Anda di halaman 1dari 1

Perasmian Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform 29 Jun 2012, SMK Sungai Retang- Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform seperti

ini amat aik di!adikan se agai a"ara tahunan kerana ian#a mem eri pendedahan kepada pe$a!ar da$am kegiatan kokuriku$um%

Pem angunan kokuriku$um per$u diran"ang te$iti dengan mengam i$ kaedah men#e$uruh dan ersepadu% Sega$a akat dan potensi para pe$a!ar dapat di angunkan dengan efektif%

&engan ini, SMK Sungai Retang akan dapat me$ahirkan generasi pe'aris kepemimpinan negara #ang memi$iki semangat perpaduan dan semangat kekitaan #ang men"akupi pe$ agai rutin kehidupan, erketrampi$an da$am pe$ agai idang, kritis dan kreatif%

Kita tidak mahu me$ahirkan u$at uku #ang han#a "emer$ang dari segi akademik semata-mata, se a$ikn#a generasi #ang seim ang perkem angann#a dari segi !asmani, emosi, rohani dan inte$ektua$,

Pe$a!ar !uga seharusn#a mempun#ai disip$in diri #ang tinggi, erketrampi$an, patriotik dan tidak ersikap indi(idua$istik ma$ah mampu memainkan peranan da$am mas#arakat%

&engan adan#a gandingan mantap antara pihak seko$ah dengan pihak i u apa akan men!adikan SMK Sungai Retang $e ih eraspirasi untuk meningkatkan pen"apaian ko-akademik dan kokuriku$um pe$a!ar agar terus "emer$ang serta dapat meningkatkan peng$i atan dan rasa kepun#aan i u apa serta komuniti terhadap seko$ah ini%

)khir seka$i, sa#a mengu"apkan tahniah kepada pihak seko$ah #ang te$ah er!a#a mengadakan perkhemahan ersepadu dengan !a#an#a%

*arapan sa#a agar seko$ah ini akan terus men"ipta dan mengukir ke!a#aan da$am semua idang #ang sedang dan #ang akan di"e uri%

Anda mungkin juga menyukai