Anda di halaman 1dari 57

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN HIDUP ASAS


TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KEMAHIRAN HIDUP ASAS


TAHUN EMPAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

SENARAI KANDUNGAN

TAJUK / PERKARA PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) FOKUS MATA PELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) PENTAKSIRAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN MASAKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN JAHITAN

MUKA SURAT 1 1 1 2 3 3 4 6 8 9 9 17 26 35 43

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN PERKEBUNAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN PENTERNAKAN

DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah

pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademik dan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Khas

(Masalah Pembelajaran) bertujuan

membimbing murid agar berupaya; i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat 1

ii.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian

DRAF iii. memperoleh kemahiran dan keterampilan ke arah Domain bagi setiap tunjang adalah: i. ii. iii. iv. v. vi. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. viii. ix. x. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum modal Berasaskan insan yang Tunjang dibina bagi dan

membangunkan berketerampilan.

berpengetahuan

Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama

yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2

DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan bentuk dan Standard yang

Pembelajaran

diorganisasikan

dalam

modular

mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Kemahiran

Berfikir

Aras

Tinggi

ialah

keupayaan dan nilai

untuk dalam

mengaplikasikan KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

pengetahuan,

kemahiran

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, 3

KBAT

adalah

merujuk

kepada

kemahiran

mengaplikasi,

menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.

DRAF KBAT Mengaplikasi Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. 4 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,

Menganalisis

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen

Menilai

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Mencipta

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai

DRAF matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan mata untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu pelajaran. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu:

Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK

pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan 5

DRAF FOKUS MATA PELAJARAN ii. mengetahui kebersihan Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Asas Mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas disusun mengikut 4 komponen: I. II. III. IV. Masakan Jahitan Perkebunan Penternakan Haiwan Komponen: Jahitan iii. mengenal alatan masakan dan fungsinya iv. mengenal dan mengetahui cara menyimpan bahan mentah v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan masakan ke dalam kehidupan sebenar dan mengamalkan penjagaan

Komponen: Masakan

I.

Matlamat

Komponen Jahitan memberi penekanan kepada kemahiran I. Matlamat Masakan didedahkan kepada murid-murid dan pengetahuan asas dalam bidang jahitan. Latihan dan kemahiran pengetahuan asas jahitan merupakan perkara yang perlu diajar bertujuan melatih murid supaya

Komponen

berkeperluan khas dengan matlamat memberi pendedahan tentang pengetahuan asas, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan bidang memasak. Komponen ini

berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik

bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan.

II.

Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik masakan

jahitan ii. mengetahui kebersihan iii. mengetahui alatan dan bahan jahitan serta fungsinya 6 dan mengamalkan penjagaan

DRAF iv. mengetahui mata jahitan asas dan fungsinya v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan jahitan ke dalam kehidupan sebenar Komponen: Perkebunan v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

perkebunan yang diperolehi di dalam kehidupan seharian. Komponen Penternakan Haiwan

I.

Matlamat

I.

Matlamat

Komponen Perkebunan merupakan satu keperluan asas yang memberi fokus kepada perkembangan motor kasar, motor halus dan pengamatan murid. Latihan dan kemahiran dalam bidang perkebunan yang diajar melalui aktiviti hands on bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan.

Komponen Penternakan Haiwan adalah salah satu cabang kemahiran yang dapat memberi pengetahuan asas tentang ilmuilmu penternakan, memupuk minat murid dalam bidang

penternakan dan memberi peluang kepada murid-murid menunjuk bakat dan kebolehan serta mampu menjadikan kemahiran ini punca pendapatan dalam kehidupan mereka kelak.

II.

Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan

II.

Objektif i. memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang penternakan ii. menjalani latihan awal penternakan, kemahiran

sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti perkebunan ii. menambah perkebunan. iii. mempraktikkan cara-cara penanaman yang betul iv. berdikari dan mampu menjalankan aktiviti pengetahuan dan kemahiran asas

berdikari dan membina keyakinan murid iii. meningkatkan keselamatan, kefahaman kebersihan, tentang alatan amalan

penternakan,

pemeliharaan, perumahan dan penjagaan haiwan

perkebunan mengikut kemampuan diri sendiri.

DRAF iv. menyediakan murid-murid yang berada di Program Pendidikan Khas Integrasi ke arah membina kerjaya dalam bidang penternakan v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pengurusan Kehidupan, mencapai guru boleh mempelbagaikan Standard pendekatan dan bagi PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

pemeliharaan haiwan kehidupan seharian.

yang diperolehi di dalam

kehendak

Kandungan

Standard

Pembelajaran. Antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)

III. Pelaksanaan Modul Kemahiran Hidup Asas

Modul Pengajaran Kemahiran Hidup Modul pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup

diperlukan untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau

membina modul yang bersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan

pencapaian prestasi murid.

Modul Pembelajaran Kemahiran Hidup Modul pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja, senarai semak untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid bagi mencapai Standard

Kandungan dan Standard Pembelajaran. 8

DRAF RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu : Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang RPI memperincikan antara lain: i. ii. iii. iv. v. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi

dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. vii. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan membimbing mereka. dan murid persediaan berinteraksi bagi membantu dan

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid

dengan

persekitaran

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau 9

DRAF penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses

memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Holistik tentang iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh dan

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan Pentaksiran pernyataan sedemikian standard tidak prestasi yang ditetapkan. pencapaian

membandingkan

penguasaan,

pengetahuan,

kemahiran,

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama

pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel Merujuk iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum berdasarkan balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan standard prestasi yang dibina

standard kurikulum.

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. 10

pembelajaran, semester atau tahun.

DRAF Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA). Tafsiran Umum TAHAP PENGUASAAN 1 MAKSUD Tahu TAFSIRAN UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan asas atau 5 TAHAP PENGUASAAN 4

MAKSUD Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

TAFSIRAN UMUM Murid melaksanakan

sesuatu kemahiran dengan beradab, prosedur sistematik. iaitu atau mengikut secara

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Murid sesuatu situasi mengikut secara

melaksanakan kemahiran baharu, pada

dengan atau serta

kemahiran

prosedur sistematik,

memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Tahu dan Faham Murid menunjukkan 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya

kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau serta

menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk situasi digunakan baharu pada secara

menterjemah

menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Murid pengetahuan melaksanakan kemahiran situasi. 11 pada menggunakan untuk sesuatu suatu

sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

DRAF TAHAP TAHAP PENGUASAAN 1 Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Kemahiran Hidup Asas. 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk situasi. 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH melaksanakan tugasan pada suatu Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA) TAFSIRAN PENGUASAAN 6 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam TAFSIRAN

merekacipta, menilai atau mengkonsepsikan sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah

tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik. 5 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam

melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif.

disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap

12

DRAF muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk folio.

dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.

menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

13

KOMPONEN MASAKAN

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( MASAKAN )

1. KESELAMATAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

1.1 Mengetahui langkah keselamatan

1.1.1

Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja

1.1.2 Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan 2 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas. 3 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas 4 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api 1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang dugunakan untuk memadam api i. air ii. pasir iii. kain basah iv. alat pemadam api Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas

Menerangkan tiga langkah keselamatan diri, alatan dan bahan

Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja

Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja

17

DRAF
2. KEBERSIHAN STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan, serta ruang kerja

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk...

2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i.diri ii.ruang kerja

Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Melaksanakan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja Mengamalkan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja

18

DRAF
3. ALATAN MEMASAK STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk...

3.1 Mengetahui peralatan memasak

3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan asas untuk : i. ii. iii. iv. menyukat memasak menghidang memotong

Menamakan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong

3 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas : i. ii. iii. iv. menyukat memasak menghidang memotong

Menyenaraikan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong

Menyatakan setiap satu fungsi alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong

Menerangkan cara menggunakan alatan asas dengan betul

Menyatakan alatan lain untuk menyukat, memasak, menghidang atau memotong selain yang dipelajari

19

DRAF
4. BAHAN MASAKAN STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan satu bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

4.1 Mengetahui jenis bahan masakan

4.1.1 Mengecam dan menyebut jenis bahan masakan : i. ii. bahan kering bahan basah

2 4.1.2 Menamakan bahan masakan : i. ii. bahan kering bahan basah 3

Menamakan bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya

Membezakan bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya

4.2 Mengetahui cara menyimpan 4.2.1 Mengenal tempat bahan masakan menyimpan: i. ii. bahan kering bahan basah

Mengasingkan bahan kering dan basah mengikut kategori

5 4.2.2 Menyatakan cara menyimpan bahan masakan : 6 i. ii. bahan kering bahan basah

Menyimpan bahan kering dan bahan basah di tempat yang sesuai Menyusun atur bahan kering dan bahan basah dengan kemas di tempat yang sesuai

20

DRAF

5.PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN HIDANGAN STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan satu jenis minuman panas dan sejuk

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk...

5.1 Menyenaraikan minuman untuk sarapan pagi

5.1.1 Menamakan jenis minuman i. ii. Panas Sejuk

Menamakan jenis minuman panas dan sejuk

5.1.2 Menyediakan minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh 5.1.3 Menyediakan minuman sejuk seperti kordial atau jus buah- buahan

Membezakan jenis minuman panas dan sejuk

Menyediakan minuman panas dan sejuk dengan sukatan yang tepat

Menghasilkan minuman panas dan sejuk yang digemari mengikut prosedur

Menghias dan menghidang minuman yang dihasilkan mengikut kreativiti

21

DRAF

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

5.2 Menyediakan menu sarapan pagi

5.2.1 Mengenal pasti menu sarapan pagi yang ringkas: i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh makanan seperti roti kaya atau sandwic buah-buahan seperti betik, pisang atau epal

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan menu sarapan pagi

ii. iii.

Menamakan menu sarapan pagi yang ringkas

5.2.2 Menyenaraikan bahan untuk menyediakan sarapan pagi yang ringkas : i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh makanan seperti roti kaya atau sandwic buah-buahan seperti betik, pisang atau epal

Menamakan 2 bahan yang terdapat di dalam minuman dan makanan untuk sarapan pagi

ii. iii.

Menyatakan langkah-langkah untuk menyediakan hidangan sarapan pagi yang ringkas

5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang ringkas: i. ii. minuman panas seperti minuman bercoklat makanan seperti roti kaya atau sandwic 22

Menyediakan hidangan sarapan pagi yang ringkas

DRAF
STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau epal STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 6 TAFSIRAN Menghias dan menghidang sarapan pagi yang dihasilkan mengikut kreativiti

5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang ringkas

23

KOMPONEN JAHITAN

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( JAHITAN )
TAJUK 1 : KESELAMATAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh ..) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api. Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja 1.1.2 Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas. 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di peti pertolongan cemas. 1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api. i. air ii. pasir iii. kain basah iv. alat pemadam api

2 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas

1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api

Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja.

26

DRAF

TAJUK 2 : KEBERSIHAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja. Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja. Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i. diri ii. ruang kerja

Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Mengamalkan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja.

27

DRAF
TAJUK 3: ALATAN DAN BAHAN JAHITAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alatan dan bahan jahitan Menamakan dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan Menyenaraikan dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan Menyatakan fungsi dua alatan dan bahan jahitan Menerangkan cara menggunakan alatan dan bahan jahitan dengan betul Menyatakan alatan dan bahan jahitan selain daripada yang telah dipelajari

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

3.1 Mengetahui alatan dan bahan jahitan

3.1.1

Mengenal alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting

3.1.2

Menamakan alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting 4 3

3.1.3

Menyatakan fungsi alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting 6 5

28

DRAF
TAJUK 4: MATA JAHITAN ASAS STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus Menamakan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

4.1 Mengetahui mata jahitan asas

4.1.1

Menamakan jahitan Jelujur Kasar

4.1.2

Menamakan jahitan Jelujur Halus

4.2 Mengetahui fungsi mata jahitan asas

4.2.1

Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Kasar

Membanding dan membezakan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus

4.2.1

Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Halus 4

Menerangkan kegunaan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus

Menamakan artikel mudah yang boleh dihasilkan dengan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus

29

DRAF
TAJUK 5: LANGKAH KERJA STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

5.1 Menggunakan alatan dan bahan jahitan asas

5.1.1 Memasukkan tali kasut pada lubang manik bersaiz besar

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan dua alatan dan bahan jahitan asas

2 5.1.2 Memasukkan benang kasar pada lubang jarum yang bersaiz besar 3

Memasukkan tali kasut pada lubang manik bersaiz besar. Memasukkan benang kasar pada lubang jarum bersaiz besar Menjahit jahitan jelujur pada medium yang sesuai.

5.1.3 Menjahit jahitan Jelujur Kasar pada medium yang sesuai

Menjahit Jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus pada medium yang sesuai

5.1.4 Menjahit jahitan Jelujur Halus pada medium yang sesuai 6 Menghasilkan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus dengan kreatif

30

DRAF
TAJUK 6: PROJEK / ARTIKEL MUDAH STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar, satu daripada tiga alatan dan bahan jahitan asas Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar, dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan asas Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar alatan dan bahan jahitan asas Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas dengan keratan gambar dan bahan maujud Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas yang lengkap beserta label dengan kemas Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas yang lengkap beserta label dengan kreatif

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

6.1 Menghasilkan buku skrap

6.1.1

Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan yang telah dipelajari

31

DRAF
TAJUK 6: PROJEK / ARTIKEL MUDAH STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) TAHAP PENGUASAAN 1 6.2 Menghasilkan artikel mudah 6.2.1 Menghasilkan artikel mudah seperti hiasan dinding atau kain alas 6.2.2 Menghias artikel mudah menggunakan jahitan Jelujur 4 3 Menghias artikel mudah yang dihasilkan Menghias artikel mudah yang dihasilkan menggunakan jahitan Jelujur Menghias artikel mudah yang dihasilkan menggunakan jahitan Jelujur dengan kemas Menghasilkan artikel mudah yang lengkap dihiasi dengan jahitan Jelujur secara kreatif 2 Menghasilkan artikel mudah dengan kemas TAFSIRAN Menghasilkan artikel mudah yang ringkas

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk .)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..)

32

KOMPONEN PERKEBUNAN

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PERKEBUNAN ) KESELAMATAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja 1.1.2 Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api 1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. ii. iii. iv. air pasir kain basah alat pemadam api 6 Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja. 5 4 Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja 3 2 Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja. STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1.

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan

35

DRAF 2. KEBERSIHAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan 1 menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

2.1.1

Menyatakan kepentingan kebersihan i. ii. iii. diri alatan dan bahan ruang kerja 2

Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja Menyenaraikan dua alatan dan bahan

2.1.2

Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i. ii. diri ruang kerja

yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja Menerangkan kepentingan menjaga

kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

36

DRAF 3. ALATAN BERKEBUN STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alat-alat untuk berkebun

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

3.1 Mengetahui alatan berkebun

3.1.1

Mengenal dan menamakan alat-alat berkebun Menyatakan fungsi alat-alat berkebun i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram

3.1.2

Menamakan tiga alatan berkebun beserta fungsi Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun Menerangkan cara mengguna berkebun dengan betul alatan

3.2 Mengaplikasi penggunaan alatan berkebun

3.2.1 Menggunakan alatan berkebun dengan selamat i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram

Mengaplikasi cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul

3.3 Mengetahui cara menyimpan alatan berkebun

3.3.1 Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun 6

Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat

37

DRAF 4. PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

4.1 Mengetahui medium perkebunan

4.1.1

Menamakan medium yang digunakan untuk semaian i. ii. iii. Tanah lom (nisbah 2)

Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan ketiga-tiga medium semaian

Baja organik (nisbah 1) Pasir (nisbah 1)

Menamakan ketiga-tiga medium yang digunakan untuk semaian

4.1.2 Mengenal tanaman hiasan yang membiak melalui : i. ii. keratan batang daun

Menyatakan

ketiga-tiga

medium

dan

nisbah yang digunakan untuk semaian

Menyenaraikan tanaman hiasan yang membiak melalui keratan batang dan keratan daun

Memilih keratan batang dan keratan daun yang betul untuk ditanam Memberi cadangan tanaman hiasan lain

yang membiak melalui keratan batang dan daun

38

DRAF 5. PENANAMAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

5.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan

5.1.1 Mengenal dan menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam seperti puding, bunga raya dan lidah jin

Menyebut atau menunjuk tiga jenis tanaman yang boleh dijadikan tanaman hiasan

2 5.2 Mengaplikasi proses penanaman 5.2.1 Menyemai benih tanaman hiasan seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke dalam bekas semaian 3

Menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam mengikut cara membiak

Menyemai benih tanaman hiasan ke dalam bekas semaian (beg politena atau bekas bersesuaian)

5.2.2 Memilih pasu yang sesuai 4 Mengubah anak pokok hiasan ke dalam pasu yang sesuai

5.2.3 Mengubah tanaman hiasan ke dalam pasu

Memilih anak pokok yang sesuai untuk di pindahkan ke dalam pasu Membuat projek mengikut kreativiti tanaman hiasan

39

DRAF 6. PENJAGAAN TANAMAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

6.1 Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan

6.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu

Menyebut atau menunjuk penjagaan tanaman hiasan

dua

cara

i. ii. iii. iv.

menyiram merumput menggembur membaja

Menamakan tiga cara penjagaan tanaman hiasan Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu

Menerangkan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan betul

Mengaplikasi cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib

Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib

40

KOMPONEN PENTERNAKAN

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PENTERNAKAN )

1. KESELAMATAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

1.1 Mengetahui langkah keselamatan

1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja 1.1.2 Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja.

1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas

1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas

Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas.

Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api.

1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api

1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. air ii. pasir 43 4 Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan

DRAF STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 5 TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) iii. kain basah iv. alat pemadam api

Melaksanakan peraturan keselamatan yang ditetapkan di ruang kerja

Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja.

44

DRAF 2. KEBERSIHAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...)

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga keselamatan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja. Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang

2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i. diri ii. ruang kerja 4 3

digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

45

DRAF 3. ALATAN PEMELIHARAAN HAIWAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan alatan untuk pemeliharaan haiwan Menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 3.1 Mengetahui alatan untuk pemeliharaan haiwan

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan. i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis.

3.1.2 Menyatakan fungsi alatan untuk pemeliharaan haiwan i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis

Menyatakan dua alatan untuk pemeliharaan haiwan dan fungsinya.

Menyatakan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan

3.2 Mengaplikasi alatan untuk pemeliharaan haiwan

3.2.1 Menyedia dan mengguna alatan pemeliharaan haiwan dengan betul i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis

Mengaplikasikan cara menggunakan alatan untuk pemeliharaan haiwan dengan betul Mengamalkan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan dengan selamat.

46

DRAF 4. PEMELIHARAAN HAIWAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 4.1 Mengetahui haiwan kesayangan

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan haiwan yang sesuai dipelihara

4.1.1 Mengenal dan menamakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan seperti ikan hiasan, arnab dan burung 4.1.2 Mengenal dan menamakan sifat fizikal haiwan kesayangan

Menamakan haiwan yang sesuai dipelihara

4.2 Mengetahui cara haiwan membiak

Menyatakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan

4.2.1 Mengenalpasti dan menyebut cara haiwan kesayangan membiak

Menyenaraikan sifat fizikal haiwan kesayangan

Menerangkan cara haiwan kesayangan membiak

6 47

Memberi cadangan nama haiwan kesayangan yang lain mengikut cara membiak

DRAF 5. TEMPAT TINGGAL HAIWAN

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 5.1 Mengetahui tempat tinggal haiwan

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan tempat tinggal haiwan Menamakan dua tempat tinggal haiwan

5.1.1 Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan seperti sangkar, reban atau akuarium

5.1.2 Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

Menyenaraikan tempat tinggal haiwan

Menentukan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

Menyebut dan menerangkan dua tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

6 48

Memberi cadangan jenis haiwan yang lain mengikut tempat tinggal haiwan

DRAF

6. PENJAGAAN HAIWAN STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan keperluan asas penjagaan haiwan

STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 6.1 Mengetahui keperluan asas penjagaan haiwan

STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...)

6.1.1 Mengenal dan menamakan keperluan asas penjagaan haiwan seperti ikan hiasan, burung atau arnab i. Kelengkapan tempat tinggal ii. Makanan iii. Penjagaan kesihatan 6.1.2 Mengenal dan menamakan jenisjenis makanan haiwan i. Makanan asli ii. Makanan diproses

Menamakan dua keperluan asas penjagaan haiwan

Menyenaraikan keperluan asas penjagaan haiwan

Menerangkan jenis-jenis makanan haiwan

Memilih jenis makanan haiwan mengikut jenis haiwan Bercerita mengenai makanan haiwan mengikut jenis makanan

6 49

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai