P. 1
Buku Panduan Penilaian Kokurikulum

Buku Panduan Penilaian Kokurikulum

|Views: 10,071|Likes:
Dipublikasikan oleh Ibrahim bin Haji Yaacob
Buku ini diterbitkan oleh Bahagian Sekolah Kementeria Pelajaran Malaysia pada tahun 2007 untuk kegunaan sekolah menengah.
Buku ini diterbitkan oleh Bahagian Sekolah Kementeria Pelajaran Malaysia pada tahun 2007 untuk kegunaan sekolah menengah.

More info:

Published by: Ibrahim bin Haji Yaacob on Aug 26, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2016

pdf

text

original

s

l

(rrNrL'kn' r.4(r'ri
D$Iqn3c6.+|L,Ee6kaMo]]

Mr(y6la

KATAALU.ALUAN PELA"'AMN KETUAPENGARAH MALAYSIA

um di $kolah merupakan kesinambungan Keqiatan kokuriku p'ces p€ngal.i- dal p€nbe'ataE1 ddlar bili\ da1.f. Di *npirg pensebhuan i6lahdlpoala.i. yahg kesialan billk uar m6mpeukuhken p€*6mbangan sahsah paramudd/p€lalar dal]ahin boeh menggalakkan a.mourya rnru. n6,uadl wa!rcga? r'a1q bertangounojawab k€l.h.nan din, berdayasaingdai balwa*n. Jusieruamallatrmiar peaksanaannya dan d manlapkan kegial€nkokuikuum dlpefluaskan Penilaiankeqiatan n $korahamalpeniing keEna medgqaakk murid/p€lajar ia diperinqkar yans iniakan membed €bih dar.m akijt sesuaru bidans d€bud.Ponrlalan peFepsi pa€ fru d/peralafbahawapenglibalan meGka diikllral dan Kepada dihaQai*bagar .alu k.q aiEnyans bertaedah. outu{uru pura, p€nilaian ini juqa sudah lentu menjadi as.s lnluk menentukan penqaja6n p€mb€laj.En dIaankan yans dan k€berkesansn P.ri€.biLn Buku Panduan Penllalan Kokutkulum ini meruFkan usaha Kam.nia PorjeEn Malaysauntuk an sebahagian danpada dengadsdmpurna keoiaran kokukulumdilaksamkan mehasukan ini m€nya uruhdanbedaya. sayab€da€p b!k! panduan akanm€mbaniu per*diaad Gmadap somua pihak Fns tedib.l onluk m€mbuat peniraian yan! standad &mi m€noapai dan keesahan kebol€hp€rcayaan

sl DATO'Oi HAJIAHAMAD slPoN

KATA ALU.ALUAN PENGARAH &qHAGIANSEKOLAH KEMENTERIAN PEL'\'AIIAN MALAYSIA
Kmmadangan penddlk€n.munid/peajar se*otah reEngkuml di asp€ktogiiiir cf6\ti dcn pcrkor va! rs,n ret6h ** inovdr ya1g se mba^q dadtao lasmani, enosr,roh.n dan tnteter D.kn 4p.t dsr', d.i Askmftl nura Fe€F€r Maby€tsreiahrMelaptaf bchew. p..qroaral nLnd.pa,a,, daEr b darg qoku ruJndaltFpirorrdbenp64qi nabr treEusarL e6Fr pol.ai& v6.g,s@rd.rd. perg ki,dan in, d,perurlh€n .ag, de1g.n rerLiJsan Merc?rdur (ao,nel o€rianlF23 No€mbaf 2005 y€nsmn rtu+al u rr noTbdl^ar g.nJa€r \€paddnJld/De,qc, ,sng blbd' F€ra attf da'an i€g,a n diha'dplal aGn m.mbq{.n o.tdlal r€pada mrdd/petaja, L;ur oercar abh €Ear dan \ohit€d dat.r bdano rolL+utur [oE.a d, seturrh re&,a 69, renyomdakrar rasi a<rqt. kottJrilutln or s€kotahD.,an ;csu ydnq $Fa pga mnirdial n akfl dEroi <€ daram oohofonan rrddroeraj.r rnLr relanjltbn o€tajd'an t€ .Tlun pprgaj,ar rT9 A*dT K€odang-bdanq k€iayananri al|u Patual Ppri'aal Kolulkutum brg, nJid/D€taicr ssioan r€nclqar a dfarDun a\€n r Gpada ser E olak r€dzTa gutuqu! dan pelr&dti 5e<ot.h ddtcm hemouarpen raanse€E s 6bmikdan ejis,en

Ponglibalan dunr,/p€l.lar *kolah dalan k€giaLn kokurikulln maslh da larurema s6olkomltm€n am seliapaklivilivang darl boleh nqkalkan, dil m€ng.ngqap LsilL sil d/p6laja. sekolah Ram.i ibu bapadan mu dl@bud. trenla.. ||1 FsudlJsdnlaer atas aen dda, a ItegEtal loa\ oerr19 n valq bema +baoam.ns s'- ^- pepslkc*1 a€demh M€nv.don me@kan p*i mushhaknF Inl, hakikat KorenlerianPelala€nMalaysio y€ng slandad' ponilaian aKivirikokutikulum m€wujudkan sualusrsiom pada songguhpun ma6aaiu di sekdLah. danboleh diqunakan semua paapoEnaKivilikokoikrlumsetap setiao$kor.h ada membual namun hngku sekoah, moBkameninssalkan hurid/Flaiar sebolum bdz 6nl.E sdlr sctra vang a_ k6hnwkan aooranitL b€lb€4 ke.uk.€n dalam m€nllaip€srasi sebenar Keadaahhl monimbulkan um, bidang kokuriku l€bihl€bihlasiapab. sete6ng mu d/pelajddalam hlttusl 2.b.kinidismbilki€daamDomilihankemasukanmundloelai4k rlnggiAw.ml€mpaian. Pensalian Judtoru Kem€nbdan P€lajaran Malaysia menqambil lanqk.h muid/peajar p€nil.ianaktivilikdkuikulom kepihpinan dan melaksanakan masa pakaidismua Juga daram yanoseragamdsnudiquna p€ *kolah d€rg. a1 dtk nsdrsi_irstut' yang sanaoeriloial ar6r nembcrrr meEka c.lon-oaLon toahasdw. untukmombudpenllalan Iinggi lpmpa(an '.i pul. dihaGpakan 36dsrdan tdpangg untukMrsat Mudd/o€laid r€bih.krif keEna ini akan m.mbantume€ka d.lam nen€pai clia_cila dan mereka. Dondidikan ksdaya Buku P6nduanPeillalanKokunkubd nl dibual denqai ruluan uniuk membe panl€l.san kepadaguru-gurudan poniadbksekolah bntang bagaim.nsprcsesp€nilai.n ni harusdilaksnak n di pe ngkat s6kol.h. Ponqhas buku lni lelah m.n!.mbil ki€ pandangan an an somua gihak t€maauk di potinqkalK€m6nt6 Pelala6n Maravsa P6l6ja Da€6hdan $kola h sedoga €n P€jabal Jabaian P.r.i.En N6s€ri, 6ama dan manl€atkad d.lammasa buk!panduan inibeia.b6nard vano lntuk molihal PolajaEnMalevsia dapatmemenuhlhasEt Kerent€rian *da lebiht6EGUndanman(ap dilakshakand€ngan aklivilikokuikulum plhaky.ng le ibat dapatmsmberikan nanraatk.pada*mua

!"1"p" ^",

.,-' '".

"

akanrelinsr,akan\€@re.r6rsan dan

XOORREZAN BINTIBAPOO HASHIM

3, OBJEKTIF
ebb/Pa€aru:n setu suikadPad.hsn m4qdsi drvr0 dr bfikdrriah Ke!'bi rni8&ah sbhao'an rsFd neanarbr h luoasal3Edanq o,n m16nr06n. @nanny, 3obaq ELuandai sui.iftm;rne^ dicrlmaFb o €h $mua sko ab

pensajiai dnssi mlid/pebjar insrfu3rc nsrtusr
daran mudd/poral5, aKv! r4unid!m

ft 4 muBrp'4'i dwaiibbn

GARIS PAI{OUANSEMASA MELAKSANAKANPENILAIAN KOKURIKULUIIiSEKOIAH 4.r.r PeEnensan jeras. Y5ns

Bedae*.n rsFda ijauanre sko ' mem6u4P.nnasnMdap b€ abn bruntoiun Fis didbun orah b6d64-8.. tur@aan Inr triud r€ 3ah,oai F€nsajbn rd@r m6n€&i shFGva,n rd,r dio.n k |air dndkan seoar Eibahdbn qad m.*€h psniaiank6m4uNr.nmnnd/pebtrrGri,ulr Fsnqajiatr

4.3 ssn6

slku R€kodPedabn ms'i mempuny€i mudd/peraja,

d,b penepaianmud/peralar danmsnFEhr.n

Mmjudkan Jesbnkuas F€nnah psinsb( eko ah, ,uludnya unEur{mu k€tidalsma* El.ueun ei6Fan d.am iaoaran ooun.an bo€ia DenLa rriv,nd r€lidarad' &3m o6m1;ien maidaF an ngbagaouruP6m|npi@isiMi m.nld GuruPmimpidPo@ bidanq

ba..rra.db mdanldd p.laF6n to InsribL FnsaFn rBo Atan; Nh rorurtk! bo€hdiadirin uh

3 4.121 Dalan bmpdh bhunlbsmu 4l?.2Duabuanbfub4]bnpoh4lahml Pe6hr hinstsInskabn nsa a) &mura dai k8laE b) emda dai lidskabn EnP€thins

5. CARTA ALIRANPENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

6. PENILAIANAKTIVITI KOKURIKULUII'
0 - d" " pi ,

It

@r

b'Md$

e*oBns murd/Fajardaram jans aktvlrFne d$da sorap

I l! I
! ll

J tr J tr
M-';trd/,i" qudpdlFl@

!

ftl{m8P,4!

g!

rN.;

i9!!l1rllllryi
yanebd'eei($7, ndhdaj* h'dn p5d3 dFanbn rrah kehsdi€n Fis mabmqm bq*xkan repadajuma h na{d akYt kokurrrun dtara*an seka patudubf masa 2,am (naiskd k!6!t Pense.ua an jka mudpebra, sa(r
hrFfilmrydF!@

I
aru r4bb dn ru bp!F4 &l
{fu4ii',bh |04re inead

iad 13 kar FdumpaaD*bhun, K pedumpaan ebhun dan s! kadPqmaha^ r 2 b i peium Fa I
I Jka i@bh kdadihn hudpdsjal

l!$q L!!q

hqn4r @E

,rt0{t3 ry

k6Fda mu'rd/p6aj*yads nnssans s$du ja*abi yang l.kulikulum'ssgguhpunb€gfttr laElatjaw&n Fns hn jusa dipedntukkan ma*,h m.nsrkuj$. i rsmFh nmesans jeabn y,ne ray! 8turahsepedr badkur: taw*n yansdisantuns Pasubi sadanEerunrdnAnju€i xsEjaandanPasubi Kad6r Raftl. sordah {xRs) P{M'r wsai 13 fi (KRS), F.qa€i WaEn11TPKBM). Po${ai K.dsrK:nai (PA). P6sam' Kdd (3om6r, slrrnspeftr (Pdh) d5n Bpordor K€&r {Kocksnat/PanF€l (P^EM), Padamiwadn h!'d6r(PAJ, Kstua h.d;r (€.iiba) dans.dan M€lar lPbrkdanP$iaE, s.dan, 8iftra M!& IPkBM-L) x6r!a Prarh (Bofrba) d,n

MuEn &dan sukm K6€1tr

-Rd3TruD'(ffiki/Ps@dl'fu!,*.'Mud.' Ketua tuG'i. K.rut Xde( sandr llor Tari RnssadsHibm44. Hh flrBh - a, n'tL

.xd3UEm,s€ky3n' (s/u3dr),s€'ian, Drum M.FnasaBad M.loi hotua PaEur:n i Hl'u J da Ta Piss,ns M#h 2 tunqkure
ktua Pasukn tBmd,ei) k@oEr, Podsion Ls#, Bmqkune Hijau2 dfl rr I Phqqms Mmh 1

hdahan, PBn himo kstuaPalror. sedionb.dd, Kooo6r, k E. P,er6n rdh, Lans .nKdas.by.^' kbr tumfriln. Ad S.d 6 Lsdsi cult 3 d.n Ahi,\rnl'Fbmbiekd.(umN4'fu cros 3, cub 2 d.i r'{ PhesrnsHij4 1 3 2 Ahli8lasa, Cl,s 4 a 5 d.n culaI

8eeH,

(PKBM dan ra,r' K3mn L) P

(PXSM+) L.is Ko€d , ksrar Muda Psno etua P,iun r r (Bombal oio

P.Bx]fiFbNak4'|efulF,dN'uPlbnMda'.k' Adbd.a,kby%' ^l.EhtfuF,'PqgfuP'bnb]ann+.]e$b'

rah20%.Matuh nimaruFkan FeFdanndd/F3]ard.|anpefundig.ndiFniqk6t 8lb. D'bm

'!p6k p.rmy8igdl€bpbn

s dl.ranr.ndan be

obh ..o€ng mldd/paraFr ebh, drld/oalalr pemahneaii cbans,a (D naash)

YANGDINIIAI KEGIATAN KOKURIKI'LUM
sern bm ^;adtssdri dan su

Bl&i

erun|om 3opod Kadsr Ronaia

** " rtr;i'15;'*",,""

K3|sbF.icibAam'lGabs.n|Folodan$eoainy.
K.|'hfunangK3abMoruiahdan$bagdiy.'

s.t.p jsnis akriv i yans dbnssdai .bh mu.id/@aj akan dinire

rLpinpian suatu jedi yans d'$ndans d6h muddpdalard,i tawabn iereObubedqu'i n ekorah. Pet*abi bBe6d a
Psi'iskat N6s6i

Pe'jeabn Pednskhi sebb Pa'iawabn Pdinokai P.'J€waranP6inskar.n

b c

P.nand neai Barap,n Noood Mss

nurid/peraFJ .hs shba@e FfthrdnaEn d bodcyangdblapkanada|.hsEdb6ikd

66!'p mn d/perajar tark turen haira satu dadpada ssps lswarndkandans F.dpd.n@nodang3.p.nidis'3y?ngbi|ggipaiamepbhun, sekr€ny! Jawaian

P6nEidilfu lddPengoDt B.d.n badan 39eobh PsnsMs / Kotua / asBro / erd, pRs / Psnob4 KouaAkma / Psiohn iffi

GREDKESELURUHAN
mftd/Faj dalam dm dai rsa l6it ngdlp€ld.hi'i'ilud€bidang

y?nsnenuntukkan p6bsr t6'1riset. L6n@i.SLAD/PROSTAR/st L€n&oaperuEh Ahr4huJawatan^M widnatan d;M etua Kora./ P.nsdtu siiirSLAD pRosTAR / Ponorons K€bakerar/ Flo^ornsKd6 B k / : sstr msdapa'Gn@dbqq]ksdua.dmrunG lamb.h6sbddipadak8id€r{dnnr.|grcd3oM!6maGFng kesiabn bkudbrum ylns dp€66hi Mmid/Psraiai peftr€ans€d x men€mp!*.n lunrah

p€nsiklrElbnkspada mlid/p.ratar

Anue.Eh R.m,i. P.rdm. (ARP)

P.rc.pdl'Akdv|dKokudkulunD|h

rokukuhm!dd/psrarar(harLanpGi 2dan3). r, hujunq rahun abu
dilaanki Fda b! ai

diblar saPanFns rempoh mrd/peaj beBd. di Pa€rhai h

jawabik!,sa p€nrhi yaiq red I entuk

muddperajff d aklkan pada *rap bs rahun s6masa(GPA)daf sepantais rempoh peBer! ahan (ccFA) GPAdai ccpa Mud/pesjar x datambdaiq

.

muidperajar Pend bi Khas d

r

sekorahkraismud(sKM)

yans M{d/Psrala,

5l'r ed mudd/pe 6 5s,

JEIiIIS.IENIS KELAA/PEiSATUAX

Ker6@eu,rd,n BoDs*en &.nd Lu.r K.rabK6@nosFslajarsakokhnclabPslabmsiak PNE

Majrb Ksdamahi JaranErz K€ab x6nai$ aan(Huroiitdrn)

JEI{IsJENI5 SUKAIIIDERI'AIXAN xemmbdan rabab. KsEjaan ahu

OTTq| EOFFNE TOIUBfiULJI.I PEU.flNil

s.f'hfr Mcucnaat Rh&n

ry^tu" 4 ht"qt Iiturrtitn 6 Atu)
conroh Blrircn Dii Mu'jd/Peojor & conioh Penukoron sekooh 1Perubdhon l

rthtd rkfn4t 3) @nafrdn & s.IohiMttl aalAtas

soErs Rerod Pensiboron don Pencopoi.n

d h.shd Lditut Khitu N4q4 TPLKN) shbonqon P€*hkrmoion / anulsoh Khos

23

CONTOH BUTIRAN I1IIURID/PELAJAR OIRI

CONTOH PERTUKARAN SEKOLAH IPERUBAHANI

F,tumtrM

25

btutRjN,

tb)

REKOD KEIIADIMNKOKURIKULUM

REKOD KEHAOIRAN KOKURIKULUIII

".,.-.,,...';.-:-i;,:"-i

ii€rqd''qlElii|]s6;;:

+!:i.:-*i*

1ir,!i"jlli!;

--...)

LAMP]RIN1K)

REKODKEHADIRAN KOKURIKULUIII

E
I

s.xr^r"."ral* r ,..-- .,...-." ..-, ...-., ..-..-,...,- ..t

3

a
3

l

F

u@rwl

k)

RUMUSAN PENILAIAN TATIUNAN KOKURIKULUM

RUMUSAN PENILAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

PASUKAN BADAN BERUNIFORII

XELAB/PERSATITAI :....,,,,,.,,,,,--.............

3l

u@tMx4 k)

RUMUSAN PENILAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

RUMUSAN PENIIAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

:................ SUKAN/PERr.lAlNA

PROGMMLATIHAN KTIIDIiAINEGARA {PLKN)

L'NPI N' MARKAHBONUS TERTING GI SUMBANGAN PERKHIDMATAN / ANUGEF{AH KHAS

u@rMN6 tq)

RUMUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM TAHUN SEIMASA SEKOLAH MENENGAH RENDAH

f- l

raidaiaiean b! bapa Peitaea /

RUMUSAN PENILAIAN KOKIJRIKT'LiJM TAHUN SEMASASEKOLAH MENENGAH ATAS

RUMUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM KESELURUHAN S€kolah

"".". .! $;
P ueDuB danqT€dat = :

G,dx"""|",'h,"rl

randabnoan b€la / Psniaqa rbu

RUiIUSAN PEI{ILAIAiI KOKURIKULUM KESELURUHAN Sekolah MonengahAtas

SIJILPELAJARAN IUALAYSIA Senarai Markah Kokudkutuh

1.#1

&*

c,.dx.."''-h"'f
tudtut P.nsqtm rhest ^wn

l

kndaransanr bapa/Psnjasa

SIJILTINGGI PELA.'ARAN MALAYSIA SenaEi MarkahKokurikulum

BUKU PANDIJAN PENIIAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
PANELPENULIs Puan Halah R€zaibr B:poo Noor Nashim PangEEh Bahasian Setotah, KFM Tlai Hajizlkinyb.Morrd w&rr tnbatur PqEaEhtpgrstuen Mui4 Bs,r,H,l p'hbdhswanKenaius;rr, ES ,€{, rPP Setdil Pengutopr T!.i H4 Mohd r.ua b.Nj.AbdulHamid Ket|du ntL tNilim, 3s,KP Krku M . En.ikMohd Rasrrid MeanAS,/.Pt b. En'jl'Molrammad b.K4sim shah Efllk rilahamd lomn b xamsl Tlri HajiAFbb.hEhm Tlai HajXanaruddii km. i b. EndkSabd Ab! BaNa, b Ei.ik shabd Gh€z.ti b. EmkM0fid.Jamilb.0mm.n Emk Mior Morrd anb MiorFas$n RGe EnckBsin Yahan b Enc Nodii b.MdRad?i t Endt Nu,Adzmsaba b. Enrrk R4k b.sa d EniikMokhr4 Nsrn b. ruai Najohmai b H6jiAhned rud FalrxamaruddnMaiAmii b En.ikAiman Abdllah b. Ei.ik Mohadi Mobin b EnckNgeiambqsAnggik Btr,nt 8s,/tPM 8s,(Pt AS,KqM Bs,,(P{/

-lPNP.Pjrahs JpNpeEt

, SrLixJrrrr, cenas . JPNPdhans . JPNreurggan! - JPNK.tartar - Jpxsrbrarr - PFAKapil

lu&[!!q!!c4ry-c:
sdnla KetlarJniKorudku Jabalripetahren um N6di pe somu Pery€a Xorlitutun. .rabd:n a aianNeoeir Sons Fng tud mnrambeqoandarcaidan fi Ei b@l

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->