Anda di halaman 1dari 33

Unit 5 Logaritma dan Surd |105

UNIT PELAJARAN 5

LOGARITMA DAN SURD

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat:

1.

Mentakrif logaritma dan mengenali 2 jenis logaritma: logaritma asas 10 (logaritma biasa) dan logaritma asas e (logaritma asli).

2. 3. 4.

Menukarkan asas logaritma dengan menggunakan rumus. Menyelesaikan sesuatu persamaan logaritma dan persamaan indeks. Mentakrifkan beberapa operasi dengan surd (petua surd), iaitu penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian serta menisbahkan surd.

5.

Menyelesaikan persamaan surd.

Layari Laman Web berikut untuk mengetahui lebih lajut mengenai logaritma dan surd: http://www.mathstat.strath.ac.uk/basicmaths/211_powersandrootsintro.html http://www.scribd.com/doc/60565118/Indices-Surds-and-Logarithm https://sites.google.com/site/urbangeekclassroomsg/using-hyperlinks/indices-surds-and-logarithms

Matematik Asas|106

5.1 Takrif

LOGARITMA

Jika y = ax diman a > 0 dan a y=ax x = loga y maka,

1,x

R , maka x = loga y

1. 2. 3.

b0 = 1 logb 1 = 0 1 b =b logb b = 1 2 100 = 10 log 100 = 2

Loga a = 1 Loga ao = 0 Log10 1 = O

Nota: Jika sesuatu logaritma tidak dituliskan asasnya, ia adalah logaritma asas 10.

Contoh 5.1

1. Cari nilai i) log1000 Penyelesaian: i)


log 1000 1000 10 3 x x 10 x 10 x 3

ii) log 3

1 9

iii) log8256

5 iv) log 9 27

ii)
log 3 1 9 log 3 log 3 3 1 32
2

2log 3 3

Unit 5 Logaritma dan Surd |107

iii)
log 8 256 256 28 8 x 8x 2 3x 8 3

3x maka x

iv)
log 5 27 9 3 x

27 3

9x

3 3

3 5

3 2x maka 2x

3 1 5

2 , 5

1 5

Contoh 5.2
Tuliskan ungkapan berikut dalam bentuk logaritma.

a) y = 5x d) 1
8

b) 125 = 53
1 2
3

c) 0.001 = 103 f) a = 1
b

e) 100 = 102

Penyelesaian: a. y = 5x x = log5 y

b.

125 = 53 3 = log5125 3 = log5( 53 )

Matematik Asas|108

c.

0.001 = 103 3 = log10 0.001


1 8

d.

1 2

3 = log 1
2

1 8

e.

100 = 102 2 = log10100

f.

a = 1 a = b 1 1 = logb 9
b

Contoh 5.3
1. Cari nilai yang berikut tanpa menggunakan buku sifir atau kalkulator. a) log101000000 b) log81 3 c) log8 32 d)

log 1 8
2

Penyelesaian: a) log1000000 = x 1000000 = 10x 106 = 10x Maka x=6

b)

log81 3 = x 3 = 81x
31 = (34)x = 34x

4x = 1

Maka

x =1
4

Unit 5 Logaritma dan Surd |109

c)

log8 32 = x 32 = 8x 25 = 23x Maka 3x= 5 x =

5 3

d)

log 1 8 = x
2

8=

1 2

23 = 21(x) x = 3, x=3

a.

log8 32 = x 32 = 8x 25 = 23x 3x = 5 x=5 3


2 33
27 64

2.

Selesaikan i)

log 8 x

ii)

log b

Penyelesaian:
i) log 8 x x
ii) log b b
3

2 33 8
2 27

maka
3 3 4
3

2 9

27 64 27 64

maka

3 4

Matematik Asas|110

Latihan Formatif 5.1


1. Cari nilai logaritma yang berikut: a) b) c) 2. log2 8 log5 125 log4 2
1 243 1 e) log9 27 f) loge e2

d) log3

Cari nilai-nilai bagi: a) b) 2log24 3log27 c) d) 10log101000 elogex

5.2

Teorem Logaritma

Jika b, x dan y adalah nombor-nombor nyata positif dengan b 1, maka


log ( x ) y

Teorem 1: logb xy = logb x + logb y Teorem 2: logb


x = logb x logb y y

logx . logy

Teorwm 3: logb xp = p logb x

p boleh positif atau negative.

Pembuktian: Oleh kerana logaritma ialah indeks; maka kita boleh membuktikan hukum-hukum ini berdasarkan hukum-hukum indeks.Di bawah ditunjukkan pembuktiaannya. 1. logb xy = logb x + logb y katakan, logb x = m dan logb y = n y = bn

maka x = bm dan xy = bm+n

logbxy = logb bm+n = m + n = logbx + logby (Terbukti)

(menurut takrif logaritma)

Unit 5 Logaritma dan Surd |111

Contoh 5.4
Ungkapkan yang berikut dalam log x, log y dan/atau log z. a) log x2 y3 b)
x2y log z

c)

1 log xy

d)

log

xy 3 z

Penyelesaian: a) log x2y3 = log x2 + log y3 = 2 log x + 3 log y b) log


x2y = log x2y log z z

(Teorem 1) (Teorem 3) (Teorem 2) (Teorem 1) (Teorem 3) (Teorem 2) (Teorem 1)

= log x2 + log y log z = 2 log x + log y log z c) log(


1 )= log 1 log xy xy

= 0 (log x + log y) = log x log y

d)

log

xy 3 z

xy 3 = log z
= =
1 2

1 2

1 log 2

xy 3 z

(Teorem 3)

1 2

[log(xy3) log z]

(Teorem 2) (Teorem 1) (Teorem 3)

[log x + log y3 log z]

= 1 [log x + 3 log y log z]


2

= 1 log x +
2

3 log y 2

1 log z 2

Matematik Asas|112

Contoh 5.5
Ungkapkan yang berikut dalam log a, log b dan/atau log c. a) log(

a ) bc

b) log ab c

c)

log 3 a 2 cb

Penyelesaian: a) log(
a ) bc

= = =

log a log (bc) log a (log b + log c) log a log b log c


1

b)

log ab c

= = =

log abc 2

log a + log b + logc log a + log b +


1

1 2

1 2

log c

c)

log 3 a 2 cb

= = = =

log(a 2 cb) 3
1 3 1 3 1 3

log ( a2cb ) (log a2 + log c + log b) (2log a + log c + log b)


1 log c 3

= 2 log a +
3

1 3

log b

Contoh 5.6
Ringkaskan logaritma berikut: a) log 8 + log 3 log 2 b) 1 log 27 + 1
3

c) log3 81 2 log3 9 + log318

Unit 5 Logaritma dan Surd |113

Penyelesaian: a) log 8 + log 3 log 2 = log


8 3 2 24 2

= log

= log 12

b)

1 log 27 + 1 3

= log 3 27 + log10 = log 3 33 + log10 = log 3 + log10 = log ( 3 x10 ) = log 30

c)

log3 81 2 log3 9 + log318 = log334 2log3 32 + log3 (3)(3)(2) = 4 log3 3 4 log3 3 + log3 3 + log3 3 + log3 2 = 4 4 + 1 + 1 + log3 2 = 2 + log3 2

Contoh 5.7
Nyatakan y dalam sebutan x. a) log x + log y = log 4 b) 2 + log 3 y 3 log 3 x = 0 c) 3 log5 x 2 log5 y = 1

Matematik Asas|114

Penyelesaian: a) log x + log y = log 4 log ( xy ) = log 4 xy = 4 y= b)


4 x

2 + log 3 y 3 log 3 x = 0 log3 y log3 x3 = 2


log 3 y x3 y x3

= (2) log3 3

log 3

= log3 32
1 9

Maka,

y x3

9y = x3 y = c)
x3 9

3 log5 x 2 log5 y = 1 log5 x 3 log5 y2


log 5 x3 y2

= log5 5 = log 5 1
5

x3 y2

=1 =

5 x3

y2 y

5x 3 =

Unit 5 Logaritma dan Surd |115

Contoh 5.8

Nyatakan yang berikut dalam sebutan log x, log y dan log z.

i) ii)

log(xy 2 )

log

x yz

1 x log 2 yz

Penyelesaian: i)
log(xy 2 ) logx logy 2 logx 2logy

ii)

log

x yz

1 x log 2 yz

1 logx 2

1 logyx 2

1 (logx logy 2

logz)

Contoh 5.9
Ringkaskan,

i)

log 2 4 3

3log 2 4 3log 2 2 2 6

ii)

log 2

25 5 64 2log 2 log 2 8 3 27
25 8 5 3
2

log 2

64 27

log 2

25 8

3 5

64 27

log 2

1 64 9 8 27

log 2

8 3

log 2 2 3 log 2 3 3 log 2 3

Matematik Asas|116

Contoh 5.10

1.

Nyatakan y dalam sebutan x. a) log y = 2 log x b) 1 + log y = 3 log x

Penyelesaian: a) log y = 2 log x log y = log x2 y = x2 b) 1 + log y = 3 log x log 10 + log y = log x3 log 10y = log x3 10y = x3
3 y= x

10

2.

Cari nilai x jika log2 (x2 + 2) = 1 + log2(x + 5) log2(x2 + 2) = 1 + log2(x + 5) = log22 + log2(x + 5) = log2 2(x + 5) maka x2 + 2 = 2x + 10 x2 2x 8 = 0 (x 4)(x + 2) = 0 x = 4, x = 2

Penyelesaian:

3.

Jika log5 36 = 2.2265, log5 4 = 0.8614 Nilaikan log5 9.

Penyelesaian: log5 9 = log5 (

36 ) 4

= log5 36 log5 4 = 2.2265 0.8614 = 1.3651

Unit 5 Logaritma dan Surd |117

Latihan Formatif 5.2

1.

Tanpa menggunakan buku sifir atau kalkulator, cari nilai yang berikut a) b) lg
41 41 + lg 70 lg + 2 lg 5 35 2
log 125 log 25 log 125 log 25

2 log2 12 + log2 5 log2 15 log2 150

2. 3.

Cari nilai

log 125 log 25

Tuliskan semula persamaan-persamaan yang berikut dalam bentuk yang tidak melibatkan log. a) b) c) log x + log y = 2 log z loge x loge y = log 2x log y = 1

4.

Selesaikan persamaan berikut: a) b) c) log2 x2 = 3 + log2 (x + 6) log y + log (2y 1) = 1 5 logp 6 logp 96 = 4

5.

Diberi log3 2 = 0.631 dan log3 5 = 1.465, tanpa menggunakan buku sifar, cari nilai a) log3 10 b) log3 30 c) log3 1.2

6. 7.

Diberi qp = 25, ungkapkan log5 q dalam sebutan p Selesaikan persamaan: 2(32x) + 3x 15 = 0

Matematik Asas|118

5.3

Operasi Logaritma
Logaritma Biasa dan Asli log10 x = log x loge x = ln x log biasa log asli e = 2.71828
Cuba ini: Dengan menggunakan gantian y = ex, selesaikan persamaan e2x = 2ex + 15

Pertukaran Asas Logaritma

Jika, b, x ialah nombor-nombor nyata positif dengan a 1, b 1, maka


Bila b = x

log a x

log b x log b a

log a b

log b b log b a

1 log b a

Contoh 5.11
i) Cari nilai log37 log72 log23

Penyelesaian: i) log37 log72 log23

log 7 = log 3
ii)

log 2 log 7

log 3 log 2

(guna log a b

log c b ) log c a

Diberi log e = 0.434 dan log 2 = 0.3010, Cari ln 2

Penyelesaian:
ln 2 log2 loge 0.3010 0.4343 0.6931

Unit 5 Logaritma dan Surd |119

iii)

Selesaikan persamaan log4 x + logx 4 = 2 log4 x + logx 4 = 2 Maka


log4 x log4 4 log4 x 5 2
Darab log4 x dikedua dua belah persamaan
5

(log4 x)2

+ 1 = 5 log4 x 2
2

(log4 x)2 5 log4 x+ 1 = 0 Katakan log4 x = y;


y2 5 y 1 0 2
Jadikan persamaan kuadratik

2y2 5y + 2 = 0 (2y 1)(y 2) = 0 y=

1 atau y = 2 2
1, 2

Masukkan semula nilai y , maka log4 x =

x= 4

1 2

x = 2 atau

log4 x = 2,

x = 42 = 16

iv)

3 log4 x + 4 logx 4 + 8 = 0
log 4 3log x 4 4 4 log x 4 8 0

3log x 4 1 4 log x 4

8 0

3(log4 x)2 + 4 + 8 log4 x = 0 Katakan log4 x = y; 3y2 + 8y + 4 = 0 (3y + 2)(y + 2) = 0 y=


2 atau y = 2 3 2 3
2 3

Maka log4 x = x= 4

atau =
1 4
2 3

log4 x = 2 x = 42 =
1 = 0.397 16

1 ( 4 )2
3

Matematik Asas|120

Contoh 5.12

Tukarkan ke bentuk log asas 10 ( log 10 ) (kepada 4 angka bernilai) a) b)


log 10 7 0.8451 = = 2.807 log 10 2 0.3010 log 10 4 0.6021 log3 4 = = = 1.262 log 10 3 0.4771

log2 7 =

c)

log5 15 =

log 10 15 1.1761 = = 1.683 log 10 5 0.6989

Contoh 5.13

i)

Selesaikan persamaan log2 x + logx 2 = 4

Penyelesaian: log2 x + 3 logx 2 = 4 log2 x +


3 log 2 x

= 4 (Gunakan loga b =

1 ) log b a

Katakan u = log2 x,

u+ u =4 u2 4u + 3 = 0 (u 1)(u 3) = 0 u = 1 atau 3

Maka,

log2 x = 1 atau log2 x = 3 x = 2 or x = 23 = 8 (Menurut takrif Logaritma)

ii)

Diberi logq (xy) = 3 dan logq (x2y3) = 4, cari logq x dan logq y. Seterusnya, hitungkan nilai x dan y apabila q = 2.

Unit 5 Logaritma dan Surd |121

Penyelesaian: logq (xy) = 3 logq (x2y3) = 4 (1) (2)

Tukarkan kedua-dua persamaan (1) dan (2) kepada persamaan linear logaritma asas q. (andaikan log x mewakili logq x): Logq x + log y = 3 Logq x2 + log y3 = 4 2 logq x + 3 log y = 4 (1a) x 3;
(2b) (1b);

(1a) (2a) (2b) (1b)

3 logq x + 3 log y = 9 logq x = 5 logq x = 5 5 + log y = 3 logq y = 2 logq x = 5 logq y = 2

Maka, Dari (1a), Maka Apabila q = 2,

maka maka

x = 25 = 32 y=2 2=
1 4

5.4 Persamaan Logaritma Contoh 5.14


Selesaikan persamaan berikut: i) iii) iv) 2 log ( x+2 ) = log ( 3x+16 ) log2( x + 3 ) = 3 log2 2x Diberi log2 = 0.3010 dan log7 = 0.8451. Tentukan nilai a) log14 b) log7 98 ii) 2 + log ( 2x 3 ) = log x2 + log 25

Matematik Asas|122

Penyelesaian: i) 2 log ( x+2 ) = log ( 3x+16 ) log ( x+2 )2 = log ( 3x+16 ) ( x+2 )2 = 3x + 16 x2 + 4x + 4 3x 16 = 0 x2 + x 12 = 0 ( x+4 ) ( x 3 ) = 0 , maka x = 4 or x = 3

ii)

2 + log ( 2x 3 ) = log x2 + log 25 log100 + log10 ( 2x 3 ) = log x2 + log 25 log ( 100 ) ( 2x 3 ) = log ( x2 ) ( 25 ) 200x 300 = 25 x 2 .. (1) (1) 25 x 2 8 x + 12 = 0 ( x 2 ) ( x 6 ) = 0, maka x=2 or x = 6

iii)

log2( x + 3 ) = 3 log2 2x log2( x + 3 ) = log2 2 3 log2 2x log2( x + 3 ) = log2 8 2x maka ( x + 3 ) =


8 2x

( 2x )( x + 3 ) = 8 2x 2 + 6x 8 = 0 x 2+ 3 x 4 = 0 (x 1 ) ( x + 4 ) = 0, maka x = 1 atau x = 4

Unit 5 Logaritma dan Surd |123

iv)

Diberi log2 = 0.3010 dan log7 = 0.8451.i a) log 14 = log (2x7) = log 2 + log 7 = 0.3010 + 0.8451 = 1.1461 b) log7 98 =
log(7 7 2) log98 = log7 log7 = log 7 + log 7 + log 2 log 7

= log 7 + log 2 = 0.8451 + 0.3010 = 1.1461

Contoh 5.15
1. Selesaikan persamaan b) 3x+1 = 4x-1 c) ( 3x+1 ) ( 4x+2 ) = 5x+3 d) 10 ( 3 2x+1 ) = 2 4x
3

a) 5x+1 = 10( 82x 3)

2. Jika log (n +1) log n < log 1.01,cari nilai integer positif terkecil bagi n.

Penyelesaian: 1. a) 5x.51 = 10 (82x.8 3)


5x 8 2x
5x 64 x

10 5.8 3
1 256

5 64

1 256

64 5

256

12.8x =256 log 12.8x = log 256 x=


log 256 log 12.8 2.18

Matematik Asas|124

b) 3x+1 = 4x-1 log 3x+1 = log 4x-1 ( x+1 ) log 3 = ( x 1 ) log 4 x log 3 + log 3 = x log 4 log 4 x ( log 3 log 4 ) = log 4 log 3 x = = = c)
log4 log3 log3 log4
0.6021 0.4771 0.4771 0.6021

0.10792 = 8.634 0125

( 3x+1 ) ( 4x+2 ) = 5x+3 log ( 3x+1 ) ( 4x+2 ) = log 5 x+3 log 3x+1 + log 4x+2 = log 5x+3 ( x+1 ) log 3 + ( x+2 ) log 4 = ( x+3 ) log 5 x log 3 + log 3 + x log 4 + 2 log 4 = x log 5 + 3 log 5 x log 3 + x log 4 x log 5 = 3 log 5 2 log 4 x ( log 3 + log 4 log 5 ) log 3

= 3 log 5 2 log 4 log 3 x=


3log 5 2log 4 log 3 log 3 log 4 log 5

Diberi log 4 = 0.60206


x

log 5 = 0.69897

log 3 = 0.47712

3(0.69897 ) - 2(0.60206) - 0.47712 0.47712 0.60206 - 0.69897


0.41567 = 1.0933 0.38021

d) 10 ( 3 2x+1 ) = 2 4x

3 3

log 10 ( 3 2x+1 ) = log 2 4x

log 10 + ( 2x + 1 ) log 3 = (4x

3) log 2

log 10 + 2x log 3 + log 3 = 4x log 2 3 log 2

Unit 5 Logaritma dan Surd |125

2x log 3 4x log 2 = 3 log 2 log 3 log 10 2x ( log 3 log 22 ) = 1 ( 3 log 2 + log 3 + log 10 ) x ( log 3 log 22 ) = 2 ( log 23 + log 3 + log 10 ) x ( log 4 ) = 2 ( log (8 3 10) x ( 0.12494 ) = 2 ( 2.38 ) x =
1.09011 0.12494 = 9.525
1

logx +logy = log(xy)

2.

log ( n+1 ) log n < log 1.01 log


n 1 n

< log ( 1.01 )

n+1 < 1.01 n n+1 < 1.01 n n 1.01 n < 1 n(1 1.01 ) < 1

0.01 n < 1 n>


1 = 100, maka n > 100, 0.01

n = 101

Matematik Asas|126

Latihan Formatif 5.3

1.

Cari nilai tanpa menggunakan sifir atau kalkulator untuk yang berikut: a) d) log2 16 log64 8 b) e) log3 81
log 1
2

c) f)

log9 3 log0.1 10

1 4

2.

Cari nilai x: a) d) log5 x = 2 logx = 3 b) e) log3 x = -3 log8 c) f) log2 x = 4L logx = 1.5

x = 5 3

3.

Buktikan a) b) loga (x + y)2 = 2 loga x + loga ( 1 + logab x =


(log a x)logb x log a x log b x

2y y 2 + 2 ) x x

4.

Jika x2 + y2 = 6xy, tunjukkan bahawa


1 1 loga x + loga y 2 2 3 1 1 b) loga (x + y) = loga + loga x + loga y 2 2 2

a) loga (x y) = loga 2 +

Unit 5 Logaritma dan Surd |127

5.5 Takrif

SURD

Surd adalah nombor bukan nisbah yang berbentuk Jika n = 1, mana , maka
nb 1 bn .

b dengan b Q and n N.
N. Juga, dari Unit 4,

1b

b , jadi dicadangkan untuk n 2, n

Contoh

2,

3,

11,

2 3

5.6 Operasi Surd


a) Pendaraban
a b ab

( a

b)

b)

(a b)

konjugat Contoh
2
24

6
4 6

(sebaliknya)
4 6 2 6

b)

Pembahagian
a b a b
20 5 4 2

Contoh

20 5

c)

Penambahan dan Penolakan

Matematik Asas|128

Contoh i) ii) 5 3 6 3 4 3 4 2
7 3

3 3 (tidak boleh diringkaskan lagi)

d)

Mendarab dengan Penyebut yang ada Surd


Contoh

i)

2 3

2 3

3 3

2 3 3

Nombor nisbah e) Mendarab dengan konjugat Penyebutnya


Contoh

i)

5 3 5 2

5 3 5 2

5 2 5 2

5 3 5 2 5 6 5 4 11 5 5
ii) 1 ( 3 1) 2 1 ( 3 1) 2 ( 3 1) 2 ( 3 1) 2
2

( 3 1)

( 3 1 )( 3 1 ) 2
3 2 3 (3 1 )2 1

2 3 4

Unit 5 Logaritma dan Surd |129

iii)

1 1 2 7 3 2 7 3

2 7 (2 7

3 2 7 3 ) (2 7

3 3)

6 4(7) 9
1 +x x

6 19

iv)

Jika x=
1 x x

3 + 2, Carikan nilai untuk


1 3 2

1 ( 3 3

2) 2 2

8 4 3 3 2

3 2 3 2

8 3 16 12 8 3 3 4

v)

Selesaikan

x
( x

x
x

3
3 )2

5
5 )2

( x x 5

x (x 3 )

2 x x 3

2 x x

4x ( x 3 )

64 16x x 2

4x 2

12x

64

16x

x2

3x 2

4x

64

0
0
4

( 3x 16)(x 4 )
x 16 ,x 3

x vii)

16 tidak boleh diterima kerana negatif. Maka x = 4. 4

Cari punca kuasa dua bagi surd 7 + 2 10 Katakan


7 2 10 x y

7 2 10

x 2 x y

Kuasa dua di kedua-dua belah persamaan.

y 2 xy

Matematik Asas|130

maka , x + y = 7.(1) xy = 10 y=
10

10 x

Dari (1)

x+ x =7 x2+ x +10 = 7x x2 7x + 10 = 0 (x 5)(x 2) = 0

maka Bila

x = 5 atau x = 2 x = 5, y = 2 atau x = 2, y = 5

Oleh itu,

2 10

Contoh Permudahkan yang berikut:


2 x 3 x
y y

i) iii)

4 5
x x

5 5
=

7 7
x x y

ii) x
x x

y 2 y

3 x 2 y 3 x 2 y

Penyelesaian:

i)

4 5 7

5 5

7 7

20 28 5 7

Unit 5 Logaritma dan Surd |131

(4 5) 2
2 5 2
7

(4 7) 2

= =

2 7 2
5

ii)

2 x 3 x
=

y 2 y

3 x 2 y 3 x 2 y

6x 4 xy 3xy 2y 9x 4y

6 x 4 xy 3 xy 9x 4 y 6 x 7 xy 2 y 9x 4 y
x x y

2y

iii)

=
=

x x y

x x

y y

xy x y

5.7 Persamaan Surd


Contoh Selesaikan persamaan berikut: a)
x 7 x 5 2

b)

4x 9 1 2 x

Penyelesaian:
x 7 2 x 5

( x 7 )2

(2

x 5 )2

Kuasa dua kedua belah persamaan.

Matematik Asas|132

4 x

(x

5)

4 x 5
x 5

8
64 16 4

x=9

b)

4x 9 1 2 x

Kuasa dua di kedua-dua belah persamaan ( 4x 9 1 )2 = ( 2 x )2 4x 9 + 2 4x 9 + 1 = 4x


2 4x 9 = 8 + 4x 4x

Kuasa dua di kedua-dua belah persamaan


(2 4x 9 ) 2 = (8)2

4(4x 9 ) 16x 36 16x

= 64 = 64 = 100 x =
100 = 6.25 16

Unit 5 Logaritma dan Surd |133

Latihan Formatif 5.4

1.

Permudahkan yang berikut dengan menuliskan hasilnya dalam sebutan 2 m dan 3n, dimana m, n a)
2 3 35 81 16

b)

8 6 3 16 27

2.

Ringkaskan yang berikut: a) c) 3 8(16 2 ) 122 5n+1 x 10n 202n x 23n


1

b) 3n+1 x 9n d)
9
1 2

27n
1

3n

32

1 5

3.

Cari nilai x jika a) 32x + 1 = 27 x 3 b) (4x )x = 4 x 8x c) 2x + 1 = 32

4.

Selesaikan persamaan berikut: a) c) x6 7x3 8 = 0 6 (9x) + 13(3x) 5 = 0


y) + 1

b) 4 x + 1 5(2x) + 1 = 0 d) 3 2x + 1 28 (3x) + 9 = 0 a x y = b4, tunjukkan bahawa ( x y )2 = 2

5. 6. 7.

Jika a y (x

= b 2x + 2y dan
b a

Jika x = a Buktikan a) b)

b and a2 b2 = y2, tunjukkan bahawa x2 2a 2y = 0

loga (x + y)2 = 2 loga x + loga ( 1 + logab x =


(log a x)logb x log a x log b x

2y y 2 + 2 ) x x

8.

Jika x2 + y2 = 6xy, tunjukkan bahawa a) b)


1 1 loga x + loga y 2 2 3 1 1 loga (x + y) = loga + loga x + loga y 2 2 2

loga (x y) = loga 2 +

9. a)

Selesaikan persamaan berikut:


x 8 x 5 2

b)

3x

1 2 x

Matematik Asas|134

RUMUSAN

Cuba faham dan ingatkan hokum ini untuk memudahkan anda menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan indeks, logaritmda dan surd.

Teorem Logaritma

Contoh

1. 2. 3.

logb xy = logb x + logb y logb

x = logb x logb y y

logb xp = p logb x

1. logb (2x3) = logb 2 + logb 3 2 2. logb = logb 2 logb 3 3 3. logb 23 = 3 logb 2

Teorem Surd

Contoh

1. 2. 3.

an
ab =

1 n n

a
n

( 2) 5 = 2
3

3=

27 =
3 3

9(3) = 3 9 3 3
=

a = b
m

n n

a b
mn

125 = 27
3

125 27

5 3

4.

n a

64

2 x3

64

KATA KUNCI Logaritma, indeks sifar, indeks negatif, indeks interger positif, surd, menisbahkan surd.

Unit 5 Logaritma dan Surd |135

Latihan Sumatif
1. Ringkaskan : a) 210n x 74n 22n

4 2n 2 b) n 2 2n 1
2. Cari nilai
log 27 log 8 log 1000 log12 log10

3.

Selesaikan untuk nilai x


3 1 x 3x 2 1

4. 5.

Cari nilai log 7 5.log 25 9.log 3 49 a) Cari nilai-nilai x yang memenuhi persamaan (8x)x
1 3
1 2 3
1 32 x

= 4.

b) Tuliskan 3 +

dalam bentuk p + q r .
4 = log 51 , dan carikan nilai x. 27

6.

a) Jika 2 2x = (51) x (3 3x ), buktikan bahawa x log

b) Permudahkan ungkapan berikut dengan menisbahkan penyebutnya: 7.

5 1 3 5
.

Permudahkan dan tuliskan jawapan dalam bentuk 2m dan 3n , dimana m, n a) 2 3 x 35 81 x 16 Permudahkan berikut: a) ( 2a b 2 ) d) (2a + b-1)-2
1

b)

8 x 6 3 x 16 27
27

8.

b) 3 a e) 9

9a

c) (23 2 4)2
1 5

1 2

x3

a 1

x 32

a 2 f) b2

a 3 b5

9.

Selesaikan persamaan x6 7x3 8 = 0

Matematik Asas|136

RUJUKAN
Marzita Puteh.2010. Foundation Mathematics. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Marzita Puteh.2002. Matematik PermulaanSiri 1. Kuala Lumpur: Prentice Hall Marzita Puteh.2002. Matematik Permulaan Siri 2. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

McGregor, C.1994. Fundamentals of University Mathematics : Albion Publishing, Chichester

JAWAPAN FORMATIF Jawapan Latihan Formatif 5.1


1. a) log2 8 = 3 d) log3 2. b) log5 125 = 3 e) log9 1 = 1 1
27

c) log4 2 = 1
2

1 =5 243

f) logee2 = 2 d) elogex = x

a) 2log24 = 4 b) 3log27 = 27 c) 10log101000 = 1000

Jawapan Latihan Formatif 5.2


1. 2. a) 2
3 2

b) 3

3.

a) xy = z2

b)

x =e y

c)

2x = 10 y

4. 5. 6) 7)

a) x = 2 or 4 a) 2.096 log5 q = 2
p

b) y =

5 2

c) p = 3; c) 0.166

b) 3.096

0.8341

Jawapan Latihan Formatif 5.3


1. a) 4 b) 4 c) 1
2

d) 1
2

e) 2

f) 1

Unit 5 Logaritma dan Surd |137

2.

a) 25

b) 1 c) 16
27

d) 1000 e) 32

f) 31.623 atau 1000

Jawapan Latihan Formatif 5.4


1. 2. 3. 4. 9. a) 27 x 3 a) 144 2 a) x = 10 a) x = a) 10 1
16

b) 24 x 36 b) 3 b) x = c) 5 x 26 c) x = 4 c) x = 1 d) x = 1, x = 2
n d) 3

1 ,2 2 1, x = 2 b) x = 0, x = 2

b) 100
12

JAWAPAN LATIHAN SUMATIF


1. 2. a) 284n
3 2

b) 1

3. 4. 5.

x= 4 a) 2 a) x =
1 ,x=2 3

b) 2

7 3 3
5 1 2

6. 7. 8. 9.

a) x =

2.059

b)

a) 27 x 3 a) 3 x= 1, x = 2

b) 24 x 36
n b) 3