempat asal meneka. Beliau metetakkan putera-putenanya di bawah jagaan Lambu Mangkunat. Setepas membeni amanan supaya adat dan tradisi Jawa tidak ditinggalkan dan jangan menanamkan lada hitam lebih danipada yang dipenlukan untuk kegunaan dalam negeni, raja dan permaisuni pun hilang ghaib. Raden Sunyaganggawangsa ditabalkan menjadi naja. Onganisasi pemenmntah kekal tidak benubah. 8.1 Maharaja Suryaganggawangsa menaiki takhta kenajaan sebagal seonang bujang. Segala-galanya tetap sepenti setamanya. Lambu Mangkunat menjadi mangkubumi. Susunan pembesan-pembesan di bawahnya juga tetap tidak benubah. Bebenapa kahi Lambu Mangkurat mendesak naja supaya mengambil isteni. Akhinnya Maharaja Sunyaganggawangsa membenitahu Lambu Mangkurat bahawa beliau tidak akan benkahwin dengan sesiapa melainkan dengan Putni Dayang Diparaja. 8.2 Tidak siapa yang tahu siapa Dayang Dmpanaja atau di mana Ia tinggal. Pada suatu han, orang-onang singabana ketika menonda negeni, mendapat tahu bahawa Dayang Dipanaja ialah puteni Aria Matingkun di Tangga Jutin. Lambu Mangkunat memenintahkan nakyat pengi menjemputnya ke kota. Tetapi Aria Mahingkun enggan melepaskan puteninya kenana puteni itu anak tunggat. Lambu Mangkunat menjadi tenlatu manah dan pergi sendini ke Tangga Hutin, dengan diiningi oleh onang36

RINGKASAN RE5ENSI I DAN It HIKAYAT BANJAR

onangnya. Lambu Mangkunat menakut-nakutkan Anma Malingkun, mengambih Dayang Dipanaja bensamanya dan menyembahkannya kepada naja. Raja enggan menenimanya, kenana yang dikehendakinya ialah anak Dayang Dipanaja. Selepas benunding dengan pana pembesan, Lambu Mangkunat sendinm kemudian mengahwini Dayang Dipanaja. 8.3 Setetah bebenapa tama Dayang Dipanaja pun mengandung. Apabila setelah empat belas bulan bayinya belum juga ditahinkan, Lambu Mangkunat, dengan dianahkan oteh bayl itu sendini dan datam nahim, membedah 5151 penut Dayang Dipanaja. Bayi muncut siap dengan penhiasan dtt, dan meminta ia dlpanggil Putni Hunipan. Behiau tidak mahu menyusu pada ibunya dan atas penmintaannya ia dibenikan susu tembu putih. Aria Matmngkun dan isteninya membunuh din bila disampaikan benita kematian puteni meneka. 8.4 Setetah dewasa, Putni Hunipan dikahwinkan dengan Maharaja Sunyaganggawangsa. Betmau mendapat seonang puteni, Putni Kalanang. Putnl Kalanang dikahwinkan dengan saudana naja, Pangenan Suryawangsa. Putri Katanang dan Pangeran Sunyawangsa mendapat seonang putera, Raden Canang Latean. Canang Latean dikahwinkan dengan admnda Putni Kelanang bennama Putni Kalungsu yang tehah tahmn sementana itu. 8.5 Setelah Raden Canang Lahean dan Putni Katungsu berkahwin, pada satu han Maharaja Sunyaganggawangsa memanggil Pangenan Sunyawangsa dan isteninya. Raden Canang Latean dan Putni Kalungsu, Lambu Mangkunat dan kelapan onang patih itu pun ada bensama menghadap. Aria Magatsani dan Tumanggang Tatah Jiwa sementana itu telah meninggah. Raja kemudian mengumumkan bahawa behiau dan penmaisuni ingin pulang ke tempat asal meneka. Pangenan Sunyawangsa dan Putni Katanang pun membuat pennyataan yang sama. Lambu Mangkunat dihantik sebagai pemangku. Kedua-dua pasangan dinaja itu pun ghaib dan Raden Canang Lalean ditabalkan menjadi naja.
Resensi II

Setelah Pangenan Sunyanata benada di atas takhta bebenapa lama, penmaisuni, Puteni Ratna Jangkala Kedini, atau Putni Junjung Buih, melahinkan tiga onang putena benturut-turut iaitu Pangeran Sunyawangsa, Pangeran Sunyaganggawangsa dan Pangenan Aria Dewangsa. Negeni menjadi makmun. Ramai onang dan luar negeni datang duduk di bawah pemenintah Pangenan Sunyanata. Pana dipati, pembesan dan nakyat sening tenhibat datam benbagai jenis permainan dan pensembahan. Setelah putena-putera naja dewasa, Pangenan Sunyanata mangkat, diikuti tidak lama kemudian oleh penmaisuni. Pangenan Sunyawangsa menaiki takhta dan setepas kemangkatannya, Pangenan Sunyaganggawangsa pula menggantmkannya. Bila Pangenan Sunyaganggawangsa mangkat, yang tinggal hanya Pangenan Ania Dewangsa. Lambung Mangkunat mula benasa risau. Behiau mendesak naja supaya benkahwin. Pangenan Ania Dewangsa bensetuju benkahwin tetapi beliau hanya mahu benkahwin dengan anak Dayang Diparaja. Salah seonang patih membenitahu Lambung Mangkunat bahawa Dayang Diparaja ialah puteni Aria Matangkan di

37

HIKAYAT BANJAR

Tangga Ulin. Tetapi oteh kenana puteni itu masih kecil, besan kemungkinan Aria Mahangkan enggan melepaskannya. Memandangkan kenyataan bahawa Aria Matangkan tidak berseonangan tetapi mempunyai tujuh onang saudana yang gagah, meneka mungkin tenpaksa benpenang untuk mendapatkan Dayang Dipanaja. Benangkathah Patih Pembelah Batung dan tujuh onang patih ke Tangga VIm untuk meminang Dayang Dipanaja bagi naja mereka. Aria Mahangkan menyenahkan keputusan kepada saudana-saudananya. Meneka menotak pinangan itu dan bila diancam, menjadi amat manah. Meneka membenitahu penwakihan itu bahawa meneka tidak kena-mengena dengan Lambung Mangkunat kenana beliau bukantah pemenintah meneka. Suatu pepenangan hebat bentaku selama tujuh han tujuh matam. Apabita kelapan onang patih tidak pulang pada masa yang ditetapkan, Lambung Mangkunat sendini pengi ke Tangga Uhin. Lambung Mangkunat akhinnya sampal ke medan penang dengan diiningi oleh pana dipati dan pembesan dan masuk membantu Patih Pembelah Batung. Oteh kerana bitangan meneka telah diatasi, pihak musuh dikatahkan dan menyenah din. Dayang Dipanaja dibawa ke Chandi Agung. Pensediaan pun dibuat untuk perkahwinan dinaja. Ketika metihat apa yang benlaku, Pangenan Aria Dewangsa mengingatkan Lambung Mangkunat bahawa beliau hanya akan benkahwin dengan anak Dayang Dipanaja. Patih Lau mencadangkan bahawa daham keadaan mi, Lambung Mangkunat sendini yang patut benkahwin dengan Dayang Dipanaja. Lambung Mangkunat menenangkan keadaan itu kepada Ania Matangkan dan memohon kebenanannya untuk berkahwin dengan Dayang Dipanaja. Bila gadis itu sudah besan, penkahwinan itu pun dijatankan. Tidak lama kemudian Dayang Dipanaja pun hamil. Lebih dan sembitan bulan bentahu tetapi bayi itu behumjuga dilahinkan. Bayi menjadi bentambah besan di datam rahim ibunya. Pana balian dipanggil masuk; tabib, bomoh dan bidanbidan metakukan apa sahaja yang boteh, tetapm tidak benjaya. Akhinnya bayi dan daham rahim ibunya menyatakan bahawa behiau tidak mahu dihahinkan secana biasa. Lambung Mangkunat, takut nanti najanya akan mangkat tanpa putera, membedah penut isteninya. Dayang Dipanaja meninggat dunia. Bayi muncul dan mengumumkan bahawa namanya iahah Puteni Mandawasi atau Mandusani. Bayi ml tidak mahu menyusu dan dibeni minum susu tembu putih. Lembu itu diikat pada suatu pokok waningin. Kenana itu puteni tensebut dibeni getanan Puteni Kabu Waningin. Aria Matangkan dan isteninya membawa din dengan sedih ke Tamul apabiha dibenitahu bahawa puteni meneka telah mati. Setelah Puteni Kabu Waningin dewasa, behiau dikahwinkan dengan Pa~genan Aria Dewangsa dengan penith istiadat dan penayaan. 32a.
EPISOD 9

Resensi I

9.! Pemenintahan Mahanaja Canang Latean tidak membawa apa-apa penubahan. Onganisasi pohitik masih tidak benubah. Anak-anak tetaki sepenti biasa mengambil ahih kedudukan yang dipegang oheh ayahanda meneka. Setiap hani Sabtu naja menemui pana pembesan di balai penghadapan dengan adat istmadat yang tetah dibiasakan.

38

RINGKASAN RESENSI I DAN It HtKAYAT BANJAR

Tidak lama kemudian permaisuni melahinkan seonang putena yang dmnamai Raden Sakan Sungsang. Ketika Sakar Sungsang benumun kina-kina enam tahun, ayahandanya, Canang Lalean, mengumumkan bahawa betiau hendak putang ke tempat asalnya. Behiau melantik Lambu Mangkunat sebagai pemangku, dan benpesan kepadanya jangan menyimpang danipada tnadisi-tnadisi lama. 9.2 Kina-kmna setahun kemudian, pada suatu han, Puteni Kalungsu memasak kumh. Raden Sakan Sungsang yang teningin sangat memakan kuih itu, mencuni sepotong walaupun telah dipesan berkahi-kali oleh bondanya supaya menunggu. Kenana tenlalu munka, penmaisuni mengetuk kepala putenanya dengan senduk logam. Sakan Sungsang mehanikan din dan istana dengan kepaha yang banyak bendanah akibat ketukan itu. Junagan Balaba yatig datang benniaga ke Nagana-Dipa dan Sunabaya mengambilnya. Ketika onang istana sedan tentang kehitangan anak naja mtu dan muha mencaninya, Junangan Balaba telah pun belayan menuju Sunabaya. 9.3 Raden Sakan Sungsang, yang dmjadmkan anak angkat oteh Junagan Balaba dan isteninya, membesan di Sunabaya dengan nama Km Mas Lahana. Setepas kematian bapa angkatnya, Km Mas Lalana mengambil keputusan pengi keluan negeni dan melawat negeni-negeni asing. Behiau belayan ke Nagana-Dipa dengan kapal kepunyaan seonang saudagan lain yang bernama Junagan Dampuawang. Ketika betmau menyampaikan hadiah kepada Lambu Mangkunat, menteni itu tentanik tenhadap anak muda mi dan benfikmn mungkin ia boleh menjadi suami yang sesuai bagi penmaisuni yang menjanda itu. 9.4 Lambu Mangkunat mengemukakan cadangan sepenti itu kepada kedua-dua pihak, dan cadangan itu ditenima. Penkahwinan dirayakan dan Ki Mas Lalana dilantik menjadi suami natu. Lambu Mangkurat tetap menjadi pemangku kerana wahaupun Km Mas Latana benketununan bangsawan, behiau tidak boteh menjadi naja. Setetah meneka benkahwin selama seminggu, ketika mencani kutu di kepala suaminya, Putni Kalungsu tenjumpa satu panut di kepala Km Mas Lalana. Timbuhhah kenyataan bahawa Ki Mas Lalana iatah putenanya sendini, Sakan Sungsang. Penkahwinan itu pun dibubankan. Putni Kalungsu menukankan nama putenanya kepada Raden Sari Kabunungan. Raden Sari Kabunungan ditabalkan menjadi naja. Behiau membina kota banu di hum Muhana-Hulak. Putni Kahungsu tinggah bensana di Nagana-Dipa.

9.5 Di kotanya yang banu, yang dinamai Nagana-Daha, Maharaja Sari Kabunungan
mengadakan majtis penghadapan setiap han Sabtu. Balai cukai dipindahkan ke Muana-Bahan, tetapi setengah peniaga asing tinggat di pelabuhan lama MuanaRampiau. Sementana itu Lambu Mangkunat meninggal dan digantikan oleh Aria Tananggana, anak Ania Magatsani, sebagal mangkubumi. Selain itu segata-gatanya tetap sepentm sediakala. Anak-anak lelaki sepenti biasa menggantikan ayahanda meneka dalam pelbagai jawatan yang dipegang. Kepata-kepata negana di pantal selatan, banat dan timun selalu datang ke kota untuk membayar ufti meneka sepenti pada zaman Mahanaja Sunyanata. 9.6 Maharaja Sari Kabunungan mendapat dua putena, Raden Sukanama dan Raden Bangawan. Putena-putena mtu dikahwinkan dengan anak pembesan-pembesar.

39

HIKAYAT BANJAR

Sebelum mangkat, naja memanggil Aria Tananggana dan benpesan supaya betiau menjaga putena-putena dan nakyatnya dengan baik, sebab masalah besan sedang benkembang. Putenanya yang tua, Sukanama, dinasihatkan supaya tenus setia kepada adat dan tnadisi Jawa tama dan tidak membenarkan nakyat menanam tada hitam lebih danipada yang dipenlukan untuk kegunaan datam negeni.
Resensi II

Puteni Kabu Waningin dan Pangenan Aria Dewangsa mendapat seonang putena yang dibeni nama Raden Sekan Sungsang. Setelah bebenapa tama, Pangenan Ania Dewangsa pun menyenahkan segaha penatatan kebesanan, sepenti kenis Nagasehmna dan kenis Masuginang. tombak sesa dan Macan, mahkota emas, gong Manah, Sekan Tanjung, Sekan Dehima, Penabot Penadah, singa dan cenmin gangsa, dll kepada Raden Sekan Sungsang yang akan menggantikannya di atas takhta kenajaan. Kemudian betiau pun mangkatlah. Lambung Mangkunat memenintah negeni sebagal pemangku. Pada suatu hani naja Dua Puluh Lima Daenah ingin mengahwinkan Raden Keling, cucunda Raden Winun dengan Puteni Mayang Sani, anak Raden Penbata Sari. Rakyat dani Chandi Agung dan Kunipan dijemput sebagai tetamu khas ke daerah Pudak Sategal. Puteni Kabu Waningin mengawasi pemasakan kuih-kuih dan pensediaan minuman. Sebentan-sebentan, Raden Sekan Sungsang, yang sedang benmamn dengan kanak-kanak lain, datang meminta kuih atau nasi untuk dmninya dan juga untuk kawan-kawannya. Bila Sekan Sungsang datangjuga benutang meminta tagi kuih walaupun sudah dilanang, bondanya menjadi munka dan memukulnya di kepata dengan senduk. Raden Sekan Sungsang pun Ian dani Pudak Sategat. Behiau ikut bensama onang ke Putau Datu setetah metalul Amun-Amun, Kembang Kuning, Tanjung Rimba, Mangawati dan Chandi Lanas. Bita Puteni Kabu Waningin pulang ke Chandi Agung setepas jamuan dan mendapati putenanya tidak ada, behiau menjadi nisau dan memenintah onang keluan pengi mencaninya. Raden Sekan Sungsang sementana itu telah pun belayan darm Pulau Datu ke Jawa. Dm sana behiau menjadi amat cekap datam kesenian wayang, topeng, gambus, joget dan gandut. Betiau benkahwin dengan anak ketua tempatan dan mendapat seonang putena yang dinamakan Raden Panji Sekan. Pada suatu ban suatu suana telah kedenganan mengumumkan akan benlaku kekunangan benas yang tenat setama lapan tahun akafi datang. Daham musim ketapanan mi, Raden Sekan Sungsang keluar mengembana di setunuh negeni. Beliau bentemu dengan seonang wanita yang cantik. Wanita mi benjanji akan menyediakan benas yang banyak jika Sekan Sungsang bensetuju benkahwin dengannya, tetapi Sekan Sungsang tidak boheh metihatnya semasa ia memasak benas itu. Namanya iatah Putni Ningkawaya atau Putni Ranasti. Sekan Sungsang bensetuju dan Putni Ranastm pun mutatah memasak nasi untuk semua nakyat negeni itu. Suatu hani, kenana dihasut oteh onang ramal di sekehitingnya, Sekan Sungsang mengintai ke dalam dapun. Puteni Rarastm munka tenhadap Sekan Sungsang kenana tidak mematuhi janji dan tenus ghaib. Sekan Sungsang meninggatkan negeni dengan membawa putenanya Panji Sekan bensamanya. Di dalam hutan beliau secana tidak sengaja tehah menangkap satu penunggu hutan yang bennama Sekar Setaman dengan menyangkutkan bualan 40

R!NGKASAN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR

puteranya pada dahan pohon keriwaya. BeIiau melepaskan penunggu itu dengan syarat penunggu itu menjadi hambanya. Bersama dengan putera dan hambanya, Sekar Sungsang akhirnya sampai di Tuban. Di sinilah Panji Sekar membesar. Panji Sekar bersama kawan-kawannya menghiburkan hati menonton permainan dan persembahan yang diadakan di istana dengan menghabiskan masa malamnya di balal penghadapan orang ramal. Raja yang sedang meronda di istana pada satu malam telah ternampak cahaya di sekeliling kepala Panji Sekar. OIeh kerana raja telah diberitahu oleh satu suara bahawa satu han kelak beliau akan dijatuhkan dan takhta kerajaan oleh orang yang mempunyal cahaya demikian, raja telah menandakan tengkolok Panji Sekar. Pada esok harinya raja memerintahkan tukang pancungnya membawa budak itu dan membunuhnya. Walau bagaimanapun Panji Sekar, ketika bangun dan melihat apa yang dilakukan kepada tengkoloknya menyangkakan itu adalah satu jenaka, telah menukarkan tengkoloknya dengan tengkolok budak yang tidur di sebelahnya. Budak itulah yang dibawa dan dibunuh. Apabila mi berlaku berulang kali timbullah syak di hati Panji Sekar dan beliau pun pulanglah kepada ayahandanya. Sekar Sungsang marah kepada Sekar Setaman kerana gagal mengawal puteranya dengan rapi dan menghukum penunggu itu yang kemudiannya melarikan din. Sekar Sungsang dan puteranya kemudian berpindah dan Tuban ke Girl. Raja Girl, yang mengenahkan orang-orang asing ke istananya, membuat keputusan untuk mengambil Panji Sekar sebagal suami puteri tunggalnya. Panji Sekar menjalani istiadat pensinaman dan dengan gelaran Susunan Serabut, beliau menjadi pemenintah Girl, Senambut dan Matanam. Nama Sekan Sungsang ditukan kepada Panji Agung Rama Nata. Selepas kehilangan Sekar Sungsang, Chandi Agung menjadi suatu tempat munam. Setelah mendengan bahawa wayang, topeng, gambus, joget dli benkembang maju di Girl, suatu han Patih Lau mencadangkan supaya Lambung Mangkurat menghantar penwakilan meminta dibenikan pemain-pemain yang cekap untuk memeniahkan negeni itu. Patih Dulu yang dihantar ke Girl untuk tujuan ml, pulang dengan Panji Agung dan satu kumpulan pemain. Selepas beberapa lama, Lambung Mangkurat yang ingin sekaii mengekalkan kumpulan itu di Chandi Agung selama yang mungkin, mencadangkan supaya Panji Agung berkahwin. Apabila Panji Agung menjawab bahawa beiiau hanya boleh menerima seseorang yang berketurunan bangsawan sepertinya, Lambung Mangkurat membalas bahawa Panji Agung bolehlah berkahwin dengan permaisuri kerana permaisuni menjanda. Setelah beiiau dinikahkah dengan Panji Agung sekian lama, Putri Kabu Waringin pun hamlllah. Suatu han, ketika beiiau mencari kutu di rambut suaminya, Putri Kabu Waringin teriihat parut di ulu Panji Agung. Ternyatalah bahawa permaisuri telah berkahwin dengan puteranya sendiri, Raden Sekar Sungsang, yang telah Ian sebelumnya dan majils perkahwinan di Pudak Setegal. Sekar Sungsang memerintahkan supaya sebuah istana dibina untuk ibunya. Suatu tembok didirikan di sekeliling istana tersebut supaya tempat kediaman itu terputus sepenuhnya dan dunia luar. Di sinllah permaisuri melahirkan bayinya. BaSil itu diletakkan di dalam sebuah peti yangdihanyutkan di atas sebuah rakit di sungal. Bayi itu telah ditemul oleh orang41

HIKAYAT BANJAR

orang Biaju di Bekom-ai, dekat Marabahan. Orang-orang membela bayi mi dengan nama Raden Sira Panji. Beliau kemudiannya menjadi ketua orang Biaju di sepanjang Sungai Barito. Raden Sekar Sungsang menjadi raja Chandi Agung dan berkahwin dengan Putri Ratna Minasih, puteri Patih Lau. Dengan puteri ml raja mendapat seorang puteri yang diberi nama Putri Ratna Sari. Beberapa tahun kemudian seorang putera pula dilahirkan dan diberi nama Raden Menteri diikuti oleh seorang putera lain yang diberi nama Raden Santang. Bila Puteri Ratna dewasa, beliau pun dikahwinkan. Setelah menjadi raja Chandi Agung beberapa lama, Raja Sekar Sungsang pun mangkatlah. Sementara itu Ratu Kuripan, Lambung Mangkurat,juga mangkat sehingga tidak ada siapa tinggal untuk memerintah negeri. 38a.
EPISOD 10 Resensi I

10.1 Maharaja Sari Kaburungan diganti atas takhta oleh puteranya yang tua iaitu Sukarama. Pemerintahan raja yang baru tidak membawa apa-apa perubahan. Tiap han Sabtu beliau menerima pembesar-pembesarnya di balai penghadapan dengan istiadat yang menjadi kebiasaan. Raden Bangawan tidak pernah canipur tangan dengan apa yang dilakukan oleh kekandanya dalam menjalankan pemerintahan. Maharaja Sukarama niendapat enipat orang putera iaitu Pangeran Mangkubumi, Pngeran Tumanggung, Pangeran Bagalung dan Pangeran Jayadewa, dan seorang puteri, Raden Galuh Baranakan. Puteri tersebut dikahwinkan dengan putera Raden Bangawan dan mendapat seorang putera bernama Raden Samudra. Ibu bapa Raden Samudra mangkat ketika beliau masih kecil dan beliau dibawa ke istana oleh Maharaja Sukarama. 10.2 Pada suatu han Maharaja Sukarama mengumumkan bahawa Raden Samudra akan menaiki takhta menggantikan beliau. Putera-puteranya niembantah terutama sekali Pangeran Tumanggung yang menentang keras keputusan ayahandanya. Beliau mengumumkan dirinya sebagai musuh Raden Samudra seumur hidup. 10.3 Apabila Raden Samudra berumur tujuh tahun Maharaja Sukarania pun mangkat. Keadaan menjadi kelam-kabut dan berlakulah berbagai kekacauan. Mangkubumi. Aria Taranggana, setelah menyedari bahawa inilah masanya yang telah diperingatkan oleh Maharaja Sari Kaburungan kepadanya, dengan segera membawa Raja Samudra ke sebuah perahu. memberinya keperluan-keperluan yang terpenting untuk kehidupannya dan menyuruh beliau mudik ke kuala. Jadi bila Pangeran Tumanggung tiba untuk membunuh anak saudaranya, Raden Samudra telah pun menghilang. 11.1 Pangeran Mangkubumi menggantikan ayahandanya sebagai raja tetapi mahkota yang diterima oleh Maharaja Suryanata dan kayangan tidak muat di kepalanya ataupun kepala mana-mana saudaranya. Maharaja Mangkubunii memerintah dengan cara tradisi dan bertemu dengan saudara-saudaranya, Mangkubumi dan para pembesar di balai penghadapan setiap han Sabtu. Pangeran 42

RINGKASAN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR

Bagalung menetap di Banangas, jauhnya berkayuh menghilir setengah han dan Nagana-Daha. 11.2 Pangeran Tumanggung tidak berbaik-baik dengan Maharaja Mangkubumi. Beliau sening terlibat dalam tipu daya. Sekali, apabila seorang hamba raja berjahat dengan seorang dayang istana dan dijatuhkan hukuman bunuh, beliau campur tangan dan memujuk naja membatalkan hukuman tersebut. Berikutan dengan mi, melalui gertakan, be!iau memaksa hamba tersebut membunuh raja. Dengan segera kemudian beliau sendiri membunuh hamba itu supaya tertutup rahsia tersebut. Dengan cara mi Pangenan Tumanggung berjaya menjadi raja menggantikan tempat kekandanya.
Resensi II

Oleh sebab tidak ada orang lain untuk menggantikan Sekar Sungsang sebagai raja, Puteri Ratna Sari menjadi permaisuri Chandi Agung dan Kuripan dengan gelanan Ratu Lamak. Apabila Susunan Serabut mendengar bahawa Chandi Agung diperintah oleh seorang perempuan, beliau menghantar tiga orang pembesar untuk menuntut ufti, kerana sebagai putera Raden Sekar Sungsang, takhta itu sewajarnya haknya. Semenjak dan itu Chandi Agung membayar ufti kepada Susunan Serabut tiap-tiap tahun. Apabila Raden Menteri dewasa beliau menggantikan kakandanya dengan gelaran Ratu Anom. Raden Santang menjadi mangkubumi di bawah nama Pangeran Singa Gunda. Pada satu tahun, Ratu Anom gagal membayar ufti yang mahal itu ke Mataram. Susunan memenintahkan supaya beliau dibawa ke Jawa dan dipenjarakan. Tinggallah Pangeran Singa Gunda memerintahkan negeri-negeri Chandi Agung dan Kunipan. Pada suatu han Pangenan Singa Gurda terganggu tidurnya oleh perbuatan tiga orang budak lelaki yang berulang-ulang melompat ke dalam sungai dan suatu pokok yang menjulai dekat pangkalan istana. Beliau memenintahkan supaya kanakkanak itu diusir dan situ dan juga memerintahkan supaya dicacakkan pancang di dalam air di situ. mi pun tidak berjaya menghalang kanak-kanak itu datang setiap han. Siapa pun tidak mengetahui dan mana mereka datang. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, meneka tidak datang lagi. Raja Jawa, Susunan Serabut, yang semenjak menahan Ratu Anom sebagai tebusan di istananya, tidak lagi dapat menuntut ufti. Pada suatu han baginda menghantar perwakilan bertanya Pangeran Singa Gurda ada berapa banyak tandas di Jawa. Tiada siapa di Chandi Agung yang berdaya menjawab teka-teki i. Salah seorang pembesan, ketika benjalan di hutan bertembung dengan tiga kanak-kanak tadi, sedang duduk di bawah pohon keniwaya, mengetawakan Pangeran Singa Gurda yang gagal menjawab teka-teki yang begitu mudah. Bila dibenitahu, Pangeran Singa Gurda pun memerintahkan supaya budak-budak yang bernama Aji, Mui dan Sura itu dibawa ke istana. Sura membeni jawapan teka-teki itu dengan mengatakan bahawa terdapat empat tandas di Jawa, satu untuk Aji, satu untuk Mui, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk PangenanSinga Gurda. Keterangannya ialah bahawa semenjak Ratu Anom ditangkap ke Jawa, Chandi Agung bertukar menjadi seperti tandas, iaitu tidak lagi dihormati. Setelah penwakilan Jawa pulang, puas hati denganjawapan yang 43

HIKAYAT BANJAR

dibenikan, ke{iga-tiga kanak-kanak itu, yang kini digelan Kiai Mindu Aji, Kiai Kindu Mui dan Kiai Manta Sura, dilantik menjadi pembesar di istana. Tidak lama selepas in Kiai Marta Sura memberitahu Pangenan Singa Gurda bahawa beliau ingin pengi ke Jawa untuk melawat Ratu Anom. Bensama dengan budak keempat bernama Bayan Sampit, kenana tugasnya ialah membawa tikar Sampit pun kegunaan di atas kapal, budak bentiga benangkat. Setelah sampai di Jawa mereka bertemu bebenapa orang pembesan Jawa bermain dengan sebuah bola rotan. Budak-budak mi masuk main bensama dan benjaya tidak melepaskan bola itu jatuh kepada pembesar-pembesan tadi dan akhinnya bola itu ditendang tinggi ke langit dan tinggal tergantung di situ. Dengan mcndapatkan balik bola itu dan saW lagi bola ditendang selepas itu dan langit, budak-budak itu mempenlihatkan kuasa ghaib mereka kepada pembesan-pembesar tadi. Dengan itu juga meneka mendedahkan tujuan utama mereka datang: mengambil balik Ratu Anom Chandi Agung. Pada mulanya pihak Jawa membantah tetapi setelah budak-budak itu mempenlihatkan kebolehan kuasa ghaib mereka dalam berbagai cara, akhirnya di hadapan Susunan Senabut sendiri, Ratu Anom diserahkan kembali kepada meneka. Mereka pun belayar pulang ke Chandi Agung dengan tikan Sampitnya. Setelah sampai ke Chandi Agung, Ratu Anom memegang semula teraju pemenintahan dan ufti tidak dibayar lagi kepada Susunan Senabut. Ratu Anom mendapat dua orang putera. Yang tua dinamai Pangenan Tumanggung dan yang muda Pangeran Sukanama. Setelah mereka dewasa dan benkahwin, Ratu Anom pun mangkat dengan disusuli oleh permaisuninya. Ratu Anom diganti oleh puteranya yang tua, Pangeran Tumanggung. Pangeran Sukanama menetap di istana pedalaman di Rantau Penyuberangan. Di istana mi dibinanya taman-taman yang indah. Untuk menyukakan isteninya, Pangenan Tumanggung membina sebuah istana pensinggahandi sekitaran yang sama di sebenang sungai. Pada masa Pangenan Tumanggung menjadi raja, Pangenan Sukarama menjadi mangkubumi dan Pangeran Agung putera Pangeran Singa Gurda menjadi dipati di bawah Pangenan Sukarama. Pusat pemenintahan tidak lagi tetap di Chandi Agung, tetapi berselang di Chandi Agung dan Nagana. Kenajaan mi dipanggil Daha dan Nagara pula. Pangeran Tumanggung amat pakar dalam bidang wayang, topeng, baksa dan gambus. Satu han, ketika beliau bermamn wayang lakon Penang Jaya, pada saat cenita hampin mencapai puncaknya, beliau ditikam oleh salah seonang suruhan Sukanama, iaitu pembakel Mardata Nagara. Orang mi benpuna-pura mengatakan ia dalam bahaya dan meminta penlindungan dalam istana. Bila pembunuh mi benenang menyeberangi sungai. datang kepada Pangenan Sukanama, beliau dibunuh oleh Sukarama dengan kenisnya sendini. Sukanama pura-purapula manah atas kejadian itu. Suatu kegempanan telah benlaku, diikuti pula oleh bencana alam semula jadi. Puncak pohon jingah di Chandi Agung patah. sepenti yang biasa benlaku apabila seonang raja agung mangkat. Pangenan Sukarama menggantikan kakandanya di atas takhta kerajaan. Tidak lama kemudian penmaisuni Pangenan Tumanggung, Ratu Intan Sari, melahirkan seorang putera. Sambil berpuna-pura hendak mengambil bayi itu sebagai anak angkat,

44

RINUKASAN RESENSI I DAN II I-IIKAYAT BANJAR

dan mahu pengi bentapa bagi pihaknya, Pangenan Sukanama mengambil bayi itu danipada bondanya. Sukanama memenintahkan dibuat sebuah peti untuk meletakkan bayi tersebut. Suatu bendera kecil dilekatkan pada peti yang diletakkan di atas sebuah rakit, tenus dihanyutkan di sungai. Setelah melihat bagaimana bayinya dinampas dan tangannya, Ratu Intan Sani kini mengesyaki bahawa Pangenan Sukanama mestilah juga tenlibat dengan pembunuhan suaminya. Selepas empat puluh han pantangnya, Ratu lntan Sari melanikan din ke Patih Muhun, patih Pangeran Tumanggung yang sudah tiada, yang telah dipecat oleh Pangenan Sukanama. Patih Muhur menyembunyikan ratu itu di Muara-Rampiau supaya Pangenan Sukarama tidak dapat mengahwininya seperti yang dilakukan tenhadap isteni-isteri lain kekandanya. 43c.
EPISOD II

Resensi I 12.1 Setelah ditolak oleh Aria Taranggana, Raden Samudna pun benmudik dengan penahu kecilnya dan sembunyi di Sarapat, Belandean, Sungai Muhur, Tamban, Kuwin dan Banjan. Beliau tidak tinggal lama di tempat yang sama dan hidup dengan menangkap ikan. Patih Masih, ketua di Banjar, mendengar kisah cucunda Maharaja Sukanama yang menghilang selepas kemangkatan nendanya danjuga tentang seonang anak muda yang muncul di sana sini dalam daenah itu. Beliau menamalkan bahawa yang tenlibat adalah onang yang sama. Beliau pun menghantankan onang-onangnya pergi mencari Raden Samudna dan setelah anak muda itu ditemui, membawanya kepada beliau di Banjan. Di Banjan, Patih Masih mengumpulkan semua pembesan daenah-daerah bendekatan iaitu Patih Balit, Patih Balitung, Patih Muhur dan Patih Kuwin. Beliau mempenkenalkan Raden Samudna kepada meneka dan mencadangkan mereka mengiktirafkan beliau sebagai raja, supaya meneka tidak lagi penlu bennaung pada pusat pemenintahan lama di hulu sungai. Cadangan mi dipersetujui dan Raden Samudna pun menjadi Raja Banjar dengan gelanan Pangenan Samudna. 12.2 Patih Masih kemudian mencadangkan mereka menyenang secana mengejut Muara-Bahan untuk mengambil alih balai-cukai dan memindahkannya ke Banjan. mi dilakukan dan dengan penuh kemenangan mereka membawa balik seluruh angkatan pedagang luan yang ada di Muara-Bahan; pedagang-pedagang luar mi memang lebih suka menetap di tempat yang lebih hampir dengan laut. Sekarang Pangeran Samudna mengadakan majljs penghadapan dan merasmikan majlis itu dengan penuh istiadat. Setiap hani Sabtu raja mengadakan majlis penghadapan. Patih Masih menjadi mangkubuminya. Empat patih yang lain dilantik menjadi pegawai-pegawai tentinggi di bawah mangkubumi. Patih Masih menghantan penwakilan kejajahan-jajahan yang jauh di pantai sebelah selatan, barat dan timun Kalimantan untuk mendapatkan bantuan. 12.3 Setelah Pangeran Tumanggung mendengan apa yang berlaku, beliau mengambil keputusan untuk menyerang anak saudaranya. Beliau benangkat ke Banjar dengan satu angkatan yang besar tetapi telah dikalahkan dan tenpaksa berundur. Apabila beliau menyatakan keinginannya untuk menyenang kali kedua, mangkubuminya, Aria Tananggana, menasihati beliau jangan berbuat demikian 45

}IIKAYAT BANJAR

kenana Pangenan Samudra sudah menjadi tenlalu kuat. OIeh sebab Pangenan Samudna berasa tidak cukup kuat untuk menyerang Pangenan Tumanggung di daerahnya sendini, kedua-dua pihak bentahan dan mengawal dan menyekat jalan masuk ke daenah masing-masing. Tidak berapa lama kemudian, Patih Masih, yang berpendapat bahawa keadaan mi tidak wajar dibiankan bertenusan, mencadangkan supaya Pangenan Samudra patut mendapatkan bantuan danipada Sultan Demak. Beliau mencenitakan kepada Pangenan Samudna cenita benikut tentang penkembangan Islam yang telah menjadi suatu penganuh banu di Jawa. 13.1 Ratu Majapahit, Dipati Hangnok, telah benkahwin dengan puteni Islam dan Pasai. Oleh sebab puteni itu benasa sangat kesunyian, saudaranya, Raja Bungsu, yang melawatnya ketika beliau bersalin putena sulungnya, telah diminta tinggal di Jawa. Raja Bungsu menetap di Ampelgading dan mula mengislamkan penduduk-penduduk yang berdekatan. Ketua daenah Jipang juga memeluk agama Islam dan mengahwinkan puteninya dengan Raja Bungsu. Ratu Majapahit tidak menghalang dan dengan itu agama banu itu pun benkembang dengan cepatnya. 13.2 Putena kepada puteni Pasai berkahwin dengan seonang puteni dani Bali tetapi mangkat setelah isterinya hamil. Puteni Bali itu sendini mangkat selepas bensalin dan bidan-bidan yang menguruskan puteni itu pun mati juga. Raja Bali kemudian membuat keputusan membuang cucundanya yang malang in Bayi itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dihanyutkan di laut. Peti mi kemudian dipungut oleh seonang nakhoda yang bekenja dengan seorang yang bennama Nyai Suta-Pinatih dani Gnesik. Nyai Suta-Pinatih mengambil bayi itu sebagai anak angkat dan membelanya. 13.3 Selepas kemangkatan Ratu Majapahit, puteni Pasai tinggal di Ampelgading. Kerajaan Majapahit runtuh dan nakyatnya melanikan din berbagai anah. Akhirnya seluruh Jawa menjadi Islam. Demak yang diperintah oleh Sultan Surya Alam kini menjadi negeni yang paling berkuasa di Jawa. Raja Bungsu tenkenal sebagai Pangeran Makhdum, puteranya sebagai Pangenan Bonang dan kanak-kanak yang dididik oleh Suta-Pinatih menjadi Pangenan Gini. 14.1 Di Banjan dibuat keputusan bahawa Patih Balut wajar dihantankan memohon bantuan danipada Sultan Demak. Sultan bersetuju dengan syarat Pangenan Samudra menenima agama Islam. Pangenan Samudna dan patih-patih pun setuju. Sultan Demak kemudian menghantar 1 000 orang askan bersama seorang penghulu untuk melaksanakan acana pengislaman. 14.2 Dengan angkatan mi ditambahkan kepada tentenanya sendini yang telah pun dipenkuatkan dengan tambahan dan jajahan-jajahan dan dan pedagang-pedagang asing, Pangeran Samudna bengerak ke hulu untuk menyerang ayahanda saudananya. Selepas pentempuran pentama di nantau Sangiang Gantung, angkatan Pangenan Samudra, walaupun mengalami banyak kemalangan, maju lebih jauh dan masuk ke Nagara-Dipa, di bawah pimpinan Patih Masih. Di smni meneka dihalang oleh kubukubu pertahanan yang kuat di dalam sungai yang lebih sempit di tempat itu. Sementana satu nibut taufan melanda negeni itu, panji-panji Pangenan Samudna, dengan gamban seekor kena putih di atas latan belakang hitam, tenjatuh, dan angkatan 46

RINGKASAN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR

tentenanya mula benasa goncang. Bagaimanapun, Patih Masih, memenintahkan supaya suatu pokok jingah ditumbangkan dan panji-panji tadi diikatkan kepada batang pokok tensebut, dan dipacak dengan kuat di tanah. Angkatan tentena Pangenan Samudra menyenang sekali lagi dan memenangi pepenangan itu. 14.3 Aria Taranggana yang berasa munam bila beliau melihat kemusnahan yang teruk bagi kedua-dua pihak dalam peperangan empat puluh han itu, mencadangkan supaya Pangeran Tumanggung berlawan dengan Pangenan Samudna seorang sama seorang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selepas itu katanya, beliau, Aria Taranggana akan beradu pula dengan Patih Masih untuk menentukan siapa yang akan menjadi mangkubumi kepada yang menang. mni dipensetujui. Dengan masingmasmng bendiri di haluan penahu yang dikemudikan oleh mangkubuminya, kedua-dua naja mendekati satu dengan lain, seonang dan hulu dan seonang lagi dan hilin, bensedia untuk benlawan. Bila kedua perahu berlanggan, Pangenan Samudna mempensilakan ayahanda saudaranya memukul dahulu oleh sebab beliau tidak akan menderhaka memukul onang yang menggantikan kedudukan ayahandanya. Hati Pangeran Tumanggung menjadi lembut. Baginda memeluk Pangenan Samudna dan mempersilakan anakanda saudananya benangkat ke istananya supaya boleh disenahkannya segala alat kebesanan dan mengesahkan beliau sebagai raja. Pangeran Samudna benangkat pulang ke Banjar dan membawa semua nakyat Nagara-Daha. Nagara-Daha kini menjadi satu daenah pedalaman yang hingga sekanang dikenali sebagai Nagana. Pangenan Tumanggung dibenankan menetap di daenah Alai. Pohon jingah yang digunakan sebagai tiang panji-panji tumbuh akarnya dan masih hidup. Pohon mi mengumumkan kemangkatan salah seorang ahlm keluarga diraja dengan mematahkan pucuk atau dahannya dalam cuaca tenang. 14.4 Pangenan Samudra sekanang mengatun semula pentadbinannya sepenuhnya di Banjan. Beliau memelk agama Islam dan menggunakan nama Sultan SunyanuIlah. Askan-askan pembantu dihantar pulang. Tanah-tanah jajahan mula membawa ufti ke Banjan. Aria Tananggana menjadi Mangkubumi. Di bawahnya tendapat Patih Masih dan di bawah Patih Masih ialah patih-patih Balit,Balitung, Kuwin dan Muhur. Setiap tahun Sultan Sunyanullah menghantan salah seonang pembesarnya yang tentinggi ke Demak untuk mempensembahkan hadiah penghonmatan. Adat istiadat dan tradisi kerajaan kekal cara Jawa. Rakyat tidak dibenarkan menanam lada hitam dengan banyak. Setiap han Sabtu Sultan Sunyanullah mengadakan majlis penghadapan dengan penuh adat istiadat. Resensi II Seorang adinda Patih Muhur, Kiai Masih, yang tinggal di daenah Kuwin, suatu han pergi menangkap ikan di Pulau Halalak bensama isteninya. Beliau tennampak sebuah nakit diperbuat dan renumput, hanyut di sebenang sungai dengan benibu-nibu ekor burung berterbangan di atas dan di sekelilingnya. Setelah didekati terdapat sebuah peti di atas renumput tensebut. Apabila peti itu dibuka, Kiai Masih menemui seonang bayi yang cantik di dalamnya. Beliau bensama isteninya segena pulang membawa bersama bayi tensebut. Di rumah, meneka mencani seorang pengasuh untuk 47

HIKAYAT BANJAR

bayi itu dan menjaganya dengan sempunna. Bila Kiai Masih mendengar kisah bayi diraja dihanyutkan di sungai oleh Pangeran Sukanama, belmau pun sedanlah bahawa bayi inilah yang telah ditemuinya. Beliau menamai bayi itu Raden Samudra dan menyembunyikannya sebab takut kedenganan oleh Pangenan Sukarama. Patih Muhun, yang menyembunyikan Ratu Intan Sari di Muara-Rampiau, memenuhi penmintaan puteni itu dengan membawanya jauh menghilin ke Belandean. Di sana tendapat numahnya sebuah lagi. Beliau mendengan bahawa saudaranya Kiai Masih telah menemui seonang bayi di dalam peti yang hanyut di sungai. Bersama dengan Ratu mntan Sari, Patih Muhur pergi ke Kuwin. Di sini permaisuni mengenali kanakkanak mi sebagai puteninya. Dengan dikawal oleh Patih Muhur dan Kiai Masih, kanak-kanak mi dididik oleh ibunya, yang tinggal sekejap-sekejap di Kuwin, Belandean atau Sungai Muhur. Sementara itu Maharaja Sukanama memenintah Chandi Agung, Kunipan, Nagara dan Chandi Lanas, keempat negeni yang bersatu menubuhkan kerajaan pada zaman Pangeran Suryanata, Pangeran Agung menjadi mangkubumi. Ramai rakyat meninggalkan negeni itu kenana pemenmntahan yang tidak adil dan sempunna. Makanan mahal. Maharaja Sukanama mengambil keputusan memmndahkan tempat semayamnya ke Kayu Tangi. Pangenan Agung bersetuju dengan keputusan in Sekali lagi namai nakyat melanikan din. Kali mi kerana terlalu berat kenja kerah untuk membina sebuah kota baharu. Ketika Raden Samudra meningkat umur hampin dua belas tahun, beliau mula bertanya tentang ayahandanya. Bondanya merasa tidak berdaya memberitahunya, dan dengan itu akhirnya meminta Patih Muhur dan Kiai Masih melakukannya. Beliau dibenitahu oleh mereka apa yang telah benlaku semasa beliau dilahinkan. Raden Samudna kemudian bentekad pengi menemui ayahanda saudananya untuk menuntut bela. Kedua-dua patih menasihati beliau tidak mencuba melakukannya seonang din tetapi meminta bantuan Susunan Senabut di Mataram. Raden Samudna menukankan namanya menjadi Pangeran Jaya Samudna. Bensama Kiai Masih yang kini bergelar Patih Masih, dan Patih Muhun, beliau pun belayarlah ke Mataram. Susunan Serabut benjanji membantu dengan syarat Pangeran Samudra menjadi seorang Islam. Bila saja beliau memeluk agama Islam, beliau dibeni gelaran Sultan Suniansyah oleh Susunan Serabut. Mereka berangkat pulang ke Kalimantan dengan lima puluh buah kapal dan belayan terus menuju tempat bersemayam Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama kebetulan sedang bermain-main ke Karang Tengah. Sultan Suriansyah memaksa nakyat di dalam negeni itu memeluk Islam dan berpihak kepadanya. Rakyat kemudian Ian mencani Maharaja Sukanama dan Pangeran Agung. Apabila Sukanama pulang danipada pelayanannya beliau tenkejut melihat anak saudananya dengan semua tenteranya menunggu beliau. Sukanama terketar-ketar kenana ketakutan dan hendak Ian, tetapi para pembesar menasihati beljau supaya menemui Sultan Sunianshah dan memohon keampunan. Mereka bentemu di balal sambutan. Sambil menyembah, Maharaja Sukarama membeni jaminan kepada Sultan Suniansyah bahawa beliau menaiki takhta kenajaan semata-mata kenana tidak ada pengganti lain. Bagaimanapun beliau sekanang bersedia menyerahkan segala-galanya kepada Sultan Suriansyah. Sukanama dibuang ke Danau Salak. Ketununannya tidak 48

RINGKA5AN RE5ENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR

akan dibenankan menggunakan gelanan pangenan atau gusti, tetapi ditununkan ke pangkat andin. Dan sinilah datangnya andin-andin di Danau Salak dan Alai Ulu. Setelah mendengan benita in Pangenan Agung tidak pulang tetapi melanikan din dan keluarganya ke Banito. Beliaulah nenek moyang kepada andin-andin dan gusti-gusti di daerah Banito. Sultan Suniansyah kini mengislamkan semua negeni di bawah pemenintahannya. Beliau menyelesaikan pembinaan mstana di Kayu Tangi dan memanggilnya Mantapura. Di Kuwin, Patih Masih dianugenahkan gelaran tunun-temurun Patih Nanangbaya. Sultan Suniansyah mengharamkan penggunaan kenis tiga lekuk dan pementasan wayang lakon Perang Jaya atau Pandawa Lebun. Rakyat Nagara tidak dibenarkan bila-bila pun memegang jawatan tinggi di istana, kerana mi dianggap merbahaya untuk negeni. Selepas mi Sultan Suniansyah pun memenmntahkan negeni sebagai seonang raja yang adil dan pemunah. Tamat. 46c.
EPISOD I2

Resensi I 15.1 Sultan Suryanullah diganti oleh putera yang tertua danipada dua putenanya, iaitu Sultan Rahmatullah. Sultan mi masih membayar ufti kepada Sultan Demak. Walau bagaimanapun, kemudian, apabila Pajang menjadi knaton utama di Jawa, penghantaran ufti itu dihentikan. Sultan Rahmatullah meninggalkan tiga orang putena. Yang tertua menggantikan beliau sebagai Sultan Hidayatullah. Putera yang dua lagi ialah Pangeran Damang dan Raden Zakania. Aria Taranggana, Patih Masih, Patih Balit, Patih Kuwin, Patih Balitung (dan Patih Muhun) semuanya sudah meninggal dunia. Yang menjadi mangkubumi ialah Kiai Anggadipa. 15.2 Sultan Hidayatullah berkahwin dengan puteni Pangeran di Laut, puteni Kiai di Podok, dan puteni Khatib Banun. Beliau juga mempunyai senamai empat puluh gundik. Jawatan-jawatan tertinggi di dalam pentadbinan diisi oleh putera-putera dan anak-anak saudara Kiai di Podok. Tetapi mereka diawasi oleh Pangeran Anggadipa, seorang yang tidak berani ditentang walaupun oleh Pangenan Damang dan Raden Zakania. Semuanya Sultan Hidayatullah mempunyai empat puluh orang putera dan puteni. Beliau melantik putenanya yang dilahirkan oleh puteni Kiai di Podok, Raden Bagus, sebagai tengku mahkota Lakuna. Ketika tenat menghadapi maut, Sultan Hidayatullah memenintahkan supaya putenanya Rangga-Kasuma memimpin onang Biaju membunuh putena-putera dan sepupu-sepupu Kiai di Podok dan semua yang memihak kepada mereka. 15.3 Sultan Hidayatullah diganti oleh Marhum Panambahan (Sultan Mustalnullah). Selepas melakukan pembunuhan, onang Biaju pun pulang. Salah seorang ketua mereka, Sanang. tinggal di pusat dan setelah memeluk agama Islam, dikahwinkan oleh Sultan Hidayatullah dengan seorang puteninya. Marhum Panambahan amat sayang pada adindanya Rangga-Kasuma. 15.4 Pangenan Mangkunagana. salah seorang kekandanya, menasa cembunu terhadapnya. Bersama saudara-saudaranya yang lain, beliau menuduh RanggaKasuma berkelakuanjahat baik di luan mahupun di dalam istana. Dengan itu meneka 49

HIKAVAT BANJAR

mendapat kebenanan naja untuk menjatuhkan hukum bunuh ke atas RanggaKas uma. 15.5 Marhum Panambahan merasa amat dukacita dengan apa yang berlaku kepada Rangga-Kasuma. Beliau menghibunkan hatinya dengan pergi menangkap ikan di Sanapat. Bila jalanya tensangkut, beliau tenjun ke air untuk melepaskan jala tersebut tetapi tidak naik semula ke penmukaan. Apabila pengining-penginingnya pulang ke istana dengan penuh kekhuatiran, meneka tenkejut mendapati baginda diam-diam bensemayam dengan penmaisuni. Pada suatu masa lain Manhum Panambahan mengulangi permainan mi. 16.1 Kemudian, pada suatu majlis persidangan semua anak naja dan para pembesan, Marhum Panambahan mencadangkan supaya pusat pemenmntahan dipindahkan jauh lagi ke pedalaman, kerana Banjarmasin tenlalu mudah dilanggan oleh musuh. Cadangan mi ditolak. 16.2 Tidak lama kemudian datanglah Belanda mengebom bandar Banjan yang berkota itu. Pusat pentadbinan dikosongkan dan dipindahkan ke Pamakuan. Dan Pamakuan sultan dan seisi istananya pindah ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan selepas itu ke Batang Banyu. Di sini, Raja Pasir menjadi tetamu di istana ketika puteninya dikahwinkan dengan Dipati Ngganding. Selepas menghilang selama sepuluh han, Marhum Panambahan pulang dan mengumumkan keputusan baginda untuk menubuhkan pusat pemenintahan yang baru di Mantapura. Semua onang benpindah, kecuali Raden Zakania dan Raden Aria Sagara yang tinggal di Batang Banyu. 16.3 Kenyataan kelahiran, perkahwmnan dan kemangkatan. 16.4 Ratu Bagus, putera Sultan Hidayatullah dengan puteni Kiai di Podok, pulang dan Tuban. Beliau telah dipenjanakan di Jawa selepas dikalahkan oleh Raja Mataram. 16.5 Kenyataan kelahinan, perkahwinan dan kemangkatan. 16.6 Putena Ratu Bagus dan Sukadana datang ke Martapura untuk melangsungkan perkahwinannya dengan Putri Gilang, puteni Pangenan Dipati Anta-Kasuma. Pangeran Dipati Anta-Kasuma ialah putera keempat Manhum Panambahan. Melalui penistiwa in sebagai hadiah perkahwinan kepada Putni Gilang, Sukadana dibebaskan daripada kewajipan menghantar ufti ke Martapura. Manhum Panambahan menyerahkan semua pendapatan Kota Waringin kepada Pangeran Dipati AntaKasuma. Dipati Ngganding dipenintahkan pergi mentadbin negeni itu. Kenyataan kelahiran, perkahwinan dan kemangkatan. Putni Gilang mangkat empat puluh han selepas melahinkan puteranya, Raden Buyut Kasuma Matan. Bayi itu dibesankan di Martapura oleh nendanya. Dipati Ngganding bentolak ke Kota Waningin. 16.8 Raden Aria Mandalika, cucunda Haji Tunggal di Pasin, tiba ke Martapuna untuk melangsungkan perkahwinannya dengan seonang lagi puteni cucunda Marhum Panambahan. Sebagai hadiah penkahwinan, kini Pasin dibebaskan danipada kewajipan menghantar ufti. Tidak lama kemudian Manhum Panambahan 50 16.7

RINGKA5AN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR

menyerahkan Pasin bensama jajahan-jajahan lain di pantai timur sebagai plnjaman kepada Makasar. 16.9 Raja Sambas tiba dengan membawa penscmbahan dua butin benlian yang besar. Sambas juga dibebaskan danipada menghantar ufti selanjutnya. 16.10 Kenyataan kelahmran, perkahwinan dan kemangkatan 16.11 Manhum Panambahan menghantan putcnanya, Pangenan Dipati Tapasana ke Mataram untuk mempersembahkan salah satu benlian dan Sambas kepada raja, bersama dengan lada hitam, notan, tudung dan hIm. Kenyataan Kelahinan. 17.1 Manhum Panambahan mangkat dan diganti oleh puteranya yang tertua, Pangenan Dipati Tuha. Namanya di atas takhta ialah Sultan Hinayatullah, tetapi bagind sening dmpanggil Ratu Agung. Tidak ada apa-apa penubahan benlaku. Kiai Tumanggung Raksanagana, yang teiah menjadi mangkubumi semenjak pusat pemenintahan dipindahkan ke Mantapuna, masih bertugas. Apabila Ratu Agung menganugerahkan gelanan-gelaran bahanu, Pangeran Dipati Anta-Kasuma digelar Ratu Kota Waningin. Ratu Kota Waningin memohon kebenanan Ratu Agung untuk berpindah ke Kota Waringin dan tinggal di sana secara tetap. 17.2 Tujuh tahun kemudian Ratu Agung memanggil Ratu Kota Waningin ke Mantapura. Walau bagaimanapun, kebetulan pada masa itu Ratu Kota Waningin sedang meraikan penwakilan danipada Raden Saradewa, Sukadana, kerana penwakilan itu akan membawa Raden Buyut Kasuma Matan yang masih kecil kepada ayahandanya di Sukadana. Sementara itu Ratu Agung mangkat. Adindanya, Pangenan di Darat benharap menggantikannya. Baginda menghantar putenanya Raden Flalus ke Kota Waningin untuk membawa benita kemangkatan Ratu Agung. Ratu Kota Waringin bersama dengan Dipati Ngganding berangkat ke Mantapura. Putera Ratu Kota Waningin. Pangenan Amas ditinggalkan. Di Banjan, Ratu Kota Waningin disambut oleh Pangeran Kasuma Alam, putena Ratu Agung, yang menyenahkan peralatan kenajaan dan takhta. Ratu Kota Waningin membincangkan masalah penggantian dengan ahli-ahli keluanga yang lain dan dengan pana pembesan. 17.3 Akhirnya Ratu Kota Waningin mengambil keputusan bahawa walaupun keadaan fikirannya tidak begitu stabil. Pangeran Kasuma Alam wajar menggantikan ayahandanya. Putena itu ditabalkan sebagai naja dan namanya semasa di atas takhta ialah Sultan Saidullah. Walau bagaimanapun baginda Iebih biasa dikenahi sebagai Ratu Anon. 17.4 Pangeran di Danat menjadi pemangku naja. Selepas kemangkatan baginda lima tahun kemudian, Ratu Kota Waningin sendmni menjadi pemangku naja. Baginda bersara selepas hima tahun kerana umurnya yang telah lanjut. Pangenan Dipati Tapasana, putera Marhum Panambahan yang bongsu, dilantik sebagai pemangku raja dengan gehanan Pangenan Mangkubumi. Raw Anon mempunyai dua onang putera dengan gundik yang benlainan. Putenaputera itu dinamai Raden Bagus dan Raden Basus. Ratu Kota Waningin rnangkat. Tiga tahun kemudian Ratu Anom juga mangkat. 51

HIKAYAT BANJAR

17.5 Tehah diputuskan bahawa Pangenan Tapasana ditabalkan menjadi raja selagi Raden Bagus masih tenlalu muda untuk menaiki takhta kenajaan. Tapasana ditabalkan sebagai Sultan Riayatullah dan biasa digelan sebagai Pangeran Ratu. Putena Pangenan Dipati Antasani yang bergelar Pangeran Mas Dipati menjadi mangkubumi. 17.6 Bebenapa tahun kemudian Pangenan Dipati Anom (2), adinda Pangenan Kasuma Aham (Ratu Anom), mengetuai pembenontakan melawan Pangenan Ratu. Beliau memimpin 3 000 onang Biaju dan datang ke Martapura, menuntut takhta, dengan benpura-puna bahawa ia bentindak demikian bagi pihak anakanda saudaranya, Raden Bagus. Pangeran Ratu yang telah berangkat bersuka-suka ke Banjan, segera benangkat pulang ke Mantapuna untuk membincangkan hal tersebut dengan anak-anak raja lain dan para pembesan. Kebanyakannya mengumumkan pendinian meneka untuk menentang Pangenan Dipati Anom dan menyenahkan takhta tenus kepada Raden Bagus sendini. Tetapi mangkubumi, Pangenan Mas Dipati, menasmhatkan supaya mereka mengalah. Pangeran Wiraraja, putena Pangenan Ratu, juga lebih suka menyelesaikan masalah dengan Pangenan Anom secara aman danipada mencuba nasib dengan berperang. 17.7 Senarai raja-naja yang memenintah Kota Waningin yang benmula dengan Pangeran Amas dan benakhir dengan Pangenan Ratu, ayahanda Pangenan Anom (yang pasti telah menaiki takhta pada awal abad ke-19), Pangenan Sari dan seorang puteni. Tamat.

52

BAR III

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II HIKAYAT BANJAR JADUAL yang berikut menggambarkan jarak panjang mutlak dan relatif berbagai episod dalam kedua-dua nesensi.
Bilangan perkataan Episod Bahan cerita Res. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Ampu Jatmaka di negeri Keling Bertolak dan negeri Keling; pendarazan di Kalimantan Penubuhan dan organisasi kerajaan Misi ke China; kematian Ampu Jatmaka Penernuan Put ni Junjung Buih PembuBuhan Rb. Sukmaraga dan Rb. Patmaraga Kedatangan Raden Putra (Maharaja Suryanata) Mah. Sunyyaga nggawangsa: Dayang Diparaja Mah Carang Lalean: Raden Sakar Sungsang Maharaja Sukarama; Pangeran Tumanggung Raden Sarnudra (Sultan Suryanullah); Kedatangan Islam Perkembangan-perkembangan Selepas Sultan SuryanuIlah Jumlah 819 736 2 373 2 183 I 380 I 904 5023 4683 3 339 3 542 6826 II 205 44013 Ret. II 4223 4 172 451 4274 4428 I 917 15221 5094 8 241 7 380 4223

Bandingan panjang dalam % Ret I 1.9 1.7 5.4 5 3.! 4.3 11.4 10.6 7.6 8 15.5 25.5 100 Ret. II 7.1 7 0.8 7.2 74 3.2 25.5 8.5 13.8 12.4 7.1

59624

100

53

HIKAYAT BANJAR

Tujuh episod yang pentama mengisahkan cerita penubuhan kraion pertama Nagara-Dipa. Kisah mi benmula dengan perkahwinan tokoh yang dianggap sebagai pengasas dinasti Banjan, Maharaja Suryanata (Raden Putera) dengan Putni Junjung Buih. Episod 8 adalah sambungan kepada kisah in Bahagian mi mengandungi kisah apa yang benlaku selepas perkahwinan pertama in atau, diningkaskan dengan sependek-pendeknya, laponan perkahwinan ajaib yang kedua. Dalam Episod 9, kelahiran dan pengalaman-pengalaman Raden Sakan Sungsang dicenitakan dengan agak terpeninci. mni sebenarnya adalah suatu cerita baru yang berpuncak dengan penabalan Sakan Sungsang sebagai Maharaja Sari Kaburungan dan penubuhan satu kraton baru lebih jauh ke hilir, yang dinamai Nagara-Daha (Kraton II). Episod 10 merupakan sambungan kepada cenita yang kedua mi dan pada masa mi dan pada masa yang sama cenita mi menjadi pengenalan kepada cerita yang dimuatkan dalam Episod II. Episod II mencenitakan penkembangan kuasa Raden Samudra dan berpuncak dengan penabalannya sebagai Sultan SuryanuIlah. Baginda menupakan pemenintah pentama bagi Kraton lIm, yang lebih jauh menghilir, dan kraton mi menjadi kraton Islam yang pentama. Episod 12 mengandungi cenita perkembanganperkembangan selepas penubuhan Kraton III. Kisah mi ditemui dalam Resensi I sahaja. Berdasarkan pembahagian mi kita mungkin dapat meringkaskanjadual di atas ke dalam skema benikut:
Episod I 8 I I

Bahan cenita Kratonl Knaton I dan II Knalon I dan II. dan penubuhan Kraton III

Resensi I 43% 59% 75%

Resensi II 67% 93% 100%

10 II

Oleh itu kelihatan bahawa Resensi ml pada dasarnya ialah kisah Kraton I dan IL Resensi m pada peningkat pentama menumpukan perhatian yang lebih kepada penistiwa-peristiwa yang membawa kepada penubuhan Kraton III. Pada peringkat kedua nesensi mi membawa cerita mi lebih jauh. Kita mengetahui tentang kejatuhan Knaton lIm, penubuhan Knaton IV (Kayu Tangi, dekat Martapura) dan perkembangan-perkembangan benikutnya dan akhirnya tetapi tidak kurang pentingnya, tentang penubuhan Knaton Kota Waningin di barat daya Kalimantan oleh seonang putena pemenintah terakhir Knaton III. Oleh sebab itu kedua-dua resensi tidak selari satu dengan lain selengkapnya. Kita mungkin dapat mengatakan bahawa Resensi ml menghunaikan terutamanya masa silam yang lebih terpencil, sementara Resensi 1 juga mencenitakan kepada kita tentang perkembangan-perkembangan tenkemudian. Berhubung dengan hal di atas, apakah kita harus menganggap bahawa bahagian tensebut dan Resensi I yang selani dengan Resensi II mewakili satu adaptasi ningkas yang bunuk dan satu prototaip hipotetis yang lebih kurang dibayangkan oleh Resensi II, atau adakah Resensi H hebih merupakan vensi terkemudian yang dibesan 54

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II

dan diromantiskan daripada sepanuh bahagian pertama Resensi I? Soalan mi hanya boleh dijawab selepas dikaji kedua-dua teks secara lebih teliti. Teks Codex On. 6664 (Resensi II kita) tidak sama panjangnya dengan Resensi I, tetapi hampin satu setengah kali ganda panjangnya. Codex Or. 6664 ialah 60 000 perkataan panjangnya, sementana Resensi I cuma terdini daripada 44 000 perkataan. Perbezaan mutlak dan segi panjang antara dua resensi mi disebabkan terutamanya oleh gaya berbelit-belit Resensi II. Gaya Resensi I jauh lebih ringkas. Mengikut keterangan yang diberikan oleh Mallinckrodt,1 Resensi II Hikayat Banjar ialah cerita Wayang Abdulmuluk2 yang khas bersifat Banjar yang dilakonkan semula. Ini adalah satu kenyataan yang penting, sebab sekiranya kita menganggap Resensi II sebagai satu teks wayang dan dengan itu bertentangan dengan Resensi I sebagai teks kraton, makajelaslah bahawa kita harus menggunakan fungsifungsi dan cara-cara yang berbeza menurunkan apa yang asalnya mungkin satu tradisi yang sama. Walaupun pemain wayang kulit, dalang, kadang-kadang menggunakan buku-buku panduan bertulis, yang dipanggilpakem,jelas bahawa cara-cara mengawal tnansmisi tradisi itu, dalam hal mi, berlainan danipada apa yang terdapat pada suatu teks kraton, yang pada dasarnya adalah suatu dokumen perundangan. Dokumen sepenti mi memenuhi peranan berbagai tujuan dan dikendalikan oleh orang-orang yang mengisi kedudukan yang berbeza dalam masyarakat daripada kedudukan seorang dalang. Ini mungkin meninggalkan kesan yang tertentu ke atas evolusi teks sambil masa benlalu. Oleh kerana itu, walaupunjelas bahawa kita sewajarnya berhatihati sedikit apabila menggunakan istilah-istilah mi, mungkin kita dibenarkan untuk menyifatkan Resensi I, pada dasarnya, sebagai satu tradisi tulisan, dan dengan itu menentangkannya dengan Resensi II sebagai satu tradisi lisan. Apabila dilihat daripada segi in perbezaan gaya antara kedua-dua teks tidaklah lagi menakjubkan. Sewajarnyalah seorang dalang yang bercerita di hadapan suatu kumpulan yang kurang sofistikated membentuk ayat-ayatnya dengan cara yang Iebih selesa dan lebih ringkas daripada seorang yang menulis atu menyemak sesuatu teks atas arahan rajanya, walaupun teks itu mungkin hanya dibaca pada masa-masa tertentu sahaja. Dengan mengingati mi, ada baiknya dilihat sekali lagi isi kedua-dua resensi supaya dapat ditetapkan titik-titik dasar perbezaan dan persamaan yang terdapat di antara cerita-cenitanya.
EPISOD I

Sedang dalam Resensi I, amat sedikit yang dipenkatakan tentang latan belakang Ampu Jatmaka di negeni Keling, dalam Resensi II beliau diletakkan dalam latar belakang keluanga yang biasa: ayahandanya, saudara-saudara lelaki dan perempuan, dan keluarga yang ajaib: kakanda-kakanda ipannya Sultan Iskandar yang mempunyai
Lihat Cense (1928, him 153). 2Mesti dibezakan danipada Wayang Abdul Muluk, Riau, yang nampaknya mempunyai repertoire (kumpulan muzik) yang berlainan; lihat Cense (1928, hIm 153).

55

HIKAVAT BANJAR

isteni kedua di kayangan, dan Nabi Khadir, yang mempunyai isteni kedua di negeri bawah laut. Walaupun Resensi I, dengan cenitanya yang lebih rasional dan mudah, lebih menanik kepada kita, namun tidak dapat dinafikan bahawa hubunganhubungan yang diceritakan dalam Resensi II ada nelevannya dengan jalan cerita selanjuttnya. Hanya dengan merujuk beberapa cenita itu maka beberapa peristiwa penting yang dicenitakan lebih kemudian, baik dalam Resensi I, mahupun Resensi II, dapat dijelaskan dengan sepuasnya, seperti yang akan kita lihat nanti. OIeh sebab itu kita tidak sehanusnya terburu-bunu menganggapkan penincian-penincian tambahan yang disediakan oleh Resensi II sebagai satu pembesaran yang benlebihan yang telah dicipta semata-mata sebagai hiasan sahaja. Sebaliknyajelas bahawa kewujudan cenita tentang tokoh-tokoh Islam seperti Sultan Iskandar dan Nabi Khadir, di samping tokoh-tokoh Hindu sepenti Batara Bisnu dan Batara Gangga, memenlukan sedikit ketenangan sekurang-kurangnyajika kita menganggap bahawa bahagian mi dalam Hikayat Banjar menujuk jauh ke belakang ke dalam zaman pta-Islam.

EPISOD 2

Resensi I menyatakan sebab Ampu Jatmaka meninggalkan negeni Keling ialah behiau takut akan diperdaya kerana kekayaannya. Resensi II membenitahu kita beliau sebenarnya telah ditipu daripada haknya dalam pembahagian harta pusaka tinggalan ayahandanya, dan mencenitakan bagaimana beliau mencuba mendapatkan hak itu diserahkan kepadanya tetapi gagal. Dalam Resensi I, Ampu Jatmaka sampai ke sebuah negeni yang walaupun bukan langsung tidak mempunyai penduduk, tetapi sekurang-kurangnya sebuah negeri yang kosong dan segi politiknya. Di sini beliau membuat petempatan yang dibeni nama Nagara-Dipa pada majlis penghadapan rasminya yang pertama. Dalam Resensi II, beliau mulanya membuat petempatan di Chandi Laras, di suatu daenah bukan kepunyaan sesiapa, dan kemudian maju lebih jauh ke hulu sungai untuk membuka Chandi Agung, di sebalik negeni Kunipan, yang sudah ada pada masa itu. Kedua-dua nama, Nagana-Dipa dan Chandi Agung mewakili Amuntai sekarang. Ampu Jatmika mengiktinaf secara rasmi kedauhatan Raja Kuripan yang tua yang melantik beliau sebagai penggantinya, kerana baginda tidak benzuriat. Nama Kunipan tidak disebut dalam Resensi I, tetapi kita akan mendapati nama itu dibayangkan dalam nama Putni Hunipan,3 puteni Dayang Dipa-raja, yang muncul daham Episod 8. Sesiapa juga yang telah membaca cenita Panji,4 apabila mendengar nama Kunipan akan dengan segera teningat akan pasangannya iaitu Daha. Kita temui nama Daha disebut hanya sekali dalam Resensi II tetapi dalam Resensi I Daha sesungguhnya nama rasmi bagi petempatan yang dibuka oleh Raden Sakar Sungsang (Maharaja Sari Kaburungan) dalam Episod 9.
3Kunipan (danipada Jawa Konipan) yang merupakan kependekan dan Ka-hunipan. laitu suatu cerita yang mengisahkan halangan-halangan yang mesti diatasi oleh mu Kertapati, Koripan (Raden Panji), sebeium beliau boleh benkahwin dengan Puteni Candna Kirana, Daha, yang telah menjadi Iunangannya scmenjak kecil. Lihat Pigeaud (1967 hIm 206 if. dan 233 if.).

56

PERBANDINGAN RE5EN5I I DAN II

Di sini sekali lagi kita dapat merasakan bahawa Resensi H mengemukakan penincian-perincian yang dibuang oleh pengarang Resensi I daripada cenitanya tanpa membeni perhatian yang secukupnya semasa menghapuskan ekor-ekor yang tertinggal. Selanjutnya kita dapati bahawa walaupun Resensi II menggunakan nama yang benlainan iaitu Chandi Agung untuk negeri itu, namun ia membeni keterangan untuk nama Nagara-Dipa yang ditemui dalam Resensi I, iaitu, Negara-Cahaya.
EP~SOD3

Dalam Resensi I Ampu Jatmaka memenintahkan supaya dua berhala kayu dibuat. Berhala mi diletakkan di rumah berhala yang telah dibina sebelum itu. Beliau menakluki daerah-daerah berdekatan dan mengasaskan organisasi istana dan kerajaan yang diterangkan secara terperinci. Di sini kita temui satu unsur penting bagi Resensi I. Resensi I mengandungi kezerangan-keterangan tentang organisasi istana dan kerajaan yang semuanya kurang dikeniukakan dalam Resensi IL Setelah beberapa bahagian yang membmncangkan halhal mi dalam Resensi I diperiksa lebih teliti, kita dapati perbincangan mi dikemukakan bila seorang raja baru memegang pemerintahan. Keterangan-keterangan mi bersifat steneotaip seluruhnya, tetapi pengarang nampaknya menganggap bahagian mi amat penting. Dengan cara mi bahagian-bahagian mi menunjukkan persamaan dengan bahagian-bahagian yang membincanngkan cara berkelakuan, ada: istiadat, ada: berpakaian danpenananian lada hitam yang diulang berkali-kali dalam Resensi m tetapi kurang pula disebut dalam Resensi II. Dalam Resensi II, kedua putera Ampu Jatmika dilahirkan dan bila dewasa, mereka dikahwinkan (dalam Resensi I mereka dilahirkan di negeri Keling dan satu pun tidak disebut berkenaan isteni-isteni mereka).
EPISOD 4

Dalam Resensi I suatu misi telah dihantar menghadap raja China untuk mendapat tukang-tukang membuat beberapa berhala danipada gangsa. Berhalaberhala gangsa mi akan menggantikan berhala yang diperbuat danipada kayu dm rumah berhala. Dalam Resensi II pandai-pandai besi mi diperolehi danipada seorang anak raja China dan Kuching yang berangkat ke Chandi Agung untuk melangsungkan perkahwinannya dengan puteri Ampu Jatmika. Jelas kepada pengarang Resensi m, laporan misi ke negeri China mi memberi beliau peluang untuk memperbesarkan tumpuan terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan adat istiadat dan tatacara. Kita mungkin menganggap bahawa laporan mi sekurang-kurangnya menampakkan kenangan satu misi yang benar-benar dikirim ke negeri itu pada satu masa dahuhu.5 Misi seperti itu mungkin telah diadakan dengan tujuan menekankan
Sumber-sumber China mempeniihatkan bahawa bebenapa misi dan berbagai daerah di Kepulauan Melayu sesungguhnya telah dihantar ke China pada masa Iampau. Lihat Groeneveldt (1880), Wheatley (1961. 1962 dan 1964).

57

HII(AYAT BANJAR

pengakuan tenhadap kedaulatan China ke tas Kalimantan Tenggara sebagai satu cara untuk mengimbangi kedaulatan kerajaan Jawa, yang lebih kuat, yang sering dikemukakan secara jelas. Kedua-dua kuasa mi silih berganti memperlihatkan penganuhnya dan semasa ke semasa. Hadiah yang dipersembahkan oleh Wiramarta mungkin dengan jelas ditenima sebagai ufti yang seharusnya diserahkan kepada tuan yang nasmi. Tetapi kita sewajarnya benhati-hati tidak membeni tekanan sejanah yang terburuburu kepada suatu laporan misi tertentu. Kedua-dua resensi menekankan kenyataan bahawa tukang-tukang yang diperolehi itu adalah yang pandai membuat berhala dan gangsa. Mungkin bukan sesuatu yang kebetulan pula di dalam Resensi II terdapat cenita tentang kedatangan tukang-tukang itu dihubungkan dengan ketibaan anak raja China yang datang untuk berkahwin dengan puteni Banjar. Cenita-cerita mengenai seorang anak raja China tiba dengan beberapa orang pengmring ditemui juga pada permulaan dua buah penulisan sejarah Melayu yang lain: Sejarah Melayu dan Salasilah Ku:ai. Oleh itu bahagian mi mungkin mewakili suatu epik kuno yang kebetulan telah dikekaikan dalam ketiga-tiga teks mi. Sekinanya begitu, di sini sekali lagi, Resensi II terbukti lebih rapat dengan teks asal daripada Resensi I. Resensi I menekankan bahawa putera-putera Ampu Jatmaka tmdak pernah mencampuni urusan-urusan negara. Ampu Jatmaka mengingatkan tentang larangan menanam lada hitam secara besar-besaran. Tekanan juga dibuat ke atas pemilihan adat istiadat Jawa (wataupun sebelum ketibaan anak Raja Jawa). Seperti yang telah kita sebutkan di atas tadi, mi ialah bahagian-bahagian yang bersifat stereotaip yang berulang kali ditemum dalam Resensi I. Ketiadaannya dalam Resensi II merupakan sifat perbezaan tekanan yang terdapat di antara kedua-dua resensi. Mengikut penceritaan Resensi II, puteni yang dikahwinkan dengan anak raja dan Kuching itu diingini oleh empat puluh anak raja yang lain. Ini menyediakan peranan tertentu yang akan dimainkan oleeh anak-anak raja tersebut di dalam cenita mi kemudian.
EPISOD 5

Dalam Resensi I, Lambu Mangkurat dan Ampu Mandastana berangkat pergi bentapa dalam usaha mencani seorang raja untuk negeri baharu yang ditubuhkan oleh ayahanda mereka. Ampu Mandastana gagal tetapi Lambu Mangkurat memperoteh Putri Junjung Buih. Cenita yang ditemui di dalam Resensi II pula amat berbeza. Melalui pertapaan, Lambung Jaya Wanagini (Ampu Mandastana), putera dan kayangan yang berayahandakan Sultan Iskandan. yang dimitoskan sebagai pemenintah dunia, menjelma sebagai putera kembar isteni Lambung Jaya. Salah seorang daripada kembar mi nmpaknya ditakdirkan menjadi pengasas dinasti Banjar. Di sini juga Lambung Mangkurat menemui puteni buihnya tetapi puteni itu tidaklah muncul semena-mena sahaja seperti dalam Resensi I. Puteni dalam Resensi II ialah puteni Nabi Khadir dan c~cunda kepada Batara Gangga, dilahirkan secara ajaib dalam air terjun (ainnya berjurai dengan darah dan berbau busuk) dan dibesarkan oleh satu keluarga 58

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II

kampung. Penincian-penincian yang ditambah dalam Resensi II tentu bukanlah semata-mata tokok tambah yang dibuat oleh seonang dalang. Kisah-kisah mi membentuk satu bahagian yang penting dalam keseluruhan cenita, yang dalam Resensi I hanya tinggal naja-rajanya sahaja. Dengan keturunan ajaib itu puteni buih jelas mempunyai hubungan dengan unsur kosmik air. Hubungan mi sendini mendapat perhatian dalam Resensi I (lihat 1780ff., diulang pada 1.1529 if.). Kita mungkin merasa hairan mengapa onang Banjar bertegas mengatakan puteri asal keturunan diraja mereka mempunyai kaitan dengan air. Jawapan kepada soalan mi dibenikan dalam Episod 7. Di dalam episod mi kita menyaksmkan puteri tersebut mendapat seorang suami yang berkaitan pula dengan unsur kosmik yang bertentangan dengan air, iaitu matahani.
EPISOD 6

Dalam Resensi I Lambu Mangkurat membunuh kedua putena Ampu Mandastana, dua watak yang diperkenalkan secana tengesa-gesa di dalam cenita pada peningkat mi. Keadaan mi, bersama dengan kenyataan bahawa pengarang berkenas menafikan yang puteri tersebut telah jatuh cinta terhadap kedua anak muda itu, mungkin membuktikan yang pengarang telah menyesuamkan cenita itu dan suatu eenita yang lebih tua. Tekanan mnilah yang sangat-sangat hendak diubah olehnya. Dalam Resensi II Lambung Mangkuratjuga membunuh kedua-dua anak saudaranya, tetapi di sini tuan puteni betul-betul jatuh cinta dengan pemuda-pemuda itu. Oleh kerana dalam Resensi II, kedua-dua kanak-kanak itu digambarkan sebagam penjelmaan semula kembar Siam putera Sultan Iskandar, yang dilahmrkan di dunia hasil pertapaan Ampu Mandastana, ternyata tidak terdapat apa-apa yang salah tentang pencintaan tersebut. Telah pun dipersetujui oleh ibu bapa mereka bahawa putera puteni itu patut diperjodohkan. Dengan itu kita hampir mendapat kesan bahawa pembunuhan tensebut wajar dianggap sebagai satu kejadian yang menyedihkan. Penyatuan di bumi antara putera Sultan Iskandar dengan puteri Nabi Khadin ternyata tidak dapat berlaku dengan mudah. Tiga puluh sembilan anak raja, semuanya tidak layak untuk menjadi suami Putri Junjung Buih, membuat persediaan mendesak beliau untuk berkahwmn dengan salah seorang danipada mereka.
EPISOD 7

Dalam Resensi I Lambu Mangkurat benangkat ke Majapahit untuk memperoleh seorang suami bagi puteri buihnya. Tekanan dibuat pada syarat yang calon untuk takhta Banjar itu mesti berketununan ajaib. Kelakuan Lambu Mangkurat yang angkuh dan kegemilangan angkatannya juga diberi perhatian. Perhatian yang penuh dibenikan kepada penincian adat istiadat, pakaian dan lambang-lambang status yang digunakan. Di Pandamaran bahtera yang membawa Raden Putra dan Lambu Mangkurat dibenhentikan oleh dua ekor naga putih. Raden Putra tenjun ke dalam air dan muncul semula selepas tiga hani. Latar belakang mitos penistiwa mi menjadi jelas hanya setelah dibandingkan dengan Resensi ~l yang mengatakan bahawa putera Raja 59

HIKAYAT BANJAR

Majapahit mi muncul melalui penjelmaan Bangbang Sukmaraga. Sebelum naik ke darat, beliau terlebmh dahulu menemui saudara dan nendanya untuk mendapatkan peralatan kebesaran. Mengikut Resensi I, Raden Putra muncul dan air bendini di atas gong Rabut Paradah dan sembuh dan penyakit dahsyatnya. Raden Putna pun mengisytiharkan namanya sebagai Suryanata dan membenitahu Lambu Mangkurat bahawa tidak ada siapa pun yang boleh bersatu dengan Putni Junjung Buih selain baginda sendini kerana meneka berdua adalah berpasangan iaitu matahani dan air (lihat 11400ff.). Pengarang kemudian terus mencenmtakan kepada kita bahawa di Pandamaranlah irama galaganjur dan rancagan, yang memainkan peranan penting dalam istiadat-istiadat istana, dimainkan buat pertama kali. Adat istiadat dan tradisi-tradisi yang diikuti oleh generasi-generasi kemudian benmula danipada apa yang berlaku di Nagara-Dipa masa itu: istiadat perkahwinan, pembinaan balai persiraman, cana rakyat datang dan segala ceruk nantau jajahan untuk menjunjung dull dan mengambil bahagian dalam permainan dan persembahan-persembahan yang diadakan, serta juga peranan yang dimainkan oleh mahkota yang diturunkan dan kayangan untuk pengasas dinasti tersebut. Pencenitaan dalam Resensi ml setakat mi selani dengan Resensi I, tetapi berlainan danipada Resensi I mengenai beberapa fakta yang tahap kepentingannya berbeza. ma mengandungi kurang penincian tentang upacara dan adat istmadat. Di sini kita bertemu dengan tiga puluh sembilan orang anak naja yang ingin mengahwmni puteni itu. Suatu perbezaan penting dengan Resensi I di sini ialah Lambung Mangkunat tidak berangkat sendiri ke Majapahit. Beliau menghantar patih-patihnya. Raja Majapahit bersetuju melepaskan puteranya dengan syarat putera itu pulang ke Jawa selepas beberapa bulan. Satu lagi perbezaan aneh antana kedua resensi mi ialah dalam Resensi II, Raja Majapahit mula-mula menghantar putera lain, adinda Raden Suryacipta (Raden Putra), yang ditolak oleh Putni Junjung Buih. Satu maklumat yang sama dengan Resensi I ialah di sini juga Majapahmt harus mengiktmraf kelebihan kuasa ajaib onang Banjar. Jamuan perkahwinan tidak disenlahkan oleh peristiwa turunnya mahkota dan kayangan seperti dalam Resensi I di sini Suryanata sudah memakam mahkota ketika keluar dan air di Pandamanan tetapi olehpenistiwa kemunculan Nabi Khadir, ayahanda Putni Junjung Buih dm kayangan, sendmni, untuk merasmikan penyatuan tensebut. Upacana dan adat istiadat yang dipatuhi dicenitakan dengan istilah-istilah yang sama digunakan semasa menerangkan acara-acara perkahwinan yang lebih awal dalam eenita i, seperti acara perkahwinan Ampu Jatmika di Keling dan Raden Ombak Gintayu, Kuching. Tidaklah mustahil bahawa gambarangambaran penkahwinan Ampu Jatmika dibuat dengan penuh teliti dengan mengingatkan keterangan tentang perkahwinan khusus yang kemudian in Dengan itu secara kurang berhati-hati. kesan penghuraian itu telah menjadi kunang berkesan atau mungkin dalanglah yang menghasilkan variasi-variasi bagi tema yang sama untuk ketiga-tiga penkahwinan itu. Ini diikuti oleh satu bahagian dalam Resensi II yang tidak wujud dalam Resensi m, iaitu senangan ke atas Chandi Agung oleh tiga puluh sembilan anak naja asing untuk merebut Puteni Junjung Buih, dan penculikan puteni itu oleh Raden Sinar Banyu.

60

PERBANDINGAN RE5ENSI I DAN II

Suryanata mengambil balik isteninya dan Sinar Banyu dan selepas pertempuran tenakhir semua musuh menyerah kalah. Bahagian mi amatjelas menegaskan perbezaan antara kedua resensi mi. Ia padan benar dengan Resensi II yang pada dasarnya adalah satu lakon wayang, seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Dan sini seterusnya Putni Junjung Buih (A/B. hanya dalam Resensi II) juga berulang kali dipanggml Putni Ratna Janggala Kadini, iaitu Permata ( = Puteni) Janggala ( = Konipan) dan Kedini (= Daha). Dengan mi beliau, walaupuun tidak secara langsung diidentifikasikan dengan Putni Candera Kirana, Daha, sekurang-kunangnya dibandingkan dengan Putni Candena Kirana, Daha yang menjadi permaisuni Raden Inu Kertapati dan Konipan dalam cerita-cenita Panji. Berhubung dengan mi, agak menanik jika diperhatikan bahawa Suryanata pada peningkat mi dipanggil Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa. Rajasa (Elaeocarpus grandiflora) ialah suatu jenis pokok berbunga menah yang menjadi lambang dinasti Majapahit.6 Seperti yang diperlihatkan di atas, Resensi I juga mengandungi sebilangan unsun Panji dalam bentuk nama tempat-tempat dan orang tertentu. Tetapi keempat puluh (atau tiga puluh sembmlan) anak raja yang sentiasa menunggu untuk merampas puteri buih itu tidak wujud di sini.
EPISOD 8

Resensi I bermula dengan laponan misi yang dikmnim ke Majapahit untuk mendapatkan jambu dipa idaman permaisuri yang hamil putera sulungnya. Bahagian mi tidak ada dalam Resensi II. Pernyataan bahawa adat istiadat yang dipatuhi semasa menyambut keputeraan putena banu menjadi ikutan generasi kemudian juga tidak terdapat dalam Resensi II. Ketenangan yang benikutnya, iaitu apabila Raden Suryaganggawangsa dewasa, pemenintah-pemenintah negeni-negeni kecil di sepanjang pantai Kalimantan telah mengiktinafkekuasaan Maharaja Suryanata dan menghantan ufti, mengingatkan kita kepada akhir Episod 7 dalam Resensi II. Di dalam episod mi ketiga puluh sembilan anak raja asing, selepas dikalahkan oleh Raden Mesa Bagung (Suryanata), menyerah dan bersetuju membayar ufti. Sebaliknya bahagian mi juga selari dengan Episod 11 (para 14.2 hingga 14.4). Di sini juga kita temui seorang putera raja Raden Samudra, pengasas Kraton Ill yang dengan bantuan dan Jawa bertempur untuk mengekalkan pengaruh kekuasaannya di seluruh Kalimantan Tenggara. Tetapi di sana angkatan yang dihantar dan pantai selatan, barat dan timur adalah sekutunya, padahal dalam bahagian kedua Episod 7 (Resensi Im), anak-anak rajadan angkatan tentera mereka memainkan peranan sebagai penyenang. Dalam kedua-dua hal, episod itu berakhir dengan pengiktinafan rasmi kedaulatan raja yang menang. Dalam Resensi I, Maharaja Suryanata mengumumkan amaran terakhir sebelum mangkat (sekali lagi lanangan menanam lada hitam dan galakan penggunaan adat

Untukperbincangan tentang kata Jawa rajasa benhubung dengan kerajaan Majapahit, lihat Berg (1958).

61

HIKAYAT BANJAR

istiadat Jawa) kepada meneka yang ditinggalkan. Baginda diganti oleh putenanya yang sulung dan dua benadik. Dalam para 10.1 dan 15.4 kita menyaksikan pengasaspengasas Kraton II dan Knaton III, Maharaja Sari Kaburungan (Raden Sakan Sungsang) dan Sultan Suryanullah (Raden Samudra), juga kononnya mempunyai dua onang putera, dengan yang tua menggantikan ayahandanya di atas takhta kenajaan. Sifat Resensi I ialah pengarang secara tegas menyatakan bahawa seluruh onganisasi pemenintahan dan kenajaan kekal sama. mi ialah ungkapan tetap yang diulang sebut setiap kali raja bahanu menaiki takhta. Suryaganggawangsa menaiki takhta sebagai seorangjejaka. Mungkin kita dapat mengatakan bahawa sejarah permaisuni dana dalam generasi pertama diulang dengan rajajejaka dalam generasi kedua. Lambu Mangkurat menghadapi masalah yang sama ketika mencani jodoh yang sesuai bagi rajajejakanya, seperti sebelumnya ketika beliau mencani suami untuk Putri Junjung Buih. Akhirnya raja memperoleh permaisurinya. Puteri itu (dan hendaklah terbukti) seonang gadis yang telah dilahmrkan dengan cara yang memperlihatkan sifat-sifat keajaibannya. Satu kebetulan yang luar biasa ialah pengulangan satu lagi penincian sejanah zaman sebelumnya: raja mi juga mengahwini puteni mangkubumi. Pasangan muda mi mempunyai dua orang puteni. Puteni yang sulung dikahwinkan dengan adinda naja, Suryawangsa, dan puteni yang muda dikahwinkan dengan Carang Lalean, putera Suryawangsa dengan anakanda saudaranya. Suatu penincian yang menanik ialah Maharaja Suryaganggawangsa dan Pangeran Suryawangsa, dengan penmaisuni masing-masing mangkat (berpmndah ke kayangan) bersama-sama. Anakanda saudara Maharaja Suryaganggawangsa, Raden Carang Lalean, menggantikan beliau sebagai raja di bawah bimbingan Lambu Mangkurat. Resensi II berbeza danipada Resensi I mengenai beberapa fakta yang agak penting. Di samping dua onang putena yang disebut dalam Resensi I, penmaisuni mempunyai seorang lagi putena. Putena bongsu, Anma Dewangsa inilah yang berkahwin dengan puteni Dayang Diparaja. Dan kedua-dua kakandanya, yang tualah yang dinamai Suryawangsa, sementana yang muda bennama Suryaganggawangsa. Kedua-duanya mangkat ketika nemaja. Kesan yang dibenikan oleh teks Resensi II kita ialah bahawa ketiga-tiga putera itu menaiki takhta kerajaan berturut-turut, sementara mengikut teks Cense,7 mereka memerintah bensama-sama di daerah-daerah yang berlainan: (a) Undan Besar dan Undan Kuning, (b) Undan Kulon dan Undan Kecil, dan (c) Chandi Laras, Chandi Agung [dan Batung Batulis dan Baparada] dan Kunipan. Walau bagaimanapun keadaannya, putera Raden Suryanata yang menjadi pemenintah jajahan-jajahan tengah, Chandi Agung dan Kuripan, yang berkahwin dengan gadis yang telah dilahmrkan dan rahim yang dibedah. Adalah penting yang aspek yang terakhir mi muncul dengan jelas sekali dalam kedua-dua resensi. Dalam Resensi I ayahanda Dayang Diparaja ialah seonang ketua tempatan yang kelihatan mahu melupakan bahawa beliau sekurang-kurangnnya harus menunjukkan taat setia kepada raja dan, melalui delegasi, kepada Lambu Mangkunat, mangkubummnya.

7Lihat Cense (1928. him 73).

62

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II

Dalam Resensi II, beliau adalah salah seorang danipada lapan bersaudana yang memenintah negeni mereka dengan kebebasan penuh.~
EPISOD 9

Dalam Resensi I bakal pengasas Kraton II, Raden Sakar Sungsang, ialah putera Maharaja Carang Lalean, yang sendirinya bukan putena Maharaja Suryawangsa tetapi sepupunya. Carang Lalean adalah anakanda kepada Pangeran Suryawangsa adinda Maharaja Suryaganggawangsa. Dalam Resensi II, Sakar Sungsang ialah putera Pangeran Aria Dewangsa, adinda kepada Suryawangsa dan Suryaganggawangsa. mi bermakna bahawa dalam Resensi II satu generasi seluruhnya hapus. Pola yang muncul daripada cenita-cenita yang dikisahkan dalam kedua-dua resensi adalah seperti berikut:
Resensi I Mah. Suryanata
=

Pt. Junjung Buih

Lambu Mangkurat Mah. Suryaganggawangsa

Dayang Diparaja

Pt. Hunpan

Pang. Suryawangsa

Pt. KaIara~_7

Mah. Carang Lalean

Pt. Kalungsu

Raden Sakar Sungsang

Rese,~si II Pang. Suryanata


=

Pt. Junjung Buih

Lambung Mangkurat Suryawangsa Suryaganggawangsa

Dayang Dipanaja

Pt. Mandusari (Pt. Kabu Wanngin)

Raden Sekar Sungsang 8Penhatikan bahawa dalam teks Cense bahagian mi dalam episod berkenaan bergerak sejajar dengan Resensi I. Kemudian, selepas Aria Malingkun enggan menyemhkan puterinya, cerita menjadi sama dengan Codex On. 6664.

63

HIKAYAT BANJAR

Meneliti seluruh Hikayat Banjar kita dapati bahawa jelas kedudukan biasa yang paling berdaulat bagi raja ialah sebagai putera tertua raja sebelumnya, dan berkahwin pula dengan puteri adinda ayahandanya, yang biasanya juga menjadi mangkubumi. Dalamjurai keturunan Resensi I yang dibincangkan di sini, kita dapati susunan mi terbalik: Maharaja Carang Lalean ialah putera adinda raja sebelumnya dan berkahwin dengan puteri raja sebelumnya. Oleh sebab puteri mi ialah adinda bondanya sendiri, Carang Lalean telah mengahwini bonda saudaranya. Kenyataan bahawa pengarang Resensi I juga terasa yang susunan mi agak tidak munasabah terlihat daripada eara keterangan berkaitan dalam para 8.4 dikarang. Patutkah kita membuat kesimpulan daripada mi bahawa susunan yang asal telah diterbalikkan secara sengaja? mi akan memberi gambaran secara tidak langsung bahawa kedua-dua puteri, Putri Kalarang dan Putri Kalungsu, sengaja telah dicipta oleh pengarang Resensi I. Resensi II juga mengemukakan satu gambaran yang tidak meyakinkan. Suryawangsa disebut sebagal putera sulung Raja Suryanata. Sesungguhnya mi kelihatan menyokong cadangan kita berkenaan dengan pembalikan susunan dinasti asal dalam Resensi I.~ Walau bagaimanapun sebagai putera sulung, Suryawangsa sememangnya mesti berkahwin dengan puteri adinda ayahandanya atau puteri mangkubumi, terutama sekali dalam bahagian satu teks yang begitu jauh terpesong daripada kebenaran sejarah seperti teks mi. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, di sini puteri Mangkubumi dikahwinkan dengan yang termuda di antara tiga orang anak raja mi, iaitu Aria Dewangsa. Suatu jawapan mungkin sebagai penyelesaian teka-teki dinasti mi ialah, oleh kerana Puteri Mandusari (= Pt. Kabu Waringin/Pt. Huripan) ialah gadis yang telah dilahirkan dengan cara yang luar biasa apabila rahim bondanya dibedah, beliau muncul lengkap dengan peralatannya, dIl puteranya. Raden Sekar Sungsang mendapat kedudukan yang paling istimewa: beliau dianggap sama pen ting dengan putera (sulung) Maharaja Suryanata, yang bondanya juga telah dilahirkan dengan cara luar biasa. Oleh sebab dalam cerita asal puteri ajaib yang kedua hanya kelihatan terdapat dalani generasi kedua dinasti itu, ayahanda Sekar Sungsang terpaksa ditempatkan ke satu generasi sebelumnya, dan dengan itu menjadi adinda Suryawangsa dan Suryaganggawangsa, yang kini harus dimatikan tanpa berkahwin dan tanpa beranak. Sekiranya kita boleh menganggap Dewangsa sebagai terbitan daripada kata Sanskrit adi-vvamsa, yang bermaksud bangsa kuno, keluarga primitif, jadi nama Aria Dewangsa mengemukakan idea yang sama, iaitu seorang yang memakai nama mi sepatutnya dianggap sebagai pengasas dinasti atau ayahanda kepadapengasas dinasti. Kedudukan dinasti bagi Sekar Sungsang dalant hal mi, pada dasarnya adalah sama dengan kedudukan putera sulung Raja Suryanata, atau dengan lain perkataan, beliau boleh dianggap sebagai sama kedudukannya dengan putera tertua.

9WaIau bagaimanapun, kerana sebab yang berbeza, kelihatan Iebih munasabah yang Suryaganggawangsa dan bukan Suryawangsa yang pada asalnya digambarkan sebagai putera sulung Suryanata. Masalah akan dibincangkan lagi (dalam konteks yang berlainan) dalam Bab V.

mi

64

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II

Satu akibat daripada mi adalah walau bagaimana dongeng sekaalipun kelihatan cenita berkenaan Sakan Sungsang mi, bahagian mi dalam Hikayat Banjar mesti berdasankan pada suatu fakta sejarah tententu. Mungkin Sakan Sungsang ialah seonang penampas kuasa yang tidak jelas keturunannya.Oleh sebab kita di sini pada dasannya benminat dalam masalah-masalah yang bersifat kesusasteraan dan bukan yang bersifat sejarah, suatu pemenhatian yang lebih penting buat kita ialah bahawa tnesti terdapat cerita yang terputus di sekitar akhir Episod 8 dan permulaan Episod 9. Bahagian yang mencenitakan tentang Sakar Sungsang dan apa yang berlaku selepasnya dalam Hikayat Banjan membeni kesan seolah-olah cenita itu telah ditokokkan kepada suatu cerita yang lebih tua yang sepatutnya mencermtakan asal usul kerajaan Melayu Banjar. Oleh sebab di sini dua cerita dan zaman yang berbeza telah dijadikan satu cenita baru, kita sewajarnya menghanapkan penyesuaian-penyesuaian tertentu telah dilaksanakan supaya kedua-dua kisah itu padan dengan baik. Memandangkan bahawa cenita yang lebih tua pasti telah menmkmati kedudukan yang lebih tinggi, besan kemungkinan cenita yang terkemudianlah yang telah diubah dengan sebegitu cana supaya ia dibentuk menjadi sambungan yang dapat ditenima bagi cerita yang pertama. Sebab itu adalah berguna untuk mencani satu unsur dalam kisah Raja Sakan Sungsang yang menghubungkan bahagian mi dengan bahagian benikutnya dalam hikayat mi. Unsun mi ialah sesuatu yang tidak memainkan apa-apa peranan penting dalam seluruh hikayat in kecuali dalam fungsi mi sahaja. Suatu perbezaan yang penting antara kedua-dua resensi mi terletak pada pencenitaan tentang pengembaraan Sekan Sungsang di Jawa dan nama yang digunakan oleh beliau ketika kembali semula ke Kalimantan. Resensi m memberi kita suatu cenita yang agak wanas tentang bagaimana Sekar Sungsang membesar di Sunabaya. Kota mi terletak di daerah pantai Jawa Timun; jelas pada masa itu zaman kegemilangan Majaphit telah berlalu. Sekan Sungsang dibela oleh bapa angkatnya, seorang saudagar yang kaya bennama Juragan Balaba dan isteninya dengan menggunakan nama Ki Mas Lalana, yang bermakna Pengembara. Orang-onang yang mengembara secara menyamar, dan sedang mencani sesuatu, sememangnya menjadi kegemanan dalam kesusasteraan Jawa, seperti yang dipenlihatkan dalam kedua-dua cenita Panji dan lebih terkemudian lagi dalam Serat Cabolang dan Serat Centini. Seseonang yang terlibat dalam aktiviti jenis mi tidak perlu menjadi pengemis atau gelandangan tetapi mungkinjuga menjadi seorang dan keturunan yang mulia. Dengan sifat Pengembara seperti inilah, Raden Sekar Sungsang, selepas kematian bapa angkatnya, akhirnya pulang ke Kalimantan dan berkahwin dengan bondanya sendini. Pada dasannya, Inilah juga yang dicenitakan dalam Resensi II. Di sini juga Sekar Sungsang pengi ke Jawa ketika masih amat muda dan kemudian pulang ke
6Penhatikan bahawa dalam hubungan mi bekas permaisuri dipenjarakan dan bayi yangdilahirkannya dibuang ke dalam sungai. Bayi mi mungkin telab benbapakan raja sebelum dan bukan Sakar Sungsang sendiri sepenti yang dicadangkan oieh cenita dalam bentuknya kini. Lihat Pigeaud (1933: dan 1967, him 227 if.).

65

HIKAYAT BANJAR

Kalimantan. Sungguhpun begitu, beliau tmdak dibesarkan dalam keluarga seonang saudagar kaya tetapi menjelajah selunuh negeni. Di sini beliau benar-benar seorang pengembana, walaupun sebagai pengembana yang benlagak, kerana sama seperti Raden Panji, beliau seorang pakar wayang dan lain-lain kesenian tradisional Jawa. Selanjutnya terdapat pula penkahwinannya dengan bidadani Raras(a)ti yang membekalkan negeni segala kepenluan beras pada musim kebuluran. Bidadani itu menghilang setelah suaminya mengintai bagaimana cara ia menyediakan nasi dalam kawah yang kosong)2 Melalui perkahwinan puteranya, Panji Sekar, Raden Sekan Sungsang menjadi ayahanda mentua pemenintah Gin (kemudian disebut sebagai pemenmntah Gin dan Mataram). Dengan menggunakan nama Panji Agung, beliau akhirnya sampai ke Kalimantan, bukan sebagai pedagang, seperti dalam Resensi I, tetapi sebagal dalang, mengetuai satu kumpulan penani. Melihatkan bahawa di samping mi (mengikut Resensi m) Sekar Sungsang menamai knaton banunya Daha, walaupun beliau sebenannya tidak benkahwmn dengan puteni dan Daha, dan bahawa (mengikut Resensi II) knaton ayahandanya digambankan sebagai satu lagi Kuripan, walaupun sebenarnya kota itu Chandi Agung, kita dapat membuat kesimpulan bahawa besan kemungkinan Sekan Sungsang telah dilukiskan secara agak tipis sebagai Raden Panji dan mi digunakan sebagai kaitan yang menghubungkan bahagian kedua Hikayat Banjan dengan bahagian pentamanya. Bahagian pertama Hikayat Banjan mengandungi sejumlah unsur yang membuatkan hikayat itu mempunyai sifat sebagai sebuah cenita Panji. Puteri Junjung Buih disebut sebagai puteni dan Janggala dan Kedini, iaitu Kunipan dan Daha; Raja Suryanata terpaksa mempertahankan puteni itu dan tiga puluh sembilan anak raja asing yang semuanya ingin berkahwin dengannya, dan seterusnya. Sebaliknya jelas kelihatan bahawa cenita mi tidak benar, dan jelas juga yang Sunyanata sebenannya bukan Raden Panji seperti juga Sekan Sungsang. Kewujudan kedua-dua Panji palsu dalam cenita yang sama kelihatan agak tidak munasabah, danjelaslah bahawa di sini kita menghadapi satu masalah yang memenlukan siasatan lanjut. Dengan sebab itu analisis Episod 9 membawa kita kepada kesimpulan bahawa Hikayat Banjan sebenarnya terdini danipada dua bahagian. Bahagian yang pentama menceritakan kepada kita tentang penubuhan Kraton I yang tua dan tentang legenda raja-naja Banjar yang awal. Bahagian kedua yang jelas kelihatan tebih terkemudian (walaupun mengandungi suatu unsur kuno iaitu kisah putera yang Ian kemudian pulang mengahwini ibunya), mencenitakan tentang bagaimana Sakar Sungsang yang pada awalnya telah meninggalkan negeni pulang ke Kalimantan dan seberang laut. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Suryanata. Beliau sebenannya adalah onang yang betul-betul berhak menaiki takhta kerajaan lama Kalimantan Tenggana itu. Mengikut Resensi I. Sakar Sungsang inilah yang menjadi penngasas Kraton II. Bendasankan
2Bandmngkan dengan perkahwmnan Kiai Ageng ing Tarub dengan bidadari Dewi Nawang Wulan dalam Babad Tanah Jawi (Olthof, 1941, Jawa, him 25 if.). Dalam kedua.dua kes bidadari muncui sebagai satu lagi Dewi Sri, isteri yangsewajarnya untuk seorang pengasas (atau ayahanda kepada seorang pengasas) satu kraton baru. Lihat juga Rassers (1922, dan 1959, him I 61).

66

PERBANDINGAN RESENSi I DAN ii

Resensi II knaton Nagara-Daha ditubuhkan lama kemudian, di bawah Pangenan Tumanggung, tetapi mi mungkin tidak betul. Dan apa yang disebutkan di atas, jelaslah bahawa jurai ketununan naja-raja Banjar sebenarnya bermu/a dengan Sakar Sungsang. Pengasas Knaton ii mi per/u disediakan saw sa/asi/ah yang menghubungkan beliau dengan tokoh yang dianggap sebagaipengasas dinasti latna itu. mi dicapai dengan menggambankan raja mi sebagai satu lagi Raden Panji dan menokokkan cenitanya kepada kisah yang lebih tua tentang penubuhan Knaton I. Adalah agak aneh bahawa putena Sekar Sungsang yang berkahwin sumbang dengan ibunya dinamai Sina Panji. Bayi mi telah dihanyutkan di atas sebuah nakit di Sungai Banito dan telah dipungut oleh onang yang tinggal di hilin sungai. Dalam Episod 10 kita akan melihat penkana yang sama berlaku kepada Raden Samudra apabila mengikut cenita dalam Resensi II Sukanama yang menampas kuasa mendapati tengku mahkota yang masih muda menghalang usahanya menaiki takhta. Masih tendapat lagi satu unsur dalam pola mi yang kelihatannya tidak begitu sesuai. Sekiranya Sakar Sungsang dmanggap sebagai satu lagi Raden Panji, ba~aimana pula dapat kita menenangkan bahawa mengikut keturunan, beliau disamakan bukan dengan Raja Sunyanata, tetapi dengan putenanya? Bukankah Suryanata, suami Putni Junjung Buih (atau puteni dan Janggala dan Kedmni), yang dilukiskan sebagai tokoh Panji yang paling utuh dalam bahagian pentama cermta dan tidak putenanya? Ada lagi soalan yang ketiga yang nampaknya relevan dalam hubungan mi, keranajawapannya menyediakan satu penyelesaian kepada masalah yang banu saja disebut tadi. Bolehkah kita anggap bahawa adanya berbagai unsun Panji dalam Hikayat Banjar itu adalah akmbat meminjam secara rawak dan berbagai cenita Panji yang kebetulan diketahui oleh pengarang yang bentanggungjawab atas pembentukan semula cenita mi, atau apakah unsun-unsun Panji itu diambil dan satu cerita Panji tertentu, danjika demikian danipada cenita yang mana? Dan unsun Panji yang jelas tennampakk wujud dalam Resensi II kita temul hanya beberapa tinggalan sahaja dalam Resensi I. Kita temui nama-nama seperti (Nagara-)Daha untuk knaton banu Sakan Sungsang, (Putni) Hunipan untuk watak yang dikatakan nendanya, (Maharaja) Canang Lalean3 untuk ayahandanya. Tetapi tidak ada satu kesan pun tentang tiga puluh sembilan anak raja yang ingin mengahwini Putni Junjung Buih, tmdak ada pentarungan yang hebat, tidak ada dalang tenkenal bernama Panji Agung yang tiba di Kalimantan mengetuai satu kumpulan penani, dan sebagainya. Unsur-unsun Panji yang ditemui di dalam Resensi I hampir tidak benerti, hanya nama yang biasa ditemui dalam mana-mana cenita. Sungguhpun begitu, sekinanya kmta tenima nama-nama tempat sepenti Daha, Hunipan, yang tendapat dalam Resensi I sebagai kesan unsun Panji yang pernah wujud dalam cenita itu, tetapi kemudian telah disingkirkan, atau dengan lain penkataan, sekinanya kita anggap bahagian separu/z pertama Resensi I sebagai saw versi cerita yang lebih kurang sama

3Dalam cenita Panji Jawa, Serat Kanda. Raden Panji dan Candna Kirana mendapat seorang putera yang dinamai Laieyan.

67

IIIKAYAT BANJAR

dengan yang tendapat dalam Resensi II tetapi telah banyak diningkas dan diubahkan isinya, maka kita harus bentanya din kita sendini mengapa unsur Panji itu disingkinkan, dan bila. Jawapan kepada soalan mi ialah bahawa unsur tersebut telah disingkinkan kenana dinasakan ia membuat cenita kelihatan benlebihan dan dianggap tidak lagi memainkan apa-apa penanan. Mungkin unsur tensebut telah disingkinkan sebagai satu unsun benfungsi bagi cenita hanya setelah masalah hak Sakan Sungsang ke atas takhta tidak lagi menjadm pokok pertikaian, iaitu selepas baginda diletakkan setanaf dengan nenek moyang keluarga dinaja memenintah yang diiktinaf.
EPISOD 10

Mengikut Resensi I Maharaja Sari Kabunungan (Sakan Sungsng) mempunyai dua onang putena dengan putena yang tua mewanisi takhta. Rupa-nupanya mi dianggap situasi yang ideal, memandangkan yang sama juga dipenkatakan tentang Maharaja Sunyanata (Raden Putra), pengasas Kraton I. Hal yang sama akan diperkatakan juga tentang Sultan Sunyanullah (Raden Samudna), pengasas Knaton III. Semasa nazak, Maharaja Sari Kabunungan mengmngatkan supaya dikekalkan adat istiadat Jawa, dan mengelakkan dan menanam lada hitam secana besar-besanan. Unsun mi pun kita lihat sama seperti Resensi I. Pencenitaan dalam Resensi II mempenlihatkan penbandingan yang besan bila dibandingkan dengan penyampaian steneotaip Resensi I. Di sini gaya dan unsun-unsur Panjm tiba-tiba menghilang dan kelihatan seolah-olah diganti dengan suasana cenita rakyat dan tradisi popular. Resensi II nampaknya memasukkan satu genenasi tambahan antara Sekar Sungsang dan zaman Sukarama dan Tumanggung. Di smni Sekar Sungsang mempunyai tiga onang cahaya mata, seorang puteni dan dua onang putena yang Iebih muda. Sukanama bukan puteranya tetapi cucundanya. Dengan maklumat-makiumat mi pada kita, adalah lebih baik ditinjau secana ningkas semua penincian junai ketununan yang berkaitan yang tendapat pada kedua-dua Resensi itu. Menelmti jurai-junai keturunan mi kita dapati: I. bahawa dalam Resensi I kedudukan Raden Samudra dan segi ketununan adalah Sama dengan kedudukan Raden Sakan Sungsang; kedua-dua Samudna dan Sakar Sungsang digambankan sebagai dua orang putera yang dmlahmrkan dan perkahwinan antara puteni raja dengan anakanda saudana raja; 2. bahawa sekiranya dalam junai keturunan IIa (bctulnya telah kita persoalkan) kita baca untuk Pangeran Sunyanata saudana tua dan untuk Lambung Mangkurat saudana muda dan Pangeran Aria Dewangsa dan Putni Kabu Waningin pula bertukan tempat, maka jurai ketununan mi adalah betul-betul sama dengan gambaran dalam Ib; 3. bahawa dalam jurai ketununan IIb sekalm lagi kita temui naja tua (Sekar Sungsang) mempunyai dua orang putena dan Seonang puteni dan bahawa bagmnda tidak diganti oleh salah seonang puteranya, tetapi, sekunang-kunangnya dengan nama sahaja, oleh puteninya Ratu Lamak. 68

PERBANDINGAN RESEN5I I DAN II

Ia Maharaja Sunyanata

Resensi I

Mahanaja Suryaganggawangsa

Raden Suryawangsa

Pt. Kalungsu

Mahanaja Canang Laiean

Raden Sakan Sungsang (Mah. Sari Kaburungan) lb Maharaja Sari Kaburungan (Sakar Sungsang)

Maharaja Sukarama

Raden Bangawan

Pang. Mangkubumi

Pang.Tumanggung

Pt. Gaiuh Bananakan

Raden Manteri Alu

Puteri Sari Bulan ha

Raden Bagawan

Raden Samudra (Sultan Suryaniiiah) Resensi II

Pangenan Sunyanata Lambung Mangkurat Pang. Suryawangsa Pang. Sunyaganggawangsa Pang. Ania Dewangsa
=

Pt. Kabu Waningin

Raden Sekar Sungsang

lib

Raden Sekar Sungsang Raden Menteri (Ratu Anom)


=

Pt. Ratna Sari (Ratu Lamak) Ratu Intan Sari

Raden Santang (Pang. Singa Gurda)

Pang. Tumanggung Pang. Sukarama

Raden Samudra

69

IIIKAYAT BANJAR

Oleh itu dapatlah kita katakan bahawa pada dasannya Ia Ib, Ila = lb dan Ha. lnii bermakna bahawa kedua-dua pasangan junai keturunan mi adalah bendasankan pada gambanan fakta-fakta yang pada dasannya sama dalam kedua-dua dan pemerhatian sepenti mi patut menggalakkan kita supaya benhati-hati. Kedua-dua cenita yang mengmningi penincian jurai ketununan yang tensedia dalam kedua-dua teks cukup jelas menunjukkan bahawa kedua-dua Sakar Sungsang dan Samudra adalah penampas kuasa. Ayahanda-ayahanda meneka juga mungkin penampas kuasa, tetapi penampas kuasa yang gagal. Fakta inilah yang menenangkan mengapa putena-putera yatmm meneka dibesankan jauh dan pusat pemenmntahan. Dengan mengingatkan ba~awaisteni-isteni dan puteni-puteni naja yang kalah (atau yang dibunuh) secaana adat menjadi kepunyaan penyenang atau penancang yang menaiki takhta kenajaan benikutan dengan kejayaannya, adalah biasa bahawa datam bebenapa keadaan, junai-jurai keturunan memperlihatkan penggantian kuasa melalui ganis perempuan. Hal mi malah mungkmn telah mempenganuhi penganang Resensi I sehinggakan beliau mengatakan bahawa Pangenan Tumanggung mengahwinkan puteranya Raden Bagawan (yang namanya nampaknya membayangkan bahawa beliau tenpaksa melepaskaan haknya ke atas takhta) dengan Putni Sari Bulan, puteni Pangeran Mangkubumi yang telah dibunuh. Memang sukan dinyatakan junai ketununan yang manakah antana lb dan 1mb yang lebih tepat menggambankan apa yang sebenarnya benlaku di knaton NaganaDaha dan sekitarnya. Nilai instninsik junai keturunan lb bergantung kepada dua soalan: (a) Jenis jurai kewrunan seperti manakah yang diperlukan oleh Samudna untuk membuktikan yang beliau telah merampas takhta mengikut undang-undang? (b) Mungkinkah jurai keturunan mi telah diubah oleh seonang penampas kuasa tenkemudian yang sangat-sangat memenlukan satu teladan untuk membuktikan kesahan kedudukannya sendini (yang dipentikaikan)? Junal ketununan IIb mungkin lebih tua danipada jurai ketununan lb tetapi bagaimanakah dapat dibuktikan bahawa junai ketununan mi lebih dekat kepada kebenanan?
=

mm

Resensi II membenitahu kita bahawa Raja Sekar Sungsang telah dmganti oleh puteninya kerana tidak ada calon lain yang sesuai menjadi naja ketika baginda mangkat. lni seolah-olah menunjukkan bahawa beliau mangkat tidak lama selepas menaiki takhta. Walau bagaimanapun. oleh sebab kedua-dua puteranya tidak mendapat apa-apa kecedenaan, besan kemungkinan baginda mangkat Secana biasa. Penggantinya. mungkin suami Ratu Lamak atau lebih munasabah, bapa menantunya. OIeh sebab raja yang mangkat meninggalkan dua onang putera sebagai bakal pengganti, pemerintab yang banu hanya dapat menaiki takhta sebagai pemangku naja kepada yang tertua daripada kedua-dua anak saudaranya. Walau bagaimanapun, sekiranya beliau seonang berpersonaliti kuat, beliau mungkin berjaya mengukuhkan kedudukannya dan kemudiannya melantik puteranya sendini sebagai penggantinya. Apabila putera i. suami Ratu Lamak, mangkat dengan tidak semena-mena sesuatu yang sening benlaku kepada seseorang yang sangat-sangat mencembunui takhta raja/pemangku naja mungkin melantik cucundanya sebagai peng~antmnya.Dengan 70

PERBAND!NGAN RE5EN5I I DAN II

mengetahui kepada siapakah hal sepenti mi dikatakan berlaku, iaitu kepada Raden Samudra dalam Resensi I, kita mmungkin mengenali Maharaja Sukarama sebagai bapa mentua Ratu Lamak. Mengikut Resensi I, Maharaja Sukanama sebenannya mengganti Sakar Sungsang dan menjatuhkan putera-putena beiiau, Pangenan Mangkubumi dan Pangeran Tumanggung dan takhta. Memandang bahawa Pangeran Mangkubumi sebagai nama untuk seonang putena adalah sama dengan Raden Menteni (Hinu), kita mesti membuat kesimpulan bahawa Sukarama tidak melenyapkan hak mewanisi takhta putera-putenanya sendini tetapi melenyapkan hak putena-putena Sakan Sungsang (dan dengan mtu hanya anakanda-anakannda saudananya) bila beliau melantik Samudra sebagai wanisnya. Bila dibandingkan dan sudut mi barulah kelihatan cenita-cenita yang berkaitan dalam Resensi I dan II lebih sekata antara satu dengan lain. Putri Galuh Bananakan nampaknya sama dengan Ratu Lamak dalam Resensi II dan Raden Mantni Alu adalah putena dan bukan menantu Sukanama. Ini menunjukkan kepada putera onang yang mengikut jurai ketununan wajar menduduki tempat adinda raja yang memenintah dan menggikut kedudukan politiknya bertanafmangkubumi. Kekacauan yang benlaku selepas kemangkatan Sukarama mengikut Resensi II mungkin sebenarnya pergaduhan yang benlaku selepas pembunuhannya. Dengan itu penggantian naja-naja mengikut kedua-dua nesensi adalah: Sakan Sungsang Sukarama/bapa mentua Ratu Lamak Pangeran Mangkubumi/Raden Menteni Pangenan Tumanggung Pangenan Samudra, dengan memahami bahawa mi bukanlah penggantian biasa daripada ayahanda kepada puteranya.

EPISOD ii

Walaupun kedudukan yang diberikan kepada benbagai onang dalam junai ketununan tidak sama dalam kedua-dua resensi, adalah jelas bahawa pemilihan pelakon-pelakon untuk bahagian-bahagian yang paling penting dalam drama mi tidaklah berbeza sangat. Dalam kedua-dua nesensi Tumanggung dan Sukarama adalah musuh utama yang tenlibat dalam pentelingkahan sengit untuk mendapatkan hak perwanisan. Dalam kedua-dua resensi Sukarama memenangi pentelingkahan mi walaupun buat sementara sahaja. Dan, di dalamm kedua-dua resensi Raden Samudna berpindah ke hilin sungai ketika baginda masih muda, benikutan satu pembunuhan: dalam Resensi I, pembunuhan nendanya dan dalam Resensi 11, pembunuhan ayahandanya. Dalam Resensi II, ayahanda Samudna dibunuh akibat hasutan mangkubumi yang juga adalah adindanya. Situasi agak berlainan dalam Resensi I. Tetapi agak menanik kenana mengikut teks in Samudra melantik seonang nakyat biasa menjadi mangkubumi di knaton banunya. Pengarang juga pada setiap kesempatan menekankan bahawa adinda raja tidak pernah masuk campun dalam hal politik dan selalu mematuhi arahan-arahan mangkubumi (N.B. bukan kerabatdiraja). mi seolaholah membayangkan sensitiviti politik akibat daripada amalan-amalan lepas yang menyatukan seseorang sebagai adinda raja dan mangkubumi. Hal mi mungkin juga menunjukkan bahawa pertentangan yang benakhir dengan pentabalan Samudra di

71

HIKAYAT BANJAR

Banjanmasin (Kraton Ill) dan kekalahan naja tua di Nagara-Daha (Knaton II) pada dasannya adalah pertentangan antana dua puak dalam knaton mi. Wakil kedua-dua puak mi pada satu-satu masa bengilin, sama ada memegang takhta ataupun menjadi mangkubumi selama bebenapa tahun. Yang menjadi ahli puak-puak mi mungkin datang dan keluarga yang sama atau dan dua keluanga yang napat hubungannya kerana saling berkahwin hingga kebanyakan ahlinya yang terkemuka benkait sebagai bapa mentua/bapa saudana menantu/anak saudara atau ipan/sepupu ipan sepup antana satu dengan lain.4 Mungkin Sakan Sungsang menyedani agak terlewat bahawa dengan mengahwini penmaisuni raja sebelumnya ketika baginda merampas takhta, beliau telah melakukan sesuatu yang membawa kepada inses mengikut undangundang Islam zamannya. Penggantinya, Sukanama, yang tenmasuk ke dalam puak penentang mungkin telah mempengunakan keadaan mi untuk menosakkan imej yang ditinggalkan oleh naja tua itu dan dengan itu menyenahkan dininya bulat-bulat kepada agama baru. Kenyataan bahawa, mengikut cenita Resensi II, Ratu Anom atau Raden Menteni (atau Pangeran Mangkubumi) diculik dan dipenjarakan oleh duta-duta Susunan Serabut dan Gin dan Mataram (kerana konon gagal membayan ufti) mungkmn menujuk pada percubaan campur tangan yang lebih awwal yang kurang berjaya oleh Raja Jawa yang Islam. Campun tangan mi dilakukan bagi pihak puak yang pro-Islam selepas kemangkatan sama ada Sukanama atau putenanya. Intenpretasi mnm pada masa yang sama dapat menenangkan suatu keadaan yang sebaliknya aneh iaitu bagaimana Aria Taranggana, mentenidi bawah Sukanama (dalam Resensi I), menggunakan nama yang mengingatkan kmta kepada Sultan Demak Islam yang ketiga, Pangeran Tnenggana atau Pangenan Palembang Anom. Asalkan beliau mi bukan satu watak yang diadakan-adakan sepenuhnya, oranng mi mungkmn telah mendapat gelaran mi setelah mati, kerana jasanya sebagai pentenjemah Melayu atau penyesuai perundangan Demak, Kutana Dipati Palembang. Penanan yang dimainkan oleh menteni mi berhubung dengan namanya, membayangkan wujudnya penhubungan dengan orang-orang Islam Demak, terlebih awal danipada apa yang diakui secara terbuka oleh penganang Resensi I. Pasti dalam zaman yang sentiasa berlaku pengelutan untuk mendapat takhta dan kemasukan Islam inilah yang pnototaip Resensi I dan II Hikayat Banjan mula

JeIas bahawa apabiia adinda raja diberi pangkat mangkubumi, satu situasi pergesenan kepentingan pasti segera beriaku. Dengan penabaian tengku mahkota selepas keniangkatan naja tua, adindanya tidak dapat tidak akan menuntut pangkat mangkubumi yang dipegang oieh ayahanda saudaranya. Walau bagaimanapun. ayahanda saudaranya berdasankan pninsip transmisi meialui keturunan, akan benkeras menyerahkan jawatan tersebut hanya kepada putera suiungnya sendiri. Oieh ilu. dalam masa hanya beberapa generasi, satu situasi timbui di mana dua keiuanga ahii-ahii saiah satu keiuarga nendah sedikit kedudukannya, kenana jurai keturunannya dan nenek moyang yang sama tetapi menerusi seorang yang Iebih muda meiaiui transmisi keturunan mendapat monopoli takhta dan jawatan mangkubumi daiam keiuanga masing.masing. Tetapi mungkin sekali kedua-dua jawatan mi, biar bagaimanapun, pennah dicembunui secana nahsia pada satu masa dan secara sarnbil iewa dirampas (dengan atau tanpa penggunaan senjata atau nacun) oleh ahii-ah!i perseorangan keiuarga yang satu iagi.

72

PERBANDINGAN RESENSI I DAN II

menyimpang. Kita hanya dapat mengenali penyimpangan mi apabila kita dapat memahami bagaimana Pangeran Tumanggung yang dalam Resensi II dianggap sebagai korban Sukarama yang penuh muslihat dalam Resensi I boleh digambarkan sebagai seonang putera yang dengan hinanya tidak patuh dan melawan kehendak ayahandanya, Sukarama, dan sebagai penancang jahat menentang dan membunuh Pangeran Mangkubumi. Sekiranya kita anggap (prow) Resensi II sebagai teks asal kraton Iua Hindu, Nagara-Daha, yang disimpan sebagai suatu peningga/an pementasan ~ayang yang bersuasana agak anti-Islam, dan (prow) Resensi I sebagai satu versinya yang telah ditulis semu/a, di/akukan (secara pastinya) di knaton baru Is/am, Banjanmasin, maka kebanyakan danipada ketenangan yang sebaliknya bertentangan dalam kedua-dua teks itu boleh pu/a disatukan. Dalam Resensi I cenita mengenai Raden Samudna memenuhi nuang yang agak banyak iaitu lebih dayipada 15% keselunuhan teks. Jika kita mengambil kira Episod 12 yang tidak tendapat dalam Resensi II, penatus mi naik menjadi 20%. Jumlah nuang yang diagihkan kepada pengembanaan Raden Samudna sebenannya hanya sama dengan nuang yaang dibenikan kepada Raden Putna. Tambahan pula, nama masingmasing semasa memenintah iaitu Sunyanata dan Sunyanullah memperlihatkan persamaan nasmi yang tidak mungkin disebabkan oleh kebetulan semata-mata. Sudah menjadi sifat penbezaan antara kedua-dua nesensi bahawa, tidak sepenti Resensi II, Resensi I menenangkan dengan agak terpeninci onganisasi pemenintahan Samudna yang kononnya dmsusun sama sepertm pemenintahan Ampu Jatmaka (bandingkan bahagian-bahagian 1.4, 12.2 dan 14.4). Lebih-lebih lagi bahagianbahagian mi mendefinisikan kedudukan kenajaan Banjardalam hubungannya dengan kerajaan Jawa yang lebih penting; bahagian mi menyebut satu pensatu semua petempatan Melayu di pantai banat, selatan dan timun Kalimantan yang menjadi taklukan Banjan; ia juga menerangkan kecekapan pegawam-pegawai tinggi istana, menekankan tanggungjawab mengikut adab pakaian Jawa dan lanangan menanam lada hitam; dan akhinnya bahagian mi menegaskan kenyataan bahawa di bawah pemenintahan Sultan Sunyanullah istiadat di istana yang biasa tetap seperti yang dmlaksanakan dalam zaman Mahanaja Suryanata. Ini bunyinya hampin seperti rancangan untuk satu permulaan yang banu. Dengan cana yang sama sepenti yang dilakukan oleh Maharaja Sunyanata, orang yang dikatakan keturunannya, Sultan SuryanulIah, melancankan satu era banu. Pembubanan kerajaan lama bukanlah suatu penistiwa yang tidak penting, malah ia memerlukan sedikit ketenangan. Inm lebih-lebih lagi kenana pemenintah lama Nagara-Daha, jelas masmh dianggap sebagai mewakmli ketununan yang sah, biarpun tendapat berbagai buktm palsu yang menentang kenyataan mni di dalam teks. Ini dipenlihatkan dalam isi Bab 13. Dalam bab mi kita dibenitahu bagaimana kerajaan tua Majapahit berakhin setelah dilemahkan oleh pejuang-pejuang agama banu. Knaton lama di pedalaman jatuh dan peranannya dianibil almh oleh knaton baru yang tenletak di pantam iaitu Demak. Kenajaan Bali tenlepas danipada nasib mni kenana rajanya sempat menyedani akan bahaya besan itu. Apabila puteni Raja Balm mendapat anak setelah berkahwin dengan anakanda puteni Pasai yang Islam, bayi celaka itu dicampakkan ke laut. Dengan itu Bali tenlepas danipada menenima bencana yang

73

HIKAYAT BANJAR

menimpa wanang Majapahitnya. Menerusi cenita i, pengarang mencadangkan bahawa apa yang berlaku lebih awal di Majapahit kini benlaku pula di Nagana-Daha. Perkara itu tidak dapat dielakkan dan tidak ada siapa yang boleh dipensalahkan. Memang sewajannyalah cenita mi tidak wujud dalam Resensi II. Dalam teks mi memuncaknya kuasa Raden Samudna tidak menandakan permulaan era banu tetapi pengakhinan suatu era lama. Oleh sebab Samudra diiktiraf sebagai pembawa Islam yang penuh kemenangan, baginda tidak mungkin digambankan sebagai seonang penampas kuasa. Dalam resensi mi bagmnda dikemukakan sebagai putena raja gakhara yang terakhir memenintah Nagana-Daha iaitu Pangeran Tumanggung. Sebaliknya, oleh sebab Samudna telah berpenang dengan naja terakhir Nagara-Daha, raja tensebut (lebih-lebih lagi ia telah kalah) tidak lain dan tidak bukan ialah Sukarama, perancang jahat yang telah bensumpah menjadi musuh Tumanggung. Terdapat satu lagi unsun lanjutan Resensi II yang patut dibeni penhatian di sini. Cenita tentang pemindahan knaton ke Kayu Tangi (dekat Mantapura) yang dmkatakan telah bermula semenjak zaman pemenintahan Sukanama dan mangkubummnya Pangenan Agung dan selesai di bawah pemenmntahan Sultan Suniansyah (= Suryanullah), mungkin didasarkan pada kejadian-kejadian sebenan yang berlaku pada tanikh yang lebih terkemudian. Sekiranya kita percaya pada Resensi I (lihat bahagian 16.2) berkenaan hal mi, Sultan Sunyanullah telah menubuhkan pusat pemenintahannya di Banjarmasin dan tidak di Kayu Tangi. Selepas Belanda menyerang Banjanmasin dalam tahun l6l2,b6 dalam masa pemenintahan Marhum Panambahan, knaton itu telah dipindahkan dan Banjarmasin ke Pmakuan. Dan Pamakuan knaton itu dipindahkan pula ke Tambangan, kemudian ke Batang Banyu, dan akhinnya ke Kayu Tangi. Tenbukti bahawa keseningan pemindahan knaton mi mengakibatkan kesusahan yang bukan sedikit bagi rakyat biasa kerana menekalah yang menyediakan tenaga untuk membmna bangunan dan benteng pertahanan yang dipenlukan. Pasti penistiwa-penistiwa pemindahan inilah yang dibayangkan dalam cenita Resensi II itu. Dengan cara yang sama, bahagian dalam Resensi II mengenai cana bagaimalia Sukarama dipaksa tunun darm takhta amat menampakkan kenangan kepada bahagian 17.6 dalam Resensi 1. Di bahagian mi Sultan Riayatullah (= Dipati Tapasana) dipaksa turun dan takhta kerajaan dengan keadaan yang serupa. Di sinijuga mungkin sekali penistiwa iang dilaponkan do/am Resensi II dicenitakan sebagai suatu penistiwa sama yang bavu benlaku dan masih jelas dalam ingatan pencenita. Mungkin juga kita mempunyai contoh ketmga proses mi dalam cenita tentang pengurungan Ratu Anom (Raden Menteni) di Jawa dan tentang kepulangannya ke Chandi Agung benikutnya, setelah mendapat bantuan ketiga-tiga kanak-kanak lelaki Aji, Mui dan Sura dan tikar Sampit mereka (Episod 9). Penistiwa mi mungkin membayangkan cerita benkenaan pembuangan Sultan Hidayatullah ke Jawa, yang kekal dalam ingatan namai, tetapi disembunyikan dalam Resensi I (lihat bahagian

laltu ayahanda kepada menantu ieiakinya. (Meiayu: besan). Bandingkan dengan Cense (1928, him 94 dan 106).

74

PERBANDINGAN RESENSI

DAN II

15.2). Kiai Martasura, gelaran yang dianugerahkan kepada Sura, salah seorang

budak-budak lelaki itu, merupakan gelaran salah seorang pembesar di dalam


pentadbinan Marhum Panambahan, putera dan pengganti Sultan Hidayatullah. Dalam teks Resensi lICense, kita temui budak-budak Aji, Mui dan Suna mi dua kali; pertama, ketika mereka berangkat ke Jawa untuk membebaskan Ratu Anom (Raden Menteni), dan kali keduanya (dalam Lampiran teks tersebut) apabila mereka menginingi Gusti Kacil (= Raden Senapati) ke Jawa untuk membebaskan ayahanda Gusti Kacil, Sultan Hidayatullah. Perkana seperti mi boleh berlaku apabila suatu laporan lama tentang penistiwapenistiwa sejanah dipertununkan secara lisan. Pencenita melaporkan cenita mi mengikut satu cenita yang amat disenanginya. Dengan cara mi pencenitaan mendapat suatu sifat yang anakronistik dan gambaran masa silam yang tenhasil menjadi keliru dan kabur. Ini mengesahkan kesimpulan kita yang lebih awal bahawa bahagian akhir Resensi II bukanlah sebahagian danipada teks asal, tetapi patut dianggap sebagai satu jenis lampiran yang dmtambahkan jauh kemudian, mungkin dalam pencubaan untuk mengemaskmnikan cenita itu.
RINOKASAN

Dengan membuat ikhtisar keputusan-keputusan penbandingan kedua-dua resensi Hikayat Banjar, terbuktilah bahawa tendapat ketidakseimbangan antara Resensi I dan Resensi II. Isi kedua nesensi bergenak sejajar hanya pada bahagianbahagian tertentu dan tidak mengagihkan nuang yang sama banyak untuk berbagam episod cenita. Sejarah kenajaan Kalimantan Tenggara seperti yang dicenitakan dalam Resensi I kelihatan dipecahkan ke dalam empat zaman. Keemmpat-empat zaman itu ialah Kraton I (Nagara-Dipa), Knaton II (Nagana-Daha), Kraton III (Banjanmasin) dan Knaton IV (Martapuna). Resensi II hanya mencenitakan tentang Kraton I dan II, dengan suatu tambahan yang benupa apendiks yang membawa kepada penubuhan Knaton Ill. Memandangkan bahawa bahagian Resensi I yang sejajan dengan Resensi II adalah jauh lebih pendek danipada cerita yang berkaitan dalam Resensi I, timbul soalan apakah kita patut menganggap cenita dalam Resensi I sebagai ningkasan dan (apa yang diagak proto) Resensi II, ataupun Resensi II adalah cenita yang telah ditambah dan mungkin merupakan versi tenkemudian (apa yang diagak proto) Resensi I yang diromantiskan. Dalam hubunggan in penting bagi kita mengambil penhatian bahawa nyata Resensi II pada dasarnya adalah sebuah teks wayang, padahal Resensi I pula boleh disifatkan sebagam teks knaton. Pemenhatian mi juga membeni ketenangan bahawa Resensi II mempunyai gaya yang bensifat bertele-tele sedangkan gaya pencenitaan Resensi I jauh lebih ningkas dan tepat. Melihat kepada isi kedua-dua teks pula, kita dapati bahawa tujuh episod pertama cenita mi mengisahkan penistiwa-penistiwa yang membawa kepada perkahwinan nenek moyang keluanga diraja Banjar. Dalam Resensi II penkahwinan mi denganjelas digambankan sebagai penggemblengan dua unsur kosmik yang bententangan iaitu matahani dan air. Dalam rangka mitos mi semua anasir cenita tenjalin secara

75

HIKAYAT BANJAR

harmoni bensama. Walau bagaimanapun, hal mi tmdak begitu ketana dalam Resensi I. Malah, sekiranya tidak disebut secana tegas di dalam teks (berbanding dengan Resensi II di mana kenyataan sepenti itu pasti kelihatan benlebih-lebihan), pembaca malah mungkin tidak menyedaninya. Cenitanya jauh lebih nmngkas. Pencenitaannya lebih bersahaja, tetapi mengemukakan beberapa fakta yang longgan, yang fungsi sebenarnya dalam keseluruhan nangka cenita hanya dapat dipastikan selepas dibuat penbandingan dengan Resensi II. Oleh itu Resensi I sebenarnya melahinkan gambanan yang ia adalah satu adaptasi yang diningkaskan danipada suatu cenita yang pada satu masa dahulu lebih panjang dan lebih luas; cenita mi tentulah amat sama dengan cenita yang tendapat di dalam Resensi II. Kesimpulan mi nampaknya dikuatkan oleh kenyataan bahawa tekanan dalam Resensi I sebenannya tenletak di bahagian lain. Di sini Iebih banyak perhatian ditumpukan kepada ketenangan-keterangan tentang organisasi istana dan kerajaan, tentang cana berkelakuan yang betul, cara berpakaian, adat istiadat dan kenyataankenyataan berkaitan dengan lambang status bagi orang namai menurut berbagai kedudukan sosial, yang seharusnya dipatuhi pada upacana-upacara yang penuh istiadat. Bahaya-bahaya yang dikaitkan dengan penanaman lada hitam secana besarbesaran juga diulang berkalm-kalm dan dengan panjang leban. Ini juga mungkin menunjukkan bahawa Resensi I sesungguhnya diwujudkan sebagai satu vensi terkemudian yang dmnmngkas dan dipenbaharui danipada satu cermta yang isinya telah diubah supaya sesuai dengan kepenluan-kepenluan baru. Satu perbezaan menjadi ketara dalam Episod 9 antarajunai-junai keturunan yang dm dalam kedua-dua resensi menghubungkan pengasas Kraton II, Raja Sakan Sungsang dengan pengasas Knaton I. Kedua-dua junai ketununan mendedahkan keanehan-keanehan yang mendorong kita membuat kesimpulan bahawa cenita dalam bentuknya sekarang mesti menyembunyikan sesuatu yang terputus. Kita menganggapkan bahawa dua cerita yang benbeza telah dicampunkan menjadi satu, hmngga satu cenita tenkemudman tentang ketununan dan pengembaraan Sakar Sungsang, yang diagakkan menjadi pengasas Kraton II, pasti telah ditokokkan kepada suatu cenita yang jauh lebmh tua yang mencermtakan penubuhan Knaton I dan penmulaan mitos keluarga dmraja. Sebagai satu unsun yang kelihatannya asing kepada cerita itu sendini dan yang mungkin pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi penyambung antana kedua-dua bahagian itu, kita dapati kenyataan yang menanik bahawa Sakar Sungsang digambarkan dalam Resensi II sebagam satu lagi Raden Panjm. Nyatalah cenita lama dengan sambungan mi ditokok kepadanya dalam bentuk yang tertentu mi dengan maksud untuk menjadi satu dokumen yang mengesahkan kedudukan Sakar Sungsang apabila bagmnda menjadi raja dan menyediakan beliau satu salasilah yang sesuai. Dengan meneliti jurai-junai keturunan yang dalam kedua-dua resensi mengaitkan pengasas Kraton III kepada pengasas Kraton II, kita sekali lagm menemui bebenapa ketidaksenagaman. Setelah menyatukan kesemua mi dengan beberapa ketenangan tambahan yang terdapat dalam kedua-dua nesensi, kita membuat kesimpulan bahawa di s,ni juga tujuan penganang Resensi I ialah untuk mengadakan suatu salasilah yang dapat dmterima bagi Sultan Suryanullah, atau Raden Samudna, pengasas Knaton III.

76

PERBANDINGAN RESEN5I I DAN II

Kita penhatikan bahawa cerita dalam Resensi I benkenaan penkembangannya mencapai kuasa nampaknya menandakan permulaan satu era baru, yang mungkin setanding dengan tokoh yang senama dengannya, Maharaja Sunyanata. Dalam Resensi II situasi yang ditemui benbeza sedikit kenana di smnm memuncaknya kuasa naja Islam yang pertama jelas menandakan benakhinnya cenita. Resensi I mesti dianggap sebagai diambil dan satu dokumen yang dicipta d~knaton Islam Banjarmasin, sementana Resensi ml besan kemungkinannya diambil daripada satu teks fungsional knaton Nagana-Daha yang bensifat kehinduan. Teks mnm telah disimpan sebagai sejenis tinggalan pementasan wayang yang bensuasana anti-Islam. Oleh itu penyimpangan antara kedua resensi telah berlaku dlam zaman penalihan danipada Hindu kepada Islam. Zaman mi nampaknya ditandai oleh pengelutan kuasa antara kedua-dua pihak di knaton tua Nagana-Daha dengan satu pihak bensifat menyokong dan satu pihak lagi menentang Islam. Pengelutan inilah yang membawa masuk campur tangan Demak, suatu kenajaan Jawa Islam, lebih dan sekali. Bahagian terakhir Resensi II telah disebut sebagai satu lampinan. Bentuk sebahagian pencenitaan dm dalamnya mencadangkan bahawa di sini penistiwapenistiwa lama dicenitakan dengan mengaitkannya dengan kejadian-kejadman yang banu sahaja berlaku. Ini mungkin menunjukkan bahawa sebahagian isinya sebenannya dipetik danipada ingatan popular dan tidak merupakan sebahagian danipada cerita asal. Bahagian Resensi I yang mencenitakan tentang penkembangan-penkembangan selepas Sultan Sunyanullah tidak dibincangkan kenana bahagian itu tidak mempunyai penbandingannya dalam mana-mana bahagian Resensi II. Penkana mi akan dibeni penhatian dalam Bab VIII.

77

BAB IV

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I) Mitos Melayu ten tang asal usul: puteni yang muncul dan buih DALAM bab yang lalu kita telah meneliti penhubungan di antara kedua-dua nesensi utama Hikayat Banjar. Langkah seterusnya ialah memasukkan teks-teks yang setanding dengannya, iaitu tradisi sejarah dan daerah-daerah lain di Kepulauan Melayu, ke dalam penbincangan kita. Danipada apa yang kita ketahui tentang pentalian antana Kalimantan Tenggara dan daenah-daerah lain di Kepulauan, adalah logik teks-teks Melayu dan Jawa muncul sebagai penkara yang pertama untuk penbincangan dalam konteks mi. Satu unsur ketara dalam Hikayat Banjan ialah cenita mengenai kemunculan Putni Junjung Buih dan buih dan setenusnya perkahwinannya dengan Raden Putna (Maharaja Sunyanata). Puteni mi dengan suaminya adalah nenek moyang mitikal dinasti Banjar. Kepentingan yang besan dilekatkan kepada penkahwinan mi dalam kedua-dua Resensi I dan Resensi II. Malah keseluruhan cenita tentang Kraton I benpusat di sekitar motif khas mi. Di dalam bukunya mengenai Hikayat Banjar, Cense memerhatikan bahawa motif seonang puteni yang muncul dan air berlaku dalam beberapa teks Melayu juga) Walau bagaimanapun cenitanya berbeza antana satu teks dengan teks yang lain, seperti yang dapat dilihat danipada ningkasan-ningkasan berikut. Sa/asi/ah Kutai2 Pada mulanya empat komuniti Jaitan Layar, Hulu Dusun, Sembaran dan Binalu yang kemudiannya menjadi anggota negeni yang bernama Kutai Kerta Negara, tidak mempunyai raja. Ketua Jaitan Layar dan isteninya, yang tinggal di atas sebuah bukit bernama Jaitan Layar, di mana mereka benladang pisang, tebu, keladi I.

Cense (1928. him 125). 2Mees (1935).

78

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITACERITA MELAVU DAN JAWA LAIN (t~

dan taro, bentapa kerana meneka sangat-sangat berkehendakkan anak. Mereka sudah hampir tua. Pada satu malam mereka terkejut dan tidur kerana suatu bunyi yang kuat. Setelah keluar dan rumah mereka dapati di luan terang seperti malam bulan punnama. Sebuah bob emas diturunkan dan langit oleh tujuh dewa; mereka berdua diarahkan mengambil bola itu. Apabila meneka membuka bola itu, didapatm di dalamnya seorang bayi lelaki memegang sebiji telur di tangannya dan sebilah kenis di tangan satu lagi. Selepas beberapa han, bila tali pusat bayi itu gugun, mereka menamakan bayi itu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Babu Jaruma Ketua Hulu Dusun, dan isterinyajuga mempenolehm seonang anak. Pada suatu malam ketika turun nibut, Babu Jaruma terpaksa membelah alang numahnya kerana kehabisan kayu api. Di dalam alang itu ditemuinya seekor ular. Babu Jaruma dan isteninya membela ular itu hingga besan. Pada suatu malam ular itu menjelma sebagai seorang gadis yang cantik lalu berkata-kata kepada Babu Januma di dalam mimpi, Ayahanda dan Bonda, sekiranya menghormati saya, maka buatlah suatu tangga supaya saya bokh tunun dan rumah mi. Sekpas mengatasi beberapa kenumitan suatu tangga yang sesuai telah dibina. Ular itu turun dan numah dan menuju tenus ke Sungai Mahakam. Sambil berenang ke sana ke man di dalam sungai, ia mengeluarkan buib yang banyak dan kemudian menjunam ke dalam air. Dan buih mi muncullah seonang bayi di atas sebuah gong leper. Gong mi dibawa oleh seekor naga yang dibawa pula oleh seekor lembu betmna, Lembu Suana; lembu betina mi berdiri di atas batu. Lembu betina mi mempunyai belalai dan gading seekor gajah. Baba Jaruma menarik gong itu dengan bahagian atas hujung pengayuhnya dan mengangkat gong mtu ke dalam penahunya, bersama dengari baym tensebut. Bayi perempuan itu mernakai penutup kemaluan berwanna kuning. Bayi itu diberi nama Puterm Karang Melenu, tetapi berulang kali dipanggil Puteni Junjung Buih. Bila mencapai umur lima tahun, upacana tijak tanah (upacara memijak kaki di tanah buat kali pentama) untuk kanak-kanak telah diadakan. Selepas upacana itu, apabila dibawa ke sungai untuk mandi beradat, kanak-kanak itu telah memanggil Lembu Suana. Lembu betina itu pun muncul dan membawa Puteni Junjung Buih itu di atas kepalanya, ke mahlmgainya dengan disaksikan oleh penonton-penonton yang penuh kehenanan. Dua tahun kemudian seorang anak naja China sampai di Kutai dengan kapalnya. Beliau mencaban Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam satu penlagaan ayam. Apabila ayam anak raja China (yang dibuat darmpada tembaga) dmkalahkan, Aji menuntut kapal dan kakitangan musuhnya yang dijadikan sebagai pertaruhan pentandingan itu. Anak raja China cuba melanikan din dengan cara menmpu. Tetapi kapalnya telah ditahan dan beliau dengan orang-onangnya tenpaksa bersembunyi di dalam hutan. Meneka menjadi nenek moyang suku-suku Dayak yang tmdak bentamadun di daerah pengunungan antara Kutai dan Benau. Selepas penmstmwa mi Betana Aji Agung Dewa Sakti belayan ke Brunei, Sambas, Sukadana dan Matan untuk penlagaan ayam. Di mana sahaja bagmnda benangkat, ayamnya mengalahkan lawannya. Anak naja mnm pun pulang ke Kutai membawa benbagai harta benda yang banyak. Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Puteni Junjung Buih dibenitahu melalui mimpi bahawa tidak lama lagi mereka akan berkahwin. Melalui perantaraan kedua orang 79

HIKAYAT BANJAR

panakawannya, anak raja mi menemui pasangannya. Selepas membuat segala pensediaan yang perlu meneka pun dikahwinkan. Aji membina sebuah istana yang besar di Kutai. Di sini pasangan dinaja mi mendapat seorang putena. Putena itu dinamai Aji Batana Agung Paduka Nina. Aji Batana Agung Dewa Sakti sangat ingin hendak ke Jawa untuk berlaga ayam. Isteninya melanang baginda berbuat demikian kerana khuatir baginda akan minum tenlalu banyak seperti yang biasa dilakukannya pada masa-masa yang lampau. Suatu han, baginda tidak dapat lagi menahan keinginannya. Baginda memanggil Lembu Suana dan mengendenai bmnatang itu ke Majapahit. Puteni Junjung Buih amat dukacita atas apa yang benlaku dan melemaskan dmninya dalam sungai. Apabmla beliau pulang dan mendapati isteninya sudah mati, Aji pun mengikutinya dengan menghilangkan dininya di dalam Sungai Mahakam. Apabila Aji Batana Agung Paduka Nina dewasa, baginda dikahwinkan dengan Puteni Paduka Sun. Puteni mi ialah anak angkat Menagui, ketua suku Bengalon. Menagui dan msteninya sangat ingmnkan anak. Mereka telah menemui seonang bayi penempuan dalam buluh betung berwarna kuning benbmntik-bmntmk yang pecah pada satu malam. Meragui dan isteninya telah rnenjaga buluh itu benikutan dengan nasihat yang telah diberikan kepada meneka melalui mmmpm dan lain-lain.
...

2. Cenita Sukadana3
Seonang anak Raja Majapahit bennama Brawijaya dipaksa tinggal di atas sebuah nakit kenana bagmnda menghidap sejenis penyakit benjangkit. Pada suatu han benlaku nmbut. Tali penambat nakit terputus dan nakmt pun hanyut ke laut luas. Anus laut telah membawa rakit itu sampai ke pantam barat Kalmmantan dan terdampan di Kuala Sungam Pawan. Brawijaya mandi di dalam sungai itu setiap han dan setiap kali pula seekor ikan belang uling kecil datang menjilat kakinya. Oleh sebab mm anak raja itu sembuh dan penyakitnya. Seekon buaya muncul dan setenusnya membawa santapan haniannya. Pada suatu han Brawijaya naik ke darat membunu rusa. Salah seekor dani dua ekon anjing yang dibawanya dani Majapahmt mula menyalak di depan numpun buluh. Anak raja itu membelah buluh tensebut lalu muncullah seonang gadis cantik. Namanya ialah Puteni Buton. Brawijaya membawa puteni mi tinggal di rakmtnya dan mengahwininya. Pada suatu hani, sewaktu pulang darm penjalanan ke hulu sungai dalam penahunya Brawijaya melihat sekuntum bunga air tiba-tiba timbul tinggi dani penmukaan sungai. Seorang gadms keluar dan bunga itu. Namanya ialah Puteni Lmndung Buih. Brawijaya membawanya bersamanya dan mengahwmninya. Bensama dengan kedua-dua isteninya, Bnawijaya pindah tinggal di danat, tmdak jauh darm Kayung, ibu kota Matan sekanang. Di sini beliau mula menanam padi. Ketika berjalan ke hulu negeni, beliau bentemu dengan onang-orang dan suku Dayak yang menenimanya sebagai naja meneka. Baginda melantik ketua-ketua di menata tempat untuk mentadbir daenah-daenah itu atas namanya dan membayan ufti
3Veth (18541856), jid I. him 186 if ringkasan).

80

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I)

kepadanya. Dalam masa tahun-tahun terakhir hayatnya, Brawijaya tinggal di Sukadana. Di sanalah baginda mangkat dan dikebumikan di Bukit Laut. Baginda diganti oleh putera sulungnya Pangeran Prabu dan lain-lain. 4 3. Sejarah Melayu Raja Iskandar Dzul-Karnain dan Makadonia niengalahkan raja Kida Hindi. Baginda mengambil alih kerajaan dan mengahwini puteni Kida Hindi. Nabi Khadir menjadi wali puteni itu pada upacara perkahwinan itu. Selepas upacara pernikahan itu, Iskandar menycrahkan puteni itu kepada ayahandanya lalu baginda pun berangkat. Seorang danipada keturunan Iskandar dengan puteni India ink, Raja Suran dark Iteling, berangkat untuk menakluki seluruh dunia. Baginda mengalahkan sebuah negara bernama Gangga Nagara dan mengahwini adinda Raja Gangga Syah Johan. Selepas ink baginda mengalahkan negeni yang kedua bernama Ganggayu dan mengahwini puteni Raja Chulan. Kemudian baginda mengambil keputusan untuk pergi ke negeni di bawah laut. Baginda diturunkan di dalam sebuah peti kaca dan dengan itu baginda pun sampailah ke negeni Dika di bawah laut yang dipenintahkan oleh Raja Aftab al-Ardh. Baginda mengahwini puteri raja itu yang bernama Puteni Mahtab al-Ardh dan mendapat tiga orang putera dengannya. Selepas tiga tahun Raja Suran ingin pula kembali ke negeri Keling. Baginda memohon supaya ayahanda mentuanya menghantar ketiga orang puteranya ke dunia setelah mereka dewasa, supaya jurai keturunan Raja Iskandar dapat diteruskan. Di negeni Keling pula, Raja Suran mempunyai seorang puteri dan juga tiga orang putera dengan isteri-isterinya yang lain. Salah seorang putera mi, Bicitram Syah, tidak puas hati dengan bahagian yang kecil danipada pusaka ayahandanya yang diberikan kepadanya. Beliau belayar pergi dengan dua puluh buah kapal membawa alat kebesaran dan pengikut-pengikutnya. Suatu ribut berlaku. Separuh danipada angkatannya pulang ke Keling dan yang separuh lagi hilang. Di Bukit Siguntang, sebuah bukit di hulu Palembang, tinggal dua orang perempuan yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka berhuma di situ. Pada suatu malam mereka melihat cahaya yang amat terang di luar. Bila rnereka keluar pada esoknya mereka menemui tiga orang anak muda, salah seorang danipadanya mengenderai seekor lembu putih. Anak-anak muda itu menerangkan kepada mereka bahawa mereka ialah Bicitram Syah,5 Nila Pahlawan dan Karna Pandita, keturunan Raja Iskandar Dzul-Karnain. Kedua-dua wanita mi membawa Bicitram Syah ke rumah mereka dan memanggilnya Sang Suparba.
...

4Teeuw dan Situmorang (1952). 5Dalam versi Shellabear (Shellabear, 1896) tiada sebutan lanjut dibuat berkenaan Bicitram Syah. Ketiga anak muda yang turun di Bukit Seguntang (di sini dipanggil Nila Pahlawan kerisnya Pandeta dan Nila Ijtama) datanj dan negeri di bawah laut dengan mengenderai lembu putib yang dihadiahkan oleb nenda mereka raja Aftb al-Ardh. Di dalam versi Winstedt, (Winstedt, I 938b) Putera tertua yang dipanggil Bicitram dan dua orang adindanya datang daripada negeri di bawah laut. Tetapi tidak disebutkan yang anak raja yang bernama Bicitram yang dilahirkan di negeri Keling. Selain perbezaan ketiga-tiga versi Sejarab Melayu memperlihatkan scjumlah perbezaan lain. Tidaklah mungkin disebut. apatah lagi dibincangkan, sernua pcrbezaan itu di sini.

mi,

81

HIKAYAT BANJAR

Sang Suparba ingin berkahwin. Lepas seorang seorang gadis yang dikahwininya mendapat penyakit kedal setelah ditidurinya. Wan Empuk dan Wan Malini menasihati Sang Suparba untuk meminang puteri Demang Lebar Daun, penghulu Palembang. Demang Lebar Daun bersetuju dan menyerahkan puterinya Wan Sendari kepada Sang Suparba. Rerbeza dan gadis-gadis lain, Wan Sendari kelihatan tidak mendapat penyakit kedal pada pagi selepas perkahwinannya. Sang Suparba bersama isterinya Wan Sendari, menjalani upacara persiraman dan dengan itu menjadi pengasas dinasti Palembang. Demang Lebar Daun menjadi mangkubuminya. Keduadua panakawannya berkahwin dengan Wan Empuk dan Wan Malini. Pada suatu han suatu gumpalan buih telah hanyut menghilir Sungai Palembang. Seorang budak perempuan keluar daripadanya. Budak itu dibawa menghadap Sang Suparba yang menamainya Puteri Tunjung Buih dan mengambilnjra sebagai anak angkat. Dengan permaisurinya, baginda memperolehi dua orang puteri, Puteri Sen Dewi dan Puteri Cendera Dewi, dan dua orang putera, Sang Maniaka dan Sang Nila Utama. Maharaja China rnenghantar utusan meminang salah seorang puteri tersebut apabila baginda mendengar tentang Sang Suparba. Di samping hadiah-hadiah yang indah, raja China juga menghantar seratus orang lelaki dan seorang pembesar China yang muda. Puteri Sen Dewi dikahwinkan dengan raja China. Pembesar China yang muda itu dikahwinkan dengan Puteri Junjung Buih. Baginda bersemayam di Palembang dan kemudian dilantik menjadi raja daerah pergunungan hulu Palembang. Dengan diiringi oleh Demang Lebar Daun, Sang Suparba betayar untuk mencari negeri baharu. Saudara Demang Lebar Daun ditugaskan menjaga negeri. Dan cabang Sungai Palembang, baginda belayar menuju selatan selama enam han dan sampal di Tanjung Pura, disambut oleh pemerintah di situ: Raja Majapahit yang menderigar bahawa Sang Suparba berada di Tanjung Pura, juga berangkat ke sana. Sang Suparba mengahwinkan puterinya Cendera Dewi dengan Raja Majapahit. Semua Raja Majapahit yang terkemudian adalah keturunan dan mereka. Sang Maniaka dikahwinkan dengan puteri raja Tanjung Pura. Baginda dianugerahkan sebuah mahkota yang indah dan ditabalkan di atas takhta Tanjung Pura. Selepas itu Sang Suparba belayar ke Bintan. Di sini Sang Nila Utama dikahwinkan dengan puteri raja tua yang telah mangkat dan ditabalkan di atas takhta Bintan. Sang Maniaka belayar ke Minangkabau. Di sana baginda menaiki takhta dan memulakan dinasti Pagarruyung dan lain-lain.
...

4.

Hikayat Marong Mahawangsa Raja Kedah, Raja Pra Ong Mahapudisat telah berangkat memburu pada suatu han. Ketika berehat, baginda terpandang satu rumpun buluh betung di samping sebuah rumah. Salah satu batang buluh dalam rumpun mi mempunyai ruas yang jauh lebih besar dan biasa di tengah-tengahnya. Raja memerintahkan orang-orangnya Sturrock (1915); suatu edisi (knitikan) baru yang sedang diusahakan oleh.Siti Hawa Saleh akan diterbitkan oleh percetakan Universiti Oxford, Kuala Lumpur tidak lama lagi. 82

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I)

mengambil buiuh itu dibawa balik ke istana. Baginda menyimpan buiuh itu di pinggir katilnya. Tidak benapa lama kemudian buluh itu pecah dan keluan seonang kanakkanak lelaki. Budak itu dinamai Raja Buiuh Betung dan dibesarkan bensama dengan putena mahkota. Pada suatu han ketika air pasang besar, penmaisuni tua, balu Raja Besiung, melihat suatu gumpalan buih hanyut menghilin sungai. Setelah baginda pengi dekat dilihatnya ada seonang kanak-kanak perempuan di dalamnya. Baginda membawa bayi itu bensamanya ke istana dan menamainya Puteni Seluang. Bila bayi mi dewasa, ia dikahwinkan dengan Raja Buluh Betung. Ketika Raja Buluh Betung lama tiada di istana kenana benangkat ke hulu membuka bandan bahanu, Puteni Seluang benmukah dengan anak seorang pembesan hingga mengandung. Puteni Seluang melahinkan seonang putena yang dinamai Megat Zainal. Bila dibenitahu tentang in Raja Buiuh Betung benangkat pulang dengan segena. Walau bagaimanapun, di tengah penjalanan, baginda tenpaksa benpatah balik kenana onang-onangnya disenang oieh musuh. Setelah benpenang dengan hebatnya, musuh itu dikaiahkan, tetapi Raja Buluh Betung mangkat akibat luka-luka yang diperolehi semasa pepenangan dli.
...

Hikayat Raja-raja Pasai7 Dua onang anak raja yang masih muda, Raja Ahmad dan Raja Muhammad, membensihkan satu kawasan hutan untuk membuat negeni bahanu. Raja Muhammad menemui seorang bayi penempuan dalam buluh. Anak itu dinamai Puteni Betung dan dibela oleh Raja Muhammad dan isteninya. Raja Ahmad yang juga sangat inginkan anak, menemui seonang kanak-kanak lelaki ajaib yang dibawa ke sungai dan dimandikan oleh seekon gajah. Kanak-kanak yang dibeni nama Menah Gajah dikahwinkan dengan Puteni Betung. Meneka mendapat dua onang putena Menah Silu, dan Menah Hasum. Menah Silu kemudian menjadi pengasas dinasti Samudera Pasai dli. 5. 6. Hikayat Acheh5 Raja Lamni, Sultan Munawan Syah, ketununan dani Iskandan Dzul-Kannain, mempunyai dua onang putena, Syah Muhammad dan Syah Mahmud. Syah Muhammad telah menemui suatu buiuh betung. Bila buluh itu dibelah, keluan seonang gadis. Gadis mi dibeni nama Dewi Indena dan dikahwinkan dengan putena naja, kenana sepenti yang kita dibenitahu bebenapa halaman kemudian apabila Allah yang Maha Kuasa ingin mempenlihatkan kesukaannya tenhadap seonang yang bendanah naja, ia membeninya seorang dewi dan buluh betung untuk dijadikan isteni. Gadis sepenti itu berasal dan ketununan Maim Bisnu dan mempunyai danah putih seonang penmaisuni kayangan. Maharaja Dasanata mempenoleh isteninya Puteni Mandudani, yang menjadi

7Mead (1914), Hill (1960); suatu edisi baru yang diusahakan oleh Russell Jones akan diterbitkan di Singapura tidak lama lagi. Iskandar (1958).

83

HIKAYAT BANJAR

ibu Seni Rama, dan buluh betung dengan cana yang sama. Putena sultan yang kedua iaitu Syah Mahmud, juga memperoleh seonang isteni yang ajaib, seonang dewi bennama Puteni Bungsu (kemudian dipanggil Puteri Mendini Candena). Syah Mahmud yang telah bebenapa lama mengintai beliau bensinam di kolam bersama dewidewi lain, pada satu han telah mencuni pakaiannya. Tanpa pakaian tensebut dewi itu tidak dapat tenbang pulang. Beliau pun berkahwin dengan anak naja itu. Kedua-dua Syah Muhammad dan Syah Mahmud mendapat seorang putena dan seonang puteni dengan isteni-isteni ajaib masing-masing-. Putena dan puteni mi dikahwinkan satu dengan lain oieh nenekanda meneka. Dani merekalah lahin keturunan naja-raja Acheh kemudian dli. Membandingkan cenita-cenita di atas antana satu dengan lain, kita dapati bahawa dalam Salasilah Kutai puteni yang muncul dad air menggunakannama yang sama dengan puteri di dalam Hikayat Banjan,9 iaitu Puteni Junjung Buih. Behau juga muncul dad buih yang hanyut di sungai. Dalam cenita Sukadana namanya ialah Puteni Lindung Buih, dan beliau keluan dan sekuntum bunga air. Dalam Sejarah Melayu kita temui kedua-dua buih dan bunga. Di sini gadis itu dibeni,nama Puteni Junjung Buih, yang benmakna, bunga-buih suatu nama yang disebut bebenapa kah dalam Resensi I Hikayat Banjan, bensama dengan nama Junjung Buih dan beliau juga muncul dan segumpal buih. Dalam Hikayat Manong Mahawangsa, gadis mi muncul dan buih juga, tetapi namanya benlainan. Beliau dipanggil Puteni Seluang. Isteni ajaib Syah Mahmud dalam Hikayat Acheh ialah seonang dewi yang dipenangkap semasa mandi di kolam bersama dengan dewi-dewi lain. Sebenarnya dewi Acheh mi tidak sama dengan puteri buih Melayu, tetapi sama dengan tokoh Jawa Dewi Nawang Wulan, dewi yang menjadi isteni Kiai Ageng ing Tanub dalam Babad Tanah Jawi. Dalam kedua-dua cenita, dewi mi tenpenangkap kerana pakaiannya telah dicuci. Tanpa pakaian tensebut ia tidak boieh tenbang pulang. Bensama dengan puteni yang muncul dani air, kita temui di dalam cenita-cenita di atas seonang puteri yang muncul dan buluh. Puteni mi ditemui dalam Salasilah Kutai, Cenita Sukadana, Hikayat Raja-naja Pasai dan Hikayat-Acheh. Dalam Hikayat Banjan ada sebutan tentang buluh, tetapi nampaknya tidak ada puteni yang muncul darinya. Kita akan melihat bahawa seonang puteni yang muncul dan buluh, walaupun secna menyamar, bagaimanapun, wujud dalam cenita i. Walau bagaimanapun dalam Sejanah Melayu pasti tidak ada puteri yang benasal dani buluh. Dalam Hikayat Manong Mahawangsa yang muncul dad buiuh ialah seonang putera, bukan puteri dan ia dikahwinkan dengan puteni yang muncul dan buih. Dalam Hikayat Raja-naja Pasai situasi mi tenbahk. Di sini puteni dad numpun buluh dikahwinkan dengan budak lelaki yang ditemui di pinggin sungai.
...

9N. B: Memandangkan perkaitan di antara I dan II yang teiah dipastikan dalam Bab Ill, jelaslah bahawa, apabila bercakap tentang Hikayat Banjar di dalam bab mi dan bab-bab lain berikutnya. kita selalunya akan merujuk kepada Resensi II. tOOIthof (1941. hIm 25). Bandingkanjuga dengan perkahwinan Raden Sakar Sungsang dengan dewi Rarasti dalam Hikayat Banjar, Episod 9 (Resensi II).

84

PERSAMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I)

Suatu unsur penting yang sama dalam semua cerita di atas ialah bahawa unsununsun mi benlaku dalam teks-teks yang bersifat sejarah atau sepanuh sejanah. Cenitacerita tentang puteni dan putena yang muncul dan air atau buluh dalam tiap-tiap kes merupakan satu komponen sejanah awal dinasti diraja tempatan. Telah dicadangkan bahawa kehadinan motif-motif yang hampir sama dalam teks-teks mi adalah akibat peminjaman.1 Sekmnanya kita terima gagasan bahawa peminjaman telah benlaku, masalah yang timbul ialah siapa meminjam dan siapa? Memandangkan kenyataan bahawa stnuktun cenita-cenitajelas benbeza antara satu dengan lain, dan bahawa cana cenita-cenita mi muat dengan sesuai ke dalam nangka kenja cenita-cenita yang lebih besan juga benbeza dalam tiap-tiap kes, jelas menunjukkan bahawa soalan mi bukanlah satu soalan yang mudah dijawab. Kita mungkin membuat andaian bahawa dengan berdasankan kedudukan penting kenajaan Melayu Melaka dalam dunia Melayu pada suatu masa dahulu, Sejanah Melayu mungkin pada satu zaman telah benguna sebagai satu model untuk penulisan-penulisan sejanah lain. Memandangkan sifat Sejanah Melayu sebagai sebuah teks knaton yang tipikal, adalah disangsikan salman-salman teks mi pennah tenseban secana bebas di luan istana Melaka. Sekunang-kunangnya kita dapat membuat andaian bahawa salman-salman, atau yang lebih mungkin, ningkasan-ningkasannya telah dibawa bensama oleh putena-putena Raja Melaka yang dilantik menjadi naja di negeni-negeni Semenanjung Melayu dan pantai timun Sumatena yang di bawah jajahannya. Tnadisi-tnadisi yang lahin dani ningkasan-ningkasan mi pasti memainkan fungsinya membuktikan bahawa naja-naja negeni naungan mi adalah ketununan danipada dinasti Palembang tua. Akhinnya ningkasan mi dikenali sebagai teks-teks yang senupa Sejanah Melayu. Adalah tidak wajan bahawa penganang-penganang penulisan-penulisan sejanah kedua mi telah menghadkan did meneka hanya kepada meminjam satu atau dua unsun sahaja, danipada memilih hanya tema utama. Teks-teks Melayu lain yang dibincangkan di sini tidak tenmasuk di dalam kategoni in Teks-teks mi adalah tnadisi-tnadisi tempatan yang bebas,2 dan tidaklah

Dengan itu Cense (1928. ms 174) menulis seperti berikut: Kita telah pun menunjukkan di atas, ketika membincangkan cerita puteri Tujuh Buih, bahawa cerita mi ditemui dalam Iebih danpada satu pensejarahan. Penyesuaian-penyesuaian seperti mi berlaku Iebih sering dalam berbagai persejarahan; kita mungkin mengaitkan penyesuaian.penyesuaian mi sebahagiannyn sebagai akibat daripada pinjaman Iangsung. Ibid: hIm 175 Daripada percampuran cerita pelbagai warna yang ditemul dalam pensejarahan-pensejarahan kelihatan jelas sejauh mana pengarang-pengarang pensejarahan peribumi sesungguhnya berpegang kepada pepatah je prends mon bien ou je Ic trouve. Sebagai akibatnya kita tidaklah boleh dengan mudah sahaja menganggap sesuatu cerita sebagai suatu legenda tempatan yang mungkin dapat menyaringkan beberapa fakta sejarah tertentu. Dipetik oleh Mees (1935, hIm 28). Suatu pandangan yang serupa telah disuarakan oleh Winstedt (1958, hIm 128), yang mengatakan adanya putera (puteri) dan bambu adalah akibat dan pinjaman danipada Hikayat Sen Rama; dan ibid. him 135, di mana beliau berkata, Tendapat banyak pensejarahan tentang tempat di kepulauan ..., tetapi kebanyakan danipadanya mempunyai sifat-sifat yang sama, iaitu dipenkenalkan oleh sampah-sanap cenita rakyat, cenitacenita Ramayana dan Panji NB: Di sim kita berbincang tentang bahagian-bahagian teks yang diringkaskan di atas. Dalam hal Hikayat Raja-naja Pasai dan perselanian yang ketara dalam episod Pasai dalam Sejarah Melayu (Teeuw dan Situmonang, 1952, Bahagian 7.1 9.8) terdapat beberapa kontrovensi tentang sumber isi kedua-dua teks; lihat Teeuw (1964).

85

HIKAYAT BANJAR

jelas bagaimana, baik cenita tentang Puteni Lindung Buih dalam Cenita Sukadana, atau Puteni Seluang dalam Hikayat Manong Mahawangsa, budak lelaki Menah Gajah dalam E-Iikayat Raja-naja Pasai, atau dewi Puteni Bungsu dalam Hikayat Acheh, boleh dengan memuaskan ditenangkan dengan bendasankan cenita tentang Puteni Tunjung Buih dalam Sejanah Melayu. mi adalah jauh lebih benan dalam hal puteni (atau anak naja) dani buluh, kenana tidak tendapat langsung puteni dan buluh sepenti itu dalam Sejanah Melayu. Kita mendapati sama sukarnya membeni ketenangan tentang cenita mengenai Puteni Junjung Buih dalam Salasillah Kutai dan Flikayat Banjar dengan bendasankan cenita dalam Sejanah Melayu. Memang benan bahawa ketiga-tiga cenita mempenlihatkan bebenapa penselanian yang menonjol. Bukan sahaja kita menemui puteni yang muncul dani buih dalam tiap-tiap cenita itu, tetapi selanjutnya cenita-cenita ml mempunyai sejumlah unsun lain yang sama, umpamanya, anak naja China yang tiba dengan kapal dalam usaha mencani isteni, dan bukit tempat pengasas dinasti tunun ke bumi. Selanjutnya tendapat bebenapa unsur yang: (a) dikongsi oleh Sejanah Melayu dan Salasilah Kutai tetapi tidak ada dalam Hikayat Banjan, atau (b) dikongsi oleh Sejanah Melayu dan Hikayat Banjan tetapi tidak wujud dalam Salasilah Kutai, atau (c) ada dalam Hikayat Banjan dan Salasilah Kutai tetapi tidak tendapat dalam Sejanah Meiayu. Menunut Winstedt3 sifat-sifat pensamaan yang dipunyai oieh cenita-cenita mi menupakan sampah-sanap cenita nakyat, cenita-cenita Ramayana dan Panji. Winstedt khusus menyebut tentang putena (puteni) yang muncul dani buluh sebagai benasal dani Hikayat Sen Rama. Pandangan Winstedt mungkin mencadangkan bahawa dalam hal semua teks yang benkenaan, bahagian yang mempenkatakan .kisahkisah awal, yang kononnya menupakan bahagian-bahagian yang bensifat legenda dalam penulisan-penulisan sejarah, telah dikumpulkan bensamadanipada unsur-unsun ash yang menjadi sebahagian danipada penalatan persunatan penganang mengikut dasan asal ada saja. Penganuh Ramayana sesungguhnya tidak dapat dinafikan, dalam hal Sejanah Melayu, Hikayat Acheh, Hikayat Manong Mahawangsa dan pada pihak yang lain, dalam hal Hikayat Banjar. Dalam hal teks yang tenakhin disebut, penganuh Panji amat jelas dilihat juga. Sama ada unsun-unsun yang tenlibat menupakan hanya sampah-sanap dan sama ada unsun-unsun mi sampai ke dalam teks-teks ml dengait cana yang dicadangkan oleh Wmnstedt adalah, walau bagaimanapun, suatu soalan lain. Soalan mi hanya dapat dijawab setelah kita menentukan sifat setiap cenita tempatan dan kedudukannya dan kemungkinan fungsi cenita-cenita itu dalam benbagai masyanakal asal cenita-cenita itu. Hanya apabila mi telah dilakukan bahanulah kita dapat menetapkan sama ada unsun-unsun mi sebenannya bukanlah apa-apa tetapi kayu neput epik yang hanyut dan meja seonang penganang ke meja penganang yang lain, atau sama ada mungkin peniggembiengan
3Lihat nota II.

86

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I)

unsun-unsun mi ke dalam cenita-cenita tensebut adalah satu pnoses yang ditentukan oleh fakton-fakton yang selama mi tenlepas dan penhatian. Kenyataan bahawa Fiikayat Sen Rama juga mengandungi seonang puteni dani buluh tidak penlu menjadi satu knitenia. Oleh sebab dalam epik Sansknit puteni sepenti itu tidak ditemui, kita mestilah tenlebih dahulu menentukan sumben dani mana asalnya motif yang telah dipenkenalkan ke dalam Hikayat Seni Rama itu. Satu sifat penting yang sama-sarna dipunyai oleh Salasilah Kutai dan Hikayat Banjan, benbanding dengan Sejanah Melayu, ialah bahawa dalam kedua-dua teks tensebut pencenitaan tentang Puteni Junjung Buih (dan penkahwinannya kepada pengasas dinasti tempatan) merupakan tema pusat cenita, dan dicenitakan dengan amat tenpeninci. Dalam Sejanah Melayu, kisah mi hanya membeni kesan sebagai satu bahagian yang asas yang tidak memenuhi fungsi sebenan dalam cenita. Kita telah penhatikan bahawa puteni buluh, yang tidak ada dalam Sejanah Melayu, wujud dalam Salasilah Kutai, dan juga teks-teks Melayu lain yang telah dibincangkan di jitas, sementana buluh betung pula, walaupun kelihatannya tanpa seonang puteni, ditemui juga di dalam Hikayat Banjan. Oleh itu, sekinanya kita mencuba membeni ketenangan tentang cenita-cenita dalam kedua teks dani Kalimantan mi dengan bendasarkan Sejanah Melayu, kita mestilah bensedia untuk membuat cadangan awal tentang kewujudan satu vensi pencenitaan Sejanah Melayu yang lebih tua yang benbeza danipada yang ada sekanang dalam bebenapa aspek, yang lebih tenpeninci dan yang menikmati saw kedudukan yang benlainan dalam nangka kenja keseluruhan cenita danipada yang dilakukan oleh versi yang ada sekanang. Sebaliknya adalah jelas bahawa kita sepatutnya membuat cadangan awal tentang vensi-vensi yang lebih tua bagi cenita-cenita dan Kalimantan juga, oleh sebab satu vensi hipotetis yang lebih tua yang dicadangkan bagi pencenitaan Sejanah Melayu bila-bila pun tidak dapat membeni ketenangan untuk kedua-dua pencenitaan Salasilah dan Hikayat Banjan dalam bentuk meneka yang ada sekanang. Walau bagaimanapun dengan tidak memilih satu pnoses rumit peminjaman bensama, sebaliknya adalah lebih mudah dan bijak untuk menganggapkan bahawa ketiga-tiga cerita tersebut menipunyai asal usul yang sama. Dengan cana yang tensendini, cenita-cenita mi seolah-olah membayangkan satu cenitapnoto yang mungkin telah mengalami satu sin penubahan yang telah ditetapkan. Cenita-proto yang sama mungkin dibayangkan, walaupun dalam bentuk yang jauh lebih asas, oleh cenita-cenita yang ditemui dalam teks-teks Melayu lain yang telah disebutkan di atas. Oleh itu, atas dasan gagasan inilah, kita akan menenuskan penelitian kita. Dani bahan di atas, kelihatan bahawa pencenitaan tentang Puteni Junjung Buih dalam Salasilah Kutai adalah amat tenpeninci dan amat lutsinan sekali. Panjangnya setanding dengan Hikayat Banjan, tetapi jelas Hikayat Banjan mengandungi sejumlah unsun pencampunan, yang nupa-nupanya diambil dani cenitacenita Rama dan Panji, yang tidak wujud dalam Salasilah Kutai. Bendasankan bentuknya, Salasilah Kutai jelas bensifat kuno. Kenn4 memenhatikan bahawa teks mi mengandungi satu unsun gaya kuno. Rangkap-nangkap

4Kern (1956, hIm IS if.).

87

HIKAYAT BANJAR

beninama yang pendek benselang-seli dengan pencenitaan dalam bentuk pnosa yang sening bersifat steneotaip. Rangkap-nangkap beninama mi ditandai oleh satu bentuk pennyataan yang selani dani jenis yang benikut: pupuslah pendaungan oleh si Lumajang sampunlah pendaungan oleh si Lumaku gigi sebintin dibelah walu gigi sebilah dibancan tujuh gigi laku menyinip lais dua belas guninjam giginya benjuntaian puncak nebungnya. (Dani satu gambanan upacara mengasah gigi) flentuk ekspnesi mi adalah sifat apa yang disebutkan sebagai bahasa taki, satu bentuk bahasa pensunatan yang juga digunakan oleh pana belian dan dewa, sami-sami lelaki dan penempuan, ketika melaksanakan tugas nasmi dalam upacana-upacana penting. Rangkap-nangkap yang sama yang dltandai okh nentak dan penbandingan juga tipikal dalam bahagian-bahagian tententu cenita-cenita penglipun lana Melayu, kaba Minangkabau dan anndai-andai Melayu Tengah. Rangkap-nangkap mi menupakan unsun-unsun dani bentuk Melayu kuno dalam pencenitaan.5 Walaupun Kenn menolak tnadisi tempatan yang disebut oleh Tnomp,t yang mengatakan Salasilah Kutal ditulis pada awal kunun ke-19 oleh seonang junutulis Banjar yang didengan danipada seonang yang bennama Pangenan Sokmawina, beliau benpendapat teks yang ada sekanang mungkin telah dipentutunkan oleh seseonang yang telah menghafalnya. Danipada contoh-contoh pemindahan teks-teks suci di mndia, yang tidak sehanusnya ditulis tetapi disimpan di. dalam ingatan bebenapa onang tententu, kita tahu cana menyampaikan teks sedemikian nupa kadangkala adalah cana yang paling baik untuk melindunginya danipada diubah benbanding dengan apabila ditulis. Bukti bahawa Salasilah Kutai bukanlah sebuah teks yang bensifat halus disuanakan oleh Kern apabila benbincang tentang Puteni Junjung Buih; beliau melaponkan: Mitos tentang penglahinan puteni yang menjadi nenek moyang dinasti Kutai yang dilaponkan di sini mengemukakan ketenangan tentang acana yang paling dasan dan suci dalam majlis tahunan istana yang disebut erau (jamuan nitual), iaitu upacana pelas atau menepung tawan. Beliau selanjutnya menunjukkan bahawa upacana yang dijalankan pada ketika itu sebenannya adalah penlakonan semula mitos tensebut dalam bentuk nitual. Dalam penlakonan semula mi naja sendini memainkan penanan yang penting dan yang tidak dapat diketepikan. Oleh itu hingga ke masamasa yang tenakhin mi pun kita dapati bahawa cenita benkenaan Puteri Junjung Buih yang tenkandung di dalam Salasilah Kutai benfungsi sebagai satu mitos yang
Bandingkan dengan Voonhoeve (1940) dan Hooykaas (1937. hIm 46ff.). 6Tnomp (1888, hIm 67). Kern (1956. hIm 4647).

88

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (I)

mengemukakan keterangan tentang sesuatu ritual yang penting dan sebab mengapa ritual itu mesil dilaksanakan. Dan mi adalah sesuatu yang tidak dapat dikatakan tentang cenita-cenita berkenaan puteni buih dalam teks-teks Melayu lain. Memandang dani segi betapajelasnya fungsi sifat Salasilah Kutai dan benhubung dengan mi, keadaan yang dapat ditenima tentang bagaimana cenitta itu dipentununkan, wajanlah dianggap bahawa cerita Puteri Junjung Buih dalam Salasilah Kutai sebagai cerita yang paling setia mencerminkan cerita proto yang dianggap sebagai sumben asal cenita-cenita yang disebutkan dalam teks-teks Melayu tadi. Cenita-cenita berkenaan puteni-puteni (atau putena-putena) yang muncul dan air atau sebaliknya yang benhubung dengan unsur tensebut, sepenti dalam hal Menah Gajah dalam Flikayat Raja-naja Pasai dan/atau danipada numpun buluh dalam teksteks Melayu mempunyai satu unsun pensamaan. Secana lebih kunang, bengantung pada keadaan tententu, unsun pensamaan itu ialah cenita-cenita itu mewakili tnadisi yang berhubung dengan asal usul dinasti tempatan. Dani segi mi saya bencadang dan sini menujuk cerita-pnoto yang dibayangkan di dalam cenita-cenita mi sebagai mitos Melayu tentang asal usul. Mitos asal usul mi adalah satu teks suci. Dalam hal Salasilah Kutai sifat fungsi suci teks itu telah dikekalkan hingga ke zaman moden. Di dalam hal Hikayat Banjan pula, kenyataan bahawa hikayat itu adalah satu teks knaton (Resensi I) dan telah dilakonkan dalam satu bentuk persembahan wayang yang khusus (Resensi ~l) juga dengan jelas membuktikan teks mi asalnya adalah satu hasil kesusastenaan benfungsi dan sepanuh suci. Apakah isi mitos asal usul mi? Dalam Salasilah Kutai, cenita yang telah diningkaskan hingga menjadi nangka sahaja, menggambankan kemunculan di bumi dan sesudahnya penkahwinan seonang gadis yang muncul dani buih di sungai tempatan, dengan seonangjejaka yang ditununkan dad keindenaan dalam sebuah bola emas. Gadis dan jejaka yang disatukan melalui penkahwinan menjadi nenek moyang dinasti dinaja tempatan. Inilah yang kita temui dalam Hikayat Banjan. Di sini gadis, cucunda Batana Gangga, naja negeni di dasan lautan, dibawa ke bumi melalui am tenjun di kaki Gunung Kiling. Selepas itu gadis mi masuk semula ke dalam am tenjun mi8 dan dibawa ke Teluk Gergaji oleh dua ekon naga. Di sini Lambu Mangkunat menunggu di atas rakitnya. Suami Puteni Junjung Buih dibawa tunun ke bumi oleh Batana Bisnu, laitu Dewa mndia Vishnu (dalam mitologi tenkemudian dihubungkan dengan matahani). Untuk selani dengan mi, nama yang diibenikan kepadanya ialah Sunyanata. Nama mi ditenangkan dalam teks Resensi I sebagai benmakna raja matahari, iaitu naja sunia.9 Dinyatakan dengan jelas dalam penenggan yang sama bahawa penkahwinan antana Sunyanata dan Junjung Buih melambangkan penyatuan matahani dan am, kenana matahani dan am menupakan sebagai satu pasangan.2 mi membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa perkahwinan antara nenek moyang dinasti diraja yang digambarkan dalam mitos itu nyata melambangkan

Bandingkan dengan Salasilah Kutai yang mencenitakan kisah ulan yang ditemui oleb Babu Januma tunun ke dalam sungai supaya dapat dilahinkan kembali sebagai manusia. Bandingkan dengan Sansknit Snya, matahani, n~tha,pelindung, naja. 20Lihat bahagian 6.4., pana tenakhin.

89

HIKAYAT BANJAR

penyatuan antara dua unsur kosmos yang bertentangan iaitu air (dunia bawah) dan mazahari (keinderaan). Penkahwinan yang bensifat mitos mi menupakan penmulaan dinasti tersebut dan setelah dikembangkan, juga membentuk permulaan (sejanah) kelompok yang dipenintahkan oleh ketununan-ketununan pasangan dinaja pentama

mi.

Penkahwinan di antana Puteni Junjung Bulb dan Aji Batana Agung Dewa Sakti dalam Salasilah Kutai bukanlah cenita keselunuhannya. Satu lagi penkahwinan ajaib yang kedua benlaku, iaitu di antana putena meneka Aji Batana Agung Paduka Nina dengan gadis yang muncul dan numpun buluh. Ruas buluh membesan dan mendedahkan di atas penmukaan bumi apa yang tenkandung di dalamnya sebelum itu. Secana itu kita dapat mengatakan bahawa gadis yang muneul dani numpun buluh itu adalah puteni dani bumi. Dengan itu cerita tentang perkahwinan yang kedua dalam hikayat mi mungkin bole/i diinterpretasikan sebagai satu urutan berfungsi kepada cerita yang pertama dan melambangakan penyatuan matahari/air bumi Penggambanan dinasti dinaja sebagal benasal danipada satu penyatuan unsununsun kosmik yang bententangan yang digambankan dalam dua tahap yang bentunutan; jelas mencenminkan satu bentuk dualisma kosmologi Nusantana dad jenis yang masih dipencayai oleh onang-onang Dayak-Ngaju di Kalimantan Selatan. Masyanakat suku2 Dayak-Ngaju tenbahagi kepada dua bahagian. Bensama dengan komuniti yang dipanggil sangiang, kumpulan mi membentuk satu masyanakat makno yang tnansendental (di luan kefahaman manusia biasa). Mengikut tnadisi DayakNgaju, komuniti asal yang melahinkan semua manusia yang hidup sekanang, dalam zaman pnasejanah telah benpecah menjadi dua kelompok akibat pengesenan. Ahli-ahli saw kelompok itu tinggal di penkampungan nenek moyang meneka di kayangan, mengatasi awan, di satu tempat di langit. Ahli-ahli kelompok yang satu lagi mendapat petempatan di pinggin-pinggin sungai bumi yang besan itu. Walau bagaimanapun, komuniti bumi mi, komuniti Dayak-Ngaju hani in masih menupakan sedunia dengan komuniti induk di kayangan. Ahli-ahli komuniti induk yang disebut sangiang in sening tunun ke bumi membeni bantuan kepada saudana-mananya di dunia pada bebenapa penistiwa melalui onang tengah yang disebut balian.22 Dalam sistem klasifikasi23 masyanakat Dayak-Ngaju yang dipakai sekanang, salah satu bahagian suku Dayak-Ngaju dihubungkan dengan dunia atas dan yang satu lagi dihubungkan dengan dunia bawah. Penyatuan ketiga-tiga bahagman danipada masyanakat makno mi, yang sebenannya menjadi satu conditlo sine qua non untuk kesejahtenaan semua

2Lihat Schner (1966. hIm 9 dan hIm 416 if.). 22Seonang ba/ian ialah seorang sami yang menunun dan ketika tidak sedankan din berpenanan sebagai penantaraan dalam penhubungan anlara sangiang dengan manusia biasa; bandingkan dengan be/ian Melayu. 23Sjstem-sistem klasifikasi yang menyatukan semua unsun yang bententangan termasuk (sepenti bumi, air, api, angin), anah kompas. konsep-konsep agama dan sosial, bahagian-bahagian tubuh manusia, benbagaiJenis sifat, warna. logam. batu permata yang bernilai. dli. telah memainkan penganuh yang kuat ke atas pemikinan (Indonesia kuno (dan kemudiannya). Benkaitan dengan hal mi, lihat Swellengnebel (1936). him 29ff.). Pigeaud (1929), Ossenbnuggen (1918), Winz (1928). dan Damste (1922 dan 1926).

90

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN tt)


-

ahlinya. Ini jugalqh yang dilahinkan dalam bentuk nitual dalam sesuatu upacana dan dapat dikemukakan dalam bentuk najah sepenti benikut: Sangiang (tinggal di kemndenaan) bahagian yang dihubungkan dengan dunia atas (tinggal di tebing sungai besan di dunia) bahagian yang dihubungkan dengan dunia bawah (tinggal di tebing sungai besan di dunia) Bila dibandingkan dengan najah kedua penkahwinan punba dalam mitos Melayu tentang asal usul, kita temui idea yang sama disampaikan, iaitu: putena naja yang tunun dad kayangan
=

puteni yang muncul dani am sungai tempatan


=

putera

puteni yang muncul dan numpun buluh

Pembahagian selanjutnya danipada tiap-tiap satu danipada dua bahagian keduniaan mi ke dalam dua pembahagian yang lebih kecil melahinkan empat/lima pembahagian mengikut kumpulan sepenti yang tenbayang dalam konsep Jawa kuno tentang manca-pat. mnm sebenannya selani dengan situasi yang tendapat dalam Salasilah Kutai yang menggambankan bahawa komuniti kuno kutai tendini danipada empat petempatan. Penghulu dua kumpulan mi, penghulu Jaitan Layan dan penghulu Hulu Dusun yang mewakili dua bahagian suku itu adalah masing-masing bapa angkat Aji Batana Agung Dewa Sakti dan Puteni Junjung Buih. Penkahwinankedua-dua onang mi melambangkan penyatuan dunia atas dan dunia bawah. Penyatuan kedua-dua bahagian yang sama-sama membentuk dunia bawah itu dilambangkan oleh penkahwmnan Aji Batana Agung dengan gadis yang muncul dani numpun buluh. Penyatuan yang kedua mi benlaku pada peningkat yang lebih nendah dan inilah yang menyebabkan penistiwa mi benlaku kemudian. Dalam penkahwinan in Aji Batana Agung Paduka Nina mewakili bahagian yang dihubungkan dengan dunia atas sementana puteni yang muncul dani numpun buluh mewakili dunia bawah. mnmlah sebabnya gadis dad numpun buluh tidak mendapatkan ketua salah satu petempatan yang dua lagi iaitu Sembanan atau Binalu sebagai ayahanda angkatnya. Kedua-dua penempatan tensebut mewakili bahagian-bahagian kecil yang tiap-tiap satunya dihubungkan dengan dua bahagian kecil lain iaitu Jaitan Layan dan Hulu Dusun. Ayahanda angkat gadis dani numpun buluh ialah Menagul, penghulu suku Bengalon, yang nampaknya mewakili keselunuhan sukq bahagian kini peningkat bawah penyatuan yang bensifat keduniaan itu. Gambanan yang dibenikan dalam Hikayat Banjan adalah benlainan. Di sinikita tidak menemui puteni yang muncul dani nuas buluh. Namun demikian cenitanya mengandungi unsun-unsun yang mencadangkan bahawa dalam vensi yang lebih tua mungkin puteni yang demikian pennah wujud. Putena Raja Sunyanata dan Puteri 91

HIKAYAT BANJAR

Junjung Buih yang bennama Raden Sunyaganggawangsa, jelas melambangkan penyatuan matahani (dunia atas) dan am (dunia bawah). Beliau boleh disamakan dengan Aji Batana Agung Paduka Nina dalam Salasilah Kutai. Sama sepenti yang benlaku pada Aji Batana Agung Paduka Nina, Raden Sunyaganggawangsa dikahwinkan dengan seonang gadis yang kelahinannya diiningi oleh berbagai penistiwa ajaib. Pasangannya bagaimanapun, tidaklah muncul dani buluh yang tenbelah tetapi dan nahim Dayang Dipanaja yang ditunis bedah oleh Lambu Mangkunat. Dalam suatu vensi yang lebih tua, besan kemungkinan Puteni Hunipan telah lahin dani buluh dan bukan dani nahim manusia. Ini dibayangkan oleh kewujudan seonang yang bengelan Sang Pambalah Batung, Pembelah Buluh Betung di dalam cenita, dan oleh penintah Puteni Junjung Bulb supaya dibinakan scbuah istana yang bentiangkan buluh betung. Di dalam vensi yang diusahakan in penanan buluh betung sebagai bonda kepada puteni tensebut diambil alih oleh Dayang Dipanaja, dan penanan pembelah buluh dimainkan oleh Lambu Mangkunat, tokoh yang menjadi mangkubumi. Dan buluh itu sendini dmgunakan dengan cara lain pula.2 Dayang Dipanaja mungkin menupakan nama asal gadis yang muncul dani buluh, yang kemudiannya benkahwin dengan naja remaja Nagana-Dipa. Nama itu sendini membayangkan fakta mi. Ibu bapa Dayang Dipanaja, Aria Malingkun dan isteninya menjadi sejajan dengan Menagui, penghulu suku Bengalon dan isteninya dalam Salasilah Kutai. Puteni Hunipan yang dalam bentuk cenita sekanang adalah puteni Lambu Mangkunat dan Dayang Dipanaja dan benkahwin dengan naja, tidak lagi menupakan cenita ash tetapi menupakan penciptaan yang lebih kemudian. Oleh sebab Kunipan ialah satu lagi nama untuk Nagana-Dipa, maka nama Puteni Hunipan mungkin dianggap sebagai senama dengan Dayang Dipa naja.25 Cenita-cenita benkenaan puteni-puteni (atau putena-putena) yang muncul dani air atau buluh sepenti yang ditemui dalam teks-teks pensejarahan Melayu yang lain mungkin dapat dipentimbangkan hanya sebagai bayangan-bayangan tidak benapa jelas mitos yang sama. Setelah hubungan antana sesuatu mitos dan satu nitual tnadisional yang benkaitan dengannya tenputus, mitos itu menjadi suatu cenita, sama sepenti mana-mana legenda yang lain. Menenusi penjalanan masa, cenita atau legenda mi lebih tendedah kepada penubahan-penubahan dan konupsi-konupsi, benlawanan dengan keadaan sebaliknya sekinanya ia masih tetap sebagai suatu mitos. Inilah sebenannya yang telah benlaku kepada komuniti-komuniti Melayu di bahagian banat kepulauan Nusantana pada satu peningkat awal dahulu. Di sini susunan asal dalam mitos itu telah tenganggu. Dalam Hikayat Raja-naja Pasai, gadis yang muncul dan numpun bambu dikahwinkan dengan putena yangjelas mempunyai kaitan dengan air. Gajah yang menjadi kendenaan kanak-kanak lelaki itu dan yang menyinamnya di air sungai itu, selani dengan Lembu Suana dalam Salasilah Kutai. Lembu Suana mempunyai belalai dan gading eekon gajah. Yang sebaliknya pula kita lihat

24Lihat teks, bahagian 4.1. Kunipan (danipada Konipan Jawa) adalah kependekan daripada ka-huripan. Bandingkan dengan apa yang telah diperkatakan tentang hal mi dalam hubungan yangbenbeza daiam Bab III (penbincangan tentang Episod 9).

92

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYIJ DAN JAWA EAIN (I)

benlaku dalam Hikayat Manong Mahawangsa. Di dalam hikayat mi gadis yang muncul dani air dikahwinkan dengan putena yang muncul dani bulub. Pentalianpentahian asal hilang dan dua peningkat yang benlaku dalam penyatuan tiga unsun kosmik dipenkecilkan hingga menjadi satu sahaja. Fungsi tunggal yang masih dimainkan oleb cenita dalam HikayaCRaja-naja Pasai ialah bahawa Ia mencadangkan wujudnya satu asal usuh ajaib bagi dinasti yang benkenaan. Kita tidak dapat menyatakan sebanyak itu pun tentang Hikayat Manong Mahawangsa kenana Puteni Seluang dan Raja Buluh Betung tidak menupakan tokoh nenek moyang dinasti Kedah dalam cenita mi.
RINGKASAN

Motif puteni muncul dan bulb yang menjadi unsun dasan Hikayat Banjan ditemui dalam bebenapa teks Mehayu lain juga. Pennah dicadangkan bahawa mi dan pensamaan-pensamaan lain di antana bab-bab pengenalan teks-teks yang tenhibat (yang semuanya tenmasuk ke dalam golongan yang disebut sebagai pensejanahan) adalah hanya akibat dani peminjaman. Juga dicadangkan bahawa unsun-unsun cenita nakyat telah dipinjam oleh seonang penulis pensejanahan dan pensejanahan yang lain. Unsun-unsun lain pula telah dipinjam oheb penganang-penganang pensejanahan danipada kisah Rama dan cenita-cenita Panji dcngan cana yang sewenang-wenang dan tidak tenatun. Kita enggan menenima teoni peminjaman di sini memandangkan tendapat penbezaan-penbezaan yang besan di antana cenita-cenita benkenaan puteni dad bulb dalam pelbagai teks. Benhubung dengan unsun-unsun Rama yang ditemul dalam bebenapa cenita mi, kita benasa penlu cuba tenlebib dahulu memastikan sifat sebenan cenita-cenita yang dimasukkan unsun-unsun tensebut. Penlu dipastikan juga kemungkinan kedudukan dan fungsi cenita-cenita mi dalam pelbagai masyanakat yang menghasilkannya. Hanya setelah mi dilaksanakan bahanulab dapat kita menehiti sama ada unsun-unsun epik asing yang kelihatan dalam cenita-cenita mi adalah sebenannya hanya sampah-sanap, atau sama ada boleh jadi penggemblengan unsununsun tensebut adalah satu pnoses yang telah dipenganubi oleh fakton-fakton yang selama mi tenlepas dani perhatian. Cenita-cenita benkenaan Puteni Tunjung/Junjung Buih dalam Sejanah Melayu, Hikayat Banjan dan Salasilah Kutai mempenhihatkan sejumlab penselanian yang menakjubkan. Satu penbezaan yang tendapat antana Sejanah Melayu, Hikayat Banjan dan Salasilah Kutai ialah bahawa dalam hikayat yang pentama disebut di atas, cenita benkenaan Puteni Tunjung Buih bukanlah cenita utama dan tidak memenuhi apa-apa fungsi sebenan dalam nangka cenita yang Iebih besan, padahah dalam kedua-dua teks benikutnya, cenita itu merupakan tema utama. Menolak teoni peminjaman sebagal satu ketenangan untuk penselanian, kita menekankan bahawa penhubungan yang boheh dipenhatikan antana ketiga-tiga cenita mi membayangkan satu ketununan yang sama. Cenita-pnoto yang tenbayang melalui cenita-cenita daham Salasilab Kutai, Hikayat Banjan (dan Sejanab Melayu)lah yang sewajannya dipentimbangkan sebagai sumben cenita-cenita tentang puteni-puteni (atau 93

HIKAYAT BANJAR

putena-putena) yang muncul dani gumpalan buih atau dani numpun buluh sepenti yang tendapat dalam teks-teks Melayu lain yang dinujuk. Cenita benkenaan Puteni Junjung Bulb sepenti yang ditemui dalam Salasilah Kutai adalah jelas cenita yang paling tenpeninci dan paling tenang dibandingkan dengan cenita lain. Salasilah Kutai adalab dalam bentuk kuno. Hikayat mi dipentununkan dalam bentuk tulisan hanya pada peningkat yang lebib tenkemudian, tetapi hikayat mi bukanlah satu teks yang ceman yang tunduk kepada penubahan-penubahan yang sewenang. Cenita benkenaan Puteni Junjung Buih yang tenkandung di dalamnya masih benfungsi sebagal mitos yang menyediakan penenangan tentang dan donongan untuk pementasan-pementasan ritual yang penting. Memandangkan demikian kita menganggap bahawa cenita inilab yang paling setia mernbayangkan cerita-pnoto, yang mulai dan sini disebut sebagal mitos Melayu tentang asal usul. Mitos mi pasti telab wujud dalam bentuk satu teks suci. Salasilab Kutai dan Hikayat Banjan, yang keduaduanya yang satu lebih dan yang satu lagi membayangkan cenita-pnoto secana agak setia, telah mengekalkan sifat fungsional teks-teks mi untuk satu jangka masa yang lama. Kita telah menunjukkan babawa tujuan mitos Melayu tentang asal usul mi ialah untuk melambangkan penciptaan satu penyatuan antana dua unsun kosmik yang bententangan: am (dunia bawah) dan matahani (keindenaan) melalui penkahwinan puteni yang muncul dani buih dengan putena yang tunun dani keindenaan. Penkahwinan yang pentama telah disusuhi oleb yang kedua iaitu penkahwinan antana putena pasangan pentama dikahwinkan dengan puteni yang muncul dani buluh. Oleb kenana puteni yang tenkemudian itu boleh dianggap sebagal puteni bumi, maka kesehunuhan mitos itu boleb dianggap sebagai lambang tiga penyatuan yang melibatkan unsununsun kosmik matahani, am dan bumi dan benlaku dalam dua tahap yang bentunutan. Penyatuan bensifat mitos mi digambankan sebagal asal usul dinasti dinaja tempatan dan menenusi penkembangan sebagal asal usul selunuh komuniti itu. Kita telab mencadangkan babawa penggambanan ml membayangkan satu jenis dualisme kosmologi Nusantana kuno yang masih ditemui di kalangan onang-onang DayakNgaju di Kalimantan Selatan. Dalam dualisme kosmologi mi komuniti suku bumi (yang sendininya tenbabagi kepada dua bahagian, dianggap membentuk satu komuniti-makno tnansendental (yang di luan kefahaman manusia biasa) yang bensatu dengan komuniti sangiang yang bensifat kemndenaan. Komuniti sangiang mi kononnya telah pun bensatu dengan komuniti bumi dalam zaman pnasejanah dahulu.

94

BAB V

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2) Mitos Melayu tentang asal usul dan Cerita Rama Melayu KETIKA membuat ningkasan cenita yang tenkandung dalam Hikayat Acheh, kita telab benkesempatan menyebut tentang satu penistiwa yang tidak benlaku dalam mana-mana cenita lain. Kisab itu ialah kisab penkahwinan Syah Muhammad dengan puteni yang muncul dani numpun buluh yang disamakan dengan kisah penkahwmnan Mahanaja Dasanata dengan Dewi Mandudani yang menjadi ibu Sed Rama. Penbandingan mi dibuat di bebenapa halaman permulaan teks, iaitu apabila ditekankan tentang ketununan Sultan Penkasa Alam sebagai benasal danipada Maha Bisnu, naja yang tentinggi di kayangan dan Iskandan Dzul-Kannain, maharaja paling agung di dunia. Rujukan kepada dewa-dewa dan wina-wina Hindu mungkin kelihatan agak tenkeluan danipada alam sekehihing yang bensifat keislaman. Tetapi nupa-rupanya masa ketika teks sekanang mi dituhis, maklumat sepenti mi masih dianggap sebegitu penting sebingga ia tidak diketepikan. Dalam bentuknya yang ada sekanang, kita mungkin menganggap nujukan mi sebagal kenang-kenangan kepada satu penhubungan yang khusus yang mungkin telah wujud antana cenita asal usul naja-naja Acheb dengan cenita asal usul Mahanaja Dasanata dan Rama, pada suatu masa dahulu. Kepentingan perhubungan mi menjadi jelas setelah kita menehiti bahagian pentama cenita yang tenkandung di daham Hikayat Sen Rama Melayu. yang cenitanya benbeza danipada epik India Dalam Hikayat Seni Ramat Ramayana dalam bebcnapa hal penting kita dibenitahu bagaimana Mahanaja Dasanata, seonang yang benketununan dan pada Nabi Adam, telah memenmntahkan supaya satu kawasan hutan dibuka kenana baginda ingin membina sebuah bandan. Rakyatnya menanik penhatian baginda kepada senumpun buluh betung yang bila ditebang, tumbuh semula dengan segena sepenti asalnya. Kemudian baginda sendini menebang buluh itu dan muncuhlab seonang kanak-kanak penempuan yang cantik

Rooda van Eysinga (1843); Shellabean (19151917); ningkasan-ningkasan daiam Stuttenheim (1925) dan Zieseniss (1928). Bannet (1963) telah mengemukakan penincian-penincian tentang penmulaan cenita Rama Melayu yang tidak tendapat dalam teks-teks Eysinga dan Shellabean.

95

HIKAYAT BANJAR

danipada buluh itu. Baginda menyehimuti kanak-kanak itu dengan sehelai kain dan membawanya pulang ke istana. Baginda menamainya Mandudani dan benkahwin dengannya. Mandudani melahinkan dua onang putena, Seni Rama dan Laksamana. Rawana, naja gengasi yang mendengan tentang kecantikan Mandudani, datang kepada Dasanata untuk menampas Mandudani, Mandudani mencipta seekon katak daripada daki tubuhnya dan kemudian katak mi mcnjelma sepenti Mandudani sendini. Penempuan ciptaan palsu ml dinamai Mandudaki dan disenahkan kepada Rawana menggantikan Mandudani. Rawana membawanya pulang ke istana di Langka Puni. Pada waktu malam, melalui kuasa ajaib, Dasanata benjaya sampai ke kaman Mandudaki dan meniduninya sebelum Rawana sempat benbuat demikian. Mandudaki hamil dan melahinkan seonang puteni yang tiada tandingan kecantikannya. Rawana dimaklumkan oleh abli nujumnya bahawa puteni mi akan menjadi penniaisuni seonang naja agung yang memenintab selunub dunia dan yang akan membunuhnya kemudian. Rawana meletakkan bayi mi ke dalam sebuah peti besi yang dilepaskan ke laut. Peti mi hanyut ke pantai Danwati Punwa dan ditemui oleh Mahanesi Kahi. Bayi mi dibawanya pulang ke istananya dan dinamai Sita Dewi. Apabila Sita Dewi benumun dua belas tahun, Mahanesi Kali menganjunkan suatu pentandingan yang pemenangnya akan dikahwinkan dengan Sita Dewi. Putena-putena naja dad pelbagai negeni, tenmasuk Mahanaja Rawana, naja benkuasa di Langka Puni, bentumpu ke Danwati Punwa. Setelah mehihat bahawa putena-putena naja Dasanata tidak ikut senta, mengikuti nasihat penmaisuninya, Mahanesi Kali benangkat ke Manduna Puna untuk mempensilakan Rama dan Laksamana. Mahanaja Dasanata yang kebenatan melepaskan kedua-dua putena tentunya, telah memenintahkan sebaliknya dua onang putenanya yang lebih muda pengi, iaitu Bendana dan Citnadana. Mahanasi Kali yang tahu yang datang itu bukan putena-putena yang dikehendakinya, benangkat semula dan meminta Rama dani Dasanata. Rama memenangi penaduan itu dan dikahwinkan dengan Sita Dewi. Kenana tidak puas hati dengan keputusan itu, Rawana membuat keputusan untuk menculik Sita Dewi dll. Cenita di dalam Hikayat Seni Rama mengandungi bebenapa cmi penting yang sama dengan mitos Melayu mengenai asal usul. Cenitanya benmula dengan pembukaan suatu penempatan banu. Kita bentemu dengan seonang gadis yang dihahinkan dani buluh2 yang kemudiannya benkahwin dengan naja. Penkahwinan wina
...

2Benhubung dengan kelahinan Mandudani dani buluh betung, yang lebih awal dinyatakan oleh H.H. Juynboli (1899, him 46) sebagai intenpolasi Melayu yang sah atau Meiayu-Polinesia secana umum, Stutterheim (1925, hIm 89) berkata: Bahawa mi adalah satu kesilapan dan bahawa belum lagi dipastikan yang episod menupakan satu intenpolasi yang bensifat keindonesiaan menjadi jelas apabila kita benhenti sejenak untuk benfikir yang menyembah buluh masih sering benlaku dalam masyanakat Kachani, Garo dan Rajmahal. Selanjutnya ada dicenitakan dalam hikayat Devadatta bahawa onang penempuan benasal danipada sebatang buluh yang pecah tenbuka. Kitajuga mendengar kisah bagaimana seorang kanak-kanak telah lahin dani serpihan buluh atau pohon. Dan akhinnya kita juga wajar membeni penhatian, apabila mempentimbangkan masalah mi, bahawa tema yang dibentangkan di sini, iaitu penemuan seonang penempuan di dalam kelompok pokok, sening benlaku dalam cenita-cenita Hindustan. 5.0. Robson telah memaklumkan kepada saya bahawa cenita mengenai seonang kanak-kanak penempuan ditemui di dalam numpun buluh dan akhinnya benkahwin dengan anak naja juga menjadi bahan suatu cenita nakyat Jepun,

mi

96

PERSAMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

Rama dengan Sita3 mungkin sama-sama dianggap sebagai mewakihi satu pcnyatuan antana dua unsun kosmik yang bententangan iaitu matahani dan air, sama sepenti penkahwinan-penkahwinan Aji Batana Agung Dewa Sakti dan Sunyanata dengan seonang puteni yang muncul dan gumpalan buih yang hanyut dalam Salasilab Kutai dan Hikayat Banjan. Oleh itu, walaupun susunan penkahwinan itu dibalikkan di sini, Flikayat Sen Rama mungkin boleh dipentimbangkan sebagai mengemukakan topik jenis yang sama dengan mitos Mehayu tentang asal usul. Topik yang dimaksudkan ialah penistiwa-penistiwa di sekitan kemunculan satu dinasti banu yang bermula dengan dua penkahwinan yang melambangkan penyatuan ketiga-tiga unsun kosmik matahani, bumi dan air, dalam dua peningkat. Memandangkan demikian memanglab bukan suatu yang tidak discngajakan yang penganang Hikayat Acheh menyamakan penkahwinan Syah Muhammad dengan gadis yang muncul dani buluh dengan penkahwinan Raja Dasanata dengan Dewi Mandudani. Penkana yang lebih penting lagi danipada nujukan dalam Hikayat Acheh mi iahah kenyataan bahawa penbandingan yang dibuat dengan Hikayat Seni Rama membolehkan kita menjelaskan bebenapa penbezaan yang tendapat di antana cenita dalam Salasilah Kutai dan dalam Hikayat Banjan. Dalam Hikayat Banjan Raja Sunyanata digambankan sebagai cucunda kayangan Batana Bisnu menenusi puteninya Dewi Ratna Kasuma. Ayahanda Sunyanata yang benasal dad bumi ialah Ratu Majapahit. Dani segi mi Sunyanata adalab setanding dengan wina Rama, yang dalam Hikayat Sen Rama digambankan sebagai satu inkannasi Maha Bisnu dan sebagai putena Raja Dasanata dengan Dewi Mandudani. Puteni Junjung Buih pula digambankan dalam Hikayat Banjan sebagal cucunda Batana Gangga, naja negeni di bawab laut menenusi puteninya Dewi Kasuma Sari. Dalam Hikayat Seni Rama, naja di laut, Gangga Mahasuna (putena naja Rawana dengan mahanani di laut, Gangga Mahadewi), dilukiskan sebagai ayahanda mentua putena Rama yang bennama Kusi. Rama telah mengahwinkan puteninya, Gangga Sunani Dewi4 dengan Kusi. Sepenti Dasanata dalam Hikayat Seni Rama, Ratu Majapahit dalam Hikayat Banjan mula-mulanya enggan melepaskan putenanya benangkat ke Kahimantan. Akhinnya bila baginda bensetuju, baginda pada mulanya menghantan putenanya yang hebih muda menggantikan Sunyanata, sama sepenti yang benlaku dalam Hikayat Sen Rama. Selepas penkahwmnannya, Sunyanata meninggalkan isteninya dan benangkat pengi bentapa di sebuah gunung. Dalam masa ketiadaan

Taketoni Monogatani (iaitu hikayat pemotong bulub), yang ditenbitkan dalam Sini Iwanami Bunko. Bagaimanapun jelaslab bahawa mempenlihatkan kes-kes yang selani atau hampin selani dengan yang tendapat di dalam cenita-cenita lain tidak benjaya menenangkan dengan memuaskan fungsi tema yang tententu mi sebagai suatu unsur strukiur dalam cerita Rat-na Nusantara, sementana tema mi nupa-nupanya tidak wujud dalam epik Sansknlt dan dalam cenita-cenita Rama India yang lain yang telah diteliti oleh Stuttenheim. 3Dalam mitologi India, Rama pada amnya dianggap sebagai inkannasi ketujuh dewa Visynu (Melayu: Batana Bisnu atau Maha Bisynu), manifestasi tenaga matahani. Penhatikan bahawa dalam cenita Rama Melayu, Sita dilahlnkan oleh seonang ibu yang memulakan kehidupannya sebagai seekon katak, dan beliau datang ke negeni ayahanda angkatnya dani sebenang laut. 4Penhatikan bahawa dan segi ketununan Gangga Sunani Dewi dengan itu sama dengan isteni Sunyaganggawangsa dan tidak dengan isteni Sunyanata.

97

HIKAYAT BANJAR

suaminya, Puteni Junjung Buib dicuhik oleh Raden Sinan Banyu. Selepas suatu pentanungan yang sengit dengan Sinan Banyu, Raja Sunyanata mendapat semula isteninya, tetapi tidak lama kemudian isteninya hamil. Untuk menyangkah tuduhan Sunyanata yang mengatakan behiau dihamilkan oleh Sinan Banyu, Puteni Junjung Bulb menjalani ujian api dan bayi di dalam kandungannya dipindahkan ke nahim salab seonang dayang dl istana. Cerita bahagian ink, yang tidak ada penselaniannya ditemui dalam Salasilah Kutai, tidak dapat tidak mengingatkan kita kepada cenita Rama. Dalam cenita Rama juga Sita diculik oleh Rawana semasa kttiadaan Rama. Setelah Sita pulang kepada Rama selepas Rawana dikalahkan, behiau juga tenpaksa membuktikan kesuciannya dengan menjalani ujian api. Suatu contoh yang lebih benbelit tentang penganuh hikayat Rama di atas Hikayat Banjan dapat dihihat dalam kisab kematian putena-putena Ampu Mandastana iaitu Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga selepas meneka dituduh mempunyai hubungan asmana dengan Puteni Junjung Buih.5 Ampu Mandastana, yang pada mulanya dipanggll Lambung Jaya Wanagini, menasa tenhina dengan cana adindanya Lambu Mangkunat benlaku dengannya (pada masa sebelum ketibaan Sunyanata). Behiau menukankan namanya dan mengambil kedudukan seonang patih, menteni, di bawah adindanya yang danipada masa itu bertindak sebagai pemenintah negeni. Selepas kedua kanak-kanak itu dibunuh oleh ayahanda saudana meneka, salah seorang danipada meneka, Bangbang Sukmanaga dijelmakan semula sebagai bakah pengasas dinasti, iaitu Suryanata yang tenkemudian. Kanak-kanak yang seonang lagi dididik oleh Batana Gangga. Beliau tinggal di negeni bawah hut dan dengan itu menjadi benkait dengan unsun air. Dani kisah mi kita mungkin dapat menduga bahawa kedua saudana kemban (asalnya kemban Slam) Bangang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga sebenannya menggambankan suatu penyatuan, yang belum sampal waktunya, antana unsun-unsun matahani dan air, dan dengan itu merupakan satu penyatuan yang tidak sempunna dan tidak diinglni. Mainan asmana meneka dengan Puteni Junjung Buih menupakan sesuatu yang tidak mungkin benhaku yang menyebabkan kehilangan meneka. Bagaimanapun kita akan hihat bahawa kejadian mi bukanlah begitu. Suatu penselanian dengan cenita tentang mainan asmana Puteni Junjung Buih dengan putena-putena menteni Ampu Mandastana ditemui dalam Hikayat Manong Mahawangsa. Ini membuktikan bahawa kisab ml mewakili satu unsun kuno dalam cenita. Dalam Hikayat Manong Mahawangsa, Puteri Seluang bukan sahaja bennain asmana mahah sebenannya benzina dengan putena menteni tentinggi kepada naja. Dalam Salasilah Kutai kita temui satu hagi penselanian yang amat penting, kenana Ia mempenhihatkan kepada kita cenita dalam bentuk yang mungkin membayangkan cenita asal hebih tepat danipada vensi-vensi yang tendapat dalam Hikayat Banjan dan Hikayat Manong Mahawangsa. Dalam Salasiah Kutai kedua kanak-kanak itu bukan putena menteni tetapi menupakan panakawan Aji Batana Agung Dewa Sakti. Apabila Aji Batana Agung

Lihat Episod no. 6.

98

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

Dewa Sakti dinasihati di dalam mimpi supaya benkahwin, behiau menganahkan keduadua panakawannya pengi mencani himau yang tumbuh lima atau tujuh setangkai. Ketika mencari himau ml dan juga ayam sabungan tuan meneka yang banu saja tenlepas, kedua-dua panakawan ml telah tenmasuk ke dalam kawasan Babu Januma. Di sini, Puteni Junjung Buih, bakal penmaisuni tuan meneka, sedang duduk di atas bual. Ketika mehihat kedua-dua panakawan, puteni tersebut telah mencampakkan tampuk pinangke dalam mulut meneka. Kedua panakawan benmalam di dalam taman itu. Meneka mencenitakan kmsah Puteni Junjung Buih kepada tuan meneka apabiha meneka pulang pada keesokan haninya kenana semasa mehepaskan meneka pulang, puteni itu enggan menyenahkan ayam sabungan Aji Batana Agung Dewa Sakti yang masuk ke dalam neban ayamnya. Fungsi kedua-dua kanak-kanak ml di sini sebenannya ialah sebagai onang penantanaan yang menemukan anak naja dengan pasangannya.7 Dengan benbuat demikian, kanak-kanak inilah yang muha-mula menjalmn penhubungan dengan puteni tensebut. Penhubungan mi sudah tentulah bensifat seksual pahsu. Meneka juga benmalam di taman puteni itu. Salah faham tentang unsun mi membawa kita kepada satah laku puteni dalam Hikayat Manong Mahawangsa dan Hikayat Banjan. Salah faham mi disebabkan oleh kenyataan bahawa dengan dipenganuhi oheh satu bahagian dalam cenita Rama, cenita mengenal kedua kanak-kanak ml telah diubah sedikit dan fungsi asal meneka menjadi tidak jelas. Sebagai panakawan kepada Aji Batana Agung Dewa Sakti, kedua kanak-kanak dalam Salasilah Kutai mempunyai pensamaan dengan kena-kena Balia (= Subahi) dan Sugniwa yang dalam Hikayat Sen Rama membantu Rama mencani Sita. Dalam Hikayat Seni Rama kita dibenitahu bagaimana isteni pendeta Bagawan Gutama dinodal oleh seonang anak naja dan kayangan ketika suaminya tiada. Penempuan mni hamil dan melahinkanseonang anak lehaki yang dinamai Bahia. Selepas berzina kahi kedua, penempuan mi melahinkan seonang lagi anak lelaki yang dinamai Sugniwa. Sekahi penistiwa Balia bentengkan dengan adik tininya (penempuan) bennama Anjani
6Mees (1935, hIm 156): ... dilemparnya dengan lapuk pinang maka kena mu/ui, la/u masuk ke dalam mulutnya. tJntuk tapuk (Melayu baku: tampuk) lihat Klinkent (1930) di bawah tapoek, dan Wilkinson (1959) di bawah tampok; mengikut Wilkinson tampuk labu konola dan sebahagian danipada tangkal yang lekat di buah labu untuk mengangkatnya. Tetapi kata mi juga digunakan secana bahasa kiasan untuk kelentit; main tapuk la/ni = amon lesbicus. Hikayat Banjan. Resensi I mengemukakan bacaan yang sama dengan bacaan mi (bahagian 5.1): ... makaditawakinya ganial set-ta pinangnya, yang membawa makna yang Iebih kunang sama dengan makna yang tendapat dalam Salasilah Kutai (lihat gantal dalam daftan kata). Ayam sabungan Aji Batana Agung Dewa Sakti; yang menjadi lambang dininya, telah (dilepaskan) dekat dengan numah dan masuk ke neban ayam di bawah numah dan benkahwin dengan ayam Puteni. Penmohonan kedua kanak-kanak untuk mendapatkan batik ayam tuannya menupakan suatu pinangan yang tensinat yang disampaikan bagi pihak Aji Batana Agung Dewa Sakti. Puteni membenijawapan kepada kanak-kanak itu bahawa baginda menenima pinangan itu dengan keengganan menyenahkan ayam tensebut. Bagmnda bentitah, Tiaaa kuberikan karenamanuk au-ak itujadipendapatanku karena manuk awak ituberbini manukku kerana sebab tiada adatnya meski di mana-mana sekalipun lamun manuk laki itu melainkan mengir:ngkan manuk bin,. Kata-kata ni benmaksud, Beta tidak akan kembalikan. Ayam engkau telah menjadi hakku kenana telah benkahwin dengan ayamku. Di mana-mana pun sudah menjadi adatnya ayam jantan mengekon ayam betina bila ia menghendakinya. Dengan kata lain: kita akan menjadi pasangan yang secocok, tetapi bianlah baginda datang sendini kepadaku; akan bententangan dengan adat sekinanya beta yang pengi kepadanya.

99

HIKAYAT BANJAR

kenana sebuah cepu manik. Cepu manik ml ialah sebuab kotak ajaib yang dibenikan kepadanya supaya ia tidak mendcdahkan kelakuan jahat ibunya yang telah dlsakslkannya sendini. Anjani menelan kotak tensebut, tetapi kini memecahkan nahsia yang diketahuinya tentang ibunya. Untuk menentukan sama ada kedua-dua anak lelaki itu anaknya sendini, pendeta tclah mencampakkan meneka di dalam air sebuah kolam ajaib sekinanya meneka muncul sebagai manusia, meneka adalah anaknya sendini. Bagaimanapun, meneka muncu~ dad air itu sebagal kena. Selepas metamonfosis ml, mereka benangkat ke Lagun. Di Lagun, Balia menjadi naja dan Sugniwa menjadi mangkubuminya.8 Bahia dan Sugniwa juga mempunyai pensamaan dengan bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga dalam Hikayat Banjar. Tidak seorang pun danipada keduadua pasang kanak-kanak lelaki mi dilahinkan melalul ayahanda meneka yang kononnya bensifat keduniaan tetapi melahul seonang dewa. Dalam kedua-dua penistiwa, meneka dicampakkan ke dalam am dalam Hikayat Sen Rama meneka dicampak oleh ayahanda palsu meneka, kenana penzinaan ibu meneka; dalam Hikayat Banjan meneka dicampak oleh adinda ayahanda meneka kerana mainan asmana meneka dengan Puteni Junjung Buih. Dalam kedua-dua cenita meneka kehilangan bentuk manusianya dalam Hikayat Sen Rama meneka muncul sebagal kena; dalam Hikayat Banjan meneka mati, iaitujasad meneka hilang dan dipindahkan ke negenl di bawah laut. Dalam kedua-dua cenita, kanak-kanak yang lebih tua akhinnya menjadi naja. Dalam Hikayat Banjan, Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga tidak benpenanan sebagai panakawan kepada pengasas dinasti yang mula mengadakan hubungan antana pengasas dinasti dengan bakal penmaisuninya. Hubungan meneka dengan Puteni Junjung Bulb tidak mempunyal fungsi kenana pengasas dinasti, Sunyanata, behum lagi sampal. Sebaliknya meneka hanya mengisi kedudukan onangonang yang kunang bennasib baik yang mendahului naja itu. Sebagai putera-putena Ampu Mandastana (dan anakanda saudana Lambu Mangkunat), meneka pada dasannya benkait dengan tokoh patih atau mangkubumi. Tokoh yang senupa tidak tendapat dalam Salasilah Kutai, tetapi sebaliknya wujud dalam Hikayat Sen Rama. Balia dan Sugniwa daham Hikayat Seni Rama adalah anak-anak palsu Bagawan Gutama, yang sendininya adalah anak Sang Pendana, menteni kepada Maharaja Dasanata.Bagawan Gutawa ml mempunyai pensamaan dengan Ampu Mandastana, ayahanda Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmaraga dalam Hikayat Banjan. Danipada mi kita mungkin dapat membuat kesimpulan bahawa hubungan kanak-kanak lelaki mi dengan Puteni Junjung Bulb menjadi tidak benfungsi kenana identifikasi meneka dengan Balia dan Sugniwa dan cenita Rama. Oleh kenana selepas pengenalan benbagai penubahan yang dibincangkan di atas, bahagian cenita lama yang mengisahkan hubungan ml menjadi agak tidak benmakna dan pasti mengalami

8Lihat Stuttenheim (1925, hIm 43). LihatStuttenheim (1925, hIm 43 dan 253). Pet-dana benasal danipada pt-ad/lana Sansknit, dengan makna penghulu dan ketua utama, juga pengining dan pelayan naja yang utama, iaitu menteni yang pendana. Dalam Hikayat Seni Rama, Sang Pendana dipanggil penunggu pintu Mahanaja Dasanata.

100

PER5AMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

perubahan-penubahan selanjutnya. Oleh itu, dalam cenita benbentuk sekanang, Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga dibenamkan ke dalam air Luhuk Badangsanak sebagai hukuman benmain asmara dengan puteni. Suatu penkembangan yang senupa pasti telah benlaku dalam Hikayat Manong Mahawangsa yang mencenitakan bukan sahaja puteni Seluang benmain asmana malah benzina dengan anak menteni. mi tidaklah menakjubkan. Penganuh cenita Rama ke atas Hikayat Manong Mahawangsa dapat dihihat dengan jelas; cenita yang tenkandung di dalamnya malah disampaikan sebagai satu jenis unutan kepada Hikayat Seni Rama. Satu implikasi fakta-fakta yang dibincangkan di atas iahah bahawa kedua-dua tokoh Ampu Mandastana dan ayahandanya Ampu Jatmaka yang tidak ada penselaniannya dalam Salasilah Kutai, besan kemungkinan telah dipenkenalkan ke dalam cenita Banjar mi melahui penganuh cenita Rama Melayu. mi bermakna bahawa Hikayat Seni Rama mengemukakan satu kemungkinan kepada penbezaan utama antana Hikayat Banjan dan Salasilah Kutal. mi disebabkan oleh kewujudan seonang mangkubumi dalam cenmta yang pentama dan ketiadaannya dalam cenita yang kedua. Mangkubumi tenagung daham Hikayat Banjar, bagaimanapun, bukanlah Ampu Jatmaka atau Ampu Mandastana, tetapi anak dan adinda meneka masing-masing, laitu Lambu Mangkunat. Apakah yang menjadi sumben tokoh mi dalam Hikayat Banjan? Dalam Salasilah Kutai, Puteni Junjung Buih muncul danipada gumpalan buih di penmukaan Sungai Mahakam sambil duduk di atas kepala Lembu Suana. Kemudian, binatang ajaib inilah yang membawanya ke mahhigai setelah baginda selesai menjalani pensinaman nitual di sungai itu. Selepas itu binatang mi telah benkhidmat kepada suami puteni in Aji Batana Agung Dewa Sakti, sebagal kendenaannya dalam penjalanan bagmnda ke Majapahit untuk menyabung ayam. Sebalmknya daham Hikayat Banjan, bukan lembu sakti yang membawa Puteni Junjung Buih dad sungal ke mahhigai tetapi tokoh mangkubumi yang bennama Lambu Mangkunat. Daham Resensi I, Lambu Mangkunat juga yang membawa suami Putni Junjung Buih, Raja Sunyanata, dani Majapahmt ke Kalimantan. Situasi agak benubah sedikit dalam Resensi II. Di sini Lambu Mangkunat menghantan pembesan-pembesannya untuk menyambut suami puteni itu. Apabila putena itu muncul dan am di Pandamanan dalam pelayaran baginda ke Kahimantan, semasa pulang dani melawat negeni di bawah laut, baginda tidak mengendenai lembu sakti tetapi seekor naga putih. Oleh sebab di dalam Hikayat Banjan, Lambu Mangkunatlah yang memenuhi penanan yang dimamnkan oleh lembu sakti di permulaan cenita, sementana di bahagian cenita yang lebih tenkemudian bila beliau tidak mungkin melaksanakan tugas tensebut maka seekon naga dipenkenalkan, kita mestilah membuat kesimpuhan bahawa tokoh Lanibu Mangkurat dalain Hikayal

Mungkin kenana tidak ada lagi lembu di dalam cenita. Bagaimanapun, sebaliknya kita teningat bahawa Lembu Suana dalam Salasilah Kutai membawa naga yang menjunjung sebuah gong. Puteni Junjung Buih benbaning di atas gong itu ketika muncul dani gumpalan buih di Sungai Mahakam. Penhatikan bahawa penkataan naga dalam bahasa Sansknit bukan sahaja benmakna ulan tetapi juga gajah, dan bandingkan mi dengan gajah yang membawa Menah Gajah ke sungai dalam Hikayat Raja-naja Pasai.

101

1-IIKAVAT BANJAR

Banjar di sini dan segifungsi adalah satna denganfungsi Lembu Suana dalam Salasilah Kutai.1 Nama Lambu Mangkunat benmakna Lembu yang Menanggung Dunia. Selain danipada nama mangkubumi yang terkenal ml nama-nama bendasankan jenis binatang (thenionim) tidak memainkan apa-apa penanan penting dalam Hikayat Banjan. Dengan mengetepikan nama-nama sepenti Putni Piting, Putni Samut dli., yang ditemul dalam bahagian akhin Resensi I, thenionim benlaku dalam Hikayat Banjan hanya dalam bahagian di mana penganang menujuk pembesan-pembesan istana Majapahit sepenti Kuda Pikatan, Hajanan Panoleh, dan Gajah Mada, mangkubumi naja Majapahit yang tenkenal itu. Dalam Hikayat Banjan, jelas Lambu Mangkunat memainkan penanan Gajah Mada Banjan. Dalam Salasilah Kutai kita ingat bahawa Lembu Suana yang kita bandingkan dengan Lambu Mangkunat, mempunyai belalai dan gading gajah. Tokob Lembu Suana yang digunakan sebagal kendenaan sakti untuk nenek moyang dinasti tempatan sama ada yang lelaki atau penempuan atau kedua-duanya tidaklah tenhad kepada Salasilah Kutai sahaja. Penselanian-perselaniannya ditemui pada Lembu Pull/i yang menjadi kenderaan Bicitnam Syah dalam Sejanah Melayu, dan gajah yang menjadi kendenaan Menah Gajab dalam Hikayat Raja-naja Pasai.t2 Dengan ml kita menasa benhak untuk maju selangkah lagi dan mencadangkan bahawa tokoh mangkubumi Lambu Mangkunat dalam Hikayat Banjan telah benkembang danipada watak lembu sakti dalam vanian Banjan benkenaan mitos Melayu lama tentang asal usul yang mungkin melahinkan Hikayat Banjan dalam bentuknya sekanang. Kenyataan bahawa mangkubumi-mangkubumi Majapahit secana tnadisi dipenkenalkan dengan gelanan Gajah Mada iaitu gajah tumpah minyak mungkin memainkan penanannya. Walau bagaimanapun, besar kemungkinan faktor-fakton lain juga menjalankan penanannya dalam pnoses penubahan mi. Lambu Mangkunat ialah adinda Ampu Mandastana. Kita telah mehihat bahawa sebagai ayahanda Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmaraga, tokoh menteni Ampu Mandastana sama dengan pendeta Bagawan Gutama daham Hikayat Seni RamaJ3 Pentapa mi amat tenhina oleb penzinaan benulang kali oleh isteninya. Ampu
iiKenn (1956, hIm 46) membandingkan nama ml dengan watak setan Lembu Sauna dalam lakon wayang Kandiawan Jawa (lihat Vneede, 1892, hIm 242). Selanjutnya beliau menyatakan bahawa dua patung gangsa binatang mites mi (dibuat dalam zaman sekanang) pennah diletakkan di ku kanan takhta Sultan Kutai. Dalam bahasa Jawa, penkataan aswana adalah semakna dengan asana (Sanskrit: asana), dengan makna tempat duduk tetapi juga bahagian bahu gnjah, iaitu bahagian tempat duduk pemandu. Dilihat dan segi Lembu Suana hanya benmaksud lembu yang digunakan sebagai kendenaan. ilTokoh puteni danipada air dan anak naja yang berpenanan sebagai pengasas dinasti mungkin telah disatukan dalam watak Menah Gajah sebagai suami Puteni Betung. Bandingkan juga dengan Cenita Sukadana yang mengemukakan suami puteni yang benasal dan buluh dan suami puteni yang benasal dani am telah disatukan sebagal satu watak iaitu Bnawijaya. 3Anjani, dikemukakan puteni Bagawan Gutama, dalam Hikayat Banjan. dikemukakan sebagai watak Dewi Keniang Bungsu, adik penempuan Ampu Mandastana (Resensi 11, episod dan 4) Penhatikan bahawa bukan ayahandanya, tetapi kekanda-kekandanya Lambung Jaya wanangiri (Ampu Mandastana) dan Lambung Mangkunat yang mengahwinkannya dengan anak naja China dan Kuching. Besan kemungkinan puteni dijadikan adinda Ampu Mandastana dan bukan anakandanya kenana penganuh cenita Awab, Serat Kanda (lihat Bab VI!).

mi,

mi

102

PER5AMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERtTA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

Mandastana yang namanya sendini mencadangkan bahawa beliaujuga seonang yang dianggap sebagai tokoh agama juga dihina tenuk sekali, bukan oleh seonang dewa tetapi oleh adindanya Lambu Mangkunat. Gelanan Bagawan mencadangkan bahawa Gutama telah menolak satu status duniawi tententu. Dalam bahasa Jawa penkataan bagawan benmaksud naja yang sudah bensana. Dalam Hikayat Banjan kita menyaksikan Ampu Mandastana benan-benan menyenahkan kepada adindanya hak mewanisi kedudukan separuh-dinaj3 ayahanda meneka, dan dengan itu menjadi bagawan mengikut makna hanafiah penkataan itu. Padahal dalam Hikayat Sed Rama kedua kanak-kanak Baiia dan Sugniwa teiah dibenamkan ke dalam am kolam sakti oleb bapa-palsu meneka, Bagawan Gutama, sementana Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga tehah dibunuh di dalam am di Luhuk Badangsanak oleh Lambu Mangkurat. Dan oleh kenana beliau adinda Ampu Mandastana, Lambu Mangkunat, walaupun bukan ayahanda sebenan kanak-kanak itu, adalab masih menupakan pak kecil atau bapa muda meneka. Walau bagaimanapun tendapat suatu unsun yang membimbangkan dalam penbandingan i, kenana dalam Hikayai Sen Rama pendeta Bagawan Gutarna tidak mempunyai saudara lelaki. Pendeta Mahanesi Kali, yang lebih awal tadi telah kita bandingkan dengan Lambu Mangkunat sebagai bapa angkat Puteni Junjung Buih,1 dalam Hikayat Seni Rama tidak ada sangkut paut hangsung dengan pendeta Bagawan Gutama. Supaya dapat meietakkan Lambu Mangkunat sebagai adinda kepada Ampu Mandastana kita tenpaksa menjunuskan perhatian kita kepada satu lagi vanian hikayat Rama Nusantana, laitu cenita Rama dani Senat Kanda Jawa.

Lambu Mangkurat dan Hikayat Rama Jawa seperti yang dicenitakan dalam Serat Kanda Hikayat Rama daham Senat Kanda5 benlainan danipada Hikayat Sed Rama Melayu mengenai bebenapa penkana. Dalam cenita mi, Mahanesi Kali di sini disebut Resi Kala sesungguhnya adalah adik lelaki Sen Gutama. Meneka adalah putena Raja Muntanadi (juga dipanggil Hyang Gutaka), yang menjadi pemenintah Dnawatipunwa. Muntanadijuga adalah sepupu kepada Raja Dasanata negeri Bnuwaskandi yang telah benkahwin dengan seonang dewi yang ditemul di dalam numpun buluh. Raja Muntanadi ingin melantik putenanya yang tua Sri Gutama sebagai penggantinya. Bagaimanapun, Gutama enggan menaiki takhta dan kenana itu adindanya Resi Kala menjadi naja menggantikannya, dengan syanat Resi Kala hendaklah bensedia menyenahkan takhta kepada Sri Gutama bila saja dituntutinya. Sri Gutama pengi ke hutan untuk bentapa. Di dalam hutan baginda menjumpai tempat tinggal seonang yang bennama Gajendna. Atas penmintaan Gajendra, Gutama membunuh Gajendna dan mengahwini bahunya, Dewi Rentah. Dengan Dewi Rentah, Gutama mempenoleh tiga onang anak iaitu seonang penempuan bernama Dewi Anjani dan dua lelaki, Subali dan Sugniwa, yang sebenannya adalah anak-anak yang dilahinkan oleh isteninya

i4N. B. Dengan kedudukan mi Lambu Mangkunat menggantikan Nang Bangkiling (lihat Resensi !l, Episod 5), yang sama wataknya dengan Babu Januma dalam Salasilah Kutai. 5Lihat Stutterheim (1925. hIm 6580); lihatjuga Pigeaud (1967, hIm 243 if.).

103

HIKAYAT BANJAR

melalui penzinaan dengan dewa matahani bennama Sang Hyang Sunya. Setelah tesjun ke dalam sebuah tasik kedua-dua anak lelaki mi bentukan menjadi kena putih. Gutama menyumpah isteninya menjadi batu dan sekali lagi menenuskan pentapaannya. Sepenti dalam Hikayat Seni Rama, Resi Kala menemui peti yang mengandungi Sita (di sini Sinta) yang hanyut ke pantai dekat Dnawatipunwa. Resi Kala mengambil bayi penempuan mi sebagai anak angkatnya. Kepentingan utama penincian-penincian mi bukanlah kenana ia menenangkan bagaimana dalam cenita Banjan, Lambu Mangkunat boleb mendapat kedudukan sebagai adinda Ampu Mandastana. Sekinanya inilah sahaja yang ditenangkan, mungkin lebib baik kita menimbangkan sama ada diketepikan sahaja Hikayat Sen Rama sehunuhnya dan secana mudah membuat kesimpulan bahawa Hikayat Banjar menenima unsur-unsun Ramanya melalui cenita Rama Nusantana vanian Jawa. Bagaimanapun, dengan berpegang pada pendapat in kita tensingkin dad kenyataan bahawa kombinasi Hikayat Sen Rama dan cenita Rama Jawa sesungguhnya mengemukakan ketenangan tentang suatu lagi unsun yang menanik tentang Hikayat Banjan. Unsun itu ialah sifat ketaksaan cenita ml berkaitan dengan kedudukan Ampu Jatmaka dan putenanya Lambu Mangkunat. Dalam Resensi mm Ampu Jatmika dipenkenalkan di dalam cenita sebagai seonang lelaki benketununan dinaja. Walaupun begitu, baginda tidak menetap di Chandi Agong sebagai naja tetapi tunduk kepada pemenintahan naja tua Kunipan. Raja Kunipan mi sendininya menupakan suatu tokoh yang tidak jelas. Dalam cenita benbentuk sekanang baginda memainkan penanan sebagai seonang naja tempatan yang tua dan tidak benputena (!) yang melantik Ampu Jatmika sebagai penggantinya. Sudah tentulah, Lambu Mangkunat sebagai putena Ampu Jatmika, digelan. Ratu Kunipan. Walau bagaimanapun pada masa yang sama dalam cenita mi Lambu Mangkunat memegang penanan sebagai mangkubumi yang tipikal. Agak penting bahawa Lambu Mangkunat tidak menjadi naja di Chandi Agong, petempatan yang dibuka oleh ayahandanya Ampu Jatmika. Baginda digelan Raja Kunipan, di Knaton lama. Chandi Agung dengan Gunung Chandinya menjadi knaton Mahanaja Suryanata. Di Knaton yang tenakhin inilah Lambu Mangkunat benpenanan sebagai mangkubumi. Dalam Resensi I Ampu Jatmaka dipenkenalkan dalam cenita sebagai anak seonang saudagan kaya. Bagaimanapun, behiau mengisytihankan dininya sebagai Maharaja di Chandi danjuga biasa digelan naja atau maharaja. Pada masa yang sama pembaca dengan tegas dipeningatkan bebenapa kali bahawa beliau bukanlah seonang naja yang sebenannya, Behiau ialah seonang benketununan biasa dan hanya bentugas sebagai seonang naja. Putenanya Lambu Mangkunat hanya digambankan sebagai seonang mangkubumi. Tetapi, memandangkan kenyataan bahawa puteninya dengan Dayang Dipanaja dinamai Putni Hunipan, laitu Puteni dani (Ka) hunipan, kita mestilah mengakui bahawa Lambu Mangkunat benperanan kedua-dua sebagai naja (Kunippan) dan sebagai mangkubumi. Ketaksaan mi, yang sebegitu jelas digambankan dalam kedua-dua nesensi dapat ditenangkan danipada kenyataan bahawa Hikayat Banjan telah tunduk kepada penganuh-pengaruh Rama dani kedua-dua sumben yang benbeza. Apabila disamakan dengan Sang Pendana dalam Hikayat Sen Rama, yang memegang penanan sebagai 104

PER5AMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

menteni kepada Raja Dasanata, Ampu Jatmaka pasti seonang yang benasal danipada ketununan biasa, seonang hamba dan nakyat kepada naja. Hal yang sama berlaku kepada putenanya yang menggantikan beliau pada kedudukan yang sama. Dalam pola mi tidak ada tempat untuk Lambu Mangkurat sebagai saudana lelaki Ampu Mandastana, oleh kenana Sang Pendana hanya mempunyai seonang putena, Bagawan Gutama. Oleh itu bukanlah sesuatu yang kebetulan yang (dalam Resensi ml) Lambu Mangkunat sebenannya menjadi bapa angkat yang kedua bagi Putni Junjung Buih. Bapa angkat yang pentama dan yang ash bagi puteni mi ialah Nang Bangkihing, yang tinggal dekat dengan sungai tempat Puteni Junjung Buih mula-mula muncul. Walau bagaimanapun, bila disamakan dengan Raja Muntanadi cenita Rama seperti yang tendapat di dalam Senat Kanda Jawa, Ampu Jatmaka menjadi naja yang sebenan, benhak penuh menggelankan dininya maharaja. Putenanya yang sulung, Ampu Mandastana, menyenahkan haknya menaiki takhta kepada puteranya yang Iebih muda in Lambu Mangkurat, sama sepenti Seni Gutama menyenahkan haknya kepada admndanya, Resi Kala. Adinda yang muda mm, Lambu Mangkunat memohon, putena sulung Raja Majapahit menjadi suami Putni Junjung Buih sama sepenti Resi Kala memohon putena sulung Raja Dasanata sebagai bakal suami untuk Sinta. OIeh itu kita dapati bahawa hanya dalam susunan yang pentama (yang berdasankan Hikayat Seni Rama) Ampu Jatmaka boleh benpenanan sebagai seonang menteri, sedang susunan kedua (yang bendasankan cenita Rama Jawa) memenlukan behiau menjadi seorang naja. Sementana di dalam susunan yang pentama tidak ada tempat untuk Lambu Mangkunat sebagal putena kedua Ampu Jatmaka,6 susunan kedua puha memeniukan kewujudannya sebagai putena muda Ampu Jatmaka. Kehihatan selanjutnya bahawa sifat ketaksaan dalam Hikayat Banjan benhubung dengan kedudukan Ampu Jatmaka (dan menenusi penkembangan cenita, kedudukan putenanya yang menggantikan beliau), ketmadaan lembu sakti dan fakton aneh yang Puteni Junjung Buib mempunyai dua onang bapa angkat dan bukan seonang, adalah aspek-aspek benbeza danipada saw masalah yang sama. Atas dasan pertimbangan-pentimbangan mi kita membuat kesimpulan bahawa mitos Melayu lama tentang asal usul, versi Banjar, telah mengalami beberapa penubahan di bawah penganub cerita Rama Melayu, pada waktu-waktu tententu. Di bawah penganuh cenita Rama Jawa, yang Iebih tenkemudian, vensi yang telah benubah bentuknya telah mengalami bebenapa penubahan selanjutnya. Suatu modifikasi penting cenita mi yang dipenkenalkan pada peningkat mi ialah yang benhubung dengan tokoh Lambu Mangkunat. Dengan mengambil kina apa yang telah dipenhatikan tentang pensamaan Lambu Mangkunat dengan tokoh mangkubumi Majapahit, Gajah Mada, kita menambah bahawa penganuh-penganuh lain yang bensifat bukan kesusastenaan dan Jawa mungkin juga telah memainkan peranan daham penkembangan Hikayat Banjan pada masa itu, secara senentakdengan penganuh cenita Rama.

ioSebenannya pola hanya membenikan ia nuang dalam cenita untuk benperanan sebagai kendenaan ajaib untuk Puteni Junjung Buih; bandingkan juga dengan Lembu Suana dalam Salasilah Kutai dan Lembu Putih dalam Sejarah Melayu.

mi

mi

305

HIKAYAT BANJAR

Akhin Bab 8, Resensi m Hikayat Banjan menupakan satu titik penting daham cenita. Raden Canang Lalean yang nemaja dikahwinkan dengan Putni Kahungsu. Pada masa mi Mahanaja Sunyaganggawangsa dan penmaisuninya, bensama dengan Pangenan Sunyawangsa dan permaisuninya, secana senentak benedar ke kayangan. Lambu Mangkunat dilantik sebagai pemangku. Behiau memenintah kenajaan sehama Canang Lalean masih behum cukup umun. Episod 8 benakhin di sini. Episod benikut akan mempertemukan kita dengan Raden Sakan Sungsang, putena Canang Lalean, sebagai tokoh utama dalam cenita. Kemangkatan senentak dan kononnya secana sukanela naja dan saudananya bensama penmaisuni masing-masing adalah agak menakjubkan. Pada bacaan pentama kita mungkin tentanya-tanya sama ada yang kita baca itu satu laponan tensinat tentang suatu nevolusi yang diketahul oleh mangkubumi. Walau bagaimanapun, bila kita bandingkan bahagian cenita mi dengan bahagman akhin cenita Rama Jawa, jehashah bahawa keadaannya bukanlah demikian. Di dalam cenita Rama, Senat Kanda,8 apabila Batana Rama menganggankan bahawa masanya tehah tiba untuk beliau bensana ke kayangan, baginda pun memenintahkan Sinta mengininginya ke sana. Bebenapa ketika sebelum itu Sinta telah benjanji dengan anak naja yang bennama Janaka, menantu Resi Kala, bahawa dalam inkarnasi meneka yang benikut, mereka akan benkahwin. Knesna, mangkubumi Bnuwaspunwa, dilantik menjadi Raja Dnawatipunwa dan akan bentugas sebagai penjaga mahkota Rama buat seketika. Kemudian Rama, Sinta, saudana Rama, Lesmana dan bebenapa onang pembesan naik ke teMpat pembakaran. Rama dan Sinta ghaib ke kayangan. Di sana meneka melantik did meneka kembali sebagai Wisnu dan Sed. Jelaslah bahawa daham teks kita, Mahanaja Suryawangsa dan penmaisuninya disamakan dengan tokoh-tokoh Rama dan Sinta, sementana Pangenan Sunyawangsa sama dengan saudana Rama, Lesmana. Dalam kedua-dua cenita, raja, penmaisuni dan saudana lelaki naja benedan senentak ke kayangan dan dengan itu cenita pun benakhin. Agak aneh bahawa mangkubumi Lambu Mangkunat yang kita dapati lebih awal tadi sama dengan Resi Kala dalam cenita Rama, kini tiba-tiba kehihatanmempunyai pensamaan pula dengan tokoh Knesna dalam cenita yang sama. Tetapi kenyataan bahawa Knesna dan Resi Kala memenintah Dnawatipunwa menunuti satu dengan lain mungkin sekunang-kunangnya mengemukakan sedikit keterangan tentang anomahi mi. Bagaimanapun, bahagian mi nampaknya mempententangkan kita dengan suatu ketidaktetapan yang lebih benat dengan menyamakan Sunyaganggawangsa dengan Rama, padahal lel 1ih awal tadi kmta telah menyamakan ayahanda Sunyaganggawangsa, Sunyanata, dengan Rama. Sunyanata, yang mulanya menjalankan tugas Rama, kini tiba-tiba muncul sebagai ayahanda wina itu iaitu sebagai Raja Dasanata. Sebab penubahan mi benlaku menjadi jelas apabila kita mengingati janji Sinta kepada Janaka. mi, sepenti yang dibayangkan dalam babak kemangkatan SunEpisod 8 (bahagian 8.5). NB. Jelas bahawa bahagian Stuttenheim (1925. hIm 79--SO). akhin 8Lihat mitos asal usul.

mi sama dengan apa yang asalnya bahagian

106

PERSAMAAN.PERSAMAAN DENGAN CERITA.CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

yaganggawangsa dan Sunyawangsa dalam Hikayat Banjan, mengimbaskan apa yang akan benlaku dalam Episod 9. Di sini, di akhin Episod 8 teks kita, pentas disediakan untuk kemunculan Raden Sakan Sungsang, pengasas Knaton JJ19 Cenita benkenaan penistiwa-penistiwa yang membawa-kepada pengasasan knaton bahanu mi membentuk suatn niwayat banu. Dalam cenita banu in Sakan Sungsang digambankan sebagal satu lagi Raden Panji. Selepas menghilang begitu lama, bagmnda pulang ke Kahimantan dengan nama Raden Panji Agung. Sebehumnya, semasa bensemayam di Jawa, baginda benkahwmn dengan Dewi Ranas(a)ti, yang mempunyai kebolehan mencipta benas tanpa menggunakan apa-apa dan dengan itu Ia disamakan dengan Dewi Sri.20 Penubahan yang kelihatan dalam penanan-penanan yang dimamnkan oheh watakwatak utama dalam cenita, sepenti yang disaksmkan daham babak kemangkatan Sunyaganggawangsa dan Sunyawangsa, menyokong kesimpulan yang kita buat hebih awal tadi, walaupun atas dasan-dasar yang benbeza. Kesimpulan tensebut ialah bahawa pada sesuatu tenipat hampin di akhir Episod8 dan permulaan Episod9 pasti ada kisah yang terputus dalam cerita Hikayat Banjan.2 Penubahan mi menandakan suatu tahap bahanu dalam penkembangan Hikayat hi. Langkah yang benikutnya sehepas penyimpangan danipada -gambanan yang asal iahah tnansformasi Hikayat Banjan danipada benbentuk cenita Rama palsu menjadi cenita Panji pahsu. Dalam bentuk cenita Panji palsu ml Sunyanata tmdak lagi dihukiskan sebagai wina Raden Panji, tetapi sebagai ayahanda anak naja tensebut.22 Di sini, manipulasi yang tenhibat, walaupun agak sewenangjika dihihat pada sekali imbas, sudah pun mempunyai contoh sebelumnya, dajam cenita yang sama yang menjadi sumben ihham kepada penganang Hikayat Banjan. Apabila membandingkan hikayat Rama Nusantana dengan epik Sansknit, kita dapati bahawa sesuatu yang senupa telah benlaku di sini. Daham epik Sansknit, Rama benpenanan sebagai avatna, satu manifestasi dewa-matahani Visynu, di dunla. Sita yang dl sini benasah danipada tanah, sememangnya hanya boleh dikaitkan dengan bumm. Dad segi kaitan-kaitan dasan in penkahwinan antana Rama dan Sita dalam epik Sansknit tidaklah sama dengan penkahwlnan Rama dan Sita/Smnta daham cenita-cenita Rama Nusantana tetapi sama dengan penkahwmnan ayahanda Rama ialtu Dasanata dengan Dewi Mandudani yang muncul dan buluh, kenana penkahwinan inilah yang melambangkan satu penyatuan antana matahani dan bumi.23 Benhubung dengan mi kita sehanusnya menghanapkan isteni Dasanata menjadi konban Maharaja Rawana,
9Janaka ialah saw Iagi nama untuk Anjuna. Dalam l-Iikayat Cekelwanengpati (lihat Ronkel, 1909, hIm 35 if.)dan beberapa teks Melayu lain (lihat Rassens, 1922, hIm 240) kita temul anak naja Kunipan (Panji) dan puteni Daha (Candra Kinana) digambankan sebagai mnkarnasi Arjuna dan Sembadra. Dalam hubungan bandingkanjuga tlengan tokoh sejanah naja Jawa, Visynu dan pengasas Knaton Ainlangga yang kita tahu juga disamakan dengan Arjuna, lihat Berg (I938a). Berkenaan perselanian-perselanian antara Mjuna dan Raden Panji, lihat Rassers 1922, hIm 285 II.). 20Bandingkan juga dengan Rassers (1959, hIm 266 if.). Dewi Sri pula disamakan dengan Sinta, lihat nota 24. Lihat Bab I!I (penbincangan kita tentang Episod 9). 22Penkara mi akan dibincangkan di dalam Bab VI!. 23Walaupun Dasanata bukan suatu inkannasi dewa Visynu, beliau mungkin sama boleh dikaitkan dengan matahani, oleh kenana beliau ialah seonang naja ketununan danipada apa yang disebut sebagai wanisan matahari.

mi,

107

HIKAVAT BANJAR

naksasa, sama sepenti apa yang benlaku pada Sita kemudian. Sesungguhnya inilah yang benlaku. Rawana inginkan Mandudani dan benangkat pengi mencuninya danipada Dasanata. Walau bagaimanapun akibat yang ekstnem danipada transposisi in dapat dielakkan. Rawana pulang, bukan dengan Mandudani, tetapi dengan Mandudaki, onang yang sahin tak tumpah sepenti Mandudari, yang dicipta danipada dakki Mandudani. Maharaja Rawana malah tidak dibeni kesempatan melakukan pensetubuhan pentama dengan Mandudanm palsu itu, kenana Dasanata menasa benhak mendekati Mandudaki secana suhit di kaman penaduannya apabiha behiau sampai sahaja di mstana Rawana. Tema utama cenita in pencuhikan Sita oheh Rawana, dibiankan utuh sepenti dalam Hikayat Banjan, yang tema utamanya, penkahwinan pengasas dinasti dengan Puteni Junjung Buih, dibiankan tidak dikacau. Daham hubungan mi adalah menanik bila dipenhatikan bahawa watak Sita/Sinta dalam hikayat Rama Nusantana digambankan dengan sebegitu nupa supaya penkahwinannya dengan Rama mungkin dapat diintenpnetasi sebagai simbol suatu penyatuan antana matahani dan air, sama sepenti halnya dengan penkahwinan Puteni Junjung Buih dengan pengasas dinasti tempatan dalam Salasilah Kutal dan Hikayat Banjan}4 Apabila pengasas dinasti Banjan disamakan dengan Rama, tidak ada tempat dalam cenita yang membolehkan putenanya mengahwini seonang dewi dad buluh, sepenti yang benhaku daham Salasilah Kutai, kenana dalam Hikayat Rama yang mengahwini dewi dan buluh ialah ayahandanya dan bukan putena Rama25 Oleh itu dewi dad buluh hihang. Yang tinggah hanyalah tokoh Sang Pambalah Batung dan tiang-tiang danipada buluh betung di bawah istana Putni Junjung Buih sebagai saksi bahawa pada suatu masa dahulu puteni itu wujud dalam cenita. Walau bagaimanapun, apabila sahaja Sunyanata disamakan dengan Dasanata dan tidak dengan Rama, timbul lagi sekahi kepenluan untuk seonang puteni yang dilahinkan secana ajaib dalam genenasi kedua. Puteni mi telah dipenkenalkan melahui tokoh Putni Hunipan, yang muncul dani nahim Dayang Dipanaja lengkap dengan semua ahat kebesanannya. Kenyataan bahawa Putni Hunipan mungkin masih diiktinaf sebagai asahnya mewakili gadis yang benasal dan bulub pecah, membuktikan bahawa setiap kali cenita Banjan dmsusun kembali, penganang yang melakukannya bian bagaimanapun benusaha sedaya
-

2Penhatikan bahawa dan sudut perhubungan-penhubungan dasar yang dipertimbangkan. penkahwinanantana Rama India dengan Sita mempunyai unsur perselanian dengan penkahwinan wina mitos Jawa Wira Sedana dengan dewi padi. Dewi Sri. bandmngkan dengan Rassens (1922, hIm 241 if.; 1959, hIm 9 if.); benkenaan Seni Sedana lihat juga Pigeaud (1967, hIm 153 dan 154). Sedana benasal danipada Sadhana Sansknit dengan maksud mencapai (sesuatu kejayaan), mempenoleh. Sri ialah satu bentuk yang telah dijawakan danipada Sri Sansknit, satu nama isteni dewa Visynu. Dalam mitos India yang lebih tenkemudian dewLmni sening dikaitkan dengan Laksymi, dewi keuntungan dan kemakmunan. OIeh sebab Rama adalah ayatana Visynu, isteninya Sita dapatlah dibandingkan dengan isteni Visynu, Sri. Dalam Rig-Veda. Sita dipuja sebagai dewi yang menaungi pertanian dan buah-buahan di bumi, lihat Monier Williams (1956, di bawah Sita). Berkenaan asal usul Sita dalam berbagai vensi, lihat Bulcke (1952). NB. Mulatis Mutandis hal yang sama benlaku dalam Sejanah Melayu. Apabila pengasas dinasti Palembang dikaitkan dengan Rama, di sini jua dewi yang ditemui dalam numpun buluh pasti hilang danipada cenita. Oleh itu kita tenpaksa menghanapkan ada seorang pasangan ajaib untuk ayahanda Bicitram Syah dalam cana apa pun untuk menggantikan gadis buluh dalam cenita tensebut.

mi

108

PER5AMAAN.PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

upayanya, hanya berdaya mengekalkan sebanyak yang mungkin unsun-unsun danipada cenita yang lebib tua itu. Akhinnya hanushah dipenhatikan bahawa di daham satu pola dalam cenita yang mengemukakan Putena Sunyanata yang lebih tua sebagal satu lagi Rama, kita sewajannnya menghanapkan yang putena tensebut dibeni nama Sunyawangsa. Nama Sunyaganggawangsa, kenana hubungan tambahan dengan air (atau lebih tepat dengan haut) yang dibayangkan oleb nama itu, adalah lebih wajan untuk watak yang disamakan dengan saudana muda Rama laitu Laksamana.2Sebenannya inilah yang telah benlaku daham Hikayat Banjan, sepenti yang telah dibuktikan oheh kenyataan bahawa dalam Resensi mm, Sunyawangsa digambankan sebagai putena sulung Sunyanata, sementana dalam Resensi m pula ayahanda Sakan Sungsang, Raden Mantni Ahu, dikemukakan bukan sebagai putena Sunyaganggawangsa tetapi putena Sunyawangsa.2 Dengan menimbangkan hasil-hasil penyelidikan kita yang dipenolehi sejauh mi, kita bolehlab menegaskan bahawa bahagian pentama Hikayat Banjan pada asalnya pastilah menupakan suatu mitos Melayu tentang asal usul yang amat serupa dengan mitos yang tenkandung di dalam Salasilah Kutai. Dengan ketibaan peng4nuhpenganuh kebudayaan dan luan Kalimantan mitos mi akhinnya dibeni bentuk baru sebagai saw cenita Ramapalsu. Bukanhah kita benmaksud dengan mi bahawa cenita itu telah diubah menjadi satu vanians lain bagi Saga Rama mndonesia itu. Tetapi yang dimaksudkan iahah bahawa dalam satu tahap tent entu perkembangan Hiikayat Banjar yang agak panjang (dengan mengandungi berbagai kunipulan idea), saga Rama dala,n vanians-varians Melayu dan Jawanya telah memainkan penganuh yang mendalain dan bentunut-turut ke alas struktun cenita Banjan itu. Sebagai suatu fakton dalam pnoses mi kita melihat pada kenyataan bahawa penkahwinan-penkahwinan Dasarata dengan Dewi Mandudani, dan Rama dengan Sita mungkin dengan cana yang sama diintenpnetasi sebagai melambangkan satu penyatuan yang benlaku dalam dua tahap (yang bentunutan) di antana tiga unsun kosmik, matahani, air dan bumi. Rekonstnuksi ml mencadangkan secana tidak langsung bahawa kita menolak konsepsi-konsepsi lama yang telah amat dipermudahkan berkenaan genesis Hikayat Banjan. Kita menafikan bahawa Hikayat Banjan adalah hasil seonang penganang tunggah yang telab mengumpul bahan-bahan epik dan benbagai sumben dengan cana yang tidak tenatun. Pengarang mi telah meminjam unsun-unsun dad benbagai teks dan tnadisi, dan mengembangkannya supaya tenciptalah suatu cenita yang sesual untuk dijadikan penmulaan legenda sejanab tempatan. Kita juga menafikan bahawa unsununsun Rama dalam Hikayat Banjanmungkin dianggap sebagai sampah-sanap, yang secana kebetulan telah tendampan ke pantai Kahimantan Tenggana. Penggemblengan unsun-unsun mi ke dalam cenita menupakan suatu pnoses yang jauh lebih numit dan pada masa yang sama menupakan satu pnoses yang sistematik dan tetap, lebih

26DaIam dunia Melayu Laksamana ~alah raja law iaitu ~naja di laut dan pengawas pantai. 27Penhatikan bahawa di dalam cenita Panji -yang akan dibincangkan dalam Bab VII, Mantni Alu ialah nama untuk putera Raden Panji. Anomali yang dibincangkan di sini telah pun mendapat penhatman kita dalam hubungan yang benlainan dalam Bab III.

109

HIKAYAT BANJAR

danipada apa yang diakul pada masa siham. Imphikasi nekonstruksi mi sehanjutnya ialah bahawa bahagian pentama Hikayat Banjan menupakan suatu tnadisi tempatan yang sah yang dengan cananya sendini membayangkan penkembangan-penkembangan tertentu yang tehah benlaku di Kahimantan Tenggana pada zaman silam. Dalam bentuk dasannya, bahagian pentama hikayat mi telah terbentuk jauh lebih awal danipada bahagian-bahagian tenkemudian dalam cenita, lebmh-lebih lagi bab-bab tenakhin teks Resensi I yang diedit di sini.
RINGKASAN

Hikayat Seni Rama mengandungi unsun-unsun yang napat menyenupai unsununsun dalam mitos Melayu tentang asal usul. Maharaja Dasanata mengahwini seonang gadis dan buluh; putenanya Rama benkahwin dengan Sita yang di sini dihubungkan dengan unsun kosmik air. Hikayat Banjan kehihatan mempunyai sebilangan penkana penting yang sama dengan Hikayat Seni Rama dan penkana-penkana penting ml mendedahkan penganuh teks yang disebut kemudian di atas teks yang disebut dahulu. Dalam Sahasilah Kutai unsun-unsun mi sama ada langsung tidak wujud ataupun benhubung dengan unsun-unsun lain untuk memenuhi satu fungsi yang benbeza. OIeh itu penbandingan dengan Hikayat Sen Rama membohehkan kita menjehaskan sejumhah penbezaan kecinian di antana cenita yang tenkandung di dalam Hikayat Banjan dan cenita di dalam Salasihah Kutai. Tanpa penbandingan tensebut, perbezaanpenbezaan itu mungkln tetap tidak dapat diterangkan. Suatu perbezaan penting antana Hikayat Banjan dan Salasilah Kutai iahah kewujudan tokoh mangkubumi dalam Hikayat Banjan yang memainkan penanan penting di dalam cenita. Tokoh mangkubumi Lambu Mangkunat dalam Hikayat Banjan telah benkembang danipada hembu ajaib yang menjadi kendenaan puteni dad buih dalam mitos asal usul. Lembu ajaib dalam Salasilah Kutai ialah seekon bmnatang dengan belalai dan gading seekon gajah. Sifat kebetulan (?) yang mangkubumi-mangkubumi Majapahit bengehan Gajah Mada (gajah tumpah minyak) oleh itu mungkin telah memainkan penanan dalam pnoses penubahan mi. Kedudukan Lambu Mangkunat dalam nangka kenja cenita mempenhihatkan bahawa selain vanians Melayu, hikayat Rama Nusantana vanian Jawanya, sepenti yang tendapat dalam Senat Kandajuga telah mempenganuhi Hikayat Banjan. Penganuh ml bolehlah dianggankan muncul sehepas penganuh vanian Melayu. Penganuh Rama benganda yang datang danipada dua arah yang benlamnan mi juga menenangkan tentang kedudukan Ampu Jatmaka dan putenanya Lambu Mangkunat yang bensifat ambivalen. Kedua-dua meneka digambankan di dalam cenita sebagai mangkubumi (nakyat) dan sebagai naja. Watak-watak yang disamakan dengan Ampu Jatmaka dan putenanya dalam cenita Rama Melayu adahah dan golongan nakyat, sementana di dalam cenita Rama Jawa meneka adalah naja-naja. Di akhin Bab 8, Resensi m kita menyaksikan dengan tiba-tiba bukan Sunyanata, tetapi putenanya Sunyaganggawangsa, disamakan dengan wina Rama dalam hikayat Rama Nusantana Bahagian cenita mi amat menyenupai bahagian akhin cenita Rama 110

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (2)

Jawa sepenti yang ditemul dalam Senat Kanda. Penubahan senta-menta pola yang ash mi hanya dapat difahami jika kita hubungkan bahagian mi dengan episod benikutnya yang membincangkan Sakan Sungsang, pengasas Knaton Im. Sakan Sungsang digambankan sebagai seorang lagi Raden Panji dan dengan sifat mi beliau mesti dipenkenahkan ke daham cenita dengan cara yang wajan. Manipulasi genenasi-genenasi mi dilkuti pada tahap yang lebih tenkemudian oheh tnansfonmasi Hikayat Banjan danipada bensifat cenita Rama palsu menjadi suatu cenita Panji pahsu (suatu topik yang akan dibmncangkan dalam Bab Vim), di mana Sunyanata tidak dikemukakan sebagai Raden Panji tetapi sebagai ayahanda wina itu. Jelas bahawa konsepsi genesis Hikayat Banjan sepenti yang dikemukakan dalam bab mi menyatakan secana tidak hangsung suatu penyimpangan danipada idea lama yang amat dipenmudahkan iaitu Hikayat Banjan iahah hasil seonang penganang tunggal yang menganang cenitanya dengan meminjam b~han-bahanepik. Bahanbahan mi kemudiannya dicampuradukkan dengan cana yang tidak tenatun supaya tenciptalah suatu hikayat yang mengemukakan legenda mengenal permulaanpenmulaan Banjan.

Ill

BAB VI

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERmTA-CERmTA MELAYU DAN JAWA LAIN (3) Hikayat Banjan dan Sejarah Melayu

Dm DALAM bab sebelum mi kita telah menetapkan bahagian awah Hikayat Banjan
sebagai satu mitos Mehayu tentang asal usul yang telah benubah menjadi satu cenita Rama palsu. Kita telah menumuskan bahawa mitos Melayu tentang asal usul ml, yang dibayangkan dalam cenita-cenita mengenai penkahwinan Putni Junjung Buih dalam Salasilah Kutai dan Hikayat Banjan, pasti,juga telah mendasani kisah pengasasan dinasti Pahembang sepenti yang tehah diniwayatkan dalam Sejanah Melayu. Dengan pandangan mi sekanang kita akan bandingkan bahagian pentama Hikayat Banjan dengan bahagian pentama Sejanah Melayu. Perbandingan sepenti mi nampaknya benguna kenana ia dapat membenikan kita peluang untuk menyemak semula bebenapa keputusan yang telah dipenohehi dalam pemeniksaan awah kita dahulu. Penbandingan mi juga mungkin menghasilkan pandangan-pandangan barn yang benguna untuk anahisa kita tentang Hikayat Banjan. Selanjutnya penbandingan ml juga dapat menentukan sama ada kesimpulan-kesimpulan yang telah kita capai melalui anahisa ml dapat dikenakan hanya kepada Hikayat Banjan atau mempunyai nelevan dalam kajian teks-teks pensejanahan Melayu secana umum. Kita akan mulakan perbandingan kita dengan meneliti satu pensatu bebenapa tokoh yang tendapat di dalam kedua-dua cenita. I. Puteni yang muncul dan gumpalan buih Dalam Sejanah Melayu puteni ml dipanggil Putni Tunjung Buih. Dalam Resensi I Hikayat Banjan, kedua-dua nama Tunjung Buih dan Junjung Buih ditemui. Dalam bahagian 4.1 (1779ff) kedua-dua nama dipenjelaskandan disebut sebagai senama.2 Benlainan dengan Hiluiyat Banj~n,puteni ml tidak berpenanan sebagal

tUntuk isi cenita Sejarah Melayu, pembaca dinujukkan kepada ningkasan yang diberikan pada awal Bab IV. 2penhatikan bahawa Tunjung Buih malah juga nama yang dibenikan kepada puteni dalam Cenita Sukadana. Di sini puteni itu benar-benar muncul daii sekuntum bunga bagi onang Melayu tunjung bermaksud temtai yang tumbuh naik dani air.

112

PERSAMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

nenek moyang dinasti tempatan dalam Sejanah Melayu. Walau bagaimanapun di dalam kedua-dua cenita, puteni mi diambil sebagai anak angkat oleh pemenintah negana. Dalam Hikayat Banjan pemenintah ml ialah Lambu Mangkunat, dan dalam Sejanah Mehayu naja itu ialah Sang Supanba. Daham kedua-dua cenita puteni mi dikahwmnkan dengan seonang anak naja yang datang dad sebenang laut. Daham Hikayat Banjan anak raja mi ialah Sunyanata, sementana dalam Sejanah Melayu putena naja itu datang dani negeni China.3 2. Pengasas Dinasti Dalam kedua-dua cenita tokoh mi ialah seonang anak naja yang datang dad sebenang laut dan menghidap penyakit kulit.4 Baginda benkahwmn dengan anak (anak angkat) penghulu tempatan. Di dalam Hikayat Banjan anak naja mi, Sunyanata, datang dad Majapahit. Daham Sejanah Mehayu nama anak raja itu iahah Bicitram Syah dan baginda datang dan India. Daham kedua-dua cenita, anak naja mi tunun di puncak sebuab bukit, tetapi dalam Hikayat Banjan bukit ml tenletak di sebenang laut, di negeni asal anak naja itu,5 sementana dalam Sejanah Melayu pula, bukit itu tenletak dekat Palembang.6 Dalam kedua-dua niwayat anak naja itu tidak dipmndahkan secana langsung dad negeni asal ke negeni destinasinya, tetapi sampai di negeni itu melahul negeni di bawab laut. Baginda naik ke bumi dengan mengendenal seekon binatang aja~b; seekon naga dalam Hikayat Banjan dan seekon lembu putib dalam Sejanab Melayu. Dalam kedua-dua niwayat pengasas dinasti mi mempunyai dua onang putena. Tokoh Mangkubumi Daham kedua-dua cenita tokoh ml menupakan ketua asal di negeni itu; dalam Sejanab Melayu, beliau digelan Demang Leban Daun, daham Hikayat Banjan, Lambu Mangkunat. Behiau mengahwinkan puteni (angkat)nya dengan anak naja dad sebenang laut mi dan menyenahkan kuasa kepada menantunya dengan mengambil kedudukan sebagai mangkubumi dm bawab pemenlntah yang banu.

3.

3Penhatikan bahawa dalam Cenita Sukadana, Putni Tunjung Buih juga dikahwlnkan dengan seorang anak naja yang tiba dan sebenang laut. Sama seperti dalam Hikayat Banjan, anak raja berpenyakit kusta. Dalam Hikayat Marong Mahawangsa puteni dikahwinkan dengan anak raja yang muncul dani sebatang buluh yang benongga. Dalam Salasilah Kutai, anak raja China jelas tiba sebagai seorang calon untuk memmnang Putri Junjung Buih, tetapi oleh sebab dikalahkan pIeh bakal pengasas dinasti, beliau tidak berjaya mempenolehinya. 4Perbandingan ningkas, Bra-Wijaya dalam Babad Tanah Jawa telah disembuhkan danipada sejenis penyakit puan setelah berkahwin dtngan seorang perempuan dan Wandan. Dengan isteni ml, beliau mendapat seonang putena, Raden Bondan Kejawan (kemudian dipanggil Lembu Peteng). Raden Bondan berkahwin dengan puteni ayahanda angkatnya, Kiai Ageng ing Tanub dengan Dewi Nawang Wulan, Nawang Sib. Olthof (1941, teks Jawa, hIm 23ff.). 5Walaupun tendapatjuga sebuah bukit yang sesuam di negeri baginda menaiki takhta, iaitu Gunung Candi. Bandingkandengan bukit Jaltan Layan dalam Salasilah Kutai.

mi

mi

113

HIKAYAT BANJAR

4.

Putena Raja dan Negeni China Dalam kedua-dua hikayat, anak naja mi sampal dengan angx~anyang agak besan; dan dalam kedua-dua cenita bagmnda dikahwinkan dengan puteni yang penjaga atau ayahandanya ialah pemenintah negeni itu. Dalam Sejanah Melayu, gadis mi lalah Putni Tunjung Buih, puteni angkat Sang Supanba; dalam Hikayat Banjan, putni tensebut ialah Dewi Keniang Bungsu, putni Ampu Jatmika dan adinda kepada Lambu Mangkunat. Dalam kedua-dua hikayat anak naja China menmnggalkan negeni mi sekahi hagi selepas penkahwitiannya. Dalam Sejarah Melayu, baginda benangkat kenana dihantik menjadi naja di daenah pengunungan hebih ke hulu dad Palembang dan dalam Hikayat Banjan baginda benangkat puhang ke negeni asalnya, Kuching.7

5. Raja Iskandar Thu l-Kannain Dalam Sejanah Melayu tokoh mi menupakan nenek moyang yang jauh kepada pengasas dinasti.8 Baginda mengahahkan naja negeni Kehing. Dalam Hikayat Banjan baginda iahah ayahanda ajaib pengasas dinasti. Baginda tidak mengalahkan naja negeni Kehing, tetapi naja itu dengan nelanya menyenahkan kuasanya kepada bagmnda. Dalam kedua-dua niwayat, Raja Iskandan mengahwini puteni naja Kehing itu. 6. Nabi Khadin/Khidin Daham Sejanah Melayu naja negeni Kehing menganggapnya sebagai wahinya sendini dan wall puteninya. Nabi Khadmn mengahwmnkan puteni naja Kehing dengan Raja Iskandan dan dengan itu menjadi bapa mentua spinitual Raja Iskandan. Dalam Hikayat Banjan, Nabi Khadmr mengahwini puteni kedua naja Kehing dan dengan itu menjadi binas Raja Iskandan. Dad penkahwmnannya yang lain, iaitu dengan sahah seonang Putni Batana Gangga di negenm bawah haut, puteni yang dilahinkan kemudian menjelma semula di bumi sebagai Putni Junjung Bulb. Sebagai ayahanda ajaib kepada Putni Junjung Buih, Nabi Khadin menjadi ayahanda mentua ajaib kepada Sunyanata. Beliauhah yang menyaman sebagai seorang pengembana yang mengahwmnkan Putni Junjung Buih dengan Sunyanata. Raja Keling Dalam kedua-dua hikayat bagmnda benpenanan sebagai ayahanda mentua kepada Raja Iskandan. Kaitannya dengan Iskandan pada dasannya adalah sebagai seonang naja yang telah dmkahahkan yang tenpaksa menyenahkan puteni dan

7.

Bandingkan dengan anak raja China dalam Salasilah Kutai yang melanikan din ke kawasan pergunungan dan, bensama dengan pengikut-pengmkutnya menjadi nenek moyang suku Dayak di daerah pergunungan antara Kutai dan Benau. Bandingkan juga dengan Hmkayat Marong Mahawangsa yang mengisahkan Raja Buluh Betung bcnangkat ke daerah pergunungan untuk membuka pekan selepas penkahwinannya dengan Puteni Seluang. 8Bandingkan dengan I-likayat Acheh di mana Raja Iskandanjuga disebutkan sebagai nenek moyang Sultan Munawan Syah.

114

PER5AMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

kenajaannya kepada penyenang yang menang. Dalam kedua-dua niwayat seonang naja Kehing N.B. dalam Hikayat Banjan tokoh itu menjadi ayahanda mentua Raja Iskandan; dalam Sejanah Melayu, ketununan dan naja hi, laitu puteninya, benkahwin dengan Raja Iskandan juga memamnkan penanan sebagal ayahanda kepada anak naja yang keluan belayan mencani sebuah negeni baru. Dalam Sejanab MelaSu, anak naja mi ialah Bicitnam Syah, pengasas dmnasti Pahembang. Dalam Hikayat Banjan, tokoh mi ialah Ampu Jatmaka, pengasas negeni Chandi Agung (Nagana-Dipa).

8.

Raja Negeni di bawah laut Daham Sejanah Melayu, namanya ialah Raja Aftih alAndh. Bagmnda juga iahah ayahanda salab seonang isteni Raja Sunan dan dengan itu benpenanan sebagai nenda Bicitram Syah, pengasas dmnasti. Daham Hikayat Banjan, bagmnda bennama Batara Gangga. Baginda adahah nenda Putni Junjung Bulb, isteni kepada pengasas dinasti, dan dengan itu benpenanan dalam cenita sebagai moyanganda kepada putena-putena Sunyanata, Sunyaganggawangsa dan Sunyawangsa. Kedudukan yang dipenuhi oheh tokoh-tokoh di atas dalam nangka kenja Hikayat Banjan dan Sejanah Melayu dikemukakan daham najah-najah I dan 2.

Kedua-dua Sejarab Melayu dan Hikayat Banjar mengandungi unsun-unsun yang benasal danipada mitos Mehayu lama tentang asal usul sepenti putni buih yang diambil sebagai anak angkat oleh pemenintab negeni, tokoh pengasas dinasti yang tunun di puncak bukit, kedua-dua panakawan pengasas dinasti (dalam Sejanah Melayu, admnda-adinda Bicitnam Syah menginingi bagmnda ketika meninggalkan negeni di bawah haut; dalam Hmkayat Banjan, pengining-pengining itu ialah Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga), hembu ajaib (dalam Sejanah Mehayu Lembu Putmb; dalam Hikayat Banjan penanan itu diambil alih oheh Lambu Mangkunat), dan anak naja China yang sampam dengan babtena untuk mencad bakah isteni. Sebaliknya kedua-dua cenita juga mengandungi unsur-unsun yang jelas bukan benasah danipada mitos asal usul, sepenti tokoh mangkubumi dan penanannya di dalam cenita sebagai ketua asal d~ negeni itu dan ayahanda mentua kepada pengasas dmnastm, dan kenyataan bahawa pengasas dinasti datang dad sebenang haut dan mempunyal dua onang putena dan bukannya seorang. Suatu lagi unsun yang membezakan cenita-cenita mi danipada mitos asal usul ialah betapa jelasnya ketiadaan puteni dan buluh dalam cedta tensebut.Dalam bab yang mendahului bab mi kita telab melihat bagaimana unsununsun mi mungkin dapat dikesankan sebagai benasal danipada penganuh-penganuh saga Rama Nusantana. Dalam Sejanah Melayu penganuh Rama kehihatan kurang ketana dan daham Hikayat Banjar. Namun demmkman teks mi juga mengandungi bebenapa unsun yang

N.B.:Berlawanan dengan pendapat Wmnstedt, kita rnenganggapkan bahawa puteri yang muncul dan numpun buluh dalam beberapa penulisan sejarah Melayu bukanlah berasal danipada saga Rama Nusantana tetapi bahawa puteni mi telab masuk ke dalam saga Rama danipada mitos asal usul.

115

a 00
0O.c ~

a a
.4 a .4

.~ ~

a.
0 00 0 C .4

I C

a
aC a 0.a a 00 C a
00

z
a
~
a Ito C a
00 IC 1=

a 0 a 00

a
C a

I
0 00

ii z 0,
-~

IOU
to

/
00 a Iv a /I 0 CdO V

00 C
.~ ~,

a
.~ -<

.~I ~\
0. a

/ a
0,

~ .4 00

~
=

a
a C

--1
a

00

= to
.1 >. a .4

a a

a 0. .1 C

a
0
C a 00 C a

~ .~sa
C a

~
00

a
0.

000 4

0-

C a

a
.4

a
a a C 0 a C a
Oat ~0

a
0

a E
00 0 C a ~

a an
=

00 a a

C to

to

>~ U,

a = a
0

C to 0~

.1 .0 .0

a
C

I~ ~

L)
Co
V

00 0

0,
.0

a
V

a
/00 C

I
.~,

C a

0,

C 0 C a IC 00 C V V 0, C to C c0 00 00 C .1 to 0 V

C a

a
V

a
0,

to V .0 to 10

en

0 a

Cl 0 0, C?

.1 V C tO .4

a
.C ~C
00 0,0,

0,

U,

to to

a E a

-4 -~0 C

a
to en 00 C

HIKAYAT BANJAR

merujuk kepada pengaruh cerita Rama. Tidak terdapat tokoh Batara Bisnu dalam jurai keturunan sebelah lelaki, tetapi di sebelah perempuan kita masih menemui tokoh raja yang berasal dan negeri di bawah taut. Raja mi, yang di sini dinarnai Raja Afthb al-Ardh, setari dengan Batara Gangga dalam Hikayat Banjar, Raja Aftab al-Ardh ialah ayahanda mentua Raja Suran. Raja Suran juga mengahwini seorang puteri bernama Putri Wanang Kiu, Putri Raja Chulan, Ganggayu, yang tetah beliau kalahkan dan seorang puteri tam bernama Putri Zaris Gangga, adinda Raja Gangga Syah Johan. Dengan itu nama Gangga yang tidak tagi digunakan untuk raja di negeri bawah taut sendiri tetah dikekalkan dalam nama-nama kedua-dua ayahanda mentuanya.Kesimputan yang dapat dibuat daripada kenyataan mi ialah bahawa datam Sejarah Melayu, tokoh Batara Gangga telah dipecahkan kepada tiga tokoh berlainan yang semuanya memainkan peranan yang sama di dalam cerita. Keterangan yang dapat diberikan untuk kejadian mi ialah kenyataan bahawa datam Hikayat Sen Rama kita temui Gangga pada nama-nama ketiga tokoh yang bertainan yang semuanya berhubung rapat antara satu dengan tam. Dalam cerita mi Maharaja Rawana, musuh Rama yang kalah, berkahwin dengan Gangga Mahadewi, ratu di tautan. Daripada perkahwinan mi tahirtah seorang putera yang diberi nama Gangga Mahasura yang ketika berumur dna belas tahun menjadi maharaja di tautan. Gangga Mahasura mempunyai seorang puteri bernama Gangga Surani Dewi dan puteri mi dikahwinkan dengan Kusi, putera Rama. Dua nama lain di dalam cerita mi iaitu nama di atas takhta untuk Bicitram Syah, Sang Suparba dan nama bagi puteranya Nita Utama mungkin juga dapat dikesan kepada saga Rama mi. Agak aneh juga kita temui nama-nama mi sebagai nama wanita. Datam epik India Satruhjaya, Mhtmya,1 Suprabh~ialah isteri keempat Dalaratha dan ibu kepada Satrughna, yang muncut dalam epik Sanskrit sebagai putera keempat Dalaratha. Dengan itu Satrughna selari dengan watak Citradana dalam Hikayat Sen Rama. Datam Hikayat Sen Rama versi Sheltabear, Nita Utama iatah isteni pertama Rawana. Nita Utama mi menjadi ratu di negeri makhtuk ghaib dan menjadi ibu kepada Indera Jata, yang wataknya setari dengan Indrajit datam epik Sansknit. Ketidaktetapan distnibusi nama-nama datam cerita Sejarah Metayu mi dapat diterangkan dan kenyataan bahawa, wataupun temanya tetap sama, peraturan pelakon-petakon yang memainkan berbagai peranan boleh diubah-ubah. Kita tetah

Dalamedisi teks, nama baginda ditulis Aftabl-Ardh. Profesor G.WJ. Drewes memberitahu saya bahawa Aftab ialah kata Parsi untuk inatahari. Dengan itu nama bcrmakna Matahari Bumi. Dan segi in mungkin sekali bahawa orang yang menjadi ayahanda mentua Raja Suran dan raja negeri di bawah taut mi menjadi dua tokoh dalam Hikayat Banjar yang ditemui sebagai Batara Bisnu dan Batara Gangga. Nama puteri Aftab aI-Ardh dalam edisi teks ditulis sebagai Mahtabul-Ardh sepatutnya dibaca sebagai mahtab al-Ardh yang bermakna bulan (Purnama) di bumi Derkengka mungkin korupsi dan kata Parsi Dur-i Gangga. iailu Mutiara Gangga. Zanis Gangga mungkin terbentuk danipada Zar-i Gangga iaitu Emas Gangga. laitu Ramayanan versi Jaina. lihat Stutterheim (1925. hIm 89 dan 226). Vander Tuuk (1897 19t2) menyatakan bahawa dalam beberapa cerita Jawa. Suprabha dan Tilottama adatab nama dewi-dewi Maniaka mungkin korupsi daripada kata Sansknit MenakA. nama dewi dalam Mahabharata. Dalam Resensi II. Hikayat Banjar (hIm 9d) kecantikan Dewi Keniang Bungsu dibandingkan dengan kecantikan Dewi Nila Utama,

mi

118

PEIt5AMAAN-PER5AMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

menunjukkan bahawa tema cenita mi ialah mengenal konsep kedatangan anak naja dani seberang laut yang melalui penkahwinannya dengan anak penempuan ketua tempatan, menjadi naja di negeni itu dan menjadi pengasas dinasti. Onang yang memainkan penanan mi, pada satu peningkat tententu telah disamakan dengan watak wina Rama. Onang yang boheb dmsamakan dengan Rama dalam Sejanah Melayujelas ialah Bicitnam Syah, yang dalam benbagai cana setanding pula dengan Sunyanata dalam Hikayat Banjan. Dalam bab sebelum mi kita telah mehihat bahawa pada peningkat yang lebih tenkemudian bukan Sunyanata tetapm putenanya yang telah disamakan dengan Rama, supaya Sunyanata diahihkan pula kedudukannya kepada kedudukan Mahanaja Dasanata dalam saga Rama. Mungkmn sesuatu yang senupa telah benlaku dalam hal Sejarah Melayu. Kita dapat bayangkan bahawa dalam teks ml, penanan Rama pada asalnya dimainkan oleh Raja Sunan, yang kemudiannya dipindahkan danipada behiau kepada putenanya Bicitnam Syab dan akhinnya kepada putena Bicitnam Syah, Nila Utama. Nila Utamalah yang datang ke Bintan dan sebenang laut, dan menjadi pengasas sebenan dmnasti Melaka me!alui penkahwinannya 2 puteni pemenmntah Bintan yang tendahulu. Dengan dengan Wan Seni Beni, mempentimbangkan kemungkinan mi kita dapati dm1 kita bentembung dengan masalah putena Bicitnam Syah yang manakah yang dianggap hebih tua, Manmaka atau Nila Utama. Masalab mi adalah senupa dengan soahan yang kita hadapi dalam hal Sunyaganggawangsa dan Sunyawangsa dalam Hikayat Banjan. Jelaslah bahawa sebagai akibat danipada penubahan penanan yang bentalu-talu bebenapa kenumitan pasti timbul dalam menentukan siapakab siapa.3 Pasti salah satu nombakan mnmlah yang menyebabkan penanan Putni Tunjung Buih di dalam cenita Sejanah Melayu dikesampingkan. Beliau tidak lagi menjadi nenek moyang naja-naja Melayu yang tenkemudian. Sebagai isteni anak naja China, bliau lebih setanding dengan Putni Ampu Jatmaka, Dewm Keniang Bungsu, dalam Hmkayat Banjan danipada dengan Putni Junjung Buih. Kita teningat telah bentemu dengan dewi mi dalam Hikayat Manong Mahawangsa sebagai isteni Raja Buhuh Betung, anak raja yang benasal danm numpun buluh, yang sepenti anak naja China dalam Sejanah Melayu, menmnggalkan knaton dan pindah ke hulu negeni. Benbanding dengan Hikayat Banjan, pengasas dinasti da4am Sejanah Melayu Bicitnam Syah, tidak tunun di puncak sebuah bukmt di sebuah negeni yangjauh tetapi di puncak bukit tempatan. Sejanah Melayu benkongsm unsun mm dengan Salasilah Kutai. Kendenaan Bmcitnam Syab, Lembu Putmh, sama dengan Lembu Suana dalam Salasmhah Kutai, dan kedua saudana yang lebih muda yang menginingi Bicitnam Syah ketika bagmnda mula-mula turun di bukit Siguntang sama dengan kedua-dua penakawan Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam teks yang sama.
2Profesor Drewes menyatakan bahawa mi adalah satu lagi nama yang bensifat Pansi. Dalam cerita cenita keagamaan Jawa dan Sunda, S(a)nmbanon atau Sanibanu muncul sebagam nama isteni Husain bin Aim. Wanita mi ialah puteni naja Parsi yang tenakhir dan namanya iaiah SyahrabanU. 3liahawa cenita yang terkandung dalam Sejarab Melayu tidak turun kepada kita dalam bentuk aslinya, tetapi merupakan hasil satu sin perubahan keseluruhan, segena kita sedan apabila hanya membandingkan berbagai vensi moden teks hikayat mi dalam edisi-edisi Tecuw (1952), Sheliabean (1896) dan Winstedt (1938b). Benhubung dengan ni lihat Roolvink (1967).

119

HIKAYAT BANJAR

Penalihan bukit tempat pengasas dinasti Banjan tunun ketika sampai dani kayangan, dani Kahimantan ke Jawa, mempenlihatkan suatu unsun yang menjadi sifat Hikayat Banjar. Unsun ml mendedahkan suatu penganuh yang nampaknya tidak tendapat pada Sejanah Melayu. Hal yang samajuga benlaku pada metamonfosis lembu ajaib yang bertukan menjadi manusia Lambu Mangkunat, dan pada penanan yang dimainkan oleb kanak-kanak Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga dalam cenita. Kita benpendapat penubahan-penubahan di dalam Hikayat Banjan mi adalah kenana penganub danipada cenita Rama Jawa. Dalam cenmta Sejanah Melayu, Bicitnam Syah sebenannya dilahinkan dua kali; sekali sebagai putera Raja Sunan dengan Putni Denkengka di negeni sebenang laut bennama Keling, dan sekali sebagai putena naja itu juga dengan puteni mahanaja di bawah laut. Ketidaktetapan mi menjadi jelas melalui penbandingan dengan Hikayat Banjan. Dalam Hikayat Banjar, Mahanaja Sunyanata, ketmka datang ke Kalmmantan dani negeni di sebenang laut iaitu Majapahit (Jawa), menghadapi benbagai kesulitan. Bahteranya disekat di Pandamanan oleh dua ekor naga putib. Baginda menyeham ke bawah penmukaan laut, melawat Batana Gangga dan saudananya di negeni bawah laut, dan kemudian muncul dengan mengendenai seekon naga senta sembuh danmpada penyakmt kulitnya, iaitu dilahmnkan semula. Memandangkan bahawa Bicitnam Syah dan Sunyanata memainkan penanan-penanan yang senupa, kita mungkin menganggap bahawa dalam vensi Sejanah Melayu yang lebih tua, Bicmtnam Syah tidak sampai ke Palembang dani negeni di bawah laut, tetapi mengembana danipada negeni asalnya melalul negeni di bawah laut. Penselenakan bahtena Bicitnam Syab selepas baginda meninggalkan negeni Keling, yang mendahulul kemunculannya danm negeni di bawah laut sebagai cucuanda Raja Afthb al-Andh, selani dengan satu penistiwa lain dalam Hikayat Banjan. Penistmwa itu ialah perselerakan angkatan bahtena duta Ampu Jatmaka, kapten Lampung, ketika dalam pelayarannya pulang ke Kalmmantan dani Kehing. Oleh itu kita mendapati bahawa satu unsun tententu dalam Sejanah Melayu mungkin benkaitan dengan dua unsun yang benbeza dalam Hikayat Banjan. Dua kejadian kapalpecah mi bukanlah suatu unsun yang tenasing daham Hikayat Banjan. Unsun mm benkamtan pula dengan unsun-unsun benganda lain sepentm dua buki: (Gunung Chandi dan Gunung Majapahit) dua perpindahan dani sebuah negeri di sebenang laut ke Kalimantan (yang dilakukan oleh pengasas negeni, Ampu Jatmaka, yang tmba dani India dan oleh pengasas dinasti, Sunyanata, yang tiba dani Jawa), dua penyerahan kuasa oleh penghulu tempatan kepada anak naja pendatang (iaitu penyenahan kuasa oleh naja, tua Kunipan kepada Ampu Jatmaka dan oleb Lambu Mangkunat kepada Suryanata), dua ayahanda angkaz untuk Putni Junjung Buih (Nang Bangklling dan Lambu Mangkunat) dan akhinnya, sesuatu yang bersmfat taksa iaitu gambaran berganda rentang Ampu Jatniaka dan puteranya, yang pada masa yang sama menupakan penghulu-penghulu tempatan dani ketununan nakyat biasa dan naja-naja. Oleb kenana unsun-unsun benganda sepenti mi tidak ditemum dalam Sejanah Melayu, sebab fenomena mi benlaku mestilah dicanm dani kenyataan bahawa Hikayat Banjan telah dipenganuhi oleh saga Rama pada dua tahap benlainan; kali pentama ialah melalui vensi Melayu dan kali kedua melalui vensi Jawa seperti yang ditemui dalam Senat

120

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

Kanda. Pasti, pembentukan semula Hikayat Banjar secara keseluruhan di bawah pengaruh tradisi Jawa itulah yang telah menghasjlkan struktur yang tensing mi, Ia memperlihatkan kepada kita seorang anak raja pendatang dan Majapahit pula. Dengan itu perbandingan dengan Sejarah Melayu mengesahkan kesimpulankesimpulan yang telah dibuat berdasarkan hal-hal lain dalam bab yang laIn. Sekarang dapatlah kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang benikut. Keduadua cenita berkenaan dengan asal usul dinasti Palembang (atau lebih tepat Melaka) dan asal ustfl dinasti Banjar sesungguhnya mungkin dapat dikemukakan sebagai sebenarnya berasal danipada sebuah mitos Melayu lama tentang asal usul yang telah diberi bentuk baru sebagai sebuah cerita palsu Rama. Dalarn kedua-dua Hikayat Banjar dan Sejarah Melayu pasti satu faktor syarat dalam proses-proses perubahan yang terlibat, ialah bahawa cerita Rama rnembenarkan sejumlah perkaitan yang sama dengan apa yang dirasakan wujud dalam mitos asal usul tersebut. Perubahan jelas peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita boteh diterangkan dalam kedua-dua kes danipada kenyataan bahawa kedua-dua teks telah diubah bentuk berkali-kali. Besar kemungkinan bahawa atas dasar pertimbangan-pertimbangan untuk kemanfaatan, yang ukurannya berubah dan masa ke semasa, maka pada waktu-waktu tertentu adalah lebih menarik membenikan cerita itu suatu tekanan yang berbeza mengikut apa yang dianggap perlu pada satu-satu situasi tertentu. Pengaruh langsung Sejarah Melayu ke atas Hikayat Banjar atau sebaliknya mesti dibatalkan. Unsur-unsur persamaan yang diperlihatkan oleh kedua-dua cerita adalah disebabkan oleh kenyataan bahawa kedua-duanya adalah berasal daripada cenita induk yang sania dan telah mengalami proses perubahan yang sebahagiannya selari. Unsur-unsur Iskandar dalam Sejarah Melayu dan Hikoyat Banjar Hikayat Banjar mengandungi unsur-unsur yang jelas tidak berasal daripada mitos Melayu tentang asal usul mahupun daripada saga Rania. Di antara unsur-unsur mi tenmasuklah tokoh-tokoh Raja Iskandar Dzul-Karnain dan Nabi Khadir dan peranan-peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh mi dalam cenita. Hikayat Banjar berkongsi unsur-unsur mi dengan Sejarah Melayu. Dalam Sejarah Melayu kepentingan unsur-unsur Iskandar mi sedemikian rupa malah hingga kita dengan wajar dapat menamakan bahagian pertama cerita itu episod iskandar. Bagaimanakah pula dapat kita menerangkan kewujudan tokoh-tokoh Islam yang tipikal seperti Raja Iskandar dan Nabi Khadir di kalangan nenek moyang rajaraja Palembang dan Banjar itu? Bagaimanakah mungkin bagi tokoh-tokoh mi menyerap ke dalam bab-bab awal Sejarah Melayu dan Hikayat Banjar, dengan keduaduanya membincangkan sejarah tempatan zaman sebelum Islam?4 Soalan mi bukanlah suatu soalan yang mudah dijawab. Besar kemungkinan bahawa cerita-cerita mengenai tokoh-tokoh mi dan tokoh-tokoh lain juga daripada perbendaharaan mitos

Dan bagaimanakah dapat kita menerangkan kewujudan Raja Iskandar di kalangan nenek moyang raja-raja Acheh dalam Hikayat Acheh?

121

HIKAYNF BANJAR

Islam5 telah masuk ke daerah Nusantara dalam zaman ketika Islam, dalam bentuk Syiahnya, dibawa dan India ke pantai-pantai kepulauan Nusantara sebelum akhir zaman Majapahit. Suatu sumber ketara bagi unsur-unsur Iskandar dalam penulisanpenulisan sejarah kita pastilah llikayat Iskandar Dzul-Karnain.6 Walau bagaimanapun, hanya kenyataan bahawa Hikayat Iskandar Dzul-Karnain pada satu masa dahulu popular di dunia Melayu tidak cukup untuk menerangkan sepenuhnya bagaimana raja Makadunia mi boleh menjadi nenek moyang raja-raja di Nusantara dalam beberapa buah penulisan sejarah Melayu. mi hanya mungkin skiranya kita terima teori peminjaman di mana pengarang-pengarang yang tidak kritikal dan memerlukan bahan-bahan penulisan telah meminjam secara kelam-kabut. Suatu keadaan yang serupa di mana penggemblengan unsur-unsur sebelum Islam dengan unsur-unsur Islam berlaku dalam kesusasteraan Nusantara terdapat dalam cerita Iskandar Jawa iaitu Serat Baron Sakndr. Dalam kajian yang ditumpukan kepada Serat Baron Sakndr, Pigeaud7 membezakan ketiga-tiga unsur dalam karya tersebut. 1. Cerita berkenaan Iskandar Dzul-Karnain 2. Mitos dan cerita-cerita dongeng Jawa 3. Historiografi Jawa yang menyentuh pertumbuhan kerajaan Mataram. Berkenaan hubungan antara unsur-unsur pertama dan kedua, Pigeaud mencadangkan bahawa pengarang Jawa berkenaan telah mengenal pasti bahagianbahagian cerita asing yang diketahuinya dengan cerita-cerita Jawa tertentu dan telah mengadunkan bahan-bahan mi hingga menjadi suatu cerita baharu. Kenyataan bahawa proses penggemblengan dan adaptasi mi boleh menjadi sesuatu yang amat rumit dan menghasilkan suatu cerita yang pada sekali pandang kelihatan tidak jelas, nyata diperlihatkan oleh teks Jawa mi. Pigeaud mengemukakan hal yang berikut sebagai fakior kelaziman: kemudahan pertukaran lengkap natna tokoh-tokoh dan halhal lain yang dianggap sebagai terniasuk di bawah kategori yang sama dalton sistem klasjfikasi semasa yang terdapat dalam rnasyarakat Jawa pada masa itu. Cerita-cerita yang amat lama dapat mengalami satu metamorfosis Iengkap secara mi dan mendapat rupa luar yang lebih moden daripada apa yang dicadangkan kepada kita oleh idea-idea kuno yang terkandung di dalamnya. Sebagai motif aktiviti karangan jenis mi, terutama sekali memandangkan unsur ketiga yang disebutkan di atas, Pigeaud mengemukakan keinginan untuk menerangkan sejarah pertumbuhan Mataram8 dalam rangka kerja pemikiran magis zaman pengarang itu sendiri.

5Seperti. sebagai contohnya. cerita-cerita mengenai Nabi Sulaiman yang terdapat dalam Hikayat Marong Mahawangsa dan dalam cerita-cerita popular mengenai Kancil. 6Lihat Leeuwen (1937). Windstedt (1938 a dan 1958). Lihat Pigeaud (1927. dan 1967, hIm 162). seperti yang ditambahnya kemudian kewujudan Belanda di Jawa. Kepentingan aspek kedua mi dan hubungan istimewa antara Serat Baron Sakndr dengan Babad Tanah Jawi adalah di antara hujahhujah yang ditekankan oleh Berg dalam kajiannya De Zin der Tweede Babad Tanah Jawi (1955). Walaupun Berg mengkritik Pigeaud tentang beberapa hujah penting, kita menganggap bahawa ha! ml tidak mempengaruhi kesahihan huraian umum yang dikemukakan di atas.

122

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

Berbeza dengan episod Iskandar dalam Sejarah Melayu riwayat Sak~nd~r Jawa tidak menjadi sebahagian daripada keseluruhan cerita tetapi merupakan suatu cerita yang tersendmrm. Bagammanapun kedua-dua cerita mi mempunyai dua unsur persamaan yang penting: kedua-duanya bersifat persejarahan-kuasi dan kedua-duanya berkaitan dengan (pertumbuhan) suatu kerajaan di Nusantara (Mataram dan Melaka) yang raja-rajanya telah memeluk agama Islam. Oleh itu mungkin kita dapat mempertimbangkan episod Iskandar dalam Sejarah Melayu itu sebagai sama dengan Serat Baron Sak~nd~r Jawa, dan menetapkannya sebagai sebuah teks berfungsi yang menggambarkan kesan Islam ke atas suatu masyarakat di mana ahli-ahlinya masih cenderung berfikir menurut bidang rujukan magis. Dalam hal Sejarah Melayu kita mesti menganggapkan bahawa bidang rujukan mi pada dasarnya adalah bersifat M&layu. Tidak perlu baginya untuk secocok dengan bidang rujukan yang dibayangkan oleh Serat Baron Sak~nd& Jawa itu. Oleh itu kita sekali lagi balik kepada Hikayat Banjar, di mana tokoh-tokoh sama, Raja Iskandar dan Nabi Khadir juga memainkan peranan. Kita telah lihat bahawa Sejarah Melayu dan Hikayat Banjar mempunyai banyak persamaan mengenai sebilangan besar unsur penting. Berbagai pemikiran yang terkandung di dalam unsur-unsur mi mungkin dapat disimpulkan sebagai menggambarkan konsepsi Melayu tentang cara bagaimana sesuatu dinasti diraja tercipta. Dengan menimbangkan fakta mi, maka menarik diperhatikan bagaimana sesuainya tokoh-tokoh Raja Iskandar dan Nabi Khadir digabungkan ke dalam pemikiran mi, dalam kedua-dua Sejarah Melayu dan Hikayat Banjar. Dalam Hikayat Banjar, Raja Iskandar menjadi salah seorang tokoh dalam golongan nenek moyang ajaib Raja Suryanata. Kedudukan Iskandar di sebelah pihak lelaki dalam jurai keturunan mi adalah sesuam dengan sifat baik kualiti Iskandar sendiri sebagai pemerintah dunia. Dengan bersmfat demikian beliau ialah bayangan ayahanda mentuanya Batara Bisnu, di dunia, yang juga menjadi sumber sebenar dan keseluruh-wujudan prinsip kuasa matahari. Sebagai suatu tokoh mitos, Iskandar mendapat kedudukan di tengah-tengah antara kayangan dan bumi. Baginda tidak lebih daripada menjadi ayahanda Raja Suryanata di kayangan. Ayahanda Suryanata di bumi ialah Raja Majapahmt, suatu tokoh yang lebih nyata dan lebih benar, dan mempunyai kedudukannya tersendiri sebagai seorang pemerintah dunia. Dalam Sejarah Melayu Raja Iskandar mempunyai kedudukan yang amat sama. Batara Bisnu, yang masih disebut sekali lab dalam Hikayat Acheh,-tidak terdapat di smnm. Sebaliknya watak Iskandar sebagam seorang pemerintah dunia yang tidak dapat dmkalahkan dmberm tekanan yang lebih. Di sini juga Iskandar tmdak dikemukakan sebagai ayahanda dm dunia bagi pengasas dinasti, Bicitram Syah. Iskandar dan Bicitram terpmsah oleh seuntaian keturunan. Ayahanda di dunia bagi Bmcmtram Syah malah Raja Suran, yang dapat dmbandmngkan dengan Raja Majapahit dalam Hikayat Banjar. Raja mni juga seorang penakiuk dunia yang tidak dapat dikalahkan. Acaraacara pertapaan yang dilaksanakan oleh Raja Majapahit untuk memperoleh putera di sini mempunyai persamaannya dengan pengembaraan Raja Suran ketika baginda turun ke negeri bawah laut. Dengan demikian bukan sahaja kedudukan Bicitram Syah dalam jural keturunan tetapi juga latar belakang dan hubungannya yang tidak 123

HIKAYAT BANJAR

langsung dengan Raja Iskandar mempunyai banyak persamaan dengan apa yang berlaku kepada Raja Suryanata dalam Hikayat Banjar. Dalam Hikayat Banjar, Nabm Khadir berperanan sebagai ayahanda ajaib bagi Puterm Junjung Buih. Dalam dunia Islam, al-Khadmr ialah suatu tokoh popular yang memainkan suatu peranan yang kadang-kadang penting dalam legenda-legenda dan cerita-cerita sebagai seorang salih bijak yang dikaitkan dengan lautan. Dalam beberapa keterangan tentang namanya dalam bahasa Arab, beliau tmdak digambarkan sebagai mempunyai hubungan dengan laut tetapm dengan dunia sayur-sayuran. Dalam banyak daerah di India, beliau dihubungkaitkan dengan suatu dewa sungam atau penunggu perigm dan anak sungai di bawah nama Khwija Khidr.9 Kedudukan Nabi Khadmr dalam Hmkayat Banjar dalam jurai keturunan bagi pihak sebelah perempuan, didapati sesuai dengan wataknya sebagam suatu tokoh keairan. Hubungan antra orang bijak dan laut mi dengan ayahanda mentuanya Batara Gangga adalah sama wajarnya dalam rangka kerja cerita seperti hubungan antara Iskandar, penakluk dunia, dengan ayahanda mentuanya Batara Bisnu. Dalam peranannya sebagai orang bmjak dan pengiring Raja Iskandar, beliau amat mendekati tokoh mangkubumm mdeal, Lambu Mangkurat, yang mengambil tempat Nang Bangkmlmng sebagai ayahanda angkat Putri Junjung Buih di dunia. Dalam Sejarah Melayu Nabi Khadirjuga mendapat satu kedudukan dalamjurai keturunan sebelah pihak perempuan. Beliau berperanan sebagai penjaga Putri Syahr al-Bahriah, Purnama di Dunma Lautan, yang dikahwmnkannya dengan Raja lskandar.2Sebagam penasihat beliau mempunyai kedudukan yang hampir menyamai kedudukan seorang mangkubumi. Beliau tidak mempunyai kaitan dengan Raja Afthb al-Ardh, raja negeri di bawah lautan, tetapi menduduki tempat yang selari yang agak tinggi dalam jurai keturunan. Tidak adanya hubungan langsung antara Nabi Khadir dengan raja negerm dm bawah lautan merupakan suatu unsur yang membezakan cerita dalam Sejarah Melayu dengan cerita di dalam Hikayat Banjar. Dalam Hikayat Banjar, Nabi Khadir muncul sebagai ayahanda ajaib bagi Putri Junjung Buih. Dalam Sejarah Melayu hal mi tidak demmkian. Dm sinm, kemunculan Putri Tunjung Bumh kali pertama dalam cerita berlaku secara mengejut tanpa apa-apa keterangan tentang asal usulnya. Kedudukannya di dalam cerita pun bukanlah seperti yang diharapkan, berdasarkan perbandingan yang dibuat dengan Salasiah Kutai, Hikayat Banjar dan Cerita Sukadana. Beliau tidak dikemukakan di smni sebagai permaisuri pengasas dinasti; dalam banyak hal, kedudukannya adalah sama dengan kedudukan Putrm Seluang dalam Hikayat Marong Mahawangsa. Dengan mempertimbangkan kedudukan Raja Iskandar dan Nabi Khadir dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Banjar yangjelas berbeza walaupun selari, kita mestilah

LihatGibb dan Kramers (1953. di bawah Khadir). 20Sebenarnya ayahanda Putri Syahr a!-Bahriah, Raja Kida Hindi, menyebutnya sebagai Wali untuk dirinya sendiri dan untuk puterinya. Kata wali di dalam konteks mi agak samar o!eh sebab Ia bukan sahaja bermakna guru atau penjaga(digunakan dengan makna mi dalam undang-undang kanun Islam sebagai satu istilah teknikal. lihat Juynboll. 1930), tetapi juga dermawan atau orang suci (pelindung).

124

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (3)

membuat kesimpulan bahawa dalam hal tokoh-tokoh ml juga, tidak terdapat sebab untuk mengatakan wujudnya pengaruh langsung Sejarah Melayu ke atas Hikayat Banjar atau sebaliknya. Kedua-dua cerita mm, secara bebas, telah mengalami prosesproses perubahan yang serupa yang disebabkan oleh faktor-faktor yang serupa dan, mungkin, dalam zaman sejarah yang lebih kurang sama pula. Akhirnya wajarlah diperhatikan bahawa penggemblengan unsur-unsur Iskandar dalam kedua-dua teks yang telibat bukanlah disebabkan sama ada oleh keinginan yang mendalam bagi raja-raja Melayu dan Banjar untuk mengesan asal usul keturunannya daripada tokoh agung Iskandar Dzul-Karnamn ataupun kerana ceritacerita yang dibawa masuk berkenaan kehandalan raja mi begitu popular pada satu masa dahulu. Penggemblengan unsur-unsur mni sepatutnya dilihat lebih sebagai akibat perlunya memberikan mmtos asal usul lama yang pada dasarnya bersifat pagan, suatu pewarnaan seakan Islam yang dmhormati. Pewarnaan baru mni dilakukan untuk mengesahkan asal usul itu dan menjadikannya sesuai untuk dmgunakan dalam zaman baru, yang kebudayaannya telah pun dmpengaruhm oleh agama yang baru dibawa masuk itu.21 Kenyataan bahawa saga Iskandar memenuhi tujuan inilah yang membuatnya popular. Dengan cara yang sama, cerita yang mendahulumnya, saga Rama, telah pun sebelumnya dalam zaman Hindu menjadm popular, bukan kerana nilai mntrinsmk dan nama bamknya sendmrm, tetapi kerana ma dirasakan pada dasarnya membincangkan topik yang sama seperti yang terdapat dalam mitos asal usul melayu peribumi. Ini dmdapati yang berguna sebagai mohor kebangsawanan bagi raja-raja Melayu. Ini juga menerangkan mengapa pengarang Hikayat Acheh, masih merasa perlu membandingkan perkahwinan putera Sultan Syah Muhammad dengan dewi yang berasal dan rumpun buluh, dengan perkahwinan Raja Pagan Dasarata dengan Dewi Mandudari, ketmka mengesan asal Sultan Munawar Syah sebagam keturunan daripada Iskandar Dzul-Karnamn.

R!NGKASAN

Kedua-dua Sejarah Melayu dan Hmkayat Banjar adalah cerita-cerita yang tema dasarnya mengemukakan pengasasan dinasti diraja oleh seorang anak raja (yang berpenyakit seperti kusta) dan seberang laut yang berkahwin dengan puteri penghulu tempatan. Penghulu tempatan mm mengambil tempat mangkubumi dm bawah menantunya. Belmau dengan puterinya berhubungkait dengan unsur air, sementara anak raja dan seberang laut dmhubungkait dengan unsur matahari yang disatukan dengan tanggapan kuasa memermntah seluruh dunia. Dalam bentuk mi, cerita menggambarkan satu penggemblengan mitos asal usul Melayu kuno dengan unsurunsur yang dipinjam daripada saga Rama Nusantara, versi Melayu. Cerita-cerita palsu mi pastm telah mengalamm berbagai perubahan yang bertujuan memberikannya satu relevan baru, mengikut apa yang dianggap perlu dalam sesuatu keadaan tertentu.

21Perhatmkan bahawa di sini kita tidak mengikuti perwatakan motif yang dikemukakan oleh Pigeaud untuk aktiviti pengarangan yang terlibat dalam hal Scrat Baron Sakndr.

125

HIKAYAT BANJAR

Ini menyebabkan penubahan peranan danipada seorang tokoh dalam cerita kepada yang Iamn. Perbandingan antana Sejarah Melayu dengan Hikayat Banjar mendedahkan bahawa bebenapa unsur penting dalam Sejarah Melayu setiap kalm benkait dengan dua unsun yang serupa dalam Hmkayat Banjar. Kita telah tenima mm sebagai satu pengesahan penemuan kita yang lebih awal iaitu cermta Rama palsu Banjar pasti telah diubah bentuk seluruhnya pada suatu masa tertentu di bawah pengaruh cenita Rama Nusantara, versi JaWa. Cenita Rama palsu mengandungm berbagam mdea yang jelas memperlihatkan konsepsi Melayu tentang bagammana sesuatu dmnasti diraja tencipta. Dalam satu zaman yang lebih terkemudian sejumlah unsun yang dipinjam daripada saga Iskandar telah digemblengkan ke dalam cenita Rama palsu mm. Penggemblengan mi menghasmlkan satu campuran mitos asal usul Rama palsu/Iskandar palsu. Dalam hal karya Jawa, Serat Baron Sakender, dm mana sesuatu yang serupa telah berlaku, Pigeaud telah menjelaskan tentang kemudahan pertukaran lengkap nama-nama orang dan hal-hal lamn sebagam termasuk di bawah kategoni yang sama dalam sistem klasifikasi semasa zaman itu. Rumusan mi didapati sesuam dalam hal Sejarah Melayu dan juga Hikayat Banjan. Kmta telah menerangkan bahawa tujuan aktmvmti pengarangan yang terlibat dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Banjan ialah keinginan untuk membenikan cenita yang mengemukakan asal usul raja-raja tempatan itu suatu pewarnaan Islam. Dengan itu cerita tersebut sesuai untuk dibawa masuk ke dalam zaman Islam sebagai suatu mohor kebangsawanan raja-raja tempatan.

126

BAB

VII

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4) Cerita Ainpu Jatinaka dan Kisah Raja Awab dalton Serat Kanda BERHUBUNG dengan saga Rama Nusantara, versi Jawa, kita telah menyebut $erat Kanda dalam Bab V. Terdapat banyak juga jenis teks Jawa yang mengikut gaya Serat Kanda atau Buku Cenita. Di samping cenita-cerita ml ditemui pula beberapa teks yang tmdak menggunakan tajuk mi, tetapi dengan sedikit justifikasi masih boleh digunakan nama yang sama juga. Cenita-cerita mi semuanya sama belaka kerana mengandungi cerita-cenita mitos yang dibentangkan sebagal episod-episod dalam sejarah awal Jawa.t Teks-teks yang istimewa pentingnya untuk kita mungkin dapat dibahagikan secara kasan ke dalam dua kumpulan, kedua-duanya mewakili jenis Serat Kanda yang berasingan. Cenmta-cermta mtu malah: (a) Cenita-cenita yang pada dasarnya mengandungi kisah Watu Gunung yang dikembangkan oleh cenita Rama.2 Contoh utama bagi kumpulan mm malah Serat Kanda ning Rmnggmt Purwa (Buku Cermta Wayang Purwa), yang mungkin diletakkan bersama pelbagai versi yang disebut sebagam Rama Keling.3 (b) Cerita-cerita yang bermula dengan cenita emigrasi Raja Awab dan India ke Jawa dan bersambung dengan cenita Raden Panji dan sejarah bersmfat legenda dmnastmdinasti diraja Jawa yang benikutnya. Wakil utama kumpulan ml ialah apa yang dipanggml Serat Kanda.4 Kedua-dua jenis teks memperlihatkan tanda-tanda pengaruh Islam yang tipis. Dengan mm kita mungkin membuat kesimpulan bahawa, walaupun pada dasannya

Dan sudut mi cerita-cerita mi membentuk saw cabang kesusteraan yang berkaitan dengan ape yang disebut sebagai babad. Bandingkan dengan Vreede (1892, hIm 33ff.), Brandes (1920, hIm Drewes (1939), Graaf (1965). Pigeaud (1967, hIm 138 If.). 202 fIJ, Djajadinigrat (1913 dan 1965). Berg (1938 b). 2Lihal Juynboll (1911. him 52ff.). 3lbid. hIm 56 if.; lihat juga Stutterheim (1925, hIm 65). 4Lihat Brandes (1904), Poerbatjaraka (1940. hIm 68 ff.).

127

HIKAYAT BANJAR

karya-karya mni mewakmlm tradisi-tradisi lama, bentuk yang ada sekanang adalah agak baru.5 Rahawa sebuah teks darm kumpulan yang telah disebutkan dalam (a) sesungguhnya pada suatu masa dahulu mungkin wujud di Kalimantan Tenggara dicadangkan oleh manusknip Melayu no. 209 dalam koleksm yang dahulunya Bataviaasch Genootschap yang sekarang Lembaga Kebudayaan Indonesia. Manusknmp mm, yang terdmrm danipada tmgajmlid mengandungi 366, 214 dan 442 halaman telah disalmn danipada sebuah manuskrip yang dipinjam dan Banjanmasin. Berkenaan teks mi Van Ronkel benkata, Untuk memberikannya suatu nama yang lebih balk, teks mi telah disampaikan mengikut gaya Serat Kanda, kenana dalam teks-teks Jawa yang menggunakan nama mni kmta dapatm cermta-cenmta mitos Watu Gunung dan Rama (yang sama dengan apa yang dmsebut sebagam Rama Keling) dalam unutan yang sama dengan yang di sini.6 Manusknip Banjarmasin yang menjadi sumber salman mi sendmnmnya menupakan satu salmnan yang amat muda. Jilid 3 bertanikh 17 November 1884. Tetapm mm tmdak membuktmkan apa-apa tentang umur teks itu sendiri.7 Dalam bab mi kmta akan melihat kepada jenis Senat Kanda yang disebut dalam (b) Kisah emignasi Raja Awab dalam Serat Kanda8 agung ialah ringkasnya seperti berikut: Raja Negeri Kojnat (= Gujenat), Bali Ace, meramalkan bahawa pemerintahan dinastinya akan segera berakhir. Mengingati hal mi baginda menasihati puteranya Awab untuk berpindah ke Jawa, yang dulunya telah di lawati oleh salh seorang nenek moyangnya, Aji Saka. Bersama dengan salah seorang saudara perempuannya Awab belayar dengan tiga buah kapal besar dan tmga buah kapal kecil membawa seramam 5 000 rakyat. Mula-mulanya mereka belayar ke arah barat daya dan sampam ke Tanah Melayu. Kemudman mereka sampai ke Jawa. Mereka mendarat di Banten, Jawa Barat. Apabila didapati perkampungan mereka tidak berjaya di situ, mereka benpmndah hala ke timur. Lama kemudian setelah dmdapati lebih namai orang diperlukan untuk menjadikan perkampungan itu suatu negeri yang makmur, Awab menghantar dutadutanya menghadap ayahandanya di Kojrat meminta bantuan. Ayahandanya menghantar seramai 3 000 onang dengan tiga buah kapal dan hadiah-hadiah yang mahal. Awab menggunakan gelaran Bra-Wijaya Suwela-Cala. Baginda melantmk seonang patih yang dmpanggml Amangkurat. Pedagang-pedagang darm Siam, China dan

Drewes (1939) mencadangkan bahawa dalam bentuknya yang ada sekarang karya agung Serat Kanda mungkin telah tertulis pada bahagian kedua abad ke-18. 6Ronkel (1909, hIm 712). Mengmkut tuan punya Ms. Banjar, teks mi ialah satu terjemahan daripada teks Jawa yang dilakukan oleh seorang Cina; lihat No BO 29 (1891, hIm 97). Lebih besar kemungkinan bahawa teks mi ialah satu salman daripada sebuab MS. yang Iebih tua, yang asalnya ditcrjcmahkan daripada bahasa Jawa, dalam simpanan seorang Cina. Keluarga-keluarga Cina. yang diantaranya menjadi penduduk di Kalimantan Tenggara selama beberapa abad, kadang-kadang menyimpan MSS. Banjar lama yang sangat-sangat mereka hargai dan dijaga dengan penuh rapi. ~Suatu terjemahan teks mi dalam bahasa Belanda telah dibuat scawal 1807; teks ml terkandungdalam MS. Bat. Gen. no. 540, yang dmbmncangkan oleh Brandes (1904).

128

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

Benggala bertumpu ke negeni itu. Gergasi dmkalah dan dimusnahkan. Awab mencipta wayang dan lain-lain. Suatu cenita yang serupa, berdasarkan petikan-petikan legenda yang dibuat oleh Kiai Adipatm Adm Manggala, bekas naja muda Demak dicenitakan oleh Raffles dalam karangannya yang terkenal, History of Java.9 Cerita mi memperlihatkan beberapa perselanian yang menonjol dengan kisah emigrasi Ampu Jatmaka dan negeni Keling dalam Hikayat Banjan. Raja Awab adalah sama dengan Ampu Jatmaka. Kedua-duanya berpindah dan negeni tumpah darab mereka di India atas nasihat ayahanda masing-nasmng (Resensi I). Kedua-duanya membuka satu perkampungan yang ternyata gagal dan kemudian beralih ke destinasinya yang tenakhir (Resensi II). Kedua-duanya menghantan nombongan menghadap ke negeri asal masing-masing untuk mendapatkan lebih namai rakyat dan banang-barang. Kedua-duanya melakukan serangan dan mengalahkan musuh-musuh mereka untuk mengukuhkan kuasa mereka. Kedua-duanya menggelarkan din masing-masing dengan gelaran dmraja yang tmmnggi setelah berkuasa (Resensm I). Nama patih, Amangkurat, yang dilantik oleh Raja Awab terus mengingatkan kmta kepada patmh (mamtu mangkubumm) Lambu Mangkurat dalam Hikayat Banjan. Tetapi kita juga melihat beberapa penbezaan antara kedua-dua cenita ml. Raja Awab datang dan Gujerat, sedangkan Ampu Jatmaka berasal dad negerm Keling. Bagaimanapun, dalam Resensi I, kita ju~abertemu dengan (pada peningkat lebih tenkemudian dalam cenita) onang-orang Gujerat di kalangan pengikut Ampu Jatmaka dalam pelayanannya ke Kalimantan.1 Raja Awab diiringi oleh saudara perempuannya. Saudana perempuan mm tmdak sama dengan salah seorang saudana perempuan Ampu Jatmaka, tetapi sama dengan saudara perempuan puteranya, Ampu Mandastana, Dewm Kermang Bungsu (Resensi II). Sebelum in kita telah membandingkan perempuan mm dengan putrm Sen Gutama dalam kmsah Rama. Beliau tidak dijadikan putni Ampu Manastana tetapm nampaknya dmjadmkan saudara penempuannya. Mungkin beliau tidak dijadmkan saudara perempuan Ampu Jatmaka kenana hubungan napatnya dengan Ampu Mandastana bagaimana cara pun terpaksa dikekalkan. Penbezaan selanjutnya dm antara kedua-dua cenita itu malab: (a) Amangkunat bukan putera Raja Awab; beliau hanya patmhnya, pada hal Lambu Mangkurat malah Putena Ampu Jatmaka; (b) Angkatan Awab dengan bantuan tambahan dan Gujenat tidak diselenakkan oleh nibut ketika mereka dalam pelayaran ke Jawa; (c) dalam kmsah Awab tidak ada keterangan mengenam rumah berhala yang dmbmna sebaik sahaja mereka sampai ke negeni banu itu. Begitu juga dengan benhala-berhala; (d) tokohtokoh Raja Iskandar dan Nabi Khadmr tidak ada dalam kisah Awab. Oleh itu kim lihat sebenannya kedua-dua cerita mnm hanya kelmhatan sama pada kulltnya. Memandangkan demikman mungkin wajar bagm kmta memutuskan bahawa titik-tmtik pensamaan antana kedua-dua cenita mi adalah bensifat kebetulan, kecualm
... -

9RaIfles (1830, jilid II, hIm 87 fl). Bahagian9.5 (I. 2379): Dan anak cucunya orang Keling dan orang Hujarat yang maikutkan Ampu Jalmaka tatkala a manjadi raja di Nagara-Dipa itu

329

HIKAYAT BANJAR

kerana adanya suatu unsur tambahan yang penting yang terdapat pada keduaduanya. Dm dalam nangka kerja Hmkayat Banjan, cenita mengenai Ampu Jatmaka menupakan satu pengenalan kepada kmsah perkahwinan Suryanata dengan Putni Junjung Buih, yang, seperti yang telah kita lihat, menjadi tema utama. Cenmta mengenai Awab juga menjadi semacam epmsod pengenalan dalam rangka kerja yang lebih besar bagm Serat Kanda, lebih tepat lagi sebagai pengenalan kepada cenita Raden Panji dan permamsunmnya, puteni dad I~aha (Kedmrm). Memandangkan keadaan khas mi yang terdapat dalam kedua-dua cenmta, dan menimbangkan kenyataan bahawa (sepertm yang akan kita lihat kemudman) cenita Panji selepas cenita Awab mi mempenlihatkan satu penganuhyang jelas ke atas kisah Sunyanata yang dikemukakan selepas kmsah Ampu Jatmaka, mungkin sekali bahawa penselanian-perselanian yang tendapat antara cerita Awab dan cenita Ampu Jatmaka bukanlah bensifat kebetulan. Perbezaan-perbezaan khusus antana kedua cenita mm mestilah disebabkan oleh kenyataan bahawa cenita Ampu Jatmaka bukanlah dipinjain daripada Senat Kanda. Cenita mi sebenannya mewakmlm cenita Iskandar palsu yang lebih lama yang hanya telah dipengaruhi oleh cermta Awabb. Agak menanik diperhatikan bahawa bebenapa hal dalam cenita Resensm I mendedahkan penyesuaian yang lebih besar dengan cenita Awab daripada cenita dalam Resensi II. Ini mungkin menunjukkan bahawa kisah Awab masih diketahum oleh penganang pnototaip Resensi I dan dengan mtu tenus dapat mempenganuhi penulisan cenita Banjar tersebut. Hikayat Banjar dan cerita Panji dalam Serat Kanda Dalam Bab III telah ditunjukkan bahawa Resetisi II, Hikayat Banjar mengandungi sejumlah besar nama dan unsur lain yang juga ditemui dalam cenita-cenita Panji yang kita ketahui. Contohnya, Putni Junjung Buih adakalanya dipanggil Putni Ratna Janggala Kedini; Sunyanata terpaksa melindungi pennaisuninya danipada anak-anak naja negeni lain yang cembunu dan menyenang knaton ayahanda mentuanya; kita temui nama-nama tempat sepenti Kunipan dan Daha, dan lain-lain. Memandangkan kenyataan bahawa Hikayat Banjan, bagaimanapun memang bukannya suatu cenmta Panji sebenar, kmta telah mencinikannya sebagai suatu cenita Panji palsu. Kita selanjutnya mempenlihatkan bahawa sebagai penyelesaian beberapa masalah yang timbul danipada penbandingan kedua-dua nesensm Hikayat Banjar, maka adalah lebih berfaedah mengetahui sama ada unsun-unsun Panji mm telah dmpmnjam secana tidak teratur danipada beeberapa cenita Panji yang mungkmn telah diketahui oleh dalang-dalang Banjan pada zaman dahulu atau sama ada Hikayat Banjar mi telah diasimilasikan secana teratun berdasankan satu cenita Panji tententu. Perbandingan dengan cenita Panjm dalam Senat Kanda menunjukkan bahawa mnmlah yang telah benlaku. Cenita Panjm dalam Senat Kanda tendapat pada rangkap 320 ke-344. Satu ningkasan tenpeninci cenita mi telah dibuat oleh Poenbatjanaka.1 I Oleh itu kita akan

Poerbatjaraka (I940, him 68ff.).

130

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

membataskan din kitta dengan hanya membeni nangka cenitanya sahaja tenmasuk mana-mana penincian yang nelevan dengan penbmncangan kita sekanang. Raja Kunipan, Resi Gentayu (Dandang Gendms), membina sebuah kraton baru dalam hutan bennama Janggala. Knaton lama di Kunipan ditukankan menjadi sebuah taman yang membenikan kesan sebagai sebuah tempat pentapaan. Resi Gentayu diganti oleh puteranya Dewakusuma. Dewakusuma mempunyai lima orang anak tiga, putena dan dua puteni. Putena sulung, Miluhun, dmlantmk menjadi putera mahkota. Istenmnya cembunu terhadap dua onang gundik yang benkongsi suami dengannya dan memujuk Miluhun memenintahkan mmereka dibunuh. Apabila putena yang d~lahirkannya dipenlihatkan kepada Raja Dewakusuma, naja mtu menamalkan bahawa baym itu tidak akan menjadi naja. Suatu suana kedenganan menyatakan bahawa Miluhur tidak akan mendapat seonang putera yang akan menjadi naja melainkan bagmnda benkahwin dengan seorang puteni darm Kelmng. Bensama dengan dua orang saudana lelakinya Miluhun mengembana. Apabila mereka sampai di negeni Keling, raja negeni itu kebetulan sedang menggadakan satu penaduan. Pemenang peraduan mi akan dikahwinkan dengan putcnmnya. Mmluhun mengambil bahagian dalam penaduan mi dan menang. Raja Keling kemudman teningat pada suatu suana yang pennah didengannya yang meramalkan bahawa putenmnya akan benkahwmn dengan seonang anak raja Jawa. Empat puluh onang anak naja lamn yang mengambml bahagian dalam penaduan mtu manah dan menyenang Knaton. Tentena Keling amat terdesak, tetapi Miluhun memuja untuk mendapatkan bantuan dua onang pentapaan, Pnasanta dan Saduluniun, yang pennah ditemui dalam pengembaraannya. Bersamameneka, baginda mengalahkankeempat puluh onang anak naja tadi dan membenkas meneka. Anakanak naja mtu di bawa ke Knaton. Raja Keling amat tenhutang budi kepada Miluhun dan mengisytiharkan bagmnda sebagai penggantmnya menaikm tahta kenajaan. Keempat puluh anak raja mengaku kalah dan dihantan pulang dengan syanat mereka hendaklah tunduk pada penintah raja Keling dan datang menghadap ke istana Kelmng setiap tahun untuk membayar ufti. Benita dikinim ke Janggala untuk membenmtahu Raja Jawa tentang apa yang benlaku di negeni Keling. Semenjak tibanya di Keling dan setenusnya, Miluhur mengadakan permainan Sennan (sejenis pertandingan pusmngan) setmap han Isnin sepertm yang dmlakukan dm Jawa. Permainan mi sangat dmgemanm oleh onang-onang negeni Kelmng. Bebenapa lama kemudian Miluhur berangkat pulang ke Jawa. Di sana bagmnda menemum seekon katak dm bawah batu yang mengeluankan cahaya. Ini ialah Dewa Wisnu, yang mngin dmmnkannasmkan melalui putera Miluhun. Dm dalam penutnya dibawanya mstednya, Dewi Serm, yang akan dimnkarnasm dalam putenm Kedini (Daha). Katak itu dikoyak dua oleh Miluhun. satu bahagian ghaib dan tangannya, yang satu lagi masuk ke dalam tangan saudananya, Manganang. Kedua-dua orang pentapaan, Pnasanta dan Sadumulun yang telah membantunya mengalahkan keempat puluh anak naja di negeri Keling kmni datang ke Janggala dan menjadi patih Miluhur. Miluhur masa mnm sudah menggantikan ayahandanya dm atas takhta. Puterm Keling melahmrkan seonang putena yang dmnamam Inu (Panjm). Ratu Kedmnm melahinkan seorang puteni yang dmbenm nama Raden Galuh. Telah dipensetujui bahawa Inu dan Raden Galuh kemudian akan dikahwinkan.

131

HIKAYAT BANJAR

Seorang brahman yang berkuasa dan Tal-kanda di Tanah Sabrang (iaitu Negeni di pantai yang bensetentang) yang memenintah lebih danipada empat puluh naja Sabrang, ingmn menjadi pemenmntah Jawa. Secana rahsia beliau menukankan anak penempuan dan anak lelakinya sendmnm dengan seonang puteni dan putera Raja Gagelang. Beliau menamai anak angkatnya yang lelaki Kelana Tunjungpuna.12 Diajannya Tunjungpura benbagai ilmu kesenian dan kemahmnan dan diletakkannya di atas takhta Pulau Kencana. Apabila penkahwinan Panji dan Raden Galuh semakin hampin, Kelana Tunjangpuna memohon ayahanda angkatnya meminang puteni Daha, Raden Galuh. Bnahman tenbang ke Daha dan menculik puteni itu pada sebelah malam. Apabila ia tennampak muka puteni itu, tmba-tmba ia teningat akan semua penlakuannya dahulu, kenana beliau ialah satu mnkannasm Raja Watu Gunung dalam mencani Dewi Sen. Kini beliau ingin menyimpan puteni mtu untuk dirinya sendini. Belmau dikejan oleh Panji yang dengan bantuan Pnasanta, berjaya mengalahkannya selepas satu pengelutan yang sengit. Panji kini benkahwin dengan Raden Galuh di Daha. Kelana Tunjangpuna bensama dengan pembantu-pembantunya dad negeri-negeni Sabnang menyerang tetapi dikalahkan dan dibunuh. Ramai danipada putena Raja Sabnang menyenah din. Panji menjadi Raja Janggala dengan bengelar Dewakusuma. Dengan Raden Galuh (= Candna Klnana) baginda mendapat seorang putena yang dinamai Lalyan. Tidak lama selepas Lalyan ditabalkan menjadi naja, naja mangkat dan tubuhnya ghaib. Lalyan membuat keputusan meninggalkan Janggala dan membina knaton baru di Blona. Baginda membenikan knaton banu mtu nama kuno Mendang Kmulan. Bekas gununya, Baka, dilantik menjadi patih. Baka adalah onang yang benasal dad ketununan yang rendah tetapi mempunyai tabiat yang angkuh. Beliau mendenhaka kepada naja. Lalyan tenpaksa melanikan did dan setelah baginda menghilang did dani Kenaton, Baka mengambil alih kuasa di Mendang Kamulan. Negeni-neged di sebenang laut yang dibawah pemenintahan Mendang Kamulan menjadi gelisah. Lalyan membina knaton baru di Jawa Banat. Dad smnm bagmnda kemudian menyerang Baka yang kemudiannya dmkalahkan dan dibunuh. Pada did Miluhun, kita ternampak Sunyanata, yang datang ke Jawa dad Kalimantan, untuk benkahwmn dengan seonang puteni dan Keling iaitu Putni Junjung Buih, puteni (angkat) Lambu Mangkurat. Lambu Mangkurat pula ialah putena seorang anak raja pendatang dad Keling. Seperti Miluhun, Sunyanata terpaksa benpenang dengan empat puluh (kurang satu) anak naja yang inginkan isteninya. Sepenti dalam cenita Senat Kanda, anak-anak naja yang dikalahkan itu tidak dibunuh tetapi hanya dibelenggu. Setelah meneka mengaku kalah secana nasmi, mereka dihantarkan pulang dengan syarat meneka mesti kembali menghadap setiap tahun membayan ufti. Kedua-dua patih Miluhun iaitu Prasanta dan Sadumulun, sama dengan monyet-monyet Subali dan Sugniwa dalam cenita Rama. Kita telah membandingkan monyet-monyet mi dengan panakawan-panakawan Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam Salasmlah Kutam, yang dmdapatm sama pula dengan Bangbang

Raffles (1830) mengeja nama

mi

Tandjungpura.

132

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYIJ DAN JAWA LAIN (4)

Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga dalam Hikayat Banjan. Benhubung dengan mi, Patih Kelabang Banyu (atau Bangbang Patmanaga) dalam Hikayat Banjar membantu Suryanata ketika Putni Junjung Buih diculmk oleh Raden Sinan Banyu.3 Dengan mi beliau memainkan penanan Pnasanta dalam Senat Kanda. Sepenti Panji dan saudaranya Manganang, putena-putena Sunyanata, Sunyaganggawangsa dan Sunyawangsa, mengatunkan penkahwinan di antara putena-puteri meneka dan putena Sunyawangsa dinamai Lale(y)an.4 Secara kasan, cenita dalam Hikayat Banjan hampin selani dengan cenita dalam Senat Kanda, kecuali pada satu fakta yang penting. Penculikan isteni Panji, puteni dan Kedmni, oleh Bnahman Tal-Kanda yang jahat sama dengan penculikan Putni Junjung Buih oleh Raden Sinan Banyu dalam Hikayat Banjan. Oleh sebab Sunyanata dan Putnm Junjung Buih tidak dapat diisamakan dengan Raden Panji dan istednya, puted dan Kedini, tetapi dengan Miluhur dan isteninya, puteni dad Keling, hal mi menjadi satu ketidaktetapan yang benat. Ketmdaktetapan mi dmsenlahkan lagi oleh kenyataan bahawa Putni Junjung Buih bebenapa kali dipanggil Putni Ratna Janggala Kedini, suatu nama yang sehanusnya tidak digunakan untuknya tetapi untuk isteni putenanya. Ketenangan untuk mni ialah bahawa sebelum penyesuaian sebagai suatu hmkayat Panjm palsu dilakukan ke atasnya, Hikayat Banjan adalah sebuah cenita Rama palsu, dalam cenita Rama palsu, Putni Junjung Buih pada mulanya digambankan sebagam Smta satu lagi dan kenana itu beliaulah yang mesti diculik. mi disahkan oleh kenyataan bahawa, pada hal dalam cenita Panji Senat Kanda, puted dad Daha (Kedmni) dmculmk sebeluni perkahwinannya dengan Raden Panji, sementana Putni Junjung Buih, sepenti Sita, diculik selepas penkahwlnannya dengan Sunyanata. Dalam Bab V kita menyaksikan bahawa pada tahap penkembangan yang terkemudian dalam Hikayat Banjar, Maharaja Sunyanata disamakan dengan Raja Dasanata dan tidak dengan Rama. Kenana ittu maka kini putenanya yang disamakan dengan Raden Panji. Bagaimanapun Sunyanata dan Putni Junjung Buih kekal sebagam watak-watak utama dalam cerita. Oleh sebab itu walaupun Sunyanata kebetulan berpenanan sebagai ayahanda Raden Panji dm dalam cenita mi, maka isteninya dan bukan isteni putenanya yang diculik. ml membuktikan bahawa walaupun cenitanya dibuat supaya sesuai dengan sifat-sifat cedta Panji, Hikayat Banjan pada dasarnya kekal sepenti keadaan biasanya, iaitu sebagai cerita tentang perkahwinan puteri yang berasal dan air, Putni Junjung Buih, dengan putera dan Kayangan, Suryanata. Tema utama mi kekal tidak tenusik bianpun benbagai perubahan telah dilakukan kepada cenita sepanjang masa. Jelaslah bahawa tema mi dianggap sebagam intisad yang paling mustahak dan suci. Cenita dalam Hikayat Banjan tidak lagi benfungsi sebagi mitos utama yang membeni penenangan dan motmvasi untuk sesuatu nitual penting yang biasa dijalankan,

Episod 7. Perhatikan bahawa Patih Kelabang Banyu dikemukakan di sini sebagai adinda Suryanata. Ketidaktetapan mi timbul danipada kenyataan bahawa Suryanata digambarkan dalam cerita sebagai satu remnkarnasi Bangbang Sukmaraga. 4Episod 8 (N. B. Resensi I sahaja). Bandingkan mi dengan apa yang dikatakan berkenaan dengan puteni Suryaganggawangsa dan putera Suryawangsa dalam Bab III (perbincangan tentang Episod 9).

133

HIKAYAT BANJAR

sepenti halnya dengan Salasmlah Kutai. Tetapi sebagaimana kmta telah dibeni penakuan oleh Mallinckrodt cenita mi (iaitu Resensi II) masih lagi dipentaskan dalam satu jenis persembahan wayang yang tententu. Tidaklah menakjubkan sekinanya pensembahan-persembahan wayang mi ataupun lebmh tepat lagi sekinanya pementasan wayang Abdulmuluk Banjar mengemukakan sesuatu pentunjukan yang amat minip kepada wayang gedog Jawa, di mana cenita-cenita wayang darm apa yang disebut sebagai nangkaman cenita Panjm5 dilakonkan semula. Rassers telah mendebatkan bahawa persembahan-pensembahan wayang Jawa mungkin sekali menupakan sambungan penlakonan-penlakonan nitual yang jauh lebih tua bagi mitos-mitos kuno. Benkamtan dengan tema Panji khasnya, Rassens berpendapat bahawa penkahwinan Panji dengan puteni dan Daha mungkin sebenannya menggambankan perkahwinan bensifat legenda nenek moyang komuniti ash yang pnimitif. Perkahwmnan mm kononnya telah benlaku selepas kedua-dua pihak mengalami benbagai kesulitan, tenutama pihak lelaki. Kesulmtan-kesulitan mi mungkin menupakan bekas-bekas kenangan bagm apa yang asalnya upacara inisiasi dalam masyanakat zaman dahulu yang bensmfat totemistik atau separuh totemistmk. Oleh sebab kedua-dua nenek moyang (lelaki dan perempuan) mewakmlm bahagian sebelah kanan dan kin masyanakat itu masing-masing, penkahwinan Panjm dengan itu kononnya melambangkan penyatuan kedua-dua bahagian (yang asalnya bensifat eksogami) mi.6 Benhubung dengan tesis Rassers, adalah pentmng bahawa apabila sesuatu laponan dibenikan dalam teks kmta mengenai sesuatu upacara penkahwinan dmnaja, penganang pasti menyebut tentang penmamnan-penmamnan dan sukan yang dmjalankan. Danipada teks kita, kmta mendapat makiumat bahawa permainan-permainan mi diadakan bukanlah untuk tontonan dan hiburan onang namai semata-mata. Menghadini dan mengambil bahagman dalam pentunjukan-pentunjukan mi menjadi tanggungjawab onang namai dan meneka dikenah datang ke.kota dad menata pelusuk neged. Dalam

lS5~Robson (1966, hIm 3) memerhatikan dengan betul bahawa sebenarnya s~Iahmenganggapnya sebagai rangka:an cerita Panjl. Cerlta-cermta Panji, sama ada dalam bahasa Jawa atau Melayu, tidak merupakan satu sin cerita yang Iebih kurang berpadu seperti umpamanya rangkaian roman abad pertengahan tentang Raja Arthur. Hubungan saling antara berbagai cerita yang dianggap cerita-cenita Panji mengemukakan satu topik yang, walaupun telah menjadi tumpuan kajian Poerbatjaraka (1940), masih memenlukan penyelidikan lanjul. Lihat Rassers (1922 dan 1959). Intisari perdebatan Rassers belum pernah di sangkal secara meyakinkan. Teon Rassers telah ditolak, bukan disangkal. oleh Poerbaljaraka (1940, hIm 348, nota catatan kaki), yang menyalakan: Kita sengaja tidak akan menyentuh penjelasan terpeninci Rassers tentang mitologi kerana ~a kelihatan kepada kita terlalu tidak masuk akal. Sebaliknya pendapat Poerbatjaraka sendini agak sukar diterima sebagal satu pilihan yang wajar. Beliau mencadangkan (ibid. hIm 363) bahawa sehlngga dan sepanjang zaman keagungan Majapahit, orang Jawa telah rnernhaca teks-teks Jawa kuno yang mengemukakan tema-tema yang Iebih kurang berasal dan India. Sesudah itu. kerana memenlukan bahanbahan baru dart India sebab kurang pengetahuan dalam bahasa Sanskrit, mereka terpaksa mula mencani satu bentuk kesusasteraan yang haru dan mudah difahami. Dengan itu .cecara keberulan mereka memilih pengembaraan-pengembaraan Panji. yang menghasilkan cenita Panji asal. Pendapat mi selain kenyataan bahawa Ia tidak menyatakan apa-apa tentang asal urn! tema Panji sesungguhnya tidak bcrsifat tidak masuk akal tetapi bersifat krono-sentnik, iailu berdasarkan pada anggapan bahawa keadaan dalam masyarakat Jawa beberapa abad dahulu pada dasarnya adalah sama dengan apa yang biasa dengan kita pada zaman ni.

34

PERSAMAAN.PERSAMAAN DENGAN CERITA-CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

senanai pentunjukan-pentunjukan yang diadakan, kita dapati biasanya, di sampmng wayang topeng, wayang wang, wayang purwa dan wayang gedog, disebut juga persembahan raket. Mengmkut Pigeaud, pensembahan naket ialah lakonan-lakonan yang mengemukakan sesuatu episod danipada cedta Panji, oleh pcnanm-penad tanpa menggunakan topeng. Lakonan-lakonan raket mni mungkin pada asalnya diadakan sebagai dramatisasi sesuatu mmtos suci mengenai penyatuan pninsip-pdnsmp kosmmk lelaki dan penempuan.1 Kita telah menyaksikan bahawa dalam Salasilah Kutai, hikayat Rama Nusantana dan cenita Panji, Senat Kanda, cenita setiap kali benpusat di sekmtan penkahwmnan seonang anak naja yang ada kaitan dengan matahani dengan seonang puteni yang ada kaitan dengan air (atau dengan bulan). Dalam Sahasilah Kutai, penkahwinan keduadua tokoh mi diikuti dengan penkahwinan putena meneka dengan seorang gadis yang muncul dad numpun buluh. Cenita Rama dan cenita Panji juga mencedtakan kepada kmta tentang penkahwinan yang kedua, yang hampir sama penting, iaitu penkahwinan Maharaja Dasanata dengan Dewi Mandudad yang muncul dad numpun buluh dan perkahwinan anak naja yang bennama Miluhur dengan putrm dad Keling. Penbezaan tunggal yang terdapat dalam cenita-cenita mi ialah bahawa perkahwinan yang tenkemudian mendahului penkahwinan yang pertama dan bukan mengikutinya. Kita telah menunjukkan dalam hal cenita Rama, isteni Raja Dasarata mempunyai bebenapa tabiat yang sebenannya menyerupai penwatakan Sita. mnm menambahkan lagi kepentingan perkahwinan pentama dan sebagam akibatnya, cenita menjadi tidak begitu jauh danipada mitos asal usul yang terdapat dalam Salasiah Kutai. Dengan membandingkan cenita Rama dengan cenita Raden Panji, kita dapati bahawa dalam cerita Raden Panji, puteni dan Kehing juga mempunyai tabiat-tabiat tententu yang menjadi penwatakan Sita dalam cerita Rama. Miluhun mempenolehi isteninya dani sebenang laut. Baginda memenanginya sebagal isteni dalam satu penaduan. Haknya terhadap puteni itu dipentikaikan oleh beberapa onang anak naja lain. Tetapi puteni dad Kedini, isteni putenanya Panji, yang betul-betul sama dengan Sita. Dengan sebab itu, mungkin dapat dikemukakan bahawa bukan hanya satu perkahwinan laitu perkahwinan wina, Rama atau Panji yang amat pentmng daham nangka cenita, tetapi urutan kedua-dua perkahwinan bapa dan anak. Sekinanya, mengikut sistem-sistem klasifikasi pdmitif semasa dalam masyanakat yang tenlibat, kedua-dua penkahwmnan yang bentunut-tunut mi dapat dianggap sebagai melambangkan: 1. Penyatuan sebahagian dad komuniti yang bensifat nenek moyang yang tinggal di kayangan dengan sebahagman lagm komunmtm yang tinggal di dunia, dan 2. Penyatuan bahagian kanan dm bumi dengan yang di kini,18

Pigeaud (1938 b, indeks di bawah raker); Pigeaud (1960 1963, jilid IV, hIm 315330). ?erkaitan-perkaltan pengklasifikasi yang terlibat mungkin sepenti benikut: raja (tua) yang memenintah/nenek moyang/kayangan/matahari; penmaisuni raja yang memenintah/dunia bawah (bumi)/ain/bulan; putera mahkota/bahagian kanan (di tahap yang Iebih rendah sekali lagi berkaitan dengan kayangan dan matahari); isteri putera mahkota/bahagian kin (path tahap lebib rendah sekali berkaitan dengan dunia bawah, air dan bulan).

135

HIKAYAT BANJAR

maka tmdak adalah apa-apa penbezaan dasan antana plot cenita yang tenkandung dalam Salasilah Kutai dengan plot cerita-cenita Rama dan Panji. Ketiga-tiga cedta boheh dianggap pada dasannya menggambankan kompheks idea yang sama. Pada dasannya adalah mungkin juga untuk menggunakan unsun-unsun danipada satu cenita di dalam yang lain, sehagi tema dasan kekal tidak disentuh. Pensamaan intdnsik cenita Rama, versi Nusantana dan cenita Panji mnmlah yang menenangkan bagaimana cenmta Banjar mi dengan mudah dapat berubab danipada suatu cenita Rama palsu menjadm suatu cedta Panjm palsu tetapi masih kekal sebagai sebuah cenita yang senba sama dan bentahian. Mungkin juga sudah disedari selamanya bahawa cedta menepek Panji mi hanya merupakan rupa luan atau cana pensembahan sahaja. mi sebalmknya menenangkan bagammana cenita mm boleh, dengan cana yang sama dilucutkan bensmh dani segala unsun Panjinya pada peningkat penkembangannya yang hebih tenkemudian, oheh pengarang prototaip Resensi ~ Apabila membuktikan pensamaan dalaman cerita-cenita benkenaan kita sebenarnya melakukan tidaic lebih danipada menyatakan bahawa pada dasannya cenitacenita i, atau unsun-unsun d~ dalamnya, sama-sama boleb bentukan pindah. Bagaimanapun, kita sepatutnya janganlah mehupakan bahawa dalam hal teks-teks sepenti Hikayat Banjan dan Salasilah Kutai, kita membincangkan cenita-cenita benfungsm yang dikekalkan dalam masyanakat-masyanakat yang kuat tnadisinya. mni benmakna bahawa pada ta/tap nealiti sebuah cenita sepenti itu tidak semudah itu tenbuka pada penubahan walaupun penubahan itu tidak hebih dadpada merupakan satu asimilasi kepada satu cenita yang ditedma sebagai dasannya mengemukakan topmk yang sama. Bagaimana sama sekaimpun kehihatannya cedta yang satu lagi, ia tetap dinasakan sebagai menggambankan tnadisi satu masyarakat hamn atau asing. Bagaimana masyanakat lama menganggap tnadisi suci meneka telah dmgambankanoleh Sahasmlah Kutai, yang jika dilihat dadpada sifatnya yang kuno, pasti tehah dikekalkan tanpa apa-apa penubahan untuk mungkin lebih danipada sepuhuh abad. Oleh itu kelihatanlah bahawa asimilasi sepenti yang disaksikan dalam Hikayat Banjan sekunang-kunangnya memenlukan saw lagifakton kelaziman dan satu alasan cukup kuat. Fakton syanat yang kedua iahah pengmktmrafan oleh ahli-ahli kelas pemenintah tempatan tenhadap kehebihan kebudayaan masyanakat yang menghasihkan tradisi asmng itu. Kelebihan kebudayaan biasanya hanya sedia dimktmnafkan sekmnanya ia Dan kita tidakhah dapat memikirkan satu motmf disatukan dengan kelebihan pohitik.2 yang lebih mendesak untuk tmndakan daripada motif yang lahin dani pentimbangan-

Sebaliknya. kemasukan unsur Panji pasti bukan disebabkan oleh satu perbuatan yang sewenangwenang oleh seseonang penyalin yang tidak lenkenal tetapi Ielah didahului oleh pengenalan sebenan Iempattempal tertentu negeri yang mempunyai daerah-daerah yang diketahui danipada cerita.cenita Panji. Dalam peta-pela Schwanen (1853 1854) dan Van Rees (1865 1867) kita masih menemui sebuah kampung (dan daenah sekelilingnya) dipanggil Kuripan di pinggin Sungai Barilo, di utara daerah Pulau Petak. Daha kekal sehagai Nagana (kependekan unfuk Nagana-Daha) sekarang, yang tenletak di timur Kuripan. 20ulangan pennyataan berkenaan kelebihan adat Jawa Majapahit dalam Resensi I. Hikayat Banjan menunjukkan denganjelas bahawa syarat mi dipenuhi di sini; dan mengikut apa yang dicenitakan dalam bahagian-bahagian 7.1. 14.1, 14.4. 15.1 dan 16.11. naja-raja Banjar sememangnya telah menghantar hadiah.hadiah pensembahan (baca: membayar ufti) ke Majapahit, Demak dan Matanam.

136

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITA.CERITA MELAYIJ DAN JAWA LAIN (4)

pertimbangan politmk. Bahagian yang dimainkan oleh pentimbangan-pertimbangan mi sebagai galakan untuk mengubah bentuk cenita mungkin digambankan dengan paling jelas melalui cana bagaimana Raden Sakan Sungsang dilukiskan dalam Hikayat Banj an. Sakan Sungsang dan tokoh-tokoh Epik Panji dan Watu Gunung Dalam Bab V kita telah memenhatikan bahawa janji Sinta (dalam cenita Rama Jawa) untuk menjadi msteni Janaka dalam inkannasinya yang bedkut, yang dicadangkan oleh babak kemangkatan Sunyaganggawangsa dan Sunyawangsadi akhmn Episod 8, menamalkan apa yang akan benlaku dalam Episod 9. mi membayangkan bahawa masa benikut dalam sejanah Banjar seperti yang dicenitakan dalam Hikayat Banjan dikuasai oleh satu tokoh yang sama dengan Janaka. Janaka ialah satu lagi nama untuk Anjuna, dan Anjuna kononnya adalah inkannasi anak raja dan Kunipan, Raden Panji.2 Onang yang terkemuka dalam Episod 9 ialah Raden Sakan Sungsang, atau Mahanaja Sani Kabunungan. Raden Sakan Sungsang meninggalkan knaton Banjan semasa masih kanak-kanak. Semasa tinggal di Jawa beliau benkahwin dengan seonang dewi, Dewi Ranas(a)ti yang semasa suatu musim kelapanan, mencipta benas tanpa apaapa. Dewi mi juga mungkin disamakan dengan Dewi Sd, dewi benas dalam kepercayaan Jawa. Oleh kerana Dewi Sri telah diinkarnasi dalam din puteni dad Kediri yang benkahwin dengan Raden Panji, suami Dewi Ranas(a)ti dalam Hikayat Banjan mungkin dianggap sebagai seonang hagm Raden Panji. Sesungguhnya inilah yang benlaku. Raden Sakan Sungsang pulang ke Kalimantan di bawah nama Raden Panji Agung. Oleh sebab dan segi fungsi Raden Panjm sama dengan Seni Rama, kmta mungkin, dengan berdasarkan pada penyamaan awal Sunyanata/Rama, menghanapkan Raden Sakan Sungsang menjadi pengasas satu dinasti banu. Dan dengan itu kita menemuinya dalam Resensi m sebagai pengasas Knaton mm, Nagana-Daha. Memandangkan struktun bahagian cenita sebehumnya, perkembangan cenita tidak mungkin menjadi yang sebaliknya. Walau bagammanapun, pengasas dinasti mm digambankan dengan cara yang tidak jelas. Nama putenanya iahah Sakan Sungsang. Dalam Babad Tanah Jawi, Sungsang ialah nama putena kelapan Maharaja Watu Gunung, Giling Wesi. Tanpa mengetahumnya, Maharaja Watu Gunung telah berkahwmn dengan ibunya sendini, Dewi Sinta.22 Dewi Smnta telah mengetuk kepaha putenanya dengan senduk kenana mengganggunya semasa beliau memasak nasi. Pada suatu han ketika Dewi Sinta mencani kutu di kepala suaminya, baginda mehihat panut bekas luka lama akibat penbuatannya dahulu. Barulah baginda sedan keadaan yang dihadapinya. Baginda mempenganuhi raja menyenang Suna-Laya (kayangan) supaya bagmnda mempenoleh seonang dewi kayangan sebagai isteni. Bagmnda benhanap Watu Gunung akan tenbunuh

2tLihat Bab V, catatan 19. 22Lihat Olthof (1941. him 7ff.). Sinta ialah bahasa Jawa untuk Sita, isteri Rama.

137

HIKAYAT BANJAR

dalam pepenangan menentang dewa-dewa dan dengan cana itu penkahwmnan insesnya buban secana automatik. Dalam Hikayat Banjan kita temui Raden Sakan Sungsang sebenannya memainkan penanan Watu Gunung. Sebagam seonang kanak-kanak beliau harm dan istana setelah diketuk kepala oleh bondanya kenana mengganggunya memasak. Bila belmau pulang ke Chandm Agung/Nagara-Dipa, behiau benkahwin dengan penmamsunm yang menjanda yang kemudian diketahui nupanya bondanya sendid. Dalam cenita Panji, Senat Kanda, Maharaja Watu Gunung sama dengan bnahman jahat yang bennama Tal-Kanda. Raja Pulau Kencana23 mi tanpa menghiraukan undang-undang telah mencuhik puteni dan Kedini. Bila behiau terpandang wajah puteni itu tmba-tmba behiau sedan bahawa puteni itu ialah Dewi Sri, yang ingin dipunyainya dalam mnkannasm beliau yang dahulu sebagai Maharaja Watu Gunung. Dengan itu kita dapati bahawa pengasas Kraton mm digambankan dalam Hmkayat Banjan sebagai seonang lagi Raden Panji dan sebagai seonang lagi Maharaja Watu Gunung. Sebagai putena Mahanaja Carang Lalean, suami Dewi Ranas(a)ti dan ketua suatu kumpulan wayang dan sebenang laut, bagmnda dapat disamakan dengan Raden Panji. Sebagai Raden Sakar Sungsang yang benkahwin dengan bondanya sendmnm dan dengan itu mendapatm dininya kepunyaan puteni-puteni Kunipan dan Daha secana dm luan undang-undang, baginda sama pula dengan musuh jahat wina itu. Kontradiksi mi mungkin dapat ditenangkan hanya dengan menganggap bahawa kedua-dua gambanan yang bententangan bagi tokoh mm lahin dani zaman-zaman yang benbeza. Besan kemungkinan bahawa penbezaan-perbezaan itu benasal danipada: (a) cana naja mi ingin menggambankan dirmnya sendmni, dan (b) cana pemenintah tenkemudian mahu naja itu digambankan. Dengan lain penkataan, bahagian cenita yang memperkatakan hal pengasas Knaton mm pasti telah diubah pada suatu masa terkemudian untuk menyatakan suatu penilaian yang benlainan tenhadap penwatakan naja in Apakah yang menjadi latan belakang perbezaan mi? Untuk menentukan in kita mestilah tenlebih dahulu menumpukan perhatian kita kepada bebenapa unsun khas Hikayat Banjan. Pembaca pasti mehihat bahawa dalam Bab V. kita tehah menunjukkan penganuh cenita Rama Nusantana ke atas Hikayat Banjan khasnya dengan bantuan pola-pola penwatakan. Di samping nama-nama Batana Bisnu dan Batana Gangga yang ditemui dalam Resensi II, Hikayat Banjan tidak mempenhihatkan penganuh cenita mi kecuali yang bensangkut dengan nama-nama khas sahaja. Berbeza dengan Hikayat Manong Mahawangsa, Hikayat Acheh atau Sejanah Melayu, Hikayat Banjar tidak mengandungi nama-nama sepenti Rama, Hanuman, Langka Purm, Dasanata, Putni Mandudarm, Supanba, Nila Utama dan lain-lain. Benlawanan dengan mi, penganuh cenita iskandan menyatakan kesannya dengan kewujudan nama-nama khas seperti Raja mskandan, Nabi Khadin dan naja Kelmng. Hikayat Banjan mengongsi unsur mi
23PuIau Kencana, atau Pulau Emas. untuk onang Banjan ialah Kalimantan. Kepada meneka Kalimantan ialah pulau emas lerbaik kenana kekayaan ash emasnya. W. Kern (1941. hIm 215) menyebut Bumi Kancana sebagai satu lagi nama untuk Mantapura.

138

PERSAMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITACERITA MEt,AYU DAN JAWA LAIN (4)

dengan Hikayat Acheh dan Sejanah Melayu. Tetapi dalam Hikayat Banjar, unsun Iskandan amat kunang peninciannya danipada dalam Sejarah Melayu. Hal mi menupakan satu unsur yang tidak begitu pentmng yang tenpaksa tunduk kepada tema utama. Unsun yang dommnan dalam Hmkayat Banjan ialah unsun Panji. Resensi mm dalam bentuk yang ada sekarang jelas suatu cermta Panjm palsu, dan Resensi I mempenlihatkan tanda-tanda yang tidak dapat dmsangkal sebagai berasal danipada suatu cenita sepenti itu. Bendasarkan pemerhatian-pcmenhatman mi, kita benpendapat bahawa Hikayat Banjan menenima, pentamanya, unsur-unsur Ramanya dahulu, diikuti oleh unsurunsun Iskandan dan kemudman barulah unsur-unsun Panjinya. Satu semakan ke atas kesimpulan mi disumbangkan oleh unsun Awab, yang pasti telah dipenkenalkan samasama dengan unsun Panji. Bahawa penggabungan unsun mskandan dmmasukkan kemudian dan bukan sebelum dibuktikan oleh kenyataan bahawa unsun itu tmdak digunakan untuk mencipta satu pola banu, tetapi jelas hanya digunakan untuk mengubahsuai bebenapa aspek satu pola yang telah pun wujud. Dani unsun Iskandar yang dikemukakan dalam Resensi mm oleh tokoh-tokoh Raja mskandar, Nabi Khadin dan Raja Keling, hanya Raja Kelmng yang dikekalkan dalam Resensi I. Penganang yang bertanggungjawab dalam penciptaan Resensi mengenepikan Raja mskandan dan Nabi Khadin danipada cenitanya. Sepenti yang kita telah lihat dalam bab mu, pengarang mm pasti telah benkhidmat di mstana Raden Samudna di Banjarmasin, iaitu istana yang tenkenal sebagai istana Islam pentama dalam sejanah Kalimantan Tenggana. Walau bagaimanapun, oleh sebab unsun Iskandan menupakan gejala penanda kewujudan Islam, kita mestmlah menganggap bahawa agama mi telah dalam bentuk apa pun, sudah ditenima di istana Kalimantan Tenggara jauh sebelum penggulingan knaton Nagana-Daha oleh Raden Samudna. Dengan adanya penselanian-perselanian yang mungkin diperhatikan antana Sejarah Melayu dan Hikayat Banjan, tidaklah mustahil dianggapkan bahawa bentuk tenawal Islam mi telah dm bawa ke Kalimantan Tenggana dan negeni-negerm Melayu dm sebelah banat. Memandangkan kenyataan bahawa besan kemungkinan mslam itu benbentuk Syicah, kita faham mengapa tokoh-tokoh Raja Iskandar dan Nabi Khadin yang berkait rapat dengan bidcah Syicah, tehah ditolak oleh pengarang istana di knaton Banjarmasmn yang ontodoks itu dan diharamkan sama sekali dan Hikayat mtu bensamasama dengan unsun Patiji dan Dewa-dewa pagan, Batara Bisnu dan Batara Gangga dad cenita Rama. Mengikut kedua-dua nesensi Hikayat Banjan, Nagara Daha haru sahaja menjadi kraton Hindu sebelum kejatuhannya. Dilihat dan segi namanya, knaton mi juga telah diasaskan sebagai suatu knaton Hindu. Memandangkan bahawa Pengasas tenkenal kraton mi, Sakan Sungsang, memmlmh Daha sebagai nama untuk pusat kerajaannya, (b) baginda datang dan Jawa ke Kalimantan sebagai Raden Panji Agung. (c) untuk penciptaan imejnya sebagai seonang lagi panji, bagmnda tmdak perlu mengubah penulmsan sejanah itu menjadi suatu cenita Panji palsu, kerana sebagai cenita-Rama palsu yang benakhir dengan babak kemangkatan Suryagangga(a)
139

IIIKAYAT BANJAR

wangsa dan Sunyawangsa (dan dengan itu membayangkan janji Sita kepada Janaka) cedta mi telah menamalkan ketibaannyya sebagai Raden Panji, dan (d) penghukuman Sakan Sungsang sebagai seonang lagi Watu Gunung dinyatakan melalui penkamtan-penkaitan yang dilahirkan oleh pensehanian-penselanian dengan tema Panji yang dipinjam danipada tradmsi separuh sejarah kesusasteraan Jawa dan mungkin juga yang telah tenkenal di Kalimantan Tenggara mehalui pementasan wayang, kita mesti menyimpulkan bahawa: I. Unsun Iskandan telah dmmasukkan ke dalam Hmkayat Banjar sebelum pemermntahan Sakan Sungsang, dan dengan itu, dalam akhin zaman Nagara-Dipa; 2. Sakar Sungsang adalah seorang Maharaja Hindu yang telah benjaya merampas tahta danipada mungkin seonang Raja Islam Syiah sebehumnya dengan bantuan Jawa, dan 3. unsun Panji dalam Hikayat Banjan, yang begitu napat kaitannya dengan din Sakan Sungsang dimasukkan selepas kemangkatan pemenintah mtu, mungkin oheh seorang pengganti yang bensikap musuh, yang bersimpatm dengan kummpulan yang telah disingkmnkan oleh Sakan Sungsang. Oleh sebab bahagian pertama Hikayat Banjan hanyalah suatu mmtos asal usul, yang diubahsuai bebenapa kahi, agak sukan untuk mengaitkan nilai sejanah kepada onang yang muncul di dahamnya. Sebab mtu, Hikayat Banjan mungkin dianggap sebagai sebuah penuhisan sejarah hanya danipada pemenintahan Sakan Sungsang setenusnya. Tidaklah mustahil bahawa pengasas Knaton II telah memenintahkan supaya bahagian akhir sesuatu penulisan sejanah tentang sesuatu kenajaan yang masih wujud, yang memperkatakan tentang pemenintah-pemenintah segena sebelumnya dalam Knaton I, dibuangkan. Sebahiknya baginda mengarahkan supaya cenitanya sendini dan kisah tentang pengasasan kraton baru yang dikaitkan dengan cenita pengasasan kraton lama, dimasukkan. Dengan cara ml bagmnda membenikan dirinya suatu junai ketununan yang jauh lebih menanmk danipada yang scbenannya dapat dibanggakannya.24 Ini menenangkan mengapa Hikayat Banjar tidak mencenitakan kepada kita apa-apa benkenaan naja-naja yang memenintah di Nagara-Dipa sebelum ia akhmrnya jatuh dan benkenaan penistiwa-penistiwa yang benlaku sehmngga ketibaan awal uslam Syiah di istana Amuntai. Bertambahnya kuasa Sakar Sungsang pasti hampin bentepatan dengan suatu penkembangan banu dalam penganuh kebudayaan dan pohitik Jawa dan memenlukan satu penghidupan semula agama sebelum Islam. Penghidupan semula mi ditentang tetapi tidak dihalang oleh seorang pengganti yang bensikap musuh, yang mungkmn Mahanaja Sukanama,25 yang sendininya telah diganti oleh seonang Raja Hindu. mi menjelaskan ketidakpastian gambaran yang dibuat tentang Sakan Sungsang dalam

24Bandmngkan dengan penciptaan Resensi I di bawab Sultan SuryanuIlah. pengasas Krahon III. 2Bandingkan dengan Bab III, perbincangan tenhang Episod 10 dan II.

140

PER5AMAAN-PERSAMAAN DENGAN CERITACERITA MELAYIJ DAN JAWA LAIN (4)

Resensm II. Adalah wajan danipada gambanan mi hanya pensamaan dengan Watu Gunung dikekalkan dalam Resensi I, oleh kenana teks ml telah ditulis dl istana mslam Banjarmasin. Dalam Senat Kanda P6 cenita tentang Rama didahulul oleh cenita benkenaan Maharaja Watu Gunung. Maharaja Watu Gunung dan Rawana, anak raja jahat dalam cenita Rama sebenarnya mewakihi tokoh yang satu dan sama. Berg.2 ketika menujuk hal in menunjukkan bahawa Watu Gunung memainkan peranan sebagam pembela Buddhisme zaman Sailendna,28 di mana ia telah ditentang oleh Maharaja Airlangga yang mewakihi Visynumsme. Sebagai Maharaja Visynu iaitu, seonang naja yang digambankan sebagal satu inkannasi Visynu, Ainlangga dapat disamakan dengan Rama yang menupakan satu avatnra dewa matahani dan penentang Rawana. Sekinanya penganang Kalimantan kita, yang hidup daham zaman yang jauh terkemudian, menyamakan Buddhmsme dengan Jaman Buda,29 pada masa yang sama menghubungkan Buddhisme ml dengan satu ulang jatuh sementana kepercayaan agama yang dahulunya telah disingkinkan, maka mi akan menjelaskan dengan bamk bagammana Sakan Sungsang, atau apa jua nama sebenannya dahulu, yang pada mulanya disamakan dengan Raden Panji yang berani, seorang pembela tradmsi yang bensifat Hinduistik, boleh pada peningkat yang lebih terkemudian dibandlngkan dengan seteru jahat Panji, seonang pembela kepencayaan yang bensifat Buddhmstik. Kata sungsang dalam bahasa Jawa secana hanafiah benmakna terbalmk Kembahi ke zaman Buddha pasti telah dianggap oleh musuh-musuhnya yang menyokong perkembangan mslam sebagai sesuatu yang menentang keadaan yang wujud pada masa itu. Dengan itu Sungsang merupakan nama yang wajan untuk naja mi. Pokok sungsang iahah sejenis tumbuhan liar yang menjalan dan mempunyai bunga beracun. Dmlmhat dan segi mi nama mi tidak menyenangkan. Idea tentang sesuatu kecelakaan segena akan benhaku juga wujud di dalam gelanan di atas takhta bagi naja mi iaitu Sari Kabunungan. Kata sari dalam bahasa Jawa kadang-kadang digunakan sebagam kata puisi untuk kembang, bunga dan dengan itu semakna dengan sakan (sekan, Jawa) yang juga bermakna bunga. Kabunungan sama dengan kata Jawa kewurungan yang bermakna bocor bagm sesuatu nancangan rahsia. Bentuk kausatif diwurungak benmakna dmnosakkan, dihampakan atau diterbalikkan bagi sesuatu nancangan, keputusan dan sebagainya. Dengan itu nama kanak-kanak mi dan gelaran di atas takhta yang dibedkan kepadanya adalah selani satu dengan lamn. Dengan membenikan pengasas Knaton II nama-nama mi dan dengan menyamakannya dengan Maharaja Watu Gunung yang berkelakuan inses itu, pengarang tehah menekankan pensamaannya dengan brahman jahat yang bernama Tal-Kanda dalam cenita Panji. Sebab itu mungkin sekahi bahawa kedua-dua nama mm dibenikan setelah pemenintah itu mangkat.

26laitu, Serat Kanda ning Ringgit Punwa. Berg (1962. hIm 252). 28Bandmngkan dengan bahasa Jawa: Watu Gunung. Gunung Batu dan Sansknit: Sailendra, ketua atau raja di gunung. 29Jaman Buda ialah zaman sebelum agama Islam; sama ada Buddhisme atau Hinduisme.

141

HIKAYAT BANJAR

Anak angkat bnahman, Kelana Tunjungpuna, mengalami kekalahan di tangan tentena-tentena Jawa yang bensatu apabila beliau cuba menuntut bela kematian bapa angkatnya dl tangan Raden Panji dan Prasanta. Pedncian mi mengandungi namalan tentang apa yang akan benlaku kepada putena Sakan Sungsang, Raden Menteni, atau Ratu Anom, yang dalam Resensi II dibawa ke Jawa sebagai banduan kenana gagal membayan ufti. Dalam Resensi I tidak disebutkan tentang pengunungan Ratu Anom. Seluruh genenasi Ratu Lamak, Ratu Anom dan Pangenan Singagunda yang memalukan, telah disembunyikan dan Sukanama dikemukakan sebagai putena Maharaja Sari Kaburungan. Tetapi masih juga tendapat cadangan tentang kecelakaan yang segera akan berlaku di sini. Cadangan itu dinyatakan melalui amanan yang diberikan oleh Sari Kabunungan kepada Aria Taranggana3 semasa nazak dan dengan itu dibuat untuk menujuk apa yang akan benlaku selepas kemangkatan Sukarama. Sekmnanya nekonstnuksi mi tepat, iaitu, sekinanya Sukanama sebagai seorang naja pro-Islam Muslim di knaton Nagara-Daha begitu benminat mehukiskan suatu gambanan yang bententangan tentang Raja Hindu sebelumnya, Sakan Sungsang, kita sepatutnya menghanapkan bahawa pengganti Sukarama yang beragama Hindu, Tumanggung, akan melakukan yang sama kepadanya. Resensi mm menunjukkan bahawa sesungguhnya inilah yang telah berhaku. Di sini Sukarama berperanan sebagai seorang penancang syaitan yang mampu melakukan jenayah-jenayah yang paling bunuk. Gambanan mi telah diubah dalam Resensi I. Di sini penanan-penanan itu telah ditenbalikkan: Sukarama menjadi seonang pemenintah yang adil dan penentangnya, Tumanggung, seonang yang jahat. Penganang Resensi I, yang berkhidmat di kraton Islam di Banjarmasin tidak sehanusnya diharapkan melakukan yang sebaliknya. Semua mi membuktikan bahawa sesungguhnya pentimbangan-pentimbangan p0litiklah yang menjadi penggalak untuk bebenapa kali penubahan bentuk cerita bentunuttunut dalam masa yang singkat. Ubah bentuk yang mehibatkan pendedahan Sakar Sungsang sebagai Raden Panji palsu, yang tidak boleh disamakan dengan putena Raja Miluhur tetapi dengan bnahman jahat Tal-Kanda, menandakan peningkat terakhin kurang satu sebelum benlaku penpisahan antara kedua-dua nesensi Hikayat Banjar. Ini tentulah usaha seonang pengarang yang pemikinannya masih kuat dipenganuhi oleh konsepsi sejarah sebagai pusingan dan sini-sini penistiwa yang bensifat Hmnduistik kuno di mana peristiwa-penistiwa tertentu di Kahimantan dapat disamakan (kononnya) dengan pedstiwa-penistiwa yang serupa di Jawa. Penyesuaian besan bedkutnya ialah yang menghasilkan penciptaan prototaip untuk Resensi I, di dalam Kraton III. Versi Knaton II Hikayat Banjan kemudian diketepikan tetapi vensi mi telah dipehihanauntuk kita, bian tebih kurang dalam bentuk konup atau tidak, kenana vensi mi secara kebetulan hidup tenus dalam dunia khasnya sendini, iaitu pementasan wayang. Penyimpan teks in barangkahi seonang dalang istana yang telah kehilangan kedudukannya yang ternaung dengan kejatuhan Knaton II. Dengan itu behiau mungkin telah mula melawat kampung-kampung sebagal seonang dalang biasa untuk

30Lihat bahagian 9.6.

142

PERSAMAAN-IERSAMAAN DENGAN CERITA.CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

menyana hidupnya. Dengan cara mi Resensi II mula tersebar di daenah pedahaman, jauh dan isfana banu Banjarmasin. Zaman Knaton II yang mendahului kedatangan Islam ontodoks di Kalimantan Tenggana, ditandai oleh suatu masa di pementasan wayang yang amat masyhun. Mengikut Resensi II, Sakan Sungsang puhang ke istana Banjar sebagai seorang dahang agung dan sebagai pemimpin satu kumpulan penani. Tumanggung juga merupakan seonang yang mahir dalam bidang wayang, topeng dan gambus. Behiau telah dibunuh oleh seorang pengikut Sukanama ketika sedang mementaskan permainan wayang Perang Jaya, tepat semasa wayang itu mencapai klimaksnya. Dalam suasana beginilah dan dalam zaman inilah cenita-cenita Panji Melayu sepenti Wayang Kmnudang dan Ken Tambuhan31 telah tencipta. Agak jelas bahawa Cenita Wayang Kinudang benasal dan Kalimantan Tenggara. Cedta ii benlatankan Kalimantan Tenggara, bahasanya ialah bahasa Melayu Banjar dan manusknip (tunggal) yang diketahui wujud datang dan Banjarmasin. Berhubung dengan Syair Ken Tambuhan yang dikanang dalam bentuk bahasa Melayu Kiasik yang jauh lebih munni, walaupun juga dengan banyak campunan kata-kata Jawa, telah dicadangkan bahawa syair mi telah dikarang di Tanah Melayu (Melaka) atau Sumatera Selatan (Palembang).32 Walau bagaimanapun, memandang kenyataan bahawajelas cenita mi tidak benlatankan Jawa tetapi Kalimantan Tenggana,33 hebih besan kemungkinan bahawa cenita mi juga berasal dan negeni itu. Agak menguntungkan sekinanya diselidiki sama ada cenita-cedta wayang Melayu dan Panji, yang hingga kini masih dianggap hasil karya pengarang-pengarang dan pentenjemah-penterjemah Palembang, mungkin berasal dan dunia Melayu bahagian mi yang telah tertakiuk kepada pengaruh kebudayaan Jawa yang kuat dan benpanjangan. Dalam bahagian Hikayat Banjan (Resensi I) yang mengemukakan sejarah Kraton III dan IV mi, kita tidak menemui lagi penselanian-perselanian dengan cenita-cenita mitos Jawa tentang masa lampau, dan jenis yang telah dibincangkan sebelum mi. Mungkin kita dapat menyatakan mi terjadi demikian kerana pengenalan Islam ortodoks ke Kalimantan Tenggana telah diikuti oheh satu penubahan sikap. Sikap negatif penganang Resensi I tenhadap aktiviti-aktiviti dan kepencayaan-kepercayaan yang benhubung dengan paganisme digambarkan oheh kenyataan bahawa dalam nesensi mi Sakar Sungsang tidak puhang ke Kalimantan sebagai seonang dahang agung dengan menggunakan nama Raden Panji Agung. Baginda dikemukakan sebagai anak angkat seorang saudagan yang baik di Sunabaya dan puhang ke Kalimantan dengan nama Ki Mas Lahana. Raja (di sini Maharaja Mangkubumi) dibunuh semasa sedang bersuka-sukaan menani dan minum. Tetapi penganang Resensi u pun masih tidak dapat benan-benan mengelak danipada mehakukan bebenapa kelonggaran dalam pola kebudayaan yang

3tJuynboII (1899, hIm 9); Teeuw (1966). 32Lihat Teeuw (1966, hIm iii if.). 33Ken Tambuhan telah dihahirkan di Kraton Daha, yang juga dipanggil Tanjung Pura atau Banjar Kulon (Jajahan Kulon yang disebutkan dalam Cerita Wayang Kinudang). Mengenal pengenalan mi lihat juga Bab IX.

143

HIKAYAT BANJAR

berkembang pada masa itu. Raden Samudna, sebelum memegang teraju kuasa di Banjanmasin, tenpaksa melalui satu zaman inkognito yang sama sperti Sakar Sungsang selepas kehilangannya dan Knaton Jawa. Walau bagaimanapun, baginda tidak benangkat ke Jawa tetapi menunggu ketikanya dan menjadi seonang nelayan di hilin Sungal Banito dan menyembunyikan dininya danipada pengikut-pengikut Pangenan Tumanggung.34 Semasa menyerang Nagara-Daha, Raden Samudna mengibankan bendera hitam dengan gambar monyet putih, lambang Rama. Baginda mempunyam dua orang putena, sama sepenti Sakan Sungsang dan Suryanata, dan junai ketununannya adalah replika tepat jurai keturunan Sakar Sungsang. Secara tidak langsung penganang dengan itu menyamakan pengasas Knaton III mi dengan pendahulu-pendahuhunya, Sunyanata dan Sakan Sungsang dad Kraton I dan II. Bab 13 membuktikan bahawa pengasasan suatu knaton baru tidaklah boleh dianggap sebagai satu perkara mudah. Bab mi mungkin membayangkan beberapa tnadisi Jawa yang kebetulan dikenali oleh orang di Banjanmasin pada ketika itu. Bab mi membeni satu laponan tentang penistiwa-penistiwa yang benlaku dan membawa kepada kejatuhan Majapahit. Adalah menjadi sesuatu yang biasa bagi anggapan mental pengarang bahawa dengan memasukkan cerita ml di daham teksnya, beliau membandingkan penistiwa-penistiwa di Kahimantan Tenggara dengan apa yang benlaku lebih awal di Jawa. Perbandingan secana langsung mi agak sama dengan perbandingan tidak langsung dengan peristiwa-peristiwa yang Iebih awal yang kononnya telah benlaku di Jawa yang ditemui di dalam pensehanian-penselanian dengan cenita Panji Jawa yang dibincangkan di atas. Dengan membandingkan Raden Samudna dengan Suryanata dan Sakan Sungsang, penganang telah menunjukkan bahawa hanya Samudnatah orangnya yang dengan kewajanan-kewajaran tententu mampu mengasaskan satu kraton banu. Dengan membandingkan kejatuhan knaton Hindu hama, Nagana-Daha, dengan kejatuhan kraton Hindu hama, Majapahit, pengarang menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Samudra adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, supaya perlakuannya itu tidak dianggap sebagam derhaka.35 Adalah wajar yang cenita berkenaan kejatuhan Majapahit tidak terdapat dalam Resensi II. Sehain kenyataan bahawa pengucap-pengucap teks mi pasti tidak pennah melihat Resensm I, penglibatan mereka dengan penistiwa ml tentulah berbeza Meneka hanya menerima tanpa bantahan apa yang benlaku dan tidak merasa ingin membensihkan nama Raden Samudra atas segala yang telah dilakukannya. Organisasi istana Samudna adalah sama dengan apa yang dikemukakan tentang istana Ampu Jatmaka. Puncakjurai keturunan digambarkan tepat dengan cana yang sama, mamtu:

3Perhatikan bahawa dalam Sejarah Mehayu satu cerita yang sama dibentangkan tentang Raja Kasim, putera Sultan Muhammad Syah dengan puteri pendatang Keling, Baginda Mani Punindam; lihat Teeuw dan Situmorang (1952, bahagian 12.5, dan 12.6). 33laitu denhaka besar.

144

PERSAMAANPER5AMAAN DENGAN CERITA.CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

Ampu Jatmaka Aria


agatsani Jiwa

Tumanggun Tatah Patih Pasi

Patih Baras Patih Luhu Patih Dulu (mewakihi keempat penjunu alam) Pangenan Samudna Ada Tananggana Patih Masih

Patih Bahit

atihBalitungPatihKuwmnPatih Muhur (mewakihi keempat penjuru alam)

Ini mencipta satu kesan kesinambungan,3 benbanding dengan pertukaran mendadak dalam agama. Dalam hubungan mi gelaran di atas takhta yang diambil oleh Samudra, Sunyanullah, adalah juga penting. Nama mi pasti mengingatkan kita kepada gelanan di atas takhta yang dibenikan kepada pengasas dinasti Banjar, Suryanata, tetapi yang mengikut cenita itu telah dianugerahkan kepada Suryanata oheh seonang Arab yang datang dad seberang laut. Gelanan di atas takhta mi mencampunkan idea tentang kesinambungan dengan satu kesedanan bahawa suatu lagi zaman banu telah bermula.

RINGKASAN
Kita mungkin mengenahi dua jenis Senat Kanda: (a) Serat Kanda danm wayang purwa. mengandungi cenita-cerita tentang Watu Gunung dan Rama, dan (b) Serat Kanda Agung, mengandungi cenita mengenai Mahanaja Awab, diikuti oleh cedta Panji dan cenita tentang dinasti-dinasti Jawa yang benikut. Cenita Awab dalam Senat Kanda mempenlihatkan bebenapa perseharian dengan cenita Ampu Jatmaka dalam Hikayat Banjan. Sebahiknya kedua-dua cenita benbeza antana satu dengan lain dalam bebenapa hal. Walau bagaimanapun, lebmh pentmng danipada perbezaan-penbezaan mi ialah kenyataan bahawa cenita-cenita ml terletak di tempat-tempat yang sama dalam rangka kenja keselunuhan cenita yang lebih luas: kedua-duanya benfungsi sebagai sejenis bab pengenalan kepada cenita mengenai penkahwinan wina dengan pasangannya yang tehah ditakdinkan, iaitu perkahwinan

36Untuk keterangan tentang kesinambungan Jawa).

mi Iihatjuga Schnieke(1957, indeksdi bawah histognali di

145

HIKAYAT BANJAR

Sunyanata dengan Putni Junjung Buih dan perkahwinan Raden Panji dengan puteni dani Kedini. Ringkasan kasan cenita mengenai Sunyanata bengenak hampin selani dengan ningkasan kasan cenita mengenai ayahanda Raden Panji dalam Senat Kanda. Keduadua anak naja meninggalkan Jawa untuk benkahwin dengan puteni dan Keling dan tenpaksa mempertahankan pasangan masing-masing danipada empat puluh anak raja yang cemburu, yang menyenang kota yahanda mentua meneka. Walau bagaimanapun, pencuhikan pasangan Panji tidak sama dengan pencuhikan pasangan Sunyaganggawangsa, tetapi sama dengan penculikan pasangan ayahandanya. Kejadian penistiwa mi dalam genenasi yang salah dalam Hikayat Banjan dapat dijehaskan berdasankan kenyataan bahawa hikayat mi adalah sebuah cedta Rama palsu di mana Putni Junjung Buih pernah benperanan sebagai Sita, sebelum mengambil bentuk yang ada sekanang. Walaupun secara luanan cenita mi disesuaikan dengan cenita Panji, bahagian mi dalam Hikayat Banjan pada dasannya kekal sebagammana selamanya, iaitu, sebagai cenita mengenai perkahwinan Putni Junjung Buih dengan Sunyanata, suatu mitos Melayu tentang asal usul. Sama sepenti cenita-cerita Rama Jawa dan Panji, cenita mengenai Sunyanata dan Putni Junjung Buih dilakonkan semula dalam pentunjukan-pertunjukan wayang. Rassers telah mendebatkan bahawa pertunjukan-pertunjukan wayang mi menupakan kesinambungan dramatisasi ritual yang amat tua tentang mitos-mitos kuno. Cenitacenita yang terdapat dalam Salasilah Kutai, cedta Rama dan Panji semuanya benpusat di sekitar dua penkahwinan yang bentunut-tunut dan mungkin semuanya boleh dmmnterpretasm sebagai melambangkan penyatuan komunitm bumi dengan komuniti nenek moyang di kayangan. lajuga mehambangkan penyatuan, pada tahap yang lebih rendah, dua bahagian yang secara bersama membentuk komuniti di bumi. Dengan itu kedua-dua bahagian mi secara intdnsik adalah sama satu dengan lain. Ini menenangkan bagaimana cenita Banjan itu dengan mudah dapat benubah danipada sebagai satu cenita Rama palsu menjadi cenita Panji palsu. Bagaimanapun, oleh sebab masyanakat-masyanakat di mana cenita-cenita mi berkembang adalah amat konservatif, besar kemungkinan bahawa dua lagi syanat untuk adaptasi hanus dipenuhi, seperti yang telah dilihat dalam hal Hikayat Banjan. Syarat-syarat itu ialah pengiktirafan kelebihan masyarakat asing yang menghasilkan tnadisi yang selari itu dan kewujudan motif yang cukup kuat. Jelas dadpada bebenapa perenggan dalam Resensi m, Hikayat Banjan sendini, kebudayaan Jawa diterima sebagai lebih tinggi. Motmf untuk sesuatu penubahan sepenti itu sehanusnya dihihat dad segi keuntungan politik. Cara bagaimana Sakan Sungsang digambankan dalam Hikayat Banjar menunjukkan bagaimana motif-motif sepenti itu sesungguhnya telah memainkan satu penanan. Sakar Sungsang, pengasas Kraton U, disamakan dengan Raden Panji. Ini jehas dadpada namanya Raden Panji Agung, nama samanannya ketika behiau pulang ke Kalimantan dan dan kenyataan bahawa semasa beliau tinggal di Jawa, beliau berkahwin dengan seorang dewi yang boleh disamakan dengan Dewi Sen. (Dewi Sen dianggap dmmnkarnasm oleh Sita, dalam cenita Rama, dan puteni dani Kedini dalam cenita Panji). Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, Sakar Sungsang digambankan 146

PERSAMAAN.PERSAMAAN DENGAN CERITA.CERITA MELAYU DAN JAWA LAIN (4)

dengan cara yang begitu nupa sehmngga behiau disamakan dengan Maharaja Watu Gunung, penentang utama Rama dan Panji (yang kononnya inkannasi-inkarnasi Visynu). Penjelasan untuk ketaksaan mi ialah bahawa sehepas kemasukan mslam di istana Nagara-Dipa Chandi Agung (= Amuntai), pengasas Knaton mm mengadakan satu nestonasi agama sebelum Islam, yang bentepatan pula dengan satu gelombang banu yang kuat dan penganuh kebudayaan Jawa. Sebagai juana Hinduisme dan pengasas satu Knaton banu, Sakan Sungsang disamakan dengan Raden Panji, yang sendininya adalah suatu inkannasi Anjuna (= Janaka). Maharaja Sukanama yang terkemudian, menyebelahi golongan uslam yang disingkmn, tetapi tidak berdaya menentang penkembangan yang benlaku. Baginda benci untuk kembali ke Zaman Buddha. Baginda telah memenintahkan pujangga istana mengubah cenita sehingga naja sebelumnya boleh disamakan dengan Maharaja Watu Gunung, onang yang menjadi hambang Buddhisme. Hikayat Banjan telah diubah menjadi cenita Panji palsu, benkembang selani dengan cenita Panji, Senat Kanda. Dengan itu ia juga mengingatkan kita kepada pertahian-pentalian yang terkandung di dalam cenita Panji, yang dapat dianggap amat terkenal di Kahimantan Tenggara menenusi pentas wayang. Sakan Sungsang yang dalam versi banu Hikayat Banjan mi dilukiskan sebagai seorang lagi Watu Gunung, kini disamakan dengan brahman jahat dalam cenita Panji mi, di mana anak angkatnya telah dikalahkan oleh tentena-tentena anak Raja Jawa itu. Sukanama, yang diganti oleh seonang Raja Hindu, akhinnya sendini menjadi sasanan fitnah (dalam Resensi II). Penganang Resensi m, yang bentugas di Knaton Sultan Sunyanullah (Raden Samudna), bagaimanapun, telah menukarkan gambanan yang bententangan mengenai Sukarama sekali lagi dan meletakkan musuh Hmndunya, Tumanggung pada kedudukan yang amat buruk. uni menunjukkan bagaimana bentuk Hikayat Banjan begitu kenap dmubah agak meluas untuk tujuan-tujuan politik bebenapa kali. Selepas kejatuhan Knaton Im, cenita lama yang tehah dipentununkan kepada kita sebagai Resensi II terus benkembang di kawasan pedalaman dalam bentuk pementasan wayang yang popular. Di Knaton usham Banjanmasin, pnototip Resensi I telah dicipta sebagai satu versi banu. Walau bagaimanapun, pengarang versi mi tidak bendaya mengelak danipada membuat bebenapa kelongganan tenhadap pola kebudayaan yang ada pada masa itu. Raden Samudna dibandingkan dengan pengasas knaton-knaton yang Iebih awal. Baginda menyebankan bendera Rama, suatu bendera hitam yang bergambar monyet putih (Hanuman). Senangan ke atas Knaton Hindu lama, Nagana-Daha menjadi wajan dengan memasukkan ke dalam teks cenita tentang penistiwa-penistiwa yang benlaku sebelum kejatuhan Knaton Jawa yang tenkenal, Majapahit. Menenusi gelanan di atas takhtanya Sunyanuhlah, Raden Samudna disamakan dengan Maharaja Suryanata, pengasas dinasti Banjan. Dengan itu cadangan yang dikemukakan ialah bahawa dengan raja banu i, benmulalah satu era banu sementana pada waktu yang sama, kaitan dengan masa lampau dikekalkan.

147

BAB VItI

KRmTIKAN-KRmTIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I REKONSTRUKSI kita tentang sejanah Hikayat Banjan seperti yang telah ditenangkan dalam bab-bab sebelum mi membayangkan bahawa cenita mi telah mengalami benbagai penubahan sepanjang penjalanan masa. Hikayat mi telah diubah bentuknya, sama ada sebahagian sahaja ataupun secana keselunuhannya, dan telah diperpanjangkan beberapa kali. Kita telah menyimpulkan apa yang kita sebut pnototaip Resensi I sebagai hasil dan sini ubah bentuk mi yangg terakhin. Wahau bagaimanapun, memandangkan bahasa yang digunakan di dalam teks kita, kita mesti membuat kesimpuhan bahawa Resensi I dalam bentuknya sekanang juga bukanlah hasil tulisan pengarang yang sama yang juga telah menganang sejarah behiau sambil meninjau kembali, dengan menggunakan apa sahaja hasil dan tnadisi tulisan (atau hisan) yang dipenolehmnya. Tendapat perbezaan yang nyata antana bahasa lebih kurang dalam separuh bahagian pertama teks dengan bahasa dalam sepanuh bahagian kedua, balk dan segi perbendaharaari kata mahupun dad segi sintaks. Semakin hampin kmta dengan bahagian akhin hikayat, semakin luas jurang yang memisahkan bahasa teks kita dengan bahasa Melayu klasik. Telah diketahui umum bahawa membuat kesimpuhan mengenai sejanah sesebuah teks atas dasar perbezaan-penbezaan perbendahanaan kata dan gaya bahasa adalah suatu usaha yang mempunyai rmsmkonya. Ini terutamanya apabila kita mengkaji satu kanya yang dihasilkan dalam bahasa yang bukan bahasa kita sendid, dan di dalam latar belakang dan zaman yang masih kunang maklumat hinguistik diperolehi danipada mana-mana sumben lain. Walau bagammanapun memandangkan sifat khas teks kita dan berbagai unsun khas linguistik yang terkandung di dalamnya, nampaknya suatu penehitian tentang perkana mi penlu dijalankan. Oleh sebab teks kita jelas mengandungi (a) bebenapa perkataan dan ungkapan yang digunakan hingga pada sesuatu tahap, dan berbeza pula dengan (b) perkataan dan ungkapan lain yang digunakan dan sesuatu tahap selanjutnya, dan dengan (c) penkataan dan ungkapan dengan makna yang berkaitan yang digunakan pada seluruh teks,

148

KRITIKAN.KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

kita telah mengumpulkan semuanya supaya dapat ditentukan sama ada sesuatu kesimpulan dapat dibuat. Dalam senanai yang dibenikan dm bawah, kata-kata yang tenmasuk di bawah kategoni pertama diletakkan di dalam nuang sebelah kin, bertanda Lama, dan yang tenmasuk di bawah kategoni kedua diletakkan di dalam nuang sebelah kanan bertanda Banu. Kata-kata danipada kategoni yang ketiga, yang berbeza dengan kedua-dua kategori tadi diletakkan di tengah-tengab.

Kumpulan I,

gantinama penibadi orang pentama dan kata-kata berkaitan Lama Baru (b)

(a)

manira, 1810 ff., 2200 ff., 2901 ke atas kaula, 1814, 1815, 1820, 2525, 2591, 2594, 2600, 2873 ke atas patik, digunakan sehingga 2504 (h) ulun, 4300 (c) aku, digunakan di selunuh teks hamba, dengan makna onang sunuhan digunakan di selunuh teks (h)ulun, dengan makna orang sunuhan, 23, 4444, 4511 beta, 390, 489, 490, 1126, 1243, 1311 hamba, digunakan sehingga 2849

Kumpulan II, gantinama penibadi orang kedua dan bentuk-bentuk kata panggilan

benkaitan Lama (a) angkau, digunakan sehingga 2773


(b) karnu, digunakan sehingga 2411 nyawa, digunakan dalam ungkapan adikku nyawa (adikku sayang) 1942, 1963, 2306 tuanku, digunakan sehingga 2505 wan hainba, 1242, 1252 1310, 1737, 1801 yang dipartuan, 2503 (piduka) syah alarn, digunakan sehingga 2751 (c) sida, digunakan di selunuh juan, digunakan d~selunuh Banu ikam, 4304 nyawa, 3253 ke atas pakanina, 1810, 1822, 2202 if., 2898, 3237, 3730

andika, 1814, 2872 ke atas sampian (andika), 3196 ke atas

teks teks

149

HIKAYAT BANJAR

Kumpulan III,

gehanan dan bentuk-bentuk panggilan yang benkaitan Baru

(a)

Lama Patih, sebagai gelaran untuk empat tau lima pembesan selepas mangkubumi, sehingga

(b) Kiai, sebagai gelanan biasa sebelum


nama pembesan-pembesar, 3585 ke atas

3584

(a)

(a) (a)

(a)

(c) kiai, sebagal satu bentuk panggilan untuk onang tennama, digunakan di seluruh teks (b) Gush, sebagai gelanan untuk anak-anak perempuan onang bangsawan, 3614 ke atas bandingkan: tuanku, tuan hamba, gusti, tuan. 3446, 3470, 3734, 3785 (c) dayang, digunakan di selunuh teks (b) Pangeran Dipati, 3983 ke atas (c) Pangeran, 1751 ke atas (b) Raden Aria, 3610 ke atas (c) Raden, 1043 ke atas Aria, 100 ke atas (b) Raw, 1519, 2242, 3628 ke atas (c) Raja, digunakan di sehunuh teks

Kumpulan IV,

istihah-istilah kekehuargaan

(a) (a)

Lama Baru ayah, digunakan sehingga 2653 (b) rama, ayah, 2528, 3704 ke atas (c) bapa, digunakan dalam kesehunuhan teks kakanda, abang, 992, (b) raka, abang, 2528, 3143, 1570, 2754, 2776 3743 ke atas (c) kaka, abang, digunakan dalam keselunuhan teks raji, adik lelaki, 3165, 3713 ke atas ading, adik telaki, 3876 (c) adi, adik lelaki, digunakan dalam keselunuhan teks mama, bapa saudara, (b) hua, bapa saudana, 2555, digunakan sehmngga 2052 3324, 3432 if. patnan, bapa saudara, 3875 ke atas (c) nianianina, bapa saudara, 2018. 4669 adinda, adik lehaki, 2715 ff., 2747, 2748 (b)

(a)

(a)

150

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

Kumpulan V, kata-kata untuk mengatakan, menganah, menyunuh, membenitahu, menawarkan, dli. Lama sabda, digunakan sehingga 2754 (di)tizah(kan), digunakan sehingga 2747 Banu (b) pangandika, 3753 ke atas mangandika, 3902, 4704

(a)

diandikakan, 4300 diandikani, 3774 sandika, 4215 (c) kata, digunakan dalam kesehunuhan teks suruh, digunakan dalam keselunuhan teks (b) atur sambah, 3792 ke atas atur salam, 3166 (ma)atur, 3432, 3442, 3711 ke atas (ma)aturi, 2873, 3786,

(a)

(di)parsambahkan, diggunakan sehingga 2756 baparsambah, 1457, 2217 diparsambah, 1321 manyanibah, digunakan sehinngga 3763 manyambahkan, digunakan sehingga 3047 (c)

4379, 4432, 4558

maaturkan/(di)aiurkan, 3132 ke atas ujar, 2872, 2873, 2875 kata, digunakan di sehuruh teks sambah, digunakan di selunuh teks

(b) amit, 2950 ke atas (a) puhun/mamuhun, digunakan sehingga 2776 mancatu/(di)catu, 3322 ke atas mamuhunkan/(di)puhunkan digunakan sehingga 2750 (c) pinta, digunakan di selunuh teks (a) (bar)saru-saru (bensenu-seru), 76, 742 (di)saru, 1952, 4382 4579, 4633 sarukan, 4380 manyaru), 2892, 3837, 4579, 4711 (c) panggil, digunakan di sehunuh teks (b) (b) diwasiatkan,

(a)

(bar)pasan, digunakan sehingga 2681

2914, 3632

suhun, 3776, 4093 ke atas (c) junjung, digunakan di seluruh teks (a) (b) hinggih, 3335, 4215 (c) ya, digunakan di selunuh teks

151

HIKAYAT BANJAR

Kumpulan VI,

berbagai-bagai Lama Banu

(a)

astana, istana, digunakan (b) astana, kubur, 4268, sehingga 2709 4277, 4349, 4462 (c) dalam, istana, digunakan diseluruh teks hilang/gaib, mati, digunakan sehingga 2472 (tetapi disuruh hilangkan, 3758) (b) sumalah, mati, 3567 ke atas

(a)

swargi, al-marhum, 4071 ke atas (c) mali, digunakan di seiuruh teks (a) maarak/diarak (MB menganak/ dianak) 472, 786, 1509 maarak (JK. umanek), 3411, 3478, 4504, 4557, 4697, 4722 maunjungi, melutut dan menyembah, 4329 if. mahadap, digunakan di sehunuh teks (b) (b)

(c) (a)

maikuikan, mengikut, digunakan sehingga 2679

barambit lawan/sarta, bersamasama dengan, 4322, 4326, 4347 barsanggah-sanggah, ikut bensama angkatan, 4323 lumiring, ikut dengan taat, 4514 (c) hiring, mengikuti sesuatu angkatan, digunakan di selunuh teks lumpat, ikut bensama, digunakan di selunuh teks mantuk, balik ke rumah, 1769, 1795, 1796, 1803, 1999, 2045, 2046, 2049, 2881, 3007, 3138, 3654 ke atas dimantukkan, dihantar pulang, 1717 bulik, pulang ke numah, 3793 pulang, digunakan di seluruh teks kombali, digunakan di seiuruh teks karsa, keinginan, 1817, 3100 ke atas ka/iandak, kemahuan, digunakan di sehuruh teks (b) (b)

(a)

(c)

(a) (c)

152

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

(a)

anggan, enggan, 679, 936, 1098 (b) langgana, enggan, 3249, 4419 ke atas barani, berani, 2279, 2504, 3712 wani, mencabar, 4386, 4441 barsangsam pada asuhan, harsamsam kapada sampian, mempeniihatkan kasih sayang, mempenlihatkan kasih sayang, 946 4484, 4489 kaya, sama, seperti, 1672, 3412, 3559 kaya apa. sepenti apa, 2507, 2519, 2897 ke atas kaya apa kaya apa, 2311 hagaimana bicara, apakah yang kaya apa bicara, apakah yang akan kita lakukan? 1336, 1894, akan kita lakukan? 2937 ke atas 1925 apa hicara, sama, 979 buat apa bicara, sama, 1148 (c) saparti, serupa, seperti, digunakan di seiuruh teks arah, kepada, 2244, 2549 ke atas kayah, kepada, 4302, 4337 (c) (ka)pada, digunakan di seluruh teks (b) muah, dengan, 3875, 3876, 4705 (c) sarta, dengan, digunakan di selunuh teks lawan, dengan, digunakan di seluruh teks (b)

(a)

(a)

Dengan mempentimbangkan bahan-bahan di atas kita penhatikan bahawa: Bebenapa penkataan dan kalimat yang tergolong ke dalam penbendahanaan kata Melayu klasik digunakan sehingga lebih kurang sepanuh teks sahaja; selepas itu kata-kata dan kahimat tensebut tidak digunakan lagi. 2. Kata-kata dan kahimat mi diganti puha dengan pensamaannya daham bahasa Jawa. 3. Walau bagaimanapun, sebahagian danipada kata dan kalimat Jawa mi tidak muha digunakan dan bahagian pensamaannya dalam bahasa Mehayu diberhentikan penggunaannya, tetapi juga digunakan lebih awal daham teks. 4. Kebanyakan kata Jawa yang menggantikan kata-kata Melayu adaiah yang benkaitan dengan pasangan ucapan rasmi/tidak rasmi, iaitu kata-kata yang tengolong ke daham bahagian perbendaharaan kata di mana hubungan antana status sosial penutun dan pendengan, atau status onang yang diperkatakan, menupakan fakton yang menentukan pilihan kata. 5. Kata-kata dalam kategoni (c) yang mempunyai makna yang sama dengan katakata Jawa yang dinujukkan di atas tetapi sebaliknya tehah digunakan sampai ke akhir teks, tergolong sama ada ke dalam kumpulan penbendahanaan kata pentutunan tak nasmi ataupun ke dalam kumpulan yang bensifat neutral dalam hubungan pasangan rasmi/tak nasmi. 153

HIKAYAT BANJAR

6.

Di samping kata-kata Jawa yang dipetik, di nuang sebelah kanan, kita temui juga dalam bahagian kedua teks tensebut bebenapa kata bahasa percakapan Banjar yang sebelumnya tidak ditemui, sepenti ulun, i/can, nyawa, ading, ujar, huh/c, kaya, arah, kayah.

Penubahan yang benhaku kina-kina di tengah-tengah teks danipada bensifat utama Melayu kepada bersifat utama Jawa pada bahagian perbendaharaan kata di mana faktor status sosial memainkan penanan adalah satu fenomena yang penting. Fenomena mi membayangkan satu penubahan dalam tabiat-tabiat pentutunan dalam latan sosial di mana penulisan Resensi m tehah dilakukan. Besan kemungkinan bahawa sesuatu perubahan sepcrti itu dalam tabiat-tabiat pertutunan yang khas menandakan suatu penubahan kebudayaan dalam komuniti benkenaan. Penubahan kebudayaan biasanya mengmbil masa yang agak hama untuk benlaku. Sening juga penubahan itu tidak benlaku tanpa apa-apa pergesenan, kenana penganjun-penganjun mendapat tentangan danipada unsur-unsun yang bensifat konsevatif. Teks kita mengandungi bukti tak langsung bahawa satu penubahan kebudayaan sepenti itu sesungguhnya telah benhaku. Dalam Bab III perhatian telah ditumpukan bebenapa tempat kepada kewujudan peningatan-peningatan yang steneotaip untuk benpegang kepada adat istiadat Jawa di daham teks kita, yang kebanyakkannya diucapkan oleh raja-raja yang sedang nazak. Kehebihan adat istiadat dan pakaian Jawa ditekankan dan nakyat dibeni amanan supaya tidak mengikuti adat istiadat dan cara benpakaian Melayu, Dayak atau iebih bunuk lagi orang asing. Ini mencadangkan bahawa penubahan itu bukanlah benlaku secana sendini tetapi tehah digalakkan dani atas. Ia selanjutnya mengemukakan kenyataan bahawa penubahan mi tidak berlaku dalam masa yang secana nehatif singkat, dan bahawa perubahan itu sebenarnya telah bentembung dengan penentangan atau ketidakacuhan. Sekiranya kejadian penggunaan kata-kata dan ekspnesi banu di daham teks kita mi secana penlahan-hahan adahah akibat penubahan kebudayaan yang kebetulan benlaku sewaktu dengan hilangnya secana senentak persamaan-pensamaannya dalam bahasa Melayu klasik, maka mi mencadangkan bahawa bahagian teks di mana hal itu benlaku mestilah tenkemudian danipada bahagian sebeiumnya. Wahau bagaimanapun, kehihatan bahawa walaupun kata-kata Mehayu yang dipetik dalam daftan kita tidak muncul selepas had-had tententu, bebenapa persamaannya dalam bahasa Jawa teiah wujud sebelum dan selepas had tensebut. Ini nampaknya bercanggah dengan kesimpulan kita. Oleh itu sebelum membentuk sesuatu kesimpulan yang tepat, kita penlu tenlebih dahulu menimbangkan kata-kata tersebut dan perenggan-perenggan di mana Ia digunakan. 1519 Raw, tendapat di dalam nama Ratu Tunjung Buih. Baik gelanan Ratu mahupun nama Tunjung Buih bukanlah sesuatu yang biasa di sini. Segera sebelum dan selepas nama mi, dalam perenggan yang sama, nama Putti Junjung Buih digunakan. Balk Putni Hunipan mahupun Putni Kalungsu tidak digelar Ratu sehepas penkahwinan masing-masing kepada Maharaja Sunyaganggawangsa dan Maharaja Canang Lalean (atau lebih tepat, selepas pentabalan naja-naja itu). Nama dalam bentuk

I 54

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

Tunjung Buih. Selepas penenggan in nama tesebut tidak digunakan lagi kecuahi dalam hal mi di mana nama itu disatukan dengan geharan ratu. OIeh sebab itu ada kemungkinan bahawa nama Ratu Tunjung Buih telah digunakan sebagai ganti nama asal Putni Junjung Buih oleh seonang panganang kemudian. 1810 ke 1822 kaula, andika, (among) karsa, manira, pakanira. Peranggan ml mengandungi dialog antana Aria Maiingkun dan ketua-ketua singabana yang datang menjemput Dayang Dipdraja. Dengan membuat Aria Malingkun menggunakan bentuk-bentuk menendah dmd kauba dan andika apabila bencakap dengan pesunuhpesunuh yang dihantar oleh Lambu Mangkunat, pengarang meletakkan Aria Malingkun di tempat seonang nakyat yang mesti taat kepada pegawai-pegawai najanya. Dalam hubungan mi adaiah menanik dipenhatikan bahawa cenita yang dikemukakan di sini adalah benbeza dengan yang dicenitakan dalan Codex On. 6664 (Resensi II), yang mengemukakan Aria Mahingkun dan saudara-saudara lelakinya sebagai penghulu-penghulu tempatan yang merdeka. Apabila membandingkan Codex Or. 6664 dengan teks Resensi II Cense, kita dapati di sini teks Cense sebahagiannya sama dengan Resensi I dan sebahagian lagi sama dengan Codex On. 6664. Bahagian yang sama dengan Resensi I tepat lebih kurang dengan penenggan yang mengandungi dialog antana Aria Mahingkun dengan ketua-ketua Singabana. Dengan menyatukan mi dengan kenyataan bahawa atas sebab-sebab lain tenkemudian dadpada Codex On. 6664, maka besan kemungkinan bahawa pencenitaan bahagian mi yang sama dengan penceritaan Resensi I mewakili satu vensi yang lebih tenkemudian tradisi mi. Memandangkan tradisi yang berubah mi, tidaklah mustahil bahawa pencenitaan dalam Resensi I telah diubah kerana seonang pengarang terkemudian ingin menegaskan kepada pembacanya bahawa Aria Mahingkun jelas menumpukan ketaatannya kepada Lambu Mangkurat. Suatu hujah yang menyokong anggapan mi iahah bahawa dalam bahagian yang sama kita temui kata-kata hamba, pad/c dan wan/cu digunakan sekali iagi dan bukan kauba dan andika, iaitu dalam penenggan yang mencenitakan kisah Aria Mahingkun menyenahkan puteninya kepada Lambu Mangkurat. Maka dani itu penggunaan perkataan kauba dan andika dan hal sama dapat dikatakan tentang manira, pakanira dan (among) karsa yang dihadkan kepada penenggan pendek mi sahaja, mewakihi satu ketidaktetapan gaya bahasa dan wajar dianggap sebagai penubahan yang dihakukan oleh seorang pengarang teks mi yang terkemudian.

2200 hingga 2207 manira, pakanira. Di sini kita temui kata manira dan pakanira, sekali lagi daham suatu dialog. Kali mi dialog itu ialah antana ibu angkat Ki Mas Lalana dengan Junagan Dampuawang. Situasi pentuturan memperlihatkan satu macam pensamaan dengan apa yang tendapat daham penenggan yang telah dibincangkan di atas. Kita dapat menambahkan kepada keterangan mi kenyataan bahawa pencakapan tensebut kononnya telah benlaku di pusat perdagangan di Sunabaya. Seseonang yang menyahin teks kita mungkin dengan mudah tentadk untuk menambah sesuatu yang bersifat pewannaan tempatan dengan menggunakan katakata yang dianggap tipikal bagi situasi yang tententu itu. Penenggan sudah itu isteri

155

HIKAVAT BANJAR

wabanghati (2 198-2207) agak beniebihan dan mungkin menupakan suatu intenpolasi. Agak menanik dipenhatikan bahawa dalam manusknip A dan B kata-kata manira mareksa anak pakanira itu dan mawasibah akan bundanya itu seolah-obah (mananahan itu) (2204-2205) telah diletakkan sebehum maka kata Juragan Dampuawang (2203). Konupsi mi melahinkan satu gangguan dalam hubungan ayat-ayat itu dan menjadikan selunuh perenggan itu hampir tidak dapat difahami langsung. Tetapi sudah tentu mi mungkin tidak kena-mengena dengan persoalan sama ada perenggan mi menupakan satu mntenpolasi atau tidak. Satu lagi aspek masalah yang kita hadapi di sini ialah bahawa kata-kata manira dan pakanira tidak mempunyai kata-kata pasangannya yang jelas dan tepat yang digunakan sebelumnya di dalam teks, sepenti hamba/kau/a, tuanku/andika, dll. Oleh yang demikian tidaklah mustahil bagi kita menilai kewujudan kata-kata itu di sini dan dalam penenggan yang tendahulu dani sudut yang berbeza danipada apa yang telah kita lakukan selama mi. Kita akan kembahi kepada pensoalan mi di bawah apabila membincangkan kata-kata mantuk, kaya, arah dan saru.

2242 ratu.

Saya cendenung untuk menganggap kalimat khabar orang asab usub anakcucu ratu Majapahit sebagai suatu intenpolasi. Ia tidak membawa apa-apa makna sebenannya kenana tidak ada di mana-mana pun di dalam teks kita masalah ditimbulkan tentang Km Mas Lahana sebagai ketununan danipada Raja Majahapahit. Lebih-lebih lagi, fakta mi boleh digunakan menentang bukan menyokong cadangan Lambu Mangkunat menjadikan Km Mas Lalana suami permaisuni dan bukan naja. 2507 2600 kaula, rama, maka, hua. Perenggan mi jelas mempenhihatkan bahawa seonang penganang tenkemudian telah melakukan sesuatu. Ini dapat dilihat danipada bebenapa ketidaktetapan gaya bahasa yang menonjol. Lama Banu

2507 2508 2509 2510 2516 2522


2526 2528 2529 2532 2590 2598 2600

ayah; kakaku; a/cu; adiku; a/cu; anakku; ayah; aku; aah; han2ha; a/cu; hamba; arah; aiah; arab;

penutun: Tumanggung

2525
2528

Bagahung Mangkubumi Tumanggung Bagalung Mangkubumi 2591 2594 Tumanggung 2600

kauba; penutur: ki raka; rama;


Tumanggung Bagalung Bagalung

kauba; kauba; kau/a;

Tumanggung Tumanggung Tumanggung

156

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

Di sini kita lihat bagaimana dalam situasi-situasi kontekstuai yang tepat sama, iaitu, ketika bencakap dengan ayahandanya, Panggenan Tumanggung menggunakan kata tidak nasmi a/cu pada satu ketika dan bentuk bahasa istana kau/a pada masa lain. Kata banu kauba mi berbeza dengan bentuk yang iebih tua hamba, yang diucapkan oleh Pangeran Tumanggung dan Pangenan Bagalung tidak jauh selepas itu. Dengan cana yang san kita temui kata bahasa Melayu istana yang lebih tua untuk bapa, ayah digunakan di samping kata Jawa rama, dan kata Melayu kaka di samping kata Jawa raka. Fakta-fakta mi membenarkan hanya satu kesimpulan: bahawa seorang pengarang tenkemudian telah mempenbaiki teks tensebut. Kata-kata berikut menggambankan suatu keadaan yang benlainan: mantuk, kaya, arah, saru, 1717 ke atas, pulang; satu bentuk bahasa istana untuk bentuk bahasa pasar bull/c, yang sama dengan pubang atau kombali. 1672 ke atas, serupa, seperti ; bentuk bahasa pasan untuk saparti. 2244 ke atas, kepada; dalam beberapa perenggan kata mi menggantikan (ka)pada atau /awan. 1952, ke atas, menjemput, mempensiha, mengundang; satu bentuk bahasa pasan di samping panggi/.

Kesuhitan di sini ialah bahawa mantuk, kaya, arah dan saru tidak benbeza dengan bentuk-bentuk bahasa kasar sama seperti kaula berbeza dengan a/cu, rama dengan bapa, dan setenusnya. Sehanjutnya mantuk dan pulang atau komba/i, kaya dan saparti, arah dan kapada atau lawan, saru dan panggil tidaklah betul-betul bententangan, seperti kaula dan hamba. Kata-kata mi digunakan di samping satu dengan lain hingga ke akhin teks. Dan segi ml keadaan yang dikemukakan oleh kata-kata mi dan bebenapa sudut mempunyai pensamaan dengan kata-kata manira dan pakanira yang sukan dicani kata-kata Melayu lain yang digunakan di mana-mana daham teks sebagai gantinya. Apa yang dapat kita katakan di sini iahah bahawa kata-kata tersebut muha muncul di akhir Bab 7 dan menjadi semakin sening dipakai dan Bab 12 ke atas. Bendasankan penemuan-penemuan di atas, ketenangan paling jelas yang dapat dibenikan tentang kemunculan kata-kata mi di satu bahagian dalam teks di mana kita masih benhanap akan menemui kata-kata persamaannya daham bahasa Melayu khasik, ialah bahawa kata-kata itu juga telah dipenkenalkan oleh penganang-pengarang tenkemudian yang sambil menyahin bahagian awal teks tensebut, telah membuat bebenapa penubahan kecil dan intenpolasi di sana sini. Setelah dipentimbangkan semuanya, hal-hal yang dibmncangkan di sini tidak sangsi lagi menekankan Iepentingan perbezaan-penbezaan dalam penggunaan bahasa yang dipeniihatkan di atas. Perbezaan-penbezaan mi tidak mengunangkan kaitan kata bententangan antana penbendahanaan kata dalam bahagian pentama teks dan perbendaharaan kata bahagian kedua sepenti yang dibayangkan dalam kedua-dua ruang dalam jadual kita. Maklumat-maklumat mi malah memaksa kita membuat penyelidikan lanjut yang akhinnya kini membolehkan kita membeni fakta-fakta mi satu penilaian yang Iebih tepat.

157

HIKAYAT BANJAR

Penentangan ketana antana penbendahanaan kata bahagian pentama dengan bahagian kedua teks kita hanya membenankan satu kesimpulan sahaja, laitu hahawa Resensi I tidak ditu/is obeh seorang pengarang tunggal yang mengarang sejarah ml da/am kenangan. dengan menggunakan umpamanya tradisi-tradisi /isan, tetapi obeh sekurang-kurangnya dua orang pengarang yang menu/is pada zaman-zaman yang herheza, den gan pengarang yang kedua rnempunyai teks yang ingin disambung penu/isannya. Semasa menyalin teks mi pengarang yang kedua telah membuat sejumlab penubahan kecil dan mntenpolasi-intenpolasi dalam teks aslinya, dan kemudian mempenkemaskan dininya untuk mengarang bahagiannya sendini dalam buku itu. Yang tinggai untuk kita hakukan sekanang iahah menunjukkan dengan tepat di mana pengarang yang kedua ml mula menulis bahagiannya dalam teks itu. Dengan menelitijadual kita, kita dapati bahawa kata hamba digunakan secana kenap hingga ke 1. 2849. Tidak ada kata lama lain dalam ruang sebelah kin digunakan selepas titik mi. Pada masa yang sama kita pcnhatikan bahawa sejumlah kata-kata banu mula muncul dengan kenapnya dani I. 2872 ke atas, laitu di mana kata kauba dan andika muha secana tetap menggantikan hamba dan tuanku. Kita sebut manira, 2901 ke atas; pakanira. 2898 ke atas; (ma)aturi, 2873 ke atas; amit, 2950 ke atas; manyaru, 2892 ke atas; karsa, 3100 ke atas; mantuk, 2881 ke atas; kaya apa bicara, 2937 ke atas. Dengan itu kita membuat kesimpulan bahawa pengarang yang kedua telah memulakan kanangannya di mana-mana antana 1. 2849 dan I. 2872. Penenggan daham 1. 2872 di dahului oleh ayat yang benikut: Adapun kata kamudian dikatakan kata basa Bandar, dada itu basa Ma/ayu, yang benmakna, Apa yang benikut mi adalah dalam bahasa Banjar, bukan bahasa Melayu. mi adalah satu ayat yang menanik. Jelas di sini ayat mi benfungsi sebagai suatu peningatan kepada pembaca bahawa percakapan benikut antana Patih Masih dengan Raden Samudna dilakukan dalam bahasa pencakapan dan bukan dalam bahasa Melayu yang lebih nasmi. Sebaliknya kita penhatikan pengarang juga menggunakan kata hanian u/ar dan bukan kata setiap kahi sebehum memetik kata penutun-penutun itu, pada hal mi tidak dilakukan demikian sebelumnya. Adalah menjadi kenyataanjuga bahawa penbuahanpenbualan awal tidak pennah dipentununkan dalam bentuk bahasa pencakapan. Tennyata juga bahawa di mana pun ia benlaku daiam penenggan-penenggan yang terkemudian. di mana peningatan sepenti itu tidak dimasukkan dalam teks, ayat tensebut hampin menyenupai suatu pengenalan kepada gaya penuhisan baru bagi bahagian yang benikut. Dan ayat mi tidak lagi bentindak hanya sebagai satu peningatan khusus untuk petikan ml sahaja. Benlatarkan ml dan dengan mempentimbangkan kenyataan bahawa danipada sini setenusnya selunuh kumpulan kata-kata yang dipetik di atas mula muncul daham teks secana serentak, kita membuat kesimpulan bahawa ayat mi menandakan tempat penganang yang kedua memulakan penulisan bahagiannya daham buku itu. Dalam bab yang lalu telah didebatkan bahawa prototaip Resensi I pastiiah telah ditulis di istana Samudna (Sultan Sunyanullah) di Banjarmasin. Tidak dijehaskan dalam perdebatan itu apakah yang dimaksudkan dengan istilah prototaip Resensi I itu. Dan fakta-fakta yang dipentimbangkan sejauh ml daham penbincangan mi,

158

KRITIKAN-KRITIICAN TERHADAP TEKS RESENSI I

jelaslah bahawa istihah liii hanya boleh digunakan kepada kanangan yang telah ditulis oleh pengarang pertama teks kita, seperti yang digambankan dad bads-bads m hingga 2870, dengan mengenepikan penubahan-penubahan dan intenpolasi-intenpolasi yang dipenkenalkan oleh pengarang yang kedua. Kcsimpulan kita bahawa penganang bahagian pertama teks menganang daham persekitanan keislaman disahkan oieh suatu data yang telah disingkirkan dad penbincangan sehama mi, laitu penbendahanaan kata Arab yang tenkandung dalam bahagian mi. Agak banyak kata-kata Arab digunakan dan bans I setenusnya, yang kelihatan sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata biasa dan sebati penganang. Ini menunjukkan bahawa zaman penganangan iahah selepas pengenalan Islam ke Kalimantan Tenggana. Zaman penganangan mi tidak mungkmn tenlalu lama selepas itu. Pengarang bencakap dengan kejelasan yang ketara tentang adat istiadat dan institusi-institusi pagan tententu. Rupa-nupanya Islam ontodoks, wahaupun sudah tentubuh secana rasmi sebagal agama istana behum lagi mendapat kedudukan yang cukup kukuh sehingga dapat menghilangkan tenus nujukn-nujukan pada adat istiadat dan institusi-institusi zarnan sebelum Islam yang sepatutnya tidak disebutkan lagi. Satu lagi hujah yang menyokong sangkaan ml ialah bahawa bebenapa kata dan zaman sebelum Islam, seperti bujangga dan mawargu yang jelas belum menjadi usang ketika bahagian teks ml dikarang, menjadi usang segena kemudian menjadi saksi kepada kenyataan bahawa seonang penganang tenkemudian telah benasa penlu membeni ketenangan dengan tambahan-tambahan sepenti ia itu pandita kafir. Dalam hubungan ml adalah menanik untuk membeni penhatian kepada kata padri (Pontugis padre) yang digunakan untuk pegawai agama istana Maharaja China, yang jelas bukan seorang bujangga Hindu dan bukan seonang khatib Islam. Kata mi dengan wajannya dapat dianggap sebagal satu tinggalan danipada zaman bila penganuh Pontugis rnasih menjadm satu fakton yang agak penting di daerah ml di Kepulauan Melayu. Akhinnya kita perhatikan bahawa penganang teks bahagian mi mungkin menupakan seonang yang fasih daham bidang undang-undang kanun Islam, kenana kita temul kata-kata sepenti taczir, qiss, hidd, yang sekarang biasanya tmdak lagi digunakan di luan golongan pakar-pakar perundangan Islam. Dalam mempertimbangkan semua mi kehihatan sungguh masuk akal yang sebelas bab pentama teks kita telah dikanang di istana Banjanmasin pada masa bahagian hujung zaman pemenintahan Sultan Suryanuhlah. Zaman ml merupakan satu zaman di mana istiadat di istana dan kata-kata dalam penbendahanaan kata harlan yang digunakan dengan hubungan ml, masih tegas bensifat Melayu, walaupun Kahimantan Tenggana pada zaman sHam telah tendedah luas kepada pengaruh kebudayaan Jawa. Pengaruh bahasa Jawa ke alas bahasa Melayu Kalimantan Tenggana sebagai satu alat komunikasi bentuhis dan untuk tujuan-tujuan kesusasteraan sehingga masa ml tenhad kepada sejumlah kata-kata kebudayaan, yang mungkin telah dipinjam terutamanya mehalul penantanaan bahasa puisi yang digunakan oleh pana dahang. Sebuah babad istana sepenti teks kita mi, yang mencenitakan hat pemenintahan raja-raja silih benganti, daham penjalanan waktu, pasti menjadi tidak lengkap selepas jangka waktu tertentu. Oleh scbab pengarang yang kedua, yang telab memulakan

159

HIKAYAT F3ANJAR

kanyanya dalam 1.2871, pasti telah menganang sekurang-kunangnya bebenapa dekad selepas onang yang mengarang bahagian pertama teks mi, maka adalah wajan disimpulkan bahawa penganang yang kedua mi pun mestilah telah menyambung kerja yang telah dibiankan tidak selesai oleh pengarang terdahulunya. Walau bagaimanapun bukanlah ml yang berlaku. Ganis pemisah yang mengasingkan kanya pengarang pertama dengan karya penganang yang kedua adalah di bahagian cenita mengenai kenaikan Samudna. Oleh sebab prototaip Resensi I dikarang bagi pihak naja mi, besar kemungkinan atas penintahnya dan di bawah pengawasan penibadinya dan oleh sebab karangan mi adalah satu dokumen penting yang khusus menegakkan hak ke atas takhta Kalimantan Tenggara oleh Samudna dan ketununannya, maka adalab mustahil bahawa sama ada kematian penganang atau kemangkatan majikan tennamanya yang telah menghalang buku mi daripada diselesaikan. Kemungkinannya ialah Samudra telah menemul maut secana tidak diduga di tangan seorang perampas kuasa banu. Kanya mi hanya dapat dianggap sebagal Iengkap sekinanya Ia telah memasukkan sekunang-kunangnya kisah kejatuhan Kenaton II dan pentabalan Samudna. Selanjutnya kita mesti menganggapkan bahawa pnototaip Resensi I pada asalnya sekunang-kunangnya telah sampal ke tahap ml. Memandangkan bahawa penganang yang kedua telah memulakan tuhisannya di tengah-tengah cenita tentang kenaikan kuasa Samudra, maka kita mestilah membuat kesimpulan bahawa bahagian akhir penceritaan te/ah se/esai diu/ang tubis o/eh pengarang yang kedua mi. Behiau mungkin telah melakukan demikian kenana versi asal kekunangan penincian-penincian tertentu yang sangat-sangat ingin dimasukkan ke dalam kanangan itu oleh beliau sendini atau oleh majikannya. Bihakah penganang yang kedua ml menganang, dan untuk siapakah ia menulis? Cenita yang tenkandung dalam bahagian kedua teks agak terpeninci sifatnya hingga ke akhir Bab 14, iaitu, sehingga kepada ketika Samudna telah memperkuatkan kedudukannya sebagal Sultan SunyanuIlah. Bahagian pentama bab benikutnya menceritakan tentang pemenintahan penggantinya, Sultan Rahmatuhlah. Sedikit sahaja yang kita dengar tentang naja ml. Tidak dicenitakan apa-apa tentang peristiwapenistiwa penting benkenaan penkahwinan (-penkahwinan) dan pertabalannya. Memandangkan hal ml, besar kemungkinan bahawa cerita asal yang disambung oleh penganang yang kedua tidak melebihi akhin Bab 14, dan sesungguhnya telah dikanang dalam zaman pemenintahan Sultan Sunyanullah. Bahagian teks yang benmula dengan Bab IS oleh itu merupakan penciptaan sendini penganang yang kedua, dan bukan satu pembentukan semula teks Bab 12 dan 13 yang sedia wujud. Di sini kita dibenitahu tentang keputenaan Raden Zakania, yang memainkan penanan yang amat pasifdalam cenita hingga ke akhin teks. mi benmakna bahawa keselunuhan bahagian kedua Resensi I telah ditulis dalam masa hayat cucunda bongsu Sultan Suryanullah ml.

Walau bagaumanapun in, tidak berlaku, seperti yang dibuktikan oieh cerita itu sendiri dan oleh kenyataan bahawa pengarang yang kedua jelas tidak pun berusaha untuk niemasukkan keterangan yang bertenlangan mengenai Samudra ke dalam cerita,

160

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAI TEES RESENSI I

Di bahagian teks mi kita temui istilah-istilah baru berikut: sunialali, 3567, satu bentuk hahasa istana untuk yang mati, menggantikan hi/ang. Kiai, 3585, suatu gelaran yang dipakai oleh pembesar-pewbesar, menggantikan Patih. Raw. 3628, gelaran yang dipakai oleh raja, permaisuri, wazir atau putera mahkota. Raden Aria, 3610, kombinasi Raden dan Aria yang sebelumnya mi digunakan secara berasingan dalam teks. GusH, 3614, gelaran biasa untuk gadis-gadis yang ayahnya berdarah raja tetapi ibunya isteri kelas bawahan atau gundik. Di dalam kumpulan istilah-istilah baru mi, gelaran-gelaranlah khasnya yang menarik minat, kerana istilah-istilah mi menunjuk kepada perubahan-perubahan sosiopolitik tertentu yang radikal, yang pasti telab berlaku selepas pemerintahan Sultan Suryanullah. Perubahan-perubahan mi, yang mempengaruhi sebahagian perbendaharaan kata dan organisasi istana, mungkin telah berlaku secara beransuransur, tetapi di dalam teks kelihatan berlaku secara mendadak. Kerana itu, contohnya, gelaran patih untuk pegawai tertinggi istana telab dihapuskan. Kita diberitahu sambil lewa melalui penyataan singkat bahawa orang-orang terakhir mernakai gelaran mi (patih-patih Masih, Balik, Ralitung, Kuwin dan Muhur) telah mati dan bahawa mangkubumi yang baru digelar Kiai Anggadipa. Tidak ada rujukan khusus dibuat pada gelaran-gelaran lain dalam teks .mengikut perubahan keadaankeadaan, tetapi walau bagaimanapun pemisahan itu jelas. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada mi ialah bahawa kandungan bahagian 15.1 pasti telah ditulis dalam kenangan dan sebenarnya hanya digunakan sebagai suatu trait dunion (alat penyatuan) antara cerita berkenaan Sultan Suryanuilah dengan cerita tentang Sultan FlidayatulIah yang bermula dalambahagian 15.2. Bahagian 15.2 bermula dengan suatu laporan yang panjang berkenaan semua isteri, gundik dan putera putri Hidayatullah. mi diikuti oleh satu perenggan yang penting dan segi poltik yang menceritakan bagaimana l-lidayatullah mengahwinkan beberapa orang putera puterinya dan memberi gelaran-gelaran. Walau hagaimanapun, laporan mi tidak lengkap, kerana dalam bahagian 15.4 kita temui seorang Pangeran Mangkubumi, yang mungkin sama dengan Raden Subamanggala, yang kenaikan pangkatnya tidak pun disebut. Pangeran Mancanagara, yang sama dengan Raden Gulujuga tidak diperkenalkan kepada kita dengan gelaran barunya. Raden Bagus, yang dengan berdasarkan gelarannya telah dilantik menjadi pewaris takhta, tidak kita dengar lagi ceritanya sehingga tiba-tiba dalam bahagian 16.4 baginda berangkat pulang dan Mataram kerana nampaknya baginda bersemayam dalam penjara untuk beberapa waktu di sana. Di dapati Ngganding tiba-tiba muncul dalamcenita dalam bahagian 16.1 tanpa kita dibenitahu terlebih dahulu tentang hubungannya dengan dinasti diraja. Selanjutnya, kita tidak mendengar apa-apa pun tentang petnerintahan Sultan Hidayatullah, walaupun pentingnya raja mi jelas. Di tengah-teengah episod yang mencenitakan kisah penganugerahan gelanan-gelaran, cerita terputus dan kita diberitahu pula tentang hasrat terakhir raja yang sedang nazak untuk menghapuskan menteri-menteninya bersama dengan semua orang yang bersubahat dengan mereka. mi mencadangkan bahawa satu bahagian teks telah 161

HIKAYAT BANJAR

hilang. Mungkin sekali bahagian mi mengandung laporan selanjutnya tentang penganugerahan gelaran-gelaran dengan diikuti oleh cerita tentang peristiwaperistiwa lain yang berlaku seniasa pemerintahan raja mi. Cense telah pun memerhatikan bahawa dalam cerita tentang Sultan Hidayatullah terdapat sesuatu yang tidak kena dengan manuskrip-manuskrip itu dan mungkin sebahagian daripada teks telah hilang.2 Nampaknya ada kemungkinan untuk menyatakan sesuatu yang Iebih jelastentang kekacauan mi dalam teks. Kita mendapat tahu daripada Resensi II teks Cense hal-hal Iain yang mungkin berlaku dalam masa pemerintahan Sultan Hidayatullah. Satu setengah halaman terakhir teks mi mengandung semacam sambungan cerita tentang Sultan Suriansyah (Sultan Suryanullah kita). Di sini sejarah dinasti disambungkan hingga ke permulaan abad ke- 19 (dengan cara yang agak ringkas). Kita dengar bahawa Sultan Suriansyah, yang lebih biasa dikenali sebagai Panambahan Satu Flabang, telah diganti oleh Sultan Rahmatullah yang biasanya dikenali sebagai Panambahan Batu Puttih. Sulian Rahmatullah diganti oleh puteranya Sultan Hidayatullah yang biasanya dikenali sebagai Panambakan Batu 1-lirang. Sultan mi telah dibawa ke Jawa oleh Susunan Mataram yang menjadikannya rukang masak nasinya. Bila putera sulung Hidayatullah Gusti Kacil dewasa, baginda mendapat tahu tentang Pengurungan ayahandanya di Jawa. Bersama dengan empat orang budak lelaki, Kiai Martasura, Kindumui, Kinduaji dan Kiludara, baginda berangkat ke Jawa. Dengan memperlihatkan kelebihan mereka dalam ilmu sihir daripada pegawai-pegawai istana Jawa, budak-budak itu telah memujuk Susunan menyerahkan kembali sultan rnereka. Mereka berangkat pulang bersama Hidayatullah ke Chandi Agung (9. Gusti Kacil menaiki takhta kerajaan dengan memakai gelaran di atas takhta, Sultan Mustacin. Baginda biasanya dipanggil Marhum. Bagindalah yang telah membina kraton di Martapura. Sultan Hidayatullah mangkat dan dimakamkan di Kuwin, berdekatan dengan makam Sultan Rahniatullah. Ciri legenda laporan mi adalah jelas melalui cerita tentang keempat-empat orang budak lelaki yang mengiringi Gusti Kacil (Pangeran Senapati kita) ke Jawa. Kita te~ah menemui mereka lebih awal dalam Episod 10, Resensi 11, di mana mereka telah membantu Pangeran Singa Gurda mengatasi masalahnya dan membawa Ratu Anom, Putera Sakar Sungsang, balik dan Jawa ke Chandi Agung. Walau bagaimanapun cerita mi mengandung satu rahsia yang bernilai, sungguhpun ia bersifat legenda. Cerita mi memberitahu kita Hidayatullah telah dibuang negeri dan kemudian berangkat pulang ke Banjarmasin atas usaha yang dilaksanakan oleh Raden Senapati. Dua bahan makiumat mi mungkin disokong oleh niaklumat-maklumat lain yang diambil daripada teks kita sendiri. Dalam bahagian 15.1 kita diberitahu bahawa selepas kejatuhan Demak, Sultan Banjar tidak lagi menghantar ufti kepada raja-raja Jawa. Daripada laporan tentang perkahwinanperkahwinan dan putera putri Hidayatullah yang diberikan dalam bahagian 15.2. kelihatan bahawa Raden Bagus, yang dilantik sebagai putera mahkota, sebenarnya

2Cense (1928. hIm 46).

162

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

tidak berhak menaiki takhta. Beliau ialah putera Putri Hayu yang sebagai seorang anak perempuan Kiai di Podok, adalah orang biasa. Selanjutnya, Raden Bagus mempunyai dua orang kakanda. Seorang daripadanya, Raden Subamanggala, sebagai putera permaisuri, sepatutnya menjadi orang yang menggantikan Hidayatullah selepas kemangkatannya. Dalam bahagian 16.4 kita dengar bahawa Ratu Bagus berangkat pulang dan Jawa di mana baginda telah ditahan selepas orangorang Banjar dikalahkan oleh Maharaja Mataram. Apa yang mungkin berlaku di Banjar semasa pemerintahan Hidayatullah ialah kumpulan Raden Subamanggala dan nendanya, Pangeran di Laut, tidak menyenangi perlantikan Raden Bagus sebagai putera mahkota. Mereka meminta bantuan dan Mataram pula dengan manawarkan penghambaan Kalimantan yang diperbaharui kepada Jawa.3 Dengan menggunakan kegagalan HidayatuIlah membayar ufti sebagai alasan, Sultan Mataram menghantar suatu angkatan. Selepas kekalahan tentera-tentera Banjar, sultan dan putera mahkota dibawa ke Mataram sebagai tebusan, tetapi Subamanggala tidak ditabalkan di atas takhta kerana, jika tidak, tebusan-tebusan itu tidak lagi bernilai. Pada tarmkh yang Iebih terkemudian Raden Senapati merasa sudah sampai masanya untuk membawa pulang sultan tua dan Jawa ke Kalimantan tetapi tidak peduli langsung tentang abang tirinya, putera mahkota. Setelah sarnpai di Banjar, Raden Senapati menaiki takhta sebagai Sultan Musta5nullah, dengan dilantik secara rasmi oleh sultan tua. Putera-putera dan anak-anak saudara Kiai di Podok, yang berpangkat baprsaudara kepada Ratu Bagus, menentang penabalan beliau, tetapi telah dikalahkan dengan bantuan pahlawan-pahlawan Biaju.4 Lama selepas 1W episod pahit mengenai pembuangan Hidayatullah telah dilupakan, dengan membuang halaman-halaman yang janggal itu daripada teks. ml menerangkan mengapa perenggan mengenai penganugerahan gelaran-gelaran itu terputus di tengah-tengah laporan dan secara mendadak diikuti oleh cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kemangkatan Hidayatullah; iaitu, kedua-dua bahagian cerita dipisahkan oleh satu lakuna. Walaupun Raden Subamanggala disebutkan dalam bahagian 15.2. sebagai putera permaisuri, dinyatakan secara tegas bahawa Raden Senapati ialah putera sulung Hidayatullah. Oleh itu di dalam penceritaan, bahagian mi memperkenalkan kita dengan Senapati, Marhum Panambahan kemudian, sebagai pengganti sebenar Hidayatullah. mi mencadangkan bahawa permulaan bahagian 15.2. telah ditulis bagi pihak Sultan Musta%nullah, yang dipanggil Marhum Panambahan selepas kemangkatannya. Bahagian yang menyusul Iakunajelas telah ditulis selepas kemangkatan sultan mi. mi dapat dilihat daripada nama yang diberikan kepada raja mi: Marhum Panambahan, iaitu, Baginda Marhum. Penceritaan mi memperlihatkan kesan legenda yang begitu banyak dan ditulis dalam nada yang sungguh berbeza daripada bahagian yang mendahuluinya hingga meninggalkaan kesan bahawa bahagian mi
3Bandingkan ni dengan apa yang diceritakan tentang Raden Samudra dalam bahagian 14.1. dah Lentang Pangeran Martasari dalam bahagian 17.1. 4Bandingkan dengan peristiwa yang diceritakan dalam bahagian 17.6.

163

HIKAYAT BANJAR

telah dikarang beberapa lama selepas kemangkatan raja tersehut. Masa mi jauh selepas perintahan raja itu hingga persoalan sama ada baginda menaiki takhta secara sah atau tidak, tidak lagi relevan. Oleh itu sedangkan bahagian cerita yang mendahului lakunan memberi kesan memperkatakan fakta-fakta dan zaman silam yang baru berlalu, bahagian yang mengikuti lakuna, yang mengisahkan peristiwaperistiwa yang berlaku jauh kemudian, memberi kesan seolah-olah memperkatakan fakta-fakta dan masa silam yang amat jauh. Daripada keadaan mi kita dapat membuat kesimpulan bahawa bahagian yang terkemudian telah ditulis oleh seorang pengarang lain yang bekerja beberapa dekad selepas pengarang sebelumnya. Pengarang yang ketiga mi pasti telah menggunakan prosedur yang satna seperti pengarang sebelumnya. Beliau ineinbuang bahagian akhir teks dan menulisnya setnula dengan earanya sendiri, dengan menyebut hanya fakta-fakta yang dianggap relevan oleh majikannya. Setelah mencapai kesimpulan ml sekarang kita bolehlah menjawab soalan bila dan untuk siapa pengarang yang kedua menulis. Beliau mengarang dalam masa pemerintahan Sultan Mustacinu~llah,atau Marhum Panambahan, bekas Raden Senapati. dan beliau mengarang bagi pihak raja mi. Sebagaimana bahagian akhir karya yang ditulis oleh pengarang yang pertama telah dibuang dan ditulis semula oleh pengarang yang kedua, bahagian terakhir karya pengarang yang kedua mi telah dibuang dan diganti oleh pengarang yang ketiga. Suatu tambahan perincian yang menarik ialah bahawa pengarang yang kedua besar kemungkinan tidak rnengarang di Banjarmasin. tetapi di Kayu Tangi. dekat Martapura, Kraton III. Dengan itu mi bermakna penulisan mi telah dibuat di peringkat akhir pemerintahan Marhum Panambahan. mnm boleh disimpulkan daripada fakta berikut. Di dalam laporannya tentang kempen Samudra menentang Nagara-Daha dalam bahagian 14.2. pengarang yang kedua menyebut berkenaan suatu kayu ~ingah dmpacakkan di atas tanah untuk menaikkan bendera Samudra yang telah jatuh. Mengikut cerita, peperangan mi telah berlaku dekat dengan tempat bertemunya Sungai Hamandit dan Sungai Alai. Dalam bahagian 14.3. pengarang kembali kepada perkara mi dan memberitahu kita bahawa kayu jingah itu telah hidup akarnya dan tumbuh menjadi suatu pokok yang meinbawa pertanda. Bila pokok mi patah salah satu dahannya semasa cuaca tenang, kemangkatan segera seorang ahli keluarga diraja akan berlaku. Dalam Resensi mi suatu peristiwa yang serupa diceritakan berkenaan suatu pohon jingah dl Chandi Agung (Amuntai), tetapi di sini cerita itu berkait dengan pembunuhan Pangeran Tumanggung yang telah dmrancang oleh Sukarama yangjahat. Pengarang kemudian menyatakan bahawa Sukarama memindahkan tempat semayamnya ke Kayu Tangi dekat Martapura. Muller, yang melawat Kalimantan Tenggara sebelum kejatuhan kraton di Kayu Tangi, melapor: Sepatutnya disebutkan bahawa sedikit menghilir dan kanipung KaVU Tangi, benhampiran desa Ambalung, terdapat suatu pohon ru yang tinggi dan rendang (Ficus benjamina) dipanggil P0/Ion Jingali. Kepercayaan kanut telah memberikan pohon mi kemasyhuran yang nierebk.
Dipencayai bahawa setiap kali satu dahan pohon mi patah, seorang ahli keluarga diraja juga akan turut mati: sekiranya dahan itu patah dan bahagian bawah pokok, maka itu

mengumumkan kemangkatan seorang putera atau puteni; walau bagaimanapun, sekiranya 164

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

dahan itu patah dan bahagian atas atau dan 5 menandakan kemangkatan Panambahan.

puncak pokok, maka ml tidak dapat tidak

Sudah tentulah mungkin ditemui beberapa pohon jingah di Kalmmantan Tengggara yang dilekatkan dengan kepercayaan yang sama. Tetapi bila kita dapati pengarang kedua Resensi I menganggapkan Raden Samudra sebagai sumber satu tradisi yang dalam Resensi mm hikayat kita mi dikaitkan dengan Sukarama, maka adalah mungkin sekali bahawa yang beliau fikirkan sederhana ialah pohon jingah berdekatan dengan kratonnya sendiri, iaitu hampir dengan kraton Kayu Tangi. Pengarang yang ketiga memperlihatkan bahawa beliau kurang bijak daripada pengarang yang kedua. Beliau mula dengan cara yang janggal dengan membiarkan adanya suatu lakuna yang canggung di dalam teks. Lebih-lebih lagi nyanyian jalanan yang dipetik dalam bahagian 15.3. tidak ditempatkan di bahagian yang sesuai. Nyanyian itu sepatutnya diletakkan selepas ayat Banyak tiada tarsabuikan yang menutup bahagian 15.2. Di tempatnya sekarang, lagu itu mengganggu cerita tentang Raden Rangga Kasuma, yang kemudian disambungkan semula dengan cara yang janggal dengan mengulangi hampir kata demi kata ayat pertama perenggan itu. Karya pengarang mi ditandai oleh istilah-istilah berikut yang sejauh mi tidak dmtemum di dalam teks: wasiat, 3632 nasihat, ekspresi pesanan terakhir; menggantikan pasan. pangandika, dan lain kata terbitan danipada andika (2), 3753 ke atas, bercakap (oleh orang tinggi statusnya); digunakan sebagai satu bentuk bahasa istana untuk kata dan dalam fungsi mni menggantikan Utah dan sabda seperti yang digunakan oleh pengarang yang pertama. atur sambah, (3780, 3790), 3792 ke atas, bercakap, dengan merendah din; digunakan di samping dan menggantikan sambah. suhun, 3776 ke atas, perlakuan menjulang sesuatu mengatasi kepala sendini; digunakan secara berkombinasi dengan junjung dan menyatakan rasa teramat hormat dan terhutang budm. hulik, 3793, balik (bahasa pasar/hanian); digunakan di samping kombali. linggih, 3821, 3834, duduk; digunakan sebagai satu bentuk bahasa istana untuk duduk. tumuli, 3822, 3962, kemudian, selepas daripada itu (Jawa); digunakan di samping sudah itu dan keniudian daripada itu. ading, 3876, adik lelaki atau adik perempuan (bahasa percakapan; digunakan di samping adi. niuah, 3875 ke atas, dan dengan: digunakan di samping sarta atau lawan. swargi, 4071 ke atas, yang sudah meninggal (Aflahyarham) (di hadapan nama orang yang sudah mati).
/

MUller (1839-1844, halaman 434). Perhatikan bahawa Ficus benjamina ialah nama Latin untuk pokok waningin yang terkenal itu. Bagaimanapun pokok jingah adalah (mengikut W. Kern, lihat glosani) nama BanJar untuk apa yang dikenali oleh orang Melayu sebagai pokok rengus.

165

HIKAYAI BANJAR

Pangeran Dipati. 3983 ke atas; menunjukkan kombinasi biasa, dalam satu gelanan berganda, iaitu, istilah yang menunjukkan status dengan satu istilah yang menunjukkan fungsi atau jabatan. Seterusnya kita temui satu unsun yang sungguh banu, iaitu pengumuman dan semasa ke semasa sepenti penyataan kelahiran, perkahwinan dan kematian yang mula muncul danipada I. 3963 ke atas. Pengarang yang ketiga pasti telah bekenja untuk Dipati Tapasana, yang kemudian menjadi Sultan Ricayatu~llahatau Pangenan Ratu 1. Beliau mencenitakan dengan panjang leban tentang sultan yang telah mangkat. Marhum Panambahan tetapi tidak ada ketenangan dibenikan mengenai penglahiran, nama-nama semasa kecil dan gelanan-gelaran yang dianugenahkan kepada putena-putena sultan mnm melainkan mengenai Dipati Tapasana, anak danipada seonang gundiknya. Walau bagainianapun putera-putenanya yang lain, Pangenan Dipati Tuha I (kemudian menjadi Sultan Hinayatullah, atau Ratu Agung 2), Pangenan Dipati Anom I (atau Pangenan di Danat). Pangeran Dipati Antasari dan Pangenan Dipati Anta-Kasuma (atau Ratu Kota Waningmn) bila dilihat danipada gelanan masing-masing adalah putena-putena Marhum Panambahan dengan penmaisuri. Pangenan Dipati Tuha I menggantikan Manhum Panambahan dl atas takhta, tetapi kita tidak mendengan apaapa pun tentang pemenintahan raja mi. Sebaliknya, pengarang benusaha sungguhsungguh memperlihatkan yang putena sultan mi, Raden Kasuma Alam (juga hanya anak seorang gundik) tenencat akal untuk menaiki takhta yang diwanisi danipada ayahandanya. Bila Kasuma Alam atau Sultan Sa9dullah (atau Ratu Anom 1) mi mangkat, baginda meninggalkan dua onang putera kedua-duanya masih muda dan benmbukan gundmk-gundik. Oleh itu ayahanda saudananya, Tapasana, yang selama mi memenintah negeni sebagai pemangku raja, menjadi waris semulajadi takhta tensebut. M ungkin sekali. tetapi agak sukan dibuktikan, bahawa bahagian akkhin teks, Bab 17, telah melalui tangan seorang pengarang yang keempat yang sambil mengubah hanya bentuk bahagian 17.1. dan 17.4. untuk membawa bebenapa penubahan dan intenpolasi, akhinnya telah menggubah sendiri bahagian yang benmula dengan 17.5. Fakta-fakta benikut nampaknya mencadangkan kemungkinan mi:

Dalam bahagian 17.1. Pangenan Dipati Anta-Kasuma dipenkenalkan kepada kita dengan kedudukannya sebagai Ratu Kota Wanmngmn. mi adalah pentmng memandangkan nama teks mi Hikayat Canitra Raja Banjan dan Raja Kota Waningin. Anta-Kasuma ialah pengasas dinasti Kota Waningin. 2. Pennyataan-pennyataan kelahinan, penkahwinan dan kemangkatan benakhir dalam bahagian 16.11. dengan cana mendadak sama sepenti bagaimana pernyataan-pernyataan itu mula dikemukakan. Pennyataan-pennyataan mi hanya penting bagi onang yang ingin mengetahui apakah yang sedang berlaku di Kayu Tangi. Pernyataan-pernyataan mi tidak nelevan dengan dinasti Kota Waningin yang benmula secara langsung danipada putena yang ditinggalkan oleh AntaKasuma di Kota Waningin semasa baginda berangkat pulang ke Kayu Tangi selepas kemangkatan abangnya.

I.

166

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESENSI I

3. Dalam Bab 17 penganang kelihatan lebih berminat memperlihatkan kepentingan dan kedudukan tinggi Anta-Kasuma danipada menunjukkan kenyataan bahawa Tapasana akhirnya benjaya mempenoleh takhta yang diidamkannya. Tapasana sebenannya menenima mahkotanya dani tangan kakandanya Anta-Kasuma. 4. Bahagian teks antara II. 4281 dan 4311 yang inencenitakan tentang pemergian Anta-Kasuma ke Kota Waringin dan kepulangan benikutnya ke Kayu Tangi amat janggal dalam manusknip A, B, dan E. C dan D di sini menawankan bacaan yang hem (yang kita pilih untuk teks), tetapi bacaan yang teliti memperlihatkan bebenapa penyimpangan linguistik seperti penggunaan ,nangatur untuk ,naatur, inangadap untuk inahadap, dan setenusnya yang membuktikan wujudnya aktiviti penganangan pada satu masa yang jauh terkemudian.

Bahagian akhin teks mi ditandai oleh istihah-istilah berikut yang setakat mi tidak ditemui dalam teks: astana, 4268 ke was, makam diraja; berbeza dengan astana, istana, yang digunakan hingga m. 2709. ulun, 4301, saya, din (merendah din); digunakan di samping kaula, yang menggantikan hamba dan 1. 2873 ke atas. ikam, 4304, awak (apabila bencakap dengan sesama tanaf dan yang lebih nendah); digunakan di samping nyawa, yang menggantikan angkau dan kamu dan 1.3253 ke atas. barambit sarta/lawan, 4322, 4326, 4347, bensama dengan; digunakan di samping di/iiringkan oleh, diikuti oleh. bersanggah-sanggah, 4323, meramaikan angkatan pengmning; digunakan menggantikan t3iahiringkan, ikut bersama seseonang. maunjungi, 4329 if., membuat lawatan benistiadat, melutut di hadapan seseonang dan menyembah; digunakan di samping inahadap. wani, 4386, 4441, mencabar; menggantikan barani, yang digunakan sehingga 1.3712. lumiring, 4514, satu bentuk bahasa halus untuk mengikuti, menginingi; digunakan di samping lumpat. Memandangkan kenyataan bahawa manuskrip-manusknip yang mengandung teks yang diedit di sini semuanya berasal dan Kota Waningin,6 mungkin kita boleh mencadangkan bahawa pada masa hampir dengan ketika tununnya Tapasana dazi takhta, penulisan sejarah mi telah dibawa ke Kota Waningin. Di sinilah pengarang yang keempat dan tenakhir telah mengarang, pada atau tidak lama semepas 1663. Teks benakhin dengan nundingan-nundingan yang mendahulum penurunan dani takhta mi. Kita tidak mendengan lagi apa-apa cerita tentang raja-raja Kayu Tangi yang tenkemudian. Kenyataan bahawa Tapasana temah dipaksa menyenahkan takhta jelas tidak merunsingkan pengarang. Dengan naja mi, yang hanya anak seorang
Semuanyaberrakhir dengan juraai keturunan raja-raja Kota Waringin.

167

HIKAYAT BANJAR

gundik Manhum Panambahan, cabang Kayu Tangi dan dinasti Banjan telah pun mula goyah. Selepas tununnya baginda dani takhta, dinasti itu tenus wujud sama sekali dani sudut pandangan Kota Waningin. Mahanaja-mahanaja Kota Waningin tidak lagi menawankan satu-satunya kemungkinan kesinambungan yang sah bagi dinasti Banjan. Sesuai dengan keadaan inilah maka teks mi berakhin pada saat sebelum Tapasan tunun dan takhta. Junai ketununan naja-naja Kota Waningin yang benasah dad Pangenan Dipati Anta-Kasuma, pengasas yang tenmasyhun bagi kerajaan, itu pasti telah ditambah pada suatu tanikh yang tenkemudian.
RtNGKASAN

Penbendahanaan kata dan gaya teks Resensi I tidak sama dad mula hingga akhin. Bahasa yang dmgunakan dalam kina-kina sepanuh pentama teks nyata nampak lebih dekat dengan bahasa Melayu klasik danipada bahasa daham bahagian sepanuh kedua. Bebenapa kata dan ekspnesi Mehayu tententu hanya muncul hingga ke tahap tententu sahaja dan selepas itu kita temul pensamaan-pensamaan kata Jawanya digunakan puha sebagai ganti. Kebanyakan kata tensebut adalah benhubung dengan kata pasangan daham pentutunan nasmi/tidak nasmi. Sebagai tambahan kepada katakata Jawa banu yang dipenkenalkan di daham bahagian sepanuh kedua teks, ditemui pula sejumhah kata bahasa pencakapan Banjan, dan kata-kata mi semakin bertambah penggunaannya di peningkat akhin teks. Kita menganggapkan bahawa penahihan dad bahasa Mehayu ke bahasa Jawa di bahagian ml dalam penbendahanaan kata mencerminkan satu penubahan dalam tabiat pertutunan yang membayangkan pula satu perubahan kebudayaan. Kita dapati bahawa teks kita mengandung bukti-bukti tidak hangsung pnoses mi dalam bentuk nasihat-nasihat yang benulang kali diucapkan oleh naja-naja yang sedang nazak supaya nakyat patuh dan taat pada adat istiadat dan cana berpakaian Jawa. Oheh sebab penubahan-penubahan kebudayaan pada amnya tidak benlaku serta-menta, maka mi mencadangkan yang bahagian teks di mana kata-kata Jawa mula muncul pasti tehah dikanang pada masa yang jauh tenkemudian danipada masa bahagian yang. sebelumnya ditulis. Kehadinan bebenapa kata Jawa dalam bahagian teks yang jelas keunggulan Melayunya, kita dapati adahah disebabkan oleh pembetulan-pembetulan dan intenpohasi-intenpolasi yang dilakukan oleh penganang pada masa yang tenkemudian mi. mi mendonong kita membuat kesimpuhan bahawa teks Resensi I kita tidak ditulis oleh seseonang penganang tunggal tetapi oleh sekunang-kunangnya dua onang penganang yang bekenja pada dua zaman yang benbeza. Semasa menyalin bahagian yang dikanang oleh penganang yang mendahuhuinya, penganang yang kedua telah mempenkenalkan bebenapa penubahan dalam teks di bahagian mi. OIeh sebab tendapat agak banyak kata-kata Arab daham teks dan halaman pertama dan setenusnya sehinggakan ia kehihatan telah sebati daham penbendahanaan kata pengarang, kita membuat kesimpulan bahawa pengarang yang pentama pasti telah menganang pada masa mslam tehah pun kuat bentapak di 168

KRITIKAN-KRITIKAN TERHADAP TEKS RESEN5I I

Kahimantan Tenggara. Oleh sebab penganang mi juga menggunakan bebenapa kata dan zaman sebehum mslam yang kemudiannya menjadi usang dan menujuk kepada adat-adat dan institusi sebehum msham dengan cana yang bersahaja, pasti behiau temah menganang dalam satu zaman bila Islam ontodoks banu sahaja ditegakkan sebagai agama nasmi. Ini menunjukkan anah ke istana Banjanmasin dan ke bahagian tenkemudian zaman pemermntahan Sultan Suryanuhlah sebagai tempoh di mana bahagian sepanuh pentama teks kita dikanang. Ganis yang memisahkan kedua-dua bahagian mi memotong tepat pada bahagian tengah cenita tentang kenaikan kuasa Raden Samudna (yang kemudian menjadi Sultan Suryanullah). Oleh sebab kehihatan amat mustahil bahawa teks yang telah ditulis di istana Sunyanullah telah dibiankan tidak lengkap, kita membuat kesimpulan bahawa pengarang yang kedua tehah menyalin bahagian pertama teks yang lebih lama, sambil membuat hanya penubahan-penubahan dan intenpohasi-intenpohasi keoil, tetapi temah mcnggantikan bahagian hujung teks dengan satu akhinan banu. Kepada akhinan banu mi behiau kemudian menambah satu cenita sambungan benkenaan naja-naja yang benikutnya. Kemudian kita dapati bahawa bahagian sepanuh kedua teks mengandwng satu lakuna daham penenggan yang mencenitakan kisah pemenintahan Sultan Hidayatullah. Danipada benbagai data kita membuat kesimpuhan bahawa penenggan yang hilang mi mencenitakan kisah pembuangan Sultan Hidayatulhah ke Matanam dan penggantian tempat baginda oleh Sultan Musta9nullah (yang kemudian digehan Manhum Panambahan). Bahagian teks selepas lakuna, yang mengemukakan kisah pemenintahan Manhum Panambahan, jelas telah ditulis selepas kemangkatan sultan itu. Memandangkan hal mi dan dengan mempentimbangkan penbezaan-perbezaan besan yang tendapat daham gaya pencenitaan antana bahagian-bahagian teks sebehum dan selepas lakuna, kita membuat kesimpulan bahawa selepas lakuna, seonang pengarang banu, iaitu penganang yang ketiga telah muha menganang. Behiaujuga tehah menyahin teks yang lama itu, menganang semula bahagian akhir teks itu dengan cananya sendini dan menambah satu cenita sambungan kepadanya. Oleh sebab bahagian yang dibuang dani teks pasti adalah benkenaan kenaikan ke takhta oleh Manhum Panambahan tidak lama selepas kebenangkatan pulang Hmdayatumhah dad Jawa, penganang yang kedua mesti telah menganang di istana Manhum Panambahan. Penuhisan mi mungkin dilakukan di knaton banu di Kayu Tangi (dekat Mantapuna), yang telah dibina oheh naja mi. Memandang alinan cenita selepas lakuna ketiadaan nujukan mengenai kelahinan-kelahinan, nama-nama semasa kecil dan gelanan-gemanan yang dianugerahkan kepada putena-putena Manhum Panambahan dengan penmaisuri, penganang yang ketiga pasti telah menganang untuk Pangenan Dipati Tapasana yang menggantikan putena sulung Manhum Panambahan sebagai Sultan Ricayatu~Ilah. Dalam bahagian terakhin, danipada bahagian 17.1. dan setenusnya, pengarang nampaknya lebih menumpukan perhatian kepada penanan yang dimainkan oheh Pangenan Dipati Anta-Kasuma, atau Ratu Kota Waningin, danipada dengan did Tapasana. Oleh sebab Anta-Kasuma adalah pengasas dinasti Kota Waningin, maka tepatlah bahagian mi daham teks membolehkan Resensi I dengan adil dibeni tajuk Cenita Raja-naja Banjan dan Kota Waningin. Jelas selepas tununnya Tapasana dad 169

HIKAVAT BANJAR

takhta, tulisan sejanah kerajaannya telah dibawa ke Kota Waningin. Di sinilah, pada atau segena selepas 1663, bahagian akhin buku tersebut sekali lagi ditulis semula sebahagiannya dan satu cenita sambungan ditambah supaya penulisan itu sampal kepada saat sebelum tununnya Tapasana dani takhta. Jauh kemudian, naja-naja ketununan dad Ratu Kota Waningin ditambah kepada junai keturunaan raja-naja Kota Waningin sebagai satu apendiks.

170

BAB IX

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA Nama Keling dalam Hikayat Banjar. Pengaruh-pengaruh Jawa RESENSI I mencenitakan kepada kita bagaimana Ampu Jatmaka behayan dad negeni Keling mencani tempat untuk menetap, akhinnya sampai di Laut Hujung Tanah. Beliau mendanat di Pulau Hujung Tanah dan membuka satu kawasan petempatan yang dinamakannya Nagana-Dipa. Keling atau Kaling, sepenti yang dieja di daham teks kita pada uniumnya di Nusantana difahamkan sebagai nama bagi India Selatan. Orang Keling ialah onang mndia Sehatan. Nama Keling dianggap sebagai tenbitan danipada Kalingga, sebuah negeni di pantai Conomandel yang bermula dan bawah Cuttack hingga kawasan benhampinan Madras.1 Keling juga disamakan dengan Holing, yang nupa-nupanya digunakan sebagai satu nama alternatif bagi Pulau Jawa dalarn sumben-sumben China tententu semenjak abad ke-7 ke atas, dan telah dianggapsebagai nama satu pusat politik yang pennah wujud di Jawa Tengah, yang agaknya telah ditubuhkan oleh onang-onang yang benasal dani Kalingga.2 Van den Tuuk, yang menolak asal usul nama itu sebagai tenbitan dad Kahingga sebagai mustahil, telah menanik penhatian kepada kenyataan bahawa di daenah Kedini, Jawa Timun terdapat sebuab kampung yang dipanggil Kling, dan bahawa dalam bebenapa kanya Jawa, Kaling adalah satu nama alternatifuntuk Kunipan atau Janggala.3 Schnieke menyamakan Keling dengan Kedini utana. Beliau memerhatikan bahawa dalam zaman Majapahit negeni Kehing mi biasanya disatukan dengan Kahunipan (= Kunipan) di bawah seonang pembesan feudal, dan bahawa suami bonda Raja Hayam Wunuk, Kntawandhana, yang mati dalam tahun 1386, telah dikenali sebagai pemerintah Keling-Kahuripan.4

Lihat Knom (1931, hIm 98ff.). 2lbid.; Groeneveldt (1880); tidak demikian Damais (1964),yang menganggap Ho-Ling sebagai senama dengan Po-Ling dan menyamakannya dengan suatu tempal yang dipanggil Waleng (danipada: Walaing) dekat Jatisnono di daenah Wonogini (juga di Jawa Tengah). 3Tuuk (1897-1912, di bawah Kling). Sohnieke (1957), lihat indeks di bawah Keling, Daha, Kediri.

171

HIKAVAT BANJAR

Kenyataan bahawa Keling atau Kahing nupa-nupanya pada satu masa dahulu tehah digunakan sebagai satu nama untuk (sebahagian dan) pulau Jawa mendonong Van den Tuuk menganggapkan bahawa nama Kaling di dalam Hikayat Banjan itu merujuk pada Jawa dan tidak pada Kahingga di India Selatan.5 Cadangan Van den Tuuk mi dipetik oleh Cense ketika bencakap tentang tinggahan-tinggalan suatu kawasan petempatan dekat Kampung Mangasani di tebing Sungai Nagara, yang mengikut onang-orang tempatan, kononnya tehah dibuka oleh onang Kehing.6 Tanpa menyelesaikan masalah sama ada kawasan petempatan itu sebenarnya dibuka oleh penjajah-penjajah dani Jawa atau oleh onang dani mndma, beliau menunjukkan ke anah kenyataan bahawa pada masa-masa tenkemudian, onang India tehah menjadi satu kumpulan penduduk asing yang penting di Banjanmasin. Dalam tahun 1635 umpamanya, jawatan syahbandan, tehah dipegang oleh seonang Gujenat. Kenyataan mi, kata Cense, mungkin telah mendonong orang mengatakan orang yang mula-mula membuka jajahan di Kalimantan Tenggana ialah orang dani India. Benhubung dengan mi beliau juga menunjuk ke anah kenyataan bahawa dalam penenggan-penenggan Resensi I sehain apa yang tehah dirujuk oleh Van den Tuuk, orang Gujenat disebut bensama dengan onang Keling sebagai orang yang mula-mula membiika jajahan di negeni itu.7 Memandangkan hal mi, behiau menganggap Iebih besan kemungkinan bahawa dengan onang Keling penganang tidak benmaksud onang Jawa tetapi onang India. Perbandingan beberapa penenggan di mana nama Kehing disebut daham teks kita mengesahkan bahawa sesungguhnya nama mi menujuk ke India dan tidak ke Jawa. Bebenapa kahi dengan jelas nama mi telah digunakan bertentangan dengan Jawa.8 Tetapi Van den Tuuk mempunyai alasan yang baik untuk memikirkan tentang Jawa dalam hubungan dengan penjajahan awal sepenti yang dikisahkan di dalam teks kita. Nama pemenintah Nagara-Dipa yang pentama, Ampu Jatmaka, lebih benat benbunyi sepenti nama onang suci Jawa-Hindu danipada nama seorang pengembana India. Onganisasi kerajaan yang diatunkan oheh Ampu Jatmaka mengingatkan kita dalam beberapa segi kepada onganisasi kerajaan-kenajaan Jawa. Selain danmpada mi, teks mengandungi unsun-unsur lain yang mencadangkan adanya ptnganuh kebudayaan Jawa yang awal. Setibanya di Kahimantan, Ampu Jatmaka memenintahkan supaya dibina sebuah kuil di mana dua berhala kayu diletakkan, seonang helaki dan seonang peenempuan sebesar kanak-kanak. Benhala-benhaha mi diisytihankan sebagai naja dan penmaisuni negeni itu. Kemudian benhala-benhaha kayu tersebut diganti dengan benhala-benhala gangsa. dan Resensi II mencenitakan kepada kita bahawa orang-onang Chandi Agung menjadi makmun selama mereka menyembah benhala-benhaha itu. Meneka memperoleh segala yang dipohon danipada benhaha itu dan onang-onang miskin

Lihat nota 3. Van den Tuuk amat positif dalam penyataannya: In een bandjarmasinsche chnonyk wordt van k-t-ng als van Java gesproken. Cense (1928, hIm lOB). Mengenai Margasani lihat Apendiks III. Lihat teks, bahagian 9.5. iLihat Glosani di bawah Kaling, Jawa, Majapahit.

172

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA

menjadi kaya kerana menyembah benhala tensebut. Apabila Putni Junjung Buih tiba Lambu Mangkunat hendak menempatkannya di dalam kuil, tetapi beliau menohak, kenana kuil itu sehama mi menjadi tempat benhala-benhala tensebut. Mengapakah Lambu Mangkunat menganggap kuil itu sebagai tempat yang sesuai untuk Putni Junjung Buih tinggal dan mengapa pula puteni itu menolak untuk tmnggal di sana? mi mungkin kerana sememangnya wujud satu hubungan antana benhala-benhala di dalam kuil itu dengan puteni yang benasal dan buih bensama dengan suaminya yang datang dan sebenang laut. Dalam Bab mV kita telah melihat bahawa Putni Junjung Bumh dan suaminya Sunyanata sebagai nenek moyang mitikal dinasti dinaja, muncul dan sebuah mitos Mehayu kuno tentang asal usul. Dalam Bab V kita telah mehihat bahawa pada satu peningkat yang lebih tenkemudian, tokoh-tokoh mi telah disamakan dengan Sita dan Rama saga Rama Nusantana. Sita dianggap sebagai satu inkannasi Dewi Sni, dalam mitologi India tenkemudian disamakan dengan Laksymi, dewi kemakmunan dan kekayaan. Mengikut tradisi India, dewi mi muncul bersama dengan benda-benda lain yang berhanga dan buih lautan bila laut mi diputan oleh dewa-dewa dan jin untuk mendapatkan amrta, madu yang membenarkan seseonang hidup selama-lamanya. Dewi mi muncul dengan sekuntum bunga teratai di tangannya. Mengikut satu legenda lain behiau muncul setelah dunia tencipta, hanyut terapung-apung di am di atas kelopak-kelopak sekuntum tenatai.9 Rama pula iahah satu inkannasi Dewa Visynu. Persamaan Dewi mndia, Sni, dalam kepencayaan Jawa ialah Dewi Seri, yang disembah sebagai dewi pentanian dan kemakmuran. Daham wayang-wayang lakon, suaminya dipanggil Sedana. Sebenann~,aDewi Sen dan Sedana adalah adik-benadik. Sebelum mereka dapat disatukan dalam penkahwinan, Sedana tenpaksa dipindahkan ke suatu dunia lain, Sabrang (iaitu, negeri di sebenang laut), oleh dewa NenadaJ Dewi Sen dan suaminya Sedana adalah nenek moyang mitikal dan pemenintah-pemenintah pertama niasyarakat Jawa pnimut~fPuna meneka ialah di sentong tengah, sebuah kaman kecil bensambung dengan dinding belakang rumah tradisional Jawa) i Di daham kamar yang tidak pennah digunakan untuk penlakuan-penlakuan tidak senonoh in dayang yang sudah disapu minyak suci dan suaminya kononnya tunun pada masa-masa tententu. Di kalangan setengah-setengah keluarga, benhala-berhala kayu, mewakili dewi dan suaminya, diletakkan di ambang pintu bilik itu. Bila kita mengenahi kuil yang didinikan oleb Ampu Jatmaka dengan kedua-dua benhala dani kayu cendananya sebagai sama fungsinya dengan tempat pemujaan yang diwakili oleh sentong tengah, dengan benhaha-benhala Dewi Sen dan $edana, banyak yang tensembunyi sebaliknya menjadi jelas. Kita kemudian faham mengapa sepenti yang dibenitahu kepada kita daham Resensi ml orang Chandi Agung menjadi makmur dan kaya naya dengan menyembah benhaha-benhala mi. Kita faham juga mengapa benhala-benhaha mi terpaksa dipindahkan dan kuil selepas kematian Ampu Jatmaka.

MonierWilliams (1956, di bawah Lakshmi, Sri). iGLihat Rassers (1959, hIm 1013). Lihat Lampiran V.

173

HIKAYAT BANJAR

Di Jawajuga ramai onang menganggap tidak wajan, meletakkan berhala-benhala mi di ambang pintu bilik pemujaan keluarga. Benhaha-benhala di kuil Ampu Jatmaka akan
digantikan dengan penmaisuni dan naja manusia, yang dipenolehi melahui pentapaan. Oleh itu Dewi Sni boheh tunun ke bumi dengan bentuk Putni Junjung Buih. Lambu Mangkunat, yang menyamakan Putni Junjung Buih dengan benhala penempuan yang selama mi tendini di dalam kuil, mahu meletakkan puteni itu di sana. Dan sudah tentulah puteni itu menolak, kerana menentang penggunaan kuil itu untuk tujuantujuan biasa. Upacana penkahwinan pasangan dinaja di atas padudusan, yang sangat-sangat dipentingkan oleh penganang Hikayat Banjan, patut dipandang danipada segi mi. Acana duduk benistiadat pasangan yang benkahwin di bahai patani sepenti yang ditenangkan dalam teks kita boleh dibandingkan dengan duduk benistiadat di hadapan bukan di dalam sentong tengah bagi satu pasangan yang banu benkahwin di Jawa. Padudusan yang khas didinikan untuk acana in adahah satu pura pemujaan sementara tempat pasangan mi duduk seperti satu lagi pasangan-Dewi Sni dan Sedana.2 Suatu lagi unsun yang mendedahkan penganuh kebudayaan Jawa digambankan melahui tokoh-tokoh Patih Ranggana Buta dan isteninya dalam Resensi II. Meneka iahah pengawal buluh betung di Bukit Batu Pining. Selepas ditawan oleh Patih Pembelah Betung dan nakan-nakannya, meneka dibawa ke Chandi Agung. Biha senamai empat puluh onang anak naja yang ingin mengahwini Puteni Junjung Buih mengancam keraton, meneka ditugaskan mengawal di lawang gapuna, pintu genbang utama. Dalam fun;si meneka sebagai pengawal di pintu genbang kenaton, meneka adahah sama dengan apa yang disebut sebagai reca pentung ( benhaha memegang pentung), jin penjaga yang sening didapati terletak di pintu genbang masuk bandanbandan Jawa. Kata Jawa pentung dibunyikan patungiS dalam bahasa Banjan dan dengan ituu dikelinukan dengan (pning) petung, pensamaan dalam bahasa Jawa untuk (buluh) betting Melayu. Tokoh-tokoh Patih Ranggana dan isteninya pasti telah dipenkenalkan ke dalam eenita biha puteni dan buluh ditukankan menjadi puteni Dayang Dipanaja. Selanjutnya unsun mi juga balik ke satu zaman bila mitos Melayu tentang asal usul di ubah menjadi satu cenita Rama Palsu. Unsun ketiga yang sesat yang tidak waswas lagi benasal dan kebudayaan Jawa dalam Hikayat Banjan iahah gong Rabut Paradah, yang menjulang Suryanata ketika beliau muncul semula dani dalam air di Pandamanan. Keterangan untuk nama gong mi sepenti yang dibenikan di daham teks kita adalah satu contoh etimologi popular yang membuktikan bahawa pada masa pnototaip Resensi I dikanang, nama itu tidak lagi difahami. Di dalam glosani kita penhatikan bahawa nama gong mi adalah sama dengan nama gong suci Lodaya dekat Blitar di Jawa Timun, daenah Kedini. Gong mi biasanya dipanggih Mbah Pnadah. Ini adalah suatu data yang menanik kerana bukan sahaja ia menunjuk ke anah pulau Jawa umumnya, tetapi khasnya lebih ke daenah
Bandingkan dengan upacara bersanding dalam istiadat penkahwinan Melayu tnadisional di mana pasangan yang benkahwin benlagak sebagai raja se/tart, duduk di atas takhta. Bandingkan dengan pagungan (Jawa panggungan) dan banyak yang lain. Lihat bahagian 6.4.

174

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA

yang dikenalkan di atas sebagai negeni Keling. Oleh itu kelihatan mungkin sekahi bahawa pada satu masa dalam zaman silam suatu nombongan onang Jawa diketuai oleh seonang dan Kedini mungkin telah datang ke Kalimantan Tenggana, membawa, di samping penalatan lain, sebuah gong yang kemudian menjadi sebahagian danipada penalatan kenajaan. Ini memperhihatkan yang Van den Tuuk tidaklah jauh danipada kebenanan biha beliau menulis bahawa dalam sebuah penuhisan sejanah Banjan tendapat sebutan tentang Keling dengan nujukan kepada Jawa. Walaupun nama Keling dalam teks kita dengan pasti menunjuk ke India, secana keselunuhan cenita mi mengandungi bebenapa unsun penting yang mempenlihatkan penganuh kebudayaan dan mungkin juga politik Jawa, di Kalimantan Tenggana pada satu tanikh yang awal. Sebagai onang yang melaksanakan acara keagamaan yang mehetakkan kedua-duua benhala di daham kuil yang didinikan di Nagana-Dipa, Ampu Jatmaka, yang kononnya saudagar dan Keling, kelihatan seolah-olah menjadi seorang tokoh Jawa sama sahaja sepenti Putena Suryanata yang mengikut cenita mi datang ke Kahimantan Tenggana dad Majapahit. Dalam Bab VII telah dipenlihatkan bahawa kewujudan onang Gujenat daham rombongan yang menginingi Ampu Jatmaka bila beliau datang ke Kahimantan Tenggara tidak kena-mengena dengan kedudukan orang Gujenat di Banjarmasin abad ke-l6 atau 17. Tetapi mi hendaklah ditenangkan sebagai hasil danipada pengaruh cenita Awab dalam Serat Kanda agung ke atas Hikayat Banjan dalam zaman sebelum penuhisan proto-Resensi I dibuat. Ini mencadangkan bahawa nama Keling telah pun digunakan untuk India sebelum pengenalan unsun Panji dalam Hikayat kita. Ini disahkan oleh kenyataan bahawa sebagai seonang anak naja India pendatang yang telah dilantik oleh pemenintah tempatan Kunipan sebagai penggantinya (Resensi II), Ampu Jatmaka adalah sama dengan Bicitnam Syah dalam Sejanah Melayu. Memandangkan penselanian-penselanian mi (dan lain) antana Sejanah Melayu dan Hikayat Banjan yang telah dibincangkan daham Bab VI, kita cenderung mengatakan asal Ampu Jatmaka dan India itu sebagai penganuh Saga Iskandan. Tendapat ketenangan lain mengapa Keling tehah tidak diganti dengan Gujenat sebagai negeni asal Ampu Jatmaka kemudian, bila Hikayat Banjan dipenganuhi oleh tnadisi yang tenkandung dalam Senat Kanda agung. Dalam cenita Panji, Serat Kanda agung, nama Keling juga muncul, tidak sebagai satu nama lain untuk Jawa tetapi sebagai nama sebuah negeri Sabrang, sebuah negeni di sebenang laut, di juan Jawa. Anak naja Jawa, Miluhur, yang disamakan dengan Sunyanata dalam Hikayat Banjan, mengembara ke negeni Keling dan benkahwin dengan puteni pemenintah tempatan. Di istana ayahaniia mentuanya, Miluhun mempenkenalkan adat-adat Jawa tententu. Oheh sebab kenajaan Kalimantan Tenggana kononnya telah ditubuhkan oheh onang dan negeni Keling yang sama mi, negeni mi mungkin dapat dianggap sebagai negeni onang-onang Keling dan dengan itu dapat disamakan dengan negeni Keling yang dipenintah oleh ayahanda mentua Miluhun. Lebih kemudian di dalam cenita Jawa in seonang bnahman yang benkuasa dan Tal-Kanda, yang menaungi empat puluh naja-naja Sabnang, menculik puteni dani Kedini (iaitu Daha), kerana putera angkatnya, Kelana Tunjungpuna beliau sendini asalnya seonang anak naja Jawa ingin mengahwini penmaisuni Raden Panji.

175

HIKAYAI BANJAR

Kita telah hihat daham Bab VII bahawa anak-naja dan Banjan Raden Sakan Sungsang yang mengasaskan Kenaton II, telah disamakan dengan bnahman jahat yang juga suatu inkannasi Mahanaja Watu Gunung. mdentifikasi mi bukanhah sebenannya suatu toun de force (usaha melawan yang terakhin atau habis-habisan). Ia memenlukan penyamaan Kehing/Tanah Sabnang (~ negeni di seberang laut)/Tunjungpuna/Pulau Kencana/Kalimantan yang, bila telah ditenima, sudah cukup untuk menyatakan bahawa cenita Senat Kanda yang mungkin diketahui menenusi pementasan wayang boleh dipadankan pada Kalimantan Tenggana. Penyamaan Keling/Kalimantan tidak mengemukakan apa-apa kenumitan. Jelas bahawa kenajaan Kahimantan Tenggara yang kononnya ditubuh oleh onang dan Keling, mungkin dapat dipentimbangkan sebagai sebuah lagi negeni Keling. Penyamaan-penyamaan Keling/Tanah Sabnang dan Tanah Sabnang/Kahimantan mengandungi buktinya sendini. Pulau Kencana telah pun dikenalkan dalam Bab VII sebagam suatu nama lain untuk Kahimantan Tenggana. Dengan itu hanya nama Tunjungpura atau Tanjungpura yang memerlukan penbincangan.

Tanjung Pura Jslujung Tanah Pada permulaan teks kita, pulau tempat Ampu Jatmaka membuka petempatannya dipanggih Puhau Hujung Tanah iaitu pulau di hujung daratan. Hujung Tanah biasanya digunakan dalam teks-teks Melayu klasik sebagi suatu nama untuk Johon, di hujung selatan Semenanjung Melayu)5 Walau bagaimanapun, sebagai suatu nama untuk Kahimantan Tenggana dalam teks kita, nama mi nampaknya senama dengan nama lain negeni itu, yang telah atau sedang digunakan pada masa prototaip Resensi I ditulis. Dalam kanto 13, Naganakntagama, tahun 1365, Pnapanca mula dengan menyenanaikan jajahan-jajahan takluk negeni Malayyu, yang sendininya mengakui ketuanan Mahanaja Majapahit. Beliau kemudian menuhis:

Kemudian sebaliknya: Pu/au Tajung-Ngana: Kapuhas dengan Katingan, Sampit dan Kuta-Lingga dan Kuta-Waningin, Sambas dan Lawai. Kadangdangan, Landa, sebaliknya Samedang, Tirm tidak dipisahkan, Sdu, Burunng, Kahka, Saludung, Solot, Pasir, Banitu, Sawaku, juga Tabalung, Tufljung-Kute, dengan Malano, dengan ibu kota masa itu: Tajung~Pu,i~~.16 Sekinanya begitu, Pulau Tafljung-NAgara, Ni~sa Tahjung-Ngara, nampaknya adalah menupakan penyamaan tepat Jawa Kuno bagi Pu/au Hujung Tanah. Dalam kanto 42 puisi yang sama, Tafljung-Puni mi disebut dengan nama Bakulapura. Oleh sebab baku/a ialah nama Sansknit untuk pokok tanjung di Nusantana Mimusops alengi, maka kedua-dua nama mi adalah senama. Kata Sansknit
Perhatikan dalam hubungan mi bahawa mengikut cenita di dalam Senat Kanda Agung, Raja Awab belayan mulanya ke Melaka (baca Malaya), iaitu, Hujung Tanah. Dan sana baginda belayan ke Jawa. Dipetik danipada tenjemahan Pigeaud (19601963, jilid III hIm 16), italik oleh pengarang sekanang,

176

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HIJBIJNGANNYA DENGAN JAWA

pramukha yang digunakan di dalam teks Jawa kuno maka-pramukha, ibu kota bermakna tenutama, ketua atau tenpenting dan, di hujung kawasan, dengan diutama atau diketuai oleh. Jelas Prapaca ingin mengatakan di sini bahawa benbagal negeni di Kahimantan yang disenaraikan itu adalah jajahan-jajahan yang tunduk kepada knaton yang dipanggih Tanjung Purl atau Bakulapuna. Sebuah knaton dengan nama Tanjung Pura juga disebut bebenapa kali dalam Sejanah Melayu, iaitu: I. Bahagian 2.18. ff., di mana Sang Supanba belayan dan Palembang menuju ke selatan selama enam hani dan kemudian sampai di Tanjung Pura. Di sini baginda disambut oleh naja yang pada masa yang sama menenima Maharaja Majapahit sebagai tetamunya. 2. Bahagian 14.1ff. di mana seonang putena Maharaja Tanjung Puna, selepas kanam bahtenanya, hanyut sampai ke Pulau Jawa dan akhinnya dipilih oleh Ratu Majapahit sebagai suaminya. 3. Bahagian m4.l 2.fL, di mana Sultan Mansun Syah benangkat ke Jawa sebagai calon untuk mengahwini puteni Mahanaja Majahapahit. Di Majapahit baginda bentemu dengan Iawan-Iawannya, mahanaja-mahanaja Daha dan Tanjung Pura.

Tanjung Pun atau Tanjung Puna mi telah dikenalkan dengan suatu tempat yang dipanggil Tanjung Puna di tebing SungaiPawan, di Matan (Kalimantan Tenggara)J Matan adalah sebuah negeni yang tidak begitu namai penduduknya dengan daenah pedahaman yang tidak begitu penting. Dibandingkan dengan daenah-daenah lain di sepanjang pantai dan di pedalaman Kahimantan yang telah dibuka oleh orang Melayu, Matan mempunyai sumben-sumber ekonomi yang kecil. Penduduknya kebanyakannya terdini danipada suku-suku Dayak yang menayau ke selunuh negeni. Agak mustahil yang seonang naja negeni kecil mi berdaya puha menekankan kuasanya ke atas petempatan-petempatan pantai di puhau besan Kalimantan. Setenusnya lebih mungkin bagi onang-onang dan Tanjung Puna lain tinggal di sini, dengan menamakan tempat baru mi dengan nama negeni asal meneka, sepenti yang biasa dilakukan oleh penduduk-penduduk banu. Sebaliknya, Kahimantan Tenggana, sejauh mi adalah bahagian yang paling ramai penduduk di selunuh pulau mu8 Daenah mi mempunyai kawasan tanah subun yang luas dan kaya dengan benbagai jenis logam (benlian, emas, besi dan anang batu). Tepat ke barat negeni Banjan, tendapat satu sistem tali air yang boheh dilayani hinggajauh ke pedahaman. Sistem tali air mi menyediakanjalan keluan yang mudah untuk hasil-hasil tnadisional hutan Kalimantan sepenti kayu, notan, daman, hIm, kayu putih dan sekali lagi, emas. Jelas bahawa seseonang naja yang mengawah negeni mi dengan mudah dapat

Lihat Rouffaen (1921, hIm 31); Knom (193!, hIm 310 dan 338); bandingkanjuga dengan Bnandes (1920, hIm 138), yang dengan mudah menyebut Kalimantan secara umum, dengan bendasankan Nagarakrtagama. iiDaenah Hulu Sungai Selatan mempunyai Iebih 50 penduduk dalam satu batu pensegi, dibandingkan dengan 0.2 penduduk s.bp. di Matan; kawasan-kawasan yang paling kunang diduduki di Kalimantan Tenggana masih mempunyai secana hitung panjang 210 penduduk s.b.b,; lihat Dobby (1950, hIm 246). 177

HIKAYAT BANJAR

mengembangkan kuasa ketenteraan yang dipenlukan untuk membeni kepimpinan kepada semua petempatan di pantai Kalimantan barat, selatan dan timur. Memandangkan in tidaklah menghainankan bahawa dalam tnadisi sejanah Banjan, pemenintah-pemenintah petempatan-petempatan kecil mi benkahi-kahi disebut menjadi pengikut raja-naja Banjan. Pegawai hinguistik Belanda, W. Kenn, mendapati bahawa malah dalam abad ke-20 pun, selepas zaman kelemahan kenajaan Banjan yang panjang, kebanyakan hasih penulhisan kesusasteraan yang tinggi mutunya dan penuhisan keagamaan di Kutai, di pantai timun Kahimantan, masih dalam bahasa Banjar.iQ mni juga menjadi bukti kepentingan Kahimantan Tenggara, bukan sahaja sebagai satu pusat politik tetapi juga sebagai satu pusat kebudayaan untuk suatu jangka masa yang panjang pada zaman silam. Oleh itu kelihatan mungkin sekahi bahawa naja-naja Tanjung Puna tidak bensemayam di Kahimantan Barat Daya, tetapi di Kahimantan Tenggana. Dengan lain kata meneka, bukanlah onang lain melainkan nenek moyang naja-naja Banjan yang, mengikut Resensi I, telah membina knaton pentama meneka di suatu tempat bennama Hujung Tanah. Nama Tanjung Puna juga ditemui dalam cenita-cenita Panji Melayu Syair Ken Tambuhan dan Cenita Wayang Kinudang.2Daham Syain Ken Tambuhan, winawati, kesayangan putena dan Kunipan, iahah Ken Tambuhan, seonang puteni yang tidak diketahui asal usulnya. Puteni mi disebut sebagai puteni Raja Tanjung Puna dan bensemayam di dalam sebuah istana, dalam hutan, kepunyaan Raja Kunipan. Di sini puteri mi menenun sehelai kain dengan pola geningsing wayang. Hampin di akhin cenita puteni mi dikenalkan sebagai puteni Raja Daha atau Banjan Kulon, gadis yang telah ditunangkan dengan putena dani Kunipan oleh ayahanda-bondanya. Dalam Canita Wayang Kmnudang, Domas Wayang winawati dan kesayangan putena dan Kunipan juga seonang puteni yang ayahanda, bonda dan negeni asalnya tidak diketahui. Putena dad Kunipan menemuinya di istana sepi di dalam hutan belantana yang dipanggil benganti-ganti Tanjung Puna dan Gunung Ledang. Kemudian, bila puteni itu telah selesai menenun kain itu dengan pola geningsing wayang dan benangkat ke krat.on Kunipan, istana dengan taman dan tembok yang mengehihinginya ghaib. Gadis yang ditunangkan dengan putena dan Kunipan oleh ayahanda-bondanya di sini ialah puteni Raja Jawa, adinda lelaki bongsu Raja Kunipan. Jelas bahawa da/arn kedua-dua cenita, Tanjung Pura adalah nama sebuah kraton yang telah lania hithng dan tenus wujud hanya dalam ingatan onang sebagai satu tempat yang mempunyai kemasyhunan yang bensifat legenda. Dalam Canita Wayang Kinudang, sebuah syain Melayu Banjan, penganang menempatkan Tanjung Puna di Kahimantan Tenggana. Syain Ken Tanibuhan, yang dituhis dalam bahasa Melayu klasik munni, tidak begitujelas sifat Banjannya. Walau bagaimanapun danipada suatu lagi nama tempat yang disebut di dalam cenita, iaitu Banjar Kulon ( Daha), yang sama dengan Jajahan Kulon (= Jawa) dalam Canita Wayang Kinudang, jelas di sini bahawa tempat-tempat Kunipan dan Daha sepatutnya tidak dikatakan diletak di Jawa

9Kenn (1956, hIm II). 20Lihat Teeuw (1966) dan Juynboll (1899. hIm 9).

178

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA

tetapi di Kalimantan Tenggana, dan adalah sama dengan Kunipan dan Daha dalam Hikayat Banjan.21 Dengan mengenahi Tanjung Puna sebagai satu nama untuk knaton Banjan yang tenntua, kita faham bagaimana Sang Supanba daham Sejanah Melayu telab belayan selama enam hani untuk sampai ke tempat i, kenana inilah lebih kunang masa yang dipenlukan oleh sebuah kenaikan layar untuk meliputi janak antana Palembang dan muana Sungai Banito. Penkataan selatan yang digunakan untuk menunjukkan anah tidak benmakna anah ke selatan, tetapi lam antana dua pulau besan, selat besan.22 Dalam Sejanah Melayu 14.12. nama tempat Daha tidak menujuk ke Kedini, tetapi ke Nagana-Daha Banjan. Penganang di sini membeni petunjuk pada kenyataan bahawa ealon-calon penkahwinan dani Kalimantan Tenggana yang ikut bentanding telah ditolak kenana yang lebih disukai ialah Sultan Mansur Syah yang sampai malah lebih terkemudian danipada meneka. Oleh sebab Kahimantan Tenggana adalah negeni Mehayu yang kedua pentingnya pada masa itu, keadaan mi penlu disebutkan. Tidaklah mengejutkan yang penganang Sejanah Melayu menyebut Tanjung Puna dan Daha sebagai dua kenajaan yang benasingan, pada hal mengikut Syain Ken Tambuhan, kedua-dua kenajaan itu adalah sama. Oleh sebab Tanjung Puna adalah nama sebuah kenaton yang tidak lagi wujud, naja mana-mana kenaton keeil di Kalimantan Tenggana boleh pada masa-masa penpecahan pohitik suatu penyakit benulang di Kahimantan Tenggana menggelankan dininya naja Tanjung Pura. Dengan itu bagmnda juga benlagak sebagai pewanis berhak kepada takhta kenajaan silam itu, sambil mengetepikan raja (atau naja-naja) sesamanya yang lebih lemah. Penganang Scjarah Melayu dengan cara yang tenang menyamakan Tanjung Puna dengan Kunipan. Oleh sebab dalam Resensi II Hikayat Banjan, Kunipan juga disebut sebagai nama kenaton yang lebih tua antara dua knaton Kahimantan Tenggana, pensamaan mi dikira agak lojik. Penyamaan Tanjung Puna dengan Daha yang lebih tenkemudian oleh pengarang Syain Ken Tambuhan adalah satu kesihapan yang jelas timbul apabila yang disayang dan yang ditunangkan dengan putena naja Kunipan, asalnya dua gadis yang benlainan, tetapi biha dihihat dani Canita Wayang Kinudang, adalah gadis yang sama. Sekanang agak sukan ditentukan di manakah letaknya keraton Tanjung Puna. Sebuah kampung bennama Tanjung terdapat di sebelah timun laut Amuntai had mi. Tanjung mi telah kita samakan dengan Nagana-Dipa, Resensi I dan Candi Agung, Resensi II. Tanjung mi juga ialah nama satu bahagman kecih ke utana sekahi yang dipanggil Hulu Sungai, kawasan petempatan Melayu yang utama di Kahimantan Tenggana. Bahagian kecil mi tendini danipada dua daenah iaitu Tabalung dan Kilua.23 Tidaklah benani kita mengatakan sama ada nama Tanjung mi adalah kenangkenangan kepada nama silam Tanjung Puna atau tidak. Walau bagaimanapun, satu

2tperhatikan bahawa di dalam syair mi KunipanjugadisebutCempaka Jajan. Jajar(kata Melayu untuk bans) sama dengan banjar (kata Jawa untuk sebanis numah atau pokok). Bagi orang-onang Banjan kedua-dua Kunipan dan Daha adatah sebahagian danipada negeni Banjan. 22Bandingkan dengan kata Melayu /auian (laut luas) di samping taut. Lihat Encyclopaedie Van Nedenl. Indie di bawah Tandjoeng.

179

HIKAYAT BANJAR

penkara yang pasti tempat Tanjung Pura tua sepatutnya dicani jauh ke pedalaman Banjanmasin. Hujah kita untuk mi ialah bahawa ganis pantai Kahimantan Tenggara pada zaman dahulu tidak mungkin mengikuti, walaupun secana kasar, ganis yang tendapat pada peta-peta moden.

Garis-ganL~ pantai yang benubah-ubah Di dalam kertas kenjanya berjudul Geomorfologi dan Lokasi Cniwijaya yang dibentangkan di Kongnes Sains Pasiuik ke-9, di Bangkok pada 1957, Ketua Penkhidmatan Arkeologi Indonesia, R. Soekmono, telah menanik penhatian kepada masalah genak-maju ganis-ganis pantai pulau-pulau di pingginan pentas Sunda, benhubung dengan sejarah pohitik Indonesia. Dengan berdasankan data geomonfologi yang ada, behiau menyimpulkan bahawa pada zaman awal Sniwijaya, kedua-dua Jambi dan Palembang terletak di tepi pantai, dengan Jambi di tepi teluk dan Palembang di hujung tanjung. Behiau selanjutnya mencadangkan bahawa bukan iambi tetapi Palembang yang sehanusnya menjadi pusat kenajaan Sniwijaya.24 Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa peta bahagian barat kepulauan Indonesia telah banyak berubah di sana sini, malah dalam zaman sejarah. Di dalam buku kecilnya yang tenkenal berkenaan geologi Indonesia, Van Bemmelen menyatakan bahawa zon-zon pingginan di pantal Sunda mempenlihatkan suatu pentambahan pantai yang besar dalam zaman Holocene dan da/am zaman-zaman se/arah. Akibat kelodak yang dibawa oleh bebenapa sungai Puhau-puhau Sunda Besan dan ketohonan haut, ganis-ganis pantal benubah anah ke luan. Ampangan-ampangan pantai dahulu terbentuk sihih berganti dan sekanang banyak tendapat jauh ke pedalaman. Ampangan-ampangan pantai sepenti mi, yang lebih kunang selani dengan ganis pantai kini, memang diketahui dan kawasan-kawasan datanan pantai di banat daya Tanah Melayu, Sumatena Timur, Jawa Utara dan Kalimantan Selatan. Ampangan-ampangan pantai yang hebih hama mi pada umumnya tidaklah hebih tinggi dan penmukaan haut danipada ampangan-ampangan pantai yang baharu. Bukanlah penmukaan bumi telah naik secana relatif atau perrnukaan laut telah tunun secana eustatik itulah yang dipentahankan oleh penganang yang sepatutnya bertanggungjawab bagi penpindahan ganis pantai anah ke luan itu. Pnoses ml mungkin selunuhnya disebabkan oleh pengelodakan yang berhaku di laut pantai yang tohon itu. Selepas memetik Obdeyn yang daham bebenapa makahah telah membincangkan perkembangan geomonfologi Sumatena bendasankan penuhisan-penuhisan sejanah pedagang-pedagang dan pengembana-pengembana Eropah, Anab, India, dan China semenjak penmulaan zaman Knistian,25 penganang selanjutnya mengemukakan sejumlah eontoh pentambahan pantai di kawasan yang benkenaan. Suatu kes yang amat diketahui ialah benkenaan Demak, di timun laut Semarang, yang dahulunya dalam abad ke-l6, tenhetak di tepi pantai dan kini benada 12 km ke pedalaman. mi benmakna satu penpindahan ganis pantai sebanyak 30 m setahun telah benlaku. Pentambahan tanah di bebenapa delta sungai didapati hebih besan: umpamanya, 108 m

24Soekmono (1957). 15Obdeyn (19411944).

180

JAJAHAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA

setahun dekat Indnamaju (Jawa Banat), dan tidak kunang danupada 200 m setahun di Delta Bodni, ke banat Semanang. Palembang, yang kini tenletak kina-kina 50 km ke pedalaman, adalah sebuah pelabuhan lam kina-kira 400 tahun dahulu. Ganis pantai di Sungai Jambi telah benahih sejauh 7 V2 km dalam masa 100 tahun. Jumlah leban jalunan aluvium di sini adalah kmna-kina 140 km, yang menunjukkan bahawa mungkin jaluran aluvium mi tehah mula wujud setnenjak permulaan era Kristian. Pulau Busung di muara Batang Kuantan, di Tehuk Amphitnite yang tehah ada di peta tahun 1883 1885 masih menunjukkan pulau itu tohon; mengikut peta-peta 1889 pulau itu menjadi kening waktu air sunut, dan pada masa mi pulau mi sudah menjadi pulau sepanjang 10 km dengan pokok-pokok tinggi. Pantai Deli dan Asahan, di Sumatera Utana, dalam tahun 1600 tenletak kina-kira 15 hingga 30 batu lebih jauh ke pedalaman danipada tahun 182!, yang benmakna secana hitung panjang peralihan ganis-pantai benlaku kina-kina lOOm setahun. Seeara hitung panjang pentambahanjalunan aluvium 26 pantai di Sumatera Timun dalam masa sejanah mungkin sejauh 100 m setahun. Memandangkan data mi penenggan benikut yang ditenjemahkan danipada Hikayat Marong Mahawangsa adalah menanik: Raja Marong Mahawangsa belayar ke Rom. Pada masa itu Raja Manong Mahawangsa, memandang ke pantai, terhihat bagaimana Pulau Lada telab tidak lagi menjadi sebuah puhau, sehmngga akhirnya ia dipanggil Bukit Lada. Pulau Jambuljuga menenima nasib yang sama dan akhirnya dipanggil Bukit Jambul. Pulau Sen sudah hampir bersatu dengan tanah daratan dan kemuduan dibeni nama Gunung Jerai, kenana tingginya. Mehihatjuga ke barat haut baginda tenpandang setenusnya bahawa Tanjung Bara dan Pulau Kering, yang masih dikehihingi oleh laut, tidak lama lagi akan bensatu dengan tanah daratan dan akhirnya dibeni nama masing-masing, Bukit Tanjung dan Gunung Keriang.17 Ini membuktikan bahawa sesuatu ganis pantai boleh bengenak dengan sebegitu cepat hingga ingatan tentang penubahan-penubahan bensifat geomonfohogi yang tenlibat dikekalkan dalam tnadmsi onang-onang yang diam di kawasan itu. Pentahian fakta-fakta mi dalam masalah Tanjung Puna iahah bahawa Sungai Banito memasuki suatu dataran aluvium yang nendah dan luas sebelum Muara Tewe. Datanan mi dikehihingi o!eh Banisan Menatus di sebelah timun dan kawasan tanah yang lebih tinggi di selatan Pengunungan Schwanen di sebelah banat. Daham masa pnasejanah, Iembah mi ialah sebuah tehuk yang dalam yang masuk jauh ke pedalaman. Teluk mi telah ditimbun penuh oleh himpunan-himpunan lumpun yang dibawa oleh sungai-sungai Rungan, Kahayan, Kapuas Murung, Banito, Nagana dan Mantapura, bensama dengan beberapa buah sungai kecih lain yang mengahin ke dahamnya.28 Daham masa senibu tahun pentama ena kita, proses pemendakan mi pasti tehah sampai kepada titik yang knitikal, dengan meninggalkan suatu teluk yang agak tohor, di sebehah timunnya Banisan Menatus masih tenjulur ke haut sebagai suatu tanjung (Melayu: juga hujung tanah). Mungkin nupa bentuk bahagian Kalimantan yang bendepan dengan
2Bemmelen(1949, jilid IA, him 298302). 27Sturnock (1915). 2Bandingkan dengan Bemmelen (1949, hIm 18 dan 358).

181

HIKAVAT IJANJAR

Jawahab yang membenikan nama daerah mi sebagai Nusa Tanjung Ngana (hihat peta). Situasi demognafi adalah tepat dengan gambanan in kawasan petempatan Melayu Banjan bengerak dan utana ke selatan sepanjang bahagian datanan yang bersempadan dengan Banisan Meratus, iaitu, di sepanjang sebe!ah barat bahagian Kahimantan Tenggana yang telah kita tetapkan sebagai bekas tanjung. Benlainan dengan kawasan-kawasan petempatan Melayu yang lain di Kahimantan,2kawasan petempatan mi tenletak jauh ke pedalaman di daerah yang dipanggil Hulu Sungai, yang kebanyakannya tendiri daripada bahagian timun lembah Sungai Nagana. Pusatpusat kependudukan yang utama dani utana ke sehatan ialah: Tabalung, Tanjung, Kalua, Amantui, Nagana. Banabai, Kandangan dan Rantau. Di antana tempat-tempat mi, hanya Tabalung dan Tanjung yang tenletak di kawasan yang agak tinggi. Banabai, Kandangan dan Rantau bensama Mantapuna, di selatan Hulu Sungai sebenan, tenletak di zon 0 200 m di kaki Banisan Menatus. Amuntai dan Nagana dikelihingi o!eh kawasan tanah nendah yang kadang-kadang dilanda banjin. Manabahan, di pentemuan Sungai-sungai Nagara dan Banito, dan Banjanmasin yang tenletak dekat pentemuan Sungai-sungai Mantapura dan Banito, tenletak di satu kawasan paya yang sening ditenggelami banjin waktu am pasang dan dengan itu amat tidak sesuai untuk bencucuk tanam. Kawasan nendah ke sebelah banat daenah mi iaitu, semua tanah ke barat Banito didiami oleh suku-suku Dayak Ngaju. Mereka telah tunun dad kawasan pergunungan di utana daenah mi dan diam di tebing-tebing hum Sungai-sungai Banito, Kapuas, Murung dan Kahayan pada masa yang agak tenkemudian. mi benmakna bahawa kawasan petempatan Melayu Banjan, yang menjadi pusat kependudukan yang paling besan dan pada masa yang sama pemusatan unsun-unsun Me!ayu yang terbesan di selunuh pu!au itu, ada!ah lebih tua daripada kawasan petempatan Dayak Ngaju di kawasan nendah di sebehah baratnya. Memandangkan tennampaknya lapisan bawah bahasa Dayak dalam bahasa pencakapan Banjan, kita mestilah membuat anggapan bahawa satu kumpulan penduduk Dayak yang asa!nya diam di kawasan yang meminggini leneng-leneng banat Banisan Meratus mungkin suku Maanjan atau suku-suku lain yang benkaitan telah dilapisi oleh onang Melayu. yang mungkin pindah dani Sumatena daham masa senibu tahun pentama era kita. Onang Melayu telah diam di satu-satunya bahagian negeni itu yang dapat diduduki, iaitu, di pantai sebelah timur teluk tohon yang kini menjadi lembah pengainan di hilin Sungai-sungai Banito, Kapuas Munung dan Kahayan. Agak mungkin bahawa knaton yang menjadi pusat pohitikjajahan Melayu awal diKalimantan Tenggana mi dinamai Tanjung Pura, sempena tanjung yang kawasan kakinya dijadikan tapak knaton itu. Apabila teluk itu menjadi semakin kecil akibat timbunan kelodak yang dikumpul oleh sungai-sungai besan yang mengalir ke dalamnya, kawasan petempatan yang mulanya sempit benkembang arah ke banat dan selatan, mengikuti alinan Sungai Nagana dan Sungai Banito, di bawah Manabahan sekarang. Dengan itu Tanjung Pura menjadi suatu bandan pedalaman yang

29N. B. Kecuali bebenapa pusat yang Iehih kecil sepenti Sintangdi Sungai Kapuas dan Muana Kaman di Sungai Mahakam.

182

C
0) U)

0) C

0.
0)

C,

.3 oJj .30 C

0)

0 0) C 0 .30 0 0 C) .30 C) 0~

C 0
U)

z
C
.3

.30
0)

0
U) C

.~ ~

I-JIKAYAT BANJAR

dipisahkan daripada perairan terbuka oleh kawasan tanah yang baru terbentuk yang menarik penghuni-penghuni baru. Pelabuhan dan pusat perniagaan utama negeri itu pasti akhirnya dipindahkan ke hilir sungai, ke arah perairan teluk yang semakin mengundur, yang menghubungkan negeri itu dengan taut. Pastilah keadaan menjadi bertambab sukar untuk kraton lama di pedalaman menjalankan kuasanya ke atas pelabuhan yangsekarang sudah jauh dan dipenuhi pula oleh unsur-unsur asing dan dikelilingi oleh tanab yang sedikit demi sedikit didiami oleh penduduk-penduduk baru. Sambil masa berlalu, pastilah keadaan menjadi bertambah menggalakkan untuk satu peralihan kuasa daripada pusat lama ke pusat baru di sebelab hilir. Tanjung Pura pun tidaklah menjadi kraton lagi.
Garis-garis pan tai yang berubah-ubah dun gainbaran niasa lanipau yang dikemukakan oleh Jfikayar Banjar

Memandangkan sifat khas Hikayat Banjar seperti yang dibincangkan dalam babbab sebelum mi. jelaslah bahawa kita tidak dapat menerima Flikayat Banjar sebagai satu laporan sejarah yang objektif tentang peristiwa-peristiwa sejarah daripada zaman kerajaan Melayu Banjar itu ditubuhkan hingga ke masa-masa terakhir. Walau bagaimanapun, bila dipertimbangkan berdasarkan rangka latar belakang di atas, tradisi sejarah mi memang eukup menarik, terutama kerana keterangan tentang sejarah Kalimantan Tenggara daripada sumber-sumber lain amat sedikit. Dalam bab-bab sebelumnya kita telah melihat bahawa Resensi I llikayat Banjar pada mulanya dikarang sebagai sejarah istana Kraton III, yang ditubuhkan oleh Raden Samudra di Banjarmasin. OIeh sebab Raden Samudra telah mengalahkan kraton tua di Nagara dengan bantuan Demak, kita mestilah menganggapkan bahawa Kraton III telah diwbuhkan tidak lama sebelum pertengahan abad ke-16. Tempat di mana Kraton Ill ditubuhkan bukanlah suatu daerah kosong. Banjarmasin dan sebilangan petempatan kecil di sekitarnya telah pun wujud pada masa 1w. Para penduduk dimestikan menjual hasil-hasil mereka dan membayar cukai kepada keraton tua di Nagara. Tetapi seperti yang telah kita dapati daripada cerita mi, kawalan ke atas daerah-daerah pantai yang kebanyakannya tidak Iebih daripada paya yang penuh dengan pokok bakau dan beberapa tall air, besar kecil yang kucar-kacir, penub buaya, adalah jaub daripada berkesan. Oleh sebab dalam kawasan-kawasan pantai inilah berlakunya semua perjalanan dengan kapal dan di sinilah kebanyakan penduduk tinggal secara tetap di kawasan air, angkatan-angkatan untuk menjatuhkan hukuman ke atas mereka tidak dapat dijalankan. Oleh itu kawasan mi menjadi tempat yang ideal bagi seorang ahli dinasti Banjar yang bercita-cita tinggi tetapi tidak mempunyai apa-apa hak ke atas takhta. menetapkan kedudukannya dan menubuhkan satu kerajaannya sendiri. Pengarang Resensi I memberitahu kita bahawa langkah pertama yang diambil oleh pengasas Kraton III, sebaik sahaja baginda merasa cukup kuat, ialah mengalahkan pelabuhan kerajaan lama di Marabahan (di dalam teks disebut MuaraBahan) dan mengalihkan. kuasa itu ke Banjarmasin. mi membolehkan baginda mengawal perdagangan import dan eksport serta memungut cukai. Oleh sebab daerah-daerah di persekitaran Banjarmasin hanya sedikit penduduknya, cukai-cukai 184

JAJAI-IAN MELAYtJ DI KALIMANTAN TENGCJARA DAN HUBIJNGANNYA DENGAN JAWA

mi

mungkin merupakan sumber terpenting pendapatannya. Pedagang-pedagang asing di Marabahan, begitu yang dihenitahu kepada kita, agak benpuas hati dengan perubahan mi, kerana Banjarmasin sudab jauh lehih dekat dengan law Idanipada Marabahan. Oheh sebab kebanyakan pendagangan luan negeni Kalimantan Tenggara secara tradisi dibuat dengan pelabuhan utama di pantai Jawa yang bensetentang, jelaslah bahawa pemenintah yang mengawal pelabuhan sepenti itu tidak dapat tenus membiarkan saja segala perkembangan yang benlaku di Kalimantan. Lambat-haun baginda hanus memilih pihak apabila timbul konflik di antana suatu pusat politik baru di hihin dengan suatu pusat yang lebih tua, jauh di pedalaman. Sekinanya, sepenti yang mungkin telah berlaku benkahi-kahi pada masa dahuhu, kenaton tua di Kahimantan Tenggara telah lama benhenti danipada membayan ufti kepada naja di Jawa, campun tangan sepenti itu memang cukup baik. Menyokong kerajaan yang banu muncuh di pantai itu menawarkan suatu peluang yang ditunggu-tunggu untuk menegakkan semula hak-hak kedaulatan Raja Jawa di Kahimantan Tenggara. Ada sebab untuk mempercayai bahawa apa yang telah berlaku dalam kes Knaton imi hanyalah menupakan ulangan apa yang telab benlaku lebih awal di dalam keadaankeadaan yang lebih kunang sama dalam kes Knaton H dan I. Pelabuhan dan pusat pendagangan kerajaan Nagara Daha tenletak di Manabahan, di pentemuan Sungai-sungai Nagana Uan Banito, kina-kina 40 km menghulu dani Banjanmasin. Danipada cenita dalam Resensi I, kita dapati bahawa agak mudah bagi Raden Samudna mengalahkan pelabuhan mi kenana tenpisah jauh dan Nagara, di mana angkatan tentena naja tua benkumpul. Pemisahan 50 km agak jauh, tetapi Marabahan mempunyai keuntungan mengatasi Nagara dalam mengawal bukan sahaja Sungai Nagana, tetapi juga Banito, suatu jalan keluar untuk basil-hasH penhutanan sepenti notan, tikan, tudung dan him yang benkali-kahi disebut di dalam teks kita sebagai hasil-hasil eksport kenajaan Banjanmasjn. Penganang Resensi I mencenitakan kepada kita bahawa sebelumnya, pelabuhan dan pusat pendagangan kenajaan itu terletak hebih jauh ke pedalaman, iaitu di Manampiau (di dalam teks ditulis Muana Rampiau), di pentemuan Sungai-sungai Manampiau dan Nagana dekat Mangasani. Tempat mi adalah kina-kina 18 km dani Manabahan mengikut burung terbang. Raja yang bentanggungjawab bagi perpindahan mi ialah Sakan Sungsang, pengasas masyhun Keraton ml. Nagana tenletak di suatu kawasan benpaya, yang tidak sesuai untuk pertanian. Pengasas Knaton II pasti seonang penampas kuasa, sama sepenti Raden Samudna. Agak mustahil bahawa behiau membentuk kenajaannya di suatu tempat yang begitu tidak sesuai, terletak di antana keraton lama dan pelabuhan lautnya. Malah lebih mustahil lagi yang behiau memindahkan pelabuhan mi ke suatu tempat yang lebihjauh menghilir dan akhinnya menjadi lebih sukan untuk pentadbiran yang napi. Oleh itu lebih besan kemungkinannya bahawa Nagana mula wujud sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan bagi Knaton I dan bahawa pada satu masa tertentu, seonang penampas kuasa, yang mungkin sama dengan watak yang dibeni nama Sakan Sungsang dalam teks kita, telah menjadikannya pusat negerinya. I-Ianya kemudian, bila penainan tenbuka telah berundunjauh ke selatan, mungkin Manampiau menjadi pelabuhan banu 185

HIKAYAT BANJAR

bagi kerajaan itu, diganti kemudiannya dalam fungsi mi oleh Manabahan. Kita boleb menganggapkan bahawa pengarang Resensi I telah meminjam cenita tentang penubuhan Knaton II danipada prototaip Resensi II yang digunakannya sebaga contoh. Tidak syak lagi, tnadisi popular mengekahkan ingatan tentang pemindahan pelabuhan dan Manampian ke Manabahan dalam zaman pemenintahan salah seonang raja yang bersemayam di Nagara-Daha. Penganang Resensi I, kenana mengehinukan penalihan Knaton dengan penahihan pelabuhan, telah mengatakan bahawa penahihan itu teiah dilakukan oleh pengasas Knaton II, yang pada masa mi ppasti sudah pun menjadi tokoh legenda. Knaton I, yang disebut Nagana-Dipa atau Chandi Agung, tenletak dekat Amuntai, yangjuga di pinggin Sungai Nagana, kina-kina 40km ke pedalaman Nagara. Kedua-dua Resensi I dan II mengatakan bahawa pengasas knaton mi iahah tokoh hegenda yang bernama Ampu Jatmaka atau Jatmika. Memandangkan keterangan yang dapat disedut danipada Hikayat Banjan mengenai penubuhan Kraton-knaton 11 dan III, besan kemungkinan bahawa Knaton mjuga mulanya wujud sebagai pelabuhan untuk satu knaton. yang hebih tua. ml disahkan oleh cenita yang dikisahkan daham Resensi 11, yang mengatakan Ampu Jatmikahah yang mengasaskan petempatannya di kawasan yang dipunyai oleh naja tenakhin Kunipan tanpa putera, dan pada mulanya mengiktinaf raja mi sebagai tuannya. Oleh sebab nama Kunipan benpasangan dengan Daha, nama Kenaton ~l yang ditubuhkan lama kemudian oleh Sakan Sungsang, mestihah kita anggap sebagai nekaan. Bahawa nama sebenan knaton yang hebih tua, menghulu dan Amuntai mi ialah Tanjung Pura. Bensama dengan Van den Tuuk, kita menenima kenyataan bahawa onang Jawa tenhibat dalam penubuhan kenaton Nagana-Dipa. Dengan menggunakan anahisis Hikayat mi sebagai dasan, kita mendapati bahawa, biar bagaimanapun, penubuhan kraton banu mi tidak mehibatkan satu pemisahan yang tegas dengan masa silam. Malah tendapat satu kesinambungan yang pasti. Mitos Melayu tentang asal usul, yang telah kita iktinafkan sebagai Intl Hikayat Banjan, tidak mungkin tehah dibawa ke Kahimantan dani Jawa Timun. Selanjutnya mestilah inti mi mewakili wanisan semangat dani knaton Mehayu kuno Tanjung Puna. Penbandingan dengan Kutai, di mana jelas tidak tendapat benlaku rampasan kuasa oheh onang Jawa, dan di mana secana tenatur tnadisi hisan dan ritual yang benhubung dengan mitos asal usuh dikekalkan dalam bentuk yang jauh lebih purba, membuatkan hah mi juga kehihatan mungkin. Kesinambungan yang dibayangkan oleh pewanisan mitos lama tentang asal usul oleh knaton banu kemudian menjadi hatan behakang pernyataan dalam Resensi 11 yang mengatakan bahawa Ampu Jatmika sebenarnya menenima pentabalannya danipada naja kerajaan yang hama. yang tidak berputena Pennyataan itu juga menyatakan bahawa ramai penduduk negeni itu telah berpindah ke pusat baru, yang lebih maju, yang ditubuhkan oleh Ampu Jatmika, malah sebelum kemangkatan naja Wa itu. Jangkaan bahawa pengasas Knaton I telah meminjam mitos asal usul danipada tradisi sejarah knaton tua di Tanjung Puna dan telah menggabungkannya dalam bentuk yang agak diperbahanui sebagai bahagian utama sejarab kenajaannya sendini bukanlah hanya suatu tekaan yang angkuh. Kita telab menyaksikan bahawa 186

JAJAI-IAN MELAYU DI KALIMANTAN TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JAWA

pengasas Knaton ml pasti telah mengikuti pnosedur yang sama. Dalam Resensi I kita mempunyai bukti bahawa pengasas Knaton III juga bertindak senupa. Suatu kes yang dapat digunakan sebagai penbandingan dikemukakan oleh Sejanah Melayu, di mana raja-naja Mellaka abad ke-16 mengesan ketununan meneka hingga ke knaton kuno Palembang, melalui kenaton Singapuna yang telab dikalahkan o!eh Majapahit. Dalam Sejanah Melayu kita juga temui sebagai inti yang paling tua, cenita yang membayangkan mitos Melayu tentang asal usul. Cenita mi ialah berkenaan seonang puteni yang muncul dani buih dan seonang putena yang turun di puncak sebuah bukit. Cerita mi, yang mungkin kita anggap tehah dipentaskan secana acana adat asalnya pada malam sebelum han penkahwinan pewanis takhta, menjadi mohon kebangsawanan naja-raja Melayu. Fungsi dasan penulisan-penufisan sejanah Melayu, seperti Hikayat Banjar, Salasilah Kutai dan Sejarah Mehayu adalah untuk membuktikan hak pada takhta bagi seseonang yang akan mendudukinya atau yang telah mendudukinya. Bukti itu adalah melalui ketununannya danipada pasangan punba mi, tidak kina jumlah metamonfosis dan pengalaman-pengalaman lain yang telah dilahui oleh budak lehaki dan budak perempuan mi sepanjang penkembangan penuhisan-penuhisan sejanah itu.

187

BAB X

MANUSKRIP-MANUSKRIP HIKAYAT BANJAR DAN DASAR-DASAR YANG DIIKUTI UNTUK PENGEDITAN Manuskrip-manuskrip BmLANGAN manusknip yang mengandungi Hikayat Banjar dalam bentuk apa jua adalah besar. Manusknip-manusknip ml tenbahagi ke dalam dua kumpulan utama, iaitu manusknip-manusknip danipada koheksi mndonesia dan manusknip-manusknip koleksi Eropah. Kebanyakan danipada manusknip kumpulan Indonesia tensimpan di Jakanta sementara kumpulan tenbesan manusknip-manusknip Enopah tendapat di dalam koleksi Leiden. Manuskrip-manusknip Enopah semuanya menupakan salman manusknip-manusknip yang tensimpan di mana-mana di mndonesia. Dalam bebenapa hal manusknip-manusknip ash yang disaimn mungkin masih wujud dan daham hal-hal lain manusknip-manusknip ash Itu mungkin telah hilang. Manusknip-manusknip Jakanta telah ditenangkan oieh Van Ronkel.1 Manusknipmanuskrip itu iahah: I. Bat Gen. 2 (daham Katalog Van Ronkel no. CCCXLVI); l6/~x 10cm; 513 halaman; 9 bans sehalaman; bentanikh 19 November 1828; senaanai naja-naja di akhirnya; lihat selanjutnya apa yang dipenkatakan mengenai Leiden Codex On. I 701. 2. Bat. Gen. 43 (CCCXLVII); 32 >< 20cm; 72 halaman; 30 bans sehalaman; tidak lengkap; mengandungi banyak kata Jawa. 3. Bat. Gen. 48 (CCCXLVIII); 32 x 20/1 cm; 169 halamann; 42 bans sehalaman; dituhis dalam hunuf Latin; mengandungi banyak kata Jawa. 4. Bat. Gen. 124 (CCCXLIX); 32 x 21 cm; 170 hahaman; bertanikh 1229 H. (1813 AD.); manusknip yang amat rosak. 5. Bat. Ge. 157 (CCCL); 30 x 21 cm; 156 halaman; 20 ke-23 bark sehahaman.

Ronkel (1909, hIm 270ff.).

188

MANUSKR~P HIKAYAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

6.

Bat. Gen. 218 (CCCLI) 33x 21 cm; 186 halaman; 21 bans sehalaman; salman yang bentuhis rapi dalam diahek Melayu (sebelum al~/ imbuhan ma- dan bukan meng-). 7. Koleksi v.d. w 200 (CCCLII) 18 V2 x 14 V2 cm; 266 hahaman; 13 banis sehalaman; pada hahaman 261 benmula cenita tehtang onang gaji seorang tabib yang menyamar sebagai seonang doktor; kehihatan benkaitan napat dengan Codex On. 1702 Leiden. 8. Bat. Gen. 44 (CCCLIIfl; 32 x 20cm; 51 halaman; 18 bans sehahaman; manusknip mi mengandungi hanya satu ningkasan dan cenita yang lebih panjang. Manusknip-manuskrip Hikayat Banjan benikut tendapat di dalam koleksi Enopah: Negeni Belanda: University Library, Leiden: Codex Or. 1701, Codex On. 1702, Khinkert B, Codex On. 3211, Codex On. 11006, semuanya teks lengkap Resensi m; Codex Or. 3214, Codex On. 3343, Codex On. 5634, fnagmen; Codex On. 6664, teks-teks hengkap Resensi mm. Library o[the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Leiden: Mal. CX, teks lengkap Resensi m Kepunyaan Fersendirian: Prof. G.F. Pijpen: satu manusknip mengandungi satu teks lengkap Resensi I; Pnof. A.A. Cense: satu manusknip mengandungi satu teks hengkap Resensi mm. Jerman Banat: Universitatsbibliothek, TQbingen (Depot den ehemahigen Pneussischen Staatsbibhiothek): Schoemann V, I, teks lengkap Resensi I. England: British Museum, London: Add. 12392, teks lengkap Resensi I. John Rylands Lihrari, Manchester: Ryl. Mal. MS 5, teks lengkap Resensi

}.

Kita akan bincangkan semua manuskrip mi secana tenpeninci kerana semuanya penting untuk edisi mi. Codex Or. 1701 (II) 298 halaman; 13 banis sehalaman; hitung panjang 8 penkataan sebanis; tentuhis dengan tuhisan Jawi; bentanikh II Januani 1828; disahin di Jakarta; ditenangkan oleh 2 Juynboll.

2iuynboll (1899. hIm 237).

189

HIKAYAT BANJAR

Selepas kolofon tendapat satu lagi hahaman tambahan brbunyi: Adapun mi hikayat centera Banjar yang empunya paduka tuan PP. Roorda van Eysinga ada berniukim pada masa tnt dalam negeri Betawi syahdan tempat kediaman paduka tuan itu di Gang Ku/ni adanya tamat. Manusknip mi masuk ke dalam koheksi Leiden pada tahun 1864 ketika, selepas penutupan Akademi Diraja untuk pegawai-pegawai penkhidmatan awam di Delft, koleksi manusknip yang dipunyai oleh institut mi telah djpindahkan ke Leiden.3 Tuhisan tangan manusknip sama dengan dalam Codex On. 1935 (Hikayat Undakan Penurat), yang tehah disahin dalam tahun 1825 oleh seonang Haji Zain al-Abidin, Kampung Pecojan Penngukinan. Orang mi mungkin telah menjadi salah seonang kerani yang bekerja di Seknitaniat Umum di Jakanta.4 Codex On. 3343 (lihat di bawah) mengandungi bukti bahawa satu teks yang sama dengan Codex On. 1701 menupakan sebahagian danipada koleksi manusknip Melayu di Jakanta. mni disahkan oleh manusknip dalam simpanan Pnof. G..F. Pijpen, yang telah disahin danipada manusknip Jakanta yang ditenangkan oleh Van Ronkel di bawah no. CCCXLVI.5 Teks dalam manusknip Pijpen adalah sama dengan teks Codex On. 170!, yang membuktikan bahawa CCCXLVI dan Codex On. 1701 mengandungi teks yang sama. Oleh sebab manusknip Jakarta itu bentanikh 19 November 1828, manusknip mi mungkin telah disahin danipada Codex On. 1701 sebelum Codex Or. 1701 itu dibawa ke negeri Belanda. Satu perbezaan antana manusknip Pijpen dengan Codex Or. 1701 ialah bahawa kolofon dalam manusknip Pijper dlikuti oleh satu jurai ketununan naja-naja Kota Waningin yang terdapat dalam semua manusknip Enopah, Resensi I, tetapi tidak ada dalam Codex Or. 1701. Walaupun cenita yang terkandung dalam Codex On. 1701 adalah sama dengan cenita dalam manusknip-manusknip lain Resensi I, teks manusknip mi walau bagaimanapun masih agak berbeza. Ia dikanang danipada awal ke akhin dalam bahasa Melayu klasik dan tidak mempenhihatkan apa-apa keanehan leksikal atau staihistik yang menjadi sifat teks daham kehima-hima manusknip yang digunakan dalam pengeditan ml. Kita kadang-kadang menemui kumpulan-kumpulan kata dan malah ayat-ayat se!unuhnya yang sama dengan yang ditemui dalam perenggan-pcrenggan yang sama dalam manuskrip-manusknip lain mi. Tetapi pada kebanyakan masanya kata-kata itu adalah benlainan. Kadang-kadang pencenitaannyajauh lebih terpeninci, tetapi kabanyakannya hebih bunuk dan segi isi. Dalam beberapa perenggan. isi-isi teks sungguh benbeza danipada yang di dalam manusknip lain. Bila dikaji teks in kita hampin mendapat kesan bahawa penganangnya adalah seonang yang, walaupun behiau tidak menghafal teks keselunuhannya, betul-betul mengenahi teks mi dan telah cuba menuhisnya dengan bendasarkan ingatan. Kemudian behiau mengisi bahagianbahagian yang dilupainya dengan bahan-bahan yang disediakan oleh imajinasinya sendini.
3lbid. (him V if.). 4Berkenaan pejabat mi. that Voorhoeve (1964). Bat. (inn. 2, lihat Ronkel (1909, him 270272) yang mengemukakan satu ningkasan tentang isinya.

190

MANUSKRIP HIKAVAT BANJAR.. DASAR PENGEDITAN

~-~JL.
.4

..

~
..
_,

~
~

~~
~

b ~
s~

~-4~ ~ ~

Li

~!~)

~
p

~Jj~~-

e~.JJL~

.~

CodexOr. 1701

(halaman pertama)

191

HIKAYAT BANJAR

Teks Codex Or. 1701 adalah kira-kira 25% lebih pendek daripada salah satu inanuskrip-manuskrip lain. Selain ciri-ciri yang digambarkan di atas, teks mi memperlihatkan dua ciri lain yang membezakannya daripada teks Resensi I yang biasa, iaitu: (a) Teks tidak berakhir dengan perundingan yang diadakan menjelang turunnya Tapasana dan takhta tetapi cenita dihinjutkan sedikit. Selepas perundinganperundingan itu Tapasana (= Pangeran Ratu) menabalkan Raden Bagus di atas takht dengan gelaran di atas takhta Sultan AmruIlah Bagus Kesuma. (b) Teks tidak berakhir dengan jurai keturunan raja-raja Kota Waringin. Codex Or. 1701 (halaman pertama) Kedua-dua cmi mi menandakan pengarang teks sebagai seorang yang lebib berminat di dalam hal-ehwal kenajaan di Kayu Tangi danipada yang di Kota Waningin. Kita mungkin bertanya din sendini sama ada beliau pernah menjadi anggota tua istana yang telah diperintah oleh Sultan AmruIlah Bagus Kesuma menghidupkan semula penulisan sejarah kerajaan yang telah hilang dan keraton itu.6 Sultan Amrullah bukanlah pengganti segera selepas Pangeran Ratu. Pangeran Ratu sebenarnya telah menyerahkan kuasanya kepada Pangeran Dipati Anom (2) yang telah melantik dirinya sebagai pemangku anakanda saudaranya dan yang akhirnya telab mencuba merampas takhta kerajaan dengan nama Suryanata. Kenyataan bahawa manuskrip Pijper, dan besar kemungkinan manuskrip ash dan Jakarta yang disalin untuk Pijper itu juga, mengandungi jurai keturunan Kota Waringin tidak bercanggah dengan andaian kita, kerana jurai keturunan mi terletak selepas kolofon dan dengan itu membuktikan bahawa a adalah satu tambahan kemudian. Codex Or. 1702 (G) 265 halaman; 13 bans sehalaman; hitung panjang 12 perkataan sebaris; tertulis dalam tuhisan Jawi; bertarikh 2 Disember 1844; diterangkan oleh Juynbohl.S Di akhir teks terdapat suatu cenita sepanjang 5 halaman mengenai seorang orang gaji doktor yang mula berlagak sebagai tuannya. Codex Or. 1701 (halaman terakhir dan colophon) Manuskrip mi masuk ke dalam koleksi Leiden pada tahun 1864 bersama dengan manuskrip Indonesia lain yang dipindahkan dan Akademi Diraja di Delft. Codex Or. 3343 (lihat di bawah) mengandungi bukti bahawa sebuah teks yang sama dengan Codex Or. 1702 merupakan sebahagian danipada koleksi rnanuskrip Melayu di Jakarta. mi mestilah manusknip Jakarta v.d.W. 200 yang diterangkan oleh

6Bandingkan dengan Bab VIII hampir di hujung, di mafia kita teiah membuat kesimpulan bahawa seir.pas turunnya Tapasana (Pangeran Ratu) dan takhta kerajaan, scjarah istana itu pasti telah dibawa dan kraton ke Kota Waningin. Lihat juga him 206. Lihat Cense (1928, him 103). 8Juynboii (1899, him 238).

192

MANtJSKRIP HIKAVAT BANJAR.. DASAR PENGEDITAN

~p ~

~~~t

.~f.._.J

LL

~aJ~4I4jJ

~j~fr~:

Codex Or. I 70-I

(hataman terakhir dan colofon)


193

HIKAVAT BANJAR

Van Ronkel di bawah no. CCCLII. Manusknip mi mengandungijuga cenita benkenaan onang gaji doktor dan beberapa nama khas dieja dengan yang cara yang sama dengan di dalam Codex Or. 1702. Codex On. 1702 tidak mengandungi versi asal Resensi I, tetapi suatu adaptasinya. Orang yang menulisnya pastilah telah berpandukan suatu teks yang amat serupa dengan manusknip London. Di akhin teks tersebut, penulis mi mengaku telah rnengubah apa-apa yang dianggapnya tidak patut; mana yang tiada patut diubahkan. Ini sesungguhnya adalah satu cana yang baik menenangkan apakah yang telah berlaku kepada teks yang disalinnya. Reliau telah berusaha seboleh-bolehnya mempenbaiki bahasa teks ash di mana sahaja yang dianggapnya penlu dan benguna, dengan menggantikan kata-kata dan ekspnesi bahasa Melayu klasik dengan yang bensifat tempatan, kadang-kadang sampai menceritakan semula sehunuh kutipan dengan penkataannya sendini. Sayangnya beliau sening salah faham teks aslinya dan hasil usahanya ialah sebuah teks yang lebih pendek danipada teks yang diedit dalam buku mi. Walaupun tulisannya itu enak dibaca, teks itu tidak boleh dipegang dan tidak sesuai untuk suatu pengeditan. Klinkert no. 8 (F) 305 halaman; 13 bans sehalaman; hitung panjang 10 perkataan sebanis; tertuhis dalam tulisan Jawi; bentanikh 2 Oktoben 1834; disalin oleh onang Jakarta; ditenangkan oleh Van Ronkel.9 Manuskrip mi kepunyaan koleksi H.C. Klinkert yang dibeni pinjam kepada Penpustakaan Univensiti di Leiden. Benbanding dengan kedua-dua manusknip yang disebutkan di atas, teks Klinkent 8 mi mungkin, walaupun tendapat berbagai kekunangan, dianggap sebagai wakil benan Resensi I. Tidak seperti penganang Codex Or. 1702, penyalin Klinkent 8 jelas tidak cuba mempenbaiki teks tersebut. Beliau tidak menulis kembali teks itu di dalam bahasa Melayu biasa tetapi hanya menyalin teks itu di mana sahaja teks ash kelihatan membeni bacaan yang agak mudah. Kata-kata yang bukan daripada bahasa Melayu digantikannya dengan persamaan Melayunya, sementana beliau sama ada menyalin atau membuang sahaja yang lain. Beliau sening menyahin semula atau mencenitakan dengan penkataannya sendini mengikut yang difahaminya. Oleh sebab beliau selalu tidak memahami teks ashinya, penenggan-perenggan teks sepenti itu dinosakkan hingga tidak dapat dipenbetulkan lagi di beberapa tempat. Pada keseluruhannya dapat dikatakan bahawa teks mi tidak benguna kepada manusknip-manusknip lain yang merupakan salman Resensi I yang lebih setia. Pada umumnya bahagian-bahagian teks yang tidak jelas dan sukan agak mengecewakan. Penyahin Khinkert 8 mungkin telah menggunakan manusknip yang sama yang digunakan semasa manusknip London disahin, ataupun behiau telah menggunakan satu salman yang agak setia dan manusknip London itu. Dalam hal-hal tententu teks mi mengesahkan bacaan yang sebahiknya hanya tendapat dalani manusknip London.
Ronkei(1921. him 40).

194

Ct

I0

Ce
Ct

HIKAYAT BANJAR

Codex Or. 3211 (B) 148 halaman, folio; 38 bans setiap halaman; hitung panjang 73/4 penkataan sebanis; tentuhis dalam tulisan Rumi; tidak bertarikh; rnungkin disalin di Jakarta; ditenangkan oleh Juynbohh.1 Manusknip mi niasuk ke dalam koheksi Leiden bensama dengan manusknipmanusknip lain kepunyaan warisan rnendiang H.N. van den Tuuk. Manusknip mi mungkin telah disahin di Jakarta, danipada sebuah manusknip yang juga melahinkan Codex On. 11006 dan halaman-hahaman terakhin Codex Mah. CX. Manusknip mi niungkin masih menupakan sebahagian daripada koleksi Jakarta; ia akhinnya benasah danipada manusknip yang sama yang menghasilkan Ryl. Mal. MS. 5, yang telah disahin di Banjanmasin danipada satu nianusknip asal bertanikh 9 Jamadih-Akhir 1264 (bandingkan dengan Codex On. I 1006 dan Ryl. Mal. MS. 5). Codex Or. 3211 adahah sebuah manusknip yang bernilai. Ia mengandungi keselunuhan teks Resensi I. Kekunangannya yang utama ialah bahawa kenana a suatu tnanshitenasi, ia niengandung sebagai tambahan kepada kesihapan-kesilapan penyalinan biasa sejumhah kesalahan lain akibat bacaan-bacaan salah. Nota-nota dalani bahasa Belanda benkenaan isi cenita tertuhis di nuang tepi daham tuhisan tangan yang sama dengan teks manusknip itu ditulis. mi mungkin menunjukkan bahawa penyalinnya adalah seonang Behanda. Di samping nota-nota mi tendapat juga catatancatatan lain benkenaan tnanshiterasi satu-satu penkataan atau hunuf, dalam tuhisan tangan Van den Tuuk sendini. Codex Or. 11006 (S) 130 halaman, folio; 43 bans sehalaman; hitung panjang 73/4 penkataan sebaris; tentulis dalam tulisan Runii; bentanikh 9 Jamadil-Akhin 1264 (1847 M); niungkin disahin di Jakarta; tidak ditenangkan dalam mana-mana katahog. Manusknip mi masuk ke dalam koleksi Leiden hanya banu-baru mi. Ia ditemui dalam kumpulan kertas yang ditinggalkan oleh mendiang Prof. C. Snouck Hungronje dan tehah diserahkan kepada Perpustakaan Universiti oleh Pnof. G.W.J. Dnewes. Di kuhitnya tentena nota benikut: Geschiedenis van Banjarmasin en Kotaningin (zie De Hohlanden, Handleiding bij de beoefening den Maleische taal en lettenkunde, Se druk (1881), bhz. 360), C. Sn.H., Octn. 1887. (Sejarah Banjanmasin dan Kotaringin lihat De Hollander, Buku Panduan tentang Latihan bahasa dan sastena Melayu, Jihid ke-5 (1881). 360 halaman) C.Sn.H. Oktoben 1887. Codex On. 11006 juga menupakan satu manusknip yang berhanga kenana mengandungi teks lengkap Resensi I. Manusknip mi mempunyai kelemahankehemahan yang sama sepenti Codex On. 3211 dan mengongsi kebanyakan kesilapan dan bacaan-bacaan salah nianusknip itu. Jelas ia disahin danipada manusknip asal yang melahinkan Codex Or. 3211. Kohofonnya sama kata demi kata dengan Ryl. Mal. MS. 5 dan kohofon itu mungkin kohofon asal manusknip yang menghasilkan kedua-dua

Juynboii (1899. him 239).

196

MANIJSKRIP HIKAVAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

manusknip itu. 28 halaman tenakhir telah ditulis oleh penulis yang berbeza yang tidak menulis secara berhati-hati sepenti penulis yang menyalin 102 halaman pentama. Codex Or. 3214 Fnagmen; 9 halaman, folio; nap halaman digunakan sebagai ruang tepi untuk nota (sepenti dalam Codex On. 3211); tertulis dalam tulisan Rumi; tidak bertanikh; ditenangkan oleh Van Ronkel.11 Manuskrip mi masuk ke dalam koleksi Leiden bensama dengan manusknipmanuskrip lain dani wanisan H.N. van der Tuuk. Manusknip mi mengandungi bahagian pertama teks Resensi I, sama dengan banis-baris I hingga 256 teks kita. Padanya tendapat nota benikut: t onigineel in Anab. schrift in de boekenij van t Bat. Gen., iaitu: yang asal dalam tulisan Arab di perpustakaan Bataviaach Genootschap. Jelas yang dimaksudkan ialah manusknip Jakanta v.d.W. 200. Nota-nota yang tentulis dalam tulisan Jawi adalah tulisan tangan yang sama dengan yang tendapat di nuang tepi Codex On. 3211. Codex Or. 3343 Fnagmen; 12 halaman, folio; sebelah kini setiap halaman digunakan untuk teks, sebelah kanan digunakan untuk nota; tertulis dalam tulisan Jawi; tidak bertanikh; disalin oleh H.N. van den Tuuk, mungkin di Jakanta; disebut oleh Van Ronkel.2 Manusknip mi masuk ke dalam koleksi Leiden bensama dengan manusknipmanuskrip lain dan wanisan H.N. van der Tuuk. Manusknip mi mengandungi bahagian pertama teks Resensi I, yang sama dengan banis-banis 1 hingga 510 teks kita. Teks mi sama dengan teks yang ditemui dalam Codex On. 1702. Tulisan tangannya sama dengan tulisan dalam Codex Or. 3214. Notanota di sebelah kanan setiap halaman mengandungi bacaan yang sama dengan bacaan dalam manuskrip yang dipanggil manuskrip h. Kedua-dua teks rapat selani dengan teks yang ditemui dalam Codex Or. 1702. Codex Or. 5634 Fnagmen, 26 halaman; 15 bans sehalaman; tentulis dalam tulisan Jawi; tidak bentanikh; ditenangkan oleh Van Ronkel.3 Manusknip mi masuk ke dalam koleksi Leiden pada tahun 1906, bersama dengan sejumlah manusknip lain yang disumbangkan oleh Pnof. C. Snouck Hungronje. Pada halaman depan tertena tajuk: H. Lambung Mangkurat. Bahagian pentama teks lebih kunang sama dengan banis-banis 509 hingga 661 teks kita. Empat halaman benikuutnya mengandung satu vensi Resensi I yang benbeza. Selepas itu teksnya ialah teks Resensi II, iaitu bahagian yang mencenitakan kisah Raden Ombak Gintayu dan Kuching yang datang meminang Dewi Keniang Bungsu (Episod 4).
Ronkel (1921, hIm 41). Ibid. (hIm 259, dibawah L). 3lbid. (him 41).

197

HIKAYAT BANJAR

Codex Or. 6664 183 halaman. folio: 36 bans sehalaman; hitung panjang lebih sedikit dan 9 penkataan sebanis; salman bentaip dalam tulisan Rumi; tidak bentanikh; pada kulitnya tertena tajuk: Hikajat Lamboeng Mangkoenat; jelas disalin oleh seonang Banjan; tidak ditenangkan dalam mana-mana katalog. Manusknip mi telah disumbangkan kepada Univensiti Leiden oleh Pnof. Ph. S. van Ronkel, pada 26 Februani, 1935. Tidaklah diketahui dani mana dan bagaimana Pnof. Van Ronkel memperolehinya. Codex On. 6664 mengandungi teks lenngkap Resensi 11. Satu ningkasan isinya dibenikan dalam Bab II buku mi. Tambahan kepada teks Hikayat in Codex mi mengandungi satu salman Undang-undang Sultan Adam Banjanmasin, l835.~ Teks Hikayat mi ditulis dalam bahasa Melayu, tetapi mengandungi banyak perkataan Jawa dan unsun-unsun bahasa pencakapan Banjanjenis sepenti yang disebutkan dalam Bab I. Nama Lambu Mangkunat hampir semuanya dieja Lamboeng Mangkoenat, sesuai dengan cana ia disebut di Kalimantan Tenggana. Dalam keghainahannya mengikut penggunaan fonem ppt bahasa Melayu baku, penyalinjuga menggunakan /e/ dalam kata-kata yang sehanusnya ditulis dengan /a/, seperti: mentoek (sepatutnya mantoek), meligai (untuk maligai), kekanda (untuk kakanda), dil. Beliau juga tidak konsisten dalam cana menggunakan /e/; kita dapati betoeng dan batoeng beniringan satu dengan lain, sepenti juga menaboek dan manaboek, dli. Codex Mal. CX (D). 420 halaman, folio, dengan hanya halaman sebelah kanan setiap muka digunakan untuk teks dan halaman sebelah kini kosong; 28 bans sehalaman; hitung panjang 3% perkataan sebanis; tentulis dengan tulisan Rumi; tidak bentanikh; disalin di Kalimantan Tenggara, kecuali lima halaman tenakhin; tidak ditenangkan dalam mana-mana katalog. Manuskrip mi telah dihadiahkan kepada Institut Dinaja mi pada 15 Mei, 1855 oleh J.G.A. Gallois. Beliau telah bentugas sebagai Residen di pantai Kalimantan Selatan d,an Timun dani 1847 hingga 1851. Pada 1853 beliau pulang ke negeni Belanda kerana cuti sakit. Memandang kenyataan bahawa lima halaman tenakhin manusknip mi nyata telah disalin danipada manusknip yang sama yang menjadi sumben Codex On. 3211 dan Codex On. 11006, mungkin sekali Codex Mal. CX juga telah disalin di Kalimantan pada 1851 dan diselesaikan penyalinannya di Jakarta. Codex Mal. CX adalah suatu manusknip yang benhanga. Ia mengandungi selunuh teks Resensi I. Bagaimanapun. kerana ia sebuah tnanslitenasi, ia mengandungi banyak bacaan yang salah. Bendasankan ejaannya. penyalinnya pasti seonang Banjan. Walau bagaimanapun beliau sening tensalah baca atau tensalah faham teksnya dan menghadapi kesulitan dengan kata-kata yang kini telah menjadi usang dalam bahasa Banjar. Dengan beberapa pengecualian sepenti: tansebot (MB.: tersebt), gedoong (MB.: gedung), dli penyalin konsisten dalam penggunaan Ia! di mana sahaja bahasa

4Ditcrbitkan oleh Joekes (1881).

198

MANUSKRIP HIKAYAT BANJAR... DA5AR PENCEDITAN

Banjan menggunakan /a/ untuk Melayu baku //. Tetapi beliau tidak pula begitu konsisten dalam cara penggunaan vanian-vanian fonem /u/ dan /i/. Keanehan selanjutnya iaiah bahawa ejaan sepenti nadja (MB.: naja), hidjao (MB.: hijau). tendapat disamping bajoe (Melayu baku: baju), dijamoe (MB.: dijamu) dan manjoenoeh (MB.: menyunuh), manjanang (MB.: menyenang), atau: hayam (MB.: ayam), kayoeh (MB: kayuh). mi menimbulkan kesuhtan bila menentukan sama ada ejaan se~enti joendjoeng (Melayu baku: junjung) membayangkan penbezaan sebenan dalam penyebutan antana bunyi langit-langit pentama dan kedua, sepenti yang mungkin dihanapkan dalam pensekitanan fonetik mi atau tidak. Jenis ketidaktetapan yang sama benlaku juga dalam ejaan-ejaan sepenti: toengoel (MB.: tunggul), Tamangong (MB.: Temenggung) di samping langan (MB.: lengan), bingoeng (M.B.: bingung). Sebagai akibat danipada mi dan keganjilan lain, ditambah pula dengan keadaan konup yang jelas pada manusknip teks mi disalin, bacaan-bacaan vanian Codex Mal. CX hanus dikaji dengan teliti, walau bagaimana becniIai sekalipun bacaan-bacaan itu kelihatan kadang-kadang. Manuskrip Pyper mi iaiah satu salman danipada manusknip Jakanta, Bat. Gen. Mal. 2 yang telah ditenangkan dalam Katalog manusknip-manusknip Melayu Van Ronkel dalam koleksi Jakanta di bawah CCCXLVI. Salman mi telah dibuat dalam tahun 1927 oieh seonang penuhs Jakanta bennama Muhammad Djunaid dan Kampung Chikini. Menunut salman mi teks ash bentanikh 19 hanibulan Novemben pada hani Anba jam pukul satu tengah hani tahun 1828. Selepas kolofon tendapat senanal naja-naja Kota Waningin yang juga ditemui dalam manusknip-manusknip lain Hikayat Banjan. Manuskrip Cense 63 halaman, folio; 74 banis sehalaman; hitung panjang tO perkataan sebanis; tentaip daIam tulisan Rumi; tidak bentarikh. Manusknip Resensi II mi teiah disalin dani sebuah teks yang dipunyai oieh Haji Raden, pegawai daenah di Amuntai. Suatu ningksan yang tenpeninci tentang isinya dibeni oleh Cennse.5 Tentang penbezaan-perbezaan antana teks mi dengan Codex On. 6664 kita sebut yang benikut, kenana ketenangan-ketenangan mi boleh dipentimbangkan sebagai petunjuk bahawa teks mi mewakih satu vensi Resensi II yang lebih tenkemudian danipada Codex On. 6664. a. Teks mi iebih pendek danipada Codex On. 6664 dan di banyak tempat jelas menupakan salman ningkas vensi tensebut. b. Selain ningkasan-nningkasan mi teks mi juga mengandungi bebenapa tambahan. Saiah satu danipadanya ialah selepas pengakuan kaiah 39 anak naja yang benmusuh dengan Sunyanata di akhin Episod 7, tendapat suatu cenita lain yang jelas menupakan satu intenpolasi. Seonang yang bennama Ratu Alimunan, yang juga
tense (1928. hIm 5691).

199

I-IIICAYAT BANJAR

bengelan Mahanaja Ganti Kuasa, pemenintah Surga/oka (Syurga) dan Kayangan (juga Syunga) mencani seonang puteni dunia untuk putenanya. Setelah mendengar tentang Putni Janggala Kediri, baginda benangkat ke Chandi Agung bensama suatu angkatan tentena yang besan untuk membawa lani puteni itu. Beliau telah dikalahkan oleh Raden Misa Bagung/Sunyanata (yang kini dibantu oleh anak-anak naja 39 onang yang telah dikalahkannya) dalam satu pepenangan yang hebat. Sunyanata memakai mahkota besinya dan dilengkapkan dengan kenis Naga Sauna. Selepas mi anak-anak raja 39 orang itu benangkat pulang. Kemudian meneka dipensilakan kembali ke Chandi Agung untuk membina suatu pentas pensinaman tendini dani tujuh tingkat dan menghadini upacana pentabalan Suryanata yang dilangsungkan pada hani yang keempat belas bulan itu. Apabila ketiga-tiga onang putenanya dewasa, Sunyanata membahagikan kenajaannya di antara meneka. c. Bahagian pentama cenita tentang Dayang Diparaja (lihat Episod 8) adaiah betul-betul sama dengan cenita yang tendapat dalam Resensi m. Selepas Aria Melanggun enggan menyenahkan puteninya kepada Singataka dan Singapati, Lambung Mangkunat pun menaiki parahu langkasannya dan didayungkan ke Tangga Ulin, Di situ beliau menggentak Ania Melanggun dengan menghunuskan pedangnya. Bagaimanapun, selepas itu peperangan telah benlaku dan mi dicenitakan dalam Codex On. 6664. Selepas kekalahan Patih Ania Melanggun dan kelapan-lapan saudaranya, Dayang Dipanaja di bawa ke Chandi Agung dan di sana beliau disenahkan kepada Ratu Kunipan (alias Lambung Mangkurat!) d. Teks Codex Or. 6664 benakhin dengan kemenangan Sultan Sunyansyah (= Sunyanuliah) dan pembinaan tempat semayamnya di Kayu Tangi (dekat Mantapuna) sedangkan teks Cense menambahkan dengan suatu lampinan yang tendini danipada kina-kina 1050 penkataan. Lampinan mi menenangkan secana ningkas pemenintahan naja-naja Banjan yang benikut sehingga sampai kepada pemenintahan Tahmidullah U (17851805). Agak jelas kelihatan bahawa bahagian mi telah dikanang pada tanikh yang jauh tenkemudian danipada bahagian-bahagian sebiumnya. ma juga nampak begitu tenasing kenana gaya kanangannya yang bunuk. Menunut teks manusknip mi, knaton Kayu Tangi telah dibina tidak kurang dani tiga kali, iaitu: I. oleh Pangenan Sukanama (hIm 57); 2. oleh Sultan Suniansyah, Sultan Sunyanullah kita (him 61); dan 3. oleh Sultan Mustain (him 62). Tuhingen Sehoeniann V, I (C). 119 halaman, folio; 22 bans sehalaman; hitung panjang 16% sebanis; tentulis dalam tulisan Jawi: tidak bertarikh; disenanaikan oleh Ovenbeck;ditenangkan oleh Snouck Hurgnonje. Manusknip mi telah dibawa ke Enopah oleh Dn. Schoemann yang telah benada di Indonesia dalam tahun-tahun 1845 hingga 1851 sebagai pengajan anak-anak Gabenor

6Overbeck (1926. hIm 235). Snouck Hurgronje (1889. hIm 222).

200

MANUSKRIP I-IIKAYAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

r )L,C~.~4~J ~
~

2tts~~Le~t

~JS~L~4Xr
~\i~e~5

cij~ rjS4ajysa~oaI~

.~

Erfi~J ~ ~ ~4,Sa4~ ~ ~ii~A

&~o~Lt,1~c*i~

~~jSj~ ~J)
&,J~

4C~vJjj49.
~

Lv~6~-~~ ~

Lw~3j4

~)JIL~S~4S ~$4~

~ ~A

aa~,e
-~*

&\.p&~ ~ bPdlSJ)~JSL~i
:J Schoernann V, 1 (halaman pertama) 20!

~r(*y~

HIKAVAT BANJAR

General Rochussen. Schoemann sering mengembara dan mengumpul banyak manuskrip. Kemudian beliau menjadi seorang pustakawan di Trier. Pada 1879 perpustakaan Diraja di Berlin telab membeli koleksi manuskrip tinggalannya. Memandangkan kenyataan bahawa manuskrip kedua dalam koleksi Schoemann, Salasilab Kutai, Codex V. 2, telah disalin dalam bulan Mac 1849 di Kalimantan Timur, tidaklah mustahil yang Codex V. I juga telah disalin di Kalimantan kira-kira pada masa yang sama. Codex Schoemann V. I adalab sebuah manuskrip yang berharga. Ia niengandung seluruh teks Resensi 1. Oleh sebab tertulis dalam tulisan Jawi, manuskrip mi tidak mengandungi kesilapan-kesilapan akibat transliterasi yang tidak betul seperti yang berlaku pada Codex Or. 3211, 11006 dan Mat. CX. Bagaimanapun, sebaliknya penyalin manuskrip mi telah bekerja secara terburu-buru, kerana terdapat jumlah kesilapan biasa dan penghilangan yang dilakukan oleh seorang penyalin biasa yang agak besar. British Musuem Add. 12392 (E) 132 halaman, folio; 14 hingga 26 bans sehalaman; 12 hingga 16 perkataan sebanis; tertulis dalam tulisan Jawi; bertanikh 5 Rejab 1231 FT. (1815 M.); tensalin di Kota Waningin; disenaraikan oleb Niemann sebagai Simbu Mangkurat.8 Seperti yang disebutkan dalam Bab I, manusknip mi telah masuk ke dalam koleksi British Museum pada 1845 bersama dengan manuskrip lain danipada koleksi J. Crawfurd. Sebagai saksi kepada asal usulnya, terdapat catatan di bawah, dalam tulisan Jawi, pada manusknip tersebut:
In! surat /iika vat Lambu Mangkurat, jeneral mister Raffles (m-tiruf-l) sudab mintak kepada sultan di negeri Pontianak tolong earl in! hikavat maka Sultan Pan tianak sudah suruh satu perallu earl mi hikayat maka sudab dapat di dalam negeri Kota Ringin kepada ni/a Kota Ringin. Maka Sultan Pontianak sudah dengar khabar mister Raffles (m-tiruf-l) lefienenjeneral sudah pulang di Urupa make Sultan Pontianak sudah kasih in! Izika vat kepada sahabat si kapitan William Aseott (Wil-rn-ask-t) biar kapitan William Aseott ( Wil-rn ask-i) kasih kepada mister Cra~,furd (rn-stir kraf-t) residen di dalam negeri .Jogja dan jika mister Crawfurd (rn-stir krqf-t) pulang di negeri Irupa hilang Sultan Pontianak kasib tabik salam ban yak kepada mister Raffles (m-struful) tertulis pada satu harihulan Zu l~Qatda pada tarikh sanat 1231.

Codex Add. 12392 adalah sebuah manusknip yang berharga. Ta mengandungi seluruh teks Resensi I. Sama seperti hal Schoemann V. 1. ketiadaan kesalahankesalahan akibat transliterasi yang salah menambahkan lagi nilainya. Tetapi jumlah kesilapan biasa penyalin agak besar. Penyalin jelas merupakan seorang yang terlatih baik. Walau bagaimanapun, beliau pasti telah bekerja secara terburu-buru kerana jumlah penghilangan (terdiri danipada tanda-tanda titik sampai ke seluruh ayat-ayat) dan ulangan agak besar. Walaupun mengecewakan jika digunakan bersendinian.

8Niemann (1871, no 17).

202

MANIJSKRIP HIKAYAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

~:)r
~
~

~t
&r~~ t

~
~ ~

~U-~

L.&~Iv~l4)~ ~J,i
2 I
British Museum Add. 12392 (halaman pertama) 203

tc~ L$Q&

H!KAYAT BANJAR

manusknip mi menjadi amat berguna apabita sahaja digunakan di samping manusknip-manusknip lain yang mengandungi teks yang sama.
Rylands Mel. MS. 5 (A)

129 halaman; folio; 27 bans sehalaman; hitung panjang 12 /2 hingga 13 penkataan sebanis; tentulis datam tulisan Jawm; bertanikh 9 JamdiI-Akhir 1264 (1847 M.). Manusknip mi merupakan sebahagian danipada koleksi Perpustakaan John Rylands di Manchester. Menurut satu nota yang tertulis pada halaman Iayang manusknip itu, manusknip mi telah disalin oleb anak munid J.H. Bannstein, bernama Ambon. Atas penmintaan A. Flardeland, Barnstein, menginimkan manusknip dan Banjarmasin kepada Prof. H.C. Millies di Amsterdam pada bulan Disember 1850. Selepas kematian Mitlies, manusknip mi telah dijual bersama dengan buku-buku lamn danipada perpustakaannya. Ryl. Mat. MS. S adalah sebuah manusknip yang berharga. Ia mengandungi seluruh teks Resensi I. Ta mengongsi sejumlah agak besar unsur-unsur konup dan unsur-unsur khas lain dengan Codex Or. 3211 dan Codex Or. 11006. Ini menandakan bahawa ketiga-tiga manusknip mi akhirnya berasal danipada manusknip asal yang sama. Memandangkan nota di halaman layang manusknip Rylands, amat mungkin bahawa tanikh yang disebut dalam kolofon ialah tarikh naskhah asal disalin. Besar kemungkinan manuskrmp asal mi iatah yang, menurut W. Kern, disimpan dalam Maltinckrodt Stichting di Banjanmasin dalam tahun-tahun sebelum Perang Dunia IT. Dua edisi yang dicap berkenaan cenita Lembu Mangkurat yang diterbitkan di Kalimantan sebelum Perang Dunia IT tidak dapat dianggap sebagai termasuk ke dalam golongan bahan-bahan manusknip yang ditenangkan di atas ataupun berasal tangsung danipadanya. Edisi-edisi itu ialah: I. Lambung Mangkurat atau Sejarah Banjar, oleh Anang Atjil (Kesumo Wino Negoro), dicap dan diterbitkan secana bersini antara 1930 dan 1931 oleh Kramat, Penjual Buku dan Pencetak di Samaninda, Kalimantan Timur. Menurut W. Kern mi ialah sebuah cenita dalam gaya bahasa Metayu moden berdasankan isi sejarah Banjar itu.1 2. FIikayat Lembu Mangkurat oleb Gusti Majur; 64 halaman; diterbitkan oleh Pendidikan Umum. Buku kecmt mi malah satu: ringkasan den sehuah gubahan pudjangga tuajang kemudian kami susun dengan mengikuti sebagian dan disertasi A A. Cense. Ta tidak lebih danipada satu tenjemahan ringkasan Cense untuk Resensi T.
Pninsip-pninsip yang diikuti dalam menyediakan edisi in!

Satu perbandingan manusknip-manusknip yang mengandungi teks Resensi I yang Iengkap mendedahkan bahawa manusknip-manusknip mi tenmasuk ke dalam golongan yang wakil-wakilnya sering mempunyai bacaan-bacaan vanians tententu yang sama. Tni digambarkan dalam carta di bawah.

9Kern (1956, hIm 303!).

204

MANUSKRIP HIKAYAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

Carta mi, di samping menyediakan data yang diperlukan untuk membina jurai keturunan manuskrip-manuskrip, juga memberikan pembaca keterangan yang lebih mendalam tentang keadaan manuskrip-manuskrip mi dan metode yang diikuti dalam menentukan teks kita. Dengan berdasarkan kepada perenggan-perenggan yang diperturunkan di dalam carta itu, pertamanya bolehlah kita bahagikan manuskrip-manuskrip itu ke dalam dua kumpulan yang dikenali melalui unsur-unsur berikut: I. S. A, B, C: 29/30 35 44 45 5 1/52 57/58 60 2202/2207 sakaliannya tak ada; mangalu menggantikan masyghul; dada yang pertama tak ada; jua korup; diam ak ada; itu menggantikan liii; niaka tabuk tak ada; pancaluk menggantikan sapancaluk; bunga menggantikan barang. ,ninta tak ada; walang kata menggantikan waking had duduk di sisi nininya tak ada; kapada tak ada; tangah menggantikan di tangah; sajari zalawa tak ada;

II.

D, E, F, 0, H:

32/33 40 57/58 66/67

Kumpulan I pula boleh dibahagikan kepada dua kumpulan kecil: (a) S. A, B: 29/30 arad-z (untuk: urat) tak ada; 37/38 paki (untuk: pagi) tak ada; 44 hisab menggantikan his-s; 65/66 pangar menggantikan bangar; 74 bagi menggantikan sidak-n (untuk: hidad akan); 75/76 barsaru2 menggantikan saru-sarunya; 2202/2207 m~caf(untuk: maaf) tak ada: anak manira itu sebelum dan bukan selepas pakanira apura; ssemua yang dicap dalam italiks diletakkan di tempat lain; sadapat menggantikan sadapat-dapat. (b) C: 32/33 48 66/67 sisi mefiggantikan di sisi; s-kir-2 menggantikan sigra-sigra; dada menggantikan talawa.

Pada sekali imbas, bacaan S dalani perenggan 22022207 nampaknya Iebih dekat kepada C daripada dengan A dan B. Bagaimanapun mi hanya kelihatan begitu. 205

HIKAYAT BANJAR

Penyalin S telah mencuba membetulkan sesuatu yang jelas korup dalam teks asalnya, seperti yang diperlihatkan oleh kenyataan bahawa beliau hanya separuh berjaya. Urutan dalam teks asal pasti seperti di bawah:
/... ilada dua-dua rnanira rninra ma~/ pakanira apura anak nianira iru/

/maka kalajuragan darnpuawang hal nyal jurangan banyak-hanyak parcaya pakanira iru sadapaz-dapal/ /manira mare/isa anak pakanira ilu dan mawasilah akan bundanya flu saolah-olah/ /manira maangguhkan iru ma.ca/ah pnakannya iru sudah Gras

Dalam usahanya untuk mengrekonstruk bacaan asal, penyalin S telah sesungguhnya meletakkan semula ayat yang bermula dengan maka kata ..., ke tempatnya yang sewajar, tetapi telah rnenggugurkan kalimat saolah-ola/i nianira mangguhkan itu, iaitu perkataan terakhir dalam bans kedua yang seluruhnya digantikan dengan tiga perkataan awal bans baharu. Perkataan inanagahkan (untuk maangguhkan) ditinggalkan pada tempat asalnya (yang salah). mi membuktikan bahawa tempat permulaan bagi penyalin S adalah sama dengan yang ditemui dalam manusknip-manusknip A dan B. Kumpulan II juga boleh dibahagikan ke dalam dua kumpulan kecil, iaitu: (a) D: 49 papadah, seperti dalam A dan C (dalam E, F, G dikorupkan menjadi pangajar/an); 60 ditanam, seperti dalam 5, A, B, C; 61 lagi tak ada; seperti dalam S. A, B, C; 74 hidakan, sama dengan sidak-an dalam C (E dan F: akan); 2202/2207 apoer, berbanding dengan pakanira apunya/apun dalam E, F, G; sudah atas, seperti dalam S, A, B, C; (b) E, F, 0, H: 32/33 5 1/52 66/67 69/70 sama datang tak ada; pagi tak ada; niscaya baroleh, menggantikan baroleh; pun matilah, menggantikan mail.

Dalam kurnpulan kecil JIb, manuskrip-manuskrip 0 dan H berkongsi beberapa sifat yang tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain. Carta kita kebetulan hanya menyediakan dua contoh, iaitu perkataan pa/iharakan/inamaliharakan (37/38), dan perkataan-perkataan maka carl kamu/inaka kamu carl menggantikan carl (57/58). Tetapi beberapa lagi contoh lain dapat ditemui dalam perenggan-perenggan lain. Bersama dengan F, manuskrip-manuskrip itu mungkin bertentangan dengan E, (dan D) sebagal saw kumpulan kecil yang boleh dikenali dengan unsur-unsur berikut: 29/30 37/38 uraiku, menggantikan az-r-t/iradat; pangrasaan, menggantikan p-ngas-/mangarasa; jikalau, menggantikan pagi lamun; 206

MAN~JSKRIPHIKAYAT BANJAR.. DASAR PENGEDITAN

40 44
48

60 65/66 66/67 2202/2207

handaklah kamu/angkau, menggantikan handak; dapat tiada, menggantikan akan ziada; kisas, menggantikan hisas; ~nanyanthut, tak ada dalam E dan D; lanam(-tanam)an, menggantikan tim-n2/dilanam; hainis, menggantikan bangar/bagar; dilampaikan tanah itu (/diarn di tanah ilu), menggantikan lampat diam
Flu;

minia maaf, menggantikan minta mangu.

Bendasarkan penemuan-penemuan mi kita boleh membuat carta yang benikut untuk menunjukkan bagaimana benbagai manusknip itu berkaitan satu dengan lain dan dengan manusknip arkitaip, sumben asal manusknip-manusknip itu.

207

HIKAYAT HANJAR

Dalam bahagian 9.4 terdapat satu perubahan dalam pembetulan kumpulan manuskrip-manuskrip itu. Danipada bans 2256 seterusnya manusknip-manusknip S, A dan B sering mempunyai vanians-varians penting yang sama dengan kumpulan E, sementara C pula sering mengongsi vanians-varians dengan D. Oleh itu gambarannya menjadi sepenti benikut:

Dalam bahagian 17.6 sekali lagi kelihatan benlaku perubahan dalam pengumpulan manusknip-manuskrip. Dan bans 4711 seterusnya manuskrip D sering mengongsi varians-vanians S, A dan B, malah vanians-varians yang kunang penting, mungkin kerana bahagian akhir mi dalam teks telah disalin daripada manusknip yang sama yang juga menjadi dasan S dan B. Kesimpulan yang dapat dibuat danipada gambaran di atas ialah bahawa di sepanjang teks, manusknip-manuskrip itu tergolong ke dalam dua kumpulan utama: (a) satu kumpulan yang ahli-ahlinya tenhasil daripada satu sub-arkitaip X yang bersifat hipotetis dan (b) satu kumpulan yang ahli-ahlinya terhasil daripada satu subarkitaip Y yang bersifat hipotetis. 208

MANUSKRIP HIKAYAT BANJAR... DASAR PENGEDITAN

Di mana ahli-ahli kumpulan (a) selari dengan ahli-ahli kumpulan (b), bacaan yang terlibat patut dianggap sebagai bacaan ash dan bacaan-bacaan varians yang mengandungi sama ada kesilapan-kesilapan atau pembetulan-pembetulan adalab yang dilakukan oleh seorang penyalin terkemudian. Di mana X dan Y tidak selari, tidak ada kepastian mutlak tentang yang manakah di antara bacaan-bacaan yang bertentangan itu yang terhasil daripada arkitaip.2 Dalam keadaan-keadaan mi seorang editor mungkin sebaik-baiknya dapat memilih bacaan yang pada perasaannya kelihatan sebagaj yang terbaik. Oleh kerana pilihan mi pada dasarnya bersifat sewenang, beliau haruslah membenarkan pembacanya memilih untuk tidak bersetuju dengannya, dengan mengemukakan bacaan-bacaan varians yang mewakihi subarkitaip hipotesis yang lagi satu. Pendeknya, inilah prinsip yang menjadi dasar pengeditan Resensi I mi. Teks dan aparatus kritikus didasarkan pada manuskrip-manuskrip A, B, C, D danE yang telah dibandingkan secara tetiti. Manuskrip yang saya perolehi hanya di peringkat akhir penyehidikan saya telab dibandingkan dengan teks. Selain kenyataan bahawa dalam beberapa hal, teks mi nampaknya menyokong A menentang B, atau sebahiknya, S tidak menawarkan apa-apa aspek baharu yang menarik. Untuk menjaga saiz aparatus kritikus berada dalam bendungan yang munasabah, varians-varians yang ditemui di dalam S tidak dimasukkan. Manuskrip-manuskrip 0 dan H, yang terbukti tidak begitu berguna untuk tujuan kita, tidak digunakan sama sekali untuk edisi i. Hanya sekali-sekala manuskrip F dirujukkan. Di mana tidak ada bacaan-bacaan varians dipetik, teks mewakihi arkitaip seperti yang dibayangkan oleh ahhi kedua-dua kumpulan manuskrip yang bertentangan. Bacaan-bacaan yang bertentangan yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip tunggal telah diketepikan dengan jangkaan bahawa bacaan-bacaan itu merupakan kesilapan-kesilapan yang terperinci atau pembetulan-pembetulan yang kurang berjaya oleb penyahin-penyahin terkemudian. Sebaliknya ketidaktetapan dalam ejaan perkataan-perkataan. asalkan kata-kata itu tidak dianggap berasal daripada arkitaip, tidak diperbetulkan. Dengan itu pembaca akan menemui muhava di samping muara, hudutan di samping udutan, batiga di samping bertiga dan lain-lain, kadang-kadang mahah pada halaman yang saina. Di mana-mana saya menyimpang daripada prinsip mi, ia dipertanggungjawabkan daham aparatus kritikus. Pembaca akan menemui di dalam aparatus kritikus petikan bacaan-bacaan varians yang ditohak daripada A dan B hanya bila kedua-duanya disokong oleh C (bahagian separuh pertama teks) atau E (bahagian separuh kedua teks), dan sebaliknya. Dengan cara yang sama, bacaan-bacaan varians daripada D dipetik hanya bila bacaan-bacaan itu disokong oleh E (bahagian separub pertama teks) atau C (bahagian separuh kedua teks), dan sebaliknya. Peinbetulan-pembezulan teks diperlihatkan dengan tanda ABCDE dalam aparatus kritikus. Sebagai satu dasar kita telah menahan din setakat yang mungkin daripada melakukan gangguan yang
...

20Kecuali dalam Bab 17 dalarn perenggan-perenggan yangmenceritakan tentang Raft. Kota Waringin, di mana unsur-unsur keanehan linguistik (seperti n.angatur untuk maaiur, dli.) memperlihatkan bahawa bacaan-bacaan C dan D adalah terkemudian.

209

HIKAYAT BANJAR

agak sewenang kepada teks. Pembetulan-pembetulan oleh seorang penyalin tenkemudian yang telah ditenima ditunjukkan sebagai ABCDE atau ...BCDE, dan dIl. dalam aparatus knitikus.
Bensesuaian dengan apa yang telah saya katakan dalam Bab I buku

mi, teks mi

telah dikaji sebagai sebuah teks Melayu, walaupun ia merupakan sebuah teks yang diakui mengandungi sejumlah unsun kelainan yang mendedahkan asal Banjannya. Sebagai dasar, saya telah mengekalkan sebanyak mungkin unsun-unsur kelainan bahasa yang diperlihatkan oleh manusknip-manuskrip A, C dan E dalam membuat tnanslitenasi. mi memerlukan beberapa penyimpangan dibuat secara tetap danipada penggunaan ejaan baku semasa, seperti umpamanya penindasan /e/ yang bukan sahaja dalam contoh yang banyak di mana manusknip-manusknip seharusnya menggunakan huruf a4f tetapi juga dalam hampir semua contoh. Huruf /e/ dalam teks kita akhinnya sening mewakili bunyi atau e. Selanjutnya, bersesuaian dengan mi, saya tidak ragu-nagu mengeja kata-kata yang biasanya dieja dengan /0/ atau /e/, dengan /u/ atau /i/, atau sebaliknya. Panduan-panduan utama saya dalam hal hii ialah senanai kata-kata Banjar yang telah disusun oleh W. Kern dan bahan-bahan lain, yang telah diterbitkan dan yang tidak diterbitkan, yang telah dikunipul oleh sarjana mi. Prosedur mi mungkin telah nienimbulkan beberapa unsur ketidakseragaman dengan satu perkataan dieja mengikut penyebutan Banjar dan perkataan lain pula, yang tidak diperolehi apa-apa panduan, dieja mengikut penggunaan baku tradisional. Kelihatan kepada saya seolah-olah mi akan nieletakkan saya pada tempat yang kurang merugikan daripada sekiranya saya secana membuta-tuli benpegang kepada penggunaan-penggunaan baku dalam transliterasi saya. Oleh sebab cara yang kedua mi agak jauh terpisah daripada kenyataan-kenyataan Kalimantan Tenggara, saw prosedur seperti itu pasti akan memaksa saya memperbaiki beberapa unsun khas yang diperlihatkan oleh manusknip-manuskrip itu biarpun unsur-unsur itu kini telah pun diabadikan. Penggunaan prinsip mi bermakna bahawa sejumlah besan unsur-uns~ir ketidaktetapan yangjelas yang terkandung di dalam manusknip-manusknip juga telah menjalan ke dalam teks kita. Oleh sebab saya bensetuju dengan pendapat yang lebih
awal dinyatakan oleh W. Kern berkenaan hal mi, danjuga berkenaan hal sebelumnya, maka adalah wajar sekali dipetik sanjana mi sepenuhnya: Sesebuali teks yang mengikuti ejaan teks asalnya dengan segala unsur keanehannya serapat yang mungkin, pasti akan melahirkan suatu kesan kecuaian. Pada dasarnya manusknip-manuskrip Melayu tidak mengikuti sesuatu sistem ejaan yang tetap dan dengan itu kita boleh membuat translitenasi sesuatu perkataan kadang-kadang mengikut manuskrip dan kadang-kadang pula mengikut ejaan Melayu yang diterima umum. Tetapi sebuah teks seperti itu menyumbangkan suatu gambaran yang tebih setia kepada teks asalnya dan dengan itu lebib betul dan segi pandangan ilmiah. Untuk mereka yang merasa agak sukar untuk menerima ketidaktetapan seperti itu, saya tambahkan bahawa mi bukan sahaja memmbayangkan keadaan manusknip-

manusknip itu, tetapi juga penyebutan dalam persembahan secara lisan seperti yang kita berpeluang mendengar bila cerita-cerita dituturkan berdasarkan ingatan. Memetik suatu contoh tunggat, adalab agak biasa bagi seorang penutur Banjar menyebut berbuat dan babuat, dan juga barbuat, dalam satu ayat, atau baginya
210

MANIJSKRIP HIKAYAT BANJAR... DASAR PENGIDITAN

menyebut besar pada suatu ketika dan basar kemudiannya. Oleh itu, dalam petikanpetikan daripada manuskrip-manuskrip yang ada pada saya, saya akan setia dalam transliterasi saya, sebanyak yang mungkin, kepada ejaan yang terdapat di dalam manuskrip-manuskrip mi.2 Sebagai kesimpulan kita wajar memerhatikan bahawa pembahagian teks ke dalam bab-bab, bahagian-bahagian dan perenggan-perenggan tidaklah didasarkan kepada apa-apa jenis pembahagian yang serupa dalam manusknip-manusknip itu. Pembahagian ml telah dilakukan untuk memudahkan pendekatan kepada teks. Sebab itu patutlah diingatkan bahawa sedmkit sebanyak pembahagian mi adalah bensifat palsu.22 Ia membayangkan ukuran pembahagian yang biasa kepada editor dan bukan ukuran yang mungkin (atau yang tidak mungkin) diingini oleh pengarang ( pengarang) teks itu sendini. Hal yang sama dapat dikatakan berkenaan tanda-tanda bacaan yang bukan berasal daripada nianusknip-manusknip itu. Dalam manusknipnianusknip Jawi, sama sekati tidak ditemui tanda-tanda baeaan; di dalani manusknipmanusknip yang tertulis dalam tulisan Rumi, tanda-tanda bacaan itu jarang ditemul dan tidak tetap penggunaannya. Tanda bacaan yang diteniui di dalam teks edlisi sekarang telah diperkenalkan untuk memudahkan bacaan. Walau bagaitnanapun, mungkin tidaklah begitu berlebihan diperhatikan bahawa pada adatnya mi merupakan satu unsur interpretasi. Oleh yang demikian penggunaan tanda-tanda bacaan ml pun adalah bensifat penibadi dan terbuka untuk diknitik sarna seperti terjemahan teksnya. Susunan aparalus kritikus Hunuf(-huruf) besar selepas setiap petikan merujuk kepada manuskrip di niana bacaan berkenaan benlaku. Bila sesuatu bacaan vanians dipetik dan dua atau lebih manusknip yang salah satu danipadanya tertulis dalam tulisan Rumi, ejaan yang digunakan ia!ah ejaan manusknip Rumi itu. Huruf-huruf dalam petikan yang tertulis dalam italiks rnewakili vokal-vokal dalam manuskrip Jawi yang telah disebutkan dahulu. Dalam hal iini /0/ dan /e/ telah dianggap sama dengan /u/ dan /i/. Oleh itu dalam Kotaningin ACDE (catatan pentama), ejaan yang dibenikan ialah ejaan manusknip 0, sementara 0(u), i dan i niasing-masing adalah vokal yang terdapat dalam manuskrip A. Bacaan-bacaan yang dltemui dalam manusknip-manusknip C dan E adalah sama ada sama dengan bacaan dalam A atau berbeza sedikit sahaja daripadanya pada perincian-penincian yang tidak penting. Biasanya petikan-petikan yang dibenikan adalah vanians-varians perkataan yang kemudiannya diletakkan nombor catatan. Di mana mi tidak dilakukan, maka mi bermakna bahawa ha! itu jelas danipada petikan itu sendini, sepenti urnpamanya, dalam catatan 12, atau bahagian teks yang diterangkan oleh nota itu diletakkan di
~}Cern (1941, hIm 224) 12Contoh unluk mi, di antara lain, diperlihatkan dengan penggantian formula sebagai banyak i/ada ersabur (laitu banyak kisah didiamkan sahaja) dtl., sama ada sebagai ayat-ayat yang terpisah di hujung sesuatu perenggan atau, sebagai sebahagian daripada satu ayat yang panjang, pada bahagian awal sesuatu perenggan baharu.

21

HIKAYAT BANJAR

dalam kandungan bersegi dan dipisahkan danipada bacaan(-bacaan) vanians oleh suatu tanda kolon. Kata ningkasan tak ada bermakna bahawa perkataan tersebut tidak terdapat di dalam manusknip yang ditunjukkan. Perkataan kosong benmakna bahawa terdapat lakuna di tempat perkataan(-perkataan) itu seharusnya berada dalam manusknip yang ditunjukkan. Ulang bermakna bahawa varians-varians yang sama dengan yang telah dipetik dalam catatan tententu terdapat juga di tempat-tempat lain di halaman berkenaan ataupun di halaman berikut. Di samping mi, untuk mengelakkan terlalu banyak ulangan, varians-vanians yang sening berlaku di keseluruhan teks atau pada bahagian-bahagian teks dengan beberapa pengecualian telah dipetik hanya dua atau tiga kali pada tempat ia mula-mula benlaku, dan setelah itu didiamkan sahaja. Dalam transliterasi vanians-vanians Jawi, huruf alif ( I ) telah diwakili oleh a kecuali da1am perkataan-perkataan seperti istri, di mana sebagai kebiasaannya alif ditulis dengan I. Kewujudan hamzah ( ) telah ditandai oleh tanda () di mana tanda itu wajar digunakan. Jika di dalam manuskrip hamzah ditulis di atas satu huruf lain, tanda itu akan mendahului hunufitu di dalam transliterasi. Oleh itu, sebagal contoh, kombinasi~J dan j ditulis sebagai i dan u. flagi perkataan-penkataan yang tidak mendatangkan masalah, seperti umpamanya, pakaian atau kaula, hamzah ditulis seeara biasa dalam transliterasi perkataan-perkataan seperti itu, iaitu dengan menambah huruf a kepada (semi-) vokal yang terlibat. Huruf yang ditransliterasikan sebagal th ditulis L.~(selalunya berlaku di tengah perkataan sahaja). Dalam beberapa hal tidaklah mustahil bahawa seseorang penyalin sebenarnya bermaksud menulis fly ( ) atau sy ( ). Selanjutnya ha ( C ) telah ditransliterasi sebagai Ii, syin (}) sebagal sy, sad (u.)sebagai s, d4 (~)sebagai d, a ( ) sebagai t, za ( .~ ) sebagai z, Cain ( ~ ) sebagai ghain ( ) sebagai gh, a ( 3 ) sebagai p atau f, qf( 3 ) sebagai k.
~ ~ .~

212

MANUSKRIP EIIKAYAT DANJAR

DASAR PENGEDITAN

Rylands Mat. MS. 5 (halaman pertama)

213

1
S

a
0 C 6) .0 00 C 6,:

1
~

C a

~0o 6)
.~, ~

a ~

a
.4

at..

2
.0

a a
C a 0. a a .0

BAHAGIAN KEDUA

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN

RAM KOTA

wARmNdHN

1.1. Mula-mulanya saudagar Kaling bernama Saudagar Mangkubumi. Itu tenlalu kaya, beberapa menaruh gadung dan ketji dan kapal dan salup dan konting2 dan. pencalang dan galiung, tiada terpanimanai3 banyaknya; ialah yang menyimpan emas dan penak dan segala penmata yang elok-elok.6 Maka ada ia beranak seoraPg laki-laki, maka dinamainya Ampu Djatmaka; dan dinamainya isterinya Saudagar Mangkubumi itu Sita Rara.8 Maka Ampu Djatmaka itu benisteri Sari Manguntu;9 itu benanak laki-laki dua onang, namanya yang tua itu Ampu Mandastana namanya dan yang muda Itu bernama Lambu Mangkurat. Hatta beberapa Iamanya ia duduk di negeri Kaling itu kemudian danipada itu Saudagar Mangkubumi itu bersuka-sukaan dengan anak-cucunya itu serta dengan sahabat handainya maka Ampu Mandastana itu sudah baligh,Lambu Mangkurat itu hampmr baligh maka Saudagar Mangkubumi itu sakit, makin sehari makin sangat; tiada beroleh makan; barang sesuap pun tiada yang dimakan itu. Maka beberapa tabib membeni ubat itu dipersalinnya dengan kain dan bajunya dan distannya2 dan dinar serta penmata yang berhanga seperti3 mirah dan polam dan zamnUd dan amnud dan intan. Maka selamanya sakit Saudagar Mangkubumi,

I.. Kotar/ng/n ACDE. kuting CE. 3terprie menaruh harta AB, t-rp-ri m-nab-t C. 4abs. ABC. m-nnyip-n CE. 6indah-indah D, id-h2 E. 7Ampoedjamatka AB, ampu dj-mtmak- E, rep. Sit/ru AB, s-ti ra C, sj-ti ra E. <sari> abs. ABC; Sane Mangantoe D, sJar- mang-ntu E. b/lang ABC, bal-ng E. <sesuap pun tiada>: suatu A, sasoeatoe BD, mas-sj-tu C. ku/n badjoe serta soetra ABC, babanapa bajoc santa dietarnya D. 3soeatoe ABC. 4<amarut dan intan>: /ntan djoemantan AB, amm-r-t dan mt-n C, am-r-t dan ant-nE. <SM.>: .4mpoedjamatka AB, ampu dj-tm-k- C, Ampoejatmaka itoe DE.,

217

HIKAYAT BANJAR

empat puluh han itu, laki-laki dan perempuan keluarganya datang bertunggu itu; benpuluh-puluh hulunya dan hambanya beratus-ratus slang dan malam berjaga-jaga itu, slang dan malam membeni makan orang bertunggu itu; seperti orang menurunkan pengantin, hidangan pun diangkat oranglah. Maka Saudagar Mangkubumi itu makin payah, memanggil Ampu Djatmaka itu; kata Saudagar Mangkubumi: Hai anakku, buah hatiku, cahaya mataku, Ampu Djatmaka, nasaku mi sudah hampir putus sekaliannya unat pengarasa6 dmniku mi. Ambillah cucuku keduanya itu. Maka dipanggil Ampu Djatmaka anaknya Ampu Mandastana dengan Lambu Mangkurat itu; sama-sama datang, duduk di sisi nendanya Saudagar Mangkubumi mtu; serta bertangls-tangisan Ia dengan anakcucunya itu serta lawan keluarganya sekalian. Dan hambanya sekalian itu sama menangis bunyi gemuruh; sekaliannya itu sama masyghul hatinya. Maka Saudagar Mangkubumi mtu berpesan pada anaknya, katanya: Hal anakku, Ampu Djatmaka, adapun pagi9 lamun aku sudah mati, baik-baik engkau lawan keluargamu dan lawan sahabat handaimu dan lawan segala hambamu, supaya Ia itu kasih kepadamu; dan jangan kamu kikir, hendak-hendak kepadamu2berbuat munah; dan jangan puaka, hendaklah2 benbuat sabar, supaya orang tiada dengki kepadamu. Jangan kamu menyakiti hati orang, onang benci22 kepadamu; dan jangan kamu mengambil milik orang yang tiada patut dengan hukumnya itu, tiada akan tiada23 datang hisas Tuhan kepadamu; jikalau tiada kepadamu, datang jua24 itu kepada anak-cucumu; iaitu beroleh hukum kesakitan; dan jangan kamu achmak budi, kamu manakala achmak, banyak orang yang tiada rugi. Jmkalau ada orang datang kepadamu itu sigra-sigra sapa supaya2 suka hatinya. Banyak lagi tiada disuratkan papadah2t Saudagar Mangkubumi kepada anak cucunya itu masalah martabat yang kebajikan. Maka kata Saudagar Mangkubumi: Hal Ampu Djatmaka, sepeninggalku mati pagi2 baik-baik kamu diam di negeni Kaling ml, kerana banyak orang yang besar-besar. Ingat-ingat dan tahu-tahu din kalau kamu dibenci orang pada lakumu. Lamun kamu masih diam di negeni Kaling mi tiada kamu menjadi onang besar. Balk2 kamu Ian dan negeni Kaling mi20 mencani tempat lain. Adapun lamun kamu hendak berdiam pada tempat
10< sekaliannya unal pangarasa>: pengrasa AB. -anad-t p-ngar- s-C, sekaliannya iradat mangarasa D. s-k-li-nnya ar-r-t p-ngas- E. sama-sama ABC. ~ it- s-ma2 m-ngalu AC. sekelian itu sama-sama mengeluh B. abs. AB, paki C, pakay D, pag- E. 20<handak-handak kepadamu>: hendaklah kepadamu B. handak DE. 21handak CD. h-nd-kl-h angk-w E. 22 <orang benci>: nanti benci wang AB b-nci C. orang Onang pun benci D. 23 <liada akan tiada>: akan tiada itoe ABC. abs. D 24udj-n A, hoedjan B. dj-j-n C. 2~<sapasupaya>: siap-2 A. supaya B, sipa sipa C. s-p-ya E. 26pengadoh B, p-ngadj-r E. 27 <pagi....diam>: paki baik2 karnuA. pigie baik-baik kamoe B. p-km baik2 karnuC. baik2 kamu dajm E.

38baik baik DE.


29

<dan, negeni K. mi > : dal-m k-ling

it-

C. dalam Negeni Kieng itoe D. dan d-dal-m n-k-ri n-k-ni k-ling

it- E.

218

IN! HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

lain dan sini, can tanah itu maka tebuk kira-kira sepencaluk3di tengah malam itu. Ambil sekepal tanah itu; lamun rasanya hangat senta bau hanum itu bask tempat berdiam, banyak berkatnya pada bumi itu; barang3 ditanam menjadi, penyakit pun jauh, orang dagang banyak datang, seteru pun jauh; sukar Ia mengina-nginakan mencarang, benkat tuah tanah itu; banyak makmur sedikit yang sukan. Adapun tanah itu baunya harum, tetapi dingin, kurang benkat tanah Itu, sama jahat sama timbang dengan baiknya itu. Manakala tanah hangat tiada harum baunya, banyak jahat sedikit baiknya. Manakala tanah itu dingin, baunya busuk atau bangar,32 tanah itu celaka, tiada baiknya itu; jikalau tempat diam itu sadjani talawa33 beroleh kebinasaan, jikalau tempat bentanam-tanam barang sesuatu tiada menjadi. Sudah la itu benpesan demikian pada anaknya maka Saudagar Mangkubumi itu mati. Maka anak isterinya dan segala keluarganya dan sahabat handainya dan segala hambanya sama dengan menangis. Ada yang bentabah-tabah dadanya, ada yang memalu-malu34 kepalanya, ada yang benguling-guling3 akan dtrinya di tanah. Banyaklah pelbagai36 lakunya itu yang sakit hatinya hidad akan3 Saudagar Mangkubumi itu danipada banyak kebajikannya itu yang terkenang oleh onang itu. Sama menangis serta seru-senunya: Hai badanku, hilanglah tunggul payungku, hilanglah pekukuh diniku, hinalah badanku pitulungku,38 kelamlah cahayaku; beballah hatiku tiada yang memberi pepadah3kepadaku; miskinlah aku tiada yang memberi nugnaha kepadaku. Banyaklah lagi sesambatannya4menangis itu tiada tersuratkan. Sudah itu maka Saudagan Mangkubumi itu dikerjakanlah oleh Ampu Djatmaka 1w dan segala keluarganya dan sahabat handainya dengan segala hambanya seperti astilah tahta4 onang besan-besar zaman dahulu kala 1w; senta sedekahnya wanna kain tiada terbilang banyaknya dan dinar benibu-nibu dan nial berlaksa-laksa itu dihamburkannya di lonong itu.42 Sama sukalah hatinya segala yang mengenjakan43 itu. Orang benatus-ratus sama mengambil dinar dan rial it. Setelah sudah ia mengenjakan43 itu orang sama pulang masing-masing ke rumahnya han pun malam. 1.2. Flatta beberapa )amanya yang sudah peninggal mati Saudagan Mangkubumi itu, alkisah maka tensebut Ampu Djatmaka fikir dalam hatinya: Namun demikian
maka tabuk kina-kira sapantjaluk>: k/na k/na pentjaluek ABC. 3mbunga ABC. 32pangar AB, bagar D. <sadjani talawa: sadjan/e taloea AB, s-djani tiad- C. tiada ama D, nistjaj- tiadal-h E. 34m-mal-k2 A, memalok-malok B, m-m-l-k mal-k C, m.mbaw- E. 35bengulung-gulung AB, b-rkul-ng E. 30pali bagi A, p-la j-ki C, ~ada bagai D. ~ <hidad akan>: bagi AB. sidak-n C, hidakan D, ak-n E. 38pitula-ng aku C, petenang aku D, pitul-h aku E. 39p-naguh A, penaduh B. p-ngaj-r E. 40s-b-tnya A, sebutannya B, sasambatankne D, s-mb-tnya E. <seperti asm,lah tahta > : s-p-rat t-ht- A, astalah tahta B, s-til-h t-hti C, seperti astilah D, s-p-rt- s-til-h t-ht- E. 42 <di lorong itu>: orang A. orang /tu BC. 43mengadjikan ABB. m-ng-djiak-n C.
~<

219

H!KAYAT BANJAR

aku bendiam di negeri Kaling mi tiada beroleh nasa ketetapan diniku mi. Pada nasaku tiada akan tiada2 aku beroleh jua kejahatan kiranya.3 Di dalam pandang rasaku4 banyak orang yang ingin akan hartaku mi, tiada akan tiada esok lusa adajua6 orang memperdayakan daku kenana ia hendak kcpada hantaku 1w. Baiklah aku Ian daripadat negeni Kaling mi, aku membuangkan diniku barang ke mana tempatku. Maka Ampu Djatmaka menyuruh memanggil hulubalang asal danipada keluarganya itu, dinamainya Aria Magatsani,9 itu penganan kenja, seorang dinamainya Tumanggung Tatah Jiwa, itu yang pangiwa kerja memenintah, dan yang mah~bisi2segala anakoda3 yang juru pedagang itu dinamainya Wiramantas itulah yang banyak tahu akan hahasa, seperti bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Belanda,4 bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Jawa tahu ia itu dan segala anakoda5 kapal anakoda pilang itu di baWahnya Winamartas itu sama disuruh panggi! itu oleh Ampu Djatmaka; serta keluarganya yang takluk kepadanya itu sama disuruh panggil 1w; dan segala hambanya yang tua-tua itu sama disunuh Ampu Djatmaka panggil. Sekaliannya itu datang, sama berhimpun di balai besar panjang dua puluh depa itu, dengan perhiasannya dinding lelangit sutera diwangga itu senta bermakan-makanan dengan suka-namainya, sama menghadap Ampu Djatmaka itu. Sudah sama benbuat tup, pencalang dankapal itu serta isi rumahnya. Maka Ampu Djatmaka serta anak isteninya dan isi rumahnya itu sudah sama berbuat itu maka segala sahabat handainya dan keluarganya dan hambanya yang tinggal itu dan yang maadam itu sama bencintaan hatinya itu. Banyaklah yang tiada tensuratkan penkataannya itu. Maka Ampu Djatmaka pun berlayar-layar dengan penahu yang sama mengikutkan itu. Kapal dan pilang itu tiada sama9 Iajunya sepenti Si Pnabajaksa2itu; besarnya dan panjangnya serta rupanya terlebih Si Prabajaksa itu.
-

1.2. kata tangan ABC. 2 <akan tiada> abs. ABCDE. 3karna D. k-ran E. ~< di dalam pandang>: di dalam padang BC. malam pada D, d-m-~ lum p-d- E. /ngat akan hat/ku ABC. <jua> abs. AB. b-na C, jug- E. d/r/ku AB. diku C. pada ABCDE. anim-rg-I sari A. an makit sari C rcp.. aria Magata SaneD. 0< penganan kerja>: yang akan pengajar D, j-ng ak-n pang-nnya E. Tomonggong B. Tamangong D. rep. 2maabisi ACE. menghabisi B. an-k kuda A, anakku BCE. anakoe D. 4Hollanda B, Olanda D. an-k kuda AE. an-kkud- C. Nahoed-a D. rep. ~<benbuat tup pantjalang dan>: h-rhu-t tud-h pil-ng dan C. berbuat pada pelang D. b-rbu-t p-d- pitng dan p-d- E. ~ ACE, madam B. berlayar D. h-rlani E. abs. ABC. 20si p-rh-ksa A. si prab- b-ngsa C. si parbayaksa D. si krah- b-ksa E. rep.

220

!Nt HtKAYAT CER!TA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Hatta beberapa lamanya di laut datang kepada suatu pulau.2 Itu dthampininya mencani sepenti pesan ayahnya itu, tiada beroleh. Maka adalah masyghul hati Ampu Djatmaka itu kenana22 tiada lagi benoleh seperti pesan ayahnya itu. Maka Ampu Djatmaka itu datang a pada laut Hujung Tanah namanya itu maka Si Prabajaksa benlabuh itu.23 Maka kapal sepuluh pilang sepuluh itu sama benlabuh di laut Hujung Tanah 1w. Maka tatkala waktu tengah han itu Ampu Djatmaka tidur membawa nasa hatinya masyghul itu, lalu24 Ia benmimpi bentemu dengan ayahnya senta kata ayahnya: Hal anakku Ampu Djatmaka, jangan engkau masyghul, malam kaina pulau Hujung Tanah itu tabuk seperti pesanku itu, nescaya adalah alamatnya sepenti pesanku dahulu itu. Sudah itu tenkejutlah Ampu Djatmaka tidun itu, fikir Ampu Djatmaka: Benankah tiadakah mimpiku mi kerana mimpi26 itu sukan yang sungguh banyak parbola!2 Sudah itu, han pun malam, maka waktu tengah malam fikin Ampu Djatmaka: Balk juga aku cuba-cuba28 kuturutkan membuat29 sepenti mimpiku itu. Waktu dinihani itu angin pun teduh ombak pun diam, maka Ampu Djatmaka pun turun bensampan empat onang berpenakawan pergi3 ke Hujung Tanah itu. Maka ditebuknya lawan linggis dalamnya sepencaluk. Maka diambilnya sekepal tanah itu, rasanya hangat seperti sumap api, baunya hanum seperti bau daun pudak. Sudah itu tenlalulah suka hatinya3 Ampu Djatmaka itu. Sudah 1tu32 kembali Ia kepada perahunya itu, han pun slang. Maka Ampu Djatmaka menyunuh memanggil Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa. Kata Ampu Djatmaka: Hal Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa, di Hujung Tanah inilah33 yang akan tempatku benbuat negeri. Maka segala batu yang kita bawa itu suruh engkau penbuat34 candi pada tempat lubang yang kutebuk itu. Pada Hujung Tanah inilah negeni kita. Maka sembah Ania Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Hambajunjung titah tuanku itu. Maka segala onang itu disunuh Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah35 Jiwa bentebas tempat negeri dan mengangkut batu akan candi itu. Jadi sudahlah36 candi itu maka berbuat astana akan tempat Ampu Djatmaka itu. Sudah diam dalam istana itu, maka Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa dan Wiramantas dan segala nakhoda sudah selesal berbuat
<putau>: poelou kepada soeatoe AB, poeto kepada Soetoc CD, pul-w k-p-d-suat- put-wE. 22dan ABCDE. 3djangkar AB. 4abs. CDE. U <serta kata ayahnya abs. CDE. 24t/ap-t/ap mimpi DE. 2benmula ABC. parboel D. 1baik Juaku cub-2 C. baikku cuba cuba D. baik juak- cuba2 E. 20membuat D. abs. E. 30p-gi A. pigie B. abs. CDE. 31sukanya h-tinya C. soekanya hatie DE. 32< sudah itu> abs. ABC. <itu> abs. D. 33/tutah ABC. ~ suruh engkau perbuat>: sot-ron mamakoe benoeat AR, sud-h angk-w b-rbu-t C. 35pat-h C. rep. 30gap D. s-d-h dj-di I-h E.
21

221

H!KAYAT BANJAR

tempat, segala keluarganya sudah benbuat tempat, dan segala hambanya sudah sama benbuat tempatnya, maka Ampu Djatmaka menyuruh benbuat balairung ertinya sitilohor menyuruh berbuat pengadapan ertinya paseban , menyuruh berbuat penbendaharaan entinya pagungan3 Maka sekelian3 itu sudah jadi diperbuatnya Aria Magatsani dengan Tumanggung Tatah Jiwa, hatta sudah kemudian danipada itu Ampu Djatmaka duduk di balairung dihadap Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa3dan Winamartas4dan segala anakoda serta segala hambanya, senta segala bunyi-bunyian dipukul4 orpng. Kata Ampu Djatmaka: Ngeni ml kunamal NegaraDipa; maka aku menjadikan diriku raja, namaku Maharaja di Candi. Maka sembah segala mereka itu: Hamba junjunglah sabda tuanku itu.
, .

1.3. Kemudian danipada itu maka berkata Ampu Djatmaka: Hal Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa, aku hendak berbuat benhala kayu cendana. Itu kita tanuh di dalam candi. Ia itulah yang2 kita najakan pula, kita sembah, kerana aku mi bukan asal raja, kalau aku ketulahan menjadibinasa diniku, engkau3 sekalian ml pun lijmpat bmnasa kerana menajakan yang bukan asal usul raja itu; kenana aku mi bukan hanya4 asal usul anak cucuku orang besar. Maka cerita orang yang dahulu-dahulu kala: barang siapa yang bukan asal usul raja itu, danipada kayanya5 menjadikan dininya raja, tiada akan tiada 1w menjadi binasa dininya dan senta yang merajakan itu lompat binasa. Adapun aku mi6 menjadikan diniku raja, kenana aku hendak bertingga! zaman, berbuat astilah tahta perintah masalah angkuh dan hingga8 martabat9 kenajaan, supaya bertentu pada zaman kemudian tatkala aku mula-mula berbuat negeni di Hujung Tanah mi kunamal Negara-Dipa; tetaj,i yang kita rajakan pula itu, benhala itu. Maka sembah Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa dan Patih Benas dan Patih Pasi2 dan Patih Luhu dan Patih Dulu sekaliannya itu sembahnya: la3 syah alam, manalah sabda syah alam itu hamba junjung.

kagoengan AB. pig-ng ~-n C. pangoengan D, p-p-k-ng-n E. 3sekaliannya 0. s-k-li-nnya E. <tatah jiwa> abs. ABC. 40ar/a Marastana AB, an m-r-rn-sti C, Ar/a Mantas DE. 4dipalu D. abs. E. 1.3. dalam DE. <ia itulah yang>: itulah D.it-it-l-h y-ng E. 3mamaku AB, am-hku C. 4<bukan> abs. D. <bukan hanya> abs. E. k/ta AB. k-jat C. 6<aku in,>: akan mi maka D, aku in- rn-k- E. tinggal zarnan AB, t-ngg-I ram-n C. ben tinggal mana D, b-rt-ngk-l z-man2 E. angkaoe diehingga AB. an-kud- hingk- C. angah hangah D, angk-h h-ngk- E. memartabat AB, m-rnb-r-t-b-t C. m0< supaya bertentu>: s/apa yang beranak AB, sipa j-ng b-ran-k C. abs. ABC. 2naste AB, nasaja C, pisi E. 3abs. C. hy DE.
1

222

INI H!KAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Maka Aria Magatsani menyuruh memanggil tukang itu, datang. Maka kata maharaja Negara-Dipa: Hai tukang, engkau kusuruh berbuat berhala kayu cendana dua laki isteni, hendak4 kutaruh di dalam candi. Yang kita rajakan itulah pula.5 Maka sembah tukang: Hal syah alam, mana titah tuanku hamba junjung atas batu kepala patik Maka kayu cendana itu disuruh serahkan oleh Aria Magatsari pada tukang itu. Sudah itunaja pun kembali ke istananya, dan sekalian menteni dan orang-orang itu pun sama pulang masing-masing ke tempatnya itu. Maka tukang benbuat berhala kayu cendana itu sepenti manusia rupanya, dua laki isteri; tujuh han tuntung. Maka tukang itu menghadap pada Aria Magatsani, maka Aria Magatsani membawa tukang itu9 menyembahkan berhala itu pada raja. Maka tukang itu dipensalin tiga pencanang, serta kenis bertatah, panduk emas, landen emas, dan perempuan seorang. Sudah itu maka berhala itu ditaruh di dalam candi dengan perhiasannya dan bau-bauan. Sudah kemudian danipada itu maka tiap-tiap malam han Jumaat maharaja Negara-Dipa itu2menghadap berhala dengan baubauan. 14. Kemudian daripada itu maka raja itu menyuruh Aria Magatsari menundukkan1 batang Tabalung dan batang Balangan dan batang Petak2 serta bukitnya itu. Maka sekalian itu sama tunduk; sama suka hatinya kerana bertantu tata3 penintahnya Aria Magatsari itu. Sekaliannya menteni-menterinya itu sama dibawa Aria Magatsani menghadap maharaja Negara-Dipa itu senta dengan persembahannya.5 Maka kata raja Negara-Dipa: Hal sekalian kamu menteni sakai,6 engkau kuserahkan7 pada Aria Magatsani itu memerintah kamu. Maka pada tiap-tiap musim jangan kamu menanti dimudiki, kamu hantarkan sendini upati kamu. Jangan kamu Ialai, nescaya kamu beroleh perintah kesakitan. Maka sembah segala menteri sakai itu: Hamba junjung sabda tuanku itu atas batu kepala patik. Sudah kemudian danipada itu maka maharaja Negara-Dipa menitahkan Tumanggung Tatah Jiwa menundukkan9 orang batang Alai dan orang batang

/toe hendak CD. hue yang k/ta Raja kan pot-la CD. gapE. <sudah itu> abs. DE. t/ga AR. abs. C. <ito mengadap>: mengadap AB. rn-had-p C, it- rn-h-nd-k E. <itu> abs. AB. it- tuk-ng C. 20abs. ABC.

.4.

me-andak-kan ABC. 2pit-p A, pintap B.

3abs. AR, ti C, tatah D. tdibawanya AB. dibawanya ole D. per sernbahnya DE. 6soeg/anya AB, s-k-li-n C. Saki D. koesoerohkan ABCD. kur-hk-n E. <sabda tuanku itu>: s-mb-h tuanku C, sabda itu D, tit-h tu-nku it- E. madndakkanAB. nian-nduk-n C.

223

HIKAYAT BANJAR

Hamandit serta bukitnya. Maka sekaliannya itu sama tunduk, tiada lagi dengan berperang IawanTumanggung Tatah Jiwa itu. Maka sekaliannya mereka itu tunduk2 kerana patuh tata3 pcnintahnya Tumanggung Tatah Jiwa itu. Maka sekalian menteni-menteni sakai itu sama dibawa olehnya Tumanggung Tatah Jiwa itu menghadap4 maharaja Negara-Dipa itu dengan persembahannya. Maka kata maharaja itu: Hai segala kamu menteri sakai, engkau kuserahkan1 pada Tumanggung Tatah Jiwa itu memenintahkan kamu. Maka pada tiap-tiap musim jangan kamu menanti dimudiki, kamu hantarkan sendiri Upati kamu. Jangan lalai, manakala kamu lalal nescaya beroleh penintah kesakmtan. Maka sembah sekalian menteri sakal itu: Hamba junjung sabda tuanku itu atas batu kepala patik. Sudah kemudian danipada itu segala menteni-menteni sakai sama 8 dijamunya oleh Aria Magatsani dan oleh Tumanggung Tatah Jiwa makan makanan yang nikmat dan minuman yang lazat dan sama dipersalinnya menteri-menteni sakai itu.Sudah itu2sama8 disuruhnya pulang, masing-masing ke negeninya. Maka nasa hati segala
menteni-menteni sakai2 suka Ia berpunya raja itu, kerana semuanya22 negeri satu-satu

sakal itu sama muafakat, tiada lagi bunuh-membunuh23 kerana balk tata24 perintahnya Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa itu. Tatkala Aria Magatsani menjarang menundukkan25 segala orang batang Tabalung dan batang Balangan dan batang Petak26 dan serta bukitnya itu membawa orang senibu, dan Tumanggung Tatah Jiwa membawa orang senibu tatkala ia ~ orang batang AIai dan Hamandit dan Labuhan Amas serta bukitnya itu. Juml~hnya onang dua ribu itu seorang pun 1tu28 tiada mati, danipada bijaksananya Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa itu. Maka sekalian mereka itu tunduk dan kasih hatinya itu. 1.& Hatta manakala datang segala upati danipada sekalian sakal itu maka dipensembahkannya oleh Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa kepada.
kawanAB, kar-n C, kanna D. abs. DE. 2abs. CDE. 3tat-h A, titah B, t-ht- E.
4< mengadap>: maka sekali-nnya (s-kaltan A) menteni menteni mengadap (rn-hadap AC) ABC, dihadap D, m-h-nd-k E. p-rs-mb.h-n C, per sembah nya D. ~

kan D, k,jsan-hk-n I-h E.

abs. CD.
5ama sarna ABC. abs. ABC. 20stIh it- A, setelah B, sud-hl-h it- C. <segala menter,-rnenten sakai>: s-g-l- s-k-j C, segala Sakai itu D, s-k-li-n it- E. 21sama AB. s-man C. s-manya E. 3bunuh-berbunuh BC, but-h j-rb-nu2h-n E. 24tat-h A, tata astilah D, t-hta d-sil-h E. 25mendapatkan AB, man-nd p-tak-n C. 20am-ndit A, Hamandit B, petap DE. 1mendapatkan ABC.
2~

<pun itu>: it- pun A, pun BD.

224

IN! HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

maharaja Negana-Dipa itu.Maka titah raja itu sekira-kina pada cordng tujuh itu akan makanan orang dalam istana raja. Sudah itu disuruh bahagikannya kepada segala menteni yang empat puluh di bawah Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih DuIu itu, Sang Panimba2 Sagara, Sang Pambalah Batung, Sang Djampang Sasak, Sang Pangaruntun Manau, di bawahnya itu sepuluh seorang-seonang3 menteni itu, jumlahnya empat puluh menteni, itu menteni kerajaan, sama dibahagi sakai4 sebuahsebuah itu akan pemberi5 makan-pakainya itu. Adapun yang menghabisi penintah itu Aria Magatsani; yang segala hukum mati Ia itulah harus menyuruh membunuh. Barang hukum6 takzir Tumanggung Tatah Jiwa yang menghabisi menyunuh menakzirkan itu. Yang di bawahnya itujadi jaksa8 empat, pertama Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu. Akan pangiwa jaksa yang empat itu Sang Panimba Sagara, Sang Pambalah Batung, Sang Djampang Sasak, Sang Panganuntun Manau. Empat onang 1w mengatakan hukum denda atau menampas. Di bawahnya itu menteni kerajaan empat puluh 1w memegang kamitan; kaumnya itu orang seratus) Dan menjadikan onang sarawisa,2 namanya menteninya3 Sarabaraja; kaumnya lima puluh, berkamit di dalam, dipagungan.4 Dan menjadikan orang mandung, namanya menteninya Raksajuda; kaumnya lima puluh, tempatnya berkamit di dalam bangsal. Dan menjadikan orang mamagansari, namanya menteninya Sanajuda; kaumnya itu empat puluh. La itu lamun raja dihadap, ditungkul6 pada sitilohor oleh segala menteni 1w, orang mamagarsani itu alat raja yang memakai baju-nantai dan pedang senta penisal dan astenggar dan dadap dan panah serta campaningnya. Dan menjadikan orang paniwara,9 ertinya orang singabana, namanya menterinya Singantaka2dan Singapati; kaumnya empat2 puluh seonang-seorang
1.5.
fl~5/t-

AB.

2Pat/mba AD. panj-mba C. pat-mb- E.

3sapoeloeh sapoeloeh suorang DE.


4sama AR. s-gi C, sakie D, 5m-mbani A, membn/e BC.

<barang hukum>: segala barang hoekoern D, s-g-l- bar-ng E. tadjir B, t-az-n C. ta adjer D. t- a ad-n F. <djaksa....pangiwa> abs. ABC. dj-mp-ng sas-p C. Jampoeng Sasap D. Panganantan AD. p-ngirat-n E. ~ ABC. 2sanawas ABC, Saraoes D, sarus E. <nama menteninya>: pementerinya ABC. 4<benkamit di dalam dipagungan>: tempatnya ben kamet di pangoengan D, t-mp-tnya b-ni-mit dpakung-n E. Mandang ACD, gapE. 9- tingg-l A, dia tinggal B, di t-ngg-I C, ditingal D, d-t-ngk-lnja E. <yang memakai>: memakei yang ABC. sinapang AB, di ad-p C, dad-b F. pan wala ACE. paniwal B. Panic WanD. 20S/ngataka AR, s-ng-tak- C. Singa Nataka D. l~ampa~~~rnpat BC.

225

HIKAYAT BANJAR

itu. Ia itulah senilasa22 slang23 malam benganti-ganti dua-dua puluh24 berlanglang mengelilingi negeni Itu. Jikalau Ia mendapat maling dendanya atau nampasannya itu akan hasilnya. Tiada ke dalam balal, tempatnya25 berkamit itu di pinggir pasar. Serta ia itu memeniksa26 pasar; barang yang salah lakunya di pasan ia itu yang menghukum senta mengambil denda itu. Dan menjadikan onang saragani, nama menterinya Sanadipa, kaumnya empat puluh. Ia itu memeriksa bedil, meriam, rantaka,2 lila, masketi28 serta pelurunya. Dan menjadikan orang tuhaburu,29 namanya menteninya Puspawana,3 kaumnya empat puluh. Ia itu akan pambalah3 raja lamun berburu, serta memeniksa perahu dengan janing. Dan menjadikan orang pengadapan,32 ertinya orang pamanakan, nama menterinya Arsadjiwa, kaumnya lima puluh. Ia itu akan suruhan raja kepada onang besar-besan, Sekaliannya itu anak segala menteni. Banang33 kerja raja bermakanmakanan dengan segala menteri atau para dipati,34 ia itu yang disuruh manjanjangga,35 haru melimpas-limpas orang besar-besar itu, kerana a itu anak segala menteni. Maka jika36 naja dihadap segala rakyat atau raja benjalan bersukasukaan, Ia itu membawa kandaga, lampit, hudutan, kakutjuran. Ia itu yang hampir pada raja. Ia itu diharuskan berbuat padudusan. Jikalau bapanya sudah mati atau ~ maka3 ia yang mengganti menjadi menteri. Jikalau rumah raja nosak atapnya tiada hanus sebarang39 orang mahatapi4itu, naja hilang tuahnya kerana kepapasan, dihungkuli4 barang orang itu. Yang harus 1tu42 segala menteni atau keluarga naja; itu yang harus mahatap itu. Dan raja3 itu menjadikan orang malalangkah, entinya itu kaum pamajungan. Ia itu keluanganya Ampu Djatmaka. Orang dua puluh itulah bernama kadang-haji,44
22s-n-n tias- A, s-nitias- C, s-t-t-tias E. 3abs. ABCDE. 24bargant/e doea (dua2 C) poeloeh CDE. 23tampat ABC. 20memeniksa B rep., manaksa D 0cc. 2abs. ABC. 2masn/t/e ABC, mastitir D, am-s ninti E. 29tuhu buru C, tocwah boenoe D. tutu bunu E. 30pasangawan AD. p-s-~awanC, poespawanna D.
3pil/h AD, d-pil-h C, pabalah D.

32pengadapnya AR, p-ngadannya C. 33KaIoe banang D, j-k-l-e bar-ng E. ~ <atau para dipati>: anak pendipatie B, atau lawan pardipali D, at-u- lawan parudpati E. 38m-nja j-ngka C, m-nj-ngk- F. 30< maka jika>: m-k-2 C. rn-k- E. 3odor B, utan C, Soedananya D. udna E. 3abs. CDE.
sembarang ABC, s-bar-ng2 E.
40< mahatapi (onang mahatapi C)....banang onang> abs. ABC; inst. 01< orang mahatapi>: orang itu maatapi D. dahang koela DE. 41/nie ABC. 43naja-raja ABCDE. 4k-da n-ma dJi AC, gadangadjie B, kadangadj/e DE.

226

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

kerana itu bukan keluarga isteri Ampu Djatmaka; yang dua puluh orang itu keluarga Ampu Djatmaka; ia itu bernama kadang-hadji4 kerana keluarga raja laki-laki. Itulah, bernama orang malalangkah, yang harus mengambil banju adus46 akan berdudus; itu yang harus mengenakan papadjangan4 balai petani di atas padudusan itu, harus berdmni barang dijangkaunya disanding naja itu, raja tiada kepapasan4 asal usulnya. Anak cucunya, anak beranak cucu berccu itu, turun-temurun daripada orang yang dua puluh itu, lamun laki-laki, Ia itu asal kaum malalangkah itu, asal kadang-haji namanya; ia itu harus akan pemajungan. Orang yang49 dua puluh itulah bennama pana nanang1w kenana ertinya nanang5 itu asal keluarganya orang besar, lebih danipada nama kjai itu tatuha kaumnya, ertinya baharu dibesankan nama nanang 1w asal orang besar. ltulah maka terlebih nama nanang itu danipada nama kai. Dan menjadikan junu gaduh gadung dan jorong. Ia itu keluanga naja perempuan, keluanga isteri Ampu Djatmaka. Namanya menterinya52 Wangasari, kaumnya tiga puluh. Dan menjadikan juru bandar, nama menterinya Anggamanta, kaumnya lima puluh. Menteni perdagang53 Wiramartas; ia itu pergaduh Prabajaksa4 malangbang5 yang dibawa dan Kaling itu, dan pilang dan ga!i dan galiung dan gurap dan pangata dan galIut.56 Wiramartas itu kaumnya empat puluh. Dan menjadikan orang pargamalan5 empat puluh, nama menterinya Astapnani.t Maka berbuat kaumnya budjangga5onang empat pu]uh, ertinya pendita kapin. Ia 1w yang sentiasa6berganti-ganti membersih candi dan berhala itu.
;

1.6. Sudah jadilah sekaliannya astilah tahta kenajaan itu tiap-tiap han Sabtu maharaja Negara-Dipa itu dihadap segala menteni di balairung ertinya disitilohon serta dayang-dayang ertinya parakan jaba serta perhiasannya onang empat puluh

4k-d-ngadji A, Gadangadjie B. k-da n-ma dji C. kadangadj/e DE. 466dm-does AR, adis F. 47pakadjangan B, p-ngadjang-n CE, pangajangan D,

k-na pas-n A, kena pesjan B. k-pas-n F. 49abs. ABC. pnatangAD. par nanang D.
pnat-ng A, tan-ng C. gap F.

abs. ABCDE,
3perdagangan

ABC.

4b-rgaduh pnabu b-ngsa C. ben gaduh panaba yaksa DE. malang D. ahs, E. ~o<dan galiut>: kalaoet AD. k-l-sut C.
penknilan AB, p-ngali C. pangoemalan D.

ast- pnaj-n C. Astapanaia D. ast-pran- F. benjaga AB. b-ndj-ngga C. her janga D, h-ntj-ngga F. os~n-nlias~ A. nisjia C. niasa D, n-nlias- F.
.6. sepentie A BC.

227

HIKAVAT BANJAR

sama barsamir2 dipenemas berumbai-umbaikan ratna mutu manikam, membawa lampit emas, membawa kandaga emas bertatahkan intan dan baiduni, dan wadah sinih dan wadah kapur itu emas bertatahkan zamrud dan zabarjat3 dan wadah timbako sawung-galinng4 emas bertatah dengan kumala hudutannya emas bercupak merah. Maharaja itu berkainjingga bersulam dengan emas bertatah jumantan, bersabuk ganingsing bertatah emas, berkenis cenita6 bertatah sanip, panduknya tembaga suasa, landean emas mangawasari berpenmata intan8 yang merah, pamandakbasi bertatah djagasatnu,wanangka angsana diperemas, payung bawat dua sama bertulis air emas berbongkol mutiana,2 payung agung empat, ertinya payung ubur-ubur bersulam air emas, awinan3 sumpitan empat berhurung-hurung emas, awinan tumbak bersulam suluh, awinan berhulas kimka5 kuning empat, kimka merah empat, kimka putih empat, kimka hijau empat, kimka hitam empat, awinan astenggar sepuluh, panah6 empat, dadap empat, penisal senta pedangnya sepuluh, kolim serta pedangnya sepuluh, onang berbaju-rantal sepuluh sebelah dan tameng Bali serta pedangnya berkopiah taranggos ~ merah. Dan upacara dipasang pada nantjak-sudji,2seperti umbul-umbul dan panji-panji dan tetunggul dan lelaju dan kekalabangan dan kekanda senta tumbak berkumbala2 putih dua puluh. Dan di hadapan rantjak-sudji2itu hindi dipegang22 orang empat puluh serta kantarnya;23 serta meriam empat pucuk itu disulat akan tanda raja itu kembali dl pagungan.24 Rantaka disulat empat kali tanda2 naja itu hendak keluar itu memberi ingat pada

b-ns-rna A, abs. B, ban Samar D. 3b-rdj-t A, n-r b-n-z-t C, jebar jenot D. b-nz-h F. saw-ngkal-ng A, soengkallang B. Saonga lang D. p-udut-nnya A, paoedoetanya B, judul-nnya C. djaritaABC, janet D. sanap ABCDE. itan DE. p-nd-k A, pendok B, p-rn-ndak C. pandok D, p-rn-nd-f F. dk-k-d-tru AE. djakasatnoe B, h-k- s-tnu C, jaka satroe D. d-tulis A. loelis BCDE. 2benbangkal moetiara B, b-rdj-ngk-l m-ntiara C. ban bangkal matiana D. winan B nep.. oenan D (below also: wanan. winan). soelah B, amas DE. k-m-ga AC. kamoga B, kamaka D, nep. patah BCE. abs. AB, tim C, Kulam DE. tan-nggis A. tarangkis BC, taranggas D. tar-ngk-s F. senjata AB, s-njat- C. 20rantjak Soeljie DE. 21berkoemala AR, b-rk-mal- C. ben gamala D. 2d-pag-ng AE, d-p-k-ng C. dipakang D. 3gantannya ABC, Kantaranya D. di panggoengan AD. d-pakung-n CE. ~ tanda DE.

228

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

ke paseban segala yang seba itu senta26 benbunyi gamelan mangasakar. ~ dibunyikan onang galaganjur; jika28 raja kembali demikian jua itu. Tatkala duduk itu di hadapan naja dan kanan Aria Magatsari, di hadapan raja dan kin Tumanggung Tatah Jiwa; di belakangnya itu Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu; di belakangnya itu Sang Panimba Sagana, Sang Pangaruntun Manau, Sang Pambalah Batung; di belakangnya itu menteni empat puluh. Menteni mandung, menteri sarawisa, menteni pamanakan, menteri mamagansani, pana nanangnanang itu sama di belakang raja. Sekaliannya tata perhiasan upacana alat itu bentata di hadapan naja. Dan menteni singabana itu senta kaumnya duduk mengelilingi naja dengan kaumnya pamarakan itu, sentiasa dihadap menteni itu. Adakalanya menyabung ayam, adakalanya menyuruh orang bah-d-r-ng,2adakalanya menyunuh onang benbaksaan,3 ada baksa hupak,31 ada baksa tameng, ada baksa dadap, ada baksa panah, ada baksa kantar, ada baksa tombak, ada baksa koja,32 adakalanya menyunuh onang baokol;33 demikianlah tata kerajaan raja Negara-Dipa itu. Lt Kemudian daripada itu makat raja itu menyuruh anakoda Lampung orang empat puluh dua buah pilang mengambil hanta yang lagi tinggal di dalam2 gadung3 di Kaling itu, serta mengambil onang yang tinggal itu. Maka nakhoda4 itu sudah belayan banyak tiadatensebut. Maka anakoda itu datang ke negeni Kaling, kata nakhoda itu: Hal segala hamba maharaja Negara-Dipa, aku dititahkan raja Negara-Dipa mengambil engkau sekalian, serta mengambil hanta di dalam gadung5 dan segala keluarga raja dan6 segala sahabat handal raja itu. Siapa yang rela8 mahu lompat berdiam bersama-sama dengan naja di negeri Negana-Dipa itu manilah sama-sama kembali serta dengan beta mi.

20sepertie yang ABC.

2tatak ABCE. 28maka ABC. 29gap AD, Bahadnang D.


30b-nb-ngsanya

C,

benbangsaan

DE.

<ada baksa hupak>: ada kalanya menjoenoh orang bensepak (basip-k A) AR, ad- b-ks-lup-k C. ludja C, koetja DE. bawakal B, baoekal D, jauk-l F. 1.7. <maka....lampung>: menyuruh menten/e AB, menyun-h as-kuda I-m-C; sebagai ganti

<anakoda>: Nahoeda DE.


2dalam CD. 3k-d-ng C, g-nd-ng F. n-huda A, an-kud- C, nahoda D, an-kuda E, rep. <hanta di dalam gadung>: h-nt- dal-m g-dung C, segala (s-k-I- E) harta dalam gadong (k-d-ng E) itoe DE. 0< keluarga raja dan>: kula w-ng- naj- C, koelawanga D, k-I-w-rganya raj- it- E. abs. ABC.
~ ABC.

229

HIKAYAT BANJAR

Maka segala hamba raja itu suka9 hatinya, dan keluarganya dan sahabat handamnya itusama suka Ia mendengart Ampu Djatmaka menjadi naja itu, sama lompat dengan anak isteninya hendak bendiam pada negeni Negana-Dipa itu. Adapun orang lain danipada sahabat-handainya 1w, mendengar2 Ampu Djatmaka demikian itu, setengah yang dengki katanya: Hal Ampu Djatmaka, mudah-mudahan benoleh kebinasaanjua engkau, sampal kepada anak-cucumu;14 kenana bukan asalmu naja menjadikan dinimu naja. Kata yang setengah yang baik hatinya: Hal Ampu Djatmaka, mudah-mudahan kekallah a menjadi naja, sampal kepada anak cucunya. Kalau aku atau anakku atau cucuku,5 dipelihanakannya, terkenangnya sama asal onang Kaling, terkenangnya sama asal oorang negeni6 ml; itulah yang balk hatiny& Kemudian danipada itu sudah berlayan nakhoda Lampung itu membawa segala harta yang tinggal itu dengan onang banyak itu, kira-kina orang empat ribu, perahu empat puluh: ada pargata, ada pilang, ada gali, ada galiung, ada gurap, ada galiut, ada pilau, ada som, ada wangkang, ada kapal; sepenti onang menyerang mengalahkan negeni nupanya itu; benlayar slang dan malam. Maka waktu tengah malam bertiuplah topan, maka segala penahu berpisah-pisah ceral-benal. Setengah ada tarbias pada Sagara Kidul itu; adalah penahu itu nosak binasa orangnya mati; ada yang tiada nosak penahu itu. Hatta benapa lamanya itu di laut maka datang nakhoda Lampung itu ke negeni Negara-Dipa itu. Ia menyembahkan penihalnyat yang di pelayanan itu serta menyembahkan hanta dan onang yang binasa itu dan menyembahkan harta yang datang itu dan orang9 yang datang itu. Kira-kira sama bahagi2yang datang dengan yang mati; hanta yang hilang dan yang datang demikian jua itu. Dan bertemu keluarganya dan sahabat-handamnya, setengahnya yang hidup itu, bertemu dengan naja.2 Maka segala keluanganya dan sahabat handainya sama dipensalinnya oleh naja itu; dan anakoda22 Lampung itu dipensalinnya sabuk cmndal, kain sarasah, kenis bertatah, panduk emas, landen emas, perempuan seonang; dan orang yang menginingkan itu sama dipersalinnya sepanjanang seorang itu. Maka segala orang yang datang itu sama suka hatinya.

sama soeka DE. abs. ABC. menengan BCE. menengan ABCE. <setengab yang>: setengah D, ad- s-I-ng-h F. 4anak cucunya BCD. an-k c-cunya F. k-l-wad- an-kku dan c-cuku A. kalau aku anakku dan cucuku B. k-l-w k-l-w at-u an-kku c-cu C, k-t-w aku at-u an-kku c-cuku E. negen/eKieng DE. ben pisah Iah D. b-n p-n pihi2 E. abs. A. halnya B. p-ni h-lnya C. pnie hal 0. 0< orang>: orang yang h~tang segala D. on-ng-y-ng s-k-I- E. ~0 <sama bahagi>: sebahag/e AD. 2 <bentemu dengan naja>: gap A. dengan naja B. d-ng-n raj- it- C. b-nt-mv d-ng-n naj- it-F. an-kkuda A, an-kuda C, nahoda 0. an-puda F.

230

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Maka negeni itu2 makmun entinya suka-ramai, senba murah makan-makanan dan pakal-pakalan dan maharaja negeri Negana-Dipa itu pada tiap-taip han Sabtu itu dihadap24 segala menteni dan rakyatnya serta2 penhiasannya.

2.

2.L Maka kata raja kepada Ania Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Aku
hendak berbuat berhala gangsa, kerana pada nasaku benhala cendana akan bunuk jua itu; benhala gangsa itu meski beratus-ratus tahun tiada akan buruk, tiada itut nosak. Siapa tahu,berbuat ituT Maka sembah Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Hamba mendengan khaban orang-orang Cina itu tahu benbuat benhala gangsa. Kata raja: Siapa yang patut kita sunuh pada raja Cina meminjam2 pandal yang tahu benbuat benhala gangsa itu? Sembah Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Pada nasa hamba hanya Winamartas4 itu yang patut, kenana Ia tahu bahasa Cina. Maka Wiramantas Itu disuruh pada naja Cina, membawa intan sepuluh, membawa mutiara empat puluh, membawa cumantan empat puluh, membawa polam empat puluh,membawa mirah empat puluh,5 membawa baiduri empat puluh dan hIm empat puluh pikul dan damar senibu kindal, pekatt senibu gelung dan air madu seratus gantang, onang hutan sepuluh ekor, serta membawa surats meminjam orang yang tahu berbuat berhala gangsa. Sudah itu Wiramartas dipersahin sepanjanang baju sachlat, sabuk cindai, kain sarasah, kenis berlandean9 emas senta sangunya. Yang
mahiningkan, orang lima puluh, sama dipensalin sabuk kimka dan kain Kahing.

Sudah itu berlayan ia dengan pangata. Ada berapa lamanya di laut, maka datang ia itu pada pelabuhan bandan China itu senta mendinikan tetunggul putih dengan~ perhiasan tanda surat datang,2 sunuhan naja besar. Maka dilihat syahbandar itu: Sunuhan dan mana mi? Maka Ia menyunuh bertanyakan.t4 Maka Ia, suruhan5
abs. ABC.
24m-h-dap

C, d-h-nd-k E,

abs. ABC.
2.1.

<tiada itu>: dan tiada bisa AB, tiada 0, it- tiad- F. m-ha A, mengambil B, minj-rn C. abs. A, gap B, k-p-cl- C, hy 0. 4gap B. Aria Mantas D, D, an rn-rat-s E. <minah empat puluh>: am-s amp-t pul-h tait m-mbawa mirah A, maas empat poeloeh membawa menah B, emp-t pul-h mir-h C. 0p-ik-t C. paik-t E. ekong AB, ykon itoe D, ik-n it- F. <sunat meminjam> abs. AD; <membawa surat> abs. C. 9landen DO, bal-ndi E. m-nghiningk-nA, menginingkan B, manginingkan dia D. d- AC, di- B, abs. D. <sunat datang> abs. DE. soerohannya B, d-sunuhnya C, surah-n E. 4m-n-nyak-n A, b-rtany- ak-n C, gap D, b-ntany- F. surah-n AE, sunuhnya C, gap 0.

231

HIKAYAT BANJAR

itu, datang bertanya: Suruhan dan mana ml, siapa naja-dutanya6? Maka sahut orang dalam pargata itu: Ini suruhan naja Negara-Dipa, membawa lajang senta bingkis pada naja China ml. Nama raja-dutanya1 Wiramartas. Maka9 suruhan itu kembahi datang benkata seperti katanya yang pada pangata sepenti itu. Sudah itu maka syahbandan menyuruhkan orang menyunuh sunuhan itu memasang bedil senta bunyibunylan. Sudah itu maka suruhan itu memasang bedil bengamal2nebab dan suhing

calampung serta beraga-naga itu pada bandan China cara Cina dan sorak-sorak2
tanda sama suka bermuafakat itu.

Maka syahbandan mahadap22 mangkubumi Cina katanya: Hal mangkubumi, adapun di pelabuhan itu utusan raja Negara-Dipa, membawa surat serta bingkis pada raja kita. Namanya raja-dutanya itu2 Wiramantas. Sudah itu maka mangkubumi menghadap pada rajanya, sembah mangkubumi: Hai syah alam, ada sunuhan naja di negeni Negana-Dipa hendak mengadap kepada syah alam, membawa sunat dan bingkis. Raja-dutanya namanya Winamartas. Maka raja Cina menyunuh mangkubumi menghimpunkan menteri pada pengadapan. Sudah benhimpun menteni itu ada kina-kina empat nibu, sama dengan upacaranya24 cana Cina dan rakyatnya itu tiada tenbilang maka suruhan itu disunuh panggil. Maka syahbandar membawa sunuhan itu serta bingkis sekaliannya, diarak dengan upacaranya25 cara Cina26 serta bunyi-bunyian senta bersorak-sonak itu. Serta naja Cina sudah turun pada pengadapan itu dengan dayang-dayang kira-kina onang seribu dan upacaranya itu perhiasan2 kenajaannya kmra-kira dua nibu, senta bunyi-bunyian;28 tahtanya29 membeni hebat. Hanya mangkubumi yanghampin pada naja itu. Maka sunuhan itu datang, sunat diterima oleh mangkubumi, maka dipensembahkannya pada raja itu, maka ditenimanya. Sudah itu maka disunuh2 baca pada padninya itu. Sudah dibacanya

senta segala bingkis 1w ditenima oleh mangkubumi, maka naja pun kembali serta

bunyi-bunyian, serta bedil disunuh sulat onang. Sekahiannya onang sama kembahi, Winamantas pun kembahi pada tempatnya.

naj- want-nya A, rajanya B, naj- b-tanya C. Raja diwatanya D. <dalam pangata itu mi>: datam (di datam D) pengata itoe ABD, dal-m p-rgany- in- C. it- in- F. raja diwa tanya B, naj- di tany- C, Raja diwatanya D. rn-k-i-CE. b-nkam-tCE. bunyi-bunyian gomalan D. l~serupanupanya D, sunpa2nya F. 22menghadap B, mengadap D. naj- c-ndi dutanya A, naja diwatanya B, naj- tat- C, watanya itoe D. 4pacananya A, p-c-nanya C. 33p-cananya A. pacara 0, ap-canya F. <cara China> abs. DE. 2deng-n upacaranya it- da p-nhias-n A. dan pacananya it- d-p-rhias-n C, dan pacananya penhiasan 0. ~ bunyi-bunyian>: senta bunyian AB, bunyi-n F. t-ht-hnya A, tatanya D. abs.ABC. <maka sunuhan itu>: soenohan ABC. 2soenoh BCE. Soedah di- D. m-dj-I-s A, p-d-n-sin C, Padjenina D, p-d-nin F. 4abs. ABC.

232

tNt HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Kemudian danipada itu Winamantas empat lima kali dijamunya oleh mangkubumi makan-minum itu tiada tersebut lamanya itu musim pun datang angin kembali, maka raja Cina dihadap orang sepenti pada pengadapan dahulu. Tahtanya36 seperti dahulu jua itu. Maka Wiramartas itu dipanggil raja itu, datang. Kata naja: Hal Wiramantas, esok husa barang kehendak saudara beta raja NegaraDipa itu menyuruh kepada beta, jangan bentaha-taha.8 Dan mi surat beta serta pambalas9 beta:orang empat puluh, pandal benhala sepuluh, kimka merah sekodi, kimka kuning sekodi, kimka biru sekodi, kimka putih sekodi, kimka hitam sekodi, kimka hijau sekodi, air emas sepuluh gantang, sewarna-warna sutera sepuluh4 gandang, pinggan sewarna-wanna2 pinggan senibu, mangkuk besar senibu, mangkuk kecil senibu, tjupu sewarna-wanna tjupu senibu-senibu, atal sepuluh pikul, manjan sepuluh pikuL Sudah ith senta sunat diserahkan maka Winamartas dipersalinnya baju bertuhis44 aain emas dan kain sutera merah dan padang Djampun45 satu dan cindal empat lembar; dan segala awak6 perahu itu dipensalinnya selembar-selemban seonang tapih cindal serta kain sanasah itu. Sudah demikian maka Wiramantas memohon, serta dihantankan dengan upacana senta bunyl-bunylan. Raja pun pulang ke istananya, sekalian orang sama pulang masing-masing ke rumahnya itu. Wiramartas pun datang kepada perahunya. Sudah itu maka ia berlayar, malam dan slang; tiada tersebut di tcngah laut itu.

2.2. Wiramantas datang pada pelabuhan Negara-Dipa itu, maka tendengar oleh raja khabannya datang itu serta bunyi bedihnya. Maka Wiramantas itu mendirikan upacana perahu itu: panji-panji, umbul-umbul dan gamelan bunyl-bunylan. Maka menteni bandan itu menghadap pada Aria Magatsani menyembahkan utusan datang itu. Maka Aria Magatsani mahalukan2 ke pelabuhan itu lawan penahu tanggahan namanya si Tjarang Padap. Panjangnya sepuluh depa. Andjil-andjilnya4 kumbala rajasa5

abs. ABCDE. ft-h-t A, tachta B, t-hta C, tatanya D. 3itu ABC. bertahoe tahoe B, b-ni tah-2 F. pambatasi D. p-mbata sji E. 40itu ABC. ~ <sepuluh>: sepoeloh sepoeloh kodie ABC. 42sawarna ABDE, s-w-nan C. 43warna-warna AB, saw-w-n wann- C, wanna D. 44b-tulis AC, toelis D. 4dJepon B, japon D. 4tonang AB, awta C, anak D, aw-k- F. 2.2. abs. ABC. mehalaoekan B, mahatauw kan D. djanang ABC. 4andj-12 A, nadjat-nadjatnya BC, antjan antjar D, andjil2 E. g-mb-ta rajasa A, goembata naja sie- B, g-mb-Ia rajasi C, gombata Raja D.

233

HIKAYAT BANJAR

berkakitiremas bentinal emas. Sulanyat besi malila. Pabalahnya berkayuh empat puluh, sarna memakal tapih sanasah nugnaha raja. Perahu itu dikayuh tangkasnya sepenti burung tenbang nupanya, seperti tulis. Kadjangnya9 cindal menah. Tubuh pet-ahu 1w bentuhis galuga pahul dan air emas. Ania Magatsani duduk dihampit bertulis air emas, berkandaga berumbai-rumbai2 emas, hudutannya bentutul emas, sawung-gahing emas benmata menah dan awinant5 tombak dua sama diperemas. Dan Patih Banas dan Patih Pasi,6 Patih Luhu, Patih Dulu itu maikutkan serta kandaga, lampit, hudutan paring tuhis, sama sebuah-sebuah seonang perahu itu. Maka datang Ania Magatsani ke pehabuhan, maka Wiramantas itu dibawanya menghadap raja dan segala bingkis itu senta sunat raja Cina. Maka naja Negara-Dipa itu dihadap Tumanggung Tatah Jiwa dan Sang Panimba Sagara, Sang Pambalah Batung, Sang Djampang Sasak, Sang Pangaruntun Manau, serta menteri sanawisa dan menteni mandung, serta dengan orang kaparak-kapanak itu. Maka Aria Magatsani dengan Winamartas itu datang menyembahkan sunat naja Cina dengan segaha bingkis itu dan pesan naja Cina. Sudah dipensembahkan dan sunat sudah dibaca itu sukalah naja itu, dan segala yang mendengan9 sunat itu sama suka hatinya. Maka segala menteni itu sama dianugerahi bingkis dad Cina itu oleh naja, dahulunya Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa. Wiramartas dipersalin pula empat panjanang, senta perempuan dua orang. Yang lompat maadam2 itu sama dipensahin dua-dua panjanang. Maka segala bingkis itu sama diserahkan pada Wargasani yang manggaduh gadung itu. Pandal berhala yang sepuhuh orang itu disuruh peliharakan pada Aria Magatsani. Sudah itu raja pun kembali ke istananya; segala orang puhang masing-masing ke numah. Kemudian danipada itu maka naja menyunuhkan pandal benhala itu benbuat berhala gangsa dua laki isteni, besannya sepenti budak. Hatta berapa Iamanya ia benbuat, jadilah berhala itu. Maka dipensembahkannya pada raja itu, maka raja menyuruh memanggih kaum budjangga2 empat puluh itu, datang. Maka kata raja: Hal kaum budjangga, benhala ganggsa itu setahun sekahi gosok lawan pasir yang halus, supaya jangan bendaki; sudah itu lulur dengan narawastu. Sudah itu hukup dengan manjan dengan bunga melur dan cempaka dan pudak tiap-tiap maham
6-benkikittnae, B, b-rkik-t-ni C. ben kakitienie 0. b-nkikit-ni E. <bertinal emas>: tininya A. tine BC. batanie D. tin am-s E. moelanyaABC. k-ntj-ngnyaA. Kadjangamya D. katj-ngnya F. abs. A. bub-h CE. g-Iuka pah-t A. galoe kapahal BC, galoenganya pahal D.

baroembay B. barak mi C. banome D. ban-k ml F.


toetoel ABC. bertoelis D. 4saw-ngk-t-ng A, soengkalang B. saw-g-t-ng C. Saongalang D.
~

BD.

0nasi A. pri si C. Panganantanmanoe D. p-ng-nal-n manu F. ~mandangABCD. <yang mendengan>: yang menengan B. rn-n-ng-n C, gap F. madam ABD. m-dam C. m-d-m E. 1b-ndj-g- C. budj-ngk- F.

234

tNt HIKAVAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Jumaat,jangan menanti kusuruh. Dan aku tiap-tiap han Jumaat menghadap benhala itu. Maka berhala cendana itu engkau buangkan ke laut, berhala gangsa mi22 engkau taruh di dalam candi itu bekas tempat berhala cendana itu. Setelah sudah ditaruhkan naja berhala gangsa itu, maka benhala cendana itu dibuangkan ke laut dengan penhiasannya. Maka benhala gangsa itu ditanuh di dalam candi itu; diperbaiki dan2 dipenmuliakan seperti yang sudah tensebut itu. Hatta benapa lamanya kemudian daripada itu negeni Negara-Dipa itu bertambah-tambah2 makmur, suka ramai. Banyak onang benbaniaga,25 sepenti Cina dan Melayu, onang Johon, orang Aceh, orang Melaka, orang Minangkabau,26 onang Patani, orang Mangkasan, onangBugis, orang Sumbawa,2 onang Bali, onang Jawa, orang Bentan, onang Pahembang, orang Jambi, orang Tuban, orang Madura itu, orang Walanda,28 orang Makkau,29 orang Kaling. Ada yang setengahnya itu berdiam sekali,orang dagang-dagang itu. Banyaklah yang tiada tersebut. 3-

3.1. Adapun Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat itu, selamanya ayahnya
menjadi naja 1w, dada Ia dua bersaudana itu tensebut lumpat barang yang satu-satu pekenjaan itu, tiada humpat membicanakan itu. Sudah olah2 Aria Magatsani dengan Tumanggung Tatah Jiwa itu- Hanya kerjanya Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat itu bensukaan bermain-main barang sekehendaknya, atau berburu atau malunta atau barang kesukaan hatinya) Hanya Ia keduanya bersaudara itu mehihatkan tahta astilah kerajaan bapanya itu, tiada Ia itu lumpat. Itulah sebabnya maka jadi tahta kerajaan bapanya itu. Jikalau Ia itu lumpat manantukan humpat membicarakan, nescaya tiada menjadi astilah tahta kenajaan ayahnya itu. Banyaklah tiada tersebutkan. Kemudian danipada 1w maka astilah tahta kerajaan naja Negana-Dipa itu tenmasyhur balk tahtanya kerana menurut tahta5 astilah naja di Majapahit itu,

gap A. itoe OF. abs. CE, dimakian D.


4ber tambah DE. berniaga AB, gap E.

m-n-ngkubau A, manangkabauw D. <onang sumbawa> abs. ABC. 8Hottanda B, Olanda D. m-ngk-k A, m-kku C, m-ngkua F. sekalianAD.
3..

<naja itu tiada ia dua>: itoe tiada ya ABC. oleh ABC, abs. D. itu ABC. -nya D. gap AD, m-n-t-k-n C, manatakan D, m-I-tak-n F. t-ht-nya A, tachtanya B, t-htanya C.

235

HIKAYAT BANJAR

menurut cana Jawa6 itu, senta segala pakaiannya itu menurut cara Jawa itu. Sudah sama ditinggalnya segala tahta astilah pakaian di negeni Kaling itu oleh segala onang negeni Negara-Dipa itu. Besar keell, haki-laki penempuan itu sama memakal pakalan cana Jawa sekahiannya.8 Dan kata naja Negara-Dipa tatkala dihadap segala menteni dengan nakyat pada9 sitilohor, kata raja: Hai segala orangnegeni Negana-Dipa, jangan lagi engkau sekaliannya itu memakal sepenti pakalan orang Melayu, atau pakalan orang Walanda, atau pakalan orang Cina, atau pakaian onang Siam, atau onang Aceh, atau orang Mangkasar, atau pakalan cara Bugis. Sekahiannya itujangan ditunut; meski pakalan cara adat kita lagi di negeni Kaling itu pun jangan hagi diturut kerana kita sudah berlain negeri. Sudah kita benbuat negeni sendini, menurut tahta astilah cara negeni Majapahit. Maka pakaian kita semuanya pakaian cara orang Jawa. Maka khabar cenita orang tua-tua dahulu-dahulu kala: manakala orang negeni itu menurut pakaian onang negeni lain nescaya datanglah sangsana4 pada negeni yang menunut pakalan onang negeri lain itu. Entinya sangsara itu bala, ertinya bala itut5 kejahatan di dalam6 negeni itu: atau banyak onang sakit, atau musim tiada menjadi, entinya musim timur sepenti musim barat musim barat seperti musim timur, atau banyak fitnah, atau penintah raja tiada menjadi kerana orang kecil memakal hawanafsunya itu. Salah satu datangnyat penyakit negeri itu menjadikan negeni susah. Dan jangan negeni kita mi bertanam sahang dagangan negeni, mencani harta, sepenti negeni Palembang dan negeri iambi itu. Manakala negeni itu menjadikan9 sahang, banang makanan larang dan banang ditanam2tiada pati menjadi, kenana huabnya sahang itu panas. Maka adalah datang itu fitnah negeni itu dan penintah pun haruhana.2 Orang sakai pun banyak berani pada onang kota namun sahang dijadikan akan dagangan mencani hanta. Adapun bertanam sahang itu kira-kira empat lima rapun seorang-seonang 1w, maka balk akan tjagar22 dimakan sajt2 Sungguh empat

nm-n A, djeman B, djam-n C, dj- nya F. sepertie ABC. seketiannya itoe D. s-k-ti-nnya it- F. <segala menteni dengan nakyatnya pada>: m-nteni d-ng-n rak-t AC, menteni dengan rakyat die B. abs. CE. abs. ABC. abs. ABC. s-mua C, abs. D, s-k-ti-nnya F. 4sangara DF. <bala itu> abs. AB: <bata> abs. F. datam CE. ~ . - .timun> abs. ABC. <salahsatu datangnya>: s-t-I-h s-n-k dat-ngnya C, satah satu datang D. s-I-h dat-ngnya E. menjadi ABCDE. cl-tan-h C. yang di tanah D. hunu hana B, hanu hara D. terdapat di benbagai-bagai tempat (lihat gtosani). dj-g-n C, tjak-n F. 3abs. ABCD.

236

INI HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

hima napun4 seorang-seorang itu huabnya2 onang banyak 1w banyakjua itu jadinya; namun sangat dihumakan26 sahang itu, nescaya negeni itu menjadi rosak. Banyaklah lagi lain danipada itu tiada tensebutkan kata Ampu Djatmaka itu. Selamanya menjadi raja berbuat negeni Negara-Dipa itu banyak orang negeni lain berdiam di negeni Negara-Dipa itu, tetapi tiada onang Negara-Dipa itu menurut pakaian orang itu. Hanya yang diadatkan pakaian onang Negara-Dipa itu pakaian cara Majapahit itu, pakalan cana Jawa itu.

31.

Berapa lamanya Ia menjadi naja itu maka ia itu sakit, makin sehari makin payah, tiada benoleh makan tiada benoheh tidur. Ia itu pun sudah payah benapa-berapa tabib membeni tatamba serta dipersahinnya kain atau tapih atau baju atau emas, tiada jua mangat2 Ampu Djatmaka itu. Selamanya sakit payah itu segaha menteni, anakisteni menteni, sama bertunggu di daham4 istana raja itu.5 Dan paseban dan sitilohor itu penuh onang bertunggu itu, malam dengan siang membeni makan onang itu, seperti menjadikan orang berlaki-benistenh6 Dahulunya Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa itu yang hampir pada raja itu, sama-sama dengan Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat itu. Maka raja berkata: Hal anakku Ampu Mandastana dan Lambu Mangkunat, buah hatiku, cermin mataku, balk-balk engkau kutinggalkan. Sama-sama muafakat barang bicana hawan Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa. Dan baik-baik lawan keluarga dan lawan rakyat; peniksa-peniksa, jangan memakai puaka dan jangan dengki hawan orang. Hal Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa, aku menginimkan anakku dua onang itu. iikalau ada khilafnya Ia itu engkau ampuni, kenana Ia itu belum tahu akan masalah barang pekenti. Dan jangan anakku salah satu itu engkau jadikan raja. Jikahau engkau menjadikan raja, engkau sekalian itu menjadi binasa. Dan engkau Ampu Mandastana dan8 Lambu Mangkunat, jangan engkau hendak menjadi naja, sumpahku engkau menjadi binasa kerana asal kita mi bukan asal raja. Aku maka9 menjadi raja kenana aku benbuat negeni bentinggal zaman, benbuat astilah tahta penintah kerajaan menurut astihah tahta perintah kerajaan raja di negeri Majapahit itu. Tetapi di dalam atikatk&

24< sungguh....rapun>: ampat tima rapoen yang soenggoh (s-ngk-h C) ABC. haw-bnya A, haw-b-t C, hoewap D, huab D. d-hulu mak-n C. m-n jadik.n F. di dalam negeni B. dat-rn n-gni C, gap D, n-gni F.
3.2.

<makin....tiada>: Mangkin sehanie mangkin sakit payah tiada 0, makin sehari makin pay-h F. maoe sornboh AB, m-ngang-t CE. <anak isteni menteni>: anak isteninya AB, atau isterinya menteri D, at-u isteni at-u isteri m-nteri E. 4datarn CDF. abs. ABC. benlaki-isteni ABD. gap AB, abs. C. gap AB, abs. CDF. inie ABC. atikatku A, tikatku C, hatekat koe D, at-k-dku E.

237

HIKAYAT BANJAR

itu aku sehingga masih magungkan2 saudagan besar. Itulah atikadku.3 Tiada aku asal raja. Itu maka aku berbuat berhala yang kurajakan pula, supaya aku tiada ketulahan. Jikalau tiada15 demikian atikatku nescaya aku beroleh binasa kerana ketulahan. Maka lamun aku6 sudah mati, berhala itu buang ke laut. Maka engkau Ampu Mandastana, bertapa pada bukit atau pada gua atau pada pohon kayu besan, mencani raja itu. Dan engkau Lambu Mangkunat, bertapa pada air; mana teluk yang dalam atau hang yang dalam itu tempat engkau bertapa mencari raja. Maka sembah Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa: Hamba jutljunglah atas batu kepala patik sabda tuanku itu. Dan sembah Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat: Hamba junjunglah sabda ayahanda itu atas batu kepala patik, tiada hamba menyalahi itu. Sudah itu Ampu Djatmaka itu mati. Maka segala menteri dan sekalian keluarganya itu, dahulu anak-anak isteninya itu, sama menangis. Ada yang malulurlulun kaki, ada yang berbadung-badung dadanya, ada yang memukul-mukul kepalanya, ada yang benguling-guling9 di tanah. Banyaklah lakunya yang menangis itu, di dalam rumahnya dan pada pasebannya itu, bunyi gemunuh itu- Serta bersambat-sambat itu, katanya: Hal tuanku, tunggul payungku, matahaniku, piatulah aku. Kalamlah hatiku tiada yang menunjukkan2papadah2 yang benar. Hinalah aku tiada yang kuharap-harap manugrahai, yang kasih, mengetahui akan kemiskinanku. Banyaklah tiada tersebut cenitanya itu. 4Maka Ampu Djatmaka itu sudahlah dikerjakan onang sepenti astilah adat orang besar-besan dahulu kala, sudah itu seperti adat orang memberi makan dahulu kaja, hatta benapa lamanya maka berhala 1w disuruh buang pada kaum budjangga itu ke haut oleh Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat itu. Sudah dibuang orang, kemudian2 danipada itu alkisah maka tersebut Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat duduk pada sitilohor dengan Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa serta segala menterl dan rakyatnya itu. Kata Ampu Mandastana dan Lambu
4.1.

sehinga hinga D, s-h-ngka E. ~m-ngg-n-ngk-n A, manggan B. rnag-ngk-n C, mangangkan D, mang-ngk-n E. tttikaku A, tikatkuC. hatekat koc D, atikatku F.
4berboeat-boeat ABC.

<tiada>: tiad- ada b-nh-ta ada A, tiada benhata ada B, tiadad- C. iG<maka lamun aku>: t-mun aku A, maka tamun BC. gap A, abs. BC. mawlur2 A, ma-oetoer-oeloen B, maz-t-n w-lur C, Matoehar toetoen D, m-IuI-r I-n I-r F.

bergoelong-goetong B, ben goloeng goelong D.

tiadj-ng m-nunj-kki A, tiadatah maoendjoeki D. tiadal-h ma j-ng man-ndjuk- E. pengadoh BC.


4,1. hark ABC.

<orang kemudian>: orang AE, abs. B, or-ng it- C, onang itoe Kamoedian D.

238

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

Mangkunat: Hai Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa dan segala menteni, adapun segala astilah tahta penintah kerajaan itu jangan lagi berubah sepenti astilah tahta ayahku dahulu itu. Maka segala penintah di dalam4 negeni mi kuserahkan jahatbaiknya pada Aria MMagatsani dengan Tumanggung Tatah Jiwa. Maka sekaliannya meneka 1w sembahnya menjunjung sabda: Tuanku, hamba tiada anggan Kata Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat: Aku jangan lagi diganang-ganang, kerana aku mengerjakan seperti pesan ayahku itu. Sudah demikian orang sekalian masing-masing6 pulang ke rumahnya. Maka tiap-tiap han Sabtu Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa itu dihadap orang seperti dahulu itu. Adapun Ampu Mandastana pengi bertapa mencari raja. Tiap-tiap kayu besan, tiap-tiap gua, tiap-tiap gunung itu tempat bentapa itu, mengurangi makan mengurangi tidun, kira-kina dua tahun lamanya. Lambu Mangkurat demikian jua bentapa itu. Mana lubuk yang atawa8 hang yang dalam tempatnya bentapa itu, mengurangi makan mengurangi tidur, kina-kira dua tiga tahun hamanya.Tiada jua Ia benoheh raja keduanya itu. Maka Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat pun sama datang ke rumah. Kemudian danipada itu maka Lambu Mangkurat tidur tengah han ia itu bermimpi bertemu dengan ayahnya Ampu Djatmaka, katanya: Hal anakku Lambu Mangkurat, engkau bertapa mencani raja itu tenllu jauh itu maka salah, tiada beroleh naja itu. Namun engkau bertapa pula, janganjauh, di dalamto alkahtt negeri ml saja. Pentama,ambil ohehmu batang pisang saba empat belas kayu, dan engkau memasang dupa empat persegi. Maka2 balahangit kain putih, maka gantung majang-bungkus empat persegi, maka engkau bertapih putih, bertudung kain putih. Sudah 1w duduk engkau di dalam lanting itu. Kira-kira tengah malam benlabuh berhanyut di hulu benua itu di dalam4-batang sungal mi. iikalau engkau mendapat buaya atau ikan besan atau uhan besarjangan engkau takut, dada mengapa, itu huas-huas)5 Namun engkau datang pada Lubuk Bergadja di tengah negeni itu lanting engkau itu tenpusar-pusar6 serta terdiamt7 1w; maka banyak huas-huas 1w; sudah itu maka ada timbul buih putih, seperti payung agung besarnya itu, maka ada bunyl suara penempuan itu. Ia itu naja, engkau ambil, mana katanya itu engkau turutkan
abs. CDE. 4daI-m CE. jahat bail ABC. m-mas-ng2 CF. cpergi bentapa>: b-rtap- A, bertapa pengie BC, p-rgi b-nt-ali F.

<atawa....itu> : it- dan Iiang2 y-ngdal-m b-rtap- A, dangtiangyang dalam tempat bertapa B, it- li-ng
y-ng dat-m t-mp-t b-ntap- C, li-ng y-ngdal-m t-mp-t b-ntap- it- E. abs. ABC, gap F.

dalam CD, d-nal-m E.


-1k-h ACE. abs. ABC.

dani hulu A, deni oetoe- B, ad p-n hut- C. 4dalam CD. ~ AC. oewas-oewas B. h-w-s2 F, nep. ~ ABC. <tendiam itu>: bendiam AB, b-ndi-m it- C, diam itoe 0.
-

239

HtKAYAT BANJAR

Sudah itu maka Lambu Mangkunat terkejut ia tidur itu. Maka fikin Lambu Mangkurat di dalam8 hatmnya: Benarkah mimpiku ml tiadakah, kerana mimpi mi banyak panbola. Tetapi kuturut jua itu, kalau benar Sudah itu maka malam han itu maka ditunutnya seperti mimpinya itu. Sudah itu maka ia bahanyut-hanyut2 di hulu negeni. Di dalam hatinya tiada lain atikatnya mencari raja itu. Sampai Ia pada Lubuk Bangadja itu datang huas-huas: buaya hendak menungap; datang ulan besar sepenti .batang nylur, hendak memakan; datang ikan benwarna-warna, lompat pada hanting 1w. Tetapi Lambu Mangkurat tiada berubah hatinya, hanya raja 1w dicaninya. Sudah itu maka timbul buih seperti payung agung besarnya, rupanya sepenti permata ratna mutu manikam cahayanya. Air pun tenang seperti air dalam dulang. Maka berbunyi suana di dalam2 buih itu, maha-mendu2 bunyinya seperti bangsikana,2 katanya: Hai Lambu Mangkurat, apa kerja sida ml? Maka sahut Lambu Mangkurat: Hamba ml mencani raja akan naja di dalam negeni Negara-Dipa mi. Maka sahut suara itu: Hal Lambu Mangkurat, ialah aku naja yang sida cad 1w. Namaku Putni Tunjung25 Buih Kata Lambu Mangkunat: Syukur hamun demikian, tuanku hamba ambil akan raja, hamba diamkan di dalam candi itu. Kata Putri Tunjung Buih: Aku tiada mau diam di dalam candi itu, kerana bekas berhaha. Sida menyuruh mengambil patung bertuhis di gunung Batu Pining itu empat kayu itu akan tiangnya, buatkan aku mahligai tempatku diam; jadikan sehani mi jua itu. Maka aku suruh perbuatkan tapih kuning, panjangnya tujuh hasta, lebarnya tujuh kihan; buatkan jadi2 sehani mi jua akan tudungku naik ke mahligai itu. Anak dana empat puluh yang membuatnya itu, jangan onang yang sudah benlaki. Sudah itu, han pun slang, sahut Lambu Mangkurat: Baiklah2t tuanku. Setehah sudah itu maka ia pun2 puhang, berkata pada Ampu Mandastana seperti penihahnya lw Sudah itusama-sama tunun pada sitilohor memukul tangara serta menjulat-bedil itu. Senta tendengar oleh Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa 1w gelabahlah hatmnya, serta turun dan rumahnya itu berlari-hari senta berseru-senu membawa segala menteni tunun pada sitihohor itu. Maka segaha menteni dan segala nakyatnya sama turun pada sitihohor, sangkanya musuh datang. Maka kata Lambu Mangkunat: Hal Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa, aku beroheh naja, ada

datam CD. benmoetaAB, b-nmut- C, panboet OF. benanyoet-anyoetABC. datam BCD. mandoe B, m-ha pindu C, Mahapendoe DE. yang signa AB. y-ng sikna C, bangk Sikana D, s-g-I na F. 4datam CD, gap F. tanjoeng BD. datam CD. jadikan D, j-dik-n F. <baiklah....maka> abs. BCDF.
itoepoen BCDF.

<ito> abs. ABC; <sudah itu> abs. F.


di- AB, abs. C. roemah ABC.

240

IN! HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

timbul di dalam buih di tengah Lubuk Bargadja itu. Katanya tiada mahu naik dan33 tiada rnau diam di dalam34 candi itu kerana bekas berhala. Ia itu minta perbuatkan mahligaf. Akan tiangnya patung bertulis di gunung Batu Piring itu ambilkan empat kayu. Dan minta perbuatkan35 kain kuning panjang tujuh hasta, lebarnya tujuh kilan. Yang niembuat36 itu orang perempuan dara empat puluh. Kain itu akan tudung naik ke mahligai3 itu. Kata38 Lambu Mangkurat: Hai segala orang di dalam39 negeri mi, selagi raja itu belum naik ke mahligai itu jangan ada berkayuh ke hulu ke hilir. Maka segala orang mendengar4kata Lambu Mangkurat itu terkejut, sama suka hatinya, serta dada berani ke sana ke sini berkayuhan. Maka Aria Magatsari menyuruh Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu ke gunung Batu Piring mengambil patung bertulis empat kayu akan tiang mahligai itu. Dan Tumanggung Tatah Jiwa menyuruh malarap mengambil anak dara empat puluh membuat kain langgundi4 itu. Maka anak dara empat puluh membuat kain kuning itu sudah ia diberi kapas oteh Lambu Mangkurat itu; ada yang mandjudjut,42 ada yang menggiling, ada yang membusur, ada yang mahambat, ada yang meluli, ada yang menggantih, ada yang malawajani, ada yang mangudrang,43 ada yang menyikat, ada yang bertenun. Demikian lagi orang membuat mahligai itu: ada yang memahat tiang, ada yang menarah panunggak,44 ada yang memahat tongkat, ada yang menebuk lubang, ada yang menyirat kasau, ada yang menarah gelegar, ada yang menyalin Iantai itu. Yang berbuat sama segala menteri, tiada kaum-kanaum. Sudah jadilah mahligai itu sehari itu; serta mengambil patung itu diitajak, sehari itujiiajadi. Atapnya berlapis sachiat ainalbanat serta berumbaikan mutiara, barkakitir5 emas. Papucuknya46 kumala bar~adung4~ kaca. Lantainya berlapis dengan48 permaidani bersulam air emas. Lelangitnya diwangga; dindingnya49 cindai merah diparmas.5Di bawah mahligai itu diperbuat bangkilas-midar5 serta perhiasannya. Dan kain langgundi52 itu tuntung sama sehari itu jua. Daripada berkat istiadat puteri itu maka sama jadi sehari itu,

33<tiada mau naik dan> abs. CDE. di CDE. 35boeatkan AB, b-rbuat C. 36mamarboewatnya D, m-rn-rbu-h E. rn-Jig-i C, pada malegay DE. 38maka kata AB. 39dalarn CD. 40rnenengar BCE. 411-nggudi A, I-nggud-k C, l-ngkud-k E. 42 <ada yang mandjudjut> abs. ABC; rnandjoejoe D, m-ndjutj-t E. 43mangoedarang BC, manggoedrang D. 4penanggak B, Panangak D, p-n-ngku E. 45kakitar AB, b-rkik-t-r C, bar kakitiran D, kik-t-r E. 46p-rnudj-kanya A, parnoedjagalnya B, pangutj-knya C, poetjoeknya D, p-ngutj-pnya E. b-rtud-ng A, bar tawing D. abs ABC. 49dind-ng C, d-nd-ng E. di pararnas dan D, dap-r am-s dan E. y-ng ku-s mid-r ACE. 11-nggud-pa C, I-nggud-k E.

241

HIKAYAT BANJAR

mahligai dengan kain kuning itu; serta air pun sehari itu tenang, tiada hanyut; seperti air dalam dulang batang sungai itu. Sudah itu maka Lambu Mangkurat menghadap pada puteri itu. Maka ia bernama Putri Tunjung53 Buih kerana seperti bunga air. Maka ia kerana raja air itulah maka puteri itu dapat dinamai Tunjung Buih ertinya tunjung itu bunga dapat dinarnai Junjung Buih ertinya junjung itu raja. Itulah maka tiada salah disebut Putri Tunjung Buih benar disebut Putri Jurijung Buih benar. Sudah demikian datang Lambu Mangkurat serta orang sekaliannya54 dengan upacara itu. Seperti mengarak pengantin, dengan bunyi-bunyian. Dan anak dara empat puluh yang membuat kain kuning itu sama memakai tapih kuning, sama memakai kain kuning, sama memakai baju layang kuning. Maka dipersembahkanlah55 kain kuning itulah, bernama kain langgundi,56 dipersembahkan Lambu Mangkurat kepada Putri Junjung Buih itu. Maka putri itu keluar dan dalam buih itu. Rupanya gilang-gemilang, cahayanya seperti kumala; memakai pakaiannya dan dalam air itu bertapih sutera kuning, berkakamban sutera kuning dan bertudung kain kuning perbuatan anak dara empat puluh itu. Putri Junjung Buih naik berjalan keluar dalam buih itu waktu isyak empat belas han bulan. Maka rakyat sekaliannya57 rnahiningkan58 serta bunyi-bunyian;59 serta anak dara empat puluh itu mengelilingi, sama berjalan naik ke mahligai itu. Anak dara empat puluh diam dalam bangkilas-midar6 di bawah rnahligai itu akan suruh-suruhan puteri itu; tiada beroleh perempuan lain yang hampir itu. Sudah itu yang berkamit siang malam itu kaum mandung dan kaum sarawisa6 itu, sentiasa itu62 berganti-ganti seratus-seratus; makannya63 itu atas Lambu Mangkurat, selamanya yang berkamit puteri itu. Dan yang sentiasa han ganti-berganti64 malam siang itu65 Lambu Mangkurat dengan Ampu Mandastana itu benlanglang di bawah mahligai itu. Maka segala tahta perintah negeni itu tiada berubah, masih seperti tahta perintah Ampu Djatmaka. Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa mahabisi6t itu; Lambu Mangkurat dengan Ampu Mandastana itu hanya mareksa67 Putri Junjung Buih itu. Tetapi manakala ada68 perintah yang besar dan keda69 yang sukar itu,

3tanjong B, dj-ndj-ng C. Tandjoeng 0. 5sekalims ABC. 55dipersembahkannyalah DE. 561-nggudi dipa A. I-nggudipa C, I-ngkud-k E. 57s-katian AC. 8m-ngiringk-n A. mairingkan BCD. thoenyle boenyianya D, bunyi-n2nya E. 60b-ng kit-s midan A, bangkilas meidan B. b-ng kit-s mid-r CE. 6tsarak sir A, sarakisi B, sarak i-s C. Sara yaksa 0, sar-k i-S E. 62s-n-nt-as- it- A, nantiasa itoe B, nitias- it- C, nintiasa 0. 3mknrinya A, m-k-n-t C. rn-k-n E. 6bergantie gantie AB, b-rg-nti C. b-rk-nti E. 65< malam slang itu>: (mat-rn si-ng s-n-ntias- hany- b-rg-nti2) dan A, malarn slang B, mat-rn biang C. malam dan slang itoe D. 66mahiasie AB. m-hasi C. 67rn-m-riksai A, rnemariksa B. 68d- CE, di- 0. 69 <dan kerja>: kerja dan ABC, kerja an 0, k-r~aannya e.

242

IN! HIKAVAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINCIN

bicana yang muskil7itu, Lambu Mangkunat memutus7 itu. Sungguh tua Ampu Mandastana itu tiada benani melebihi72 Lambu Mangkunat itu, kenana Ia amat bijaksana itu,73 besar akalnya daripada orang dalam negeri Negara-Dipa itu. 5. 5.1 Hatta berapa lamanya Putni Junjung Buih menjadi raja itu Lambu Mangkurat menghadap kepada Putri Junjung Buih itu; sembah Lambu Mangkunat: Hal tuanku, jikalau patut dengan tuanku baiklah tuanku bersuami. Raja mana2 yang tuanku kehendaki itu hamba ambil kasanya3 akan suami tuanku itu. Maka kata puteri: Mau aku bensuami lamun raja dapat bertapa sepenti aku. Lamun tiada ada raja dapat bentapa seperti aku mi aku tiada mau bensuami, meski aku mati tiada aku mau bersuamh Maka Lambu Mangkurat mendengar kata puteni demikian5 masyghullah6 hati Lambu Mangkurat itu, fikirnya: Di mana ada naja yang dapat bentapa manjanjakti seperti puteri mi? Maka Lambu Mangkunat memohon pulang.8 Kemudian daripada itu dua tiga kali Lambu Mangkunat bertanya kepada9 puteri sepenti demikian jua,puteni itu pun masih berkata seperti demikian jua itu. Hatta berapa lamanya kemudian daripada itu banyak tiada tersebut ada anak Ampu Mandastana dua orang laki-laki, tenlalu elok nupanya danipada orang sekaliannya di dalam negeri Negara-Dipa itu; yang tua namanya Bangbang Sukmaraga, yang muda namanya Bangbang Patmanaga. Keduanya itu benmainmain bendiri di bawah mahligai itu melihatkan tingkah2 orang berkamit itu, kalau3 ada yang pulang dan kalau4 ada yang salab angkuhnya5 hendak dipapadahinya:6

70m-sgh-I A, masgoet B, rn-sg-l C, maskal D. m-mut-si C, njang mamoetoes 0, it- j-ng m-mmut-s E. 72m-tebih C, metebih E. abs. CDE. 5.t. sembahnya ABC. 2di mana DE. 3k-sti A, goestie B. I-sini C, kasan 0, ak-n kasin E. 4abs. ABC; D and E read: Raja dapat bar tapa sepertie akoe inie. 5abs. ABC. sagotahD, sup-t I-h E. raja-raia ABCO. < pulang ... kepada puteri> abs. ABC. 9<bertanya kepada>: b-rkat- p-d- E. <demikian jua>: demikiennya ABC, dimakian pada 0, d-m-ki-n jua b-rkat- p-d- E. abs. ABC, di nama inya 0. 2angk-h CE, angkoeh D. 3kaloe kaloe AB, k-lu it- C. 4katu2 A, kaloe B, k-tuar C, jakaloe 0, k-lur E. 5anggahnya ABC. 6dipad-hinya AC.

243

HIKAYAT BANJAR

Jangan lalai demikian! Kehendaknya keduanya itu sama-sama mareksa1t puteni itu. Sudah tiada lain ijtihadnya9 daripada mareksa puteni. Hanya puteri2itu dipertuannya, sukarela hatinya sudah ia beroleh naja. Itu ijtihadnya19 keduanya itu. Bangbang Sukmaraga bentapih naginya2 bersongket air mas, bersabuk jali dihukup berumbai-umbaikan air mas, bersalimput22 kimka23 hijau bersulam air mas; tubuhnya putih kuning, manis banang lakunya. Dan Bangbang Patmaraga bertapih cindai menah diparamas, bersabuk garingsing wayang diparamas, bersalimput24 kimka kuning bersulam air mas. Keduanya itu benkata:: Hai segala orang benkamit, ingat-ingat dan baik-baik liii memeriksa raja kita siang dan malam. Jangan lalai, kalau ada bahaya siapa akan tahu. Maka sahut yang berkamit itu: Hamba terimalah papadah tuan itu; ayah tuan berkata mengingati demikian jua itu.25 Maka anak dara empat puluh itu melihat Bangbang Sukmanaga dengan Bangbang Patmaraga itu sama tahini26 hatmnya. Ada yang benpantun demikian: Besannya gajah di Patani, Sawa membelit di giginya;2 Jika itu suami kami, Sepenti gula dengan santannya. Ada yang berpantun demikian: Cincin28 sebingkai jatinupa, Dapat di gunung Batu Lati,29 Kunang barhigau3akan rupa, Lebih barhigau akan3 dijinaki. Ada yang benpantun demikian: Kuda langkur32 kuda baraksa,33 Rama-rama di dalam puan; Hati hancun badan binasa, Sangat barhigau lawanmu3 tuan.
abs. ABC. 8mernariksa AB, maraksa D 9andji t-htanya A, andjie tachtanya B, idji t-h-t-nya CE, ijitehatnya 0. 10<hanya puteri> abs. ABC. 2trakinya BC, Ragaina D, rag-nE. lZgap B, b-rs-l-m-t C, salimoet D, b-rs-t-mb-t E. 23k-muk- A, gap B, kamaka 0. 24s-l-mp-t A, satimoet B, ber satimoet CDE. 18<iua> abs ABC; <itu> abs. E. 2ttangira AB, t-ngir CE, taoer 0. die kakienya 0, d-kikinya E. 28janjie ABC. 29matatie ABC. 30b-r-h-mku A, terigaoe igaoe B, barahikoe DE. <barhigau akan>: terhigaoe B, barahikoe DE. 32< kuda Iangkur>: gadj-h tungk-r A, p-da l-ngkur C, Padie langoer 0. 33j-riksa A, wiraksa B, j-raksa C. b-r-psa E. 34b-r-hi tawan mu A, b-rhigau tawan C. barahikoe tawan moe 0, b-r-hiku law-n E.

244

tNt H!KAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Ada yang berpantun demikian: Banahmana memakan sari, Tambiluk di papan jati; Dewa mana garang35 ke man Sangat elok mambari binahi. Ada yang berpantun demikian: Sampiluk bahisi3t gula, Melati dimakan rusa; Rupa elok seperti dewa, Kami sekelian binahi binasa. Ada yang3 berpantun demikian: Bertanam padi39 ke Baritu, Teluk Parapat39 padang galam; Salah satu jadi lakiku, Rapatlah pelukku siang dan malam. Banyaklah lagi tiada tersebut, anak dara empat puluh itu ada yang tersenyumsenyum, ada yang tentawa-tawa, ada yang mahungguti,4ada yang mangawai-awai.4 Bangbang Sukmaraga dan Bangbang Patmaraga itu tersenyum-senyum senaya bertunduk, sangat takut kepada puteri itu. Maka puteri itu memandang Bangbang Sukmanaga dengan Patmanaga itu, tahulah ia akan keduanya itu anak menteninya42 bemama Ampu Mandastana itu.43 Maka ditawakinya gantal44 serta pinangnya satu seonang-seonang itu, dan bunga nagasari sepasang seorang-seorang. Tiada tatkala masa itu bunga nagasari di negeni Negana-Dipa itu. Danipada puteri itu menunjukkan kesaktiannya itu maka ada bunga nagasari itu, dan tandanya kasih pada hambanya itu, dahulunya kasih kepada Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat itu, kalau terdengarnya455 demikian. Katanya: Ya anakku, ya anakku,46 dua tiga kali ke bawah mahligai itu, maka diberi kinangan.4 Banu sekali diputik4~ itu tiada disuruh beni kinangan,4kalau katanya

35datang 0, g-rang-n E. 36beris/e AB, baisie CD. abs. ABC. 38Iada A, p-d- CE. 39berdapat ABC. mah-kutiA, mahatkoetie B, mah-nkuti C, maoengoetie 0, mah-t-ku E. 4tmengawai-ngawai B, magaway gaway 0, m-ngawi E. 42menterie ABC. 3abs. ABC. 44k-nt-I AC. 43terdengar BC. <ya anakku ya anakku>: ayaku tu an-kku AC, ya anakkoe B, yakoc anakoe D, ayaku an-ku E. dibrle kenanga AB, d-bari k-n-ngi C, baroc dikinangie 0, d-bari k-nangi E. poen DE. 9kananga ABC, kinangie DE. 245

HIKAYAT BANJAR

Ampu Mandastana dan Lambu Mangkurat itu, maka ditawaki demikian. Hendak anak dana yang di bawah mahligai itu, maka kalau Bangbang disunuh berikan pada5 Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga itu tiada mau menerima5 faedah anak dana itu, demikian fikir puteni, maka dilontarkannya sendiri itu. Sudah52 tiada basaroa53 hini puteri itu kepada Bangbang Sukmaraga dan Bangbang Patmaraga itu. Bangbang Sukmaraga dap Bangbang Patmanaga54 hendak tiada diambilnya55 kalau puteni itu bengusar, kalau sangka puteri manyapalakan kasihnya. Itulah maka diambilnya oleh Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga bunga nagasani dengan gantal itu, serta dikandutnya itu. Maka datang Lambu Mangkurat balanglang waktu limbah asar ke bawah mahligai itu serta melihat Bangbang Sukmaraga dan Bangbang Patmaraga mengandut bunga nagasari dengan gantal itu. Kata Lambu Mangkurat: Hai Sukmanaga Patmaraga, apa engkau kandut itu? Maka dilihatnya oleh Bangbang Sukmaraga dan Bangbang Patmaraga Lambu Mangkunat, maka katanya keduanya itu: Hamba kandut mi bunga nagasari dengan gantal nugnaha naja itu. Kata Lambu Mangkurat: Apa kerjamu ke mani? katanya keduanya itu: Kenja hamba melihatkan angkuh5orang yang berkamit in serta hamba ingat-ingati jangan Ialai mareksa5 raja itu. Kata Lambu Mangkurat: Sudah, engkau jangan ke man lagi, kerana mi bukan tempat engkau bermain-main. Maka Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmaraga pulang. Tahulah ia akan mamanya bergusar dan tahu ia58 akan dirinya dikambunukan kalau diambil suami oleh puteni itu. Sudah itu Lambu Mangkunat pulang senta berfikir di dalam hatinya: Lamun demikian salah satu, Si Sukmaraga lawan Si Patmaraga itu, diambilnya suami oleh puteni itu. Tandanya puteri mahidah5itu, memberi bunga nagasani dengan gantal itu. Tiada akan tiada aku menyembah kamanakanku. Kata puteri dua tiga kali kutanyai bersuami tiada mau lamun tiada yang sama dapat bentapa manjanjakti;6 sekarang demikian perbuatan puteni. Demikian tampanya Lambii Mangkunat itu, dua tiga han masih jadi murka hatinya. 5.2. Maka Lambu Mangkurat datang kepada saudaranya Ampu Mandastana itu, kata Lambu Mangkurat: Hai kakanda, Si Bangbang Sukmaraga lawan Si
kepadaABC. <mau menerima>: mace terima tiada D, man rn E. 52sajerah 0, s-dar-h E. 53basaroea ABC, saroewa 0, s-ru E. 4<B.S. dan BR.> abs. DE. 5d-ambil A, ma-ambilnya BC. 6angg-h ACE, anggah B. ~memar&sa AB, maraksa D. 58b-rgus-ni dan t-hul-h I- C, b-rgusj-r i- dan tahul-h E. 9mangedah ABD, maid-h C, mangid-t E. 60rnanjaktie AB, maj-ng-ti C. maj-kti E. 5.2. dangan AD, abs. E.

246

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Bangbang Patmanaga itu hamba bawa malunta ke hulu itu. Maka tahulah Ampu Mandastana akan samunya2 Lambu Mangkunat hendak membunuh anaknya itu. Maka kata Ampu Mandastana: Hai anakku, buah hatiku, cermin mataku, bunga kasihku, Bangbang Sukmanaga Bangbang Patmaraga, engkau3 dibawa mamamu Lambu Mangkurat malunta ke hulu itu, tiada jauh. Maka kata Lambu Mangkunat: Manilah anakku, kita bersuka-suka malunta. Maka sahutnya keduanya: Baiklah mamanda, hamba tiada enggan sepenti kehendak mamanda itu; mamanda4 tunun dahulu ke penahu. Tetapi keduanya tahulah ia dihapusi,5 hendak dibunuh itu. Maka Lambu Mangkunat tunun, memohon pada Ampu Mandastana itu, ke penahu menanti. flangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga bentangis-tangisan senta ayahnya6 dan bondanya. Kata Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmaraga: Hai ayah dan bonda, hamba memohon pengi mati. Jangan dukacinta lagi. Datang8 han inilah kesudah-sudahan hamba benkata-kata dengan ayahanda dan bonda itu. Dan salahkhilaf hamba kepada ayah dan bonda itu tiada dua-dua hamba memohon ampun. Senta Ia keduanya bensangsampada asuhan ayah bondanya. Maka ayah bondanya sama mencium ubun-ubunnya senta sama benkata: Anakku, suka nela aku. Tiadajadi sanikkuakan salah khilafmu itu. Mudah-mudahan kita bentemujamah pada han yang kemudian. Sudah itu maka ia keduanya sujud pada kaki ayah dan bondanya itu menyembah memohon turun itu. Bangbang Sukmanaga mematah pikang2 bunga melati, ditanam dani kanan tampakan3 lawang itu, katanya: Ayah bonda, lamun daun melati itu lunuh sudah hamba itu mati dibunuh mama Lambu Mangkunat itu. Bangbang Patmaraga mematah pikang4 bunga merah, ditanamnya dan kin tampakan3 lawang itu, serta benkata sepenti demikianjua itu. Lab sama-sama5 benjalan itu, sama bentapih putih, sama bentudung kain putih. Benjalan itu masih menoleh-noleh dua tiga kali kepada bondanya sambil cucun air matanya itu. Bondanya pun bendini di lawang melihatkan kelakuan anaknya benjalan itu. Ampu Mandastana dua laki isteni sama menangis, katanya: Hilanglah buah hatiku, putuslah tangkai kasihku.6 Hal anakku Bangbang Sukmanaga dan anakku Bangbang Patmanaga, apa nupaku engkau tinggalkan, gilalah aku hatiku. Banyaklah tiada tensebut kata Ampu Mandastana dua laki isteni itu.
2samoanya BCE. 3abs. ABC. 4abs. ABC, h-nda E. di apusi C, akan di apoesie 0, J-ng d-aw-p-s E. 6aj-hda A, ayahnda BC, ayah 0. d~cintA, d-k-c-nt-2 C, dikacinta cina 0, dak- c-nt- E. <lagi datang>: lagi daj-ng C, datang lagie DE. b-rsungk-m A, bensoengsorn B. bar sang sam 0. osunjkku A, sarek koe 0, s-r-k aku E. <jamah pada>: it- p-da z-m-n A, kita jeman pada BC. 2pig-ng A, p-ngg-ng C. t-mp-kk-n A, tampoekan BC. 4pingg-ng AC. sama ABC. <tangkai kasihku>: kakie tangkei oesahkoe AB, k-k-I t-nggi us-haku C, tangkay kekasihkoe 0.

247

HIKAYAT BANJAR

Maka Bangbang Sukmanaga dan Bangbang Patmanaga itu sudah dibawa benkayuh oleh Lambu Mangkunat itu ke hub negeni itu, senta dibunuhnya keduanya itu di tepi air. Maka dahulu sampai pada sekanang mi tempat membunuh dalam sungai batang Tabalung itu dinamai onang8 Luhuk Badangsanak.9 Sudah itu maka mayatnya itu ghaib. Lambu Mangkunat itu henan akan mayatnya itu hilang di hadapan Lambu Mangkunat. Sudah itu pulang Lambu Mangkurat sampai ke numahnya.2 5.3. Maka tensebut Ampu Mandastana dua laki isteni dengan masyghulnya. Datang tawinik2 dua laki bini. Yang laki hinggap pada pangkuan Ampu Mandastana, yang bini hinggap pada pangkuan isteninya Ampu Mandastana. Maka itu sama dilihatnya: Hai isteniku, tawinik2 menunjukkan anak kita alamat sudah mati3 terbunuh. Maka sama dilihat daun melati daun bunga menah sama lunuh, kata Ampu Mandastana: Pasti anak kita sudah mail Apa bicana kita? Manilah kita sama benbela. Meski kita hidup masakan4 sama dengan dua onang,5 kerana gila benahi akan anak kita.6 Maka kata isterinya: Baiklah sama berbela Maka Ia benjalan malam itu pada pinggir candi itu, Ampu Mandastana bensodoh sendininya dengan kenis panungsani penbuatannya8 Ampu Lumbang9 di Majapahit, isteninya bensodok sendirinya dengan lading malila penbuatan pandai tatkala ia lagi di negeni Kaling. Sudah itu sama mati ia itu. Hambanya sekaliannya itu seonang tiada yang tahu akan Ampu Mandastana dua laki isteni akan ia benbela itu. Sudah itu antana tiga hani datang Lambu Mangkunat ke rumahnya Ampu Mandastana itu, bertanya pada hambanya: Hal onang dalam kakaku, mana kakaku, sudah tiga han mi maka tiada ada kulihat benlanglang di bawah mahligai itu. Maka sahut yang ditanyal: Hamba tiada tahu akan tempat kakanda itu. Sudah tiga han mi kakanda itu dua laki isteni tiada di numah mi, maka hamba tuanku dalam rumah sekahan mi sama mencani, tiada bentemu. Maka fikir penerima Lambu Mangkunat: Lamun demikian kakaku mi berbela kenana sakit hatmnya anaknya kubunuh itu.
bagitoe BC, gap 0. <dinamai orang>: dinamainya ABC. d-naminya C, dinamie orang D, d-n-mai ol-h r-ng E. 9Badoeng-Sanak AB. 20abs. BCD.

5.3. abs. ABC. 2tawir-k- A, Tawirak B, tawirik- C, taw-b-n-k- E. abs. DE. 4mas-hk-h A, masakah BC. ~<dua orang>: di or-ng A, diaorang B, orang 0. 6kita sama BCD. d/ninya BC. panboewalan AD, p-nbuatnya E. abs. ABDE, ampu lambang C. m-njap-hitA, d- m-sajap h-t E. dan sin A dibaca I-mb-ng on l-mbung. 248

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Sudah itu Lambu Mangkunat benlanglang2 mencani itu. Pada nasa Lambu Mangkunat tiada akan tiada tempatnya3 benbela itu di candi, maka dicaninyaitu: ada mayatnya dua laki isteni itu di sisi candi itu: sepenti onang tidur, tiada bunuh. Dan kenis cenita4 itu dan kanan mayatnya,5 dan lading malila itu dan kin isteninya. Maka banyak bangkai bunung mati disanding mayatnya dua laki isteni. Pada nasa6 Lambu Mangkunat: Bunung mati mi alamat melangkah mayat kakaku in Onang pula maka dapat melangkah saling bunung tiada benoleh melangkah itu Maka kenis dengan lading itu diambil Lambu Mangkurat. Maka mayat keduanya itu disunuhnya buang onang ke laut. Senta bekas mayat digali tanah, ia itu dibuang ke laut. Bekas menggali itu menjadi telaga, sampai pada sekanang mi dinamai Telaga Raha. Manakala ada onang bendosa maka dibunuh, air Telaga Raha itu sehani semalam menah nupanya seperti air tingi itu. Dan sungai pancan di gunung Batu Pining di bawah batung bentulis yang tempat mengambilkan8 tihang mahligai itu pun menah sepenti am tingi sehani semalam itu; alamatnya dengan Telaga Raha itu; sampai pada sekarang mi dinamai onang Sungai Danah. Adapun Lambu Mangkunat masyghullah hatinya akan saudananya mati itu; Lambu Mangkunat sendininyalah memenintah negeni itu yang diikut oleh Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa itu. Di bawahnya itu pula Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu; di bawahnya Sang Panimba Sagana, Sang Pangaruntun Manau, Sang Pambalah Batung, Sang Jampang Sasak; di bawahnya itu pula menteni empat puluh. Makmunlah negeni Negana-Dipa itu. Banyak lagi tiada tersunatkan.9 6. 6.1. Kemudian daripada itu Lambu Mangkunat sakitlah nasa hatinya Putni Junjung Buih belum bensuami itu. Hatta maka Lambu Mangkurat tidun tengah hari itu, benmimpi datang sepenti ayahnya itu berkata: Hai Lambu Mangkunat, aku memberi tahu kepadamu, lamun engkau hendak mencanikan suami puteni itu ada anak naja Majapahit itu, dapatnya bentapa dipucuk gunung Majapahit itu. Demikian rnulanya. Raja Majapahit 1w tamanung3 tiada benanak; sangatlah ia bencinta hendak beranak. Maka naja itu benmimpi bentemu onang tua, katanya itu: Hai naja

3poetang 0. put- E. tempat AE. 4jerit B, carl E. mayat B, ajait- C, ia itoe D, jait- E. gap D. pik-r-s E. gap 0, d- E. gap 0, m-amb-t ak-n E. tensebutkanABC. 6.1. dapat AD. 3m-njap-hit A, m-njapah-t E, rep. <itu tamanung>: tamanang ABC, itoe manang D.

249

HIKAYAT BANJAR

Majapahit, lamun engkau hendak benanak, engkau bentapa di pucuk gunung Majapahit 1w, maka itulah engkau benoleh anak, budak laki-laki, dibawa malaikat keluan danipada matahani, dijatuhkannya kepada pangkuanmu. Tetapi budak itu4 bensanung sepenti benmala5 campah kudung. Maka ia itu pelihanakan baik-baik, engkau bentambah-tambah benoleh kemuliaan dan kebesanan benkat budak itu. Jangan engkau benani mahangkuling kulit tubuhnya, kalau engkau ketulahan. Kenana budak itu bukan seperti mantabat dinimu, kenana mantabatnya itu tenlebih danipada mantabat dinimu. Dan engkau benoleh anak dengan istenimu itu enam onang, benkat bjidak itu. Sudah itu maka naja Majapahit itu bangun. Kemudian danipada itu naja Majapahit itu bertapa di pucuk gunung Majapahit itu, empat puluh han, maka ia mendapat budak itu, datang ada pada pangkuannya. Maka dinamai9 Raden Putna. Sudah itu kembali pada istananya. Maka naja itu benanak dengan isteninya enam onang, tigalaki-laki tiga perempuan. Maka naja Majapahit itu bertambah-tambah kebesarannya, banyak naja-naja yang takluk kepadanya itu: sekaliannya onang tanah Jawa dan Bantan,2 Jambi, Palembang, Mangkasan, Pahang, Patani dan Bali dan Pasai3 dan Campa, sampai kepada onang tanah Minangkabau4 tatkala pada zaman itu sama takluk pada naja Majapahit yang sudah benoleh anak dapat bentapa itu. Banyak lagi tiada tensebut. Maka Lambu Mangkunat bangun danipada tidunnya itu, maka Lambu Mangkunat menyunuh memanggil Ania Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa itu. Sudah datang menghadap Lambu Mangkunat dipagungan,3 kata Lambu Mangkunat: Aku benmimpi ada datang sepenti ayahku, katanya: Hai Lambu Mangkunat, lamun engkau hendak mencani yang patut akan suami puteni itu ada naja di Majapahit, dapatnya bentapa di pucuk gunung Majapahit, itu engkau pohonkan akan suami puteni itu. Pada nasaku benan mimpiku itu, sepenti tatkala aku mencani puteni, mimpi seperti demikian jua. Maka mimpiku mi hendak kukenjakan. Sunuh baiki malangbang Si Pnabajaksa namanya dan 1w dan gunap8 dan gali, galiut9 dan galiung, tongkang2 dan talamba dan lambu2 dan pangata. Aku22 hendak ke
4abs. ABCD. benmoela ABC, maly 0. b-rmal-m E. mahanggoelong ABC, gap D. mah-ngk-I-ng E. abs. ABC. <ada pada> abs. D; <ada> abs. E. di namainya AD. abs. ABC. sekelian AD. 2b-t-ni A. b-tin E. lasir AB, Pasa 0. 4muning kabau A. min-ng k-b-w CE. Manangkabao 0. diepanggoengan ABD. ayah ABC. abs. ABC. kur-k C. gonop 0, gui-k E. kaliut A. galieoeat BC. kaliun E. 20t-f-k-ng AC. tanggang B, tangkang D. t-ng-I-ng F. 2Iamba ABCDE. 22< pargata aku>: ni-t kua A. niatkoe B. p-rakalku C. pargata dan itoe gorap D.

250

tNt HIKAVAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Majapahit mencari sepenti mimpiku itu. Maka sahut Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Hal tuanku, lamun demikian hamba menyunuh Winamantas dengan segala anakoda23 pendagang raja dahulu itu hamba sunuh membaiki banawa itu. Maka Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa memohon kembali turun ke paseban. Maka disunuhnya panggil Winamantas itu, datang. Kata Ania Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Wiramantas, engkau dititahkan tuan kita Lambu Mangkunat membaiki Si Prabajaksa itu, senta segala banawa yang engkau gaduh itu baiki, dengan segala24 anakoda yang pendagang25 naja itu senta kaumnya bawa membaiki itu, kerana penghulu kita Lambu Mangkunat hendak mencani naja akan suami naja kita; Lambu Mangkunat hendak ke Majapahit. Maka Winamantas memohon pulang ke numahnya memanggil segala anakoda dengan segala kaumnya itu. Kata Wiramantas: Hai segala kantjabatun,2 kita disunuh membaiki Si Pnabajaksa 1w senta segala banawa perdagang yang sepuluh buah itu, kenana Lambu Mangkurat hendak mencani naja-naja akan suami puteni. Maka Winamantas dengan segala anakoda serta sekalian kaumnya itu sama membaiki banawa itu senta penkakasnya. Sudah segala penahu itu mustaip2 senta senjatanya,2 suligi dan panah dan astenggan dengan lila dan nantaka dan meniam, dan onang yang lompat sudah sama berbuat sekina-kina onang senibu Lambu Mangkunat sudah memohon pada puteni itu, senta puteni membeni sangu jawadah,29 sepenti mamegan3dan gagatas3 dan nanuman32 dan dodol dan alua danam33 dan satu dan minyak baboreh. Dan kata Lambu Mangkunat pada Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa: Engkau kutinggal memeniksa puteni. Jangan lalai benlanglang malam dan siang di bawah mahligai 1w; senta ingat,3 jangan berubah tiap-tiap hani Sabtu itu benhimpun seba pada sitilohon itu. Hanya yang35 kubawa itu Patih Banas, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu, lain daripada itu hanya Winamantas kenana ia itu tatuha menteni pendagang. Senta segala anakoda pendagang yang sepuluh itu senta kaumnya dan menteni pambalah3 Puspawana3 itu kubawa senta segala3 kaumnya. Dan menteni saragani Wangsanala itu kubawa senta kaumnya. Lain danipada itu segala menteni ku

23an-kkuda A, nakoda B, an-kud- C, nahoda 0, an-kuda F. 24abs. ABC. 25berdagang BC. 26<batur> abs. ABC. 2mustangip A, m-st--bF. 28sanjatanya 0, s-j-tanya F. 29joea ABC, jaodah 0. 30mig-n A, m-miny-k-n F. kaat-s A, gagettas B, g-g-k-s C, k-g-n E. <dan nanuman>: minoeman ABC. 33<alua daram>: acar AB, alnjad-r-ma C, aliadaram 0, aljam d-n-m E. 34dengan OF. abs. ABC. 3pablah CDE. pasapawan B. pasangoen D, p-s-ngawan F. 38abs. DE.

251

HIKAYAT BANJAR

tinggal. Maka sahut Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa: Hamba tiada enggan, barang titah tuan itu hamba ikut. 6.2. Sudah itu maka Lambu Mangkurat bentolak, menunggang malangbang bennama Si Pnabajaksa senta penhiasannya, memakai takhta kenajaan yang peninggal ayahnya Ampu Djatmaka itu: umbul-umbul dua dipanmas, tatunggul2 dua diparmas, kakenda dua dipanmas, lalaju empat bentulis air mas dan kakalabangan3 seperti lalipan bensulam air mas dan kumbala nadjasa5 benkakitir emas dua puluh; tombaknya bining bentatah emas, gagangnya sama bentulis galuga dengan air mas; dan payung bawat dua bertulis an mas, dan awinan dua kudup cempaka bertatah emas, gagangnya tabu-tabu9 dengan emas. Dan malangbang itu bertatah emas, layarnya sachlat ainalbanat, tali2 bubutan dan tambenang dan tali klatnya3 mastuli, sama benumbai-umbaikan mutiara; kemudinya4 tembaga suasa; dayungnya hulin bentabu-tabukan emas; tali sauhnya besi malila. Dan banawa yang maikut5 itu masing-masing sama memasang perhiasannya, sama-sama dengan bersonak-sonak serta sama memasang bedil dan sama membunyikan gamelan bunyi-bunyian, nebab, calempung, suling dan calapita, dengan onang bensinden. Maka sama datang ke laut, samaberlayan. Banyak tiada tensebutkan itu. Maka datang Lambu Mangkurat, sama benlabuh. Maka terkaban pada menteni bandar itu. Maka Ia, segala yang melihat banawa itu, sama gelabah hatinya, katanya pada menteni bandan itu:2Selamanya onang datang ke marl tiada sepenti orang datang mi lakunya dan rupa banawanya senta dengan gamelannya itu. Maka menteni

koetingaltcan 0, -ku t-ngk~I k-n E. sahoetnya0, sj-hutnya F. 6.2. tat-h A, tachta B. t-ht- CE. tatunggul....Ialaju>: toelangga doea dipermaas kandaga (g-ndag- A) ada (<ada> abs. A) doea dipermaas talayoe ABC, tatoengoet kandaga doewa di par amas lalewa 0, tun-ngk-t kak-nda ad-p di p-nn~s I-laju2 F. 3katabangan ABCE. hatilipan 0. hil-ng-n F. goembata raja sa- AB. g-mbala raj- sa C, gambala Raja sama 0. barang ABDF, b-rang C. <air mas .... dengan emas> abs. ABC. lainnya gagangnya DO. k-k-ngnya F. tabu F. lain AB. Iay-nnya CE. taien 0. sindjatanya AB. s-ndjat C, sahatat 0. 2abs. ABC. ik-b-t A. ikat BC. 4komediin ABC. mengikoet ABD. <dan sama>: sama sama ABC, gap D. t~goemelanB. gumal-n C. bersandanya AB. b-nsindanya C. ben sindien 0. b-is-nd- c-tapit nya F. abs. 0, sam-2 F. 20<bandan itu> abs. OF.
2<

252

tNt HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

bandan menyunuh bentanya. Maka yang disunuh itu datang pada banawa orang Lambu Mangkunat itu, kata orang bandan: Banawa dan mana mi, dan siapa nama orang besarnya, dan apakah hajtnya, dan apa kenjanya datang pada negeni mi? Sahutnya:2 Beta sekalian ml onang negeri Negana-Dipa, namanya onang besarnya Lambu Mangkunat, kenjanya baik, hendak bertemu dengan naja Majapahit. Sudah itu kembali yang bentanya itu, dikatakannya sepenti demikian itu. Maka menteni bandan menyunuh pula padajunutulis, maka bentemu ia itu dengan Winamantas. Kata junutulis: Tuan katakan kata menteni bandan kepada Lambu Mangkurat lagi ia hendak benjalan ke danat menghadap Patih Gajah Mada menyembahkan sepenti demikian mi, kenana Patih Gajah Mada itu ganti naja. Manakala datang utusan dan danat itu baharu Lambu Mangkurat dipanggil. Sahutnya Wiramantas: Balk lamun demikian. Maka junutulis itu memohon. Maka disembahkannya oleh Winamartas pada Lambu Mangkunat sepenti kata junutulis itu: Lambu Mangkunat menanti. Maka menteni bandan benjalan ke Majapahit menghadap22 Patih Gajah Mada itu, dipensembahkannya seperti yang sudah tensebut itu. Maka Patih Gajah Mada itu menghadap naja Majapahit, sembah Patih Gajah Mada itu: Hal syah23 alam, menteri bandan datang pada hamba, katanya ada onang negeni Negana-Dip, Lambu Mangkunat nama onang besarnya. Ada di pelabuhan, maha indah-indah astilah takhta banawanya, membeni hebat kelakuannya senta kekayaannya. Ia itu, patih empat orang dibawanya 1w, hendak bentemu dengan syah alam. Dibenikan naik atau24 tiada dibenikan naik jua. Lakunya itu tiada takut-takutnya25 kepada orang di dalam alkah Majapahit in Buat-apa2 bicana syah alam? Maka naja Majapahit selamanya mendengan2 orang besan-besan atau naja-naja hendak bentemu dengan dia itu sadnuh28 hatinya, tiada benasa takut, tiada benasa bertaha.29 Mendengan Lambu Mangkurat itu, jangankan3Patih Gajah Mada maka tiada takut, hati naja itu pun berasa takut, dan Aria Dilah dan Aria3 Sinum dan Kuda Pikatan dan RanggaLawi dan Hajaran32 Panoleh dan Aria Djamba dan segala menteni besar kecil sama33 takut, sama bentaha pada Lambu Mangkunat itu. Maka kata raja itu: Balk kita panggil,jika baik jika jahat, kita dalam kenajaan kita. Jikalau kita takut jangan sampai takut kita, hilang tanda laki-laki kita dan34 hina nama kenajaan kita. Maka Lambu Mangkunat itu disunuh bawa naik pada menteni bandan itu. Syahbandan itu Patih Gajah Mada

21sahoet D, m-k- s-mutnya F. 22mengadap ABE. Si ACDF. sech B, rep. 24abs. OF. 25takoetnya ABE. 2tuan apa AB, betapa 0, butap- F. menengar BCE, nep. 28sendirie AB. sadnah CD. s-d-h F. 29ber taha taha 0, b-rtany- F. 30<jangankan patib> abs. AB; cjangankan> abs. C. <dan ania> abs. AB. <dan> abs. CF. 32p-djaran A. Najaran 0, h-jan-n F. sama .... bertaha>: sama sama takoet bertaha ABC. jangan ABC.

253

HIKAVAT BANJAR

tunun memanggil Lambu Mangkunat itu. Raja kembali dani sitilohon itu ke mstananya dan segala orang pulang ke tempatnya. Maka syahbandan itu datang pada Lambu Mangkunat katanya: Hamba dititahkan naja memanggil tuan. Maka Lambu Mangkurat benjalan itu dengan penhiasannya astenggan empat-empat sebelah, penisai dengan pedang35 empat-empat sebelah, panah senta anaknya empat-cmpat sebelah, dadap senta3 sodok kumbalanya3 naja-naja besan empat-empat sebelah, onang benbaju nantai sepuluhsepuluh sebelah, orang membawa tombak perampukan3 bensulam emas sepuluhsepuluh sebelah, dan awinan tombak bining3bentatah emas benulas kimka4kuning empat, payung bawat bentulis air mas benbongkol emas satu, senta kandaga emas panungguannya4 emas benpenmata jumantan; dan lampitnya emas, udutannya bentabu-tabu emas, pentimbakoannya emas bentatah baiduni.42 Lambu Mangkunat benkain hingga dipanamas dan sabuk cindai menah dipanamas, basanual43 kimka hijau bertepi emas, bensasumping surengpati,45 berunap-unap4 sari; menunggang kuda putih itu benjalan sepenti onang pengantin lakunya senta dengan4 bunyi-bunyian gamelannya.4 Dan Patih Pasi, Patih Banas, Patih Luhu, Patih Dulu itu sama memakai awinan berulas kimka49 menah satu-satu, dan memakai kandaga, lampit, senta udutannya. Winamantas benpapak belulang dipanamas, awinan tombak bcnsulam5 satu. Dan nakhoda yang sepuluh 1w sama memakai baju kimka senta benkain dipanamas. Kina-kina onang lima natus yang lompat beijalan mahiningkan51 itu, lima natus tunggu banawa itu. Maka onang Jawa yang melihat Lambu Mangkunat senta penhiasannya52 itu henanlah, kenanan sepenti tahta perhiasan kerajaan, senta gamelannya53 dipalu54 onang sambil berjalan itu. Banyak onang datang ke Majapahit itu35 tiada sepenti Lambu Mangkunat mi, demikian kata yang melihat itu; membeni hebat kelakuannya. Banyak tiada tensebut.

pedangnya ABC. abs. ABC. 3~goembal~ny~ B, Gambala nya 0. parapoekan ABCF. parapoegan D. b-nd-rang A, bandrangan B, b-n-r-ng C. 40kamoga B, kamaka D, rep. 41parang-nnya A, paranggoenya B. paranggunnyaC, Parangon 0, par-ngk-n nya F. jatawardie AB. widuri C. b-rsarawal A, bas-raw-t C, basakawar 0. 44bersoemping ABC. ben sompeng D, b-rs-mp-ng F. s-un-ng pati A, Soerangpanie B, soeng panie D. 46benoenap-oenapan AB, b-n u-r-p b-n nap C, b-r ur-b2 n-p F. ~ < serta dengan>: s-p-rt- tagi2 A, sepentie tagie B, s-p. rt 1-gu C, serta 0. 48gamelan B. g-m-I I-nnya in- C, gametan itoe 0. cberulas kimka>: b-rk-mka A, berkamoga B. b-raw-s k-mka C, ber oelas kamaka 0. sul-mC, baseolam 0, sul-m kira2 F. mengiringkan AB, mairingk-n C. 2perhiasan B, p-rhiasi C, gap 0. g-mal-n A, goemelan B. k-mat-n C, k-mal-nnya F. dtpoekoel A. dipikool BC. abs. ABC. 254

tNt HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

6.3. Dm1 tengah jalan itu tiga hani datang ke Majapahit, maka tenkhaban oleh onang pada naja itu. Maka Patih Gajah Mada itu dan Aria Dilah dan Aria Djamba dan Rangga Lawi dan Ania Sinum dan Kuda Pikatan dan Hadjanan Panoleh dan Dipati Lampun, banyak lagi menteninya2 yang lain danipada itu, sama memakai alat penhiasan itu; tetapi tiada sepenti alat penhiasannya Lambu Mangkunat itu. Segala menteni itu sudah sama menghadap menanti naja di sitilohon. Sudah itu benbunyi bedil di dalam, tanda naja hendak keluan; maka dipalu onang gamelan dipagungan,3 lokananta.4 Sudah itu dipalu onang galaganjun di paseban, senta penhiasan takhta kenajaan sudah dipasang onang pada nancak-suji5 seperti kakalabangan dan kumbala najasa, dan tatunggul wulung9 wanaraputih ditulis dengan air mas empat, dan lalaju kimka menah ditulis dengaan2 air mas empat, dan lalaju kimka3 hijau dipanamas empat, dan umbul-umbul4 kimka kuning diparamas empat, dan5 meniam dan tangana itu empat, dan tombak gandjun bensammn kuning empat puluh, dan hindi serta tombaknya empat puluh. Sekaliannya penhiasan itu sama dipegang onang benbaju sachlat merah benkopiah taranggos5 sachlat merah itu. Maka9 keluar dengan penhiasannya onang berbaju rantai empat puluh senta pedangnya benkopiah tananggos sachlat menah, onang membawa astenggan empat puluh, onang membawa penisai senta pedangnya empat puluh, orang membawa dadap senta sodoknya sepuluh, onang membawa panah senta anaknya sepuluh, yang membawa tombak perampukan2bersulam emas empat puluh, yang membawa tameng Bali bentulis air mas empat puluh. Sekaliannya 1w ada2 duduk benlapis-lapis alat naja itu; dan orang singanagana empat ratus ia duduk benkeliling memeniksa naja itu; dan onang mawangu duduk di hadapan naja empat22 puluh, dan onang sanawisa23 maawin24 tombak sama
6.3. tampar ABDF, lamapur C. 2menterie AB, Mantenie nya D. d-p.nggung-n A, dipangoengan 0. d-p-kung-n F. 4loka nantie AD, logananta BC. rancak soejie AD, noencak soejie B, nanc-k suji C, n-c-k suji F. katabangan ABE. k-mb-ia naj- si AC, gombata raja B, goernbala Rajasar 0, g-m-Ia naj- F. tut.ngk-t CE, toengoel 0. ut-ng A, woetang B, w-I-ng CE, oetoeng 0. wanar ABC, wanna 0, wan-n F. abs. ABC. 2<ditulis dengan>: ditoelis AB, tuasi C, toelis OF. < talaju kimka>: k-mka AF, kandaga kamoga B, k-k-nda C, kamaka D. 4amboel-amboel BD. abs. ABC. bersoelam AB, b-rsam- CF. sama 0. handey B, handy empat poetoeh 0. t-rangkus A. tan-ngk-s C. abs. ABC. 20pararn p-k-n a, panam pug-n C, par-m puk-n F. ~ AF, sama 0. 22empat-empat ABC. 3disarawasie AB. Sanaoes 0. 24maun ACE, maoean B, mawinan 0. 255

HIKAYAT BANJAR

bentatah bensalut emas dua puluh, dan payung bawat diparamas empat, payung agung, entinya payung ubun-ubun bentulis emas25 empat. Onang pamanakan duduk benlapis-lapis dua natus. Orang penempuan yang baik-baik nupanya senta memakai kain26 dipamanas duduk di hadapan naja itu senatus, sama bensamin kuning. Ada yang membawa lampit emas, ada yang membawa kendi emas, ada yang membawa kandaga emas, panungguannya2 emas bentatah2 natna mutu manikam, ada yang membawa udutan tembaga suasa, sahung-galingnya29 emas. Maka naja itu berkain3gading dipanamas, bersabuk tali ~ air mas, bersasumping suren~pati,2benkenis DjakaPitunun33 landean tjula bungulan34 panduknya tembaga suasa; berurap-unap sari memakal minyak nanawastu. Maka banyak tiada tensebut. Sudah itu Lambu Mangkunat dipanggil onang singanagara itu, datang Ia ke dalam rancak suji itu, tiada ia menyembah pada naja itu, datang ia duduk pada sitilohon itu dengan patihnya yang empat onang itu serta upacaranya itu duduk di belakang Lambu Mangkunat itu.35 Maka segala orang yang benibu-nibu dan segala menteni itu tencengang-cengang, tiada benkata ia, melihat penhiasannya dan kelakuannya Lambu Mangkunat itu tiada menyembah, kerana segala onang besarbesan atau naja-naja pada menyembah pada naja itu, hanya Lambu Mangkunat mi tiada menyembah. Itulah maka segala menteri itu sama henan, serta raja itu pun tercengang, sama kana3 parbawa tuahnya ilmu Lambu Mankurat itu. Sudah kinakina stengah pamasak Lambu Mangkunat duduk itu maka Patih Gajah Mada bentanya: Hal kiai, apa kenja tuan hamba datang ke negeri mi? Kata Lambu Mangkurat: Beta datang ke negeni ml menghadap pada naja. Maka kata naja itu, berkata dengan supanya senta tergetan-getan lidahnya danipada nasa hebat hatinya: Mamaku Lambu Mangkurat, apa kenja tuan kepada hamba? sahutnya Lambu Mangkunat: Hamba menghadap tuanku hamba memohonkan anak tuanku akan suami raja hamba itu, penempuan belum bensuami. Ini pensembahan hamba: intan sepuluh, mutiana3 sepuluh, mirah sepuluh, biduni3 sepuluh, zabandjat39 sepuluh dengan4hIm sepuluh pikul, pekat senibu gelung, tikan seratus kodi, tinggalung2
mas 0. abs. 0. p-kai-n F. paranggonnya ABC. panangonya 0. pan-nggun-nya D. abs. A, ditanah B, tatah DCF. sahoeng-galangnya AB. sahung g-I-ng nya C, hoengating nya 0, sah-ng k-l-nil-ngnya F. kainABCD. aw-t dan A, oewat dan B, dat CDF. b-ns-nting s-urang pati A, bensasoemping Soenangapatie BC, b-rsus-mping sur-ngpati F. 3Tjangapitoeroen AB, dj-ga, pitunun C, j-kga pitoeroen 0. djag- pituran F. djut- bunga tjut-n A, dijoeta boenga oetan B, tjuta bunga w-l-n- C. tjarla boengoelan D, djuta bungut23~ir

n F. <itu>: itoe senta sekaliennya ABC. kanana 0, kat- F. ~ CD. abs. A, widoenie BCF. djambroet AB, barjat 0. 40abs. ABC. 4paik-t C. paik-t F. 42tanggiting B. tangatoeng 0, t-ngk-l-ng F.

256

IN! HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

sepuluh, ayam sabungan se.puluh. Tiada dua-dua hamba pohonkan anak tuan hamba itu. Sudah sama mendengar kata Lambu Mangkunat demikian, maka hati sekalian onang yang3 mcndengan itu tiada lagi bentaha takut; sukalah4 nasa hati naja itu, kata naja: Hal mamaku Lambu Mangkunat, tiada lagi ada anak hamba. Sekaliannya sudah sama benlaki benisteni. Adapun laki-haki yang tua benisteni ke Palembang, seorang beristerm ke Bali, yang muda benisteni ke Sunabaya; dan penempuan yang tua bensuami ke Minangkabau, seonang bersuami ke Bantan, yang muda bensuami ke Mangkasan itu. Sahutnya Lambu Mangkurat: Tahulah hamba akan yang sekaliannya itu. Yang hamba pohonkan itu anak tuanku yang dapat bentapa di gunung Majapahit itu, kenana naja hamba, puteni itu, dapat hamba bentapa di air itu, tiada mau bensuami dengan naja-naja yang keluar danipada praja itu. Maka anak tuanku itu yang dapat bentapa itu hamba pohonkan. Maka kata naja: Balk lamun demikian. Nantikan tujuh harm dahuhu. Tetapinya anak hamba itu banmala49 penyakit besar Sahutnya Lambu Mangkunat: Sudah hamba ketahui. Pensembah Lambu Mangkunat itu sudah ditenima onang kata naja: Hai Gajah Mada, mamaku itu engkau bawa pada numah kamu serta segala yang mengikutkan itu dipondokkan pada kampung kamu itu. Dan jangan kunang makan minumnya5 sekahiannya itu. Banyak tiada tersebut. Raja kembali ke istananya serta52 gahaganjun dipalu onang, bedil disulat orang, penhiasan diambil onang sekaliannya, masing-masing pulang pada numahnya. Lambu Mangkunat dibawa Patih Gajah Mada ke numahnya, slang malam dijamunya makan minum. Sudah genap tujuh harm, Lambu Mangkunat dan Patih Pasi, Patih Banas, Patih Luhu, Patih Dulu, Wiramantas dengan anakoda yang sepuluh orang itu, dan Patih Gajah Mada dan Aria Dilah, Aria Djamba, aria Sinum, Rangga Lawi, Kuda Pikatan, Hadjaran Panoleh, Dipati Lampun,34 sekaliannya35 itu dipanggil raja ke istananya, dijamunya5 naja makan minum. Sekalian yang mengikutkan Lambu Mangkunat

43<sekelian orang yang>: gap D, or-ng F. 4suka ABC. ~< itu kata naja> abs. AB; <kata raja> abs. F. <berlaki beristeri>: b-nsuami b-nlaki b-nisteri A, takie benisterie BE, lagi b-risteri C. parja AB, Raja 0, pnaj- F. 48tetapi ABC. 40benmoela ABC. b-r-ta F. d-m-nduk-nA. dimondokkan B, d-munduk-n C. doemanakan 0, gap F. makan minoem ABC. ke islananya s-p-nt- A, kaastana sepentie BC. s-k-li-n CF. gap 0. 4lampar ABCDE. sekelian CDE. d-jamu A, di Jamoe d. mengikoetkan AB, ma,koet 0. maik-t ak-n F.

257

HIFCAYAT BANJAR

dijamu di pagungan ku,58 gampit-ta~bahnya59itu menteni patamping.6Banyak tiada tersebut itu. Raja bensuka-sukaan berwayang wong, marakit,2 manopeng, benwayang punawa,3 benwayang gadogan,54 bansasabton, suka namailah negeni itu. Tetapi segala menteni naja Majapahmt itu takut hormat65 pada Lambu Mangkunat itu; naja itu pun honmat dengan sopannya pada Lambu Mangkurat itu. Sudah itu maka naja menyenahkan anaknya pada Lambu Mangkunat itu. Bawaan anaknya: orang laki-laki sepuluh, onang perempuan sepuluh, babadong9 emas satu, galangpontoh bennaga sepasang, gahang tadong bentatah emas sepasang, galang2 kana patra punggal3 sepasang, sabuk ganinggsing wayang satu, kain ~ selembar, tapih cmndai sepuluh lembar, kamn sanasah sepuluh lemban, baju kimka5 kuning satu, kimka hijau satu, kimka putih satu, baju kimka menah satu, kimka hitam satu, kenis Djaka-Pitunun bertatah sepucuk, landeannya cula bungulan, panduknya tembaga suasa, pamandaknya emas, bedil tjatjonong bentatah sanasah dua pucuk, payung agung putih bertulis air emas dua, payung kentas dua, emas seratus tahil, niah senibu, gamelan sanancak, babandi nama Si Matjan, papatuk9 satu bennama Si Mundarang8 dua bennama Si Mangun,8 gong sanancak82 bennama Rarasati.3 Kata naja: Hai mamaku Lambu Mangkunat, hamba menyerahkan anak hamba tiada dua-dua hamba menyalatkan daging sehinis. Ham anakku, baik-baik diam di
d-p-nggung-n it- A. dipangoengan D. d-p-kung-n F. cgampit tambahnya>: kampit tambabnya B, k-rn-din t-rnb-bnya C, Raja ke istana Raja makan minoem sekelian yang rnaikoet Lamboe Mangkorat dijarnoenya dipangoengan Raja 0, raj-kaast-na djarnunyua raj- rnak-n mm-rn s-k-Ii-nnya t-mb-hnya F. pan-mping BC. panampang D. <berwayang wong> : wayang gong AB, way-ng w-ng C, manopeng Wayang Ong- D,w-ng y-ng w-yng w-ng F. marakat B. Sragat 0. a3<berwayang purawa>: benwayang B. wayang panawa- 0. <berwayang gadogan>: y-ng k-duanya a, berwayang kadoeanya B, way-ng k-duk-n C. -yang kadoegan D, w-y-ng k-duk-n F. hatinya ABC, harat D. h-n-n F. hanat 0, ahiran e. soepan OF. ~< bawaan anaknya>: dibawanya ABC. bawan-knya F. babadang BD. gettang B, katong D. pintu A, pitoe B, p-ntu CF. pantoe- D. s-b-k g-t-ng A. saboek glang B. k-na m-ntraj-ngg-I A, kanamantra banggaila B, k-na s-tra b-ngg-i C, kanasotra bangala D, k-n- s-prt-j- ngk-Ia F. ~4gancinoe AB, g-nc-b-nu C, kancanoe 0. g-nc-nu F. kamoga B, kamaka 0. jaga pitoeroen AB, jaga pitoeroen D. tj-k. p-nj-tun-n F. pendoknya AB. gap F. 9itjoe 0, tj-ntjon-ng F. papatoe AB. papatak 0. p-s-p t-p F. m-ndaningA, mandan yang B. m.ndanang C, Manda arang 0, m-n d-r-ng dan F. singa pa- A, sie mangapa- B, si mangu F. -gang Sierancak B, gangsan nacak 0. g-ng s-ma r-nc-k F. ranasitie B. Ra Ra saptie D. 258

tNt HIKAVAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

sana dan jangan barang kehendak tuan meninggal Lambu Mangkunat. Kata Raden Putna: Hamba junjung kata syah alam itu Kata4 Lambu Mangkunat: Hambajunjung sabda tuanku itu. Dan5 kata Patih Gajah Mada itu: Kial Lambu Mangkunat, hamba menyerahkan tuan hamba Raden Putna itu. Kata Lambu Mangkunat: Beta tenima kasih man itu. Dan anugerah naja pada Lambu Mangkunat im: onang laki-laki sepuluh, penempuan sepuluh, kain batik yang indah-ind8h itu empat kodi, dan pensahin pandjanang. Patih yang empat orang itu9 tiga-tiga pandjanang,9 Wiramantas dua pandjanang, anakoda yang sepuluh itu sama sepandjanang seorang-seorang itu. Patih Gajah Mada memberi pensalin9t pada Lambu Mangkunat dua pandjanang.92 Sudah itu banyak tiada tensuratkan93 maka Raden Putna itu dibawa dalam djampan~9bentuhis air emas, Lambu Mangkunat itu memohon pada naja itu. Maka naja itu menganugenahi sekalian menteninya yang dipensembahnya95 Lambu Mangkurat itu, sepenti biduri,9 sepenti mutmara, sepenti mirah, seperti9 zamnut,9 seperti hIm, seperti pekat,99 dianugenahkannya itu. Maka Lambu Mangkunat itu datang pada banawanya serta bunyi-bunyian. Banyak tiada tensebut itu.

6.4. Maka ia benlayar empat harm empat maham, datang Ia kepada Pandamaran itu. Empat puluh2 hari hamanya pengi datang itu. Maka angin teduh, ombak berdiam, air tenang. Si Pnabajaksa itu tmada bergenak, didayung tiada bergerak, diselam orang dilihat lunas3 itu tiada kandas, ditunda didayung itu dengan banawa sepuluh buah itu, tiada bergenak. Maka Lambu Mangkunat henan, sekalian onang itu sama heran. Maka kata Raden Putna itu: Hai mamaku Lambu Mangkunat, tiadakah sida tahu

4abs. ABC, m-k- kat- F. abs. ABC. dipersalinnya D, d-p-rsal-n F. anipat sepandjenang ABC, amp-t p-ntj-ng F. cpatih yang>: pa y-ng ACF, payoeng BD. abs. ABC. tigatiga pendjenang B, tiga pandjanang 0, tik-2 p-ntj-ng F. <memberi pensalin>: dipersalin AB, d-p-nsatin i- C, rn-mbeni p-rsal-nnya F. dua s-p-ndj-n-ng AC, sepandjenang B, dua ng-n p-ndj-n-ng F. banyak tiada terseboet tiada tersoeratkan ABC. d, dalam kakemban ABC, d-l-m tj-mp-n F. dipensembahnya B, p-rs-mb-h-nnya C, persembahnya OF. bedoenie B, widuni CF. abs. ABC. zab-ndj-t C, nab-ndj-t F. peikat B, paik-t C, paik-t F. 6.4. <datang ia kepada>: k-p-da A, ya kapda B, i- k-p-da C, datang ya di- D m-k-i pun dat-ng k-p-d F. cempat puluh>: sepoeloh AB, pul-h C. toenasnya CD. berkkata OF.

259

HIKAYAT BANJAR

kenananya maka angin teduh, ombak diam, am tenang, Si Pnabajaksa ml tiada bergenak? Ada naga putih laki bini5 yang membelit, di haluan itu yang laki membelit, di kemudi itu yang bini. Itulah malangbang mi maka tiada bergerak. Maka sembah Lambu Mangkunat: Hal syah alam, bagaimana bicana syah alam melanikan naga itu, kenana hamba syah alam sekalmannya mi tiada mehihat Kata Raden Putna: Aku terjun ke dalam9 air itu menyunuh Ian. Naga itu hamba Puteni Junjung Buih, kenana segala haiwan yang di dalamair mi takluk kepada Putni Junjung Buih itu. Naga mi yang menunggu jahan hendak bentemu lawan diaku. Sembah Lambu Mangkunat: Baharulah hamba tahu! Adapun Lambu Mangkurat itu tatkaha di Majapahit tiada ia menyembah pada naja Majapahmt itu, kenana nasanya Lambu Mangkunat tiada menulahi. Ilmunya tiada lebmh darmpada ihmuku, penkosanya2 tiada lebih danipada penkosaku, benaninya tiada Iebih daripada benaniku, hartanya tiada hebih danipada harntaku, demikian nasanya Lambu Mangkunat itu maka Ia tiada menyembah pada naja Majapahit itu. Adapun nasanya4 Lambu Mangkunat di Raden5 Putra mtu maka disembahnya: Asal bangsanya lebih danipada asal bangsanya naja Majapahit, ilmu naja Majapahit, beraninya lebih danipada raja Majapahit, penkosanya lebih danipada penkosa raja Majapahit, kemuliaanya lebih danipada kemuhiaanya raja Majapahit; jika Ia hendak, hanta Iebih danmpada harta raja Majapahit, mertabatnya lebih danmpadamentabat naja Majapahit. Demikian nasa Lambu Mangkunat maka takut dan bakti itu senta hormat kepada Raden Putra dengan Puteni Junjung Buih itu. Benmula tersebut puha kata Raden Putna itu: Hai mamaku Lambu Mangkurat, manakala aku sudah tenjun ke air, nanti tiga harm tiga malam, narnun aku tiada keluan sida pudja bantani9 itu maka aku keluar. Maka sembah Lambu Mangkunat: Hambajunjung sabda syah alam itu atas batu kepala patik Maka Raden Putna itu tenjun, bertapih kuning. Sudah itu maka malangbang2itu benlenggang. Sukalah hati Lambu Mangkurat, dan segala orang sama suka hatinya Si Pnabajaksa itu bergenak. Kemudian danipada itu tiada tensebut Raden Putra di daham am mtu tiga hari tiga malam tiada keluar, maka Lambu Mangkunat menyunuh Winamantas ke negeni Negara-Dipa mengambil kenbau dan kambing dan ayam dan menyunuh hilin segala

naga poetih ada takie binie ABC. <di kemudi itu yang>: k-m-dian y-ng A, komedin BC, kamoedie 0, k-m-di it- E. matang yang ABC. matang bang OF. sekalien ABC. di dalarn BC, datam DF. dalam DE. dikamo B, diku CF. parkoeasanya CD. p-ng- sanya F. parkoeasa koe CD. rasa ABCD. <di-> abs. ABCD. ~~<perkosanya....Majapahit> abs. ABC: pen koewasa nya D, panakusanya F. per koewasa D, p-rakusa F. martabatnya BF. betani AB, b-nt-n F. m-t-b-ng A, ber matang boeng D, m-I-ng y-ng F.

260

tNt HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

menteni itu. Segalanya2 seperti gula, nyiur, asam, bawang, minyak dan ketumban, jintan putih dan ujah, benas dan anak dan wanna tapih kain sudah ada itu, pembalasnya22 raja Majapahit itu. Maka Wiramantas itu mudik ke negeni NeganaDipa mtu, datang; membenitahu Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa. Maka Tumanggung Tatah Jiwa dan23 Aria Magatsari membenitahu segala menteni itu. Sudah sama hihin senta dengan suka hatinya serta perhiasan penahunya sebuah-sebuah itu, senta bunyi-bunyian, suhing, nebab, cahempung, gamelan, serta dengan sonaksonaknya banyak tiada tersebut maka datang onang sekeliannya itu, maka Lambu Mangkunat bensuka-sukaan25 makan mmnum serta dengan gamelannya2 siang malam tujuh han tujuh malam memuja ~ itu senta2 penhiasannya29 dengan bau-bauan nanawastu. Banyak tiada tensebutitu. Maka Raden Putna itu keluan bentapih sutera kuning. Maha3 mndah-mndah rupa cahayanya tapih sutena itu, kenana bukannya penbuatan manusia itu, penbuatan dewa-dewa3 itu. Hilanglah sanungnya Raden Putra yang sepenti campah kudung itu. Rupanya itu putih kuning seperti emas digasa, cahayanya sepenti bulan punnama; rambutnya ikal sepenti sobrah3 dikarang; besannya itu panadaksa, entinya5 tingginya dengan besannya itu sambada. Maka tempat berdiri itu gong satu, timbul di dalam air itu. Sudah naik Raden Putna .itu pada Si Pnabajaksa itu dihihat Lambu Mangkurat gong itu timbul pusatnya. Maka Lambu Mangkurat itu gugup, hendak mengait gong itu kalau tenggelam. Ada paradah di atas garai3 itu, bekas dipakal orang bekerja banang yang39 dipenbuat tatkala berbantan itu, belum tentaruh paradah itu; diambil akan mengait gong itu danipada gugupnya Lambu Mangkunat; dikaitnya kena tepi gung; maka dinamai Si Rabut Panadah gong itu; sampai ada gong 1w pada sekanang mi. Benmula teniebut puIa42 Raden Putra itu berkata: Hal mamaku Lambu Mangkunat, namaku yang sungguhnya Sunjanata. Entinya nama itu aku naja

abs. ABCF. mematas AB, m-m-tasi C, Pambalasie DF. d-ng-n CF. sekalien ABC, samoenya 0. b-rsuka2anl-h A, bersoeka-soekalah BC. gamelan B, g-m-II-n F. membanty AB, p-mb-nti C, bantanan 0. sepertie ABC. perhiasan ABC. terseboetkan ABC. yang ABC. roepanya noepa ABC, abs. D. dewa ABCD. abs. AB, sabrah F. it-n A, intan BC, -tinya 0, atitnya F. bus-tnya C. soesoenya OF. di atasnya BC. kane ABC,~ Gray 0, gani F. bawa y-ng A, benwayang B, b-nwa y-ng C, b-r-nging F. tentarah BD. tapih BCDF. abs. ABC.

261

HIKAVAT BANJAR

matahani. Sekaliannya4 yang di darat, entinya segala yang44 di atas bumi, sekaliannya45 yang d~ laut, entinya segala yang di dalam am itu, sekaliannya sama takluk kepadaku. Maka tiada dapat onang yang lain mengambil isteni Putni Junjung Buih itu, hanya aku, kerana tiada dapat yang lain bensuami akan diaku,4 hanya Putni Junjung Buih itu yang dapat bensuamikan diaku, kenana Ia itu sudah rasiku; air dengan matahani 1w senasi. Sudah 1w maka Lambu Mangkurat itu sujud pada kaki Raden Sunjanata itu; sudah mm maka Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa; sudah itu maka Patih Banas, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu; sudah itu Sang Djampang Sasak, Sang Panganuntun Manau, Sang Pambalah Batung, Sang Panimba Sagana; sudah itu Winamantas; sudah itu maka segala menteni sama sujud itu bengantiganti pada kaki Raden Sunjanata itu, suka namai. Maka dipahu onang galagandjun. Penmulaannya dipalu onang Si Rabut Paradah akan galagandjun di Pandamanan9 itu. Maka dinamal Pabantanan itu, sampal sekarang mi. Sudah memalu gahagandjur itu maka dipalu pula ranancakan Si Ranasati itu, senta penhiasan kenajaan dipasang onanglah pada Si Prabajaksa itu. Banyak tiada tersebut. 6.5. Maka benlayar dani Pabantanan itu mudik, maka datang. Raden Sunjanata mm. didiamkannya Lambu Mangkunat pada numah bekas Ampu Djatmaka itu. Maka sekalian onang masing-masing pulang pada numahnya. Lambu Mangkurat diam pada numah bekas Ampu Mandastana. Banyak tiada tensebut. Maka onang piadak empat puluh hani empat puluh malam, makan dan5 minum. Segaha sakai sama datang: orang batang Tabalung, batang Banitu, onang batang Alai, onang batang Hamandit, orang batang Balangan dan batang Petak,9 onang batang Biadju Kecil, orang batang Biadju Besar dan orang Sabangau, onang Mandawal serta onang Katingan, orang Sampit serta onang takluknya, onang

sekatien ABC. <ertinya segala yang>: yang segala ABC. sekaliin ABC. datam ACD. 4akan dakoe BCE. rasiakoe BO. d-l-ndan m-n-t A, dielandor marta B. d-p-daman-n C. 6.5. demikinnya B. di-mk-nnya C. didiamkan oleh 0. didi-mk-n F. <maka sekelian>: sekaliennya ABC. tenseboetkan ABC. piadap BCF. abs. CD. <sama datang>: s-dat-ng A. datang B. sadat-ng CF. baniboe ABC. halai A. halay BC. ball F. pintoet AB. pit-k C. Petap 0. pitu E. abs.OF. gap D. kut- n-ngin F. baloek AB. batoeknya CDF.

262

tNt HIKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Pambuang serta orang takluknya,3 sekaliannya itu datang dengan persembahannya. Suka ramai piadak itu: ada berwayang di dalam, di pagungan5 orang berwayang wong, di paseban onang menopeng, di sitihohon onang menakit, di bawah pancapensada entmnya di bawah padudusan onang baokol. Lamun malam dm dalam onang benjajogetan: ada baksa panah, ada baksa tombak, ada baksa dadap, ada baksa hupak,2ada baksa tameng, ada baksa kantar, ada bahigal nadap. Banyak tiada tersebut. Maka yang benbuat padudusan itu anak menteni. Tatkala mendinikan manajak itu tengah malam. Titikahannya itu tumpang22 salawi. Tunun ningkatnya itu turun sanga2 tampaknya2 itu. Sudah jadi dibeni kakitin25 emas. Pucuknya2 itu, pancapensada itu, dihuhas dengan sachhat merah berumbai emas. Balai patani di tengah panca-pensada itu bertulis air mas dan permata yang indah-indah, sampinan gading29 kanan kin tempat menyampinkan3 kain dengan3~ cindal; itu perhiasan balai patani tempat bendudus 1w. Maka yang mengambil air uhak itu onang bernama kadang-haji3 yang hanus mengambil banju hadus.33 Lamun tiada asal kadang-haji yang mengambil itu ketulahan. Maka kepada penhiasan istananya dan bangsalnya dan pagungannya3 serta sitilohon dan pasebannya itu wanna kain wanna tapih wanna kimka itu. Banyak tiada tensuratkan. Jndah-mndah nupanya. Dan penhiasannya3 tahta kenajaan: kakalabangan, umbul-umbul, tatunggul, kakenda,

gap A, baloek B, batoeknya CD, j-I-ngnya E. piadak B, pedak 0, piad-p F. <di dalarn dipagungan> : didatam pagoengan AB, d-d-p-gung-nC, di dalani Pangoengan 0, di dalm d- p-k-njung-n F. 6< berwayang wong>: wayang gong ABC, Wayang Orang D, w-y-ng w-ng F. maragat ABC, Marakat OF. bawakala B, baoekal 0. abs. ABC. gap AB, apu C, oepak 0, apun F. k.ntra A, gantna B, gantar D. tapoeng ABC. s-nga2 A, sangsang B, sa- C. tampoekannya ABC. kikitien CD, kik-t-r F. poedaknya CD, putj-pnya F. banome BO, b-r-mbi2k-n F. toelis ABCD. k-duanya A, kadoean-nyaB, g-dung C, k-ding E. mah-mp-rk-nA, menyampankan BC. <sampinan .... dengan cindai> read: dengan sampinan .... cindai. gedang hajie AB, g-dung haji C. hadis B. dud-s F. pegangannya B, paganganya D, pak-ng ng-nnya F. ~ kain warna tapih> abs. AB; <wanna tapib> abs. C. <dan penhiasannya>: perhiasannya dan ABC. k-labang-n AF.

263

HIKAYAT BANJAR

lalaju, panji-panji,9 tombak benkumbala manak, tombak berkumbaha nadjasa,42 tombak gancun bensamir kuning, hindi dengan kantarnya, serta5 astenggan, nantaka, alkabas, tjatjorong, lila, meniam sama dipasang onang serta orang berbanis Laki-laki, penempuan, kanak-kanak sama suka hatinya mehihat pelbagai yang dilihatnya itu senta9 mendengan5 bunyi-bunyian itu. Segala dagang itu sama bapensembah5 onang itu kepada Raden Sunjanata itu. Banyak tiada tensebutkan. Raden Sunjanata itu dihiasi Lambu Mangkunat sepenti astilah pengantin itu. Dan Putni Junjung Buih di mahligai itu benhias sendininya; hanya yang hampin itu anak dana yang mpat puluh itu yang tambah55 putenm berhias itu. Segala isterl menteni mm tiada benani hampir, kalau ketulahan; hanya mahajapkan dibangkihas-midar5 di bawah mahligai itu. Hanya yang sama5 hampmn dengan anak dana empat puhuh itu isteni Lambu Mangkurat dengan isteni Aria Magatsani dan isteni Tumanggung Tatah Jiwa itu. Perhiasan yang dij~akai puteni itu kain tapihnya yang dibawanya kehuar dan dalam air itu. Baboreh dan bunganya itu ia benbuat sendini. Cahayanya seperti buhan terang empat belas han. Dan anak dana yang empat puluh itu sama benhias senta benbaju layang kimka kuning. !tulah akan pengapit9 yang diturut naja-naja lamun benlaki isteni sampai kepada sekarang mi. Dan nasi adap-adapitu kakeanannya emas benkakitin ratna mutu manikam, berumbai-umbaikan mutiara, benbungakan emas. Astakona tempat nasi 1w, bertatah dengan emas, bentalak dengan kaca; banyak tiada tensuratkan itu.

lalewa 0, k-Iaju F. petaha AB, p-ti C. bergoembala ABC. gap 0. b-rk-mita F. bergoembala BCD, b-rg-m-Ia F. radj- sa AC, naja sic- B, nadja sa D. nadj- F. bersaman AB, ben Saman 0. g-ntranya A, gantanya B. gantannya CDF. sepertie ABCDF. abs. ABC. alaka besi 0, alkab-s F. ben banisan 0, b-rb-ben-s-n F. pali bagai A. p-da w-r-ng b-gi C, bagay wanna noepa 0, p-Iabaki F. abs. ABC. menengan BCF. babatjian AB. babunyi2an C. agoeng ABC. gong 0, dag-ng F. dipensembahkan ABC. bapensembahan 0. tensoenatkan OF. Iimbah AB, I-m-b C. d-b-ngkal-s A. die bangkilas B. d-b-ngkil-s sida C. di bang kilas meda F. d-b-ngkik-s mid- F. abs. ABC. ~~pannam~ U. abs. F. p-nggapitnya A. penggantinya B. p-ngap-t F. hidap2anA. hadap-hadap BC. hadap D, h-d-p-had-p F. k-k-jaan-nnya A. kakainnanya B, k-kainj- nya C. kakajoe anya 0. k-kaj-n nya F. b-rs-mb-k-n A, bensambankan B. b-rs-bik-n C, barombaykan D. 264

tNl HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Maka kaki Raden Sunjanata sudah diuhasi dengan kmmka kuning, kaki Putni Junjung Buih itu berhulas kimka kuning jua 1w. Maka kepada kerbau empat ekon itu sudah ditaruh orang di kanan kin lawang padudusan itu. Sudah itu maka pengapit Raden Sunjanata itu yang65 membawa udutan, membawa kakutjunan, membawa lancang, membawa lampit itu anak menteni-menteni itu. Maka segala upacana sekahiannya itu sudah sama benbanis-banis bertata itu. Maka Raden Sunjanata itu tunun dani dalam numah hendak kehuar, bendini di lawang itu, maka ada bunyi suara katanya: Hai Raden Sunjanata, jangan tuan dahuhu turun. mi sambut mahkota9 dan langit akan tuan pakai pengantin itu. Maka mahkota mi mawastukantuan menjadm raja tenhalu iebih darmpada segala raja-najayang di bawah angin sekaliannya in sampai turun-temurun. Asal danipada mi sampai kepada esok lusanya anak cucu tuan menjadi naja tenlebih tuahnya2 danipada sekaliannya najaraja yang di bawah angin in Maka mahkota mnilah akan tanda anak cucu tuan menjadi raja itu. Banang siapa kuawa dapat memakai mahkota mi maka ia itu ditunjukkan Allah menjadi naja. Entinya kuawa dapat memakai mahkota5 mi: lamun tiada sesak, lamun tiada longgan, lamun tiada benat, sepenti benkopiah itu, maka tandannya menjadi naja. Lamun Ionggan atau sesak atau benat itu tandanya yang tiada menjadm naja; kerana mahkota mni tahu beberat tahu bersesak tahu berlonggar tahu beringan tahu bersadang-sadangan kepada yang memakai itu, seperti berkopiah itu ahamat tandanya yang menjadi raja; kerana mahkota mni mahkota tanda akan yang menjadi naja. Demikian kata suara yang benkata di udana itu. Maka disambut oleh Raden Sunjanata lawan tapih hanggundi ertinya tapih kuning yang ditenun anak dana yang tuntung sama sehari itu akan menyambut mahkota itu. Sudah itu maka dipakam oleh Raden Surjanata itu, maka duduk dicampana gading9 berpalismn diwangga, banawi cindai menah dipanmas, bararahab sachlat amnalbanat, benhapik kain sandusmn, benumbai-umbaikan mutiana, bertatahkan natna mutu manikam. Banyak tiada tensebut itu.

tagie AB, gigi C. kana U, ak-n F. dat-ng A. datang yang B, abs. D. kakoetjoe ABC. selepas <itu> BCDF mengulangi keselunuhan kutipan terdahutu yang bermuta dengan <yang membawa udutan .... dan lain-tam >. abs. ABCD, d-ra F. <sambut mahkota>: sembah Lambee (I-mb-ng A) Mangkonat AB, s-m-b-m-ngkun-t C. masoekkanAB, m-wasikk.n C, moewastoekan D. <mi sampa, ... tuan >: inie siapa ABC, nie soepala toean D, is-k Iusanya an-k c-cu tuan F. toean toeanya D, t-hu F. abs. BCD, d-r-p-d- hunya F. -tah AB, al-h C, allah ta ata 0. makut- C, m-kut- F. rep. abs. ABO. tandakan OF. I-nggudik C, l-nggud-k F. gud-ng A, gedong BC, k-d-ng F. b-naw-rA, beroean B. b-raw- CF. ben oelas 0.

265

HtKAYAT BANJAR

Maka campana itu ditanggung oleh segala menteri, senta gamelan dan bunyibunyian, bedil, serta onang bersorak-sorak seperti guruh bunymnya itu; dianak kepada mahhigai puterm itu. Maka Raden Sunjanata itu sudah pada mahligai mengambil puteni itt83 Sudah itu sama-sama turun duduk pada campana itu, maka dibawa orang pada padudusan mm. Datang itu, tunun Putni Junjung Buih dengan Raden Sunjanata itu, sama mencacak kepala kerbau itu, maka naik ke padudusan5 itu. Senta pengapit sekahian dan Lambu Mangkunat dan Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa dan Patih Baras, Patih Pasm, Patih Luhu, Patih Dulu dan Sang Panmmba Sagana, Sang Pambahah Batung, Sang Pangaruntun Manau, Sang Djampang Sasak dan segaha isteni menteni itu dan penghulu kaum bujangga itu naik pada padudusan itu. Maka Maharaja Sunjanata dengan Ratu Tunjung Bumh sudah itu sama-sama duduk pada baham patani itu maka Lambu Mangkunat itu menyembah kepada kedua laki isteni naja 1w menestukan raja 1w, senta mandudus mencucunkan air hadus itu kepada ubun-ubun9 raja dua lakm isteni itu; sudah itu maka Aria Magatsani, sudah itu Tumanggung Tatah Jiwa, sudah itu maka penghulu bujangga itu, sama mandudus itu merestukan raja itu ertinya bujangga itu pendeta zaman dahulu itu9 Itulah maka sampai kepada sekanang mi9 naja-raja atau para dipati92 benlaki benisteni itu pada benpadudusan, kenana menurut asal tatkala Raden Sunjanata benmsterm lawan Putni Junjung Buih Itu entinya tunjung mm bunga, entmnya junjung itu naja di dalam air,9 bunga raja air itu, kenana naja itu keluar di dalam air Sudah berdudus itu maka menghambunkan beras kuning, senta picis berjuta-juta dihambunkan itu; senta memalu gahaganjur Si Rabut Paradah itu, maka dipalu nanantjakan Si Rarasati itu, serta menjuhat bedih, bunymnya seperti guruh. Laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, orang melihat itu tiada chalinya.95 Sudah itu maka turun dan padudusan itu pulang pada istananya naja itu. Sudah datang maka bersesuapan9 nasi adap-adap9 1w; sudah itu99 dibahagikan nasi itu pada segala
~ .

di toengang U. d~ t-ngk-ng E. <sudah pada maligai>: pada malena Soedah U. p-d- fin- s-d-h F. abs. CF. sama OF. kapat doedoesan 0. k-p-d- padus-n F. aO< sudab itu sama-sama>: hoe soedab sama OF. m-njutj.rk-n A. manju-tjunk-n C, mantjotjor 0. mabutj-nk-n F. hadasan B, hadas U. otthon BE. abs.DF. abs. ABC. pendipatie B. pan dipatie 0. abs. OF. abs. ABC. djalnya A. halnya BC. halinya 0. haj-Inya F. soedah itoe ABC. b-nsusup-n A. bersoeapan B. b-rsuang-n F. hadap hadap OF. <sudah itt,> abs. ABC.

266

tNI IJtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

menteri. Sudah itu, harm pun maham, segaha onang masing-masing pulang ke rumahnya. Banyak tiada tensebut. Genap tiga han tiga malam, waktu dinihani, maka bensetubuhhah najayang dua itu menjadi saw. Sudah itu maka dipalu orang galaganjun Si Rabut Panadah itu senta2bedil benbunyi seperti guruh, maka dipalu orang rarantjakan Si Rarasati itu. Sukahah hati segala onang di dalam negeni N~gara-Dipa itu mendengansudah naja selamat.Ituhah yang ditunut oheh raja-raja5atau pana dmpatisampai pada sekanang mi. Maka Lambu Mangkunat menyuruh onang menakmt,menyuruh onang berwayang wong, menyunuh orang menopeng dan benwayang gadogan9 dan benwayang purawa;dan orang babaksaan; ada baksa tombak, ada baksa panah, ada baksa dadap, ada baksa tameng, ada baksa kantar, ada baksa hupak, ada baksa kupu-kupu atanng,2 ada onang baokol,3 tujuh han tujuh maham di dalam dan di paseban, ada bahigaltt radap, ada bandjadjogetan;5 suka-namailah onang mehihat itu; tiada tensuratkan sama kasihnya kedua haki isteni itu. Anak dana yang empat puluh yang membuat tapih hanggundi itu masih akan panakan: ada yang jadi pandjogetan, ada yang jadi juru mangibun9 ketidunan naja 1w, ada yang jadi2menggaduh tapih kamn yang dipakai naja itu, ada yang jadi menggaduh jawadah makanan naja itu, ada yang jadi menggaduh air minum naja itu, ada yang jadi menggaduh sinih pinang naja itu, ada yangjadi menggaduh minyak baboneh naja itu, ada yang jadi menggaduh nasi gangan raja itu tiada bercampun tatanya itu.22
16

<masing-masing ... dinihani > abs. ABC. bensoeatoelahnasa ABC, ben tamoelah soewatoe Rasa U, b-ns-tub-ht-h ras- F. <serta .... Ranasato> abs. ABC. m-n-ng-n CF. soedahada naja Selamat itoe ABC. raja ABCD. perdipatie B. pan dipatie D. mana kita B, Marakat D. ~~< benwayang wong> : banj-nyi A, banyak onangyang B, m-nyabung C, wayangong U, way-ngwang

F.
gap A. g-duk-n C. gandokan 0. k-dug-n F. pnoaB, panawa U. gantan ABC. 2K-pu2 barang A, kapoeakapoea banang B, k-pu k-pua banang C, koepoe koepoe Nanang U, g-pu kpu anan-ng F. bap-k-l A, bapakata B. bap-k-l C. ban oekal U. baegal ABC. ban higal 0, hig-l F. berdjoget AB. b-rdjudjug-t C, banjajoegetan 0, b-ndjukit-n F. kadoeanya ABC. dibawanya AB. tetapi CF. baboewat 0. I-nggudik CF. m-ngib-nk-n A, mengiban BD. abs. CDF. wadab ABC, jaodah D. <tatanya itu> tetapi akan tatanya astflah AB, t-t-pi tat-nnya it-I-h C.

267

HIKAYAT BANJAR

Nantiasa2 han Sabtu raja itu dihadap segala menteni dengan rakyatnya pada sitilohon senta gamelannya Si Rabut Panadah, Si Ranasati, babandi bennama Si Macan itu dipalu orang; banyak tiada tersunatkan astihah takhta kenajaan itu.
7-

7.1. Hatta benapa hamanya berlaki benisteni naja penempuan itu hamil. Sudah tujuh bulan niaka raja perempuan itu mengidam, benkata pada Maharaja Sunjanata: Hal kakanda, hamba hendak memakan jambu dmpa Maka kata maharaja: Nanti, hamba menyunuh memanggih Lanibu Mangkurat. Disunuh panggml itu, datang. Kata mahanaja: Hai Lambu Mangkunat, sida menyunuh ke Majapahit pada ayahku, aku memohon jambu dipa. Katakan tuan puteri sudah hamil tujuh bulan, mengidam hendak memakan jambu dipa mm. Dan mi persembahkan: hIm sepuluh pikuh, damar batu senatus kindai, pekat2 seratus gehung, intan dua biji, tikar lampit senatus kodi. Maka sembah Lambu Mangkunat: Hamba junjunghah sabda syah alam itu. Maka Lambu Mangkunat memohon puhang. Maka disuruhnya panggil nakhoda Lampung4 itu, datang. Kata Lambu Mangkurat: Nakhoda Lampung, engkau disunuh pada5 ke Majapahit memohonkanjambu dipa, kenana raja penempuan sudah hamil tujuh bulan, mengidam hendak memakan jambu dipa itu. Maka mi pensembahkan pekinim syahaham pada naja Majapahit. Sudah itu maka berbuat onang pada sehari itu, kenana banawa itu sudah hadir senta perkakasnya, kalau ada banang kenja malam siangjangan susah benbaika itu. Maka sangu danipada Lambu Mangkunat itu sudah hadin nakhoda Lampungsudah bentolak itu, tiada tersebut di tengah jalan itu. Datang ia ke Majapahit, dibawa menghadap oleh Patih Gajah Mada pada naja Majapahit. Dibawa, sembah nakhoda Lampung:Hal syah alam, hamba dititahkan ~ naja Negana-Dipa menyembahkan pekat senta tikan dan damar batu dan hIm dengan intan dua biji. Anakda memohonkan buah jambu dipa, kerana anakda

abs. A, sa- B, s- C, nintiasa U. tenseboetkan ABC. 7.. csida menyuruh>: m-ma sun-hk-n or-ng A, soenoh menyoeroh B, m-nyur-h C. paik-t C, paik-t F. sampit DF. an-k kuda t-mp-ng ACE, anakkoda Lampang B. nahoda Lampoeng D. abs. AE. abs. ABC. pada nnatam ABC. berbaik balk AB, b-rbaiki C. Lampang B, Lamping D. LampangB, Lamping CD. anaknda BC. paik-t C, paik-t F. anaknda BCE.

268

INI HIKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA wARINCtN

naja perempuan 1w sudah hamih tujuh bulan, mengidam hendak memakan buah1 jambu dipa itu Setelah mendengar demikian naja Majapahit 1w terlahu suka hatinya, dan segala menteni yang mendengan itu sama suka hatinya. Maka dipersahin oleh raja Majapahit nakhoda Lampung mm kain sarasah sabuk cindai. Maka buah jambu dipa itu dibenikannya di dalam cumbul emas bentatahkan mutiara; dan beras sekoyan, nymur senibu, gula sepuhuh tempayan, minyak nyiun sepuluh tempayan dan bawang menah seratus kindai, asam kamal senibu bata2dan naragi sahisining nong sanaba2 sepuluh gantang dan kain batmk yang balk-balk sepuluh hambar itu. Banyak tiada tensebut. Maka nakhoda Lampung2 itu memohon pulang, serta naja berpesan: Katakan pada anakku baik-baik benlaki-benisteni, dan baik-baik memegang nakyat; jangan menyakitkan ha orang dan jangan kurang peniksa dan jangan tiada munah. Sudah mm maka nakhoda Lampung5 berlayar; tiada tensebut di tengahjalan. Datang Ia ke Negara-Dipa menghadap Lambu Mangkunat. Maka dibawa oheh Lambu Mangkunat pada naja itu; dipersembahkannya jambu dipa itu2 serta28 segala pekirim dan pesan naja Majapahmt itu. Sudah dipensembahkan oleh nakhoda Lampung itu dipensahin kain sanasah, sabuk cindai, kenis landean emas. Maka segala raragi itu dibahagi-bahagikannya oleh Maharaja Surjanata itu pada segala menteninya itu. Banyak tiada tensebut. Sudah genap bulannya genap haninyanaja itu benanak laki-laki. Maka dipahu onang gahagandjun Si Rabut Paradah dan narantjakan Si Rarasati itu,2 serta3 bedil disuhat orang. Itulah mulanya yang diturut oheh naja-naja dan pana dipati lamun beranak sampai5 sekanang mi. Maka anak raja itu dinamai Raden Sunjaganggawangsa. Banyak tiada tersebutkan itu. Hatta benapa lamanya maka naja penempuan itu hamil pula. Sudah genap bulannya genap haninya maka beranak
abs. DF. ~~m.n~ng~n CE. sama sama ABC. Lamping BCD. ~ B, sumb-I C. s-but F. ~ BU. bat-h A, batoe B. gap U. saisie menganang AB, sahisie nangarang CUF. ~ AC, sariboe B. Lamping BCD. abs. ABC. abs. AB, Lamping 0. t-mp-ng CF. dipensembahkan ABC. abs. AF. dan A, abs. BC. dibagibaginja B, dibahagie bahagiekan 0, d-b-hagik-nnja F. hare ABC. abs. ABCUE. 2< ranantjakaan si R. itu>: naras-ti d-p-Iu or-ng it- A, rarasatie dipaloe orang sinarasatie itoc B, ranantjak Onang Sinarasatie itoe CDE. sepentie ABC. Raja UE. abs. BCDF. abs. ABC.

269

HIKAYAT BANJAR

laki-laki jua itu. Maka takhta kerajaan beranak 1w sepenti demikian jua, dinamai Raden Surjawangsa. Kemudian danipada itu, Raden Sunjaganggawangsa itu sudah tenuna, Raden Surjawangsa itu baharu kapinggahan itu, maka sepenti naja Sukadana, sepenti naja Sambas, seperti onang besar-besar Batang Lawai, seperti orang besar di Kota Waringin,sepenti naja Pasir, seperti Kutai, seperti Kanasikan, seperti onang besan di Barau,sekahiannya 1w sama takhuk pada Maharaja Sunjanata di Negana-Dipa itu. Majapahit pun, sungguh negeni besar2 senta menaklukkan segala negeni jua itu, adalah raja Majapahit itu takut pada Maharaja Sunjanata itu. Kenana bukannya rajaraja seperti raja negeni lain-lain itu asalnya kedua laki isteninya itu maka raja Majapahit hebat itu; lagi pula Lambu Mangkunat itu yang ditakutmnya oleh naja Majapahit, dan segala menteni Majapahit itu sama hebat pada Lambu Mangkurat itu. Maka banyak tiada tensebutkan. 7.2. Maka Maharaja Surjanata menyuruh memanggil Lambu Mangkurat dengan Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa itu; sama datang manungkul naja kedua laki isteri, serta Raden Surjaganggawangsa dan Raden Surjawangsa itu duduk di sisi ayahnya. Maka Lambu Mangkurat dan Aria Magatsani dengan Tumanggung Tatah Jiwa itu dijamunya dengan makanan yang lazat; serta bensuka-sukaan guraubengunau lawan Lambu Mangkunat itu naja dua laki isteni itu. Kata raja dua laki isteni: Hani inilah5 kita kesudah-sudahan bengunau dan benamal-namal lawan Lambu Mangkurat dengan Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa, dengan anakku keduanya mi. Maka fikin Lambu Mangkurat dengan Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa gelabah hatinya mendengar8 kata raja demikian : Bagaimana kehendak naja mi?9 Demikianlah fikmnnya ketiganya itu. Maka sembah Lambu Mangkunat: Ham syah alam, bagaimana kehendak syah alam bersabda seperti demikian itu? Hamba tiada mendapatkankehendak shah aham. Kata Maharaja

kenajaan BU (di sini dan di bahagian lain teks). tua tun-n t-mun-n A. toenon temoenon BC. naruana F. Koetaringin U. kut- w-rang-n F. babrapa AB, d-binapu C, di banoe U. dinu F. t~dinegnie dipa maskie itoe AL d-n-g-na dipa m-ski it- C. abs. ABC. abs. ABC. 7.2. d-p-ngg-l A. memanggil BC. manoengoel U. m-n-ngk-l F. dan sudah it- A. dan itoe B. dan in- C. m-k- kat- A, gap B. abs. C. k-du C. k-dua F. itoelah BC. soedah soedahan ABC. akoe BC. abs. U. -ku F. menengan BCF (final quotation 0n this variant). abs. ABC. m-ndap-t s-p-nt- A. mendapat akan BF.

270

INI HIKAVAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAM KOTA WARINGIN

Surjanata: Hal Lambu Mangkunat, aku dua laki isteni ml kehendakku kembali pada tempatku. Aku menginimkan anakku dua orang ml. Jangan sida takut memadahinya kenana ia belum tahu. Hal Lambu Mangkunat dan Surjaganggawangsa dan Surjawangsa, pesankujangan ada orang memakai menunut pakaian onang negeri lain, seperti pakaian cana Wahanda, seperti cana Kahing, seperti cara Biadju, seperti cana Mangkasar, sepenti cana Bugis, sekahiannya pakaian cana Mehayu itu jangan diturut itu. Manakaha menunut4 pakaian negeni lain nescaya negeni5 yang menurut itu beroheh sengsana itu, entinya beroleh kejahatan, penintah menjadi haru-hara.6 Entinya kejahatan itu banyak penyakit, jika tiada banyak orang gening banyak fitnah, makanan lanang, kenana meniirut pakaian negeni lain itu. Kerana adat kita ml adat Jawa negeri Majapahit, itu tempatku muha-mula ada. Maka datang ke mani mi sekahiannya sudah astilah takhta penintah cana Jawa, kerana tiada hebih sekaliannya negeni baru cuma mi9 yang manis dan yang patut barang lakunya dan banang permainannya dan anggah-ungguhnya dan tindak-tanduknya dan sandukpajuganya dan samu-satianya5 dan tatanya dan astilah dan basa kramanya. Tiada negeni di bawah angin6 mi kaya negeni Jawa; itulah yang kita turut, jangan2 bersalahan, kenana aku asahnya datang dani negeni Jawa Majapahit itu. Segala pakalan kita jangan bensalahan dengan pakaian cara Jawa; itulah yang kita masyhunkan, kenana adat kita menurut astilah adat Majapahit. Manakaha esok husanya ada memakal menurut pakalan cara negeni lain nescay adalah salah satu datang kejahatan dalam negeni itu yang menurut pakalan orang negeni lain itu. Dan satu lagi pesanku: jangan segala alkah negeni mi bertanam sahang, seperti Jambi dengan Palembang itu. Banangkahi negeri itu menjadikan sahang akan meneani harta, akan kasugihan. Nescaya negeni itu akhmrnya nosak, banyak fitnah dan larang makanan; kenana huabnya sahang itu panas, barang yang32 ditanam tiada pati

abs. ABCU. kehendak CUE. Hollanda B, holanda U. ditoerot ABC. abs. ABC. ~ biroe AB. haoer hara U. abs. ABC. sekalien ABC. < baru cuma banoe djoea main B. baru cumajn C, bawah angin baru hang-n in- F. ~ ABC. pennatnan AB, parmainya U. anggih anggahnya AB, angg-h hingg-hnya C, angab angoch nya D, angg-h h-ngg-hnya F. t-nduk-2nya A. toendock toendoknya B. tandak tandoek D. t-nd-knya E. s-nduk pawukanya A, sandoek payoekanya BE. .cunduk pajukanya C. tandapnya payoeganya D. samoesizanya AB, s-mmu s-tunya C, samoe setanya UF. dibaroehangin D, d-bar-hang-n F. <jangan ... kita > abs. ABC. abs. ABC. s-kali A, m-ngkal C. abs. D. 9abi AC, jebie B. kasoesahan AB, k-suk-h-n F. abs. ABC.

mi>:

mi o,

27!

HIKAYAT BANJAR

menjadi. Penintah ~ kenana onang kota tiada diupamai oheh orang desa; orang yang kaparak pada naja itu tiada ditakuti oheh sakal yang bensahang itu. Jikalau bertanam sahang, sekina-kira akan dimakan,jangan banyak, kira-kina sepuhuh dua puluh tunggulnya seonang-seonang. Astamewah pakumpuhannya9 orang banyak lw menjadi banyak itu. Adapun jangan tiada-tiada berbuat sungguhsungguh usahakan tanam 1w: padi dan jagung dan hubi, kehadi, pisang. Banang segala makan-makanan yang lain daripada sahang itu tanam sungguh-sungguh, supaya makmun negeni, suka-ramai, banang kehendak segena jadi, penintah astilah takhta kerajaan menjadi kerana makanan murah, segala nakyat tiada sukar mencani makanan. Dan jangan aniaya pada orang; jikalau orang rosak dani pehajaran 1w jangan ditawan-karang.5 Maka benpapatut itu, itulah4 pesanku. Maka sembah Lambu Mangkunat, Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa: Patih junjung sabda syah alam atas batu kepala patik, pesan maharaja dua haki isteni itu Banyak~ tiada tersebutkan. Maka maharaja dua laki isteni itu ghaib, hilang dimata-mata Lambu Mangkurat, Ania Magatsani, Tumanggung Tatah Jiwa; dan sekahiannya5 meneka itu sama hamnan mehihat kelakuan kematian naja5 dua laki isteni itu. Maka sekahian mereka itu sama menangis bunyl gemunuh di daham5 istana naja itu. Ada yang bentabah-tabah dadanya, ada yang bahulun-lulun5 kakinya, ada yang bergulingguhing di tanah, ada yang merunggut-runggut nambutnya. Banyaklah yang5 tiada tersebutkan itu. Maka Raden Surjaganggawangsa menjadi raja senta didudus55 dipadudusan, memakai mahkota yang gugur dan udana 1w; bendudus seperti astilah dahuhu itu jua. Maka nestuhah Raden Surjaganggawangsa menjadi raja. Kenajaan, segala

hoeroe hara B. haoer hara U. daya oepaya AB. diopamanya U. kaparoek AB, panak U. naja naja BCE. Sakie segala U. saki s-la F. toengoel U. t-ngk-lnya F. pula huapnya A. poela mengoelatnya B, p-l-mpulnya C. <orang banyak itu>: orang (toe ABC, itoe banyak U. perboeat OF. <dan hubi>: boeah ABC. abs. ABC. d- A. deripada BC. ditawan ABC. benpatoet BC. barpinta UF. ban-ng A. barang BC. bark itoelah U. abs. ABCOF. dimata AB. m-ta2 ni-k F. dan s-k-han AC. s-k-li-nnya F. <kematian raja>: samatin itoe AB, k-mati-n it- C. naj- it- F. dalam BU. S~benoendjoer oendjoer AB. maloloen loeloer U. abs. ABCU. didud-s2 A, dudus C. mamakay doedoes U. d-dus F. berdoedoesan 0. b-rd-s-n F.

272

tNt HIKAYAT CERtIA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

penintah astihah takhta kerajaan 1w, tiada bersahahan sepenti takhta astilah Maharaja Sunjanata itu. 8. 8~1. Alkisah maka tensebutlah penkataan Maharaja Sunjaganggawangsa itu menjadi naja belum benisteni. Maka segala orang yang empat puluh penempuan yang berbuat tapih langgundi jadi parakan Maharaja Sunjanata itu sama dimantukkan pada ibu bapanya, yang mati ibu bapanya kepada keluanganya, senta dengan pensahinnya serta dengan penkakas isi numahnya, dianugerahi oleh Maharaja Surjaganggawangsa itu. Yang hendak bensuami dipersuamikan 1w. Banyak tiada tersebutkan.2 Maka Maharaja Surjaganggaw~ngsaitu tiap-tmap han Sabtu dihadap segala menteni di sitilohor itu. Yang jadi mangkubumi Lambu Mangkurat yang memenintah sekahian di luan di dalam istana naja itu. Akatr panganan Aria Magatsari, akan pangiwa Tumanggung Tatah Jiwa. Keduanya itu5 memenintah yang di luan. Yang di bawahnya itu Patih Barns, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Duhu; menteri empat itu akanjaksa. Di bawahnya itu Sang Panimba Sagara, Sang Pangaruntun Manau, Sang Pambalah Batung, Sang Djampang Sasak; itu menteni bumi. Di bawahnya 1w ~ empat puhuh, itu menteni sikap; sama memegang kuasa senatus-seratus seorang-seorang itu. Banyak lagi9 tiada tensebut. Takhta penmntah, takhta pakalan orang itu seperti adat Majapahit itu. Suka ramai dan makmun negeni itu; dagang pun banyak datang, pakai-pakaian makan-makananserba murah. Tetapi naja itu belum benisteni. Maka tensebut Lambu Mangkurat menghadap raja 1w, sembah Lambu Mangkurat: Hal syah alam, tiadakah tuan hamba hendak benisteni? Anak siapa yang syah alam kehendaki dalam negeri ml, hamba ambilkan. Jikalau tiada syah alam hendak benisteri, anak raja negeni lain hamba tuankn lamankan. Meski berapa-berapa djudjurannya dan pensalinnya hamba kerjakan, kenana segala harta peninggah ayah hamba dan Kahing itu hamba pensembahkan pada syah alam yang punya 1w. Lagi pula upati segala onang yang takluk kepada syah alam itu banyak, tiada kunang akan parabea itu. Maka kata Maharaja Sunjaganggawangsa: Kata sida itu benar, aku tenima, tetapi aku belum hendak

S.!. l-nggudi C, k-nggud-k F. dieseboetkan B. t-ns-butnyik-n C. ten sebotkan dan ten soenatkan 0, t-sur-tk-n F. senantiasa dihadap 0, n-tias- d-had-p F. sekalian yang AD. abs. ABC. patth nasie AB. abs. ABC. sagap ABC. sakap U. m-g-p F. abs. ABC. makanan ABC. <aku tenima>: bit- tenima A, koe tanima OF.

273

HIKAYAT BANJAR

benisteni. Maka Lambu Mangkurat itu tendiam. Banyak tiada tersebut. Maka puhang Ia pada numahnya. Hatta benapa lamanya kemudman danipada 1w Lambu Mangkunat menghadap pula pada raja itu, berkata demikian jua. Raja berkata sepenti demikian jua, naja 1w, kata4 tiada mahu benisteni; Dan Raden Sunjawangsa itu sudah teruna djumanang dipati,5 disebut onang Pangenan Sunjawangsa itu. Tetapi itu tiada menyalahi banang perintah Lambu Mangkunat itu, kenana Lambu Mangkunat dititahkan menjadi mangkubumi. Jangankan pada Maharaja Surjaganggawangsa maka benani, pada Lambu Mangkunat, pada Aria Magatsani, pada Tumanggung Tatah Jiwa Pangeran Surjawangsa tiada berani manggagah penintahnya itu, kenana dititahkan saudananya Maharaja Sunjaganggawangsa memenintah membaiki takhta astilah kenajaan itu. Hanya Pangeran Sunjawangsa 1w dengan segaha kaumnya, onang senibu itu, sama bersuka-sukaan menurut penintah Lambu M~ngkunatitu. Banyak tmada tensebut. Hatta maka menghadap pula Lambu Mangkunat, berkata seperti dahulu jua itu menyunuh naja benmsteni. Maka sahut naja: Hal Lambu Mangkurat, ada kudengar suara ayahku dan bondaku katanya: Hal Sunjaganggawangsa, hamun engkau benisteni 1w jangan lain danipada anak Dayang Dlpanaja itu. Hal Lambu Mangkurat, itulah sida sunuh carl akan isteniku. Sembah Lambu Mangkunat: Hal syah alam, di mana tempat numahnya itu? Kata naja: Aku tiada tahu hanya kata suana itu, sehingga demikian tiada aku mau benisteri hamun tiada anak Dayang Diparaja mm. Maka Lambu Mangkurat memohon untuk memanggil Ania Magatsari dengan9 Tumanggung Tatah Jiwa itu. Sudah sama datang kata Lambu Mangkunat: Di mana ada mendengan ada onang yangbennama Dayang Diparaja? Sahutnya keduanya 1w: Hamba tiada tahu, mendengan pun hamba ml bahanu. Maka kata Lambu Mangkunat: Baiklah kita sama-sama menyunuh mencanL Maka disunuh carl: ada ke hulu, ada ke hihir, ada pada segala sakal mencani Dayang Dipanaja itu, tiada bertemu, berapa-benapa harm hamanya itu tiada jua yang mendapat. Maka hati Lambu Mangkunat masyghullah, kerana naja belum benisteni, kalau hilang tiada bertinggah anak itu. 8.2. Kemudia,c danipada itu kaum Singantaka kaum Singapati, onang singabana 1w, ada berjalan ada berkayuh ia benlanglang itu, sentiasa hani slang dan maham

bendiam ABC. <maka pulang> abs. C. kombati OF. <itu kata>: itoe U. kat- it- F. piflk ABC. soedah ABC. carikan ABC. naja itoe OF. dan ABC. <ada orang yang>: ada ABC. onang yang U. ad- y-ng F. kadoewa AU. 8.2. nantiasa AB. Sanentiasa U.

274

tNt HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGIN

benlanglang itu, kahau ada mahing, kalau ada onang berkelahi, kalau ada orang benzina, kalau ada orang tambung haku lawan anak isteni onang, kalau ada onang memakal menunut pakaian negeni lain atau cara Melayu, atau cana Biadju, atau cana Mangkasar, atau cara Bugis, atau cana Kaling atau orang benambut panjang yang tiada lawan 1dm raja, kahau banang onang yang bukan orang besar-besan ~ perahu gusu8 atau kajang bengiwas iw lanangan raja dan jika9 benjalan berkenis ditjutai. Itulah yang dilanglanginya oleh onang singabana itu; didendanya itu; segala yang berhanglang itu mengambilnya, dendanya itu) Hatta singabana itu berkayuh ke Tangga Huhin namanya itu, waktu lohon datang pada tupian Aria Malingkun itu. Ada anaknya mandi benhimau dengan pengasuhnya. Mehihat onang singabana itu maka kata pengasuhnya: Hal Dayang Dipanadja, signa-signa mantuk. Itu orang singabana! Maka Dayang Dipanadja itu mantuk. Maka didengannya kata pengasuhnya itu senta dilihatnya Dayang Diparadja itu oleh onang5 singabana. Maka orang singabana itu kembali bersigra-signa; datang pada tatuhanya berkata sepenti demikian. Maka Singantaka Singapati serta yang berlanglang 1w datang pada Lambu Mangkurat, kata menteni singabana: Hal tuan hamba Lambu Mangkurat, mi orang datang berlanglang di Tangga Huhin, ada Ia melihat Dayang Diparadja itu anak Aria Malingkun;tatkala mandi disuruhnya lekas-lekas mantuk oleh pengasuhnya itu. Maka kata Lambu Mangkurat: Pengilah engkau, Singantaka dan Singapati, kepada Aria Malingkun itu. Anaknya kupinta akan isteri raja kita. Maka Singantaka Singapati dan perempuan orang dalam istana Lambu Mangkurat empat puluh itu pengi serta orang singabana itu ke Tangga Hulin. Datang pada Aria Mahingkun kata Singantaka Singapati: Manira disunuh Lambu Mangkurat mengambil anak pakanina, Dayang Dipanadja itu, akan isteni radja kita~

tambang BU. < memakai ... lain >: menoerot boegis pakeiannya (p-kai-n AC) negnie lain ABC. <atau cana bugis> abs. ABC. ~ or-ng C. onang yang UF. -conang yang>: yang AB. ab-ng C. at-wa A, abs. BC. giwas U, g-su F. <jika> abs. AL <danjika> abs. OF. dendanyaAB. di andanya it- C. <dendanya itu>: itoe flit- dendanya F. ke hoeloe ke hilier ke tanga hoehin U. ke hut- t-ngki hulin F. <tupian AM.>: an-k p-nan rn-lip-k-n A, anak pinasanie melainkan B, tupinya ari m-t-ngk-n C, topen aria malangkan U, tupinya an mam-ng-t-ngk-n E. maka kata BC. abs. ABC. gap F. corang s. itu>: singat-n- A. Singabana itoe BCE, orang itoe U. hanya benkata ABC. yang datang berlanglang itoe ABCOF. di toengoel hoelin U. d-t-ngki hulin F. malangkanABO. m-l-ngk-n CF. 2abs. BCUF. 22kumint- ak-n A. koemintakan BC.

275

HtKAYAT BANJAR

itu, belum benisteni. mi orang dalam istana Lambu Mangkunat empat puhuh mengambil Dayang Diparadj& Maka sahut Aria Mahingkun: Hal kial Singantaka kial Singapati dan nyai-nyai sekahian, andika pensembahkan sembah kaula kepada Lambu Mangkurat: tiada dua-dua kauha tiada ~ berpisah kenana anak kaula itu sahut Singantaka dan Singapati dan nyai: hanya seorang-onangnya5 itu. Among kansa, tiada dua-dua manina pinta, kenana diambih itu tiada akan panakan, tiada akan penjo~etan,tiada akan gundik, diambil itu akan isteni naja. Maka sahut Ania Mahingkun: Benarhah demikian, tetapinya tiada dua-dua kaula mi. Maka kata sekahian yang disunuh itu: Baiklah lamun demikian kata pakanira, tetapi manira benluput9 taksin kalau menjadi marah Lambu Mangkurat. Maka sunuhan sekahiannya3memohon pulang. Hatta maka datang sekahiannya itu, sembahnya: Hal tuanku Lambu Mangkunat, hamba tuanku titahkan menjemput anak Aria Mahingkun itu ditegahnya. Tiada dua-dua, sembahnya Aria Mahingkun itu, dipohonkannya, kenana hanya anaknya seorang lw, tiada pennah berpisah itu, sembahnya. Maka hamba sekahian ml sama membeni pirabah, tiada ditunutnya, kerana sangat benahinya akan anaknya itu Lambu Mangkunat mendengar kata utusan itu maka Lambu Mangkurat mai-ah serta bendmni berjalan turun ke perahu talangkasan, dikayuhkan itu masih bendmni-diri,4 senta diikutkan onang lawan upacananya awinan, kandaga, udutan, lampit, dengan penisai serta pedangnya, senta Singantaka Singapati serta kaumnya. Maka mendengar Aria Magatsani, Tumanggung Tatah Djiwa, dengan Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu, Sang Panimba Sagana, Sang Pambalah Batung, Sang Panganuntun Manau, Sang Djampang Sasak, segala menteni yang mendengan Lambu Mangkurat manah itu, sama membadap5 mengikutkan itu. Seperti ayam beranakan3 nupa onang benkayuh ke Tangga Huhin itu, seperti orang menyerang negeni rupanya itu. Lambu Mangkurat masih berdini dikayuhkan orang di perahu talangkasan, seperti naja lakunya itulah. Daripada jadi pcnintahnya, senta murahnya dan3 balk budmnya, hatinya onang pada Lambu Mangkurat itu takut bentambah kasih. Sekalian orang itu kehendak jikalau Aria Mahingkun itu benkehendak melaWan, sekahiannya yang mengikutkan Lambu Mangkurat hendak mati dahulu melawan Aria Malingkun itu.
~

kola BU (di sini dan di seluruh teks). <kaula tiada batah>: b-nan-k tiad- kuawa A, beranak B, kula b-rbat-h C. seonang AB. s-on-ngnya C. abs. ABC. <among kansa>: m-na k-ns- A. mangoenkarsa B. m-ng-n k-ns- C. mangaras U. (toe CDF. berlepas U. b-nt-p F. sekaliEn AB, s-k-li-n2 C. dititahkan ABC. abs. ABC. s-k-li-nnya CF. Sekaliannya 0. bendinie BC. badirie 0. b-ndini ri F. abs. ABC. b-nan-k A. bcranakkan B. beran-kk-n CF. abs. ABCF.

276

tNt HhKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNG!N

Hatta datang Lambu Mangkunat pada tupian Aria Mahingkun9 itu, perahu yang mengikutkan sekkahiannya itu. Pcnuhlah kampung alkah Ania Mahingkun itu. Segala orang dalam alkah 1w semuanya takut hatinya, seperti ayam mehihat helang itu. Maka Aria Mahingkun segena turun, kedua laki isterinya ~ hambanya senta keluanganya, ke tepian3 itu, mcnyembah pada Lambu Mangkunat, katanya: Ya tuanku, tuanku naiklah ke rumah hamba. Maka kata Lambu Mangkurat: Hal Aria Mahingkun, aku datang pada alkahmu mi tiada aku menghendaki nasi gangan kamu, tiada aku menghendaki juadah kamu; kerjaku ke marl mi mengambil anakmu Dayang Diparadja akan isteni najaku. Apa engkau benikan atau tiada? Lamun engkau tiada membenikan, apa kehendakmu marl bentikam pada sendini? Kalau kamu berbudi hendak mengamuk, marahah,44 aku amuk serta! Lambu Mangkurat menghunus pedangnya, lahu ditimpaskannya4 pada lengannya kin itu, penggal dua itu. Danipada Lambu Mangkurat sangat marahnya, lengannya6 itu bulu sehelai tiada luruh. Demi dihihat Aria Mahingkun Lambu Mangkurat marab 1w hilanglah akah budinya itu, seperti ayam mehihat hehang, danipada sangat takutnya Aria Mahingkun pada Lambu Mangkurat itu. Maka Ania Mahingkun segera-segena menyuruh isterinya mengambil Dayang Diparadja, menyembahkan pada Lambu Mangkunat itu. Maka diambilnya itu senta dipensembahkannya. Maka Ania Mahingkun berkata: Hal tuanku Lambu Mangkurat, tiada dua-dua hamba memohonkan ampun, dahuludahulunya4 ke bawah dull syah alam, kedua perkana ke bawah kadam tuanku Lambu Mangkunat. Daripada hamba sangat bebal dan bingung tiada tahu akan pekerti takhta astilah dipenhambakan raja. Maka sekarang ml tiada dua-dua ampun pangapuna syah alam dengan tuanku Lambu Mangkunat hamba junjung slang dengan malam. Tiada kuasa menjunjung dull syah alam dengan dull tuanku Lambu Mangkunat, hanya anugerah pangapura ampun syah alam dengan tuankuLambu Mangkunat yang hambajunjung atas batu kepala patik malam dengan slang. Maka mi Dayang Diparadja, patik persembahkan kepada bawah kadam5 syah alam. Maka kata Lambu Mangkurat: Kutcrimalah pengalampunmu5 itu ertinya pamalapahnya itu.

tupin AC. toepan B, toapin 0, tupinya F. m-l-ngkun AC, malangkan BDE. malangkoenAB, malangkan CD, m-lingk-n E. 4lakie istenie ABE. abs. OF. ke tepie AB, k-tepinya CE, ke tepin 0. 4man,lah ABD. dietimpaskan BC. <Iengannya ... marah > abs. ABC. kanna ramboet sehelay tiada goegoen AB. k-n-n r-mbut s-hali tiad- lur-t C. dahoeloenya ABD, d-hul-2 F. 40dcjn AB, abs. C. abs. ABC. kadim ABCE. ampoeenmoe AB. pangala ampoenmoe 0. gap AB, p-l-m-p-h-tnya C.

277

HIKAYAI BANJAR

Maka5 Dayang Dipanadja itu dihantarnya oleh Aria Mahingkun mengikutkan Lambu Mangkurat kembahi itu. Maka datang Lambu Mangkurat pada istananya raja itu, maka sembah Lambu Mangkunat:5 Hai tuanku syah alam, patik menyembahkan Dayang Diparadja mi sepenti sabda syah aham dahulu itu. Maka kata Maharaja Surjaganggawangsa: Bukannya Dayang Diparadja ml yang jadi isteniku itu, anaknya ml. Maka Dayang Diparadja mi sida bawa pulang ke rumah sida, siapa yang patut akan lakinya itu sida perlakikan. Sudah 1w Lambu Mangkurat memohon pulang ke rumahnya, membawa Dayang Diparadja itu serta5 memanggil Aria Magatsani, Tumanggung Tatah Djmwa, dengan Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu. Kata Lambu Mangkunat: Hal sekahian mereka itu, sabda maharaja: tiada Dayang Dipanadja mi yangjadi isteni raja, anaknya Dayang Dipanadja itu makajadi5 isteni naja. Bagaimana bicara kita? Siapa yang patut5 akan haki Dayang Dipanadja ml? Sembahnya sekahian meneka itu: Tiada yang lain pawt hanya9 pawt tuankulah, kerana tuanku menghabisi segaladaerah aikah yang takluk kepada maharaja itu. Yang lain tiada akan patut. Lamun demikian, baiklah, kata Lambu Mangkunat. Maka diambil isteni Dayang Diparadja itu oleh Lambu Mangkunat. Dicucunnya cindal sepuluh, kain sanasah sepuluh, kain Kahing sepuluh, tapih sarasah sepuluh, sabuk kimka sepuluh, emas sepuluh tahil, intan sepuluh biji, mirah sepuluh biji, picis sejuta, nial senibu. Dan orang bengawi beradap dan bahurung-hunung batang dan bahigal nadap dan menjoget dan babaksaan dan berwayang wong dan manakit dan baokol, suka namai makan minum tujuh han tujuh malam. Banyak tmada tensebutkan. Maka Lambu Mangkunat itu naik pengantin sepenti astilah pengantin senta bunyi-bunyian, bedil sepenti guruh. 8.3. Sudah itu hatta berapa lamanya kemudian danipada itu maka Dayang Dipanaja itu hamil. Sudah sembilan bulan belum beranak. Sepuluh bulan belum beranak.

<maka ... naja itu>: rn-k- k-mbali L.M. dat-ng p-da astan-nya naj- rn-k- D.D. m-ngikutd-h-nt-nnya oleh AM. k-p-d- L.M. A, maka datang L.M. pada astananya raja kembalia maka U.U. mengikoet (m-ikut C) diantarnya oleh AM. kepada L.M. BC. <maka sembah L.M.>: maka L.M. menyembahkan kepada raja katanya ABC. abs. ABC. <jadi>: cani pikir kit- ak-n A. jadi pikin kita akan BC. <yang patut>: patoet 0, t.t F. ~hanya nyang OF. < tuanku menghabisi segala>: makini s-kalian A. masa sekahien B. tuanku m-hasi s-k-li-n C. balk ABC. b-rang on-ng2 A. banang onang onang ada B. ban-ng on-ng2 ad- C, banang onang batang dan OF. b-ksa-n C, babaksa 0. bany-ks-n F. b-nwang2 A. way-ng gung C, wayang ong D. way-ng w-ng F. <dan marakit>: abs. ABC, dan rakat OF. baoegal ABC. ba oekal U. santa ABC. 8.3. abs. BC. <belum benanak>: anak BC.

278

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGhN

Sampal pada empat belas bulan belum benanak. Sampai hima belas bulan maka hadap penut,4 tiga han tiga malam, belum budak itu kehuar. Benganti-ganti tatulak5 setan, berganti-ganti tabib, berganti-gantm orang kasanungan, benganti-ganti bidan, belum budak itu kehuar. Maka sakitlah hati Lambu Mangkurat itu, kalau anaknya itu mati. Jika mati anaknya nescaya Raja Surjaganggawangsa itu tiada benisteni, kalau raja itu tiada bertinggal anak akan ganti raja itu, demikian fikirnya Lambu Mangkunat itu. Banyak tiada tersebutkan. Maka benbunyl budak itu di dalam penut: Hal bapaku Lambu Mangkunat itu, aku tiada mau keluar danipada tempat yang najis itu; mau aku keluan lamun higa ibuku dihiris subalah kin, dibedahkan, tempat aku keluar itu Didengarnya oleh Lambu Mangkunat; serta segala orang dekat duduk sama mendengan itu. Maka kata Lambu Mangkurat: Bagaimana bicara kita, hal Aria Magatsani dan Tumanggung Tatah Jiwa, kenana2 Ia tiada mau keluar pada tempat najis itu. Bicara mi seperti kata budak ml kita tunutkan atau tiada? Kata mereka 1w: Tiada hamba beroleh bicara ml. Dibedah isteni tuanku mati, tiada dibedah budak itu tiada mau keluar, naja tiada bermsteni. Itu hamba tuanku sukar membicanakan, itu hanya bicara tuanku sendiri. Kata5 Lambu Mangkurat: Baiklah, aku balah higa muda isteniku. Jika Ia itu mati, apa daya kita, asal jua hidup anaknya, kenana itu sudah dipastikan isteni raja.2Jikalau mati anaknya, tiada keluar, nescaya raja tiada mau benisteri. Kalau raja kita mati tiada bertinggal anak, nescaya kita tiada berpunya raja. Sudah itu maka dibelahnya higa isteninya yang kin itu. Maka kata Dayang Dipanaja: Hal tuanku Lambu Mangkurat, hamba memohonkan ampun kalau ada salah23 hamba; dan hamba menginimkan anak hamba ml, balk-balk tuanku menyuruhkan memehiharakan dia itu; dan hamba memohon mati. Serta menyembah

abs.BC. <hadap perut>: s-kit perut A, h-dap p-r-t CF, menghadap U. toelak ABC. cberganti-ganti onang kasarungan>: abs. AB, b-ng-nti on-ng s-s-waw-ng-n C. <berrbunyi ... perut>: boedak dalam penoet (toe bar kata (b-rkat-2 F) OF. <subalah ... aku>: njang kinie ink badah kan tempat koe OF. didengan OF. abs. ABC. <kita hai> abs. OF. <kerana ... najis itu> abs. OF. (toe ABC. di bawah BC. maka kata U, m-k- F. <aku balah>: koe balah U, b-I-h F. moedanya 0, mud- it- F. usa! anaknya hidoep AB, as-I dju- an-knya hid-p C. abs. ABC. naja itoe ABC. anaknya keloean ABC. naja itoe ABC. <kalau ada salah>: segala kesalahan AB, k-I-w d-bal-h C, ad- sal-h F.

279

I-tIKAYAT BANJAR

lalu sujud pada Lambu Mangkurat Dayang Diparaja itu, senta mati. Kata Lambu Mangkurat: Hal adikku nyawa, apa akan dayaku, kenana aku tiada dua-dua bentuankan Mahanaja Surjaganggawangsa itu, hendak benisteni akan anak kita inL Maka segala hamba Lambu Mangkurat itu sama menangis. Maka budak di dalam perut itu keluan, senta rawingnya,5 serta galangnya, senta kanditnya, senta capingnya, serta kakanutjungnya itu. Tubuhnya putih kuning, rambutnya mamayang hanibung, cahayanya sepenti bulan purnama. Maka Ia berkata: Namaku mi Putni Hunipan. Maka Dayang Diparaja sudah dipatak sepenti adat orang dahulu kala, senta upacaranya sepenti takhta astilah orang besan-besan9 itu. Banyak tiada tensebut. Adapun Putni Hunipan itu disenu akan onang bensusuan. Berganti-ganti itu disunuhkan Lambu Mangkunat menyusui Putni Hunipan itu, tiga han tiga malam lamanya, Putni Hunipan tiada Ia mau menyusu. Maka Lambu Mangkunat itu masyghullah hatinya mehihat Puteni Hunipan itu. Maka benkata Putri Hunipan itu: Tiada aku mau menyusu pada orang. Minta aku susukan kerbau putih. Itu perahkan, ambil airnya, itu aku minum. Demi didengar demikian kata Puteni Hunipan itu Lambu Mangkunat menyuruh memerah susu kenbau putih, itu diminumkan. Setehah itu Aria Mahingkun dua laki isteri mendengar khaban anaknya itu mali demikian 1w, kata Aria Malingkun dua laki isteni: Hal adikku nyawa, anak kita sudah mail. Apa rupa kita, meski hmdup menjadi gila berahi akan anak kita. Manilah kita sama-sama3 berbela. Kata isteninya: Baiklah, kita bersama. Sudah itu Aria Malingkun menginang pinang muda,3 isteninya menginang pinang tua. Maka sepah keduanya itu disuruhnya tanam pada hambanya. Pesan Aria Mahingkun: Sepahku ml pakal tatamba namanya djaniangau akan ubat cucuku Putni Hunipan itu. Kata isteninya: Sepahku mi pakal tatamba dinamai3 pinawas akan ubat cucuku Puteni Hunipan itu. Sudah itu maka9 Aria Mahingkun dua laki isteni 1w4benjahan Ia kepada kebunnya, mati benbela. Sepah yang ditanam itu sama
~

abs. ABC. abs. AB, naw-ng-s-nya CF. nawongsanya 0. k-kanantj-ng-nnya A, kakanoentjongannya B, k-k-nutjung-nnya C, kananotjongnya 0. pinang AB, pun-b-ng C, hanibang U. 2koenipan AB, rep. besar ABC. s-suak-n A, su2k-n C, soesoe 0, s-su p-d- on-ng aku rn-nt- s-su F. ~ parahk-n ambil air s-sunya it- d-min-m k-n A, dipenahkan ambil soesoenya itoc demie diminomkan B, p-rahk-n amb-l susunya it-dami rn-n-mk-n C. 32< setelah itu maka>: astdah (toe dan ABC, setelah salasaylah itoe maka 0, tit-h air s-su it- dan F. abs. ABC. sudah A. (toe soedah BC. abs. C, sarna OF. muda2 CF. abs. AB, toemboeh 0, t-mb-h F. ~ 0, n-mai F. .csudahitu>: abs. AB, gap C; cmaka> abs. 0. <dua laki isteni itu>: abs. BCD. dalarn A yang diletak selepas <kebunnya>. -cia kepada>: pada ABCU.

280

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINC,IN

tumbuh. Itulah asal mulanya djariangau lawan pirawas itu di tanah42 Banjarmasin. Asal mulanya di Tangga Hulin; ia itu bernama Huripan43 sampai pada sekarang mi. Banyak tiada tersebut. Maka Putri Huripan selamanya kecil dia masih diminumi air susu kerbau putih. ltulah maka segala asaI44 daripada Puteri Huripan itu pamali memakan45 kerbau putih. Banyak tiada tersebut. 8.4. Pada antara Iamanya Putri Huripan itu tersebut Lambu Mangkurat menghadap Maharaja Surjaganggawangsa itu, sembab Lambu Mangkurat: Hai tuanku syah alam, hamba menyembahkan hamba paduka syah alam, anak2 Dayang Diparaja dengan patik. Hamba paduka syah alam,3 Puteri Huripan itu, sudah besar; sedang orang berlaki itu. Sekarang bagaimana4 kehendak paduka syah alam, patik menyembahkan? Maka kata raja: Baiklah, lamun demikian hantarkan ke man. Maka Lambu Mangkurat mengambil Puteri Hunipan itu; dipersembahkannya, serta pakaiannya seperti pakaian bersuami, serta segala perkakas isi rumahnya, serta hambanya empat puluh orang. Maka yang menghantarkan itu isteri segala menteri, diiringkan dengan upacara itu; datang pada istana5 raja Puteri Huripan dipersembahkan pada raja. Sudah itu menyuruh orang piadak6 empat puluh han serta dalam istana raja diperhiasi orang, dan sitilohor dan paseban suka ramai m&am dengan siang orang makan minum dan orang babaksaan dan berwayang wong8 maka padudusan sudahjadi seperti adat yang sudah tersebut dahu!u itu dan hurung-hurung batang.9 Banyak tiada tersebut. Maharaja sudah samaberhias dua laki isteni, maka dibawa orang dengan campana gading pada padudusan. Sudah bardudus seperti dahulu itu galagandjur Si Rabut Paradah dirancak Si Ranasati. Sudah itu mantuk pada istana raja itu. Banyak !agi tiada tersebutkan. Hatta berapa !amanya berlaki isteri12 maharaja itu Putni Huripan itu hamil. Genap bulannya genap harinya Putri Hunipan itu beranak perempuan, dmnamai Putni K&arang. Hatta banyak tiada itu disuratkan besar Putri Kalarang itu

di tengab ABC. 43urin s-m-ng A, aerian B, hur-p-n C, harlan DE. abs. ABC. <pamali memakan>: m-maki2 A, memakei memakel B, pamalie mamakay 0. 8.4. raja ABC. 2anaknya DE. 3abs. ABC. ba& mana ABC. istananya CE. 6pedak 0, piad-p E. abs. CDE. wayang wong ABC, wayang ong 0. way.ng E. <hurung-hurungbating>: orang orang batoenggoe AB, harang2 bat-ng C, bar-ng2 bat-ng E. abs.ABC. abs. ABC. 2berlakie beristerie BC.

28!

HIKAYAT RANJAR

maka kata3 Maharaja Surjaganggawangsa: Hal adikku Surjawangsa, kamanakanmu14 Putri Kalarang itu sudah besar. Tiada patut orang lain5 mengambil isteri itu nielainkan kamu mengambilnya isteri itu. Semasa mi tiada yang patut akan suaminya hanya kamu. Maka sembah Pangeran Surjawangsa: Patik junjung sabda syah alam itu. Maka berlaki beristeri Pangeran Surjawangsa itu lawan Putri Kalarang itu; astilah berlaki beristeri seperti astilah16 takhta adat yang dahulu itujua. Maka banyak tiada tersebutkan lamanya Pangeran Surjawangsa beristeri itu maka beranak laki-laki, dinamal Raden Tjarang Lalean. Maharaja Surjaganggawangsa beranak pula, perempuan, dinamainya8 Puteri Kalungsu. Maka Raden Tjarang Lalean itu sudah besar, Putri Kalungsu itu sudah besar jua9 banyaklah tiada tersuratkan itu maka kata Maharaja Surjaganggawangsa: Hal adikku Surjawangsa, anakmu itu Tjarang Lalean kuperisterikan dengan anakku Kalungsu. Jadinya itu beristeri mamarina, kerana isterimu Putri Kalarang2saudara oleh Putri Kalungsu itu; engkau beristeri anakku paranah kamanakanmu itu, saluk-bersaiuk, kerana tiada yang lain patut mengambil isteri itu. Maka sembah Pangeran Surjawangsa itu: Patik junjung sabda2 syah alam itu atas batu kepala patik itu. Maka diperisterikan Raden Tjarang Lalean lawan Putri Kalungsu itu seperti astilah dahulu kala itu, bersuka-sukaan. Banyak tiada tersebutkan.

8.5. Raden TjarangLalean lawan Putri Kalungsu itu balk patut ia berlaki beristeri. Maka Aria Magatsari dan Tumanggung Tatah Jiwa keduanya itu sudah mati. Maka Maharaja Surjaganggawangsa duduk dua laki isteri di dalam istananya dan Pangeran Surjawangsa dua laki isteri di dalam istananya, Pangeran Surjawangsa dua laki isteri dipanggil maharaja itu. Sudah datang sama duduk berhadapan itu. Raden Tjarang Lalean dua laki isteri itu duduk manungkul2 di bawah maharaja itu, serta orang dalam istana raja sekalian itu manungkul.3 Maharaja menyuruh memanggil Lambu Mangkurat dengan Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu, Sang Panimba Sagara, Sang Pambalah Batung, Sang Pangaruntun Manau, Sang Djampang Sasak. Sekaliannya itu sama datang, manungkul3 maharaja itu, sama makan minum, dijamu bersuka-sukaan dan bergurau-gurauan4 bertatawaan seperti adat dahulu itu. Kerana

3ni-haraj- S. b-rkat- A. <kata> abs. BC. 4bagiman- kat-mu A. kamana katemoe B. k-ma k-t-mu k-n E. <orang lain> abs. BCDE. 16itoelah BCD. djarang Ialiw-n A. ijarang lalewan B, ijarang lalin CE. tjarang lalena D, rep. dinamai BCD. gapC. Poetrie D. p-tn ii- E. 20Klarang /toe DE. 2Sida DE. 8.5. <di dalam ... laki-isteni> abs. ABC. 2menoenggoe AR, m-n-ngg-I C, manoengoet U, mat-nggawi E. 3as 2, kecuali man-ngk-l E. Then goeraoewan DE.

282

tNt HIKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

sentiasa tiap-tiap manakala han yang patut itu raja menyuruh memanggil segala menterinya menjamu makan minum bersuka-sukaan seperti demikian. Maka Maharaja Surjaganggawangsa itu berkata: Hal mamaku Lambu Mangkurat dan Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, Patih Dulu, Panimba Sagara, Pambalah Batung, Pangaruntun Manau, Djampang Sasak, han inilah kesudahannya6 kita bersukasukaan kita bergurau-gurauan, kerana aku hendak mantuk kepada asalku lawan anak sida. Maka kata Putri Huripan: Hal bapaku Lambu Mangkurat. hamba hendak mantuk sama-sama dengan maharaja han inilah jua. Maka Pangeran Surjawangsa berkata seperti kata maharaja itu jua. Maka Putri Kalarang berkata: Hai niniku Lambu Mangkurat, hamba lompat mantuk pada Pangeran Surjawangsa han mi jua. Baik-baik niniku memeriksa bujut sida, Putri Kalungsu itu dengan Raden Tjarang Lalean itu, kerana Ia itu belum berakal. Kata Maharaja Surjaganggawangsa: Hal mamaku Lambu Mangkurat, cucu sida sabalah bujut sida sabalah,8 Tjarang Lalean itu, belum tahu akan astilah jadi raja itu. Sidalah yang kuharap-harap menentukan kerajaannya itu, jangan bersalahan seperti adat dahulu kala. Maka sembah Lambu Mangkurat: Hal syah alam, hamba junjunglah sabda tuanku itu. Jikalau dapat janganlah syah alam kembali. Dahulunya Raden Tjarang Lalean itu belum berakal tahu masalah martabat jadi raja; lagi pula segala hamba paduka syah alam belum puas menyembahkan paduka syah alam; seperti orang makan belum kenyang, seperti minum air belum puas, masih haus masih dahaga rasanya itu. Kata maharaja dan kata pangeran: itu9 benar, tetapi aku hanyasehingga mi dalam dunia kerajaan, tiadalah2 beroleh lebih daripada tikas-caluk itu. Maka Maharaja Sunjaganggawangsa kedua laki isteri Pangeran Surjawangsa dua laki isteni itu sama hilang ghaib di mata-mata itu. Sekaliannya orang dalam istana itu sama hairan melihat kelakuan yang demikian itu, sama menangis. Banyaklah tiada tersebut itu. Maka Lambu Mangkurat, dan Patih Baras, Patih Pasi, Patih Dulu, Patih Luhu menyuruh berbuat padudusan seperti dahulu, serta memasang3 segala upacara astilah takhta4 kerajaan dan menabuh galagandjur Si Itabut Paradah menabuh rarancakan Si Rarasati; tiada tersuratkan lain daripada itu. Maka Raden Tjarang Lalean berdudus memakai mahkota kerajaan itu. Maka restulah Raden Tjarang Lalean itu menjadi raja kedua laki isterinya; ~banyak tiada tersebutkan segala sukasukaan itu.

5abs. ABC. 6kesoedahan ABC, k-s-d-2h-n E. inie ABC. 8cocoe sabtah seda sabetah AB. cucu s-b-I-h buj-t s-b-I-h sidah s-bat-h C. 9abs. ABC. abs.ABC. <di datam dunia>: dat-rn disa A, di dalam di datam B, d-sa C. 2tiada ABC. rnasing2 AC, masing masing B. abs. ABC. takie /stenie ABD.

283

HIKAYAT BANJAR

9.

9.1. Alkisah maka tersebutiah kerajaannya Maharaja Tjarang Lalean tiada bensalahan astilah takhtanya itu, masih seperti astilah yang dahulu kala jua. Yang asal menteni dijadikan menteni. Yang asal bandar dijadikan bandar. Yang asal singabana dijadikan singabana. Yang asal pamajungan dijadikan pamajungan.2 Yang asal pamarakan itu dijadikannya pamarakan.3 Yang asal sarawisa dijadikan sarawisa. Yang mandung4 dijadikan mandung.4 Yang asal saragani dijadikan saragani. Yang asal mangumbala5 dijadikan mangumbala.5 Yang asal onang tuhaburu6 dijadikan orang tuhaburu itu. Tiada yang bersalahan takhtanya itu. Tiap-tiap han Sabtu dihadap segala menteni di sitilohor serta perhiasannya upacara dengan alat kerajaannya, dengan kesukaannya. Tiap-tiap han yang patut itu menjamu segala menteninya pada pagungan,8 tempat menjamu itu, makan minum. Hatta berapa lamanya kerajaannya itu maka isteri maharaja itu hamil. Sudah genap bulannya genap haninya beranak laki-laki. Sudah itu dipalunya9 galagandjur Si Rabut Paradah, dipalu rarancakan Si Rarasati dengan bedilnya. Maka anak Maharaja Tjarang Lalean itu dinamai Sakar Sungsang, maha sempurna rupanya. Banyak tiada tersebutkan. Raden Sakar Sungsang itu sudah usianya enam tahun maka Maharaja Tjarang Lalean itu2 duduk dua laki isteri serta dihadap orang di dalam3 istana itu dan Lambu Mangkurat mahajapkan4 itu. Kata Maharaja Tjarang Lalean: Hai datukku Lambu Mangkurat, baik-baik sida memenintahkan orang di dalam negeri mi, jangan berubab seperti penintah astilah yang dahulu kala. Maka aku menginimkan isteriku dan anakku itu, kutinggal, tiada kubawa itu. Aku hendak kembali kepada asalku. Maka katanyn: lnilah kesudahannyat kita bersuka-sukaan dan berkatakata. Sembah Lambu Mangkurat: Hal syah alam, jikalau dapatjanganlah tuanku kembali. Nantilah dahulu, kerana anak syah alam lagi keeil, belum tahu memegang

9.1.
joewa itoe U, jua it- E. 2<dijadikan pamajungan> abs. BCD. 3<parnarakan ... dijadikan> abs. B. <pamarakan ... asal> abs. CUE. 4mandang ABC. ma-mb-Iat- C. mengambit U. rna-mbata E. toeha toeha boenoe AB. tuba buh- buruk C, onang toehaborak D. buh- bunu C, toehabonak D. panggoengan AD. p-kung-n CE. dipatoeU. d-p-lu or-fig E. narantj-kC, narandj-k E. ~ sungsang C, Soekan Sangsang D. 2abs. AC. 3datam AC. 4rn-hany-kk-n C. abs. D. m-haj-kk-n E. dalam ABC. abs. ABCDE. berkata ABC. abs. E.

284

tNt HIKAYAT CERtIA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGIN

kerajaan, dan segala rakyat syah alam lagi djih8 mamartuhakan9 syah alam. Dan raja perempuan menangis serta berkata: Hal tuanku, anak kita kecil. Maka kata raja itu: Tiada beroleh lebih danipada tikas itu, sudah janji mulanya itu. Serta ghaiblah Maharaja Tjarang Lalean itu. Maka segala orang dalam astana itu sama menangis, dan Putni Kalungsu itu menangis. Banyak tiada tersuratkan itu. Maka Lambu Mangkurat yang sentiasa tiap-tiap han Sabtu dihadap orang pada sitilohor 1w, ganti raja itu, takhtanya tiada bersalahan. 9.2. Adapun Raden Sakar Sungsang itu baharu umur tujuh tahun, hatta ibunya berbuatjuadah nanuman, belm masak, lagi diharu di dalam2 kawah. Maka berkata Raden Sakar Sungsang itu: Hai ibuku, hamba minta juadah itu. Maka kata ibunya: Nanti, lagi belum masak. Sudah itu minta pula. Kata ibunya: Hal anakku, nanti, lagi belum masak. Sudah itu meminta jua ia juadah itu serta menangis. Kata ibunya: Hal anakku, nanti, sekarang lagi mi belum masak. Maka Raden Sakar Sungsang itu tiada darana,5 maka diculitnya dengan bilah juadah itu. Maka ibunya itu amarah. Dipukulnya kepalanya Raden Sakar Sungsang itu6 oleh ibunya,8 luka, kerana akan memukul itu dengan9 wancuh gangsa. Maka Raden Sakar Sungsang itu bingung, serta berteriak menangis danipada sangat sakitnya. Lalu turun keluar itu maradjakberlani-lani ke pagungan, lalu ke paseban, benlani sendininya, tiada yang mengiringkan itu, serta bertelanjang dan tubuhnya berkuang darah itu. Lan berjalan makinjauh dengan istananya itu. Banyak yang melihat, disangkanya bukan anak raja itu kerana tiada pernah dilihat orang itu. Maka segala orang yang melihat itu tiada tahu akan Raden Sakar Sungsang itu anak rajanya. Waktu itu ada orang Surabaya berdagang3 mudik pada Negara-Dipa itu. Namanyajuragan Balaba. Melihat Raden Sakar Sungsang itu katanya: Hal budak, anak siapa engkau maka berkuang darah tubuhmu in serta bertelanjang. Man ke sini. Maka Raden Sakar Sungsang itu datang padajuragan Balaba itu. Dibawanya ke
kecil AB, sida D, gapE. ~ D, gap E. 20s-k-si A, saksie B, s-I-s C. sarna sarna BC. abs. ABC. 9.2. beturn-n A. abs. BC. dat-rn CE. 3iboe BCE. ~< ia juadah> abs. ABCD. ketahanan ABC, daran D., radin F. itoetah ABCD. abs. CD. zboenya itoe BC. abs. CE. rnerantjakABC. rnanadjoe D. bertarie BCD. sangkanya AB, d-b-I-ngkanya C. onang berdogang dart (d-C) Soenabaya ABC.

285

HIKAYAT BANJAR

banawanya senta dibeninya tapih dan diberinya juadah sagunya itu. Maka Raden Sakar Sungsang itu diam menangis. Pada rasa hatinya juragan Balaba: Bukannya anak orang banang-banang mi; pada nasaku anak onang bernama jua ml, kerana cahayanya mi berlain pada anak orang yang banyak-banyak4 itu. Makajuragan itu sudah hendak pulang kerana segala awak penahunya sudah sama hendak pulang itu. Maka hilir banawanya itu.5 Maka raja penempuan itu menyunuh mencani anaknya itu: di dalam istana itu tiada, di pagungan tiada, pada paseban tiada. Maka gempanlah onang mencani itu, laki-laki dan perempuan sama mencani ke sana ke sini, ke hulu ke hilir, tiada bendapat. Bertanya pada orang, tiada yang tahu. Maka segala menteni sama mencani, tiada bertemu. Ada yang melihat entah Ia entah lain ada budak lompat pada perahu orang Surabaya itu; tetapi sudah hum. Maka dituntuti onang sampai ke muara itu, tiada, sudah berlayan. Maka Putri Kalungsu tenlalulah berahinya akan anaknya itu serta terlalu sesalnya memukul itu. Maka Lambu Mangkurat menyuruh orang berlayan pilang empat buah ke Surabaya itu; tiada tersebutkan di tengah laut itu. Sampai ke Surabaya, tiada yang tahu.5 Dicari tiada dapat. Ada yang bentemu utusan itu, disangkanya lain. Hatta berapa lamanya mencani itu di Surabaya, ke negeni Garasik dan ke Gin, tiada9 bertemu sekaliannya2utusan itu sama pulang. Banyak tiada tensuratkan. Datang ia ke negeri Negara-Dipa maka utusan itu berkata pada Lambu Mangkurat menceritakan kelakuannya mencari Raden Sakar Sungsang itu. Maka Lambu Mangkurat berkata pada Putni Kalungsu itu utusan itu datang tetapi tiada bertemu. Maka puteri itu benahilah ia akan anaknya itu. Maka tiap-tiap musim pengi suruhan Lambu Mangicurat itu mencari. Ada yang pergi ada yang datang2 utusan itu, tiada bertemu. Banyak tiada tersebut itu.

9.3. Maka Raden Sakar Sungsang di Sunabaya itu sudah tenuna dinamai Ki Mas Lalana oleh juragan Balaba itu yang mengaku anak. Terlalu sukanya a kedua laki isteri itu, seperti anaknya keluan dalam4 udjudnya, nasa hatinya itu. Maka paginya5 barang kehendak Ki Mas Lalana itu diturutkannya.6 Makajuragan Balaba selamanya

banyak ABC. ~ banawanya ilir ABC. datarn CE. d-p-nggung-n A, d-p-kung-n CE, di pangoengan U. abs. ABC. tiada hoe DE. segatanyaABC. s-k-t- F. ada yang datang ada yang peng/e AB. dat-ng ada y-n p-ngi C. 9.3.
~ BC. d-n-mainya A. narnanya BC. 3Iakie isterienya BC. 4di datam AD. p-kaannya A. pakeinya B. p-kinya C. Pakaynya D. pikinya F. tur-nk-nnya C. d-tur-nk-nnya E.

286

tNI HIKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

mengaku anak Ki Mas Lalana itu bertambah kayanya. Bebenapa hendak diperistenikan Ki Mas Lalana itu, tiada ia mau beristeni. Bebenapa anak dana mahidah,8 membeni wang,9 membeni tapih, membeni kain, membeni sabuk. Ada yang memberi makan-makanan atau buah-buahan juadah itu. Jikalau isteri onang, ada yang meninggal lakinya, minta ambil isteni. Anak dana itu ada yang membuang tunangannya itu, minta ambil isteni.Ki Mas Lalana tiada mau mengambil isteri. Banyak orang yang besan-besar itu hendak mengambil menantu itu, Ki Mas Lalana tiada mau. Banyaklah anak dana yang jadi gila, lupa akan makan, lupa akan penbuatan, benahi kepada Ki Mas Lalana itu; benjalan sepenti menak mahigal,2 berdehem seperti manggatak3 musuh, tenkejut segala yang mendengan, berludah tiga depa lajangnya. Barang laku membeni benahi kepada hati penempuan. Banyak tiada tensebutkan. Maka junagan Balaba itu mati. Hatta benapa lamanya Ki Mas Lalana itu diam pada isteni juragan Balaba itu maka Ia berkata: Hai bondaku, hamba hendak lompat berlayar pada juragan Dampuawang itu, hendak ke Negara-Dipa. Hamba hendak belajar berniaga, serta hamba hendak melihat negeni lain. Hamba hendak tahu akan takhta astilah negeri satu-satu iw. Maka kata isteri junagan Balaba: Hal anakku, buah hatiku, cermin mataku, jangan tuan maadam,kerana tuan belum tahu akan masaldh berniaga. Maka lagi belum kita mi9 kekunangan banang2 sesuatu; ada peninggal ayah tuan dalam conong dan dalam numah mi. Maka sahut Ki Mas Lalana: Dibenikan hamba pengi maadam, tiada dibenikan hamba pergi maadam. Maka isteni juragan itu menangis, serta membuat juadah akan sangu2 itu dan membuat kain dikasumba dan minyak baboreh, berbuat obat hangat dengan hambanya senta tangisnya. Sudah itu isteni juragan Balaba itu benjalan dengan hambanya empat orang. Datang pada juragan Dampuawang, katanya: Hal kiyai22 junagan, manira mi tiada dua-dua menyerahkan anak manina itu, kerana belum tahu. Jikalau ada khilafnya tiada dua-dua manina minta3 maaf, pakanina apura anak manira itu. Maka kata juragan Dampuawang: Hai nyai juragan, banyak-banyak

hendak ABC. maid-h ACE. rnaedah B, Ma-ydah D. boengaDE. isteniepada ABE. berboewat U. b-nbut-t E. maig-t A. mengegat B. mangik-I C. rna egat U, rnang-k-t F. 3mangatap U. rn-ng kat-k F. 4b-nlaj-n CE. b-ntig- A, benniaga B, b-nnig-a C. madam ABCE. rep. ast/Iah ABC. misatab U. berniaga ABCDE. <belurn kita mu>: kita inie tiada AB. kit~in- C. abs. ABC. ~sangu2 C, sangun F. ka- AR, k-C. abs. DE. ~< rninta ... itu> : an-k p-k-nira apur A, anak rnanira pakanira poera B, rn-afp-k-nira apura an-k mnm-it- C, rninta mangoea-poer anak rnantra itoe D, rn-nt- rnangu p-k-nina apunya an-k rn-nir- it- E.

287

HtKAYAT BANJAR

percaya pakanina itu, sedapat-dapat manira memeriksa anak pakanira itu dan mawasilah4 akan bondanya itu seolah-olah manira maangguhkan itu. Masalah makannya itu sudah atas manina itu, jangan pakanira walang hati.t Sudah itu maka segala bandega9 itu sama berbuat, dan Ki Mas Lalana itu, sudah berbuat bandanya itu, lompat berniaga,3 dengan panakawannya dua onang disunuh lompat oleh Isteni juragan Balaba itu serta tangisnya. Banyak tiada tersebutkan. Maka banawa itu berlayar, tiada tersebut di tengah laut. Datang ke negeni Negana-Dipa itu maka juragan Dampuawang itu, sudah membeni bea itu, berdagang jual bell banang suatu32 dagangan negeni Negara-Dipa itu. Dibelinya seperti pekat,33 damar, him,4 tatudung, tikar, buah galam, dan emas, dan nial, dan ayam sabungan, tinggalung. Banyak tiada tersebutkan. Maka Ki Mas Lalana itu bertiga dengan panakawannya 1w bepersembah kamn batik dua lemban, kain himar dua hemban, tapih cangkning pitadjin5 dua lembar, kakamban liman empat lembar, dan gula seribu, nyiur seratus, minyak nylur empat tadjau, asam dua tempayan, bawang putih senatus humpuk,3 bawang menah senatus humpuk, benas sepuluh kampil, sabuk tall datu dengan kopiah empat buah, dan wayang gadogan9 satabla,4wayang purawa satabla,4 dan topeng satabla, dan garam sekoyan. Sekaliannya sudah ditenima oleh Lambu Mangkurat itu serta dijamunya dua tiga kali, sudah itu maka Km Mas Lalana42 disuruh bertinggal itu oleh Lambu Mangkurat, musim kemudian maka pulang. Ki Mas Lalana itu pun bentinggal, bertiga4 dengan hambanya, didiamkan Lambu Mangkunat di rumah dalam pagan44 Lambu Mangkunat itu. Hanya Ki Mas Lalana berkinim emas dua tahil, rial empat puluh, bapasan45 pada bondanya angkat itu musim kemudian jikalau ada lagi hajat46 itu pulang. Itulah katanya Ki Mas Lahana4 pada juragan Dampuawang itu. Maka ia kembali; banyak tjada tensebut di
4maastil-h A, rnasatilah B, ma~urntit-h C. ma astilab- U. rnas-iI-h F. seoleh-oleh ABD. m-nang-hk-n A. rna-angahkan B. rna angkahkan UE. rn-s-tat-h A. astilab B. rn-s-at-h C, rnastilah U, rn-s-it-h F. wal-ng kat- A. watangkan B, w-t-ngkat- C. watang U, wal-ngat- E. bandilca UE. 30benniaga ABCDE. ~ BE. sesoeatoe BC. 33paik-t C. paik-t F. 4seperti him UF. 5cangkreng patadjana AB. cangkareng panayan U, c-ngk-r-ng p-ngadj-n D. jima gantang AB. tuj-h g-nt-ng C, tajao U, tadj-wa F. hampak B. hap-k- C, jarnbak U. abs. E. hampak B, h-rni,-k- C, jambak D. h-p-k- F. kadoekan ABCF, gap. U. 40satebat B. s-tub-t C. gap U. 4satebat B. gap U. 42K.M.L. hoe BCU. 43baik C. baik2 F. 4pagarnya ABC. ~ pasannya U, s-nt- pas-nnya F. 4karnit B. kit- C. 47<ki rnas latana> abs. ABC.

288

tNt HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

tengah laut. Datang juragan Dampuawang ke Surabaya48 maka diserahkannyalah pekinim itu dan4dikatakannya seperti pesan Km Mas Lalana itu. Maka cucunlah5air matanya isteni junagan Balaba mendengan demikian itu, kerana seperti anaknya5 kehuar dan badannya nasa53 hati isteni juragan Balaba pada Ki Mas Lalana itu. Junagan Dampuawang memohon pulang. Banyak tiada tensebut. 9.4. Maka tensebut Lambu Mangkurat berkata kepada Putni Kalungsu: Hal tuan puteni, hendaklah tuan bersuami. Ada onang Sunabaya mengembara, berdiam dalam pagar hamba itu. Namanya Ki Mas Lalana, khaban orang asal usul anak cucu natu Majapahit. Ta itu lagi teruna, nupanya elok. Maka kata puteni itu: Meski aku hendak, kalau ia tiada mau arah diaku. Kata Lambu Mangkurat: Pada nasa hamba mau Ia itu, kenana tuan naja dalam negeni mi. Maka kata puteri itu: Lamun demikian, bawa seba pagi, aku hendak melihat itu. Maka Lambu Mangkurat memohon puhang. Sudah itu pada han Sabtu segala menteri pada sitilohon itu maka Lambu Mangkurat datang, dihiringkan4 orang dengan upacaranya, awinan tombak berhulas5 kimka kuning dua, dengan awinan tombak bersulam emas dua, dengan payung bawat bentulis air emas, dan kandga emas, lampit emas, pertimbakoan emas. Maka Lambu Mangkurat benbaju sachlat ainalbanat bensuham air emas, berkain batik kumkuma, bensabuk tall datu6 air emas, benkeris bertatah balandean emas pangawi, bersasumping cempaka. Sentiasa Lambu Mangkurat seba itu memakai demikian upacaranya. Maka Km Mas Lalana itu mahiningkan, berkain liman candnasani9 diperemas, bersabuk tali datu,kenis bertatah barwarangkaS~katimaha, handean tungguh sami, benpamandak hastakona, berpanduk tembaga suasa, bensasumping surengpati. Tubulrnya kuning seperti emas digasa, rambutnya ikal

itoe BCDE. abs. ABC. coecoer BCD. c-ncuran F. Sanaknya sendini D, ras- an-k F. d-n-p-da C. dt datam U, dat-m E. abs. ABCDF.

9.4. d, datam hamba poenya pagan itoe ABC. di datarn ABC. pagi d-s-n, A, pigie di sink BC. pakay U. 4rnengiringkan B. ma~iningk-n C. hul-s CF. hoelas U. oedat AB. dat U. ben sornpang DF. rn-nginingk-n A, die ieningkan B. m-k- hin-ngk-n F. cindi sani A, c,ndna sane B. c-ndar sani CF. cindara sanie U. oedatAB. -dat D. berwinongka AB. b-tun-ngk- F. tangga AB. t-ngk-k- C. tangkak D. berpendok ABCDE. bensoemping AB. b-ns-rnp-ng C. ben sompeng U. b-ns-ngs-ng F.

289

HtKAYAT BANJAR

seperti sobnah dikarang, tangannya lentik seperti patah, bahu bidang seperti wayang, pinggangnya ramping secekak malang, pupu gangsin menunggang bilalang. Benjalan sepenti menak mahigal. Berdehem seperti manggatak musuh bunytnya, terkejut orang mendengan, takut senta kasihnya. Lamun berludah tiga depa jauhnya. Giginya sepenti mutiara. Lamun berkata suananya nyaning bunyinya, sepertisuara naga, membeni benahi perempuan hatinya gila. Banyak tiada tersebut. Sudah duduk Lambu Mangkunat itu pada sitihohon itu Km Mas Lahana duduk pada belakang Lambu Mangkunat itu. Maka puteni itu sudah ada menilik dalam sirap itu: melihat perjalanannya9 dan paduduknyaKm Mas Lalana itu maka tahirlhah hatinya puteni pada Ki Mas Lalana itu, maka banyak tiada tersebut. Onang seba itu masing-masing pulang ke numahnya, maka Lambu Mangkurat itu bentanya pada puteni itu: Tuan puteni, bagaimana? Berkenankah tuan itu? Maka kata puteni: Mau aku; siapa tahu ia itu. Kata Lambu Mangkurat: Mau nasa hati hamba Ia itu. Sudah itu Lambu Mangkunat pulang ke numahnya serta bertanya pada Ki Mas Lalana itu: Hal Ki Mas Lahana, hendak tuan benisteni lawan buyut hamba, puteri itu? Sahut Km Mas Lalana: Hai kiyai, hamba tiada berani, kerana itu naja, hamba mi onang hina; tiada akan patut. Meski orang yang sama hina, lagi tiada ia mau kepada hamba ml. Kata Lambu Mangkurat: Hal Ki Mas Lalana, sudah puteni itu hamba tanyai, mau Ia. Maka kata Ki Mas Lahana: Lamun demikian hamba tiada benpunya daya upaya; ~ seperintah tuan hamba tiada menyalahi. Sudah 1w maka Lambu Mangkurat menyunuh benbuat padudusan, serta bangawi bensuka-sukaan tujuh han tujuh malam, seperti astilah adat raja-naja5 yang sudah tersebut dahulu itu. Maka banyak tiada tensurat. Sudah itujadilah puteni dengan6 Km Mas Lalana itu. Tetapinya tiada itu dijadikan naja, kenana manakala benanak laki-laki itu dijadikan raja kenana beroleh nisab danipada ibunya, naja dapat bertapa. Km Mas Lalana itu, sungguh bangsanya8 raja danipada Majapahit itu, bukan dapat bentapa; demikian bicara Lambu Mangkunat itu. Maka Ki Mas Lalana itu maka9 tiada dijadikannya raja itu, masih Lambu Mangkunat jua ituganti raja dalam negeni Negara-Dipa itu.

abs. A. soeban naha B. s-b n-h C, sabnab U. sj-r-b-h F. bahunya A, bahoebah B, bah- b-d C. rnaigal A. mangegat B, rnangigta C. rnayk gat U. rn-ngik-t F. moentiana ABU. matiana F. Vperjatanannya BE. kadud-knyaA. kadoedoekan CD. ta-ng-nit-h A, ta-ngenilah B. t-gh-ril-h C. tapnietah U, t-f-nit-h F. b-nk-n-nI-h C. ben kanaan tah U. abs. BCU. mana ABE. naja ABE. dan dengann ABCD. rnas-b-b C. abs. D. iii s-b-t E. yang asatnya AB. b-ng sanya C, j-ng sanya F. abs. AD. yang AB. abs. U.

290

tNt HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGIN

Adapun puteni itu sudah ada tujuh han bersuami, maka Km Mas Lalana itu minta kutul. Maka dikutuinya. Sudah itu tenlihatnya bekas luka pada kepala Ki Mas Lalana itu, maka bertanya: Bekas apa? puteni bertanya itu Hal, bekas apa kepala tuan benkunat ml? Hal puteni, hamba tiada tahu, kenana belum ingaL Sudah itu, ada berapa harm kemudian danipada 1w, benkakutuan. Demi tenlihat bekas luka itu ditanyakan puha: Kena apa muhanya kepala tuan mi? Kata Km Mas Lalana: Hamba tiada tahu, kenana belum ingat. Kata puteni, Tiada benan tuan benisteni akan hamba ml. Fikir Ki Mas Lahana: Lamun demikian jadi manganak hatinya padaku, hamun tiada aku katakan ml. Maka kata Ki Mas Lahana: Hal adikku nyawa, hamba katakan mi adalah malu hamba, tiada hamba katakan ml adalah malu hamba. Tiada hamba katakan in seperti tiada benan benisteni kepada tuan. Adapun kepaha hamba ml, mulanya dipukul oheh bonda hamba lagi kecil, hawan panghanu juadah. Apa-apakah mulanya hamba tiada ingat4 Sudah itu hamba han. Kaja apa kaja apa garang itu hamba tiada ingat. Sudah itu hamba diam di Jawa. Di manakah negeri hamba muhanya hamba tiada ingat.6 Demi mendengar demikian puteni, ingat ia akan anaknya itu. Maka Ia menangis serta malunya. Maka kepala anaknya itu ditolakkannya danipada pangkuannya itu, serta puteni benkata: Lamun demikian engkau mi anakku yang hihang dahulu itu, bennama Si Sakar Sungsang. Maka anaknya itu menangis, serta sujud minta ampun. Katanya: Hamba lupa, baik hamba mi tuanku bunuh. Maka kata puteni: Hal anakku, nanti, aku menyunuh memanggil Lambu Mangkunat. Lw pun datang kepada puteni, maka kata puteni: Hai datu Lambu Mangkunat, jadi lakiku ml muning9 sida, anakku Si Sakar Sungsang yang hilang dahuhu 1w. mi tanda luka pada kepalanya. Maka sekarang ml aku minta hukumkan4 pada sida. kata Lambu Mangkunat: Hal tuan puteri, kenana tiada di sahaja mi maaf itu. Tetapi tuan benhukum sendininya,4 hamba tiada benani menghukumkan tuan.43 Maka puteni itu bersumpah: Hai anakku Sakar Sungsang, ml hukumku:4 adapun kita han inilah benpisah diam, jika aku mati jangan engkau melihat, jika engkau mati aku tiada melihat; maka engkau kuubah namamu kunamai Raden Sari Kaburungan.46

<kutui rnaka dikutuinya>: k-tuinya C. koetoeie U. abs. ABF. tiad- h-mb- C. dow/c CD. apakah mactanya s/ada ingat CD. ~< kaja apa kaja apa>: kakija ap- C, kaketjie U. 36< hamba tiada ingat> abs. BCDF. <ingat ia>: ak-n an-knya C. abs. U. <kata puteni> abs. BCU: <maka kata puteni> abs. F. moenang BU. rnuj-ng F. h-k-man A. hoekoernan U. soedati CD. send/n/c ACD. abs. ABCU. hoekornnya AB. h-k-mk-n F. 45angk-w jang-n C. ankao jangan U. San,a kaboerongan 3D, nep.

291

HIKAYAT BANJAR

Maka banyak tiada tensebut sudah itu Raden Sari Kaburungan diam benkampung lain. Sudah itu maka Lambu Mangkurat menyunuh benbuat padudusan sepenti dahulu itu. Maka Raden Sari Kabunungan didudus oleh orang sepenti astilah dahuhu, memakal mahkota4 kenajaan itu, benbunym galagandjun Si Rabut Paradah, dirancak orang Si Rarasati. Maka menjadi naja Raden Sari Kabunungan. Hatta kina-kina setahun Raden Sari Kaburungan menjadi naja itu, maka benpindah berbuat negeni ke hum puha, pada Muhana-Hulak namanya. Putni Kalungsu itu masih bendiam pada negeni Negara-DIpa itu. Sekira-kina onang yang tinggal itu ada empat lima natus, laki-Jaki dengan perempuan itu. Banyak tiada tensebut itu.

9.5. Maharaja Sari Kabunungan sudah tetap Ia berpindah itu, alkisah maka yang tempat diam Muhana-Huhak itu dinamai Negana-Daha, Ia itu bennama Negana yang pada sekanang hi. Maka Maharaja Sari Kabunungan itu takhta kerajaan sepenti zaman dahulu jua itu. Pada tiap-tiap han Sabtu dihadap segala menteninya pada sitihohor bensuka-sukaan itu, dan pada tiap-tiap han yang patut itu menjamu segala menteninya. Adapun bandar diubahnya ke Muana-Bahan. Tetapi orang dagang yang berdiam itu sepenti orang Kahing, seperti onang Hudjanat,2 seperti onang dna, seperti orang Melayu, seperti onang Mangkasan, sepenti orang Biadju banang yang hompat hilir pada bandan Muara-Bahan itu4 ada yang masih tetap diam pada MuanaRampiau5 itu. Makmun kerajaannya Maharaja Sari Kabunungan itu. Ibunya Putni Kalungsu itu masih diam pada Negara-Dipa itu, hanya sunuh-menyunuh jika barang sesuatu kenjanya.6 Banyak tiada tensebut. Maka Putni Kahungsu itu hihang ghaib, tiada hagi tensebut. Sudah itu maka Lambu Mangkurat hilang ghaib, tiada tensebut mati Ia itu. Bermula yang dijadikan mangkubumi akan ganti Lambu Mangkunat itu anak Aria Magatsani, dmnamai Aria Taranggana. Ttu maha bijaksana,8 tajam akalnya dan laksana hebih danipada ayahnya itu. Ia itu menganang Kutana Masaahah9 Takhta Negeri, membicarakan onang banang sesuatumengetahui yang sahah dan yang benan, mengina-nginakan tarafhukumnya itu, yang benat dan yang ningan, dan yang mati dan tiada itu, dan yang dirampas dengan papatutnya hukumnya itu. Maka

4m-kut- C. makut- F. abs. CUF. 9.5. naik AB, kat-ng C, tat-k E. jawa AB. djudj-r-t C, gap U. banju C. bajao U, badju F. zM.B. itu>: dirnoeara bahan itoe BC. rnoearampiaoe ARCU. suatu p-k-rjaan A. sasoeatoe kenajaan B, satu2 k-njanya C. paoe ABCU. dijadikannya BCDF. 8rnaka bijaksana B, rn-ha b-j-k san-nya CF. rnaka bijak Sanna nya U. kota ramilah AB, Kotara ramiiah U. sud-hC, soewatoe U. m-ng-r-s-k-n C, mengirlngkan U. p-patut-n A, p-ng tun-n C, pangatawan U, pat-tnya at-w d-ng-n F.

292

tNt HtKAYAT CFRtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

pada sekanang ml kutana itu dinamai orang Kutara Aria Taranggana. Banyak tiada tersebut itu. Maka sempunna4 kenajaan Maharaja Sari Kaburungan itu. Yang asal jaksa dijadikan jaksa. Asah menteni dijadikan menteni. Asal pamajungan dijadikan pamajungan. Asah singabana dijadikan singabana. Asal pamarakan dijadikan pamarakan. Asal bandar itu dijadikan bandar. Asah sarawisa dijadikan sarawisa. Asal saragani dijadikan6 sanagani. Asal mandung dijadikan mandung. Asal tuhaburu dijadikan kaum tuhabunu. Maka tiap-tiap dihadap nakyat pada tiap-tiap han Sabtu itu masih dengan upacana perhiasan takhta kenajaan seperti adat dahulujua itu) Dan onang besar di Sewa Agung,9 di Bunjut,di Kanasikan, di Banau, di Pasir, di Sambas, di Sukadana dan onang besan di Balitung Lawai, di Kota Waningin, sekaliannya itu masih menghadap pada Maharaja Sari Kaburungan itu sepenti zaman Maharaja Sunjanata4 itu. Dan anak cucunya orang Kaling dan orang Hudjanat yang mengikutkan Ampu Djatmakatatkala ia menjadi raja di NeganaDipa itu masih tetap ia bensuka6 pada Maharaja Sari Kabunungan itu. Takhta negeni Negara-Daha itu seperti takhta negeni Majapahit itu. Maka orang Jawa banyak berdagang, ada yang diam sekahi itu. Maka makmurlah dagang datang ke bandar di Muana-Bahan itu. Banyak tiada tensebut. 9.6. Maka Maharaja Sari Kaburungan itu beranak haki-haki dua onang; yang tua bernama Raden 5ukanama, yang muda bernama Raden Bangawan. Tetapi ibunya itu anak menteni, tiada itu asah raja4 benoleh betapa. Kemudian danipada itu besarlah Raden Sukarama dengan Raden Bangawan5 itu maka diambilkan anak menteni empat onang akan isteninya itu, Raden Bangawan diambilkan anak menteri seorang akan isteninya oleh Maharaja Sari Kaburungan itu. Banyak tiada tensebut.

<kotara AT.>: Kotaningin CU. <rnaka sernpurna>: samoeanya CD, s-rnp-rn- F. sarawasa B, sarawas U. dijad/kannya ABCE. asat toehaboera CD, y-ng as-t tuh-2 bunu F. <dahutujua itu>: dehoetoe itoe B, gap U, y-ng d-hutu it-ju- F. di Sawa agoeng U, d-s-wag-ng F. die-boeyoenAB, di boenjat U. t-t-Iawi C, talawie U. die kattaningin BCUF. rnenghadap B, rnangadap CD. Saria Nata D, sani nasa F. p-ndjur-t A, poedjerat B, hoadjat U. b-sj-n A, b-rsuka-n C, ban soeka soeka an U. seketian CD. 9.6. abs. BCUF. Soekanarnie B, s-g-n-ma C, Sakarrna U. Bangawana CU, b-ngawat F. abs. CUF. ~Bangaw~n~ CU, b-ngawan F.

293

HtKAYAT BANJAR

Maka maharaja itu menyunuh memanggil Aria Taranggana itu. Sudah datang menghadap naja dalam istananya itu, sudah dijamunya dan bensuka-sukaan itu, maka kata Maharaja Sari Kaburungan: Hai Aria Taranggana, han inilah kita kesudahannya bersuka-sukaan, kerana aku hendak kembali kepada alam yang ghaib. Aku benpesan kepadamu: balk-balk engkau memeniksa6 anak cucuku dan memeliharakan rakyatku, kerana ada pagi sudah besan kemudian danipada aku ml. Baik-baik engkau membicanakan negeni itu. Maka sembah Aria Taranggana: Hambajunjung atas batu kepaha patik sabda syah alam itu. Seohah-olah hamba yang bebal bingung memeriksa anak cucu tuanku itu. Tetapi susah bagaimana itu hamba tiada tahu. Maka kata Maharaja Sari Kabunungan: flu tiada beroleh kukatakan, tetapi engkau ingat-ingat. Maka kata Maharaja Sari Kaburungan: Hal anakku Sukarama dan Bangawan, balk-balk engkau dengan anak cucumu, dengan menteri, serta lawan nakyat. Jangan kamu aniaya, dan jangan kamu kikin, hendak murah dengan saban. .Jangan puaka, serta paneksa. Dan jangan kamu meninggalkan bicana yang benar, maka jangan kamu meninggah astihah adat yang dahuhu kala itu. Meninggal astilah istiadat yang dahulu kala itu menjadikan bmnasa kenajaanmu. Maka jangan onang dalam negeri itu menunut memakal pakalan adat onang negeni ham, seperti cara Cina, atau cara Kaling, atau cara Mehayu, atau cara Mangkasar, atau cara Biadju. Itu menjadikan sangsana negeni, entinya salah satu itu adalah datang kejahatan pada negeni yang menunut itu, kenana adat kita mi tatkala dahulu kala itu adat cara Jawa itu, adat Majapahit. Takhta kerajaan takhta bicara itu sudah takhta cana Majapahit itu, kerana itu asal tempatnya bernyata lalohor kita itu; maka menurut pakaian cana orang negeni ham itu maka menjadikan penyakit negeni itu. Dan jangan engkau benikan onang menjadikan bentanam sahang. Manakala menjadikan sahang mtu segaha tanam-tanaman yang lain itu tiada menjadi, kerana huabnya sahang itu panas. Akhirnya hanang makan-makanan, penintah menjadi hanu-hara itu, maka onang kota tiada ditakuti oheh orang9 desa.Jangankan Ia takut, hormat pun kunang itu kerana ia mahu makan sahang itu. Suruhan naja pun itu tiada pati ditakutinya itu dan tiada akan tiada akhirnya itu penintah menjadi haru-hara dan banyak fttnah datang pada negeni itu. Hanya bertanam sahang itu kira-kina
memarksa B, rnanaksa U. tag/c AB. pagay U. rajaCU. <itu ... kabunungan> abs. CU. najaBE, gap CU. ~ BC, Soekarma U, rep. ~~~~ngawana U, b-ngawan CF. gigin A, poewaka geger B, kik-nan F. poeta CU. p-wan- F. gap B. bajao U. badju F. 5angara CUE. rnaka AB. rna C, moe U. hoeab BCUE. <ditakuti oteh orang>: die takoetinya orang AB. di takuti C, ada takoetie U. rnaJupk-pak-n A, rnaingkap akan B. mak-pak-n C, magaboenkan U, mab-t-ngak-n F. ditakoetie AB, ditakoetnya UE.

294

tNt HIKAYAT CFRITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

sepuluh tunggulnya2 atau dua puhuh tungguhnya akan dimakan saja itu; astamewah panaba onang banyak itu banyakjadinya itu. Hanya yang patut ditanam dijadikan sungguh-sungguh itu: padi, jagung, ubi, gumbili, kehadi, pisang. Barang makanan5 yang lain danipada sahang itu harus dijadikan, supaya makmur negeni senba murah; perintah itu menjadi kerana murah makanan, tiada sukan barang dicani itu. Jangan seperti Jambi dan Palembang; kenananya rosak sebab menjadikan sahang itu. Banyak lagi tiada tensebut kata Maharaja Sari Kaburungan itu memadahi anaknya. Maka ia itu hihang ghaib di hadapan onang banyak itu, maka tiada tensebut lagi maharaja itu. 10. 10.1. Maka Raden Sukanama itu menjadi naja. Sudah bendudus, memakai mahkota kenajaan itu seperti dahuhu itu, alkisah maka tersebut kenajaannya Maharaja Sukanama itu tiada bensahahan seperti takhta astihah kerajaan ayahnya mtu. Tiap-tiap han Sabtu ia dihadap segala menteninya pada sitilohor, senta perhiasan takhta kenajaan itu seperti adat dahulu itu; gahaganjur Si Rabut Panadah dipalu orang dan ~ Si Rarasati dipalu itu. Aria Tananggana memakai upacana seperti upacana Lambu Mangkurat itu, kenana ia itu mangkubumi. Sekahiannya penintah itu sudah olah Aria Tananggana. Raden Bangawan, sungguh ia itu saudana raja, tiada mahanuharu4 barang perintah Aria Tananggana, hanya Ia itu sama bensuka-suka menjadikan penintah takhta kenajaan. Maka makmurlah kenajaan Maharaja Sukanama itu. Hatta berapa lamanya kerajaan itu maka beranak empat onang laki-laki itu, sama lain ibunya. Yang tua bernama Raden Paksa itu, yang pangguhu bernama Raden Pandjang itu, yang penengah bennama Raden Bahi itu seumurnya itu tiada luka, nambutnya digunting dada putus, masih digelung itu ,yangpanjandi bernama Raden Mambang. Ia tahu maambah gagana, kira-kira empat hima harm di rumah empat lima han atau sepuluh han diam di udara. Dia itu benanak hawan anak menteni, tatapi mata banon-banor.5 Raden Mambang itu ada tambahnyaO seibu sebapa, perempuan yang

toenggoetan AB, t-nggatnya C, tangatan U, t-ngk-t-n F. toenggoetan AB, t-ngg-tanya C, tangatnya U, t-ngk-tnya F. <astamewa ... jadinya> : banyak akan orang samoanya (s-muanyaA) jadiya AR, ast -mew-h p-n-bor-ng bany-k jadinya F. makan makan B, mak-n m-kan-n C, mak-n F. m-m-dahinya F, rnemadah U. an-knya y-ng du- or-ng it- A, an-knya radin suk-rarn- dan radin b-ngaw-n it- E.

to. t.
makotaRCF. <orang dan rantjak>: orang rantjak AB, di nantj-k C, orang itoe dirantjak 0. it- d-r-ndj-p F. oteh ABCU, ut-h F. mahaoer biroe AB, mahaoen haoer U. ~ A, benar benar B, mati b-n-n2 C, rnata banan banar U, mat- b-n-n2 F. <ada tambahnya>: dat-rn b-hnya C, ditambah nya 0.

295

I-ItKAYAT BANJAR

pambusu; Ia itu dinamai Putni Gahuh Baranakan. Maka Raden Bangawan itu benanak seonang haki-haki bernama Raden Mantni AIuitu. Hatta sudah sama besar-besar anak Maharaja Sukanama itu Raden Paksa dinamai Pangenan Mangkubumi, Raden Pandjang dinamai Pangenan Tumanggung, Raden Bahi dinamai Pangenan Bagalung, Raden Mambang itu dinamai Pangeran Djajadewa. Maka dinamai demikian itu kenana tahu maambahgagana. Sekaliannya itu sudah sama benisteni lawan anak menteni-menteni itu. Pangenan Djajadewa itu ada beranak tetapi masih mata banor-banon itu, kerana beranak lawan onang asalnya tiada dapat bentapa manjanjakti itu. Maka Pangeran Djajadewa itu hilang maudara itu dada bertinggal anak cucu itu. Puteni Galuh Baranakan itu sudah dijadikan benlaki hawan Raden Mantni Ahu,6 anak Raden Bangawan itu. Ltu bendudus sepenti astilah naja-naja dahulu itu. Banyak tiada tensebut. Maka Puteni Galuh Bananakan itu hamil. Sudah genap bulannya genap haninya Ia itu benanak hakilaki. Dinamal oheh Maharaja Sukanama cucunya itu Raden Samudna, senta dipalu galaganjun Si Rabut Panadah itu, sudah itu dipalu narancakan Si Ranasati senta disulat orang bedml. Suka hatinya Maharaja Sukanama dan Raden Bangawan bercucu lakihaki itu. Raden Mantri Alu suka Ia beranak haki-laki itu. Hatta berapa lamanya Raden Samudra itu sudah pisah susu maka mati ibunya. Kemudian danipada itu tiada lama maka matm ayahnya, Raden Samudna itu diam pada Maharaja Sukanama itu. Sudah itu maka neneknya bernama Raden Bangawan itu sakit lalu mati. Banyak tiada tensebutkan. 10,2. Maka Raden Samudna 1w kina-kina umun tiga tahun tatkala Maharaja Sukarama dihadap orang pada hati Sabtu di Sitilohon. Yang menghadap itu Pangenan Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung, Aria Taranggana dan segala menteri dengan nakyat sekalian. Pangeran Djajadewa itu sudah hilang di udana, tiada bententu mad itu. Tatkala Maharaja Sukanama dihadap orang itu ada Raden Samudna 1w bendini di lawang agung, ditinggah pengasuhnya dengan panakawannya tiga orang itu. Maka terlihat oheh Maharaja Sukanama cucunya itu maka dipanggilnya pengasuhnya itu. Kata Maharaja Sukarama: Hal inang pengasuh, bawa ke man

pemboengsoe AB, p-mbuas C. pambawas U, p-mbus- F. b-f-gawan A, Bagawan B, Bangawana U. <mantri alu>: t-r-matu! A, Satramatoepa B. rn-ntnituj C, Mantnitoe U, m-ntni j-tu F. ang-mb-h A, arnbah B. maarnb-I F. itoe soedah B, s-ba2 C, sam-2 F. mati bawan A. matie banaran B, mati b-n-n2 C, rnata banar banan U. mat- b-n-r2 E. b-ntny- C, ban tanya U. 4maj-kti A, menjaktte B. manj-nj-kiti C, njinj-kti F. madan C, ma adana U. rnad-n F. <atu>: bat-p A. balaloe B. jalu CF. toe U. mantn/c tertat~,eAB. m-ntriatu C, Mantnietoe 0. m-ntni nyatu E. abs. CD. 10.2. oemonnya AB. abs. F.

296

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

cucuku itu. Maka dibawanya oheh pengasuh pada Maharaja Sukanama Raden Samudna itu, serta diciumnya ubun-ubun cucunya oheh Maharaja Sukanama itu senta Ia benkata: Hal Aria Tananggana dan segala menteniku, pagi2 hamun peninggalku mati cucuku mi jadikan naja. Anakku yang tiga onang itu tiada menjadi naja, maka ia itujangan dijadikan naja itu. Maka sembah Aria Tananggana: Hal syah alam, sabda yang dipertuan itu patik junjung atas batu kepaha patik, tetapi patik tiada berani mehalui anak tuanku tiga bensaudana itu Kata Maharaja Sukanama: Benan katamu itu, tetapi cucuku mi menjadi raja. Maka kata Pangenan Tumanggung: Kaja apa kata ayah itu! Maka demikian lain-ham kata dikatakan. Benan-benannya itu kakakku Pangenan Mangkubumi atau aku atau adikku Dipati5 Bagahung itu,6jikalau tiada aku bentiga bersaudana mi salah satu anakku orang yang bentiga bensaudana mi maka patut yang hanus menjadi naja, kenana asalnya anak yang tua. Adapun Si Samudna itu benan Ia itu asahnya anak cucu naja, tetapi sudah ada yang mandindingi itu. Tiada ia mempunyai milik kenajaan. Lagi puha ia anak daripada perempuan muda. Sekalisekali itu baik sedikit, jika penempuan itu anak yang panuhanya, itu pun tiada jua patut, kenana nisab9 daripada penempuan. Tiada patut kata ayah itu. Serta menah mukanya dan keluan urat hehennya dengan ~ tangannya Pangenan Tumanggung benkata itu, benkunidjit bibirnya tanda marah hatinya itu Kata Maharaja Sukarama: Kaja apa engkau berkata demikian! Sudah datang ningan muhutku benkata itu Si Samudra mi pagi menjadi naja. Maka kata Pangenan Tumanggung: Lah, pagi ingatkan lamun masih aku hidup jadi seteruku kabujutan Si Samudra itu. Kata Pangenan Mangkubumi: Jangan demikian, meski ia tiada miliknya kerajaan ml, lamun sudah untungnya menjadi naja kita najakan. Kata PangenanTumanggung: Kauha kina tiada demikian, kenana Si Samudna itu cucu ayah daripada penempuan itu, tiada harus jadi raja itu. Maka kata Pangeran Bagalung: Benar, kata ki naka4 Tumanggung itu hamba lompat;5 nama itu yang tmada patut kata dikatakan itu. Kata Pangenan Mangkubumi: Aku tiada demikian, kenana Si Samudna itu kemanakan kita. Jika Ia menjadi naja kita masih dibapakannya. Kata Pangenan Tumanggung dan Pangenan Bagalung: Hamba tiada demikian. Mahu rasa hati hamba, kerana bukan miliknya. Asah menjadi naja kita rajakan itu. Maka
abs. A, pergie B, paki CF, pakay U. d-p-rtuh-n CF. 4bahanamanya AB. b-n-nnya F. d-kat- C. dapat U. d-ngat2 E. abs. CUE. rn-nd-ndangi C, rnandaya U. sekalie B, s-kaj-2 C, sekatie katie U, s-gaj-2 F. in- s-b-b A, his-b C, naip U, n-sib F. rnahoetashoetas hoetikan AB, mahatiha sikan U, h-Iih-tik-nnya F. paki AE, pergie B, pakay U. <tab pagi ingatkan>: ingattah AB, abs. U. hunt-ngnya C, rn-nt-ngnya F. 4<ki raka>: kina2 A, kinakoe B, kina CD, kiranya F. <itu hamba tumpat>: gap 0, arnp-t F. masih d-jaf ak-n nya C, masa di apakannya U, d-jap ak-n F. s/ada /toe CU.

297

HIKAYAT BANJAR

kata Maharaja Sukanama: Maski bagaimana kata engkau, kenana sudah ia Si Samudna itu ningan bibirku. Maka Aria Tananggana bentunduk, tiada benani benkata. Segala menteni sama menundukkan kepalanya, tiada berani berkata itu. Banyak tiada tersebutkan. Maka Maharaja Sukanama kembali ke istananya; segala onang masing-masing puhang ke tenipatnya. lOS. Sudah itu, kemudiandanipada itu Raden Samudna kira-kina umun tujuh ,tahun Maharaja Sukanama itu sakit, waktu kunang salikur mati. Maka onang hanuhana itu, menangkap ayam, menangkap kambing, menangkap kerbau, ada yang benbuat lanang malam itu. Maka Aria Taranggana ingat Ia akan pesan Maharaja Sari Kaburungan dahulu itu. Fikinnya Aria Taranggana: a mi kawangan pesan Maharaja Sari Kaburungan padaku disuruh balk-balk mareksa anak cucunya dan diingatinya disunuh ingat-ingat itu. Demikian penenima Aria Taranggana itu. Maka dicarinya Raden Samudra itu. Dapatnya, maka dihompatkannya arah perahu talangkasan4 Maka dibeninya jaha kecil saw, beras segantang, kuantan5 sebuah, dapur sebuah, parang sabuting, pisau sabuting, pangayuh sabuting, bakul sebuah, sanduk sabuting, pinggan sebuah, mangkuk sebuah, baju selemban, sahawan selemban, kain selemban, kalambu sabuting, tapih sehemban, tikan sahamban.4 Kata Aria Tananggana: Raden Samudna, tuan hamba lanikan dan sini kerana tuan hendak dibunuh hua ~ Pangeran Tumanggung. Tahu-tahu manjanjamarkan6 din. Lamun tuan pagi benoleh menjaha, mana onang kaya-kaya itu tuan ben, supaya itu kasih. Jangan tuan mengaku pniaji, kalau tuan dibunuh orang, ketahuan oleh kaum PangenanTumanggung itu. Jika datang ke bandan MuaraBahan9 jangan tuan diam di situ, benlalu hum, diam pada orang manjungalan

tO.3. rn-k- rn-hanaja AF. tanoeng AB, tar-ng E. aku j-ngin A, akoe ingin B. k-wang-n CF. koangan U. t-ngkas-n A, tangkasjan B. ta tangkasan U, tat-ngkas-n F. k-wat-nnya C. k-wat-n F. 6< dapur sebuah>: ad-C. dan U. sababak CU, sabil-h F. saboet/ng CU. abs. F. sind-k A, sundak C. s-busing CF. gap 0. s-tawan s-busing C. gap U. sawat sabut-ng F. gap U. k-I-bu F. tapib biru C, gap U, tap-h b-r-wa F. s-nt- tik-r s-bu-h C. gap 0. rn-k- F. chua tuan>: oteb AB, huwu tuan C. hoehoe toean U. menhamankan AB. rn-nja2 rn-nak-n C, rn-njarn-n ak-n F. pigie B, paki F. pniaia AB, p-rnjaj- C. panyaya D. ke bandar di- AB, kaurn b-ndan C. <diarn pada orang>: barang CU. diarn F. rn-nJungin A. rnenjoengayan B. rnanjungaj-n C. rnanjungab-n F.

298

tNt HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGIN

1w: atau pada orang Sarapat, atau pada onang Balandean, atau pada onang Banjarmasih, atau pada orang ~ Kerana itu hampir laut maka tiada pati ~ ke sana kaum Pangeran Tumanggung dan Pangeran Mangkubumi, kaum Pangenan Bagalung. Jika ada tuan dengar ma itu ke sana tuan bersembunyi, kahau tuan ketahuannya. Dipadahkannya itu anah Pangeran Tumanggung lamun orang yang hampir-hampin5 itu melihat tuan itu, kerana segala onang yang hampir itu tahu akan tuan itu. Tuan hamba sunuh han jauh-jauh itu. Maka kata Raden Samudna: Baiklah, aku menenima kasih sida itu. Kahau aku panjang hayat kubalas jua kasih sida itu Maka Raden Samudra itu dihanyutkannya di perahu kecil oleh Ania Taranggana itu, senta air waktu itu baharu bunga Maka Raden Samudra itu berkayuh tencaluk-caluk. Bahalang-halang berbujur penahu itu, kerana behum tahu benkayuh. Maka banyak tiada tensebut perihalnya Raden Samudra itu. Maka tensebut segala menteni dan segala rakyat sama datang kepaseban dan ke sitilohon itu; maka PangenanTumanggung mencari Raden Samudna itu, malam itujua dicaninya.Lain m~J~ menyunuh hambanya sama mencani itu. Han pun slang, tiada dapat Raden Samudna itu. Ditanyakan pada orang di dalam istana Mahanaja Sukarama 1w, seonang pun tiada tahu akan tempatnya Raden Samudna itu. Pangenan Bagalung mencani jua, tetapi tiada sangat kagetnya4 seperti Pangenan Tumanggung itu, kerana ia mengenjakan ayahnya6 itu. Adapun masih memenintahkan onang mengenjakan lanung ayahnya itu Pangenan Mangkubumi dengan Aria Tananggana. Maka disuruh panggil Pangenan Tumanggung dengan Pangeran Bagalung itu oheh Pangenan Mangkubumi itu. Maka datang, sama-sama menghadapi mayat ayahnya mtu. Kata Pangenan Mangkubumi: Hal adikku keduanya, nantihah dahulu mencani Si Samudra itu. Pagi9 husa kena halurung itu ke mana4adikku mencani Si Samudra itu.41 Ayah kita mi kita segerakan mamatak mi. Kata Pangeran Tumanggung: Sungguh kaula segerakan mencani mi hagi tiada dapat
~

gap A, Banjarrnasjin B, Banjanrnasin U, b-nj-rmasi C. koern B. k-bun C. <pati saba>: s-mpi A, sebab B, dapatie sebab CU. h-mpin rnuara A, hampin carnpoen B, h-rnp-n c-mp-n F. sabda ABCUE. akoe batas B, aku k-bat-s C. Sidin CU, s-b-d- F. bongayaho U. bungabuh F. di earle CU, an-h a caninya F. abs. UF. hamba UF. <seorang pun>: s-or-ng2.C, seorang U. gagahnya AB, t-rkejutnya C, ten ket joetnya U. <tagi ia> abs. CU, t-ki F. ay-h CF. <dengan Pangenan B.> abs. CU. ~ CU, ma F. pigie B, pagay U, paki F. 40< kena taturungitu ke mana> : hoeroeng ke mana itoe AR, borang ke mana itoc CU, -k-n tur-ng it-kma F, k-n- t-tur-ng k-rnan- F. <Si Samudna itu> abs. ABCD.

299

HtKAYAT BANJAR

itu, astamewah jika benistirahat maka dapat. Kata Pangeran Mangkubumi: Hendak diapakan jika dapat Si Samudra itu? Kata Pangeran Tumanggung: Hendak kaula bunuh. Kata Pangeran Mangkubumi: Jangan, kupmnta pula itu, kerana ia mtu kemanakan kita; hagu puha Ia itu tiada salahnya. Lagi pula4 kita bujur, kita dada sahah,4 maka siapa benani menjadikan naja Si Samudra itu, kita bentiga bersaudara masih ada ml. Meski kata ayah, kerana kita masih ada ml, masa Ia44 menjadi raja. Maka kata Pangeran Tumanggung: Kauha manah mendengar kata ayah itu. Banyak tiada tensebutkan itu kata Pangeran Mangkubumi bertiga bensaudara itu. Maka Maharaja Sukarama itu sudah ditanuh di daham lanung itu dan segaha orang sudah sama dibeni makan4 itu maka hanung Maharaja Sukarama itu dibuat4 pada perahu senta upacaranya kerajaan, dibawa mudik ke Negana-Dipa, dipatak di dalam candi itu. Sudah 1w segala orang sama pulang ke Negara-Daha itu, masingmasing puhang ke numahnya, tiada tersebut lagi. II. 11.1. Kemudian danipada itu, sudah membeni makan Pangenan Mangkubumi, Pangenan Tumanggung, Pangeran Bagalung itu kepada segala menteni dan pada segala rakyat seperti adat orang besan-besar yang dahulu kala itu, alkisah maka tensebut Pangenan Mangkubumi dijadikan raja. Maka sudah oleh Aria Tananggana diperbuatkan padudusan lawan segala menteni, sudah jadi padudusan itu seperti adat dahulu kala senta penhiasannya, bersuka-sukaan makan-minum. Pangenan Tumanggung Pangenan Bagalung sama bensuka-sukaan dengan Aria Tananggana senta segala menteri. Maka Pangeran Mangkubumi itu, sudah memakal perhiasan astihah kerajaan serta upacara sepenti adat dahuhu kala, maka mahkota4 kerajaan yang jatuh dan udara itu hendak dipakal; tatk&a hendak dibawa ke padudusan dukenakan pada sinah Pangeran Mangkubumi: sesak senta benat mahkota itu, tiada kuawa menjunjung Pangeran Mangkubumi pada mahkota itu, tiada beroheh bengenak gulunya itu; tiada jadi memakai mahkota itu. Sudah itu diganti puha oleh Pangeran

4tag/ poelang AB, gap 0, t-ki puta F. ~ < kita bujun kita tiada satah>: i- it- tiad- sat-tinya CF. gap U. 44masih A. rnasie B, niasa CU. 43makanan CU. rnakati F. 46d-rnuat A, d-buh F. 4datam BF.

rnakan p. Tornanggong dan p. Mangkoeboem/e p. Bagaloeng /toe CU. <rnenteni dan pada segata> abs. CU: <dan> abs. AB. b-nsukaan A. b-nsuk-2 C. m-kut- C, makut- F, nep. (tetapi kadang kata F juga: m- ngkut-). di- ABF. <sudah ... rnangkota flu> diutangi datam CU.

300

tNt HtKAYAI CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

Tumanggung. Dikenakan pada sinahnya mahkota itu longgan senta benat, tiada beroleh bengenak gulunya Pangenan Tumanggung itu. Sudah itu digantikan puha pada Pangenan Bagalung. Dikenakan pada sirahnya mahkota itu sesak serta benat, tiada benoleh berg~~k gulunya Pangenan Bagahung itu. Maka hainanhah Aria Taranggana serta sekahiannya orang yang melihat itu, kerana mahkota itu tahu berbesan, tahu benkecil, tahu benberat, tahu beningan. Maka mahkota itu ditaruh pula pada tempatnya dalam peti benumbaidengan emas. Kata Pangenan Mangkubumi: Kahau ada esok-lusanya anak-cucuku yang empunya bahagian dapat memakai mahkota itu. Sudah demikian maka Panggeran Mangkubumi itu duduk pada jampana serta perhiasannya astilah kenajaan, disahan orang ke padudusan itu. Maka Pangeran Tumanggung, Pangenan Bagalung, dan Aria Tananggana, dan segala menteni, nakyat laki-haki dan perempuan, senta upacananya4 mengiringkan ke padudusan itu. Banyak tiada tersebut. Maka Pangenan Mangkubumi sudah naik ke padudusan dengan Pangeran Tumanggung, Pangenan Bagahung senta Aria Tananggana dengan orang kaum bujangga entinya pendeta zaman dahulu itu sudah didudus Pangeran Mangkubumi itu maka bedih yang dibawa oleh Maharaja Suryanata dan Majapahit. itu disuhat: dua tiga kali buntat lw, tiada mau benbunyl. Hanya bedil lain itu berbunyi. Si Rabut Panadah ditabuh galaganjun dada nyaning bunyinya; Si Rarasati ditabuh rarancakan tiada nyaning bunyinya. Sudah itu hairan segala onang yang melihat itu. Maka Pangeran Mangkubumi menjadi raja. Sudah ~ tunun pada padudusan itu; senta segaha orang kembail itu, masing-masing ke numahnya. Maharaja Mangkubumi itu pun pulang ke istananya. Maka tetaplah Ia kenajaan itu, pada tiaptiap han Sabtu sentiasa dihadap oleh saudananya Pangenan Tumanggung dengan Pangeran Bagalung serta Aria Taranggana itu dan segala menteninya serta nakyatnya di sitilohon itu; seperti astihah ayahnya dahuhu jua itu takhtanya lawan upacaranya gamelannya. Banyak tiada tensebutkan. Maharaja Mangkubumi menjadi naja itu hatta benapa lamanya kemudian daripada itu maka Pangeran Bagalung berpindah diam ke hilin negeni itu, di Barangas9 namanya. Jauhnya penkayuhannya sesokan dan Daha itu. Ia beMiam dengan segala kaumnya itu, laki-laki dan perempuan, kira-kira~orang dua ribu itu.
,

Iakoenya BF. datam C dan F <bergenak> ditetak setepas <pang. Bagatung itu>. abs. AB, t-kunya F. banorne BU, ber-krnin C, ban-krni F. yang dapat AB. dengan CU. abs. CUF. abs. CUF. 4upacara CUF. abs. CUF. abs. CF. <sudab> abs. ABU; <itu> abs. F. di s-but C, Saptoe diseba U. d-baw-nang-s C, d-banangk-s F. ~o<~~fl penernpuan kira-kina> abs. CU: <dan> abs. AF.

30h

HtKAYAT BANJAR

Manakala han Sabtu itu mudik Ia itu ke negeni Daha itu, menghadap saudananya Maharaja Mangkubumi pada sitilohor itu dengan upacaranya sepenti takhta upacana dipati itu: payung bawat dipanamas, awinan tombak benhulas kimka kuning dua, kimka hijau dua, kimka hitam dua, awinan benhuhas kimka putih dua, awinan tombak bensulam emas empat, awinan astenggan empat, onang benbaju-nantai empat senta pedangnya senta penisainya, dan kandaga, hampit dengan hudutannya. Pangeran Tumanggung memakai upacana demikman jua itu. Ania Tananggana upacaranya awinan tombak bensulam satu, awinan ~ kimka menah satu, payung bawat satu, senta kandaga, Iampitnya dengan hudutannya. Dan menteni-menteni sama memakai lampit, kandaga dengan hudutannya. Menteni kerajaan itu nwnteni dipati sama memakal papak4 belulang dipanamas dengan kandaga senta hudutannya itu. Takhta kenajaan sepenti perhiasan dahulu jua itu; gahaganjun Si Rabut Panadah, nanancakan Si Ranasati; banyak tiada tensebut. Sentiasa bensuka-sukaan Maharaja Mangkubumi itu, makan-minum lawan saudananya itu senta segala menteninya itu, dan makmur negeni Negana-Daha itu. Hatta benapa lamanya kemudian danipada itu Pangenan Bagalung itu sakit payah. Maharaja Mangkubumi, Pangenan Tumanggung Aria Tananggana dengan segala menteni sama mengikutkan Maharaja Mangkubumi itu melihat Pangenan Bagalung ke Banangas itu. Sudah itu selama benkata-kata benpesan akan anakisteninya dan pada saudaranya maka Pangeran Bagalung itu mati. Sudab itu maka dipenbuatkan lanung. Sudah sekaliannya onang itu dibeni makan maka hanung Pangenan Bagalung itu dipatak orang itu sepenti astilah tahta penhiasan onang besarbesan dahulu kala itu, bentangis-tangisanlah itu. Banyak tiada tensebut. Pangenan Bagalung itu ada bertinggal anak laki-laki seonang bennama Raden Hardja, perempuan seonang bennama Raden Lamarsani.4 Itulah bentinggah anak-cucunya pniaji di Muara-Rampiau dan di Muana-Bahan itu sampai pada sekanang mi. Adapun Maharaja Mangkubumi dengan PangenanTumanggung itu masih tetap diam di negeni Negara-Daha itu.

ctakbta upacara> abs. C; <seperti takbta upacara dipati itu> abs. U; <dipati itu> : ad-pat- it- C, dt F. gap A, soetarn BC, basoetam U. gap A, hoetas BCU. kut-k C, kotak U. gataganjoer serta Sirabat panadab CU, rn-k- p-k-t on-ng kata g-ntj-n s-r-b-t p-n-dab F. narantjak-n or-ng F. soedah sarna berkata AB, soedah itoe sama ban kta kata UE. abs. ABCU. abs. BCU. diperboeatorang U, d-buatk-n F. makanie CUE. <-tab itu> abs. AB; <-tab> abs. U. Larnaraja AB. Haratja CU. lab sane AB, Larn Sar/ CU. ptiai2 A, peryaya B, pnaji C. paryaie U. pnajaj F. <di-> abs. BCUE.

302

tNt HtKAYAT CFRJTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGIN

11.2. Hatta berapa hamanya kemudian daripada itu maka ada satu onang benbuat litnah kepada PangenanTumanggung itu; onang Maharaja Mangkubumi itu, menteni. Dinatjut Danipada besan salahnya itu maka dinatjut Ia itu yang benbuat fitnah pada PangenanTumanggung itu. Maka naimlah pada nasanya Pangeran Tumanggung itu, maka tiada mupakat lawan Maharaja Mangkkubumi itu. Tetapi Maharaja Mangkubumi itu tiada ia menunuti kepada saudaranya Pangenan Tumanggung itu. Banang kejahatannya Pangeran Tumanggung itu dipikul hahunya4 oheh Mahanaja Mangkubumi itu. Tetapi Pangenan Tumanggung itu tiada pad mupakat itu, masih menurut kata fitnah itu. Hatta benapa hamanya yang tiada pati mupakat itu maka ada panakawan Maharaja Mangku.bumi itu berzinah lawan pandjogetan Mahanaja Mangkubumi itu, Si Hanum namanya. Yang menjinahi pandjogetan yang dikasihi itu namanya Si Saban. Ia itu hendak dibunuh oleh Mahanaja Mangkubumi itu, maka Ian Ia itu. kepada Pangenan Tumanggung; maka dikukuh oleh Pangenan Tumanggung itu: Lamun dibunuh Si Saban itu minta Si Hanum kubunuh. Demikianlah itu kukuhmengukuhi,kenana penempuan dalam istana raja itu tiada hukumnya mad, hakilaki jua itu yang hukumnya math Kata Pangeran Tumanggung itu: Tiada benar bicara itu. Penempuan tiada mati haki-haki tiada mad. Lagi pula ia sama bujang, tiada hukumnya mati. Tetapi Si Saban mi kutebusi sepuluh tahil emas. Maka disuruh pensembahkan tebusannya itu. Sembah yang2 disunuh: Hamba dititahkan adinda Pangeran Tumanggung. Adapun kepada syah alam hamba dititahkan menyembahkan emas sepuhuh tahih. Si Saban itu tiada dua-dua dipohonkan adinda kepada syah aham. Kalau esok-husanya ada tencinta syah alam pada Si Saban itu dipensembahkan puha3 oheh adinda itu kepada paduka syah alam, kerana Si Saban itu hamba paduka syah alam, hamba hintik-hmntikan.4 ltulah kenananya maka admnda paduka syah aham sangat menegahkan Si Saban itu5 dibunuh itu. Maka Maharaja Mangkubumi mendengar demikian, dipuhangkan emas mtu, Si Saban itu dubenikan. Kata Maharaja Mangkubumi: Baiklah lamun demikian bicara adikku itu. Maka

5.2. abs. AB, daratjat CU, k-n nr-dj-t F. 2< diratjut Ia itu yang>: d-r-p-da d-radjut i-A, deripada daratjoet ya yang B, daratjat ya itoe njang U, d-radj-t I- it- y-ng F. rnengakoe AB, rn-ngak-t C, muafakat U, k-t F. gap A, dipikoet lakoenya B, d-pika t-tunya C, dipanggitnya U. s/ada ya CU, I- tiad- I- F. rn-ndjan-ni A, niazinab U, rn-ndjinah F. d-kasih C, k-s-h F. <Si Saban>: y-ng rn-ndjan-b si s-b-n A, yang rnendjinahie Sie Saban B, y-ng m-ndjinahai it- Si sab-a C. njang rnazinah itoe sm Saban 0, y-ng rn-ndjinah it- si n-rnanya it- F. dikakoe AB, d-k-kuhi C. kokoh rnangokoh UF. ~~naja raja BCU. sembahnya AB, sama njang U. poetang AB, apat-h F. 4itik ak-n A. atik atikkan B, h-nt-k h-t-k-n C, poehoenkan U, hit-k h-t-k-n F. abs. CU. in- F.

303

HtKAYAT BANJAR

onang yang disuruh, penempuan sepuluh onang itu, memohon pada Maharaja6 Mangkubumi itu pulang. Ia menyembahkan emas itu kepada Pangenan Tumanggung itu, terlalu suka hatinya. Adapun Maharaja Mangkubumi itu tiada tahu akan kehendak Pangeran Tumanggung Ia benbuat sandI~~p~ya~ itu. Disangkanya benanbenan oleh Maharaja Mangkubumi sepenti sunuhannya Pangeran Tumanggung itu, Banyak tiada tensebut. Kemudian danipada 1w hatta berapa lamanya maka kata Pangenan Tumanggung: Hal Saban, maukah englau membunuh Maharaja Mangkubumi itu? Lamun ia itu masih ada hidup tiada sebulan-sebulan9 engkau dibunuhnya, kenana engkau masih disuruhnya matikanpada onang. Engkau banang kenjamu tiada sedap nasa ~ Balk lamun masih ada hajatku; kahau aku tiada akan tiada engkau dibunuhnya itu, Adapun hamun sudah mati maharaja itu, Si Hanum itu kubenikan pada engkau. Jangan SI Hanum itu, meski barang yang lain itu engkau kehendaki, kubenikan. Maka sembah Si Saban: Kuawa hamba membunuh itu. Kaja apa hamba sekanang in Sudah tenjauh, tiada hampin sepenti dahulu itu. Kata Pangenan Tumanggung: Sahil itu, entinya gampang itu kaina aku benbuat sandi-upaya maka gung. Maka Pangeran Tumanggung menyuruh penempuan empat onang kepada Mahanaja Mangkubumi. Maka sunuhan itu diladjaninya benkata oheh PangenanTumanggung itu. Maka sunuhan itu datang kepada Maharaja Mangkubumi itu, sembahnya: Hamba dititahkan adinda Pangenan Tumanggung kepada paduka syah alam. Sembah adinda menyembahkan Si Saban itu, kenana sudah Si Saban itu dipapadahi adinda itu. Maka sembahnya hamba syah alam Si Saban itu tiada duadua memohonkan ampun, hendak kembali, minta penhambakan kepada syah aham. Maka kata Maharaja Mangkubumi: Baik, lamun demikian Si Saban itu suruh ke manh Maka sunuhan itu memohon kembali. Maka datang sunuhan itu, sembahnya pada Pangenan Tumanggung: Sabda kekanda Maharaja Mangkubumi: Si Saban itu sunuh kembali kenana sudah kuampuni. Maka kata Pangenan Tumanggung: Antankanhah Si Saban itu Sudah dipensembahkan oleh sunuhan itu Pangen~n Mangkubumi itu maka banyak tiada tersebut itu Si Saban itu dipercayai pula seperti mulanya senta dijadikan sekahi hawan Si Hanum itu. Maka Si Saban itu hihanglah hatinya yang hendak membunuh itu.

naja BCUF. t/poe daya AB, sindien U, t-ndiupay- E. abs. CD. s-but-n2 ACF, Se boetan U. hant/kanABC, b-nt-ku F. hatiku A. h-tirnua F. k-h-nd-k C. hendak 0. p/hata AB, p-tab-n C, pada hat U, p-t h-t E. rnengkagang AS. m-k-g-ng C. abs. UF. diecaninya yang pandei AB, d-adjaninya F. dipadahie AS, d-p-ngad-hi C, d-p-padah F. abs. AF. s-karni C. s-k-ta F.

304

INI HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

Hatta maka benapa hamanya maka Si Sabandisunuh panggil oleh Pangenan Tumanggung itu. Datang Si Saban, kata Pangenan Tumanggung: Hal Saban, bagaimanajanji kita? Kata Si Saban: Nanti jua dahuhu, kenana hamba mencanijalan yang patut. Maka benkata demikian Si Saban itu takut pada Pangeran Tumanggung itu kenana katanya sudah bencakap itu. Kata Pangenan Tumanggung, benbuat sandi-upaya membujuk Si Saban itu: Hal Saban, tiadakah engkau tahu engkau itu maka dijadikan lawan Si Hanum itu engkau hendak dibunuh? Supaya jangan senupa ~ katanya yang mengampuni engkau itu malu ia4 kepada onang naja-naja yang benubah katanya itu itulah maka engkau hendak dimatikannya dengan nacun; kenana engkau itu masih hendak dibunuhnya jua itu oleh Maharaja Mangkubumi itu. Segena-segena engkau membunuh itu, kahau engkau kedahuluan dimakaninya nacun. Maka kata Si Saban: Lamun demikian tiada akantiada aku dibunuh jua itu. Maka sembahnya Si Saban: Maham kaina hendak membunuh kekanda itu. Sudah itu Si Saban memohon kembali. Maka Ia membawa keris Pangenan Tumanggung itu, mahila. Sudah itu, han pun malam, maka Maharaja Mangkubumi bendjadjogetan bensuka-sukaan benminum-minuman. Si Saban itu masih hampif di bawah Maharaja Mangkubumi itu. Kina-kina sudah masuk dekat dinihani besan, onang pun ada yang mabuk ada yang mengantuk itu, maka dihunusnya kenisnya itu senta menenajang manyodok di huhu hati Maharaja Mangkubumi itu, tenus ke belakang; senta Si Saban itu Ian ke huar, tiada tentuntuti itu kerana orang sama gempar tenkejut itu. Maka Si Saban itu lan ke sebenang bennanaung kepada Pangenan Tumanggung itu. Maka datang Aria Taranggana senta menteni sekaliannya. Si Saban dicani, dada dapat. Maharaja Mangkubumi sudah payah, maka ia benkata: Hal Aria Tananggana, Si Saban itu jangan diapa-apakan kerana tiada kehendaknya sendini itu; kenana itu kehendak adikku Si Tumanggung, hendak menjadi naja mengganti kenajaanku ml. Tetapi anakku Si Dayang Sani Bulan sunuh pehihanakan pada Si Tumanggung itu. Sudah itu maka9 Maharaja Mangkubumi itu mati. Si Saban itu datang Ia pada Pangeran Tumanggung menyembahkan kenis malila itu serta mengatakan penihalnya 1w. Sudah itu Si Saban ditangkap4senta disunuh bunuh oleh Pangenan Tumanggung itu. Kata Pangenan Tumanggung: Mabangauk
~

<Si Saban .,. hai> abs. CD. kata B, b-nkat-2 F. j-dik-n CF. diamb/t CU, d-amb-t F. < senupa benubah>: san-k b-nub-h C, Sanoepa-banoepa U, saw-n-p- b-h F. ~< niatu ia>: nietatoei B. rnadah ya U, I- F. <rnasuk dekat waktu>: rnab-k waktu A, rnabok dapat B, rnab-k d-ng-n C, rnabok dekat U, rnab-k dap-t w-kt- F. ~ ada yang mengantuk>: bany-k m-ntuk A, rnaboek ada yang rnantoek B, rnang-nt-k E. d-hutu hatinya A, oetoehatinya B. hoetoe hatie UF. 3~b~nnan~ng A. bennang B, b-nn-n-ng CE. ban nanang U. abs. CD. 40ditangkapnya CD. d-t-ngk-p or-ng F.

305

HtKAYAT BANJAR

anah diaku puha. Maka benan jika onang ada mengupah menyunuh membunuh diaku4 dibunuhnya jua4 aku. Sahing arah Maharaja Mangkubumi tiada akan kepahang kasihnya 1w lagi dibunuhnya, astamewah diaku4 Maka benan hatinya itu, lagi pula hendak melindungkan kejahatannya,4 Pangenan Tumanggung itu. Maka Si Saban itu disunuhnya bunuh itu. Tetapi onang sekahian tahu4 akan penbuatan Pangeran Tumanggung itu. Banyak dada tensebut. Maka Pangenan Tumanggung mendatangi ke sebenang pada Maharaja Mangkubumi itu, sudah mati. Maka Pangenan Tumanggung menyuruh Aria Tananggana dengan segaha menteni benbuat larung maharaja itu. Sudah jadi, serta segala menteri dan segala onang yang mengerjakan mayat maharaja itu sudah dibeninya makan itu, sudah Itu segala upacara takhta kerajaan itu sudah dikenakan4 pada pnahu itu, laki-laki dengan penempuan menghantankan hanung maharaja itu mudik ke candi, dipatak dalam candi itu. Sudah itu segaha orang sama kembali kepada tempatnya. Maka sudah segaha istiadat membeni makan sepenti astilah naja-naja yang dahuhu kala itu banyak tiada tersebut maka Pangenan Tumanggung itu bendudus4 menjadi raja. Tetapi mahkota kenajaan tiada kuasa Pangenan Tumanggung memakai itu; serta Si Rabut Panadah dipalu galaganjun bunyinya tiada nyaning; Si Ranasati dipalu nanancakan tiada nyaring bunyinya; bedih yang danipada5Majapahit disulat tiga kali buntat, dada benbunyi. Segala yang memandang itu hainan. Maka Pangenan Tumanggung menjadi t~aja.Maka Puteni Sari Bulan itu sudah diambih menantu diperlakikannya lawan anaknya bernama Radn Bagawan.5 Sudah jadi itu takhtanya bendudus sepenti astihah adat dahulu kaha jua itu, tiada bersalahan.

12. 12.1 Sudah itu banyak tiada tersebut ahkisah maka tensebut penkataan Raden Samudna itu banang tempatnya diam: adakalanya diam di Sanapat, adakalanya dim di Balandean, adakahanya diam di Sungai Muhun, adakalanya diam di Tamban,

~ <rnabangauk anah diaku>: rn-rnbuuti aku A, rnemboengoetie diakoe B, rn-bauk- ar-h diku C, gap U, rn-b-ngauk- ar-h diaku FF. daku CF. <dibunuhnyajua>: n-stjaj- d-bun-hnya A, diboenohnya B, d-bun-hnya C, pun d-bun-hnya F. adaku A, adekoe B. daku C, put- daku F. kjahtn AF. tahoe akoe CU, it- tab- F. k-nak-p C. langkap U, k-nak-n F. astit-h ~dat A, istiadat B, siti ad-h C, Sitiadat D, s-ti ad-tF. b-rdus C, b-rdud-s-n F. dan/eCU. b-gawa A, b-nga-wan C.

t2.t. d-b-ndj-r C, di banjar U. rnuhut A, rnuar-bah-n C.

306

tNl HtKAYAT CFRtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

adakahanya diam di Kuwin, adakalanya diam di Banjan, adakahanya diam di Sungal Balitung. Selamanya zaman Maharaja Mangkubumi menjadi naja sampai kepada zaman Pangenan Tumanggung menjadi raja itu masih disunuh can itu, hendak dibunuh oleh Pangenan Tumanggung itu. Tetapi tiada dapat. Ada bentamu, yang disunuh itu, tiada pinandu, sangkanya lain itu. Maka Raden Samudna itu tahu Ia menyamarkan dininya, tahu Ia merendahkan dininya. Jaka benoheh mahunta, mana yang tua-tua kampung mi dibeninya. Maka itu yang membeni benas; ada yang membeni tapih, ada yang membeni kain, ada yang membeni buntiL Segala yang melihat itu kasih dan sayang. Maka Raden Samudna itu sudah teruna ada yang hendak mengambil menantu tetapi Raden Samudna itu tiada mau benisteni. Hatta benapa Iamanya Raden Samudna yang menyamarkan dininya itu maka tensebut Patih Masih yang onang besarnya di Banjan itu. Maka bennama Banjanmasihkenana nama onang besannya di Banjan itu nama Patih Masih itu. Ta itu mendengan cabar onang mutan-matir4 itu tatkaha zaman Maharaja Sukanama5 mad itu cucunya yang bennama Raden Samudna itu Ian hendak dibunuh Pangenan Tumanggung; ia 1w sampai pada sekanang mi tiada dapat. Maka Patih Masih itu menyunuh.onangnya mencani itu serta ditanya-tanyanya pada onang itu. Maka kata yang ditanyanya itu: Hamba tiada tahu. Tetapi ada onang itu, tiada bententu tempatnya, bendiam itu barang tempatnya, ke sana sini. Tetapinya takhta mukanya, nupa penduduknya, nupa pendininya, nupa perjalannya, angkuh perkataannya, sekaliannya itu bentikas berlain lawan onang banyak. Ia itu nambutnya ikal, tubuhnya bangbang manis, besannya panadaksa~9 entinya sambada besannya dan tingginya itu barang Iakunya itu banang pantas. Maka kata Patih Masih: Masih can itu, dapat-dapat! Maka onang benkayuh, suruhan Patih Masih mencani itu, empat lima buah. Ada yang ke Sungai Muhur, ada yang ke Sarapat, ada yang ke Balandean, ada yang ke Kuwin, ada yang ke daham Hahalak. Dapat di dalam Halak, Dipanggil itu tiada mau, kenana dada tahu menghadap orang besan-besan, takut salah kata salah penduduk itu,
,

<sungai> abs. CU. 9,antat BU, b-t-t F abs. ABC kas/an AS, kasin F. ~ C, toeroena U, tawrun F. <adajang>: ad- j-ng ad- it- ad- j-ng C, ad-j-ng ad- it- j-ng F. rnangambit CU, rnaamb-l ak-n F. b-ndj-r it-masih C, banjan itoe rnasid U. abs. CU. besarnya ada AS, b-sj-r2nja F. abs. CU. moetear rnatar U, rnut-r F. Soekanamie B, Soekanma U. d/tanj-2k-n C, d-t-njak-nnja F. tjabyanya BCU. angkub2 A, anggoeb anggoeh B, angg-h C, angah U, angk-h F. <panadaksa ... ,tu>: kasant/nja Sarnbadabasan nja dan tagapnja (t-g-bnja C) /toe CU. p-n-s CF.

307

HtKAYAT nANJAR

Maka kembali yang suruhan itu. Datang ia pada Patih Masih itu dikatakannya demikian. Maka Patih Masih sendininya mendatangi itu senta onang banyak, ada sepuluh buah penahu itu. Datang pada Raden Samudna itu, bendiam dihampau kecil serta bunuk danipada ia menyamankan dininya itu, kalau ketahuan orang. Maka naik Patih Masih. Dihihatnya oheh Patih Masih benar sepenti kata onang itu: bentikas benlain-hain takhtanya itu lawan takhta orang banyak itu, sungguh memakai tapih bunuk, baju bunuk, kopiah buruk. Maka na9mhah pada nasa hati Patih Masih Raden Samudna itu. Adapun kata kemudian dikatakan kata bahasa Banjan, tiada itu bahasa Melayu. Benmuha ujan Patih Masih: Raden 5amudra, andika kaula atuni ke Banjar, sama-sama lawan dikaula. Maka ujannya Raden Samudna: Kaula mi dada djaka pniaji, kaula mi onang piatu. Ujar Patih Masih: Jangan andika benkuhim itu. Mau tiada mau andika kauha bawa. Maka dilihat oheh Raden Samudna: Semuanya angkuh katanyatiada memujuk Patih Masih ml minta lawan diaku ml. Maka hompat Raden Samudna itu di penahu Patih Masih itu. Maka habah-habah Raden Samudna itu disunuh Patih Masih bawa anah penahu sebuah itu, Sudah itu maka dibawanya masuk Raden Samudna itu ke numahnya oheh Patih Masih itu. Maka numahnya itu dipanjanginya, maka senta Patih Masih itu menyunuh isteninya bermasak-masak, membunuh ayam, membunuh kambing; bensukaan-sukaan makan-minum gunau-bengunau4 Maka Raden Samudra itu dibeni kain yang baik-baik5 kopiah yang balk itu, bertambah tahannya. Disunuh duduk di atas katil tiada mau, katanya: Kauha mi tiada asah naja-naja. Asah onang-orang utama6 kaula mi lagi tiada; hanya kaula mi asal onang hina. Kata Patih Masih: Jangan andika benkulim itu. Tiada kauha mi memujuk; andika mi hendak kaula jadikan ratu. Raden Samudra itu masih benkuhim. Sudah itu Patih Masih menyuruh manjanu Patih Bahit ke Baloandean, menyunuh manjanu Patih Muhun ke Sanapat, menyuruh manjanu Patih Kuwin. Sudah itu sama datang, maka membawa ayam dan kambing dan beras dan tuak dan
datarn C dieja masuh beberapa kati. adatah CU. b-nlatain-n A, benlainan B, bar la/en CU. <raden samudra> abs. CUF. ckata basa bandjan dada itu>: kat- b-ndj-r bas-n in-A, kota Banjermasjin inie B, kabas-n b-ndj-n tiad-it- C. kat- bas- bas- b-ndj-n tiad- in- F. ~ abs. CUF. kota BU, rep. ~ C, sarn- F. pernyaya B, paryaie U, p-n-njaj- E. anggoehkatanja B, angg-h k-ta C, angah kata U, angg-h k-tanja F. apa apa AS, abs. U. <bawa arab>: b-war-h C, bar arab U, b-wa awr-h F. dipanga-djaj,ginja ABC, d-ngadjang-nnja F. bcngoenaoe AS, gun-w b-rg-rawan F. ba/k CU. t-n-t-rna C, tar tarna U, t-inarn- F. abs. CU. kun C, Koena U. dikwa ajn F.

308

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

habram dan anak. Sudah itu sama makan-minum. Sudah sama mabuk kata Patih Masih: Hai adi Patih Muhun, adi Patih Kuwin, adi Patih Bahitung, kaja apa bicana pakanina, maukah kita benbuat naja? Ini ada asah naja, kitajadikan raja! Kata patih empat onang itu: Mana ia itu yang hendak dijadikan naja? Siapa nganannyaKata Patih Masih: Ta mi yang duduk sanding manina, yang Ian tatkaha lagi kecih hendak dibunuh Pangenan Tumanggung itu, yang bennama Raden Samudra. Maka dilihat oleh Patih Balit, Patih Muhur, Patih Kuwin, Patih Balitung: Ia yang najin membeni iwak dimanmna dahuhu itu, maka manina balasi benas; adakalanya manira bawa makan, adakalanya manina ben baju Ia. Maka manina hihatkan banang lakunya itu benlain hawan onang banyak senta cahayanya onang banyak itu. Maka kata patih empat onang itu: Baik, hamun sudah kita sekaliannya mi sama muafakat itu. Maka ditanih4 sekalian keluanganya sekalian4 sahabat yang benhimpun sama minum itu oleh Patih Masih itu, kina-kina onang hima natus itu, sama muafakat hendak menjadikan naja itu: Danipada kita masih menjadi desa sentiasa kena sarah5 dengan pupuan maantankan ke hulu, hangin kita berbuat naja, kalau Ia mi yang seperti caban onang itu tuju Maharaja Sukanama yang diwasiatkannya menjadi naja Maka Patih Masih benkata, serta patih empat onang itu sama benkata: Andika kaula dijadikan naja. Kata Raden Samudna: Jangan, kenana kauha ml tiada asal naja. Kata segala patih-patih itu: Jangan andika4 benkulim benkaula49 kata andika aku-sida saja5anah kaula-kaula ml. Sudah itu maka makan dan minum. Dimabukmabukinya Raden Samudna itu oleh patih lima onang itu. Makin sangat mabuknya Raden Samudna itu padh Ilma onang makin sangat mabuknya, masih hendak menjadikan naja. Maka kata Raden Samudra itu: Apakah sida yang hendak menjadikan aku naja mi kuawahkah sida menahan disenangnya oleh Pangenan Tumanggung itu? Saling dengan anaknya Mahanaja Mangkubumi itu lagi disunuhnya bunuh, astamewah sida sekaliannya maka tiada habis dibunuhnya itu, sudahnya aku, kerana mula-muhanya jua aku hendak dibunuhnya. Jika tiada kasih Aria Taranggana melanikan diaku sudah dahuhu jua aku mati dibunuhnya oleh Pangenan Tumanggung itu, kenana tiada mudah-mudah bicara onang yang menebuti kerajaan itu. Sagala patih hima onang itu maka sukalah hatinya mendengan kata Raden

bitjana p/k/n AB. udJ-r p1km C. oejat pikien U, watJana p-k-nina F. 40ngaran AS, gananja U, an-nnja F. d-kan-h A, ditanoh B. d-tar-h CE, abs. U. ~ wanka C. koeta warga U. 4abs. CD. di sa A, disanja B, di C, di s- E. csantiasa kana sarah>: k-na s-w-n Aa, kena soenoh B, santiasa kana sarah>: k-na s-w-n A, kena soeroh 5, s-ntiasa kat- san-h C, natiasa Kita asanah U, n-ntias k-na sn-h F. 4kahitin A, ka-itin B, h-ng-n C, hang-n F. 4abs. CU. 48adiku C, adik F. b-nkuat A, benkawat B, kuta C, kota U, b-nk-uat F. dj-C. sadj- F. dimaboek/nja AB, d-rn,nu2k-n C, abs. U. ~~moetanja AB, muta2 F.

309

HtKAYAT BANJAR

Samudna sudah mengaku dininya cucu Maharaja Sukanama5 itu. Kata patih kelimanya itu: Suka rela54 kaula mati mengenjakan kerajaan andika mi. Maka patih hima onang itu sama menambah, segala onang itu sama menambah menestukan Raden Samudna itu menjadi raja. Maka disebut onang Pengenan Samudna. 12.2 Sudah itu maka kata Pangenan Samudna: Kaja apa bitnaja kita semasa mi? Jika mendengan Pangenan Tumanggung itu tiada akan tiada itu disenangnya kita. Kata Patih Masih: mi bicana kauha. Kita kadjut mudik ke Muana-Bahan, kita rebut bandan itu. Maka segaha onang dagang itu bawa hum dan orang yang diam di Muara Bahan itu bawa hilin. Sudah itu kita benbuat bandan puha di sini. Pada nasa kauha suka segaha dagang itu kenana tiadajauh Ia berdagang. Maka kata patih empat onang itu sama patut itu. Maka kata Pangenan Samudna: Benan bicana itu. Maka segaha orang yang takhuk yang lompat pada kita itu benitahu, himpunkan ~ehani mi. Pagi-pagi esok kita mudik mengambil bandar itu. Segena-segena, kalau kita mi tendengan oleh Pangenan Tumanggung. Manakala mendengan ia itu nescaya digagahmnya bandan, sukan itu maka tenabut4 kita. Sudah itu maka patih empat onang itu amit puhang itu. Sudah itu maka menyunuh mahinak. Segaha onang yang mendengar itu tenkejut dan sama suka hatinya. Pada sehani semalam mahinaki6 onang itu datang ke Bandan, penahu besan penahu kecil, serta senjatanya, kira-kina orang hima nibu itu. Adapun tatkala mula-mula han mendapat Pangenan Samudna serta menjadi raja serta menghimpunkan sekahiannya itu hanya tiga had tiga malam. Banyak bicana muslihat tiada tensuratkan. Maka Pangenan Samudna itu memakai takhta kenajaan perhiasannya; maka Ia mudik ke Muana Bahan itu sehani itu, datang malam. Maka tenkejuthah segala dagang dan onang yang bendiam di Muana Bahan itu. Sama tenkejut hainan kerana tiada ada caban-cabannya. Kenana tiada jauh Bandan hawan Muana Bahan itu, hany4 penkayuhan sehani penahu kecih itu, maka segala orang tenlalu hairan tiada eabancabannya itu. Sudah itu maka segala dagang hihin. Suka hatinya kerana ia bendagang hampin hawan muana itu. Bandan dihilirkan ke Bandan, onang yang diam. di Muana

<rnaharadja sukarama>: rnahanadja AB. nadj- C, raja U, radj- suk-n-m- F. 4keta tab CU. <rnaka patlh tirna> maka pat/h ampat ampat AS, rna2 patih lima C, mana rnana Patch lima D, ma pat-h urn- F. abs. CU. 12.2. <tiada akan tiada itu> abs. AB; <tiada akan> abs. CUF. watj-r-C, oedjar U, udj-ra F. <banan bitjara> abs. C; <bitjara> abs. UF. 4tan-b-t A, tanabat CU, taraj-t F. <itu arnit> abs. A: <arnit> abs. BE. rnahtn-k C, rnahitien kan U. mu s-st h-ti C, moesoeh hata U, rnut-2 s-tah-t F. <sabani itu> abs. CD.

310

DAN RAJA KOTA wARINGtN

Bahan itu dihilinkan itu. Ada panakawan Pangenan Tumanggung d bandar itu, Ian mudik 1w. Maka Pangeran Samudra hilin senta bensonak-sorak itu, bunyinya sepenti hujan lebatdengan gunuhnya.Dan bedil, astenggan, nantaka, lila, alkabas sama disulat onang. Dan bertambah pula hawan bedil segala dagang itu bertolong, serta lawan gamelannya, bunyinya gemunuh. Banyak tiada tersurat itu. Maka Pengenan Samudna datang ke Bandan, rumah Patih Masib itu akan tempat Pangenan Samudra itu dipanbasari pula. Maka benbuat paseban dan pagungan dan sitilohor itu. Maka bentata4 perintah: berbuat jaksa, benbuat singahsana, benbuat pamanakan, benbuat pamajungan itu pana nanang antinya asal orang keluanga Ampu Djatmaka tatkala menjadi naja itu, pemayungan itu, tnaka bernama asal onang kadang-haji itu maka benbuat sarawmsa, berbuat mendung, benbuat sanagani, berbuat kaum mengembala entinya onang mareksa upacara, seperti tombak ganjun, penisal, umbul-umbul,9 lelaju, panji-panji, kekanda, kakahabangan; sekaliannya itu kaum magumbala mareksanya itu berbuat menteni sikap tiga puluh ertinya menteni yang memegang kamitan, berkamit di paseban; kaumnya seonang-seorang itu empat puluh dan menjadikan menteri bandan, namanya Kjai ~ Tempat bandan pada sungai, di hulunya sungai Kahajan. Ituhah maka bernama sungai Palabuhan sampai pada sekanang ml. Menteri bandan bennama Kjai Palabuhan kaumnya seratus itu. Benbuat menteni tuhabunu laitu akan pambalah lamun bankayuh namanya Andakawan,t kaumnya empat puluh. Singabana menteninya seorang namanya Singantaka, seorang Singapati; kaumnya empat-empat puluh seonang-seorang itu. Sudah segala takhta astilah penintah kenajaan itu menjadi maka Pangeran Samudna itu berdudus seperti astllah dahulu itu; tetapi tiada memakal mahkota; SI
; , ,

tebat>: saoedjan tabat 5, sudj-n nab-t C, sudj-n n-bit E. Og~~opnohnja AS. gun-h-n F. t-kab-s A, takabas B, alkab-s CF, atkah besie U. nurnih A, A, d-nurn-h C, talu kanum-h F. 3p.flgg~~flg~~n A, pangoengan U, p-kung-n F. 4bertanja SE. b-rtat-h C. 5pennanang B, pannanang U. ~ parnayoengan AS, <pamajungan itu> abs. CU. g-dang hadji A. kandong hadjie B, k-d-ng hadji it- rn-k- it-F. rnaambala AS, mang-. b-ta C, mangambata U, n~ang-n-,b-la F, oeboet oeboet CUE. abs.A. kandaga SU. k-tab-ngnja A. tabangan S. kuk-tajung-n C, katabangan D. rnungatabata AS. rnang-rnb-ta C. Mangarnbata U, rnang-n-m b-ta F. ke polamboran ASF, Ke petaboean CD. 4Katoyan /toe CU. patamboean AS, p-tabuan C, pat-rnbuan F. 2tuah bunu A, toeha toeha bar boeat CU, tub- b-nbur-h it- toad- F. p-mat-h A, pabattah S. pabatah CDF. andak-wan AF, andakoean S. anda-k-wana C. 20S/ngapataka AS, singatak- C, s-ng-tak- F. < mandjadi maka>: mendjad/e AS, rn-ndj-di nadj- rn-k- F.
0< sepenti hujan

311

HtKAYAT SANJAR

Rabut Panadah, Si Ranasati masih pada Pangenan Tumanggung itu. Banyak tiada tensebut. Maka Pangenan Samudna itu tiap-tiap han Sabtu dihadap onang pada sitilohon oleh segala menteni. Yang mahabisi peniutah itu Patih Masih. Pangiwa dan panganan Patih Balit Patih Balitung itu. Yang akan hampinan penumpang itu Patih Kuwin Patih Muhur. Segala menteni yang tiga puluh itu di bawahnya Patih Kuwin dan Patih Muhun itu. Tetapi astilah kenajaan itu sepenti tahta Mahanaja Sunjanata jua itu penhiasannya. Banyak tiada tensebut. Maka orang Sarapat, onang Sungai Muhun, onang Balandean sekaliannya itu sama disuruh Patih Masih berkumpul ke Bandan, ~ di senang Pangenan Tumanggung itu, sama bengagah di Banjanmasih itu. Tetapi onang yang balanglang slang malam tiada mantuk, ~ datang sikap Pangenan Tumanggung itu segena membenitahu yang balanghang itu. Maka sikap di Bandan itu benpuluh-puluh sudah mustaip6 senta senjatanya. Segala onang 1w kina-kina enam ribu onang negeni, dan onang yang bendagang itu sama bentolong ada onang senmbu. Maka Patih Masih menyunuh onang membenitahu ke Kintap ke Satui, ke Sawanangan, ke HasamHasam, ke Laut Pulau, ke Pamukan, ke Pasin, ke Kutal, ke Banau, ke Kanasikan, dan membenitahu ke Biadu, ke Sabangau, ke Mandawal, ke Sampit, ke Pambuang, ke Kota Waningin, ke Sukadana, ke Lawal, ke Sambas: Pangenan Samudra menjadi naja di Banjarmasih.4 Banyak tiada tensebut. 123 Maka tersabut Pangenan Tumanggung mendengan katanya panakawan yang Ian datang dan bandar di Muana Bahan itu, tenkejut Pangenan Tumanggung itu serta menyuruh memanggil Aria Tananggana itu. Tentawa Ia mendengan katta yang memanggil itu. Maka Aria Tananggana datang menghadap pada Pangenan Tumanggung. Kata Pangeran Tumanggung: Ham Ania Tananggana, Si Samudna menjadi naja di Banjar itu. Bandan sekaliannya sudah diambilnya. Kaja apa bicana kita? Sembah Ania Tananggana: Kaula ml mana penintah andika, kenana Raden Samudna itu kamanakan andika. Kata3 Pangeran Tumanggung: Kehendakku kita

<pangiwa dan> pang-b-wanka A, yang pengiwanya B. j-ng pisu F. goena CU. s-ntias- A, nantiasa B. tata CU. katoe kaloe CU. abs. CUF. mint- rn-stc-b A. minta moestaib B. m-sta-f C, rnasta ap U. m-starng-b F. k-nt-k A. kapatak S. kak-nt-k F. ka as-rn2 A. k-s-rn mas-m CF. ketaoet pacto kaparnanoekan AS. k-taut pu m-kk-n C, Kataoet poemakan U. ka S/kan ARCUF. b-ndj-nrnasih C. Banjan U, d-b-ndj-nrnasin F. 1bai-ng C. abs. D. 12.3. <rnaka tarsabut > :Iah CD. 2s-k-tian AF, ~ CU. ni-k- kat- F.

312

tNt HtKAYAT CERtTA RAJA SANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

senang, kita datangi iajua. Di Banjan itu tiada banyak, sebanyaknya Ia benhimpun itu orang dua nibu. Lebih kmta, onang benlaksa-laksa. Sembah Aria Tananggana: Baik lamun hompat semuanya pada andika. Kalau sudah takiuk ke sana. Kenana pada nasa kaula tiada maujadi naja Raden Samudna itujika tiada ada yang menjadikan naja itu. Kalau sudah muafakat maka menjadi kehendaknya itu. Jangan andika pengampang, nasa kaula pekerjaan mi tenlebih-lebih sukan Kata Pangenan Tumanggung: Maralah, suruh benitahu segaha sakai kita; dan menteni-menteni sunuh benbuat sikap itu Maka Ania Taranggana menyunuh segala menteni benbuat sikap, menyunuh membenitahu segala desa itu. Hatta banyak tiada tensebut jadi segala sikap orang desa segala slap, senta desa itu datang, yang hampir-hampir itu, dengan senjatanya. Sudah 1w Pangenan Tumanggung hilin lawan baha tentenanya itu senta senjatanya, dengan gamelannya senta penhiasannya. Sudah itu datang ke Muana-Bahan maka dilihat oheh onang balanghang itu penahu hilin sepenti ayam benanakan, senta hanting kotamara empat lima buah, onangnya benibu-ribu. Maka yang balanglang itu bensegena-segena hilin. Maka berkata Ia kepada Patih Masih seperti yang dilihat itu. Maka Patih Masih datangkepada Pangenan Samudna menyembahkan sepentm kata yang benhanglang itu. Maka Pangeran Samudna menyunuh Patih Masih, Patih Balitung, Patih Muhun, Patih Kuwin bentata gagaman, bentata penahu sikap) Serta onang dagang sekalian sudah bertata berlabuh banawanya. Maka banyak tiada tersebut-sunatkan. Datang sikap Pangeran Tumanggung itu, maka benpenang onang itu: ada berlanggan, ada yang bensumpit, ada yang benadak, ada yang bentombak itu dengan ~ Bunyi bedil sepenti guruh, nyala djinat sepenti kihat, asap sandawa seperti kukus api menyahukut rumah. Maka hanu-hanahah onang itu di hujung pulau Halalak itu, serta orang dagang bentolong itu. Banyak tiada tensebut itu. Kalah sikap Pangeran Tumanggung itu. Banyak yangmati. Lanting kotamana itu nosak oleh bedil. Hendak mahunggahi ke pinggir onang Pangenan Tumanggung itu, tiada kuawa olehsumpit oheh tenggan Perahunya tiada benoheh ke pinggir, ke

s-rnua hany- CF. ten tebeh CU. Zsiap senta>: tiap2 A. siap senta 5, sikap U. <senjatanya ... ditihat> abs. CU. onangnya CU. beniboe CU. <rnasihdatang> abs. ABF; <datang> abs. C. abs. CUE. s-nt- sik-p A, sik-p2 F. t-ns-b-tk-n dan t-nsunatk-n A, tenseboetkan soenatkan 5, ten sebot kan U. tim-nggung A, rep. <maka berpenang onang itu>: berpnang maka onang /toe AB, rnaka ben pnang /toe CU. abs. BCU. soenaknya AS. sun-k t-rnp-tnya F. abs. AS, gap U. abs. CU. 20< kuawa oteh>: koewatah AS, k-wat-h C, koewawaotah U, k-waw-t-h F. t-nggin A. t-ngk-n F.

313

HIKAYAT BANJAR

halangan tjanutjuk. Maka habis han, setengah tentawan nakyat Pangenan Tumanggung itu. Maka Pangenan Tumanggung kembali mudik. Rakyat Pangenan Tumanggung hihin itu kina-kina onang tiga laksa. Yang mati kina-kina tiga nibu. Rakyat Pangenan Samudna benlawan di Bandjan itu kina-kira orang tujuh nibu, onang dagang kira-kira senibu. Yang mati kina-kina onang dua natus. Sudah itu datang Pangenan Tumanggung ke Negana-Dipa itu, bicara hendak mahihin4 pula. Maka sembah Aria Tananggana: Jangan andika hihir puha, tiada kuawa nakjat andika mi. Meski lebih danipada semaham banyaknya onang,tiadajua menahan, kenana bedih orang dagang banyak bentohong, maka sakit nasa hati kaula. Tetpi Pangenan Samudnaltu makin bentambah-tambah kukuh kotanya.9 Kauha dengan sudah menyuruh membenitahu ke tanah atas sampai ke Kanasikan, ke tanah bawah sampai ke Sambas. Pada nasa kaula manakaha datang Ia itu nescaya bentolong. Maka rakyat andika mi pada cakana hati kaula sudah gigil hatinya, tiada berani hihir; banyak yang takut sedikit yang benani, kenana sudah dilihatnya dan dmnasanya benmusuh sernaham itu. Adapun rakyat Pangeran Samudna itu cakana ~ kauha makin benani kenana sudah dinasanya benmusuh semalam. Lagi puha makin gagah4 gagadanya makin bentambah-tambah kiwulnya itu danipada andika. Hangin andika benkukuh negeni andika mi serta baiki segala rakyat. Dan segaha desa itu berm tatindih, baiki nyamani hatinya kahau diambil Pangenan Samudra. Itu bicana kaula Maka kata Pangenan Tumanggung:9 Baiklah demikian itu. Maka anak Pangenan Bagahu,g, Raden Handja,4 dibahih paikat serta kaumnya itu, diambil ke Negana-Dipa itu, benkukuh. Siang4 malam tiada putus onang

tjurudju C, tjurudj-p F. <yang ... dua ,atus>: y-ng mali rak-t p-ngiran S-mudra kira2 orang s-rat A, yang rayat pangeran Sarnoedra bertawan die Bandjar itoc kina bra oang tocdjoh ,iboc orang dagang kin bra saniboe yang matic rayat pangeran Sarnoedra yang matie kira-kina orang seratoes B; C sebagai 5, kecuali s-mudr-it y-ng rn-ti kira2 or-ng dua rat-s; B sebagai 5, kecuali sebagai ganti <tocdjoeh niboc>: tudj-h, sebagal ganti <saratoes> : dua nat-s; U dibaca: rayat pengeran Sarnoedra itoe njang matie kin kira onand doewa ratoes. 4maitir A, mailinie B, mah/1/nie CU. banyak CU. sek/an ASU, sakin F. tata U, abs. F. rn-k- kin C, maka kena U. abs. ARCU. abs.BCUF. c-k-na A, cakra itoe 5, c-k-rajt CE, cakanayat U. moesoeh CU. c-k-na A, cakra itoe B, c-krajt C, cakanayat U, c-knit F. kekoh AB, g-gaha C. koeawanya AS, koetanya CU, k-watnya F. hafig-r ACF, hangar B, hagar U. <dan segata> abs. CU. tit-dih A, t-t-th-d-h C, tata sarah U, tat-th-d-h F. abs. ABCUF. tianadj-A, hartja CU. d-b-l-h pik-t A, dibetuah pekat B, dibalah pekat U. ke neger/e d/pa hoe CUE. rnas/ng CF.
314

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR UAN RAJA KOTA WARtNGIN

halanglang, sampai ke Muara-Rampiau itu, kahau Pangenan Samudra itu datang, yang balanglang itu membenitahu itu. Banyak tiada tersebut. Maka onang Banjar balanglang slang malam tiada putus, sampal ke Muana-Bahan ttu.4 kalau musuh dani hulu datang, segera-segena6 memberitahu itu. Hatta bebenapa Iamanya masih bababangkan demiktan; tetapi benas-banih, buah-buahan, sinih-pinang, gula, nyiur di hulu tiada kurang itu. Yang tiada: asam, bawang habang, bawang putih, nanagi, ujah, atjan; tiada itu.49 Di Bandjan ujah, atjan, asam, bawang habang, bawang putih, ranagi, gula, nyiur, stnih-pinang tiada kurang, beras-banih tiada kunang itu. Tiada pisang, ubi, gumbili, sumangka, bihungka, sagu; itulah yang tiada. Banyak tiada tersebut. Hatta berapa lamanya benbabangkan itu maka kata Patih Masmh, berkata demikian mi:4 Kaja apa kansa andika yang sekian, andika lawan dikaula itu? Lamun masih demikian ml tiada bententu maka nakyat and,ka t~adabenoleh maadam6 mencani makanan, masih bertaha meninggal anak-isteninya kalau datang musuh. Andika nanti, tiada Ia segena datang. Andika mudik, orang di hulu banyak, onang benlaksa-haksa, sama jua sukannya. Mencari makanan orang di hulu, tiada beroleh ujah, hatjan, dan naragi. Tetapi benas-banih, segala makanan ubi, gumbili, keladi, pisang, sagu, manisan, nylur, pinang-sinih ada. Andika ujah, hatjan,6 naragi banyak; makanan adalah mahal. Lamun ada6 orang datang dani laut membawa itu maka murah; lamun tiada datang itu adalah lanang makan-makanan itu. Kata Pangenan Samudna: Kaja apa sekian bicana sida? Maka sembahnya Patih Masih: Andika menyuruh ke Jawa, minta tolong-bantu anah sultan Damak itu; kenana yang menaklukkan4 segala onang besan-besar di tanah Jawa itu, yang kemudian danipada zaman Majapahit itu.

4bentangtang itoc ABE. 45abs. CU. 46s/gna AS. sikraj C. s-g-r F. 4abs. ABU, b-bab-ngk-n d-m C. h-bab-ngk-n r-rn F. 45<bawang hahang> abs. AF; <habang> abs. BCD. 49it- m-k A, itoetah CU. y-ngtiad- A. tiad- it- F. ten sebot itoetah CU. t-ns-b-t it- F. b-rbab-ngg-n C. barbabangan U. abs. CUF. <dernikian mi> abs. CUF. < tawan dikaula>: tawan apa and~1caAS. tawan andika U, ta awandik- F. madam ABU. mad-rn C, m-d-m F. henbantah AS, b-nt-hi, C. t-nti C, d-n-nti F. atjan ASU. pisj-ng A. pinang SF. ada A. adja B. atjan U. 02< tamun ada>: tawan AS. tawan d- C. sakin w-tJana CF. 4mcnaetakkan AB. m-nal-kk-n CF. mana atoekan U.

315

HtKAYAT BANJAR

h 3. 133. Adapun tatkala dahulu kala kaula mendengar khaban onang yang tua-tua itu negeni Majapahit, tatkala najanya 1w bennama TUnggul Amatung mangkubuminya Patih Gajah Mada itu, sekaliannya onang besar-besan ditanah Jawa itu sama takhuk pada naja Tunggul Amatung itu. Bantan, Jambi, Palembang, Bugis, Mangkasan, Johor, Patani, Pahang, Campa, Maningkabau, Aceh, ~ sekahiannya negeni itu sama takluk pada naja Tunggul Amatung4 itu. Sudah itu mati Gajah Mada, mati tunun-temurun pada cucunya Majapahit patih itu najanya bennama Dipati Hangrok, mangkubuminya Patih Maudana namanya. Tatkala zaman itu menyunuh Dipati Hangrok itu penahu sepuluh buah onang Majapahit itu, menteninya bernama Gagak Baningitu, melaman puteni Pasaiitu. Maka naja Pasai itu tiada benoleh bicana kenana naja Pasai Islam. Hendak tiada dibenikan takut diserang, kenana naja Majapahit itu naja besan-besan, banyak negeni yang takhuk itu. Maka dibenikannya anaknya itu, kenana memelihanakan nakyatnya, jangan binasa negeninya. Sudah itu dibawanya puteni Pasai. Banyaknya tiada tensebut. Datang Gagak Baning itu mengatunkan puteni Pasai. Maka ia dipensalmn sakiansakian. Maka puteni itu diambil isteni oleh naja Majjapahit itu, tetapi berumah benlain, tiada bencampun lawan gundik-gundiknya itu, tiada memakan yang hanam. Sudah lama kemudian danipada itu beranak haki-haki. Sudah itu datang saudananya puteni itu, Raja Bungsu namanya, ke Majapahit itu. Ada semusim lamanya hendak mantuk itu, ditangat oleh puteni itu: Kenana tiada tambahku di sini, demikian kata puteni itu. Raja Bungsu itu memaksa hendak puhang. Maka puteni itu dua tiga kali sehani kapati sangat tarasnanya pada saudananya itu. Maka kata naja Majapahit: Hal adikku. baiklah andika benhenti dahulu, diam di sini banang dua tiga musim, kenana nakan andika sangat tanasna itu, kalau jadi penyakitnya itu. Lamun andika diam di sini di mana andika kehendaki itu andika benbuat numah. Maka Raja Bungsu itu tiadajadi pulang, hanya menyuruh puhang membenitahu naja Pasal Ia itu ditegah puteni serta raja Majapahit itu. Maka hambanya itu pulang senta

t3.t. rnatang ABU. arn-t-ng CF. <amatung itu>: rnatang itoe AS. am-t-ng C, Matang U. pasin A. Pasisin B. pasjin C. Pasie U, p-sasji F. Matang ABU. Hongonok AB, hanngnak U. h-ng n-k CF. mawd-na A, mawdan C. rnaud-na F. hung-ruk- A. Hongonok S. h-ng d-k C. hangnak U. h-ng n-k F. Mantnie CU. gagak batang AS, Gagan Banang U. gag-p ban-ng F. pas/rAS. pasji CF. Pasie U. rep. abs. CUF. gagak batang AS. gagak banang U, kag-p ban-ng F. s-kin2 A, sakin2 C, kin F. <pada ... tanasna> abs. CU. saudaraku A. ad- F. und- C. ade 0.
2

3h6

tNl HtKAYAT CERtTA RAJA SANJAR UAN RAJA KOTA WARINGtN

pekinim, puteri dengan naja Majapahit dan8 Raja Bungsu itu sama berkinim itu; tiada tensebut lagi. Hanya yang tensebut itu Raja Bungsu berkata pada naja Majapahit itu ia hendak bendiam panak-panak hawan pasisir. Maka dibenikan itu oleh naja Majapahit mana yang kehendak tempat diam itu.Maka Raja flungsu mencani tempat itu. Ada bekas dukuh onang lama itu, dukuh Ampeh namanya itu, disunuh tebas akan tempatnya itu. Maka disunuhkan naja Majapahit itu onang bentebas itu. Ada kayu gading itu, ditebas onang itu, diambihnya akan tongkat sehamanya onang menebasitu oleh Raja Bungsu itu. Itulah maka dukuh itu dinamai Raja Bungsu itu Ampelgading, sampai sekanang mi. Maka pada tempat ~ rumah senta benbuat Ianggan maka diam Raja Bungsu itu, ada empat hima onang lawan hambanya bendukuh itu. Hatta bebenapa lamanya5 Raja Bungsu di Ampelgading itu maka desa yang panak-panak itu, yang penjalanan sapamasak itu, sama hendak Islam. Maka Raja Bungsu itu, panakawannya itu, datang pada puteri Pasai; puteni membawa kepada naja Majapahit itu. Maka kata panakawan itu: Kaula disunuh naji andika, Raja Bungsu, atun ~ naji andika. Desa yang panak-panak, yangpenjalanan sepemasak, penjahanan dua pamasak itu, sama hendak masuk agama Islam. Kata naja Majapahit: Katakan arah Bungsu, banang siapa hendak masuk Islam itu tenima masukkan Islam itu. Jangankan desa itu, meski onang dalam negeni Majapahit ml, lamun ia hendak masuk Isham itu, masukkan. Sudah kata raja itu maka suruhan itu amit puhang. Maka benkata ia itu seperti kata raja itu pada Raja Bungsu itu. Maka desa yang hendak Isham itu diislamkannya. Maka tataplah Ia itu dengan agama Islam. Banyak tiada tersebut. Maka masyhun pada tiap-tiap sakai Raja Bungsu itu bencahaya tenlalu hebih cahayanya itu danipada cahaya raja Majapahit itu. Maka ada3 menteri desa, bjipang namanya patingginya itu entinya patinggi itu menteninya, Djipang itu nama negeninya maka patinggi Djipang itu datang, empat lima orang, membawa atunaturan pada Raja Bungsu itu: nylun, pisang, ubi, gumbihi, sinih-pinang, beras,
,

<pakinirn puteni>: p-ten b-nk,nirn A, berkinirn poetnie B, pakirarn d-ng-n p-ten F. (toe dan CU. <tampat diarn itt,>: tampat itoe diam AS. t-mp-t di-rn F. mona bangsa AS. mana bas CUE. di-olab AS. dut-h F. amp-t kadang A, Arnpatgadang S. Ampet kading CU, ampit kad-ng F. ~ CU. tangen U, t-ngk-r F. <benapa tamanya>: ad- ba C, ada U, d- b-nap- I-manya F. b-njal-n s-p-rn-k A. benjatanan sesak B. p-njal-n-n p-s-ka F. panakoetan ARCU. p-nakut F. p-k- C. pada U. ~ AS. t-ns-tam C. abs. ASU. ~ aya U. mas-kk-n istam F. <maka tataptah>: tetaptah AB. m-k- tapat-h C, rn-k- tap-t-h E. abs. CU. 4t-rat-r C. atoen atoer U.

317

HIKAYAT nANJAR

ayam. Maka patinggi itu tencengang melihat cahaya Raja Bungsu ltu. Maka patinggi itu sujud pada kadam Raja Bungsu itu senta berkata Ia itu minta Islamkan. Maka diIslamkan oleh Raja Bungsu patinggi itu. Tahu Ia sudah dilajani syahadat, iman, astinja-janabat itu. Maka amanlah sudah pada nasanya patinggi itu masalah mantabat agama Islam ml. Hatta mak~patinggi itu amit pulang pada Raja Bungsu itu. Banyak tiada tensebut. Datang patinggi itu ke numahnya, maka katanya pada anak isteninya dan keluanganya: Hal segala anak-kamanakanku, maukah masuk Islam sama-sama lawan diaku? Kenana aku sudah Islam. Maka kata sekalian keluarganya, dahuhunya anak-isteninya, katanya sekaliannya itu: Mauiah sama-sama masuk Islam. Maka sekaliannya itu sama tunun kepada Raja Bungsu itu senta persembahannya. Maka semuanya9 diislamkan, diajani4 kalimah syahadat dan iman senta segala nukun Islam. Sudah itu maka patinggi Djipang menununkan anaknya penempuan, katanya: Kawula4 kepada sampian andika. Barang sakansa sampian itu, atau sampian djual4 anak kaula itu, suka nela hati kaula. Kenana tiada kauha beroleh mantabat sempunna44 jika tiada sampian menganugerahi kepada kaula mi. Maka kata Raja Bungsu: Kutenima kasih sida itu. Sudah kemudian danipada itu maka anak patinggi Djipang diambil isteni, dinikah oleh Raja Bungsu itu. Maka yang menikahkan itu patinggi itu, senta Ia itu dijadikan penghulu. Maka tensebutiah di Ampelgading tatkala zaman itu penghuhu Djipang masyhur aiim, benoleh benkat ilmu45 danipada Raja Bungsu itu. Maka tendmnilah waktu Jumaat di Ampelgading itu. Maka desa yang panak-parak itu sama masuk agama Islam sekaiiannya itu. Sudah tendengan oleh naja4 Majapahit itu tiada jadi gusannya itu4 kerana supaya Raja Bungsu itu jangan kembali. Banyak tiada tensebut itu.

13.2. Adapun saudana Raja Bungsu itu yang berlaki lawan raja Majapahit itu benanak laki-laki itu. Sudah dipenistenikan lawan anak raja Bali maka ia itu mati. Tetapi isteninya ditinggalnya bertian tiga bulan. Adapun anak penghuhu Djipang benlaki lawan Raja Bungsu itu sudah benanak dua onang itu, yang tua perempuan,

A, mana S. rn-nat-h C. amanatahU. salah AB, masata U. sekal/an AF. p-ns-hnya CF. abs. CUE. dipaj-niA, d-cani F. 4kuta A. kola RU, kauta C, kut- F. 42andik- A, s-pinj- F. dju- A. joewa U. 4s-p-nt- to- A. sepentie B, y-ng s-mp-nn- F. atini BU, b-r-Ith- F. 46abs. AS. naj- d- F. ~ abs. CU.
~

43.2. tiogga! A. tinggatnya B, d-t-ngk-t F.

318

INt HIKAYAT CFRITA RAJA BANJAR UAN RAJA KOTA WARINGtN

yang muda laki-haki. Tetapi lagi kecil itu. Banyak tiada tensebut. Benmula anak raja Bali yang hamil itu benanak laki-iaki. Maka mati benanak waktu itu jua ibunya itu. Maka anaknya itu disambut oieh bidan itu mati sepenti dipukul onang. Mati kapisanan bidan bentujuh menyambut itu, sama mati seperti dipukul jua itu. Kata raja Bali: Lamun demikian kanak-kanak mi celaka, tiada patut dihidupi, membinasakan dionang. Maka disuruh naja: Buang4 ke laut supaya jangan hagi ada di tanah Bahi mi, kalau masih maadakan sengsana celaka negeni itu. Maka dibuang onang ke sagara itu. Maka dicenitakan orang yang8 empunya cenita, waktu itu ada sunuhan Nyal SutaPinatih di Ganasik, juragan Bahaba namanya, berlayanhendak ke Bali. Di taut selatan Bahangbangan itu bennyala cahayanya; dihihatnya itu, maka dihampininya, dilihatnya itu tabla. Maka disunuhnya ambih lawan sampan pada bandeganya itu. Maka diambilnya, sudah itu dibuka tabha itu, dilihatnya ada kanak-kanak di daiamnya4 itu. Maka kata junagan: Hal junumudi, junubatu, adapun5 kanakkanak mi manina bawa kembahi. Kenana nyal damang tiada benanak, banang anak onang diambil diangkatnya anak. Adapun kanak-kanak mi tiada keruan ibu bapanya, tetapi nasa manina kanak-kanak ml aiamat anak orang besar, kenana cahayanya ml berlain sepenti cahaya kanak-kanak yang banyak9 itu. Kata jurumudi, kata junubatu senta bandega sekalian: Kaulatakut digusari nyal. Maka katajuragan: Jikalau nyal bengusan manina bentolong kepada pakanira sekaliannya ml. Jikaiau ~ mi ditempuhkan nyal atas manina, benjual batu kepala dengan anak-isteni manina manjihh ~ banawa serta bendanya mi. Maka segala hawak perahu katanya: Lamun demikian adalah bicana andika. Hanya bagaimana angin mi, kerana musim banat? Tiada benoleh kembah. Sudah itu angin banat itu teduh, maka bertiup angin timun. Maka banawa itu berlayan kembali. Sudah itu bentiup angin selatan.
b-dannya A, bondanya B, b/dan b/dan CU. ~duanangA. du on-ng C. doea onang U. d-waw-ng F. 4boewang kan CU. <masih maadakan>: maoetah rnaadakan AR, masib ada CU. sogana CF. ke soegana S. stgna U. kig-n F. abs. CU. socta patch AS, s-wat- 1-tan-h F. b-rsignat-hA. bn,e segratah B. b-nt-j-nla F. b-nth-ta A. bentala B. b-rnyata2 C. b-nthat- F. dit/hat SF. anak anak AS. k-n-p2 F. 4datamnya CUF. abs. CUF. tim-nggung A. tomonggong 5, tamanang CD. <tiada henanak> abs. ASCU. tetap/e nya CU. <yang baoyak> abs. AS: <yang> abs. CU. kawat B. kaut F. honda 5, bandoe CU. <benjuat batu>: b-njawab it- C. joelabat U. wan/iah AS. manjiasih D. masanjitih F. 4m-s-b-t-h A. Sitah B. mitik U.

319

HtKAYAT BANJAR

Maka hamnan bandega itu, katanya sekahian: Lamun demmkian ahamat benkat budak

mi.
Sudah itu datang ke Ganasik, maka junagan itu membawa tabla itu, diaturkannya itu senta kanak-kanak itu pada Nyai Suta-Pinatih itu, dan seperti katanya bandega sekaliannya itu diatunkannya: Hanya kaula sendiri benani menjunjung babandu andika. Sekian kaula mana penintah andika mahukumkan senta anak-isteni kauha tiada langgana, kenana kaula maka berani mengambih kanak-kanak ml kerana andika kasih pada kanak-kanak. Adapun kanak-kanak ml tiada bententu ibu bapanya, itulah maka kaula tiada takut akan babandu9 andika itu. Kata Nyai Suta-Pinatih: Syukunlah njawa ambil sangka njawa khabarkan saja; sepuluh klan gusanku anah dinjawat itu; jadi sekian sepuluh kian labanya bendaku ~ kunamai nugi. Maka sekanang mi bendaku sekaliannya itu njawa bahagi-bahagilah4 lawan bandega. Itu ganjananku pada onang banyak. Banawa itu ganjananku anah dmnjawa sendini itu. Sudah itu sama suka hatinya segahanya itu. Tiada tensebut lagi. Kanak-kanak itu tiada mau menyusu, hanya didulangi senta diminumi hawan santan. Maka tenlalu honmatnya Nyai Suta-Pmnatmh memehiharakan kanak-kanak itu. Senta hanya Nyal Suta-Pinatih, sehama mengambih anak kanakkanakitu makin bertambah-tambah kayanya dan muhianya Nyal Suta-Pmnatih itu. Banyak tiada tersebut. 13.3. Adapun Patih Maudana itu sudah mati dan raja Majapahit itu sudah mati maka puteni Pasal yang jadi isteni naja Majapahit itu tunun diam ke Ampelgading. Bentaubat Ia itu masuk pula Islam dengan saudananya bennama Raja Bungsu itu. Maka negerl Majapahit salothanu-hana itu. Maka onang dalam negeni itu habis larl: ada yang ke Bahi, ada yang ke Tuban, ada yang ke Maduna, ada yang ke Sidaju, ada yang ke Sandang, ada yang ke Damak, ada yang ke Padjang, ada yang ke Kudus. Banyak tiada tensebut. Onang itu masing-masing bendiam banang tempatnya itu.

ditoeronkannya AS. d-atur ak-nnya F. kata CU. b-du A, badoea B, bab-du C, babandoean U. t-nggan AF, tanggata B, I-ngg-n C, angan U. b-ndu AC, bandoea B, babandoean U. s-ngga C. gap U. s-ngg-r F. njawa AS. gap U. b-nda aku it- A. b-nd- C. gap U. <sekarang ... itu>: s-k-tian b-ndaku s-karang in-A, or-ng in- b-ndaku s-k-ti-nnya it- E. b-h-gi2 A. bahag/e tah CD. abs. BCUE. kanak BUF. d,a diwalangie B, didutang-n F. sRdminm AF. <anak kanak-kanak>: kanak kanak AR. kanak anak U. t3.3. s-tat A. salata B. Salat CU, t-sat-t F. 4tkarn-nd-ng A. ke Mandoeng B, kas-d-ng F.

320

INI HIKAYAT CERITA RAM BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

Bermula negeri Jawa itu sama Islam, tetapi mula-mula Islam itu desa yang hampir lawan Ampelgading; Sudah itu maka Djipang, sudah itu maka Garasik, sudah itu maka Surabaya, sudah itu maka Damak, sudah itu maka Kudus,42 sudah itu maka negeri Jawa yang lain-lain itu. Banyak tiada tersebut. Adapun zaman kemudian daripada43 negeri Majapahit yang besar kerajaannya itu negeri Damak zaman sultan Damak itu bernama Sultan Surya Alam,44 raja yang mengarang kutara bernama Kutara Kamaja. Itu yang masyhur pada negeri Jawa akan membicarakan takhta negeri, kerana kutara itu mengambil daripada hukum pakihi.45 Banyak tiada tersebut. Maka tersebut4cerita anak Raja Bungsu yang laki-laki itu4 dinamai orang Wall Allah, disebut orang Pangeran Bonang itu. Yang perempuan diambil isteri oleh susunan48 Kudus. Ia itu serta berguru pada Raja Bungsu itu. Raja Bungsu itu pun Wall Allah, disebut orang Pangeran Machdum.49 Dan kanak-kanak yang diambil anak oleh Nyai Suta-Pinatih itu, yang dapat di laut salat Balambangan itu, menjadi Wall Allah. Ia itu disebut orang Pangeran Girl. 14. 14.1 Sekaliannya itu tiada tersebut lagi itu. Hanya yang diceritakan orang yang empunya cerita2 itu kata Patih Masih pada Pangeran Samudra: Lamun sampian masih berbabangkan demikian itu lamalah maka selesai kerajaan3 sampian mi. Maka kata Pangeran Samudra: Baik kita minta bantu pada raja Damak itu. Maka disuruh Patih Balit 1w, serta aturan pckat4 seribu gelung, tatudung seribu buah, hIm sepuluh pikul, damar batu seribu kindai,5 intan sepuluh biji, djaranang sepuluh p1kW. Perahu disuruh iwsepuluh buah; yang mahiringkan7 orang empat ratus pada Patih Balit membawa surat salam Pangeran Samudra pada sultan Damak itu. Maka Patih Balit sudah dipersalin sabuk cindal, kain sarasah dua pandjanangnya itu, serta keris

42k-disa C, Kadasar D. 43ada poen jaman itoe njang Kamoedian dariepada hoe jaman CD. 4Sarialam ABE, Sarbalam CD. 45fakih A, pakih B, f-k-li C, pakeh D, f-kih F. 46< maka tersebut>: cerit-y-ng m-njur-t y-ng ampunnya A, cerita yang menjoerat yang ampoenya B, djat-r y-ng djaratra y-ng ampunnya C, tjat-r y-ng can tra y-ng ampunnya F. it- y-ng CE. ak-sun-n A, Soenan D. 49Machadam BE, Manahadam D. 14.1. dicer/trakan AB, d-cat-r-k-n E, 2ceritra BE. 31-r-djan C, Karjaan D, p-k-rja-n F. 4paik-t C, paik-t F. P,lcoel CD. 6<disuruh itu> abs. CD. mailirkan akan AB, niar-ngk-n F,

321

HIKAYAT BANJAR

panduk emas landean emas pemandak emas,8 serta awinan tombak bersulam emas dua, payung bawat satu, kandaga, lampit serta udutan lawan pertimbakoannya emas, serta sangunya. Sudah itu hilir Patih Balit itu,maka tiada tersebut di tengah laut. Maka datang Ia pada pelabuhan, maka Ia memasang perhiasan perahu itu: tatunggul putih, umbulumbul putih, panji-panji putih, lalaju putih, kumbala putih,12 serta menabuh gamelan.3 Maka orang-orang14 bandar bertanya maka kata yang di banawa: Suruhan raja Bandjarmasih, hendak menghadap sultan Damak membawa surat. Maka yang disuruh itu berkata pada menterinya demikian. Maka menteri bandar menghadap pada mangkubumi mengaturkan suruhan itu. Maka mangkubumi menghadap pada sultan itu mengaturkan suruhan itu. Maka sultan itu menyuruh segala para dipati dan para menteri. Sudah5 sama ke paseban sekaliannya itu maka Patih Balit dibawa rnenteri bandar itu, membawa surat serta bingkis itu. Maka Patih Balit berjalan serta upacaranya: payung bawat, kandaga, lampit, hudutan, awinannya.6 Banyak tiada tersebut. Datang Patih Balit membawa surat itu menghadap sultan Damak, maka diaturkan surat itu oleh Patih Balit pada sultan Damak itu. Maka disuruh baca pada mangkubumi surat itu. Bunyinya: Salam sembah putera andika pangeran di Bandjarmasih sampai kepada sultan Damak. Putera andika mencatu nugraha tatulung bantu tatajang7 sampian, kerana putera andika barabut8 kerajaan lawan patuh hua9 itu namanya Pangeran Tumanggung. Tiada dua-dua putera andika mencatu nugraha tatulung bantu tatajang sampian. Adapun lamun menang putera andika mangawula2kepada andika. Maka persembah putera andika: intan sepuluh, pekat2 seribu galung, tatudung seribu buah, damar batu seribu kindai, djaranang sepuluh pikul, hIm sepuluh pikul. Demikianlah bunyinya surat itu. Maka sembah Patih Balit: Tiada dua-dua yang diharap22 putera andika nugraha sampian23 itu. Banyak tiada tersebut. Maka kata sultan Damak: Mau aku itu membantu lamun anakku raja Bandjarmasih24 itu masuk agama Islam itu. Lamun tiada mau Islam tiada

8<pamandak emas> abs. AD. pendok maas B. patimbakoannyaAB, t-mp-t t-mbakuannya C, tempat tambakoannya D, t-mp-th t-mb-kuannya E. abs.CD. 11< umbul-umbul putih> abs. BCDE. 2<kumba!a putih>: abs. AD, goembala poetih B, k-na!i C. k-mba!- put-h E. - ~< menabub gamelan>: mengabah gamelan B, g-mal-n rn-k- d-tabuh k-mat-n C, gamelan nya D, kmat-n menab-h k.mal:n E. d- or-ng C, ada orang D, daw or-ng E. 15s~rohAB, s-d-h it- E. abs. AB, ub-t-nnya E. tandingan AB. t-t-j-ng CE. tatiang D. 8b-r-b-tu C. barib E. <patuh hua>: p-n-h hu A. papahoe B. Patahoe D. 20mangu!a AD. rnengawal B. m-ngau!a C, m-ngau! E. pakat B. paik-t C, patika E. 22diharap harap CD. har-p E. abs. D. s-mpi E. 24b-ndj-r mas-m C. Banjar masjing D. b-ntj-r masim E.

322

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WAR!NGtN

aku25 mau bertolong. Patih Balit kembali dahulu berkata demikian. Maka kata Patih Balit: Flinggih.2Sudah itu sultan Damak kembahi, serta orang sckahian kembali masing-masing ke rumahnya; serta sekalian perhiasan takhta kerajaan itu sama dibawa orang pulang. Maka dibalasi beras semuatnya2 perahu sepuluh buah itu, serta gula, nylur, asam, bawang merah, bawang putih, ujah, dengan kain batik yang pakaian sepuluh; serta Patih Bahit dtpersahn. Sudah itu maka Patih Balit kembali, tiada tersebut di tengah jalan. Maka a datang ke Bandjar maka Ia menghadap lawan Patih Masih, Patih Balit itu, kepada Pangeran Samudra itu. Maka diaturkannyalah sekaliannya pembalas2t itu dan seperti kata sultan Damak itu. Maka Pangeran Samudra liii mau Islam dan Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Patih Kuwin, Patih Balitung sama hendak masuk Islam itu, muafakat. Maka Patih Balit disuruh kembali pula itu. Kerana musim timur itu tiada sukar pulang pagi ke Jawa itu. Banyak tiada tersebut itu. Maka datang Ia ke Damak itu, dibawa shah bandar menghadap lawan mangkubumi kepada sultan itu. Takhta astilah kerajaannya2itu seperti astilah takhta kerajaan raja besar itu. Maka scmbah Patih Balit: Sembah putera andika mau masuk Islam itu, manalah perintah sampian andika. Maka kata sultan: Syukur lamun demikian. Maka ditolong orang seribu serta senjatanya. Serta penghulu disuruh lompat itu akan3mengislamkan itu. Banyak tiada tersebutkan. 14.2. Maka Patih Balit itu kembali maka datang serta orang bantu itu.1 Maka orang yang takluk tatkala zaman Maharaja Suryanata sampai kepada zaman Maharaja Sukarama2 itu, seperti negeri Sambas dan negeri Batang Lawal dan negeri Sukadana dan Kota Waringin3 dan Pambuang dan Sampit, Mandawai dan Sabangau dan Biadju Besar dan orang Biadju Kecil dan orang negeri Karasikan4 dan Kutai dan Barau dan Pasir dan Pamukan dan orang Laut-Pulau dan Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap dan Sawarangan dan orang Tambangan Laut dan orang Takisung dan Tabuniau, sekaliannya itu sudah sama datang serta senjatanya serta perscmbahnya. Sama suka hatinya merajakan Pangeran Samudra itu. Sekaliannya5 orang itu berhimpun di Bandjar dengan orang Bandjarmasih itu, kira-kira orang empat Iaksa.

mali stam tiada aku>: aku C. akoe tiada U. 2hinggaAR. hangah U. h-ngk-h E. 27s-mua mt-n A. samoeatan B. mu-t~nE. 28p-mb-!asi C. Pambatasan U. 20astflahnya kardjaan AR. astil-hnya k-r-dja-nnya C, asti!ah nya kar ja an nya U. 50akoe CD,
25<

!4.2. <orang bantu itu>: b-naw- it- lawan orangnya A, banoca itoe tawan orangnya B, Orang bantoean toe D. 2Soekaramie B. Soekarma D: 3Koetaringin U. 4karasakkan B. k-ras-ngk-n C. Karasagan U. s-k-!ian AE.

323

H!KAYAT BANJAR

Serta orang dagang itu6 bertolong, seperti orang Melayu, orang Cina, orang Bugis, orang Mangkasar, orang Jawa yang berdagang itu, sama lumpat menyerang itu. Banyak tiada tersebut. Maka segala perahu itu sama mudik serta perhiasannya serta sorak-soraknya serta bunyi-bunyian: ada gamelan cara Melayu, ada gamelan cara Mangkasar, ada gamelan cara Cina, ada gamelan cara Jawa. Sesak batang banju itu oleh perahu besart perahu kecil, tiada terbilang banyaknya itu. Pangeran Samudra itu menunggang banawa gurap serta perhiasan takhta kerajaan itu. Patih Masih, Patih Balit, Patih Balitung, Patih Muhur, Patih Kuwin sama menunggang galiung serta perhiasannya takhta menteri besar iw. Tiada tersebut di tengah jalan. Maka datang rakyat Pangeran Samudra itu pada rantau Sangiang Gantung itu cerueuk dan garugul dan talutuk9 Pangeran Tumanggung itu dibedah rakyat Pangeran Samudra itu. Ramailah orang berperang: bersumpit, bertombak, baradjak, beramuk, berlanggar. Banyaklah rakyat Pangeran Samudra itu mati, kira-kira orang empat ribu dl dalamtujuh han tujuh maham iitu. Rakyat Pangeran Tumanggung itu mati kira-kira orang tiga nibu. Maka rakyat Pangeran Samudra itu kena sungga, ada kena babingkasan,2 ada kena suda itu; ada3 yang luka, ada yang mati, tetapi masih mara itu, pikukuh itu, dan membedah cerucuk dengan talutuk dan merebut garugul itu;4 sekaliannya itu olaht5 rakyat Pangeran Samudra itu. Maka lad segala rakyat Pangeran Tumanggung itu, mudiklah16 segala rakyat Pangeran Samudra itu. Yang cucuk perang itu Patih Balit. Maka yang memarakan rakyat itu Patih Masih. Maka datang rakyat Pangeran Samudra itu di hihir negeri Negara-Daha itu, maka orang Negara-Daha itu bahindar berkukuh dalam batang Hamandit dan dalam5 batang Alai, bertalutuk dan cerucuk dan garugul9 di muara-simpang Alai dan Hamandit itu. Maka rakyat Pangeran Samudra itu2tiada beroleh bermara itu, sukarlah2 kerana sungai kipit, bermandak di muara-hulak Negara-Daha itu22 Maka bertiup angin

6abs. ABE. boenyie boenyinya B. boenyit boenyian nya CU. 8<perahu besar> abs. CU. tjaroetjoekdan garoegoe! dantalok (ta!utu A) AB, tjurutj-k dan gur-g-Ia dan tul!ut-k C, tjaroetjoek dan georgal dan toeloetoek U, tjurudj-k dan gur-k-l dan tu!ut-k E. dalam CD. b-ngg-! A, boengga B. s-ngk- E. 2b-b-ngk-s A. babangkasan BU, bmb-ngkas-n C. abs. CD. membadah tjaroetjok dan toeloetok dan meraboet garoegoe! itoe AS, mambadah (m-m-d-b CE) tjoroetjoek dengan toe!oetoek (tu!-t-k E) don maw itoc (marajt E) goergoel (gur-k-I E) itoe CDE. okh ABU. Maka moedik tah CU. baundur A. bahandar BCE. ber handar U. <dan dalam>: dan AS, dat-rn E. batu !ut-k dan tjarutj-k dan gur-g-! A, bertototok dan tjoeroetjoek dan garogo! B, bar tjoe!oetjoek dan goeroegoel CD, b-rtu!-k dan tjur-dj-k dan gur-g-! E. abs. CU. 2maka segra!ah AB. m-k- suk-rI-h E. abs. CU.

324

!Nt H!KAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINC!N

nibut serta hujannya, maka23 lalaju dan umbul-umbul dan tatunggul wulung wanana2 putih Pangeran Samudra itu rebah, tiada terkajai oleh yang25 memegang. Maka rakyat Pangeran Samudra yang berperang26 itu banyak mati, hendak kawahahan. Maka kata Patih Masih: Tabangakan kaju2 djingah yang bujur-bujur itu, tajak akan mahugarakan28 tatunggul wulung wanana2 putih itu. Sudah itu maka dikerjakan orang sepenti kata Patih Masih itu, tiada nebah tatunggul wulung wanara putih3putih itu. Maka mengkot3 pula penangnya rakyat Pangeran Samudra itu; kawalahan rakyat Pangenan Tumanggung itu, masih ditegurnya oleh nakyat Pangeran Samudra itu. Maka banyaklah mati nakyat Pangenan Tumanggung itu. Banyak tiada tersebutkan. 14.3. Maka Aria Taranggana menghadap pada Pangeran Tumanggung, sembahnya: Kaula maarak kepada sampian, kaja apa karsa sampian lawan putera andika itu? Lamun kaja demikian itu, meski setahun tiada akan bertentu yang menjadi raja itu. Lamun masih maadu2 nakyat ia nakyat yang direbutkan, ia yang dihadu3 tiadakah itu bmnasa rakyat? Meski menjadi raja, lamun tiada banyak nakyat itu, tiada herguna raja-raja4 itu. Maka di Negara-Daha mi dan di Bandjarmasih itu banyak bensaluk6 orang bakula-bawarga. Dan kaula banyak anak-cucu kaula di Bandjar dan di NeganaDaha7 mi, ada mati ada luka selama andika berpenang empat puluh han ml, masih maadu8rakyat. Sekian maukah sampian kaula adu lawan Pangenan Samudna itu, supaya segena punah? Siapa hidup menjadi raja. Lamun sudah salah satu hidup Ia itu menjadi raja itu.9 Kaula pula lawan Patih Masih, salah satu hidup Ia itumenjadi

abs. CD. 24< tatunggu! wutung wanara> : t-t-nggal u!-ng b-dira A, tatoenggo! oe!ang bandera B, w-!-ng wanara C, wa!ang warna D, tut-ngka w-!-ng2 wanara E. 25berkaya o!eh yang AS, ter kaya ie o!eh orang nyang U, t-rk-jam o!-h or-ngy-ng E. 2prangBCD, per-ng E. 2tab-ngk-n aju kaju A, tabang kayoe kayoe B, tab-ng ak-n aju kaju C. <tajak akan mahugarakan>: taj-k m-huk-rk-n A, tajak maoekoerkan B, gapE. 29tat-nggal u!-ng b-ndira A, tatoenggo! bandera B, tut-ngg-! w-!-ng wanara C, toetoengoet oeloeng wanara U, gap E. 30t-t-ngga! u!ung b-dira A, tatoenggo! oe!ang bandera B, toetoengoet oe!oeng wanara D, tut-ngk-! wa!ng2 wanar- E. b-ngkit A, mangkat B, moepakat U. !4.3. <maarak kepada>: maarak AB, mar-k kaj-h C, marak D, mar-k k-p-d- E. 2maud- C, maoedar U. 3dmadoe B, du E. 4raja A, r-j-tC, Rayat D. dm negerie daha ABC, Negerme daha U, d-neg-r- ha E. 6ahs, AB, s-!-k C, satak U, b-rs-n-k E. <dan d, negara daha>: dm negerie daha ABCU, d-nag-r. daha E. <masmh maadu>: madoe AR. masmh madu C, masmh maoedar U, mas-h madur E. ~<ia itu menjadi raja mtu>: itoe menjadie hoe AB. i-it- m-nj-di it- C, itoe menjadie Raja itoe U. 10.chidup ia itu>: ia AB, hidoep itoe U.
I

325

U!KAYAT BANJAR

mangkubumi pada raja. Kata2 Pangeran Tumanggung: Benar itu, katudjuku. Tetapinya, sanggup ke sana berkata itu? Maka kata Aria Taranggana: Kaula berani,3 sanggup berkata demikian itu. M aka Aria Taranggana dikayuhkan orang lawan perahu talangkasan itu. Datang pada talutuk4 Pangeran Samudra itu maka dilarapkan5 orang Patih Masih. Patih Masih malarapkan6 pada Pangeran Samudra itu. Maka dilarapkan orang pada Pangeran Samudra itu serta ia sujud pada kaki Pangeran Samudna itu. Kata Pangeran Samudra: Apa gawi sida? Sembah Aria Taranggana: Kaula maatur hua andika, Pangeran Tumanggung, atur8 kaula: Kaja apa kesudahannya sampian lawan putera andika itu? Lamun masih maadu rakyat, meski setahun tiada bertentu yang menjadi raja itu. Rakyat jua yang binasa kerana direbutkan mi. Rakyat di sana sini banyak anak cucunya. kulanya, maka orang Bandjarmasih lawan orang Negara-Daha mi bersaluk bakulabawarga itu. Sampian dua, meski menjadi raja, lamun tiada berbanyak rakyat, tiada berguna. Sekian kaula adu lawan2 putera andika, siapa hidup menjadi raja. Sudah itu kaula lawan Patih Masih, siapa hidup menjadi mangkubumi. Kata hua2 andika: Benar itu, tetapi berani berkata demikian? Kata kaula: Berani. IniIah atur kaula pada sampian. Kaja apa karsa sampian? Kata Pangeran Samudra itu: Baiklah, katudjuku,22 kerana hua23 masih hendak membunuh diaku.2 Baiklah esok had kita itu.25 Maka Patih Masih suka tertawatawa: Syukur26 lamun demikian. Lamun2 sudah gusti kita pula baradjak itu. Sudah itu maka Aria Tananggana amit kembali. Maka datang Ia pada Pangenan Tumanggung. sembahnya: Putera28 andika sudah mau esok han itu. Sudah itu maka Pangeran Tumanggung memakal pakalan orang perang29 senta senjatanya,3membawa pedang dan penisai dan sumpitan-tambilahan dan kenis dan talabang.3 Aria Taranggana memakai demikian jua itu. Patih Masih seperti

raja itoe CU. 1maka kata DE. 5inie CU. 4toe!oetoek B. t-!-k C. abs. U. dilarangkan CU. d-!ar-kk-n E. marakan U. m-tar-kk-n E. Iar-kk-n E. atu C. atau U. t-r E. abs. U. b-rs-n-k E. 20koe!a doea lawan B. ad- utun C. adoe lawan D. hoe BU, huwu C. 12ag-k dju kauta C. katoe joe kola U. hoe BCU. 24dikaoe B. diku C. di koki U. abs. CU. soeka lertawa soekor AB. soekal-h t-rlawa2 sukur !-h C, soekalah ter tawa soekoer!ah U. 27pagi pikir C. bagay pikier U. paki amun E. 8Pangeran CU. <orang perang> abs. CU. 30<senjatanya>-: m-mbawa senjal- A. mentjatoe B. sanjata CU. 3t-Iaj-ng C. t-t-k-!ab-ng E.

326

tNt H!KAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA wARtNG,N

demikian32 pakaiannya. Sudah itu Pangeran Tumanggung datang dan hulu Pangeran Samudra datang dan33 hilir, sama34 berperahu talangkasan, Pangeran Tumanggung di haluan Aria Taranggana dm bunitan, Pangeran Samudra di haluan Patih Masih di buritan. Rakyat kedua pihak sama melihatkan di tengah batang banju Negara-Daha itu. Dirumpakkannya3 haluan perahu itu oleh Patih Masih lawan Aria Taranggana. Maka kata Pangeran Samudra itu: Mara hua,36 andika tombak kaula atau andika padang kaula, kerana dahulu sampi kakini3 andika masih hendak membunuh kaula. Sekian andika tuluskan karsa andika itu, tetapi kaula tiada hendak derhaka pada andika kerana kaula tiada lupa akan andika itu akan ganti ibu bapa kaula. Sekarang mi mara andika,35 bunuh kaula! Maka Pangeran Tumanggung mendengar demikian itu manas hatinya, senta ia menangis. Pedang dengan penisai dilepasnya, maka -a lompat pada perahu Pangeran Samudra itu serta memeluk mencium pada Pangeran Samudra itu. Pangeran Samudra itu sujud pada Pangeran Tumanggung itu. Maka kata Patih Masih: Kaja apa kita, kiyai39 Aria Taranggana, baradjakkah atawa4bertombakkah? Kata Aria Taranggana: Apa maka kita bersalahan pada gusti kita! Sudah muafakat, kita pun mi muafakat jua. Sudah itu maka kata Pangeran Tumanggung: Mara2 kita ke rumahku. Aku hendak membenikan kerajaan itu. Maka Pangeran Samudna43 lompat ke rumah Pangeran Tumanggung itu. Serta rakyat Pangeran Samudra itu menginingkan, duduk pada44 sitilohor sesak, paseban sesak, alun-alunnya itu sesak.5 Maka diserahkan Si Rarasati, kenis Djaka-Piturun, galang tadong,46 galang patra punggal,4 payung putih dua, bedil sarasah dua. Maka gong Si Rabut Paradah itu satu, maka mahkota yang tunun dad udara, dan segala yang peninggal Pangenan Mangkubumi tatkala menjadi raja itu, orang abdi, orang berhutang itu, serta raja-barana isi numah itu, disenahkan. Serta dihistuakan8 oleh Pangeran Tumanggung Pangenan Samudra itu menjadi raja. Kata Pangenan Tumanggung: Aku mi mana sepenintah tuan. Banyak tiada tersebutkan. Serta bardudus49 bersuka-suka makan-minum sepenti takhta astihah berdudus dahulu kala

abs. CD. <datang dan> abs. CU. 34sama sama CU. 35d-rup-k-n A, diroepakkannya B, r-d- rum-ngk-n nya C, d-rum-kk-nnya E. hoe B, dahoe!oe CU. kasinie AR, kakiani U. 38marandik- A, maoe andika B, mandik- C, man- suk- h-nd-k andik- E. 39h-j kia, A, kat- aj C, kata U, j aritar E. 40tuan C, atara U. <ni muafakat Jua>: muafak-t A, n moeapakat B, inie moepakat CD, m-p-k-t ju- E. 42maka marc BCD. 43samoedra hoe UE. 44di CU. abs. CU, s-k E. 46k-ting tadung C, k-Iing tad-ng E. 47gelang satra toenggoe! AS, ga!-ng s-t-r b-ngg-ta C, gatang satra bangala U, g-t-ng s-tra j-ngk-!a E. di w-stuk-n A, dihisakkan B, di histuk-n C, d-h-sta ak-n E. abs. CU.

327

HIKAYAT BANJAR

itu. Si Rarasati,5babandi bernama Si Matjan,5 Si Rabut Paradah, bedil tu bunyinya seperti bunyinya2 dahulu kala. Mahkota itu dipakai dapat seperti berkopiah. Sudah kemudian danipada53 itu Pangeran Samudna itu berkata pada54 Pangeran Tumanggung itu: Hendak hilir. Tetapi Aria Taranggana kaula bawa, serta sekalian orang dalam negeni Negara-Daha5 ml. Adapun andika tinggal; segala orang di dalam batang !-lamandit,56 di dalaam batang A1a15 mi kaula aturkan itu. Kata Pangenan Tumanggung: Aku menerima kasih tuan itu. Sudah itu maka Pangeran Samudra hilir itu, orang Negara-Daha itu habis dibawa. Hanya ditinggal akan tunggu negeri itu: besan kecil, laki-laki dan perempuan, orang senibu itu. Pangeran Tumanggung pindah dalam batang Alai. Maka anak kayu djingah yang58 tempat maugar tatunggul wulung wanara59 putih tatkala rabah kena6angin nibut, djingah itu hidup. Dinamai Tunggul Mata Wulungitu. Masih membawa tanda: lamun dahannya itu tiada angin maka ripah sendininya itu alamat ada para dipati math lamun pucuknya nipah sendininya itu alamat raja mail. flu tandanya dahulu sampai pada sekarang ml. Maka Negara-Daha itu menjadi desa bernama Negara itu, sampai pada sekanang ml. Lamun djingah itu nipah tahulah onang Negara itu ada pana dipati atau para menteni-menteni62 mati itu. 14.4 Maka Pangeran Samudra itu, sudah tetap kerajaannya di Bandjarmasih itu, maka masuk Islam. Dlislamkan oleh penghulu Damak itu. Maka waktu itu ada orang negeri Arab datang, maka dinamainya Pangeran Samudra itu Sultan Sunjanullh.2 Banyak tiada tersebut. Maka penghulu Damak dengan menteni Damak itu disuruh Sultan Surjanullah3 kembali. Maka orang Damak yang mati berperang ada dua puluh itu; disilih laki-laki dan perempuan yang dapat menangkap, tentangkap4 tatkala berperang itu, onang empat puluh. Maka penghulu Damak dan menteni Damak serta

<Si Ranasati>: satie CU. naras-ti E. Si madj-nj nab A. matjan nahe B, Si matjat U. boenyie ABU. abs. CU. ~ < benkata pada> abs. CU. dat-rn neger ne-gana daha A, di dalam negenie negara Uaha B, Negerie daha inie U, dai-m negeni daha inE. 6dal-m bat-ng h-m-ndit A. datam batang Amandit B; <di da!am batang Hamandit> abs. CU. da!arn batang Aty AB, dat-m bat-ng E. k-tu djing-h t-ng C. katoe jingah tang U. tatoenggoloetong bandena AR. w-t-ng wanar- C. toetoengoet oe!oeng wanana U. tut-ngk-t ul-ng wanana E. akan B. ka C, kat- E. 6< tunggul mata wulung>: tungg-t mata utung A. rnata oetoeng B. m-nta w-t-ng C. Manta Oe!oeng U. mnt- u!-ng E. 2p-rm-ntri2A. permantnie B, p-ra p-nginan2 C, Pangeran U. pana p-t-ni E. t4.4. d-b-ndj-rmas-n C. di Banjenrnassing U. d-b-ntj-rmas-h E. 2sunj-n at-h A. Soenian Sah B. s-rjanj- al-h C. Soenia Sah U. surj-n at-h A, soenian sah B, s-rjanj- at-h C. saria sah U. 4t-t-k-tap C, abs. U, t-tap- E.

328

tNt H!KAYAT CER!TA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGIN

segala kaumnya sama dipersalin. Yang tenlebih persalinnya5 itu penghulunya, kerana itu yang mengislamkan.Serta persembah Sultan SurjanuIlah emas senibu tahil, intan dua puluh biji, hIm dua puhuh pikul, pekat seribu galung, damar senibu kindai, tatudung senibu buah,8 tikar senibu kodi, kajang senibu bidang. Sudah itu maka orang Damak itu kembali. Itulah makasampai sekarang mi di Damak dan di Tadunanitu ada asahnya anak-beranak cucu-bercucu itu asal orang Negara itu; tiada lagi tersebut. Sudah itu maka onang Sabangau, orang Mandawai, orang Sampit, orang Pambuang, orang Kota Waningin, orang Sukadana, orang Lawai, orang Sambas, sekaliannya itu dipersalin, sama2 disunuh kembali. Tetapi tiap-tiap musim barat sekahiannya negeri itu datang mahandjurkan3 upatinya, musim timur kembali itu. Dan orang Takisung, orang Tambangan Laut, orang Kintap,4 orang HasamHasam, onang Laut-Pulau, orang Pamukan, orang Pasir, orang Kutai, orang Barau, orang Karasikan, sekahiannya itu dipersalin, sama disuruh kembahi. Tetapi tiap-tiap musim timur datang sekaliannya negeri itu mahandjurkan6 upatinya, musim barat kembali. Adapun yang jadi mangkubumi mahabisi perintah dan akan lalawangan segala negeri yang takluk itu Aria Taranggana. Manakala hukum mati Ada Tananggana yang menyuruh membunuh itu. Belum dibunuh lamun belum disuruh oleh Aria Tananggana. Manakala hukum rampas Patih Masih. Adapun yang jadi jaksa itu Patih Bahit, Patih Balitung, Patih Kuwin, Patih Muhur. Tetapi yang dipakai akan mengetahui salah-benarnya yang dibicarakan itu kutara, Aria Taranggana yang9 ampunya kakarangan itu. Sampai pada sekarang mi Kutara Aria Taranggana itu masih terpakai jua itu. Maka orang daham negeri Bandjarmasih zaman Sultan SurjanulIah itu, tjatjah yang memcgang senjata orang sisa yang mati parang itu di dalam negeni Bandjarmasih itu, tjatjah yang2memegang senjata orang tiga haksa itu, tiada terbilang kanak-kanak itu. Tiap-tiap tahun Sultan Sunjanullah itu masih menyuruh menteri besar maaturkan persembah kepada sultan Damak itu. Lamun

<dipersatin yang trtebih persa!innya>: di per salin nya CU. islamkan ABCE. ma njatam kan U. abs. BUE. abs ABDE. m-k- da C, rn-k- ada E. th Toendoenan AB, di tandoenan U. <anak beranak cucu bercucu>: anak bencoecoe ABC, anak coecoe U. an-k benan-k c-cuE. Ilsama sama CU. ~ AB, mandjunk-n C, ma anjoer akan U, ma andj-k nak-n E. kitap ABC, kit- p. E. asam asam ABU, has-mas-m C. ha sama sim E. maantarkan AE ma andjoenkan U, mah-ndjurak-n E. abs. ASCU. di bicara CU. abs. CU. 26abs. CU.

329

HIKAYAT BANJAR

kembali suruhan itu masih dibalasi lawan garabat2 Jawa itu. Banyak tiada tersebutkan. Kerajaan Sultan Surjanullah takhta astilahnya sempurna seperti istiadat dahulu jua itu, seperti22 adat Jawa itu. Tiada menurut pakaian cara Mangkasar, tiada cara pakaian Bugis. Tiada dibenikan bertanam sahang lebih daripada dua tiga tunggulnya2 seorang-seorang itu, hanya akan tjagan dimakan. Lamun banyak, akan mencani harta itu, menjadikan sangsara24 negeri: saraba larang dan banyak fitnah datang, perintah tiada menjadi kerana orang banyak berani kepada raja. Jtulah, huabnya sahang itu, zaman dahulu maka tiada dibenikan orang bertanam sahang. Tiada dibenikan orang memakai cara Mangkasar, cara Bugis, cara Biadju; menjadi sangsara24 negeri itu: banyak penyakit datang, musim timur kaja musim barat, musim barat kaja musim timur, maka makan-makanan larang, penintah haru-hara itu kerana menurut pakaian negeni lain. Adapun Sultan Surjanullah2 itu tiap-tiap han Sabtu diseba segala menteni di sitilohor. Serta upacara tahta kerajaan seperti zaman Maharaja Sunjanata itu. Lamun keluar dipalu galagandjur Si Rabut Panadah senta dirancak Si Rarasati. Lamun kembali demikian jua itu, serta bedil disulat itu. Banyak tiada tersebutkan. IS 15.1. Maka sumalah Sultan Surjanullah2 itu, bertinggal anak laki-laki dua orang itu. Yang tua menjadi raja bernama Sultan Rahmatullah, yang muda menjadi dipati bernama Pangeran Anom. Ta itu disebut orang Pangenan di Hangsana kenana dalam paseban itu ada kayu hangsana. Zaman itu masih menyuruh maaturkan3 persembah pada sultan Damak. Hatta kemudian daripada itu sultan Damak sumalah.4 Sudah itu maka yang termasyhr raja dl negeri Padjang5 banyak negeni Jawa yang takluk itu bernama Sultan Surja Alam.6 Zaman itulah raja Bandjanmasih tiada lagi menyuruh maaturkan persembah pada naja di negeni Jawa itu. Maka Sultan Rahmutullah itu kerajaannya8 masih seperti adat kerajaan yang dahulu jua itu. Banyak tiada tersebut.

gobat AB, garbat U. k-r-b-t E. abs. CD. 23tocnggoeian AB. t-ngg-t-n CE, tangalan U. 4s-ngara CE. <musim barat> abs. BC; kaya moesim barat U. ka ban-t E. Soenian Sah B. Sanian Sah U. 15.1. suamt-h A. somatah B. samalah U, s-tarnany- E. Soenian Sah B, Sarian Sah U. ma atoer akan DE. 4suama!-h A. somatah B. sumal-h C, samatah U. sal-h E. pahang B, dj-ng C, patj-ng E. s-rja A, Sanialam B, Sania Attam U. abs. A, madntankan B, ma antar akan U. mat-nak-n E. m-mag-ng k-r-jaan A. kerajan B. kerja an nya U.

330

INt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA 1(0Th WARINGIN

Hatta9 berapa lamanya maka Sultan RahmatuIlah sumalah,bertinggal anak laki-laki tiga orang. Yang muda bernama Pangeran Damang, itu yang penengah; yang pembusu itu bernama Raden Zakania.1 Yang tua itu menjadi raja bernama Sultan Hidajatullah. Kerajaannya itu masih seperti dahulu itu jua. Aria Taranggana mati, Patih Masih mati, Patih Bahit mati, Patih Kuwin2 mati, Patih Bahitung mati. Sekahiannya itu sudah sama mati. Yang jadi mangkubumi itu Kiai Anggadipa. Itulah yang memerintah di Bandjarmasih zaman itu.

15.2. Maka Sultan Hidajatullah itu benisteri anak Pangeran di Laut, bernama Putri Nun Alam; itu berjadian4 beristeri sekahi. Sudah itu mengambil anak Kial di Podok, itu dikawini. Sudah itu mengambil anak tuan khatib Banun, itu dikawini. ~ Sudah itu mengambil anak malarap akan gundik orang empat puluh. Adapun anak Kial di Podok yang laki-laki seonang namanya Kiai Wangsa, yang seorang lagi bernama Kiai. Warga2 itu. Keduanya itu menjadi menteni itu, hampir2 Sultan Hidajatullah. Tetapi itu martabatnya di bawah Kiai Anggadipa22 itu, seperti Kiai Djagabaja, Kial Kanduruan,23 Kiai Lunah Sanan2 kamanakan Kiai di Podok itu di bawah martabat Kiai Anggadipa itu. Jangankan segala menteni, Raden Zakaria, Pangenan Damang itu pun tiada berani melalui perintahnya Kiai Anggadipa itu; tiada bersalahan dengan hadis dalil25 senta dengan panggar kutana itu.26 Dan takhta kerajaan itu masih seperti astilah dahulujua itu, tiada berubah itu. Banyak lagi tiada tersebut. Kemudian daripada itu maka Sultan HidajatuIlah itu beranak seorangonangnya2 itu yang pentama, laki-laki, bernama Raden Senapati itu, beranak lawan anak tuan khatib Banun. Sudah itu Sultan Hidajatullah beranak lawan anak

maka U, abs. E. suamat-hA, soma!ah B, sama!ah UE. nep. Rakarie U, kanE. <patih kuwin mati> abs. CU, gangga dipa AB, ke anga dipa U, k-1-ngga diwa E. !5.2. b-rj-din C, b-njari in- E. di poedak RD. d-pud-p E. kawin AS, d-k-win C, d-kawan E. ~ ABE. di kawin CUE. g-ndak A, kendak B, k-ndik CE. 2<yang seonang tagi bennama kiyai wanga> abs. ASCUE. aip-n C, Ipar nya U. 22ganggadipa AB, ke angadipa U. kangkadiwa E. kakenda oenoen AB, ki kunduwnuan C. 24 < kiyai lunah sanan>: sanun C. gap U. hidit at-h A, Hidayatottah B, hadis nya da!i! U, h-dis wattaiti E. 26< panggan kutana itti> : abs. A, pingginkota 5, pingg-r kutar it-C, Pangir kotara itoe U, p-ngk-r kutna it- E. 27<seorang onangnya>: taki2 seorang2nya A, se Onang onang U.

331

HtKAYAT BANJAR

Pangeran di Laut laki-laki seorang bennama Raden Subamanggala.28 Sudah itu Sultan Hidajatullah itu beranak lawan anak Kiai di Podok29 ituu dua onang laki-laki, yang tua bernama Raden Bagus dan yang perempuan bernama Putni Haju. Sudah itu Sultan Hidajatullah beranak lawan seorang pula bernama Raden Rangga-Kasuma, Raddn Aria Papati, Raden Aria Waningpati, dan Raden Aria Sagara, dan Raden Aria Panular, Raden Kalajar, Raden Kakabun,3Raden Panangguk. Sekaliannya itu berlain ibunya; ia itu sama bertinggal anak-cucu. Anak Sultan Hidajatullah yang perempuan Gusti Tjangkuk32 mail tiada beranak, Gusti Hadjang mail tiada beranak, Gusti Busu itu berlaki lawan priaji33 Gin bernama Ki Mas Barap; itu mati ada bertinggal anak-ucunya. Gusti Nurani mail tiada bertinggal anak-cucu. Adapun sekaliannya anak Sultan Hidajatullah, laki-laki dan perempuan, empat puluh orang itu Raden Sumandi, Raden Patampika,34 Raden Panibajun itu; ada mati sudah benisteni, ada mati belum benisteni, ada mati sudah berlaki, ada yang mati belum benlaki; anak Sultan Hidajatullah itu jumlahnya empat puluh orang itu. Bermula saudara sultan itu beranak seorang penempuan; itu yang tua, bennama Putri Djuluk; yang penengah laki-laki bernama Raden Gulu;3 laki-laki pembusu bernama Raden Wardjo.6 Sudah itu Sultan HidajatuIlah benwarang lawan Pangenan Damang. Putri Djuluk dijadikan lawan Raden Senapati lalu digelar dinamai Pangenan Senapati. Raden Gulu dijadikan lawan anak sultan itu bernama Gusti Hadjang itu. Sudah itu maka Raden Bagus digelar dinamai Ratu Bagus serta diwasiatkan3 oleh sultan itu pada Pangenan Damang3 dan pada Kiai Anggadipa itu menyuruh Raden Rangga-Kasuma membawa segala Biadju itu membunuh Kiai Wangsa itu, Kial Wanga itu, Kiai Kanduruan,39 Kiai Djagabaja, Kiai Lurah Sanan sekeluarganya yang lumpat sebicara itu. Tetapi yang perempuan dan kanak-kanak yang belum tahu memegang senjata itu jangan dibunuh. Sudah itu disunuhkanlah segala Biadju itu oleh Raden Rangga-Kasuma itu serta soraknya,4baradjak, bersumpit, benamuk. Haru-haralah bunyi sawak bunyi tangis oranng itu. Kanak-kanak dan perempuan dan yang balaung2 daun pucuk tiada dibunuhnya oleh Biadju itu. Habis mati Kiai Wangsa itu, Kial Warga itu, Kiai

28Soeboemanggala AS, sub- m-ngk-I E. 20< anak kiyai di podok>: kiai dipoedak B. kiai dipodok CD. an-k kiai pud-k E. kaboen ABC. Kabon U, kab-n E. p-t-ngg-k A. pananggak B, p-n-nggu C, Panangok U, pan-ngg-k E. dj-ngg-k A, tjanggar B, dj-ngk-k C, tj-ngk-k E. pniaya B, para raya CU. pan- jaj- E. 4Patampik ABU. p-t-mpik- C, Pat-mp-k- E. koetoe B. gula C. gut-k E. aw-f-dju A, uwrdju C, oenoejoe U. urudju E. d-w-sitk-n A, diaoesiatkan B, diwasitk-n C, di wastoekan U. d-wastik-ny- E. <pada pangenan damang>: pada pangenan AR. Pangenan Uarnang CU. p-d- p-ngenan dam-k E. kak-ndarun A, kikandoeron B. kiai Kandoeroehan CU. k-k-nd- ri an E. 40sunapnya A, sur-ka C. abs. U. soerak AR. saw-k C. 42b-law-ng AC, bataoeng RU, b-Iawan E.

332

tN~ HtKAYAT CERITA RAJA RANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

Kanduruan,43 Kiai Djagabaja, Kiai Lurah Sanan sekeluarganya itu. Onang Biadju mati ada seratus, tetapi tiada panataunya44 mati, hanya kaurnnya. Sekaliannya itu disuruh bawa pulang. Dan segala hartanya sekeluarganya itu dmsuruh bagi-bagi arah segala5 Biadju itu. Dan kepala Kiai Wangsa itu, Kiai Wanga itu, Kiai Kandunuan, Kiai Djagabaja, Kial Lurah Sanan, dan kepala anaknya seorang-seonang, jumlahnya sepuluh, buku, dibenikan pada panatau6 yang dihawasinya4 dahulu itu. Sama suka hatinya. Isterinya, anaknya yang lagi kecil itu diberikan pada keluarganya. Maka mayat segala yang mati disunuh patak pada Kiai Wiradura dan tuan Lurah Sanggang dan tjanik Kiai Durun. Maka suka Raden Rangga-Kasuma itu. Banyak tiada tensebutkan. 15.1 Maka Biadju sekaliannya itu sama mantuk. Hanya Si Sorang dengan hambanya sepuluh onang itu ditinggal Marhum Panambahan2 itu, disunuh Islam. Maka ia itu sama Islam. Sudah tahu Si Sanang4 itu syahadat, iman, astindjadjanabat, maka diambil ipar, dipenistenikan lawan saudaranya Manhum Panambahan, anak Sultan Hidajatullah itu lain ibu6 lawan Marhum Panambahan namanya itu Gusti Nurasat. Maka Si Sarang itu menebus punih empat puluh tahil emas itu, djudjunannya sepuluh tahil emas, isi kawinnya lima tahil emas. Maka ia itu disunuh Marhum Panambahan sebut Nanang Sarang. Saudaranya Nanang Sanang yang tua itu gundik oleh Manhum Panambahan, diambil tatkala menyenang ke Biadju itu. Tetapi tiada beranak lawan Manhum Panambahan itu. Nanang Sarang benanak hanya seorang laki-laki, dinamai Adan Djumaat, kenana Nanang Sanang itu menebus purih. Banyak tiada tensebutkan itu. Sangatlah kasih Manhum Panambahan dua laki isteri lawan Ratu Agung itu kepada Raden Rangga-Kasuma itu. Terlebih dikasihi daripada saudara yang banyak itu. Ratu Agung kasib tenlebih daripada ipar9 yang banyak itu, kenana sudah diketahui benar hatinya Raden Rangga-Kasuma lawan Manhum Panambahan itu.

43kak-ndanun A, kikanduron B, kiai Kandoeroehan CU, k-k-nd-run E. penatoeanya AB, panatoenya U. p-natun E. abs. CU. 40penatoea AS, p-natu2 C, panatoe U. p-natunya E. 4d-h-was2sinya C, dahoeas dahoeasinya U, d-h-w-s2 E. 48ki wina roera AB, Kiai Wira loedara CD, i-w-na duna E. 49Tjanak kadanoen AR. tjanak Kadoenan D. t5.3.
siesoenang AS. si sun-ng C, si s-bur-ng E. 1rnaroehoem panembahan 5, Marochoem Panambahan U, rep. <ia> abs. CU; <ia itu> abs. E. 4sie itoe Sanang AS, si san-ng CE. Sic Sonang U. di isten/kan tawan soedananya AS, AS. die ister,kan lawan Soedana CU. iboenyaABC, abiu E. ~s.nang A. Sic Sonang ,toe U. <saudananya N.S.>: m-k- saudara y-ng p-n-mpu-n C, Mak Soedana Nanang Sarang njang panampoean U; gap E. ipan ABU. h-mpin C. h-ng-n E.

333

HtKAYAT BANJAR

Slang malam ke luar ke dalam itu tiada ditaha-tahalagi. Banyak tiada tensebutkan itu. Tatkala waktu itulah akan nyanyi orang Banjan:11 Hanyut pati Rangga Lawi, Hanyut tiada berberita;2 Limbes3 mati tanang gawi,4 Kial Wangsa itu anak iwak. Anak iwak tangkalasa,5 Bananang malata-lata; Limbes benoleh binasa, Sedang gigir Kial Wangsa itu. Hanyut pilang Rangga Lawi, Dibawa orang Sunabaya; Limbes9 hilang tanang gawi,2 Sedang menasuk Djagabaja. Kerana orang yang hampir kampung Lawan Kiai Wangsa itu, Lawan keluarganya itu, Lawan Kiai Djagabaja itu, Terkejut saja itulah tumbur, Lani terlompat haru-hana; Banyak habah-habahnya2 tertinggal, Kerana yang diradjaki22 itu Kiai Wangsa.

tahu2AC, ada tahoe tahoe B, d-tahu2 E. <akan nyanyi orang banjan>: ak-n oteh onang b-ndj-n bab-ngatji A, akan oteb orang Banjan bernyanyie B, k-n nyanyi or-ng b-ntj-n E. bab-nit- A, b-nbannjat- C, b-nitanya E. l-m b-s ACE, Loembas B, lambesie D. 4tananggaway B, t-n-ngk-wi C, tanangoei U, t-t-pak-wi E. <anak iwak tangkalasa>: t-ngk-t sa A. Toenggoet sa- 5, tangkatasa CU, n-ngka Ia E. batam matata lata AS. bat-t-ng malat- tat- U, ba nanang matatat U. ban-n-ng m-tat- tat- E. l-m A, lima 5, I-m b-s C, lambesie U, limb-sE. abs. AS, d-ng C. lamsi AS, I-rn b-s CE, lambesie D. tananggaway 5, t-n-ngat-wi C. tanangoei U, t-n-ngak-wi E. 2hamba hambanya AR, ayah ayah nya U. 2d-djanak A, diradjak B, ddinadj-ti C. d-radj-hk-n E.

334

INI HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARINGtN

Itu sekeluarganya yang lompat Sebicara lawan Kiai Djagabaja itu Habis dibunuhnya oleh Biadju itu; Raden Rangga-Kasuma yang mengarahkan itu. 15.4. Sudah kemudian danipada itu sangatlah kasihnya Marhum Panambahan dua laki-isteri lawan Ratu Agung kepada Raden Rangg-Kasuma itu, lebih daripada saudana yang lain itu. Kira-kira ada setahun kemudian daripada itu maka Pangeran1 Mangkunagara itu berbuat sandi-upaya kepada Pangeran Mantjanagana kepada Raden Ada Sami. Keduanya itu saudara muda oleh Ratu Agung, tungga2 seibu sarama itu. Kata Pangeran Mangkunagana: Hal adiku,3 tuan ke marl, mi memberi maklum arah dituan keduanya. Semasa ml kaja apa bicara tuan kenana Si Rangga itu salah lakunya Iawan dalam Marhum Panambahan ituT Kata Pangeran Mantjanagara dan Raden Aria Sami itu: Ada karsa andika, kaula bersepupu sekali andika bersaudana tunggal6 sanama. Kata Pangerann Mangkunagara: Benar kata adi itu, tetapi man kita sama-sama maatur pada Marhum Panambahan itu. Kata Pangeran Mantjanagara: Tiada kaula benani. Adalah itu kansa6 andika lawan najiraji9 andika sekahiannya. Kemudian dadpada itu banyak tiada tersebut maka pulang Pangeran Mangkunagana itu menyuruh memanggil Raden Aria Sagana, Raden Aria Papati, Raden Ania Panular, Raden Aria Waningpati, Raden Panangguk, Raden Kakabun,2 Raden Sumandi, Raden Pambajun3 banyak yang sudah mati laki-laki dan perempuan itu maka sekaliannya yang disunuhnya panggil itu datang. Maka kata Pangenan Mangkunagara: Manira memanggil dituan-tuan sekaliannya mi, kaja apa bicara tuan akan adi Rangga-Kasuma itu? Manira dengar senta manira tanda lihat ia itu ada salah lakunya lawan dalam Marhum Panambahan itu. Kaja apa bicara kita sekalian ml kerana ia itu saudara kita, tunggalt sarama. Dahulu-dahulunya laitu

t5.4. abs. ASCUE. 2tinggat ABC, tangkal DE. ada ka- B, adi k-ka C. 4ada Wan A, toean CU. s-pu2 A, sepoepoe B, basja p-pu C, besepoepoe U, bas-n put- E. tinggat 5, t-ngk-t E. benan ka ada itoe AU,, benarkah ada itoe B, b-n-n ka ad- it- C. kina kina AS. k-ran- C. karana U. <naji-naji....kemudian> : raya rayaand,lca sekeliennyatah AS, nai2andik- s-k-Ii-nnya C, Raya Raya andika seketiannya U, raj-2 and,k- s-k-ti-n E. Mangkoeboemie U, rn-ngku n-geni E. pangatie AS, Pangantie U. kakaboedanya AR. k-k-bin E. pembayan AB, Pamayoen U. p-mbaj-n E. 4toean AS, d-tuan E. memanggit dengar AR, d-ng-n C. t-ngg-Ia A, tinggat BC, t-ngk-t E.

335

HIKAYAT BANJAR

tenlalu paralente lawan anak-bini orang, lagi pula ia itu penajurit, menyakitkan hati orang. Lamun kataguran dikapung orang ia itu melompat ke seberang menyeberang.Sedangnyalah luasnya batang sungal Banjar mi, lamun orang yang tiada kuat manawak itu tiada sampal ke seberang itu. Astamewah akannya2 permainan saja olah adi Rangga-Kasuma itu melompat ke seberang menyeberang itu. Pakanira sekaliannya mi masa tiada tahu akan Iakunya adi Rangga-Kasuma itu lamun katagunan2 dikepung orang. Itu menjadikan nosak hati rakyat Marhum Panambahan itu. Dahulunya kita sekalian mi terlompatjahat disebut orang, gusti kita Marhum Panambahan terlompat disebut onang jua itu. Tiada berani mencela; lawan mulutnya dicelanya, dalam hati tiada. Tiada22 akan tiada kita jua itu beroleh kemaluan. Kata Raden Aria Sagara dan Raden Aria Papati,2 Raden Aria Panular: Lamun lakunya adi Rangga-Kasuma lawan2 anak-isteni orang demikian, itu benar. Lamun katagurannya25 dikepung orang ia itu2 lani melompat ke seberang menyeberang2 itu. Lamun seperti Ia yang salah lakunya itu lawan dalam Marhum Panambahan itu kaula belum pasti nyata. Kata Raden Panangguk,2 Raden Kakabun,29 Raden Sumandi, Raden Pambajun, katanya sekaliannya itu: Masakah naka ~ Pangeran Mangkunagara itu mahada-ada32 itu arah km raka33 Rangga-Kasuma itu. Kerana yang empat orang itu ada semuanya benci in pada Raden Rangga-Kasuma itu sangat dikasihi Marhum Panambahan lawan Ratu Agung itu. Maka Pangenan Mangkunagara sakadangsanakan34 itu sama maanak maatun33 kepada Manhum Panambahan itu akan salah3 kelakuannya Raden Rangga-Kasuma itu. Dinamal sekian-sekian kejahatannya itu; dicatu disunuh bunuh pada Manhum

menyakitie CU. <tamun kataguran dikapung>: tawan katugunan d-kapung A, tawan kata goenoen dikapoeng B, lamun kat- or-ng dj-k-t-w mas-k2 di k-mpung or-ng dj-k-t-w di kapung C, tamoen Kata Onang jakatauw masoek di Kampung Onang jakatauw di Kampung U, tam-m kat- kun-n d-kap-mg E. abs. CU. 20< astamewah akannya>: d-ast-miw-k-nnya A. di istimiwahkannya 5, b-w-t ak-nnya, C, boewat akannya U. kata Goenon 5, kit- gunan C. abs. ASCUE. 23dan Ania Pangantie AU, dan ania papatie B, dan an p-ngati C. dengan CD. 22katakoetnya AS, kat- gununya C, k-taku ru s-s-k E. 26 <ma itu>: ia CD, an it- E. m-nyebenang bany-k onang A, banyak onang S. banyoe banang CU. p-t-ngg-k A. pananggak 5, pan-nggu C, Panoengok U, pan-ngk-k E. kaban AS, Kababon CU. k-b-b-n E. t-maj-n A. pamayan 5, p-n-mb- ajn C. Panambayan U. adindik- A. adamka B. naj-k- C, nika U, dan and-nik- E. m-had- d- A. maha ada di- B. rn-ngad- ngad- C, mangada gada U, maha adad- E. <ki raka>: kinanya AS, Kenaga U.k-n-k- E. s-p-dangs-n-kk-n A, Sapadang sanakan S. s-ma p-d-ng s-nak-n C. sama kadang sanakan U, sap-d-ng sak-n E. -c rnaaratc maatun>: rn-na rnaatun A, manamatan 5, m-n-ka matun C, moerka ma atoenkan U, man-k mat-n E. m-sya al-h C. m-salh E.

336

tNt HtKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA WARtNGtN

Panambahan Rangga-Kasuma- itu. Maka Manhum Panambahan itu maklum akan kehendak kang raji sekaliannya itu; pangandika Marhum Panambahan: Sudah sehingganya rupanya umunnya Si Rangga itu.3 Baik lamun demikian, tetapi aku tiada mau kegantungan3 haknya Si Rangga itu. Banyak tiada tersebut. Maka Raden Rangga-Kasuma disunuh tangkap, lalu dibawa39 ke Karang Handjundi hulu pulau Kambang itu, disuruh hilangkan itu. Maka Raden RanggaKasuma ditangkap oleh orang Pangeran Mangkunagara itu namanya Winajuda. Maka Raden Rangga itu basarah, serta suka tertawa-tawa Ia 1tu42 sambil berkata: Hai Wirajuda, tahu aku akan pekenjaan ml. Jangan sida bertaha43 akan diaku. Insya4 Allah Taala tiada aku hendak benhati salah Maka Wirajuda itu menyembah senta sujud, katanya: Kaula mancatu ampun. Apa daya kaula disuruh raka andika. Kata Raden Rangga-Kasuma: Ia, sudah tahu aku itu. Maka disodok tiga kahi, tiada pasak45 Kata Raden Rangga-Kasuma: Marl kenis itu aku mehihat. Maka diaturkan oleh Winajuda itu. Maka disapu-sapu46 tiga kahi pucuk keris itu senta disapu dadanya oleh Raden Rangga-Kasuma itu, disuruh sodok bunga susu. Maka disodok oleh Winajuda itu, pasah. Hanya masuk sadjad, danah pun itu tiada pati keluar. Sudah itu datang Gadungsalat namanya itu menjadi juru gadung, menggaduh kagungan dalam itu maka disebut Gadungsalat katanya: Kaula disuruh raka andika Marhum Panambahan senta Ratu Agung. Andika diandikanh Kata Raden Rangga-Kasuma: Kasih Manhum Panambahan Ratu Agung itu sudah kujunjung kusuhun,52 tetapi aku maaturi amit, kenana aku ml sudah tahu tiada kansa Marhum Panambahan yang menghendaki patiku mi, segala dangsanakku yang lain itu. Jika aku masih hidup dahulunya arah diaku hatinya itu senik.53 Kepada Marhum Panambahan pun itu senik hatinya itu. Itulah aturkan sembahku, dahulu-dahulunya pada Marhum Panambahan kemudian sembahku kepada Ratu Agung, tiada dua-dua aku maatuni amit. Adapun Manhum Panambahan dahulunya itu dangsanakdangsanakku dan Ratu Agung itu dahulunya itu sepupuku sekali lagi pula menjadi
,

Si nangga itoe Si rangga itoe AS, si n-ngga it-2 C, Si Rangga itoc Siranga itoe U. kat-nggung-n A, g-ntung-n C. <tatu d,bawa>: sia dan nyawa AS, I-lu si diad-p E. 40hanjan CU, hadj-n E. ban senah dinienya CU. <ia> abs. AB; <ia itu> abs. CU. bertahoe b, b-ntah-2 E. 44nistjaj- A, Joesa B, ansaj C. isa U. C tiga kal, tiada pasah>: di tikam K3iai Wirayoeda itoe Maka tiada loeka (taut C) CU. 46disapu2nya C, di sapoe sapocnya U. 4disapoe dada SE. di sapaenya dada CU. 48d-bunga susu A, boenga Soesoenya CU. abs. CD. k-dang sal-t A, gedang satat B, g-ddung sjal-t C, Kadong Salat U. k-d-ng sat-t E. g-dang sat-t A, gedong satat 5, k-d-ng sjal-t C, gadoeng Salat U, k-d-ng sat-t E. soesahan B. k-sjuh-n C. koe Sahan U. s-naj-k A. sj-nik- C, Sanka U. 4s-nik- C. sanka D. <lagi pula>: tagie AR. k-ti pula E.

337

HIKAYAT BANJAR

iparku; maka sekanang mi Manhum Panambahan Ratu Agung itu dunia akhinat itu natuku, gustiku, kedua laki isteninya itu. Maka Gadungsalat sangat memaksa itu maatud, tetapi Raden Rangga-Kasuma itu masih tiada mau. Maka kata Gadungsalat: Hal Wirajuda, Raden Rangga-Kasuma rantaikan9 dahulu, manina lagi maatun kepada Manhum Panambahan. Sudah itu datang Gadungsalat, maka diatunkannyasembah Raden Rangga-Kasurna sekahiannya itu: Kenana had inilah sudah habis umunku, demikian atun sembah naji sampian itu. Maka pangandika Manhum Panambahan dan Ratu Agung: Buhik nyawa. Suruh lasterikan, tetapi kudjut saja itu. Senta Manhum Panambahan dan Ratu Agung mulan itu. Maka Gadungsalat kembali, datang arah Raden Rangga-Kasuma: Pangandika naka6 andika keduanya meminta maaf,62 andika dilasterikan Kata Raden RanggaKasuma: Insya-Allah Taala suka, halal3 dunia akhirat aku Maka sudah itu Raden Rangga-Kasuma dikudjut itu. Sepenti onang tidun nupanya. Sudah sumalah itu maka dibawa Gadungsalat ke dalam agung itu. Atas Marhum Panambahan segala panabea itu. Sekaliannya saudana dan segala menteri mengerjakan mayat Raden Rangga-Kasuma itu. Kemudian danipada itu meniga4 hail, menujuh had, menjalawi, meempat-puluh itu atas Marhum Panambahan itu. Raden Rangga-Kasuma itu tiada bentinggal anak. Banyak tiada tensebut. 15.5. Kemudian danipada itu Manhum Panambahan maimpunkan hati itu batjangkaramat malunta dojak2 ka Sanapat. Dua tiga kali malabuh lunta itu, tiada sangkut. Sudah kemudian itu sangkut. Pandjangnya lunta, nambatnya3 itu sepuluh depa, talmnya yang lumpat ke dalam air itu tujuh depa; jumlahnya dalamnya luhuk tempat lunta sangkut tujuhbelas depa itu; seorang-seonang itu tmada dapat manjalaminya5 itu. Pangandika Manhum Panambahan: Mani aku manjalaminya itu. Banyak mentri yang manangat itu; Manhum Panambahan tadjun jua itu lalu manjalam. Tiada lama lunta itu dapat dijuhut orang. Manhum tiada timbul itu.

Ratoe agoeng CU. g-s-nti A. gantie B, g-sti E. abs. 5, Ii- C, Ke U, k- E. t-nti k-n A, rantilcoe CUE. diatoerkan katanya AS, diatunkinnya C. ~ <naka>: naga U (di sini dan di tempat-tempat lain datam teks; seningkati datam A juga), rat- E. m-ng-dap A, maadap 5, maw- C. haj C. hal U. h-la E. m-tig-A, matig- E. <itu tiada> abs. AR, lacuna E. 15.5. b-ntj-k-n-m A, batjagan B, batjangkan CU. d-bawa A, abs. 5, doea CU, d-w- E. namb-ngnya A. r-mb-ngnya E. 4saonang AS. san-ng E. m-nyet-m i A, menyetamie B, m-ny-k-ta E. menyetamie AS, m-ny-tamnya E. lanut C, tannoet U.

338

tNt HtKAYAT CERITA RAJA RANJAR DAN RAJA KOTA wARtNGIN

Waktu lohor han sampal pada waktu asan dinanti,9 tiada timbul. Maka gelabah hati segala onang yang mahiringkan itu. Maka Gadungsalat itu mantuk maatun pada Ratu Agung. Datang ke dalam bunji bersikau-sikau berkata-kata, gugup-gugup Gadungsalat itu. Datang orang dalam, katanya: Apa khaban Gadungsalat? pangandika Manhum Panambahan. Kata Gadungsalat: Di mana Manhum Panambahan. Kata orang dalam itu: Di dalam, linggihlawan Ratu Agung itu. ~ Gadungsalat tu masuk senta maatur: Sampian2 semuanya masih bentunggu itu. Pangandika Manhum Panambahan: Sudahku himbah lunta3 itu aku mantuk. Sudah itu maka Gadungsalat itu manyuruh segala yang mahiring-hining itu ~ Sudah itu banyak tiada tersebut itu maka Manhum Panambahan batjangkarama malunta lahis ke-Aluh-Aluh. Sudah itu barlalu kamuara, ke Pabantanan, yang tempat malangbang bernama Si Prabajaksa tatkala datang dan Majapahit haluannya dibahit naga putih itu. Sinam Manhum Panambahan diperahu talangkasan, sudah itu terjun ke air lalu manjalam. Waktu tengah han sampai ke Asan tiada timbul, onang sekahian gelabah hatinya.9 Maka Gadungsalat waktupulang ke dalam dihihatnya Manhum Panambahan ada linggih2 lawan Ratu Agung itu. Maatun Gadungsalat: Waktu apa sampian mantuk? Pangandika Marhum Panambahan: Limbahku manjalam itu lalu mantuk. Sudah itu maka Gadungsalat manyunuh menyarui segala onang yang mahmning-hidng22 itu. Maka banyaklah tiada tensebut Manhum Panambahan malipunakan hati mangganang Raden Rangga-Kasuma itu.

16. 16.1. Hatta benapa lamanya kemudian danipada itu Marhum Panambahan dihadap di sitilohon pada han Sabtu oleh Raden Zakania, PangenanMangkunagara, Pangenan Mantjanagana, Raden Aria Sagara, Raden Papati,2 Raden Aria Waningpati, Raden

abs. CU, w-kt- duh-r w-kt- h-n E. dit-ntt C, di tantay U, d-sj-nti E. tangkahBE. tirnoeta AS, tumula C, tarnoeta U, tumul E. s-mpi C. sampay U. sudah kut-mp-t2 A, soedah koelompat loenta S. Soedah koe timah loenta U. 4m-hiningi A, mengiring 5, rnahieningkan U. abs. SCUE. batjak-n A, bcrtjagan B, batj-ngk-r C, batjagan U. mal-nging d-r- A, matang yang dana 5, ma tangboeng CU. mat-nging E. 5~~~ A, Sinama U. p-da ng-lab-h hatinya A, rnaka getabah hatinya 5, gh-lab-h C, getabab U, p-lab-h E. abs. ASCU. loenggoh B, k-ngk-h E. maining2, A. mahining ining B, mahin-ngmin-ngi E. t6.I. gap A, abs. B. apalab CU. 2p-ng-nt, A. p-ngati C.

339

HtKAYAT BANJAR

Aria Panulan, Raden Panangguk, Raden Kakabun, Raden Sumandi, Raden Pambajun, Raden Aria Sami,4 mangkubumi itu Kiai Djajanagana, mented pangiwa panganan Kiai Wiramanggala,6 Kiai Wiradura, Kial Mantasura, Kiai Anggajuda, lain danipada itu banyak lagi mented umbul tiada disunatkan, menteni jaksa Kiai Tisna-Dimarta,9 Kiai Tisna-Dikara, Kiai Anggamanta, Kiai Martanaga, dan tuan penghulu, tuan khalifah, dan khatib, dan Dipati Nggandingserta papangkonnya, para dipati, pniaji,2 para raden, para menteni itu, sama lawan wawangkonnya3 itu. Dan takhta upacara kerajaan itu sepenti astilah zaman Sultan Surjanullah itu, seperti astilah takhta Majapahit upacara itu, serta galagandjun serta rarancakan senta bedil akan tangara itu. Tiap-tiap dihadap rakyat itu penghulu, khahifah, jaksa itu tiada tertinggal itu kenana kalau ada perkataan hukum agama itu penghulu tambah dipati tambah mangkubumi membicanakannya itu. Kalau ada penkataan hukum dirgama jaksa tambah raja tambah dipati tambah mangkubumi membicanakannya itu. Kalau ada perkataan masalah tata astilah kerajaan mangkubumi para dipati tambah raja membicarakannya itu. Tetapi martabat jaksa itu di bawah martabat penghulu kenanajaksa itu sehingga membicanakan hukum dirgama) Dan mantabat penghulu itu di bawah mantabat mangkubumi kenana penghulu itu sehingga membicarakan hukum agama. Jika maatun tiada benoleh melebih atur mangkubumi. Jika berjalan atau benduduk, di belakang mangkubumi, kenana mangkubumi itu ganti raja. Ia itu mempunyai segala penintah hukum dalam negeri itu. Dipati itu kawal raja tambah mangkubumi. Itu tata astilah kerajaan dalam Nitisastra, dalam Pnajogakrama. Demikianlah tata zaman dahulu itu tatkala zaman Sultan Sunjanullah, zaman Mustainulllah itu, masih seperti tata astilah dahulu jua itu. Jika tiap-tiap dihadap nakyat pada had Sabtu 1w masih jaksa dan penghulu itu tiada tinggal, dahulunya mangkubumi dan dipati itu. Banyak tiada tersuratkan.

kaj-n A, kaban 5, k-sin C, Kababan U, k-s-binja E. s-rn- A, nasim B, sum C, Sa- U. sj-m- E. pandangie AS, pan-ng-ni C, pan-ngnya E. kiwin-h-g lana m-ngg-l A, kiaiwinahagatana manual B, ki w-m naden m-ngk-ta E. kiwajna w-dara A, kiwira oedana S. kiwina nuna C, Ke Wira adana U, kiw-rana d-n-p-d- E. ambat ASCE. ampel U. kit-s-n d-m-nt- A, ketasan dimanta B, kit-sj-n di m-nt- C, Kitasandimanta U, g-s-n d-m-n-t- E. k-stin d-gan- A, kitasan digana B, kja tisj- digana C, Ketasan degana U, k-s-n d-kana E. d-patingg-ndang s-nta pap-nggawanya A, dipatinggendang serta papangkoeannya S. dipat~nganding Santa papangkanya U, d-pat-ng g-nd-ng s-nt- pap-ngk-nnya E. parani A, panyaya B, pananaj C. Pararanie U, panawaj E. wawanggannya AS, wa wakan nya U. gap ABE, dane agama U. tanya CU, janya E. membicaranya ARE. danipada agama AS, d-r-kam C, danigama U, gap E. n-nti s-nt-na A, nantie sapoetna B, nintiasa tnada U, niti s-tna E. parioegana kanam AS, pana jug- gnama C, parayoe gaganama U, panik gak-ram E.

340

tNt HtKAYAT CERtTA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA wARINGtN

Maka pangandika Marhum Panambahan: Paman Zakada, muah ading2 Mangkunagara dan ading2 Mantjanagara, muah segala menteri dan tuan2 penghulu, marl kita pmndah ke dalam batang banju Mangapan3 itu. Dalam tihikku lagi ada kita mi maka baik negeni mi; pagi2 sepeninggal kita rosak Bandjanmasih ml, kerana seperti pisang dl muka lawang, banyak orang yang hendak. Kenana negeni mi hampir laut nyaman satru maalahkan inL Baik kita pindah.2 Maka waktu itu segala,para dipati tiada mau, kerana2 susah. Kata29 tuan penghulu demikian, orang sekaliannya pun demikian jua. Hanya yang hendak pmndah itu Dipati Ngganding dan Kial Martasura dan Kial Wiramanggala.3 Maka pangandika Marhum Panambahan: Aku baluput3 taksir. Pada rasaku insya-Allah Taala tiada lawas ada pagi3 bencana besar itu. Lain daripada itu banyak tiada tersebut. Maka Marhum Panambahan mantuk. Galagandjur dipalu orang, Si Rabut Paradah dipalu, rarantjakan Si Rarasati, bedil disulat onang. Umbul-umbul, lalaju tatunggul,3 panji-panji, kumbala dan kakalabangan, kakenda,3 hindi, tombak gandjur39 itu, sekahiannya perhiasan kerajaan itu, sudah sama ditanuh onang. Segala onang masingmasing mantuk ke rumahnya. Banyak tiada tersebutkan.

16.2. Kemudian dadpada 1w, antananya ada dua tahun, datangorang Walanda. Kapalnya empat buah, berlabuh di hihir pulau Kambang senta menembak kota
Banjar itu. Gempar haru-hara orang Banjar itu. Nanang Bahar menawakkan halajung sakayu itu3 sampai pada kapalnya itu serta cekap sendininya mengalahkan

ada AR, d- E. <dan ading>: ada AR, d- E. <tuan> abs. AS; <dan tuan> abs. CU. mamapan AS, Mang kapan U. kita pakei AR, paki C, pagay U. ~ ABE. maalahkan AB, rnangatahkan inie CU. pid-h C, p-d-h E. kerana soedab ARE, pid-h k-n-n C, pindah kenana U. abs. ABE. < orang ... jua>: sekaliannya joea itoe AS, s-k-ti-nnya d-m-ki-n ju- it- E. di-patinggendang AR, d-pat-ng g-nd-ng E, nep. kunam-ngg-ta A, soena menggala 5, kur- m-ngk-t E. batoempoet U. baw-k-t E. 4tagie AS, bagay U, paki E. ambal arnbat 5, ubuta2 C, Oeboet Oeboet U, amb-t E. tut-ngg-I C, tut-ngk-t E. kombalie AS, g-rnba C, abs. U. kak-ndi A, kakanda B, kandaga U. gabanan 5, k-ntj-n C, k-nt-n E. 16.2. olanda RU. 2karnbang itoe CUE. abs. CU.
-

341

HIKAYAT BANJAR

kapal itu, tiada dibenikan. Kial Winamanggala bercakap sendininya mengalahkan menghancunkan segala bosoi dalam kapal itu menjadi binasa, tiada dibenikan. Kiai Mantasurabercakap sendininya mengalahkan keempatnya kapal itu, tiada dibenikan oleh Manhum Panambahan itu, mangandika: Aku sendini sanggup mengalahkan Walanda sekaliannya itu, mengambil akal-budinya menghelahkan pangawasannya itu. Tetapi ml manganya9 akan kita berpmndah itu. Banang siapa ada berlawan itu kutampuhkan kenajaanku ml senta aku akan setenunya itu. Maka Manhum Panambahan menyuruh orang mengangkat membawa lad kenajaan itu. Maka habislah itu onang lad ke Pamakuan.2 Maka benbuat talutuk, ialah tebing hulin, dan3 ditebas yang basubanangan itu. Maka Walanda itu didatangi pula. Maka Ia itu lan, tiada benani benlawan. Banyak tiada tersebut itu. Sepuluh tahun di Pamakuan itu pindah pula, hendak diam ke Hamuntal, mantuk pada tempat dahulu itu. Baru dalam Manhum Panambahan itu setengah lagi benbuat setengahlagi dmnantauan itu, hum pula bendiam di Tambangan itu kerana Manhum Panambahan mendengan suana Pangenan Sunjanata itu benkata: Jangan lagi dimantuki bekas neged lawas itu, tiada balk; tiada patut akan tempat kerajaan kenana sudah nosak. Balk bennegeni dalam batang Mangapan6 itu jua. Itulah maka diam di Tambangan itu. Sudah itu maka onang Jawa gundik Marhum Panambahan itu benanak laki-laki, dinamai Raden Halit. Sepuluh tahun lamanya diam dl Tambangan itu, pindah pula bendiam di Batang Banju. Sudah itu maka Manhum Panambahan menyunuh Kial Lunah Tjutjuk onang empat puluh sebuah penahu ke Pasin, Ia itu mengambil Haji Tunggul senta anakisteninya ertinya haji itu orang besannya, bukannya haji entinya onang datang dad Mekah Sudah itu datang Haji Tunggul9 itu dengan anak-isteninya senta keluarganya. Sudah itu anaknya yang penempuan bernama Haji Ratna2itu dijadikan oleh Marhum Panambahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu benanak perempuan, dinamal Andin Djuluk.2 Sudah itu benanak pula itu penempuan,

kuna m-ngg-t AE. Soenamanggala B. isie AS. b-sji C. besie U. b-si E. pangandika SD. mengalahkan SCU. mahil-ngk-n p-ngaw-saannya A, menghilangkan pengawasannya 5, mengal-hk-n p-ngaw-sanya C, mengatah kan Pangoeasa nya U. moenkanya AS, rn-nkanya C, h-nganya E. abs. CU. m-ngk-t C. Mapakat U. kepada Mangkoean CD. k-p-d- m-ku E. <tebing hulin dan>: taj-ng hutin ada A, tiang odin ada B, h-tab-ng w-t-n-d- C, tebing Otanda U, teb-ng hul-n da E. kamoentay AS, kahaman dit U. <manhum panambahan ... kerana> abs. CU. Mangkapan U. Atit ASCUE. tinggal AS, t-ngg-l C, Toengal U. t-ngk-l E. toenggal AS, t-ngk-t CE, Toengat U. rat-n A, nanta B, Ranat CU, n-n-t E. ad-nd- djul-k C, andinjoetak U. ad-nd-n djut-k E.

342

tNt HIKAYAT CERITA RAJA RANJAR DAN RAJA KOTA wARINGIN

namanya Andin Haju.2 Banyak tiada tersebut. Sudah itu maka Pangenan Mangkunagana benanak pula itu, dmnamai Raden Samanang. Itu seibu senama23 lawan Raden Timbako dan Raden Timbakal.24 Banyak tiada tersebut itu. Manhum Panambahan hilang sepuluh han lamanya. Dicani orang ke hulu ke hilir, ke darat ke laut, tiada dapat. Gelabah had onang sekaliannya itu. Waktu tengah malam datang itu. Sudah slang han itu Gadungsalat2 disuruh Manhum Panambahan memanggil Pangenan Mangkunagana, Pangeran Mantjanagara, dan Kiai Djajanagara itu. Sama datang itu, disunuh menebas segala kayu dara itu2 padang itu, akan tempat masjid dan tempat pedalaman, tempat alun-alun. Sudah itu maka disunuh bebas oleh Pangeran Mangkunagara itu. Sudah itu masjid yang dipindah itu. Sudah jadi masjid itu, pada waktu had Jumaat itu Marhum Panambahan sembahyang. Sekaliannya menteri-mented dan pana naden dan Pangeran Mangkunagana dan Pangenan Mantjanagana Dipati Ngganding2 sama sembahyang itu. Sudah itu pangandika Manhum Panambahan: Sadanglah aku sepuluh had mengelilingi alkah tanah Bandjannasih mi tiada yang balk akan tempat negeri, hanya tanah nabat2 padang mi. Balk, bertuah;29 jika ada orang hendak mengalahkan tiada kalah dahulunya. Dengan patulung Allah senta berkat syafaat Nabi Muhammad Rasul Allah itu sukan tempat seteru mendatangi, kenana tempat neged mi baik tapak udar naganya3itu lawan muhana-halangan itu. Neged ml aku namal Mantapuna. Maka anak-cucuku atau buyutku menjadi naja tetap Ia di Martapuna ml insya-Allah Taala sempurna kerajaannya. Maka lamun ia meninggal Martapuna mi diam kepada tempat lain mnsya-Allah Taala kepada nasaku binasa kerajaannya; hanu-hara itu tiada kenuan itu. Banyak tiada tensebut. Sudah itu maka pedalaman pula ditajak itu. Maka sekaliannya pinndah ke Mantapuna itu. Hanya Raden Zakada lawan Raden Ada Sagana itu masih diam di Batang Banju itu, tetapi sepenglihatan jauhnya itu. Lamanya diam Manhum Pariambahan di Batang Banju itu sepuluh tahun, tumuli2 pindah ke Mantapura itu.

16.3 Sudah itu maka Raden Sidaju sumalah, Raden Panangguk sumalah; keduanya itu tiada bentinggal anak. Raden Aria Panulan sumalah, bertinggal anak laki-laki namanya Raden Gulu. Raden Aria Waningpati sumalah, bertinggal anak bernama Raden Paduman. Raden Kalajar sumalah, bertinggal anak laki-laki
andin haj-k A, andin hayk B, andin ayoe CU. saibu s-ma A, saib sama RU, saibu s-ma C, sait sam- E. 4t-mbang-l A, Tambaga S,Tamba ko U. g-dang sal-t A, gedongsalat 5, k-nd-ng sat-t CE. <dara itu>: it- dan it- A, doerie itoe S.d-n-it-C, w-n- it- E. dipatinggandang AR, d-p-t-ngk-nd-ng E. nab-tAC, nab-thE. ban boeat AU, b-nbu-t C. tapuj-dann-g-nya A, tatap adana naganya B, tap-k ad-n nak-nyaC, tapak adaranaknyaU, thap-k adr nag-nya E. abs. CD. tumuta A, toea moetie CU.

343

HIKAYAT BANJAR

namanya Raden Darpa. Raden Kakabun2 sumalah, bertinggal anak laki-laki bernama Raden Rawan, penempuan dua orang namanya Gusti Lapit,4 yang seorang namanya Gusti Sandi. Raden Aria Papati ada itu, beranak seorang laki-laki namanya Raden Tuban, perempuan seorang namanya Gusti Timbuk.6 Raden Aria Sagana ada itu, beranak laki-laki tiga onang, namanya Raden Hardi, Raden Wads, perempuan tiga orang, seorang Gusti Tapa, Gusti Tutuk, Gusti TapL Raden Sumandi sumalah, bentinggal anak laki-laki namanya Raden Saifullah. Raden Zakania itu ada, benanak seorang laki-laki namanya Raden Masdar, perempuan tiga orang, seorang namanya Gusti Banap,9 Gusti Tangah, Gusti Manian.Raden Pambajun sumalah, bentinggal anak seorang laki-laki namanya Raden Junus. Raden Aria Sami itu ada, beranak laki-laki tiga orang; yang tua namanya Raden Likan, yang penengah namanya Raden Dukuh, yang bungsu namanya Raden Wahab. Pangeran Mantjanagara itu ada, tetapi tiada beranak. Banyak tiada tersebut lain danipada itu. Sudah itu maka anak Marhum Panambahan, Pangenan Dipati Tuha, benisteni lawan anak tuan Haji Umar2 namanya Nyai Mas Tarah. Dan Pangenan Dipati Anom benisteni lawan Gusti Barap, anak Raden Aria Dikara itu, asal orang Kota Bangun. Pangeran Antasad itu benisteni anak menteri, anak Kial Wiramarta, namanya Nyal Haju. Pangeran Dipati Anta-Kasuma benisteni anak mented Kahajan itu namanya Nyal Tapu itu pada timang-timangannya. 16.4. Sudah itu maka Ratu Bagus datang dad Tuban itu, kerana tawanan sudah kalah oleh raja Matanam. Maka Ratu Bagus itu hormat dan bakti kepada Marhum Panambahan itu, Ratu Bagus itu dijadikan raja muda tiada Ia mau, disunuh memegang penintah tiada ia mau, senibahnya: Kasih sampian andika itu kaula junjung. Supaya kaula diam barsmntosa itu yang kaula catu hanya makan-pakai
16.3. Uanap AS, Uanapa CU, d-n-p E. kaban ASCUE. taiwan CU. 4tapat CU, tang-th E. pangatie ACUE. tambak ABE, timb-k C, Tembok U. winis AS, Waras CU, w-r-s E. pie CU. Banapa B. ban-k E. mann A, m-nim C, m-nin E. saj-m A, Sanin B, sim E. ~ C, aier U. s~n tanah A. santanah 5, Mastanah U. brapa B, bar-k E. d-kar AC, d-kanan E. 16.4. jadikan U, j-dik-n E. ~< supaya kauta>: supay- k-lu A. sopaya kaloe B, s-uhany- y-ng latu C, samoeanya itoe njang kota U, suhany- lu E. bensin toeroe AR. b-n-n-s-ntur C, banar satoe U, b-ns-n tun E.

344

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA wARINGIN

kaula serta belanja itu. Maka pangandika Marhum Panambahan: Insya-Allah Taala seoleh-oleh raga9 tuan itu. Banyak tiada tersebutkan itu.

16.5. Maka Raden Timbako dijadikan lawan Putni Busu itu. Suka~namaiZOseperti
astilah raja-raja itu. Hatta antara ada empat tahun maka Pangeran Dipati tua itu beranak lawan Nyai Mas Tarah itu perempuan dinamal Putri Djuluk. Tetapi yang dahulu benanak itu Pangeran Antasari, dinamal Raden Kasuma Raga. Sudah itu Pangeran Dipati Anom itu beranak lawan gundik, dinamai Raden Kasuma Nagara. Sudah itu Pangenan Anta-Kasuma beranak lawan isteri anaknya menteni Kahajan itu dmnamai Raden Kasuma Tanuna. Sudah itu maka Pangeran Dipati Tuha benanak22 lawan Nyai Mas Tarah itu dinamai Putri Djuluk itu. Sudah itu Pangeran Dipati Anom itu lawan isteni benar beranak perempuan dmnamam Putri Mandi Angin. Sudah itu Pangeran Anta-Kasuma itu benisteni lawan anak Dipati Ngganding! Anak Haji Tunggul itu isteri Dipati Ngganding; itu beranak yang dinamai Andmn Djuluk;6 itu jadi isteni Pangeran Anta-Kasuma itu beranak perempuan dinamal Putni Gilang. Sudah itu Pangenan Dipati Anom itu ada bergundik lain pula; itu benanak laki-laki dinamai Raden Halus. Sudah itu maka Raden Timbako lawan Puteni Busu itu beranak penempuan dmnamal Putni Intan. Sudah itu maka Ratu Bagus sumalah. Sudah itu dikerjakan seperti adat rajaraja besar itu. Banyak tiada tensebutkan itu. Tiada bertinggal anak. Sudah itu maka PangenanAntasad itu beranak pula perempuan dua onang, yang tua itu namanya Putd Timbako,2 yang muda itu dmnamai Putni Limbuk.29 Sudah itu maka Pangeran Dipati Anom menggundik ibunya Raden Halus itu beranak pula lakilaki tiga orang pula, seonang namanya Raden Balah, seorang namanya Raden Tukang, seorang namanya Raden Hagal.2 Sudah itu maka Raden Timbako itu digelar oleh Marhum Panambahan Pangeran Singasari. Ada tiga tahun lamanya itu sumalah, diamuk Si Bagan.

soolahotah naka AS, s-u utih2 nak- C, saut-h ut-h nak- E. t6.5. namielah CU. m-s-n tanah A, Santanah 5, tanah E. anak CUE. m.s-n tanah A, mastanah B, Santanah B. 4d-pating g-ndang A, dipatinggendang 5, d-pat-ngk-nding C, gap E. toenggat AR, t-ngg-1 C, toengat U. t-ngk-t E. andin Joetak U, ad-nd- djul-k E. abs. CUE. tambakoe BC, Tambako U, t-mb-ku E. Lambak ASCUE. bat-h ACE. tuk-ng ACE. hakal ABU, haka C, m-n,ak-t E. s-b-g-n A, sabakan CU, s-b-k-n E.
~

345

HIKAYAT BANJAR

Sudah kemudian danipada itu maka Putd Busu itu dijadikan lawan Timbakal, Idlu digelar dinamai Pangeran Martasad, Putni Busu itu dinamal Ratu Haju. Sudah itu maka sumalah Pangenan Mantjanagara itu, tiada bertinggal anak. Sudah itu maka Pangeran Mangkunagara itu beranak pula lawan gundik, laki-laki, seorang namanya Raden Tjitra, seonang Raden Subatmita,6 seorang Raden Subantaka;3 yang perempuan namanya Gusti Lapit,5 seorang Gusti Baban. Sekaliannya itu berlainlain ibu. Sudah itu maka Pangeran Dipati Tuha benanak pula lawan gundik, dinamaiRaden Kasuma Alam. Sudah itu maka Pangenan Dipati Tuha itu benisted pula lawan anak Raden Ada Papati, Gustm Timbuk2 namanya; seperti takhta astilah raja-raja itu. Sudah kemudian danipada itu maka Raden Halit, anak4 Marhum Panambahan yang menggundik orang Jawa itu, dipedstenikan lawan anak Dipati Ngganding, Andin Haju4 itu. Sudah itu maka Raden Ha11t45 digelan oleh Manhum Panambahan Pangeran Dipati Tapasana. Sudah itu maka benisteri pula lawan Nyal Mas Tapi, anak Kiai Naladipa. Kemudian danipada itu maka Pangeran Dmpatm Tuha menggundik pula namanya Si Dayang Putih,6 beranak perempuan dinamai Gusti Batar itu. Maka Pangenan Dipati Anom menggundik asal onang Kota Wadngin namanya Si Dayang Putih, beranak laki-laki dinamal Raden Djungkir. Kemudian dadpada itu Pangenan Martasani lawan Ratu Haju itu benanak laki-laki dinamai Raden Sutasoma. Kemudian danipada itu Pangeran Dmpati Tapasana lawan Nyai Mas Tapi itu beranak perempuan dinamai Putd Kumkuma.Kemudian danipada itu Pangeran Dipati Anom menggundik Si Dayang Biru5 beranak perempuan dinamai Gusti Hatjil.52 Sudah 1w beranak pula laki-laki dinamal Raden Karta. Sudah kemudian daripada itu Pangenan Dipati Tapasana lawan Andin Haju5 itu beranak laki-laki dinamai Raden Hangkut, beranak pula perempuan dinamal Putni Samut.

tambakat AS, t-mbaka C, Tambako D, I-mb-I k-t E. ayoe ASCDE. s-k I-mit A, Saktamit 5, Soebotamit CU. busu bat-mit E. sub-nt-k- A, soebantak B, busu b-ntak- E. ~lapatAS. tang-t E. bab-n AC, baj-n E. ~< pula tawan gundik dinamai>: poela goendiknya namanya AB, tawan goendik di namaie CU. 4Panganti AU, p-ngati CE. Tambak ABE. timb-k C, tembok U. raden alit anak AS. radin alit C. Raden itoc U, al-t an-k E. ayoe ABCUE. alit ABC, aliet U, at-I E. sidiang poetih SU. sid- y-ng putih C, s-d-y-ng put-h E. bat-n ACE. dj-ngg-n A, djangkar B, dj-ngak-n C, iangkan U. tj-ngk-r E. ayoe ASCUE. kamakamAS, k.mk-m CE, Kamkama U. s-d-y-ng binu AE. Si diang Sinoe BU. sid-y-ng biru C. hatj-t AE. hatjala S. k-tj-l C. Katjiel U. haj-k A. ayoe SCU. Hangkat ABE. h.ngg-h C. hangat U. s-mut A, Samat CUE.

346

INI HIKAYAT CERITA RAJA BANJAR DAN RAJA KOTA wARINGIN

Kemudian dadpada itu Pangenan Mantasani lawan Ratu Haju itu beranak pula lakilaki dinamai Raden Pamakas. Banyak tiada disuratkan. Kemudian danipada itu maka Pangeran Dipati Antasad itu sumalah. Sudah kemudian danipada itu maka Pangeran Martasari itu menggundik orang Jawa namanya Si Jawa itu beranak laki-laki dinamai Raden Marabut.5 Sudah itu Pangeran Dipati Tuha lawan Gusti Timbuk59 itu beranak laki-laki dinamai Raden Kasuma Lalana. Ia sesusu lawan Raden Marabutitu. Tetapinya itu Pangeran Dipati Anta-Kasuma dahulu itu benanak laki-laki dinamal Raden Pamadi,6 itu tua danipada Sutasoma, seorang dinamai Raden Nating,2 itu tua dadpada Raden Pamakas itu. Banyak tiada disuratkan. Sudah itu maka anak Pangeran Dipati Anom lawan gundik yang tuanya sekalian4 itu, namanya Raden Kasuma Nagara itu, dipedstedkan lawan anak swargi5 Pangeran Dipati Antasani; itu pangadinya6 oleh Raden Kasuma Raga, namanya Puteri Timbako. Raden Kasuma Raga itu diperistenikan lawan Putd Mandi Angin; itu adinya oleh Raden Kasuma Nagara. Sudah itu maka anak Pangenan Dipati Anta-Kasuma, Raden Kasuma Taruna9 itu, dipedstenikan lawan anak Pangenan Dipati Tuha namanya Putri Djulukitu. 16.6. Sudah kemudian danipada itu maka anak Ratu Bagus di Sukadana, namanya Raden Saradewa itu, dipenisterikan lawan Putni Gilang, anak Pangeran Dipati AntaKasuma itu. Tatkala manggawikan2 itu yang terlebih suka-ramainya. Maka tatkala itu banyak orang Sukadana mati katumbak oleh orang Martapuna it