Anda di halaman 1dari 6

Puisi LAMA: MANTRA, GURINDAM, SYAIR, PANTUN A.PENGERTIAN Puisi lama adalah puisi yang t !i"at #l h atu!an$atu!an.

%#nt#h Puisi LAMA: Saat di m &a ma"an p !tama: mun'ul s !i(u (ayangan du"a (anya" yang ( !lalu, pagi itu #!ang masih ma(u" d ngan impiannya Da!i !adi# " lua! ( !ita$( !ita (asi, nai"nya ha!ga$ha!ga )u"an itu yang dis (ut p !u(ahan* +dimana"ah s ( !na!nya " indahan ( !s mayam,Saat di m &a ma"an " dua : " s pian m n "an ti(a$ti(a ada & !it da!i l#!#ng ta" ( !t pi ma"a hidup hanya s (uah p !&alanan lu!us, ta" ( !&i.a (u"an p ng m(a!aan, (u"an p tualangan :m n !us"an yang sudah ada padahal hidup ( !&alan " d pan ). MA%AM$MA%AM PUISI LAMA /. MANTRA Mant!a adalah m !upa"an puisi tua, " ( !adaannya dalam masya!a"at M layu pada mulanya (u"an s (agai "a!ya sast!a, m lain"an l (ih (anya" ( !"aitan d ngan adat dan " p !'ayaan. %#nt#h: Assalammu0alai"um put!i satulung ( sa! Yang ( !alun ( !ili! simayang Ma!i " 'il, " ma!i

A"u m nyanggul !am(utmu A"u m m(a.a sadap gading A"an m m(asuh mu"amu 1.GURINDAM Gu!indam adalah puisi lama yang ( !asal da!i Tamil 2India3 %#nt#h : 4u!ang pi"i! "u!ang siasat 2a3 T ntu di!imu a"an t !s sat 2a3 )a!ang siapa tinggal"an s m(ahyang 2 ( 3 )agai !umah tiada ( !tiang 2 ( 3 5i"a suami tiada ( !hati lu!us 2 ' 3 Ist!i pun " la" m n&adi "u!us 2 ' 3 6. SYAIR Syai! adalah puisi lama yang ( !asal da!i A!a(. %#nt#h : Pada 7aman dahulu "ala 2a3 T !s (utlah s (uah ' !ita 2a3 S (uah n g !i yang aman s nt#sa 2a3 Dipimpin sang !a&a nan (i&a"sana 2a3 N g !i ( !nama Pasi! Luhu! 2a3 tanahnya luas lagi su(u! 2a3 Ra"yat t !atu! hidupnya ma"mu! 2a3 Ru"un !aha!&a tiada t !u"u! 2a3 Ra&a ( !nama Da!mala"sana 2a3 Tampan !upa.an l#" pa!asnya 2a3 Adil dan &u&u! p nuh .i(a.a 2a3

Gagah p !"asa tiada tandingnya 2a3 8.PANTUN Pantun adalah puisi M layu asli yang 'u"up m nga"a! dan m m(udaya dalam masya!a"at. %#nt#h : Ada p paya ada m ntimun 2a3 Ada mangga ada sala" 2(3 Da!ipada dudu" m lamun 2a3 Ma!i "ita m m(a'a sa&a" 2(3 Puisi )a!u Puisi (a!u ( ntu"nya l (ih ( (as da!ipada puisi lama (ai" dalam s gi &umlah (a!is, su"u "ata, maupun !ima. 5 nis$& nis Puisi )a!u M nu!ut isinya, puisi di( da"an atas : 9 ) landa adalah puisi ( !isi "isah:' !ita. )alada & nis ini t !di!i da!i 6 2tiga3 (ait, masing$masing d ngan ; 2d lapan3 la!i" d ngan s" ma !ima a$($ a$($($'$'$(. 4 mudian s" ma !ima ( !u(ah m n&adi a$($a$($($'$($'. La!i" t !a"hi! dalam (ait p !tama diguna"an s (agai ! <! n dalam (ait$(ait ( !i"utnya. %#nt#h: Puisi "a!ya Sapa!di D&#"# Dam#n# yang ( !&udul +)alada Matinya S #!ang P m( !#nta"-. 9 =imn adalah puisi pu&aan untu"Tuhan, Tanah Ai!, atau Pahla.an %i!i$ 'i!inya adalah lagu pu&ian untu" m ngh#!mati s #!ang d .a, Tuhan, s #!ang pahla.an, tanah ai!, atau Almamat ! 2P mandu di Dunia Sast!a3. S "a!ang ini, p ng !tian himn m n&adi ( !" m(ang. =imn dia!ti"an s (agai puisi yang dinyanyi"an, ( !isi pu&ian t !hadap s suatu yang dih#!mati 2gu!u, pahla.an, d .a, Tuhan3 yang ( !napas"an " tuhanan. %#nt#h: )ah"an (atu$(atu yang " !as dan (isu M ngagung"an nama$Mu d ngan 'a!a s ndi!i M ngg liat d !ita pada l "u" dan li"u (a.ah sayatan "hianat dan dusta. D ngan hi"mat s lalu "upandang patung$Mu

m niti""an da!ah da!i tangan dan "a"i da!i mah"#ta du!i dan m m(ulan pa"u Yang di"a!ati #l h d#sa manusia. Tanpa lu"a$lu"a yang l (a! t !(u"a dunia " hilangan sum( ! "asih ) sa!lah m ! "a yang dalam n stapa m ng nal$Mu t !sali( di datam hati. 2Saini S.43 9 >d adalah puisi san&ungan untu" #!ang yang ( !&asa. Nada dan gayanya sangat ! smi 2m t!umnya " tat3, ( !nada anggun, m m(ahas s suatu yang mulia, ( !si<at m nyan&ung (ai" t !hadap p!i(adi t !t ntu atau p !isti.a umum. %#nt#h: G n !asi S "a!ang Di atas pun'a" gunung <antasi ) !di!i a"u, dan da!i sana Mandang " (a.ah, " t mpat ( !&uang G n !asi s "a!ang di pan&ang masa M n'ipta"an " m gahan (a!u Pantun " indahan Ind#n sia Yang &adi " nang$" nangan Pada 7aman dalam dunia 2Asma!a =adi3 9 Epig!am adalah puisi yang ( !isi tuntunan:a&a!an hidup. Epig!am ( !asal da!i )ahasa Yunani pig!amma yang ( !a!ti unsu! p nga&a!an? dida"ti"? nasihat m m(a.a " a!ah " ( na!an untu" di&adi"an p d#man, i"hti(a!? ada t ladan. %#nt#h: =a!i ini ta" ada t mpat ( !di!i

Si"ap lam(an ( !a!ti mati Siapa yang ( !g !a", m ! "alah yang di d pan Yang m nunggu s & na" s "alipun pasti t !gilas. 2I@(al3 9 R#mansa adalah puisi yang ( !isi luapan p !asaan 'inta "asih. ) !asal da!i (ahasa P !an'is R#manti@u yang ( !a!ti " indahan p !asaan? p !s#alan "asih sayang, !indu d ndam, s !ta "asih m s!a 9 El gi adalah puisi yang ( !isi !atap tangis:" s dihan. ) !isi sa&a" atau lagu yang m ngung"ap"an !asa du"a atau " luh " sah "a! na s dih atau !indu, t !utama "a! na " matian:" p !gian s s #!ang. %#nt#h: S n&a di P la(uhan 4 'il Ini "ali tida" ada yang m n'a!i 'inta di anta!a gudang, !umah tua, pada ' !ita tiang s !ta t mali. 4apal, p !ahu tiada ( !laut m ngh m(us di!i dalam m mp !'aya mau ( !paut G !imis m mp !' pat " lam. Ada &uga " l pa" lang m nyinggung mu!am, d si! ha!i la!i ( ! nang m n mu (u&u" pang"al a"anan. Tida" ( !g !a" dan "ini tanah dan ai! tidu! hilang #m(a". Tiada lagi. A"u s ndi!i. ) !&alan m nyisi! s m nan&ung, masih p ngap ha!ap s "ali ti(a di u&ung dan s "alian s lamat &alan da!i pantai " 2%hai!il An.a!3 9 Sati! adalah puisi yang ( !isi sindi!an:"!iti". ) !asal da!i (ahasa Latin Satu!a yang ( !a!ti sindi!an? " 'aman ta&am t !hadap s suatu < n#m na? tida" puas hati satu g#l#ngan 2" atas p mimpin yang pu!a$pu!a, !asuah, 7alim t'3 mpat, s du p ngha(isan (isa t !d "ap

%#nt#h: A"u ( !tanya t tapi p !tanyaan$p !tanyaan"u m m( ntu! &idat p nyai!$p nyai! sal#n, yang ( !sa&a" t ntang anggu! dan ! m(ulan, s m nta!a " tida"adilan t !&adi di sampingnya, dan d lapan &uta "ana"$"ana" tanpa p ndidi"an, t !mangu$mangu dl "a"i d .i " s nian. 2AS R nd!a3

http:::(#$g#!h alty.(l#gsp#t.'#m:1B/1:/1:ma'am$puisi$lama$p ng !tian$dan$ '#nt#h.html