Anda di halaman 1dari 11

KERTAS KERJA HARI SUKANEKA KANAK-KANAK TABIKA KEMAS Tarikh Hari Masa Tempat : : : :

1.0

PENDAHULUAN

Permainan Sukaneka merupakan satu aktiviti yang dilakukan oleh kebiasaannya kanak-kanak untuk bermain, berseronok dan mengisi masa lapang. Permainan sukaneka mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan fizikal bagi murid-murid tabika. Permainan sukaneka mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan fizikal bagi murid-murid tabika. alaupun ob!ektif !angka pendek adalah menghiburkan para peserta, aktiviti sukaneka banyak memberi sumbangan yang baik terhadap perkembangan para peserta. Selain itu, para peserta dapat membina sifat !asmani dan sosial seperti diingini. "epantasan, daya tenaga, ketangkasan, kemahiran dan game sense adalah beberapa #ontoh sifat !asmani yang diperlukan. Selain itu, aktiviti sukaneka !uga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada pengan!ur dalam pengelolaan sesuatu pertandingan seperti ini.

2.0

MATLAMAT

Matlamat sukaneka ini diadakan adalah untuk memupuk semangat ker!asama, persefahaman dan interaksi yang sihat dalam kalangan peserta. Selain itu, aktiviti yang di!alankan dapat membentuk sikap dan amalan positif dalam kalangan peserta dengan menun!ukkan disiplin yang tinggi. $i samping itu, ia !uga se#ara tidak langsung dapat men!adikan kanak-kanak tersebut aktif dan seronok men!alankan aktiviti yang menarik dan produktif.

3.0

OBJEKTIF

%. Memberi peluang kepada murid menun!ukkan potensi, perkembangan fizikal dan psikomotor melalui aktiviti sukan. &. Memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat ma!muk. '. Memberi peluang kepada murid tabika melakukan aktiviti yang menggembirakan untuk meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran. (. Men!alin ker!asama dalam kalangan ibu bapa dan pihak pengurusan tabika.

4.0

RASIONAL

"emahiran ini adalah satu aspek pembela!aran yang selaras dengan "urikulum Standard Prasekolah "ebangsaan di samping memenuhi keperluan asas kemahiran bersosial murid-murid tabika selaras dengan kehendak dan tuntutan konsep Pendidikan Prasekolah untuk menyediakan pengalaman pembela!aran yang pelbagai dan menarik dengan interaksi terus kepada persekitaran.

5.0

SASARAN

)ktiviti ini adalah melibatkan *+ orang murid tabika "emas "em ,atu -, ibu bapa,, guru-guru serta pembantu pengurusan murid tabika.

6.0

JAWATANKUASA INDUK :i. Pn. .uraida binti /emali 0Penolong Pengarah 1perasi2

Penasihat

ii. 3n. Mohd Tahir bin )bd. 4ahman 0Pega5ai "3M)S $aerah "u#hing2 Pengerusi : 6s. ,usman bin 4ambli :Pn. Mu binti 1mar

Timbalan Pengerusi Setiausaha ,endahari

: Pn. "ion ak. 4angay : Pn. Sidah binti )nggot

Ahl J!"!#!$%&!'! Pn. .ian binti Suleiman Pn. 7atillah binti ,u!ang Pn. Hara5aty binti 4amblee 8ik rubuah binti ,u!ang Semua Pema!u Masyarakat Tabika "emas "em ,atu -

JAWATANKUASA KERJA J!"!#!$%&!'! K(l($)%!*!$ +!$ P(,' !*!$ 3n. Mohammad 7aiez bin )iyop 6s. Salleh bin "assim 3n. )bg. )zrol 3ffendy bin )bg. Seru!i

J!"!#!$%&!'! J!-&!$ 8ik 4ubuah binti ,u!ang 0 Pengerusi2 H!h. 9oriah binti H!. )mit Pn. :amah binti 8hang Pn. 4oianah binti "amaruddin Pn. 9orlin bt. )bd. 4ahman

8ik Paina binti :ikun Pn. Maryam bt. )mit U,&'(# ! Pn. "ion ak. 4angay 0Pengerusi2 Pn. .ian bt. Suleiman Pn. Hamaliza bt. Mohamad Pn. 9urul Ha5a Piau bt. )bdullah Pn. 9urain bt. Mohiden

J!"!#!$%&!'! P,.#.%.l / S!-0&#! Pn. Sallehah 0Pengerusi2 8ik 9ooren binti )bu ,akar 8ik 9or binti Pauzi 8ik /uliana ak. ilson ,ana

J!"!#!$%&!'! H!+ !h Pn. Sidah Sharifah /amilah binti Sayed )bdullah 8ik /anibah binti /a5i

J!"!#!$%&!'! P(,#!$+ $)!$ / K(h!% -!$ Pn. 7atillah binti ,u!ang 8indy anak Simbak /amiliah binti /amaludin Siti 9azariah binti /ali

8atherine /ipin anak /ikat 4atna $e5i binti Suhaili )sfalela binti /oni

1.0 *.%

A2ARA-A2ARA PERTANDIN3AN )#ara mengisi air dlam botol menggunakan span

*.& men!un!ung pundi ka#ang dan membaling pundi ka#ang ke dalam bakul *.' *.( *.+ *.; suai padan ba!u saya menghias bakul bunga meleret bola menggunakan gelung lompat bola gimnastik

4.0 -.%

A2ARA TERBUKA KANAK-KANAK 4-5 TAHUN "utip gula-gula

5.0 <.%

A2ARA BERKUMPULAN 6BAPA7 :ari dalam kain batik sambil dukung anak 0murid2 0% pasukan ( orang2

10.0 A2ARA TERBUKA IBU %=.% Tiup dan pe#ahkan belon bersama anak 0murid2

11.0 SENARAI ALATAN Al!#!$ ,akul bunga ,enang putih ,unga plastik ,aldi Skitel Pinggan >ula-gula Tepung "ain batik ,elon Span ,otol mineral Pundi ka#ang ,ola gimnastik Span bunga >elung rotan Songkok ,a!u melayu Stoking "asut sekolah 12.0 AN33ARAN PERBELANJAAN Sumber : Peruntukan "okurikulum Tabika K&!$# # ' buah % gulung *+ tangkai ' buah %+ buah ( bi!i %== bi!i & bungkus ' helai %== bi!i ' keping ' botol &+ beg ' bi!i ' buah < gelung ' pasang ' pasang ' pasang ' pasang

%. Makanan murid 0makanan, minuman2 ? 4M'.== @ *+ ? 4M&&+.== &. Hadiah murid ? ; a#ara ? Tempat pertama 04M'.== @ - ? 4M&(2 ? &( @ ; "umpulan ?4M%((

? Tempat "e-&

04M'.== @ - ? 4M&(2

? &( @ ; "umpulan ? 4M%((

? Tempat ke-' 04M'.== @ - ? 4M&(2 ? &( @ ; "umpulan ? 4M%(( ? 4M'.== @ < ? 4M&* ?&* @ ' kumpulan ? 4M-% JUMLAH 8 RM 513

'. )#ara kutip gula-gula A 4M&.== @ %= ? 4M&=.== (. )#ara bapa berkumpulan A ? Tempat pertama 04M'.== @ -?4M&(2 ? &( @ ' kumpulan ? 4M*&

? Tempat ke-& 04M&.+= @ - ?4M &=2 ?&= @ ' kumpulan ? 4M;=

?Tempat ke-' 04M&.== @ -? 4M%;2 ? %; @ ' "umpulan ? 4M(JUMLAH 8 RM132

+. )#ara Terbuka ,apa A 4M%=.== @ ; ? RM60 ;. )#ara Terbuka Bbu A 4M %= @ ; ? RM60

*. Perkakas dan bahan-bahan aktiviti ? RM150 -. /amuan A 4M+ @ '= orang ? RM150 JUMLAH 8 RM 1062

A$))!,!$ *(,0(l!$9!!$ !l!h '(0$!:!% RM1062.00 6R $)) # M!l!:' ! '(, 0& +!$ ($!- *&l&h +&! '!h!9!7

13.0 JAWATANKUASA PELAKSANA SUKANEKA TABIKA KEMAS KEM BATU 4 Penasihat :i. Pn. .uraida binti /emali 0Penolong Pengarah 1perasi2 ii. 3n. Mohd Tahir bin )bd. 4ahman 0Pega5ai "3M)S $aerah "u#hing2 Pengerusi : 6s. ,usman bin 4ambli :Pn. Mu binti 1mar

Timbalan Pengerusi Setiausaha ,endahari

: Pn. "ion ak. 4angay : Pn. Sidah binti )nggot

Pengurus )#ara C peralatan : ,uku Program :

Pendaftaran /urua#ara Persiapan Tempat Hadiah 8enderahati Perasmi Siaraya /amuan /amuan DBP /amuan Makan Hakim Pen#atat Pengurus Peserta 7otografi : : : : : : :

: : : :

$okumentasi dan pelaporan : "eselamatan dan kebersihan : 14.0 TENTATIF PRO3RAM Tarikh Hari Masa Tempat : : : )"TBDBTB Pendaftaran peserta "etibaan tetamu DBP :

M)S) *.'=--.== pagi -.==--.%+ pagi

-.%+--.'= pagi -.'=--.(= pagi -.(=--.++ pagi <.==-<.'+ pagi <.'+-<.(+ pagi <.(+-<.++ pagi

Perbarisan peserta 6#apan alu-aluan oleh 6#apan Perasmi )#ara murid berkumpulan % )#ara terbuka kanak-kanak (-+ tahun 43H)T 0Persembahan kanak-kanak Senamrobik

tabika2 <.++-%=.%= pagi )#ara berkumpulan bapa %=.%=-%=.(= pagi )#ara murid berkumpulan & %=.(=-%=.++ pagi )#ara terbuka bapa %=.++-%%.%= pagi )#ara terbuka ibu %%.%=-%%.'= pagi Penyampaian hadiah %%.'=-%&.== tengah hari 6#apan penutup oleh pengerusi %&.== tengah hari ,ersurai 14.0 HARAPAN DAN PENUTUP Melalui aktiviti yang di!alankan , pihak sekolah khususnya Tabika "emas "em ,atu -, berhadap murid-murid tabika akan mendapat faedah yang berguna khususnya dalam meningkatkan lagi tahap keyakinan diri dan semangat untuk bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat luar. )ktiviti yang diran#ang ini !uga dapat member peluang kepada murid-murid melakukan aktiviti yang menggembirakan dan berpeluang meneroka persekitaran yang lebih luas tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

$isediakan oleh: EEEEEEEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEEEEEEE 0 2 2 Setiausaha Sukaneka Tabika "emas &=%' "emas &=%'

$isahkan oleh:

0 Pengerusi Sukaneka Tabika

$isemak oleh:

EEEEEEEEEEEEEEEEE 0 2 >uru ,esar Tabika "emas "em ,atu -

Anda mungkin juga menyukai