Anda di halaman 1dari 24

PERAWATAN LUKA

Oleh:

ROSINA TARIGAN UKE PEMILA

Ditulis Dalam Rangka Memenuhi Tugas

Mata Ajar Trend Dan Issue Dalam Keperawatan

Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Tahun 2007
D FT ! I"I

BAB I BAB II

Pendahuluan Konsep luka 2.1 Definisi 2.2 Etiologi 2.3 Jenis-jenis Luka 2. P!oses Pen"e#$uhan Luka 2.% Pe!a&atan Luka

BAB III '!end dan Isu Pe!a&atan Luka 3.1 Ke(end!ungan Pe!a&atan Luka )aat ini 3.2 *oist +ound ,ealing BAB I- Penutup DA.'A/ P0)'AKA

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

B BI P#$D %U&U $

Luka #e!upakan suatu ke!usakan integ!itas kulit "ang dapat te!jadi ketika kulit te!papa! suhu atau p,1 2at ki#ia1 gesekan1 t!au#a tekanan dan !adiasi. /espon tu$uh te!hadap $e!$agai (ede!a dengan p!oses pe#ulihan "ang ko#pleks dan dina#is "ang #enghasilkan pe#ulihan anato#i dan fungsi se(a!a te!us #ene!us dise$ut dengan pen"e#$uhan luka 3Jo"(e *. Bla(k1 24415. Pen"e#$uhan luka te!kait dengan !egene!asi sel sa#pai fungsi o!gan tu$uh ke#$ali pulih1 ditunjukkan dengan tanda-tanda dan !espon "ang $e!u!utan di#ana sel se(a!a $e!sa#a-sa#a $e!inte!aksi1 #elakukan tugas dan $e!fungsi se(a!a no!#al. Idealn"a luka "ang se#$uh ke#$ali no!#al se(a!a st!uktu! anato#i1 fungsi dan pena#pilan. *etode pe!a&atan luka $e!ke#$ang (epat dala# 24 tahun te!akhi!1 jika tenaga kesehatan dan pasienn"a #e#anfaatkan te!api (anggih "ang sesuai dengan pe!ke#$angan1 akan #e#$e!ikan dasa! pe#aha#an "ang le$ih $esa! te!hadap pentingn"a pe!a&atan luka. )e#ua tujuan #anaje#en luka adalah untuk #e#$uat luka sta$il dengan pe!ke#$angan g!anulasi ja!ingan "ang $aik dan suplai da!ah "ang adekuat.1 han"a (a!a te!se$ut "ang #e#$uat pen"e#$uhan luka $isa se#pu!na. 0ntuk #e#ulai pe!a&atan luka1 pengkajian a&al "ang ha!us dija&a$ adalah1 apakah luka te!se$ut $e!sih1 atau ada ja!ingan nek!otik "ang ha!us di$uang1 apakah ada tanda klinik "ang #e#pe!lihatkan #asalah infeksi1 apakah kondisi luka kelihatan ke!ing dan te!dapat !esiko keke!ingan pada sel1 apakah a$so!psi atau d!ainage o$jektif te!hadap o$at topi(al dan lain-lain. 'e!jadin"a pe!adangan pada luka adalah hal ala#i "ang se!ing kali #e#p!oduksi eksudat6 #engatasi eksudat adalah $agian penting da!i penanganan luka. )elanjutn"a1 #engont!ol eksudat juga sangat penting untuk #enangani kondisi dasa! luka1
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

"ang #ana sela#a ini #asih ku!ang dipe!hatikan dan ku!ang diannggap se$agai suatu hal "ang penting $agi pe!a&at1 aki$atn"a $ila p!oduksi eksudat tidak dikont!ol dapat #eningkatkan ju#lah $akte!i pada luka1 ke!usakan kulit1 $au pada luka dan pasti akan #eningkatkan $ia"a pe!a&atan setiap kali #engganti $alutan. Kesei#$angan kele#$a$an pada pe!#ukaan $alutan luka adalah fakto! kun(i dala# #engopti#alkan pe!$aikan ja!ingan6 #engeli#inasi eksudat da!i luka "ang $e!le$ihan pada luka k!onik "ang #e!upakan $agian penting untuk pe!#ukaan luka. 0ntuk itu dike#$angkan suatu #etode pe!a&atan luka dengan (a!a #e#pe!tahankan isolasi lingkungan luka aga! tetap le#$a$ dengan #enggunakan $alutan penahan kele#$a$an1 "ang dikenal dengan *oist +ound ,ealing. *etode ini se(a!a klinis #e#iliki keuntungan akan #eningkatkan p!olife!asi dan #ig!asi da!i sel-sel epitel disekita! lapisan ai! "ang tipis1 #engu!angi !esiko ti#$uln"a ja!ingan pa!ut dan lain-lain1 disa#ping $e$e!apa keunggulan #etode ini di$andingkan dengan kondisi luka "ang ke!ing adalah #eningkatkan epitelisasi 34-%471 #eningkatkan sintesa kolagen se$an"ak %4 71 !ata-!ata !e-epitelisasi dengan kele#$a$an 2-% kali le$ih (epat se!ta dapat #engu!angi kehilangan (ai!an da!i atas pe!#ukaan luka. Da!i #anfaat dan keuntungan #etode *oist +ound ,ealing te!se$ut1 dapat di#anfaatkan se$agai suatu t!end pe!a&atan luka dengan p!insip luka (epat se#$uh1 kualitas pen"e#$uhan $aik se!ta dapat #engu!angi $ia"a pe!a&atan luka1 dan ini sangat penting $agi pe!a&at untuk dapat #enge#$angkan dan #engaplikasikann"a di lingkungan pe!a&atan khususn"a pe!a&atan luka "ang jelas sangat #e#$e!ikan kepuasan $agi kese#$uhan luka pasien.

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

B B II K'$"#P P#$(#MBU% $ &UK


2)* De+inisi Pen"e#$uhan luka adalah !espon tu$uh te!hadap $e!$agai (ede!a dengan p!oses pe#ulihan "ang ko#pleks dan dina#is "ang #enghasilkan pe#ulihan anato#i dan fungsi se(a!a te!us #ene!us.3Jo"(e *. Bla(k1 24415. Pen"e#$uhan luka te!kait dengan !egene!asi sel sa#pai fungsi o!gan tu$uh ke#$ali pulih1 ditunjukkan dengan tanda-tanda dan !espon "ang $e!u!utan di#ana sel se(a!a $e!sa#asa#a $e!inte!aksi1 #elakukan tugas dan $e!fungsi se(a!a no!#al. Idealn"a luka "ang se#$uh ke#$ali no!#al se(a!a st!uktu! anato#i1 fungsi dan pena#pilan. 2)2 #tiologi , Pen-e.a. &uka )e(a!a ala#iah pen"e$a$ ke!usakan ha!us diidentifikasi dan dihentikan se$elu# #e#ulai pe!a&atan luka1 se!ta #engidentifikasi1 #engont!ol pen"e$a$ dan fakto!-fakto! "ang #e#penga!uhi pen"e#$uhan se$elu# #ulai p!oses pen"e#$uhan. Be!ikut ini akan dijelaskan pen"e$a$ dan fakto!-fakto! "ang #e#penga!uhi pen"e#$uhan luka 8 '!au#a Panas dan te!$aka! $aik fisik #aupun ki#ia 9igitan $inatang atau se!angga 'ekanan 9angguan :askula!1 a!te!ial1 :ena atau ga$ungan a!te!ial dan :ena I##unodefisiensi *alignansi Ke!usakan ja!ingan ikat Pen"akit #eta$olik1 sepe!ti dia$etes %

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

Defisiensi nut!isi Ke!usakan psikososial Efek o$at-o$atan

Pada $an"ak kasus dite#ukan pen"e$a$ dan fakto! "ang #e#penga!uhi pen"e#$uhan luka dengan #ultifakto!. 2)/ 0enis12enis luka a. 1. Be!dasa!kan Katego!i Luka A((idental Adalah (ede!a "ang tidak disengaja1 sepe!ti kena pisau1 luka te#$ak1 luka $aka!6 tepi luka $e!ge!igi6 $e!da!ah6 tidak ste!il

9a#$a! 1. Luka $aka! 2. Luka Bedah *e!upakan te!api "ang di!en(anakan1 sepe!ti insisi $edah1 needle int!odu(tion6 tepi luka $e!sih6 pe!da!ahan te!kont!ol6 dikendalikan dengan asepsis $edah

9a#$a! 2. Luka post op skin g!aft $. 1. Be!dasa!kan integ!itas kulit Luka te!$uka Ke!usakan #eli$atkan kulit atau #e#$!an #ukosa6 ke#ungkinan pe!da!ahan dise!tai ke!usakan ja!ingan6 !isiko infeksi
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

2.

Luka te!tutup 'idak te!jadi ke!usakan pada integ!itas kulit1 tetapi te!dapat ke!usakan ja!ingan lunak6 #ungkin (ede!a inte!nal dan pe!da!ahan

(. 1.

Be!dasa!kan Des(!ipto!s A$e!asi Luka aki$at gesekan kulit6 supe!fi(ial6 te!jadi aki$at p!osedu! de!#atologik untuk pengangkatan ja!ingan ska! 2. Pun(tu!e '!au#a penet!asi "ang te!jadi se(a!a disengaja atau tidak disengaja oleh aki$at alat-alat "ang taja# "ang #enusuk kulit dan ja!ingan di $a&ah kulit 3. infeksi . Kontusio Luka te!tutup6 pe!da!ahan di $a&ah ja!ingan aki$at pukulan tu#pul6 #e#a! Klasifikasi Luka Bedah 1. Luka $e!sih Luka $edah te!tutup "ang tidak #engenai s"ste# gast!ointestinal1 1 pe!nafasan atau s"ste# genitou!ina!"1 !isiko infeksi !endah 2. !isiko infeksi 3. infeksi . Infeksi A!ea luka te!dapat patogen6 dise!tai tanda-tanda infeksi Klasi+ikasi luka a. 15 25 Be!dasa!kan pen"e$a$ Luka pe#$edahan atau $ukan pe#$edahan Akut atau k!onik Konta#inasi Luka te!$uka1 luka t!au#ati(1 luka $edah dengan asepsis "ang $u!uk6 !isiko tinggi Be!sih te!konta#inasi Luka #eli$atkan s"ste# gast!ointestinal1 pe!nafasan atau s"ste# genitou!ina!"1 Lase!asi 'epi luka kasa! dise!tai so$ekan ja!ingan1 o$jek #ungkin te!konta#inasi6 !isiko

d.

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

<

9a#$a! 3. Luka K!onik $. Kedala#an ja!ingan "ang te!li$at 15 )upe!fi(ial ,an"a ja!ingan epide!#is 25 Pa!tial thi(kness Luka "ang #eluas sa#pai ke dala# de!#is 35 .ull thi(kness Lapisan "ang paling dala# da!i ja!ingan "ang dest!uksi. *eli$atkan ja!ingan su$kutan dan kadang-kadang #eluas sa#pai ke fas(ia dan st!uktu! "ang di$a&ahn"a sepe!ti otot1 tendon atau tulang

2)3 Prinsip Dasar Pen-em.uhan &uka Pen"e#$uhan luka adalah p!oses "ang ko#plek dan dina#is dengan pe!u$ahan lingkungan luka dan status kesehatan indi:idu. .isiologi da!i pen"e#$uhan luka "ang no!#al adalah #elalui fase he#ostasis1 infla#asi1 g!anulasi dan #atu!asi "ang #e!upakan suatu ke!angka untuk #e#aha#i p!insip dasa! pe!a&atan luka. *elalui pe#aha#an ini p!ofesional kepe!a&atan dapat #enge#$angkan ket!a#pilan "ang di$utuhkan untuk #e!a&at luka dan dapat #e#$antu pe!$aikan ja!ingan. Luka k!onik #endo!ong pa!a p!ofesional kepe!a&atan untuk #en(a!i (a!a #engatasi #asalah ini. Pen"e#$uhan luka k!onik #e#$utuhkan pe!a&atan "ang $e!pusat pada pasien =patient (ente!ed=1 holistik1 inte!disiplin1 (ost efektif dan e:iden $ased "ang kuat. Penelitian pada luka akut dengan #odel $inatang #enunjukkan ada e#pat fase pen"e#$uhan luka. )ehingga di"akini $ah&a luka k!onik ha!us juga #elalui fase "ang sa#a. .ase te!se$ut adalah se$agai $e!ikut8 ,e#ostasis Infla#asi P!olife!asi atau g!anulasi /e#odeling atau #atu!asi >

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

Hemostasis Pada pen"e#$uhan luka ke!usakan pe#$uluh da!ah ha!us ditutup. Pada p!oses pen"e#$uhan luka platelet akan $eke!ja untuk #enutup ke!usakan pe#$uluh da!ah te!se$ut. Pe#$uluh da!ah sendi!i akan konst!iksi dala# $e!espon te!hadap inju!i tetapi spas#e ini $iasan"a !ilek. Platelet #ensek!esi su$stansi :asokonst!iktif untuk #e#$antu p!oses te!se$ut. Di$a&ah penga!uh adenosin diphosphat 3ADP5 ke$o(o!an da!i ke!usakan ja!ingan akan #eni#$ulkan ag!egasi platelet untuk #e!ekatkan kolagen. ADP juga #ensek!esi fakto! "ang $e!inte!aksi dengan dan #e!angsang pe#$ekuan int!insik #elalui p!oduksi t!o#$in1 "ang akan #e#$entuk fi$!in da!i fi$!inogen. ,u$ungan fi$!in dipe!kuat oleh ag!egasi platelet #enjadi he#ostatik "ang sta$il. Akhi!n"a platelet juga #ensek!esi sitokin sepe!ti =platelet-de!i:ed g!o&th fa(to!=. ,e#ostatis te!jadi dala# &aktu $e$e!apa #enit setelah inju!i ke(uali ada gangguan fakto! pe#$ekuan. Inflamasi )e(a!a klinik1 infla#asi adalah fase ke dua da!i p!oses pen"e#$uhan "ang #ena#pilkan e!ite#a1 pe#$engkakan dan peningkatan suhu?hangat "ang se!ing dihu$ungkan dengan n"e!i1 se(a!a klasik =!u$o! et tu#o! (u# (alo!e et dolo!e=. 'ahap ini $iasan"a $e!langsung hingga ha!i sesudah inju!i. Pada p!oses pen"e#$uhan ini $iasan"a te!jadi p!oses pe#$e!sihan de$!is?sisa-sisa. Ini adalah peke!jaan da!i P*@As 3pol"#o!phonu(leo("tes5. /espon infla#asi #en"e$a$kan pe#$uluh da!ah #enjadi $o(o! #engelua!kan plas#a dan P*@As ke sekita! ja!ingan. @eut!opil #e#fagositosis sisa-sisa dan #ik!oo!ganis#e dan #e!upakan pe!tahanan a&al te!hadap infeksi. *e!eka di$antu sel-sel #ast lokal. .i$!in ke#udian pe(ah se$agai $agian da!i pe#$e!sihan ini. 'ugas selanjutn"a #e#$angun ke#$ali ko#pleksitas "ang #e#$utuhkan kont!akto!. )el "ang $e!pe!an se$agai kont!akto! pada pen"e#$uhan luka ini adalah #ak!ofag. *ak!ofag #a#pu #e#fagosit $akte!i dan #e!upakan ga!is pe!tahan kedua. *ak!ofag juga #ensek!esi ko#otaktik "ang $e!:a!iasi dan fakto! pe!tu#$uhan sepe!ti fakto! pe!tu#$uhan fi$!o$alas 3.9.51 fakto! pe!tu#$uhan epide!#al 3E9.51 fakto! pe!tu#$uhan $eta t!asfo!#asi 3tgf5 dan inte!leukin-1 3IL-15. Proliferasi (proliferasi, granulasi dan kontraksi)

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

.ase g!anulasi $e!a&al da!i ha!i ke e#pat sesudah pe!lukaan dan $iasan"a $e!langsung hingga ha!i ke 21 pada luka akut te!gangung pada uku!an luka. )e(a!a klinis ditandai oleh adan"a ja!ingan "ang $e!&a!na #e!ah pada dasa! luka dan #engganti ja!ingan de!#al dan kadang-kadang su$de!#al pada luka "ang le$ih dala# "ang $aik untuk kont!aksi luka. Pada pen"e#$uhan luka se(a!a analogin"a satu kali pe#$e!sihan de$!is1 di$a&ah kont!aktu! langsung te!$entuk ja!ingan $a!u. Ke!angka dipenuhi oleh fi$!o$las "ang #ensek!esi kolagen pada de!#al "ang ke#udian akan te!jadi !egene!asi. Pe!an fi$!o$las disini adalah untuk kont!aksi. )e!at-se!at halus #e!upakan sel-sel pe!isit "ang $e!egene!asi ke lapisan lua! da!i kapile! dan sel endotelial "ang akan #e#$entuk ga!is. P!oses ini dise$ut angiogenesis. )el-sel =!oofe!= dan =side!= adalah ke!atinosit "ang $e!tanggungja&a$ untuk epitelisasi. Pada tahap akhi! epitelisasi1 te!jadi kont!aktu! di#ana ke!atinosit $e!dif!ensiasi untuk #e#$entuk lapisan p!otektif lua! atau st!atu# ko!neu#. Remodeling atau maturasi )etelah st!uktu! dasa! ko#plit #ulailah finishing inte!io!. Pada p!oses pen"e#$uhan luka ja!ingan de!#al #engala#i peningkatan tension?kekuatan1 pe!an ini dilakukan oleh fi$!o$last. /e#odeling dapat #e#$utuhkan &aktu 2 tahun sesudah pe!lukaan. 'a$el 1. .ase pen"e#$uhan luka Fase pen-em.uhan %emostasis In+lamation 4aktu )ege!a ,a!i 1"el1sel -ang .erperan Platelets @eut!ophils nalogi mem.angun rumah Dapping off (onduits 0nskilled la$o!e!s to (lean uap the site )upe!:iso! Dell )pe(ifi( la$o!e!s at the site8 Plu#$e! Ele(t!i(ian .!a#e!s /oofe!s and )ide!s /e#odele!s

Proli+eration 5ranulation

,a!i

C 21

*a(!ophages L"#pho("tes Angio("tes @eu!o("tes .i$!o$lasts Ke!atino("tes

6ontra7ture !emodeling ,a!i 21 C 2 tahun

.i$!o("tes

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

14

Pada $e$e!apa lite!atu! dijelaskan juga $ah&a p!oses pen"e#$uhan luka #eliputi dua ko#ponen uta#a "aitu !egene!asi dan pe!$aikan 3!epai!5. /egene!asi adalah pe!gantian sel-sel "ang hilang dan ja!ingan dengan sel-sel "ang $e!tipe sa#a1 sedangkan !epai! adalah tipe pen"e#$uhan "ang $iasan"a #enghasilkan te!$entukn"a s(a!. /epai! #e!upakan p!oses "ang le$ih ko#pleks da!ipada intention p!i#e!1 sekunde! dan te!sie!. Intension primer .ase-fase dala# pen"e#$uhan Intension p!i#e! 8 1. .ase Inisial 33-% ha!i5 2. )udut insisi #e!apat1 #ig!asi sel-sel epitel1 #ulai pe!tu#$uhan sel 3. .ase g!anulasi 3% ha!i C #inggu5 .i$!o$las $e!#ig!asi ke dala# $agian luka dan #ensek!esi kolagen. )ela#a fase g!anulasi luka $e!&a!na #e!ah #uda dan #engandung pe#$uluh da!ah. 'a#pak g!anula-g!anula #e!ah. Luka $e!isiko dehis(en(e dan !esisten te!hadap infeksi. Epiteliu# pe!#ukaan pada tepi luka #ulai te!lihat. Dala# $e$e!apa ha!i lapisan epiteliu# "ang tipis $e!#ig!asi #en"e$!angi pe!#ukaan luka. Epitel #ene$al dan #ulai #atu! dan luka #e!apat. Pada luka supe!fi(ial1 !eepitelisasi te!jadi sela#a 3 C % ha!i. . .ase kont!aktu! s(a! 3 < ha!i C $e$e!apa $ulan 5 )e!a$ut-se!a$ut kolagen te!$entuk dan te!jadi p!oses !e#odeling. Pe!ge!akan #iofi$!o$last "ang aktif #en"e$a$kan kont!aksi a!ea pen"e#$uhan1 #e#$entu #enutup defek dan #e#$a&a ujung kulit te!tutup $e!sa#a-sa#a. )ka! "ang #atu! selanjutn"a te!$entuk. )ka! "ang #atu! tidak #engandung pe#$uluh da!ah dan pu(at dan le$ih te!asa n"e!i da!ipada fase g!anulasi Intension sekunder Adalah luka "ang te!jadi da!i t!au#a1 else!asi dan infeksi dan #e#iliki seju#lah $esa! eksudat dan luas1 $atas luka i!egule! dengan kehilangan ja!ingan "ang (ukup luas #en"e$a$kan tepi luka tidak #e!apat. /eaksi infla#asi dapat le$ih $esa! da!ipada pen"e#$uhan p!i#e!. Intension Tersier Adalah intension p!i#e! "ang te!tunda. 'e!jadi ka!ena dua lapisan ja!inga g!anulasi dijahit $e!sa#a-sa#a. Ini te!jadi ketika luka "ang te!konta#inasi te!$uka dan dijahit !apat setelah
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

!egene!asi. Pen"e#$uhan !epai! te!jadi oleh

11

infeksi dikendalikan. Ini juga dapat te!jadi ketika luka p!i#e! #engala#i infeksi1 te!$uka dan di$ia!kan tu#$uh ja!ingan g!anulasi dan ke#udian dijahit. Intension te!sie! $iasan"a #engaki$atkan ska! "ang le$ih luas dan le$ih dala# da!ipada intension p!i#e! atau sekunde!

B B III T!#$D D $ I"U P#! 4 T $ &UK


/)* Ke7endrungan Perawatan &uka "aat ini Pada tatanan pela"anan kepe!a&atan1 khususn"a dala# pe!a&atan luka1 $an"ak diteliti #etode C #etode pen"e#$uhan luka1 $aik pen"e#$uhan se(a!a #edis1 #aupun se(a!a ko#ple#ente! dengan #enggunakan #edia "ang ada di ala# untuk #e#pe!(epat pen"e#$uhan luka. )e#ua hasil penelitian #e#iliki e:iden(e $ased "ang (ukup kuat dan $isa di$uktikan. @a#un pada p!insipn"a1 se(a!a keil#uan seo!ang pe!a&at p!ofessional ha!us #engetahui $agai#ana p!oses pen"e#$uhan luka se(a!a ala#i1 kenapa te!jadi luka1 p!oses apa "ang te!jadi pada luka1 $e!apa la#a luka akan se#$uh dan kenapa luka te!se$ut $isa se#$uh dengan #eninggalkan ja!ingan pa!ut atau $ahkan se#$uh tanpa #eninggalkan ja!ingan pa!ut. ,al ini akan #e#penga!uhi pe!sepsi dan ke#a#puan pe!a&at dala# #elaksanakan pe!a&atan luka1 se#akin #enge!ti p!oses "ang te!jadi pada luka1 kualitas seo!ang pe!a&at akan se#akin $aik dala# #elakukan pe!a&atan luka dan out(o#en"a juga akan $aik1 kepuasan pasien #eningkat. Pe!a&atan luka de&asa ini1 (ende!ung #enggunakan #etode $alutan kasa =&et-to-d!"=1 digunakan khusus untuk de$!ide#en pada dasa! luka1 no!#al salin digunakan untuk #ele#$a$kan kasa1 ke#udian di$alut dengan kasa ke!ing. Ketika kasa le#$a$ #enjadi ke!ing1 akan #enekan pe!#ukaan ja!ingan1 "ang $e!a!ti sege!a ha!us diganti dengan $alutan ke!ing $e!ikutn"a. ,al ini #engaki$atkan tidak han"a pe!tu#$uhan ja!ingan sehat "ang te!ganggu1 tetapi juga #eni#$ulkan !asa n"e!i "ang $e!le$ihan1 #etode &et to d!" dianggap se$agai #etode de$!ide#en #ekanik dan diindikasikan $ila ada seju#lah ja!ingan nek!otik pada luka.
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

12

Da!i #etode pe!a&atan luka saat ini1 $an"ak p!insip-p!insip "ang te!lupakan atau tidak #enjadi pe!ti#$angan $agi pe!a&at dala# #e!a&at luka1 sepe!ti p!oses fisiologis pe!tu#$uhan ja!ingan luka1 $agai#ana #engopti#alkan pe!$aikan ja!ingan1 #eningkatkan ali!an da!ah ke pe!#ukaan luka1 $agai#ana (a!a $alutan ideal1 jenis $alutan "ang dipakai tanpa #e!usak ja!ingan "ang sehat1 tidak #eni#$ulkan n"e!i?t!au#a $a!u se!ta $agai#ana aga! dapat #e#pe!(epat p!oses pen"e#$uhan luka hingga dapat #enekan $ia"a pe!a&atan. Ka!ena itulah pe!lu dilakukan #etode pe!a&atan luka "ang telah #e#pe!ti#$angkan $e!$agai aspek te!se$ut de#i #en(apai pe!a&atan luka "ang efektif1 p!oses pen"e#$uhan "ang (epat1 out(o#e "ang $e!kualitas dan $ia"a "ang le$ih #u!ah. /)2 8Moist 4ound %ealing9 De+inisi *oist +ound ,ealing adalah #e#pe!tahankan isolasi lingkungan luka "ang tetap le#$a$ dengan #enggunakan $alutan penahan-kele#$a$an1 oklusi:e dan se#i oklusi:e. Penanganan luka ini saat ini dige#a!i te!uta#a untuk luka k!onik1 sepe!ti =:enous leg ul(e!s1 p!essu!e ul(e!s1 dan dia$eti( foot ul(e!s=. Dan #etode #oist &ound healing adalah #etode untuk #e#pe!tahankan kele#$a$an luka dengan #enggunakan $alutan penahan kele#$a$an1 sehingga pen"e#$uhan luka dan pe!tu#$uhan ja!ingan dapat te!jadi se(a!a ala#i. )u$stansi $ioki#ia pada (ai!an luka k!onik $e!$eda dengan luka akut. P!oduksi (ai!an kopious pada luka k!onik #enekan pen"e#$uhan luka dan dapat #en"e$a$kan #ase!asi pada pinggi! luka. Dai!an pada luka k!onik ini juga #enghan(u!kan #at!ik p!otein ekst!aselula! dan fakto!-fakto! pe!tu#$uhan1 #eni#$ulkan infla#asi "ang la#a1 #enekan p!olife!asi sel1 dan #e#$unuh #at!ik ja!ingan. Dengan de#ikian1 untuk #engefektifkan pe!a&atan pada dasa! luka1 ha!us #enguta#akan penanganan (ai!an "ang kelua! da!i pe!#ukaan luka untuk #en(egah aktifitas da!i $ioki#ia&i "ang $e!sifat negatif?#e!ugikan. Tu2uan Moist 4ound %ealing )esuai dengan penge!tiann"a1 *oist +ound ,ealing $e!tujuan untuk #e#pe!tahankan isolasi lingkungan luka "ang tetap le#$a$ dengan #enggunakan $alutan penahankele#$a$an1 oklusi:e dan se#i oklusi:e1 dengan #e#pe!tahankan luka tetap le#$a$ dan dilindungi sela#a p!oses pen"e#$uhan dapat #e#pe!(epat pen"e#$uhan #engu!angi ko#plikasi infeksi dan pe!tu#$uhan ja!ingan pa!ut !esidual.
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

% 7 dan

13

Mempertahankan kelem.a.an luka dan .alutan -ang .aik Be!ta#$ahn"a p!oduksi eksudat adalah $agian da!i fase infla#asi "ang no!#al pada p!oses pen"e#$uhan luka. Peningkatan pe!#ea$ilitas kapile! pe#$uluh da!ah1 #en"e$a$kan (ai!an "ang ka"a akan p!otein #asuk ke !ongga inte!stitial. ,al ini #eningkatkan p!oduksi da!i (ai!an "ang #e#fasilitasi pe#$e!sihan luka da!i pe!#ukaan luka dan #e#pe!tahankan kele#$a$an lingkungan lokal "ang #aksi#al untuk #e#aksi#alkan pen"e#$uhan. Kesei#$angan kele#$a$an pada pe!#ukaan $alutan luka adalah fakto! kun(i dala# #engopti#alkan pe!$aikan ja!ingan6 #engeli#inasi eksudat da!i luka "ang $e!le$ihan pada luka k!onik "ang #e!upakan $agian penting untuk pe!#ukaan luka. http8??&&&.google.(o.id?sea!(hEFG#oistH&oundHhealingIhlGidIsta!tGB4IsaG@1 diakses tanggal 24 *a!et 244< Keuntungan dari permukaan luka -ang lem.a. *engu!angi pe#$entukan ja!ingan pa!ut *eningkatkan p!oduksi fakto! pe!tu#$uhan *engakti:asi p!otease pe!#ukaan luka untuk #engangkat ja!ingan

de:italisasi?"ang #ati *ena#$ah pe!tahanan i##un pe!#ukaan luka *eningkatkan ke(epatan angiogenesis dan p!olife!asi fi$!o$last *eningkatkan p!olife!asi dan #ig!asi da!i sel-sel epitel disekita! lapisan ai! "ang tipis Mengurangi biaya. Bia"a pe#$elian $alutan oklusif le$ih #ahal da!i $alutan kasa kon:ensional1 tetapi dengan #engu!angi f!ekuensi penggantian $alutan dan #eningkatkan ke(epatan pen"e#$uhan dapat #enghe#at $ia"a "ang di$utuhkan.

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

9a#$a! . Pe!$andingan pe!#ukaan luka "ang le#$a$ dan luka te!$uka Pe!$andingan pe!#ukaan luka "ang le#$a$ dengan luka "ang te!$uka Kele#$a$an #eningkatkan epitelisasi 34-%47 Kele#$a$an #eningkatkan sintesa kolagen se$an"ak %4 7 /ata-!ata !e-epitelisasi dengan kele#$a$an 2-% kali le$ih (epat *engu!angi kehilangan (ai!an da!i atas pe!#ukaan luka

Ka!akte!istik pen"e#$uhan luka dengan p!insip #oist8 *e#fasilitasi pe!tu#$uhan sel-sel epitel pada pe!#ukaan luka *engu!angi pada infla#asi pe!#ukaan luka

'anpa lapisan "ang le#$a$?ke!ing8 Nyeri @"e!i adalah ko#plikasi da!i pe!a&atan luka. *engganti $alutan "ang ke!ing pada luka #en"e$a$kan !asa n"e!i "ang le$ih he$at?$e!at da!i pada dengan $alutan "ang le#$a$. Hipergranulasi Be$e!apa penelitian kini #ene#ukan indikasi $e!ku!angn"a infla#asi dan ja!ingan g!anulasi pada luka akut dengan #enggunakan p!insip #oist. http8??&&&.$u!nsu!ge!".o!g?Beta&e$?*odules?#oisthealing?pa!tJ2$(.ht# 24 *a!et 244<
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

Pe!ge!akan pe!tu#$uhan epitelial se$agai de$!ide#ent en2"# #e#$entuk eska!?pa!ut *ena#$ah infla#asi pada luka 3eksudat5

1%

Teknik Mempertahankan Kelem.a.an &uka Prinsip Dasar Perawatan Luka Ada tiga p!insip dasa! pen"e#$uhan luka. 1. Identifikasi dan kont!ol pen"e$a$ se$aik #ungkin 2. Konsen dengan dukungan =patient (ente!ed= 3. Kpti#alisasi pe!a&atan pada luka 'ptimalisasi perawatan pada luka Mengurangi de idrasi dan kematian sel. )epe!ti telah dijelaskan pada fase pen"e#$uhan luka $ah&a sel-sel sepe!ti neut!opil dan #ag!ofag #e#$entuk fi$!o$last dan pe!isit. Dan sel-sel ini tidak dapat $e!fungsi pada lingkungan "ang ke!ing. Meningkatkan angiogenesis. 'idak han"a sel-sel "ang di$utuhkan untuk angiogenesis juga di$utuhkan lingkungan "ang le#$a$ tetapi juga angiogenesis te!jadi pada tekanan oksigen !endah1 $alutan =o((lusi:e= dapat #e!angsang p!oses angiogenesis ini. Meningkatkan de!ridement autolisis. Dengan #e#pe!tahankan lingkungan le#$a$ sel neut!opil dapat hidup dan en2i# p!oteolitik di$a&a ke dasa! luka "ang #e#ungkinkan #engu!angi?#enghilangkan !asa n"e!i saat de$!ide#en. P!oses ini dilanjutkan dengan deg!adasi fi$!in "ang #e#p!oduksi fakto! "ang #e!angsang #ak!ofag untuk #engelua!kan fakto! pe!tu#$uhan ke dasa! luka. Meningkatkan re"epitelisasi. Pada luka "ang le$ih $esa!1 le$ih dala# sel epide!#al ha!us #en"e$a! diatas pe!#ukaan luka da!i pinggi! luka se!ta ha!us #endapatkan suplai da!ah dan nut!isi. K!usta "ang ke!ing pada luka #enekan?#enghalangi suplai te!se$ut dan #e#$e!ikan $a!ie! untuk #ig!asi dengan epitelisasi "ang la#$at. #arier !akteri dan mengurangi ke$adian infeksi. Balutan oklusif #e#$alut dengan $aik dapat #e#$e!ikan $a!ie! te!hadap #ig!asi #ik!oo!ganis#e ke dala# luka. Bakte!i dapat #ene#$us kasa sete$al ; lapisan pada penggunaan kasa le#$a$. Luka "ang di$alut dengan pe#$alut oklusif #enunjukkan kejadian infeksi le$ih ja!ang da!ipada kasa pe#$alut kon:ensional te!se$ut. Mengurangi nyeri. Di"akini luka "ang le#$a$ #elindungi ujung sa!af sehingga #engu!angi n"e!i. Memilih Balutan -ang ideal
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

1;

Pada tahun 1B<B 'u#e! #engga#$a!kan $alutan "ang ideal dengan ka!akte!istik se$agai $e!ikut8 Dapat #engangkat eksudat "ang $e!le$ihan dan toksin Kele#$a$an tinggi pada pe!#ukaan luka *e#ungkinkan pe!tuka!an gas *e#$e!ikan insulasi te!#al *elindungi te!hadap infeksi sekunde! Be$as da!i pa!tikel-pa!tikel dan ko#ponen toksik 'idak #eni#$ulkan t!au#a saat #engangkat?#engganti $alutan

+alau $agai#anapun tidak ada suatu $alutan "ang dapat $e!fungsi #agis =one-si2e-fitsall=. )e$agai p!aktisi klinis sangat penting untuk #e#aha#i ka!akte!istik da!i pe!$edaan $alutan dan penggunaann"a sesuai dengan pe!ke#$angan fase pen"e#$uhan luka1 ka!akte!istik luka1 dan fakto! !isiko da!i pasien "ang #e#penga!uhi pen"e#$uhan dan ket!a#pilan da!i pe!a&at itu sendi!i. Balutan &uka Balutan luka "ang #oist sepe!ti =foa#?$usa1 alginate1 h"d!o(olloid1 h"d!ogel1 dan fil# t!anspa!ant.= h"d!o(olloid #e!upakan $alutan "ang tahan te!hadap ai! "ang #e#$antu pen(egah konta#inasi $akte!i. ,"d!o(lloid #en"e!ap eksudat dan #elindungi lingkungan dasa! luka se(a!a ala#i. ,"d!ogel #e!upakan gel h"d!opilik "ang #eningkatkan kele#$a$an pada a!ea luka. ,"d!ogel !ehid!asi dasa! luka dan #elunakkan ja!ingan nek!otik. .il# t!anspa!an #e!upakan $alutan "ang tahan te!hadap ai! "ang se#i oklusi:e1 $e!a!ti ai! dan gas dapat #elalui pe!#ukaan $alutan fil# t!anspa!an ini dan te!#asuk juga dapat #e#pe!tahankan lingkungan luka "ang tetap le#$a$. Pada luka tekan $alutan luka sangat $e!pe!an penting dengan fungsi se$agai $e!ikut8 *e#$antu #elindungi luka da!i inju!i "ang $e!ulang *e#$antu #elindungi luka da!i ku#an pen"akit dan #en(egah luka te!infeksi *e#$antu #en(iptakan kondisi lingkungan "ang #endukung pen"e#$uhan luka *ena#$al $agian luka te!uta#a $agian "ang #ati

Balutan luka "ang te!sedia sangat $e!:a!iasi. 'idak sepe!ti $alutan atau pe#$alut kasa "ang $iasa1 $alutan luka khusus ka!ena #e!eka #e#$antu #en(iptakan tingkat
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

1<

kele#$a$an pada luka. Pada #asa kini hasil-hasil da!i penelitian #en"atakan $ah&a tingkat kele#$a$an #endukung kesehatan kulit1 kele#$a$an #e#$e!i kese#patan "ang le$ih $aik untuk p!oses pen"e#$uhan. Konsep inilah "ang dise$ut dengan =#oist &ound healing.= Perlindungan untuk &uka *eskipun kita $e!fiki! se$alikn"a1 #e#$ia!kan $alutan tidak di$uka?diganti dala# $e$e!apa ha!i sangat #e#$antu dala# p!oses pen"e#$uhan a&al ka!ena luka tidak te!ganggu. ,al ini sangat penting ka!ena situasi kele#$a$an lingkungan luka dapat dipe!tahankan dengan $aik sesuai dengan suhu tu$uh1 kondisi ini akan #endukung pen"e#$uhan luka. 0ntuk penjelasan le$ih lanjut1 penggantian $alutan "ang le$ih se!ing #engaki$atkan suhu luka #enu!un?dingin aki$at te!papa! dengan uda!a. ,al ini akan #engaki$atkan pe!la#$atan p!oses pen"e#$uhan hingga suhu luka #enjadi hangat ke#$ali. Jadi1 penggantian $alutan duka "ang tidak te!lalu se!ing sudah sangat jelas dapat #e#$antu p!oses pen"e#$uhan. )e$agai ilust!asi untuk #enunjukkan $agai#ana kele#$a$an dapat #en"e#$uhkan le$ih (eat adalah dengan #elidungi?#e#$alut luka akan te!(ipta lingkungan "ang le#$a$ "ang diikuti oleh pe!ge!akan sel-sel epide!#al dengan #udah #en"e$!angi pe!#ukaan luka1 untuk #en"e#$uhkan luka. Pada lingkungan luka "ang ke!ing1 sel-sel epide!#al ha!us #en"usup #elalui te!o&ongan "ang le#$a$ dan #ensek!esi en2"# untuk ke#udian #engangkat ke!openg da!i pe!#ukaan luka se$elu# sel-sel $e!#ig!asi dan selanjutn"a $a!u #e#ulai p!oses pen"e#$uhan. Ber.agai tipe 9moist wound dressing9 :.alutan luka -ang mampu mempertahankan kelem.a.an; Ada $e$e!apa tipe $alutan luka dan le$ih da!i satu dapat di!eko#endasikan untuk dipakai #e!a&at luka hingga se#$uh. 0ntuk hal ini1 kita pe!lu #e#aha#i tentang tipe $alutan luka "ang dapat kita pilih dan gunakan1 "ang akan dijelaskan $e!ikut ini. %oam&#usa Balutan foa#?$usa dapat #en"e!ap $an"ak (ai!an1 sehingga digunakan pada tahap a&al #asa pe!tu#$uhan luka1 $ila luka te!se$ut $an"ak #engelua!kan d!ainase. Balutan $usa n"a#an dan le#$ut $agi kulit dan dapat digunakan untuk pe#akaian $e$e!apa ha!i. Bentuk1 uku!an1 dan kete$alan da!i $usa te!se$ut sangat $e!:a!iassi1 dengan atau tanpa pe!ekat pada pe!#ukaann"a. Dontoh 8
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

1>

%oam silikon lunak&!alutan yang menyerap Balutan jenis ini #enggunakan $ahan silikon "ang di!ekatkan1 pada pe!#ukaan "ang kontak dengan luka. )ilikon #e#$antu #en(egah $alutan foa# #elekap pada pe!#ukaan luka atau sekita! kulit pada pinggi! luka. ,asiln"a #enghinda!kan luka da!i t!au#a aki$at $alutan saat #engganti $alutan1 dan #e#$antu p!oses pen"e#$uhan. Balutan luka silikon lunak ini di!an(ang untuk luka dengan d!ainase dan luas. Dontoh 8

#alutan wafer !erperekat& !alutan ydro'olloid Balutan hid!okoloid =&ate!-lo:ing= di!an(anga elastis1 #e!ekat1 dan da!i agen-agen gell 3sepe!ti pe(tin atau gelatin5 dan $ahan-$ahan a$so!$en?pen"e!ap lainn"a. Bila dikenakan pada luka1 d!ainase da!i luka $e!inte!aksi dengan ko#ponen-ko#ponen da!i $alutan untuk #e#$entuk sepe!ti gel "ang #en(iptakan lingkungan "ang le#$a$ untuk pen"e#$uhan luka. Balutan hid!okoloid ada dala# $e!#a(a# $entuk1 uku!an1 dan kete$alan1 dan digunakan pada luka dengan ju#lah d!ainase sedikit atau sedang. Balutan jenis ini $iasan"a diganti satu kali sela#a %-< ha!i1 te!gantung pada #etode aplikasin"a1 lokasi luka1 de!ajad papa!an ke!utan-ke!utan dan potongan-potongan1 dan inkontinensia. Balutan hid!okoloid tidak $iasa digunakan pada luka "ang te!infeksi. Dontoh 8

Hydrogels

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

1B

,id!ogel te!sedia dala# $entuk le#$a!an1 sepe!ti se!at kasa1 atau gel. 9el akan #e#$e!i !asa sejuk dan dingin pada luka1 "ang akan #eningkatkan !asa n"a#an pasien. 9el sangat $aik #en(iptakan dan #e#pe!tahankan lingkungan pen"e#$uhan luka "ang #oist?le#$a$ dan digunakan pada jenis luka dengan d!ainase "ang sedikit. 9el diletakkan langsung diatas pe!#ukaan luka1 dan $iasan"a di$alut dengan $alutan sekunde! 3foa# atau kasa5 untuk #e#pe!tahankan kele#$a$an sesuai le:el "ang di$utuhkan untuk #endukung pen"e#$uhan luka. Dontoh 8

Hydrofi!ers ,id!ofi$e! #e!upakan $alutan "ang sangat lunak dan $ukan tenunan atau $alutan pita "ang te!$uat da!i se!at sodiu# (a!$oL"#eth"l(ellusole1 $e$e!apa $ahan pen"e!ap sa#a dengan "ang digunakan pada $alutan hid!okoloid. Ko#ponen-ko#ponen $alutan akan $e!inte!aksi dengan d!ainase da!i luka untuk #e#$entuk gel "ang lunak "ang sangat #udah dieli#ini! da!i pe!#ukaan luka. ,id!ofi$e! digunakan pada luka dengan d!ainase "ang sedang atau $an"ak1 dan luka "ang dala# dan #e#$utuhkan $alutan sekunde!. ,id!ofi$e! dapat juga digunakan pada luka "ang ke!ing sepanjang kele#$a$an $alutan tetap dipe!tahankan 3dengan #ena#$ahkan la!utan no!#al salin5. Balutan hid!ofi$e! dapat dipakai sela#a < ha!i1 te!gantung pada ju#lah d!ainase pada luka. Dontoh 8

(lginates Alginat lunak dan $ukan tenunan "ang di$entuk da!i $ahan dasa! ganggang laut. Alginate te!sedai dala# $entuk =pad= atau su#$u. Alginate dan hid!ofi$e! #e!upakan tipe p!oduk "ang sa#a. Paa kasus ini1 alginate akan #enjadi lunak1 tidak lengket dengan luka. Alginate juga digunakan pada luka dengan d!ainase sedang hingga $e!at dan tidak dapat digunakan pada luka "ang ke!ing. Balutan dapat dipotong sesuai ke$utuhan1 $entuk luka "ang akan di$alut1 atau dapat dilapisi untuk #ena#$ah pen"e!apan.
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

24

Dontoh 8

)au*e Balutan kasa te!$uat da!i tenunan dan se!at non tenunan1 !a"on1 polieste!1 atau ko#$inasi da!i se!at lainn"a. Be!$agai p!oduk tenunan ada "ang kasa! dan $e!lu$ang1 te!gantung pada $enangn"a. Kasa $e!lu$ang "ang $aik se!ing digunakan untuk #e#$ungkus1 sepe!ti $alutan $asah le#$a$ no!#al saline. Kasa katun kasa!1 sepe!ti $alutan $asah le#$a$ no!#al saline1 digunakan untuk de$!ide#ent non selektif 3#engangkat de$!is dan atau ja!ingan "ang #ati5. Ban"ak kasa "ang $ukan tenunan di$uat da!i polieste!1 !a"on1 atau (a#pu!an $e!#a(a# se!at "ang ditenun sepe!ti kasa katun tetapi le$ih kuat1 $esa!1 lunak1 dan le$ih #en"e!ap. Be$e!apa $alutan1 sepe!ti kasa saline hipe!tonik ke!ing digunakan untuk de$!ide#en1 $e!isi $ahan-$ahan "ang #endukung pen"e#$uhan. P!oduk lainn"a $e!isi pet!olatu# atau ele#en pen"e#$uh luka lainn"a dengan indikasi "ang sesuai dengan tipe lukan"a. Dengan #e#aha#i hal te!se$ut diatas #aka pe!a&at dapat #e#ilih $alutan "ang tepat untuk digunakan saat #e!a&at luka. Transparan %ilm Dontoh8

Pem!ersi Luka *e#$e!sihkan pe!#ukaan luka dengan #engangkat $akte!i dan d!ainase. P!oduk "ang digunakan dapat #engandung dete!jen. Dapat juga digunakan no!#al saline untuk #e#$e!sihkan luka tanpa #e#$aha"akan ja!ingan "ang $a!u tu#$uh. Dontoh 8

Pen"e#$uhan luka #e#$utuhkan pendekatan 8

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

21

1. Patient (ente!ed8 ingat selalu $ah&a apa "ang #en"e$a$kan seso!ang #ende!ita luka dan atau luka k!onik. Kita dapat #enge#$angkan !en(ana penanganan "ang $aik tetapi $ila pasien tidak #eli$atkan pasien akan $e!hasil. 2. ,olisti(8 p!aktek "ang $aik #e#$utuhkan pengkajian pasien =&hole=?se(a!a #en"elu!uh1 $ukan =lu$ang pada pasien=?=hole in the patient=. )e#ua ke#ungkinan fakto!-fakto! "ang $e!kont!i$usi ha!us dieksplo!asi. 3. Inte!dis(iplina!"8 pe!a&atan luka adalah $isnis "ang ko#plek #e#$utuhkan ket!a#pilan da!i $e!$agai disiplin1 ket!a#pilan pe!a&atan1 fisiote!apis1 te!api okupasi1 dietisian1 dan dokte! u#u# dan spesialis 3de!#atologis1 $edah plastik1 dan $edah :askula! sesuai dengan "ang di$utuhkan5. Kadang-kadang #e#e!lukan?#eli$atkan peke!ja sosial. . E:iden(e $ased8 pada saat ini lingkungan penanganan ha!us $e!dasa!kan pada ke$aikan dan =(ost efek(ti:e=.

B B I< P#$UTUP
Kesimpulan *oist +ound ,ealing adalah #e#pe!tahankan isolasi lingkungan luka "ang tetap le#$a$ dengan #enggunakan $alutan penahan-kele#$a$an1 oklusi:e dan se#i oklusi:e. Penanganan luka ini saat ini dige#a!i te!uta#a untuk luka k!onik1 sepe!ti =:enous leg ul(e!s1 p!essu!e ul(e!s1 dan dia$eti( foot ul(e!s=. Kesei#$angan kele#$a$an pada pe!#ukaan $alutan luka adalah fakto! kun(i dala# #engopti#alkan pe!$aikan ja!ingan1 #engeli#inasi eksudat da!i luka "ang $e!le$ihan pada luka k!onik "ang #e!upakan $agian penting untuk pe!#ukaan luka. Dan #etode #oist &ound healing adalah #etode untuk #e#pe!tahankan kele#$a$an luka dengan #enggunakan $alutan penahan kele#$a$an1 #etode ini #e#iliki p!insip pen"e#$uhan luka se(a!a ala#i1 ka!ena dengan #e#pe!tahankan kele#$a$an dapat #en"e#$uhkan le$ih (epat dengan #elidungi?#e#$alut luka akan te!(ipta lingkungan "ang le#$a$ "ang diikuti oleh pe!ge!akan sel-sel epide!#al dengan #udah #en"e$e!angi pe!#ukaan luka1 untuk #en"e#$uhkan luka. Keuntungan dengan #e#pe!tahankan luka tetap le#$a$ dan
Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

22

dilindungi sela#a p!oses pen"e#$uhan dapat #e#pe!(epat pen"e#$uhan #engu!angi ko#plikasi infeksi dan pe!tu#$uhan ja!ingan pa!ut !esidual. "aran

% 7 dan

Da!i #anfaat dan keuntungan #etode *oist +ound ,ealing te!se$ut1 dapat di#anfaatkan se$agai suatu t!end pe!a&atan luka dengan p!insip luka (epat se#$uh1 kualitas pen"e#$uhan $aik se!ta dapat #engu!angi $ia"a pe!a&atan luka1 dan ini sangat penting $agi pe!a&at untuk dapat #enge#$angkan dan #engaplikasikann"a di lingkungan pe!a&atan khususn"a pe!a&atan luka "ang jelas sangat #e#$e!ikan kepuasan $agi kese#$uhan luka pasien.

D FT ! PU"T K

http8??&&&.&ounds1.(o#?(a!e?p!o(edu!e24.(f#?3% 1 diakses tanggal 24 *a!et 244< http8??&&&.google.(o.id?sea!(hEFG#oistH&oundHhealingIhlGidIsta!tGB4IsaG@ 1 diakses tanggal 24 *a!et 244< http8??&&&.google.(o.id?sea!(hE hlGidIFG#oistH&oundHhealingI$tn9G'elusu!iHdenganH9oogleI#etaG 1 diakses tanggal 2 *a!et 4< http8??&&&.&o!ld&ide&ounds.(o#?1BBB?june?)te:e-'ho#as?*eningo(o((al*eningitis.ht#l1 diakses tanggal 2 *a!et 4< http8??&&&.(le:eland(lini(.o!g?health?healthinfo?do(s?3>44?3>24.aspE indeLG12223Is!(Gne&sp 1 diakses tanggal 2 *a!et 4< http8??&&&.$u!nsu!ge!".o!g?Beta&e$?*odules?#oisthealing?pa!tJ2$(.ht#1 tanggal 24 *a!et 244< http8??&&&.&o!ld&ide&ounds.(o#?244 ?septe#$e!?/"an?Ps"(holog"-Pain-+ound,ealing.ht#l, diakses tanggal Ap!il 244< 23 diakses

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007

Moist Wound Healing, Trend n Isu, 2007