Anda di halaman 1dari 23

GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan Sekiranya pelajar tidak tahu cara akan menjejaskan berkesan, guru perlu memastikan bahawa pelajarnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. menangani masalah emosi dan masalah peribadinya, maka hal ini

pembelajarannya. Justeru dia tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru tidak boleh mengelakkan peranan sebagai pembimbing kepada pelajar, bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani cabaran dan masalah harian yang dihadapinya. Di bawah topik ini kita akan membincangkan maksud, matlamat dan prinsip prinsip bimbingan, kemahiran yang digunakan dalam bimbingan, dan peranan guru dalam membimbing pelajar yang menghadapi masalah dalam hidupnya. !ita juga akan melihat jenis jenis bimbingan yang diberi oleh sekolah kepada pelajar secara ringkas, serta cara guru dan murid dapat menggunakannya.

Sebelum kita teruskan, berhenti sebentar dan buat re"leksi mengenai soalan berikut.

#agaimanakah anda telah membimbing pelajar anda untuk menangani masalah hariannya$ %pakah isu isu kehidupan dan masalah emosi yang sering dihadapi oleh pelajar anda$

4.1

Matlamat dan Prinsip-prinsip Bimbingan

Sebelum kita melihat matlamat dan prinsip prinsip bimbingan, mari kita teliti maksudnya dahulu. &mumnya, bimbingan merujuk kepada proses membantu seseorang membina ke"ahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup dengan berkesan. Dalam proses ini, seseorang itu belajar untuk berubah dan membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik. !ita perlu "aham bahawa bukan mudah untuk berubah' ia merupakan proses yang berterusan dan sebagai guru kita perlu "aham bahawa seseorang pelajar itu memerlukan masa untuk berubah.

Oleh itu, walaupun bimbingan ialah satu cara untuk membantu pelajar, namun ini tidak bermaksud bahawa guru atau kaunselor harus menyelesaikan masalah pelajar. Sebaliknya, ini bermaksud guru haruslah mempunyai sikap mengambil berat dan mendengar supaya pelajar dapat menerokai dan memahami situasi dan dirinya dengan lebih baik, lalu membina kemahirannya sendiri untuk menangani masalahnya. Matlamat utama bimbingan adalah untuk membantu pelajar( Membina potensinya supaya ia boleh menjadi seorang yang sihat dan seimbang, dengan kebolehan dan sikap yang akan membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. Membina kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan. Membina kemahiran menguruskan diri seperti menguruskan masa, menguruskan tekanan, dan menentukan matlamat dan keutamaan untuk dirinya. Memperbaik hubungan interpersonalnya dan membina kemahiran komunikasi yang baik. Membina nilai dan sikap yang sihat dan positi" terhadap dirinya dan orang lain, untuk meningkatkan kesedran dirinya serta ke"ahaman peranan dan tanggung jawabnya dalam hidaup, dan Membina kemahiran dan sikap bagi kejayaan akademik dan kerjayanya Guru dan kaunselor harus memastikan bahawa bimbingan yang diberi kepada pelajar haruslah sejajar dengan prinsip dan etika tertentu seperti yang berikut( #imbingan adalah bagi semua pelajar, kerana perkembangan diri, dijalankan secara sistematik dan terancang dan tidak harus ditujukan kepada )pelajar bermasalah* sahaja. +okus utamanya ialah pencegahan , iaitu, untuk mencegah masalah yang serius dalam kalangan pelajar dengan memberi mereka kemahiran untuk menangani masalah sementara masalah itu masih boleh dikawal' -a harus dijalankan secara kolaborasi dengan kakitangan sekolah yang lain, seperti guru besar, guru guru lain, kaunselor, serta dengan kerjasama ibu bapa dan masyarakat' .elajar haruslah menyertai proses bimbingan ini sepenuhnya dan penuh rela, serta membina matlamat sendiri untuk membantu dirinya , iaitu, "aham bahawa ia bertanggungjawab terhadap perkembangan dirinya serta keputusan yang dibuat dalam hidupnya pada akhirnya. Guru atau kaunselor tidak membuat keputusan bagi pelajar'

-a harus mengikut garis panduan etika bagi bimbingan dan kaunseling, seperti /i0 semua keputusan yang dibuat semasa sesi bimbingan dan kaunseling adalah sulit , iaitu, maklumat mengenai pelajar dan hal yang dibincangkan semasa sesi tersebut tidak harus didedahkan kepada orang lain tanpa kebenaran pelajar tersebut' /ii0 guru1kaunselor haruslah senantiasa bertingkah laku secara pro"esional terhadap pelajar, dan mengelakkan diri daripada menjalin hubungan yang tidak sihat serta tidak beretika dengan pelajar tersebut' dan

Guru1kaunselor perlu menggunakakan kemahiran interpersonal seperti mendengar dengan akti" dan empati, dan mempunyai perasaan prihatin dan bersikap positi" terhadap murid, supaya dapat menjalin hubungan baik dengan pelajar.

#erhenti sejenak dan buat re"leksi terhadap soalan yang berikut.

Sebagai guru, apakah aspek yang paling sukar bagi anda semasa membimbing pelajar$ %pakah halangan yang anda hadapi dalam situasi sekolah anda untuk memberi bimbingan yang berkesan kepada pelajar apabila diperlukan oleh mereka$

Saya pasti anda sedar bahawa kebanyakan sekolah mempunyai guru bimbingan atau kaunselor yang terlatih untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Guru perlu berganding bahu dengan guru bimbingan1kaunselor untuk memastikan bahawa pelajarnya mendapat bimbingan yang diperlukan. %ntara perkhidmatan bimbingan yang diberi di sekolah termasuklah( #imbingan pendidikan , motivasi pelajar, pilihan mata pelajaran, kemahiran belajar, persediaan untuk peperiksaan, penempatan untuk pengajian tinggi, dan lain lain' Sesi bimbingan kumpulan dan individu' #imbingan kerjaya , kecerdasan dan tinjauan minat, bahan rujukan, memilih kerjaya yang betul, dan lain lain' dan #imbingan perkembangan diri , komunikasi dan kemahiran memimpin, menangani masalah hubungan dan masalah emosi, kebajikan pelajar, perbincangan dengan ibu bapa. %pakah caranya anda rasa seorang guru dapat bekerja secara kolaborati" dengan guru bimbingan dan kaunselor untuk memberi bimbingan yang sesuai kepada pelajar apabila diperlukan$ %ntara tugas guru bekerjasama dengan perkhidmatan bimbingan sekolah untuk pelajar dapat diterangkan seperti yang berikut(

Memberi

maklumat

serta

maklum

balas

mengenai

keperluan

pelajar

dan

keberkesanan program bimbingan' Memberi bimbingan awal kepada pelajar dan berbincang tentang keperluannya, sebelum merujukkannya kepada guru bimbingan atau pegawai lain sekiranya diperlukan bantuan1bimbingan yang seterusnya. Guru haruslah mengenal perkhidmatan bimbingan yang diberi oleh pihak sekolah supaya dapat memberi maklumat yang berkaitan kepada pelajar dan menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Memberi sokongan dan bantuan kepada program bimbingan yang ada di sekolah, dengan berperanan sebagai "asilitator dalam kem motivasi, sebagai mentor bagi program mentor menti, dan lain lain' Menyimpan rekod terkini mengenai pelajar dalam kelasnya, seperti maklumat latar belakang pelajar dan laporan kemajuan kedatangan dan prestasi akademiknya' Membina hubungan baik dengan pelajarnya, dan mempunyai sikap prihatin dan positi" terhadap mereka, supaya guru lebih peka dan memahami keperluan pelajar' dan Membantu pelajar membina nilai dan sikap positi", dan mereka boleh menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam menjalankan aktiviti dalam kelas. 4.2 Kema iran Asas dalam Bimbingan Sekarang kita akan mempelajari beberapa kemahiran asas dalam bimbingan. %pakah kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru untuk membimbing pelajar dengan berkesan, untuk membantu mereka menangani masalah isu isu dalam hidup mereka$ !ita perlu ingat bahawa tugas guru bukanlah untuk menyelesaikan masalah pelajar, tetapi membimbing bermaksud guru perlu membantu pelajar membina sikap serta kemahiran yang baik untuk mengatasi masalahnya. Oleh itu, peranan guru sebagai pembimbing adalah secara tidak langsung, dan guru perlu membina satu hubungan yang baik dengan pelajarnya supaya ia bertanggungjawab mengatasi masalahnya, dan mempercayai bahawa gurunya akan membantunya. !emahiran asas bimbingan akan dibincangkan di bawah. 4.2.1 Men!n"!##an $rmat dan la%anan %ang p$siti&

%pakah maksudnya$

2ingkasnya, hal ini bermaksud bahawa guru menunjukkan

sikap positi" dan prihatin terhadap pelajarnya, mesra dan tidak berat sebelah, serta menghargai pelajar sebagai individu yang unik dan berguna. %nda boleh melakukan ini dengan mendengar pendapat pelajar itu dan menghormatinya, walaupun anda tidak bersetuju dengannya, serta menunjukkan minat dan keikhlasan untuk memahami situasi dan pandangannya. 4.2.2 Kema iran mendengar se'ara a#ti& Mendengar ialah satu tindakan kasih sayang, tindakan prihatin, komitmen kita kepada orang lain kita perlu mendengar sepenuh perasaan, iaitu peka, sekiranya kita mahu menyertai rahsia insan lain dengan mendengar kita memperoleh kuasa untuk meningkatkan atau menghapuskan kehidupan orang lain yang berkaitan dengan kita daripada puisi 3On 4istening5 oleh 2eul 4. 6owe Mendengar secara akti" bukan sekadar mendengar kata kata lisan klien kita, tetapi juga cuba memahami maksud klien kita dengan menjadi peka kepada petanda non verbalnya, seperti intonasi serta nada suara, isyarat badan dan memek muka, serta juga mengambil kira latar belakang peribadi dan sosialnya 78elson Jones, 2., 9::;<. &ntuk menjadi pendengar yang baik kita perlulah 3mendengar dengan telinga, mata dan hati5= %malan mendengar secara akti", dapat membina hubungan baik dan kepercayaan pelajar, yang seterusnya dapat membina hubungan mesra dengan pelajar. -ni akan membantu pelajar kita supaya menjadi lebih terbuka dan berterus terang dalam mengeluarkan perasaannya apabila bercakap mengenai isu peribadi dan masalahnya. #eberapa kemahiran mendengar yang penting disenaraikan di bawah(

Kemahiran Mendengar Yang Asas Mendengar pen! per atian (Menghantar mesej verbal dan non verbal kepada klien' Mendengar kandungan verbal mesejnya, dan memerhatikan tingkah laku non verbalnya. Imbas #embali ( Mengulangi hal yang dikatakan oleh klien. Mempara&rasa ( Menyatakan kata kata klien semula dengan menggunakan perkataan1ayat lain Minta pen"elasan( (Meminta klien menerangkan maksudnya dengan lebih terperinci,

Sekarang marilah kita melihat kemahiran mendengar yang disenaraikan di bawah( )i* Kema iran mendengar dengan pen! per atian Mendengar dengan penuh perhatian bermaksud memberi perhatian sepenuhnya terhadap klien, dan memberi respons yang boleh menggalakkan klien meluahkan idea dan perasaannya dengan selesa. >ingkah laku mendengar penuh perhatian membantu klien menerokai dan mengembangkan pendapatnya dan mengurangkan pendengar membuat respons dan saranan yang tidak berguna. #aca dan cuba "ahamkan garis panduan kemahiran mendengar dengan penuh perhatian yang berkesan di bawah(

Garis panduan untuk kemahiran mendengar dengan penuh perhatian

Duduklah dalam kedudukan yang membolehkan anda melihat klien secara bersemuka, tetapi janganlah merenung klien. %ir muka anda haruslah tenang, menunjukkan minat, dan konsisten dengan angin klien. Suara anda haruslah tenang, jelas, tidak terlalu kuat atau berdominasi, dan menggunakan intonsi perbualan. Memerhati dan memahami mesej non verbal yang ditunjukkan oleh klien seperti gugup, tertekan, sedih atau marah melalui pergerakan badan, air muka dan suaranya. Galakkan klien memberi pendapatnya atau menerangkan pengalamannya dengan menggunakan kenyataan atau soalan terbuka, tanpa mengkritik atau menolak pendapatnya. Gunakan respon galakan yang minimum, seperti anggukan kepala, dan bisikan verbal untuk menggalakkan klien supaya terus bercakap.

?ontoh soalan terbuka yang menggalakkan klien supaya mula bercakap mengenai pengalamannya(
)#olehkah kamu beritahu apa yang berlaku dalam kelas Matematik semalam$* )!amu kelihatan tegang, tak perlu terburu buru, kamu boleh beritahu saya jika kamu mahu.*

?ontoh bisikan verbal yang menunjukkan minat /respons galakan minimum0(


)&h hmm* ' )4epas itu$* ' )Sila teruskan* ' )Dan@$* )Oh$* )4epas itu apa yang berlaku..$*

)ii* Kema iran imbas #embali %ang m!da !emahiran ini membantu anda memberi "okus terhadap hal yang dikatakan oleh klien, serta memberitahu klien bahawa anda mendengar hal yang diperkatakan olehnya. Dalam imbas kembali, anda mengulangi sebahagian atau sepenuhnya hal yang diluahkan klien. .enting supaya intonasi suara anda menunjukkan minat, bukannya kritikan atau 6al ini tidak bermaksud bahawa anda mengulangi sindiran atau merendah rendahkan.

segala yang dikatakan oleh klien, seperti burung kakatua. ?ontoh kemahiran mengimbas kembali'

.elajar( )Saya bimbang saya tidak mendapat gred yang baik dalam Matematik. Saya perlukan bimbingan* Guru( situasi) %>%& Guru( pelajar0 )%wak bimbang mengenai Matematik$* /"okus anda adalah terhadap perasaan ) %wak perlu bimbingan dalam Matematik$* /fokus anda adalah terhadap

)iii* Mempara&rasa Dalam mempara"rasa, anda menukar perkataan atau menukar ayat yang disebutkan oleh klien, supaya ia berpeluang mendengar semula hal yang disebutnya serta mengembangkan maksudnya dengan anda. ?ontoh mempara"rasa ialah'

.elajar(

)Saya tak tahu mengapa kawan kawan saya senantiasa mengganggu saya. Saya tidak boleh membuat kerja saya. %pabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas, mere ketawakan saya.* )!amu rasa kamu tidak boleh membuat kerja dan menjawab soalan dalam kelas kerana tingkah laku kawan kawan kamu$ !amu tidak "aham mengapa mereka ketawakan dan mengganggu kamu$

Guru(

%nda mungkin "ikir bahawa respons pendengar seperti di atas adalah lewah, dan membuang masa. >etapi mempara"rasa memainkan peranan penting dalam mendengar secara akti" , ia membantu anda memberi "okus terhadap hal yang dikatakan oleh klien, lalu

memastikan sama ada kita telah mendengar dengan tepat atau tidak. -a juga memberitahu klien bahawa kita telah mendengar dengan tepat hal yang dikatakannya, ia dapat memberi peneguhan kepada klien dan menggalakkannya untuk meneruskan perbualan. )i+* Mendapat#an Pen"elasan Dalam kemahiran ini, anda meminta klien menjelas dan mengembangkan hal yang dikatakannya, supaya maksudnya menjadi lebih jelas, dan anda membuat kepastian dengan klien sama ada anda telah "aham mesejnya dengan tepat. meminta penjelasan daripada klien(
.elajar( )Saya tak tahu mengapa kawan kawan saya senantiasa mengganggu saya. Saya tidak boleh membuat kerja saya. %pabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas, kawan kawan saya ketawakan saya.* )#ila kamu kata kawan kawan kamu mengganggu, apa yang dilakukan oleh mereka$* )%pa yang saya "aham ialah apabila kawan kawan awak ketawakan dan mempermainkan awak, awak rasa tidak selesa dan tidak boleh menumpukan perhatian terhadap kerja, maksud awak begitu$

!emahiran ini memastikan ?ontoh respons yang

bahawa kedua dua pihak memahami mesej klien dengan jelas.

Guru( %>%& Guru(

?uba "ikirkan soalan yang berikut buat beberapa ketika.

Mengapa anda rasa mendengar murid anda adalah penting$ %dakah anda pendengar yang baik$ %pakah kesulitan yang anda alami apabila mendengar murid anda$

4.2.,

Berempati )ata! men!n"!##an #e&a aman* %pabila anda berempati dengan seseorang, anda sebenarnya menyelami pandangan

atau perasaan orang itu, untuk memahami pengalaman dan situasi hidupnya mengikut sudut pandangannya. ?arl 2ogers menerangkan empati sebagai kebolehan menyelami )dunia dalaman seseorang yang sulit dan peribadi* dan untuk menyampaikan ke"ahaman ini kepada orang lain. 2ogers lebih suka menganggap empati sebagai sikap atau cara hemah seseorang, dan bukan sebagai satu kemahiran 78elson Jones, 2., 9::;<.

!e"ahaman empati melibatkan dua langkah utama( 1. .enanggapan tepat mengenai dunia dalaman seseorang' kebolehan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain' dan 2. #erkongsi ke"ahamannya dengan orang lain secara lisan

Ampati bukan bermakna kita bersetuju dengan orang lain /ia bukan simpati0. -a hanya bermakna bahawa kita memperlihatkan cara orang lain berasa atau ber"ikir mengenai situasinya. Garis panduan menunjukkan empati( 2espons anda haruslah 3selari5 dengan perasaan atau angin orang itu' Memberi respons dengan menyatakan hal yang anda "ikirkan mengenai

perasaannya, dan cuba menyemak semula dengannya untuk melihat sama ada "ahaman anda adalah tepat' Gunakan Selalu pandangan semak semula orang tersebut sama dan ada bercakap anda telah dari sudut perspekti"1pandangannya' dengannya memahami pandangan1perasaannya dengat tepat, jangan buat andaian' Jangan memberi respons dengan menyatakan )saya "aham bagaimana anda rasa* , ini tidak menggambarkan sama ada anda telah benar benar memahami pandangan atau perasaannya. !enyataan seperti )saya rasa sama seperti kamu* juga tidak membantu, ia merupakan simpati dan bukan empati= ?ontoh respons empati dalam sesi bimbingan*

?ontoh 9
.elajar( )Saya gunakan wang saya untuk belanja kawan, Saya tak sukalah menyatakan saya tak mahu bayar minuman mereka. Mereka mengharapkan saya boleh bayar kerana saya menang perlawanan itu.* )%wak rasa jika awak tidak bayar, mereka akan menganggap awak kedekut$*

Guru(

?ontoh B

.elajar(

) %pabila saya cuba jawab dalam kelas, pelajar lain mula ketawa dan mempermainkan saya. Jadi saya tidak lagi mengangkat tangan untuk menjawab.* )%wak rasa tidak selesa apabila mereka berbuat demikian. %wak rasa lebih baik berdiam diri dan tidak menarik perhatian mereka terhadap awak.*

Guru(

.erhatikan bahawa dalam contoh di atas guru menunjukkan empati dengan menyatakan hal yang dirasakan oleh pelajarnya, tetapi tidak perlu menyatakan sama ada ia bersetuju dengan pelajarnya atau mempunyai perasaan yang sama seperti pelajarnya. 4.2.4 Kema iran Mem!da -ara )&a'ilitati+e* Dalam bimbingan, kita menggunakan soalan untuk membantu seseorang itu mem"okus dan ber"ikir, serta membantunya menganalisis situasinya lalu mengeluarkan maklumat relevan yang akan membantunya memahami situasinya dengan lebih jelas. .enyoalan tidak harusnya dijalankan sebagai temu duga, atau sebagai soal siasat, atau bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang 3betul5. Jangan menggunakan soalan untuk memaksa seseorang memberi maklumat terperinci yang tidak rela diberi. !etika memudahcarakan, soalan dikemukakan dengan nada lembut, dan relaks, sebagai permintaan bukan paksaan. Soalan terbuka lebih baik daripada soalan tertutup /lihat contoh di bawah0, kerana soalan terbuka membantu seseorang berasa lebih relaks dan bebas untuk memberi maklumat secara tak langsung, yang akan membantu untuk memulakan perbincangan.

?ontoh soalan terbuka.

)%spek apakah yang awak suka bincang atau "okus dalam perbincangan kita$* )#iasanya bagaimana awak belajar di rumah$* )#agaimana perasaan awak apabila tahu yang awak tidak dijemput$*

Soalan )mengapa* selalunya tidak membantu , contohnya )mengapa awak tidak menyiapkan kerja rumah$* , kerana ia boleh menjadikan pelajar tersebut lebih de"ensi", dan

mendorongnya mencari alasan, dan tidak membantunya memberi penumpuan kepada situasi sebenar. Soalan yang lebih baik harus berbunyi )%pa masalah anda dalam membuat kerja rumah$* ?ontoh soalan tertutup /yang tidak membantu, kerana ia menutup perbincangan, tidak menggalakkan untuk membuka perbincangan0.

)#ila awak balik ke rumah$* )%pa pekerjaan bapa awak$* )%pa markah yang awak perolehi dalam Matematik$* )%dakah awak lebih suka sukan atau muCik$*

Soalan berbentuk tertutup membuatkan orang itu berasa tertekan untuk memberi jawapan, dan selalunya berasa dunianya dicerobohi. -ni akan menutup kerelaannya untuk memberi respons. 4.2.. Kema iran memb!at r!m!san Merumus melibatkan hal menyatakan kesemua aspek dan isu utama yang dibincangkan dan dijelaskan semula. -a juga membantu klien membuat tumpuan terhadap matlamat dan keperluannya semula, serta mengelakkan kedua dua pihak menyeleweng daripada isu isu penting. Semasa sesi bimbingan, anda boleh membuat rumusan ringkas setelah klien bercakap beberapa minit, atau anda boleh menunggu sehingga akhir sesi untuk membuat rumusan yang lebih panjang. %nda juga boleh membuat rumusan ringkas pada permulaan atau pada akhir sesi untuk membantu klien membuat tumpuan mengenai hal yang perlu dibincangkannya. Selepas membuat rumusan, pastikan anda menyemak semula dengan klien sama ada anda telah mendapat isu yang betul. #erikut ialah contoh rumusan dalam sesi bimbingan. ?ontoh rumusan ringkas pada pertengahan sesi(

)>adi kamu menyatakan bahawa kamu masih teringatkan kawan kawan di sekolah lama, dan kamu berasa susah untuk berkawan dengan pelajar dalam kelas sekolah ini. !amu juga kata guru guru sekolah ini tidak memberi layanan seperti guru di sekolah lama. Jadi kamu berasa agak kecewa dan tidak berminat untuk datang ke sekolah. #egitu$*

?ontoh rumusan yang lebih panjang apabila hampir tamat sesi(

)4iCa, ketika kamu bercakap, saya berasa bahawa kamu sering menekankan hal betapa pentingnya kamu disukai oleh kawan kawan sedarjah dan guru guru kamu. -a sangat penting kepada kamu, sehingga kamu berasa sangat sedih dan tidak boleh membuat kerja kamu apabila kamu rasa mereka tidak suka kamu dan tidak menerima kamu. !amu cuba bersungguh sungguh untuk menyukai kawan kamu, walaupun kamu rasa perkara yang mereka mahu kamu buat adalah tidak betul. Meskipun begitu, kamu rasa betapa bersungguh sunguh anda cuba, namun tiada orang yang berpuas hati. !eadaan ini membuatkan kamu berasa tertekan dan tidak seronok dengan diri dan hidup kamu. Dalam perbincangan seterusnya nanti, kita akan memberi "okus kepada sebab sebab pentingnya bagi kamu untuk memuaskan hati kawan kawan kamu, dan kita cuba cari jalan, cara lain untuk mendekati mereka. #oleh tak begitu$*

Setakat ini kita telah membincangkan lima kemahiran asas yang anda boleh gunakan semasa sesi bimbingan dengan klien anda, ia adalah /i0 menunjukkan layanan positi" dan hormat, /ii0 kemahiran mendengar secara akti" seperti mendengar penuh perhatian, kemahiran komunikasi non verbal, imbas kembali, mempara"rasa dan kemahiran menerangkan atau menjelaskan' /iii0 empati' /iv0 menyoal bertujuan untuk memudah cara /"acilitative0, dan /v0 kemahiran membuat rumusan. !emahiran ini memerlukan banyak latihan sebelum anda boleh menggunakannya secara alamiah. Dalau bagaimanapun, kemahiran asas inilah yang akan membantu anda membimbing pelajar anda dengan lebih berkesan pada setiap peringkat dalam proses bimbingan. #erikutnya adalah beberapa latihan kemahiran yang boleh anda lakukan dengan rakan rakan. 4atihan untuk dipraktikkan' 9. Dalam pasangan, main peranankan satu sesi bimbingan, seorang memainkan peranan pembimbing dan seorang lagi sebagai pelajar. mencatat nota untuk memaklumkan balik. B. Minta rakan atau pelajar anda berbincang dengan anda masalah yang sedang dialaminya. Minta kebenarannya untuk merakam sesi perbincangan tersebut. %pa kekuatan anda$ %pa !emudian, dengar semula dan cuba buat penilaian mengenai bagaimana anda menggunakan kemahiran asas dalam membimbing. kelemahan atau kekurangan anda$ ?uba gunakan setiap kemahiran secara bergilir gilir, dapatkan seorang rakan lain untuk memerhati dan

4.,

Masala pela"ar Dalam bahagian ini, kita akan bincang beberapa masalah pelajar dan bagaimana

mengenalpastinya, dan bagaimana untuk melaksanakan proses bimbingan untuk menangani masalah tersebut. 4.,.1 Mengenalpasti masala pela"ar Masalah pelajar boleh dikategorikan seperti berikut(

M%S%4%6 .A4%J%2

-su isu personal

Masalah akademik

.enyesuaian sosial

Ra"a 4.1 ( Masala Pela"ar

-si isu peribadi yang menyebabkan masalah kepada pelajar termasuklah ( Masalah perhubungan , dengan ahli keluarga, kawan kawan, kawan wanita1lelaki, kawan sedarjah' Masalah keluarga , ibu bapa yang bercerai, kematian ibu bapa1ahli keluarga, persekitaran rumah yang tidak selesa, dan lain lain' Masalah emosi , konsep kendiri negati", rendah harga diri, tekanan, perasaan takut dan tidak selamat, kemarahan yang amat sangat, tidak upaya mengawal emosi, mood yang tidak stabil, kesukaran menyuarakan emosi yang sebenar, tingkah laku menyendiri, dan lain lain' Masalah kesihatan penyakit "iCikal dan mental, kecacatan "iCikal, kekurangan lemah dalam pengurusan pemakanan, masalah makan, berlebihan1kekurangan berat badan Masalah kewangan , pendapatan keluarga rendah kewangan, dan -su pengurusan kendiri , lemah dalam mengurus masa, lemah kemahiran komunikasi, tidak mempunyai kemahiran untuk menangani situasi yang tegang. Masalah akademik termasuklah(

masalah pembelajar dalam mata pelajaran tertentu' pencapaian akademik yang rendah' masalah berkomunikasi dengan guru' motivasi rendah dan kurang berminat untuk belajar' tidak menyertai aktiviti kelas' dan kemahiran belajar yang kurang baik Masalah penyesuaian sosial merujuk kepada masalah tingkah laku yang disebabkan

oleh kurang kebolehan pelajar tersebut untuk mengadaptasikan diri dengan situasi sosial serta ekspektasi norma dalam masyarakat. -a termasuklah( tidak mematuhi peraturan sekolah' ponteng, melepak' salah guna bahan bahan' perhubungan seE secara rambang' perosak' bergaduh' dan aktiviti jenayah , mencuri, peras ugut, gangster, rusuhan, mengedar dadah kepada kawan sekolah, dan lain lain. Guru dan kakitangan sekolah harus mengenal pasti masalah pelajar dengan segera, supaya boleh memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi lebih besar atau lebih serious. Sekiranya guru itu tiada masa atau tidak terlatih untuk membimbing masalah tersebut, ia haruslah mempastikan bahawa pelajar tersebut dirujukkan kepada orang lain yang lebih bertauliah supaya pelajar tersebut mendapat bantuan yang diperlukannya. #eberapa cara yang boleh anda gunakan untuk mengenal pasti masalah pelajar ialah( perhatikan tingkah laku pelajar anda di dalam dan di luar kelas, bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana ia berkomunikasi dan menyuarakan perasaannya' galakkan pelajar anda membincangkan masalah dan pengalamannya secara terbuka dengan anda . -ni akan membolehkan anda mengesan masalah yang serious lebih awal'

rujuk kepada rekod dan laporan prestasi pelajar. -ni membolehkan anda mengesan sejarah masalah tersebut' bincangkan pemerhatian anda terhadap pelajar tersebut dengan guru lain yang berkenaan, untuk melihat sama ada terdapat satu corak tingkah laku yang konsisten yang menyebabkan masalahnya'

berbincang dengan ibu bapa untuk meninjau sama ada mereka mempunyai maklumat terhadap anaknya, rekod kesihatannya, tingkah laku di rumah, dan sebagainya' dan

ada sesi bimbingan secara peribadi dengan pelajar tersebut untuk membicangkan masalahnya yang telah anda perhatikan, supaya mereka boleh mengenal pastinya dengan lebih awas dan langkah langkah pencegahan boleh diambil.

#erhenti sebentar dan buat re"leksi mengenai soalan di bawah.

%pakah masalah yang dialami oleh kebanyakan pelajar$ %pakah cara yang anda gunakan untuk mengenal pasti masalah tersebut$ %pa tindakan yang biasa anda ambil$

Seterusnya, kita akan pertimbangkan, bagaimana melaksanakan proses bimbingan dalam menangani masalah pelajar. 4.,.2 Mela#sana#an pr$ses bimbingan Membimbing pelajar untuk menangani masalahnya dengan berkesan adalah satu proses yang memakan masa dan melibatkan beberapa peringkat. Jadual berikut menunjukkan garis panduan mengenai lima peringkat utama dalam proses bimbingan 78elson Jones, 2., 9::;<, dengan tugas tugas yang sejajar dengannya untuk kedua dua guru dan pelajar. /ad!al 4.1 ( Pering#at 0alam Pr$ses Bimbingan Pering#at dalam pr$ses bimbingan
-. #ina perhubungan dan kenal pasti masalah bina rapo

Peranan g!r! sebagai pembimbing


Menunjukkan layanan yang positi" dan rasa hormat

Peranan pela"ar.
Mahu berbincang mengenai masalah atau situasinya

bina saling mempercayaai F saling hormat iltiCam untuk bekerja bersama untuk matlamat yang sama jelaskan masalah dan bentuk matlamat awal

>ingkah laku yang tidak menilai Membentuk persekitaran yang mesra dan selesa Menggunakan kemahiran mendengar secara akti" untuk mendengar dan memahami masalah pelajar. Menunjukkan empati 2ealistik dalam membantu pelajar menentukan matlamat awal untuk sesi tersebut. >idak memberi nasihat' tidak cuba menyelesaikan masalah untuk pelajar. Menggalakkan pelajar mengambil tanggung jawab membina kemahirannya sendiri untuk mengatasi masalahnya Memikirkan tentang masalah tersebut dan membuat penilaian pertama mengenai situasi pelajar Menggunakan empati dan kemahiran membuat penjelasan untuk membantu pelajar menyedari perasaannya Menggunakan kemahiran menyoal dan membuat rumusan untuk membantu pelajar mengenal pasti punca kepada masalahnya #antu pelajar menyatakan semula masalahnya dengan menyatakan apa kemahiran dan perubahan sikap yang diperlukan #antu pelajar melihat pertalian antara tindakan dan akibatnya

#eriltiCam untuk mencari cara menangani masalahnya #ekerjasama dengan gurunya dengan menepati temu janji untuk sesi bimbingan Jujur serta ikhlas Mengambil tanggung jawab untuk mencari penyelesaian #erusaha membentuk matlamat awal untuk menangani situasinya

II. >eroka dan "ahami masalah, dan nyatakan semula masalah dalam istilah yang lebih praktikal Mengenal pasti sumber atau sebab masalah Meneliti F mengenal pasti komponen komponen atau bahagian masalah. Menterjemahkan masalah menggunakan istilah istilah yang lebih praktikal, supaya mudah untuk kerja membimbing

Menerokai pemikiran dan perasaan sendiri Menganalisa masalah dan mengenal pasti sebab sebabnya Meningkatkan kesedaran kendiri dengan sentiasa menyedar perasaannya Memahami pertalian antara pemikiran, perasaan dan tindakan, dan akibatnya Membentuk persepsi yang tepat mengenai masalahnya #ertanggung jawab membuat pilihan untuk hidupnya Membina keyakinan diri dan motivasi dengan menentukan matlamat dan membuat keputusan hidupnya sendiri Menggunakan kreativiti dan kemahiran ber"ikir untuk menyarankan penyelesaian yang kreati" yang sesuai dengan situasinya. Merancang tindakan yang boleh diambil dan beriltiCam untuk menjalankan dan

III. #ina matlamat, terokai alternati", buat keputusan dan rancang tindakan #ina matlamat yang realistik untuk membina kemahiran menangani masalah dan mengubah situasi yang bermasalah itu. Mencari penyelesaian masalah yang kreati" dan praktikal Membuat keputusan Merancang

#imbing pelajar dalam proses menentukan matlamat untuk dirinya #antu pelajar menentukan matlamat yang realistik untuk menangani situasinya Menggalakkan pelajar ber"ikir secara kreati" untuk mencari penyelesaiannya sendiri dan cadangan untuk tindakan #imbing pelajar ber"ikir secara kritikal dan menilai beberapa alternati" untuk tindakan #imbing pelajar dengan proses membuat keputusan Menunjukkan sikap yang positi" dan optimistik, untuk memotivasi pelajar, dan

tindakan yang perlu diambil I1. Mengambil tindakan untuk membina kemahiran hidup, mengubah sikap dan corak tingkah laku supaya dapat berhadapan dengan situasi bermasalah dengan lebih berkesan #elajar kemahiran baru, mengubah sikap dan corak tingkah laku Mengambil langkah yang sesuai untuk menangani situasi bermasalah

memberinya keyakinan untuk membuat keputusannya sendiri Memberi masa dan perhatian untuk membimbing pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan untuk mengambil tindakan seterusnya Mengurangkan rasa bimbang pelajar dengan berlatih di tempat yang selamat terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tindakan yang telah dipersetujui Membimbing dan mendemonstrasikan kemahiran langkah demi langkah, tidak mengharapkannya memperoleh kemahiran dengan serta merta Memberi peneguhan kepada pelajar dengan memberi maklum balas kepada pelajar mengenai kemajuannya Main peranan dengan pelajar untuk membantunya berlatih kemahiran kemahiran tersebut Menggalakkannya untuk mencuba tingkah laku baru, yang lebih sihat dalam berhadapan dengan situasi harian dalam hidupnya. Memberi maklum balas positi" dan negative mengenai usaha pelajar untuk membaiki dirinya Menggalakkan pelajar untuk menilai dirinya serta kemajuannya #erbincang dengan pelajar mengenai keberkesanan tindakan yang diambil, dan samada rancangan tindakan yang baru perlu dibuat Semak dengan pelajar untuk melihat sejauh mana matlamatnya telah dicapai #erbincang dengan pelajar mengenai menamatkan sesi bimbingan, serta kerisauan pelajar mengenainya. Menamatkan sesi bimbingan dengan kedua dua guru dan pelajar merasakan matlamatnya telah dicapai, atau kemajuan seterusnya tidak boleh dibuat melalui sesi ini Jadualkan perjumpaan susulan untuk memantau kemajuan pelajar.

menyelesaikannya #erbincang mengenai kebimbangan dan sangsi mengenai tindakan yang telah diputuskan #erlatih kemahiran menangani masalah untuk menghadapi situasi bermasalah Mengambil risiko untuk mencuba tingkah laku baru untuk mengubah amalan ber"ikir dan beraksi yang tidak membantu Mengambil tindakan untuk menangani masalah atau situasinya

1. Maklum balas, penilaian mengenai keberkesanan tindakan, memantau kemajuan, serta mengakhiri sesi bimbingan 4aporan kendiri oleh pelajar mengenai kemajuannya .emerhatian guru atau kaunselor Maklum balas dari guru dan orang lain mengenai keberkesanan tindakan .enilaian semula matlamat, jika perlu .emantauan kemajuan pelajar dalam mengubah tingkah laku Menamatkan sesi bimbingan

#erbincang secara jujur dengan gurunya mengenai kemajuannya dalam menggunakan kemahiran barunya atau dalam mengubah tingkah lakunya #erbincang dengan gurunya mengenai kerisauan terhadap kemajuannya Meminta maklumbalas daripada guru, rakan atau keluarganya Sentiasa memantau kemajuannya, dan memotivasikan dirinya untuk terus memperbaiki kemahiran dan tingkah lakunya dalam menangani masalah Menilai keberkesanan tindakannya dan pencapaian matlamat Membuat keputusan untuk menamatkan sesi bimbingan, setelah

berbincang dengan gurunya.

?uba buat re"leksi mengenai soalan berikut@

+ikirkan pengalaman yang anda telah ada mengenai membantu pelajar yang mempunyai masalah. %spek mana yang berkesan$ %pa yang tidak berkesan$ Manggunakan kemahiran membimbing dan peringkat peringkat bimbingan, apakah kelainan yang akan anda lakukan$

R!m!san >opik ini membincangkan guru sebagai pembimbing. -si isi utamanya ialah( Matlamat utama bimbingan ialah untuk membantu pelajar membina potensi dan kemahiran hidup supaya ia boleh menjadi individu yang sihat dan seimbang, dengan kebolehan dan sikap yang membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan' .rinsip melaksanakan proses bimbingan adalah berdasarkan kepada garis panduan etika seperti kerahsiaan dan hormat kepada hak pelajar untuk menerima bimbingan' !emahiran asas bimbingan termasuk menunjukkan layanan positi" dan hormat, kemahiran mendengar dengan akti", berempati, kemahiran menyoal, dan kemahiran membuat rumusan' Masalah pelajar yang sering berlaku termasuk peribadi, akademik dan masalah perkembangan sosial' dan 4ima peringkat utama proses bimbingan telah diterangkan, dengan tugas tugas guru dan murid.

#erikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan

2e#s ba'aan asas %bdul 2ahman %ro"" F Gakaria !asa /9::H0. Falsafah dan Konsep Pendidikan. Edisi Kedua. !uala 4umpur( .enerbit +ajar #akti Sdn. #hd. Gutek, G.4. /9::;0. Philosophi al and !deologi al Perspe ti"es on Edu ation.

#e ond Edition. 8eedham 6eights( %llyn and #acon. .usat .erkembangan !urikulum /BII90. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia. !uala 4umpur( !ementerian .endidikan Malaysia.

Rujukan Aad, 6.%. /9::J0. $"erroes $s $ Physi ian. http(11www."rcu.eun.eg1www1universities1html1hamedB.htm Agan, G. /9::I0, %he #killed &elper, /Hth Ad.0, .aci"ic Grove( #rooks1?ole .ublishing ?o. %rmstrong, D.G., 6enson, !.>. F Savage, >.K. /9::L0. Edu ation' $n !ntrodu tion. 8ew Mork( Macmillan .ublishing ?ompany. #arrow,2. /9:JH0. (i"ing %ea hing )a k to %ea hers. $ *riti al !ntrodu tion to *urri ulum %heory. #righton( Dheatshea" #ooks. #ondi, D. /9:J:0. *urri ulum +e"elopment' $ (uide to Pra ti e. /Nrd ed.0.Ohio( Merrill .ublishing ?o. Duke, D.4. /9::I0. %ea hing' $n !ntrodu tion. 8ew Mork( McGraw 6ill .ublishing ?o. Aisner,A.D. /9::H0. %he Edu ational !magination. 8ew Mork( Macmillan ?ollege .ub. +raCee, #. F 2udnitski, 2.%. /9::L0. !ntegrated %ea hing Methods. %lbany, 8ew Mork( Delmar .ublishers. Glatthorn, %.%. /9:J;0. *urri ulum ,eadership. Glenview( Scott, +oreman. Jenkins, D. /9:;O0. *urri ulum E"aluation -.nit /0 till .nit 1/). Dalton 6all, Milton !eynes( Open &niversity .ress. MiCan %diliah %hmad -brahim /9::B0, Pelaksanaan Perkhidmatan )imbingan dan Kaunseling di #ekolah, !uala 4umpur( D#. 8elson Jones, 2. /9::;0, Pra ti al *ounselling and &elping #kills, /Hth Ad.0, 4ondon( ?assell .ublications OCmon, 6.%. F ?raver, S.M. /9::L0. Philosophi al Foundations of Edu ation. Anglewood ?li""s( .rentice 6all. Stenhouse. /9:;L0. $n !ntrodu tion to urri ulum 2esear h and +e"elopment . 4ondon( 6einemann. >aba, 6. /9:OB0. *urri ulum +e"elopment' %heory and Pra ti e. 8ew Mork( 6arcourt #race and Dorld. >yler, 2.D. / 9:O:0. )asi Prin iples of *urri ulum and !nstru tion. ?hicago( >he &niversity o" the ?hicago .ress >eacher Aducation Division /BIIB0. Edu ation 2esour e )ook for ,e turers. !uala 4umpur( Ministry o" Aducation. >eacher Aducation Division /9:JB0. %he Philosophy of Edu ation -2eport of the 3ational 4orkshop and #ur"ey). !uala 4umpur( Ministry o" Aducation. >itus, 6. %. /9:;I0. ,i"ing !ssues in Philosophy. Fifth Edition. 8ew Mork( Kan 8ostrand 2einhold ?ompany. 2aslan, M.+. /9::;0. -bn 2ushd, .hilosopher and >heologian. $l56adid, , /BI0. http(11www.aljadid.com1indeE.html http(11www.susancanthony.com1Dorkshops1philosophyPhand.html http(11www.moe.gov.my

http(11cw.prenhall.com1bookbind1pubbooks1armstrongN1chapterN1chapter9B1deluEe.html http(11www.siu.edueyctr1cdromsup.html http(11www.soe.purdue.edu1"ac1georgeo""1phil am ed1essentialism.html http(11www.morehead st.edu1people1w.willis1"ourtheories.html http(11www.wikipedia.org1wiki1.hilosophy http(11www.in"ed.org1biblio1b curric.htm. http(11pages.nyu.edu1QasrBI:1curriculum.doc http(11www.cast.org1udl1Anvisioning+uture?urriculum9J:.c"m

Cabaran Profesyen Perguruan Pada Masa Kini


2amai berpendapat secara umumnya kerjaya sebagai seorang guru merupakan suatu pekerjaan yang murni. >ambahan pula dikatakan guru mempunyai cuti yang banyak. %da juga yang mengatakan menjadi seorang guru senang dan memperoleh pendapatan tinggi dan tetap. >idak kurang juga yang menyatakan menjadi seorang guru merupakan 3jalan mati5 setelah pro"esion lain tidak memberikan peluang yang baik. .elbagai tanggapan yang boleh disimpulkan sama ada dalam kalangan masyarakat umum tentang pro"esion guru. 8amun sebenarnya pro"esion menjadi seorang guru bukan sahaja suatu pekerjaan yang murni dan baik malah menjadi seorang guru perlu menggalas suatu tugas dan cabaran yang hebat untuk mendidik, membimbing dan menunjuk ajar dalam proses membentuk seorang manusia untuk menjadi modal insan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Dalam mengharungi proses dan sistem pendidikan tersebut khususnya di 8egara kita seorang guru sering menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan konteks tugasannya di bilik darjah dan sekolah. Menurut !amus Dewan Adisi !eempat / BII; ( BNB0 cabaran dide"inisikan sebagai hasil mencabar /mempersoalkan, mempertikaikan, ajakan /untuk berlawan dan sebagainya0, sesuatu /unsur, "aktor dan sebagainya0 yang mencabar /menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi dan lain lain0, pekerjaan yang penuh dengan cabaran. Oleh itu, secara lateralnya cabaran membawa maksud sesuatu hal atau perkara yang menguji kemampuan serta ketabahan seseorang yang ada kaitannya dengan sesebuah organisasi. Dalam konteks perguruan, pro"esion menjadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk melihat keupayaan seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan sahaja dalam biik darjah namun di sekolah secara amnya. %ntara cabaran pro"esion guru di sekolah rendah ialah tugas seorang guru dalam menyampaikan pengajarannya dalam bilik darjah. #uat masa ini guru terpaksa menggunakan pendekatan, teknik dan kaedah yang terbaharu dalam sistem pendidikan yang diperkenalkan. ?ara 3chalk and talk5 bukan lagi suatu kaedah yang sesuai. Guru mesti menguasai kaedah pedagogi yang sinonim dengan pengetahuan sedia ada murid yang bersi"at homogenius, menggunakan bahan bantuan mengajar yang sistematik. %pabila bahan bantuan mengajar digunakan guru terpaksa menggunakan teknologi terkini dengan sumber kewangan yang terhad. !aedah berpusatkan murid mesti dilaksanakan dalam pengajaran seseorang guru. Guru kena ber"ungsi sebagai medarator yang berkesan. .encapaian objekti" mesti berbentuk eksplisit yang mampu merangsang murid memahami isi pembelajaran. .enilaian secara "ormati" perlu dilaksanakan. Oleh itu, secara keseluruhan sistem penyampaian guru dalam pembelajaran dan pengajaran bukan lagi berbentuk stereotaip tetapi berbentuk proakti". .ersediaan seorang guru bukan lagi berbentuk nota atau ringkasan mengajar tetapi persediaan mengajar yang lengkap bermula daripada set induksi, perkembangan isi pengajaran, penilaian

"ormati" dan kesimpulan yang dikaitkan dengan nilai. &nsur nilai tambah seperti pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri dan kecerdasan pelbagai juga perlu diterapkan yang mempunyai kaitan dengan penyerapan dan penggabungjalinan dalam isi pengajaran. &ntuk menghadapi cabaran ini seorang guru perlu menggunakan peluang kursus penambahbaikan pedagogi yang dianjurkan oleh &nit !urikulum Jabatan pelajaran dan .usat .erkembangan !urikulum. .enggunaan bahan autentik sebagai bahan bantu mengajar dapat menyelesaikan keperluan bahan bantuan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Semua ilmu pedagogi yang diperoleh akan dapat dilaksankan dengan baik. Selanjutnya, cabaran lain yang terdapat pada seseorang guru ialah seorang guru diberikan pelbagai jawatan yang bukan sepatutnya dilakukan oleh seseorang guru. Seorang guru terpaksa memegang beberapa pot"olio dalam sesuatu jawatankuasa yang diwujudkan atas kapasiti yang tidak berkaitan dengan subjek yang diajar. Sebagai contoh, seorang guru yang sudah dilantik sebagai !etua .anitia subjek terpaksa menjadi ahli untuk jawatankuasa bagi pengurusan 6al Ahwal Murid seperti #ahagian .erabot, !eceriaan dan !eselamatan sekolah serta .engurusan #angunan dan .emuliharaan #angunan dan pelbagai ini. Dengan kesibukan dalam menyediakan rancangan pembelajaran dan pengajaran dalam kelas serta menanda latihan murid seorang guru terpaksa menguruskan hal hal yang sedemikian seperti sistem pem"ailan, inventori, rekod kemas kini dan sebagainya yang perlu dilengkapkan dan diurus dengan baik. ?abaran ini kena dilaksanakan oleh guru bagi membantu proses pembangunan dan aset sekolah. &ntuk mengatasi cabaran ini seorang guru perlu bijak mengagihkan masa semasa di sekolah iaitu menyampaikan isi pengajaran dan melakukan penandaan buku semasa di bilik darjah. Dalam proses tersebut guru perlu mengisi masa lapang atau masa tidak mengajar untuk melaksanakan sistem pendokumentasian tersebut. Justeru itu, seseorang guru perlu mengimbangi masa yang diperlukan mengajar dan melaksanakan kerja kerja samping tersebut. !erangkaan kerja perlu disediakan dengan lebih detail beserta dengan senarai semak. Di samping itu, cabaran berkaitan dengan penyediaan pelbagai dokumen yang terlalu rencam serta tidak melibatkan tugas utama seorang guru dalam pengurusan pembelajaran dan pengajaran /.8.0 dalam bilik darjah. Seorang guru seolah olah terpaksa menjadi kerani yang perlu mengisi pelbagai dokumen pengurusan pendidikan. Seorang guru terpaksa mengagihkan pinjaman buku teks, sistem maklumat murid, sistem kokurikulum sekolah dan borang borang tertentu yang melibatkan murid yang langsung tiada kaitan dengan pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. !adang kadang terdapat borang borang yang terpaksa diisi secara 3adhock5 dan perlu disegerakan. >ugas guru yang sepatutnya lebih kepada pengajaran dan mendidik telah lari daripada tugasan yang sebenar namun seorang guru perlu melakukannya bagi keperluan dalam pengurusan pentadbiran murid. .endapat ini bersesuaian dengan kajian yang telah dikemukakan oleh .ro" Dr %minah %yob 8aib ?anselor &niversiti .endidikan Sultan -dris >anjong Malim / BI9I ( Slide B90 dalam pembentangan kertas kerja .endidikan Guru .ro"esional ( ?abaran Masa 6adapan di %kademi Sains Malaysia menyatakan bahawa cabaran guru kini ialah terpaksa melakukan pelbagai kerja perkeranian di samping menyampaikan isi pengajaran ketika mengulas satu artikel dalam suratkhabar. Justeru itu, untuk menghadapi cabaran seseorang guru perlu memegang beberapa jawatan yang bukan ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan pelbagai dokumen, seorang guru perlu mengimbangi masa yang diperlukan mengajar dan melaksanakan kerja kerja samping tersebut. >akwim persekolahan mesti dikemas kini. !erangkaan kerja dan masa perlu disediakan dengan lebih detail beserta dengan senarai semak. .atuhi jadual yang ditetapkan untuk memudahkan seorang guru bergerak. Semua hal tersebut akan dapat membantu seorang guru melaksanakan tugasnya. Seterusnya, seorang guru juga terpaksa menghadapi cabaran yang melibatkan dasar dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan !ementerian .elajaran Malaysia khasnya seperti Dasar .engajaran Sains dan Matematik Dalam #ahasa -nggeris /..SM-0 yang telah dimulai pada tahun BIIB.Dalaupun dasar tersebut melibatkan guru guru yang mengajar Sains dan Matematik namun dasar tersebut tetap dirasai oleh seluruh warga sekolah. .ihak sekolah telah diarahkan untuk memastikan dasar tersebut berjalan. %kibatnya terdapat unsur unsur yang cuba mendiskriminasikan subjek lain terutamanya bahasa Melayu seolah olah bahasa Melayu bukan lagi bahasa pengantar dan merentasi kurikulum sekolah. Dalaupun dasar ini tidak selaras

dengan %kta #ahasa !ebangsaan 9:ON1O; namun pihak sekolah tetap melaksanakannya dengan matlamat untuk meningkatkan penguasaan bahasa -nggeris di sekolah serta meningkatkan peratus sains dan matematik seperti suatu "ormula 3tiga dalam satu5. 8amun apabila kajian semula dilaksanakan atas persetujuan Mesyuarat Meja #ulat !ementerian .elajaran Malaysia dasar ini telah bersetuju untuk diubah. Sekali lagi guru dihadapkan dengan Dasar Memartabatkan #ahasa Melayu Memperkasakan #ahasa -nggeris /M#MM#-0. !alau mengikut proses dasar ini melibatkan bahasa Melayu yang akan mengambil alih tempat bahasa -nggeris dalam pengajaran subjek Sains da Matematik secara proses 3so"t landing5. Dasar ini perlu dilaksanakan atas "aktor yang dikemukakan dalam #uku Memartabatkan #ahasa Melayu Memperkasakan #ahasa -nggeris / BI99(J 0 oleh !ementerian .elajaran yang merasionalkan perubahan tersebut kerana berdasarkan kajian &8AS?O yang menyatakan murid lebih mudah mempelajari pelajaran dengan menggunakan bahasa ibundanya dan pro"isiensi #ahasa -nggeris guru pada tahap cemerlang dan baik hanya sekitar BLR sahaja. #agi menghadapi cabaran ini seorang guru perlu bersiap siaga dari segi mental dan "iCikal kerana dasar yang sering berubah uabh. 8amun hal yang demikian ini, tidak menghalang seorang guru untuk mengikuti dan melaksanakan dasar tersebut mesti dilakukan hanya bermatlamat untuk kejayaan murid. Oleh sebab kerangka masa telahpun ditetapkan maka seorang guru akan akur dengan proses dan prosedur tersebut. >ambahan lagi, cabaran lain yang perlu dihadapi oleh seorang guru ialah cabaran program program kokurikulum wajib di sekolah yang mesti didedahkan kepada semua murid. !okurikulum yang terdiri daripada persatuan dan unit uni"orm perlu diikuti oleh guru dan murid. #aru baru ini kerajaan telah memperkenalkan program yang berkaitan dengan sukan iaitu 3Dasar 9 Murid 9 Sukan5.Dengan program tersebut ini bermakna tanggungjawab guru makin bertambah. Guru bukan sahaja perlu melaksanakan aktiviti kokurikulum namun pengisian aktiviti tersebut perlu ada perancangan yang lebih kemas kini. #ilangan hari yang perlu berkokurikulum pula telah bertambah dengan penyusunan oleh pihak pentadbiran kokurikulum iaitu 6ari rumah sukan pada hari -snin, 9 Murid 9 Sukan pada hari Selasa, !egiatan kokurikulum pada hari 2abu dan latihan pasukan sekolah kokurikulum dan sukan pada hari !hamis. 6al ini menyebabkan seorang guru berada dari pagi hingga petang di sekolah selama H hari berturut turut. #agi menghadapi cabaran ini seorang guru perlu melaksanakan jadual yang berkala si"atnya iaitu pengagihan kerja mengikut giliran bertugas iaitu seorang guru hanya perlu melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum sebanyak dua kali berselang minggu. !esimpulannya, dalam dunia pendidikan yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi seseorang guru tidak boleh lari daripada cabaran yang makin hebat sama ada dalam bilik darjah ataupun sekolah secara amnya. >ugas mendidik dan mengajar di sekolah perlu dilaksanakan bagi memastikan wawasan yang ingin dicapai melalui +alsa"ah .endidikan 8egara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek /JA2-0 supaya menjadi rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkupayaan dalam mencapai Dawasan BIBI. Oleh hal yang demikian, cabaran yang datang perlu disahut oleh seorang guru sama ada cabaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada muridnya dan dasar dasar yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan walaupun sosiologi sekolah tidak memberangsangkan. -tu tugas dan tanggungjawab seorang guru di sekolah rendah. #-#4-OG2%+%minah %yob 8aib ?anselor &niversiti .endidikan Sultan -dris >anjong Malim / BI9I ( Slide B90 dalam .embentangan !ertas !erja .endidikan Guru .ro"esional ( ?abaran Masa 6adapan, !uala 4umpur ( %kademi Sains Malaysia. !ementerian .elajaran Malaysia /BII;0, !amus Dewan Adisi !eempat , !uala 4umpur ( Dewan #ahasa dan .ustaka. !ementerian .elajaran Malaysia /BI990, #uku Memartabatkan #ahasa Melayu Memperkasakan #ahasa -nggeris, !uala 4umpur ( Dewan #ahasa dan .ustaka. .ena ?ikgu /BI990, ?abaran Seorang Guru dalam #log .ena ?ikgu, Malaysia.

2osiah Othman /BI9B0, ?abaran Seorang Guru dalam #log 2osiah Othman, .edas 8egeri Sembilan.

Anda mungkin juga menyukai