Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN PENDAHULUAN (NAMA KASUS) A. Definisi B. Etiologi C. Fakto Risiko D. Patofisiologi E. !an"a "an #e$ala F. Ko%&likasi #.

Pe%e iksaan '. Pe%e iksaan Fisik O gan !e kait (. Pen)n$ang (La*o ato i)%+Diagnostik) H. Analisa Data "an Data Data Subjektif: Data Objektif: Data Subjektif: Data Objektif: Data Subjektif: (Masalah Keperawatan III) (Masalah Keperawatan II) Masala, Ke&e a-atan (Ke%)ngkinan Masala,

Ke&e a-atan .ang M)n/)l) Masala, Ke&e a-atan (Masalah Keperawatan I)

Data Objektif: (Dan seterusnya) (Masalah Keperawatan IV)

0. Diagnosa Ke&e a-atan (Mini%al 1 "iagnosa ke&e a-atan .ang %)n/)l2 s)s)n *e "asa kan & io itas "iagnosa)

3. Ren/ana 0nte 4ensi Ren/ana As),an Ke&e a-atan Nama Klien "uan# N%! M!" No : : : Diagnosa Ke&e a-atan ! ! ! !)$)an+K ite ia Hasil 0nte 4ensi Rasional Nama Mahasiswa N$M : :

CA!A!AN PERKEMBAN#AN Nama Klien : "uan#an NO! M!" : : D5. Ke&e a-atan Nama Mahasiswa : N$M :

Ha i2 !anggal

0%&le%entasi

E4al)asi (SOAP)

Pa af

Ha i2 !anggal

D5. Ke&e a-atan

0%&le%entasi

E4al)asi (SOAP)

Pa af

K. Penatalaksanaan (Ringkas Sa$a) '. Fa %akologi (. Me"is 1. !e a&i Lain