Anda di halaman 1dari 5

1. Apa itu abstrak?

 Abstrak ialah sinopsis iaitu ringkasan bagi


sebuah kertas projek/kajian ilmiah/kajian
tindakan
 Ditulis/terdapat di bahagian hadapan kertas
kerja
2.Bagaimana hendak membuat/menulis abstrak?
 Baca keseluruhan laporan kajian
 Item yang diperlukan diantaranya
- Tujuan/objektif kajian
- Responden kajian
- Alat kajian
- Data-data dianalisis
- Dapatan kajian
 Menulis abstrak/abstract
- Ditulis dalam satu perenggan
3. Kepentingan abstrak/abstract?

 Mengetahui keseluruhan kertas kerja dengan mudah


 Untuk mendapatkan maklumat
 Mudah dibaca dan menjimatkan masa
 Bahan untuk rujukan pengkaji
Contoh abstrak
Tujuan
Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah pengajaran kajian
dan pembelajaran dalam kemahiran menulis persamaan kimia
seimbang. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian ini terdiri
daripada 47 orang pelajar tingkatan 4B dan 4C di SMK Responden
Mulong, Kota Bharu. Tinjauan awal untuk mengenalpasti kajian
masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran
kemahiran tersebut telah dijalankan dengan menganalisis
latihan yang dibuat oleh pelajar serta jawapan peperiksaan
pertengahan tahun berhubung dengan kemahiran itu. Soal Alat
selidik pelajar juga digunakan bagi meninjau pandangan kajian
pelajar terhadap pengajaran guru. Berdasarkan analisis
tersebut, pelajar didapati belum menguasai beberapa
Dapatan
kemahiran yang berkaitan dengan penulisan persamaan kimia
kajian
seimbang, manakala cara penyampaian guru bagi kemahiran
tersebut pula didapati mempengaruhi minat pelajar terhadap
pembelajaran di bilik darjah. Bagi menangani masalah
tersebut, kaedah konstruktivisme telah digunakan sebagai Tindakan
pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan penekanan kajian
diberi kepada aktviti berpasukan bagi merangsang
Contoh abstrak
penglibatan pelajar. Modul pembelajaran dan penilaian
kendiri dijadikan bahan pengukuhan pembelajaran yang
perlu di buat oleh pelajar pada akhir tiap-tiap sesi
pembelajaran. Sebanyak tiga sesi pengajaran dan Dapatan
pembelajaran khusus telah dijalankan dan didapati kajian
tindakan yang dijalankan telah membantu pelajar
meningkatkan kemahiran menulis persamaan kimia
seimbang. Tindakan tersebut juga membantu mengekalkan
minat pelajar dalam pembelajaran kemahiran ini. Di
samping itu, penguasaan dan kefahaman pelajar tentang
tajuk yang dipelajari turut meningkat.
Cadangan
Kajian
seterusnya