Anda di halaman 1dari 8

JOB SHEET

Nama Pekerjaan Unit Referensi : : : Melakukan Amniotomi Intra Natal Care (Laboratorium) 1. Depkes RI, MNH, JNP ! R. Modul Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal. "##". Jakarta. JNP ! R. ". Jo$nson Rut$, %a&lor 'en(&. Skill For Midwifery Practice. "###. )(inbur*$ Lon(on. C$ur+$ill Li,in*stone. -. .ai/u((in Ab(ul 0ari. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. "##". Jakarta. 1a&asan 0ina Pustaka .ar2ono Pra2iro$ar(3o. Objektif Perilaku Mahasiswa : .etela$ memba+a 3ob s$eet (an meli$at (emonstrasi prasat amniotomi, ma$asis2a (apat melakukan amniotomi pa(a p$antom sesuai (en*an lan*ka$! lan*ka$ (an berurutan. Dasar Teori : Amniotomi a(ala$ tin(akan untuk membuka selaput amnion (en*an 3alan membuat robekan ke+il &an* kemu(ian akan melebar se+ara spontan akibat *a&a berat +airan (an a(an&a tekanan (i(alam ron**a amnion. %in(akan ini pa(a umumn&a (ilakukan pa(a saat pembukaan len*kap atau $amper len*kap a*ar pen&elesaian seba*aimana akselerasi luas proses mestin&a. persalinan Pa(a Pa(a berlan*sun* selekti/, (emikian, menentukan kon(isi kon(isi san*at

amniotomi (ilakukan pa(a /ase akti/ a2al, seba*ai persalinan. penilaian ser,i+k, penurunan ba*ian terba2a$ (an pan**ul, men3a(i

keber$asilan proses akselerasi persalinan. Penilaian &an* sala$, (apat men&ebabkan +airan amnion san*at berkuran* se$in**a menimbulkan (istosia (an menin*katkan morbi(itas4mortalitas ibu (an ba&i. Petunjuk : 1. Ikutila$ instruktur &an* a(a (an patu$i tata tertib laboratorium. ". 0a+a 3ob s$eet ini sebelum masuk ke laboratorium. -. %an&akan kepa(a pembimbin*, 3ika a(a &an* kuran* (imen*erti. 5. Amniotomi ini (ilakukan ole$ ma$asis2a se+ara in(i,i(u. 6. .ebelum melakukan tin(akan siapkan alat, ba$an (an perlen*kapan Keamanan : 1. Per$atikan te$nik asepti+ (an antisepti+ setiap melakukan tin(akan. ". Letakan peralatan pa(a tempat &an* mu(a$ ter3an*kau (an tersusun sesuai (en*an pen**unaann&a. -. 0erita$u pasien4keluar*a ter$a(ap tin(akan &an* akan (ilakukan. 5. Per$atikan rasa aman, n&aman, (an pri,asi pasien . Pekerjaan laboratorium - Bahan - Perlengka an : P$ant$om pan**ul, p$ant$om 3anin, p$ant$om pla+enta. : Air men*alir, .abun +air, 7,er s+ort (1), Han( s+oon (sepasan*), - !lat : apas D%% (alam tempatn&a, Larutan Clorin #,6 8 (alam 2askom, Parto*ra/, Alat tulis. 9 ko+$er, Piala *in3al, Dopler4Dopet$one, Jam.

! Prose"ur

LANGKAH KERJA 1. .iapkan alat, ba$an (an perlen*kapan &an* (iperlukan untuk amniotomi.

ILUSTRASI

.usun sesuai (en*an pen**unaan (an (ekatkan kepasien. ". 0erikan pen3elasan kepa(a ibu (an keluar*a (ilakukan. tin(akan &an* akan

:unakan ba$asa &an* mu(a$ (imen*erti. -. Periksa Den&ut Jantun* Janin. Periksa DJJ (iantara kontraksi Per$atikan re*ularitas. Catat semua temuan (ari pemeriksaan pa(a parto*ra/. 5. Cu+i tan*an. /rek2ensi (an

:unakan men*alir.

sabun

+air

(an

air

6. Pakai Han(s+oon.

Per$atikan

te$nik

septi+

(an

antisepti+ ;. Lakukan ,ul,a $&*iene.

Per$atikan kea(aan ,ul,a, (an pen*eluaran. <. Lakukan pemeriksaan (alam. Lakukan (iantara kontraksi. Periksa posisi, ser,i+k= penipisan, konsistensi, pembukaan,

pastikan kepala 3anin su(a$ masuk PAP (an ti(ak teraba ba*ian ke+il 3anin atau tali pusat, raba selaput ketuban. >. Masukan 9 ko+$er &an* (ipe*an* tan*an kiri (en*an bimbin*an telun3uk (an 3ari ten*a$ tan*an kanan, $in**a men&entu$ selaput ketuban.

?. :erakan ke(ua u3un* 3ari tan*an (alam untuk menore$kan *i*i ko+$er $in**a merobek selaput ketuban. Lakukan ketika selaput ketuban ti(ak te*an*. Jan*an sampai membuat trauma pa(a ba&i. 1#. 0iarkan air ketuban membasa$i 3ari tan*an kanan.

11. eluarkan 9 ko+$er (ari ,a*ina (en*an tan*an kiri, kemu(ian masukan ke(alam larutan klorin #,68.

1". Perta$ankan 3ari kanan (alam ,a*ina.

Pastikan ti(ak teraba ba*ian ke+il 3anin atau tali pusat, (an periksa penurunan kepala 3anin.

1-. 7bser,asi +airan ketuban &an* keluar.

Per$atikan 2arna, a(aka$ (ara$, mekonium. 15. eluarkan tan*an (ari ,a*ina (en*an perla$an, #,68. kemu(ian masukan klorin $an(s+oon ke(alam larutan

16. Cu+i tan*an (en*an sabun +air (an air men*alir. 1;. Periksa ulan* Den&ut Jantun* Janin.

Periksa DJJ (iantara kontraksi Per$atikan /rek2ensi (an re*ularitas. 1<. Catat (alam parto*ra/.

Catat (an DJJ. - #$aluasi :

3am

selaput

ketuban

(ipe+a$kan, 2arna air ketuban,

Diak$ir pemba$asan setiap ma$asis2a melakukan amniotomi sesuai (en*an lan*ka$!lan*ka$ prose(ur &an* a(a, (an (inilai ole$ (osen pembimbin* masin*!masin* (en*an men**unakan +$e+k list4(a/tar penilaian.

DAFTAR PENILAIAN

Ju(ul Nama Ma$asis2a NIM Penilai

= Melakukan Amniotomi = = =

Petun3uk Penilaian penilaian @

0eri tan(a +$e+k () setiap lan*ka$!lan*ka$ pa(a kolom penilaian, (en*an skala 1. Perlu perbaikan, Lan*ka$ atau tu*as ti(ak (iker3akan (en*an benar atau (i$ilan*kan. ". Mampu, Lan*ka$ (iker3akan (en*an benar (an berurutan, tetapi kuran* tepat atau pelati$ perlu membantu4men*in*atkan $al!$al ke+il &an* ti(ak terlalu berarti. -. Mahir, Lan*ka$ (iker3akan (en*an benar, tepat tanpa ra*u!ra*u atau tanpa perlu bantuan (an sesuai (en*an urutan.
NILAI
K!%U% & & ' ( K!%U% ' & ' (

LANGKAH/TUGAS
1. ". -. 5. 6. ;. <. >. Alat, ba$an (an perlen*kapan (isiapkan berurutan sesuai (en*an pen**unaan. Pen3elasan tela$ (iberikan kepa(a ibu (en*an ba$asa &an* mu(a$ (imen*erti. Den&ut 3antun* 3anin (iperiksa (iantara kontraksi. %an*an (i+u+i men**unakan sabun +air (an air men*alir. Han(s+oon (ipakai (en*an memper$atikan te$nik septi+ (an antisepti+. Aul,a $&*iene (ilakukan. Pemeriksaan (alam (ilakukan untuk memastikan ti(ak teraban&a ba*ian ke+il 3anin atau tali pusat. 9 ko+$er (imasukan (en*an (ipe*an* tan*an kiri (an (en*an bimbin*an telun3uk (an 3ari ten*a$ tan*an kanan.

?.

e(ua u3un* 3ari tan*an kanan (i*erakan untuk menore$kan *i*i ko+$er $in**a merobek selaput

ketuban. 1#. Jari tan*an kanan (ibiarkan (ibasa$i air ketuban. Cairan ketuban &an* keluar (iobser,asi, tan*an kanan tetap (alam ,a*ina. 11. 9 ko+$er (ikeluarkan (ari ,a*ina (en*an tan*an

kiri, kemu(ian (imasukan ke(alam larutan klorin

#,68. 1". Jari kanan (iperta$ankan (alam ,a*ina, untuk memastikan ti(ak teraba ba*ian ke+il 3anin atau tali

ANTE NATAL NATAL CARE CARE ANTE


Mata Kuliah Teknologi Pendidikan

Joob sheet sheet Joob

pusat, (an meraba penurunan kepala. Diajukan UntukMemenuhi Memenuhi SalahSatu SatuTugas Tugas Diajukan Untuk Salah 1-. Cairan ketuban &an* keluar (iobser,asi, tan*an Mata Kuliah Teknologi Pendidikan kanan tetap (alam ,a*ina. 15. %an*an kanan (ikeluarkan (ari ,a*ina (en*an perla$an!la$an, (an $an(s+oon (imasukan ke(alam larutan klorin #,68 16. e(ua tan*an (i+u+i (en*an sabun (an air men*alir. 1;. Den&ut 3antun* 3anin (iperiksa ulan*. 1<. Hasil temuan (an tin(akan (i+atat (alam parto*ra/.
%*l %t( %*l %t(

Catatan

Penampilan minimum rata!rata a(ala$ mampu, 3ika masi$ (alam kata*ori perlu perbaikan (osen pembimbin* (an ma$asis2a $arus melakukan pen*ulan*an.

Disusun oleh Disusun oleh ::

SITI ROPIAH SITI ROPIAH NIM:1 :11! 1!"11 "11## NIM

PRO$RAMDIP%OMA DIP%OMA&&I' I'K()IDANAN K()IDANAN PRO$RAM UNI'(RSITASMUHAMMADI*AH MUHAMMADI*AHTAN$(RAN$ TAN$(RAN$ UNI'(RSITAS +"1 ,+"1,+"1+"1

Anda mungkin juga menyukai