Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

Medan, 23 November 2013 Kepada Yth. Ketua Jurusan Teknik Mesin Di Medan Ha ! "urat #ermohonan #raktek Ker$a %apan&an '#K%(

Den&an hormat, "a)a )an& bertanda tan&an di ba*ah ini! Nama N.M Ke as Jurusan #ro&ram "tudi ! Nur +,i-ah Ton) ! 110/011003 ! M12/D ! Teknik Mesin ! Teknik Mesin

Den&an ini menda,tarkan data perusahaan tempat #raktek Ker$a %apan&an '#K%( sa)a seba&ai berikut! Nama perusahaan ! #T "M+3T Tbk + amat perusahaan ! J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan #impinan perusahaan ! Divisi Human 3esour5es Deve opment 'H3D( Demikian surat ini sa)a sampaikan, untuk ke an5aran pe aksanaan #K%, mohon kiran)a surat permohonan ke perusahaan tersebut di atas. +tas perhatian dan ker$a sama 4apak sa)a sampaikan terima kasih.

Hormat sa)a, Mahasis*a )an& bersan&kutan

Nur +,i-ah Ton) N.M. 110/011003


Do5ument No. ! 00 3ev. No. ! 00 Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

Medan, 23 November 2013 Kepada Yth. Ketua Jurusan Teknik Mesin Di Medan Ha ! "urat #ermohonan #raktek Ker$a %apan&an '#K%(

Den&an hormat, "a)a )an& bertanda tan&an di ba*ah ini! Nama N.M Ke as Jurusan #ro&ram "tudi ! 7ah)u Desmandra ! 110/011068 ! M12/D ! Teknik Mesin ! Teknik Mesin

Den&an ini menda,tarkan data perusahaan tempat #raktek Ker$a %apan&an '#K%( sa)a seba&ai berikut! Nama perusahaan ! #T "M+3T Tbk + amat perusahaan ! J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan #impinan perusahaan ! Divisi Human 3esour5es Deve opment 'H3D( Demikian surat ini sa)a sampaikan, untuk ke an5aran pe aksanaan #K%, mohon kiran)a surat permohonan ke perusahaan tersebut di atas. +tas perhatian dan ker$a sama 4apak sa)a sampaikan terima kasih.

Hormat sa)a, Mahasis*a )an& bersan&kutan

7ah)u Desmandra N.M. 110/011068


Do5ument No. ! 00 3ev. No. ! 00 Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

Medan, 23 November 2013 Kepada Yth. Ketua Jurusan Teknik Mesin Di Medan Ha ! "urat #ermohonan #raktek Ker$a %apan&an '#K%(

Den&an hormat, "a)a )an& bertanda tan&an di ba*ah ini! Nama N.M Ke as Jurusan #ro&ram "tudi ! 9ainu :adh an ! 110/0110;0 ! M12/D ! Teknik Mesin ! Teknik Mesin

Den&an ini menda,tarkan data perusahaan tempat #raktek Ker$a %apan&an '#K%( sa)a seba&ai berikut! Nama perusahaan ! #T "M+3T Tbk + amat perusahaan ! J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan #impinan perusahaan ! Divisi Human 3esour5es Deve opment 'H3D( Demikian surat ini sa)a sampaikan, untuk ke an5aran pe aksanaan #K%, mohon kiran)a surat permohonan ke perusahaan tersebut di atas. +tas perhatian dan ker$a sama 4apak sa)a sampaikan terima kasih.

Hormat sa)a, Mahasis*a )an& bersan&kutan

9ainu :adh an N.M. 110/0110;0


Do5ument No. ! 00 3ev. No. ! 00 Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

No.

<#%/.12<+K<2013

Medan, 23 November 2013 Kepada ! #T "M+3T Tbk J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan, 20?12

=.p. #eriha %amp.

! D&9&s& :RD ':uma" Resour5es De9elopme"t) ! #ermohonan #raktik Ker$a %apan&an '"tudi dan #en&amatan( ! 1 '"atu( %embar

Den&an hormat, "eba&aimana dimak umi, %emba&a #endidikan #o iteknik Ne&eri Medan untuk men&hasi kan tena&a2 tena&a terampi pro,esiona )an& akan berperan pentin& di .ndonesia. > eh karena itu, hubun&an antara pro&ram pendidikan den&an industri dan apan&an )an& ada, mut ak diper ukan. Da am upa)a untuk men5apai hasi pro&ram pendidikan seperti )an& dimaksud, kami san&at men&harapkan bantuan dan partisipasi dari pihak industri, sa ah satun)a da am bentuk memberi kesempatan ker$a praktik, pen&a aman atau men&adakan studi perbandin&an industri )an& sebenarn)a. Den&an ini, kami mohon kesediaan untuk memberikan kesempatan pada mahasis*a kami, a&ar dapat me akukan ker$a praktik<studi, menurut pro&ram )an& ter ampir. "e ain itu kami mohon $u&a kesediaan sa ah satu sta, untuk men$adi pembimbin&. Men&in&at pentin&n)a pen&a aman praktik mahasis*a )an& dipero eh di uar kampus, kami san&at men&harapkan bantuan tersebut. 4erikut ini kami ampirkan praktik ker$a )an& akan di aksanakan. Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan ker$asama )an& baik kami u5apkan terima kasih. Ketua Jurusan Teknik Mesin

.dham Kami , ".T., M.T. N.#. 1;820/00 200112 1 001


Do5ument No. ! 00 3ev. No. ! 00 Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 'STUDI DAN PENGAMATAN) %ampiran surat nomor Tu$uan %okasi )an& diusu kan Jum ah praktikan No. 1 2 3 ! <#%/.12<+K<2013 ! Mendapatkan #en&a aman dan #en&etahuan ! #T "M+3T Tbk ! 3 'Ti&a( Mahasis*a Ke as M12/D M12/D M12/D N.M 110/011003 110/011068 110/0110;0

Nama Mahasis*a Nur +,i-ah Ton) 7ah)u Desmandra 9ainu :adh an

Jad*a )an& diusu kan ! 18 :ebruari 201? @ 1? Maret 201? %iputan ker$a praktik ! 1. Men&amati dan mempe a$ari proses pen&o ahan A#> men$adi produk min)ak &oren& dan mente&a )an& siap dipasarkanB 2. Mempe a$ari prinsip ker$a mesin2mesin pen&o ahan min)ak &oren& dan mente&aB 3. Men&amati dan mempe a$ari peme iharaan mesin2mesin pen&o ahan min)ak &oren& dan mente&aB ?. Men&etahui struktur or&anisasi perusahaan. Ketentuan2ketentuan ! 1. Mahasis*a praktikan, se ama praktik harus tunduk dan patuh pada peraturan )an& ber aku di tempat pabrikB 2. #ihak industri tempat praktik, dimohon dapat memberikan seoran& sta,n)a seba&ai pembimbin& dan memberi eva uasi terhadap ke&iatan dan peri aku se ama praktikB 3. #ara praktikan *a$ib me aporkan diri tiap ka i masuk, pu an& praktik dan *a$ib hadir pada $ad*a )an& ditentukanB ?. #embimbin& berhak men&ambi tindakan )an& dirasakan per u $ika para praktikan me an&&ar ketentuan2ketentuan )an& ber aku.

Do5ument No. ! 00

3ev. No. ! 00

Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

Medan, 23 November 2013 No. Ha %amp. ! <#%/.12<+K<2013 ! #ermohonan #raktik Ker$a %apan&an '"tudi dan #en&amatan( ! 1 '"atu( %embar

Kepada Yth, D&9&s& :uma" Resour5es De9elopme"t #T "M+3T Tbk J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan, 20?12 Den&an hormat, "eba&aimana dimak umi, %emba&a #endidikan #o iteknik Ne&eri Medan untuk men&hasi kan tena&a2 tena&a terampi pro,esiona )an& akan berperan pentin& di .ndonesia. > eh karena itu, hubun&an antara pro&ram pendidikan den&an industri dan apan&an )an& ada, mut ak diper ukan. Da am upa)a untuk men5apai hasi pro&ram pendidikan seperti )an& dimaksud, kami san&at men&harapkan bantuan dan partisipasi dari pihak industri, sa ah satun)a da am bentuk memberi kesempatan ker$a praktik, pen&a aman atau men&adakan studi perbandin&an industri )an& sebenarn)a. Den&an ini, kami mohon kesediaan untuk memberikan kesempatan pada mahasis*a kami, a&ar dapat me akukan ker$a praktik<studi, menurut pro&ram )an& ter ampir. "e ain itu kami mohon $u&a kesediaan sa ah satu sta, untuk men$adi pembimbin&. Men&in&at pentin&n)a pen&a aman praktik mahasis*a )an& dipero eh di uar kampus, kami san&at men&harapkan bantuan tersebut. 4erikut ini kami ampirkan praktik ker$a )an& akan di aksanakan. Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan ker$asama )an& baik kami u5apkan terima kasih. Ketua Jurusan Teknik Mesin

.dham Kami , ".T., M.T. N.#. 1;820/00 200112 1 001


Do5ument No. ! 00 3ev. No. ! 00 Date o, .ssue ! 20 November 2006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MEDAN


Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Me!a" #$1%% I"!o"es&a Telp. '$(1) *#1$+,1 *#11#+% *#1+-%1 .a/ 0 '$(1) *#1%*1%
2ttp033444.polme!.a5.&! e6ma&l 0 polme!7polme!.a5.&! &"8o7polme!.a5.&!

Medan, 23 November 2013 No. Ha %amp. ! <#%/.12<+K<2013 ! #ermohonan #raktik Ker$a %apan&an '"tudi dan #en&amatan( ! 1 '"atu( %embar

Yth.

! D&9&s& :uma" Resour5es De9elopme"t #T "M+3T Tbk J . 4e mera 4aru ... 4e a*an .. Medan, 20?12

Den&an hormat, Den&an hormat, sesuai den&an #ro&ram #endidikan dan #en&a$aran #o iteknik Ne&eri Medan, bah*a mahasis*a semester C dan C. *a$ib me aksanakan kun$un&an dan #raktek Ker$a %apan&an ke .ndustri )an& bertu$uan untuk men&hasi kan tena&a2tena&a terampi dan pro,esiona , sehin&&a ter$adi kesesuaian antara #ro&ram #endidikan )an& dipero eh den&an .ndustri dan apan&an ker$a. Da am upa)a men5apai ha tersebut, maka kami harapkan bantuan<partisipasi dari pihak industri den&an memberikan kesempatan kepada mahasis*a kami untuk dapat me akukan ker$a praktek atau studi bandin& pada perusahaan 4apak<.bu. "e ain itu $u&a, kami harapkan kesediaan sa ah seoran& sta, untuk men$adi pembimbin& mahasis*a kami tersebut. Demikian ah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ker$asaman)a kami u5apkan terima kasih. Ketua Jurusan Teknik Mesin

.dham Kami , ".T., M.T. N.#. 1;820/00 200112 1 001

Do5ument No. ! 00

3ev. No. ! 00

Date o, .ssue ! 20 November 2006