Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
Rahmad dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan referat dan presentasi
kasus yang berjudul Pemasangan VP Shunt.
Shalawat beriringan salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah juga kepada sahabat dan
keluarga beliau.
Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada pembimbing kami yaitu
dr. Bustami, Sp.BS dan para staf Ilmu Bedah yang telah memberikan arahan serta
bimbingan hingga terselesaikannya referat ini.
Tidak ada kata sempurna dalam pembuatan sebuah makalah. Keterbatasan dalam
penulisan maupun kajian yang dibahas merupakan beberapa penyebabnya. Oleh karena
itu, penulis sangat mengharapkan masukan terhadap referat ini demi perbaikan di masa
yang akan datang.

Banda Aceh, Februari 2013

Penyusun

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.........................................................................................

DAFTAR ISI........................................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................

iii

DAFTAR SINGKATAN.....................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN..............................................................

2.1

HIDROSEFALUS.......................................................................

2.1.1 Definisi................................................................................

2.1.2 Epidemiologi dan Klasifikasi..............................................

2.1.3 Patofisiologi dan Etiologi...................................................

2.1.4 Gambaran Klinis dan Diagnosis.........................................

2.1.5 Penatalaksanaan..................................................................

2.1.6 Komplikasi.......................................................................... 13
2.1.7 Prognosis............................................................................. 13
2.2

PEMASANGAN VP SHUNT...................................................... 14
2.2.1 Definisi................................................................................ 14
2.2.2 Indikasi Pemasangan VP Shunt........................................... 14
2.2.3 Deskripsi dan Teknik Pemasangan VP Shunt..................... 15
2.2.4 Komplikasi Pemasangan Ventriculoperitoneal Shunt........ 16
2.2.5 Terapi Komplikasi Pemasangan VP Shunt......................... 17

BAB III KESIMPULAN...................................................................................... 19


..........................................................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 20

ii