Anda di halaman 1dari 7

Sebuah kenikmatan yang besar tatkala seorang wanita muslimah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa taala untuk

mengenal dan kemudian berpegang teguh dengan aqidah serta manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar nikmat besar yang tiada taranya ini terus teguh di atasnya , maka wajib untuk dijaga dengan mensyukurinya. Di antara bentuk syukur tersebut adalah berusaha bersikap dan berhias dengan beberapa sifat yang menjadi kekhususan wanita salafiyah, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii rahimahullah telah menjelaskan beberapa sifat dan perangai wanita salafiyah tersebut, di antaranya adalah: 1. Seorang wanita salafiyah itu berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam batas-batas kemampuan dia menurut pemahaman as-salafush shalih.

2. Seharusnya bagi seorang wanita salafiyah untuk bermuamalah dengan kaum muslimin dengan muamalah yang baik, dan bahkan juga terhadap orang-orang kafir. Allah azza wa jalla berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia, Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (Al-Baqarah: 83) Dan Allah juga berfirman, Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisa: 58)

Dan Allah subhanahu wataala juga berfirman, Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil. (Al-Anam: 152) Dan Dia subhanahu wa taala juga berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala yang kalian kerjakan. (An-Nisa: 135) 3. Wajib pula bagi seorang wanita salafiyah untuk mengenakan pakaian Islam (yang sesuai dengan syariat), dan menjauhi sikap tasyabbuh (menyerupai) musuh musuh Islam.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Musnadnya dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka.

Dan Allah yang Maha Mulia telah berfirman tentang pakaian (yang syari) ini, Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri kaum mukminin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, keraa itu mereka tidak diganggu. (Al-Ahzab: 59) At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Jaminya dari hadits Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wanita itu aurat, jika dia keluar maka syaithan akan mengikutinya. 4. Kami juga menasihatkan kepada wanita salafiyah untuk bersikap baik terhadap suaminya jika dia memang menginginkan kehidupan yang bahagia, kerana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika seorang suami mengajak isterinya untuk menuju tempat tidurnya (untuk hubungan) kemudian si istri tersebut enggan, maka Malaikat akan melaknatnya (si istri tersebut). (Muttafaqun alaihi) Dan dalam riwayat Muslim dalam shahihnya dengan lafazh, kecuali para penduduk langit akan murka kepadanya. 5. Demikian pula hendaknya seorang wanita salafiyah itu menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang Islami.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam shahih keduanya dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin (penanggung jawab), dan masing-masing kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya (menjadi tanggung jawabnya). Dan kemudian baginda menyebutkan tentang wanita, bahwa dia itu, Pemimpin (penanggungjawab) di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawab dia di rumahnya tersebut. Dan di dalam ash-Shahihain, dari shahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Tidaklah ada seorang hamba yang diberi oleh Allah tanggung jawab, kemudian dia tidak mahu untuk menunaikannya dengan memberikan nasehat kepada siapa saja yang dipimpinnya itu, kecuali dia tidak akan mendapatkan mencium bau jannah. Sehingga tidak selayaknya bagi seorang wanita salafiyah itu tersibukkan dengan dakwah daripada memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. 6. Demikian juga seharusnya bagi seorang wanita salafiyah untuk meredhai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu lebih utamanya seorang laki-laki daripada wanita. Allah subhanahu wataala berfirman,

Dan janganlah kalian iri hati terhadap sesuatu yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kalian, lebih banyak dari sebahagian yang lain. (An-Nisa: 32) Allah subhanahu wataala juga berfirman, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa: 34) Dalam ash-Shahihain dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita (para istri), kerana sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha

meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, jika dibiarkan maka ia akan tetap bengkok. Maka sudah seharusnya bagi seorang wanita untuk bersabar terhadap ketentuan Allah ini kepadanya, berupa keutamaan laki-laki daripada wanita. Namun bukan bererti bahwa seorang laki-laki itu boleh menghambakan wanita. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Kitab AlJami karya Al-Imam At-Tirmidzi: Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita (para isteri), kerana mereka itu seperti tawanan kalian. Kalian tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka sedikitpun selain itu. Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan oleh isteri-isteri kalian, dan mereka juga mempunyai hak yang harus kalian tunaikan. Adapun hak kalian yang harus ditunaikan oleh isteri kalian adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorangpun berada di tempat tidur kalian dan mereka tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Sedangkan hak isteri kalian yang wajib kalian tunaikan adalah memberikan makanan dan pakaian dengan baik kepada mereka. (HR. AtTirmidzi) Dan dalam Kitab as-Sunan dan Musnad Al-Imam Ahmad dari shahabat Muawiyah bin Haidah, bahwa ada seseorang yang bertanya, Wahai Rasulullah, apa hak isteri salah seorang di antara kami terhadap suaminya? Baginda menjawab,

Hendaknya engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, engkau memberikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian atau telah bekerja, jangan memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan menghajrnya (memboikotnya) kecuali di rumah saja. Maka, semoga Allah melimpahkan barakah-Nya kepada kalian, sudah semestinya bagi kita semua untuk saling membantu di dalam kebaikan. Seorang suami bergaul dengan isterinya dengan pergaulan yang Islami, membantu dia untuk menuntut ilmu dan berdakwah kepada Allah. Dan juga isteri hendaknya juga bergaul dengan suaminya dengan pergaulan yang Islami, membantunya untuk menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah, serta membantunya dalam mengatur rumah tangga dengan baik. Kerana Allah azza wajalla berfirman, Dan tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. (Al-Maidah: 2). Wallahul Mustaan. Dinukil dari Kitab Majmu Al-Fatawa An-Nisaiyah karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii rahimahullah.