Anda di halaman 1dari 3

SULIT JSI 021 / 031 SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – LEARNING TO SCORE 2005

ARAS
SOALAN

JUMLAH ITEM
BILANGAN
MAKLUMAT PENGGUBAL

Sederhana
SOALAN SOALAN

Rendah

Tinggi
JUMLAH SOALAN TATABAHASA 30

01. Penjodoh Bilangan [1] [3] 2 2

02. Imbuhan [2] [8] 2 1 1

03. Kata Kerja [4] [5] 2 1 1

04. Kata Hubung [6] 1 1

05. Simpulan Bahasa [7] 1 1

06. Kata Bilangan [9] 1 1

07. Kata Majmuk [10] 1 1

08. Kata Adjektif [11] [13] 2 1 1

09. Kata Sendi [12] 1 1

10. Kata Ganti Nama [14] 1 1

11. Kata Nama Am [15] [16] 2 1 1

12. Antonim [17] [18] 2 1 1

13. Sinonim [19] [20] 2 2

14. Ayat Sama Maksud [21] [22] [23] 3 1 2

15. Membina Soalan [24] [25] 2 2

16. Membina Jawapan [26] 1 1

17. Polisim / Kata Banyak Makna [27] 1 1

18. Ayat Gramatis [28] [29] 2 1 1

19. Menyusun Ayat Mengikut Urutan [30] 1 1

20.

JUMLAH SOALAN PETIKAN

21. Petikan 1 [31] [32] [33] [34] [35] 5 4 1

22. Petikan 2 [36] [37] [38] [39] [40] 5 4 1

JUMLAH KESELURUHAN SOALAN 40 20 12 8

PERATUS ARAS SOALAN (%) 100 50 30 20

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 021/031


SULIT JSI 021 / 031 SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – LEARNING TO SCORE 2005

TABURAN
JAWAPAN
MAKLUMAT PENGGUBAL
NOMBOR
SOALAN
SOALAN SOALAN
A B C D

ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA

01. Penjodoh Bilangan /

02. Imbuhan /

03. Penjodoh Bilangan /

04. Kata Kerja /

05. Kata Kerja /

06. Kata Hubung /

07. Simpulan Bahasa /

08. Imbuhan /

09. Kata Bilangan /

10. Kata Majmuk /

11. Kata Adjektif /

12. Kata Sendi /

13. Kata Adjektif /

14. Kata Ganti Nama /

15. Kata Nama Am /

16. Kata Nama Am /

17. Antonim /

18. Antonim /

19. Sinonim /

20. Sinonim /

21. Ayat Sama Maksud /

22. Ayat Sama Maksud /

23. Ayat Sama Maksud /

24. Membina Soalan /

25. Membina Soalan /

26. Membina Jawapan /

27. Polisim / Kata Banyak Makna /

28. Ayat Gramatis /


29. Ayat Gramatis /

30. Menyusun Ayat Mengikut Urutan /

SKEMA TABURAN JAWAPAN

JUMLAH SOALAN PETIKAN SATU

31. Soalan 1 Petikan 1 /

32. Soalan 2 Petikan 1 /

33. Soalan 3 Petikan 1 /

34. Soalan 4 Petikan 1 /

35. Soalan 5 Petikan 1 /

JUMLAH SOALAN PETIKAN DUA

36. Soalan 1 Petikan 2 /

37. Soalan 2 Petikan 2 /

38. Soalan 3 Petikan 2 /

39. Soalan 4 Petikan 2 /

40. Soalan 5 Petikan 2 /

SKEMA TABURAN JAWAPAN 10 12 10 8

JUMLAH KESELURUHAN TABURAN JAWAPAN

PERATUS ARAS ITEM/SOALAN (%) 25 30 25 20

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 021/031