Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT PEMILIHAN MURID PERMOHONAN BANTUAN KWAPM TAHUN 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN GONDANG 2013

Tarikh Hari T#$%a& Ma)a K#ha-ira+ :


1. 2. 3. $. ). -. .. 0. 1. 12. 11. 12. Maharudin bin Said Maliki bin Mamat N rlida binti !bdul !"i" %a#u&i Hairil bin M 'unus *an +au"i bin *an !bdul ,ahman N r ,i"an bt !li ,usnaini bt /smail Nur !"ura bt (us h Suri#ati +a"ma bt M hd Piah Hairul bin !bdullah ,amli bin Salleh Samsudin bin 3mar - Guru Besar/ Penasihat - PK HEM/ Pengerusi -Pen#elaras/Guru Kelas 3! -!(K -!(K -Guru Kelas 1 ! - Guru Kelas 2 ! - Guru Kelas $B - Guru Kelas $! - Guru Kelas )! - *akil P/BG - *akil P/BG

: : : :

02 10 2013 Ra!" Bi'ik M"a(aka& 1 1* &#+,ah hari

Ti-ak Ha-ir :

1 1.1 1.2

U.APAN PENGERUSI Maliki bin Mamat 4 GPK HEM Pengerusi memulakan ma5lis dengan ba6aan !l-+atihah dan mengu6a7kan terima kasih ke7ada semua #ang hadir dengan tu5uan untuk 7emilihan murid K*!PM 221$. Pengerusi memaklumkan 7erm h nan K*!PM 221$ iaitu tahun 1 hingga ) hendaklah dihantar ke7ada Pen l ng PP8 Pengurusan HEM untuk 7erhatian En.!slan bin 9he /smail sebelum atau 7ada 12 3kt ber 2213. Email : k/a%$20140,$ai' 12$ ;indakan : P#+3#'ara) KWAPM

1.3

Pengerusi 5uga memaklumkan< b rang 7erm h nan indi=idu K*!PM han#a diberi ke7ada murid tahun 1 hingga ) 7ada tahun 221$ #ang 7enda7atan ibu ba7a/7en5aga mengikut Paras Garis Kemiskinan >PGK? Nasi nal. 1.3.1 >PGK? Nasi nal #ang baru mengikut dengan kadar isi rumah ,M 032 dan 7erka7ita ,M212. 1.3.2 8ata #ang dikum7ul adalah diambil dari7ada SMM dan 8S! SK G ndang 2213. ;indakan : Mak'"$a+ )#$"a

PEMILIHAN MURID LAYAK 2.1Senarai nama murid #ang di7ersetu5ui leh 5a@atankuasa 7emilihan adalah se7erti berikut seramai 02 rang. 2.2 A!MP/,!N B rang ,umusan Perm h nan Murid di ba@ah Kum7ulan *ang !manah Pela5ar Miskin ;ahun 221$.

MURID TIDAK LAYAK 3.1 Seramai ) rang murid di7utuskan leh ma5lis 5a@atankuasa 7emilihan tidak la#ak disebabkan maklumat #ang din#atakan 7ada b rang agak meragukan. 3.2 Senarai nama murid 7erm h nan #ang dit lakB 1./l#ana /"#an Bt %ara@i 2.Nur !l#a BalCis m hd %akaria 3.N r Hami"a bt Mat N r $.Muhammad !li& HaiCal bin Sul ng )./"atti Nur !ll#a Md !li -Penda7atan meragukan - 7erka7ita ,M2-- Perka7ita ,M 21. - 7enda7atan meragukan - 7enda7atan meragukan

HAL4HAL LAIN $.1 ;iada

Mes#uarat ditangguhkan 7ada 5am 2:32 7etang. Minit di6atat dan disediakan leh:

NORLIDA BT ABD A5I5 P#+3#'ara) KWAPM 2013 SK GONDANG

Anda mungkin juga menyukai