Anda di halaman 1dari 9

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)

SULIT 3755/1 Perdagangan Kertas 1 2012 1jam 15 minit

PEJABAT PELAJARA !AERA" #ELAKA TE $A"

PR%$RA# LATI" TUBI SET 1 SP# 2012

PER!A$A $A KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit JA $A BUKA KERTAS S%ALA I I SE"I $$A !IBERITA"U 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab sem&a soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuru A,B,C dan D. !agi tiap-tiap soalan" pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. #enggunaan kalkulator sainti ik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan

4.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


1 "ambar #ang berikut berkaitan dengan satu akti$iti !engeluaran%

A!akah &enis nilai 'aedah #ang terda!at dalam akti$iti !engeluaran tersebut( A )ilai 'aedah masa * )ilai 'aedah tem!at B )ilai 'aedah bentuk + )ilai 'aedah milikan , Ra&ah berikut berkaitan dengan cabang !engeluaran% engeluaran

' Ekstrati' erkilangan embinaan

erdagangan erniagaan Bantuan !erniagaan n

Khidmat langsung

A!akah '( A erusahaan B erdagangan -

* +

Khidmat langsung Bantuan !erniagaan

Antara #ang berikut. #ang manakah boleh diangga! sebagai modal( / etani /// 0ang // Kebun /1 Jentera A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

Maklumat berikut berkaitan dengan se&enis !engkhususan% Melibatkan !embahagian ker&a dalam kilang A!akah &enis !engkhususan di atas( A engkhususan mengikut !roses B engkhususan mengikut ka3asan * engkhususan mengikut !ro'esion + engkhususan mengikut antarabangsa ,

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


4 Maklumat berikut berkaitan dengan saluran agihan #ang digunakan oleh S#arikat Ratna% S#arikat Ratna men#erahkan ker&a memasarkan !rodukn#a ke!ada !emborong dan !eruncit% A!akah 'aktor !emilihan saluran agihan #ang din#atakan di atas( A Kos !engeluaran B Kos !engangkutan * Keu!a#aan !engeluar + Sasaran !asaran barang 5 Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan akti$iti ker&a6ker&a akhir( / Mengira stok // Menggredkan barang /// Meletakkan tanda harga !ada stok /1 Menghantar barang ke rumah !elanggan A B 7 / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

"ambar berikut. berkaitan dengan sebuah !eruncit besar6besaran%

Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan kelebihan !eruncit besar6besaran tersebut( / Kos o$erhead #ang rendah // 8ubunghan mesra dengan !elanggan /// Tiada masalah hutang la!uk /1 Mengamalkan !engkhususan dan !embahagian ker&a A B 9 / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

Antara #ang berikut. #ang manakah ciri seorang broker( / Menerima komisen // Menemukan !en&ual dengan !embeli /// Berhak untuk menerima !emba#aran /1 Memberi kredit A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1 -

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


9 Akti$iti manakah #ang boleh mengambil alih tugas !emborong( / E6dagang /// Kedai serbaneka // Kedai runcit /1 esanan mel A B 1: / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

A!akah maksud s#arat !emba#aran tunai segera( A embeli !erlu membuat !emba#aran semasa menerima barang B embeli !erlu membuat !emba#aran semasa membuat !esanan * embeli !erlu membuat !emba#aran dalam masa sebulan sele!as menerima barang + embeli !erlu membuat !emba#aran dalam tem!oh dua atau tiga hari sele!as menerima barang A!akah kelebihan ba#aran tertunda ke!ada !embeli( A Meningkatkan tara' hidu! B Meningkatkan &ualan barang * Memba#ar 'aedah #ang tinggi + Boleh !ulangkan barang &ika tidak !uas hati A!akah kaedah &ualan #ang digunakan dalam !erniagaan e6dagang( A raba#ar * Konsainan B Se3a beli + Ba#aran tertunda ;aktor manakah #ang men#ebabkan ke3u&udan !erniagaan antarabangsa( A Migrasi * Bilangan !enduduk B erindustrian + 8ubungan antarabangsa Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan kelebihan !erniagaan antarabangsa ke!ada !engguna( / ertukaran teknologi !engeluaran // Mem!elbagaikan !ilihan /// Memenuhi ke!erluan dan kehendak /1 Memu!uk !erse'ahaman antarabangsa A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

11

1,

1-

12

14

A!akah dokumen #ang dihantar oleh s#arikat !erka!alan ke!ada !ihak Lembaga elabuhan( A Bil udara * )ota !erka!alan B Bil muatan + Kredit berdokumen Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan &alinan utama antara /KS dengan industri berat( / emasaran Berse!adu // engaturan Kontrak Khas /// rogram embangunan /n'rastruktur /1 rogram embangunan dan eningkatan Kemahiran 2

15

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


A B 17 / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

Maklumat #ang berikut. berkaitan dengan masalah /KS% Tiada cagaran #ang kukuh Tiada rancangan !erniagaan #ang lengka! A!akah masalah tersebut( A Masalah !emasaran B Masalah !engurusan * Masalah modal dan !embia#aan + Masalah kekurangan bahan mentah

19

Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan 'aktor6'aktor #ang !erlu di!ertimbangkan untuk memulakan !erniagaan( / romosi // ersaingan /// <ndang6undang dan !eraturan /1 Bilangan !engeluar A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

19

Antara #ang berikut. #ang manakah meru!akan kelebihan !ens3astaan( / Menggalakkan !ersaingan // Meningkatkan !rodukti$iti /// Me3u&udkan kuasa mono!oli /1 Menambahkan beban kera&aan A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

,:

en#ataan #ang manakah meru!akan !eranan Bursa Mala#sia( A Men&aga ke!entingan !elabur B Men&alankan !ertukaran 3ang asing * Men&amin !ulangan ke atas !elaburan + Men&alankan !erniagaan antarabangsa "ambar berikut menun&ukkan logo sebuah bank%

,1%

A!akah &enis bank tersebut( A Bank !erdagangan B Bank saudagar

* +

Bank ko!erasi Bank !usat 4

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


,,% uan Suria mem!un#ai 3ang seban#ak RM1,4 :::% Beliau memilih untuk men#im!an dalam akaun !elaburan di Bank /slam Mala#sia Berhad Menga!akah beliau berbuat demikian( / Menghindari riba // Menda!at 'aedah #ang tinggi /// Menambah dan mengeluarkan 3ang bila6bila masa /1 Menikmati keuntungan mengikut nisbah #ang di!ersetu&ui A B ,/ dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

A!akah !rinsi! ke!entingan boleh insurans( A /nsured tidak boleh membuat tuntutan dari!ada !ihak lain setelah menerima ganti rugi B /nsured mesti memberi maklumat #ang benar semasa mengisi boring cadangan * /nsured menerima ganti rugi setakat kerugian #ang dialami saha&a + /nsured tidak boleh menginsuranskan harta orang lain Ra&ah berikut manun&ukkan langkah #ang !erlu diambil untuk membuat tuntutan ganti rugi setelah berlaku sesuatu kemalangan Mela!orkan ke!ada !ihak !olis Menda!atkan dan mengisi borang tuntutan dengan lengka! Men#ertakan dokumen sokongan bersama borang tuntutan

,2

'

A!akah '( A Mengenal!asti tiada !eni!uan berlaku B Menentukan semua s#arat dalam !olisi di!atuhi * Menghubungi dan memaklumkan insurer tentang ke&adian + Memastikan &umlah tuntutan adalah &umlah kerugian #ang sebenar ,4 Menga!akah s#arikat !engeluar ubat6ubatan menggunakan !erkhidmatan kurier untuk menghantar barang ke!ada !elanggan mereka( / Mengelak !emeriksaan kastam // enghantaran dibuat dengan ce!at /// en#erahan barang dari !intu ke !intu /1 Mengurangkan kos !enghantaran barang A B / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


,5 "ambar berikut menun&ukkan barang mudah !ecah%

Menga!akah barang tersebut sesuai diangkut menggunakan !erkhidmatan &alan ra#a( A Tambang lebih murah B *e!at untuk &arak &auh * Ruang muatan #ang luas + Serahan dari !ntu ke !intu ,7 Antara berikut. 'aktor #ang manakah !erlu di!ertimbangkan oleh !eniaga a!abila memilih &enis !engangkutan( / Jarak /// Kos !engeluaran barang // Jumlah !esaing /1 Jenis dan si'at barang A B ,9 / dan // / dan /1 * + // dan /// /// dan /1

A!akah !erkhidmatan #ang di!erlukan oleh !asar ra#a bagi tu&uan !engesahan kad kredit !elanggan( A Tele'on bimbit * MA= A* B Mel elektronik + Tele'aks Maklumat berikut berkaitan dengan se&enis !erkhidmatan telekomunikasi% Seorang arkitek #ang hendak menghantar !elan bangunan sebagai salinan !endua ke!ada !elanggann#a A!akah !erkhidmatan #ang boleh digunakan oleh arkitek tersebut( A Telegram * Telestok B Tele'aks + Teleks

,9

-:

Menga!akah !asar ra#a men#ediakan gudangn#a sendiri( A Men&amin bekalan stok berterusan B Membantu !erniagaan antara bangsa * Memberi saingan ke!ada gudang !emborong + Mengurangkan modal terikat dalam bentuk stok 7

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)


-1 *iri gudang #ang manakah da!at melindungi barang6barang dari!ada risiko kecurian( A Lokasi #ang strategik B eralatan #ang lengka! * Sistem !enggera #ang baik + Ruang #ang luas dan teratur Berikut adalah ke!entingan gudang berbon ke!ada !engeluar. (e)&a*i> A Menstabilkan harga barang B Menangguhkan !emba#aran duti * Menggalakkan !erniagaan antarabangsa + Membolehkan ker&a6ker&a mem!roses barang A!akah tu&uan sam!el !ercuma diberikan ke!ada orang ramai semasa eks!o !erdagangan( A Menolong orang miskin B Menghabiskan segala stok lama * Menarik lebih ramai orang ke eks!o !erdagangan + Mem!erkenalkan keluaran baru sesebuah kilang A!akah &enis media #ang sesuai digunakan untuk mengiklankan kedai dobi #ang baru di buka di Taman Seri Telok Mas. Melaka( A Ma&alah usaha3an B Surat khabar * Tele$is#en + Risalah "ambar berikut menun&ukkan kedai serbaneka%

-,

--

-2

-4

A!akah media !engiklanan #ang sesuai bagi !emilik kedai tersebut( A Risalah * a!an tanda B Ma&alah + Surat khabar -5 A!akah 'ungsi MAR+/( A Men#ediakan !embia#aan B Men&alankan !romosi dan !emasaran * Men#ediakan kemudahan in'rastruktur + Men&alankan !en#elidikan dan !embangunan Logo berikut menun&ukkan satu agensi kera&aan 9

-7

Downloaded from www.mystudyguide.net

FB: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)

A!akah sumbangan agensi tersebut( A Membantu !engeks!ort memasarkan hasil keluaran ke luar negara B Meningkatkan !eluang !eker&aan ke!ada !enduduk tem!atan * Memberikan !ele!asan cukai ke!ada s#arikat elektronik + Meningkatkan da#a saing hasil keluaran tem!atan -9 Tindakan a3al manakah #ang harus dilakukan oleh !engguna ketika membeli barang atau !erkhidmatan( A Bandingkan harga barang B Merancang !embelian barang * Memilih masa membeli #ang sesuai + Memilih tem!at membeli #ang sesuai

S+a*an 3, dan s+a*an -0 berdasarkan !ilihan &a3a!an se!erti &adual di ba3ah ilihan A B * + -9 2: / // / // ern#ataan / Betul Salah Betul Salah ern#ataan // Salah Betul Betul Salah

Membuat tuntutan melalui Tribunal Tuntutan engguna adalah mudah Membuat tuntutan melalui Tribunal Tuntutan engguna melibatkan kos #ang tinggi engkhususan mengikut !ro'esion adalah !enum!uan ker&a berdasarkan agihan tugas "uru adalah contoh !engkhususan mengikut !ro'esion

KERTAS S%ALA TA#AT

Downloaded from www.mystudyguide.net