Anda di halaman 1dari 95

POPOL-VUH

LIBRO DEL CONSEJO DE LOS INDIOS QUICHS

Traduccin de la ver in !rance a del "r#!e #r $e#r%e Ra&naud' direc(#r de e (udi# #)re la reli%i#ne de la *+,rica Prec#l#+)ina' en la E cuela de *l(# E (udi# de Par- ' "#r l# alu+n# (i(ulare de la +i +a

.I$UEL /N$EL *STURI*S & J0 .0 $ON1/LE1 DE .ENDO1* SE2T* EDICI3N

EDITORI*L LOS*D*' S0*0


BUENOS AIRES

Edicin e4"re a+en(e au(#ri5ada "ara la BIBLIOTECA CLASICA Y CONTEMPORNEA Queda hecho el depsito que p e!ie"e la le# $$%&'(

Ma ca # ca acte )sticas * +,icas e*ist adas e" la O,ici"a de Pate"tes # Ma cas de la Naci"

6 EDITORI*L LOS*D*' S0 *0 *l ina 7787' Buen# *ire ' 79:;

Se4(a edicin< 7=-II-79>> Ilu (r la cu)ier(a


SILVIO B*LDESS*RI

IMPRESO EN LA AR-ENTINA PRINTE. IN AR-ENTINA

E (e li)r# e (er+in de i+"ri+ir el d-a 7> de !e)rer# de 79>> en l# (allere %r?!ic# de L* PRENS* .DIC* *R$ENTIN* Jun-n =@; - Buen# *ire 0

S0 R0 L0

La edicin c#n (a de d#ce +il eAe+"lare Scan< C40 Edicin di%i(al' c#rreccin & revi in< Le(& Q0 N#(a a "i, de "?%ina< *driana0

BREVE NOTICIA
El P#"#l-VuB' que puede t aduci se P#"#l' co/u"idad0 co"se1o0 # VuB' li2 o0 Li2 o del Co"se1o o Li2 o de la Co/u"idad0 ,ue pi"tado% Lo dice el te3to4 5Este li2 o es el p i/e li2 o pi"tado a"ta6o7% 8El p i/e li2 o9 8Que + si*"i,ica se co" esto el /+s i/po ta"te0 al*o as) co/o la Bi2lia9 5Pe o su ,a: est+ oculta70 si*ue el te3to% 8Oculta0 po qu;9 8<ue dest uido9 8<ue que/ado9 8Se co"su/i e" la ciudad de =tatl+"0 e"t e*ada a las lla/as0 educida a ce"i:as po el Co"quistado 9 5Su ,a: est+ oculta al que !e70 a6ade el te3to0 lo que /ue!e a pe"sa que "o est+ oculta pa a el que0 si" !e 0 co"se !a dicha ,a: e" la /e/o ia # la t a"s/ite o al/e"te% O i*i"al/e"te0 el P#"#l-VuB ,ue pi"tu a0 /e/o ia0 pala2 a0 # e" esta ,o /a de t adici" o al se co"se !a hasta /ediados del si*lo >?I' ;poca e" que !uel!e a se esc ito0 po u" i"d)*e"a0 a"ti*uo sace dote qui:+0 e" le"*ua quich;0 co" ca acte es lati"os% Este /a"usc ito0 que co"stitu#e el !e dade o o i*i"al del P#"#l-VuB' lle*a a /a"os de < % < a"cisco >i/;"e:0 cu a p+ oco de Sa"to To/+s Chuil+0 po2laci" *uate/alteca lla/ada actual/e"te Chichicaste"a"*o0 a p i"cipios del si*lo >?III0 Po eso se co"oce el P#"#l-VuB co" el "o/2 e de 5Ma"usc ito de Chichicaste"a"*o7% .escu2 i lo el Pad e >i/;"e:0 !a " !e sad)si/o e" le"*uas i"d)*e"as0 # e"t e*a se a su estudio # t aducci" del quich; al castella"o0 todo es u"o% Pe o el pe ilust e do/i"ico "o se co"te"ta co" t aduci el P#"#l-VuB0 Pa a da testi/o"io i"cuestio"a2le de la aute"ticidad del te3to # cu a se e" salud a"te las auto idades eli*iosas0 tal si/ilitud ha# e"t e el -;"esis i"d)*e"a # al*u"os pasa1es de la Bi2lia0 hace al*o que la poste idad 1a/+s le pa*a + 2asta"te4 al pa de su !e si" castella"a0 e" colu/"a pa alela0 copia del te3to quich;0 es deci 0 que "o slo "os le*a su t aducci"0 si"o la t a"sc ipci" del te3to i"d)*e"a% El Pad e >i/;"e: eali:a dos !e sio"es% ="a p i/e a lite al0 que "o le satis,ace0 # u"a se*u"da0 /+s cuidada0 que i"clu#e e" el p i/e to/o de la 5C "ica de la P o!i"cia de Chiapa # -uate/ala70 o2 a /o"u/e"tal que del a chi!o de los do/i"icos pasa e" $@AB Cco" ot os docu/e"tos del Pad e >i/;"e:C0 a la Bi2lioteca de la ="i!e sidad de Sa" Ca los Bo o/eo% A pa ti de ese /o/e"to el li2 o sa* ado de los quich;s !a a se t aducido a ot as le"*uas% El . % Ca l Sche :e copia el te3to e" la Bi2lioteca de la ="i!e sidad de Ca oli"a0 # t aducido al ale/+" lo pu2lica e" ?ie"a0 e" $@A&0 2a1o el t)tulo de 5Las histo ias del o i*e" de los i"dios de esta P o!i"cia de -uate/ala7% El a2ate Ca los Este2a" B asseu de Bou 2ou * lle*a a -uate/ala0 desde < a"cia0 at a)do po la lu: de ese /a"usc ito p odi*ioso0 se a,i"ca e" el pa)s0 estudia # p o,u"di:a la le"*ua quich; # t aduce el P#"#l-VuB al , a"c;s0 !e si" que pu2lica e" Pa )s0 e" $@D$0 co" el t)tulo de 5PopolE?uh0 le li! e sac e et les /#thes de l7a"tiquit; a/; icai"e7% ?a ias ot as t aduccio"es se ha" hecho desde e"to"ces0 # se ha" pu2licado al*o /+s de t ei"ta # dos !olF/e"es0 e" todas las le"*uas0 i"te ;s que c ece de d)a e" d)a po t ata se de u"o de los docu/e"tos /ile"a ios de la hu/a"idad% .e estas t aduccio"es0 cita e/os las Flti/as% La del lice"ciado G% A"to"io ?illaco ta # el p o,eso <la!io Rodas0 pu2licada e" -uate/ala0 e" $D'&0 co" el te3to quich; ,o"eti:adoH la del lice"ciado Ad i+" Reci"os0 el cual e"co"t e" la Bi2lioteca de EI2e #0 de Chica*o0 el p i/e te3to del Pad e >i/;"e:0 la t aducci" /+s lite al0 pe o "o la /e1o 0 dado que el /is/o auto la /e1o e"o /e/e"te0 # ,ue su se*u"da !e si"0 #a /+s due6o del idio/a quich;0 la que i"clu# e" su ,a/osa histo ia% .e ;sta0 el p o,eso -eo *es Ra#"aud0 despu;s de /+s de cua e"ta a6os de estudio0 toda u"a !ida0 eali: su !e si" , a"cesa a1ustada al te3to co" i*o cie"t),ico0 si" esta le po ello su p i/i*e"ia he /osu a0 su !uelo po;tico0 su , esco !e*etal0 su ho"du a /iste iosa% .os de sus alu/"os e" la Escuela de Altos Estudios de Pa )s0 el /e3ica"o G% M% -o":+le: de Me"do:a # el *uate/alteco Mi*uel "*el Astu ias0 !ie te" al espa6ol0 2a1o la di ecci" del p opio p o,eso Ra#"aud0 la t aducci" del P#"#l-VuB' hasta aho a co"side ada co/o la /e1o 0 # la pu2lica" e" Pa )s0 e" $D'&0 co" el t)tulo de 5Los .ioses0 los J; oes # los Jo/2 es de -uate/ala A"ti*ua70 de la que despu;s se ha" hecho !a ias edicio"es0 sie"do /e ecedo a de cita se0 e" p i/e lu*a 0 la de la Bi2lioteca del Estudia"te ="i!e sita io K5El Li2 o del Co"se1o7L0 e" las pu2licacio"es de la ="i!e sidad Nacio"al Aut"o/a de M;3ico%

Y es la !e si" del P o,eso -eo *es Ra#"aud0 la de /a#o auto idad cie"t),ica0 la que aho a pu2lica/os0 e" la t aducci" al espa6ol de -o":+le: de Me"do:a # Mi*uel "*el Astu ias0 se*u os de que po i*ual ha de i"te esa al i"!esti*ado 0 al socilo*o0 al poeta0 al esc ito 0 al a tista # al cu ioso lecto que a/e los /itos a"ti*uos0 # e" este caso0 el de c/o los dioses ,o /a o" el /u"do a/e ica"o # c/o ,ue c eado el ho/2 e de /a):%

7
*Du- c#+en5are+# la an(i%ua Bi (#ria lla+ada QuicB,0 *Du- e cri)ire+# ' c#+en5are+# el an(i%u# rela(# del "rinci"i#' del #ri%en' de (#d# l# Due Bicier#n en la ciudad QuicB, l# B#+)re de la (ri)u QuicB,0 *Du- rec#%ere+# la declaracin' la +ani!e (acin' la aclaracin de l# Due e (a)a e c#ndid#' de l# Due !ue ilu+inad# "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re F u n#+)re < .ae (r# .a%# del *l)a' .ae (r# .a%# del D-a G$ran Cerd# del *l)aH' $ran Ta"ir del *l)a' D#+inad#re ' P#der# # del Ciel#' E "-ri(u de l# La%# ' E "-ri(u del .ar' L# de la Verde Jadei(a' L# de la Verde C#"aF a - dec-a e0 R#%?)a e c#n ell# ' inv#c?)a e c#n ell# ' a l# lla+ad# *)uela' *)uel#' *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra' $uarda Secre(#' Ocul(ad#ra' *)uela GDue !#r+a "ar(eH de la PareAa G.?%ica de *)uel# H' *)uel# de la G+i +aH PareAa0 * - e (? dicB# en la Bi (#ria QuicB, (#d# l# Due ell# diAer#n' l# Due ell# Bicier#n' en el al)a de la vida' en el al)a de la Bi (#ria0 Pin(are+# Gl# Due "a H an(e de la Pala)ra de Di# ' an(e del Cri (iani +#< l# re"r#ducire+# "#rDue n# e (iene G&a +? H la vi in del Li)r# del C#n eA# 1' la vi in del al)a2 de la lle%ada de ul(ra+ar' de nue (ra Gvida en laH #+)ra3 ' la vi in del al)a de la vida' c#+# e dice0

1 P#"#l-VuB< C#n eA# Gde l# Je!e H0 Li)r#0


I Mac< J)lanc#' )lancura' lu5' al)a del d-a' al)a Gc#+ien5#H de una c# a & +? e "ecial+en(e de la civili5acin eden(aria' )ell#' )ien' )uen#' )elle5a' !elicidad' e(c0F +arca de u"erla(iv# Gl# #(r# n#+)re de c#l#r (a+)i,nHK0 P#r la +ul(i"licidad de u en(id# e (a "ala)ra e una inc#+#didad "ara la (raduccin0

3 JS#+)raK< #"ue (a aDu- a Jal)aK' indica l# (ie+"# "receden(e a la civili5acin eden(aria' & "ar(icular+en(e la ,"#ca de la e+i%raci#ne 0

I
E (e li)r# e el "ri+er li)r#' "in(ad# an(aL#' "er# u !a5 e (? #cul(a GB#&H al Due ve' al "en ad#r0 $rande era la e4"# icin' la Bi (#ria de cuand# e aca)ar#n de +edir (#d# l# ?n%ul# del ciel#' de la (ierra' la cuadran%ulacin' u +edida' la +edida de la l-nea ' en el ciel#' en la (ierra' en l# cua(r# ?n%ul# ' de l# cua(r# rinc#ne 4' (al c#+# Ba)-a id# dicB# 5 "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' la .adre ' l# Padre de la vida' de la e4i (encia' l# de la Re "iracin' l# de la Pal"i(aci#ne ' l# Due en%endran' l# Due "ien an0 Lu5 de la (ri)u ' Lu5 de l# BiA# ' Lu5 de la "r#le6' Pen ad#re & Sa)i# ' Gacerca deH (#d# l# Due e (? en el ciel#' en la (ierra' en l# la%# ' en el +ar0 He aDu- el rela(# de c+# (#d# e (a)a en u "en #' (#d# (ranDuil#' (#d# in+vil' (#d# a"aci)le' (#d# ilenci# #' (#d# vac-#' en el ciel#' en la (ierra0 He aDu- la "ri+era Bi (#ria' la "ri+era de cri"cin0 N# Ba)-a un #l# B#+)re' un #l# ani+al' "?Aar#' "e5' can%reA#' +adera' "iedra' caverna' )arranca' Bier)a' elva0 Sl# el ciel# e4i (-a0 La !a5 de la (ierra n# a"arec-aF l# e4i (-an la +ar li+i(ada' (#d# el e "aci# del ciel#0 N# Ba)-a nada reunid#' Aun(#0 T#d# era invi i)le' (#d# e (a)a in+vil en el ciel#0 N# e4i (-a nada edi!icad#0 S#la+en(e el a%ua li+i(ada' #la+en(e la +ar (ranDuila' #la' li+i(ada0 Nada e4i (-a0 S#la+en(e la in+#vilidad' el ilenci#' en la (inie)la ' en la n#cBe 70 Sl# l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' e (a)an #)re el a%ua' lu5 e "arcida0 GSu -+)#l# H e (a)an envuel(# en la "lu+a ' la verde F u n#+)re G%r?!ic# H8 eran' "ue ' Ser"ien(e E+"lu+ada 0 S#n %rande Sa)i# 90 * e el ciel#' Ga -H #n (a+)i,n l# E "-ri(u del Ciel#F (ale #n' cu,n(a e' l# n#+)re de l# di# e 0 En(#nce vin# la Pala)ra10F vin# aDu- de l# D#+inad#re ' de l# P#der# # del Ciel#' en la (inie)la ' en la n#cBe< !ue dicBa "#r l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#F Ba)lar#n< en(#nce cele)rar#n c#n eA#' en(#nce "en ar#n' e c#+"rendier#n' unier#n u "ala)ra ' u a)idur-a 0 En(#nce e +# (rar#n' +edi(ar#n' en el +#+en(# del al)aF decidier#n Gc#n (ruirH al B#+)re' +ien(ra cele)ra)an c#n eA# #)re la "r#duccin' la e4i (encia' de l# ?r)#le ' de l# )eAuc# ' la "r#duccin de la vida' de la e4i (encia' en la (inie)la ' en la n#cBe' "#r l# E "-ri(u del Ciel# lla+ad# .ae (r# $i%an(e 0 .ae (r# $i%an(e Rel?+"a%# e el "ri+er#0 Huella del Rel?+"a%# e el e%und#0 E "lend#r del Rel?+"a%# e el (ercer#< e (# (re #n l# E "-ri(u del Ciel#0 En(#nce e reunier#n c#n ell# l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#0 En(#nce cele)rar#n c#n eA# #)re el al)a de la vida' c+# e Bar-a la %er+inacin'
@ El univer #' c#+"ue (# de (re cuadril?(er# Gciel#' (ierra' inund# u)(err?ne#H' GC#n el B#+)re cen(ral e (ienen' "ue ' 78 "un(# ' De aB-' @ ?n%ul# ' @ "un(# cardinale "ara la (ierra0

5 JDicB#K< #rdenad#' +andad#0 Di# e de un "ue)l# c#n (ruc(#r Bacen +edir0


: HiA#' "r#le< u)#rdinad# ' ad+ini (rad# ' va all# 0 > *n(e de l# +und# #lare ac(uale ' Ba& +und# en la n#cBe' n#cBe a +edia alu+)rada "#r una lu5 di!u a' e+anada de l# di# e < en e # +und# ' una Bu+anidad' a vece in!eri#r' a vece e+idivina GC!0 PerM' Cali!#rnia' e(c0HF "er#' an(e de e (a Bu+anidad' an(e de la creacin GDue n# e e4 niBil#H' la +a(eria "ree4i (en(e e (? revuel(a en el a%ua0

8 Su Aer#%l-!ic# ' & (a+)i,n el n#+)re de l# -+)#l# envuel(# Gver +? leA# < Banda Env#lven(e 0 Euer5a Envuel(aH Due (ran "#r(an la (ri)u en u e+i%racinF "uede (ra(ar e aDu- de una !#r+a er"en(ina & de un env#l(#ri# e+"lu+ad#0
9 Sa)idur-a0 Ciencia' Pen a+ien(#' ie+"re +?%ic# 0 7N La "ala)ra' la "ala)ra de +and#' de c#n (ruccin' de !#r+acin' la "ala)ra Due in (an(?nea+en(e da la !#r+a a la +a(eriaF la "r#nunciacin del n#+)re e4ac(#' del n#+)re JAu (# de v#5K' #)ra #)re la +a(eria' !#r+a' JcreaKF Ba)iend# dicB# l# di# e la "ala)ra Au (a "ara (ierra' , (a nace al in (an(e0 GC!0 el Li "a "eruan#0H

c+# e Bar-a el al)a' Dui,n # (endr-a' nu(rir-a110 JQue e # ea0 Eecunda# 0 Que e (a a%ua "ar(a' e vac-e0 Que la (ierra na5ca' e a!ir+eK' diAer#n0 JQue la %er+inacin e Ba%a' Due el al)a e Ba%a en el ciel#' en la (ierra' "#rDue Gn# (endre+# H ni ad#racin ni +ani!e (acin "#r nue (r# c#n (ruid# ' nue (r# !#r+ad# ' Ba (a Due na5ca el B#+)re c#n (ruid#' el B#+)re !#r+ad#K< a - Ba)lar#n' "#r l# cual naci la (ierra Tal !ue en verdad el naci+ien(# de la (ierra e4i (en(e0 JTierraK' diAer#n & en e%uida naci0 S#la+en(e una nie)la' #la+en(e una nu)e G!ueH el naci+ien(# de la +a(eria0 En(#nce alier#n del a%ua la +#n(aLa < al in (an(e alier#n la %rande +#n(aLa 0 S#la+en(e "#r Ciencia .?%ica' "#r el P#der .?%ic#' !ue BecB# l# Due Ba)-a id# decidid# Gc#ncernien(e aH l# +en(e ' GaH la llanura F en e%uida nacier#n i+ul(?nea+en(e en la u"er!icie de la (ierra l# ci"re ale ' l# "inare 0 O l# P#der# # del Ciel# e re%#ciAar#n a -< JSed l# )ienvenid# ' #B E "-ri(u del Ciel#' #B .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' #B Huella del Rel?+"a%#' #B E "lend#r del Rel?+"a%#K0 JQue e aca)e nue (ra c#n (ruccin' nue (ra !#r+acinK' !ue re "#ndid#0 Pri+er# nacier#n la (ierra' l# +#n(e ' la llanura F e "u ier#n en ca+in# la a%ua F l# arr#&# ca+inar#n en(re l# +#n(e F a - (uv# lu%ar la "ue (a en +arcBa de la a%ua cuand# a"arecier#n la %rande +#n(aLa 0 * - !ue el naci+ien(# de la (ierra cuand# naci "#r G#rdenH de l# E "-ri(u del Ciel#' de l# E "-ri(u de la Tierra' "ue a - e lla+an l# Due "ri+er# !ecundar#n' e (and# el ciel# en u "en #' e (and# la (ierra en u "en # en el a%uaF a - !ue !ecundada cuand# ell# la !ecundar#n< en(#nce u c#nclu in' u c#+"# icin' !uer#n +edi(ada "#r ell# 0

77 El JD# u( de K #)ra ie+"re0 Si el B#+)re inv#ca a l# di# e "ara Due ell# le # (en%an' le nu(ran' , (# le JcreanK "ara Due e "iri(ual & +a(erial+en(e' ,l le # (en%a' le nu(ra0

8
En e%uida !ecundar#n a l# ani+ale de la +#n(aLa ' %uardiane de (#da la elva ' l# ere de la +#n(aLa < venad# ' "?Aar# ' "u+a ' Aa%uare ' er"ien(e ' v-)#ra ' G er"ien(e H %an(i' %uardiane de l# )eAuc# 0 En(#nce l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' diAer#n< JPN# Ba)r? +? Due ilenci#' in+#vilidad' al "ie de l# ?r)#le ' de l# )eAuc# Q Buen# e ' "ue ' Due Ba&a %uardiane KF a - diAer#n' !ecundand#' Ba)land#0 *l in (an(e nacier#n l# venad# ' l# "?Aar# 0 En(#nce dier#n u +#rada a l# venad# ' a l# "?Aar# 0 JTM' venad#' #)re el ca+in# de l# arr#&# ' en la )arranca ' d#r+ir? F aDu- vivir? ' en la Bier)a ' en la +ale5a F en la elva ' !ecundar? F #)re cua(r# "ie ir? ' vivir? K0 Eue BecB# c#+# !ue dicB#0 En(#nce !uer#n (a+)i,n Gdada H la +#rada de l# "aAarill# ' de l# %rande "?Aar# 0 JP?Aar# ' anidar,i #)re l# ?r)#le ' #)re l# )eAuc# +#rar,i F en%endrar,i ' # +ul(i"licar,i #)re la ra+a de l# ?r)#le ' #)re la ra+a de l# )eAuc# K0 * - !ue dicB# a l# venad# ' a l# "?Aar# ' "ara Due Bicie en l# Due de)-an BacerF (#d# (#+ar#n u d#r+i(#ri# ' u +#rada 0 * - l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' dier#n u ca a a l# ani+ale de la (ierra0 E (and# "ue (#d# (er+inad# ' venad# ' "?Aar# ' le !ue dicB# a l# venad# ' a l# "?Aar# ' "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re < JHa)lad' %ri(adF "#d,i %#rAear' %ri(ar0 Que cada un# Ba%a #-r u len%uaAe e%Mn u clan' e%Mn u +aneraK0 * - !ue dicB# a l# venad# ' "?Aar# ' "u+a ' Aa%uare ' er"ien(e 0 JEn adelan(e decid nue (r# n#+)re ' ala)adn# ' a n# #(r# vue (ra +adre ' a n# #(r# vue (r# "adre 0 En adelan(e lla+ad a .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del rel?+"a%#' E "-ri(u del Ciel#' E "-ri(u de la Tierra' C#n (ruc(#re 0 E#r+ad#re ' Pr#cread#re 0 En%endrad#re 0 Ha)ladn# ' inv#cadn# ' ad#radn# K' e le diA#0 Per# n# "udier#n Ba)lar c#+# B#+)re < #la+en(e cacarear#n' #la+en(e +u%ier#n' #la+en(e %ra5nar#nF n# e +ani!e ( Gnin%unaH !#r+a de len%uaAe' Ba)land# cada un# di!eren(e+en(e0 Cuand# l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' #&er#n u "ala)ra i+"#(en(e ' e diAer#n un# a #(r# < JN# Ban "#did# decir nue (r# n#+)re ' de n# #(r# l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re K0 JN# e (? )ienK' e re "#ndier#n un# a #(r# l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' & diAer#n< JHe aDu- Due er,i ca+)iad# 12 "#rDue n# Ba),i "#did# Ba)lar0 Ca+)iare+# nue (ra Pala)ra130 Vue (r# u (en(#' vue (ra ali+en(acin' vue (r# d#r+i(#ri# ' vue (ra +#rada ' l# (endr,i < er?n la )arranca ' la elva 0 Nue (ra ad#racin e i+"er!ec(a i v# #(r# n# n# inv#c?i 0 PHa)r?' "#dr? Ba)er ad#racin' #)ediencia' en l# G ere H Due Bare+# Q V# #(r# reci)ir,i vue (r# !ard#< vue (ra carne er? +#lida en(re l# dien(e F Due a - ea' Due (al ea vue (r# !ard#K0 * le !ue en(#nce dicB#' #rdenad#' a l# ani+ali(# ' a l# %rande ani+ale de la u"er!icie de la (ierraF "er# , (# Dui ier#n "r#)ar u uer(e' Dui ier#n (en(ar la "rue)a' Dui ier#n "r#)ar la ad#racin' +a n# en(endiend# de nin%Mn +#d# el len%uaAe un# de #(r# ' n# e c#+"rendier#n' n# "udier#n Bacer nada0 Tal !ue' "ue ' el !ard# de u carneF a - el !ard# de er c#+id# ' de er +a(ad# ' !ue Gi+"ue (#H aDu- #)re (#d# l# ani+ale de la u"er!icie de la (ierra0 En e%uida !uer#n en a&ad# ere c#n (ruid# ' ere !#r+ad# 14' "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re 0 JQue e "rue)e (#dav-a0 Oa e acerca la %er+inacin' el al)a0 Ha%a+# a nue (r# # (ene ' a nue (r# nu(rid#re 0 PC+# er inv#cad# ' c#n+e+#rad# ' en la u"er!icie de la (ierraQ GOaH Be+# en a&ad# c#n nue (ra "ri+era c#n (ruccin' nue (ra !#r+acin' in Due "#r ella "ueda Bacer e nue (ra ad#racin' nue (ra

12 De c#n(en(# de u "r#"i# err#r' l# di# e Jca+)ianK u "r#+e a ' ca (i%an a la v-c(i+a de u (#r"e5a0
78 Pala)ra< Deci in0 7@ C#n (ruid# ' !#r+ad# < cria(ura G"er# n# e4 niBil#H0

+ani!e (acin0 Pr#)e+# ' "ue ' a Bacer #)edien(e ' re "e(u# # # (ene ' nu(rid#re K' diAer#n0 En(#nce !ue la c#n (ruccin' la !#r+acin0 De !ierra Bicier#n la carne0 Vier#n Due aDuell# n# e (a)a )ien' in# Due e ca-a' e a+#n(#na)a' e a)landa)a' e +#Aa)a' e ca+)ia)a en (ierra' e !und-aF la ca)e5a n# e +#v-aF el r# (r# GDued?)a e vuel(#H a un #l# lad#F la vi (a e (a)a veladaF n# "#d-an +irar de(r? de ell# F al "rinci"i# Ba)lar#n' "er# in en a(e50 En e%uida' aDuell# e licu' n# e # (uv# en "ie150 En(#nce l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' diAer#n #(ra ve5< J.ien(ra +? e (ra)aAa' +en# "uede ,l andar & en%endrarK0 JQue e cele)re' "ue ' c#n eA# #)re e #K' diAer#n0 *l in (an(e de Bicier#n' de (ru&er#n una ve5 +? ' u c#n (ruccin' u !#r+acin' & de "u, diAer#n< JPC+# Bare+# "ara Due n# na5can ad#rad#re ' inv#cad#re QK Cele)rand# c#n eA# de nuev#' diAer#n en(#nce < JDi%a+# a *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra' .ae (r# .a%# del *l)a' .ae (r# .a%# del D-a< RPr#)ad de nuev# la uer(e' u !#r+acinSJ0 * - e diAer#n un# a #(r# l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' & Ba)lar#n a *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra0 En e%uida' el di cur # dicB# a aDuell# au%ure ' a la *)uela del D-a' a la *)uela del *l)a "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re F Be aDu- u n#+)re < *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra0 O l# .ae (r# $i%an(e Ba)lar#n' a - c#+# l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#0 DiAer#n en(#nce a L# de la Suer(e' l# de G uH E#r+acin' a l# au%ure < JE (ie+"# de c#ncer(ar e de nuev# #)re l# i%n# de nue (r# B#+)re c#n (ruid#' de nue (r# B#+)re !#r+ad#' c#+# nue (r# # (,n' nue (r# nu(rid#r' nue (r# inv#cad#r' nue (r# c#n+e+#rad#r0 C#+en5ad' "ue ' la Pala)ra G.?%ica H' *)uela' *)uel#' nue (ra a)uela' nue (r# a)uel#' *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra0 Haced "ue Due Ba&a %er+inacin' Due Ba&a al)a' Due ea+# inv#cad# ' Due ea+# ad#rad# ' Due ea+# c#n+e+#rad# ' "#r el B#+)re c#n (ruid#' el B#+)re !#r+ad#' el B#+)re +aniDu-' el B#+)re +#ldead#0 Haced Due a - ea0 Declarad vue (r# n#+)re < .ae (r# .a%# del *l)a' .ae (r# .a%# del D-a' PareAa Pr#cread#ra' PareAa En%endrad#ra' $ran Cerd# del *l)a' $ran Ta"ir del *l)a0 L# de la E +eralda 0 L# de la $e+a ' L# del Pun5n' L# de la Ta)la ' L# de la Verde Jadei(a' L# de la Verde C#"a' L# de la Re ina' L# de l# Tra)aA# *r(- (ic# ' *)uela del D-a' *)uela del *l)a0 Sed lla+ad# a - "#r nue (r# c#n (ruid# ' nue (r# !#r+ad# 0 Haced vue (r# encan(a+ien(# "#r vue (r# +a-5' "#r vue (r# (5i(, 160 PSe Bar?' ac#n(ecer?' Due e cul"a+# en +adera u )#ca' u r# (r#QK * - !ue dicB# a l# de la Suer(e0 En(#nce G e e!ec(uH el lan5a+ien(# Gde l# %ran# H' la "rediccin del encan(a+ien(# "#r el +a-5' el (5i(,0 JSuer(e' !r+a(eK' diAer#n en(#nce una a)uela' un a)uel#0 *B#ra )ien' e (e a)uel# era El del T5i(,' lla+ad# *n(i%u# Secre(#F e (a a)uela era La de la Suer(e' la de G uH !#r+acin' lla+ada *n(i%ua Ocul(ad#ra c#n $i%an(e *)er(ura0 Cuand# e decidi la uer(e' e Ba)l a -< JTie+"# e de c#ncer(ar e0 Ha)ladF Due #i%a+# & Due Ba)le+# ' di%a+# ' i e "reci # Due la +adera ea la)rada' ea e cul"ida "#r L# de la C#n (ruccin' L# de la E#r+acin' i ella er? el # (,n' el nu(rid#r' cuand# e Ba%a la %er+inacin' el al)aK0 JOB +a-5' #B (5i(,' #B uer(e' #B G uH !#r+acin' a i# ' aAu (a# K17' !ue dicB# al +a-5' al (5i(,' a la uer(e' a G uH !#r+acin0 JVenid a "icar aB-' #B E "-ri(u del Ciel#180 N# Ba%?i )aAar la )#ca' la !a519 de l# D#+inad#re ' de l# P#der# # del Ciel#K' diAer#n0 En(#nce diAer#n la c# a rec(a< JQue a - ean' a -' vue (r# +aniDu-e ' l# G+uLec# H c#n (ruid# de +adera' Ba)land#' cBarland# en la u"er!icie de la (ierraK0 CKQue a - eaK' e re "#ndi a u "ala)ra 0 *l in (an(e !uer#n BecB# l# +aniDu-e ' l# G+uLec# H c#n (ruid# de +aderaF l# B#+)re e "r#duAer#n' l# B#+)re Ba)lar#nF
7; N# Ba& aDu-' cier(a+en(e' una alu in' ni iDuiera irnica GC!0 #(r# "a aAe del Li)r# & de #(r# (e4(# H' a la creacin cri (iana' in# +? )ien la e4"eriencia de "ue)l# +#delad#re ' e cul(#re 0 7: El JT5i(,K GEr&(Brina c#rall#dendr#n0 /r)#l de C#ral' vul%ar+en(e lla+ad# Pi(#' en $ua(e+alaH & el +a-5 erv-an & irven "ara la di "# icin Due "re en(en de "u, de er arr#Aad# ' "ara "redecir el "#rvenir0 GC!0 Cdice 0H 7> JDi "#ne# "ara el au%uri#0 J 7= Q(5 i%ni!ica "icar & aver%#n5ar0 *Du- e rue%a a l# E "-ri(u del Ciel# Due "iDuen l# %ran# ' Due l# di "#n%an )ienF er-a inad+i i)le Due e le invi(ara a aver%#n5ar0 L# %rande di# e ' "ue ' "ueden +andar a la uer(e #' "#r l# +en# ' in!luir #)re ella0

19 JNi aver%#nc,i K' e4"re in +u& !recuen(e0

e4i (i la Bu+anidad en la u"er!icie de la (ierra0 Vivier#n' en%endrar#n' Bicier#n BiAa ' Bicier#n BiA# ' aDuell# +aniDu-e ' aDuell# G+uLec# H c#n (ruid# de +adera0 N# (en-an ni in%eni# ni a)idur-a' nin%Mn recuerd# de u C#n (ruc(#re ' de u E#r+ad#re F anda)an' ca+ina)an in #)Ae(#0 N# e ac#rda)an de l# E "-ri(u del Ciel#F "#r e # deca&er#n0 S#la+en(e un en a&#' #la+en(e una (en(a(iva de Bu+anidad0 *l "rinci"i# Ba)lar#n' "er# u r# (r# e de ecar#nF u "ie ' u +an# ' GeranH in c#n i (enciaF ni an%re' ni Bu+#re ' ni Bu+edad' ni %ra aF +eAilla de ecada GeranH u r# (r# F ec# u "ie ' u +an# F c#+"ri+ida u carne0 P#r (an(# Gn# Ba)-aH nin%una a)idur-a en u ca)e5a ' an(e u C#n (ruc(#re ' u E#r+ad#re ' u Pr#cread#re ' u *ni+ad#re 0 (# !uer#n l# "ri+er# B#+)re Due e4i (ier#n en la u"er!icie de la (ierra0

@
En e%uida Glle%H el !in' la ",rdida' la de (ruccin' la +uer(e de aDuell# +aniDu-e ' G+uLec# H c#n (ruid# de +adera0 En(#nce !ue BincBada la inundacin "#r l# E "-ri(u del Ciel#' una R%ran inundacin !ue BecBa< lle% "#r enci+a de la ca)e5a de aDuell# +aniDu-e ' G+uLec# H c#n (ruid# de +adera0 El (5i(, G!ue laH carne del B#+)re< "er# cuand# "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re Q' !ue la)rada la +uAer' el a a!r? 20 G!ue laH carne de la +uAer0 E (# en(r en ell# "#r la v#lun(ad de l# C#n (ruc(#re de l# E#r+ad#re 0 Per# n# "en a)an' n# Ba)la)an an(e l# de la C#n (ruccin0 L# de la E#r+acin' u Haced#re ' u Vivi!icad#re 0 O u +uer(e !ue e (#< !uer#n u+er%id# F vin# la inundacin' vin# del ciel# una a)undan(e re ina0 El lla+ad# Cavad#r de R# (r# vin# a arrancarle l# #A# < .urci,la%# de la .uer(e' vin# a c#r(arle la ca)e5a< BruA#-Pav# vin# a c#+er u carne< BruA#-BMB# vin# a (ri(urar' a r#+"er u Bue # ' u nervi# < !uer#n (ri(urad# ' !uer#n "ulveri5ad# ' en ca (i%# de u r# (r# ' "#rDue n# Ba)-an "en ad# an(e u .adre ' an(e u Padre ' l# E "-ri(u del Ciel# lla+ad# .ae (r# $i%an(e 0 * cau a de e (# e # cureci la !a5 de la (ierra' c#+en5 la lluvia (ene)r# a' lluvia de d-a' lluvia de n#cBe0 L# ani+ale "eDueL# ' l# ani+ale %rande ' lle%ar#n< la +adera' la "iedra' +ani!e (ar#n u r# (r# 210 Su "iedra de +#ler G+e(ale H' u vaAilla de )arr#' u e cudilla ' u #lla ' u "err# ' u "av# ' (#d# Ba)lar#nF (#d# ' (an(# cuan(# Ba)-a' +ani!e (ar#n u r# (r# 0 JN# Bici (ei daL#' n# c#+i (ei F # (#ca el (urn#F er,i acri!icad# K' le diAer#n u "err# ' u "av# 0 O Be aDu- Gl# Due le diAer#nH u "iedra de +#ler< JTen-a+# c#(idiana+en(e DueAa de v# #(r# F c#(idiana+en(e' "#r la n#cBe' al al)a' ie+"re< RDe c#r(e5a' de c#r(e5a' ra %a' ra %aS #)re nue (ra !ace ' "#r v# #(r# 0 He aDu-' "ara c#+en5ar' nue (r# car%# a vue (ra !a50 *B#ra Due Ba),i ce ad# de er B#+)re ' "r#)ar,i nue (ra !uer5a < a+a are+# ' +#rdere+# ' vue (ra carneK' le diAer#n u "iedra de +#ler' O Be aDu- Due Ba)land# a u ve5' u "err# le diAer#n< JPP#r Du, n# n# da)ai nue (r# ali+en(#Q De de Due ,ra+# vi (#Q' n# "er e%u-ai ' n# ecBa)ai !uera< vue (r# in (ru+en(# "ara %#l"earn# e (a)a li (# +ien(ra c#+-ai 0 En(#nce v# #(r# Ba)la)ai )ien' n# #(r# n# Ba)l?)a+# 0 Sin ell# n# # +a(ar-a+# aB#ra0 PC+# n# ra5#na)ai Q PC+# n# "en a)ai en v# #(r# +i +# Q S#+# n# #(r# Duiene # )#rrare+# Gde la Ba5 de la (ierraH F aB#ra u!rir,i l# Bue # de nue (ra )#ca 22' # c#+ere+# K< Ga -H le diAer#n u "err# ' +# (rand# J u r# (r# 0 O Be aDu- Due a u ve5 u #lla ' u vaAilla de )arr#' le Ba)lar#n< JDaL#' d#l#r' n# Bici (ei ' car)#ni5and# nue (ra )#ca ' car)#ni5and# nue (ra !ace ' "#ni,nd#n# ie+"re an(e el !ue%#0 N# Due+a)ai in Due n# #(r# "en ?ra+# +alF v# #(r# l# u!rir,i a vue (r# (urn#' # Due+are+# K' diAer#n (#da la #lla ' +ani!e (and# u !ace 0 De i%ual +anera la "iedra del B#%ar encendier#n !uer(e+en(e el !ue%# "ue (# cerca de u ca)e5a ' le Bicier#n daL#0 E+"uA?nd# e Gl# B#+)re H c#rrier#n' llen# de de e "eracin0 Qui ier#n u)ir a u +an i#ne ' "er# ca&,nd# e' u +an i#ne le Bicier#n caer0 Qui ier#n u)ir a l# ?r)#le F l# ?r)#le l# acudier#n a l# leA# 0 Qui ier#n en(rar en l# a%uAer# ' "er# l# a%uAer# de "reciar#n a u r# (r# 0 Tal !ue la ruina de aDuell# B#+)re c#n (ruid# ' de aDuell# B#+)re !#r+ad# ' B#+)re "ara er de (ruid# ' B#+)re "ara er aniDuilad# F u )#ca ' u r# (r# ' !uer#n (#d# de (ruid# ' aniDuilad# 0 Se dice Due u "# (eridad G #nH e # +#n# Due viven ac(ual+en(e en la elva 23F , (# !uer#n u "# (eridad "#rDue l# +adera Ba)-a id# "ue (a en u carne "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re 0 P#r e # e "arece al
IN 1i)aT< J"e(a(e KH' a a!r? 0 GUn v#ca)ulari# da< el c#ra5n de la Bier)a c#n Due e Bacen la e (era

I7 .ani!e (ar u r# (r#< +# (rar e0 II JNue (r# dien(e K0 I8 Q#&' +#n# +u& "eDueL# Due vive' #)re (#d#' en la al(ura de la Vera-Pa50

B#+)re e e +#n#' "# (eridad de una %eneracin de B#+)re c#n (ruid# ' de B#+)re !#r+ad# ' "er# GDue l# eranH +aniDu-e ' G+uLec# H c#n (ruid# de +adera0

;
N# Ba)-a' "ue ' +? Due una lu5 c#n!u a en la u"er!icie de la (ierra' n# Ba)-a #l0 Un G"er #naAeH lla+ad# Princi"al $uaca+a&# e en#r%ullec-a0 *l "rinci"i# e4i (ier#n el ciel#' la (ierra' "er# #cul(a Ge (a)anH la !ace del #l' de la luna0 l' "ue ' dec-a< JEn verdad' la "# (eridad de e # B#+)re aB#%ad# e e4(ra#rdinariaF u vida e c#+# Guna vidaH de Sa)i# 240 O# #&' "ue ' %rande "#r enci+a del B#+)re c#n (ruid#' del B#+)re !#r+ad#0 O# el #l' &# la lu5' &# la luna0 Que a - ea0 $rande Ge H +i lu50 P#r +- andan' ca+inan l# B#+)re 0 .i #A# ' en +e(ale "reci# # ' re "landecen de %e+a ' de verde e +eralda 0 .i dien(e )rillan en u e +al(e c#+# la !a5 del ciel#0 .i nari5 re "landece a l# leA# c#+# la luna0 De "reci# # +e(ale Ge (? BecB#H +i i(ial c#n re "ald#0 La !a5 de la (ierra e ilu+ina cuand# &# avan5# an(e +i i(ial c#n re "ald#0 * - "ue ' &# #& el #l' &# #& la luna 25' "ara la lu5 de la "r#le' la lu5 de l# BiA# 0 * - e ' "#rDue a l# leA# "ene(ra +i e "lend#rK0 G* -H dec-a Princi"al $uaca+a&#' +a en verdad Princi"al $uaca+a&# n# era el #l26' in# Due e en#r%ullec-a de u Aadei(a ' de u +e(ale "reci# # < "er# en realidad u e "lend#r de a"arec-a all- ad#nde ,l e en(a)a27' u e "lend#r n# "ene(ra)a en (#d# el ciel#0 N# e ve-an aMn' "ue ' la !ace del #l' de la luna' de la e (rella ' aMn n# Ba)-a claridad 280 * -' "ue ' Princi"al $uaca+a&# e ala)a)a c#+# #l' Gc#+#H lunaF la lu5 del #l' de la luna' (#dav-a n# G e Ba)-aH +# (rad#' +ani!e (ad#F "er# ,l Duer-a #)re"#ner e en %rande5a0 En(#nce !ue cuand# #curri la inundacin a cau a de l# +aniDu-e ' G+uLec# H c#n (ruid# de +adera0 C#n(are+# (a+)i,n c+# +uri' !ue vencid#0 Princi"al $uaca+a&# G& de "u, H' en Du, (ie+"# !ue BecB# el B#+)re "#r L# de la C#n (ruccin' L# de la E#r+acin0

I@ E (a li #nAera a"reciacin de una Bu+anidad !ru (rada n# (iene nada de #r"renden(e en )#ca de un "er #naAe Due el au(#r "re en(a c#+# un !al # di# & al cual' en c#n ecuencia' Bace de e+"eLar un "a"el +? )ien rid-cul#0 E Au (a+en(e e (a idea de de"reciacin de $uaca+a&# & de u BiA# l# Due Ba arra (rad# al e cri(#r a c#l#car u Bi (#ria en e (e lu%ar' a !in de unirl# a e #Q B#+)re !ru (rad# Due n# "ueden vivir in# an(e del al)a de la civili5acin & an(e de la a"aricin de l# a (r# 0 L%ica+en(e' en e!ec(#' e (e e"i #di#' Dui5? de #ri%en e4(ranAer#' Bu)iera de)id# e (ar c#l#cad# en(re la lucBa de la "ri+era & de la e%unda' %eneracin de di# e en%endrad# c#n(ra l# di# e de la (inie)la ' & de "u, del naci+ien(# & de l# "ri+er# ac(# de l# .ae (r# .a%# de la e%unda %eneracin' e decir' en(re l# "?rra!# 7; & 7:0 I; P Puede Bacer e una a"r#4i+acin en(re Princi"al $uaca+a&#- di# n# DuicB,' a la ve5 S#l & Luna' & el +e4ican# & )i+#r!# Te4ca(li"#ca JBrillan(e E "eA#F * (r#KQ Cier(# e Due Tla(lauBau( Te5ca(li"#ca e el R#A# * (r#' el S#l' "er# Oa&auDui Te5ca(li"#ca JNe%r# GO) cur#' P?lid#H * (r#K e el S#l de la O) curidad' del .und# Su)(err?ne#' Due va del Oe (e al E (e duran(e la n#cBe0 N# "arece Ba)er de e+"eLad# el "a"el de LunaF i l# Ba de e+"eLad# Ba de)id# er un e!ec(# del incre(i +# de l# Ml(i+# (ie+"# a5(eca 0 *l%una varian(e del Oa+a(# Ru+i Bacen nacer de un e "eA# a la di# a Aa"#ne a del S#l0 I: E (a de i%nacin c#+# !al # di# l# de+#ni#H e a"lica a"r#"iada+en(e a la divinidade de la reli%i#ne ene+i%a ' #)re (#d# vecina 0 Siend# el $uaca+a&# -+)#l# del !ue%# #lar' era di# - #l en(re l# +a&a ' l# 5#(5ile ' e(c0 I> Su e "lend#r n# va +? all? de u i(ial0 I= El +und# e+i(ene)r# # eLalad# en una n#(a "receden(e0

:
He aDu- el #ri%en de la derr#(a de Princi"al $uaca+a&# "#r d# en%endrad# ' el "ri+er# lla+ad# .ae (r# .a%#' el e%und# lla+ad# BruAi(#F Gl# d# H eran di# e 290 * cau a del +al Due ve-an en el Due e en#r%ullec-a & Due ,l Duer-a Bacer a la !a5 de l# E "-ri(u del Ciel#' aDuell# en%endrad# diAer#n< JN# e (? )ien Due "a e e #F e e B#+)re n# de)e vivir aDu-' en la u"er!icie de la Tierra0 Tra(are+# ' "ue ' de (irar c#n cer)a(ana c#n(ra u c#+idaF (irare+# c#n cer)a(ana c#n(ra ella' in(r#ducire+# en ella una en!er+edad Due "#ndr? !in a u riDue5a ' a u Aadei(a ' a u +e(ale "reci# # ' a u e +eralda ' a u "edrer-a ' de la cuale e %l#ri!ica c#+# l# Bar?n (#d# l# B#+)re 0 L# +e(ale "reci# # ' n# #n un +#(iv# de %l#ria0 Que a - e Ba%a' "ue K0 G* -H diAer#n l# d# en%endrad# ' cada un# Gc#nH u cer)a(ana #)re el B#+)r#0 Per# Princi"al $uaca+a&# (en-a d# BiA# < Sa)i# Pe5-Tierra GeraH el "ri+er BiA#0 $i%an(e de la Tierra' el e%und# BiA#0 La Due e T#rna Invi i)le' Gera el n#+)re de u +adre' e "# a de Princi"al $uaca+a&#0 * e (e Sa)i# Pe5-Tierra G erv-anleH de Au%ue(e la %rande +#n(aLa CBicaT' HunaB"u' Pecul' Oa4canul' .aca+#)' Huli5na) 30' e cuen(a' n#+)re de la +#n(aLa Due e4i (ier#n cuand# el al)aF nacier#n en una n#cBe "#r Gla accin deH Sa)i# Pe5-Tierra0 De i%ual +#d# "#r $i%an(e de la Tierra eran re+#vida la +#n(aLa F "#r ,l eran a%i(ada la +#n(aLa "eDueLa ' la +#n(aLa %rande 0 L# BiA# de Princi"al $uaca+a&# Bac-an (a+)i,n de ell# una cau a de Or%ull#< JUV# #(r# V Be+e aDu-' &# el #lK' dec-a Princi"al $uaca+a&#0 JO# Bice la TierraK' dec-a Sa)i# Pe5-Tierra0 JO# acud# al ciel#' (ra (#rn# a (#da la (ierraK' dec-a $i%an(e de la Tierra0 * -' de "u, de u "adre' l# BiA# de Princi"al $uaca+a&# e a(ri)u-an la %rande5a0 He aDu-' "ue ' el +al Due vier#n l# en%endrad# 0 Nue (ra "ri+era +adre ' nue (r# "ri+er# "adre n# Ba)-an id# BecB# (#dav-a0 * - !ue decidida la +uer(e Gde l# (re H' u ",rdida' "#r l# en%endrad# 0

I9 *l "arecer' e "reci a Due #n Jdi# e K "#r #"# icin a $uaca+a&#0 Nu+er# # "ue)l# Ban "rac(icad# un d#)le eve+eri +# "re en(and# c#+# Bi (ric# BecB# & ere +-(ic# ' & (ran !#r+and# en +i(# a BecB# & a ere Bi (ric# 0 GC!0 "#r eAe+"l#' en el Walevala< la lucBa de Waleva & de P#BAa' de l# !inlande e & de l# la"#ne 0H *Du- la le&enda +-(ica de la lucBa de l# di# e cele (e c#n(ra di# e (erre (re c#n(iene una "ar(e Bi (rica0 8N Ca i (#d# l# "ue)l# de cri)en a u "r#"i# "a- e en u le&enda de creacin0 * -' la +#n(aLa aDu- de i%nada e4i (en en $ua(e+ala # e (?n "r4i+a a $ua(e+ala0 Sin e+)ar%#' n# a (#da e la Ba iden(i!icad# c#n e%uridad0 Oa4icanul "arece er el $a%-5anul de l# CaTcBiDuele F $a%4anul "uede (raducir e "#r Jde nudad#' de "#Aad# "#r el !ue%#K' l# Due re "#nde a la le&enda de l# *nale de l# 2aBilF i e le&era Oa4canul en lu%ar de Oa4-canul' canul i%ni!icar-a Jde nudad#K0 E el V#lc?n de San(a .ar-a cerca de Que(5al(enan%#0 HunaB"u' J.ae (r# .a%#K' "arece er el V#lc?n de *%ua' & n# el de Eue%#' cerca de *n(i%ua0 Pr#"#n%# la (raducci#ne i%uien(e < .#ca+#) JE "an(#Q G(err#re HK' Pecul' JCavern# #K' CB-raT J.#ra de Eue%#K0

>
He aDu- aB#ra l# di "ar# de cer)a(ana c#n(ra Princi"al $uaca+a&# "#r l# d# en%endrad# F c#n(are+# aB#ra la derr#(a de aDuell# Due e en#r%ullec-an0 E (e +i +# Princi"al $uaca+a&# (en-a un %ran ?r)#l' el B&r #nia 31F era el ali+en(# de Princi"al $uaca+a&#F cada d-a i)a al B&r #nia' u)-a al ?r)#lF ve-a al%una vaina c#+ida "#r .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 P#r u "ar(e' e "iand# a Princi"al $uaca+a&# al "ie del ?r)#l' l# d# en%endrad# ven-an a e c#nder e en el !#llaAe del ?r)#l cuand# Princi"al $uaca+a&# ven-a a c#+er Gla !ru(a deH el B&r #nia0 De "u, !ue (ir#(ead# c#n cer)a(ana "#r Su"re+# .ae (r# .a%#' Duien le "lan( la )ala de la cer)a(ana en la +and-)ulaF %ri( a v#5 en cuell# al caer del ?r)#l al uel#0 Su"re+# .ae (r# .a%# e a"re ur' c#rri a"ri a "ara a"#derar e de ,lF "er# en(#nce el )ra5# de Su"re+# .ae (r# .a%# !ue a id# vi#len(a+en(e "#r Princi"al $uaca+a&#' Duien al in (an(e l# acudi' l# arranc )ru ca+en(e del #+#"la(#0 En(#nce Su"re+# .ae (r# .a%# deA ir a Princi"al $uaca+a&#0 * - e ' a - c#+# Bicier#n' in Ba)er id# vencid# l# "ri+er# "#r Princi"al $uaca+a&#0 Llevand# a - el )ra5# de Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al $uaca+a&# ca+in Bacia u ca a' ad#nde lle% # (eni,nd# e la +and-)ula0 JPQu, (e Ba ucedid#' "ue QK' diA# en(#nce La Due e T#rna Invi i)le' e "# a de Princi"al $uaca+a&#0 JPQu,Q D# en%aLad#re 32 +e Ban (ir#(ead# c#n u cer)a(ana' +e Ban di l#cad# la +and-)ula0 * cau a de e #' e Ban a!l#Aad# +i +and-)ula' +i dien(e ' Due +e Bacen u!rir +ucB#0 P#r de "r#n(# (rai%# Ge (#H #)re el !ue%# "ara Due "er+ane5ca #)re el !ue%# Ba (a Due' en verdad' ven%an a rec#%erl#' a (#+arl#' e # en%aLad#re K' re "#ndi Princi"al $uaca+a&#' u "endiend# el )ra5# de Su"re+# .ae (r# .a%#0 Ha)iend# cele)rad# c#n eA#' Su"re+# .ae (r# .a%#' BruAi(#' Ba)lar#n c#n un a)uel#' & verdadera+en(e )lanca era la ca)ellera de e (e a)uel#' & c#n una a)uela' & verdadera+en(e era una a)uela enc#rvada' Due)ran(ada "#r la veAe5330 $ran Cerd# del *l)a' n#+)re del *)uel#F $ran Ta"ir del *l)a' n#+)re de la a)uela0 L# en%endrad# diAer#n' "ue ' a la a)uela' al a)uel#< J*c#+"aLadn# "ara ir a c#%er nue (r# )ra5# en ca a de Princi"al $uaca+a&#' "er# n# #(r# ire+# de(r? de v# #(r# 0 RS#n nue (r# nie(# a Duiene ac#+"aLa+# F u +adre' u "adre' Ban +uer(#34F "#r (an(#' n# i%uen "#r (#da "ar(e ad#nde n# c#nviene "er+i(-r el#' "ue acar l# ani+ale de la +and-)ula e nue (r# #!ici#S' dir,i v# #(r# 0 * - Princi"al $uaca+a&# n# +irar? c#+# a niL# ' & e (are+# all- "ara dar# c#n eA# K' diAer#n l# d# en%endrad# 0 J.u& )ienK' !ue re "#ndid#0 En e%uida e enca+inar#n Bacia la "un(a en d#nde Princi"al $uaca+a&# e (a)a en(ad# en u i(ial c#n re "ald#0 La a)uela' el a)uel#' "a ar#n en(#nce ' Gc#nH d# en%endrad# Au%and# de(r? 0 Cuand# "a ar#n al "ie de la ca a del Ae!e' Princi"al $uaca+a&# %ri(a)a a v#5 en cuell# a cau a de u dien(e 0 Cuand# Princi"al $uaca+a&# vi# al a)uel#' a la a)uela & a l# Due le ac#+"aLa)an' JPDe dnde ven- ' a)uel# nue (r# QK' diA# al in (an(e el Ae!e0 JBu ca+# c#n Du, # (enern# ' #B TM' Je!eK' re "#ndier#n ell# 0 JPCu?l e vue (r#
87 Ta"al' el nancBe de .,4ic#' ?r)#l de "eDueLa !ru(a a+arilla ' a%rada)le & "er!u+ada 0 8I Qa4(#T< Jen%aLad#r' e+)u (er#K &' "#r (an(#' a (u(#' (ai+ad#F e"-(e(# B#n#ra)le' #)re (#d# "ara di# e F l# e "aL#le l# dier#n al .ali%n#' al Dia)l#0 88 Preci in de car?c(er an(i%u# de la PareAa .?%ica de *)uel# 0 8@ Un# de l# +? an(i%u# "rinci"i# de la +a%ia en (#d# l# "a- e e Due el c#n#ci+ien(# e4ac(# del n#+)re G a%rad#H de un individu#' de un "ue)l#' de una ciudad' de un di# ' vuelve dueL# de l# n#+)rad#< e (# e ' una c#n ecuencia l%ica de la "#(encia Gcread#ra' de (ruc(#ra' e(c0H a(ri)uida a la "ala)raF "#r (an(#' l# B,r#e del Li)r# #cul(an c#n cuidad# u n#+)re verdader# & aun u "aren(e c# ' u "a- e F cuand# e c#n#cen u n#+)re ' e arre%lan "ara Due l# adver ari#Q l# a"liDuen +al c#+# en la lucBa de la d# %eneraci#ne de .ae (r# .a%# en%endrad# c#n(ra l# di# e de la +uer(e0

ali+en(#Q PS#n vue (r# BiA# ' e # Due # ac#+"aLanQK JN#' #B TM' Ae!e0 (# #n nue (r# nie(# ' "er# Pc#+"rende Q (ene+# "iedad de u r# (r# ' le da+# & "ar(i+# la +i(ad Gde nue (r# ali+en(#HK' re "#ndier#n la a)uela' el a)uel#0 El Ae!e' "ue ' e (a)a e4(enuad# "#r el u!ri+ien(# de u dien(e ' & c#n e !uer5# era c#+# Ba)la)a0 JO# # u"lic#' (ened "iedad de +i r# (r#350 PQu, Bac,i Q PQu, cur?i QK' diA# el Ae!e0 JS#la+en(e aca+# de l# dien(e l# ani+ale ' cura+# #la+en(e l# #A# ' c#+"#ne+# #la+en(e l# Bue # ' TM' Je!eK' re "#ndier#n0 J.u& )ien0 Curad+e en e%uida' # u"lic#' +i 0K dien(e ' Due verdadera+en(e +e Bacen u!rir0 Cada d-a n# (en%# re"# #' n# (en%# ueL#' a cau a de ell# & de +i #A# 0 D# en%aLad#re +e Ban di "arad# c#n cer)a(ana' "ara c#+en5ar0 * cau a de e (# n# c#+# &a0 Tened' "ue ' "iedad de +i r# (r#' "ue (#d# e +ueve' +i +and-)ula' +i dien(e K0 J.u& )ien' TM' Je!e0 Un ani+al (e Bace u!rir0 N# Ba& +? Due ca+)iar' Due acar l# dien(e ' TMK0 JPSer? )uen# Dui(ar+e +i dien(e Q P#r ell# #& Ae!eF +i #rna+en(#< +i dien(e & +i #A# K0 JP#ndre+# al in (an(e #(r# en ca+)i#F Bue # "ur# & ne(# en(rar?nK0 *B#ra' "ue ' e # Bue # "ur# & ne(# n# eran +? Due +a-5 )lanc#0 J.u& )ien0 Re(iradl# "ue & venid en +i a&udaK' re "#ndi ,l0 En(#nce e arrancar#n l# dien(e de Princi"al $uaca+a&#F n# e le "u # en ca+)i# +? Due +a-5 )lanc#F al in (an(e e e +a-5 )rill +ucB# en u )#ca0 *l in (an(e de cendi u !a536F n# "areci &a Ae!e0 Se aca) de Dui(arle u dien(e en "edrer-a Due' )rillan(e ' #rna)an u )#ca0 .ien(ra Due e cuida)an l# #A# de Princi"al $uaca+a&# e de #llar#n u #A# ' e aca) de Dui(arle u +e(ale "reci# # 0 Per# ,l n# "#d-a &a en(irl#F (#dav-a ve-a cuand# l# Due le en#r%ullec-a Bu)# aca)ad# de erle Dui(ad# "#r .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 * - +uri Princi"al $uaca+a&# cuand# .ae (r# .a%# vin# a recu"erar u )ra5#0 La Due e T#rna Invi i)le' e "# a de Princi"al $uaca+a&#' +uri (a+)i,n0 Tal !ue el !in de la riDue5a de Princi"al $uaca+a&#0 Eue el +,dic# Duien (#+ la e +eralda ' la "edrer-a ' de la cuale ' aDu- en la (ierra' e %l#ria)a0 La a)uela Sa)ia' el a)uel# Sa)i#' Bicier#n e (#0 El )ra5# !ue "e%ad#F "e%ad# e (uv# )ien0 Ell# n# Dui ier#n #)rar a - +? Due "ara +a(ar a Princi"al $uaca+a&#F c#n idera)an c#+# +al# Due e en#r%ullecie e0 En e%uida l# d# en%endrad# ca+inar#n' Ba)iend# eAecu(ad# la Pala)ra de l# E "-ri(u del Ciel#0

8; JTened "iedad de +-K 8: JPerdi u i+"#r(anciaK0

=
He aDu- en e%uida la $e (a de Sa)i# Pe5-Tierra' "ri+er BiA# de Princi"al $uaca+a&#0 JO# Baced#r de +#n(aLa K' dec-a Sa)i# Pe5-Tierra0 He aDu- Due Sa)i# Pe5-Tierra e )aLa)a al )#rde del a%ua cuand# acer(ar#n a "a ar cua(r#cien(# 37 Avene ' arra (rand# un ?r)#l "ara "ilar de u ca aF cua(r#cien(# Avene i)an ca+inand#' de "u, de Ba)er c#r(ad# un %ran ?r)#l "ara vi%a +ae (ra de u ca a0 En(#nce Sa)i# Pe5-Tierra ca+in ad#nde e (a)an l# cua(r#cien(# Avene 0 CKJvene ' PDu, Bac,i QK0 CKS#la+en(e' un ?r)#l Due n# "#de+# levan(ar "ara llevarl# #)re nue (r# B#+)r# K0 CKO# l# llevar, al B#+)r#0 P*d#nde llevarl#Q PCu?l (ra)aA# Ba& en vue (r# e "-ri(uQK JS#la+en(e la vi%a +ae (ra de nue (ra ca aK0 CKPer!ec(a+en(eK' diA# ,l' G&H de "u, (ir Gdel ?r)#lH' l# car% #)re u B#+)r# & l# llev a la en(rada de la ca a de l# cua(r#cien(# Avene 0 JUO )ienV E (?(e "ue c#n n# #(r# ' #B A#ven0 PTiene +adre' "adreQK JN# (en%#K' diA# ,l0 JUO )ienV N# #(r# (e e+"leare+# #(ra ve5 +aLana "ara eLalar(e un# de nue (r# ?r)#le "ara "ilar de nue (ra ca aK0 JBienK' diA# ,l0 En e%uida l# cua(r#cien(# Avene cele)rar#n c#n eA#0 JHe aB- a e e A#ven0 PC+# Bare+# "ara +a(arl#' "ue n# e (? )ien Due Ba%a e #' Due ,l #l# levan(e e e ?r)#lQ Cavare+# un %ran B#&#' G&H de "u, l# inci(are+# a de cender en el B#&#0 RVe(e a a%randarl#0 T#+a & (rae (ierra del B#&#S' le dire+# ' &' cuand# Ba&a de cendid# & e (, inclinad# en el B#&#' lan5are+# un %ran ?r)#l en ,lF en(#nce +#rir? en el B#&#K0 * - Ba)lar#n l# cua(r#cien(# Avene 0 En(#nce cavar#n un %ran B#&# Due de cend-a "r#!unda+en(e' & de "u, lla+ar#n a Sa)i# Pe5-Tierra0 JN# #(r# (e e (i+a+# 0 Ve "ue ' & cava aMn la (ierra' en el i(i# de d#nde n# #(r# n# "a a+# K' le diAer#n0 J.u& )ienK' re "#ndi ,l' & de "u, de cendi al B#&#0 Lla+?nd#le +ien(ra Due ,l cava)a la (ierra< JPOa Ba de cendid# +u& B#nd#QK' le diAer#n0 JS-K' re "#ndi' c#+en5and# a cavar el B#&#' "er# cava)a un B#&# de alva+en(#0 l a)-a Due Duer-an +a(arl#F +ien(ra Due cava)a el B#&#' cava)a al lad# un e%und# B#&# "ara alvar e0 JPE (? &a +u& B#nd#QK' le !ue dicB# de de arri)a "#r l# cua(r#cien(# Avene 0 JT#dav-a e (#& #cu"ad# en +i e4cavacin' "er# # lla+ar, de de a)aA# cuand# Ba&a aca)ad# de cavarK' le re "#ndi de de el !#nd# del B#&# Sa)i# Pe5-Tierra0 .a n# cava)a el !#nd# del B#&# Gde (inad#H "ara G uH (u+)aF n# cava)a in# el B#&# "ara alvar e0 En e%uida Sa)i# Pe5-Tierra lla+' n# %ri(and# in e+)ar%# in# cuand# e (uv# en el B#&# de alva+en(#0 JVenid a )u car' a llevar la (ierra del B#&# Due Be cavad#0 P#r ,l Be de cendid# verdadera+en(e leA# 0 PN# #+i lla+adaQ Per# Be aDu- vue (ra lla+ada Due re"ercu(e c#+# un#' d# ec# F #i%# d#nde e (?i v# #(r# K' dec-a Sa)i# Pe5-Tierra en el B#&# en d#nde e #cul(a)aF & lla+a)a de de el !#nd# de aDuel B#&#0 O Be aDu- Due c#n !uer5a !ue (ra-d# el %ran ?r)#l "#r l# Avene F en e%uida lan5ar#n viva+en(e el ?r)#l en el a%uAer#0 JQue nin%un# Ba)le0 E "ere+# #la+en(e a Due %ri(e a v#5 en cuell#' a Due +ueraK' e diAer#n un# a #(r# ' +a e Ba)la)an en ecre(#' +a e cu)r-an la )#ca' +ir?nd# e +u(ua+en(e' +ien(ra lan5a)an "r#n(a+en(e el ?r)#l0 *B#ra' "ue ' Be aDu- Due Sa)i# Pe5-Tierra Ba)l' %ri( a v#5 en cuell#' "er# n# lla+ in# una #la ve5 +ien(ra Due el ?r)#l ca-a0 JUOB' c+# Be+# llevad# a )uen !in l# Due le Be+# BecB#V U.uer(# e (?V Si "#r de %racia Bu)iera c#n(inuad# el (ra)aA# del cual e Ba)-a encar%ad#' de %raciad# Gde n# #(r# H0 Se Ba)r-a in(r#ducid# Gc#+#H el "ri+er# en(re n# #(r# l# cua(r#cien(# Avene K' diAer#n' ale%r?nd# e aMn0 JE "reci # Bacer duran(e (re d-a nue (ra )e)ida !er+en(ada' "a ar (re d-a +? en )e)er "#r la !undacin de nue (ra ca a' n# #(r# l# cua(r#cien(# Avene K' diAer#n0 J.aLana vere+# ' "a ad# +aLana (a+)i,n' i n#
8> @NN' en nu+eracin vi%e i+al' e la unidad de (ercer #rden0 En Jli(era(uraK de la *+,rica .edia' i%ni!ica J%rand- i+a can(idad' +ucBedu+)reK GC!0 J7N0 NNNK en CBinaH0 La +a&#r-a de l# a+ericani (a a i+ila e # @NN Avene - a l# di# e +e4ican# de la )e)ida !er+en(ada 0 E (a in(er"re(acin carece de )a e' "ue la e+)ria%ue5 !inal' &' +en# aMn' el nM+er# @NN' n# #n "rue)a 0 O# l# acercar-a +? )ien Gn# a!ir+# nadaH a l# cua(r#cien(# Hui(5naBua JBruA# .eridi#nale K de la le&enda de Hui(5il#"#cB(li0 Jel Die (r# G$uerrer#H Due +ira al SurK0

vienen de la (ierra la B#r+i%a a llevar e' cuand# Bieda' la in+undicia0 En e%uida nue (r# c#ra5n e (ar? en re"# #' +ien(ra )e)e+# nue (ra )e)ida !er+en(adaK' diAer#n0 *B#ra' "ue ' all? en el B#&#0 Sa)i# Pe5-Tierra #-a l# Due dec-an l# Avene 0 De "u, ' al e%und# d-a' lle%ar#n de re"en(e la B#r+i%a ' &end# & viniend# en +ucBedu+)re "ara reunir e de)aA# del ?r)#l0 De (#da "ar(e (raAer#n ca)ell# ' (raAer#n uLa de Sa)i# Pe5-TierraF viend# e (# l# Avene 0 JU*ca)ad# e (?' e e en%aLad#rV UVedV La B#r+i%a e reMnen' lle%an en +ul(i(ud' (raen de (#da "ar(e u ca)ell# ' u uLa 0 He aDu- l# Due Be+# BecB#K' e diAer#n un# a #(r# 0 Per# Sa)i# Pe5-Tierra e (a)a )ien viv#< Ba)-a c#r(ad# l# ca)ell# de u ca)e5a' e Ba)-a rec#r(ad# la uLa c#n l# dien(e ' "ara darl# a la B#r+i%a 0 * - l# cua(r#cien(# Avene l# cre&er#n +uer(#F de "u, ' al (ercer d-a' c#+en5ar#n u )e)ida !er+en(adaF en(#nce e e+)ria%ar#n (#d# l# Avene 0 E (and# (#d# e)ri# ' l# cua(r#cien(# Avene n# (en-an &a Sa)idur-aF en(#nce u ca a !ue derri)ada #)re u ca)e5a "#r Sa)i# Pe5-Tierra' & aca)ar#n "#r er (#d# de (ruid# 0 Ni un# ni d# de aDuell# cua(r#cien(# Avene e alvar#nF !uer#n +a(ad# "#r Sa)i# Pe5-Tierra' BiA# de Princi"al $uaca+a&#0 * - +urier#n l# cua(r#cien(# Avene 0 Se dice (a+)i,n Due en(rar#n en la c#n (elacin lla+ada a cau a de ell# el .#n(n38' "er# e (# n# e Dui5? +? Due una !?)ula0 *Du- c#n(are+# (a+)i,n la derr#(a de Sa)i# Pe5-Tierra "#r l# d# en%endrad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0

8= .#(5< Bra eur & 2i+,ne5 ven en ella a la "l,&ade F l# +e4ican# lla+a)an .#n(n # .ercad# a e (a c#n (elacin0

9
He aDu- la derr#(a' la +uer(e de Sa)i# Pe5-Tierra cuand# !ue vencid# "#r l# en%endrad# .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 He aDu- l# Due Biri el c#ra5n de aDuell# en%endrad# < l# cua(r#cien(# Avene +a(ad# "#r Sa)i# Pe5-Tierra0 S#la+en(e de "e cad# ' #la+en(e de can%reA# ' e # (en-a ,l' e nu(r-a' al )#rde del a%uaF , e era u ali+en(# c#(idian#0 De d-a erra)a' )u cand# u u) i (enciaF de n#cBe' (ran "#r(a)a la +#n(aLa 0 En e%uida un %ran can%reA# !ue i+i(ad# "#r .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Le "u ier#n una !a5 en +adera de ET39F "ue la +adera de ET e encuen(ra "#r d#Duiera en la elva F Bicier#n c#n ella la %rande "a(a del can%reA#F de "u, ' de PaBac40 la "a(a "eDueLa 0 Pu i,r#nle un cara"acB# de "iedra Due aca) la !a5 "# (eri#r del c#n%reA#0 En e%uida' "u ier#n a e (a J(#r(u%aK 41 en el !#nd# de una %ru(a al "ie de una %ran +#n(aLaF .eav?n42' n#+)re de la +#n(aLa de la derr#(a0 De "u, ' l# en%endrad# !uer#n al encuen(r# de Sa)i# Pe5-Tierra' al )#rde del a%ua0 JP*d#nde va ' #B BiA#QK' diAer#n a Sa)i# Pe5-Tierra0 JN# v#& a nin%una "ar(e' in# Due )u c# +i u) i (enciaK' re "#ndi Sa)i# Pe5-Tierra0 JPCu?l e (u ali+en(#QK0 JS#la+en(e "e cad# ' #la+en(e can%reA# F n# Be "#did# c#%erl# aDu-0 Hace d# d-a Due n# Be c#+id# & &a n# "ued# +? de Ba+)reK' diA# Sa)i# Pe5-Tierra a .ae (r# .a%#' BruAi(#0 J*ll? a)aA#' en el !#nd# de la )arranca' Ba& un can%reA#' un can%reA# verdadera+en(e %randeF eria un %l#ri# # )#cad# "ara (u u) i (encia0 Per# n# +#rdi cuand# Dui i+# c#%erl#' & n# a u (a+# F "#r nada ir-a+# a c#%erl#K' diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JTened "iedad de +i !a50 Venid a +# (r?r+el#' #B en%endrad# K' diA# Sa)i# Pe5-Tierra0 JDe nin%Mn +#d#' n# Duere+# F #la+en(e (M ve all?F n# e "# i)le "erder eF ve #la+en(e al )#rde del a%ua & lle%ar? al "ie de una %ran +#n(aLa d#nde re uena en el !#nd# de la )arrancaF ve(e' lle%a K' re "#ndier#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JU*B' (ened "iedad de +i !a5V OB en%endrad# ' Pen dnde enc#n(rarl#Q Venid a +# (r?r+el#0 Ha& +ucB# "?Aar# can(#re a l# Due "#dr,i di "arar c#n cer)a(anaF &# , dnde e (?nK' diA# Sa)i# Pe5-Tierra0 Su Bu+ildad c#+"laci a l# en%endrad# 0 JPSa)r? c#%erl# i v#lve+# Gall? a)aA#H "#r (u cau aQ Cier(#' n# "r#)a+# &a +? F n# +#rdi cuand# en(ra+# a%acBad# F n# a u (a+# cuand# en(ra+# enc#rvad# ' "er# "#r "#c# l# alcan5?)a+# 0 E )uen#' "ue ' Due en(re all- enc#rvad#K' le diAer#n0 J.u& )ienK' re "#ndi Sa)i# Pe5-Tierra0 En(#nce ca+in en u c#+"aL-a0 De "u, ' !ue lle% al !#nd# de la )arranca0 Inclinad# de l# d# lad# ' el can%reA# endere5a)a Bacia adelan(e u d#r #0 En el !#nd# de la )arranca e (a)a la aLa%a5a de ell# 0 JUPer!ec(a+en(eV Qui iera &a "#nerla en G+iH )#caK' GdiA#H ale%r?nd# e Sa)i# Pe5-Tierra' "#rDue en verdad e +#r-a de Ba+)re0 * -' "ue ' Dui # in(en(ar' Dui # enc#rvar e' Dui # en(rar0 El can%reA# !ue Bacia l# al(#0 En(#nce ,l e re(ir0 JPN# l# Ba alcan5ad#KQ' diAer#n Gl# d# en%endrad# H0 JN# e (? aB-' in# Due u)i< "er# al "rinci"i# "#r "#c# l# c#%-a0 Qui5? !uera )uen# Due &# en(ra eK' re "#ndi ,l0 De "u, ' enc#rv?nd# e' en(rF aca) de en(rarF n# +# (r a!uera +? Due la "un(a de l# "ie 0 La %ran +#n(aLa aca) de +inar e' e a"la (' de cendi #)re u c#ra5n0 l &a n# e rev#lvi +? < Sa)i# Pe5-Tierra !ue "iedra0 Tal !ue la derr#(a de Sa)i# Pe5-Tierra "#r l# en%endrad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JHaced#r de .#n(aLa K' dice el rela(# de an(aL#0 Pri+er BiA# de Princi"al
89 ET *unDue en +a&a ea e e el J"al# Ca+"ecBeK' la a #ciacin' c#n el *l5iaT GEillandi i u ne#ide H en el "?rra!# 8I +e Bace ace"(ar la de!inicin del ET dada "#r Bra eur< "lan(a ilve (re de %rande B#Aa ' Due l# indi#S ac(uale e+"lean "ara ad#rnar u arc# de (riun!#0 @N PaBac< i%ni!icad# de c#n#cid#0 GPaac< an#na0H @7 E decir' el cara"acB# vac-#' e+eAan(e a - a la c#ncBa de una (#r(u%a0 @I .eav?n0 De nuev#' un e+"r, (i(# a la %e#%ra!-a realF +#n(aLa +u& al(a' )aLada al Sur & al Oe (e "#r el CBi4#&0 P#dr-a (raducir e u n#+)re "#r JSe+)rad# G$arilla ' Ca+"# H R#(# Gd#)lad# ' enc#rvad# HK' "ue la le&enda dice Due el +#n(e e d#)l' e enc#rv' e r#+"i0

$uaca+a&#0 *l "ie de la +#n(aLa lla+ada .eav?n !ue vencid#0 N# e in# "#r .a%ia c#+# !ue vencid# el e%und# de l# Due e en#r%ullec-an0 Va+# a c#n(ar la Bi (#ria de #(r#0

7N
El (ercer# de l# Due e en#r%ullec-an' e%und# BiA# de Princi"al $uaca+a&#' lla+ad# $i%an(e de la Tierra' dec-a< JO# de (ru&# la +#n(aLa K0 O .ae (r# .a%#' BruAi(#' vencier#n (a+)i,n a $i%an(e de la Tierra0 .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del Rel?+"a%#' diAer#n' Ba)land# a .ae (r# .a%#' BruAi(#< JQue (a+)i,n ea vencid# el e%und# BiA# de Princi"al $uaca+a&#0 Tal e nue (ra Pala)ra' "#rDue n# e (? )ien l# Due ,l Bace #)re la (ierra< e4al(ar u %l#ria' u %rande5a' en "#(encia0 Que &a n# ea +? a -K0 J*(raedl# dulce+en(e Bacia el Orien(eK43' diAer#n J(a+)i,n l# .ae (r# $i%an(e a l# d# en%endrad# 0 J.u& )ien' Ae!e K' re "#ndier#n , (# 0 JN# e (? )ien l# Due ve+# 0 PN# #i v# #(r# la E4i (encia' la Eundacin' l# E "-ri(u del Ciel#QK' diAer#n l# en%endrad# ' reci)iend# la Pala)ra de l# .ae (r# $i%an(e 0 O en aDuel +#+en(# $i%an(e de la Tierra de (ru-a la +#n(aLa 0 P#r "#c# Due c#n el "ie %#l"ea e la (ierra' en e%uida a cau a de e (# e de %arra)an la +#n(aLa %rande ' la +#n(aLa "eDueLa 440 En(#nce !ue enc#n(rad# "#r l# en%endrad# 0 JJ#ven' Pad#nde va QK' diA,r#nle a $i%an(e de la Tierra0 JN# v#& a nin%una "ar(e' #la+en(e derri)# la +#n(aLa ' &# #& u de (ruc(#r' +ien(ra Ba&a d-a ' +ien(ra Ba&a al)a 45K' diA# ,l' re "#ndi ,l en(#nce 0 De "u, ' a u ve5' $i%an(e de la Tierra Gle H diA# a .ae (r# .a%#' BruAi(#< JPP#r Du, ven- v# #(r# Q O# n# c#n#5c# vue (r# r# (r# 0 PCu?l e vue (r# n#+)reQKF Ga -H diA# $i%an(e de la Tierra0 JN# (ene+# n#+)re0 S#la+en(e ca5a+# c#n cer)a(ana' #la+en(e ca5a+# c#n li%a' en la +#n(aLa 0 N# #(r# G #+# H #la+en(e un# "#)re F nada Ge H de n# #(r# ' #B A#ven0 S#la+en(e rec#rre+# la "eDueLa +#n(aLa ' la %rande +#n(aLa ' #B A#ven0 He aDu- Due Be+# vi (# una %ran +#n(aLa' "er# en d#nde e (? e ven "reci"ici# F e eleva a %ran al(ura< e (an al(a Due #)re"a a a (#da la +#n(aLa 0 N# Be+# "#did# c#%er' "ue ' en ella un#' d# "?Aar# ' #B A#ven0 PPer# derri)a verdadera+en(e (#da la +#n(aLa ' #B A#venQK' diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(# a $i%an(e de la Tierra0 JPVi (ei verdadera+en(e la +#n(aLa Due dec- Q PEn dnde e (?Q O# la ver,' la derri)ar,0 PEn dnde la vi (ei QK JE (? all? a)aA#' al E (eK' re "#ndier#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JBien0 Ele%id nue (r# ca+in#46K' diA# ,l a l# en%endrad# 0 JN#' n#0 Te "#ndre+# en(re l# d# en +edi#' & un# e (ar? a (u i5Duierda' un# a (u derecBa' a cau a de nue (ra cer)a(ana F i Ba& "?Aar# n# #(r# le di "arare+# c#n la cer)a(ana K' re "#ndier#n0 *le%re+en(e "r#)ar#n a di "arar c#n u cer)a(ana 0 He aDu- Due di "arand# c#n la cer)a(ana n# Ba)-a )ala en u cer)a(ana F #la+en(e #"la)an di "arand# c#n la cer)a(ana c#n(ra l# "?Aar# 47F $i%an(e de la Tierra e (a)a +aravillad#0 En(#nce l# en%endrad# !r#(ar#n !ue%# 48' a ar#n u "?Aar# an(e el !ue%#0 Un(ar#n c#n cre(a alreded#r un "?Aar#' le "u ier#n (ierra )lanca 490 JHe aDu- l# Due le dare+# "ara e4ci(ar u %ula "#r el Bu +# Due en ,l enc#n(rar?0 Nue (r# "?Aar# le derr#car?0 De i%ual +#d# Due de (ierra e (? envuel(# (#d# alreded#r "#r n# #(r# e (e "?Aar#' a (ierra le ecBare+# ' en (ierra le inBu+are+# 0 De+a iada Ciencia en un c#n (ruid#' un !#r+ad#'
@8 El d#+icili# "redilec(#' & "#r (an(# el lu%ar de +a&#r "#(encia' de l# di# e lu+in# # ' e el E (e0 @@ $i%an(e de la Tierra' e (? aDu- en el "a"el e "ecial de di# $ua(e+ala Ba& 8N v#lcane H0 @; Sie+"re0 @: J.arcBad delan(e' %uiadn# K0 @> Di "aran c#n cer)a(ana +?%ica+en(eF "#r l# de+? ' enviad# de l# .ae (r# $i%an(e ' de)en "#der lan5ar el ra&#0 @= E4ac(a+en(e< JH#radar#n !ue%#K' id e ( J#)(uvier#n !ue%#K "#r !riccin de +adera0 @9 1aT ca) ' J)lanca (ierraK' el (i5al( Jcre(a de l# +e4ican# F e el "#lv# c#n el cual e "in(a)a a la v-c(i+aF e (ar un(ad# c#n ella # c#+er l# Due e (a)a un(ad# c#n ella' eDuival-a a acri!icar e0 de l# (e+)l#re de (ierra0 GEn

cuand# c#+ien5a la %er+inacin' cuand# c#+ien5a el al)aK' diAer#n l# en%endrad# 0 JCier(#' a cau a del de e# de (#d# l# c#ra5#ne de c#+er' de (ri(urar' el c#ra5n de $i%an(e de la Tierra de ear? l# +i +#K' diAer#n en(re - .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Duran(e e (e (ie+"# a a)an al "?Aar#' el cual c#c-a & a+arillea)a a ?nd# eF el Au%# del "?Aar# %#(ea)a' !lu-a "#r (#da "ar(e ' (en-a un Bu +# +u& uave0 He aDu- Due $i%an(e de la Tierra de e c#+er de ,l & Due e le Bi5# a%ua la )#ca' Due )# (e5' Due la aliva' la )a)a' c#rri a cau a del a)r# # "?Aar#0 En(#nce "re%un(< JPQu, e e (e ali+en(#Q Sien(# un Bu +# verdadera+en(e e4Dui i(#0 Dad+e "ue un "#c#KF Ga -H diA#0 Se GleH di# en(#nce el "?Aar# a $i%an(e de la Tierra' "ara vencerl#0 De "u, de Due Bu)# aca)ad# Gde c#+er eH aDuel "?Aar#' ca+inar#n de nuev# diri%i,nd# e Bacia el Orien(e' en d#nde e (a)a la %ran +#n(aLa0 He aDu- Due va $i%an(e de la Tierra e de vanec-a de l# "ie ' de la +an# ' e (a)a in !uer5a ' a cau a de la (ierra c#n la cual e Ba)-a un(ad# (#d# alreded#r el "?Aar# del Due Ba)-a c#+id#0 N# "#d-a &a Bacerle nada a la +#n(aLa ni aca)ar de derri)arla 0 O en(#nce ' li%ad# "#r l# en%endrad# ' Ge (and#H u +an# a(ada a(r? ' u +an# %uardada "#r l# e4(ranAer# ' el cuell# & la "ierna li%ad# Aun(a+en(e' !ue en e%uida (endid# en (ierra' !ue inBu+ad#0 Tal !ue la derr#(a de $i%an(e de la Tierra' #la+en(e "#r .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Innu+era)le G!uer#nH u acci#ne #)re la (ierra0 He aDu- Due c#n(are+# el naci+ien(# de .ae (r# .a%#' BruAi(#' "ue Be+# c#n(ad# "ri+era+en(e la derr#(a de Princi"al $uaca+a&# & la de Sa)i# Pe5-Tierra & la de $i%an(e de la Tierra' #)re la (ierra0

77
He aDu- Due dire+# el n#+)re del "adre de .ae (r# .a%#' BruAi(#0 .u i(are+# el #ri%en' +u i(are+# #la+en(e la Bi (#ria' el rela(#' del en%endra+ien(# de .ae (r# .a%#' BruAi(#F n# dire+# de e (# in# la +i(ad & #la+en(e una "ar(e de la Bi (#ria de u "adre0 He aDu-' "ue ' la Bi (#ria de , (e0 Su n#+)re e Su"re+# .ae (r# .a%#' c#+# e dice0 Su "adre #n *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra0 P#r ell# ' en la n#cBe' !uer#n en%endrad# 50 Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' "#r *n(i%u# Secre(#0 *n(i%ua Ocul(ad#ra0 *B#ra "ue ' Su"re+# .ae (r# .a%# en%endr d# BiA# < .ae (r# .#n# Ge elH n#+)re del "ri+er BiA#' .ae (r# Si+i# Ge elH n#+)re del e%und# BiA#0 O el n#+)re de u +adre' Ge H , (e< Parid#ra de .#n# F (al e el n#+)re de la e "# a de Su"re+# .ae (r# .a%#0 Princi"al .ae (r# .a%#' in e "# a' c,li)e0 Per# e (# d# BiA# eran +u& %rande Sa)i# F %rande u CienciaF au%ure 51 aDu- en la (ierraF )uen# u e4i (encia' u naci+ien(#0 Se +# (r (#da la Ciencia an(e .ae (r# .#n#0 .ae (r# Si+i#' BiA# de Su"re+# .ae (r# .a%#0 .ae (r# .#n#0 .ae (r# Si+i#' lle%ar#n a er +M ic# ' can(an(e ' (irad#re de cer)a(ana' "in(#re ' e cul(#re ' A#&er# ' #r!e)re 0 *B#ra )ien' Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' n# Bac-an c#(idiana+en(e +? Due GAu%ar alH )lanc#' Due Au%ar a la "el#(a 520 Cada d# d-a enc#n(r?)an e cua(r#' reun-an e en el Aue%# de "el#(a0 Para verl# ven-a el $avil?n' +en aAer# de .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del Rel?+"a%#0 *B#ra )ien' e (e $avil?n' de n# leA# de aDuen la (ierra' de n# leA# de 2i)al)? 53 lle%a)a e%uida+en(e al ciel#' Aun(# a l# .ae (r# $i%an(e 0 .ien(ra ell# "er+anec-an aDu- en la (ierra' la +adre de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' +uri0 He aDu- Due' ca+inand# Bacia 2i)al)? 54 Au%ar#n a la "el#(a' l# Due #&er#n Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#' Ae!e de 2i)al)?0 JPQu, Bacen #)re la (ierraQ PQui,n la Bace (e+)larQ PQui,n Bace (al )a(aB#laQ Que e env-e a )u carl# ' a (raerl# aDu-F Due ven%an a Au%ar a la "el#(a a !in de Due l# ven5a+# 0 Verdadera+en(e' n# #+# #)edecid# "#r ell# < n# Ba& #)ediencia' n# Ba& re "e(# "ara nue (r# er0 N# Bacen +a Due )a(allar #)re nue (ra ca)e5a K' diA# (#d# 2i)al)?0 En(#nce (#d# cele)rar#n c#n eA#0 E (# lla+ad# Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' l# $rande Decid#re de Pala)ra 550 He aDu- a (#d# l# Ae!e ' a Duiene , (# da)an u car%# de "#derF cada un# Ae!e "#r #rden de Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#0 He aDu-' "ue ' l# n#+)re de l# Ae!e < E4(iende Tullid# 0 ReMne San%re< u car%#< l# B#+)re Due (ienen !luA# de an%re0 He aDu- (a+)i,n a l# Ae!e Haced#r de *) ce # 0 Haced#r de Ic(ericiaF u "#der< dar a l# B#+)re (u+#re ' darle a) ce # en la "ierna & a+arillearle el r# (r#' l# Due e lla+a ic(ericia' & , (e era el "#der de Haced#r de *) ce # ' Haced#r de Ic(ericia0 He aDu- ade+? a l# Ae!e Varilla de Hue # '
;N De "u, de l# di# e "ri+#rdiale ' in "adre ni +adre ' vienen' c#+# en #(r# +ucB# "a- e ' l# di# e en%endrad# F aDu- Ba& d# %eneraci#ne de ell# 0 .ae (r# .a%# c#+# u "adre 0 E (a d# %eneraci#ne #n en%endrada en la n#cBe' an(e de la a"aricin de l# a (r# 0 ;7 Nic)acBin< Jau%urK< aDu- er-a "re!eri)le Dui5?' en vi (a de u c#n#ci+ien(# variad# ' (raducir "#r Ja i+ilad#re K0 ;I .ucB# "ue)l# de la Tierra (ienen en %ran !av#r el Aue%# de "el#(aF i+)#li +# +Ml(i"le< reli%i# # Gen la *+,rica .edia< (e+"l# en la e4(re+idade del Aue%#' cere+#nia ' acri!ici# H' +?%ic#' a (r#n+ic#' #cial' %uerrer#' vi(al0 GC!0 nu+er# a i+?%ene e Due+?(ica del Aue%# de "el#(a en l# CdiceH0 ;8 2i)al)?' JLu%ar del De vaneci+ien(#' de la De a"aricin' de l# .uer(# K0 E4ce"ci#nal+en(e c#n erv# e (a "ala)ra' c#r(a & Due indica a vece el lu%ar' a vece u Ba)i(an(e 0 ;@ C#+# en una +ul(i(ud de #(r# "ue)l# ' el #ri!ici# G)arranc#' cavernaH del +und# u)(err?ne# de ul(ra(u+)a e (? en el "a- real0 ;; L# Ae!e u"re+# ' l# Due deciden en Ml(i+a in (ancia0

Varilla de Cr?ne# ' l# de la varilla 56 de 2i)al)?F #la+en(e de Bue # GeranH u varilla F u +a&#rd#+-a< # i!icar a l# B#+)re a !in de Due' n# iend# +? Due Bue # & cr?ne# al +#rir' n# Ba&a Due rec#%er +? Due u e Duele(# F (al era la !uncin de l# lla+ad# Varilla de Hue # ' Varilla de Cr?ne# 0 He aDu- (a+)i,n a l# Ae!e lla+ad# Haced#r de Traicin' Haced#r de In!#r(uni#F Be aDu- u car%# < cB#car al B#+)re c#n(ra la (raicinF ea de(r? de u +#rada' ea delan(e de u +#radaF Due (uv# la +ala uer(e de caer' )#ca arri)a' #)re el uel#< e +#r-aF (al era el "#der de Haced#r de (raicin' Haced#r de In!#r(uni#0 He aDu- (a+)i,n a l# Ae!e lla+ad# $avil?n Gde an%reH' O"re inF Be aDu- u "#der< el B#+)re +#r-a en ca+in# de l# Due e lla+a +uer(e M)i(a' vini,nd#le la an%re a la )#caF en(#nce ,l +#r-a' v#+i(and# la an%reF a cada un# Gc#rre "#nd-aH el car%# de r#+"er la %ar%an(a' el c#ra5n del B#+)re' "ara Due +urie e en ca+in#' Baci,nd#le lle%ar de re"en(e Gla an%reH a la %ar%an(a +ien(ra +arcBa)aF (al era el "#der de $avil?n Gde San%reH' O"re in0 He aDu- Due e reunier#n en c#n eA# "ara c#+)a(ir' a(#r+en(ar' a Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#0 2i)al)? Duer-a )urlar e de Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' de u e cud# de cuer#' de u anill# ' de u %uan(e ' de u c#r#na & de l# ca c# c#n Due e en%alana)an Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#0 He aDu-' "ue ' Due c#n(are+# u viaAe a 2i)al)?' deAand# "er+anecer Ga"ar(eH a .ae (r# .#n#' G.ae (r#H Si+i#' BiA# de Su"re+# .ae (r# .a%# & cu&a +adre e (a)a &a +uer(a0 En e%uida' Gc#n(are+# H la derr#(a de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' "#r .ae (r# .a%#' BruAi(#0

;: N# iend# la varilla Gde Au (icia' de "#lic-aH' la vara Gde uAierH' el )a (n Gde +ari calH' el ce(r# Gde re&H' e(c0' in# l# derivad# ' vuel(# +? # +en# i+)lic# ' del an(i%u# )a (n G"ara %#l"earH de l# Ae!e ' Ban id# inven(ad# inde"endien(e+en(e en cada "a- 0

7I
En e%uida "ar(ier#n l# +en aAer# de Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 JEn ca+in#' #B C#n eAer# de l# Var#ne 0 Id a lla+ar a Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#0 Decidle < RVenid c#n n# #(r# CQue ven%an' dicen l# Ae!e 0 CQue ven%an aDu- a "el#(ear c#n n# #(r# < Due n# revivi!iDue+# nue (r# r# (r# c#n ell# F en verdad' ad+ira+# u )#ca 57F a -' "ue ' Due ven%an' dicen l# Ae!e 0S CQue al venir (rai%an l# Due (ienen< u anill# 58' u %uan(e F Due ven%an (a+)i,n c#n u "el#(a' dicen l# Ae!e 0K JDecidle < CVenidK0 * - !ue dicB# a l# +en aAer# 0 He aDu- a l# +en aAer# BMB# < ElecBa-BMB#' .ae (r# $i%an(e BMB#' $uaca+a&#-BMB#' Ca)e5a-BMB#F a - e lla+a)an l# +en aAer# de 2i)al)?0 ElecBa-BMB# era r?"id# c#+# una !lecBa0 De .ae (r# $i%an(e BMB# la na(urale5a era de %i%an(e0 De $uaca+a&#-BMB#' la na(urale5a era G(enerH un d#r # de !ue%# 590 Ca)e5a BMB# n# (en-a +? Due una ca)e5a' n# (en-a "ierna "er# - ala 0 E # cua(r# +en aAer# (en-an el #!ici# de C#n eAer# de l# Var#ne 0 Par(id# de 2i)al)?' lle%ar#n en e%uida & e "# ar#n en el Aue%# de "el#(a0 Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' "el#(ea)an all-' en el Aue%# de "el#(a lla+ad# Jue%# de Pel#(a Ornad# c#n $ran Er#n(n0 L# BMB# e "# ar#n en el Aue%# de "el#(a' G&H !#r+ar#n u di cur # e4ac(a+en(e en el #rden del di cur # de (#d# l# Ae!e lla+ad# Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 Haced#r de *) ce # ' Haced#r de Ic(ericia' Varilla de Hue # ' Varilla de Cr?ne# ' E4(iende Tullid# 0 ReMne San%re' Haced#r de Traicin' Haced#r de In!#r(uni#' $avil?n Gde San%reH' O"re in' Due Ba)-an !#r+ad# el di cur # "ara l# BMB# 0 JPL# Ae!e Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#' diAer#n verdadera+en(e e #Q PDiAer#n verdadera+en(e Due de)-anl# ac#+"aLar# QK C-KQue (rai%an u acce #ri# de Aue%# ' diAer#n l# Ae!e 0K J.u& )ien0 E "eradn# 0 *l +#+en(# n# de "edi+# de nue (ra +adreK' diAer#n ell# ' Euer#n en e%uida a la ca a & diAer#n a u +adre' "#rDue u "adre &a Ba)-a +uer(#< JOB +adre nue (ra' "ar(i+# 0 L# +en aAer# de l# Ae!e Ban venid# a rec#%ern# 0 C Que ven%an' Ban dicB# ell# ' dicen l# Due !uer#n enviad# Bacia n# #(r# K0 JPer# nue (ra "el#(a Duedar? c#+# (e (i%#K' aLadier#n G&H lue%# !uer#n a a(arla en un a%uAer# en l# al(# de la +an in0 De "u, < JLa rec#%ere+# K0 JEn cuan(# a v# #(r# ' n# Baced +? Due a) #r)er' can(ar' "in(ar' cincelar' recrear vue (ra ca a' recrear el c#ra5n de vue (ra a)uelaK' diAer#n a .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#0 Cuand# e de "idier#n' u +adre *n(i%ua Ocul(ad#ra ll#r de e+#cin0 JN# va+# ' n# e (a+# +uer(# F n# # a!liA?i K' diAer#n Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' "#ni,nd# e en ca+in#0 En e%uida' Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"alV .ae (r# .a%#' ca+inar#n "recedid# "#r l# +en aAer# 0 De "u, de cendier#n al ca+in# Due lleva a 2i)al)?' de "endien(e +u& en declive0 Ha)iend# de cendid# a -' lle%ar#n al )#rde de l# r-# encan(ad# de )arranc# lla+ad# Barranc# Can(an(e Re #nan(e' Barranc# Can(an(e' Due "a ar#n #)re r-# encan(ad# c#n ?r)#le e "in# # F innu+era)le GeranH l# ?r)#le e "in# # ' "a ar#n in Bacer e daL#600 En e%uida lle%ar#n al )#rde del r-# de la San%re61' G&H all- "a ar#n in )e)er0
;> Su )#ca G u r# (r# H< Ell# 0 ;= E # anill# +vile Due a(rave a)a la "el#(a n# Ban de)id# er ree+"la5ad# in# (ard-a & l#cal+en(e "#r anill# de "iedra !iAad# "er"endicular+en(e en l# +ur# la(erale del recin(#0 E (# e4"lica "#r Du, en la *+,rica Cen(ral dicB# anill# de "iedra #n rar# & +#dern# F de u !al(a e Ba deducid# eDuiv#cada+en(e la de l# recin(# de (inad# al Aue%#0 ;9 C#+# el $uaca+a&#0 :N Sin Bacer e daL#' in "incBar e' in enr#Aecer' J in er vencid# KF "#r e (# e "reci # "re!erir' "ara 1i+aB' la (raduccin J?r)#le e "in# # K a la de Jcala)acera KF Ba& aDu- una uer(e de Aue%# de "ala)ra F e # r-# #n en realidad (ra+"a ' "rue)a ' Due' c#+# va a decir e' l# .ae (r# .a%# l#%ran "a ar J in er vencid# K0 :7 La San%re e la Ra5a0 Be)er la an%re de e (e r-# er-a )e)er la ra5a +uer(a 0

Lle%ar#n a #(r# r-#' de a%ua #la+en(eF n# Ba)iend# id# vencid# ' l# "a ar#n (a+)i,n0 En(#nce lle%ar#n all- d#nde cua(r# ca+in# e cru5a)an< all- !uer#n vencid# ' all- d#nde cua(r# ca+in# e cru5a)an0 Un ca+in# r#A#' un ca+in# ne%r# 62' un ca+in# )lanc#' un ca+in# a+arill#63F cua(r# ca+in# 0 He aDu- Due El del Ca+in# Ne%r# diA#< JT#+ad+e' &# el ca+in#Ae!eKF Ga -H diA# El del Ca+in#0 *ll- !uer#n vencid# 0 He aDu- Due i%uier#n el ca+in# de 2i)al)?0 *l lle%ar all? d#nde e c#n%re%a)a el %#)iern# de 2i)al)?' !uer#n vencid# 0 *B#ra )ien' l# "ri+er# en(ad# eran un +aniDu-' G&H un G+uLec#H BecB# de +adera' arre%lad# "#r 2i)al)?0 (# !uer#n l# "ri+er# a Duiene aludar#n0 JSalud0 Su"re+# .uer(#K' diAer#n al +aniDu-F JSalud' Princi"al .uer(#K' diAer#n al G+uLec#H BecB# de +adera0 (# n# re "#ndier#n0 En(#nce l# Ae!e de 2i)al)? Bicier#n ruid# de ri a< (#d# l# Ae!e Bicier#n ruid# de ri a' "ue en u e "-ri(u eran vic(#ri# # & Su"re+# .ae (r# .a%#0 Princi"al .ae (r# .a%#' e (a)an vencid# 0 Rier#n "ri+era+en(e0 De "u, Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' diAer#n< JU.u& )ienV Ha),i venid#0 Que +aLana e de "ier(en vue (r# r# (r# ' vue (r# anill# ' vue (r# %uan(e K< Ga -H diAer#n0 JSen(a# en nue (r# )anc# 64K' !ue dicB#' "er# el )anc# Due da)an era una "iedra Due+an(eF al en(ar e en el )anc#' e Due+ar#nF verdadera+en(e e e currier#n de aDuel )anc# in enc#n(rar alivi#< verdadera+en(e e levan(ar#n' aDuel a ien(# le Due+a)a0 En(#nce l# 2i)al)? e rier#n #(ra ve5F de ri a (en-an Ja len%ua e "e aF la er"ien(e Ri a nac-a en u c#ra5n' en u an%re' en u Bue # 0 Re-an' (#d# l# 2i)al)? re-an0 JId a vue (ra +#rada0 *ll- e # #!recer? en el d#r+i(#ri# vue (r# "in# 65' vue (r# (a)ac#66K' e le diA#0 En e%uida lle%ar#n a la .an in Tene)r# aF n# Ba)-a +? Due (inie)la en el in(eri#r de la +an in0 En(#nce l# 2i)al)? cele)rar#n c#n eA#0 JSacri!iDu,+# l# +aLanaF Due +ueran "r#n(#F u Aue%# n# in ul(aK' e diAer#n un# a #(r# l# 2i)al)?0 *B#ra' "ue ' u "in# era una !lecBa red#nda' del "in# lla+ad# Blanc# Pedernal' el "in# G"edernal acri!ica(#ri#H de 2i)al)?F "un(ia%ud# era' "ue ' u Aue%#F de)-a lle%ar a"ri a a u !in & !av#recer el "lan de 2i)al)?0 Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' en(rar#n en la .an in Tene)r# a0 Se le dier#n u "in# F a cada un# el "in# encendid# de Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#< c#n e (# a cada un# lle% (a+)i,n de l# Ae!e u (a)ac# encendid#F lle% e en(#nce a darl# a Su"re+# .ae (r# .a%#0 Princi"al .ae (r# .a%#0 E (a)an en la #) curidad cuand# e lle% a darle u "in# & u (a)ac#F de de la en(rada l# "in# alu+)rar#n0 JQue cada un# Due+e u "in# & u (a)ac#F Due a la aur#ra ven%an a darl# < "er# Due in %a (arl# n# l# devuelvan' # dicen l# Ae!e K' d-A# e0 * - !uer#n derr#(ad# 0 El "in# e c#n u+i' el (a)ac# (a+)i,n e c#n u+i' Due e le Ba)-a dad#0 Nu+er# a la "rue)a de 2i)al)?F +ucBa uer(e de "rue)a 0 La "ri+era' la .an in Tene)r# a' (#da de # curidad al in(eri#r0 La e%unda' lla+ada .an in de l# Cal#!r-# ' en la cual un !r-# +u& in #"#r(a)le' un !r-# +u& "ican(e' llena)a el in(eri#r0 La (ercera' lla+ada .an in de l# Ja%uare ' d#nde n# Ba)-a +? Due Aa%uare en(re+e5cl?nd# e' a(ac?nd# e' en eLand# l# dien(e ' +#!?nd# e' Aa%uare encerrad# en la +an in0 .an in de l# .urci,la%# ' n#+)re de la cuar(a +an inF en el in(eri#r de la +an in' #la+en(e +urci,la%# Due %ri(a)an' Due ale(ea)an' Due rev#l#(ea)an en la +an in' +urci,la%# encerrad# in "#der alir0 La Duin(a0 .an in de O) idianaF n# Ba)-a +? Due venced#re ' c#n u !lecBa ' en ilenci#' en lucBa' en la
:I 2i)al)? e (? )aA# (ierra' en el nadirF "er# el ca+in# "#r el cual en(ran el #l' la luna' l# # iri divin# & Bu+an# ' e (? al #e (e0 E ' "ue ' un ca+in# ne%r#' c#l#r c#nvenien(e0 El Li)r# de CBila+ Bala+ de CBu+a&el a(ri)u&e el ne%r# al #e (e0 L# diver # n#+)re GH#5an' Baca)' PauaB-Tun' 2i)CBac' u-Ua-&e&a)H de l# Baca)-Tlal#c del #e (e (en-an el e"-(e(# de ET Jne%r#K0 En la .i a +il"era G+i a "a%ana c#n adici#ne cri (iana H Due cele)ran l# ac(uale +a&a ' el PauaB-(un J"iedra' al5ada' +enBirK del #e (e' iden(i!icad# c#n San(ia%#' e lla+ad# Jel Ne%r#K0 El ca+in# de alida' Due "ar(e (a+)i,n de la +i +a encruciAada' de)e na(ural+en(e diri%ir e Bacia el e (e & er a+arill#0 :8 O(r# "a aAe dice< ne%r#' )lanc#' r#A#' verde0 E (a variacin del verde al a+arill# GC!r0 l# Cdice H "arece indicar Due el au(#r (en-a a la vi (a' "#r l# +en# ' un an(i%u# +anu cri(# "in(ad#0 :@ El )anc# de l# %rande Ae!e 0 :; * (illa de "in# re in# # GJ#c#(eK en .,4ic#H Due irve de an(#rcBa0 :: Ta)ac#' ci%arr#0

+an in0 (a #n la "ri+era "rue)a de 2i)al)?' "er# Su"re+# .ae (r# .a%#0 Princi"al .ae (r# .a%#' n# en(rar#nF )a (a c#n +enci#nar l# n#+)re de la +an i#ne de "rue)a 0 Cuand# Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' lle%ar#n an(e Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#0 JPDnde e (? +i (a)ac#' dnde e (? +i "in#' Due e # llevar#n a&er n#cBeQK' Gle H !ue dicB#0 JL# aca)a+# ' #B Ae!e K0 J.u& )ien0 *B#ra aca)are+# vue (r# d-a ' +#rir,i F er,i "erdid# ' er,i c#r(ad# 67F aDu- vue (ra !a5 er? e c#ndidaF er,i acri!icad# K' diAer#n Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 En(#nce e le acri!ic' e le en(err en el Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# ' a - lla+ad#0 Se c#r( la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' & el "ri+#%,ni(# !ue en(errad# c#n el e%undn0 JQue e "#n%a u ca)e5a en el ?r)#l Due e (? en el ca+in#K' diAer#n Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 Cuand# e !ue a c#l#car la ca)e5a en +edi# del ?r)#l' en(#nce el ?r)#l di# !ru(a F n# Ba)-a !ru(a an(e de Due !uera "ue (a la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%# en +edi# del ?r)#l0 *B#ra )ien' e (a ca)e5a e la Due lla+a+# aB#ra Ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' c#+# e dice0 Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' c#n iderar#n a #+)rad# la !ru(a del ?r)#l' !ru(a en(era+en(e red#nda 0 N# e ve-a en dnde e (a)a la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' !ru(a id,n(ica a la !ru(a del cala)acer#0 T#da 2i)al)? vin# a +irar' a ver aDuell#0 $rande e v#lvi en u e "-ri(u el car?c(er de aDuel ?r)#l a cau a de l# Due e Ba)-a M)i(a+en(e BecB# en ,l cuand# e Ba)-a c#l#cad# en +edi# de ,l la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#0 En(#nce l# 2i)al)? e diAer#n en(re -< JQue nin%un# c#Aa u !ru(a 0 Que nin%un# ven%a al "ie del ?r)#lKF Ga -H diAer#n (#d# l# 2i)al)?' ved?nd# e +u(ua+en(e' "r#Bi)i,nd# e +u(ua+en(e0 De de en(#nce la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%# n# e de cu)ri &a +? F n# !#r+ +? Due un (#d# c#n la !ru(a del ?r)#l lla+ad# Cala)acer#0 Per# una A#ven #& e e %ran rela(#' & Be aDu-' "ue ' Due c#n(are+# u aven(ura0

:> Cercenad# 0

78
O Be aDu- la Bi (#ria de una A#ven' BiAa de un Ae!e lla+ad# ReMne San%re0 O Be aDu- Due una A#ven' BiAa de un Ae!e' #&0 ReMne San%re' GeraH el n#+)re de u "adre0 La de la San%re' GeraH el n#+)re de la A#ven0 Cuand# #& la Bi (#ria de la !ru(a del ?r)#l' Due le !ue c#n(ada "#r u "adre' e +aravill %rande+en(e de (al rela(#0 JPP#r Du, n# ir-a &# a ver e e ?r)#l del cual e Ba)laQ P#r l# Due #i%# decir' e a !ru(a #n verdadera+en(e a%rada)le K' e diA# ella0 En(#nce "ar(i #la' G&H lle% al "ie del ?r)#l "lan(ad# en +edi# del Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# 0 JU*B' aBV PS#n , a la !ru(a del ?r)#lQ UCuan a%rada)le la !ru(a de e e ?r)#lV P.#rir,' +e "erder, i c#A# al%una QK' diA# la A#ven0 En(#nce el Bue # Due e (a)a en +edi# del ?r)#l Ba)l0 JPQu, de ea Q E (a )#la red#nda en la ra+a deH ?r)#l n# #n +? Due Bue # K' diA# la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' Ba)l?nd#le a la ad#le cen(e0 JPLa de ea (#dav-aQK' aLadi0 J e e +i de e#K' diA# la A#ven0 JU.u& )ienV E4(iende #la+en(e el e4(re+# de (u +an#K0 JS-K' diA# la ad#le cen(e' alar%and# u +an# Due e4(endi an(e el Bue #0 En(#nce el Bue # lan5 c#n !uer5a aliva en la +an# e4(endida de la A#venF , (a' al in (an(e' +ir c#n +irada curi# a el Buec# de u +an#' "er# la aliva del Bue # &a n# e (a)a en u +an#' JEn e a aliva' e a )a)a' (e Be dad# +i "# (eridad0 He aDu- Due +i ca)e5a n# Ba)lar? &a +? F &a n# e +? Due un Bue # de carnad#0 * - #n i%ual+en(e la ca)e5a de l# %rande Ae!e 0 Sl# la carne vuelve )uena la cara' de d#nde G"r#vieneH' cuand# +ueren' el (err#r de l# B#+)re a cau a de la # a+en(a 0 L# +i +# "a a c#n l# BiA# ' cu&# er e c#+# la aliva' la )a)a' la cual' ea de BiA# de Ae!e ' ea de BiA# de Sa)i# ' de #rad#re ' n# e "ierde in# Due e e4(iende' e c#n(inMa' in Due e e4(in%a' in Due e aniDuile la !a5 del Ae!e' del Varn' del Sa)i#' del Orad#r0 Tal c#+# "a a c#n l# BiA# Due vienen' a - Be BecB# c#n(i%#0 Su)e' "ue ' a la (ierra in +#rir0 Que en (i "ene(re +i Pala)ra 680 Que a - eaK' diA# la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#0 *B#ra )ien' e (a .a%ia la Ba)-an BecB# ell# "#r la Pala)ra de .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del Rel?+"a%#0 La A#ven v#lvi en(#nce a u ca a' Ba)i,nd#le id# BecBa nu+er# a adver(encia 690 O al in (an(e' #la+en(e "#r la aliva' u BiA# nacier#n en u vien(re0 Tal !ue el en%endra+ien(# de .ae (r# .a%#' BruAi(#0 La ad#le cen(e lle% a u ca a0 Sei luna e aca)ar#n0 En(#nce ella !ue e4a+inada "#r u "adreF ReMne San%re' n#+)re de u "adre0 De "u, del e4a+en de la A#ven "#r el "adre' , (e vi# Due all- Ba)-a un BiA#0 En(#nce l# Ae!e Su"re+# .uer(#' .uer(# Princi"al' Aun(ar#n (#da u a)idur-a c#n la de ReMne San%re0 JOB' Ae!e ' Be aDu- Due "#r !#rnicacin +i BiAa (iene un BiA#K' diA# ReMne San%re' al lle%ar Aun(# a l# Ae!e 0 JUO )ienV Cava u )#ca700 Si n# Ba)la Due e la acri!iDue' Due e va&a a acri!icarla leA# de aDu-K0 J.u& )ien' #B %rande Ae!e K' re "#ndi ,l0 En(#nce GleH "re%un( a u BiAa< JOB' BiAa +-a' Pcu?l e el "# e #r del BiA# GDue Ba&H en (u vien(reQ71K0 Ella re "#ndi< JOB' "adre +-#' aB- n# Ba& BiA#F n# Ba& nin%Mn B#+)re del cual &# c#n#5ca la !a5K0 l re "#ndi< JUPer!ec(a+en(eV UVerdadera+en(eV UOB !#rnicad#raVK JQue e la lleven0 OB C#n eAer# de l# Var#ne ' acri!icadla' rec#%ed u c#ra5n en una c#"a0 V#lved B#& al lad# de l# Ae!e K' diA# ,l a l# BMB# 0 En(#nce Gl# H cua(r# GBMB# H !uer#n a c#%er la c#"a' ca+inar#n' (ran "#r(and# a la ad#le cen(e en u )ra5# ' llevand# el Blanc# Pedernal72 "ara acri!icarla0 JOB +en aAer# ' n# Bar-ai )ien en +a(ar+e'
:= *Du- la Pala)ra e ca i el L#%# 0 :9 *vi # ' in (rucci#ne & c#n eA# GN0 de l# T0H >N In(err%alaF J #nd,alaK' dir-a+# n# #(r# 0 >7 JP# e #r' "r#"ie(ari# del BiA#K "#r JPadreK' revela una c#nce"cin #cial DuicB,0 >I 1aTi T#T< JBlanc# PedernalK' el cucBill# de l# +enud# al di# -e Duele(# de la .uer(e0 acri!ici# de 2i)al)?' Due en l# Cdice #rna a

"ue in !#rnicacin Gc#nce)-H l# Due e (? en +i vien(re' Due e en%endr cuandr# !ui a ad+irar la ca)e5a de Su"re+# .ae (r# .a%#' Due e (? en el Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# 0 * -' "ue ' n# +e acri!iDu,i ' #B .en aAer# K' diA# la ad#le cen(e' JBa)l?nd#le 0 JPQu, "#ndre+# en ca+)i# en (u c#ra5nQ N# Ba id# dicB# "#r u "adre< RRec#%ed u c#ra5n' v#lved al lad# de l# Ae!e F cu+"lir,i ' G&H de "u, +ani!e (ar,i el cu+"li+ien(#F (raed "r#n(a+en(e en una c#"a' c#l#cad en el !#nd# de la c#"a el c#ra5nS0 PN# n# Ba)l a -Q PQu, "re en(are+# ' "ue ' en la c#"aQ Sin e+)ar%#' de de lue%#' Duere+# Due n# +uera K' diAer#n l# +en aAer# 0 J.u& )ien0 E (e c#ra5n n# "uede er de ell# 0 Vue (ra ca a n# "uede (a+"#c# e (ar aDu-0 N# #la+en(e (endr,i "#der #)re la +uer(e de l# B#+)re ' in# Due' en verdad' vue (r# er?n l# verdader# !#rnicad#re 730 .-# er?n en e%uida Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 Que l# la an%re del Dra%# e (, an(e u r# (r# 0 E (e c#ra5n n# er? Due+ad# an(e ell# 0 P#ned el !ru(# del ?r)#lK' diA# la A#ven0 O' r#Aa' la avia del ?r)#l ali & !lu& en la c#"aF e BincB all- & e v#lvi )#la en ree+"la5# del c#ra5n0 Br#(an(e ali la avia del ?r)#l r#A#F e+eAan(e a an%reF la avia ali en ca+)i# de la an%reF en(#nce la an%re' la avia del ?r)#l r#A# e !#r+ en )#laF e+eAan(e a an%re' a"areci )rillan(e' r#Ai5a' en )#la' en la c#"a0 En(#nce el ?r)#l e v#lvi c,le)re a cau a de la ad#le cen(eF !ue lla+ad# /r)#l R#A# de C#cBinillaF !ue "ue lla+ad# San%re a cau a de la an%re del Dra%#' a - lla+ad#0 J*ll- "ue er,i a+ad# ' & l# Due e (? en la u"er!icie de la (ierra er? vue (r#K' diA# ella a l# BMB# 0 J.u& )ien' A#ven0 Par(i+# ' va+# a dar cuen(a0 Si%ue (u ca+in#0 Va+# a "re en(ar an(e l# Ae!e la i+a%en' el u (i(u(#' de (u c#ra5nK' re "#ndier#n l# +en aAer# 0 Cuand# lle%ar#n an(e l# Ae!e ' (#d# e "era)an an i# a+en(e0 JPSe aca)QK' diA# en(#nce Su"re+# .uer(#0 JSe aca)' #B Ae!e 0 He aDu- aB#ra el c#ra5n en la c#"aK0 J.u& )ien0 Que &# veaK' diA# Su"re+# .uer(#0 En(#nce ,l levan( aDuell#0 La avia r#Ai5a e e "arci c#+# an%re0 J*ni+ad )ien el re "land#r del !ue%#0 P#ned e (# en el !ue%#K' a%re% Su"re+# .uer(#0 De "u, de Due e le Bu)# "ue (# en el !ue%#' l# 2i)al)? c#+en5ar#n a #ler Gel #l#rH' (#d# c#+en5ar#n a e (ar a(urdid# ' "ue verdadera+en(e a%rada)le era el "er!u+e Due #l-an del Bu+# de la an%re0 .ien(ra Due "er+anec-an Ga -H' l# BMB# ' adver(id# "#r la ad#le cen(e' u)ier#n nu+er# # a la cavidad #)re la (ierra' ad#nde u)i (a+)i,n u Gdad#ra deH avi # 740 * - !uer#n vencid# l# Ae!e de 2i)al)? "#r e (a A#ven Due l# )url a (#d# 0

>8 L# BMB#

e vuelven' "ue ' en n#+)re de l# di# e cele (e ' l# ca (i%ad#re de la i+"udicia0

>@ En el d#)le en(id# de Jn#(icia dadaK & de Jc#n eA#K0 GN0 de l# T0H

7@
La a)uela75 de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' e (a)a all- cuand# la +uAer San%re vin# a ca a de la a)uela de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#0 En ella viv-an u BiA# ' & "#c# !al(a)a "ara Due nacie en l# lla+ad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Cuand# la +uAer lle% a ca a de la a)uela' la +uAer diA# a la a)uela< JLle%#' #B +adre' &# Tu nuera' &# Tu BiAa' #B .adreKF a - diA# al en(rar en ca a de la a)uela0 JPDe dnde viene (MQ PDnde e (?n +i BiA# Q PN# Ban +uer(# en 2i)al)?Q PSu d# de cendien(e ' el i%n# de u Pala)ra' lla+ad# .ae (r# .#n#0 .ae (r# Si+i#' n# l# ve (MQ Sal de aDu-0 Ve(eK' !ue re "#ndid# "#r la a)uela a la ad#le cen(e0 JEn verdad' &# #& cier(a+en(e (u nuera0 O# #& de Su"re+# .ae (r# .a%#F Bel# aDu- llevad# viv#0 Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' n# e (?n +uer(# F u en(encia le Ba BecB# ilu (re 0 TM ere .i ue%ra0 * -' ve u r# (r# Duerid# en l# Due &# (rai%#K' diA# ella a la a)uela0 En e%uida' .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' e irri(ar#n0 N# Bac-an +? Due +M ica' +? Due can(#F u (ra)aA# c#(idian# n# era in# "in(ura' in# e cul(uraF recrea)an el c#ra5n de u a)uela0 La a)uela rec#+en5< JNin%una nece idad G(en%#H de (i "ara nuera +-a0 Sl# la !#rnicacin GBa&H en (u vien(re0 OB +en(ir# a' +i BiA# de l# cuale Ba)la ' Ban +uer(#K0 La a)uela diA# #(ra ve5< JDe+a iad# verdadera #n +i "ala)ra 0 Per# ea' (M ere +i nuera' a l# Due en(iend#0 Ve "ue a rec#%er u ali+en(# "ara l# Due c#+enF ve a c#%er una %ran red llena0 Vuelve Gen e%uidaH "ue (# Due ere +i nuera' a l# Due en(iend#K' GleH diA# a la A#ven0 J.u& )ienK' re "#ndi , (a' G&H de "u, (#+ el ca+in# de la e+en(era Due Ba)-an e+)rad# .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' "#r Duiene Ba)-a id# de +#n(ad# el ca+"#F la ad#le cen(e l# i%ui & lle% a - a la e+en(era 0 Un #l# (all# en el ca+"#F n# Ba)-a d# (all# ' (re (all# F l# un (all# +ani!e (a)a u !a50 En(#nce e an%u (i el c#ra5n de la A#ven0 JDe dicBada de +-' &#' de ead#ra carnal0 PDnde rec#%er, la red de ali+en(# Due e +e Ba dicB#QK' aLadi0 En(#nce inv#c a $uardi?n del *li+en(#76 "ara Due ,l viniera & "ara Due ella llevara0 JULa de la Lluvia0 La de la .adure50 La del Caca#' v# #(ra Due "re"ar?i el +a-5' (M' $uardi?n del *li+en(# de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#VK' diA# la ad#le cen(e0 En(#nce (#+ la )ar)a ' la )r?c(ea de la +a5#rca' la arranc dulce+en(e' in c#%er la +a5#rca' G&H la arre%l c#+# +a5#rca en la redF llen la %ran red0 En(#nce la A#ven e !ue0 Un# ani+ale e encar%ar#n de la redF al lle%ar !uer#n a "#ner la )ana (ada c#n(ra la "ared de la +an in0 La a)uela c#rri "ara verla0 Cuand# la a)uela vi# una %ran red llena de ali+en(#< JPDe dnde (e Ba venid# e (e ali+en(#Q PHa arruinad#' Ba aca)ad# de c#%er +i e+en(era Q V#& a verK' diA# la a)uela' "#ni,nd# e en ca+in#' &end# a ver u e+en(era 0 Per# Ba)-a c#+# ie+"re un (all#0 Se ve-a dnde Ba)-a id# "ue (a la red0 P#r (an(#' la a)uela v#lvi a"ri a a la ca aF G&H diA# a la ad#le cen(e< JEn verdad' , e e el i%n# de Due ere +i nuera0 *Mn ver, (u ac(# ' l# de l# +u& Sa)i# Due e (?n en (iKF Ga -H GleH diA# a la A#ven0

>; El (e4(# DuicB, lla+a aDu- J+adreK a la a)uela0 El (e4(# !ranc, c#rri%e< G%randH +ereK0 GN0 de l# T0H >: P#dr-a "en ar e Due Ba& aDu- un !e+enin# #)reen(endid# & un in%ular c#lec(iv#' & "#dr-a leer e J$uardiana del *li+en(#K' c#n iderand# e (# c#+# un e"-(e(# de la (re di# a de i%nada en e%uida0 E e (-(ul# de $uardi?n n# "uede a #+)rarn# 0 En e!ec(#' R#+?n & 1a+#ra GRe"M)lica de India ' 7' 79H Ba)la de un CBaBal Ha G e Ba i+"re # HucH0 J$uardi?n de la .an inK' di# de la ca a F cuand# e Bac-a una nueva c#n (ruccin e le c#n a%ra)a , (a' & #)re u al(ar e acri!ica)an ani+ale cu&a an%re e "#n-a en la "arede 0 PN# dar-a e a a"licacin de an%re en la "arede la encill- i+a e4"licacin de la +an# r#Aa Gdi)uA# c#+"le(#H +u& a +enud# enc#n(rada & a "r#" i(# de la cuale (an(# e Ba di cu(id#Q DicBa +an# er-an Dui5? la +arca de la dedicacin del edi!ici# al $uardi?nF el Wa)-Ul de Li5ana' er-a la .an# O"era(#ria del arDui(ec(#0 N# cre# Due e (# e Ba&a dicB# an(e 0

7;
He aDu- Due dire+# la in!ancia de .ae (r# .a%#' BruAi(#0 He aDu- Due va+# a c#n(ar u in!ancia0 Cuand# !ue lle%ad# el d-a del alu+)ra+ien(#' la ad#le cen(e lla+ada San%re di# a lu50 La a)uela n# a i (i al "ar(#0 *l in (an(e nacier#n l# d# Due !uer#n "arid# ' lla+ad# .ae (r# .a%#' BruAi(#F en la +#n(aLa nacier#n0 En(#nce en(rar#n en la +#rada< "er# n# d#r+-an0 JVe(e a llevarl# a!uera0 En verdad %ri(an u )#ca K' diA# la a)uela0 En(#nce e le "u # #)re la B#r+i%a ' "er# u ueL# !ue a%rada)le0 De all- e le llev & e le "u # #)re e "ina 0 *B#ra )ien0 .ae (r# .#n#0 .ae (r# Si+i#' de ea)an Due +urie en all?' #)re la B#r+i%a ' Due +urie en all?' #)re la e "ina 0 L# de ea)an "#rDue GeranH rivale ' envidiad# ' "ara .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#0 *l "rinci"i# u Ber+an#Q +en#re n# !uer#n reci)id# "#r ell# en la +an inF , (#Q n# l# c#n#cier#n & vivier#n en la +#n(aLa0 *B#ra )ien0 .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' eran %rande +M ic# ' can(an(e 0 GL# d# reci,n nacid# H crecier#n' & %rande (#r+en(# G&H "ena l# !a(i%ar#n' l# a(#r+en(ar#n0 Ha)-an e vuel(# %rand- i+# a)i# < Ba)-an e vuel(# +M ic# ' can(an(e ' e cul(#re < (#d# era )ien GBecB#H "#r ell# 0 Sa)-an u naci+ien(#F a)-an (a+)i,n GDue eranH l# u (i(u(# de u "adre' Duien Ba)-a id# a 2i)al)?' adnde Ba)-a +uer(# u "adre0 .ae (r# .#n#0 .ae (r# Si+i#' eran %rand- i+# a)i# F en u e "-ri(u l# Ba)-an a)id# (#d# de de lue%#' cuand# Ba)-an nacid# u Ber+an# +en#re 0 Per# u a"iencia n# e +# (r a cau a de u envidiaF en ell# d#+in la Bu+illacin de u c#ra5#ne 0 Per# nin%Mn ac(# de .ae (r# .a%#' BruAi(#' le Ba)-a "erAudicad#0 En e!ec(#' , (# n# Bac-an cada d-a +? Due (irar c#n cer)a(ana 0 N# eran a+ad# "#r u a)uela & "#r .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#0 N# e le da)a de c#+er' in# Due' cuand# la c#+ida Ba)-a aca)ad#' cuand# .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' Ba)-an c#+id#' en(#nce ven-an ell# 0 N# e enc#leri5a)an' n# e irri(a)an' "er# u!r-an0 C#n#c-an u er & ve-an clar#0 Cada d-a al venir (ra-an "?Aar# Due .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' c#+-an in darle nada al un# # al #(r#' .ae (r# .a%#' BruAi(#' .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' n# Bac-an +? Due +M ica' can(#0 *B#ra )ien0 .ae (r# .a%#' BruAi(#' Ba)-an venid# in (raer "?Aar# F la a)uela e irri( cuand# en(rar#n< JPP#r Du, n# (ra,i "?Aar# QK' le diA# a .ae (r# .a%#' BruAi(#0 J.adre nue (ra' Be aDu- Due nue (r# "?Aar# e Ban enredad# en Ua ra+a !r#nd# a de un ?r)#lK' re "#ndier#n0 J*)uela nue (ra' n# "#de+# u)ir al ?r)#l "ara c#%erl# F "er# Due nue (r# Ber+an# +a&#re u)an a ,l' Due ven%an c#n n# #(r# & Due )aAen l# "?Aar# K' aLadier#n0 J.u& )ien0 *l al)a ire+# c#n v# #(r# ' re "#ndier#n l# "ri+#%,ni(# 0 *B#ra )ien' la Sa)idur-a de .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' e (a)a +uer(a en ell# d# en l# c#ncernien(e' a u derr#(a0 JN# ca+)iare+# in# u er & u vien(re0 Nue (ra Pala)ra #)rar? a cau a de l# %rande (#r+en(# Due n# Ban in!li%id# "ara Due +uri, e+# ' Due !u, e+# aniDuilad# ' Due n# #)revinie e GunaH de %racia a n# #(r# u Ber+an# +en#re 0 C#+# a irvien(e n# Ban re)aAad# en u c#ra5#ne F n# #(r# l# Bu+illare+# l# +i +#' l# cual Bare+# c#+# i%n#K' u diAer#n el un# al #(r# +ien(ra i)an al "ie del ?r)#l lla+ad# Pal#-*+arill#770 *c#+"aLad# de u Ber+an# +a&#re ' ca+ina)an di "arand# c#n la cer)a(ana ' innu+era)le GeranH l# "?Aar# Due %#rAea)an en el ?r)#l' & u Ber+an# +a&#re e +aravilla)an de ver aDuell# "?Aar# 0 JHe aDu- "?Aar# ' "er# ni un# l# Ba ca-d# al "ie del ?r)#lF n# Ba ca-d# nin%un# de nue (r# "?Aar# F id a Bacerl# caerK' diAer#n a l# "ri+#%,ni(# 0 J.u& )ienK' re "#ndier#n , (# 0 Per# cuand# Bu)ier#n u)id# al ?r)#l' el ?r)#l creci' u (r#nc# en%r# F & cuand# .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' Dui ier#n )aAar de "u, ' n# "udier#n de cender de la ci+a del ?r)#l0 De de la ci+a del ?r)#l diAer#n< JOB' Ber+an# +en#re nue (r# ' Pc+# Ba "a ad# e (#Q Tened "iedad de nue (r# r# (r# 0 He aDu- Due e (e ?r)#l e "an(a a l# Due l# +iran' #B Ber+an# +en#re nue (r# KF Ga -H diAer#n de de la ci+a del ?r)#l0 O .ae (r# .a%#' BruAi(#' diAer#n< JDe enrr#llad vue (r# (a"arra)# ' a(adl# )aA# vue (r# vien(re ' Gc#nH una lar%a "un(a
>> Can-(e< *+arilla .adera GCB#r#"B#ra (inc(#riali H0

c#l%and# Due ecBar,i "#r de(r? ' & a - +arcBar,i c+#da+en(eK' Ga -H re "#ndier#n l# d# Ber+an# +en#re 0 J.u& )ienK' diAer#n Gl# "ri+#%,ni(# H (irand# de la e4(re+idade de u (a"arra)# ' "er# al in (an(e , (a e v#lvier#n c#la ' & ell# !uer#n +e(a+#r!# ead# en +#n# 0 En e%uida ca+inar#n "#r la ci+a de l# ?r)#le de la +#n(aLa "eDueLa ' de la +#n(aLa %rande F ca+inar#n "#r la elva ' ale%r?nd# e' )alance?nd# e en la ra+a de l# ?r)#le 0 * - !uer#n vencid# .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#'K "#r .ae (r# .a%#' BruAi(#' Duiene n# l# Bicier#n in# "#r u Ciencia .?%ica0 V#lvier#n en(#nce a u ca a0 *l lle%ar diAer#n a u a)uela & a u +adre< JOB a)uela nue (ra' PDu, le Ba "a ad#' "ue ' a nue (r# Ber+an# +a&#re Q SM)i(a+en(e u r# (r# e Ban vuel(# c#+# l# de l# ani+ale K' a diAer#n0 JSi #i v# #(r# Duiene Ba),i BecB# e # a vue (r# Ber+an# +a&#re ' +e Ba),i BecB# in!eli5' +e Ba),i BecB# de dicBada0 OB BiA# +-# ' n# Baced' "ue ' e # a vue (r# Ber+an# +a&#re K' re "#ndi la a)uela a .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Ell# re "#ndier#n en(#nce a u a)uela< JOB a)uela nue (ra' n# # a!liA?i F v#lver,i a ver l# r# (r# de nue (r# Ber+an# +a&#re F v#lver?n' "er# e (# er? una "rue)a "ara v# ' nue (ra a)uela0 $uarda# de re-r0 Pr#)ad aB#ra u uer(eK0 En e%uida c#+en5ar#n a (#car la !lau(a' a (#car el J.#n# de .ae (r# .a%#K0 De "u, can(ar#n' (aLer#n la !lau(a' (#car#n el (a+)#r' (#+and# u !lau(a ' u (a+)#re 0 Sen(ar#n en(#nce c#n ell# a u a)uelaF cuand# (aLer#n la !lau(a' c#n el can(# & c#n la +M ica eAecu(ar#n el aire lla+and# c#n el n#+)re de J.#n# de .ae (r# .a%#K0 En(#nce en(rar#n .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' Duiene dan5ar#n al lle%ar0 Cuand# la a)uela ecB de ver u !ea cara ' cuand# ella l# vi#' en(#nce la a)uela e ri' la a)uela n# "ud# c#n(ener la ri aF al in (an(e' !u,r#n eF ella n# vi# &a +? u cara 0 JUEB' a)uela nue (ra' e Ban id# a la elvaV *)uela nue (ra' P"#r Du, Bici (ei e #Q Cua(r# vece #la+en(e "r#)are+# 0 S#la+en(e (re vece (#dav-a Bare+# re #nar la !lau(a' el can(#0 Re(ened vue (ra ri a' & Due la "rue)a rec#+ienceK' diAer#n #(ra ve5 .ae (r# .a%#' BruAi(#F de "u, ' (#car#n de nuev# la !lau(a0 GL# "ri+#%,ni(# H v#lvier#n en(#nce ' dan5and#' al cen(r# de la +#rada' "er# cau a)an (an(# "lacer' inci(a)an (an(# a re-r a u a)uela' Due )ien "r#n(# la a)uela e ri0 Verdadera+en(e ri i)le GeranH u !ace de +#n# c#n u ancB# vien(re ' u c#la inDuie(a ' u e (+a%# li # F cuand# en(rar#n' e (# Bi5# re-r a la a)uela0 En(#nce ' v#lvier#n a la +#n(aLa 0 J*)uela nue (ra' PDu, Bare+# Q S#la+en(e "#r la (ercera ve5 "r#)are+# K' diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(#' Duiene (#car#n una ve5 +? la !lau(a0 GL# "ri+#%,ni(# H v#lvier#n de nuev# )ailand#' "er# u a)uela e a) (uv# de re-r0 Su)ier#n a la (erra5a del edi!ici#F u #A# ' +u& r#A# ' cBi "ea)anF e acurrucar#nF Gc#nH u B#cic# alar%ad# e Bicier#n +ueca 0 En(#nce la a)uela l# +ir de nuev#' & al in (an(e la a)uela e (all en ri a0 * cau a de la ri a de la a)uela n# e v#lvier#n a ver &a +? u r# (r# 0 JOB' a)uela nue (ra' l# lla+are+# (#dav-a' "#r cuar(a ve5K0 En(#nce Gl# e%und#ne H (#car#n de nuev# la !lau(a' "er# G u Ber+an# +a&#re H n# v#lvier#n a la cuar(a ve5' in# Due e !uer#n al in (an(e a la elva0 GL# e%und#ne H diAer#n' en(#nce ' a la a)uela< J*)uela nue (ra' Ba)-a+# "r#)ad# & al "rinci"i# vinier#nF aca)a+# aMn de "r#)ar a lla+arl# 0 N# # en!ad,i 0 N# #(r# #+# ' n# #(r# ' vue (r# nie(# & # +ira+# c#+# a nue (ra +adre' #B a)uela nue (ra' en +e+#ria de nue (r# Ber+an# +a&#re Due e di (in%uier#n' Due e lla+ar#n .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' a - lla+ad# KF Ga -H diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 *B#ra )ien' Gl# "ri+#%,ni(# H eran inv#cad# "#r l# +M ic# ' "#r l# can(an(e ' en(re l# B#+)re de #(r# (ie+"# F an(aL# (a+)i,n l# "in(#re ' l# cincelad#re ' l# inv#ca)an0 Per# e v#lvier#n ani+ale ' !uer#n BecB# +#n# ' "#rDue e en#r%ullec-an' "#rDue +al(ra(a)an a u Ber+an# +en#re 0 * - !uer#n a+in#rad# u c#ra5#ne F a - !uer#n "erdid# ' !uer#n aniDuilad# .ae (r# .#n#' .ae (r# Si+i#' vuel(# ani+ale 0 *B#ra )ien' Ba)-an e (ad# ie+"re en u ca a' en d#nde e Ba)-an BecB# %rande +M ic# ' can(an(e ' cuand# viv-an c#n u a)uela' c#n u +adre0

7:
GL# e%und#ne H c#+en5ar#n u (ra)aA# "ara +ani!e (ar e an(e u a)uela' an(e u +adre0 Pri+era+en(e Bicier#n u ca+"#0 JOB a)uela nue (ra' #B +adre nue (ra' (ra)aAare+# en l# ca+"# K' diAer#n0 JN# # a!liA?i 0 N# #(r# #+# ' n# #(r# ' vue (r# nie(# ' n# #(r# l# u (i(u(# de nue (r# Ber+an# +a&#re K' diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 En(#nce (#+ar#n u BacBa G"ara +aderaH' u a5adn' u c#a 78' & ca+inar#n' cada un# c#n u cer)a(ana al B#+)r#0 *l alir de u ca a rec#+endar#n a u a)uela Due le llevara u c#+ida0 JOB a)uela nue (ra' Due e n# d, a +edi#d-a nue (r# ali+en(#K' diAer#n0 J.u& )ien' #B nie(# +-# K' re "#ndi u a)uela0 Lle%ar#n en e%uida all? d#nde e (a)a el ca+"#0 P#r (#da "ar(e en d#nde Bundier#n u a5adn en la (ierra' el a5adn l# (ra)aA la (ierraF ell# n# (ra)aAa)anF el a5adn l#0 O %#l"ear#n c#n el BacBa l# (r#nc# de l# ?r)#le & la ra+a de l# ?r)#le ' derri)and#' "#dand#' derri)?nd#l# (#d#' ?r)#le ' )eAuc# F & c#r(a)a aDuella +adera' Bac-a (#d# aDuell#' un BacBa #la0 He aDu- Due el a5adn arranca)a +ucB#F innu+era)le la 5ar5a ' l# e "in# ' (ra)aAad# "#r un a5adn l#F innu+era)le l# Due !ue arrancad# en la +#n(aLa "eDueLa ' la +#n(aLa %rande 0 En(#nce #rdenar#n a un ani+al lla+ad# Pal#+a T#rca5F Ba)i,nd#la BecB# u)ir a un %ran (r#nc#' .ae (r# .a%#' BruAi(#' le diAer#n< J.ira cuand# nue (ra a)uela ven%a a darn# nue (r# ali+en(#F arrulla lue%# Due lle%ue' arrulla & c#%ere+# el a5adn' el BacBaK0 J.u& )ienK' re "#ndi Pal#+a T#rca50 He aDu- Due ell# n# Bicier#n +? Due (irar c#n cer)a(ana F en realidad n# (ra)aAar#n el ca+"#0 De "u, de l# cual0 Pal#+a T#rca5 arrull0 *l in (an(e vinier#n' el un# a (#+ar el a5adn' el #(r# a (#rnar el BacBa0 Ha)i,nd# e envuel(# la ca)e5a' el un# e cu)ri !ala5+en(e de (ierra la +an# ' en uci?nd# e el r# (r# l# +i +#' c#+# un verdader# la)rad#rF el #(r# e cu)ri !ala5+en(e de a (illa de +adera la ca)e5a' c#+# i verdadera+en(e Bu)iera "#dad#' car"in(ead#0 En(#nce !uer#n vi (# "#r u a)uela0 En e%uida c#+ier#n0 En verdad' n# Ba)-an (ra)aAad# el ca+"#F lle% e' "ue ' in cau a' a darle u c#+ida0 Cuand# lle%ar#n a la ca a< J*)uela nue (ra' verdadera+en(e n# ac# (a+# K' diAer#n al en(rar' e (irand# in +#(iv# u "ierna ' u )ra5# ' delan(e de u a)uela0 Cuand# al d-a i%uien(e v#lvier#n' lle%ar#n al ca+"#' (#d# l# ?r)#le ' l# )eAuc# ' e Ba)-an vuel(# a levan(ar' (#da la 5ar5a ' l# e "in# ' e (a)an en+araLad# ' cuand# lle%ar#n0 JPQui,n e Ba )urlad# de n# #(r# QK' diAer#n0 JL# Due Bicier#n e (# #n (#d# l# ani+ale "eDueL# ' l# ani+ale %rande ' "u+a' Aa%uar' venad#' c#neA#' 5#rr#' c#&#(e' cerd#' "uerc#-e "-n' l# "?Aar# "eDueL# ' l# "?Aar# %rande F #n ell# Duiene Bicier#n e (# & l# Bicier#n en una n#cBeK0 En e%uida c#+en5ar#n de nuev# a (ra)aAar el ca+"#' Bicier#n l# +i +# en la (ierra "ara c#r(ar l# ?r)#le F cele)rar#n c#n eA# +ien(ra c#r(a)an l# ?r)#le ' +ien(ra arranca)an0 JS#la+en(e velare+# nue (r# ca+"#0 Qui5? #r"rendere+# a Duiene vinier#n a Bacer e (#K' diAer#n cele)rand# c#n eA#F de "u, v#lvi,r#n e a la ca a0 JPQu, v,i Q79 PSe )urlan de n# #(r# ' #B a)uela nue (raQ $rande Bier)a ' la %ran elva' GBa&H all? ad#nde e (a)a nue (r# ca+"# cuand# de d-a !ui+# ' #B a)uela nue (raK' diAer#n a u a)uela' a u +adre0 JV#lvere+# ' velare+# F n# Ge (?H )ien Due e n# Ba%a e #K' diAer#n0 En e%uida e ar+ar#n' en e%uida v#lvier#n a u ?r)#le c#r(ad# & e #cul(ar#n en ell# ' e a)ri%ar#n a la #+)ra0 En(#nce l# ani+ali(# e c#n%re%ar#n' cada e "ecie reuni,nd# e' (#d# l# ani+ale "eDueL# ' l# ani+ale %rande F Be aDu- Due a +edia n#cBe lle%ar#n0 He aDu- u Pala)ra < JU*r)#le ' levan(a# V UBeAuc# ' levan(a# VKF Ga -H diAer#n al lle%ar' a+#n(#n?nd# e )aA# l# ?r)#le ' )aA# l# )eAuc# F en(#nce avan5ar#n' e +# (rar#n' an(e l# r# (r# Gde l# d# e%und#ne H0 He aDu- l# "ri+er# < el "u+a' el Aa%uarF Gl# Avene H Dui ier#n c#%erl# ' "er# n#
>= C#a' c#&a' en .,4ic# Gde c#a(-' c#Bua(lH' a - lla+ad# a cau a de la !#r+a de er"ien(e' de ca&ad#' de u +an%#< Aan en Cu)a0 >9 JPQu, "en ?i de e (#QK

e dier#n80 a ell# 0 En(#nce avan5ar#n' c#la acercada ' el venad#' el c#neA#F Gl# Avene H l# a ier#n "er# n# arrancar#n +? Due la e4(re+idad de la c#la del venad#' Gdel c#neA#H' Due e le Dued en(re la +an# < Ba)iend# a id# la c#la del venad#' la c#la del c#neA#' dicBa c#la !uer#n ac#r(ada 0 El 5#rr#' el c#&#(e' el cerd#' el "uerc#-e "-n' n# e dier#n a ell# 0 T#d# l# ani+ale e +# (rar#n an(e .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 L# c#ra5#ne de , (# !uer#n a!li%id# "#rDue n# c#%ier#n nin%un#0 O(r# lle%' el Ml(i+#F lle% )rincand#0 En(#nce ell# e "u ier#n de (rav, Gen u ca+in#H' c#%ier#n en un "aLuel# a la Ra(a0 Ha)i,nd#la c#%id# le a"re(ar#n viva+en(e la ca)e5a' Dueriend# aB#%arla0 Le Due+ar#n la c#la en el !ue%#F en(#nce la ra(a c#+en5 a llevar a - la c#la' a n# (ener "el# en la c#laF u #A# Gv#lvi,r#n e al(#ne H "#rDue Ba)-an Duerid# aB#%arla l# en%endrad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JQue &# n# +uera "#r G#)ra deH v# #(r# 0 Vue (r# #!ici# n# e cul(ivarK' le diA# la ra(a0 JPQu, n# cuen(a (M aB#raQK' re "#ndier#n a la ra(a l# en%endrad# 0 JDeAad+e un +#+en(#0 .i Pala)ra e (? en +i vien(re 81 & &# # la c#n(ar,< dad+e aB#ra al%# de c#+erK' diA# la ra(a0 JDe "u, (e dare+# de c#+erF cuen(a "ri+er#K' !ue dicB#0 J.u& )ien0 He aDu- Due l# )iene de vue (r# "adre lla+ad# Su"re+# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' Duiene +urier#n en 2i)al)?' e4i (en u "endid# en l# al(# de la +an inF u anill# ' u %uan(e ' u "el#(aF "er# vue (ra a)uela n# Dui # +# (r?r# l#' "ue vue (r# "adre +urier#n "#r e #K0 JPDice la verdadQK' diAer#n a la ra(a l# en%endrad# 0 $ran ale%r-a GBu)#H en u c#ra5#ne al #-r la Bi (#ria de la "el#(a0 Ha)iend# c#n(ad# la ra(a' ell# dier#n de c#+er a la ra(a0 JHe aDu- (u ali+en(#F +a-5' "i+ien(# )lanc#' !riA#le ' caca# G+#nedaH82' caca# Gcla e e4(raH' er?n (u&# F l# Due !uere c#n ervad#' #lvidad#' (u&# (a+)i,n & (M l# r#er? K' diAer#n a la ra(a .ae (r# .a%#' BruAi(#0 J.u& )ien' en%endrad# 0 PQu, dir, i vue (ra a)uela +e veQK' re "#ndi0 JQue (u c#ra5n n# (e+a0 *Du- e (a+# n# #(r# ' "re (# e (a+# n# #(r# "ara re "#nder a nue (ra a)uela0 Va+# a"ri a a u)ir a e e rincn de la +an inF va+# ad#nde e "reci # irF (M u)ir? a"ri a ad#nde aDuell# e (? u "endid#F n# #(r# vere+# en l# c#rdaAe de la +an inF (a+)i,n vere+# "#r nue (ra c#+idaK' diAer#n a la ra(a0 Se c#n ul(ar#n una n#cBeF de "u, de Ba)er cele)rad# c#n eA#' .ae (r# .a%#' BruAi(#' lle%ar#n a +edi#d-a0 Sin +# (rar la ra(a Due lleva)an' lle%ar#nF el un# en(r a)ier(a+en(e en la ca aF el #(r# !ue al rincn de la +an in' en d#nde al in (an(e deA (re"ar a la ra(a0 Pidier#n en(#nce a u a)uela u c#+ida0 J.#led #la+en(e nue (r# ali+en(#F n# de ea+# +? Due un cald# c#n "i+ien(#83' #B a)uela nue (raK' diAer#n0 Ella le "re"ar al in (an(e una c#"a de cald# calien(e Due "u # delan(e de u r# (r# 0 S#la+en(e "ara en%aLar a u a)uela' a u +adre0 Derra+ar#n el a%ua del c?n(ar#0 JNue (ra )#ca e (?n verdadera+en(e eca 0 Id a )u car nue (ra )e)idaK' diAer#n a la a)uela0 JS-K' diA# ella aliend#0 Sin e+)ar%#' c#+ier#n' verdadera+en(e in Ba+)reF n# #)ra)an in# "#r !in%i+ien(#0 .ien(ra vi%ila)an el cald# de "i+ien(# "ara la ra(a' la ra(a (re"a)a Aun(# a la "el#(a u "endida en l# al(# de la +an in0 .ien(ra vi%ila)an el cald# de "i+ien(#' enviar#n un .# Dui(#F el .# Dui(#' ani+al e+eAan(e a un c-ni!e' !ue al )#rde del r-#F al in (an(e a%uAere el !#nd# del c?n(ar# de la a)uela' & el a%ua e derra+ "#r el !#nd# del c?n(ar#F ella (ra( de (a"ar el !#nd# del c?n(ar# "er# n# "ud#0 JPQu, Bace nue (ra a)uelaQ N# #!#ca+# ' G"#r !al(aH de a%uaF n# aca)a+# "#r nue (ra )#ca eca 84' diAer#n a u +adre' envi?nd#la a!uera0 La ra(a u)i en e%uida Aun(# a la "el#(a Due ca& de la cuerda de la ca a c#n l# anill# ' l# %uan(e ' l# e cud# de cuer#F l# (#+ar#n al in (an(e & !uer#n a e c#nderl# en el ca+in# Due c#nduc-a al Aue%# de "el#(a0 De "u, !uer#n a )u car a u a)uela al )#rde del r-#F u a)uela' u +adre' (ra(a)an cada una de (a"ar el !#nd# del c?n(ar#0 Lle%ar#n ell# ' cada un# c#n u cer)a(ana ' G&H avan5ar#n Ba (a el )#rde del r-#0 JPQu, Bac,i Q Nue (r# c#ra5#ne e can anF veni+# K'

=N JDar eK' "#r Jen(re%ar e' #+e(er eK0 =7 JEn +i vien(reK< en +-0 =I PeT< caca# de calidad in!eri#rF la car%a de e (# %ran# c#n (i(u-an a +enud# una e "ecie de +#neda de (rueDue0 =8 Cu(u+ic' el CBil+#lli de l# +e4ican# 0 =@ J.#ri+# de edK0

diAer#n0 JVed el !#nd# del c?n(ar#F n# e "uede (a"arK' re "#ndi la a)uela 850 *l in (an(e ell# l# (a"ar#n0 V#lvier#n' +arcBand# delan(e de u a)uela0 He aDu- c+# le !ue en(re%ada la "el#(a0

=; En "re encia de l# +a%# u a)idur-a0

u"eri#re G& c#n(ra u ac(# H l# #(r# "ierden (#(al # "arcial+en(e

77
*B#ra )ien' ell# e re%#ciAar#n de ir a "el#(ear en el Aue%# de "el#(a0 Euer#n leA# a Au%ar #l# F )arrier#n el Aue%# de "el#(a de u "adre0 En(#nce l# Ae!e de 2i)al)? l# #&er#n0 JPQui,ne #n e # Due c#+ien5an aB#ra a Au%ar #)re nue (ra ca)e5a ' Due n# e aver%Xen5an de Bacer (e+)lar la (ierraQ Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' Due Dui ier#n en#r%ullecer e an(e nue (r# r# (r# ' Pn# e (?n +uer(# Q Que e va&a' "ue ' a lla+ar a , # K' diAer#n Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' a (#d# l# Ae!e 0 Enviar#n0 DiAer#n a u +en aAer# < JId a decirle < RDue ven%anS' dicen l# Ae!e 0 R*Du- Duere+# "el#(ear c#n ell# F den(r# de ie(e d-a Au%are+# S' dicen l# Ae!e 0 Id a decirle e #K' !ue re"e(id# a l# +en aAer# 0 (# (#+ar#n el %ran ca+in# Due l# en%endrad# Ba)-an de +#n(ad# Ba (a u ca a' rec(# Ba (a u ca aF "#r ,l l# +en aAer# lle%ar#n direc(a+en(e Ba (a Gd#nde e (a)aH la a)uela' Gl# en%endrad# H c#+-an Gen el Aue%# de "el#(aH cuand# lle%ar#n l# +en aAer# de 2i)al)?0 JEn verdad' Due ven%an' dicen l# Ae!e K' diAer#n l# +en aAer# de 2i)al)?0 En(#nce l# +en aAer# de 2i)al)? indicar#n el d-a de la venida Gde l# en%endrad# H0 JDen(r# de ie(e d-a e le e "erar?K' diAer#n a *n(i%ua Ocul(ad#ra l# enviad# 0 J.u& )ien0 *ll- e (ar?n' #B +en aAer# K' re "#ndi la a)uela0 O l# enviad# e "u ier#n en ca+in# & re%re ar#n Ga 2i)al)?H0 En(#nce e an%u (i el c#ra5n de la a)uela< JP* Dui,n enviar-a &# "ara Ba)lar a +i nie(# Q En verdad' Pn# e a - c#+# an(aL# vinier#n l# +en aAer# a c#%er a u "adre QK' diA# (ri (e+en(e la a)uela en(rand# #la en la ca a0 *l in (an(e "#r de)aA# Gde u ve (id#H ca& un Pi#A#0 Ella l# a i' l# levan(' l# "u # en u +an# en d#nde el "i#A# e +#vi' anduv#0 JOB nie(# +-#' PDuiere Due (e env-e al Aue%# de "el#(a "ara lla+ar a +i nie(# QK' le diA# al "i#A#0 JUn# +en aAer# Ban venid# c#+# Berald# a decir a vue (ra a)uela< RQue e "re"aren & Due den(r# de ie(e d-a ven%anSF Ga -H Ban dicB# l# +en aAer# de 2i)al)?0 * - dice vue (ra a)uelaK' le diA# al "i#A#0 En(#nce , (e ca+in' e a"re ur0 *B#ra' "ue ' en(ad# en el ca+in#' Genc#n(r aH un en%endrad# lla+ad# Ba(raci#' un a"#0 JP*d#nde va QK' le diA# el a"# al "i#A#0 J.i "ala)ra e (? en +i vien(reF v#& Bacia Gd#nde e (?nH l# Avene K' diA# el "i#A# a Ba(raci#0 J.u& )ien0 N# (e a"re ura ' "#r l# Due ve#K' !ue dicB# al "i#A# "#r el a"#0 JPQuiere Due (e (ra%ueQ Ver? c+# +e a"re ur#0 Lle%are+# al in (an(eK0 J.u& )ienK' diA# el "i#A# al a"#' e in+edia(a+en(e !ue (ra%ad# "#r el a"#0 *B#ra )ien' el a"# anduv# lar%# (ie+"#' ca+inand# in dar e "ri aF de "u, enc#n(r a una %ran er"ien(e lla+ada Blanca V-)#ra0 JP*d#nde va ' #B Ba(raci#' #B en%endrad#QK' diA# Blanca V-)#ra al a"#0 JS#& un +en aAer#F +i Pala)ra e (? en +i vien(reK' diA# el a"# a la er"ien(e0 JP#r l# Due ve#' n# (e a"re ura 0 PIr, &# +? a"ri aQK' diA# la er"ien(e al a"#0 JVen aDu- a"ri aK' aLadiF en(#nce el a"# !ue (ra%ad# "#r Blanca V-)#ra0 De de en(#nce la er"ien(e (#+an Gal a"#H c#+# ali+en(#F e c#+en aB#ra a l# a"# 0 La er"ien(e ca+ina)a' c#rr-a0 La er"ien(e !ue enc#n(rada "#r el $avil?n' %ran aveF al in (an(e la er"ien(e !ue (ra%ada "#r el %avil?n' Duien "#c# de "u, lle% a l# al(# del Aue%# de "el#(a0 De de en(#nce el %avil?n (#+ "#r ali+en(#' e c#+i a la er"ien(e en la +#n(aLa 0 *l lle%ar' el %avil?n e "# en el re)#rde del Gedi!ici#H del Aue%# de "el#(a en d#nde e diver(-an en "el#(ear .ae (r# .a%#' BruAi(#0 *l "# ar e el %avil?n %ri(< JU$avil?nV U$avil?nVKF u %ri(# diA#< J$avil?nK0 JPQu, e e e %ri(#Q UPr#n(#' nue (ra cer)a(ana K' diAer#n Gl# en%endrad# H' G&H de "u, di "arar#n c#n la cer)a(ana al %avil?n' le enviar#n en l# #A# el Bue # de la cer)a(anaF al in (an(e di# una vuel(a #)re - +i +# & ca&0 C#rrier#n in+edia(a+en(e a c#%erl#0 Y &H de "u, l# in(err#%ar#n< JPP#r Du, viene QK' le diAer#n al %avil?n0 J.i +en aAe e (? en +i vien(re' "er# "ri+er# curad +i #A# G&H de "u, # l# dir,K' diA# el %avil?n0 J.u& )ienK' diAer#n ell# 0 T#+ar#n un "#c# de la "el#(a de u Aue%# de "el#(a & l#

a"licar#n #)re la !a5 del %avil?n0 E (# !ue lla+ad# Re+edi#-Pel#(a 86 "#r ell# 0 *l in (an(e c#n e # curar#n )ien la !a5 del %avil?n0 JHa)la aB#raK' le diAer#n al %avil?n0 En(#nce ,l v#+i( a la %ran er"ien(e0 JHa)laK' le diAer#n a la er"ien(e0 JS-K' diA# , (a' & en(#nce v#+i( al a"#0 JPDnde e (? el +en aAe anunciad#QK' le diAer#n al a"#0 JEn +i vien(re e (? +i Pala)raK' diA# el a"#0 En(#nce (ra( Gde v#+i(arH' Bi5# e !uer5# ' "er# n# v#+i(F la (en(a(iva #la+en(e cu)ri de )a)a u )#ca' in v#+i(ar0 L# en%endrad# Dui ier#n en(#nce +al(ra(arl#0 JEre un en%aLad#rK' diAer#n "a(e?nd#le el (ra er# < en(#nce l# Bue # de u (ra er# de cendier#n #)re u "ierna 0 Pr#) #(ra ve5F #la+en(e )a)a en uci u )#ca0 En(#nce a)rier#n la )#ca del a"#F !ue a)ier(a Y u )#caH "#r l# en%endrad# F )u car#n en u )#caF aB#ra )ien' el "i#A# e (a)a Aun(# a l# dien(e del a"#F e (a)a en u )#ca0 N# e l# Ba)-a (ra%ad#< #la+en(e c#+# i e l# Bu)iera (ra%ad#0 * - !ue vencid# el a"#F n# e c#n#ce la cla e de ali+en(# Due le !ue dadaF n# c#rreF n# e in# carne "ara er"ien(e 0 JHa)laK' !ue dicB# en(#nce al "i#A#0 l c#n( u +en aAe0 JOB en%endrad#' vue (ra a)uela Ba dicB# e (#< RVe a lla+arl# 0 De 2i)al)? Ban venid# a lla+arl# l# +en aAer# de Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 CQue ven%an aDu- a "el#(ear c#n n# #(r# den(r# de ie(e d-a F Due ven%an (a+)i,n u acce #ri# de Aue%#F "el#(a' anill# ' %uan(e ' e cud# de cuer#F Due aDu- e vivi!iDuen u r# (r# ' dicen l# Ae!e 0 En verdad' ell# Ban venid#S' dice vue (ra a)uela0 En(#nce &# Be venid#0 Vue (ra a)uela Ba dicB# e # verdadera+en(e0 Vue (ra a)uela ll#ra' %i+e0 O# Be venid#K0 JPE verdad e (#QK' diAer#n en u c#ra5#ne l# en%endrad# ' al e cucBarl#0 *l in (an(e ca+inar#n' lle%ar#n Aun(# a u a)uela' #la+en(e "ara de "edir e de u a)uela' "ara "ar(ir0 JOB a)uela nue (ra' "ar(i+# ' n# de "edi+# de v# 0 He aDu- Due deAa+# el i%n# de nue (ra Pala)ra0 Cada un# "lan(a+# aDu- una caLaF la "lan(a+# en +edi# de la ca a0 Si e ecan' i%n# er? de nue (ra +uer(e0 RHan +uer(#S' dir,i i e ecan0 Si ecBan &e+a dir,i < RVivenS 870 OB a)uela nue (ra' #B +adre nue (ra' n# ll#r,i 0 He aDu- el i%n# de nue (ra Pala)ra Due Dueda Aun(# a v# #(ra K' diAer#n0 Par(ier#n' lue%# Due .ae (r# .a%# Bu)# "lan(ad# una GcaLaH' G& DueH BruAi(# Bu)# "lan(ad# una GcaLaH0 La "lan(ar#n' n# en la +#n(aLa ' n# en una (ierra verdean(e' in# en una (ierra eca' en +edi# de la ca a en d#nde la deAar#n "lan(ada 0

=: El 4#c#&#lli de l# naBua ' el 4ari+)acua de l# (ara c# < O4ali Gan%u (i!#lia & #(ra H0 Se%Mn Bra eur' l# ind-%ena l# e+"lean c#n(ra la ca(ara(a0 => Pr#cedi+ien(# Due e encuen(ra (a+)i,n en l# cuen(# de (#d# l# "a- e < l# J(e (i%# K< "uLal # a)le cu&a B#Aa e e+"aLar?' e "eA# Due n# re!leAar?' !l#r Due e +arcBi(ar?' e(c0' i el B,r#e +uere # i e +e(a+#r!# ead#0

7=
En(#nce ca+inar#n' cada un# c#n u cer)a(ana0 De cendier#n Bacia 2i)al)?0 De cendier#n a"ri a la "endien(e r?"ida & "a ar#n l# r-# encan(ad# de l# )arranc# F l# "a ar#n en(re "?Aar# F #n l# "?Aar# lla+ad# C#n%re%ad# 0 Pa ar#n el r-# *) ce #' el r-# San%re' en d#nde' en el e "-ri(u de l# 2i)al)?' de)-an er vencid# F n# l# "a ar#n in# #)re u cer(a)ana 0 Salid# de all-' lle%ar#n a la encruciAada de l# Cua(r# Ca+in# 0 *B#ra )ien' ell# c#n#c-an l# ca+in# de 2i)al)?< el ca+in# ne%r#' el ca+in# )lanc#' el ca+in# r#A#' el ca+in# verde0 P#r (an(#' de de all- enviar#n a un ani+al lla+ad# .# Dui(#F , (e de)-a rec#%er la n#(icia Due ell# le envia)an a )u car< JPica a cada un# de ell# 0 .uerde "ri+era+en(e al GDue e (,H en(ad# "ri+er#' G&H de "u, ' aca)a "#r "icarl# a (#d# 0 Tu ali+en(# er? cBu"ar en l# ca+in# la an%re Bu+anaK' !ue dicB# a .# Dui(#0 J.u& )ienK' re "#ndi .# Dui(#0 En(#nce en(r "#r el ca+in# ne%r#0 Lle% Aun(# al +aniDu-' al G+uLec#H la)rad# en +adera' l# "ri+er# en(ad# ' en%alanad# 0 Pic al "ri+er#' Due n# Ba)l0 Pic al #(r#' "ic al e%und# en(ad#' Due n# Ba)l0 Pic al (ercer#F el (ercer# era Su"re+# .uer(#0 JU*&V U*&VK' diA# Su"re+# G.uer(#H cuand# !ue "icad#0 JPQu,' Su"re+# .uer(#' Dui,n # "icQK' le diA# Princi"al .uer(#0 JN# ,K' re "#ndi Su"re+# .uer(#0 JU*&VK diA# el cuar(# en(ad#0 JPQu,' Princi"al .uer(#' Dui,n # "icQK' diA# el Duin(# en(ad#0 JU*&V U*&VK' diA#0 E4(iende Tullid# 0 Princi"al .uer(# le diA#< JPQui,n # "icQK0 Picad#' el e4(# diA#< JU*&VK0 JPQu,' ReMne San%reQK' le diA# E4(iende Tullid# 0 JPQui,n # "icQK' diA# el ,"(i+#' Due en(#nce !ue "icad#0 JU*&VK' diA#0 JPQu,' El del *) ce #QK' le diA# ReMne San%re0 JPQui,n # "icQK' diA# el #c(av# en(ad# Due !ue en(#nce "icad#0 JU*&VK diA#0 JPQu,' El de la Ic(ericiaQK' le diA# el del *) ce #0 JPQui,n # "icQK' le diA# el n#ven# en(ad# Due en(#nce !ue "icad#0 JU*&VK' diA#0 JPQu,' Varilla de Hue #QK' le diA# el de la Ic(ericia0 JPQui,n # "icQK' le diA# el d,ci+# en(ad#' Due !ue en(#nce "icad#0 JU*&VK JPQu,' Varilla de Cr?ne# QK' le diA# Varilla de Hue # 0 JPQui,n # "icQK' diA# el und,ci+# en(ad#' Due !ue en(#nce "icad#0 JU*&VK' diA#0 JPQu,QK' le diA# Varilla de Cr?ne# 0 JPQui,n # "icQK' diA# el du#d,ci+# en(ad#' Due !ue en(#nce "icad#< JU*&VK' diA#0 JPQu,' O"re inQK' le !ue dicB#0 JPQui,n # "icQK' diA# el deci+#(ercer# en(ad# Due !ue en(#nce "icad#0 JU*&VK0 JPQu,0 $avil?n de San%reQK' le diA# O"re in0 JPQui,n # "icQK' diA# el deci+#cuar(# en(ad# Due !ue en(#nce "icad#0 JU*&VK0 JPQui,n # "ic0 $arra San%rien(a QK' le diA# Dien(e San%rien(# 0 * !uer#n n#+)rad# u n#+)re F (#d# e n#+)rar#n el un# al #(r#F a -' +ani!e (ar#n u r# (r# 88F al n#+)rar u n#+)re ' iend# n#+)rad# cada un# de l# ca"i(ane "#r el #(r#F el n#+)re de un#' en(ad# en el rincn' !ue dicB#0 GN# Bu)#H nin%un# cu&# n#+)re e #+i(iera0 Se aca) de n#+)rar (#d# u n#+)re cuand# !uer#n "icad# "#r el "el# de la !a5 de la r#dilla89 de .ae (r# .a%#F en realidad n# era un +# Dui(# Duien le Ba)-a "icad#' Duien Ba)-a id# a e cucBar (#d# u n#+)re "ara .ae (r# .a%#' BruAi(#0 En e%uida' , (# ca+inar#n' lle%ar#n ad#nde e (a)an l# de 2i)al)?0 JSaludad a l# Ae!e K' e Gle H diA#F J, # en(ad# K' Gle H diA# un (en(ad#r0 J # n# #n l# Ae!e ' in# un +aniDu-' un +uLec# de +aderaK' diAer#n ell# avan5and#0 En(#nce aludar#n< JSalud' Su"re+# .uer(#0 Salud' Princi"al .uer(#0 Salud' E4(iende Tullid#0 Salud0 ReMne San%re0 Salud' El del *) ce #0 Salud El de la Ic(ericia0 Salud' Varilla de Hue # 0 Salud' Varilla de Cr?ne# 0 Salud0 $avil?n de San%re0 Salud' Dien(e San%rien(# 0 Salud0 $arra San%rien(a K' diAer#n al avan5ar0 De (#d# de cu)rier#n l# r# (r# ' n#+)rar#n (#d# u n#+)re F n# Bu)# ni un n#+)re #+i(id#0 GL# 2i)al)?H Bu)ieran Duerid# Due u n#+)re n# !ue en de cu)ier(# "#r ell# 0 JSen(a# K' le diAer#n' de eand# Due e "u ie en #)re un )anc#' "er# Gl# en%endrad# H n# Dui ier#n0 J e n# e nue (r# )anc# in# un )anc# de "iedra Due+an(eK90 diAer#n' invic(# 0 .ae (r# .a%#0
== Se dier#n a c#n#cer' in adver(irl#0 GN0 de l# T0H =9 Par(e delan(era de la r#dillaF r#dilla0 9N CB#Bi+-a)aB< Piedra Due+an(e' e "ecie de B#rn# e+i u)(err?ne#0

BruAi(#0 J.u& )ien0 Id a vue (ra +#radaK' e le diA#0 En(#nce invic(# ' en(rar#n en la .an in Tene)r# a0

79
a era la "ri+era "rue)a de 2i)al)?0 En(#nce ' en el e "-ri(u de 2i)al)?' de de la en(rada c#+en5a)an u derr#(a0 Pri+era+en(e en(rar#n en la .an in Tene)r# a0 Se !ue en e%uida a darle u "in# encendid# F en(#nce !ue en(re%ad# a cada un# u (a)ac# "#r l# +en aAer# de Su"re+# .uer(#0 JEl Ae!e dice< JHe aDu- l# "in# 0 *l al)a dev#lver?n u "in# & u (a)ac# F l# dev#lver?n in(ac(# KF a - dice el Ae!eK' diAer#n al lle%ar l# +en aAer# 0 J.u& )ienK' e re "#ndi0 En realidad ell# n# encendier#n u "in# ' in# Due "u ier#n en u lu%ar al%# r#A#F !ue una c#la de %uaca+a&# l# Due vier#n' e+eAan(e a "in# Gencendid# H' l# velad#re 0 Pu ier#n #)re u (a)ac# #la+en(e )e (e5uela de !ue%#910 *lu+)rar#n c#n aDuell# una n#cBe0 JE (?n vencid# K' diAer#n l# velad#re 0 Per# u "in# n# e (a)an aca)ad# ' G(en-anH el +i +# a "ec(#' & u (a)ac#' Due n# Ba)-an encendid#' la +i +a !#r+aF !ue e a darl# a l# Ae!e 0 JPC+# Ban BecB#Q PDe dnde vienen e # Var#ne Q PQui,n l# llev' Dui,n l# en%endrQ Verdadera+en(e nue (r# c#ra5n arde "#r e (#0 N# e (? )ien l# Due n# Bacen0 E4(raL# G #nH u r# (r# ' e4(raL# u ere K' e diAer#n en(re -0 En(#nce (#d# l# Ae!e l# Bicier#n lla+ar< JVa+# ' Au%ue+# a la "el#(a92' #B en%endrad# K' diAer#n0 En(#nce Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' l# in(err#%ar#n< JOB v# #(r# ' Pde dnde ven- Q C#n(?dn# l# (#d#' #B en%endrad# K' le diAer#n l# 2i)al)?0 JPDe dnde veni+# Q N# a)e+# K' re "#ndier#n ell# in re "#nder nada +? 0 JBien0 Lance+# "ue nue (ra "el#(a' #B en%endrad# K' le diAer#n l# 2i)al)?0 Ell# re "#ndier#n< JBien0 N# u arn# in# nue (ra "el#(a' la de n# #(r# K0 L# 2i)al)? diAer#n< JN# u ar,i la de v# #(r# ' in# la de n# #(r# K0 L# en%endrad# diAer#n< JN# e , a' e la nue (ra la Due u are+# K0 J.u& )ienK' diAer#n l# 2i)al)?0 L# en%endrad# diAer#n< JId #la+en(e "#r un CBilK0 L# 2i)al)? diAer#n< JN#' in# una ca)e5a de "u+aK0 JE (? dicB#K' diAer#n l# en%endrad# 0 JN#K' diAer#n l# 2i)al)?0 J.u& )ienK' diA# .ae (r# .a%#0 Cuand# el Aue%# !ue c#+en5ad# "#r l# 2i)al)?' , (# enviar#n Gla "el#(aH an(e el anill# de .ae (r# .a%#0 En e%uida' +ien(ra Due l# 2i)al)? +ira)an u lan5a+ien(# de Aue%#' la "el#(a e lan5' e !ue )#(and# "#r (#da "ar(e en el uel# del Aue%# de "el#(a0 JPQu,' "ue QK' diAer#n .ae (r# .a%#' BruAi(#0 JQuer,i "ue Due +ura+# 0 PN# Ba),i enviad# Ga decirH Due vini, e+# aDu-Q PVue (r# +en aAer# n# vinier#nQ En verdad' (ened "iedad de nue (r# r# (r# 0 Per# n# va+# K' diAer#n l# en%endrad# 0 He aDu- l# Due G2i)al)?H de ea)a "ara l# en%endrad# < Due +urie en "r#n(# en el Aue%# de "el#(a' Due !ue en vencid# 0 GN# !ueH a -' in# Due l# 2i)al)? !uer#n vencid# "#r l# en%endrad# 0 JN# "ar(?i ' #B en%endrad# 0 Ju%ue+# a la "el#(aF ad+i(i+# la vue (raK' e Gle H diA# a l# en%endrad# 0 J.u& )ienK' re "#ndier#n , (# G&H de "u, lan5ar#n u "el#(a0 En(#nce ce el Aue%# de "el#(a0 En e%uida a"reciar#n u derr#(a 0 JPC+# l# vencere+# QK' diAer#n l# 2i)al)?0 JPar(id "ue en e%uidaK' e Gle H diA# a l# en%endrad# 0 JC#%edn# cua(r# Aarr#ne de !l#re K' diAer#n l# 2i)al)?0 JPer!ec(a+en(e0 PCu?le !l#re QK' diAer#n a l# 2i)al)? l# en%endrad# 0 JUn ra+# de r#Aa Cr#(alaria 93' un ra+# de )lanca Cr#(alaria ' un ra+# de a+arilla Cr#(alaria ' un ra+# de $rande Pece 94K0 diAer#n l#
97 El +und# (ene)r# # de l# +uer(# n# "uede (ener in# una lu5 ne%ra' un !ue%# +uer(#F cuand# +? ' una lu5-ilu in' un !ue%#-ilu in0 Si el "in# & el (a)ac# e c#n u+ieran' +urieran' de)er-an "a ar #)re la (ierra0 E (a+# ' "ue ' +u& leA# del in!iern# cri (ian#0 9I La "?%ina =N' in (e4(#' del Cdice .a%lia)eccBian# 2III-8 c#+"rendida en(re d# "?%ina c#n a%rada al di# de la .uer(e' re"re en(a un Aue%# de "el#(a c#n d# Au%ad#re viv# & ie( e cr?ne# F )ien "udiera er , (e el Aue%# de "el#(a de .ic(lan' el 2i)al)? +e4ican#0 GE de n#(ar e Due .ic(lan i%ni!ica li(eral+en(e Jlu%ar de l# +a(ad# K' "ue "ara l# +e4ican# n# e4i (-a la +uer(e na(ural0H 98 .ucBiB' !l#re del %,ner# CBi"illi de l# naBua G$r#(ularia $ua(e+alen i H0 9@ El Aue%# de l# c#l#re "arece indicar Due e # Carini+uT J$rande Pece K #n !l#re ne%ra 0

2i)al)?0 J.u& )ienK' re "#ndier#n l# en%endrad# 0 En(#nce de cendier#n la !lecBa 95 GDue l# %uarda)anF (#da i%uale en !uer5aF nu+er# a la !lecBa GDue %uarda)anH a aDuell# en%endrad# F "er# )uen# l# c#ra5#ne de , (# cuand# e dier#n a aDuell# Due de)-an vencer a l# en%endrad# 0 L# 2i)al)? e re%#ciAa)an &a de Due , (# er-an vencid# 0 JO)ra+# )ien0 De de lue%# er?n vencid# K' dec-an l# 2i)al)?0 JP*d#nde ir,i a c#%er la !l#re QK' dec-an en u "en a+ien(#0 JEn verdad e (a n#cBe n# dar,i la !l#re 0 Vencere+# aB#raK' diAer#n l# 2i)al)? a l# en%endrad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0 J.u& )ienK0 JE (a n#cBe Au%are+# (a+)i,n a la "el#(aK' diAer#n de "idi,nd# e de ell# 0 Cuand# l# en%endrad# en(rar#n de "u, en la .an in de O) idiana' la e%unda "rue)a de 2i)al)?' Gl# Ae!e H Ba)-an #rdenad# Due !ue en a(rave ad# de "ar(e a "ar(e "#r la !lecBa F Due e (# ucediera "r#n(a+en(e Ge (a)aH en u c#ra5#ne < Due +urie en Ge (a)aH en u c#ra5#ne F "er# n# +urier#n0 GL# en%endrad# H Ba)lar#n en(#nce a la !lecBa ' le +andar#n en(#nce < JHe aDu-0 Para v# #(r# G er?nH (#da la carne de ani+ale K' diAer#n a la !lecBa F , (a n# e +#vier#n &a +? ' (#da la !lecBa e inclinar#n0 E (uvier#n ell# a G(#daH la n#cBe en la .an in de O) idiana0 En e%uida lla+ar#n a (#da la B#r+i%a 0 JH#r+i%a -O) idiana 0 H#r+i%a 1a+"#"# 96 venid' id (#da ' id a (#+ar (#da la cla e de !l#re Due "idier#n l# Ae!e K0 J.u& )ienK' re "#ndier#n ella 0 T#da la B#r+i%a !uer#n a c#%er la !l#re del Aard-n de Su"re+# .uer(#0 Oa , (# Ba)-an #rdenad# a l# Vi%ilan(e de la !l#re de 2i)al)?< JOB v# #(r# Due vi%il?i nue (ra !l#re ' n# la deA,i r#)ar "#r e # en%endrad# Ga l# H Due vencere+# 0 P*d#nde ir-an ell# a ver en #(ra "ar(e la G!l#re H Due le Be+# #rdenad#Q N# Ba&0 Velad e (a n#cBeK0 J.u& )ien K' re "#ndier#n0 Per# l# vi%ilan(e del Aard-n n# #&er#n Ga la H#r+i%a H0 En van# %ri(a)an en(re la ra+a de l# ?r)#le del Aard-n' c#n l# +i +# can(# & "ala)ra < JSe Ba en(rad# en l# ne%r#' e Ba en(rad# en l# ne%r#K' dec-a el un# can(and#H0 JS#)re+# +#n(e ' #)re l# +#n(e K' dec-a Gel #(r#H can(and#0 S#)re l# .#n(e ' n#+)re de l# d# Vi%ilan(e del Aard-n de Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 Per# n# u"ier#n Due la B#r+i%a r#)a)an l# Due ell# %uarda)an0 I)an "#r !ila ' c#r(and# l# arria(e de !l#re ' ca+inand# c#n aDuella !l#re Due lleva)an c#n u "in5a ' #)re l# ?r)#le ' aDuella !l#re #l#r# a ' )aA# l# ?r)#le 0 Sin e+)ar%#' l# Vi%ilan(e %ri(a)an a v#5 en cuell#' in a)er Due una "in5a a erra)an u c#la ' a erra)an u ala 0 Era una c# ecBa de !l#re la Due c#r(a)an la "in5a ' de "er!u+e ' la Due (ran "#r(a)an la "in5a 0 *"re urada+en(e e llenar#n l# cua(r# Aarr#ne de !l#re & e (a)an llen# al al)a0 L# +en aAer# !uer#n en e%uida a lla+arl# < JQue ven%an' dice el Ae!e' Due (rai%an in+edia(a+en(e aDuell# de Due Be+# Ba)lad#K' diAer#n a l# en%endrad# 0 J.u& )ienK' diAer#n , (# 0 Ten-an l# cua(r# Aarr#ne llen# de !l#re ' cuand# e "re en(ar#n an(e l# r# (r# del Ae!e' de l# Ae!e F , (# (#+ar#n la !l#re ' a%rada)le de ver0 * - !ue vencid# 2i)al)?0 L# en%endrad# n# Ba)-an enviad# in# B#r+i%a 0 En una #la n#cBe' la B#r+i%a Ba)-an c#%id# la !l#re ' la Ba)-an dad# Y a l# en%endrad# H en l# Aarr#ne 0 En(#nce (#d# l# 2i)al)? "alidecier#nF a cau a de aDuella !l#re u r# (r# e+)lanDuecier#n0 *l in (an(e enviar#n a )u car a l# Vi%ilan(e de la !l#re 0 JPP#r Du, deAa (ei r#)ar nue (ra !l#re Q UHe aDu- Due ve+# aDu- nue (ra !l#re VK' diAer#n a l# Vi%ilan(e 0 JN# #(r# n# u"i+# nada' #B Ae!e 0 Nue (ra c#la u!rier#nK' re "#ndier#n ell# 0 En(#nce e lacerar#n u )#ca ' en "a%# del r#)# de l# Due vi%ila)an0 * Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' !uer#n vencid# "#r .ae (r# .a%#0 BruAi(#F G, (e !ueH el c#+ien5# de u acci#ne 0 De de en(#nce l# JSe Ba en(rad# en l# ne%r#K97 (ienen la )#ca BendidaF aB#ra e (? Bendida0 De "u, de e (# e de cendi a Au%ar a la "el#(a0 T#d# Aun(# "el#(ear#n0 En(#nce e "revinier#n "ara el al)aF a - diA# 2i)al)?0 J.u& )ienK' re "#ndier#n !inal+en(e l# en%endrad# 0

9; La "r#+e a de darle carne c#+# ali+en(#' BecBa +? adelan(e' indica Due e (ra(a real+en(e de !lecBa ani+ada ' & n# de arDuer# 0 9: CBeDuen-1anic' %rue a B#r+i%a n#c(-va%a ' c#r(ad#ra de (all# ' lla+ada 1a+"#"# "#r l# ind-%ena 0 9> El ac(ual Par"uaT' un "?Aar# n#c(urn#0

IN
En(rar#n en e%uida en la .an in del Er-# 98 0 Incalcula)le el !r-#0 Den # el %rani5# +enud# en la .an in' ca a del !r-#0 El !r-# ce "r#n(a+en(e "#r la .a%ia de l# nie(# ' el !r-# !ue de (ruid# "#r l# en%endrad# 0 N# +urier#nF viv-an al al)aF 2i)al)? de ea)a in e+)ar%# Due +urie en' "er# e (# n# ucedi & )uen# e (a)an u r# (r# cuand# lle% el al)a0 Salier#n cuand# u vi%ilan(e !uer#n a lla+arl# 0 JUC#+#V UN# Ban +uer(#VK' diA# el %#)iern# de 2i)al)?' +aravill?nd# e de la acci#ne de l# en%endrad# .ae (r# .a%#' BruAi(#0 En(rar#n de "u, en la .an in de l# Ja%uare 0 .ucB# Aa%uare en la ca a< JN# n# +#rd?i ' #+# de l# vue (r# K' diAer#n a l# Aa%uare 0 *rr#Aar#n en e%uida Bue # an(e l# ani+ale ' Duiene in+edia(a+en(e "ulveri5ar#n l# Bue # 0 J*l !in' &a e (?n "ue aca)ad# ' u c#ra5#ne #n c#+id# ' al !in e Ban en(re%ad#F Be aDu- Due #n +#lid# u Bue # K' dec-an l# velad#re ' re%#ciA?nd# e (#d# en u c#ra5#ne 0 Per# ell# n# Ba)-an +uer(#F de nuev# )uen# e (a)an u r# (r# 0 Salier#n de la .an in de l# Ja%uare 0 JPDe Du, na(urale5a #nQ PDe dnde vienenQK' diAer#n (#d# l# 2i)al)?0 En(rar#n de "u, en el !ue%#' en una .an in de Eue%#0 S#la+en(e !ue%# en el in(eri#r0 N# !uer#n Due+ad# "#r ,l' aunDue a a e' aunDue ardie e0 Ta+)i,n Ge (a)anH )uen# u r# (r# cuand# vin# el al)a0 Sin e+)ar%#' +ucB# e de ea)a Due +urie en all? "#r d#nde "a a)an (#dav-aF e (# n# ucedi' & "#r e # de !alleci el c#ra5n de 2i)al)?0 En(rar#n de "u, en la .an in de l# .urci,la%# 0 S#la+en(e +urci,la%# en la +an in' una .an in de l# .urci,la%# de la .uer(e' %rande ani+ale Due (en-an el +i +# a"ara(# +#r(al Due Pun(a Vic(#ri# a' aca)and# al in (an(e a aDuell# GDue lle%a)anH an(e u !auce 0 E (uvier#n all? aden(r#' "er# dur+ier#n en u cer)a(ana F n# !uer#n +#rdid# "#r l# dien(e Due e (a)an en la .an in0 Se en(re%ar#n en e%uida' "er# a un .urci,la%# de la .uer(e Due vin# del ciel# a +ani!e (arle l# Du, de)-an Bacer0 L# +urci,la%# e in(err#%ar#n' cele)rar#n c#n eA# una n#cBe' ale(eand#0 JBruA# *)a(id#' BruA# *)a(id#K' dec-an l# diAer#n una n#cBe< ce ar#n in e+)ar%# un "#c#0 L# +urci,la%# n# e )alancear#n &a +? ' "er+anecier#n en una "un(a de la cer)a(ana 0 BruAi(# diA# en(#nce a .ae (r# .a%#< JEl al)a )lanDuea0 .iraK' JQui5? )lanDuea0 V#& a +irarK' re "#ndi0 Cuand# Dui # +irar de de la )#ca de la cer)a(ana' cuand# Dui #' ver alir el al)a' al in (an(e u ca)e5a !ue c#r(ada "#r .urci,la%# de la .uer(e 99 ' & la %rande5a de .ae (r# .a%# "er+aneci d,)il0 BruAi(# "re%un( de nuev#< JPN# al)#reaQK' "er# .ae (r# .a%# n# e v#lvi0 JPHa)r? "ar(id# .ae (r# .a%#Q PC+# Bici (e e #QK0 Per# G.ae (r# .a%#H n# e v#lv-a' e (a)a #la+en(e e4(endid# all-0 En(#nce BruAi(# (uv# ver%Xen5a0 JU*&V vencid# e (a+# K' diA#0 En e%uida c#l#c e la ca)e5a del .ae (r# .a%# en el Aue%# de "el#(a' cu+"liend# la "ala)ra d# Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 T#d# 2i)al)? e re%#ciA a cau a de la ca)e5a de .ae (r# .a%#0

9= Li%era di!erencia de n#+)re GEr-# en lu%ar de Cal#!r-#H' c#n la li (a de la .an i#ne de "rue)a dada "receden(e+en(e0 99 E (e .urci,la%# de la .uer(e e un enviad# de l# di# e lu+in# # F Ba adver(id# a l# en%endrad# 0 La +uer(e de , (# n# e in# a"aren(eF e nece aria "ara Due revivan "lena+en(e !uera del +und# de l# +uer(# F e una (ra+"a "ara 2i)al)?0

I7
De "u, BruAi(# lla+ a (#d# l# ani+ale ' "uerc#-e "ine ' cerd# ' (#d# l# ani+ale "eDueL# ' l# ani+ale %rande ' duran(e la n#cBe' & la +i +a n#cBe le "re%un( l# Due c#+-an0 JPCu?l e vue (r# ali+en(# de cada un#Q He aDu- Due # Be lla+ad# "ara Due va&?i a (#+ar vue (r# ali+en(#K' le diA# BruAi(#0 J.u& )ienK' re "#ndier#n0 En(#nce !uer#n a (#+ar el u&#' en(#nce (#d# !uer#n a ele%ir0 Hu)# Duiene !uer#n a (#+ar l# "#drid#' Bu)# Duiene !uer#n a (#+ar la Bier)a' Bu)# Duiene !uer#n a (#+ar la "iedra' Bu)# Duiene !uer#n a (#+ar la (ierra0 Diver #Q l# ali+en(# de l# G"eDueL#QH ani+ale ' de l# %rande ani+ale 0 De(r? de l# #-r# Dueda)a la T#r(u%a ac#ra5ada< !ue a (#+ar G u "ar(eH 5i%5a%ueand#' lle% al e4(re+# Gdel cuer"#H' G&H e "u # en el lu%ar de la ca)e5a de .ae (r# .a%#F al in (an(e e e cul"ier#n l# Bue # de la !a5100 0 Nu+er# # a)i# vinier#n del ciel#0 L# E "-ri(u del Ciel#' l# +i +# .ae (r# $i%an(e ' vinier#n a cerner e' vinier#n enci+a de la .an in de l# .urci,la%# 0 *unDue la ca)e5a de .ae (r# .a%# n# e (er+in en e%uida' e (uv# )ien BecBa' a"areci c#n una )ella ca)ellera & (a+)i,n Ba)l0 O aB#ra Be aDu- Due Dui # Bacer e de d-a Due enr#Aeci' e c#l#re el +und#' Due e a)ri Gel d-aH0 JPEl O"# u+ 101 va a e4i (irQK0 JSiK' re "#ndi el *)uel#0 En(#nce a)ri G u "ierna HF de "u, Bu)# de nuev# #) curidadF cua(r# vece el *)uel# a)ri G u "ierna H0 JHe aDu- Due e a)re el O"# u+K0 dicen aB#ra l# B#+)re 0 Cuand# ,l ilu+in' en(#nce c#+en5 la e4i (encia0 JPLa ca)e5a de .ae (r# .a%# e (? )ien a -QK' e diA#0 JBienK' !ue re "#ndid#0 * - e Bi5# el +#lde de la ca)e5a' & aDuell# !ue verdadera+en(e e+eAan(e a una ca)e5a0 En e%uida (#+ar#n u deci i#ne ' e rec#+endar#n n# Au%ar a la "el#(a0 JN# arrie %ue +? Due (MK0 JO)rar, #l#K' re "#ndi BruAi(#0 Orden en e%uida a un C#neA#0 JVe a "#ner(e enci+a del Aue%# de "el#(a' & e (?(e #)re el re)#rdeK' !ue dicB# al c#neA# "#r BruAi(#0 JCuand# la "el#(a lle%ue a (i' ve(eF &# #)rar, en e%uidaK' diA# al c#neA# +and?nd#le de n#cBe0 Oa ven-a el al)a & )uen# e (a)an l# r# (r# de l# d# Gen%endrad# H0 Se de cendi en(#nce a "el#(ear all? ad#nde e (a)a u "endida la ca)e5a de .ae (r# .a%#' enci+a del Aue%# de "el#(a0 JS#+# venced#re 0 * v# #(r# e dada +ucBa ver%Xen5aF v# #(r# # Ba),i en(re%ad#KF !ue dicB#0 En(#nce e %ri( a .ae (r# .a%#< J*rranca (u ca)e5a de la "el#(aK' a - e le diA#' "er# ,l n# u!r-a c#n u inAuria 0 O Be aDu- Due l# Ae!e de 2i)al)? lan5ar#n la "el#(aF BruAi(# !ue en c#n(raF la "el#(a e de(uv# er%uida an(e el anill# & ali al in (an(e0 La "el#(a "a r?"ida+en(e "#r enci+a del Aue%# de "el#(a' & de un )#(e' e de(uv# en el re)#rde0 En(#nce ali el C#neA# Duien e !ue )rincand#' "er# al in (an(e !ue "er e%uid# "#r l# 2i)al)? Duiene c#rrier#n (u+ul(u# a+en(e' Duiene cBillar#n de(r? del c#neA#F )ien "r#n(# (#d# 2i)al)? aca) "#r ir G(ra el c#neA#H0 *I in (an(e BruAi(# c#%i la ca)e5a de .ae (r# .a%# & la "u # en lu%ar de la (#r(u%a< de "u, !ue a "#ner a la (#r(u%a enci+a del Aue%# de "el#(a0 En verdad' aDuella ca)e5a era la ca)e5a de .ae (r# .a%#' l# Due le re%#ciA a l# d# 0 He aDu- Due l# 2i)al)? )u ca)an la "el#(aF Ba)iend# c#%id# de "u, la "el#(a en el re)#rde' %ri(ar#n< JVenid0 He aDu- la "el#(aF la Be+# a(ra"ad#K< Ga -H diAer#n (ra&,nd#la0 En(#nce vinier#n l# 2i)al)?0 JPQu, vi+# QK' diAer#n al rec#+en5ar a "el#(ear' O e "el#(e c#n i%ualdad' Baci,nd# e G"un(# H de l# d# Glad# H0 La (#r(u%a !ue en e%uida %#l"eada "#r BruAi(#F la (#r(u%a ca& en el Aue%# de "el#(a' e de "arra+' Ba)iend# e (allad# c#+# una va iAa de )arr# an(e u r# (r# 0 JPQui,n de v# #(r# ir? a c#%erlaQ PDnde e (? el Due la c#%er?QK' diAer#n l# 2i)al)?0 * -' "ue ' !uer#n vencid# l# Ae!e de 2i)al)? "#r .ae (r# .a%#' BruAi(#0 $rande !uer#n l# u!ri+ien(# Gde , (# H "er# n# +urier#n de (#d# l# Due e le Bi5#0
7NN En el cara"acB# de la (#r(u%a0 7N7 El O"# u+< el *l)a0 .? e4ac(a+en(e "arece Due' a)riend# u "ierna ' el *)uel# deAa "a ar el d-a nacien(e' el al)aF u cuer"# +i +# a(aAa el "a # a la lu5 +ien(ra Due ,l n# Ja)raK0

II
He aDu- aB#ra el recuerd# de la +uer(e de .ae (r# .a%#' BruAi(#F Be aDu- Due c#n(are+# el recuerd# de u +uer(e0 Ha)-an id# adver(id# de l# (#r+en(# Due e le Bicier#n' de l# u!ri+ien(# Due e le Bicier#n' in +#rir en la "rue)a de 2i)al)?' in er vencid# "#r (#d# l# ani+ale +#rded#re Due Ba)-a en 2i)al)?0 Lla+ar#n en e%uida a d# au%ure ' e+eAan(e a viden(e ' lla+ad# *divin#0 De cu)rid#r' un# a)i# 0 Si !uerei in(err#%ad# "#r l# Ae!e de 2i)al)? acerca de nue (ra +uer(e Due ell# +edi(an & Due ell# "re"aran' Gacerca deH "#r Du, (#dav-a n# e (a+# +uer(# ' "#r Du, n# !ui+# vencid# ' n# !ui+# "erdid# ' en u "rue)a ' Gdecidle Due e H #la+en(e G"#rDueH l# ani+ale n# en(rar#n Gen acuerd#H c#n ell# 0 En nue (r# e "-ri(u a)e+# Due una "iedra Due+an(e er? el in (ru+en(# de nue (ra +uer(e0 T#d# l# 2i)al)? e reMnen G"ara e (#H0 Per# en realidad n# +#rire+# 0 He aDu- Due # deci+# vue (r# c#n eA# 0 Si "ara ell# e # in(err#%ara acerca de nue (ra +uer(e' cuand# ea+# c#r(ad# ' PDu, dir,i v# #(r# ' #B *divin#' #B De cu)rid#rQ Si e # dice< RSi e "arci, e+# u Bue # en el )arranc#' Pe (ar-a )ienQS V# #(r# dir,i < R* - revivir?n u r# (r# S0 Si e # dice< RC#l%arl# de l# ?r)#le ' Pe (ar-a )ienQS V# #(r# dir,i < RN# Ge (ar-aH )ien' "ue v#lver-ai a ver u r# (r# S0 Si "#r (ercera ve5' e # dice< RPE (ar-a )ien Due e "arci, e+# u Bue # en el r-#QS' i e # # e dicB# "#r ell# ' R* - e c#+# +#rir?n0 De "u, er? )uen# +#ler en la "iedra u Bue # c#+# e +#lida en Barina la +a5#rca eca de +a-5F Due cada un# ea +#lid#F l# e "arcir,i en e%uida en el r-# all? en d#nde cae la !uen(e' a !in de Due e va&an a la +#n(aLa "eDueLa ' a la +#n(aLa %rande S' le re "#nder,i ' re"i(iend# la rdene Due # da+# K' diAer#n J#ven .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 Ell# #rdena)an' a)iend# Due +#rir-an0 He aDu- Due e Bi5# una %ran "iedra Due+an(e e+eAan(e a un a ad#rF 2i)al)? la Bi5# & "u # en ella +ucBa ra+a %rande 0 L# +en aAer# lle%ar#n en e%uida "ara ac#+"aLarl# ' l# +en aAer# de Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#0 JQue e ven%a0 Va+# c#n l# en%endrad# 0 Que e ven%a a ver Due va+# a a arl# ' dice el Ae!e' #B en%endrad# K' !ue dicB#0 J.u& )ienK' re "#ndier#n0 Ca+inar#n a"re urada+en(e0 Lle%ar#n Aun(# al B#rn# e+i u)(err?ne#1020 Qu- # e Due #"#r(a en )urla 0 JT#+e+# "ue aDunue (ra )e)ida !er+en(ada ' & Due cua(r# vece cada un# de n# #(r# e4(ienda l# )ra5# ' #B en%endrad# K' !ue dicB# "#r Su"re+# .uer(#0 JN# # )url,i a - de n# #(r# 0 PN# a)e+# Due +#rire+# ' #B Ae!e QK' re "#ndier#n ell# 0 *)ra5?nd# e r# (r# c#n r# (r#' alar%ar#n u )ra5# G&H !uer#n a e4(ender e )#ca a)aA# l# d# ' #)re el B#rn# e+i u)(err?ne#' G&H de "u, +urier#n l# d# 0 En e%uida (#d# l# 2i)al)? e re%#ciAar#n' "#r u il)id# ' "#r u ruid# 0 J*l !in verdadera+en(e #+# venced#re F n# e "r#n(a+en(e c#+# ell# e Ban dad#K' diAer#n0 Einal+en(e' lla+ar#n a *divin#' De cu)rid#r' a Duiene Gl# en%endrad# H Ba)-an deAad# u rdene 0 * -' e le "re%un( ad#nde de)-an ir l# Bue # ' &' cuand# Bu)ier#n adivinad#' l# 2i)al)? +#lier#n l# Bue # ' !uer#n a e "arcirl# en el r-#F "er# Gl# Bue # H n# !uer#n leA# & de cendier#n aH in (an(e al !#nd# del a%ua' en d#nde e v#lvier#n un# )ell# ad#le cen(e ' de l# cuale en verdad e +ani!e (ar#n de nuev# l# r# (r# 0

7NI T#d# 2i)al)? "uede c#+"r#)ar' "ue ' Due la deca"i(acin & la +uer(e de .ae (r# .a%# n# eran in# a"ariencia0 De)e cier(a+en(e !al(ar un e"i #di#' "ue ' aun iend# il%ic# en el !#nd# G"ara n# #(r# H' l# +i(# ' l# cuen(# ' de)en "arecer ie+"re Jra5#na)le K a u audi(#re 0

I8
*l Duin(# d-a e +# (rar#n' "ue ' de nuev#' & !uer#n vi (# en el a%ua "#r l# B#+)re 0 Se+eAan(e a d# H#+)re -Pece a"arecier#n0 En(#nce u r# (r# !uer#n vi (# "#r l# 2i)al)?' & !uer#n )u cad# en la a%ua 0 *l d-a i%uien(e e +# (rar#n d# "#)re ' de la (i+# # r# (r# ' de la (i+# # a "ec(#F un# la+en(a)le ve (id# GeranH u (raAe F in ad#rn# u r# (r# 0 En(#nce !uer#n vi (# "#r l# 2i)al)?0 Hicier#n "#c#' "er# dan5ar#n el BMB#' dan5ar#n la C#+adreAa' el *r+adill#' dan5ar#n el Cie+"i, & l# 1anc# 0 Hac-an +ucBa +aravilla 0 Que+a)an la ca a c#+# i real+en(e Bu)ieran ardid#' G&H de "u, al in (an(e renac-an0 Nu+er# # 2i)al)? a i (ier#n Ga e e e "ec(?cul#H0 En e%uida e acri!ica)an' un# Gde ell# H +a(and# al #(r#' G&H de "u, el "ri+er +a(ad# e (end-aK +uer(#' "er# in+edia(a+en(e u r# (r# reviv-a0 L# 2i)al)? a i (-an Gal e "ec(?cul#H de (#d# l# Due ell# Bac-an0 Hac-an el c#+ien5# de u (riun!# #)re 2i)al)?0 En e%uida el rela(# de u dan5a lle% a la #reAa de l# Ae!e Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' l# cuale diAer#n al e cucBarl#< JPE # d# "#)re #n verdadera+en(e (an diver(id# QK JVerdadera+en(e )ell# e l# Due dan5an & (#d# l# Due BacenK' re "#ndi el Due Ba)-a c#n(ad# a l# Ae!e l# Due e Ba dicB#0 Ten(ad# "#r l# diver(id# de l# Due e cucBa)an' , (# enviar#n a l# G)ailarine H u +en aAer# 0 JQue ven%an "ara Due a i (a+# a l# Due Bacen' Due n# +araville+# ' Due a i (a+# Gal e "ec(?cul#HK' Gle H !ue dicB# a l# +en aAer# 0 JDecidle e #K' Gle H diAer#n a l# +en aAer# 0 (# ' al lle%ar Aun(# a l# )ailarine ' le diAer#n la "ala)ra de l# Ae!e 0 JN#' n# Duere+# ' "ue verdadera+en(e (endr-a+# ver%Xen5a0 PN# (endr-a+# ver%Xen5a de u)ir a la +an in de l# Ae!e ' a cau a de nue (ra !ea cara ' de nue (r# %rand- i+# #A# de "#)re Q PN# e Ba vi (# Due #la+en(e dan5a+# Q PQu, dir-an nue (r# c#+"aLer# de +i eria Due e (?n all- de eand# (a+)i,n "ar(ici"ar en nue (ra dan5a & en ella vivi!icar u r# (r# Q N# #)rare+# a - c#n l# Ae!e 0 N# Duere+# ' "ue ' #B +en aAer# K' diAer#n .ae (r# .a%#0 BruAi(#0 E4cu ?nd# e' d#lien(e el r# (r#' !uer#n' en!adad# ' a(#r+en(ad# ' in Duerer ir de "ri a' & nu+er# a vece l# +en aAer# l# (ra(ar#n c#n vi#lencia' l# %#l"ear#n' "ara llevarl# an(e l# Ae!e 0 Lle%ar#n a - an(e l# Ae!e ' e Bu+illar#n' )aAar#n u r# (r# al en(rar' e Bu+illar#n' e inclinar#n' "re en(and# un a "ec(# la (i+# # al en(rar' un# verdader# r# (r# de "#)re 0 En(#nce e le in(err#% #)re u c#+arca ' u (ri)u F e le in(err#% #)re u +adre ' u "adre 0 JPDe Dui,ne ven- QK' e Gle H diA#0 JN# a)e+# ' #B Ae!e 0 N# c#n#ci+# l# r# (r# de nue (ra +adre ' nue (r# "adre F ,ra+# "eDueL# cuand# +urier#nK' re "#ndier#n' in Ba)lar +? 0 J.u& )ien0 Hacedn# ad+irar# F l# Due Duer?i F # dare+# vue (r# "a%#K' e le diA#0 JN# Duere+# nada0 En verdad (ene+# +ied#K' re "#ndier#n a l# Ae!e 0 JN# (en%?i +ied# ni ver%Xen5a0 Dan5ad aB#ra0 EAecu(ad "ri+er# la dan5a en la Due # acri!ic?i 0 Que+ad +i ca a0 Haced (#d# l# Due a),i 0 Que vea+# (#d# l# Due Bac,i ' e l# Due nue (r# c#ra5#ne de ean0 Par(ir,i en e%uida' #B "#)re ' & # dare+# vue (r# "a%#K' e le diA#0 Cuand# ell# c#+en5ar#n u can(# ' u dan5a ' (#d# l# 2i)al)? vinier#n a e4(ender e "ara a i (ir a (#d#0 *l in (an(e dan5ar#n0 Dan5ar#n la C#+adreAa' dan5ar#n el BMB#' dan5ar#n el *r+adill#0 El Ae!e le diA#< JSacri!icad a e (e "err# +-#' & de "u, Due "#r v# #(r# reviva u !a5K1030 * - Gle H diA#0 JSeaK' re "#ndier#n0 Sacri!icar#n al "err#' G& de "u, H revivi!icar#n u !a5F en verdad el "err# e re%#ciA cuand# revivi u !a5' Bi5# dan5ar u c#la cuand# revivi u !a50 En e%uida el Ae!e le diA#< J*B#ra Due+ad +i ca aKF a - Gle H diA#0 En(#nce Due+ar#n la ca a del Ae!eF (#d# l# Ae!e e (a)an (endid# en la +an in in arder0 In+edia(a+en(e de "u, v#lvier#n )uena Gla ca aH F un in (an(e #la+en(e Ba)-a id# de (ruida la ca a de Su"re+# .uer(#0 T#d# l# Ae!e e (a)an +aravillad# ' e re%#ciAa)an +ucB# de la dan5a0 En(#nce Gle H !ue dicB# "#r el Ae!e< J*B#ra +a(ad a un B#+)re' acri!icadle' in Due +ueraKF a - Gle H !ue dicB#0 J.u& )ienK' re "#ndier#n0 En(#nce a ier#n a un B#+)re' U# acri!icar#n' arrancar#n el c#ra5n de aDuel B#+)re &'
7N8 JRe uci(adl#K0 GN0 de l# T0H

elev?nd#l#' l# "u ier#n an(e l# Ae!e 0 Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#' e a #+)rar#n' "er# in+edia(a+en(e de "u, revivi "#r Gl# )ailarine H el r# (r# de aDuel B#+)re< u c#ra5n e re%#ciA %rande+en(e cuand# revivi u r# (r#0 L# Ae!e e +aravillar#n< J*B#ra acri!ica# v# #(r# +i +# F nue (r# c#ra5n de ea real+en(e ver e #' e a dan5a vue (raK' Gle H diAer#n l# Ae!e 0 J.u& )ien' #B Ae!e K' Gle H !ue re "#ndid#0 Se acri!icar#n en e%uida el un# al #(r#0 He aDu- Due J#ven .ae (r# .a%# !ue acri!icad# "#r BruAi(#F uce iva+en(e !uer#n de "rendida u "ierna ' u )ra5# F u ca)e5a G!ueH e"arada & llevada leA# F u c#ra5n' arrancad#' !ue c#l#cad# an(e (#d# l# Ae!e de 2i)al)?0 Duiene %ira)an e+)ria%ad# 0 * i (-an a e (#< BruAi(#' dan5and#0 JLev?n(a(eK' diA# ,l en e%uida' & revivi!ic el r# (r# Gde u Ber+an#H0 Se re%#ciAar#n %rande+en(e0 L# +i +# e re%#ciAar#n l# Ae!e ' "ue l# Due e Bacia re%#ciAa)a l# c#ra5#ne de Su"re+# .uer(#' "rinci"al .uer(#' Duiene l# en(-an c#+# i Bu)ie en dan5ad# ell# +i +# 0 En !in' en el ardien(e de e#' la curi# idad' de l# c#ra5#ne de l# Ae!e "#r la dan5a de .ae (r# .a%#' BruAi(# e (a "ala)ra !uer#n dicBa "#r Su"re+# .uer(#0 Princi"al .uer(#< JHaced Gl# +i +#H c#n n# #(r# ' acri!icadn# KF Ga -H diAer#n Su"re+# .uer(#' Princi"al .uer(#' a J#ven .ae (r# .a%#' BruAi(#0 J.u& )ien0 Vue (r# c#ra5#ne revivir?n0 PLa +uer(e e4i (e "ara v# #(r# Q De)e+# re%#ciAarn# ' #B Ae!e ' de vue (r# BiA# ' de vue (r# en%endrad# K' !ue re "#ndid# a l# Ae!e 0 He aDu- Due acri!icar#n "ri+er# al Ae!e u"re+# lla+ad# Su"re+# .uer(#' Ae!e de 2i)al)?0 Ha)iend# +uer(# Su"re+# .uer(#' e a"#derar#n de Princi"al .uer(# G& l# in+#lar#nH in Bacer revivir u r# (r#0 En(#nce viend# a u Ae!e +uer(# ' a)ier(# ' l# 2i)al)? Bu&er#n0 En un in (an(e e (a)an a)ier(# ' de d# en d# en ca (i%# a u r# (r# 0 En un in (an(e G uced-aH la +uer(e de un Ae!e' "er# n# e revivi!ica)a u r# (r#0 He aDu- Due un Ae!e e Bu+ill' e "re en( an(e l# )ailarine ' in Ba)er id# enc#n(rad#' in Ba)er id# alcan5ad#0 JTened "iedad de +i r# (r#K' diA# cuand# e le rec#n#ci0 T#d# u BiA# ' u "r#le' !uer#n a un %ran )arranc#' llenand# de un #l# )l#Due el %ran a)i +#0 *ll- e (a)an a+#n(#nad# cuand# innu+era)le B#r+i%a e +# (rar#n' vinier#n a e4"ul arl# del )arranc#104 0 C#nducid# en(#nce "#r el ca+in#' al lle%ar e Bu+illar#n' e en(re%ar#n (#d# F e Bu+illar#n al "re en(ar e0 * - !ue vencid# el %#)iern# de 2i)al)?F l# l# "r#di%i# de l# en%endrad# ' l# u +e(a+#r!# i ' Bicier#n e (#0

7N@ Ha (a el Ml(i+# +#+en(# l# ani+ale a&udan a l# .a%# 0 E (# c#n!ir+a la i+"re in Due e' de "rende de e (e lar%# rela(#0 E la Bi (#ria de la lucBa Gc#n(ada (a+)i,n "#r #(r# "ue)l# H de l# di# e cele (e ' lu+in# # ' c#n(ra l# di# e u)(err?ne# ' (ene)r# # ' (#d# univer ale ' n# naci#nale ' "#r la c#nDui (a de la (ierra0 Tienen c#+# au4iliare a l# Ba)i(an(e de la (ierra0 En el Li)r# del C#n eA# e (# Ml(i+# #n l# ani+ale "#rDue (#dav-a n# Ba& Bu+anidad' al +en# en el en(id# en Due' c#+# (an(# #(r# "ue)l# ' l# +a&a-DuicB, de!inen a l# B#+)re < l# ell# & u an(e"a ad# 0

I@
En e%uida diAer#n u n#+)re ' e e4al(ar#n a la !a5 de (#d# 2i)al)?0 JE cucBad nue (r# n#+)re 0 O dire+# (a+)i,n l# n#+)re de nue (r# "adre 0 Hen# aDu- n# #(r# < J#ven .ae (r# .a%#0 BruAi(#' G #nH nue (r# n#+)re 0 He aDu- a nue (r# "adre ' Due v# #(r# +a(a (ei < Su"re+# .ae (r# .a%#' Princi"al .ae (r# .a%#' G #nH u n#+)re 0 Hen# aDul# ven%ad#re de l# (#r+en(# ' de l# d#l#re ' de nue (r# "adre 0 N# #(r# u!ri+# (a+)i,n (#d# l# +ale Due le in!li%i (ei 0 P#r (an(# # aca)are+# 0 N# #(r# ' n# #(r# # +a(are+# in Due # alv,i K' !ue dicB#0 En e%uida (#d# 2i)al)? e "r# (ern' %i+iend#0 JTened "iedad de nue (r# r# (r# ' #B .ae (r# .a%#' BruAi(#0 En verdad' "eca+# c#n(ra vue (r# "adre a l# Due n#+)r?i & Due e (?n en(errad# en el Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# K' diA# G2i)al)?H0 J.u& )ien0 He aDu- nue (ra Pala)ra Due deci+# #)re v# #(r# 0 E cucBad (#d# ' #B 2i)al)?0 Pue (# Due &a n# e %rande vue (ra %l#ria' G"ue (#H Due vue (ra "#(encia &a n# e4i (e' & aunDue in %ran derecB# a la "iedad' vue (ra an%re d#+inar? (#dav-a un "#c#' "er# n# vue (ra an%re de Dra%# en el Aue%# de "el#(a 105 0 N# G(endr,i H +? Due (eAa ' +ar+i(a ' cacBarr# ' el de %rana+ien(# del +a-51060 Vue (r# Aue%# de "el#(a n# er? +? Due el BiA# de la Bier)a ' el BiA# del de ier(#0 T#d# l# BiA# del al)a' la "r#le del al)a' n# er?n de v# #(r# F l# l# %rande Ba)lad#re e a)and#nar?n a v# #(r# 0 L# del .al' L# de la $uerra' L# de la Tri (e5a' L# de la .i eria' v# #(r# Due Bici (ei el +al' ll#radle0 Oa n# e a%arrar? a (#d# l# B#+)re M)i(a+en(e c#+# v# #(r# l# Bac-ai 0 Tened cuidad# c#n la "el#(a del Dra%#KF a - !ue dicB# a (#d# l# 2i)al)?0 (e !ue en e%uida el c#+ien5# de u ",rdida' de u de (ruccin' a - c#+# de u inv#cacin0 En #(r# (ie+"# u %l#ria n# era %rande' "er# ell# de ea)an la %uerra a l# B#+)re 0 GEuer#nH real+en(e di# e an(aL#F "er# u e "an(# # r# (r# eran +alvad# 0 L# de la Ene+i (ad0 L# de l# BMB# ' n# e4ci(a)an +? Due al +al' +? Due a Ua %uerra0 * -' eran di i+ulad# de c#ra5n' ne%r# - )lanc# 107 envidi# # ' #"re #re ' e dec-a0 Ta+)i,n e "in(a)an l# r# (r# ' e !r#(a)an c#n c#l#re 0 Su %rande5a' u "#(encia' !uer#n "erdida < u d#+inacin &a n# !ue %rande0 E (# !ue BecB# "#r J#ven .ae (r# .a%#' BruAi(#0 Sin e+)ar%#' la a)uela de , (# %e+-a' ll#ra)a an(e la caLa Due ell# Ba)-an "lan(ad#0 *Duella caLa Ba)-an ecBad# &e+a ' G&H de "u, e Ba)-an ecad#F la caLa Ba)-an ecBad# &erna de nuev# de "u, de Due Gl# en%endrad# H Ba)-an id# Due+ad# en el )#rne e+i u)(err?ne#0 En(#nce ' en +e+#ria de ell# ' la a)uela encendi' Due+ c#"al an(e la caLa 0 El c#ra5n de la a)uela e re%#ciA cuand# la caLa ecBar#n &e+a "#r e%unda ve50 En(#nce , (a !uer#n divini5ada "#r la a)uela Duien la lla+ Cen(r# de la .an in' Cen(r#< G(alH G!ueH u n#+)re< CaLa Viva en Tierra *llanada e v#lvi u n#+)re0 He aDu- Due e le lla+ Cen(r# de la .an in0 Cen(r#' "#rDue aDuella caLa Ba)-an id# "lan(ada en el cen(r# de l# ca a0 Ella lla+ Tierra *llanada' CaLa Viva GenH Tierra *llanada' a la caLa Due Gl# en%endrad# H Ba)-an "lan(ad#0 He aDu- Due !uer#n lla+ada CaLa Viva aDuella caLa ' "#rDue Ba)-an ecBad# &e+a F e e n#+)re le !ue dad# "#r *n(i%ua Ocul(ad#ra a l# Due .ae (r# .a%#0 BruA#' Ba)-an deAad# "lan(ad# a u a)uela en recuerd# de ella 0 He aDu"ri+era+en(e a u "adre Due Ba)-an +uer(# en #(r# (ie+"#< Su"re+# .ae (r# .a%#'
7N; La (raduccin de e (e di cur # e di!-cil' a cau a del eDu-v#c# in(enci#nal "#)re la "ala)ra QuiD Due i%ni!ica J an%re' ra5a' "# (eridad' e(c0 J' & (a+)i,n J"el#(a del Aue%# de "el#(aK' Aue%# Due' ade+? ' i+)#li5a a vece la lucBa ' la vic(#ria & la derr#(a de la vida (erre (re' cele (e' a (r#n+ica' u)(erre (re0 *L?da e a e (#' Due el en(id# J avia de ?r)#l' avia del dra%#' e(c0 J' Due Bace alu in a la +adre de l# di# e vic(#ri# # ' acrece la di!icul(ade 0 7N: O!ici# de va all# ' & "#r (an(# de "ue)l# Due &a n# (en-an derecB# de %uerra' de d#+ini#' & de)-an "r#"#rci#nar (ri)u(# en e "ecie0 O!ici# de +uAere 0 7N> La Jlen%ua BendidaK de l# ind-%ena del Canad?0

Princi"al .ae (r# .a%#0 GL# en%endrad# H vier#n (a+)i,n all? en 2i)al)? l# r# (r# de u "adre F l# "adre Ba)lar#n a u Su (i(u(# ' Duiene Ba)-an vencid# a 2i)al)?0 He aDu-' "ue ' l# !unerale de u "adre GBecB# H "#r ell# 0 Se Bicier#n l# !unerale de Princi"al .ae (r# .a%#' e !ue a Bacer l# !unerale al Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# 0 Para ell# e Dui # Bacer u r# (r#108 F e )u c' "ue ' all? u n#+)re109 ' (#d#' u )#ca' u nari5' u Bue # ' u r# (r#0 Se c#n i%ui "ri+er# u n#+)re' in a"ena +? F ,l n# Dui # decir +? Due e #' in "r#nunciar el n#+)re de l# .ae (r# .a%# F u )#ca n# Dui # decir +? Due e #0 He aDuade+? Due en al5ar#n el e "-ri(u de u "adre a l# Due deAa)an en el Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# 0 JSed inv#cad# en adelan(eK' le diAer#n l# en%endrad# a !in de re"# ar u c#ra5#ne 0 JL# "ri+er# ir,i ' l# "ri+er# (a+)i,n er,i %l#ri!icad# "#r l# BiA# del al)a' la "r#le del al)a0 Vue (r# n#+)re n# e "erder?0 Que a - eaK' diAer#n a u "adre ' a !in de re"# ar u e "-ri(u 0 JS#+# l# ven%ad#re de vue (ra +uer(e' de l# (#r+en(# Due e # Bi5# G u!rirHK0 * - e #rdenar#n a l# Due ell# Ba)-an vencid#' a (#d# 2i)al)?0 Se elevar#n en e%uida "#r aDu-' en +edi# de la lu5F u)ier#n de re"en(e a l# ciel# 0 O el un# !ue el #l' el #(r# la luna' e ilu+inar#n la )veda del ciel#' la !a5 de la (ierra0 Ha)i(an en l# ciel# 0 En(#nce (a+)i,n u)ier#n Ga l# ciel# H l# cua(r#cien(# Avene +a(ad# "#r Sa)i# Pe5-Tierra0 He aDu- Due , (# l# ac#+"aLar#n a l# ciel# & en ell# e v#lvier#n e (rella 0

7N= JSe Dui # Bacer u r# (r#K0 La +#+ia e%i"cia lleva)a una +? cara-re(ra(#0 L# +a&a -DuicB, rec#n (i(u-an #)re el cr?ne#' +#lde?nd#l#' el r# (r# del di!un(#0 7N9 El n#+)re e el individu#' l# +i +# en(re l# di# e Gnuniva n#nivaH Due en(re l# B#+)re & l# ani+ale 0 * -' "ue ' c#n#cer el n#+)re e4ac(# de al%un# e c#n#cerl# e "iri(ual & +a(erial+en(e' & "#r (an(# "#der rec#n (i(uir u nari5' u #A# ' u )#ca' e(c0

I;
He aDu- el c#+ien5# de cu?nd# e cele)r c#n eA# acerca del B#+)re' GdeH cu?nd# e )u c l# Due en(rar-a en la carne del B#+)re110 0 L# lla+ad# Pr#cread#re ' En%endrad#re ' C#n (ruc(#re ' E#r+ad#re 0 D#+inad#re "#der# # del Ciel#' Ba)lar#n a -< JOa el al)a e e "arce' la c#n (ruccin e aca)a0 He aDu- Due e vuelve vi i)le 111 el # (,n' el nu(rid#r el BiA# del al)a' el en%endrad# del al)a0 He aDu- Due e ve al B#+)re' a la Bu+anidad' en la u"er!icie de la (ierraK' Ga -H diAer#n0 Se c#n%re%ar#n' lle%ar#n' vinier#n a cele)rar c#n eA# en la (inie)la ' en la n#cBe0 En(#nce aDu- )u car#n' di cu(ier#n' +edi(ar#n' deli)erar#n0 * - vinier#n' a cele)rar C#n eA# #)re la a"aricin del al)a< c#n i%uier#n' enc#n(rar#n' l# Due Gde)-aH en(rar en la carne del B#+)re0 *B#ra )ien' "#c# G!al(a)aH "ara Due e +ani!e (a en el #l' la luna' la e (rella F enci+a' l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re 0 En Ca a #)re Pir?+ide ' en .an in de l# Pece ' a - lla+ada ' nac-an la +a5#rca a+arilla ' la +a5#rca )lanca 0 He aDu- l# n#+)re de l# ani+ale Due (raAer#n el ali+en(#< 1#rr#0 C#&#(e' C#(#rra0 Cuerv#' l# cua(r# ani+ale anunciad#re de la n#(icia de la +a5#rca a+arilla ' de la +a5#rca )lanca nacida en Ca a #)re Pir?+ide ' & del ca+in# de Ca a #)re Pir?+ide 0 He aDu- Due e c#n e%u-a al !in la u (ancia Due de)-a en(rar en la carne del B#+)re c#n (ruid#' del B#+)re !#r+ad#< e (# !ue u an%re< e (# e v#lvi la an%re del B#+)re< e (a +a5#rca en(r en !in Gen el B#+)reH "#r l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re 0 Se re%#ciAar#n' "ue ' de Ba)er lle%ad# al "a- e4celen(e' llen# de c# a a)r# a F +ucBa +a5#rca a+arilla ' +a5#rca )lanca F +ucB# caca# G+#nedaH' caca# G!in#HF innu+era)le l# 5a"#(ill# r#A# ' la an#na ' la !ru(a ' l# !riA#le Pa(ern# (er' l# 5a"#(e +a(a an# ' la +iel G ilve (reH F "leni(ud de e4Dui i(# ali+en(# GBa)-aH en aDuella ciudad lla+ada Ca a #)re Pir?+ide Gcerca de laH .an in de l# Pece 0 Su) i (encia de (#da cla e ' "eDueLa u) i (encia ' %rande u) i (encia ' "eDueLa e+en(era ' %rande e+en(era ' Gde (#d# e (#H !ue en eLad# el ca+in# "#r l# ani+ale 0 En(#nce !uer#n +#lid# el +a-5 a+arill#' el +a-5 )lanc#' & *n(i%ua Ocul(ad#ra Bi5# nueve112 )e)ida 0 El ali+en(# e in(r#duA# Gen la carneH' Bi5# nacer la %#rdura' la %ra a' e v#lvi la e encia de l# )ra5# ' Gdel l# +M cul# del B#+)re0 * - Bicier#n l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#' c#+# e dice0 In+edia(a+en(e !ue G"r#nunciadaH la Pala)ra de C#n (ruccin' de E#r+acin de nue (ra "ri+era +adre ' G"ri+er# H "adre F #la+en(e +a5#rca a+arilla ' +a5#rca )lanca ' Gen(r enH u carne< Mnica ali+en(acin de la "ierna ' de l# )ra5# del B#+)re0 Tale !uer#n nue (r# "ri+er# "adre ' G(ale H !uer#n l# cua(r# B#+)re c#n (ruid# < e e Mnic# ali+en(# Gen(rH en u carne0

77N El B#+)re n# e &a una #)ra de ar(e' +#delada' e cul"idaF u ali+en(# Bar? u carneF Pcu?l ali+en(#Q< induda)le+en(e' el +a-50 777 Vi i)le "ara el e "-ri(u0 77I Nueve' nM+er# a%rad#' +? e "ecial+en(e de la c# a n#c(urna ' #cul(a ' +i (eri# a 0

I:
He aDu- l# n#+)re de l# "ri+er# B#+)re Due !uer#n c#n (ruid# ' Due !uer#n !#r+ad# 0 He aDu- el "ri+er B#+)re< BruA# del Env#l(#ri#F el e%und#< BruA# N#c(urn#F de "u, ' el (ercer#< $uarda-B#(-nF & el cuar(#< BruA# Lunar0 Tale eran l# n#+)re de nue (ra "ri+era +adre ' G"ri+er# H "adre 0 S#la+en(e c#n (ruid# ' #la+en(e !#r+ad# F n# (uvier#n +adre ' n# (uvier#n "adre F n# #(r# le lla+a+# i+"le+en(e Var#ne 0 Sin Gla +uAerH !uer#n "r#cread# ' in GlaH +uAer !uer#n en%endrad# ' "#r L# de l# C#n (ruid#' L# de l# E#r+ad#' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re 0 S#la+en(e "#r P#der G.?%ic#H' #la+en(e "#r Ciencia G.?%icaH' G!ueH u c#n (ruccin' u !#r+acin' "#r l# C#n (ruc(#re ' l# E#r+ad#re ' l# Pr#cread#re ' l# En%endrad#re ' l# D#+inad#re ' l# P#der# # del Ciel#0 En(#nce (uvier#n a"ariencia Bu+ana' & B#+)re !uer#nF Ba)lar#n' diAer#n' vier#n' #&er#n' anduvier#n' a ier#n< B#+)re )uen# ' Ber+# # F u a"arienciaF r# (r# de Var#ne 0 La +e+#ria !ue' e4i (i0 Vier#nF al in (an(e u +irada e elev0 T#d# l# vier#n' c#n#cier#n (#d# el +und# en(er#F cuand# +ira)an' en el +i +# in (an(e u vi (a +ira)a alreded#r' l# ve-a (#d#' en la )veda del ciel#' en la u"er!icie de la (ierra0 Ve-an (#d# l# e c#ndid# in an(e +#ver e0 Cuand# +ira)an el +und# ve-an' i%ual+en(e' (#d# l# Due e4i (e en ,l0 Nu+er# # eran u c#n#ci+ien(# 0 Su "en a+ien(# i)a +? all? de Ua +adera' la "iedra' l# la%# ' l# +are ' l# +#n(e ' l# valle 0 En verdad' B#+)re a l# Due G e le de)-aH a+ar< BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 Euer#n en(#nce in(err#%ad# "#r L# de la C#n (ruccin' L# de la E#r+acin0 JPQu, "en ?i de vue (r# erQ PN# vei Q PN# #- Q Vue (r# len%uaAe' vue (r# andar' Pn# #n )uen# Q .irad "ue & ved el inund#' i n# a"arecen l# +#n(e ' l# valle < ved "ara in (ruir# K' e le diA#0 Vier#n en e%uida el +und# en(er#' & de "u, dier#n %racia a l# C#n (ruc(#re ' a L# E#r+ad#re 0 JVerdadera+en(e d# vece %racia ' (re vece %racia 0 Naci+# ' (uvi+# una )#ca' (uvi+# una cara' Ba)la+# ' #-+# ' +edi(a+# ' n# +#ve+# < )ien a)e+# ' c#n#ce+# leA# ' cerca0 Ve+# l# %rande' l# "eDueL#' en el ciel#' en la (ierra0 U$racia Gda+# H a v# #(r# V Naci+# ' #B L# de l# C#n (ruid#' L# de l# E#r+ad#< e4i (i+# ' #B a)uela nue (ra' #B a)uel# nue (r#K' diAer#n' dand# %racia de u c#n (ruccin' de u !#r+acin0 *ca)ar#n de c#n#cerl# (#d#' de +irar a la cua(r# e Duina ' a l# cua(r# ?n%ul# ' en el ciel#' en la (ierra0 L# de l# C#n (ruid#0 L# de l# E#r+ad#' n# e cucBar#n e (# c#n "lacer0 JN# e (? )ien l# Due dicen nue (r# c#n (ruid# ' nue (r# !#r+ad# 0 L# c#n#cen (#d#' l# %rande' l# "eDueL#K' diAer#n0 P#r l# (an(#' cele)rar#n c#n eA# L# Pr#cread#re ' l# En%endrad# 0 JPC+# #)rare+# aB#ra "ara c#n ell# Q UQue u +irada n# lle%uen in# a "#ca di (anciaV UQue n# vean +? Due un "#c# la !a5 de la (ierraV UN# e (? )ien l# Due dicen0 PN# e lla+an #la+en(e C#n (ruid# ' E#r+ad# Q Ser?n c#+# di# e ' i n# en%endran' G iH n# e "r#"a%an' cuand# e Ba%a la %er+inacin' cuand# e4i (a el al)aF #l# ' n# e +ul(i"lican0 Que e # ea0 S#la+en(e de Ba%a+# un "#c# l# Due Dui i+# Due !ue en< n# e (? )ien l# Due deci+# ' PSe i%ualar-an a aDuell# Due l# Ban BecB#' a aDuell# cu&a ciencia e e4(iende a l# leA# ' a aDuell# Due (#d# l# venQK' !ue dicB# "#r l# E "-ri(u del Ciel#' .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del Rel?+"a%#' D#+inad#re 0 P#der# # del Ciel#0 Pr#cread#re 0 En%endrad#re 0 *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra' C#n (ruc(#ra' E#r+ad#re 0 * - Ba)lar#n cuand# reBicier#n el er de u c#n (ruccin' de u !#r+acin0 En(#nce !uer#n "e(ri!icad# #A# 113 Gde l# cua(r#H "#r l# E "-ri(u del ciel#' l# Due l# vel c#+# el alien(# #)re la !a5 de un e "eA#F l# #A# e (ur)ar#nF n# vier#n +? Due l# "r4i+#' e (# l# !ue clar#0 * - !ue "erdida la Sa)idur-a & (#da la Ciencia de l# cua(r# B#+)re ' u "rinci"i#' u c#+ien5#0 * - "ri+era+en(e !uer#n c#n (ruid# ' !uer#n !#r+ad# ' nue (r# a)uel# ' nue (r# "adre ' "#r l# E "-ri(u del Ciel#' l# E "-ri(u de la Tierra0 En(#nce e4i (ier#n (a+)i,n u e "# a ' vivier#n u +uAere 0 L# di# e cele)rar#n c#n eA#0 * -' duran(e u ueL#' Gl# cua(r#H reci)ier#n +uAere verdadera+en(e )ella ' Duiene
778 Eue di +inuida c#n idera)le+en(e u vi in !- ica & " -Duica0

e4i (ier#n c#n BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 Cuand# e de "er(ar#n' u +uAere e4i (ier#n< u c#ra5#ne e re%#ciAar#n al in (an(e a cau a de u e "# a 0

27 He aDu- l# n#+)re de u +uAere < GLa deH la Blanca .an in del .ar' n#+)re de la +uAer de BruA# del Env#l(#ri#F GLa deH la .an in de l# B#%avan(e ' n#+)re de la +uAer de BruA# N#c(urn#F GLa deH la .an in de l# C#li)r-e ' n#+)re de la +uAer de $uarda-B#(-n< GLa deH la .an in de l# $uaca+a&# ' n#+)re de la +uAer de BruA# Lunar0 Tale #n l# n#+)re de u +uAere < , (a !uer#n Ae!e 0 Ell# en%endrar#n a l# B#+)re ' a la (ri)u "eDueLa ' a la (ri)u %rande 0 Ell# !uer#nF nue (r# (r#nc#' de n# #(r# l# B#+)re DuicB, 0 Nu+er# # !uer#n (a+)i,n L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' Duiene n# !uer#n +? Due cua(r# 114 "er# e # cua(r# #l# G!uer#nH nue (r# "adre ' de n# #(r# l# DuicB, 0 Diver # U #nH l# n#+)re de cada un# de l# Due ell# en%endrar#n all? leA# ' en el E (e0 De u n#+)re vinier#n Gl# H de l# B#+)re de Te"eu115 ' Ol#+an' C#BaB116 ' QuenecB' *Bau' c#+# e lla+a)an e (# B#+)re all? leA# ' en Orien(e' d#nde ell# en%endrar#n0 Se a)e (a+)i,n el c#+ien5# de l# de Ta+117 ' de l# de Il#c0 Jun(# vinier#n de all?' leA# ' del E (e0 BruA# del Env#l(#ri#' a)uel#' "adre de la nueve $rande .an i#ne ' de l# CaveT0 BruA# N#c(urn#' a)uel#' "adre de la nueve $rande .an i#ne de l# NiBa0 $uarda-B#(-n' a)uel#' "adre de la cua(r# $rande .an i#ne de l# *Bau-QuicB,0 Tre !racci#ne de "ue)l# !uer#n0 N# Ge (?nH "erdid# l# n#+)re de u a)uel# ' u "adre ' Duiene en%endrar#n' e de arr#llar#n all? leA# ' en Orien(e0 Vinier#n (a+)i,n l# Ta+' l# Il#c' c#n la (rece ra+a de (ri)u ' la (rece *%l#+eraci#ne ' c#n l# Ra)inal' l# CacTcBiDuel' l# de T5iDuinaBaF de "u, l# 1acaBaF en e%uida l# La+aT' Cu+a(5' TuBalBa' Una)aBa' L# de CBu+ilaBa' c#n L# de Qui)a-Ba' L# de Ba(ena)a-Ba' l# H#+)re de *cul' Bala+i-Ba' l# CancBaBel' l# Bala+-C#l0 S#la+en(e #n la %rande (ri)u ' la ra+a de (ri)u ' la Due deci+# < n# c#n(a+# +? Due a la %rande 0 .ucBa #(ra c#+"le(a)an Gla "#)lacinH en cada !raccin de la ciudadF n# Be+# e cri(# u n#+)re ' in# #la+en(e Gl# deH la en%endrada all? leA# ' en Orien(e0 .ucB# B#+)re !uer#nF en la #) curidad e +ul(i"licar#nF cuand# e +ul(i"licar#n' el d-a' el al)a' n# Ba)-an id# dad# a lu5F (#d# Aun(# e4i (-anF i+"#r(an(e eran u ere ' u ren#+)re ' all? leA# ' en Orien(e0 N# eran # (ene ' nu(rid#re ' "er# Bacia el ciel# er%u-an u r# (r# 0 N# a)-an l# Due Ba)-an venid# a Bacer (an leA# 0 *ll? e4i (-an nu+er# # B#+)re de la (inie)la ' B#+)re del al)a0 Nu+er# # GeranH l# r# (r# de l# B#+)re ' nu+er# # l# len%uaAe de l# B#+)re F d# G #la+en(eH u #reAa 118 0 JHa& linaAe en el +und#' Ba& re%i#ne ' en la Due n# e ve el r# (r# de l# B#+)re F Ge (# H n# (ienen ca a ' in# Due rec#rren' c#+# l#c# ' la +#n(aLa "eDueLa ' la +#n(aLa %rande K' dec-a e en(#nce ' ul(raAand# a l# B#+)re de aDuell# "a- e 0 * - diAer#n ell# all? leA# ' cuand# vier#n levan(ar e el #l0 T#d# n# (en-an Gen(#nce H +? Due una len%uaF n# inv#ca)an a la +adera' a la "iedraF en ell# u) i (-a el recuerd# de la Pala)ra de C#n (ruccin' de E#r+acin' de L# E "-ri(u del Ciel#' de l# E "-ri(u de la Tierra0 Ha)la)an +edi(and# #)re l# Due #cul(a)a el al)aF "re%un(a)an c+# eAecu(ar la Pala)ra de a+#r' aDuell# a+an(e ' aDuell# #)edien(e ' aDuell# re "e(u# # F er%u-an de "u, u r# (r# Bacia el ciel#' "idi,nd#le u BiAa ' u BiA# 0 JUSalve' #B C#n (ruc(#re ' #B E#r+ad#re V V# #(r# v,i ' v# #(r# e cucB?i 0 V# #(r# 0 N# n# a)and#n,i ' n# n# deA,i ' #B di# e ' en el ciel#' en la (ierra' E "-ri(u del Ciel#' E "-ri(u de la Tierra0 Dadn# nue (ra de cendencia' nue (ra "# (eridad' +ien(ra Ba&a d-a ' +ien(ra Ba&a al)a 0 Que la %er+inacin e Ba%a' Due el al)a e Ba%a0 Que nu+er# # ean l# verde ca+in# ' la verde enda Due n# dai 0 Que (ranDuila ' +u& (ranDuila ' e (,n la (ri)u 0 Que "er!ec(a ' +u& "er!ec(a ' ean la (ri)u 0
77@ S#n nu+er# # l# de (#da la (ri)u reunida ' "er# #la+en(e cua(r# l# de l# DuicB, 0 GN0 da l# T0H 77; JD#+inad#re *)undan(e GQHK0 La +a&#r-a de e (# n#+)re de "ue)l# ' de lu%are ' a +enud# +u& an(i%u# & de !i%urad# ' "er(enecien(e a vece a #(ra len%ua ' n# "ueden er (raducid# c#n e%uridad0 77: JL# de l# Pu+a # de la .? cara K0 77> O )ien Tan JUnid# K0 Qui5? de #ri%en Bua (eca0 77= E (# e (? +u& clar#< +Ml(i"le len%uaAe ' en (an(# Due el B#+)re n# (iene +? Due d# #reAa "ara #-rl# 0

Que "er!ec(a ea la vida' la e4i (encia Due n# dai ' #B .ae (r# $i%an(e GRel?+"a%#H' Huella del Rel?+"a%#' E "lend#r del Rel?+"a%#0 Huella del .u& Sa)i#' E "lend#r del .u& Sa)i# 119 ' $avil?n' .ae (r# .a%# ' D#+inad#re ' P#der# # del Ciel#' Pr#cread#re ' En%endrad#re ' *n(i%u# Secre(#' *n(i%ua Ocul(ad#ra' *)uela del D-a' *)uela del *l)a0 Que la %er+inacin e Ba%a' Due el al)a e Ba%aK0 * - Ba)la)an cuand# +ira)an' cuand# inv#ca)an la vuel(a del al)a' all? en d#nde el #l e levan(a' c#n(e+"land# a Luna-S#l120 %ran e (rella Due an(e de la alida del #l ilu+ina en el ciel#' #)re la (ierra' el ca+in# de l# B#+)re c#n (ruid# ' de l# B#+)re !#r+ad# 0

779 Para e (e J.u& Sa)i#K GPS#lQH Due n# a"arece +? Due aDu-' v,a e el PeDueL# V#ca)ulari# de N#+)re Sa%rad# 0 7IN ID# $iB< JLuna-S#lK' c#nviene )ien a la Je (rellaK de la (arde & de la +aLana' a Venu 0

I=
BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' diAer#n< JE "ere+# Due Gna5caH el al)aK0 * - diAer#n aDuell# %rande Sa)i# 0 L# de la E "ina ' aDuell# #)edien(e ' c#+# e le lla+a0 N# Ba)-a ni +adera ni "iedra 121 "ara %uardar a nue (ra "ri+era +adre ' Gnue (r# "ri+er# H "adre 0 Sin e+)ar%#' u c#ra5#ne e can a)an de e "erar el d-a0 Nu+er# a eran &a (#da la (ri)u ' c#n l# B#+)re OaDui122 0 L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#0 JVa+# a )u car' va+# a ver' ad#nde %uardar nue (r# i%n# < i (ene+# e (# "#dre+# encender G!ue%#H an(e Gell# H0 De de GBaceH lar%# (ie+"# Due e (a+# aDu- n# Ba& %uardiane "ara n# #(r# K0 * - diAer#n BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 O&er#n Ba)lar de una ciudad' G&H "ar(ier#n0 He aDu- l# n#+)re de l# lu%are ad#nde !uer#n BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' c#n l# Ta+' l# Il#c0 Lu%ar de la *)undancia-Barranc#-Sie(e $ru(a -Sie(e Barranc# ' Ge elH n#+)re de la ciudad ad#nde !uer#n a (#+ar di# e 0 T#d# lle%ar#n all? leA# ' a Lu%ar de la *)undanciaF innu+era)le GeranH l# B#+)re Due lle%ar#n< nu+er# # l# Due en(rar#n en #rden0 Se le en(re%ar#n u di# e 0 L# "ri+er# ' G!uer#nH l# de BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' Duiene e re%#ciAar#n0 JHe aDu- Due Be+# enc#n(rad# al !in l# Due e )u ca)aK diAer#n0 He aDu- el "ri+er# Due ali< Pluvi# #' n#+)re del di# 0 Se u "endi u ce (a123 Due e a+arr BruA# del Env#l(#ri#0 En e%uida ali Se+)rad#r' n#+)re del di# Due de cendi BruA# N#c(urn#0 En e%uida V#lc?n n#+)re del di# Due reci)i $uarda-B#(-n0 Cen(r# de la Llanura' n#+)re del di# Due reci)i BruA# Lunar0 En c#+"aL-a de l# B#+)re QuecB,' l# de Ta+ reci)ier#n< i%ual+en(e0 Pluvi# # de l# Ta+ e el n#+)re del di# Due reci)i el a)uel#' el "adre' de l# Ae!e de l# Ta+ Due c#n#ce+# aB#ra0 En !in de Il#c el (ercer#< Pluvi# # G!ueH (a+)i,n el n#+)re del di# Due reci)ier#n l# a)uel# ' l# "adre de l# Ae!e Due c#n#ce+# aB#ra0 Tale #n l# n#+)re de l# (re QuicB, F n# e e"arar#n' "ue Mnic# era el n#+)re del di# < Pluvi# # en(re l# QuicB, 0 Pluvi# # en(re l# Ta+0 Pluvi# # en(re l# Il#c< Mnic# GeraH el n#+)re del di# ' & e (# (re QuicB, n# e e"arar#n0 Verdadera+en(e %rande era la na(urale5a de aDuell# (re < Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n0 En(#nce en(rar#n (#da la (ri)u ' l# Ra)inal' l# CaTcBeDuel' l# de T5iDuinaBa' c#n l# B#+)re lla+ad# aB#ra OaDu-0 *ll- e ca+)i el len%uaAe de la (ri)u ' e diver i!ic la len%ua0 Oa n# e en(endier#n clara+en(e la una a la #(ra cuand# vinier#n de Lu%ar de la *)undancia< all? e e"arar#n< Bu)# al%una Due !uer#n al E (e< +ucBa vinier#n aDu-0 S#la+en(e una "iele GeranH u ve (id# < n# (en-an (ela "er!ec(a "ara GBacerH ve (id# ' in# Due la "iele de la )e (ia GeranH u a(av-#0 *Duell# "#)re n# (en-an u&# +? Due u na(urale5a de B#+)re Sa)i# 0 Cuand# lle%ar#n a Lu%ar de la *)undancia-Barranc#-Sie(e $ru(a -Sie(e-Barranc# ' d-ce e en el rela(# de an(aL#' Ba)-an andad# +ucB# "ara lle%ar a Lu%ar de la *)undancia0

7I7 *Du-' J+adera' "iedraK' i%ni!ica Je (a(ua de l# di# e ' -d#l# K0 7II OaDui< Je4(ranAer#K0 T#d# l# "ue)l# Ban de "reciad# a u vecin# ' l# Ban lla+ad# Jani+ale ' !ar!ullad#re ' e(c0K P#r (an(#' "ueden ace"(ar e "ara OaDu- l# en(id# Jlevan(ad# ' en "ie' de "ier(# K G"ara Buir # e "iarH #' (#dav-a +eA#r' el de JLan%# (a ' Sal(a+#n(e K0 * +enud# e e n#+)re de i%na "ar(icular+en(e a la %en(e de .,4ic#0 7I8 E "ecie de e "#r(illa' # +? )ien' de caAi(a' de arca "#r(?(il' de la cual e irven B#& l# indi# ' +an(eni,nd#la c#n una c#rrea !r#n(al' "ara (ran "#r(ar #)re la e "alda la c# a a%rada 0

I9
N# Ba)-a !ue%#0 S#l# e (a)an all? l# de Pluvi# #0 (e GeraH el di# de la (ri)u 0 El "ri+er#' ,l Bi5# nacer el !ue%#F e (e naci+ien(# n# e +ue (ra' "ue el !ue%# lla+ea)a &a cuand# l# vier#n BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 JU*&V &a n# Ba& nue (r# !ue%# Due Ba)-a id# BecB#F n# +#ri+# de !r-#K' diAer#n en e%uida0 En(#nce Pluvi# # re "#ndi< JN# # a!liA?i 0 Vue (r# e el !ue%# "erdid# del cual Ba)l?i KF Ga -H le re "#ndi Pluvi# #0 JVerdadera+en(e' #B di# ' #B # (,n nue (r#' #B nu(rid#r nue (r#' #B di# nue (r#K' diAer#n' d?nd#le %racia 0 Pluvi# # Ba)l0 J.u& )ien0 En verdad' &#' vue (r# di# F Due a - ea0 O# vue (r# Ae!eF Due a - eaK' !ue dicB# "#r Pluvi# # a L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#0 He aDu- Due la (ri)u e calen(a)an' e re%#ciAa)an a cau a del !ue%#0 En(#nce c#+en5 un %ran a%uacer#' all? ad#nde )rilla)a el !ue%# de la (ri)u F +ucB# %rani5# +enud# ca& #)re la ca)e5a de (#da la (ri)u F en(#nce el !ue%# !ue a"a%ad# "#r el %rani5#F n# Bu)# &a !ue%# BecB#0 En(#nce BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' "idier#n #(ra ve5 u !ue%#0 JOB Pluvi# #' en verdad +#ri+# de !r-#K' diAer#n a Pluvi# #0 JUBienV N# # a!liA?i K' diA# Pluvi# #0 En e%uida "r#duA# !ue%# acand# !ue%# G"#r !riccinH de u andalia 0 En(#nce BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' e re%#ciAar#n & de "u, e calen(ar#n0 He aDu- Due' (a+)i,n e Ba)-a a"a%ad# el !ue%# de la (ri)u F , (a e +#r-an de !r-#F en(#nce !uer#n a "edir !ue%# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda B#(-n0 BruA# Lunar0 In(#lera)le GeranH u u!ri+ien(# "#r el !r-#' la BeladaF #la+en(e e ca-an de !r-#' e en(u+ec-anF nin%una vida en ella F e de)ili(a)anF u "ierna ' u )ra5# ' e (#rc-anF n# "#d-an a ir GnadaH cuand# lle%ar#n0 JN# n# aver%#nc,i i # "edi+# Due n# dei un "#c# de vue (r# !ue%#K' diAer#n al lle%ar0 N# e !ue a G uH encuen(r#F en(#nce en u c#ra5#ne %i+ier#n la (ri)u 0 Di!eren(e Gdel u&#H era el len%uaAe de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 JU*&V UOBV *)and#na+# nue (ra len%ua0 PC+# Bici+# Q N# Be+# "erdid#0 PEn dnde n# en%aLa+# Q Znic# era nue (r# len%uaAe cuand# vini+# de Lu%ar de la *)undanciaF Mnica nue (ra +anera de # (ener Gel cul(#H' nue (ra +anera de vivir0 N# e (? )ien l# Due Bici+# K' re"i(ier#n (#da la (ri)u ' )aA# l# ?r)#le ' )aA# l# )eAuc# 0 En(#nce un B#+)re e +# (r a la !a5 de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uardaB#(-n' BruA# Lunar0 *Duel +en aAer# de 2i)al)? le diA#< JEn verdad' Be aDu- a vue (r# di# ' Be aDu- a vue (r# # (,n' Be aDu- al u (i(u(#' al recuerd#' de vue (r# C#n (ruc(#re ' de vue (r# E#r+ad#re 0 N# dei u !ue%# a la (ri)u Ba (a Due , (a den a Pluvi# #' vue (r# Ae!e' l# Due ella de)en dar# ' Pre%un(ad "ue a Pluvi# # l# Due ella de)en darle "ara c#%er !ue%#KF Ga -H diA# aDuel 2i)al)?0 Su er era c#+# el er de un +urci,la%#0 JO# #& el +en aAer# de vue (r# C#n (ruc(#re ' de vue (r# E#r+ad#re K' aLadi el 2i)al)?0 En(#nce ell# e re%#ciAar#nF en u e "-ri(u crecier#n Pluvi# #' Se+)rad#r0 V#lc?n' cuand# Ba)l aDuel 2i)al)?0 De M)i(# , (e e )#rr de delan(e de u r# (r# ' in ir e0 En(#nce lle%ar#n la (ri)u Due "erec-an de !r-#< +ucB# %rani5#' #) curidad' lluvia' BeladaF incalcula)le el !r-#0 *B#ra' "ue ' (#da la (ri)u e enc#n(rar#n (e+)l r# a ' (ar(a+udean(e de !r-#' al lle%ar all? ad#nde e (a)an BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 $rande GeraH la a!liccin de u c#ra5#ne < (ri (e Ge (a)anH u )#ca ' (ri (e u r# (r# 0 En e%uida Gla (ri)u H lle%ar#n en ecre(# an(e l# r# (r# de BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda B#(-n' BruA# Lunar0 JPN# (endr,i "iedad de nue (r# r# (r# ' de n# #(r# Due n# # "edi+# +? Due un "#c# de vue (r# !ue%#Q PN# e Ba enc#n(rad# una #la ca a "ara n# #(r# ' un #l# "a- "ara n# #(r# 124 ' cuand# !ui (ei c#n (ruid# ' cuand# !ui (ei !#r+ad# Q Tened "iedad de nue (r# r# (r# K' diAer#n0 JPQu, n# dar,i "ara Due (en%a+# "iedad de vue (r# r# (r# QK' !ue dicB#0 JPue )ien' # dare+# +e(ale "reci# # K' re "#ndier#n la (ri)u 0 JN# Duere+# +e(ale "reci# # K' diAer#n BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 JPQu, Duer,i QK JPr#n(# # l# "edire+# K0 JBienK' re "#ndier#n la (ri)u 0 JVa+# a
7I@ JPN# Be+# (enid# el +i +# #ri%en Due v# #(r# QK GN0 de l# T0H

"re%un(?r el# a Pluvi# #' & de "u, # l# dire+# K' e le re "#ndi0 JOB Pluvi# # PDu, dar?n la (ri)u Due vienen a "edir (u !ue%#QK' diAer#n en(#nce BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 JPue )ien' PDuerr?n ella e (ar unida Ga +-H )aA# u B#rcaAadura )aA# u a4ilaQ PQuieren u c#ra5#ne Due &# la a)race' &#0 Pluvi# #Q Si ella n# l# Duieren' n# le dar, !ue%#K diA# Pluvi# #0 JDec-d el# "#c# a "#c#0 JO# n# Duier# de de aB#ra u unin )aA# u B#rcaAadura' )aA# u a4ilaK' diA# ,l' dir,i K0 * - !ue dicB# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 En(#nce ell# diAer#n la Pala)ra de Pluvi# #0 J.u& )ien0 Bien Ge (?H' i%ual+en(e' Due l# a)race+# K' re "#ndier#n Gla (ri)u H cuand# #&er#n' reci)ier#n' la Pala)ra de Pluvi# #0 N# (ardar#n0 J.u& a"ri aK' diAer#n< en(#nce reci)ier#n el !ue%#' & de "u, e calen(ar#n0

8N
Sin e+)ar%#' una !raccin Gde la (ri)u H ac G"#r !riccinH el !ue%# de la +adera0 Ser"ien(e de la Eer(ilidad de la .an in de l# .urci,la%# ' Gera elH n#+)re del di# de l# CacTcBeDuel< u i+a%en< #la+en(e un +urci,la%#0 Cuand# #)(uvier#n la +adera G!ricci#na)leH la !r#(ar#n G(#d# H Aun(# Ba (a Due el !ue%# Bu)# "rendid#0 L# CaTcBeDuel n# "idier#n lue%#' n# e dier#n "#r #+e(id# 0 T#da la de+? (ri)u e #+e(ier#n cuand# dier#n la "ar(e in!eri#r de u B#rcaAadura' la "ar(e in!eri#r de u a4ila' "ara er a)ier(aF , a era la a)er(ura de la cual Ba)-a Ba)lad# Pluvi# #F en(#nce e acri!ic a (#da la (ri)u an(e u r# (r#' en(#nce e arranc el c#ra5n "#r la B#rcaAadura' "#r la a4ila0 N# e Ba)-a en eLad# aMn e (a< #"eracin an(e de Due l# !ue e "#r un #r?cul# de Pluvi# #0 .urier#n "#r la !uer5a' G"#rH la d#+inacin de BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 De Lu%ar de la *)undancia-Barranc# Ba)-a venid# la c# (u+)re de n# c#+er 125 0 $uarda)an a&un# "er"e(u#F "er# #) erva)an el al)a' e "ia)an la alida del #l' e al(erna)an "ara ver la %ran e (rella lla+ada Luna-S#l' la "ri+era an(e del #l cuand# nace el d-a0 La +a%n-!ica Luna-S#l e (a)a ie+"re enci+a de u r# (r# al alir el #l' cuand# e (a)an en el lla+ad# Lu%ar de la *)undancia-Barranc#' de d#n le vinier#n l# di# e 0 N# !ue' "ue ' aDu- en d#nde reci)ier#n u !uer5a' u "#derF in# all? G!ue en d#ndeH e d#)le%' e Bu+ill a la (ri)u %rande ' a la (ri)u "eDueLa ' cuand# e la acri!ic an(e Pluvi# #' cuand# e le di# a , (e la an%re' la avia' la B#rcaAadura' la a4ila' de (#d# aDuell# B#+)re 0 P#r e # en Lu%ar de la *)undancia Gle H lle%ar#n la !uer5a' la %ran ciencia' Due Bu)# en ell# ' en la #) curidad' en la n#cBe' & GDue Bu)# (a+)i,nH en l# Due ell# Bicier#n0 Vinier#n "ue ' e de "rendier#n de all? ad#nde deAar#n el #l levan(e0 JN# Ge H aDu- nue (ra ca a0 Va+# a ver ad#nde la "lan(are+# K' diA# en(#nce Pluvi# #0 En verdad' Ba)l a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 J*n(e (#d# dad %racia 0 En e%uida an%rad vue (ra #reAa ' "icad vue (r# c#d# ' acri!ica# F (al er? vue (ra accin de %racia a la !a5 de l# di# e K0 J.u& )ienK' re "#ndier#n' an%r?nd# e la #reAa 0 En e%uida c#+en5ar#n u can(# de u venida de Lu%ar de la *)undanciaF u c#ra5#ne ll#rar#n cuand# vinier#n' cuand# e de (errar#n de Lu%ar de la *)undancia' a)and#n?nd#l#0 JU*BV N# vere+# aDu- el al)a' el naci+ien(# del d-a' cuand# e alu+)re la u"er!icie de la (ierraK' diAer#n0 Par(ier#n' "er# deAar#n G%en(eH en el ca+in#F Bu)# B#+)re deAad# all? d#r+id# 0 Cada (ri)u e levan(a)a ie+"re "ara ver la e (rella eLal del d-a0 E (a eLal del al)a e (a)a en u c#ra5#ne cuand# vinier#n del Orien(e' & c#n r# (r# i%ual !uer#n a una %ran di (ancia de all-' e n# dice aB#ra0

7I; De a&unar ri(ual+en(e0

87
En(#nce lle%ar#n a la ci+a de una +#n(aLa0 *ll- e reunier#n (#d# l# B#+)re QuecBe c#n la (ri)u 0 *ll- e reunier#n' e c#n ul(ar#n' & el n#+)re de la +#n(aLa e aB#ra De la C#n ul(aF (al e el n#+)re de la +#n(aLa0 Se c#n%re%ar#n en ella "ara %l#riar e0 JO#' &# B#+)re QuecBeK0 JTM' (M' Ta+ e (u n#+)reK' d-A# e a l# Ta+0 Se diA# de "u, a l# Il#c< JTM Il#c e (u n#+)reK0 JE (a (re G!racci#ne H QuecBe n# e "erder?n' & nue (ra Pala)ra er?n i%uale K' diAer#n al a"licar e u n#+)re 0 En(#nce e le "u # n#+)re (a+)i,n a l# CacTcBeDuel< JEue%# alid# de la +aderaK e u n#+)re0 L# Ra)inal (uvier#n (a+)i,n u n#+)re' n# "erdid# aB#ra1260 Ta+)i,n e (a)an L# de T5iDuina-Ba' n#+)re ac(ual0 Tale #n l# n#+)re c#n l# cuale e lla+ar#n un# a #(r# 0 *ll- e c#n%re%ar#n' e "erand# el al)a' acecBand# la alida de la e (rella' la "ri+era an(e de Due na5ca el d-a0 JDe all? leA# vini+# ' "er# n# e"ara+# K' e dec-an en(re -0 He aDu- Due u c#ra5#ne e (a)an a!li%id# F %rande eran u u!ri+ien(# all? "#r d#nde "a a)anF n# Ba)-a c#+e (i)le ' n# Ba)-a u) i (encia F #l-an #la+en(e el (r#nc# de u )a (#ne "ara i+a%inar e Due c#+-an' "ue al venir n# c#+ier#n0 Su "a aAe "#r +ar n# a"areceF "a ar#n c#+# i n# Bu)iera Ba)id# +ar' #la+en(e #)re "iedra "a ar#n' & aDuella "iedra #)re al-an en la arena0 En(#nce lla+ar#n Piedra *rre%lada -*rena *rrancada ' n#+)re Gdad#H "#r ell# ' al i(i# "#r d#nde "a ar#n en el +ar' Ba)i,nd# e e"arad# el a%ua all? "#r d#nde "a ar#n0 He aDu- Due e (and# a!li%id# u c#ra5#ne ' e c#n ul(ar#n en(re -' "ue n# Ba)-a "ara ali+en(# +? Due un )#cad#' un "#c# de +a-50 E (a)an a+#n(#nad# all- en la +#n(aLa lla+ada De la C#n ul(a0 Lleva)an (a+)i,n a Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n0 BruA# del Env#l(#ri# & u e "# a lla+ada GLa deH la Blanca .an in del .ar Bicier#n un %ran a&un#0 L# +i +# Bicier#n BruA# N#c(urn# & u e "# a GLa deH la .an in de l# B#%avan(e 0 O $uarda-B#(-n & u e "# a' GLa deH la .an in de l# C#li)r-e ' Bicier#n un %ran a&un#0 L# +i +# GBicier#nH BruA# Lunar & u e "# a GLa deH la .an in de l# $uaca+a&# 0 Euer#n a&un# en la #) curidad' en la n#cBe0 $rande GeraH u (ri (e5a cuand# e (a)an en la +#n(aLa aB#ra lla+ada De la C#n ul(a' en d#nde l# di# e le Ba)lar#n #(ra ve50

7I: JC#n ervad# (#dav-aK0 GN0 de l# T0H

8I
En(#nce !ue dicB# "#r Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n' a BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar< JVa+#n# ' levan(,+#n# ' n# n# Duede+# aDu-< llevadn# a un e c#ndriA#0 Oa e e "arce el al)a0 PN# e (ar-an (ri (e vue (r# r# (r# i !u, e+# c#%id# "#r l# %uerrer# en u +ur# 127 a cau a de v# #(r# ' #B L# de la E "ina 0 L# deH Sacri!ici#Q Llevadn# a cada un# e"arada+en(e< Ga -H le diAer#n cuand# le Ba)lar#n0 J.u& )ien0 S#la+en(e n# de "rende+# Gde aDu-H' #la+en(e )u ca+# la elva K' !ue re "#ndid# "#r (#d# 0 En e%uida cada un# de ell# car% c#n u di# 0 En(#nce e c#l#c a Se+)rad#r en el )arranc# lla+ad# Barranc# del E c#ndriA#0 Ga -H lla+ad# "#r ell# ' en el %ran )arranc# de la elva lla+ada aB#ra JC#n Se+)rad#rK128' en d#nde l# deAar#n< !ue deAad# en el )arranc# "#r BruA# N#c(urn#0 Orden del a)and#n#< el "ri+er# deAad# !ue V#lc?n' #)re una %ran .an in R#Aa129 lla+ada aB#ra V#lc?n< all- e4i (i (a+)i,n u ciudad en d#nde e (a)a el di# lla+ad# V#lc?n0 $uarda-B#(-n Dued e c#n u di# ' el e%und# di# Due !ue #cul(ad# "#r ell# F V#lc?n n# !ue e c#ndid# en la elva in# en la +#n(aLa de Bier)ada V#lc?n 1300 En(#nce !ue de "u, BruA# del Env#l(#ri#F lle% a una %ran elva< BruA# del Env#l(#ri# !ue a e c#nder a Pluvi# #< e lla+a aB#ra c#n el n#+)re de JC#n Pluvi# #K 131 la +#n(aLaF en(#nce cele)r e el e c#ndriA# del )arranc#' el a)ri%# ecre(# de Pluvi# #< +ucBa er"ien(e & +ucB# Aa%uare ' v-)#ra ' G er"ien(e H can(-e ' Ba)-a all- en d#nde !ue e c#ndid# "#r L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#0 Jun(# e (a)an BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 Jun(# e "era)an el al)a en el +#n(e lla+ad# V#lc?n0 N# +u& leA# e (a)an l# di# e de Ta+ & de Il#c0 Bur%# de Ta+' n#+)re del Glu%arH en d#nde e (a)a el di# de l# Ta+F all- !ue u al)a0 Bur%# de UDuinca(' n#+)re del i(i# en d#nde !ue el al)a de l# Il#cF n# +u& leA# del +#n(e e (a)a el di# de l# Il#c0 *ll-' (#d# l# Ra)inal' l# CaTcBeDuel' L# de T5iDuina-Ba' (#da la (ri)u "eDueLa ' la (ri)u %rande ' e Ba)-an de(enid# Aun(a F Aun(a (uvier#n u al)aF Aun(a e "erar#n la alida de la %ran e (rella lla+ada Luna-S#l132 Due ale la "ri+era an(e del d-a al al)a' e dec-a0 Jun(# e (a)an all- BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# LunarF n# (en-an ni ueL# ni re"# #0 $rande GeranH l# %e+id# de u c#ra5#ne ' de u vien(re ' "#r el al)a' la claridad0 *ll- (a+)i,n u r# (r# (uvier#n ver%Xen5aF vin# una %ran a!liccin' una %ran an%u (iaF !uer#n a)a(id# "#r el d#l#r0 *ll- Ba)-an lle%ad#0 JSin ale%r-a vini+# ' Ua&V Quer-a+# ver nacer el d-a0 PC+# Bici+# Q Znic# GeraH nue (r# r# (r# en nue (r# "a- de d#nde n# Be+# arrancad#K' dec-an cuand# Ba)la)an en(re - en la (ri (e5a' en la an%u (ia' en el #ll#5ar de la v#50 Sin aliviar u c#ra5#ne Ba)la)an Ba (a el al)a0 JHe aDu- a l# di# e en(ad# en l# )arranc# ' en la elva ' en(ad# en l# ET' en l# *(5iaT 133' en d#nde e (?n in Due e le Ba&an dad# caAa K' dec-an0 *n(e (#d#' Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n0 $rande Ge H u %l#ria' %rande G #nH (a+)i,n u "#(encia' u "en a+ien(#' #)re (#d# l# di# e de la (ri)u 0
7I> Hacer "ri i#ner# a l# di# e del ene+i%# & Bacerle acri!ici# ' e Dui(arle u "r#(eccin al ene+i%#0 * - "r#cedier#n .,4ic#' R#+a & #(ra ciudade c#nDui (ad#ra 0 7I= * la derecBa del ca+in# Due va de San(a Cru5 del QuicB, a San *ndr, 1aTa)aBa0 7I9 N#+)re dad# a la ca a c#n (ruida 78N *l N#r(e de Ra)inal0 787 En la llanura' a d# le%ua de San(a Cru50 78I E (e acecB# n# e #la+en(e i+)lic#F era real' & un# de l# "rinci"ale de)ere de l# Ae!e ' "#r eAe+"l#' el Je!e Su"re+# de .,4ic#0 *l%un# Cdice +e4ican# ' el Cdice Dre den i ' & diver a in cri"ci#ne ' +ue (ran la en#r+e i+"#r(ancia del "lane(a Venu 0 788 Eilland i u ne#ide ' "lan(a "ar? i(a cu&a !i)ra !ila+en(# a e e+"lea)an "ara #rnar l# (e+"l# 0 GPacB(li' en n?Bua(l' de d#nde viene el n#+)re de "a (e' Due e le da en Cen(r# *+,rica0H #)re "ir?+ide (runcada 0

I+"#r(an(e Ge H u Sa)idur-a' i+"#r(an(e G #nH u "ere%rinaci#ne ' u vic(#ria en el !r-#' en el e "an(# de u er' en el e "-ri(u de la (ri)u 0 Su "en a+ien(# re"# a)a a cau a de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 GN# Ba)-aH nin%Mn can anci# en u c#ra5#ne "#r l# di# e de l# cuale e encar%ar#n al venir de Lu%ar de la *)undanciaBarranc#' all? leA# ' en Orien(e0 E (a)an "ue all-' en la elva0 JHe aDu- el al)a En Lluvi# #' En Se+)rad#r' En V#lc?nK' e dice aB#ra0 He aDu- Due !uer#n BecB# Ae!e ' Due (uvier#n el al)a' nue (r# a)uel# ' nue (r# "adre 0 C#n(are+# el al)a' la a"aricin del #l' de la luna' de la e (rella 0

88
He aDu-' "ue ' el al)a' la a"aricin del #l de la luna' de la e (rella 0 BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' e re%#ciAar#n +ucB# cuand# vier#n a Luna-S#lF "ri+er# ali ellaF Gc#nH la !a5 ilu+inada' ali "ri+er# ella' an(e Due el #l0 De enr#llar#n en e%uida u c#"ale ' venid# de all? leA# ' del Orien(e' "ue ervir e de ell# en e%uida e (a)a en u e "-ri(u0 L# (re de enr#llar#n l# Due #!rec-an u c#ra5#ne 0 C#"al de .i4(?n' n#+)re del c#"al Due lleva)a BruA# del Env#l(#ri#0 C#"al de Cavi5(?n' n#+)re del c#"al Due lleva)a BruA# N#c(urn#0 Divin# C#"al e lla+a)a el Due lleva)a $uarda-B#(-n0 E (# (re eran u c#"ale F e (# e l# Due Due+ar#n cuand# lle%ar#n dan5and#' all? en Orien(e0 *%rada)le G!uer#nH u %ri(# cuand# dan5ar#n Due+and# c#"ale "reci# # 0 En e%uida %i+ier#n de n# ver' de n# c#n(e+"lar' el naci+ien(# del d-a0 De "u, ' cuand# ali el #l' l# ani+ale "eDueL# ' l# ani+ale %rande ' e re%#ciAar#nF aca)ar#n de levan(ar e en l# ca+in# de la a%ua ' en l# )arranc# F e "u ier#n en la "un(a de l# +#n(e ' Aun(# u r# (r# Bacia d#nde ale el d-a0 *ll- ru%ier#n el "u+a' el Aa%uar0 El "?Aar# lla+ad# Quele(5M can( el "ri+er#0 En verdad (#d# l# ani+ale e re%#ciAar#n0 El ?%uila' el 5#"il#(e )lanc#' l# "?Aar# "eDueL# ' l# "?Aar# %rande ' ale(ear#n0 *B#ra )ien' L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' e Ba)-an arr#dillad#' e re%#ciAa)an %rande+en(e c#n L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' de l# Ta+' de l# Il#c' & de l# Ra)inal' de l# CaTcBeDuel' de L# de T5iDuinaBa' & de Gl# deH TuBalBa' UcBa)aB' Qui)aB' L# de Ba(enBa' & de l# OaDu- D#+inad#re F (an(a (ri)u c#+# aB#ra0 Innu+era)le GeranH l# B#+)re 0 El al)a e!ec(u e #)re (#da la (ri)u Aun(a 0 La !a5 de la (ierra !ue en e%uida ecada "#r el #l0 Se+eAan(e a un B#+)re GeraH el #l cuand# e +# (r0 Su !a5 ardien(e ec la !a5 de la (ierra0 *n(e de Due aliera el #l' cena%# a' BM+eda' GeraH la u"er!icie de la (ierra' an(e de Due aliera el #l0 En(era+en(e "arecid# a un B#+)re ali el #lF in !uer5a GeraH u cal#rF #la+en(e e +# (r cuand# naciF n# "er+aneci in# c#+# un e "eA#0 JN# e real+en(e el #l Due e n# a"arece aB#raK' dicen en u Bi (#ria 0 In+edia(a+en(e de "u, de e (# e "e(ri!icar#n Pluvi# #0 Se+)rad#r' V#lc?n' & la divinidade Pu+a' Ja%uar' V-)#ra' GSer"ien(eH Can(i' Blanc# En(recB#cad#rF u )ra5# e en%ancBar#n en la ra+a de l# ?r)#le cuand# e +# (rar#n el #l' la luna' la e (rella F "#r d#Duiera (#d# e "e(ri!icar#n0 Qui5? n# e (ar-a+# aB#ra de e+)ara5ad# de la +#rdedura de l# "u+a ' Aa%uare ' v-)#ra ' G er"ien(e H can(-e ' )lanc# en(recB#cad#re ' Dui5? aB#ra Ge (ar-a+# H in nue (ra %l#ria' i l# "ri+er# ani+ale n# Bu)ieran id# "e(ri!icad# "#r el #l0 Cuand# ucedi e (#' %ran ale%r-a Bu)# en el c#ra5n de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uardaB#(-n' BruA# LunarF e (uvier#n +u& ale%re cuand# e e!ec(u el al)a0 L# B#+)re n# G e Ba)-anH +ul(i"licad# en(#nce < n# eran in# un# "#c# cuand# e (a)an en el +#n(e V#lc?n' en d#nde e reali5 el al)a' & en d#nde Due+ar#n Gl# c#"ale H0 *ll- dan5ar#n' Gvuel(# H Bacia el E (e de d#nde Ba)-an venid#F all- Ge (a)anH u +#n(aLa ' u valle ' ad#nde Ba)-an venid# l# lla+ad# BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0 Per# en la +#n(aLa e +ul(i"licar#n' ella e v#lvi u ciudad0 E (a)an aDu- cuand# e +# (rar#n el #l' la luna' la e (rella F el al)a' la ilu+inacin' e4i (i en la !a5 de la (ierra' del +und# en(er#0 *ll(a+)i,n c#+en5 u can(# lla+ad# N# #(r# Ve+# ' Due can(ar#n' Due %i+ier#n u c#ra5#ne ' u vien(re 0 En u can(# dec-an< JU*&V Perdid# !ui+# en Lu%ar de la *)undancia' n# e"ara+# 0 Nue (r# Ber+an# +a&#re ' nue (r# Ber+an# +en#re ' Dued?r#n e0 S-' Be+# vi (# el #l' "er# Pen dnde e (?n ell# ' cuand# Be aDu- el al)aQF a - dec-an a L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' l# B#+)re OaDu-0 De i%ual +#d#' Pluvi# # era el n#+)re del di# de l# B#+)re OaDu-' lla+ad# O#lcua(-Que(5alcua(' cuand# n# e"ara+# all? leA# ' en Lu%ar de la *)undancia-Barranc#0 JHe aDu- de d#nde ali+# ' Be aDu- nue (ra "aren(ela' cuand# vini+# K' e dec-an un# a #(r# 0

En(#nce e ac#rda)an de u Ber+an# +a&#re ' de u Ber+an# +en#re ' de l# B#+)re OaDu- cu&a al)a e Bi5# en el Glu%arH lla+ad# aB#ra .,4ic#0 Una "ar(e de aDuell# B#+)re e Duedar#n (a+)i,n all? leA# ' en Orien(eF Te"eu' Oli+an' G #n l# H n#+)re del i(i# en d#nde e Duedar#n' e cuen(a0 $rande G!ueH la a!liccin de u c#ra5#ne ' all-' en V#lc?n0 L# +i +# Bicier#n L# de l# Ta+' GL# H de l# Il#cF "arecida+en(e e (a)an en la elva' en el "#)lad# lla+ad# DanF el al)a e4i (i #)re L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' de l# Ta+' c#n u di# ' (a+)i,n Pluvi# #0 Znic# GeraH el n#+)re del di# de la (re !racci#ne de l# B#+)re QuecBe0 L# +i +# GeraH el n#+)re del di# de l# Ra)inalF "#c# di!eren(e Ge H e (e n#+)re< Su"re+a Lluvia' a - e dice el n#+)re del di# de l# Ra)inal< e cuen(a (a+)i,n Due Ba)-a unidad c#n la len%ua QuecBeF "er# Ba)-a di!erencia c#n la len%ua de l# CaTcBeDuel' "ue di!eren(e GeraH el n#+)re de u di# cuand# alier#n del lu%ar de la *)undancia-Barranc#0 Ser"ien(e Due e vuelve Invi i)le de la .an in de l# .urci,la%# ' Gera elH n#+)re del di# F la len%ua (a+)i,n Ge H di!eren(e aB#ra0 Ha& (a+)i,n l# di# e de l# cuale l# clane de *B"#1#(5il' *B"#-2a' a - lla+ad# ' (#+ar#n u n#+)re 0 L# +i +# Due l# di# e ' la len%ua di!er-a cuand# e le en(re%ar#n l# di# e all? leA# ' en Lu%ar de la *)undancia0 Cerca de la Piedra vari la len%ua cuand# vinier#n de Lu%ar de la *)undancia en la #) curidad0 Jun(a e e (a)lecier#n & (uvier#n u al)a (#da la (ri)u F l# n#+)re de l# di# e G e dier#nH e%Mn el ran%# de cada !raccin0 He aDu- Due aB#ra c#n(are+# u re idencia' u +#rada' en la +#n(aLa en d#nde e (uvier#n Aun(# l# cua(r# lla+ad# BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# LunarF u c#ra5#ne %e+-an an(e Pluvi# #' Se+)rad#r0 V#lc?n' Duiene "#r G#)ra deH ell# e (a)an en l# ET' en l# *(5iaT0

8@
He aDu-' "ue ' u deci in' el #ri%en de la c#l#cacin de Pluvi# # cuand# !uer#n an(e Pluvi# #0 Se+)rad#r0 Euer#n a verl# ' !uer#n a ad#rarl# ' dier#n %racia a u r# (r# "#r el al)a0 GL# di# e H re "landec-an en(re l# "eLa c# ' en la elva ' "er# u Sa)idur-a Ba)l cuand# L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' lle%ar#n an(e Pluvi# #0 N# G!ueH %ran Gc# aH l# Due llevar#n' l# Due Due+ar#n en e%uida< #la+en(e re ina' #la+en(e re ina u"er!ina' c#n an- ilve (re' Due+ar#n an(e l# di# e 0 En(#nce Pluvi# # Ba)lF l# u Sa)idur-a e4i (i cuand# di# c#n eA# a L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#< ,l Ba)l' diA#< J*Duverdadera+en(e e (?n nue (ra +#n(aLa ' nue (ra llanura 0 N# #(r# G #+# H (#dav-a vue (r# 0 Nue (ra %l#ria' nue (r# e "lend#r' er?n %rande "ara (#d# l# B#+)re 0 De v# #(r# G er?nH (#da la (ri)u 0 N# #(r# G #+# H (a+)i,n vue (r# c#+"aLer# 0 Tened cuidad# de Gvue (raH ciudad' n# #(r# # ac#n eAare+# 0 N# # +ani!e (,i a la !a5 de la (ri)u cuand# e (e+# irri(ad# "#r la "ala)ra de u )#ca ' G"#rH u e4i (encia0 N# n# deA,i ca5ar en la red' in# dadn# l# BiA# de la Bier)a de l# ca+in# ' l# BiA# de l# +a(#rrale c#n la Be+)ra de l# venad# ' la Be+)ra de l# "?Aar# 0 Dadn# un "#c# de u an%re' (ened "iedad de nue (r# r# (r# ' deAadn# l# "el# de l# venad# ' velad "#rDue e de cu)ra a l# Due e Ba&an Duedad# ca-d# 0 He aDu- un# -+)#l# ' & "#r c#n i%uien(e nue (r# u) (i(u(# ' Due +ani!e (ar,i an(e la (ri)u 0 Cuand# ella # di%an< JPEn dnde e (? Pluvi# #QK' v# #(r# +ani!e (ar,i an(e u r# (r# nue (r# -+)#l# F n# # +ani!e (,i v# #(r# +i +# ' (endr,i #(ra c# a Due Bacer0 $rande er? vue (r# er0 S#+e(er,i a (#da la (ri)u < Bu+illar,i u an%re' u avia' an(e nue (r# r# (r# F l# Due ven%an a a)ra5arn# er?n (a+)i,n nue (r# K0 * - diAer#n Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n0 BaA# r# (r# de en%endrad# e di i+ula)an cuand# -)a e a verl# & a acri!icar an(e u r# (r# 0 En(#nce c#+en5 la ca5a a l# BiA# de l# "?Aar# ' a l# BiA# de l# venad# ' ca5a Due reci)-an L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#0 Cuand# e Ba)-an enc#n(rad# "?Aar# ' BiA# de venad# ' i)an en e%uida a derra+ar la an%re de l# venad# ' de l# "?Aar# ' al )#rde de la "iedra de Pluvi# #' Se+)rad#r0 Ha)iend# id# )e)ida la an%re "#r l# di# e ' al in (an(e la "iedra Ba)la)a cuand# lle%a)an L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' cuand# i)an a acri!icar0 * - Bac-an an(e l# -+)#l# ' Due+and# re ina' Due+and# anilve (re' e "ina de +a%ue&0 Su -+)#l# e (a)an cada un# #)re la +#n(aLa en d#nde Ba)-an id# c#l#cad# 0 De d-a n# "er+anec-an en u ca a in# e i)an a l# +#n(e 0 He aDu-' "ue ' Due n# e nu(r-an +? Due Gde BiA# de a)eAa ' de BiA# de avi "a ' de BiA# de a)eA#rr# ' "ara # (ener eF Gn# (en-anH ni )uena ali+en(acin ni )uena )e)ida0 En(#nce n# a"arec-an l# ca+in# de u ca a ' n# a"arec-a Gel lu%arH en d#nde e Ba)-an Duedad# u e "# a 0

8;
Nu+er# a eran la (ri)u Due e Ba)-an !undad#' cada una reuni,nd# e' cada una de la !racci#ne de (ri)u Due i)an en (r#"ele "#r l# ca+in# ' G"#rH l# ca+in# GDueH e +ani!e (a)an0 En cuan(# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' n# e +# (ra)an all? en d#nde e (a)an0 Cuand# ve-an "a ar (ri)u "#r l# ca+in# ' %ri(a)an en la "un(a de l# +#n(e F n# %ri(a)an in# el %ri(# del c#&#(e' in# el %ri(# del 5#rr#F n# Bac-an in# el %ri(# del "u+a' del Aa%uar0 Cuand# la (ri)u al ca+inar vier#n aDuell# < JS#la+en(e el %ri(# del c#&#(e' #la+en(e el %ri(# del 5#rr#' #la+en(e el %ri(# del "u+a' #la+en(e el %ri(# del Aa%uarK' diAer#n la (ri)u ' c#+# i en el e "-ri(u de< (#da la (ri)u n# !ueran B#+)re 0 L# Due Bac-an Gl# cua(r#H n# era +? Due "ara en%aLar a la (ri)u 0 JSu c#ra5#ne de ean Gal%#H0 En verdad l# Due Bacen n# a u (a0 Ha& de e# en el %ri(# del "u+a' GenH el %ri(# del Aa%uar' Duiene %ri(an cuand# ven a B#+)re Due n# ca+inan in# un# # d# 134 0 De ean de (ruirn# K0 Cuand# i)an cada d-a a u ca a c#n u e "# a ' n# lleva)an +? Due BiA# de a)eAa ' BiA# de avi "a ' BiA# de a)eA#rr# ' Due da)an a u e "# a 0 Cada d-a i)an an(e Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n' G&H dec-an en u c#ra5#ne < JHe aDu- a Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n0 N# le da+# in# la an%re de l# venad# ' de l# "?Aar# F n# "incBa+# in# nue (ra #reAa ' nue (r# c#d# 0 Pedi+# nue (ra )ravura' nue (ra valen(-a a Pluvi# #' Se+)rad#r0 V#lc?n0 PQui,n Ba)la de l# +uer(# de la (ri)u cuand# l# +a(a+# un# a un#QK G* -H e dec-an en(re - cuand# i)an an(e Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n0 Cuand# e "incBa)an la #reAa ' l# c#d# ' an(e l# di# e ' enAu%a)an la an%re & llena)an c#n ella la e cudilla al )#rde de la "iedra0 En realidad n# era en(#nce al )#rde de la "iedra ad#nde ven-a cada un# de l# en%endrad# 0 L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' e re%#ciAa)an de aDuella an%re G acadaH de ell# cuand# lle%a)a aDuel i%n# de u acci#ne 0 JSe%uid u Buella F (al e la alvacin "ara v# #(r# 0 De all? leA# ' de Lu%ar de la *)undancia' vin#' cuand# n# (raAi (ei ' la "iel lla+ada Banda Env#lven(e ' dada c#n la an%re Due n# in(r#duAi (ei 0 Que e !r#(en c#n an%re an(e Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?nKF Ga -H e diA#0

78@ JCuand# ven a un# # d# ca+inan(e

#l# 0 J GN0 de l# T0H

8:
He aDu- Due c#+en5 el ra"(# de l# B#+)re de la (ri)u "#r BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 BruA# Lunar0 En e%uida Gc#+en5H la +a(an5a de la (ri)u 0 N# c#%-an +? Due a un ca+inan(e' Due a d# ca+inan(e ' in +# (rar e cuand# l# c#%-anF en e%uida i)an a acri!icarl# an(e Pluvi# #' Se+)rad#r0 De "u, ' cuand# derra+a)an la an%re en el ca+in#' arr#Aa)an la ca)e5a en el ca+in#0 La (ri)u dec-an en(#nce < Jel Aa%uar e l# Ba c#+id#KF n# dec-an e # in# a cau a de la a"ariencia Gde Buella Hde "a(a de Aa%uar' Gde Buella H de "a(a Due ell# Bac-an in +# (rar e0 R#)ar#n +ucB# B#+)re en la (ri)u F la (ri)u n# c#+"rendier#n in# (ard-a+en(e0 JPS#n Pluvi# #' Se+)rad#r' Duiene en(ran en(re n# #(r# Q Sl# ell# # (ienen a L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#0 PEn dnde e (?n u ca a Q Si a+# e a "a(a K' diAer#n en(#nce (#da la (ri)u 0 Cele)rar#n c#n eA# una c#n #(ra ' & de "u, c#+en5ar#n a e%uir la GBuella del "a(a de L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#< n# eran clara 0 N# vier#n +? Due GBuella deH "a(a de venad#' de "a(a de Aa%uare ' n# GBuella H clara < aDuella GBuella deH "a(a Gn# eranH clara "#rDue eran c#+# Buella de "a(a inver(ida ' "ara e4(raviarl# 0 P#r e (a Ge (ra(a%e+aH la GverdaderaH "i (a n# a"arec-a0 N# nac-a +? Due una nu)e' n# nac-a +? Due una lluvia (ene)r# a' n# nac-a +? Due un l#d#' n# nac-a +? Due una )ru+a Due la (ri)u ve-an an(e ella 0 L# c#ra5#ne Gde l# cua(r#H #"#r(ar#n la !a(i%a cuand# ca5ar#n en l# ca+in# ' "ue %rande GeraH el er de Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?nF e aleAar#n "#r la +#n(aLa' al lad# de la (ri)u a la Due +a(a)an0 * i naci all? el ra"(# "#r l# )ruA# cuand# c#%ier#n en l# ca+in# a la G%en(e de la H (ri)u "ara acri!icarla an(e Pluvi# #0 Se+)rad#r' V#lc?n' Duiene alvar#n a u en%endrad# all? en la +#n(aLa0 He aDu- Due Pluvi# #0 Se+)rad#r' V#lc?n' "arec-an (re +ance)# ca+inand#' "ue u "iedra era +?%ica0 Ha)-a all- un r-#0 Se )aLa)an al )#rde del r-#' #la+en(e "ara +# (rar eF Gel r-#H e lla+ "ue El BaL# de Pluvi# #F , (e !ue el n#+)re del r-#0 * +enud# la (ri)u l# vier#nF e )#rra)an (an "r#n(# c#+# eran vi (# "#r la (ri)u 0 En(#nce !ue c#n(ad# Due BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' e (a)an all-0 He aDu- Due la (ri)u cele)rar#n c#n eA# acerca de u +uer(e0 *n(e (#d# la (ri)u Dui ier#n cele)rar c#n eA# "ara la derr#(a de Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n0 T#d# L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici# diAer#n a la !a5 de la (ri)u < JQue (#d# e reMnen' e lla+enF Due n# ea deAada una !raccin' d# !racci#ne K0 T#da e c#n%re%ar#n' e lla+ar#n' cele)rar#n c#n eA# en(#nce 0 Cuand# e in(err#%ar#n' diAer#n< JPC+# vencer el "r#ceder de l# B#+)re CaveT QuecBe' "ue aca)an c#n nue (r# BiA# nue (ra "r#leQ N# e (? clara la de (ruccin de l# B#+)re "#r ell# 0 Si de)e+# aca)ar a cau a de e # ra"(# ' en(#nce ea0 Per# i la "#(encia de Pluvi# #0 Se+)rad#r' V#lc?n' e (an %rande' en(#nce Due e e Pluvi# # ea nue (r# di# < cau(ivadle0 N# Ban (er+inad# ell# u vic(#ria #)re n# #(r# 0 PN# G #+# H +ucB# B#+)re en nue (ra e4i (enciaQ *B#ra )ien' e # CaveT n# #n (an(# en u e4i (enciaKF a - diAer#n cuand# e c#n%re%ar#n (#d# 0 Una "ar(e de la (ri)u re "#ndi' diciend#< JPQui,n' "ue ' l# Ba vi (# )aLar e cada d-a en el r-#Q Si #n Pluvi# #0 Se+)rad#r' V#lc?n' en(#nce l# vencere+# "ri+er# en(#nce c#+en5ar? la derr#(a de L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#KF Ga -H re "#ndi aDuella "ar(e de la (ri)u cuand# Ba)l0 JPC+# l# vencere+# QK' d-A# e0 JPue )ien' Be aDu- nue (ra vic(#ria #)re ell# 0 Pue (# Due "arecen +ance)# cuand# e le ve en el r-# Due d# d#ncella va&an all?F Due ean ad#le cen(e verdadera+en(e )ella ' +u& a+a)le ' "ara Due ven%a u de e#K' e re "#ndi< JUE4celen(eV Va+# a )u car a d# ad#le cen(e "er!ec(a K' diAer#n G&,nd# eH a )u car a u BiAa 0 Euer#n verdadera+en(e )lanca d#ncella 0 Se le rec#+end en(#nce a aDuella ad#le cen(e < JOB BiAa nue (ra ' id al r-# a lavar l# ve (id# 0 Si en e%uida vei a aDuell# (re +ance)# ' de nuda# an(e ell# 0 Si u c#ra5#ne # de ean' lla+adle 0 Si # dicen< JPIre+# c#n v# #(ra QK' re "#nder,i < JS-K0 Si # "re%un(an< JPDe dnde ven- QK' PDe cu?le a+# #i BiAa QK' Due en(#nce le ea dicB#< JS#+# BiAa de Ae!e K' & de "u, < JVen%a una "renda de

v# #(r# K0 Cuand# # la Ba&an dad#' i ell# de ean vue (r# r# (r# ' en verdad' da# a ell# F i en(#nce n# # dai ' # +a(are+# 0 En e%uida nue (r# c#ra5n e (ar? )ien0 Cuand# la "renda e4i (a' (raedlaF er? "ara nue (r# e "-ri(u el (e (i+#ni# de Due ell# Ban id# c#n v# #(ra K0 * - Ba)lar#n l# Ae!e cuand# dier#n u rdene a la d# ad#le cen(e 0 (a eran< De ea)le' n#+)re de una d#ncellaF *%rada)le' n#+)re de la #(ra0 E (a d# lla+ada De ea)le0 *%rada)le' !uer#n a!uera' al r-#' al BaL# de Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n0 Tal G!ueH la deci in de (#da la (ri)u 0 En e%uida la ad#le cen(e !uer#n' e ad#rnar#n' )ella ' )rillan(e 0 *l ir ad#nde e )aLa)a Pluvi# #' e ad#rnar#n0 En e%uida lavar#n0 Cuand# !uer#n' l# Ae!e e re%#ciAar#n' a cau a de u BiAa Due i)an0 *l lle%ar al r-# c#+en5ar#n a lavar' e de nudar#n' la d# ' Bicier#n ruid#' "a(ulland# an(e la "iedra 0 En(#nce a"arecier#n Pluvi# #0 Se+)rad#r0 V#lc?n0 Lle%ar#n all?' al )#rde del r-#' un "#c# #r"rendid# #la+en(e a la vi (a de la d# ad#le cen(e Due lava)an0 He aDu- Due la Avene (uvier#n ver%Xen5a in+edia(a+en(e Due lle% Pluvi# #0 Per# a Pluvi# # n# le vin# de e# de la d# ad#le cen(e 0 En(#nce , (a !uer#n in(err#%ada < JPDe dnde ven- QK' !ue dicB# a la d# Avene F !ue dicB#< JPQu, Duer,i ' al venir al )#rde de nue (r# r-#QK Ella re"licar#n< JEui+# enviada "#r l# Ae!e cuand# vini+# 0 JId a ver l# r# (r# de e # Pluvi# # F Ba)lad c#n ell# K' n# diAer#n l# Ae!e 0 JQue ven%a en e%uida una "renda' i verdadera+en(e vi (ei u r# (r# K' n# !ue dicB#K0 * - diAer#n la d# ad#le cen(e ' en(re%and# u +en aAe0 *B#ra )ien' la (ri)u Duer-an Due la Avene !#rnica en c#n l# +a%# Pluvi# #0 Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n' diAer#n' re "#ndiend# a la d# ad#le cen(e lla+ada De ea)le' *%rada)le< JUBienV La "renda de nue (ra c#nver acin c#n v# #(ra vendr?0 E "erad0 Ir,i a llevarla a l# Ae!e K< Ga -H !ue dicB#0 Cele)rar#n en e%uida c#n eA# c#n L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#0 Eue dicB# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar< JPin(ad (re ve (id# ' "in(ad l# i%n# de nue (r# er135 F Due , (# lle%uen a G+an# deH la (ri)u ' Due va&an c#n e a d# ad#le cen(e Due lava)an0 Id a d?r el# K0 G* -H !ue dicB# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n0 En e%uida e (# (re "in(ar#n0 Pri+er# BruA# del Env#l(#ri# "in( de l# Aa%uare la i+a%en' la "in(ura' en la !a5 del ve (id#0 En e%uida BruA# N#c(urn# G"in(H de la ?%uila ' la i+a%en' la "in(ura' en la !a5 del ve (id#0 $uarda-B#(-n "in( en(#nce "#r (#da "ar(e a)eAa ' "#r (#da "ar(e avi "a F la i+a%en' la "in(ura' en la !a5 del ve (id#0 L# (re (er+inar#n la "in(ura de la (re "ie5a de (ela Due "in(a)an0 Cuand# llevar#n de "u, a la lla+ada De ea)le' *%rada)le' l# diver # ve (id# ' BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' le diAer#n< JHe aDu- la "renda de nue (ra c#nver acin0 Id "ue an(e la Ae!e 0 JPluvi# # n# Ba Ba)lad# real+en(eK' dir,i 0 JHe aDu- la "renda Due J(rae+# K' le dir,i 0 Que e cu)ran c#n l# ve (id# Due le dar,i K0 * - Ba)lar#n ell# a la ad#le cen(e #rden?nd#le Due e !ueran0 *B#ra )ien' l# ve (id# "in(ad# ' lla+ad# 2cucaaB' lle%ar#n cuand# ella lle%ar#n0 L# Ae!e e re%#ciAar#n cuand# vier#n la +an# de la ad#le cen(e u "endiend# la i+?%ene 0 In(err#%ar#n a la Avene 0 JPVi (ei el r# (r# de Pluvi# #QK' !ue dicB#0 JCier(a+en(e' l# vi+# K' re "#ndier#n De ea)le' *%rada)le0 J.u& )ien0 Si e verdad' PDu, "renda (ra,i QK' diAer#n l# Ae!e 0 En realidad l# Ae!e "en a)an Due era la eLal de u "ecad#0 En(#nce l# ve (id# "in(ad# !uer#n de enr#llad# "#r la ad#le cen(e < "#r (#da "ar(e Aa%uare ' "#r (#da "ar(e ?%uila ' & "#r (#da "ar(e a)eAa ' avi "a ' GeraH la "in(ura en l# ve (id# de !a5 )rillan(e< a"reciar#n en(#nce la !a5' e l# "u ier#n0 Nada !ue BecB# "#r l# Aa%uare c#l#cad# "ri+er# #)re el Ae!e0 En(#nce el Ae!e e "u # el e%und# ve (id# "in(ad#' la "in(ura de la ?%uila < el Ae!e "en #la+en(e "ara - +i +# Due e (a)a )ien' e i)a & ven-a a la !a5 Gde l# u&# H0 De nud u "ar(e ecre(a a la !a5 de (#d# 0 En(#nce el (ercer ve (id# "in(ad# !ue c#l#cad# #)re el Ae!e< a - la a)eAa ' la avi "a de la u"er!icie' !uer#n "ue (a #)re ,l0 In+edia(a+en(e u carne !ue +#rdida "#r la a)eAa ' la avi "a 0 N# "ud# #"#r(ar' n# "ud# u!rir' la +#rdedura de GaDuell# H ani+ale < en(#nce la )#ca del Ae!e %ri( a cau a de l# ani+ale de l# cuale l# la i+a%en e (a)a "in(ada en el ve (id#< la "in(ura de $uarda-B#(-n' la (ercera "in(ura0 En(#nce Gl# Ae!e H !uer#n vencid# 0 En e%uida la ad#le cen(e De ea)le' *%rada)le' !uer#n in ul(ada "#r l# Ae!e 0 JPQu, #n e # ve (id# Due Ba),i (ra-d#Q P*d#nde !ui (ei a c#%erl# ' #B en%aLad#ra QK' !ue dicB# a la Avene ' inAuri?nd#la a cau a de la derr#(a de (#da la (ri)u "#r Pluvi# #0 *B#ra )ien' e a G(ri)u H
78; E decir' Jl# Due er? el (e (i+#ni# de nue (ra "#(enciaK0

Bu)ieran Duerid# Due Pluvi# # !ue e a (ener "lacer c#n aDuella De ea)le' *%rada)le' Due ella !#rnica en' & en el e "-ri(u de la (ri)u ' Due e (# !ue e "ara (en(arl#0 Per# u derr#(a n# "ud# acaecer a cau a de aDuell# B#+)re Sa)i# 0 BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0

8>
En(#nce (#da la (ri)u cele)rar#n de nuev# c#n eA#0 JPC+# l# vencere+# Q Verdadera+en(e' (al c#+# e u er e %randeK' re"i(ier#n cuand# e reunier#n en C#n eA#0 JPue )ien' l# a(acare+# ' l# +a(are+# F n# ad#rnare+# c#n !lecBa ' c#n e cud# 0 PN# #+# nu+er# # Q Que ni un# ni d# de n# #(r# e Dueden K' diAer#n (a+)i,n cuand# cele)rar#n c#n eA#0 T#da la (ri)u e ad#rnar#n0 Nu+er# # GeranH l# +a(ad#re cuand# "ara la +a(an5a e (uvier#n reunida (#da la (ri)u 0 *B#ra )ien0 BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n e (a)an en la ci+a del +#n(eF V#lc?n' GeraH el n#+)re del +#n(eF e (a)an all- "ara u en%endrad# 136 ' all- en la +#n(aLa0 Su B#+)re n# eran nu+er# # ' n# GeranH una +ul(i(ud c#+# la +ul(i(ud de la (ri)u < un "eDueL# GnM+er#H #la+en(e< la ci+a de la +#n(aLa le r#dea)a 137 0 Sin e+)ar%#' en(#nce !ue decidida u de (ruccin "#r la (ri)u cuand# (#da e reunier#n' e c#n%re%ar#n' cuand# (#da e lla+ar#n0 He aDu-' "ue ' Due (#da la (ri)u e Aun(ar#n' (#da ad#rnada c#n u !lecBa ' c#n u e cud# < innu+era)le eran l# +e(ale "reci# # de u #rna+en(# < e+)ellecid# Ge (a)aH el a "ec(# de (#d# l# Ae!e ' l# Var#ne F (#d# en verdad cu+"lier#n u "ala)ra0 JEn verdad' (#d# er?n BecB# real+en(e +i era)le 0 E e Pluvi# #' e e di# ' e al Due ad#rare+# i' #la+en(e' l# Bace+# "ri i#ner#K' e diAer#n una a #(ra Gla (ri)u H0 Per# Pluvi# # a)-a' & BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' a)-anF c#n#c-an l# Due e (a)a decidid#' "ue n# (en-an ni ueL# ni re"# # de de Due e Ba)-an "re"arad# l# arDuer# ' l# %uerrer# 0 En e%uida (#d# aDuell# %uerrer# e levan(ar#nF Dueriend# en u c#ra5#ne a(acar n#c(urna+en(e' !uer#n0 Per# n# lle%ar#n' in# Due en ca+in# aDuell# %uerrer# e dur+ier#n' & de "u, !uer#n vencid# "#r BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n0 Jun(# G eH dur+ier#n en GelH ca+in#F in a)erl#' (#d# aca)ar#n "#r d#r+ir e' en e%uida c#+en5 la de"ilacin de u ceAa ' de u )ar)a ' "#r Gl# (re HF en(#nce e de "rendier#n l# +e(ale "reci# # de u %ar%an(illa ' de u c#r#na ' de u c#llare F n# !ue in# el a (a de u lan5a a la Due e le Dui(ar#n l# +e(ale "reci# # 138 0 Para la Bu+illacin de u r# (r# !ue BecBa u de"ilacin' eLal de la %rande5a de l# B#+)re QuecBe0 Ha)i,nd# e de "er(ad# de "u, ' in+edia(a+en(e (#+ar#n u c#r#na & la a (a de u lan5a < n# Ba)-a &a +e(ale "reci# # en la a (a & en la c#r#na 0 JPQui,n n# l# Dui(Q PQui,n n# de"il a -Q PDe dnde vinier#n a r#)arn# nue (r# +e(ale "reci# # QK' diAer#n (#d# l# %uerrer# 0 JPSer-an Dui5? e # en%aLad#re Due r#)an B#+)re Q PN# ce ar?n "r#n(# de e "an(arn# Q *(aDue+# u ciudadF a - v#lvere+# a ver nue (r# +e(ale "reci# # F e (# e l# Due le Bare+# K' diAer#n (#da la (ri)u F (#da #)rar#n e%Mn u "ala)ra 0 *B#ra )ien' en re"# # Ge (a)anH l# c#ra5#ne de L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#' Due e (a)an en la +#n(aLa0 * -' BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' Ba)iend# cele)rad# un %ran C#n eA#' Bicier#n !#r(i!icaci#ne al )#rde de u ciudad' n# r#de?nd#la +? Due de (a)la ' +? Due de e "in# ' u ciudad0 Hicier#n en e%uida +aniDu-e e+eAan(e a B#+)re F e (# !ue GBecB#H "#r ell# F de "u, l# alinear#n all-' en la !#r(i!icaci#ne F de i%ual +#d# e (a)an all- u e cud# ' e (a)an all- u !lecBa ' r#n l# cuale e le ad#rnF en u ca)e5a e le "u ier#n c#r#na de +e(ale "reci# # F e le "u ier#n a aDuell# i+"le +aniDu-e ' a aDuell# i+"le G+uLec# H c#n (ruid# c#n +aderaF e le "u ier#n l# +e(ale "reci# # Due e Ba)-an id# a c#%er a la (ri)u en el ca+in# & c#n l# cuale l# +aniDu-e !uer#n ad#rnad# "#r Gl# (re H0 (# cavar#n en(#nce alreded#r de la ciudad0 Pidier#n en e%uida c#n eA# a Pluvi# #0 JP.#rire+# Q PSere+# vencid# QK0 Su c#ra5#ne reci)ier#n la
78: Para la "r#(eccin de u "ue)l#0 78> Ba (a)a "ara c#n(enerl# 0 78= N# le Dui(an la "un(a de la lan5a' in# l# ad#rn# del a (a #la+en(e' "#r )urla0 GN0 de l# T0H

re "ue (a an(e Pluvi# #0 JN# # a!liA?i 0 He aDu- l# Due "#ndr,i c#n(ra ell# 0 N# # e "an(,i K' !ue dicB# a BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n0

8=
En(#nce v-n# e a Gdarle H avi "a ' a)eAa Due !uer#n a c#%er "ara eri5ar Gla +urallaH< lle%ada ' !uer#n "ue (a en cua(r# %rande cala)a5a Due !uer#n Gc#l#cada H alreded#r de la ciudad< e encerrar#n la a)eAa ' la avi "a ' en la cala)a5a ' "ara c#+)a(ir c#n ella a la (ri)u 0 La ciudad !ue e "iada' Gr#deadaH de e+)# cada ' Au5%ada "#r l# enviad# de la (ri)u 0 JN# #n nu+er# # K' diAer#n' "er# n# Ba)-an lle%ad# a ver +? Due l# +aniDu-e ' l# G+uLec# H c#n (ruid# c#n +adera' Due dulce+en(e e )alancea)an' # (eniend# u !lecBa ' u e cud# ' & "arec-an verdadera+en(e B#+)re ' "arec-an verdadera+en(e +a(ad#re 0 Cuand# la (ri)u l# vier#n' (#da la (ri)u e re%#ciAar#n de cu?n G"#c# H ven-an0 Nu+er# a GeranH la (ri)u e4i (en(e 0 Innu+era)le GeranH l# B#+)re ' l# %uerrer# ' l# +a(ad#re ' "ara +a(ar a l# de BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n Due e (a)an all- en el +#n(e V#lc?n' n#+)re' Gdel +#n(eH en d#nde e (a)an0 He aDu- Due c#n(are+# u lle%ada0 He aDu- Due all- e (a)an BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 Jun(# e (a)an en la +#n(aLa c#n u e "# a ' u BiA# ' cuand# lle%ar#n (#d# l# %uerrer# ' l# +a(ad#re F n# #la+en(e die5 & ei +il0 GniH vein(icua(r# +il139 ' de en(re la (ri)u 0 R#dear#n a la ciudadF v#ci!era)an' ad#rnad# c#n !lecBa ' c#n e cud# F %#l"ea)an u e cud# ' il)a)an' aulla)an0 V#ci!erar#n e4cla+aci#ne ' il)id# ' cuand# lle%ar#n al "ie de la ciudad0 N# Ba)-a en e (# nada Due "udiera e "an(ar a L# de la E "ina 0 L# del Sacri!ici#< !uer#n i+"le+en(e a +irar de de el re)#rde de la !#r(i!icaci#ne F !uer#n en #rden c#n u e "# a ' u en%endrad# 0 Su e "-ri(u G!uer#nH #la+en(e al encuen(r# de l# ac(# ' de la +M ica' de la "ala)ra de la (ri)u cuand# , (a u)ier#n a la !a5 del +#n(e< "#c# !al(a)a "ara Due aca)a en Gde lle%arH Ba (a la en(rada de la ciudad cuand# e levan(ar#n la cu)ier(a de la cua(r# cala)a5a Due e (a)an al )#rde de la ciudadF en(#nce alier#n la a)eAa ' la avi "a ' aliend# c#+# Bu+# del in(eri#r de cada una de la cala)a5a 0 * - l# %uerrer#n !uer#n aca)ad# "#r l# ani+ale Due e "e%a)an a u #A# ' Due e "e%a)an a u narice ' a u )#ca ' a u "ierna ' a u )ra5# 0 JP*d#nde Ban id# a c#%er' ad#nde Ban id# a reunir' (#d# l# Due Ba& GaDu-H de a)eAa ' de avi "a QK Pe%ada a -' +#rd-an l# #A# F la )e (e5uela e a)a(-an !uri# a #)re cada un# de l# B#+)re 0 E+)ria%ad# "#r la a)eAa ' la avi "a ' in "#der # (ener u !lecBa ' u e cud# ' Gl# B#+)re H ca-an #)re la Ba5 de la (ierra0 Se (end-an al caer an(e la +#n(aLa0 N# in(ier#n Due e le (ra "a a)a c#n !lecBa ' Due e le (aAa)a c#n el BacBa0 BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#' n# e irvier#n +? Due de +adera "#drida140 F u e "# a e "u ier#n a +a(ar0 S#la+en(e una "ar(e Gdel ene+i%#H re%re < la (ri)u G eH !uer#n a la carrera0 *Duell# a Duiene "ri+er# e alcan5 !uer#n aca)ad# ' !uer#n +a(ad# < n# "#c# B#+)re "erecier#n< Gl# nue (r# H n# +a(ar#n (an(# c#+# u c#ra5#ne "er e%u-an' "#rDue l# ani+ale e (uvier#n G(a+)i,nH en c#n(ra de ell# N# e+"lear#n (#da u valen(-a< in !lecBa ' in e cud# ' +a(ar#n0 En(#nce !uer#n Bu+illada (#da la (ri)u 0 La (ri)u e Bu+illar#n' "ue ' an(e la !a5 del BruA# del Env#l(#ri#0 BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 JTened "iedad de nue (r# r# (r# 0 N# n# +a(,i K' diAer#n0 J.u& )ien0 Per# de)-ai +#rir0 O v#lver,i ' "ue ' (ri)u(aria S' +ien(ra Ba&a d-a ' +ien(ra Ba&a al)a K' !ue re "#ndid#0 Tal !ue la derr#(a de (#da la (ri)u "#r nue (ra "ri+era +adre ' Gnue (r# "ri+er# H "adre F ucedi all? en el +#n(e aB#ra lla+ad# V#lc?n0 *Duell# "ri+er# Gan(e"a ad# H e !iAar#n' e +ul(i"licar#n' Bicier#n BiAa ' Bicier#n BiA# ' en la ci+a del V#lc?n0 Se re%#ciAar#n cuand# vencier#n a (#da la (ri)u ' derr#(ada all? en el
789 @NN e &a un %ran nM+er#F 7:0 NNN & I@0 NNN' e decir' el d#)le & el (ri"le de =0 NNN Gunidad del cuar(# #rden en la nu+eracin vi%e i+alH #n' "ue ' en#r+e < aB#ra )ien' l# ene+i%# eran (#dav-a +? nu+er# # 0 7@N Para %#l"ear0

+#n(e0 * - Bicier#n< Bu+illar#n a la (ri)u ' a (#da la (ri)u 0 En e%uida u c#ra5#ne re"# ar#n0 DiAer#n a u en%endrad# Due u +uer(e Ba)-a e (ad# cercana cuand# e Ba)-a Duerid# +a(arl# 0 He aDu- Due c#n(are+# la +uer(e de l# lla+ad# BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar0

89
C#+# ell# a)-an GDue e (a)aH G"r4i+aH u ",rdida' u +uer(e' dier#n rdene acerca de ella a u en%endrad# 0 Nin%Mn i%n# de en!er+edad0 N# %i+ier#n' n# (uvier#n an%u (ia' cuand# deAar#n u Pala)ra a u en%endrad# 0 He aDu- l# n#+)re de u en%endrad# 0 BruA# del Env#l(#ri# en%endr d# GBiA# H< Q# Cai) n#+)re del "ri+er BiA#' Q# Cavi) n#+)re del e%und# BiA#' BiA# de BruA# del Env#l(#ri#' a)uel# ' "adre ' de l# CaviT0 He aDu- (a+)i,n l# d# Due en%endr BruA# N#c(urn#' Be aDu- u n#+)re < Q# *cul n#+)re del "ri+er BiA#0 Q# *cu(ec e lla+ el e%und# BiA#' de BruA# N#c(urn#' Ga)uel# ' "adre H de l# de NiBa0 $uardaB#(-n n# en%endr +? Due un#' lla+ad# Q# *Bau0 E (# (re en%endrar#n0 BruA# Lunar n# (uv# BiA# 0 En verdad' (ale #n l# n#+)re de l# en%endrad# de L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#0 En(#nce , (# le deAar#n u rdene 0 Jun(# e (a)an l# cua(r#0 Can(ar#n en la a!liccin de u c#ra5#ne F u c#ra5#ne %i+ier#n +ien(ra can(ar#n< JN# #(r# Ve+# K' Ge elH n#+)re del can(# Due can(ar#n cuand# Bicier#n u rec#+endaci#ne a u en%endrad# 0 JOB BiA# nue (r# ' va+# ' n# re%re a+# F "ala)ra del al)a' "rece"(# del al)a' # da+# K0 JOB e "# a nue (ra ' v# #(ra vini (ei (a+)i,n de nue (ra leAana c#+arcaK' diAer#n a u e "# a ' Baciend# rec#+endaci#ne a cada una0 JOa e (? "re"arad#' e (? +ani!ie (# en el ciel# el S-+)#l# de l# Je!e 0 N# #(r# n# Bace+# +? Due re%re ar< Be+# cu+"lid# nue (ra (areaF nue (r# d-a e (?n aca)ad# 0 Pen ad en n# #(r# ' n# n# )#rr,i de vue (ra +e+#rial' n# n# #lvid,i V# #(r# ver,i vue (ra ca a' vue (r# "a- 0 Pr# "erad0 Que a - ea0 Se%uid vue (r# ca+in#0 Ved de dnde vini+# K0 * - diA# u Pala)ra' cuand# ell# #rdenar#n0 O en(#nce BruA# del Env#l(#ri# deA el i%n# de u e4i (encia0 JHe aDu- el recuerd# +-# Due #Q deA#0 He aDu- vue (ra Euer5a0 He #rdenad#' decidid#K' diA#0 DeA en(#nce el i%n# de u e4i (encia' la Euer5a Envuel(a' a - lla+ada< u !a5 n# e +ani!e (a)a' in# Due e (a)a envuel(aF n# e la de enr#lla)a< a c# (ura n# a"arec-a "#rDue e la env#lv-a in GDue !ue eH vi i)le0 * - #rdenar#n ell# cuand# e de vanecier#n en la ci+a de la +#n(aLa0 N# !uer#n inBu+ad# "#r u e "# a ' u BiA# 0 Invi i)le G!ueH u de a"aricin' u de a"areci+ien(#< vi i)le l# u "rece"(# 0 El Env#l(#ri#141 v#lvi e "reci # "ara l# u&# ' "ara Duiene !ue el recuerd# de u "adre F in+edia(a+en(e Due+ar#n Gc#"alH an(e aDuel' "ara ell# ' recuerd# de u "adre 0 En(#nce nacier#n B#+)re de l# Ae!e cuand# , (# ucedier#n a BruA# del Env#l(#ri# Due Ba)-a c#+en5ad#' a)uel#' "adre' de l# CaviT< "er# u BiA# lla+ad# Q# Cai)' Q# Cavi)' n# de a"arecier#n0 * - +urier#n l# cua(r#' nue (r# "ri+er# a)uel# ' "adre ' cuand# de a"arecier#n' cuand# deAar#n a u en%endrad# ' all? en el +#n(e V#lc?n' all? en d#nde e Duedar#n u BiA# 0 Ha)iend# id# Bu+illad# ' Ba)iend# id# "# (rada u %l#ria' (#da la (ri)u &a n# (en-an !uer5a< n# e4i (-an (#da +? Due "ara ervir cada d-a0 GL# DuicB, H e ac#rda)an de u "adre < %rande GeraH "ara ell# la %l#ria del Env#l(#ri#F n# la de enr#llar#n' in# Due e (a)a allen la Env#l(ura' c#n ell# 0 Eue lla+ada "#r ell# Euer5a Envuel(a' cuand# de i%nar#n' cuand# dier#n n#+)re a u Secre(# deAad# "#r u "adre ' l# Due Bicier#n en eLal de u er0 Tal !ue la de a"aricin' la ",rdida' de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#' $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' l# "ri+er# B#+)re Due vinier#n del #(r# lad# del +ar' del E (e0 Hac-a +ucB# (ie+"# Due Ba)-an venid# cuand# +urier#n' ancian# ' l# lla+ad# L# de la E "ina ' L# del Sacri!ici#0

7@7 Parece' #)re (#d# e%Mn #(ra #)ra ' Due la Euer5a Envuel(a Ba)-a id# (ra-da de Lu%ar de la *)undancia "#r BruA# del Env#l(#ri#F de ella (#+a)a ,l u n#+)re0

@N
GL# (re BiA# "ri+#%,ni(# H "en ar#n de "u, en ir al Orien(e' "en ar#n en la rdene de u "adre ' n# la #lvidar#n0 Su "adre Ba)-an +uer(# Bac-a lar%# (ie+"# Gcuand#H e le dier#n e "# a de la (ri)u' ue%r# ' cuand# aDuell# (re (#rnar#n +uAer0 Cuand# "ar(ier#n' diAer#n< JVa+# all? ad#nde el #l e levan(a' de d#nde vinier#n nue (r# "adre K' l# diAer#n al "#ner e en ca+in#0 *Duell# (re ' l# "r#cread# < Q# Cai)' n#+)re de un# de l# en%endrad# de BruA# del Env#l(#ri#0 El de (#d# l# CaviT' Q# *cu(ec' n#+)re de un# de l# en%endrad# de BruA# N#c(urn#0 El de l# NiBa0 Q# *Bau' n#+)re del Mnic# en%endrad# de $uarda-B#(-n' el de l# *Bau-QuicB,0 Tale #n l# n#+)re de aDuell# Due !uer#n all? leA# ' del #(r# lad# del +arF en(#nce aDuell# (re e !uer#n0 Se%ura era u Sa)idur-a' era u CienciaF u er Gn# eraH de B#+)re #rdinari# 0 DeAar#n rdene a u GBer+an# H +a&#re ' a u GBer+an# H +en#re ' ale%r?nd# e de "ar(ir0 JN# +#rire+# ' re%re are+# K' diAer#n l# (re al "ar(ir0 Cier(a+en(e "a ar#n "#r el +ar al lle%ar all? leA# a Orien(e' al ir a reci)ir u "#dere 0 He aDu- el n#+)re del G(-(ul# delH Ae!e a cu&# "a- lle%ar#n< el $#)iern# de l# Orien(ale 0 En(#nce lle%ar#n an(e el Ae!e Nac4i(142 n#+)re del %ran Ae!e' u"re+# Decidid#r de Pala)ra' de +ucB# "#der0 He aDu- Due ,l le di# la in i%nia del "#der' (#d# u a(ri)u(# 0 En(#nce vinier#n la in i%nia de C#n eAer#0 C#n eAer# Lu%ar(enien(eF en(#nce vinier#n la in i%nia de la !uer5a del "#der de C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e0 Nac4i( (er+in de darle l# a(ri)u(# del "#der0 He aDul# n#+)re < d# el' i(ial c#n re "ald#' !lau(a' G(a+)#rH cBa+-cBa+' "iedra ne%ra & a+arilla ' %arra ' 5ar"a de "u+a' cr?ne# de Aa%uar' BMB# Gde #reAa de a n#H' G+a(an5a deH venad#' )ra5ale(e 0 GC#ncBi(a H (a(' ca ca)ele ' cuna' "aLale ' ca4c#n' cBi&#+' a5(a"ulul' (#d# l# Due (raAer#n de "u, de Ba)er id# del #(r# lad# del +ar a reci)ir la e cri(ura de Lu%ar de la *)undancia' l# e cri(# ' d-ce e' de l# Due ell# in er(ar#n en u Bi (#ria0 Cuand# Bu)ier#n lle%ad#' de "u, ' a la ci+a de la ciudad lla+ada V#lc?n' (#d# l# Ta+' l# Il#c e reunier#n' (#da la (ri)u e c#n%re%ar#n' e ale%rar#n de la lle%ada de Q# Cai)' Q# *cu(ec' Q# *Bau' Duiene v#lvier#n a (#+ar all- el "#der (ri)al0 L# Ra)inal' l# CaTcBeDuel' l# de T5iDuina-Ba' e ale%rar#n0 * - a"arecier#n an(e u r# (r# la in i%nia de la %rande5a del "#der0 $rande era (a+)i,n la e4i (encia de la (ri)u an(e de Due ella Bu)ie en aca)ad# de +ani!e (ar u "#der0 GL# (re Ae!e H e (a)an all-' en V#lc?n0 C#n ell# e (a)an (#d# aDuell# Due Ba)-an id# al leAan# Orien(e & Due e e4(endier#n "#r la +#n(aLaF (#d# GeranH nu+er# # 0 *ll- +urier#n la e "# a de BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n0 JCuand#' de "u, de Ba)er deAad#' Gde Ba)erH a)and#nad# u "a- ' vinier#n' )u car#n #(r# lu%are de d#nde !iAar e' innu+era)le G!uer#nH l# lu%are en d#nde e e (a)lecier#n' de i%n?nd#l# ' d?nd#le n#+)re 0 *ll- e a+#n(#nar#n' e re!#r5ar#n nue (ra "ri+era +adre ' nue (r# "ri+er# "adre K' dec-an an(aL# l# B#+)re cuand# c#n(a)an Due Ba)-an a)and#nad#' deAad# u "ri+era ciudad lla+ada V#lc?n & GDueH de all- Ba)-an lle%ad# a #(ra ciudad lla+ada CBi Qui40 Se e4(endier#n en cada cuar(el de la ciudad' Bicier#n BiAa ' Bicier#n BiA# 0 *ll- en d#nde e (uvier#n' cua(r# c#lina lleva)an Aun(a el n#+)re de la ciudad0 Ca ar#n a u BiAa ' a u BiA# ' "er# "#r u re%al# ' #la+en(e "ara c#ncluir' #la+en(e "ara aca)ar' "u ier#n "reci# a u BiAa ' l# reci)ier#nF a -' )uena GeraH la e4i (encia Due le "r#"#rci#na)an0 En(#nce "a ar#n "#r cada !raccin de la ciudadF Be aDu- l# n#+)re < CBi Qui4' CBi CBac' Hu+e(aBa' Cul)a-Cavinal' n#+)re de la c#lina d#nde Ba)i(ar#n0 He aDu- Due e c#%ier#n la c#lina de u ciudad' la c#lina inBa)i(ada ' Due )u car#n' "#rDue (#d# eran nu+er# # 0 *Duell# Due Ba)-an reci)id# el "#der en Orien(e Ba)-an +uer(#F eran vieA# cuand# lle%ar#n all-' a cada ciudadF cada una Gde , (a H "#r d#nde "a ar#n n# "# e& G+ucB# (ie+"#H u r# (r# F (uvier#n d#l#re '
7@I Re"i(# aDu- Due Nac4i(' JPedrer-a -%e+a K' n# (iene nada de n?Bua(l & e ' c#+# l# "rue)a en(re #(r# d#cu+en(# el T-(ul# de T#(#nica"?n' el S#l' Ae!e u"re+# de Lu%ar de la *)undancia0 C!r0 Te5#5+#c0 P#r #(ra "ar(e' el Orien(e e Bacia H#ndura GPC#"anQH & n# Bacia .,4ic#0

(#r+en(# ' cuand# lle%ar#n a la leAana ciudade ' aDuell# a)uel# ' aDuell# "adre 0 He aDuel n#+)re de la ciudad ad#nde lle%ar#n0

@7
CBi I5+acBi Ge elH n#+)re de la c#lina en d#nde e (uv# de "u, u ciudad' en d#nde "ara ie+"re e (uvier#n0 *ll- creci u !uer5aF "ulveri5ar#n u cal' u (ierra )lanca' )aA# la cuar(a %eneracin de Ae!e 0 Decidier#n C#nacB#' BelcBe QueB' & (a+)i,n el E+inen(e Je!e0 De "u, %#)ernar#n l# Ae!e C#(uBa e I5(a&ul' n#+)re del C#n eAer# G&H del C#n eAer# Lu%ar(enien(eF %#)ernar#n all? en CBi I5+acBi' Due e c#nvir(i en una ciudad "er!ec(a Due ell# Bicier#n0 Tre $rande .an i#ne #la+en(e e !#r+ar#n en I5nacBi' la vein(icua(r# $rande .an i#ne n# e !#r+ar#n (#dav-a0 Su (re $rande .an i#ne e !#r+ar#n< una' la $ran .an in de l# CaveTF #(ra' la $ran .an in an(e elK r# (r# de l# NiBaF #(ra (a+)i,n' la de l# *Bau-QuicB,0 S#la+en(e Gc#+#H d# er"ien(e GeranH la d# !racci#ne del "ue)l#0 *B#ra )ien' en I5+acBi u c#ra5n era Mnic#F n# Ba)-a aler(a ' n# Ba)-a di!icul(ade F el %#)iern# e (a)a en re"# #F n# Ba)-a %uerra ' revuel(a F #la+en(e la cal+a' #la+en(e la "a5' en u c#ra5#ne 0 N# Ba)-a envidia' n# Ba)-a #di#F en u acci#ne ' "eDueLa era u !uer5aF n# Ba)-a nada i+"#r(an(e' n# Ba)-a en%randeci+ien(#0 En(#nce (ra(ar#n de GBacerH #)re"uAar143 el e cud#' all- en I5+acBi' c#+# +arca de u "#(enciaF en(#nce l# Bicier#n el i%n# de u !uer5a' el i%n# (a+)i,n de u %rande5a0 Cuand# e (# !ue vi (# "#r l# Il#c en(#nce la %uerra naci' GBecBaH "#r l# Il#c' Due Duer-an venir a +a(ar al Ae!e C#(uBa' n# Dueriend# G(enerH in# un Ae!e u&#0 En cuan(# al Ae!e I5(a&ul' Duer-an ca (i%arl#' Duer-an Due !uera ca (i%ad# "#r l# Il#c' Due !uera c#ndenad# a +uer(e0 Per# u envidia n# "revaleci c#n(ra el Ae!e C#(uBa' Duien +arcB c#n(ra ell# an(e de Due G,lH' GelH Ae!e' !uera +a(ad# "#r l# Il#c' Tal !ue el #ri%en de la revuel(a & del (u+ul(# de la %uerra0 Pri+era+en(e Gl# Il#cH a(acar#n a la ciudad' !uer#n a +a(ar0 Quer-an la ",rdida del r# (r# QuecBe< Due ell# #l# %#)erna en GeraH u "en a+ien(#0 Per# n# lle%ar#n +? Due "ara +#rir0 Euer#n GBecB# H "ri i#ner# ' !uer#n GBecB# H cau(iv# ' in Due e alva en +ucB# 0 En(#nce e c#+en5 a acri!icarl# 0 L# Il#c !uer#n acri!icad# an(e l# di# e < e (e "a%# de u !al(a !ue BecB# "#r el Ae!e C#(uBa0 .ucB# e c#nvir(ier#n en ervid#re ' va all# ' (ri)u(ari# ' Ba)iend# id# a en(re%ar e a la derr#(a "#r la %uerra c#n(ra l# Ae!e ' c#n(ra l# )arranc# ' la ciudad144 0 Su c#ra5#ne Ba)-an de ead# la ",rdida' el #"r#)i#' de la !a5 de la Ae!a(ura QuicB,< e (# n# "ud# Bacer e0 * i nacier#n l# acri!ici# Bu+an# an(e l# di# e < en(#nce e Bi5# el e cud# de %uerra' el #ri%en' el c#+ien5#' de la de!en a de la ciudad CBi I5+acBi0 *B- (a+)i,n Ge (uv#H el c#+ien5#' el #ri%en' de u !uer5a' "#rDue verdadera+en(e %rande !ue la "#(encia del Ae!e QuicB,0 P#r (#da "ar(e Ae!e Sa)i# ' in Due nadie l# Bu+illa e' in Due nadie l# decen(a e0 Wil# Bicier#n %rande el "#der Due c#+en5 all- en I5+acBi0 *ll- au+en(ar#n la e cari!icaci#ne Gan(eH l# di# e ' & el (err#r< (#da la (ri)u ' (ri)u "eDueLa ' (ri)u %rande ' e a(err#ri5ar#n viend# la en(rada de l# B#+)re "ri i#ner# Due acri!icar#n' Due +a(ar#n' "ara Gacrecen(arH u !uer5a' u d#+inacin' el Ae!e C#(uBa el Ae!e I5(a&ul' c#n l# NiBa' l# *Bau-QuicB,0 Sl# e (a (re !racci#ne del "ue)l# e (a)an en la ciudad lla+ada I5+acBi0 *ll- c#+en5 (a+)i,n la c#+ida' el !e (-n "ara u BiAa ' cuand# , (a e ca a)an0 P#r e (# e re%#ciAar#n l# lla+ad# la (re $rande .an i#ne F all- )e)ier#n u )e)ida < all- c#+ier#n u ali+en(# ' "reci# de u Ber+ana ' de u BiAa F e re%#ciAar#n en u c#ra5#ne 0 Hicier#n u ali+en(# ' u cala)a5a cincelada ' en u $rande .an i#ne 0 JS#la+en(e nue (ra acci#ne de %racia ' #la+en(e nue (ra #!renda ' c#+# i%n# de nue (r# di cur #' c#+# i%n# de nue (ra "ala)ra #)re la e "# a ' l# e "# # K' dec-an0 *llde i%nar#n a u clane ' u ie(e (ri)u ' u )arri# 0 JUn?+#n# ' n# #(r# l# CaviT' n# #(r# l# NiBa' & n# #(r# l# *Bau-QuicB,K' diAer#n l# (re clane ' la (re $rande .an i#ne 0

7@8 P#ner a la ciudad en "ri+era l-nea' d#+inar0 7@@ JEl )arranc#' la ciudadK' e una !r+ulaF e la ciudad c#n u !# # d e!en iv#' na(ural' # +? # +en# ar(i!icial0

Lar%# (ie+"# Ba)-an e (ad# all- en I5+acBi cuand# enc#n(rar#n' cuand# vier#n #(ra ciudad' cuand# a)and#nar#n la de I5+acBi0

@I
Cuand# e levan(ar#n de "u, "ara "ar(ir' !uer#n a la ciudad $u+arcaaB' cu&# n#+)re !ue dicB# "#r l# DuicB, cuand# lle%ar#n l# Ae!e C#(uBa' $ucu+a(5' (#d# l# Ae!e F c#+en5' Gen(#nce H la Duin(a %eneracin de B#+)re de de el #ri%en del al)a' el #ri%en de la (ri)u ' el #ri%en de la vida' de la e4i (encia0 Hicier#n all- nu+er# a ca a F all- (a+)i,n Bicier#n la Ca a de l# Di# e F en el cen(r#' en la ci+a de la ciudad' la "u ier#n cuand# lle%ar#n' cuand# e !iAar#n0 En e%uida u "#(encia creci (#dav-a0 Nu+er# a ' c#n idera)le ' GeranH u $rande .an i#ne ' cuand# , (a cele)rar#n C#n eA#F e reunier#n' e u)dividier#n' "#rDue Ba)-an nacid# u Duerella F e envidia)an "#r el "reci# de u Ber+ana ' el "reci# de u BiAa ' &a n# #!rec-an u )e)ida an(e u r# (r# 0 He aDu- el #ri%en de u u)divi i#ne cuand# e e!ec(u el lan5a+ien(# de l# Bue # ' de l# cr?ne# de l# +uer(# ' Due ell# e arr#Aar#n0 En(#nce e e"arar#n en nueve clane F Ba)iend# aca)ad# la Duerella de la Ber+ana ' de la BiAa ' e eAecu( la deci in de Due %#)ernar-an vein(icua(r# $rande .an i#ne ' & e (# ucedi0 Hac-a +ucB# (ie+"# Due (#d# Gl# B#+)re H Ba)-an lle%ad# all? a u ciudad cuand# aAu (ar#n la vein(icua(r# .an i#ne all- en la ciudad de $u+arcaaB0 Bendecida "#r el San(# O)i "#' e (a ciudad e (? vac-a' a)and#nada145 0 *ll- lle%ar#n a er "#der# a ' reunier#n )rillan(e+en(e u )anc# ' u i(iale c#n re "ald#F (#da la !ace de u !uer5a Ba)-an id# di (ri)uida a cada un# de l# Ae!e < nueve clane !uer#n a i%nad# a l# nueve Ae!e de l# CaviT' nueve a l# Ae!e de l# NiBa' cua(r# a l# Ae!e de l# *Bau-QuicB,F d# a l# Ae!e de l# 1aTiTF lle%ar#n a er nu+er# # F nu+er# # (a+)i,n Gl# u)al(ern# H de(r? de l# Ae!e F , (# GeranH #la+en(e l# "ri+er# a la ca)e5a de u BiA# ' de u "r#leF +ucB# G u)H clane G!uer#n a i%nad# H a cada un# de l# Ae!e 0 Dire+# l# n#+)re Gde l# (-(ul# H de e # Ae!e ' cada un# "ara cada una de la $rande .an i#ne 0 He aDu- l# n#+)re Gde l# (-(ul# H de l# Ae!e an(e la !a5 de l# CaviT0 He aDu- l# n#+)re de l# "ri+er# Ae!e < C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' El de Pluvi# #' El de l# P#der# # del Ciel#' $ran Ele%id# de l# CaviT' H#+)re del C#n eA# de CBi(u&' C#lec(#r de I+"ue (# de QueBna&' H#+)re del C#n eA# del Jue%# de Pel#(a de T5ala(5' Orad#r Lu%ar(enien(e0 Tale #n l# Ae!e an(e la !a5 de l# CaviT' l# nueve Ae!e a i%nad# Gcada un#H a cada una de la $rande .an i#ne de la cuale er?n vi (a G+? adelan(eH la !ace 0 He aDu- l# Ae!e an(e la !a5 de l# NiBa0 He aDu- l# "ri+er# Ae!e < Je!e-E+inen(e' Je!e Ha)lad#r de l# H#+)re ' E+inen(e Lu%ar(enien(e' $ran Lu%ar(enien(e' Orad#r Lu%ar(enien(e' $ran Ele%id# de l# NiBa' El de Se+)rad#r' Je!e Reunid#r' de l# Ee (ine de 1aTla(#l' $ran C#lec(#r de I+"ue (# de Oe#l(u4F l# nueve Ae!e an(e la !a5 de l# NiBa0 He aDu- en e%uida a l# *Bau-QuicB,0 He aDu- l# n#+)re de u Ae!e < Ha)lad#r de l# H#+)re ' Je!e C#lec(#r de I+"ue (# ' Je!e $ran Ele%id# de l# *Bau-QuicB,' Je!e Gde L# H de V#lc?nF cua(r# Ae!e an(e la !a5 de l# *Bau-QuicB,' a i%nad# a Gcua(r#H $rande .an i#ne 0 D# clane de l# 1aTiT (uvier#n (a+)i,n Ae!e < GEl deH la $ran .an in El#rida' E+inen(e de l# 1aTiTF e (# d# Ae!e G(en-anH cada un# una $ran .an in0

7@; Breve !ra e' (erri)le+en(e irnica Gi%n#r# i &a Ba id# n#(adaH0 E (e "ri+er #)i "# de $ua(e+ala era d#n Eranci c# .arr#Du-n0

@8
* - e c#+"le(ar#n l# vein(icua(r# Ae!e ' & la vein(icua(r# %rande .an i#ne e4i (ier#n0 En(#nce crecier#n la !uer5a' la d#+inacin' en QuicB,F en(#nce e ilu (r' en(#nce d#+in la %rande5a de la ra5a QuicB,0 En(#nce !ue "ulveri5ada la cal' !ue "ulveri5ada la (ierra )lanca' "ara el )arranc#' la ciudad0 La (ri)u "eDueLa ' la (ri)u %rande ' vinier#n ad#nde e (a)a el n#+)re del Ae!e Due GBac-a laH %rande5a del QuicB,F en(#nce nacieran la !uer5a' la d#+inacin0 En(#nce nacier#n la Ca a de l# Di# e & la ca a de l# Ae!e 0 G (# H n# la edi!icar#n' n# (ra)aAar#n en ella ' n# Bicier#n Gell# +i +# H la ca a F n# Bicier#n ni iDuiera la Ca a de l# Di# e F G(#d# e (# n# !ue BecB#H +? Due "#r u BiA# ' u "r#le' GDuiene e Ba)-anH +ul(i"licad#146 0 (# n# !uer#n (#+ad# "#r vi#lencia' "#r a (ucia' "#r ra"(#F en verdad #)re cada un# de ell# G%#)erna)anH u Ae!e G"r#"i# H 147 0 Nu+er# # eran l# Ber+an# +a&#re ' l# Ber+an# +en#re 0 Reunier#n u e4i (encia 0 *crecier#n el ren#+)re de cada un# de l# Ae!e 0 Verdadera+en(e "reci# a' verdadera+en(e %rande' GeraH la "#(encia de l# Ae!e F el re "e(# Bacia l# Ae!e creci' & u %l#ria naci "#r l# BiA# ' la "r#le' cuand# e +ul(i"licar#n (a+)i,n l# del )arranc#' l# de la ciudad0 Cier(a+en(e' n# (#da la (ri)u vinier#n a dar e a -' c#+# cuand# duran(e la %uerra e Ba)-an Bu+illad# l# )arranc# ' la ciudade ' in# Due "#r l# Ae!e Sa)i# e ilu (rar#n el Ae!e $ucu+a(5' el Ae!e C#(uBa0 En verdad' aDuel $ucu+a(5 lle% a er un Ae!e Sa)i#0 Una Be)d+ada "ara u)ir al ciel#F una Be)d+ada ca+ina)a "ara de cender a 2i)al)?0 Una Be)d+ada ,l era er"ien(e' e v#lv-a real+en(e er"ien(e< una Be)d+ada e Bac-a ?%uila' una Be)d+ada (a+)i,n Aa%uar' e v#lv-a verdadera+en(e la i+a%en del ?%uila' del Aa%uarF una Be)d+ada aMn' an%re c#a%ulada' v#lvi,nd# e #la+en(e an%re c#a%ulada0 Verdadera+en(e' la e4i (encia de aDuel Ae!e Sa)i# e "an(a)a an(e u r# (r# a (#d# l# Ae!e 0 El ru+#r e divul%F (#d# l# Ae!e c#n#cier#n la e4i (encia de aDuel Ae!e Sa)i#0 Tal !ue el #ri%en de la %rande5a del QuicB, cuand# el Ae!e $ucu+a(5 Bi5# aDuell# i%n# de u %rande5a0 Su !a5 n# e "erdi en l# c#ra5#ne de l# nie(# ' de l# niL# 0 l n# Bi5# aDuell# "ara Due Bu)ie e un Ae!e Sa)i# in# "ara' "#r u e4i (encia' Bacer #+e(er e a (#da la (ri)u ' "ara' "#r u ac(# ' e (ar #l# a la ca)e5a de la (ri)u 148 0 *Duell# Ae!e Sa)i# lla+ad# $ucu+a(5 G& C#(uBaH!uer#n la cuar(a %eneracin de Ae!e & verdader# C#n eAer#0 C#n eAer# Lu%ar(enien(e0 Qued u "# (eridad' u de cendencia' Due (uv# la !uer5a la d#+inacin cuand# en%endrar#n BiA# Due Bicier#n +ucB#0 * - !uer#n en%endrad# Te"e"ul' 1(a&ul' cu&# %#)iern# !ue la Duin(a %eneracin< !uer#n Ae!e < cada %eneracin de Ae!e en%endr0

7@: Hacen c#n (ruir "#r l# va all# ' l# (ri)u(ari# 0 7@> C#+# en .,4ic# & en el PerM' au(#n#+-a de l# va all# ' de l# vencid# 0 *Du-' "#r l# de+? ' ,l (e4(# indica va all# v#lun(ari# ' n# vencid# en una %uerra0 7@= N# "#r %l#ri#la' in# c#+# +edi# de d#+inacin0

@@
He aDu- aB#ra l# n#+)re de la e4(a %eneracin de Ae!e ' l# d# +u& %rande Ae!e < E%a%-Quica)' n#+)re de un Ae!eF Cavi5i+aB' n#+)re del #(r#0 Quica)' Cavi5i+aB' Bicier#n +ucB#F en%randecier#n el QuicB, "#r u e4i (encia verdadera+en(e a)ia0 He aDu- la Bu+illacin' la de (ruccin' de l# )arranc# ' de la ciudade ' de la (ri)u "eDueLa ' de la (ri)u %rande ' +u& cercana ' en(re la cuale e (a)an an(aL# la ciudad' la c#lina' de l# CaTcBeDuel' la CBuvila149 ac(ual' & la c#lina de l# Ra)inal' la Pa+aca 150 ' la c#lina de l# Ca#T' la 1aTa-)aBa151 ' a - c#+# la ciudad de 1aTuleu152 ' CBuvi-.i%ina153 ' 2elaBu154 ' CBuvaT5aT155 ' & T5#l#BcBe156 0 Quica) l# de(e (a)aF Bi5# la %uerraF en verdad' ,l Bu+ill' de (ru&' l# )arranc# ' la ciudade ' de l# Ra)inal' de l# CaTcBeDuel' de l# 1aTuleu0 Lle%' venci' a (#da la (ri)u 0 Quica) llev leA# u ar+a 0 Cuand# una !raccin' d# !racci#ne ' n# (ra-an el (ri)u(# de (#d# u )iene ' ,l Bu+illa)a a u ciudade 0 La (ri)u (raAer#n el (ri)u(# an(e Quica)' Cavi5i+aB0 En(rar#n en ervidu+)reF !uer#n de an%rada ' !uer#n a ae(ada en l# ?r)#le F n# (uvier#n &a %l#ria' n# (uvier#n &a ren#+)re0 Tal !ue la de (ruccin de la ciudade ' al in (an(e de (ruida #)re la (ierra0 C#+# Biere el rel?+"a%# & de (ru&e a la "iedra' GQuica)H a(err#ri5a)a de M)i(#' #+e(-a a la (ri)u 0 Delan(e de C#lcB,' un +#n(-cul# de "iedra e B#& la eLal de una ciudadF "#c# !al(a "ara Due n# e (, (allada c#+# i ,l la Bu)iera c#r(ad# c#n el BacBaF all?' en el valle lla+ad# Pe(a(a&u)' e (? vi i)le aB#raF (#d# l# B#+)re vier#n al "a ar e e (e (i+#ni# de la )ravura de Quica)0 N# e le "ud# +a(ar' n# e le "ud# vencer0 Verdadera+en(e era un VarnF (#+ l# (ri)u(# de (#da la (ri)u 0 Cuand#' Ba)iend# cele)rad# c#n eA#' (#d# l# Ae!e !uer#n a !#r(i!icar l# c#n(#rn# de l# )arranc# ' l# c#n(#rn# de la ciudade ' ,l Bu+ill a la ciudade de (#da la (ri)u 0 De "u, alier#n l# %uerrer# e4"l#rad#re ' !uer#n cread# l# clane Due de)-an Ba)i(ar en la c#lina Ga)and#nada H0 JSi la (ri)u v#lviera a Ba)i(ar la ciudadK' dec-an (#d# l# Ae!e ' uniend# u Sa)idur-a 0 GL# %uerrer# H i)an en(#nce a l# lu%are de i%nad# 0 JC#+# nue (ra +uralla' c#+# nue (r# clan' c#+# nue (ra e+"ali5ada ' nue (ra !#r(ale5a ' er? e (#0 Que , (a ea nue (ra valen(-a' nue (ra )ravuraK' dec-an (#d# l# Ae!e en l# lu%are indicad# ' cada un# "ara u clan' "ara c#+)a(ir a l# %uerrer# Gene+i%# H0 Cuand# e (# !ue #rdenad#' !uer#n a l# lu%are de i%nad# a Ba)i(ar el "a- de la (ri)u F !uer#n "ara e (# a aDuella re%i#ne 0 JN# # a u (,i i Ba& %uerrer# Due +arcBan c#n(ra v# #(r# "ara +a(ar# F venid a"ri a a decir G+eH l#F &# ir, & l# +a(ar,K' le diA# Quica) cuand# di# u rdene a (#d# & al E+inen(e' al Ha)lad#r de l# H#+)re 0 En(#nce !uer#n l# arDuer# ' l# B#nder# ' a - lla+ad# F n# !uer#n +? Due l# an(e"a ad# ' l# "adre ' de (#d# l# B#+)re QuecBeF e (a)an en cada c#lina' #la+en(e "ara %uardar la c#lina ' #la+en(e "ara velar #)re la !lecBa ' la B#nda ' "ara %uardar Gla H Gc#n(raH la %uerra' cuand# !uer#n0 Sin al)a di!eren(e' in di# e di!eren(e ' #la+en(e "ara !#r(i!icar u ciudade 157 0 En(#nce (#d# aDuell# G#cu"an(e H alier#n< L# de
7@9 JLu%ar de la Or(i%a K0 La ac(ual CBicBica (enan%#0 7;N La ac(ual T5acual"a0 7;7 J.an in de Piedra Blanca BellaHKF la ac(ual San *ndr, 0 7;I JBlanca l# BellaF TierraKF a una le%ua de HueBue(enan%#0 7;8 JEnci+a de la a%ua calien(e K0 Ruina cerca de T#(#ni-ca"?n0 7;@ O (a+)i,n 2elaBu QueB' J*l "ie de l# Die5 Venad# G# -+)#l# ' # BruA# HK0 *l "ie del v#lc?n San(a .ar-a0 7;; J*n(e la c#n (rucci#ne K0 La ac(ual .#+# (enan%#0 7;: JSaMc#K 7;> Sin (#car a la civili5acin ni a la reli%in0

Uvila' L# de CBu(i+al' 1aTi&a' 2aB)aDuieB' CBi-Te+aB' VaB4alaBuB' c#n l# de Ca)raT?n' CBa)icaT-CBi-HunaB"u' c#n L# de .aT?' L# de 2#&a)aB' L# de 1aTca)aBa' L# de 1iBa&a' L# de .i%ina' L# de 1elaBu)' de la llanura ' de l# +#n(e F alier#n a velar #)re la %uerra' a %uardar la (ierra ad#nde i)an "#r G#rden deH Quica)' Cavi5i+aB' C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' & del E+inen(e' el Ha)lad#r de l# H#+)re ' l# cua(r# Ae!e 0 Euer#n enviad# "ara velar #)re l# %uerrer# Gene+i%# H de Quica)0 Cavi5i+aB' n#+)re de l# d# Ae!e an(e l# CaviTF de Que+?' n#+)re del Ae!e an(e l# NiBaF de *cBaT-l)#&' n#+)re del Ae!e an(e l# *Bau-QuicB,0 Tale #n l# n#+)re de l# Ae!e Due enviar#n' Due e4"idier#n' cuand# u BiA# ' u "r#le' !uer#n a la c#lina ' a cada c#lina0 Pri+er# !uer#n0 GEn e%uidaH lle%ar#n "ri i#ner# ' lle%ar#n cau(iv# ' an(e Quica)0 Cavi5i+aB el E+inen(e' el Ha)lad#r de l# H#+)re 0 L# arDuer# ' l# B#nder# ' Bicier#n la %uerra' Birier#n "ri i#ner# ' Bicier#n cau(iv# 0 *Duell# %uardiane lle%ar#n a er Var#ne F u ren#+)re' u +e+#ria' e acrecen(ar#n "#r l# Ae!e cuand# re%re ar#n a darle l#d# u "ri i#ner# ' u cau(iv# 0 En e%uida e unier#n l# c#n eA# de l# Ae!e < C#n eAer#0 C#n eAer# Lu%ar(enien(e0 E+inen(e' Ha)lad#r de l# H#+)re 0 De all- ali la Deci in de Due ac#n(eciere l# Due ac#n(eciere' ell# er-an l# "ri+er# ' u car%# re"re en(ar-an a l# clane 0 JO# C#n eAer#' &# C#n eAer# Lu%ar(enien(e< C#n eAer# e +i di%nidad' c#+# (M Je!e E+inen(e< la "#(encia de l# E+inen(e e4i (ir?K' diAer#n (#d# l# Ae!e cuand# (#+ar#n u Deci in0 L# +i +# Bicier#n l# Ta+' l# Il#c0 De r# (r# i%uale G!uer#nH la (re !racci#ne del QuicB,' cuand# (#+ar#n "# e in' cuand# !uer#n e c#%id# ' l# "ri+er# de u BiA# ' de u "r#le0 Tal !ue la Deci in (#+ada' "er# n# !ue (#+ada all-' en el QuecBe0 L# n#+)re u) i (en de la c#lina en d#nde (#+ar#n "# e in l# "ri+er# de l# BiA# ' de la "r#le' e (and# en(#nce cada un# en u c#lina & Ba)i,nd# e reunid# Aun(# 0 2e)ala4' 2eca+ac' G #n l# H n#+)re de la c#lina en d#nde (#+ar#n "# e in en d#nde lle%ar#n al "#der0 E (# e Bi5# en CBuli+al0 Tale !uer#n u eleccin' u l#+a de "# e in' & la de i%nacin de vein(e E+inen(e ' de vein(e C#n eAer# ' "#r el C#n eAer#' el C#n eAer# Lu%ar(enien(e0 El E+inen(e' el Ha)lad#r de l# H#+)re 0 T#+ar#n "# e in de u car%# (#d# l# E+inen(e ' C#n eAer# ' #nce $rande Ele%id# 0 E+inen(e Je!e' E+inen(e de l# 1aTiT' E+inen(e de l# Var#ne ' C#n eAer# de l# Var#ne ' Car"in(er# de l# Var#ne ' Ci+a de l# Var#ne F (ale #n l# n#+)re Gde la di%nidade H de Var#ne Due ell# crear#n' Due ell# e c#%ier#n' Due ell# n#+)rar#n' en u )anc# ' u i(iale c#n re "ald#' l# "ri+er# de l# BiA# ' de la "r#le' de l# B#+)re QuicB,' l# e4"l#rad#re ' l# #id#re ' l# arDuer# ' l# B#nder# F +uralla ' "uer(a ' e+"ali5ada ' !#r(ale5a ' GBu)#H alreded#r del QuicB,0 L# +i +# Bicier#n l# Ta+' l# Il#cF l# "ri+er# de l# BiA# ' de la "r#le' Due e (a)an en cada c#lina' (#+ar#n "# e in' !uer#n e c#%id# 0 Tal !ue el #ri%en de l# E+inen(e -C#n eAer# ' de la di%nidade de cada clan B#&F a - !ue u a"aricin cuand# , (a a"arecier#n "#r G#rden de l# H C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' & del E+inen(e' del Ha)lad#r de l# H#+)re ' cuand# , (a ur%ier#n0

@;
He aDu- Due dire+# l# n#+)re de la Ca a de l# Di# e 0 En verdad' la ca a e lla+a)a c#n el n#+)re del di# 0 $rand- i+# Edi!ici# de Pluvi# #' Gera elH n#+)re del edi!ici#' de la ca a de Pluvi# #' de l# CaviT0 Se+)rad#r' n#+)re del edi!ici#' de la ca a de Se+)rad#r' de l# NiBa0 V#lc?n' n#+)re del edi!ici#' de la ca a del di# de l# *Bau-QuicB,0 .an in El#rida Due e ve en CaB)aBa' n#+)re de #(r# %rand- i+# edi!ici# en d#nde e (a)a una "iedra 158 ad#rada "#r l# Ae!e QuicB, ' ad#rada "#r (#da la (ri)u0 La (ri)u c#+en5a)a el acri!ici# an(e Pluvi# #F en e%uida el C#n eAer#' el C#n eAer# Lu%ar(enien(e' ad#ra)a (a+)i,nF !inal+en(e -)a e a dar la "lu+a ' l# (ri)u(# ' an(e l# Ae!e 0 He aDu- l# Ae!e Due ell# # (en-an' Due ell# ali+en(a)anF el C#n eAer#' el C#n eAer# Lu%ar(enien(e0 Ell# Ba)-an !undad# la ciudad' aDuell# %rande Ae!e ' aDuell# B#+)re Sa)i# ' aDuell# Ae!e Sa)i# ' $ucu+a(5' C#(uBa' a - c#+# l# Sa)i# Ae!e Quica)' Cavi5i+aB0 Sa)-an i la %uerra e Bar-a0 T#d# e le +ani!e (a)aF ve-an i Ba)r-a +uer(e # Ba+)re # revuel(a0 I%ual+en(e a)-an ad#nde e (a)a la +ani!e (acin' ad#nde e (a)a el Li)r# lla+ad# "#r ell# Li)r# del C#n eA#0 N# #la+en(e a era %rande la e4i (encia de l# Ae!e ' G in# DueH %rande (a+)i,n GeranH u a&un# ' "a%# de l# edi!ici# ' "a%# del "#der "#r ell# 0 Lar%# (ie+"# a&una)an' acri!ica)an an(e u di# e 0 He aDu- u +#d# de a&unar0 Nueve B#+)re a&una)anF #(r# nueve acri!ica)an' incen a)anF (rece B#+)re +? a&una)an' & (rece acri!ica)an' incen a)an' an(e Pluvi# #' an(e u di# F n# c#+-an +? Due 5a"#(ill# r#A# ' 5a"#(e +a(a an# ' !ru(a F n# G(en-anH (#r(illa "ara c#+erF # dieci ie(e B#+)re acri!ica)an # die5 G& ie(eH159 a&una)anF n# c#+-an verdadera+en(e +ien(ra cu+"l-an l# %rande "rece"(# ' e e i%n# del er de l# Ae!e 160 0 N# (en-an e "# a c#n la cuale d#r+irF "er+anec-an #l# ' e %uarda)an de ella ' a&una)anF #la+en(e e (a)an a diari# en la Ca a de l# Di# e ' n# Baciend# +? Due ad#rar' incen ar' acri!icar0 *lle (a)an "#r la (arde' al al)a0 S#la+en(e %e+-an u c#ra5#ne ' #la+en(e %e+-an u vien(re ' "idiend# la !elicidad' la vida' "ara u BiA# ' u "r#le' & (a+)i,n u "#(encia' levan(and# u r# (r# al ciel#0 He aDu- u rue%# a l# di# e cuand# "ed-an' Be aDu- el %e+id# de u c#ra5#ne < JUSalve' Belle5a del D-a' .ae (r# $i%an(e ' E "-ri(u del Ciel#' de la Tierra' Dad#re del *+arill#' del Verde' Dad#re de HiAa ' de HiA# V V#lve# GBacia n# #(r# H' e "arcid el verde' el a+arill#161 ' dad la vida' la e4i (encia' a +i BiA# ' GaH +i "r#le0 Que ean en%endrad# ' Due na5can vue (r# # (ene ' vue (r# nu(rid#re ' Due # inv#Duen en el ca+in#' GenH la enda' al )#rde de l# r-# ' en l# )arranc# ' )aA# l# ?r)#le ' )aA# l# )eAuc# 0 Dadle BiAa ' BiA# 0 Que n# Ba&a de %racia' ni in!#r(uni#0 Que la +en(ira n# en(re de(r? de ell# ' delan(e de ell# 0 Que n# cai%an' Due n# e Bieran' Due n# e de %arren' Due n# e Due+en0 Que n# cai%an ni Bacia arri)a del ca+in#' ni Bacia a)aA# del ca+in#0 Que n# Ba&a #) (?cul#' "eli%r#' de(r? de ell# ' delan(e de ell# 0 Dadle verde ca+in# verde enda 0 Que n# Ba%an ni u de %racia ni u in!#r(uni# vue (ra "#(encia' vue (ra BecBicer-a0 Que ea )uena la vida de vue (r# # (ene ' de vue (r# nu(rid#re ' an(e vue (ra )#ca ' an(e vue (r# r# (r# ' #B E "-ri(u del Ciel#' #B E "-ri(u de la Tierra' #B Euer5a Envuel(a' #B Pluvi# #' Se+)rad#r' V#lc?n' en el ciel#' en la (ierra' en l# cua(r# ?n%ul# ' en la cua(r# e4(re+idade 0 En (an(# Due e4i (a el al)a' en (an(# Due e4i (a la (ri)u' Due e (,n ell# an(e vue (ra )#ca '
7;= Un -d#l#0 Nada indica Due ea e a la "iedra (ran lMcida Due erv-a de #r?cul#' dada "#r el Nac4i(0 7;9 El (e4(# n# da aDu- +? Due die5 a&unad#re 0 O# rec(i!ic# "#niend# dieci ie(e' c#+# e (? indicad# al%una l-nea +? adelan(e0 Dieci ie(e' aunDue n# ea un nM+er# a%rad# c#+# nueve & (rece' "arece' e%Mn l# Cdice ' Ba)er (enid# cier(a i+"#r(ancia0 Ha)-a "ue ' en (#(al' (rein(a & nueve G# (re vece (receH a&unad#re & (rein(a & nueve acri!icad#re 0 7:N En (#da "ar(e de la Tierra l# Ae!e reali5an l# %rande ac(# reli%i# # en n#+)re de la (ri)u0 7:7 La riDue5a ' i+)#li5ada "#r el verde & el a+arill# G+a-5H0

Gan(eH vue (r# r# (r# ' #B di# e K0 * - Gr#%a)anH l# Ae!e cuand# aden(r# Gde la Ca a de l# Di# e H a&una)an l# nueve B#+)re ' l# (rece B#+)re ' l# dieci ie(e B#+)re 0 *&una)an duran(e el d-a0 Su c#ra5#ne %e+-an #)re u BiA# ' u "r#le' & #)re (#da la e "# a ' l# en%endrad# ' cuand# cada un# de l# Ae!e Bac-a u #!ici#0 E e era el "reci# de u J)lancaK vida' el "reci# de u "#der' de aDuel "#der de C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' E+inen(e' Ha)lad#r de l# H#+)re 162 0 De d# en d# en(ra)an Gen !unci#ne H' e ree+"la5a)an' encar%ad# de la (ri)u & de (#d# l# B#+)re QuecBe0 Znica GeraH la !uen(e de u Bi (#ria' la !uen(e de u # (,n' Gde uH ali+en(#0 Se+eAan(e GeraH la !uen(e de u Bi (#ria' e+eAan(e (a+)i,n la acci#ne de l# Ta+' de l# Il#c' & de l# Ra)inal' de l# CaTcBe-Duel' GdeH L# de T5iDuinaBa' TuBalaBa' UcBa)aBaF en(#nce Mnica "ala)ra & #-d# GBa)-aH en(re l# QuecBe cuand# Bac-an (#d# aDuell#0 N# #la+en(e %#)erna)an a -' in# Due Gade+? H n# "#n-an a"ar(e l# d#ne de u # (ene ' de u nu(rid#re ' in# Due Gc#n ell# H Bac-an ali+en(# ' )e)ida 163 0 N# le "a%a)an0 Ha)-an %anad#' Ba)-an arre)a(ad# u "#der' u !uer5a' u d#+inacin164 0 N# #la+en(e e Bu+illar#n a - l# )arranc# ' la ciudade ' G in# DueH la (ri)u "eDueLa ' la (ri)u %rande ' dier#n de )uen %rad# 165 ' lle%ar#n Aade-(a ' lle%ar#n +e(ale "reci# # & lle%ar#n ?+)ar' %i%an(e c# "uLad# ' %i%an(e c#n e +eralda ' c#n "iedra "reci# a ' lle%ar#n verde %uirnalda F e (# (ri)u(# de (#da la (ri)u lle%ar#n an(e l# Ae!e Sa)i# $ucu+a(5' C#(uBa' & an(e Quica)' Cavi5i+aB' C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' G& an(eH el E+inen(e' el Ha)lad#r de l# H#+)re 0 Cier(a+en(e' aDuell# n# era "#ca Gc# aH' & n# eran "#ca la (ri)u Due GaDuell# Ae!e H Ba)-an vencid#F de nu+er# a !racci#ne de (ri)u ven-a el (ri)u(# al QuecBe< & ella in(ier#n' u!rier#n "e adu+)re0 GN# !ueH a"ri a' in e+)ar%#' c#+# naci la Euer5a Gde aDuell# Ae!e H $ucu+a(5 !ue el #ri%en de la %rande5a del "#der' el c#+ien5# del en%randeci+ien(#' & el en%randeci+ien(# del QuicB,0 He aDu- Due "#ndre+# en #rden la %eneraci#ne de l# Ae!e c#n u n#+)re F n#+)rare+# a (#d# l# Ae!e 0

7:I En re u+en' Ba)-a cua(r# Ae!e u"re+# de la (ri)u' de d# cla e < 7 a el C#n eAer# GJe!eH & el C#n eAer# Lu%ar(enien(eF Ia el E+inen(e & el Ha)lad#r de l# H#+)re 0 7:8 PHa)r? aDu- una cr-(ica indirec(a de l# Je!e e "aL#le aca"arad#re de riDue5a Q 7:@ P#r derecB# de c#nDui (a0 7:; O(ra ve5 (ri)u(ari# "#r "r#"ia v#lun(ad0

@:
He aDu- la %eneraci#ne ' el #rden' de (#d# l# %#)iern# Due (uvier#n u al)a en BruA# del Env#l(#ri#' BruA# N#c(urn#0 $uarda-B#(-n' BruA# Lunar' nue (r# "ri+er# a)uel# ' nue (r# "ri+er# "adre ' cuand# e +# (r el #l' cuand# e +# (rar#n la luna' la e (rella 0 He aDuDue va+# a c#+en5ar la %eneraci#ne ' el #rden de l# %#)iern# ' de de el #ri%en de G uH (r#nc# Ba (a la en(rada Gen !unci#ne H de l# Ae!e ' & cuand# en(ra)a Gen "# e in del car%#H' cuand# +#r-a' cada %eneracin de Ae!e ' de a)uel# ' c#n la Ae!a(ura de (#da la ciudad' cada un# de l# Ae!e 0 He aDu- Due e +ani!e (ar? el r# (r# de cada un# de l# Ae!e ' Be aDu- Due e +ani!e (ar? cada r# (r#' de cada un# de l# Ae!e DuicB, 0

$R*NDES .*NSIONES DE LOS C*VIW


BruA# del Env#l(#ri#' #ri%en de l# CaviT0 Q# Cai)' e%unda %eneracin' de "u, de BruA# del Env#l(#ri#0 Bala+ C#nacB,166 c#+en5 Gla !unci#ne deH C#n eAer#F (ercera %eneracin0 C#(uBa' 1(a&ul167 ' cuar(a %eneracin0 $ucu+a(5' C#(uBa' #ri%en de l# Ae!e Sa)i# ' !uer#n la Duin(a %eneracin0 Te"e"ul' 1(a&ul' e4(# #rden0 Quica)168 Cavi5i+aB169 ' el ,"(i+# ca+)i# del "#derF i%ual+en(e Sa)i# 0 Te"e"ul e I5(a&u)' #c(ava %eneracin0 Tecu+170 ' Te"e"ul' n#vena %eneracin de Ae!e 0 VaB4aTi-Caa+171 ' Quica)' d,ci+a %eneracin de Ae!e 0 VuTu)-N#B172 ' Cava(e"ecB173 und,ci+# %rad# de Ae!e 0 O4i)-QuieB174 ' BeleBe)-T5i175 ' du#d,ci+a %eneracin de Ae!e F %#)erna)an cuand# vin# D#nadiMF !uer#n aB#rcad# "#r el Ae!e Ca4(ilan0 Tecu+' Te"e"ul' !uer#n (ri)u(ari# an(e l# B#+)re Ca4(ilanF deAar#n BiA# F deci+#(ercia %eneracin de Ae!e 0 D#n Juan de R#Aa ' d#n Juan C#r(, ' deci+#cuar(a %eneracin' !uer#n en%endrad# "#r Tecu+' Te"e"ul0 He aB- la %eneraci#ne ' el #rden' del %#)iern# de l# Ae!e C#n eAer#' C#n eAer# Lu%ar(enien(e' an(e la !a5 de l# CaviT-QuicB,0 He aDu- Due dire+# #(ra ve5 l# clane 0 He aDu- la $rande .an i#ne de cada un# de l# Ae!e 176 de "u, del C#n eAer#' del C#n eAer# Lu%ar(enien(eF Be aDu- l# n#+)re de la nueve $rande .an i#ne & l# n#+)re de la Ae!a(ura de cada $ran .an in0 Je!e C#n eAer#' GAe!e u"re+# de $ran .an in< Cu Ha' n#+)re de la $ran .an in0 Je!e C#n eAer# Lu%ar(enien(e< T5iDuin?' n#+)re de la $ran .an in Gde la cual era Ae!e u"re+#H0 $ran Ele%id# de l# CaveT0 GAe!eH u"re+# de $ran .an in0
7:: JBruA#0 Que e un +#del# Gun eAe+"l#HK 7:> O )ien I5(a&ul # 2(a&ul' JO"re #rK0 7:= E-$a%-Quica)0 JDe nu+er# a +an# de !ue%#0K 7:9 JCala)a5a "# i)le0 ad#rnada K' dice Bra eurF JE (aca ca+)iada Ge+"ali5ada reBecBa HK er-a

7>N J*+#n(#nad#rK0 7>7 J= BeAuc#KF e (# +u& )ien "uede er el i%n# del d-a de u naci+ien(#' i e ad+i(e "ara l# %li!# del calendari#' c#+# "ara l# #(r# ' la "#li!#n-a0 7>I J> Te+"era(uraK' n#+)re de d-a0 7>8 JOrnad# c#n el anill#K' dice 2i+,ne50 7>@ J8 Cierv#K' n#+)re de d-a0 7>; J9 Perr#K' n#+)re de d-a0 7>: Cada $ran .an in (en-a u Ae!e u"re+# c#n Ae!e adAun(# F dicB# Ae!e u"re+# llena)a' "#r derecB# de clan & n# "#r derecB# "er #nal' (al !uncin en la (ri)uF l# +i +# "a a)a c#n el "re iden(e del C#n eA# de la (ri)u' el Jre&K de nue (r# )endi(# au(#re G"#dr-a lla+?r ele el Pre iden(e de la Re"M)licaH' Due era i+ul(?nea+en(e Ae!e u"re+# de la $ran .an in de Ca-Ha0

Je!e El de Pluvi# #' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Je!e El de l# P#dere del Ciel#' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 H#+)re del C#n eA# de CBi(u& GAe!eF u"re+# de $ran .an in0 C#lec(#r de I+"ue (# de QueBna&' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 H#+)re del C#n eA# en la Sala Gdel Aue%#H de Pel#(a de T5ala(5-2cuB4eBa' GAe!e u"re+# de $ran .an in0 D#+inad#r de l# E4(ranAer# ' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Tale #n l# n#+)re de l# clane de l# CaviT0 Nu+er# # l# BiA# ' l# en%endrad# ' de(r? de e a nueve $rande .an i#ne 0

$R*NDES .*NSIONES DE LOS NIH*


He aDu- la nueve $rande .an i#ne de l# NiBa0 Dire+# "ri+er# la %eneraci#ne de u %#)iern#0 Znic# !ue el (r#nc#' el #ri%en' an(e del naci+ien(# del d-a' del naci+ien(# del al)a' "ara l# B#+)re 0 BruA# N#c(urn#' "ri+er a)uel#' "adre0 Q#-*cul' Q#-*cu(ec' e%unda %eneracin0 Q#-CBaBuB' Q#-T5i)aBa177 ' (ercera %eneracin0 BeleBe) $iB178 ' cuar(a %eneracin0 C#(uBa' Duin(a %eneracin de Ae!e0 Ba(5a' e4(a %eneracin0 1(a&ul' en e%uida' ,"(i+a %eneracin0 C#(uBa' #c(av# #rden de %#)iern#0 BeleBe) $iB' n#ven# %rad#0 Que+a' a - lla+ad#' d,ci+a %eneracin0 *Bau-C#(uBa179 ' und,ci+a %eneracin0 D#n CBri (val' a - lla+ad#' %#)ern an(e la !a5 de l# B#+)re Ca4(ilan0 D#n Pedr# de R#)le 180 ' Je!e E+inen(e' aB#ra0 (# #n (#d# l# Ae!e Ba)id# uce iva+en(e Gc#+#H Je!e E+inen(e 0 He aDu- Due dire+# en e%uida la Ae!a(ura de cada $ran .an in0 Je!e E+inen(e' el "ri+er Ae!e an(e l# NiBa' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Je!e Ha)lad#r de l# H#+)re GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Je!e E+inen(e Lu%ar(enien(e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 $ran Lu%ar(enien(e GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Orad#r Lu%ar(enien(e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 $ran Ele%id# de l# NiBa' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Je!e GEl deH Se+)rad#r' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Je!e de l# Ee (ine ' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 $ran C#lec(#r de I+"ue (# de Oe#l(u4' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 Tale #n la $rande .an i#ne de la !a5 de l# NiBa' (ale #n l# n#+)re Due de i%nan a l# clane de l# NiBa0 Nu+er# # G #nH (a+)i,n l# B#+)re de l# clane de cada un# de l# Ae!e de Duiene diAi+# "ri+er# l# n#+)re 0

7>> JPin(ura ' e cri(ura K 7>= J9 S#lK0 7>9 Se "#dr-a (raducir aDu- "#r JJe!e-C#(uBa # Je!e de l# GB#+)re H C#(uBa # Ae!e de la .an in de l# BaL# de Va"#rK0 7=N Si e (uvieran la !ecBa e4ac(a del %#)iern# de e (e R#)le .arr#Du-n' e "#dr-a "reci ar cu?nd# !ue redac(ada e (a #)ra0 & de la lle%ada del #)i "#

$R*NDES .*NSIONES DE LOS *H*U-QUICH


He aDu- (a+)i,n a l# de l# *Bau-QuicB,0 He aDu- al a)uel#' al "adre< $uarda-B#(-n' "ri+er B#+)re0 Q#-*Bau' n#+)re del Ae!e de la e%unda %eneracin0 CaTlac?n181 0 Q#-C#5#+0 C#+aBcun0 VuTu)-*B182 0 Q#-Ca+el1830 C#&a)ac#B0 VinaT-Ba+0 Tale #n l# Ae!e an(e la !a5 de l# *Bau-QuicB,' & (ale G #nH la %eneraci#ne ' l# %rad# 0 He aDu- l# n#+)re Gde l# (-(ul# H de l# Ae!e en la $rande .an i#ne F cua(r# $rande .an i#ne #la+en(e< Ha)lad#r de l# H#+)re ' n#+)re del "ri+er Ae!e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 C#lec(#r de I+"ue (# de l# *Bau GQuicB,H' e%und# Ae!e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 $ran Ele%id#' de l# *Bau GQuicB,H' (ercer Ae!e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 GEl deH V#lc?n' cuar(# Ae!e' GAe!eH u"re+# de $ran .an in0 * - cua(r# $rande .an i#ne de la !a5 de l# *Bau-QuicB,0 Ha)-a "ue (re $rande Ele%id# c#+# "adre e c#%id# "#r (#d# l# Ae!e DuicB, 0 Jun(# e reun-an l# (re Ele%id# ' aDuell# en%endrad#re ' aDuella +adre ' de la "ala)ra' aDuell# "adre de la "ala)ra0 Ba (an(e %rande GeraH el er de l# (re Ele%id# 184 0 GEl "ri+er#H' $ran Ele%id# an(e la !a5 de l# NiBaF el e%und#0 $ran Ele%id# de l# *Bau GQuicB,H' an(e la !a5 de l# *Bau-QuicB,F el (ercer#' $ran Ele%id# Gde l# CaveTHF (re Ele%id# ' cada un# an(e la !a5 de u clan0 Tal !ue la e4i (encia del QuicB,' "#rDue &a n# Ba& e (? "erdid#' aDuell# Due Bac-a ver l# Due !uer#n an(aL# l# "ri+er# Ae!e 0 * -' "ue ' e el !in de (#d# el QuicB, lla+ad# San(a Cru51850

7=7 JR#Aa )andera de %uerraK0 7=I J> caLaK' n#+)re de d-a0 7=8 JEl +#r(alK # Jel Bu+ildeK0 7=@ E (# $rande Ele%id# ' de i%nad# "#r (#d# l# Ae!e ' (en-an' "ue ' una al(a i(uacin' "#r u el#cuencia & "#r u eleccin +edian(e u!ra%i# re (rin%id#0 7=; Para (er+inar' una ir#n-a +? F la Bi (#ria DuicB, Ba (er+inad#' (#d# el QuicB, Ba c#ncluid#' u ciudad Ba de a"arecid#' &a n# e +? Due un "ue)lecill#' "er#000 e lla+a San(a Cru50

VOC*BUL*RIO DE LOS NO.BRES S*$R*DOS QUE SE CIT*N EN L* OBR*


A ,i" de e!ita la e3cesi!a /ultiplicidad de las "otas0 #a /u# "u/e osas Cdice -eo *es Ra#"audC0 do# aqu) los "o/2 es p opios de los dioses0 h; oes0 a"i/ales /)ticos # lu*a es sa* ados o ,a2ulososH /i t aducci" de ellos slo co"tie"e su i"te p etaci"% Cua"do supo"*o que ;sta es "ue!a0 a6ado a co"ti"uaci" u"a NRO% E" este !oca2ula io si*o el o de" de la apa ici" de dichos "o/2 es e" el te3to0 i"dica"do si/ple/e"te los "F/e os de los p+ a,os% 1. Tzakol: C#n (ruc(#re 0 Bi(#l< E#r+ad#re 0 *l#+< Pr#cread#re 0 QaB#l#+< En%endrad#re 0 Hun *B"u VucB< .ae (r# .a%# del *l)aF -+)#l# !#n,(ic#0 7CTirad#r de Cer)a(ana-O"# u+0 Hun *B"u U(iu< .ae (r# .a%# del D-a [R\F -+)#l# !#n,(ic#< 7C Tirad#r de Cer)a(ana-C#&#(e GBrin(#n Ba cre-d# Due el C#&#(e re"re en(a)a a la n#cBeHF n# iend# de !?cil e cri(ura la "ala)ra Pu G5H' la +a%ia G& +? e "ecial+en(e el ac(# +?%ic# "#r e4celencia' el acri!ici# Bu+an# # divin#H Ba id# re"re en(ada !#n,(ica+en(e "#r Pu G)H' la cer)a(anaF de aBviene Due la cer)a(ana ea el ar+a de e # di# e 0 GEl V#ca)ulari# N] @7 del E#nd# *+erican# de la Bi)li#(eca Naci#nal de Par- da "ara HunaB"u el en(id# ecundari# de JEl#r Era%an(eKF aB#ra )ien< en el calendari# cacTcBiDuel' HunaB"u c#rre "#nde al d-a 2cBi(l' JEl#rK del +e +e4ican# & a *Bau' JJe!eK' de l# &uca(ec# 0 De)e adver(ir e' ade+? ' Due R#+?n & 1a+#ra ac#"la Hun *B"u & n# Hun Ba(5 a Hun CBuen0HC1aTi Ni+a *T< el $ran Cerd# del *l)a [R\0 1aTi Ni+a T5&5< el $ran Ta"ir del *l)a [R\0 G (a #n la d# Mnica divinidade a la cuale Be c#n ervad# la' Dui5? "ri+i(iva' !#r+a ani+al0 N# cre#' in e+)ar%#' Due ean e a la in(er"re(aci#ne Due le da)an l# DuicB, del i%l# 2VI & Due e de)a c#n iderar a e # d# n#+)re c#+# una u"ervivencia de l# di# e ani+ale &' "#r c#n i%uien(e' c#+# i de i%naran un cele (e Cerd# & un cele (e Ta"irH GPi #(e< Na ua NaricaH0 G*Du-' c#+# en el re (# de la #)ra' e+"le# indi!eren(e+en(e Pi (e & Ta"ir' aunDue e (# d# n#+)re indiDuen d# ani+ale )ien di!eren(e F (#d# l# v#ca)ulari# Due Be "#did# c#n ul(ar dan la d# (raducci#ne "#r T5&i5' & "#r (an(# +e e i+"# i)le "reci ar' "#r el +#+en(#0 Har, n#(ar' ade+? ' Due la "ala)ra T5&i l# a"arece (re vece 0H L# V#ca)ulari# "er+i(ir-an #(ra d# in(er"re(aci#ne < 7] *T< Jlen%ua Gde la )#caHK & T5iT< JBa)larK' de d#nde "#dr-a #)(ener e< $ran Ha)lad#r del *l)a & $ran Orad#r del *l)a' "ara l# d# n#+)re c#+"le(# F I] *T< J"i+ien(# GcBileHK & T5& < J"icarK' de d#nde aldr-a< el $ran .#r(i!icad#r G"#r l# "ican(e del "i+ien(#H del *l)a & el $ran E cari!icad#r del *l)a0 C Te"eu< D#+inad#re 0 $ucu+a(5< el WuTulTan JP#der# # del Ciel#K [R\ de l# +a&a 0 E (e Ml(i+# n#+)re era un# de l# e"-(e(# ' el "rinci"al Dui5?' de l# an(i%u# di# e u"re+# < l# diver # "ue)l# de la *+,rica .edia (raduAer#n en u len%ua GQue(5alc#Bua(l de l# naBua H la lec(ura "ura+en(e !#n,(ica del "er#%li!ic#-+)#l# JE+"lu+ada Ser"ien(eK de e (e n#+)re divin# Due aca) "#r n# er a"licad#' al +en# en(re l# +e4ican# ' +? Due a un di# del vien(#' e "ecial+en(e del vien(# del E (e' aunDue de #ri%en #lar0 CQu4 CB#< E "-ri(u de l# La%# 0 Wu4 Pal#< E "-ri(u del .ar0 C *B Ra4 LaT< L# de la Jade-(a Verde G# RicaH' l# de la Tierra Llana & Verde G# RicaH [R\0 *B Ra4 T5eI< L# de la Verde G# RicaH C#"a Gde la *%ua H0 C l&#+< *)uela0 .a+#+< *)uel#0 C 2"i&ac#c< *n(i%u# Secre(#0 *n(i%u# .i (eri# [R\0 2+ucane< *n(i%ua Ocul(ad#ra0 GCi"ac(#nal G# Ci"ac(liH & O4#+#c# de l# +e4ican# H0 C.a(5#nel< $uarda-Secre(# [R\0 CBuTanel< Ocul(ad#ra [R\0 C Ca+el l&#+< *)uela GDue !#r+a "ar(eH de la PareAa G.?%ica de *)uel# [R\0 Ca+el .a+#+< *)uel# GDue !#r+a "ar(eH de la PareAa G.?%ica de *)uel# H [R\0 La ci!ra I GO+e en n?Bual(< Ca' Ca+el en DuicB,< e(c0H aLadida c#+# "re!iA# a un n#+)re a%rad# i+"lica ca i ie+"re la idea de "areAa' de "ar0 C Di# Gen e "aL#l en el (e4(# DuicB,H0 En(re l# ac(uale indi# +a&a de Ouca(?n0 El $ran Di# e (? al !ren(e de un Pan(en "ura+en(e "a%an#0

2. Qux Cali: E "-ri(u del Ciel#0 C HuraT?n< .ae (r# $i%an(e0 El -+)#l# !#n,(ic#< 7^ "ierna' Ba cau ad# el err#r de Bra eur & de u (raduc(#re ' & e+"arien(a Dui5? ' i n# a e (e di# u"re+#' "#r l# +en# a u -+)#l#' c#n un# de l# -+)#l# del +u& %rande di# +e4ican# Te5ca(li"#ca0 ^ CaTulBa HuraT?n< .ae (r# $i%an(e Rel?+"a%#F !recuen(e+en(e JRel?+"a%#K' e #)ren(iende0 CBi"i CaTulBa< Huella GSurc#H del Rel?+"a%#0 Ra4a CaTulBa< E "lend#r del Rel?+"a%#0 3. Qux Uleu: E "-ri(u de la Tierra0 ^ Ca+u& *l#+< PareAa Pr#cread#ra [R\0 Ca+ul QaB#l#+< PareAa En%endrad#ra [R\0 ^ *B Cuval< L# de la E +eralda 0 *B Oa+anicF L# de la $e+a 0 ^ *B CBu(< L# del Pun5n0 *B T5ala+< L# de la Ta)la G*rDui(ec(# HF Brin(#n (raduce< JL# de la Ta)ula K G*rcBivi (a H0 ^ *B $#l< L# de la Re ina G!a)ricacin u #!rendaH0 ^ *B T#l(ec< El Ed,n de la *+,rica .edia' en %eneral' e lla+a Tulan # Tul-lan< Lu%ar de la *)undanciaF Aer#%l-!ic# !#n,(ic# +e4ican#< Lu%ar de la E "adaLa 0 L# Ba)i(an(e !a)ul# # de e a i+a%inaria ciudad' lla+ad# (#l(eca ' "a a)an "#r er %rande ar(i (a ' inc#+"ara)le ar(e an# 0 * -' *B T#l(ec "uede (raducir e "#r JL# del Lu%ar de la *)undanciaK' # in(er"re(ar e "#r Jl# *r(i (a K0 GL# +e4ican# (en-an #(r# Edene ' "ar(icular+en(e *5(l?n0 JLu%ar del *l)aK [R\' cu&# Aer#%l-!ic# !#n,(ic#< JLu%ar de la $ar5a Blanca K' Ba id# (#+ad# "#r la (raduccin0 Die%# Duran (raduce *5(l?n "#r JLu%ar de la BlancuraKH0 ^ CBiraT?n 2+ucan,< *n(i%ua Ocul(ad#ra c#n $i%an(e *)er(ura GPB#caQ PVa%inaQH GC!0 Cdice Tr#an#H0 ^ *la&< Pr#cread#re 0 ^ Qu4la&< *ni+ad#re 0 4. Ah Tzak: L# de la C#n (ruccin0 *B Bi(< L# de la E#r+acin0 ^ Banal< Haced#re 0 VinaTiri5a&< Vivi!icad#re 0 ^ 2ec#(c#vacB< Cavad#r de R# (r# < e"-(e(# GAue%# de "ala)ra H del ?%uila GQ#(H' #)re (#d# del ?%uila divina GC!0 Cdice Tr#an#H0 Ca+a5#(5 G& n# Ca-+al#(5H< .urci,la%# de la .uer(e0 C#(5)ala+< BruA# Pav# [R\F El "av# e el ave de Tlal#c-Baca) di# de la lluvia' de la vida0 Tucur)ala+ [R\ G& n# Tecu+)ala+_< BruA# BMB# [R\< el BMB# e el ave de la n#cBe' de la +uer(e0 5. Vukub Cakix: Princi"al $uaca+a&# [R\F el %uaca+a&# e el ave del !ue%# #lar' del #l0 HunaB"u< .ae (r# .a%#0 2)alanDu,< PeDueL# GJ#ven Se%undnH BruA#' BruAi(# [R\0 6. Zipacn: Sa)i# Pe5-Tierra [R\0 E el Ci"ac(li G"ala)ra Due n# e n?Bua(lH de l# +e4ican# ' el Pe5 Pri+#rdial +e(a+#r!# ead# en Tierra GC!0 Li)r# de Or# & TBe #r# indic#' e(c0HF e (# le acerca al an(iDu- i+# Tla-l#c JTerre (reK de .,4ic#0 ^ Ca)raT?n< $i%an(e de la Tierra [R\0 Cier(# a+ericani (a ' Ba)iend# le-d# Ca) Jd# K # Jcua(r#K' & R`aTan J"iernaK GDue e el -+)#l# !#n,(ic#H' en lu%ar de RaTan J%i%an(eK' Ban lle%ad# a de c#ncer(an(e divinidade de I' 8 & @ "a(a 0 Ca)raT?n e el n#+)re (e!#r# de l# i +# 0 ^ CBi+al+a(< GLaH Que e (#rna Invi i)le "#r encan(a+ien(# [R\ # GLa de laH *)er(ura GPB#caQ PVa%inaQH vuel(a Invi i)le [R\0 E (a Ml(i+a (raduccin' Due la e+"arien(a' c#+# e"-(e(#' a CBiraT?n 2+ucan,' c#nviene +eA#r a e (a +adre de di# e 0 Tierra Due una a i+ilacin a la +e4icana GQH CBi+al+an JP#r(ad#ra de E cud#K' +adre una vece de Que(5alc#Bua(l' #(ra de Hui(5il#"#cB(li0 7. Hun Hunahpu: Su"re+# .ae (r# .a%# [R\0 *l%una "?%ina dan al BiA# el n#+)re de u "adre0 10. Yacalic: Eundacin0 11. Hun Munahpu: e (e n#+)re e (? aDu- en u lu%ar0 VuTu) HunaB"u< Princi"al .ae (r# .a%# [R\0 ^ Hun Ba(5< .ae (r# .#n# [R\F El Ba(5 e un %ran +#n# aullad#r0 Hun CBuen< .ae (r# .#n#F el CBuen' +? "eDueL# Due el Ba(5' e de!inid# c#+#< Ba)uin#' en al%una li (a de n#+)re F "ara i+"li!icar' (radu5c#< .ae (r# Si+i# [R\0 ^ Ba(5i&al# [R\ & n# BaTi&al# Gla (5 Ba "#did# leer e c#+# T en el +anu cri(# an(i%u#' ea Due dicB# #nid# Ba&a id# re"re en(ad# "#r la d#)le le(ra e "aL#la' ea #)re (#d# Due l# Ba&a id# "#r el i%n# e "ecial' de #nid# +u& e+eAan(e' lla+ad# cua(rill# c#n c#+aF e (e Ml(i+# ca # e "r#)a)le' "ue un

.S0' de Bra eur' e%Mn cre#' de la Bi)li#(eca Naci#nal de Par- e cri)e BaDui&al#' & la Du e la (ran cri"cin Ba)i(ual del cua(rill# #rdinari#' i%n# Due "uede ree+"la5ar en el (e4(# al cua(rill# c#n c#+a i+"le+en(e i la c#+a e )#rraH< Parid#ra G# Dad#raF e%Mn al%un# V#ca)ulari# !ra%+en(ari# < *+a+an(ad#raH de .#n# [R\0 ^ V#c' Vac< $avil?nF ave #!i!a%a' +en aAera de l# .ae (r# $i%an(e 0 ^ 2i)al)?< Lu%ar de la De a"aricin' del De vaneci+ien(#' de l# .uer(# 0 Para la c#+#didad de la lec(ura' c#n erv# en la (raduccin del P#"#l VuB la "ala)ra DuicB,' +u& !recuen(e0 2i)al)? e un# G"r#)a)le+en(e el "ri+er# inven(ad# de l# (re lu%are de ul(ra(u+)aF e el u)(err?ne# .ic(lan de l# +e4ican# 0 ^ Hun Ca+e< Su"re+# .uer(# [R\0 VuTu) Ca+e< Princi"al .uer(# [R\0 ^ 2iDiri"a(< n# "r#"#n%# in# +u& Bi"#(,(ica+en(e la (raduccin JE4(iende Tullid# K' n# # and# re"r#ducir la de JEard# de San%reK Due Ball# en una de +i n#(a +u& vieAa ' de la cual n# "ued# enc#n(rar el #ri%en0 CucBu+aDuiD< ReMne San%re0 ^ *Bal"uB< Haced#r de *) ce # 0 *Bal%anal< Haced#r de Ic(ericia0 ^ CBa+ia)aT< Varilla de Hue # 0 CBa+iB#-l#+< Varilla de Cr?ne# 0 ^ *Bal+e5< Haced#r de Traicin [R\0 *Bal(#%#)< Haced#r de In!#r(uni#0 ^ El (e4(# dice aDu-< 2ic J$avil?nK' "er# +? leA# "#ne< QuiD4ic< $avil?n de San%re0 Pa(?n< O"re in' Eard# [R\0 12. Tacur: BMB#0 L# cua(r# BMB# de 2i)al)? #n *B"#"-*cBi JC#n eAer# de l# Var#ne K' & #n l# +en aAer# de l# d# %rande Je!e de l# .uer(# GC!0 l# BMB# ' enviad# de la u"re+a "areAa divina de .ic(lan en l# acri!ici# Bu+an# H0 Se le ver? (a+)i,n Bacer de acri!icad#re ' & de "u, ' de encar%ad# "#r l# di# e cele (e de ca (i%ar cier(a !al(a 0 ^ CBa)i Tucur< ElecBa BMB#0 HuraT?n Tacur< .ae (r# $i%an(e BMB# [R\F (a+)i,n aDu- el Aer#%l-!ic# Ba)i(ual JUna "iernaK GR`aTanH Ba "er(ur)ad# l# e # de l# a+ericani (a ' & n# e le Ba c#ncedid# +? Due una "a(a a e e "#)re )MB#0 CaTi4 Tucur< $uaca+a&#-BMB# # BMB# de Eue%#' "ue (# Due el %uaca+a&# e el ave del !ue%# #lar0 H#l#+ Tucur< Ca)e5aBMB#0 ^ Ni+4#r CarcBaT< Jue%# de Pel#(a Ornad# c#n $ran Er#n(n [R\0 N# e ve )ien Du, "a"el de e+"eLar-an aDu- la O!renda & el Cenicer# de Due Ba)lan Bra eur & #(r# 0 ^ Nu5ivancul< Barranca Can(an(e Re #nan(e [R\0 ^ Cu5ivan< Barranca Can(an(e [R\0 QuiDia< R-# de la San%re G# de la Ra5a H0 ^ Ri $eTa)e< El del Ca+in# Ne%r#0 C $eTu+a Ha< .an in Tene)r# a0 C 1aTi-T#T< Blanc# Pedernal< e el cucBill# de l# acri!ici# de 2i)al)?F "#r e # Ba& en el (e4(# la cBan5a #)re el JAue%# "un5an(eK0 Un au(#r' #) e i#nad# "#r el In!iern# cri (ian#' e "re%un(a i e e "edernal n# e la J"iedra de !ue%#K de e e lu%ar un "#c# ardien(e0 C 2u4uli+ Ha< .an in de l# Cal#!r-# [R\0 C Bala+ Ha< .an in de l# Ja%uare 0 C 1#(5iHa GE cri(# 1#(5i+-Ha en el "?rra!# INH< .an in de l# .urci,la%# 0 Ja%uare & +urci,la%# eran +u& a +enud# ani+ale i+)lic# GC!0 diver # cdice H del +und# u)(err?ne#' del "a- de l# .uer(# 0 C CBa&i+-Ha< .an in de O) idiana' de la *r+a 0 C Puc)al-CBaB< Jue%# de Pel#(a de l# Sacri!ici# [R\0 Le# Puc)al en lu%ar de Puc)al del (e4(#0 La #+i in de e (a c,dula Ba BecB#' Ba (a aB#ra' en(errar a l# .a%# en un cenicer#' en d#nde' dice %rave+en(e un au(#r' e ecBa)an la ceni5a in!ernale 0 13. Xquiq: La de la San%re0 Para i+"li!icar la lec(ura +e li+i(# a lla+arla< San%re0 QuiD da lu%ar a Aue%# de "ala)ra ' a vece e+)ara5# # ' del (e4(#' "#rDue i%ni!ica< J an%re' avia' ra5a' "r#%enie' vida' e(c0F "el#(a "ara el Aue%#' & la %#+a el? (ica c#n la cual e (? BecBa' e(c,(eraK0 14. Chahal Echa: $uardi?n del *li+en(#0 C 2(#T< La de la LluviaF "r#)a)le+en(e e el d#)le !e+enin# del di# T#Bil' JPluvi# #K # Hun T#(' JSu"re+a LluviaK' del cual e Ba)lar? +? leA# 0 2canil G# 2%anilH< La del *+arill# G.a-5 .adur#H' de la .adure5F "# i)le !#r+a !e+enina de *vili4' JSe+)rad#rK' #(r# di# (ri)al de l# DuicB, 0 C 2cac#u< La del Caca#F aun cuand# n# e Ba&a Ba)lad# de caca# en e (e ca+"#' e c#+"rende la inv#cacin a e (a di# a "#rDue +u& a +enud# e a #cia)a el caca# c#+# ali+en(# al +a-50 Para acercar' c#+# Dui iera un au(#r' a e (a di# a al (ercer di# (ri)al' Hacavi(5' JV#lc?nK' de la (r-ada naci#nal' er-a "reci # ca+)iar 2cac#u en 2%a%' JLa del Eue%#K' "er# n# ve# ni la u(ilidad ni la )a e de e e "r#cederF en (al v-a e "uede ir de+a iad# leA# 0

16. Xmucur !aloma Torcaz. PE , (e el ave- -+)#l#' el Aer#%l-!ic# !#n,(ic# de 2+ucan,Q G*l%un# au(#re Ban relaci#nad# en .,4ic# 2#+#(l' JPa(#K' c#n O4#+#c# G"ala)ra Due n# e n?Bua(lH' di# +e4ican# c#rre "#ndien(e a 2+ucan,H0 C 2an< .# Dui(#F aDu- a"arece !#r+ad# de un "el# de .ae (r# .a%#' & e u e "-a0 17. Uq" !io#o. C 2"eT< Sa"#' en len%ua DuicB,F Ta+a5ul< una e "ecie de a"#' en len%ua n?Bua(l GTa+a5#llinH0 PHa id# (#+ada de l# +e4ican# la "eDueLa le&enda # Ba& +? )ien aDu- una in!luencia Bi "an#-+e4icanaQ Cre# +? )ien Due el au(#r Ba Duerid# de i%nar un a"# de e "ecie "ar(icular' cu&# n#+)re DuicB, i%n#ra)a0 Para i+"li!icar la lec(ura (radu5c# Ta+a5ul "#r Ba(raci#0 C 1aTica5< Blanca V-)#ra [R\0 18. Mola$: C#n%re%ad# 0 Traduccin "r#"ue (a "#r Brin(#n "#r anal#%-a G.#la&-IT< vien(# c#n%re%ad# ' Hurac?nHF Dui5? < "?Aar# viv# en %ru"# nu+er# # ' "er# Pcu?le Q P#r l# de+? ' "ueden er irreale &' en e (e ca #' i+)#li5ar la (e+"e (ad0 QuiDri4%a%< $arra San%rien(a 0 QuiDr< Dien(e San%rien(# 0 20. Teuh Ha: .an in del Er-#F l# +i +# Due 2u-4uli+ Ha< .an in de l# Cal#!r-# 0 C HacBi $a%< .an in del Eue%#0 C CBaTi-T5a+F Pun(a GPPic#QH Seca # Vic(#ri# a GQHF ani+al de c#n#cid#' Due Dui5? ea real0 21. Tiz Coc: T#r(u%a *c#ra5ada0 C U+ul< C#neA#0 22. Xul%: *divin#0 C Paca+< De cu)rid#r [R\0 C 2BunaB"u< J#ven .ae (r# .a%#' n#+)re dad# duran(e al%una "?%ina a HunaB"uF , (e era Dui5? u n#+)re e4ac(#0 23. Vinak&Car: H#+)re -Pece 0 Bra eur dice< Jn#+)re de una e "ecie de "e5 del "a- K' el (laca+icBin Gi%ual en(id#H de l# +e4ican# ' el cual' dice SaBa%Mn' e un %ran "e cad# de +ar' ic(i!a%#0 C PuBu&< BMB#' Jde lar%a #reAa K' aLade Bra eur0 C Cu4< uer(e de c#+adreAa0 C I)#&< *r+adill#0 C 2(5#l< Cie+"i, de *+,rica Gvenen# #H0 CBi(ic< 1anc# 0 GC!0 Landa & Cdice Tr#an#H0 E # )aile +?%ic#-reli%i# # ' ac#+"aLad# de can(# & de +M ica' e eAecu(an (#dav-a0 24. Ahmak: L# del .al0 G*B+ac' n#+)re del 7:] d-a caTcBiDuel' i%ni!ica BMB# Pe cad#rH0 *Bla)al< L# de la $uerra0 *B)i5< L# de la Tri (e5a' del En!ad#0 C *B+#Duen< L# de la .i eria0 C *B(5#< L# de la Ene+i (ad0 *B(ucurF L# de l# BMB# 0 C NicaB Ha< Cen(r# de la .an in0 C Qa5a+-*B< CaLa Viva 0 C CBa-(a+ Uleu< Tierra *llanada0 25. !axil: Edi!ici# #)re Pir?+ide G(runcada H Gen len%ua DuicB, & Bua (ecaH0 C Ca&ala< .an in G# *%uaH de l# "ece 0 COac< 1#rr#0 U(iu< C#&#(e0 QelF C#(#rra0 H#B< Cuerv#0 26. 'alam Qui(z): BruA# del Env#l(#ri# [R\0 Sacerd#(e-)ruA# encar%ad# del Jenv#l(#ri#K in c# (ura vi i)le' (laDui+illi de l# +e4ican# ' c#n(eniend# un #)Ae(# a%rad# & de %ran "#(encia +?%ica' la Euer5a Envuel(a de cri(a +? leA# 0 C Bala+ *%a)< BruA# N#c(urn#0 C .aBucu(aB< $eneral de l# $uardia del B#(-n [R\0 N# "r#"#n%# in# +u& Bi"#(,(ica+en(e e (a in(er"re(acin' Due l# e a"#&a en la de c#+"# icin< .aB< G)#(-n' r#)#' ra"(ar' a+#n(#narH u-cu G%uardarH (aB G%eneral de un eA,rci(#H & en Due "#r d# vece la Rec#rdacin El#rida le (ra(a de J%eneralKF "#dr-an Bacer e #(ra de c#+"# ici#ne e in(er"re(aci#ne diver a 0 Para i+"li!icar' e cri)# en el (e4(# J$uarda-B#(-nK0 Bra eur dice< JN#+)re SeLalad#K0 P#dr-a (raducir e< JEl Due c#nDui (a G# Duien reMneH l# +ur# K0 En caTcBi' Cu(an i%ni!ica Jd-aK0 C IDiBalan< BruA# Lunar0 27. Zaka&!aluna Gen lu%ar de CaBa-Paluna< C!0 JT-(ul# de T#(#nica"?nK [R\H< GLa deH la Blanca .an in del .ar [R\0 C CB#+iBa< GLa deH la .an in de l# B#%avan(e F e (a Ml(i+a (raduccin la e+"arien(a c#n 1aTa-Paluna' & "#r e a cau a +e "arece "re!eri)le a GLa deH la

Her+# a .an in0 C T5ununi-Ba< GLa deH la .an in de l# C#li)r-e 0 C CaTi -Ba0 GLa deH la .an in de l# $uaca+a&# 0 C *B-Di4)< L# de la E "ina Gde la E cari!icacin de la len%ua' de la #reAa ' e(c0H0 C *B-DaB)< L# del Sacri!ici#' de la O!renda0 C CBi"i .anauac< Huella del .u& Sa)i# [R\0 De de Bace +ucB# (ie+"# Be dicB# Due la le&enda +e4icana de Na-naBua(l !ue (#+ada de la civili5acin +a&a & Due "ri+i(iva+en(e e e n#+)re n# era +e4ican#' in# Due ven-a de la ra-5 +a&a-DuicB, Na GNa#' NauaH' Due i+"lica la a)idur-a +?%ica' la cienciaF la du"licacin de la "ri+era -la)a n# e +? Due un "lural de e4celencia0 El NanaBua(l de SaBa%Mn' el Nanauac del Li)r# del C#n eA#' #n "ue ' i+"le+en(e' l# .u& Sa)i# ' l# .a%# "#r e4celencia0 GC!0 l# NanaBual(in< +a%# "r#"ia+en(e dicB# H0 En .,4ic# e (e di# "er(enece GC!0 Hi (#ria de CulBuac?n & de .,4ic#H a un %ru"# +u& an(i%u# de divinidade Due c#+"rende (a+)i,n a' Tlal#c' Hue&(e-cuB(li' Que(5alc#Bua(l e(c0' %ru"# an(eri#r a l# naBua 0 La le&enda del Bu)# # c#nver(id# en #l Ba nacid# en "ar(e del Aer#%l-!ic# !#n,(ic# JBu)# #K GNanaBua(lH' Due re"re en(a)a al di# +ancBad# de "M (ula r#Aa 0 Di%# en "ar(e' "#rDue aDuel len%uaAe e de vi an(e Due la e cri(ura0 En "a- DuicB,' de la %en(e en!er+a de )u)a e dice< JBacen u $alelK' JBacen u Te"euK' J u *BauK0 *B#ra )ien< $alel e JE+inen(eK' una al(a di%nidad de la (ri)uF Te"eu e JD#+inad#rK' un# de l# e"-(e(# de l# di# e u"re+# & una !uncin #cialF *Bau e el (-(ul# de (#d# l# Ae!e 0 2i+,ne5 Ba Duerid# ver en e (# una (e#r-a ind-%ena #)re la "#li%a+ia c#+# "r#duc(#ra de en!er+edadF #(r# ven una ir#n-a GJen!er+edad de ric# KHF la c# a e +? i+"le< e la c#+"r#)acin de Due el "acien(e lleva una vida inac(iva' en(ad# # ac# (ad#' c#+# un Ae!e GC!0 la "ala)ra J*ri (#!!eK Gde Jari (cra(aKH' -!ili ' en ar%#( !ranc, H0 E a relacin +u& indirec(a en(re dicBa en!er+edad & l# Ae!e !ue "r#)a)le+en(e cau a de la c#n!u in en el len%uaAe & de "u, en la e cri(ura' BecBa "ri+er# "#r l# +a&a & en e%uida "#r l# +e4ican# ' en(re l# )u)#ne & el +a%# u"re+#' de d#nde ali' c#+# a +enud# ucede' un +i(# e(i#l%ic# "# (eri#r & !al #0 PE Nanauac el S#l' c#+# l# e NanaBua(l en u le&enda "r#)a)le+en(e n# a5(ecaQ La e4"re in Huella de Nanauac & al in (an(e de "u, la de E "lend#r de Nanauac' Bacen creerl#0 C Ra4a-Nanauc< E "lend#r del .u& Sa)i# [R\0 CTulan< JLu%ar de la *)undanciaK Gv,a e +? a(r? H & 1u&va< JBarrancaK' "er(enecen Dui5? a #(ra le&enda Due VuTu) PeT< Sie(e $ru(a & VuTu) Civan< Sie(e Barranca 0 En cier(# au(#re 0 1u&va "arece er el n#+)re del ciel# u"re+#F en (al ca #' Tulan 1u&va er-a el Lu%ar de la *)undancia del Ciel#' Dui5? Jel Lu%ar de la *)undancia en d#nde e (?n l# di# e K de l# *nale de l# CaTcBiDuele 0 28. Tohil* !lu+io,o (R). C *vili4< Se+)rad#r' Cul(ivad#r [R\0 C Hacavi(5 Gen caTcBiDuel' $a%avi(5' c#n e+"le# de una le(ra e "ecial' el J(re ill#K' "ara la d# $F e el c#+"aLer# de 1ac(ecauB< Blanc# .#n(n' Ven(i Duer# [R\0H< .#n(e R#A#' .#n(e de Eue%#' V#lc?n [R\0 C NicaB Ta%aB< Cen(r# de la Llanura0 30. Zo(zila Chamalcan, e cri(# +? adelan(e 1#(5ilBa CBi+alcan' 1#(5ila' 1#l5ilBa< G$ranH .an in de l# .urci,la%# 0 El (e4(# & la re"re en(aci#ne Gcer?+ica' Cdice ' e(c0H del di# .urci,la%# indican )ien Due u i+a%en' u -+)#l#' e e (e Duir"(er# Ba)i(an(e del +und# u)(err?ne#' del +und# de la n#cBeF %ran nM+er# de u %li!# c#n(ienen el i%n# *T)al JN#cBe' Ca a' Ca a de la N#cBeKF aDuell# en l# cuale *T)al e (? ree+"la5ad# "#r Win JS#l' D-aK' P e relaci#nar?n c#n e (e .urci,la%# de la .uer(e enviad# "#r l# cele (e K .ae (r# $i%an(e Q Pue (# Due el "ri+er n#+)re i%ni!ica JGEl deH la G$ranH .an in de l# .urci,la%# K' "arece Due el e%und# de)er-a c#nc#rdar c#n ,l0 Una Bi"(e i ca i inad+i i)le' Due n# e a"#&a in# #)re el "araleli +#' c#n i (ir-a en u"#ner Due e (ra(a aDu- de d# di# e di (in(# 0 Si la #r(#%ra!-a de la e%unda "ala)ra e CBa+alcan' la rec(i!icacin CBa#+al-ca' JHer+# a Ser"ien(e' Ser"ien(e de la Eer(ilidadK' de Brin(#n' "arece +u& "re!eri)le a la (raduccin JElecBa de O) idiana Un(ada de *+arill#K Due Ba id# relaci#nada c#n la CBa& *)aB' JPiedra de O) idianaK' de l# caTDuicBele ' "#rDue al%un# e #) (inan en (#+ar "#r una divinidad' errnea+en(e' a e (a "iedra lucien(e en cu&# Aue%# de lu5 la (ri)u le-a l# #r?cul# ' l# +en aAe de l# di# e 0 De c#+"#niend# la "ala)ra "#r -la)a e "uede errar +u& !?cil+en(eF "#r (an(#' n# "r#"#n%# de nin%una +anera J1#"il#(e G.alTanH de O) idianaK # J1#"il#(e Ha)lad#rK0 Si la #r(#%ra!-a e CBi+alcan' cre# Due e "reci # (raducir< JSer"ien(e Due e (#rna invi i)le G"#r encan(a+ien(#HK & Dui5? GaunDue e dud# #H Ba (a< JQue e (#rna

invi i)le "ara el Ciel#KF e (a invi i)ilidad c#nviene a un re"re en(an(e del +und# u)(err?ne#' del +und# de la n#cBeF "#r l# de+? e ver? a un enviad# de 2i)al)?' un +urci,la%#' v#lver e M)i(a+en(e invi i)le0 31. !ixab: C#n ul(a' C#n eA#0 C Ca%cBeDuel< Eue%# Salid# G"#r !riccinH de la +aderaF alu in a la le&enda del "?rra!# 8N0 Ha& #(ra e(i+#l#%-a 0 C CB#l#cBic *)aB' B#T#(aBin 1anaie)< Piedra *rre%lada ' *rena *rrancada GLevan(ada H< PVad# na(ural # ar(i!icialQ 32. Euabal Ci+an: Barranca del E c#ndriA#0 C P`*vili4< En Gca a deH Se+)rad#r0 Pa T#Bil< En Gca a deH Pluvi# #0 880 *Du- a"arecen di# e ani+ale GP(#(e+ QH< C#B< Pu+aF Bala+< Ja%uarF 1#cB#l< V-)#ra' & la venen# a er"ien(e Qan(i0 C 1aTi Q#4#lF Blanc# En(recB#cad#r GW#4#l< en(recB#car vi#len(a+en(eH [R\' el JHaced#r de Eue%#K0 Se%Mn l# *nale de l# 2aBil' era un Aue%# na(ural' (erri)le' de (ruc(#r0 El P0 C#(# l# a i+ila al (e+id# !an(a +a lla+ad# H#+)re de l# B# Due "#r l# +a&a & l# caTcBiDuele ' & Sal#n%e "#r l# e "aL#le 0 C Hun T#B< Su"re+a Lluvia0 35. !azilizib: Banda Env#lven(e [R\' c#n(eniend# el a+ule(#' reliDuia' -+)#l#' "aladin' e(c0' de la (ri)u0 36. Chi -.A(inibal Tohil: En el BaL# de Pluvi# #0 *%ua calien(e e%Mn el T-(ul# de T#(#nica"?nF n#+)re ac(ual de una !uen(e a ei le%ua al S0 O0 de Cu)ulc#0 C 2laB< De ea)le [R\0 C2"ucB< *%rada)le [R\0 39. Ahauab&Queh: S-+)#l# de l# Je!e [R\' & n# Re& Nac4i(K0 P#dr-an +ul(i"licar e l# eAe+"l# < En u Hi (#ria de la C# a de la Nueva E "aLa GL0 70 c0 79H' SaBa%Mn' Ba)land# de la !ie (a #!recida "#r l# +ercadere -e "-a de .,4ic# al di# Oaca(ecuB(li JJe!e de l# ViaAer# K' n# Bace +? Due n#+)rar a Nac4i(l & le a(ri)u&e cua(r# Ber+an# & una Ber+anaF al%un# de e (# n#+)re +e "arece Due (ienen en(id# (an "#c# ad+i i)le Due n# "ued# ver en ell# ' c#+# en el de Nac4i(l' +? Due una de!#r+acin +e4icana de "ala)ra "er(enecien(e a #(ra len%ua ' a"ela(iv# de divinidade (#+ada a #(r# "ue)l# "#r l# viaAer# 0 De)# Bacer n#(ar Due la *+,rica .edia n# "arece Ba)er c#n#cid# +ucB# l# n#+)re (e!#r# de B#+)re ' ni' en realidad' de !unci#ne 0 O(ra u%e (in< PTendr? Nac4i( e (recBa relaci#ne c#n Nanauac-NanaBua(lQ De)e adver(ir e Due SaBa%Mn de i%na' en el !#nd#' al +i +# lu%ar de #ri%en )aA# el n#+)re de Tulan & )aA# el de 2#c#(i(lan' JLu%ar a)undan(e en !ru(a K0 Cre#' "ue ' "#der (er+inar diciend# Due l# +a&a cre-an en un Ed,n #ri%inal lla+ad# Tulan' JLu%ar de la *)undanciaK' el cual (en-a "#r di# "rinci"al un TuTulcan' un JP#der# # del Ciel#K' el #l' un# de cu&# n#+)re era Nac4i(' JPedrer-a -$e+a K0 L# +e4ican# ad#"(ar#n e (a creenciaF c#n ervar#n a la ve5 l# #nid# Tulan GDue re"re en(ar#n "#r el -+)#l# !#n,(ic# JLu%ar de la E "adaLa KH & Nac4i(' & el en(id# Lu%ar de la *)undancia Due e4"re ar#n a"r#4i+ada+en(e "#r 2#c#(i(lanF en cuan(# a WuTulcan' le&er#n JQue(5alc#Bua(lK en u len%ua' el an(i%u# -+)#l# !#n,(ic# +a&a JE+"lu+ada Ser"ien(eK0

Minat Terkait