Anda di halaman 1dari 5

Kisah Empat Nabi Yang Masih Hidup Sampai Sekarang

Posted on 16 Juli 2010

145

Kali ini Mas Zulfa Blog oba hadirkan kisah tentang empat nabi !ang masih hidup sampai sekarang" antara lain # 1. Kisah Nabi Isa Alaihissalam $l%&ur'an menerangkan dalam surat $nNisaa'#15( bah)a Nabi *sa $S tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang%orang Kafir+ $dapun !ang mereka salib adalah orang !ang bentuk dan rupan!a diserupakan oleh $llah S,- seperti Nabi *sa $S .sebagian ulama berpendapat orang !ang diserupakan adalah muridn!a !ang berkhianat !ang bernama Yudas *skariot/ dan karena u apan mereka# 0Sesungguhn!a kami telah membunuh $lMasih" *sa putra Mar!am" 1asul $llah2" padahal mereka tidak membunuhn!a dan tidak .pula/ men!alibn!a" tetapi .!ang mereka bunuh ialah/ orang !ang diserupakan dengan *sa bagi mereka+ Sesungguhn!a orang%orang !ang berselisih paham tentang .pembunuhan/ *sa" benar%benar dalam keragu%raguan tentang !ang dibunuh itu+ Mereka tidak mempun!ai ke!akinan tentang siapa !ang dibunuh itu" ke uali mengikuti persangkaan belaka" mereka tidak .pula/ !akin bah)a !ang mereka bunuh itu adalah *sa+ .$n Nisaa' # 15(/

Nabi *sa $S diselamatkan oleh $llah S,- dengan 3alan diangkat ke langit dan ditempatkan disuatu tempat !ang han!a $llah S,- !ang tahu tentang hal ini+ $l&ur'an men3elaskan tentang peristi)a pen!elamatan ini+ 2-etapi .!ang sebenarn!a/" $llah telah mengangkat *sa kepada%N!a+ 4an adalah $llah Maha 5erkasa lagi Maha Bi3aksana+ .$n Nisaa' #156/ .Khotib/ 2. Kisah Nabi Khidir Alaihissalam 5ada saat 1a3a *skandar 47ul &arnain pada tahun 899 S+ M+ ber3alan di atas bumi menu3u ke tepi bumi" $llah S,- me)akilkan seorang malaikat !ang bernama 1ofa'il untuk mendampingi 1a3a

*skandar 47ul &arnain+ 4i tengah per3alanan mereka berbin ang%bin ang" 1a3a *skandar 47ul &arnain berkata kepada malaikat 1ofa'il# 0,ahai malaikat 1ofa'il eritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit 2" malaikat 1ofa'il berkata" 0*badah para mailaikat di langit di antaran!a ada !ang berdiri tidak mengangkat kepalan!a selama%laman!a" dan ada pula !ang rukuk tidak mengangkat kepala selama%laman!a 2+ Kemudian ra3a berkata" 0$langkah senangn!a seandain!a aku hidup bertahun%tahun dalam beribadah kepada $llah 2+ :alu malaikat 1ofa'il berkata" 0Sesungguhn!a $llah telah men iptakan sumber air bumi" naman!a ;$inul Ha!at' !ang berarti" sumber air hidup+ Maka barang siapa !ang meminumn!a seteguk" maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada $llah agar supa!a dimatikan 2+ Kemudian!a ra3a bertan!a kepada malaikat 1ofa'il" 0$pakah kau tahu tempat 0$inun Ha!at itu<2+ mailaikat 1ofa'il men3a)ab" 0Bah)a sesungguhn!a $inun Ha!at itu berada di bumi !ang gelap 2+ Setelah ra3a mendengar keterangan dari malaikat 1ofa'il tentang $inul ha!at" maka ra3a segera mengumpulkan ;$lim =lama' pada 7aman itu" dan ra3a bertan!a kepada mereka tentang $inul Ha!at itu" tetapi mereka men3a)ab" 0Kita tidak tahu khabarn!a" namun seoarng !ang alim di antara mereka men3a)ab" 0 Sesungguhn!a aku pernah memba a di dalam )asiat nabi $dam $S" beliau berkata bah)a sesungguhn!a $llah meletakkan $inul Ha!at di bumi !ang gelap 2+ 04i manakah tempat bumi gelap itu<2 tan!a ra3a+ Seorang !ang alim men3a)ab" 04i tempat keluarn!a matahari2+

Kemudian ra3a bersiap%siap untuk mendatangi tempat itu" lalu ra3a bertan!a kepada sahabatn!a+ 0Kuda apa !ang sangat ta3am penglihatann!a di )aktu gelap <2+ 5ara sahabat men3a)ab" 0Kuda betina !ang pera)an2+ Kemudian ra3a mengumpulkan 1>>> ekor kuda betina !ang pera)an%pera)an" lalu ra3a memilih% milih di antara tentaran!a" seban!ak ?>>> orang dipilih !ang endikia)an dan !ang ahli men ambuk+ 4i antara mereka adalah Nabi Khidir $S" bahkan beliau men3abat sebagai 5erdana Menteri+ Kemudian ber3alanlah mereka dan Nabi Khidir $S ber3alan di depan pasukann!a dan mereka 3umpai dalam per3alanan" bah)a tempat keluarn!a matahari itu tepat pada arah kiblat+ Kemudian mereka tidak berhenti%henti menempuh per3alanan dalam )aktu 19 tahun" sehingga sampai ditepi bumi !ang gelap itu" tern!ata gelapn!a itu meman ar seperti asap" bukan seperti gelapn!a )aktu malam+ Kemudian seorang !ang sangat endikia)an men egah 1a3a masuk ke tempat gelap itu dan tentara%tentaran!a" berkata ia kepada ra3a+ 2,ahai 1a3a" sesungguhn!a ra3a% ra3a !ang terdahulu tidak ada !ang masuk tempat !ang gelap ini karena tempat !ang gelap ini berbaha!a+ 2 :alu 1a3a berkata# 2 Kita harus memasukin!a" tidak boleh tidak+2 Kemudian ketika 1a3a hendak masuk" maka meraka semua membiarkann!a+ Kemudian 1a3a berkata kepada pasukann!a# 24iamlah" tunggulah kalian ditempat ini selama 19 tahun" 3ika aku bisa datang pada kalian dalam masa 19 tahun itu" maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik" dan 3ika aku tidak datang sampai 19 tahun" maka pulanglah kembali ke negeri

kalian2+ Kemudian ra3a bertan!a kepada Malaikat 1ofa'il# 2 $pabila kita mele)ati tempat !ang gelap ini" apakah kita dapat melihat ka)an%ka)an kita <2+ 0-idak bisa kelihatan2"3a)ab malaikat 1ofa'il"2 akan tetapi aku memberimu sebuah mer3an atau mutiara" 3ika mer3an itu ke atas bumi" maka mutiara tersebut dapat men3erit dengan suara !ang keras" dengan demikian maka ka)an% ka)an kalian !ang tersesat 3alan dapat kembali kepada kalian+2 Kemudian 1a3a *skandar 47ul &urnain masuk ke tempat !ang gelap itu bersama sekelompok pasukann!a" mereka ber3alan di tempat !ang gelap itu selama 16 hari tidak pernah melihat matahari dan bulan" tidak pernah melihat malam dan siang" tidak pernah melihat burung dan binatang liar" sedangkan ra3a ber3alan dengan didampingi oleh Nabi Khidlir $S+ 4i saat mereka ber3alan" maka $llah S,- memberi )ah!u keapda Nabi Khidlir $S" 2Bah)a sesungguhn!a $inul Ha!at itu berada di sebelah kanan 3urang dan $inul Ha!at ini $ku khususkan untuk kamu 2+ Setelah Nabi Khidlir menerima )ah!u tersebut" kemudian beliau berkata kepada sahabat% sahabatn!a# 0 Berhentilah kalian di tempat kalian masing%masing dan 3anganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian+ 2 Kemudian beliau ber3alan menu3u ke sebelah kanan 3urang" maka didapatilah oleh beliau sebuah $inul Ha!at !ang di arin!a itu+ Kemudian Nabi Khidlir $S turun dari kudan!a dan beliau langsung melepas pakaiann!a dan turun ke 0$inul Ha!at2 .sumber air kehidupan/ tersebut" dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut" maka dirasakan oleh beliau airn!a lebih manis daripada madu+ Setelah beliau mandi dan minum $inul ha!at tersebut" kemudian beliau keluar dari tempat $inul Ha!at itu terus menemui 1a3a *skandar 47ulkarnain" sedangkan ra3a tidak tahu apa !ang sedang ter3adi pada Nabi Khidlir $S" tentang melihat $inul Ha!at dan mandi+ .Menurut ri)a!at !ang di eritakan oleh ,ahab bin Munabbah/" dia berkata" bah)a Nabi Khidlir $S adalah anak dari bibi 1a3a *skandar 47ul &arnain+ 4an ra3a *skandar 47ulkarnain keliling di dalam tempat !ang gelap itu selama 4> hari" tiba%tiba tampak oleh 1a3a sinar seperti kilat" maka terlihat oleh 1a3a" bumi !ang berpasir merah dan terdengar oleh ra3a suara gemer ik di ba)ah kaki kuda" kemudian 1a3a bertan!a kepada Malaikat 1ofa'il# 0@emer ik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambiln!a" nis a!a ia akan men!esal dan apabila tidak mengambiln!a" nis a!a ia akan men!esal 3uga+ 2 Kemudian di antara pasukan ada !ang memba)an!a namun sedikit" setelah mereka keluar dari tempat !ang gelap itu" tern!ata bah)a benda tersebut adalah !akut !ang ber)arna merah dan 3ambrut !ang ber)arna hi3au" maka men!esallah pasukan !ang mengambil itu karena mengambiln!a han!a sedikit" demikianlah pula pasukan !ang tidak mengambiln!a" bahkan lebih men!esal+ 4iri)a!atkan oleh $ts%tsa':abi dari# *man $li 1odlia!llohu ; anhu+ 1+ Aerita ini dikutib dari kitab 0 Baidai'i7 karangan S!eikh Muhammad bin $hmad bin *!as halaman 1?? B 1?6+ 5enerbit# =saha Keluarga s Semarang+ 9+ Aerita dari Kitab Nu7hatul Ma3alis Karangan S!eikh $bdul 1ohman $sh%Shafuri+ 5enerbit 4arul Cikri Bairut Halaman 95( B 956+ .Salaf! -obat/ 3. Kisah Nabi Idris Alaihissalam :alu keduan!a menerusakan per3alanan sampai empat hari laman!a dan selama itu pula Nabi *dris $S menemukan keanehan !ang ada pada Malaikat itu dan Nabi *dris $S bertan!a# 2Hai tuan" kamu ini sebenarn!a siapa<2" Malaikat itu men3a)ab# 2Sa!a adalah malaikat pen abut n!a)a2+ Nabi *dris $S bertan!a#2 $pakah kamu akan men abut n!a)a manusia<2" Malaikat men3a)ab#2Ya2" Nabi *dris $S bertan!a# 2$pakah kamu 3uga men abut n!a)a selama dalam per3alanan bersama sa!a<2" Malaikat men3a)ab# 2Ya" sa!a telah men abut beberapa n!a)a manusia dan sesungguhn!a n!a)a manusia itu adalah bagaikan hidangan makanan" sebagai mana kamu menghadapi sesuap makanan sa3a2+ Nabi *dris $S berkata# 24an apakah kamu datang ini untuk men abut n!a)a sa!a atau sekedar berkun3ung<2"

Malaikat men3a)ab# 2Sa!a datang han!a untuk berkun3ung2" Nabi *dris $S berkata# 2kalau begitu sa!a pun!a ha3at kepadamu2" Malaikat men3a)ab# 2Ha3at apa" hai Nabi *dris<2 Nabi *dris $S berkata# 2Sa!a ingin agar kamu men abut n!a)a sa!a" lalu memohonlah kepada $llah untuk menghidupkan sa!a sehingga sa!a bisa beribadah kepada $llah sesudah merasakan sakitn!a mati2+ Malaikat men3a)ab# 2Sungguh sa!a tidak bisa men abut n!a)a seseorang tanpa sei3in $llah2+ :alu $llah S,- berfirman kepada Malaikat# 2Aabutlah n!a)a *drisD2+ Kemudian malaikat itu men abut n!a)a Nabi *dris $S dan matilah Nabi *dris $S lalu Malaikat menangis sambil merendahkan diri untuk memohon kepada $llah S,- agar menghidupkan Nabi *dris $S kembali" kemudian $llah menghidupkan Nabi *dris $S" lalu malaikat bertan!a# 2Hai Nabi *dris bagaimana rasan!a mati itu<2+ Nabi *dris $S berkata#2Sungguh rasan!a mati itu bagaikan binatang !ang dikuliti dalam keadaan masih hidup" sedang rasa mati itu melebihi 1>>E lipat rasa sakit binatang !ang dikuliti dalam keadaan masih hidup2+ Malaikat men3a)ab#2Hai Nabi *dris" padahal sa!a men abut n!a)amu itu dengan ara hati%hati dan sangat halus dan ini belum pernah sa!a lakukan kepada siapapun2+ Nabi *dris $S berkata# 2Sa!a mempun!ai ha3at !ang lain kepadamu" !aitu ingin melihat neraka 3ahannam" agar saat melihat itu sa!a lebih ban!ak beribadah kepada $llah2+ Malaikat men3a)ab# 2Sungguh sa!a tidak bisa masuk neraka 3ahannam tanpa ada i7in dari $llah2" lalu $llah S,- berfirman kepada Malaikat# 25ergilah kamu bersama Nabi *dris ke neraka 3ahannam2+ Kemudian malaikat bersama Nabi *dris $S pergi ke neraka 3ahannam" maka Nabi *dris $S dapat melihat segala !ang dipersiapkan untuk men!iksa di neraka 3ahannam" lalu keduan!a kembali dari neraka 3ahannam+ Nabi *dris $S berkata# 2Sa!a pun!a ha3at lagi kepada kamu" agar kamu menga3akku pergi ke s!urga"dan setelah itu sa!a akan men3adi hamba !ang lebih taat dalam beragama2+ Malaikat berkata# 2Sa!a tidak bisa masuk s!urga tanpa ada i3in dari $llah2+ :alu $llah $S berfirman# 2Hai Malaikat pergilah kamu bersama *dris ke s!urga2+

4an keduan!a pergi ke s!urga dan berhanti di depan pintu s!urga" maka Nabi *dris $S dapat melihat segala kenikmatan !ang ada dalam s!urga" melihat kera3aan !ang ban!ak" melihat anugerah !ang ban!ak dan melihat pepohonan dan buah%buahan !ang beraneka ma am ragamn!a+ Nabi *dris berkata# 2,ahai Malaikat" sa!a telah merasakan mati" telah melihat segala ma am siksaan dalam neraka" lalu mohonlah kepada $llah" agar ia memberi i7in sa!a masuk ke s!urga" sehingga sa!a dapat minum air s!urga dan sakit sa!a men3adi hilang serta terhindar dari neraka 3ahannam2+ :alu $llah Berfirman kepada malaikat# 2Masuklah kamu ke s!urga bersama *dris2" kemudian keduan!a masuk s!urga dan Nabi *dris $S meletakan sandaln!a di ba)ah salah satu pohon di s!urga" dan setelah keluar dari s!urga+Nabi *dris berkata kepada Malaikat# 2Sungguh

sandal sa!a tertinggal di s!urga" maka kembalikan sa!a ke s!urga2" dan setelah Nabi *dris $S tiba di s!urga" Nabi *dris $S tidak mau di a3ak keluar" ia ingin tetap tinggal dalam s!urga" hingga Malaikat berteriak#2Hai Nabi *dris" keluarlah2" dan Nabi *dris $S tetap tidak mau keluar" dan berkata# 2 Karena $llah telah berfirman2# 0-iap% tiap !ang ber3i)a akan merasakan matiF2.&+Surat $li'imran a!at 165/" Sedang sa!a telah merasakan mati+ 4an $llah Berfirman# 04an tidak seorangpun darimu" melainkan mendatangi neraka ituF+2 .&+Surat Mar!am a!at (1/+ 4an sungguh sa!a telah memasuki neraka 3ahannam" dan $llah 3uga berfirman# 0FF++ dan sekali%kali mereka tidak akan di keluarkan dari padan!a .s!urga/2+ .&+Surat $: Hi3r a!at 46/2+ Malaikat berkata# 2:antas siapa !ang akan mengeluarkan mu<2+ :alu $llah berfirman kapada Malaikat# 2-inggalkanlah Nabi *dris di s!urga" sungguh $ku telah menetapkann!a" bah)a ia termasuk ahli s!urga2" kemudian Malaikat itu meninggalkan Nabi *dris $S di s!urga dan tetaplah Nabi *dris $S berada dalam s!urga untuk selama%laman!a+ .Blog $nak *ndonesia -imur/ 4. Kisah Nabi Ilyas Alaihissalam Ketika sedang beristirahat datanglah Malaikat kepada Nabi *l!as $S" Malaikat itu datang untuk men3emput ruhn!a+ Mendengar berita itu" Nabi *l!as $S men3adi sedih dan menangis+ 0 Mengapa engkau bersedih<2 tan!a Malaikat maut+ 0 -idak tahulah+2 Ga)ab Nabi *l!as $S+ 0$pakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut <2 tan!a Malaikat+ 0-idak+ -iada sesuatu !ang aku sesali ke uali karena aku men!esal tidak boleh lagi ber7ikir kepada $llah" sementara !ang masih hidup boleh terus ber7ikir memu3i $llah" 2 3a)ab Nabi *l!as $S+ Saat itu $llah S,- lantas menurunkan )ah!u kepada Malaikat agar menunda pen abutan n!a)a itu dan memberi kesempatan kepada Nabi *l!as $S ber7ikir sesuai dengan permintaann!a+ Nabi *l!as $S ingin terus hidup semata%mata karena ingin ber7ikir kepada $llah S,-+ Maka ber7ikirlah Nabi *l!as $S sepan3ang hidupn!a+

0 Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta ber7ikir kepada%Ku sampai akhir nanti+ 2 Cirman $llah S,-+