Anda di halaman 1dari 5

1. Apa itu abstrak?

Abstrak ialah sinopsis iaitu ringkasan bagi sebuah kertas projek/kajian ilmiah/kajian tindakan Ditulis/terdapat di bahagian hadapan kertas kerja

2.Bagaimana hendak membuat/menulis abstrak?

Baca keseluruhan laporan kajian

Item yang diperlukan diantaranya

- Tujuan/objektif kajian

- Responden kajian

- Alat kajian

- Data-data dianalisis

- Dapatan kajian

Menulis abstrak/abstract

- Ditulis dalam satu perenggan

3. Kepentingan abstrak/abstract?

Mengetahui keseluruhan kertas kerja dengan mudah Untuk mendapatkan maklumat Mudah dibaca dan menjimatkan masa Bahan untuk rujukan pengkaji

Contoh abstrak

Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran menulis persamaan kimia seimbang. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 47 orang pelajar tingkatan 4B dan 4C di SMK Mulong, Kota Bharu. Tinjauan awal untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran kemahiran tersebut telah dijalankan dengan menganalisis latihan yang dibuat oleh pelajar serta jawapan peperiksaan

Soal

erten ahan tahun berhubun

g

den an kemahiran itu

g

.

g

selidik pelajar juga digunakan bagi meninjau pandangan pelajar terhadap pengajaran guru. Berdasarkan analisis tersebut, pelajar didapati belum menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan penulisan persamaan kimia seimbang, manakala cara penyampaian guru bagi kemahiran

p

tersebut pula didapati mempengaruhi minat pelajar terhadap pembelajaran di bilik darjah. Bagi menangani masalah tersebut, kaedah konstruktivisme telah digunakan sebagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan penekanan

diberi kepada aktviti berpasukan bagi merangsang

Tujuan kajian
Tujuan
kajian
Responden kajian
Responden
kajian
Alat kajian
Alat
kajian
Dapatan kajian Tindakan kajian
Dapatan
kajian
Tindakan
kajian

Contoh abstrak

penglibatan pelajar. Modul pembelajaran dan penilaian kendiri dijadikan bahan pengukuhan pembelajaran yang perlu di buat oleh pelajar pada akhir tiap-tiap sesi pembelajaran. Sebanyak tiga sesi pengajaran dan pembelajaran khusus telah dijalankan dan didapati tindakan yang dijalankan telah membantu pelajar meningkatkan kemahiran menulis persamaan kimia seimbang. Tindakan tersebut juga membantu mengekalkan

Di

m nat

samping itu, penguasaan dan kefahaman pelajar tentang tajuk yang dipelajari turut meningkat.

i

l

pe ajar

d

l

a am

b

l

k

hi

i

i

n .

pem e ajaran

ema

ran

Cadangan

Kajian

seterusnya

turut meningkat. i l pe ajar d l a am b l k hi i i
Dapatan kajian
Dapatan
kajian