Anda di halaman 1dari 2

Pengelolaan Museum Berbasis TI dan Konservasi

Penulis : HEN Selasa, 12 Mei 2009 | 20:26 WIB

0 0

BLORA, KOMPAS.com - Untuk memopule kan museum se!a"ai #a$ana pen%i%ikan "ene asi mu%a, pa a pen"elola museum pe lu men"e%epankan mana&emen pen"elolaan museum !e !asis teknolo"i in'o masi atau (I %an konse )asi* Pasaln+a, !an+ak pen"elola museum masi$ mene apkan ,a a kon)ensional %an &a an" men"konse )asi koleksin+a, se$in""a museum itu ti%ak %iminati %an !en%a-!en%a koleksi !an+ak +an" usak* Poin itu men"emuka %alam .okaka +a Penin"katan Mana&emen Pen"elolaan %an (eknis Pe a#atan Museum %i Hotal /%$i 0a+a, 1a!upaten Blo a, 0a#a (en"a$* 1e"iatan +an" %iselen""a akan 2inas Pa i#isata %an 1e!u%a+aan 0a#a (en"a$, Museum 0a#a (en"a$ 3an""a#a sita, %an 2inas 1e!u%a+aan Pa i#isata Pemu%a %an 4la$ a"a 1a!upaten Blo a itu, !e lan"sun" pa%a 1215 Mei* 1epala Seksi Pen"ka&ian %an Pelesta ian Museum 0a#a (en"a$ 3an""a#a sita, Bam!an" Su"i$a to, men"atakan pen"elola museum pe lu meman'aatkan pe kem!an"an (I* (u&uann+a a%ala$ men"em!an"kan museum +an" semula statis atau manual menu&u museum )i tual* 1e,an""i$an (I %apat memopule kan %an men"komunikasikan museum %i &a in"an ma+a* Melalui &a in"an itu, museum %an koleksin+a mampu men&a%i o!+ek pen"eta$uan, %ata, %an #a$ana tuka -menuka in'o masi %an %ata* 6(entu sa&a $al itu $a us %i en,anakan se&ak seka an"* Seti%akn+a a%a sala$ seo an" pen"elola museum +an" men"uasai teknolo"i itu,6 kata Bam!an"*

1onse )ato Museum 0aten" 3an""a#a sita 7M 1ussuna tini men"emukakan pen"elola museum ti%ak !ole$ men"a!aikan koleksi-koleksi museum* Pasaln+a, !en%a-!en%a koleksi itu %apat usak se,a a 'isik, kimia, !iolo"i, %an kesala$an manusia, se ta lapuk ka ena p oses penuaan* 61oleksi !e upa 'osil atau !e !a$an %asa ka+u palin" mu%a$ usak %an lapuk* Pasaln+a ka+u me upakan !a$an o "anik +an" peka te $a%ap kelem!a!an tin""i* 0ika lem!a!, ka+u mu%a$ %ise an" &amu , a+ap, %an mik oo "anisme lain,6 kata 1ussuna tini* Untuk itu, lan&ut %ia, se!ua$ museum mem!utu$kan a$li konse )asi !en%a!en%a koleksi* Ia $a us men"eta$ui teknik-teknik konse )asi, sepe ti penelitian atau pen"amatan %an pen"o!atan !en%a-!en%a koleksi* Pen"o!atan itu %apat %ilakukan %en"an ,a a 'isik %an kimia* Namun, se!elumn+a pen"elola museum $a us melakukan tin%akan p e)enti', misaln+a %en"an memasan" alat pen%in"in uan"an untuk men&a"a kete atu an su$u uan" koleksi*