Anda di halaman 1dari 9

Pengenalan Bidang teknologi berkait rapat dengan bidang pendidikan.

Perkaitan ini telah menimbulkan model-model yang boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Justeru itu, adalah mustahak bagi guru untuk mendalami pengetahuan mengenai teknologi pendidikan dan pengajaran.Teknologi pendidikan adalah kaedah sistematik dengan menggabungkan pelbagai media komunikasi yang inovatif. Tujuan utama teknologi pengajaran digunakan adalah untuk mempengaruhi pembelajaran supaya pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada pengajaran guru tetapi kepada media dan bahan. Antara elemen-elemen rasional kepentingan teknologi dalam pendidikan seperti berikut: otivasi !engan menggunakan teknologi dapat memotivasikan pelajar untuk belajar. enurut "o#ma dan $roginger %&''(), menerangkan beberapa *ara teknologi dapat membantu dalam proses kognitif, motivasi dan membantu keperluan sosial pelajar. "eunikan pengajaran +elain itu, keunuikan pengajaran boleh memudahkan suasana pembelajaran menjadi lebih hebat dan berkesan. ,a juga dapat menghubungkan pelajar dengan sumber maklumat dan alat pembelajaran. +okongan kepada pendekatan baru pengajaran !e-asa ini masyarakat mula sedar kepentingan teknologi dalam pelbagai bidang. Pelbagai pendekatan baru yang digunakan bagi memotivasikan pelajar dalam bidang pendidikan. Antaranya pembelajaran koperatif , berkongsi ke*erdikan dan mempunyai kemahiran yang tinggi. eningkatkan produktiviti guru Tidak dinafikan dengan penggunaan teknologi dapat mengurangkan kerja guru dan mejimatkan masa dalam penyimpanan rekod dan data. +udah semestinya guru akan lebih produktif sekiranya mereka dilatih dan didedahkan dalam kaedah berasaskan teknologi dan mampu mengakses dengan pantas maklumat bagi keperluan mereka. +ebagai keperluan kemahiran ,$T +eperti yang telah diketahui keperluan i*t pada #aman globalisasi ini amatlah penting dan ia perlu dikuasai oleh pelajar bagi menyediakan mereka untuk menjadi pelajar bermaklumat. enurut oursund %&''.), tiga jenis laluan yang dikenali sebagai kemahiran asas untuk semua rakyat dalam Teknologi aklumat %,T) ialah /iterasi maklumat, literasi teknologi dan literasi 0isual. (. !efinisi Teknologi Pengajaran

enurut +ilber %&'12) teknologi pengajaran ialah pembangunan %penyelidikan, reka bentuk, penerbitan, penilaian, penggunaan) komponen sistem pengajaran % mesej, manusia, bahan, alatan, teknik , keadan) dan pengurusan pembangunan % organisasi, personel) yang sistematik bagi menyelesaikan masalah pendidikan.

3 Teknologi pengajaran 4 ialah satu *ara sistematik untuk mereka bentuk, menjalankan, dan menilai proses keseluruhan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif khusus, penyelidikan yang berdasarkan kepada pembelajaran manusia dan komunikasi. ia juga melibatkan kombinasi sumber manusia dan sumber bukan manusia. Tujuannya ialah untuk membolehkan pengajaran menjadi efektif3 % +uruhanjaya Teknologi Pengajaran &'12)

enurut +eels dan 5i*hey %&''6), teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran.

7.

odel A++859

odel assure ini menggunakan akronim dengan menggabungkan pengajaran seperti yang diterangkan oleh :agne. aksud akronim A++859 ini seperti berikut: A + + : : : Analy#e /earners % menganalisis pelajar) +tate ;bje*tive % +ele*t bahan ) 8 5 9 : : : 8ltili#e media and materials % menggunakan bahan dan media) 5e<uire /earner Parti*ipation % memerlukan penglibatan pelajar) 9valuate and revise % menilai dan menyemak semula bahan) ethods, enyatakan objektif) edia and aterials % memilih kaedah, media dan

enurut +maldino, 5ussell, =ein*h dan olenda %(22.), model ini merupakan prosuder atau panduan untuk meran*ang dan menguruskan sesuatu bahan atau media dengan mengambil kira teknologi. enurut 5o#inah Jamaluddin % (227), model A++859 adalah panduan prosuderal untuk peran*angan dan pengendalian pengajaran dengan integrasi media. Proses pembagunan pengajaran yang lengkap bermula dengan keperluan bagi menentukan sama ada pengajaran itu

sesuai atau tidak dengan apa yang ingin di*apai. kepada peran*angan media di bilik darjah

odel A++859 digunakan

7.&

enganalisis Pelajar

+ebelum menggunakan bahan atau media dalam pengajaran guru perlu mengenali *iri-*iri pelajar, isi kandungan pelajaran, media dan bahan pelajaran. ini sebagai langkah pertama guru untuk persediaan sebelum memulakan pengajaran pembelajaran. Antara faktor yang di ambil kira untuk membuat keputusan dalam pemilihan media ialah:

i. $iri-*iri am merangkumi sosial pelajar seperti umur, tahap gred, kedudukan, pekerjaan, faktor budaya dan sebagainya. ii. "etrampilan kemasukan khusus adalah pengetahuan kemahiran atau kekurangan yang ada pada pelajar. iii. :aya pembelajaran pula meliputi baka, psikologi yang mempengaruhi pelajar untuk menerima dan bertindak balas terhadap rangsangan. Berdasarkan fakta yang dijelaskan, guru perlulah mengenal pasti pelajar sama ada dari segi umur, latar belakang, sosio ekonomi dan tahap gred yang di*apai oleh pelajar sebelum menggunakan media berdasarkan model A++859 dalam pengajaran pembelajaran. +ekiranya guru berdepan dengan pelajar yang pasif guru perlu membina model bahan atau media yang sesuai supaya pembelajaran tidak membosankan pelajar. ;leh itu, aras pengetahuan, kemahiran dan pengetahuan sedia ada juga perlu diambil kira supaya bahan media yang digunakan dapat men*apai sasaran objektif pengajaran guru. +ebagai *ontoh guru ingin membina bahan dan media bagi tajuk pekerjaan rasulullah +.A.> dan kehidupan baginda, guru perlu mengenal pasti latar belakang murid sama ada pernah mendengar *erita ?abi uhammad dan mengalami suasana kehidupan di Tanah Arab tersebut atau tidak. Jika pelajar belum pernah melalui suasana kehidupan masyarakat di tanah Arab, guru boleh memikirkan alternatif yang boleh memberi pengalaman kepada pelajar tanpa perlu berada di Tanah Arab. !an sudah semestinya tayangan video merupakan pilihan yang tepat untuk tajuk tersebut. !engan mengaplikasikan tayangan video kehidupan masyarakat arab dan pekerjaan mereka itu murid dapat mengalami dan memahami *ara kehidupan sebenar 5asulullah +.A.>. +ehubungan dengan itu, proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat a-al dan latar belakang pelajar, guru dapat membina bahan media yang baik dan sesuai dengan latar belakang pelajar. Bahan media yang baik akan mendorong pelajar lebih memahami dan mengetahui maklumat pembelajaran dengan lebih mudah.

7.(

enyatakan ;bjektif

;bjektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan dengan jelas oleh guru. ,ni adalah sebagai sasaran pengajaran pembelajaran dan semestinya pernyataan objektif mestilah tepat. "epentingan objektif pengajaran adalah sebagai mengetahui dan memilih kaedah dan media pengajaran yang tepat. !engan mengetahui objektif, guru dapat meran*ang dan men*ipta suasana pembelajaran bagi men*apai objektif tersebut. elalui objektif juga guru dapat menilai pelajar dengan tepat sama ada objektif yang diingini oleh guru ter*apai atau tidak. Pernyataan objektif yang baik mempunyai empat kriteria. +iapakah yang hendak di*apai@ Apakah yang hendak di*apai@ Bagaimana hendak men*apai sasaran @ Apakah tahap pen*apaian yang telah di*apai@

+iapakah yang hendak di*apai@ !alam komponen ini tertumpu kepada perkara yang dilakukan oleh pelajar bukan yang dilakukan oleh guru. pembelajaran hnaya berlaku apabila pelajar itu aktif, mental yang sihat, iaitu dia dapat memproses idea atau se*ara fi#ikal seperti menguasai kemahiran dalam pengajaran pembelajaran.

Apakah yang hendak di*apai@ +oalan ini merujuk kepada tingkah laku pelajar. Tingkah laku yang menggambarkan keupayaan pelajar selepas mengikuti pengajaran dan merupakan unsur penting dalam sesuatu objektif. Tingkah laku yang dinyatakan dalam objektif pengajaran pembelajaran hendaklah dapat diukur dan dilihat pen*apaiannya. 8ntuk menyatakan tingkah laku dalam objektif mestilah menggunakan istilah yang tepat dan sesuai. ,stilah yang kabur seperti menyatakan, mengetahui, memahami dan sebagainya tidak akan dapat menghuraikan objektif dengan jelas. Antara istilah yang boleh digunakan seperti: menganalisis memilih mengkelaskan mengkategorikan menyebut

menyusun membina melabelkan me-arna menilai membanding mereka *ipta menggambarkan mengukur mengeneralisasikan

iii.

Bagaimana hendak di*apai@

8ntuk pen*apaian objektif pengajaran pembelajaran hendaklah termasuk syarat tingkah laku baru yang dapat diperhatikan. Pernyataan syarat pen*apaian objektif juga dapat membantu guru menyediakan suasana dan langkah pengajaran pemberlajaran. iv. Apakah tahap pen*apaian yang telah di*apai@

!arjah atau aras pen*apaian yang di*apai oleh pelajar sama ada aras &, aras ( atau aras 7. ,a merujuk kepada darjah ketepatan, kualiti atau kuantiti tingkah laku tempuh masa yang ditetapkan dan sebaginya."riteria berkenaan dinyatakan se*ara kualitif dan kuantitatif. $ontoh penulisan objektif bagi tajuk Pahala dan !osa Pendidikan ,slam Tahun 6. Pada akhir pembelajaran murid dapat : Aras & enyebut pengertian pahala dan dosa se*ara lisan. Aras ( engenal pasti amalan yang boleh diberi ganjaran pahala dan amalan yang dibalas dosa. Aras 7 engklasfikasikan perbuatan yang boleh memba-a kepada dosa dan pahala.

Berdasarkan penulisan objektif tadi, sebelum memulakan sesuatu pengajaran guru perlu menyatakan objektif pengajaran pembelajaran bagi menetapkan apa yang perlu di*apai oleh pelajar dalam bahan media yang digunakan dalam pengajaran pembelajaran. enurut ?i*holson %&''A) menyatakan baha-a objektif bagi sesuatu bahan media amat perlu bagi memastikan keberkesanan bahan media yang digunakan dalam pengajaran pembelajaran. $ontohnya dalam tajuk perkara Bperkara yang membatalkan solat guru menetapkan murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya A perkara yang membatalkan solat. :uru boleh menggunakan bahan media seperti po-er point atau *dri berkaitan perkara-perkara yang membatalkan solat menerusi tayangan tersebut. ,ni se*ara tidak langsung dapat mengukur kebolehan murid dan objektif ter*apai.

"lasifikasi objektif ;bjektif diklasifikasikan mengikut jenis pembelajaran asas yang dikehendaki. terdapat 7 kategori bagi menerangkan dan menyusun jenis pembelajaran iaitu kemahiran kognitif, kemahiran afektif dan kemahiran psikomotor.

7.7

Pemilihan kaedah, media dan bahan.

+eterusnya, peran*angan yang sistematik dengan menggunakan media memerlukan kaedah, media dan bahan yang akan dipilih oleh guru dengan sistematik melalui langkah berikut:

,.

enetapkan kaedah yang tepat

:uru perlu memilih kaedah yang sesuai dalam mata pelajaran yang akan di ajar kepada pelajar. $ontohnya aktiviti permainan boleh digunakan sebagai kaedah untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat pada permulaan pelajaran. +ebagai mengembangkan pelajaran guru boleh melaksanakan kaedah sumbang saran atau perbin*angan. /antaran itu pelajar dapat men*ambahkan maklumat baru. ,,. emilih media yang sesuai bagi melaksanakan kaedah.

Jika diteliti dengan lebih mendalam, format media ialah bentuk fi#ikal paparan mesej. Cormat media termasuk *arta flip, slaid, audio, video, filem, komputer multimedia, $!5, , $!5;; dan sebagainya. +ehubungan dengan itu, guru perlu memilih media dalam bentuk aliran atau senarai semaik. :uru perlu memilih media berdasarkan kumpulan sasaran, situasi pengajaran, angkubah pengajaran dan objektif sama ada kognitif, efektif dan psikomotor mesti di ambil kira bagi setiap format media yang digunakan.

,,,.

emilih, mengubahsuai atau mereka bentuk bahan.

enurut 5o#inah Jamaluddin %(227), bagi memperoleh bahan yang sesuai, guru perlu melibatkan 7 alternatif iaitu D D D memilih bahan yang tersedia ada. mengubah suai bahan yang sedia ada. mereka bentuk bahan yang baru.

emilih kaedah dan media yang sesuai juga adalah berdasarkan kebolehan pelajar dan objektif pembelajaran yang ingin di*apai. +ebagai *ontoh guru ingin menyampaikan isi pelajaran berkaitan Beriman pada =ari Akhirat kepada murid tahun 7. +ebelum tajuk ini di ajar, guru haruslah memilih terlebih dahulu kaedah dan media yang sesuai untuk memastikan objektif pembelajaran tajuk ini ter*apai. :uru boleh menayangkan tanda-tanda hari kiamat seperti ben*ana alam, tsunami, gempa bumi, peperangan di Palestin dan seaginya melalui tayangan video atau E;8 T8B9. elalui tayangan tersebut pelajar akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai tajuk pengajaran dan dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan baik dan berkesan serta kondusif. bahan ini sangat releven kerana ia akan dapat memberi pengalaman baru terhadap pelajar. +elain itu guru juga boleh meminta pelajar menjalankan aktiviti atau latihan di papan interaktif dengan menggunakan po-er point atau *dri mata pelajaran Pendidikan ,slam .

7.6

enggunakan

edia dan Bahan

Berdasarkan A++859 terdapat . prinsip tata*ara penggunaan media. /angkah ini perlu dibuat sebelum media digunakan dalam pengajaran pembelajaran. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah seperti menyemak, pratonton, kaji bahan sumber sebelum digunakan, sediakan bahan dengan betul, lengkap dan *ukup, ran*ang penggunaan bahan sumber, sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah di*apai serta menggunakan bahan se*ara optimum dalam proses pengajaran pembelajaran.

>alaubagaimanapun, guru perlulah mengambil kira kos dan -aktu pengajaran dalam penggunaan media. edia yang sesuai dengan topik pembelajaran tidak semestinya dapat disesuaikan dengan -aktu pengajaran terutamanya dalam & -aktu dengan peruntukan masa 72 minit.

7..

emerlukan penglibatan pelajar

Bagi langkah yang kelima, iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran.Pembelajaran yang melibatkan pelajaran se*ara aktif akan menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. ,ni telah disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori kognitif dan teori behavioris. Pengalaman kejayaan pelajar terhadap pembelajaran akan meningkatkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. $ontohnya pembelajaran se*ara F hand-on3 seperti melabelkan =ukum Taj-id pada skrin komputer pada ayat-ayat Al Guran mengikut +urah yang di ajar oleh guru. +ituasi ini akan memberi pengalaman baru terhadap pelajar bagi memahami dengan lebih jelas mengenai hukumhukum taj-id berbandiing guru hanya men*eritakan sahaja hukum taj-id tersebut sehingga murid menjadi bosan. ?amun begitu, jika bahan media yang di bina oleh guru tidak melibatkan aktiviti yang aktif oleh pelajar akan menyebabkan objektif dan sasaran guru tidak akan ter*apai. ;leh itu guru perlulah membina bahan atau media yang kreatif sebagai menggalakkan pelajar terlibat se*ara aktif dalam pengajaran pembelajaran. +e*ara tidak langsung dapat memupuk budaya berfikir di kalangan pelajar. Justeru itu, bahan media yang berasaskan model A++859 perlu digunakan oleh guru sebagai meran*ang tingkah laku dan minda pelajar dalam proses pengajaran pembelajaran. 7.A enilai dan menyemak semula bahan

"omponen yang terakhir dalam odel A++859 ialah menilai dan menyemak semula bahan. "edua-dua komponen ini merupakan aspek penting kepada pembangunan kualiti pengajaran dan ia melibatkan langkah yang berterusan . Penilaian seharusnya dilakukan oleh guru sepanjang pengajaran pembelajaran bagi memastikan pilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar.;leh itu, penilaian perlu dilakukan oleh guru bagi mengetahui pen*apaian kemahiran mereka seperti yang dikehendaki oleh guru. Penilaian semasa pengajaran juga mempunyai tujuan diagnostik yang direka sebagai mengesan dan memperbaiki masalah yang boleh mengganggu pen*apaian objektif pengajaran pembelajaran. enurut Eusup %(22A), terdapat beberapa aspek yang boleh digunakan antaranya: Adakah objektif pembelajaran ter*apai@ Adakah bahan media yang digunakan dapat membantu pengajaran pembelajaran@ Apakah kesemua pelajar dapat menguasai pembelajaran dengan menggunakan media@

Berapakah bilangan pelajar yang menggunakan bahan media dengan betul@ Adakah suasana pembelajaran berada dalam keadaan yang kondusif@

anakala penilaian terhadap pen*apaian pelajar adalah perlu bagi mengetahui keupayaan pelajar dalam memenuhi objektif ter*apai. +elain itu, penilaian terhadap media dan bahan juga perlu dilaksanakansebagai mengetahui pengajaran itu berkesan dan dapat difahami oleh pelajar dengan jelas serta men*apai tahap sasaran guru dalam tajuk yang di ajar. +ekiranya terdapat kelemahan dalam penggunaan bahan dan media guru hendaklah memperbaiki kelemahan media sehingga ia sesuai digunakan dalam pengajaran pembelajaran.

6. "esimpulan Jelaslah model A++859 mempunyai peranan penting dalam membangunkan pengajaran pembelajaran yang berkualiti. !engan menggunakan model A++859 sebagai panduan reka bentuk pengajaran guru, ia akan dapat membantu guru meran*ang ran*angan pengajaran yang rapi dan sistematik. !alam masa yang sama juga penggunaan model A++859 ini akan menimbulkan minat pelajar untuk beralih kepada bahan lain, dan memberi kefahaman kepada pelajar dan mengubah persepsi pelajar baha-a pengajaran pembelajaran yang selalu dianggap sebagai membosankan.

Anda mungkin juga menyukai