Anda di halaman 1dari 4

AQIDAH/IMAN/IKHSAN

A. Arti
B. Cirri-ciri orang yang mempunyai iman sempurna
Surat al-muminun:2-9;
4g~-.- - O) jgjE= 4pONg=E=
^g 4g~-.-4 - ^}4N O^^U-
]O@OuN` ^@ 4g~-.-4 -
jE_OEEOUg 4pOUg ^j 4g~-.-4
- )__NOg 4pOOgEO ^) )
-O>4N )__4^e u 4` ;eU4`
g+EuC gE+) +OOEN --g`OU4`
^g ^}E _/E4-- 47.-4O4 ElgO
Elj^q N- 4p1E^- ^_
4g~-.-4 - )_gE44`
g-g;_4N4 4pONN4O ^g 4g~-.-4
N _O>4N jg@4OU= 4pOOgO47 ^_

2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada
berguna,
4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka
Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang
melampaui batas.
8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
9. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.

[994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang
kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan
orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum
muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang
diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki
yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.
[995] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Surat an-Nisa: 147;
E` NE^4C +.- :)-EOE) p)
>OE- +-44`-474 _ 4p~E4 +.-
-OE- V1)U4N ^j_
147. mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman ? dan Allah
adalah Maha Mensyukuri[370] lagi Maha mengetahui.

[370] Allah mensyukuri hamba-hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-
hamba-Nya, mema'afkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya.

Surat al-Baqarah:155-156;
7^^4OUlE44 7/E) =}g)`
OC^- ;vO^-4 ^4^4 =}g)`
4O^`- +^-4 g4OEE1-4
@Og]=E4 -)OO- ^))
4g~-.- .-O) _u4= O4l1G`
W-EO7~ ^^) *. .^^)4 gO^O)
4pON_4O ^)g
155. dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar.
156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna
lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"[101].

[101] Artinya: Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami
kembali. kalimat ini dinamakan kalimat istirjaa (pernyataan kembali kepada Allah).
Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil.


C. Tingkat keimanan
1. Komitmen terhadap islam
2. Kualitas sikap
3. Motifasi prilaku, surat al-Bayyinah:5;
.4`4 W-+Oq )
W-+:u4Og -.- 4-)U^C`
N. 4g].- 47.E4LNO
W-OONC4 E_OUO-
W-O>uNC4 E_OEEO- _
ElgO4 }Cg1 gOEj1^- ^)
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan
menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.


4. Kemampuan melaksanakan amalD. Factor-faktor Pembinaan keimanan
1. Ilmu, Surat Bani israil: 36;
4 -^> 4` "^1 E l gO) vUg _
Ep) E7;OO- 4O=^4l^-4
E1-E^-4 O7 Elj^q 4p~E
+Ou44N LO7*O4` ^@g
36. dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan
diminta pertanggungan jawabnya.


2. Amal shaleh, surat an-Nuur:55;
E4N4 +.- 4g~-.- W-ONL4`-47
7Lg` W-OUg4N4 geE)UO-
_ELE)U^C4-O41 O) ^O- E
E-UuC4-c- -g~-.- }g` )_)U:~
O}4L4NO4 +O Ng+Cg1 Og~-.-
_/=/>O- +O gE+g-4lN14
}g)` gu4 )_gOE= 4L^` _
/j_4^+:u4C ]O7)O;+C O).
6*^OE- _ }4`4 4OE Eu4 ElgO
Elj^q N- 4pOOE^- ^))
55. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan)
mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap
menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan
Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang
yang fasik.


3. Jihad, surat al- Ankabut: 69;
=}Cg~-.-4 W-E_E_ 4L1g
gE+4Cgg+ 4LU+lc _ Ep)4
-.- E7E 4-gLO^- ^g_
69. dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.