Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK GEOGRAFI TINGKATAN 5 (2010-2014)

1.0 ANALISIS SWOT KEKUATAN (STRENGTH S)


S1. Guru Geografi mempunyai komitmen yang tinggi. S2. Semua pelajar mempunyai sekurang-kurangnya buku nota dan buku teks sebagai bahan rujukan.

KELEMAHAN (WEAKNESS W)
W1. Guru subjek kerap bertukar akan mempengaruhi proses pembelajaran murid. W2. Masih terdapat murid yang belum menguasai kemahiran 2M. W3. Masih banyak pelajar yang malas dan tidak mengambil berat tentang masa depan mereka. W4. ahan antu mengajar subjek Geografi tidak memuaskan. W!. Guru geografi tidak men"ukupi.

PELUANG (OPPORTUNITY O)
#1. $ersekitaran luar amat sesuai untuk proses pembelajaran Geografi sebagai pengetahuan sedia ada pelajar. #2. Guru-guru diberi peluang untuk menghadiri beberapa kursus yang melibatkan subjek Geografi. #3. %erjasama antara sekolah dengan agensi luar seperti balai polis& bomba& tentera dan sebagainya. #4. $ersekitaran luar banyak membantu pelajar dalam subjek Geografi seperti bentuk muka bumi& tanih& saliran& tumbuh-tumbuhan semula jadi dan lain-lain untuk dikaitkan dengan topik-topik tertentu.

ANCAMAN ( THREAT T )
'1. (bu bapa murid dan penduduk persekitaran kurang mengambil berat tentang akademik dan sahsiah murid. '2. anyak dalam kalangan ibu bapa pelajar yang berpendapatan rendah dan tidak mampu menyediakan kelengkapan pelajaran kepada anakanak. '3. udaya memba"a masih kurang .

2.0

PELAN STRATEGI M ! " # M $" % $ 1. Meningkatkan peratus lulus subjek Geografi dalam peperiksaan kendalian sekolah dan S$M iaitu )*+ menjelang tahun 2*14. S$& $'() 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. I*+), $-& P'*. / ) * 1. $eratus murid yang lulus dalam subjek Geografi meningkat. Sasaran peratur lulus2 ,2 2*1* 3 42+ 2*11 3 44+ 2*12 3 44+ 2*13 3 45+ 2*14 3 )*+ 2. ilangan murid yang mendapat gred , bagi subjek Geografi meningkat dan pelajar -,./S sekurangkurangnya mendapat gred 0. Sasaran Gred , 2 2*1* 3 2 orang 2*11 - 4 orang 2*12 - 4 orang 2*13 - 5 orang 2*14 - 1* orang 3. $elajar menunjukkan minat yang tinggi dalam subjek Geografi dan peratus kelulusan meningkat.

$en"apaian 1. $eratus lulus subjek subjek Geografi belum men"apai Geografi sasaran )*+ belum lagi memuaskan

2. elum ada pelajar yang mendapat gred , bagi subjek Geografi sebelum ini.

2. Meningkatkan bilangan murid yang mendapat gred , bagi subjek Geografi dan sekurangkurangnya pelajar -,./S mendapat gred 0.

2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

3. %emalasan murid membuat 3. Meningkatkan minat pelajar ulangkaji dan memba"a buku untuk mendalami& mengkaji& teks dan ba"aan lain sebab memba"a dan memantapkan kurang minat dalam subjek diri dalam subjek Geografi. Geografi.

3. Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam akti1iti yang dibuat oleh panitia.

0.0 1)"

PELAN TAKTIKAL O23',$)4 Semua pelajar 'ingkatan ! mempunyai buku nota Geografi yang lengkap sebagai bahan rujukan tambahan S$M Meningkatkan pemahaman pelajar dan mendedahkan mereka kepada soalansoalan berformat S$M serta menunjukkan peningkatan dalam pen"apaian. Mengukuhkan lagi pengetahuan pelajar tentang topik yang diajar. Mengukuhkan lagi pengetahuan pelajar tentang topik tertentu yang dikatakan susah. T *((5*(3 6 2 1. %etua $anitia 2. $enolong %etua $aniia 3. Guru subjek T'%/-# K-!7 S5%2'& TO8 8amai pelajar 'ingkatan ! tidak mempunyai buku nota Geografi yang lengkap. $eratus kelulusan S$M belum lagi memuaskan iaitu !9+ pada tahun 2**5. Murid sukar hendak 1. Guru subjek 6anuari#ktober mengingati sesuatu $7G faktar atau ilmu. Murid tidak mempunyai idea tentang topik$7G topik tertentu dan susah nak faham sesuatu konsep atau teori. ETR 1**+ pelajar 'ingkatan ! nanti mempunyai buku nota Geografi.

P&-(& %

Harta Karunku

6anuari#ktober

$7G

/jian 'opikal

1. %etua $anitia 2. $enolong %etua $anitia 3. Guru subjek

Ma" -#kt $7G

Men"apai )* + pelajar lulus subjek Geografi S$M menjelang tahun 2*14. $eratus kelulusan men"apai )* + menjelang tahun 2*14. Murid dapat memahami fakta yang susah dan peratus kelulusan men"apai )* + menjelang tahun 2*14.

.atihan $engukuhan

6om 'uisyen

1. Guru Subjek

Selepas tamatnya sukatan pelajaran

4.0

PELAN OPERASI

1.1 P&-3', H &$ K &5*,5 :ama $rojek 2 #bjektif 2 'empoh 2 %umpulan Sasaran 2 Guru 'erlibat 2 Harta karunku Semua pelajar 'ingkatan ! mempunyai buku nota Geografi yang lengkap sebagai rujukan tambahan S$M. Sepanjang tahun Semua pelajar 'ingkatan ! 7ikgu yang mengajar subjek Geografi 'ingkatan !
1. 2. 3. 4. !. Guru subjek me;ajibkan semua pelajar memiliki buku nota dari a;al tahun. $enyediaan nota melibatkan usaha pelajar sendiri dengan bantuan guru yang mengajar. $emantauan dan penyemakan nota dibuat dari semasa ke semasa oleh guru subjek. :ota yang diberi oleh guru mesti dilekatkan dalam buku nota atau difailkan oleh pelajar. /ntuk nota terbaik di kelas-kelas hujung ganjaran boleh diberikan mengikut budi bi"ara guru "ontohnya hadiah dalam bentuk buku rujukan& buku kerja& buku latihan dan lain-lain untuk menarik minat pelajar membuat nota. 4. /ntuk kelas-kelas baik pelajar-pelajar yang mempunyai nota terbaik boleh diberi markah merit dan menjadi nota "ontoh kepada pelajar lain.

$roses %erja 2

%ekangan 2 $emantauan 2 $enilaian $enambahbaikan 2

1. Sikap malas dan sikap murid yang tidak mementingkan masa depan mereka. 2. Masalah ponteng kelas dan ponteng sekolah $emantauan dilakukan oleh guru subjek. $enilaian dibuat selepas setiap kali pelajar menghantar buku nota.$enghantaran buku nota pelajar hendaklah di"atat dan diberi komen. $enambahbaikan dibuat selepas proses penilaian dilakukan. $elajar yang belum melengkapkan nota diminta untuk berbuat demikian dan mesti menghantar kepada guru subjek.

1.2 P&-3', U3) * T-/), "

:ama $rojek 2 #bjektif 2 'empoh 2 %umpulan Sasaran 2 Guru 'erlibat 2

/jian 'opikal Meningkatkan pemahaman pelajar dan mendedahkan mereka kepada soalan-soalan berformat S$M serta dapat menunjukkan peningkatan dalam pen"apaian. Ma" hingga #ktober Semua pelajar 'ingkatan ! 1. %etua panitia 2. $enolong panitia 3. Guru subjek 1. $eran"angan bersama guru-guru subjek Geografi 'ingkatan !dan %etua $anitia Geografi 2. 6adual penyediaan soalan dibuat oleh ketua panitia 3. $enyediaan soalan dibahagikan kepada 2 a. Guru subjek 4. /jian'opikal diberi setelah tamat setiap tema yang diajar. !. 0iberi kepada pelajar semasa proses p<p 4. 0isemak dan dibin"ang bersama semasa proses p<p. ). Markah akan di"atat setiap kali selepas ujian. 1. $elajar ponteng sekolah dan ponteng kelas 2. $elajar tidak mengambil peduli tentang ujian topikal 3. $elajar tidak memba;a peralatan yang lengkap untuk ujian& "ontohnya semasa ujian bahagian %emahiran Geografi. $emantauan dilakukan oleh ketua panitia dan guru subjek $enilaian dibuat setiap kali program dijalankan. $enambahbaikan akan dibuat selepas mendapat markah yang diperolehi pelajar untuk setiap kali program.

$roses %erja 2

%ekangan 2 $emantauan 2 $enilaian 2 $enambahanbaikan 2

1.0 P&-3', 9-% T5)!:'*

:ama $rojek 2 #bjektif 2 'empoh 2 %umpulan Sasaran 2 Guru 'erlibat 2

6om 'uisyen Mengukuhkan lagi pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang sesuatu topik yang diajar. Selepas tamatnya sukatan pelajaran $elajar "emerlang dan $elajar dalam kumpulan = G,./S>. Guru Subjek 1. Guru mengenal pasti murid "emerlang dan murid = G,./S>.

$roses %erja 2

2. 0ua kumpulan murid ini diberi tuisyen oleh guru untuk membuat pe"utan akhir. 3. Guru mengajar atau memberi latihan berformat S$M dalam kelas tuisyen. 4. Murid digalakkan mengemukakan soalan- soalan yang tidak faham kepada guru.

%ekangan 2 $emantauan 2 $enilaian 2 $enambahbaikan 2

$elajar yang malas tidak mahu menghadiri kelas tuisyen. Guru subjek $enilaian dibuat dengan menguji kefahaman murid berdasarkan soalan yang dikemukakan. Sekiranya murid masih tidak mampu menguasai sesuatu topik dengan baik& guru boleh mengulang semula tajuk yang bermasalah kepada pelajar.

1.4 P&-3', L $)# * P'*(5,5# * :ama $rojek 2 #bjektif 2 'empoh 2 %umpulan Sasaran 2 Guru 'erlibat 2 .atihan $engukuhan Mengukuhkan lagi pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang sesuatu topik yang diajar. 6anuari hingga #ktober $elajar 'ingkatan ! Guru subjek& ketua panitia& peolong panitia dan ketua bidang 1. .atihan berbentuk objektif atau subjektif disediakan oleh guru subjek mengikut tahap pen"apaian pelajar mengikut kelas. $roses %erja 2 2. .atihan diberi setiap tamat sesuatu topik yang diajar. 4. .atihan boleh dibuat semasa proses p<p atau sebagai kerja rumah. 4. .atihan akan disemak ataupun dibin"angkan bersama pelajar %ekangan 2 $emantauan 2 $enilaian 2 $enambahbaikan 2 $elajar di kelas hujung malas untuk berfikir atau malas membuat kerja rumah. Guru subjek & ketua panitia& peolong panitia dan ketua bidang $enilaian dibuat selepas penyemakan atau perbin"angan ja;apan bersama pelajar. Sekiranya kebanyakan pelajar masih tidak mampu menja;ab soalan dengan baik& guru boleh mengulang semula tajuk yang bermasalah kepada pelajar.

Anda mungkin juga menyukai